EURÓPAI ÉS NEMZETKÖZI ÜZLETI JOG MESTERKÉPZÉSI SZAK (LL.M) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EURÓPAI ÉS NEMZETKÖZI ÜZLETI JOG MESTERKÉPZÉSI SZAK (LL.M) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK"

Átírás

1 EURÓPAI ÉS NEMZETKÖZI ÜZLETI JOG MESTERKÉPZÉSI SZAK (LL.M) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK 1. A mesterképzési szak megnevezése: európai és nemzetközi üzleti jog (European and International Business Law) 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése végzettségi szint: mester- (magister, master; rövidítve: MA-) fokozat szakképzettség: európai és nemzetközi üzleti mesterjogász a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: European and International Business Lawyer 3. Képzési terület: jogi 4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szak: a jogász osztatlan szak. 5. A képzési idő félévekben: 2 félév 6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit a szak orientációja: gyakorlatorientált (60-70 százalék) a diplomamunka elkészítéséhez rendelt kreditérték: 5 kredit a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 4 kredit 7. A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területi besorolása: A mesterképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák A képzés célja olyan jogászok képzése, akik a már meglévő elméleti és gyakorlati jogi tudásukra épülően ismerik az európai és nemzetközi üzleti-gazdasági joganyagot, értik az európai uniós jog működési mechanizmusát, ismerik az európai integráción kívüli gazdasági folyamatok komplex jogi szabályozását. Felismerik, hogy meghatározott, nemzetközi vonatkozású gazdasági viszonyok között mely szabályozók alkalmazhatók, valamint munkanyelvként alkalmazható angol nyelvű szaknyelvi ismeretekkel és készségekkel rendelkeznek. Felkészültek tanulmányok doktori képzés keretében való folytatására Az elsajátítandó szakmai kompetenciák Az európai és nemzetközi üzleti mesterjogász a) tudása Ismeri és használja az európai és nemzetközi üzleti jog különböző szabályozási eszközeit és érti ezeknek egymáshoz való viszonyát. Érti az európai és nemzetközi üzleti jogi szabályozók mögöttes gazdasági okait, illetve ezek gazdasági következményeit. Ismeri az Európai Unió belső piacának működési mechanizmusát, a vonatkozó szabályozási eszközöket és a belső piac egyes részterületeinek sajátosságait. Ismeri az európai gazdasági jog érvényesülési, érvényesítési mechanizmusait. Ismeri a vonatkozó európai bírósági esetjogot, annak gyakorlati jelentőségét. Ismeri a nemzetközi gazdasági jogi problémákhoz rendelhető jogforrások (nemzetközi, európai, nemzeti: kötelező és soft law) azonosításának módját, a speciális jogforrásokat feldolgozó (jogszabályokat, esetjogot, jogirodalmi műveket vagy azok adatait tartalmazó) adatbázisok kezelését. Rendelkezik a nemzetközi üzleti jogviszonyok komplex magánjogi intézéséhez szükséges ismeretekkel. Rendelkezik a nemzetközi üzleti jogviszonyok komplex közjogi értékeléséhez szükséges ismeretekkel. Ismeri az angol jogi szaknyelv európai és nemzetközi gazdasági jogi szakterminológiáját. b) képességei Képes felismerni azokat a gazdasági viszonyokat, melyekben európai vagy nemzetközi szabályozókat kell alkalmazni és képes az irányadó szabályrendszer azonosítására és értelmezésére. Képes komplex, nemzetközi jogi problémák felismerésére, elemzésére. Képes egy nemzetközi vonatkozású jogi kérdés jogérvényesítési mechanizmusainak igénybevételére. Képes az eltérő szabályozási módok és tartalom megértéséből és elsajátításából fakadó toleráns és

