EURÓPAI ÉS NEMZETKÖZI ÜZLETI JOG MESTERKÉPZÉSI SZAK (LL.M) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK

Save this PDF as:
Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EURÓPAI ÉS NEMZETKÖZI ÜZLETI JOG MESTERKÉPZÉSI SZAK (LL.M) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK"

Átírás

1 EURÓPAI ÉS NEMZETKÖZI ÜZLETI JOG MESTERKÉPZÉSI SZAK (LL.M) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK 1. A mesterképzési szak megnevezése: európai és nemzetközi üzleti jog (European and International Business Law) 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése végzettségi szint: mester- (magister, master; rövidítve: MA-) fokozat szakképzettség: európai és nemzetközi üzleti mesterjogász a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: European and International Business Lawyer 3. Képzési terület: jogi 4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szak: a jogász osztatlan szak. 5. A képzési idő félévekben: 2 félév 6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit a szak orientációja: gyakorlatorientált (60-70 százalék) a diplomamunka elkészítéséhez rendelt kreditérték: 5 kredit a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 4 kredit 7. A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területi besorolása: A mesterképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák A képzés célja olyan jogászok képzése, akik a már meglévő elméleti és gyakorlati jogi tudásukra épülően ismerik az európai és nemzetközi üzleti-gazdasági joganyagot, értik az európai uniós jog működési mechanizmusát, ismerik az európai integráción kívüli gazdasági folyamatok komplex jogi szabályozását. Felismerik, hogy meghatározott, nemzetközi vonatkozású gazdasági viszonyok között mely szabályozók alkalmazhatók, valamint munkanyelvként alkalmazható angol nyelvű szaknyelvi ismeretekkel és készségekkel rendelkeznek. Felkészültek tanulmányok doktori képzés keretében való folytatására Az elsajátítandó szakmai kompetenciák Az európai és nemzetközi üzleti mesterjogász a) tudása Ismeri és használja az európai és nemzetközi üzleti jog különböző szabályozási eszközeit és érti ezeknek egymáshoz való viszonyát. Érti az európai és nemzetközi üzleti jogi szabályozók mögöttes gazdasági okait, illetve ezek gazdasági következményeit. Ismeri az Európai Unió belső piacának működési mechanizmusát, a vonatkozó szabályozási eszközöket és a belső piac egyes részterületeinek sajátosságait. Ismeri az európai gazdasági jog érvényesülési, érvényesítési mechanizmusait. Ismeri a vonatkozó európai bírósági esetjogot, annak gyakorlati jelentőségét. Ismeri a nemzetközi gazdasági jogi problémákhoz rendelhető jogforrások (nemzetközi, európai, nemzeti: kötelező és soft law) azonosításának módját, a speciális jogforrásokat feldolgozó (jogszabályokat, esetjogot, jogirodalmi műveket vagy azok adatait tartalmazó) adatbázisok kezelését. Rendelkezik a nemzetközi üzleti jogviszonyok komplex magánjogi intézéséhez szükséges ismeretekkel. Rendelkezik a nemzetközi üzleti jogviszonyok komplex közjogi értékeléséhez szükséges ismeretekkel. Ismeri az angol jogi szaknyelv európai és nemzetközi gazdasági jogi szakterminológiáját. b) képességei Képes felismerni azokat a gazdasági viszonyokat, melyekben európai vagy nemzetközi szabályozókat kell alkalmazni és képes az irányadó szabályrendszer azonosítására és értelmezésére. Képes komplex, nemzetközi jogi problémák felismerésére, elemzésére. Képes egy nemzetközi vonatkozású jogi kérdés jogérvényesítési mechanizmusainak igénybevételére. Képes az eltérő szabályozási módok és tartalom megértéséből és elsajátításából fakadó toleráns és

2 rugalmas, megoldás-központú problémakezelésre, a nemzetközi viszonylatok tanulmányozásából fakadó együttműködési készségre és nyitottságra, a problémamegoldás során összehasonlító szemlélet alkalmazására. Képes nemzetközi viszonylatban a magas szintű szakmai kommunikációra és az ehhez szükséges fogalmi rendszer használatára. Képes nemzetközi viszonylatokban érveléstechnikák alkalmazására. Képes angol nyelven a vonatkozó szabályozók megértésére, értelmezésére, a jogi probléma kezelése szempontjából releváns dokumentumok megszerkesztésére. Képes az érintett gazdasági és üzleti jogviszonyok gazdasági, társadalmi, környezeti vonatkozásainak felismerésére. c) attitűdje Nyitott a komplex megközelítést igénylő, nemzetközi vonatkozású jogi problémák megoldása iránt. Elkötelezett az alapos, magas színvonalú munka iránt. Nyitott új ismeretek, más jogrendszerek, nemzetközi szabályozók működési mechanizmusának megértése iránt. Elkötelezett ismereteinek idegen nyelven történő bővítése mellett. Elkötelezett az érintett jogterület fejlődésének folyamatos nyomon követése mellett. Nyitott a szakmai együttműködésre nemzetközi környezetben. d) autonómiája és felelőssége Tudatosan és önállóan törekszik önfejlesztésre, figyelemmel kíséri az európai és nemzetközi gazdasági viszonyok szabályozóinak változásait. Figyelemmel kíséri a vonatkozó szakirodalmat. Reflektív módon viszonyul saját munkájához. Komplex, nemzetközi elemet tartalmazó üzleti jogi problémák esetében önállóan azonosítja a releváns nemzeti, nemzetközi, uniós szabályozókat. Képes önállóan megoldani a nemzetközi elemet tartalmazó üzleti jogi problémákat, felismeri az ehhez kapcsolódó olyan részkérdéseket, melyek megoldása speciális, más ország jogának ismeretét igénylő tudást tesznek szükségessé. Felelősséget vállal az általa készített jogi szakvélemény, jogi értékelés megfelelőségéért. 9. A mesterképzés jellemzői 9.1. Szakmai jellemzők A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül: európai uniós jogi és nemzetközi üzleti jogi alapismeretek 3-6 kredit; európai és nemzetközi üzleti jogi szakmai ismeretek (Európai Unió belső piaca, az Európai Bíróság eljárási joga, nemzetközi magánjog uniós, nemzetközi és nemzeti szabályozása, szerződési jog európai és nemzetközi szabályozói, multinacionális vállalatok működése, a nemzetközi kereskedelemi választott bíráskodás, a szellemi tulajdon védelmének szabályozása) kredit; az európai uniós jog üzleti jog szempontjából releváns szakterületei [fogyasztóvédelmi jog, társasági jog, szociális jog, versenyjog a transznacionális kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó részterületeken (nemzetközi fizetési ügyletek, árufuvarozás)] kredit A képzést megkülönböztető speciális jegyek A képzés angol nyelven folyik.

3 EURÓPAI ÉS NEMZETKÖZI ÜZLETI JOG MESTERKÉPZÉSI SZAKRA (LL.M.) VONATKOZÓ SPECIÁLIS INFORMÁCIÓK A képzésre vonatkozó angol nyelvű információk linkje: Felvételi követelmények és a jelentkezési folyamat: Az angol nyelven folyó európai és nemzetközi üzleti mesterképzési szakos (LL.M.) képzésre jelentkezőknek egy legalább 4 éves képzést felölelő jogi diplomával és jó angol nyelvtudással kell rendelkezniük. A jelentkezőknek a következő dokumentumokat kell elektronikusan elküldeniük a képzés angol nyelvű tájékoztatójában megadott időpontig: Jelentkezési űrlap Angol nyelvű fényképes önéletrajz Útlevél másolata Angol nyelv motivációs levél (minimum 1 oldal, mely tartalmazza a jelentkező hátterét, terveit és tanulmányi céljat) A jogi diploma hiteles angol nyelvű másolata (amennyiben a jelentkező várhatóan a jelentkezési határidő után kapja meg a jogi diplomáját, de a jogi képzés elvégzése az aktuális tanév végéig befejeződik, a jog diploma hiteles angol nyelvű másolatát a diplomaosztó után kell benyújtani) minimum követelmény: 4 éves jogi diploma Két ajánlólevél (legalább egy a jelentkező jogi képzését nyújtó intézményből) Nyelvvizsga bizonyítvány másolata minimum követelmény: CEFR B2 (megfelel a következő nyelvvizsgáknak: Cambridge English First (FCE)/ BEC Vantage/ IELTS / TOEFL ibt / Michigan ECCE/ PTE General Level 3/ PTE Academic 59-75/ Trinity ISE II) A jelentkezőknek 100 Euró vissza nem térítendő adminisztratív díjat is kell fizetniük a felvételi eljárásért, amely a beiratkozáskor levonásra kerül az önköltségből. Minden dokumentumot az címre kell küldeni. A benyújtott dokumentumok és egy előválogatás alapján az Állam- és Jogtudományi Kar Felvételi Bizottsága skype-interjút folytat a továbbjutott jelentkezőkkel. A felvételi elbeszélgetés és a benyújtott dokumentumok alapján a felvételiző maximum 100 pontot kaphat a felvételi eljárásban, és legalább 60 pontot kell elérnie a szakra való felvételhez. A jelentkezők június 30-ig kapnak értesítést a Kar döntéséről, kivéve azokat a jelentkezőket, akik később kapják meg az oklevelüket (diplomájukat). Esetükben a Kar július 31-én zárja le a jelentkezési folyamatot. A Kar hivatalos befogadólevelet és minden szükséges igazolást elküld azoknak, akiknek jelentkezését elfogadta, annak érdekében, hogy segítse a vízumszerzés folyamatát. A felvételt nyert jelentkezőknek ben kell megerősíteniük a képzésben való részvételüket. A Kar minden felvételt nyert jelentkezőtől elvárja, hogy mutassa be azon dokumentumok eredeti példányát, amelyeket a felvételi eljárás során benyújtott.

4 Fizetendő díjak és ösztöndíj lehetőség Önköltség: EUR (két részletben) Az első részlet (EUR 2900) a felvétel igazolása után fizetendő, a jelentkező vízumszerzési eljárásának elindítása előtt. Az önköltség tartalmazza a képzésben való részvételt, az oklevelet, elektronikus tananyagot, könyvtárhasználatot és számos jogi adatbázishoz való hozzáférést, tanórán kívüli tevékenységeket (pl. bírósági részvételt), néhány képzéshez kapcsolódó eseményt (fogadásokat), és a hallgatói jóléti szolgáltatásokat. Az önköltség nem tartalmazza a megélhetési költségeket, utazási költségeket, társadalombiztosítási és orvosi ellátást, közigazgatási díjakat, illetékeket, szállást és közösségi eseményeket, amelyek nem kapcsolódnak az európai és nemzetközi üzleti jog mesterképzési szak (LL.M.) képzéséhez. A hallgatói jóléti szolgáltatások a következőket nyújtják: segítséget a vízumkérelem benyújtásában, és a külföldiek regisztrálásában, társadalombiztosítási és orvosi ellátásban, hallgatói ismerkedési programokban való részvételt stb. A Kar kollégiumi szállást tud ajánlani vagy segítséget tud nyújtani más megfelelő szálláslehetőség keresésében. Bizonyos országokból jelentkezők számára lehetőség van a Stipendium Hungaricum ösztöndíj programban való részvételre, amelyet a magyar állam finanszíroz. Az ösztöndíj fedezi a teljes önköltséget, a szállásköltséget (vagy hozzájárul a szállás költségeihez) és a betegbiztosítást. További információkért látogassa meg a következő internetes oldalt: Vízumszerzés: A vízumszerzés a szakra jelentkező külföldi hallgatók feladata, ezt az Állam- és Jogtudományi Kar a felvételi igazolással, az első féléves önköltség befizetésének igazolásával és kollégiumi férőhely biztosításával támogatja, illetve információval látja el a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatalt és a vízumszerzési folyamatba bevont magyar külképviseletet. A vízumszerzésre vonatkozó információkat a jelentkezők a következő linkeken találják: 824&lang=en Egészségbiztosítás: A vízumszerzés feltétele a teljeskörű egészségbiztosítás megléte, a külföldi jelentkezőnek ezt saját hazájában kell intéznie. A Stipendium Hungaricum ösztöndíjat elnyert hallgatók egészségbiztosítási költségeit az ösztöndíj fedezi, és az Egyetem segít az ügyintézésben. Az egészségbiztosításra vonatkozó információkat az alábbi hivatkozás tartalmazza: Megélhetőségi költségek: A magyarországi megélhetési költségekről a külföldi jelentkezők és hallgatók az alábbi hivatkozásban tájékozódhatnak:

5 TELJES IDEJŰ (NAPPALI) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE tanszék tantárgy neve tantárgy típusa 1. félév előfeltétel tárgyfelelős aján számon lott kérés félé formája v óraszám kredit E GY E GY Alapism eretek 3-6 kredit Szakmai ismerete k kredit Releván s szakterü kredit EU Jogi és Nemzetközi Magánjogi Tanszék Polgári Jogi és Római Jogi Tanszék EU Jogi és Nemzetközi Magánjogi Tanszék EU Jogi és Nemzetközi Magánjogi Tanszék Infokommunikációs Jogi Tanszék EU Jogi és Nemzetközi Magánjogi Tanszék EU Jogi és Nemzetközi Magánjogi Tanszék Polgári Jogi és Római Jogi Tanszék Az európai gazdasági integráció intézményi működésének alapismeretei, jogharmonizációs alapismeretek (Introduction into the Institutional Functioning of European Economic Integration and Legal Harmonization) Nemzetközi üzleti jogi alapismeretek (Introduction into International Business Law) Az áruk és a személyek szabad áramlása az EU-ban (The Free Movement of Goods, and Persons in the EU) A szolgáltatások és a tőke szabad áramlása az EU-ban (The Free Movement of Services and Capital within the EU) Európai és összehasonlító versenyjog (European and Comparative Competition Law) Az áruk nemzetközi adásvétele: a Bécsi Vételi Egyezmény és az INCOTERMS (International Sale of Goods: the CISG and INCOTERMS) Nemzetközi befektetésvédelmi szabályozás és intézmények (Rules and Institutions of International Investment Protection) A szellemi tulajdon európai és nemzetközi védelme (European and International Intellectual Property Law) kötelező - Osztovits András 1 kollokvium kötelező - Boóc Ádám 1 kollokvium kötelező - Osztovits András 1 gyakorlati jegy kötelező - Osztovits András 1 gyakorlati jegy kötelező - Tóth Andás 1 kollokvium kötelező - Molnár István János 1 gyakorlati jegy kötelező - Molnár István János 1 kollokvium kötelező - Boóc Ádám 1 kollokvium Polgári Jogi és Római Jogi Tanszék Nemzetközi kereskedelmi választottbíráskodás (International Commercial Arbitration) kötelező Boóc Ádám 1 kollokvium félév összesen Polgári Jogi és Római Jogi Tanszék Kereskedelmi Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszék Kereskedelmi Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszék Kereskedelmi Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszék Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék EU Jogi és Nemzetközi Magánjogi Tanszék Kereskedelmi Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszék Bűnügyi Tudományok Intézete EU Jogi és Nemzetközi Magánjogi Tanszék Infokommunikációs Jogi Tanszék EU Jogi és Nemzetközi Magánjogi Tanszék Társadalomtudományok és Nemzetközi Tanulmányok Intézete 2. félév (2 kötelező + 6 kötelezően választható tárgy +1 SZV) A szerződési jog európai és nemzetközi szabályozása (European and International Harmonization of General kötelező Boóc Ádám 2 Contract Law) Az európai gazdasági integráció intézményi Európai társasági jog (European Company Law) A felelős vállatatirányítás joga (Corporate Governance and Corporate Social Resonsibility) Európai és összehasonlító fogyasztóvédelmi jog (European and Comparative Consumer Protection Law) Szociális jogok az Európai Unióban (Social Rights in the European Union) Az Európai Unió Bíróságának esetjoga jogértelmezés, metodológia (The Case Law of the Court of the European Union Interpretation, Methodology) Nemzetközi és európai adózás (International and European Taxation) Pénzügyi és gazdasági bűnügyi együttműködés (Cooperation in Financial and Economic Crimes) A jogászi tevékenység az EU-ban és jogi okiratszerkesztés angol nyelven (The Legal Profession within the EU and Drafting Legal Documents in English) Európai távközlési jog és az elektronikus kereskedelem jogi szabályozása (European Telecommunications Law and the Law of Electronic Commerce) kötelezően választható kötelezően választható kötelezően választható kötelezően választható kötelezően választható kötelező választható kötelezően választható kötelező kötelezően választható További szerződések a nemzetközi kereskedelemben: fuvarjog, fizetési módok, egyéb szerződések, szerződéses biztosítékok kötelezően (Advanced Contracts in International Business Law: választható International Carriage of Goods, Payment Methods, Misc. Other Contracts, Securities) Speciális vitarendezési fórumok a nemzetközi kereskedelemben kötelezően (Special Dispute Settlement Institutions in International választható Trade) működésének alapismeretei, jogharmonizációs alapismeretek Miskolczi Bodnár (Introduction into the Institutional Péter Functioning of European Economic Integration and Legal Harmonization) Az európai gazdasági integráció intézményi működésének alapismeretei, jogharmonizációs alapismeretek (Introduction into the Institutional Functioning of European Economic Integration and Legal Harmonization) Az európai gazdasági integráció intézményi and Legal Harmonization) gyakorlati jegy gyakorlati jegy Szuchy Róbert 2 gyakorlati jegy Miskolczi Bodnár Péter működésének alapismeretei, jogharmonizációs alapismeretek Homicskó Árpád (Introduction into the Institutional Olivér Functioning of European Economic Integration Az európai gazdasági integráció intézményi működésének alapismeretei, jogharmonizációs alapismeretek (Introduction into the Institutional Functioning of European Economic Integration and Legal Harmonization) Az európai gazdasági integráció intézményi működésének alapismeretei, jogharmonizációs alapismeretek (Introduction into the Institutional Functioning of European Economic Integration and Legal Harmonization) Nemzetközi üzleti jogi alapismeretek (Introduction into International Business Law) Az európai gazdasági integráció intézményi működésének alapismeretei, jogharmonizációs alapismeretek (Introduction into the Institutional Functioning of European Economic Integration and Legal Harmonization) Nemzetközi üzleti jogi alapismeretek (Introduction into International Business Law) Az áruk és a személyek szabad áramlása az EUban (The Free Movement of Goods, and Persons in the EU)A szolgáltatások és a tőke szabad áramlása az EU-ban (The Free Movement of Services and Capital within the Az európai gazdasági integráció intézményi működésének alapismeretei, jogharmonizációs alapismeretek (Introduction into the Institutional Functioning of European Economic Integration and Legal Harmonization) Nemzetközi üzleti jogi alapismeretek (Introduction into International Business Law)Európai és összehasonlító versenyjog (European and Comparative Competition Law) Az áruk nemzetközi adásvétele: a Bécsi Vételi Egyezmény és az INCOTERMS (International Sale of Goods: the CISG and INCOTERMS) A határon átívelő gazdasági tevékenység 2 gyakorlati jegy gyakorlati jegy Osztovics András 2 gyakorlati jegy Ercsey Zsombor 2 gyakorlati jegy Dobrocsi Szilvia 2 gyakorlati jegy Molnár István János 2 gyakorlati jegy Tóth Andás 2 gyakorlati jegy Molnár István János 2 gyakorlati jegy állami ellenőrzésének nemzetközi szabályozói Törő Csaba 2 gyakorlati jegy (International Regulation of State Intervention in International Commerce) 8 tantárgy (2 kötelező + 6 köt. vál) 24 szabadon Szabadon választható tárgy 2 gyakorlati jegy választható Szakdolgozati felkészítő kötelező 2 beszámoló félév összesen Szabadon választható tárgyak Polgári Jogi és Római Jogi Tanszék EU Jogi és Nemzetközi Magánjogi Tanszék Nemzetközi kereskedelmi választottbírósági perbeszédverseny felkészítés és szimuláció (International Commercial Arbitration Moot and Boóc Ádám 2 szabadon gyakorlati jegy 30 4 választható Simulation) Fontosabb jogi adatbázisok használata (Use of Major Legal Databases) Molnár István János 2 szabadon gyakorlati jegy 30 4 választható mindösszesen