2 rugalmas, megoldás-központú problémakezelésre, a nemzetközi viszonylatok tanulmányozásából fakadó együttműködési készségre és nyitottságra, a problémamegoldás során összehasonlító szemlélet alkalmazására. Képes nemzetközi viszonylatban a magas szintű szakmai kommunikációra és az ehhez szükséges fogalmi rendszer használatára. Képes nemzetközi viszonylatokban érveléstechnikák alkalmazására. Képes angol nyelven a vonatkozó szabályozók megértésére, értelmezésére, a jogi probléma kezelése szempontjából releváns dokumentumok megszerkesztésére. Képes az érintett gazdasági és üzleti jogviszonyok gazdasági, társadalmi, környezeti vonatkozásainak felismerésére. c) attitűdje Nyitott a komplex megközelítést igénylő, nemzetközi vonatkozású jogi problémák megoldása iránt. Elkötelezett az alapos, magas színvonalú munka iránt. Nyitott új ismeretek, más jogrendszerek, nemzetközi szabályozók működési mechanizmusának megértése iránt. Elkötelezett ismereteinek idegen nyelven történő bővítése mellett. Elkötelezett az érintett jogterület fejlődésének folyamatos nyomon követése mellett. Nyitott a szakmai együttműködésre nemzetközi környezetben. d) autonómiája és felelőssége Tudatosan és önállóan törekszik önfejlesztésre, figyelemmel kíséri az európai és nemzetközi gazdasági viszonyok szabályozóinak változásait. Figyelemmel kíséri a vonatkozó szakirodalmat. Reflektív módon viszonyul saját munkájához. Komplex, nemzetközi elemet tartalmazó üzleti jogi problémák esetében önállóan azonosítja a releváns nemzeti, nemzetközi, uniós szabályozókat. Képes önállóan megoldani a nemzetközi elemet tartalmazó üzleti jogi problémákat, felismeri az ehhez kapcsolódó olyan részkérdéseket, melyek megoldása speciális, más ország jogának ismeretét igénylő tudást tesznek szükségessé. Felelősséget vállal az általa készített jogi szakvélemény, jogi értékelés megfelelőségéért. 9. A mesterképzés jellemzői 9.1. Szakmai jellemzők A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül: európai uniós jogi és nemzetközi üzleti jogi alapismeretek 3-6 kredit; európai és nemzetközi üzleti jogi szakmai ismeretek (Európai Unió belső piaca, az Európai Bíróság eljárási joga, nemzetközi magánjog uniós, nemzetközi és nemzeti szabályozása, szerződési jog európai és nemzetközi szabályozói, multinacionális vállalatok működése, a nemzetközi kereskedelemi választott bíráskodás, a szellemi tulajdon védelmének szabályozása) kredit; az európai uniós jog üzleti jog szempontjából releváns szakterületei [fogyasztóvédelmi jog, társasági jog, szociális jog, versenyjog a transznacionális kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó részterületeken (nemzetközi fizetési ügyletek, árufuvarozás)] kredit A képzést megkülönböztető speciális jegyek A képzés angol nyelven folyik.

3 EURÓPAI ÉS NEMZETKÖZI ÜZLETI JOG MESTERKÉPZÉSI SZAKRA (LL.M.) VONATKOZÓ SPECIÁLIS INFORMÁCIÓK A képzésre vonatkozó angol nyelvű információk linkje: Felvételi követelmények és a jelentkezési folyamat: Az angol nyelven folyó európai és nemzetközi üzleti mesterképzési szakos (LL.M.) képzésre jelentkezőknek egy legalább 4 éves képzést felölelő jogi diplomával és jó angol nyelvtudással kell rendelkezniük. A jelentkezőknek a következő dokumentumokat kell elektronikusan elküldeniük a képzés angol nyelvű tájékoztatójában megadott időpontig: Jelentkezési űrlap Angol nyelvű fényképes önéletrajz Útlevél másolata Angol nyelv motivációs levél (minimum 1 oldal, mely tartalmazza a jelentkező hátterét, terveit és tanulmányi céljat) A jogi diploma hiteles angol nyelvű másolata (amennyiben a jelentkező várhatóan a jelentkezési határidő után kapja meg a jogi diplomáját, de a jogi képzés elvégzése az aktuális tanév végéig befejeződik, a jog diploma hiteles angol nyelvű másolatát a diplomaosztó után kell benyújtani) minimum követelmény: 4 éves jogi diploma Két ajánlólevél (legalább egy a jelentkező jogi képzését nyújtó intézményből) Nyelvvizsga bizonyítvány másolata minimum követelmény: CEFR B2 (megfelel a következő nyelvvizsgáknak: Cambridge English First (FCE)/ BEC Vantage/ IELTS / TOEFL ibt / Michigan ECCE/ PTE General Level 3/ PTE Academic 59-75/ Trinity ISE II) A jelentkezőknek 100 Euró vissza nem térítendő adminisztratív díjat is kell fizetniük a felvételi eljárásért, amely a beiratkozáskor levonásra kerül az önköltségből. Minden dokumentumot az címre kell küldeni. A benyújtott dokumentumok és egy előválogatás alapján az Állam- és Jogtudományi Kar Felvételi Bizottsága skype-interjút folytat a továbbjutott jelentkezőkkel. A felvételi elbeszélgetés és a benyújtott dokumentumok alapján a felvételiző maximum 100 pontot kaphat a felvételi eljárásban, és legalább 60 pontot kell elérnie a szakra való felvételhez. A jelentkezők június 30-ig kapnak értesítést a Kar döntéséről, kivéve azokat a jelentkezőket, akik később kapják meg az oklevelüket (diplomájukat). Esetükben a Kar július 31-én zárja le a jelentkezési folyamatot. A Kar hivatalos befogadólevelet és minden szükséges igazolást elküld azoknak, akiknek jelentkezését elfogadta, annak érdekében, hogy segítse a vízumszerzés folyamatát. A felvételt nyert jelentkezőknek ben kell megerősíteniük a képzésben való részvételüket. A Kar minden felvételt nyert jelentkezőtől elvárja, hogy mutassa be azon dokumentumok eredeti példányát, amelyeket a felvételi eljárás során benyújtott.