6 TANTÁRGYI TEMATIKÁK Introduction into the Institutional Functioning of European Economic Integration and Legal Harmonization Title of course in Hungarian: Az európai gazdasági integráció intézményi működésének alapismeretei, jogharmonizációs alapismeretek Language of instruction: English Department: Department of International and European Law Type of course: obligatory/elective Level of programme: MA (LLM) Number of lessons per week: 2 hours/week Semester: I./II. Credit point value: 3 Code of course: Prior course(s) required: - Course supervisor: Dr. András Osztovits, PhD, associate professor, head of department Lecturer(s): Dr. András Osztovits, PhD, associate professor, head of department Course description, purpose of the course: The course intends to raise and explain the basic issues of the operation, the institutional composition and the policy instruments of the European Union, focusing on the aspects of economic integration. As the result of half a century of gradual progress and expansion, the EU has emerged as the defining framework for the understanding of European politics and economic integration. The directions and meaning of European political, economic and social transformations can not be properly grasped without the identification of the rules and organisational machinery, the policy tools and political division of responsibilities within the European system of multilevel governance, the characteristics of the legal system and the decision-making mechanism of the European Union. The course puts special emphasis on the instruments and rules of European legal harmonization. Course outline, description of acquired knowledge, skills and competences: 1. The brief history of European integration after World War Two. Forms of economic integration and their evolution in the European project: free-trade association, customs union, common market and single European market 2. The principal organs of the European Union: the Council of the EU - its functions, operational methods and levels, and its supportive organizational structure (General Secretariat). 3. The principal organs of the European Union: The European Commission composition, responsibilities, functions, instruments of action, agencies under its direction. 4. The principal organs of the European Union: The European Parliament and its election, members, organization, competencies and its place in the institutional balance. The European Central Bank (ECB) 5. The principal organs of the European Union: The European Court of Justice (ECJ): jurisdiction, procedure and its place in the system of judicial remedies on the basis of EU law. 6. Decision- and law-making process: legislative procedures (consultation, assent, co-operation and codecision), voting system within the Union (unanimity and qualified majority), delegation of decisions and comitology 7. Multilevel governance in the EU: sovereignty, supra-nationality and subsidiarity in the division of roles and competencies (exclusive, shared, complementary) among the main institutions, community method and intergovernmental co-ordination 8. Unity, flexibility and transformation in the EU: enlargement, multi-speed integration and enhanced cooperation 9. The structure of the European law: primary and secondary legal sources. Primary sources of EU law: layers of fundamental accords (Rome, Single European Act, Maastricht, Amsterdam, Nice, Lisbon and accession treaties) and international agreements. The standing of the European Union in trade-related international organizations and international agreements.

7 10. The characteristics of the secondary sources of EU law: regulation, directive, decision, recommendation and opinion as legislative acts of community institutions 11. The basics of the application of EU law in Member States: implementation, direct effect and direct applicability, proportionality and legal certainty 12. The case-law of the European Court concerning the methods and outcomes of the application of European law in the Member States 13. The basics of the four freedoms: introduction into the main concepts of the free movement of goods and services 14. The basics of the four freedoms: introduction into the main concepts of the free movement of persons and capital 15. Some main common policies of economic integration: common agricultural, trade, environmental, competition and regional policy Interim course requirement(s): course attendance, presentation of one of the institutions of the European Union Type of evaluation: exam evaluation/course performance evaluation Method of evaluation: written/oral exam Obligatory course materials: Course Compendium on the Introduction into the Institutional Functioning of European Economic Integration and Legal Harmonization A selection of study material (legal sources, court decisions, studies) designed for the course by the course lecturer(s). The Compendium is aimed at the use of the LL.M.program students solely and is not intended for commercial circulation. A copy of the Compendium is available to every student in the program. Recommended additional sources: Allan F. Tatham: EC law in practice - a case-study approach, Budapest : HVG-ORAC, 2006 (Chapter I-III.) 706 pages ISBN: Horváth Zoltán: Handbook on the European Union, Budapest : HVG-ORAC, 2012 (Sections indicated by the lecturer) 707 pages ISBN Gráinne de Búrca Paul Craig: EU law text, cases, materials, New York : Oxford University Press (5th edition), 2011 (Chapters 1-10.) 1304 pages ISBN Christa Tobler Jacques Berlinger: Essential EC law in charts, Budapest : HVG-ORAC, 2012 (2dn edition) 363 pages ISBN

8 Introduction into International Business Law Title of course in Hungarian: Nemzetközi üzleti jogi alapismeretek Language of instruction: English Department: Department of Civil and Roman Law Type of course: obligatory/elective Level of programme: MA (LLM) Number of lessons per week: 2 hours/week Semester: I./II. Credit point value: 3 Code of course: Prior course(s) required: - Course supervisor: Dr. Ádám Boóc, PhD., Associate Professor, Head of Department Lecturer(s): Dr. Laurent Niddam Course description, purpose of the course: The course provides for the introduction into the regulation of international trade and business through international legal sources, including international agreements and other means of legislation, such as the various components of the new lex mercatoria. The course discusses the institutional aspects of law making and adjudication in international business law. The law focuses on both private and public law issues. Course outline, description of acquired knowledge, skills and competences: 1. The differences between private law and public law components of international trade and business relations and the subject matters of regulation. The reasons for a separate regulation of international trade from domestic business. 2. The differences between procedural, conflict of laws and substantive law regulations and their impact on international trade relations 3. International organizations active in the regulation of the private law dimensions of international trade and business 4. The system of legal sources regulating contract law and other instrumentalities of conducting business: international conventions and their functioning in international business 5. The system of legal sources regulating contract law and other instrumentalities of conducting business: the concept of lex mercatoria 6. The system of legal sources regulating contract law and other instrumentalities of conducting business: the role and standing of case law, especially of international commercial arbitration 7. Basic principles in international business law affecting the application of legal sources 8. Main legal sources relating to the law of securities and general contract law and the international organizations active in these fields 9. Main legal sources relating to intellectual property law and specific contracts 1. and the international organizations active in these fields 10. Main legal sources relating to intellectual property law and specific contract 2. and the international organizations active in these fields 11. Internal lex mercatoria: international commercial codes and the application of domestic civil codes and other private law instruments in international business law. The standing of multi- and transnational corporations in international business law and specific company law and related provisions applicable to the settlement of foreigners for business purposes. 12. Regulating the public law dimensions of international trade in the field of trade in goods, services and intellectual property. Post World War Two achievements: institutional aspects. The GATT and the WTO: history, organizational structure, decision-making, dispute settlement. 13. The major substantive law provisions of the GATT: most favored nation treatment, national treatment, system of preferences, waiver clause, etc. Other important free-trade areas and the working of similar bi-later treaties. 14. The problems concerning the protection foreign property and investment. Nationalization and expropriation of foreign property in international law. 15. Means of investment protection: the Washington Convention and the ICSID, MIGA, international bilateral treaties and agreements, internal investment protection laws.

9 Interim course requirement(s): Type of evaluation: exam evaluation/course performance evaluation Method of evaluation: written/oral exam Obligatory course materials: Course Compendium on the Introduction into the Institutional Functioning of European Economic Integration and Legal Harmonization A selection of study material (legal sources, court decisions, studies) designed for the course by the course lecturer(s). The Compendium is aimed at the use of the LL.M.program students solely and is not intended for commercial circulation. A copy of the Compendium is available to every student in the program. Recommended additional sources: Hans van Houtte: The Law of International Trade, London : Sweet & Maxwell, pages ISBN Carole Murray [et al.].: Schmitthoff's export trade : The law and practice of international trade (11th ed.) London : Sweet & Maxwell, pages ISBN Ralph H.Folsom, Michael Wallace Gordon, John A.Spagnole, Jr.: International business transactions : A problem-oriented coursebook (11th ed.) St.Paul : West, pages ISBN

10 The Free Movement of Goods, and Persons in the EU Title of course in Hungarian: Az áruk és a személyek szabad áramlása az EU-ban Language of instruction: English Department: Department of International and European Law Type of course: obligatory/elective Level of programme: MA (LLM) Number of lessons per week: 2 hours/week Semester: I./II. Credit point value: 3 Code of course: Prior course(s) required: - Course supervisor: Dr. András Osztovits, PhD, associate professor, head of department Lecturer(s): Dr. András Osztovits, PhD, associate professor, head of department Course description, purpose of the course: The central issue of establishing the European Communities was to create a single market. The discussion of these legal materials will therefore be placed within the context of the more general issues concerning the customs union and taxation respectively. This course also deals with the free movement of emloyed persons (workers), with the free movement of the self-employed and of companies (establishment and services) and with the more recent category of European citizens. The course explains the close interrelation between the free movement of services and the free movement of persons (freedom of establishment and freedom to provide services). Course outline, description of acquired knowledge, skills and competences: 1. The rise of the concept of the European single market and the importance of the regulation of trading in goods 2. The working of commonly known obstacles in the free movement of goods: customs, charges having equivalent effect, non-tariff barriers. Taxation and similar means of intervention. 3. Other means that affect the free movement of goods: competition law, procedural and conflict of laws, substantive private law, etc. 4. The basis of Community competences and the available instruments to regulate the free movement of goods and services 5. Major European legal provisions in the free movement of goods Major European legal provisions in the free movement of goods The case law of the European Court of Justice relating to the free movement of goods The case law of the European Court of Justice relating to the free movement of goods The case law of the European Court of Justice relating to the free movement of goods Regulating import from third countries: the working of Community Customs Code 11. A comparison of the regulatory system of the free movement of goods and the system of the GATT 12. Major European legal provisions in the free movement of persons as workers Major European legal provisions in the free movement of persons as workers The case law of the European Court of Justice relating to the free movement of persons 15. Other dimensions that flow from the free movement of persons (e.g. administrative and judicial cooperation) Interim course requirement(s): course attendance, presentation of the relevant practice of the EU Court of Justice Type of evaluation: exam evaluation/course performance evaluation Method of evaluation: written/oral exam

11 Obligatory course materials: Course Compendium on the The Free Movement of Goods and Persons in the EU A selection of study material (legal sources, court decisions, studies) designed for the course by the course lecturer(s). The Compendium is aimed at the use of the LL.M.program students solely and is not intended for commercial circulation. A copy of the Compendium is available to every student in the program. Recommended additional sources: Gráinne de Búrca Paul Craig: EU law text, cases, materials, New York : Oxford University Press (5th edition), 2011 (Chapters 1-10.) 1304 pages ISBN Barnard, Catherine: The Substantive Law of the EU: The Four Freedom, New York : Oxford University Press, 2010 (3 rd ed.) 752 pages ISBN Metzinger, Péter - Nemessányi, Zoltán - Osztovits, András: Freedom of Establishment for Companies in the European Union. Budapest : Complex, pages ISBN Allan F. Tatham: EC law in practice - a case-study approach, Budapest : HVG-ORAC, pages ISBN:

12 The Free Movement of Services and Capital within the EU Title of course in Hungarian: A szolgáltatások és a tőke szabad áramlása az EU-ban Language of instruction: English Department: Department of International and European Law Type of course: obligatory/elective Level of programme: MA (LLM) Number of lessons per week: 2 hours/week Semester: I./II. Credit point value: 3 Code of course: Prior course(s) required: - Course supervisor: Dr. András Osztovits, PhD, associate professor, head of department Lecturer(s): Dr. András Osztovits, PhD, associate professor, head of department Course description, purpose of the course: The TFEU has two separate chapters on self-employed persons who move on a permanent or temporary basis between Member States. These are the chapters on freedom of establishment and freedom to provide services. The Treaty provisions are residual, in that they apply only in so far as the provisons concerning capital, persons, or goods do not apply. The free movement of capital is one of the four freedoms enshrined in the original Rome Treaty. There is now a growing body of case law testing the scope of these provisions. This course will deal with all of these questions. Course outline, description of acquired knowledge, skills and competences: 1. The concept and scope of the free movement of services in European law 2. The working of commonly known traditional obstacles in the free movement of services 3. The basis of Community competences and the available instruments to regulate the free movement of services. The residual nature of the regulations. 4. The connection between the concepts of the freedom of establishment and the freedom to provide services. Sectoral interests in the freedom of services. 5. Major European legal provisions in the free movement of services 1 6. Major European legal provisions in the free movement of services 2 7. The case law of the European Court relating to the free movement of services 1 8. The case law of the European Court relating to the free movement of services 2 9. Regulating services from third countries: competences and major provisions 10. A comparison of the regulatory system of the free movement of services and the system of the GATS 11. The concept and subject matters of the free movement of capital 12. The basis of Community competences and the available instruments to regulate the free movement of capital 13. Major European legal provisions in the free movement of capital Major European legal provisions in the free movement of capital The case law of the European Court relating to the free movement of capital Interim course requirement(s): course attendance, presentation of the relevant practice of the EU Court of Justice Type of evaluation: exam evaluation/course performance evaluation Method of evaluation: written/oral exam Obligatory course materials: Course Compendium on the The Free Movement of Goods and Persons in the EU A selection of study material (legal sources, court decisions, studies) designed for the course by the course lecturer(s). The Compendium is

13 aimed at the use of the LL.M.program students solely and is not intended for commercial circulation. A copy of the Compendium is available to every student in the program. Recommended additional sources: Gráinne de Búrca Paul Craig: EU law text, cases, materials, New York : Oxford University Press (5th edition), pages ISBN Barnard, Catherine: The Substantive Law of the EU: The Four Freedom, New York : Oxford University Press, 2010 (3 rd ed.) 752 pages ISBN Dahlberg, Mattias: Direct Taxation in Relation to the Freedom of Estalishment and the Free Movement of Capital. The Hague : Kluwer Law International, pages ISBN

14 European and Comparative Competition Law Title of course in Hungarian: Európai és összehasonlító versenyjog Language of instruction: English Department: ICT Law Type of course: obligatory/elective Level of programme: MA (LLM) Number of lessons per week: 2 hours/week Semester: I. Credit point value: Code of course: Prior course(s) required: Course supervisor: András Tóth PhD., associate professor, head of department Lecturer(s): András Tóth PhD., associate professor, head of department Course description, purpose of the course: The main goal of the course is covering both the theories and practice of competition law especially regarding the EU competition law. The course will give economic background and policies upon which the competition rules are grounded, show the historical development of the doctrinal rules, compare the main (EU and US) competition regimes and teaching the students EU case analysis and how to apply the EU competition rules to new fact patterns. Course outline, description of acquired knowledge, skills and competences: 1. Introduction (1): economic backgrounds, history of regulation of competition law, global competition law 2. Introduction (2): comparison the regulatory system of US and EU competition law 3. Subject scope of the EU competition law: meaning of undertaking 4. Article 101 TFEU (1): agreement, concerted practices, decision of association of undertakings 5. Article 101 TFEU (2): by object/by effect infringement 6. Vertical agreements 7. Fighting against cartels: tools and due process 8. Article 102 TFEU (1): market definition and dominant position, abusive conducts 9. Article 102 TFEU (2): abuse conducts 10. Merger control 11. EU competition law aspects of state actions 12. Exam Interim course requirement(s): attendance: Students cannot absent more than three lessons otherwise the course won t be absolved. preparation for the lessons: questions and the cases and/or materials (based on them the questions can be answered) for the next lesson will be distributed at the end of the last lesson. Students who are prepared on answering questions during the lessons can earn scores (one each lessons). Who earns at least 7 scores during the semester will be exempted from the final exam and the course will be absolved automatically. Type of evaluation: exam evaluation/course performance evaluation Method of evaluation: written/oral exam

15 Obligatory course materials: cases and materials will be distributed during the course Recommended additional sources: Einer Elhauge - Damien Geradin: Global Competition Law and Economics. Hart Publishing; 2 edition (August 1, 2011)

16 International Sale of Goods: the CISG and the INCOTERMS Title of course in Hungarian: Az áruk nemzetközi adásvétele: a Bécsi Vételi Egyezmény és az INCOTERMS Language of instruction: English Department: Department of European Law and International Private Law Type of course: obligatory/elective Level of programme: MA (LLM) Number of lessons per week: 2 hours/week Semester: I. Credit point value: 3 Code of course: Prior course(s) required: none Course supervisor: dr. István János Molnár, associate professor Lecturer(s): dr. István János Molnár, associate professor Course description, purpose of the course: The purpose of the course is to provide the students with the knowledge of how to identify a international sale contract and to distinguish such international sale contract from a domestic sale contrct of their own law on the basis of its caracteristics. The course makes possible for the students to get to know the practice of international sale contracts and to handle the different databases. Course outline, description of acquired knowledge, skills and competences: This course deals with the two basic legal source of the international sale contracts, the Vienna Convention on the international sales of goods (CISG 1980) and the International Commercial Terms (INCOTERMS) of the International Chamber of Commerce and discusses the provisions of the same, their practice in the arbitration courts and the results of the legal sciences. The course includes: 1. Differences between the regulation of domestic sale contracts from international sale contracts. International conventions before the CISG. 2. Drafting of the CISG, role of the UNCITRAL in the process. Status of the CISG. Sources relating to the CISG. Relating case law. 3. Structure of the CISG. Scope of application. 4. General provisions. 5. Conclusion of the contract. 6. Obligations of the seller. 7. Obligations of the buyer. 8. Common rules relating to the obligations of the parties. 9. Fundamental breach of contract and other general provisions. 10. Legal consequences and closing provisions. 11. The INCOTERMS as a legal source. Different versions of the INCOTERMS. 12. Subject of the INCOTERMS and the regulated questions. Connection between the CISG and the INCOTERMS. 13. The INCOTERMS clauses and their practice. Methods of insertion of the INCOTERMS clauses into the contract. 14. Case law of the CISG and the INCOTERMS. Interim course requirement(s): presence on the course and preparation of different short papers for common discussion.

17 Type of evaluation: exam evaluation/course performance evaluation Method of evaluation: written and oral Obligatory course materials: The CISG INCOTERMS 2010 Recommended additional sources: The UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods: Theory and Practice by Clayton P. Gillette (Author) The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods: Article by Article Commentary by Loukas Mistelis (Author, Editor), Maria Del Pilar Perales Viscacillas (Editor), Stefan Kroll (Editor)

18 Rules and Institutions of International Investment Protection Title of course in Hungarian: Nemzetközi befektetésvédelmi szabályozás és intézmények Language of instruction: English Department: Department of European Law and International Private Law Type of course: obligatory/elective Level of programme: MA (LLM) Number of lessons per week: 2 hours/week Semester: I. Credit point value: 3 Code of course: Prior course(s) required: none Course supervisor: dr. István János Molnár, associate professor Lecturer(s): dr. István János Molnár, associate professor Course description, purpose of the course: A cél, hogy a hallgatók megismerjék a külföldi beruházásokkal kapcsolatos nemzetközi egyezmények rendszerét, azt a jogi környezetet, amelyet az államok ezen a területen kialakítanak. Fontos része a képzésnek a beruházásvédelemmel kapcsolatos nemzetközi joggyakorlat megismerése, különös tekintettel az ICSID előtti jogvitás ügyekre. The purpose of the course is to provide the students with the knowledge of the system of international treaties relating to investment protection and the legal framework created by the countries in this field. An integral part of the studium is the analysis of the international practice relating to investment protection, with special reference to the cases before the ICSID: Course outline, description of acquired knowledge, skills and competences: During the course the students will learn the main provisions of the bilateral investment treaties and those of the Washington Convention creating the ICSID and the Seoul Convention creating the MIGA. The course includes: 1. Main international principles relating to the protection of foreign ownership. International principles relating to investment protection. 2. Bilateral investment treaties (BITs) in historical context. 3. Main provisions of the BITs. 4. Regional instruments of investment protection. 5. The Washington Convention and the ICSID. Organization and operational framework. 6. Procedural rules of the ICSID. 7. Case law of the ICSID. 8. The Seoul Convention and the MIGA. Organization and operational framework. 9. Risks covered by the MIGA insurance coverage. 10. Legal disputes relating to the MIGA. 11. Investment protection in the national laws. Interim course requirement(s): presence on the course and preparation of different short papers for common discussion. Type of evaluation: exam evaluation/course performance evaluation Method of evaluation: oral Obligatory course materials:

19 The Washington Convention The Seoul Convention Recommended additional sources: Principles of International Investment Law 19 Dec 2012 by Rudolf Dolzer (Author), Christoph Schreuer (Contributor)

20 European and International Intellectual Property Law Title of course in Hungarian: A szellemi tulajdon európai és nemzetközi védelme Language of instruction: English Department: Type of course: obligatory/elective Level of programme: MA (LLM) Number of lessons per week: 2 hours/week Semester: I./II. Credit point value: 3 Code of course: Prior course(s) required: - Course supervisor: Dr. Ádám Boóc, PhD., Associate Professor, Head of Department Lecturer(s): Dr. Karsay Enikő, Dr. Kovári Zoltán Course description, purpose of the course: The course provides for a comprehensive coverage of intellectual property law, including both copyright law and industrial property law, as regulated by international conventions and the law of the European Union. Besides the substantive law of intellectual property, the course also covers the institutional aspects and available specific international dispute settlement mechanisms. Course outline, description of acquired knowledge, skills and competences: 1. The subject matter and general structure of intellectual property law: the distinction between copyright law (author s rights) and industrial property. The evolution of IP regulation: early national codifications, international treaties from the XIXth century onwards, internationally harmonized national standards. 2. International organizational aspects of regulating IP law and the characteristics of the major international conventions. The WIPO and the conventions under the WIPO system. The TRIPS under the Marrakech Agreement. Other major international or regional organizations and conventions in the field. The competences of the European Union in regulating IP law. 3. The basics of the system set up by the Berne Convention and its protocols in the field of substantive copyright law The basics of the system set up by the Berne Convention and its protocols in the field of substantive copyright law International aspects of copyright law under the Berne Convention system 6. Other major international agreements in copyright law. The law of the European Union in the field of copyright. Major national copyright / author s rights regimes. Specific sectoral copyright law problems. 7. The basics of international licensing in copyright law 8. The basics of the system set up by the Paris Convention and its protocols in the field of substantive industrial property law The basics of the system set up by the Paris Convention and its protocols in the field of substantive industrial property law International aspects of industrial property law under the Paris Convention system 11. Other major international agreements in industrial property law 12. The law of the European Union in industrial property law. 13. Major national industrial property law regimes. Specific problems of specific forms of industrial property law. 14. The basics of international licensing in industrial property law 15. International dispute settlement in intellectual property law: the Arbitration and Mediation Center of the WIPO Interim course requirement(s): Type of evaluation: exam evaluation/course performance evaluation Method of evaluation: written/oral exam

21 Obligatory course materials: Course Compendium on European and International Intellectual Property Law A selection of study material (legal sources, court decisions, studies) designed for the course by the course lecturer(s). The Compendium is aimed at the use of the LL.M.program students solely and is not intended for commercial circulation. A copy of the Compendium is available to every student in the program. Recommended additional sources: Daar, Jeffrey J. (ed.): International Intellectual Property Law Basics; Consulegis International Network of Law Firms, pages ISBN Available online: Phillips, Jeremy: Butterworths Intellectual Property Law Handbook, Tenth edition, Lexis Nexis United Kingdom, London, pages ISBN Kent, Allen and Lancour, Harold (eds.): Copyright: current viewpoints on history, laws, legislation, New York : R.R. Bowker, pages ISBN hb. N. March Hunnings: Industrial property cases from Common Market law reports, London : European Law Centre, c1973-c1988 ISBN ,

EURÓPAI ÉS NEMZETKÖZI ÜZLETI JOG MESTERKÉPZÉSI SZAK TÁJÉKOZTATÓJA

EURÓPAI ÉS NEMZETKÖZI ÜZLETI JOG MESTERKÉPZÉSI SZAK TÁJÉKOZTATÓJA EURÓPAI ÉS NEMZETKÖZI ÜZLETI JOG MESTERKÉPZÉSI SZAK TÁJÉKOZTATÓJA A képzés célja: Magyar nyelvű változat Az Európai és nemzetközi üzleti jog mesterképzési szak (European and International Business Law

Részletesebben

EN United in diversity EN A8-0206/445. Amendment

EN United in diversity EN A8-0206/445. Amendment 21.3.2019 A8-0206/445 445 Title Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 2006/22/EC as regards enforcement requirements and laying down specific rules with

Részletesebben

NEMZETKÖZI MAGÁNJOG 1. J1:NMJ (1)

NEMZETKÖZI MAGÁNJOG 1. J1:NMJ (1) NEMZETKÖZI MAGÁNJOG 1. J1:NMJ (1) Az előadások tematikája 1. A nemzetközi elemmel rendelkező tényállások elbírálásának különböző módszerei. Nemzeti jogok és nemzetközi jogviszonyok. 2. A nemzetközi kollíziós

Részletesebben

EN United in diversity EN A8-0206/482. Amendment

EN United in diversity EN A8-0206/482. Amendment 21.3.2019 A8-0206/482 482 Recital 13 g (new) (13g) In recognition of the need for specific treatment for the transport sector, in which movement is the very essence of the work undertaken by drivers, the

Részletesebben

EN United in diversity EN A8-0206/419. Amendment

EN United in diversity EN A8-0206/419. Amendment 22.3.2019 A8-0206/419 419 Article 2 paragraph 4 point a point i (i) the identity of the road transport operator; (i) the identity of the road transport operator by means of its intra-community tax identification

Részletesebben

INTERNATIONAL ECONOMY AND BUSINESS PORGRAMME (MA) 1. A mesterképzési szak megnevezése: International Economy and Business

INTERNATIONAL ECONOMY AND BUSINESS PORGRAMME (MA) 1. A mesterképzési szak megnevezése: International Economy and Business INTERNATIONAL ECONOMY AND BUSINESS PORGRAMME (MA) 1. A mesterképzési szak megnevezése: International Economy and Business 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben

Részletesebben

Irodalomjegyzék. Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30.

Irodalomjegyzék. Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30. Irodalomjegyzék ENSZ (hivatalos) dokumentumok Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30.} Polgári és Politikai Jogok Egyezségokmánya

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMÁK Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék 2011-től

SZAKDOLGOZATI TÉMÁK Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék 2011-től DR. BESENYEI LAJOS professor emeritus: SZAKDOLGOZATI TÉMÁK Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék 2011-től 1. Öröklési jogunk aktuális kérdései 2. A lakásbérleti szerződés 3. A szerződés érvénytelensége

Részletesebben

Önéletrajz : ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Nemzetközi Magánjogi és Európai Gazdasági Jogi Tanszék, jelenleg mint adjunktus

Önéletrajz : ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Nemzetközi Magánjogi és Európai Gazdasági Jogi Tanszék, jelenleg mint adjunktus Önéletrajz Személyes adatok Név: Dr. Szabados Tamás Születési hely, idő: Budapest, 1984.02.09. Email: szabados@ajk.elte.hu Munkahely 2010-: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Nemzetközi Magánjogi és Európai

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Európai és nemzetközi üzleti jog mesterképzési szak

Károli Gáspár Református Egyetem Európai és nemzetközi üzleti jog mesterképzési szak A képzés programja, a szak tanterve (az óra, kredit és vizsgaterv táblázatos összegzése) tantárgyak - a vonatkozó KKK 8. pontjában megadott ismeretkörök alapján felelősök félévek számonkérés 1. 2. tanóraszám

Részletesebben

Skills Development at the National University of Public Service

Skills Development at the National University of Public Service Skills Development at the National University of Public Service Presented by Ágnes Jenei National University of Public Service Faculty of Public Administration Public Ethics and Communication 13. 12. 2013

Részletesebben

Magyar ügyek az Európai Unió Bírósága előtt Hungarian cases before the European Court of Justice

Magyar ügyek az Európai Unió Bírósága előtt Hungarian cases before the European Court of Justice Magyar ügyek az Európai Unió Bírósága előtt Hungarian cases before the European Court of Justice FEHÉR Miklós Zoltán Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Európai Uniós Jogi Főosztály Ministry of Public

Részletesebben

UNIVERSITY OF PUBLIC SERVICE Doctoral School of Military Sciences. AUTHOR S SUMMARY (Thesis) Balázs Laufer

UNIVERSITY OF PUBLIC SERVICE Doctoral School of Military Sciences. AUTHOR S SUMMARY (Thesis) Balázs Laufer DOI azonosító: 10.17625/NKE.2013.021 UNIVERSITY OF PUBLIC SERVICE Doctoral School of Military Sciences AUTHOR S SUMMARY (Thesis) Balázs Laufer LAW ENFORCEMENT AND NATIONAL SECURITY CHALLENGES POSED BY

Részletesebben

EEA, Eionet and Country visits. Bernt Röndell - SES

EEA, Eionet and Country visits. Bernt Röndell - SES EEA, Eionet and Country visits Bernt Röndell - SES Európai Környezetvédelmi Ügynökség Küldetésünk Annak elősegítése, hogy az EU és a tagállamok a szükséges információk alapján hozhassák meg a környezet

Részletesebben

TUDOMÁNYOS ÉS SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

TUDOMÁNYOS ÉS SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ TUDOMÁNYOS ÉS SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 1. Személyes adatok: Név: Menyhárd Attila Cím otthon: H-9024 Győr, Vécsey u. 14 I/1 Cím munkahely: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék; H-1364 Budapest,

Részletesebben

2005. évi XXVII. törvény

2005. évi XXVII. törvény 2005. évi XXVII. törvény az Európai Közösségek és a Magyar Köztársaság között az Európai Közösségeknek nyújtott kiváltságokra és mentességekre vonatkozó Jegyzőkönyv Magyar Köztársaság által adózási ügyekben

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Szuchy Róbert PhD. egyetemi adjunktus

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Szuchy Róbert PhD. egyetemi adjunktus SZAKMAI ÉLETRAJZ Dr. Szuchy Róbert PhD egyetemi adjunktus Tudományos minősítés PhD 2010 Állam- és jogtudományok Summa cum laude A disszertáció címe: Az összefonódás-ellenőrzés európai uniós szabályai a

Részletesebben

STUDENT LOGBOOK. 1 week general practice course for the 6 th year medical students SEMMELWEIS EGYETEM. Name of the student:

STUDENT LOGBOOK. 1 week general practice course for the 6 th year medical students SEMMELWEIS EGYETEM. Name of the student: STUDENT LOGBOOK 1 week general practice course for the 6 th year medical students Name of the student: Dates of the practice course: Name of the tutor: Address of the family practice: Tel: Please read

Részletesebben

Publikációs lista. 3) Economic Reforms and Some Issues of International Trade Policy (Business Partner Hungary, September 1986)

Publikációs lista. 3) Economic Reforms and Some Issues of International Trade Policy (Business Partner Hungary, September 1986) Publikációs lista Angol nyelven 1) Joint Ventures in Hungary (The Legal Structure of the Enterprise, International Civil Law Conference, Budapest, August 1985, Vol.2) 2) World Trading System and Socialist

Részletesebben

Sebastián Sáez Senior Trade Economist INTERNATIONAL TRADE DEPARTMENT WORLD BANK

Sebastián Sáez Senior Trade Economist INTERNATIONAL TRADE DEPARTMENT WORLD BANK Sebastián Sáez Senior Trade Economist INTERNATIONAL TRADE DEPARTMENT WORLD BANK Despite enormous challenges many developing countries are service exporters Besides traditional activities such as tourism;

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ EVK SZAKKOLLÉGIUM. BESZÁMOLÓ: A 2014/2015 A Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány pályázatára 2014/2015-ÖS TANÉV

SZAKMAI BESZÁMOLÓ EVK SZAKKOLLÉGIUM. BESZÁMOLÓ: A 2014/2015 A Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány pályázatára 2014/2015-ÖS TANÉV SZAKMAI BESZÁMOLÓ EVK SZAKKOLLÉGIUM BESZÁMOLÓ: A 2014/2015 A Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány pályázatára 2014/2015-ÖS TANÉV 1 Tőzsdekurzus A kurzus fókuszában - az elméleti bevezetőt követően

Részletesebben

24th October, 2005 Budapest, Hungary. With Equal Opportunities on the Labour Market

24th October, 2005 Budapest, Hungary. With Equal Opportunities on the Labour Market 24th October, 2005 Budapest, Hungary Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok With Equal Opportunities on the Labour Market Equal Opportunities for the Roma Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok The government

Részletesebben

TERMÉKFEJLESZTÉS I. (PhD szig.) PRODUCT DEVELOPMENT I. (PhD final exam)

TERMÉKFEJLESZTÉS I. (PhD szig.) PRODUCT DEVELOPMENT I. (PhD final exam) TANTÁRGY ADATLAP ÉS TANTÁRGYKÖVETELMÉNYEK 2016. augusztus 24. PhD képzés Pattantyús-Ábrahám Géza Gépészeti Tudományok Doktori Iskola TERMÉKFEJLESZTÉS I. (PhD szig.) PRODUCT DEVELOPMENT I. (PhD final exam)

Részletesebben

A modern e-learning lehetőségei a tűzoltók oktatásának fejlesztésében. Dicse Jenő üzletfejlesztési igazgató

A modern e-learning lehetőségei a tűzoltók oktatásának fejlesztésében. Dicse Jenő üzletfejlesztési igazgató A modern e-learning lehetőségei a tűzoltók oktatásának fejlesztésében Dicse Jenő üzletfejlesztési igazgató How to apply modern e-learning to improve the training of firefighters Jenő Dicse Director of

Részletesebben

1918 December 1 út, 15/H/4, Sepsiszentgyörgy (Románia) Mobil 0040 748239263 biro_biborka@yahoo.com

1918 December 1 út, 15/H/4, Sepsiszentgyörgy (Románia) Mobil 0040 748239263 biro_biborka@yahoo.com Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév (nevek) / Utónév (nevek) Cím(ek) Bíró Bíborka Eszter 1918 December 1 út, 15/H/4, Sepsiszentgyörgy (Románia) Mobil 0040 748239263 E-mail(ek) biro_biborka@yahoo.com

Részletesebben

- Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány

- Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány HUNGARY - Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány (Blue booklet form or card format issued for permanent residents - from 1 January 2000 a new card format has been introduced and issued)

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Jogi Bizottság 9.10.2014 2014/0166(COD) ***I JELENTÉSTERVEZET on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on common rules for imports (codified

Részletesebben

A KERESKEDELMI VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGRÓL SZERKESZTETTE: DR. BODZÁSI BALÁZS COLLECTION OF ESSAYS OF THE COMMERCIAL ARBITRAL COURT

A KERESKEDELMI VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGRÓL SZERKESZTETTE: DR. BODZÁSI BALÁZS COLLECTION OF ESSAYS OF THE COMMERCIAL ARBITRAL COURT TANULMÁNYKÖTET A KERESKEDELMI VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGRÓL SZERKESZTETTE: DR. BODZÁSI BALÁZS COLLECTION OF ESSAYS OF THE COMMERCIAL ARBITRAL COURT EDITED BY DR. BALÁZS BODZÁSI 9 Előszó Az Országgyűlés 2017. május

Részletesebben

EN United in diversity EN A8-0206/473. Amendment

EN United in diversity EN A8-0206/473. Amendment 21.3.2019 A8-0206/473 473 Recital 12 d (new) (12d) Since there is no sufficient link of a driver with a territory of a Member State of transit, transit operations should not be considered as posting situations.

Részletesebben

Európai Jogi és Nemzetközi Jogi Kutatóműhely 2014/15. tanév beszámolója

Európai Jogi és Nemzetközi Jogi Kutatóműhely 2014/15. tanév beszámolója Európai Jogi és Nemzetközi Jogi Kutatóműhely 2014/15. tanév beszámolója Osztovits András publikációs tevékenysége Osztovits András (2014): 6:1. - 6:57. -ok magyarázata In: Osztovits András (szerk.) A Polgári

Részletesebben

E U R O P E A N PERSONAL INFORMATION DR. ADRIENNE KOMANOVICS. adrienne@ajk.pte.hu WORK EXPERIENCE EDUCATION AND TRAINING

E U R O P E A N PERSONAL INFORMATION DR. ADRIENNE KOMANOVICS. adrienne@ajk.pte.hu WORK EXPERIENCE EDUCATION AND TRAINING E U R O P E A N C U R R I C U L U M V I T A E F O R M A T PERSONAL INFORMATION Name DR. ADRIENNE Telephone (72) 501599 Ext. 3297 Fax (72) 501599 Ext. 3237 E-mail adrienne@ajk.pte.hu Nationality Hungarian

Részletesebben

AZ ÚJ TÍPUSÚ OKLEVELEK KÖTELEZŐ FORMASZÖVEGEI ÉS ANGOL

AZ ÚJ TÍPUSÚ OKLEVELEK KÖTELEZŐ FORMASZÖVEGEI ÉS ANGOL AZ ÚJ TÍPUSÚ OKLEVELEK KÖTELEZŐ FORMASZÖVEGEI ÉS ANGOL NYELVŰ VÁLTOZATAI Az oklevelek kötelező formaszövegeit a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló

Részletesebben

egovernment policy in Hungary

egovernment policy in Hungary egovernment policy in Hungary Main achievements after the OECD s review OECD-India 3-4/Dec/2009. Strenghtening leadership and organisation for egovernment Status report - Prime Minister s Office State

Részletesebben

Fordító és tolmács mesterképzési szak Jogi ismeretek PPKE BTK, 2014-2015-ös tanév

Fordító és tolmács mesterképzési szak Jogi ismeretek PPKE BTK, 2014-2015-ös tanév Fordító és tolmács mesterképzési szak Jogi ismeretek PPKE BTK, 2014-2015-ös tanév Ződi Zsolt I. Az egyes órák tematikája 1. Bevezetés, ismerkedés, követelmények ismertetése (09.16.) a) Ismerkedés b) követelmények

Részletesebben

Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud. Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23.

Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud. Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23. Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23. Oracle Confidential Internal/Restricted/Highly Restricted Safe Harbor Statement The following is intended

Részletesebben

History. Barcelona 11 June 2013 HLASA 1

History. Barcelona 11 June 2013 HLASA 1 History 1893 National Ornithological Centre (Ottó Herman) New ways of breeding and use of laboratory animals (Dr.Kállai László A laboratoriumiállat-tenyésztés és felhasználás új útjai. In: A biológia aktuális

Részletesebben

Új fenomén a magyar biztosítási jogban: a biztosítottak közvetlen perlési joga a viszontbiztosítóval szemben a direkt biztosító csődje esetén

Új fenomén a magyar biztosítási jogban: a biztosítottak közvetlen perlési joga a viszontbiztosítóval szemben a direkt biztosító csődje esetén Új fenomén a magyar biztosítási jogban: a biztosítottak közvetlen perlési joga a viszontbiztosítóval szemben a direkt biztosító csődje esetén Dr. Molnár István ügyvéd Berke & Molnár Ügyvédi Iroda Istvan.molnar@berkemolnarlawfirm.hu

Részletesebben

Felnőttképzés Európában

Felnőttképzés Európában Felnőttképzés Európában Nincs szükség annyi diplomásra, amennyit képeznek Helyettük szakképzett emberekre lenne kereslet Az itthon OKJ-s képzés európai hagyományában két vonal érvényesül: - dán - német

Részletesebben

Angol Középfokú Nyelvvizsgázók Bibliája: Nyelvtani összefoglalás, 30 kidolgozott szóbeli tétel, esszé és minta levelek + rendhagyó igék jelentéssel

Angol Középfokú Nyelvvizsgázók Bibliája: Nyelvtani összefoglalás, 30 kidolgozott szóbeli tétel, esszé és minta levelek + rendhagyó igék jelentéssel Angol Középfokú Nyelvvizsgázók Bibliája: Nyelvtani összefoglalás, 30 kidolgozott szóbeli tétel, esszé és minta levelek + rendhagyó igék jelentéssel Timea Farkas Click here if your download doesn"t start

Részletesebben

8. Regionális nemzetközi szervezetek II.: Az Arab Liga, az Iszlám Konferencia Szervezete és az ASEAN

8. Regionális nemzetközi szervezetek II.: Az Arab Liga, az Iszlám Konferencia Szervezete és az ASEAN 8. Regionális nemzetközi szervezetek II.: Az Arab Liga, az Iszlám Konferencia Szervezete és az ASEAN Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 28. 1. Az Arab Liga Vázlat 2. Az Iszlám Konferencia Szervezete

Részletesebben

Szent László TISZK (SZLTISZK) Kocsis Ibolya

Szent László TISZK (SZLTISZK) Kocsis Ibolya Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) Szent László TISZK (SZLTISZK) Kocsis Ibolya deputy general director Leonardo Partnerships S.O.S. project coordinator Leonardo

Részletesebben

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján Rózsa Attila Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Intézet, Számviteli

Részletesebben

on 19 th November, 2013

on 19 th November, 2013 The Faculty of Law and Political Sciences of the Pázmány Péter Catholic University would like to invite you to the conference on The Labour Code in the Light of International Labour Law on 19 th November,

Részletesebben

Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft Park 1., Záhony u. 7.)

Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft Park 1., Záhony u. 7.) Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft Park 1., Záhony u. 7.) 2017. július 14. napján 12.00 órakor megtartott közgyűlésén meghozott határozatok 1/2017.07.14. sz. határozat

Részletesebben

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat 1. Definitions 1. Definíciók: a) Account Client s trading account or any other accounts and/or registers maintained for Számla Az ügyfél kereskedési számlája

Részletesebben

FOLYÓIRATOK, ADATBÁZISOK

FOLYÓIRATOK, ADATBÁZISOK Szakkönyvtár FOLYÓIRATOK, ADATBÁZISOK 2013. szeptember Acta Oeconomica Állam- és Jogtudomány Élet és Irodalom Figyelő Gazdaság és Jog Határozatok Tára HVG Közgazdasági Szemle Külgazdaság Magyar Hírlap

Részletesebben

T/3484. számú. törvényjavaslat

T/3484. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/3484. számú törvényjavaslat a Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a szociális biztonságról szóló Egyezmény kihirdetéséről Előadó: Balog Zoltán

Részletesebben

KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói. Hatályos: 2014. július 8.

KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói. Hatályos: 2014. július 8. KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói Hatályos: 2014. július 8. A KELER KSZF a nem-pénzügyi klíringtagjaitól, és az energiapiaci alklíringtagjaitól a KELER KSZF Általános Üzletszabályzata szerinti

Részletesebben

Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXVI/2. (2008), pp. 745-692 SÜRGŐSSÉGI ELŐZETES DÖNTÉSHOZATALI ELJÁRÁS POLGÁRI ÜGYEKBEN* WOPERA ZSUZSA"

Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXVI/2. (2008), pp. 745-692 SÜRGŐSSÉGI ELŐZETES DÖNTÉSHOZATALI ELJÁRÁS POLGÁRI ÜGYEKBEN* WOPERA ZSUZSA Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXVI/2. (2008), pp. 745-692 SÜRGŐSSÉGI ELŐZETES DÖNTÉSHOZATALI ELJÁRÁS POLGÁRI ÜGYEKBEN* WOPERA ZSUZSA" Bevezető megjegyzések Az Európai Közösségek Bírósága

Részletesebben

Néhány folyóiratkereső rendszer felsorolása és példa segítségével vázlatos bemutatása Sasvári Péter

Néhány folyóiratkereső rendszer felsorolása és példa segítségével vázlatos bemutatása Sasvári Péter Néhány folyóiratkereső rendszer felsorolása és példa segítségével vázlatos bemutatása Sasvári Péter DOI: http://doi.org/10.13140/rg.2.2.28994.22721 A tudományos közlemények írása minden szakma művelésének

Részletesebben

Bevándorlás Tanulás. Tanulás - Egyetem. Beiratkozás. Jelentkezés képzésre. Képzés típusa. Képzés típusa. Képzés típusa. Képzés típusa.

Bevándorlás Tanulás. Tanulás - Egyetem. Beiratkozás. Jelentkezés képzésre. Képzés típusa. Képzés típusa. Képzés típusa. Képzés típusa. - Egyetem Szeretnék beiratkozni egyetemre. Beiratkozás Szeretnék jelentkezni képzésre. Jelentkezés képzésre alapképzés mesterképzés PhD nappali tagozatos részidős online Szeretnék az egyetemen tanulni.

Részletesebben

Megbízási szerződés (KP) Agency Agreement (TP) mely létrejött egyrészről a. concluded by and between

Megbízási szerződés (KP) Agency Agreement (TP) mely létrejött egyrészről a. concluded by and between Megbízási szerződés (KP) Agency Agreement (TP) mely létrejött egyrészről a Cégnév: Székhely: Cégjegyzékszám:. Adószám: mint megbízó (továbbiakban: Megbízó) másrészről pedig a concluded by and between Company

Részletesebben

Tudományos önéletrajz. József Attila Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged Ideje 1985-1990 Diploma. Jogász

Tudományos önéletrajz. József Attila Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged Ideje 1985-1990 Diploma. Jogász Tudományos önéletrajz 1. Név: Dr. Szente Zoltán Zsolt 2. Születési idő: 1966. március 16. 3. Állampolgárság: magyar 4. Családi állapot: nős 5. Felsőfokú végzettség: Intézmény József Attila Tudományegyetem,

Részletesebben

Téma Megjegyzés Tanszék Konzulens Fogyasztóvédelem az Európai Unióban Alapszakosoknak. Európai Köz- és Magánjogi Tanszék Dr. Bóka János Az Európai

Téma Megjegyzés Tanszék Konzulens Fogyasztóvédelem az Európai Unióban Alapszakosoknak. Európai Köz- és Magánjogi Tanszék Dr. Bóka János Az Európai Téma Megjegyzés Tanszék Konzulens Fogyasztóvédelem az Európai Unióban Alapszakosoknak. Európai Köz- és Magánjogi Tanszék Dr. Bóka János Az Európai Unió intézmény- és döntéshozatali rendszere Alapszakosoknak.

Részletesebben

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE HUPX DAM Másnapi Aukció / HUPX DAM Day-Ahead Auction Iktatási szám / Notice #: HUPX-MN-DAM-2018-0001 Dátum / Of: 26/01/2018 Tárgy / Subject: Hatályos díjszabás és kedvezmények

Részletesebben

RESOLUTIONS OF THE GENERAL MEETING of Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft Park 1., Záhony u. 7.)

RESOLUTIONS OF THE GENERAL MEETING of Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft Park 1., Záhony u. 7.) RESOLUTIONS OF THE GENERAL MEETING of Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft Park 1., Záhony u. 7.) held on July 14, 2017 at 10:00 am, at the registered office of the Company Resolution No. 1/2017.07.14.

Részletesebben

Professional competence, autonomy and their effects

Professional competence, autonomy and their effects ENIRDELM 2014, Vantaa Professional competence, autonomy and their effects Mária Szabó szabo.maria@ofi.hu www.of.hu The aim and the planned activities at this workshop Aim: To take a European survey on

Részletesebben

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5.

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5. CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS WP 5 Del 5.14 1 st period Szentendre Papers and articles in specialist

Részletesebben

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához 1. Name, legal form and address of company Társaság neve, címe,

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG TANULMÁNYOK MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET:

TANEGYSÉGLISTA (MA) KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG TANULMÁNYOK MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = záróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően

Részletesebben

István Micsinai Csaba Molnár: Analysing Parliamentary Data in Hungarian

István Micsinai Csaba Molnár: Analysing Parliamentary Data in Hungarian István Micsinai Csaba Molnár: Analysing Parliamentary Data in Hungarian The Hungarian Comparative Agendas Project Participant of international Comparative Agendas Project Datasets on: Laws (1949-2014)

Részletesebben

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Név:... Születési hely:... Születési dátum (év/hó/nap):... Nyelv: Angol Fok: Alapfok 1. Feladat: Olvasáskészséget mérő feladat 20 pont Olvassa el a szöveget és válaszoljon

Részletesebben

BKI13ATEX0030/1 EK-Típus Vizsgálati Tanúsítvány/ EC-Type Examination Certificate 1. kiegészítés / Amendment 1 MSZ EN 60079-31:2014

BKI13ATEX0030/1 EK-Típus Vizsgálati Tanúsítvány/ EC-Type Examination Certificate 1. kiegészítés / Amendment 1 MSZ EN 60079-31:2014 (1) EK-TípusVizsgálati Tanúsítvány (2) A potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések, védelmi rendszerek 94/9/EK Direktíva / Equipment or Protective Systems Intended

Részletesebben

OSZTATLAN ANGOL NYELV ÉS KULTÚRA TANÁRA KÉPZÉS TANTERVE (5+1) ÉS (4+1)

OSZTATLAN ANGOL NYELV ÉS KULTÚRA TANÁRA KÉPZÉS TANTERVE (5+1) ÉS (4+1) OSZTATLAN ANGOL NYELV ÉS KULTÚRA TANÁRA KÉPZÉS TANTERVE (5+1) ÉS (4+1) A képzési és kimeneti követelményeknek való megfelelés bemutatása KÖZÉP- ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLAI ANGOL NYELV ÉS KULTÚRA TANÁRKÉPZÉS:

Részletesebben

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP CHILD S DATA / GYERMEK ADATAI PLEASE FILL IN THIS INFORMATION WITH DATA BASED ON OFFICIAL DOCUMENTS / KÉRJÜK, TÖLTSE KI A HIVATALOS DOKUMENTUMOKBAN SZEREPLŐ ADATOK

Részletesebben

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE HUPX DAM Másnapi Aukció / HUPX DAM Day-Ahead Auction Iktatási szám / Notice #: Dátum / Of: 18/11/2014 HUPX-MN-DAM-2014-0023 Tárgy / Subject: Változások a HUPX másnapi piac

Részletesebben

Osztatlan angol nyelv és kultúra tanára képzés tanterve (5+1) és (4+1) A képzési és kimeneti követelményeknek való megfelelés bemutatása

Osztatlan angol nyelv és kultúra tanára képzés tanterve (5+1) és (4+1) A képzési és kimeneti követelményeknek való megfelelés bemutatása Osztatlan angol nyelv és kultúra tanára képzés tanterve (5+1) és (4+1) A képzési és kimeneti követelményeknek való megfelelés bemutatása KÖZÉP- ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLAI ANGOL NYELV ÉS KULTÚRA TANÁR KÉPZÉS:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ SPECIALIZÁCIÓKRÓL: 1) BUSINESS ENGLISH 2) FORDÍTÁS ÉS TOLMÁCSOLÁS ALAPJAI. 2016. március 10.

TÁJÉKOZTATÓ SPECIALIZÁCIÓKRÓL: 1) BUSINESS ENGLISH 2) FORDÍTÁS ÉS TOLMÁCSOLÁS ALAPJAI. 2016. március 10. TÁJÉKOZTATÓ SPECIALIZÁCIÓKRÓL: 1) BUSINESS ENGLISH 2) FORDÍTÁS ÉS TOLMÁCSOLÁS ALAPJAI 2016. március 10. Jelentkezés mindkét specializációra Az elsős faliújságra kitett jelentkezési lapon lehet a felvételi

Részletesebben

A controlling és az értékelemzés összekapcsolása, különös tekintettel a felsőoktatási és a gyakorlati alkalmazhatóságra

A controlling és az értékelemzés összekapcsolása, különös tekintettel a felsőoktatási és a gyakorlati alkalmazhatóságra A controlling és az értékelemzés összekapcsolása, különös tekintettel a felsőoktatási és a gyakorlati alkalmazhatóságra Dr. Szóka Károly Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Egyetemi docens

Részletesebben

LDV Project. Szeretettel köszönjük Önöket Egerben a Leonardo Projekt Workshopján. We welcome - with much love - our dear guests!

LDV Project. Szeretettel köszönjük Önöket Egerben a Leonardo Projekt Workshopján. We welcome - with much love - our dear guests! LDV Project Szeretettel köszönjük Önöket Egerben a Leonardo Projekt Workshopján We welcome - with much love - our dear guests! Akkreditációs eljárás Magyarországon Accreditation in Hungary 1. Tankönyv

Részletesebben

Longman Exams Dictionary egynyelvű angol szótár nyelvvizsgára készülőknek

Longman Exams Dictionary egynyelvű angol szótár nyelvvizsgára készülőknek Longman Exams Dictionary egynyelvű angol szótár nyelvvizsgára készülőknek Egynyelvű angol nagyszótár haladó nyelvtanulóknak és nyelvvizsgázóknak 212,000 szócikkel A szótárban minden definíció egyszerű

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK Szak neve: Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak Indított specializációk: üzletvitel és szervezés (felelős: Dr. Törő Emese, egyetemi docens) pénzügy

Részletesebben

GÉPÉSZETI TERVEZÉS II. (PhD szig.) ENGINEERING DESIGN II. (PhD final exam)

GÉPÉSZETI TERVEZÉS II. (PhD szig.) ENGINEERING DESIGN II. (PhD final exam) TANTÁRGY ADATLAP ÉS TANTÁRGYKÖVETELMÉNYEK 2016. augusztus 24. PhD képzés Pattantyús-Ábrahám Géza Gépészeti Tudományok Doktori Iskola GÉPÉSZETI TERVEZÉS II. (PhD szig.) ENGINEERING DESIGN II. (PhD final

Részletesebben

TERMÉKFEJLESZTÉS PRODUCT DEVELOPMENT

TERMÉKFEJLESZTÉS PRODUCT DEVELOPMENT TANTÁRGY ADATLAP ÉS TANTÁRGYKÖVETELMÉNYEK 2016. augusztus 24. PhD képzés Pattantyús-Ábrahám Géza Gépészeti Tudományok Doktori Iskola TERMÉKFEJLESZTÉS PRODUCT DEVELOPMENT 1. Tantárgy kódja Szemeszter Óraszám,

Részletesebben

Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian

Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian PERSONAL INFORMATION Dr. János Szlávik 3300 Eger, Tompa Mihály u. 8. +36-36-520-400/3082 +36-30-4365-541 szlavik@ektf.hu www.gti.ektf.hu Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian WORK

Részletesebben

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE HUPX DAM Másnapi Aukció / HUPX DAM Day-Ahead Auction Iktatási szám / Notice #: HUPX-MN-DAM-2018-0010 Dátum / Of: 12/10/2018 Tárgy / Subject: Hatályos díjszabás és kedvezmények

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK Szak neve: Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak Indított specializációk: üzletvitel és szervezés (felelős: Dr. Törő Emese, egyetemi docens) pénzügy

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) Az előfeltételek jeleinek magyarázata:

TANEGYSÉGLISTA (MA) Az előfeltételek jeleinek magyarázata: TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = záróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően

Részletesebben

WP2: Deliverable 2.1

WP2: Deliverable 2.1 INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD WP2: Deliverable 2.1 European benchmark study on mutual recognition Q-BICON PROJECT INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 201. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Partnervárosi együttmőködés aláírása E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2013. június 27-i ÜLÉSÉRE

Részletesebben

KÖVETELMÉNYRENDSZER ANGOL KÖZÉP-, FELSŐFOKÚ PROFEX II. KURZUS

KÖVETELMÉNYRENDSZER ANGOL KÖZÉP-, FELSŐFOKÚ PROFEX II. KURZUS KÖVETELMÉNYRENDSZER ANGOL KÖZÉP-, FELSŐFOKÚ PROFEX II. KURZUS Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar, Nyelvi Kommunikációs Központ Tantárgy neve: Angol PROFEX II nyelvizsga-előkészítő kódja: kreditértéke:

Részletesebben

POLIMER GYÁRTMÁNYTERVEZÉS Design of Polymer Products

POLIMER GYÁRTMÁNYTERVEZÉS Design of Polymer Products TANTÁRGY ADATLAP ÉS TANTÁRGYKÖVETELMÉNYEK 2016. augusztus 24. POLIMER GYÁRTMÁNYTERVEZÉS Design of Polymer Products PhD képzés Pattantyús-Ábrahám Géza Gépészeti Tudományok Doktori Iskola 1. Tantárgy kódja

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Jozon Mónika

Oktatói önéletrajz Dr. Jozon Mónika egyetemi docens Gazdálkodástudományi Kar Gazdasági Jogi Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1987-1991 University of Babes-Bolyai, Cluj, Románia, Faculty of Law 1996-1998 Amsterdam School of International

Részletesebben

Decision where Process Based OpRisk Management. made the difference. Norbert Kozma Head of Operational Risk Control. Erste Bank Hungary

Decision where Process Based OpRisk Management. made the difference. Norbert Kozma Head of Operational Risk Control. Erste Bank Hungary Decision where Process Based OpRisk Management made the difference Norbert Kozma Head of Operational Risk Control Erste Bank Hungary About Erste Group 2010. 09. 30. 2 Erste Bank Hungary Erste Group entered

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részbol áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

Having regard to the Treaty establishing the European Community,

Having regard to the Treaty establishing the European Community, L 323/10 EN Official Journal of the European Communities 7.12.2001 COMMISSION REGULATION (EC) No 2387/2001 of 6 December 2001 approving operations to check conformity to the marketing standards applicable

Részletesebben

Agrár- és élelmiszeripari gazdaság Félév szám. Évfolyam. Tárgykód Tárgynév Tárgynév2 Tárgyfelvétel típusa Tárgy kredit. Labor Heti óraszám

Agrár- és élelmiszeripari gazdaság Félév szám. Évfolyam. Tárgykód Tárgynév Tárgynév2 Tárgyfelvétel típusa Tárgy kredit. Labor Heti óraszám Agrár- és élelmiszeripari gazdaság 1 2 CBGK0021 Pénzügyi könyvvitel Financial Accounting Kötelező 4 Vizsga 2 2 1 2 CBGM0011 Menedzsment Management Kötelező 5 Vizsga 2 2 1 2 CBGG0181 Európai gazdaságtan

Részletesebben

Technológia-semlegesség a szabályozásban

Technológia-semlegesség a szabályozásban 16. Távközlési és Informatikai Hálózatok Szeminárium és Kiállítás 2008. október 15-17. Zalakaros Technológia-semlegesség a szabályozásban Nagy Péter nagy.peter@hte.hu Szabályozás korai szakasza Technológia

Részletesebben

GÉPÉSZETI TERVEZÉS I. (PhD szig.) ENGINEERING DESIGN I. (PhD final exam)

GÉPÉSZETI TERVEZÉS I. (PhD szig.) ENGINEERING DESIGN I. (PhD final exam) TANTÁRGY ADATLAP ÉS TANTÁRGYKÖVETELMÉNYEK 2016. augusztus 24. PhD képzés Pattantyús-Ábrahám Géza Gépészeti Tudományok Doktori Iskola GÉPÉSZETI TERVEZÉS I. (PhD szig.) ENGINEERING DESIGN I. (PhD final exam)

Részletesebben

NFFKÜ - Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1037 Budapest, Montevideo u. 16/A.

NFFKÜ - Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1037 Budapest, Montevideo u. 16/A. NFFKÜ - Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1037 Budapest, Montevideo u. 16/A.) REGISZTRÁCIÓS FELHÍVÁS a Megbízási szerződés a Hulladék mennyiségének

Részletesebben

KÉPALKOTÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK

KÉPALKOTÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPALKOTÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: képalkotás (Visual Representation) 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése

Részletesebben

I have read the directive sent me. Title of the initiative: Revision of the Written Statement Directive

I have read the directive sent me. Title of the initiative: Revision of the Written Statement Directive To: European Commission From: Anikó Márta Szűcsné Putics Senior Corporate Silver Spoon, Environment and Nature Association Registration Identification Number: 30399232694-16 Title of the initiative: Revision

Részletesebben

Strategy of Coaching Education Hungarian Handball Federation. Dr Zoltan Marczinka Director

Strategy of Coaching Education Hungarian Handball Federation. Dr Zoltan Marczinka Director Strategy of Coaching Education Hungarian Handball Federation Dr Zoltan Marczinka Director 2017 Hungarian Handball Federation International Coaching Education Centre Founded: 2001, Re-established: 2012

Részletesebben

Az Open Data jogi háttere. Dr. Telek Eszter

Az Open Data jogi háttere. Dr. Telek Eszter Az Open Data jogi háttere Dr. Telek Eszter Egy kis ismétlés Open Data/Open Access/Open Knowledge gyökerei Open Source Software FLOSS (Free Libre Open Source Software) Szoftver esetében egyszerű alapok:

Részletesebben

NOTE Hungarian delegation Delegations Decisions of Supreme Courts and Constitutional Courts concerning the European Arrest Warrant

NOTE Hungarian delegation Delegations Decisions of Supreme Courts and Constitutional Courts concerning the European Arrest Warrant COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 25 August 2005 11519/05 COPEN 117 EJN 39 EUROJUST 43 NOTE from : to : Subject : Hungarian delegation Delegations Decisions of Supreme Courts and Constitutional Courts

Részletesebben

Réka Somssich Phd

Réka Somssich Phd PERSONAL INFORMATION Name: Réka SOMSSICH Nationality: Hungarian Date of birth: 28.11.1973. Gender Female PROFESSIONAL EXPERIENCE 2010 Associate Professor at ELTE University, Faculty of Law and Political

Részletesebben

GÉPÉSZETI TARTÓSZERKEZETEK MECHANICAL STRUCTURES

GÉPÉSZETI TARTÓSZERKEZETEK MECHANICAL STRUCTURES TANTÁRGY ADATLAP ÉS TANTÁRGYKÖVETELMÉNYEK 2016. augusztus 24. PhD képzés Pattantyús-Ábrahám Géza Gépészeti Tudományok Doktori Iskola GÉPÉSZETI TARTÓSZERKEZETEK MECHANICAL STRUCTURES 1. Tantárgy kódja Szemeszter

Részletesebben

NEMZETKÖZI LEHETŐSÉGEK A KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI KARON KOWALIK TAMÁS DÉKÁNI HIVATAL, NEMZETKÖZI ÜGYEK E-MAIL: KOWALIK.TAMAS@UNI-NKE.

NEMZETKÖZI LEHETŐSÉGEK A KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI KARON KOWALIK TAMÁS DÉKÁNI HIVATAL, NEMZETKÖZI ÜGYEK E-MAIL: KOWALIK.TAMAS@UNI-NKE. NEMZETKÖZI LEHETŐSÉGEK A KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI KARON KOWALIK TAMÁS DÉKÁNI HIVATAL, NEMZETKÖZI ÜGYEK E-MAIL: KOWALIK.TAMAS@UNI-NKE.HU Nemzetközi kapcsolataink bővülése Az NKE KTK-n (2011-2014) Nemzetközi

Részletesebben

TERMÉKFEJLESZTÉS II. (PhD szig.) PRODUCT DEVELOPMENT I. (PhD final exam)

TERMÉKFEJLESZTÉS II. (PhD szig.) PRODUCT DEVELOPMENT I. (PhD final exam) TANTÁRGY ADATLAP ÉS TANTÁRGYKÖVETELMÉNYEK 2016. augusztus 24. PhD képzés Pattantyús-Ábrahám Géza Gépészeti Tudományok Doktori Iskola TERMÉKFEJLESZTÉS II. (PhD szig.) PRODUCT DEVELOPMENT I. (PhD final exam)

Részletesebben

DG(SANCO)/2012-6290-MR

DG(SANCO)/2012-6290-MR 1 Ensure official controls of food contaminants across the whole food chain in order to monitor the compliance with the requirements of Regulation (EC) No 1881/2006 in all food establishments, including

Részletesebben