4 Fizetendő díjak és ösztöndíj lehetőség Önköltség: EUR (két részletben) Az első részlet (EUR 2900) a felvétel igazolása után fizetendő, a jelentkező vízumszerzési eljárásának elindítása előtt. Az önköltség tartalmazza a képzésben való részvételt, az oklevelet, elektronikus tananyagot, könyvtárhasználatot és számos jogi adatbázishoz való hozzáférést, tanórán kívüli tevékenységeket (pl. bírósági részvételt), néhány képzéshez kapcsolódó eseményt (fogadásokat), és a hallgatói jóléti szolgáltatásokat. Az önköltség nem tartalmazza a megélhetési költségeket, utazási költségeket, társadalombiztosítási és orvosi ellátást, közigazgatási díjakat, illetékeket, szállást és közösségi eseményeket, amelyek nem kapcsolódnak az európai és nemzetközi üzleti jog mesterképzési szak (LL.M.) képzéséhez. A hallgatói jóléti szolgáltatások a következőket nyújtják: segítséget a vízumkérelem benyújtásában, és a külföldiek regisztrálásában, társadalombiztosítási és orvosi ellátásban, hallgatói ismerkedési programokban való részvételt stb. A Kar kollégiumi szállást tud ajánlani vagy segítséget tud nyújtani más megfelelő szálláslehetőség keresésében. Bizonyos országokból jelentkezők számára lehetőség van a Stipendium Hungaricum ösztöndíj programban való részvételre, amelyet a magyar állam finanszíroz. Az ösztöndíj fedezi a teljes önköltséget, a szállásköltséget (vagy hozzájárul a szállás költségeihez) és a betegbiztosítást. További információkért látogassa meg a következő internetes oldalt: Vízumszerzés: A vízumszerzés a szakra jelentkező külföldi hallgatók feladata, ezt az Állam- és Jogtudományi Kar a felvételi igazolással, az első féléves önköltség befizetésének igazolásával és kollégiumi férőhely biztosításával támogatja, illetve információval látja el a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatalt és a vízumszerzési folyamatba bevont magyar külképviseletet. A vízumszerzésre vonatkozó információkat a jelentkezők a következő linkeken találják: 824&lang=en Egészségbiztosítás: A vízumszerzés feltétele a teljeskörű egészségbiztosítás megléte, a külföldi jelentkezőnek ezt saját hazájában kell intéznie. A Stipendium Hungaricum ösztöndíjat elnyert hallgatók egészségbiztosítási költségeit az ösztöndíj fedezi, és az Egyetem segít az ügyintézésben. Az egészségbiztosításra vonatkozó információkat az alábbi hivatkozás tartalmazza: Megélhetőségi költségek: A magyarországi megélhetési költségekről a külföldi jelentkezők és hallgatók az alábbi hivatkozásban tájékozódhatnak:

5 TELJES IDEJŰ (NAPPALI) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE tanszék tantárgy neve tantárgy típusa 1. félév előfeltétel tárgyfelelős aján számon lott kérés félé formája v óraszám kredit E GY E GY Alapism eretek 3-6 kredit Szakmai ismerete k kredit Releván s szakterü kredit EU Jogi és Nemzetközi Magánjogi Tanszék Polgári Jogi és Római Jogi Tanszék EU Jogi és Nemzetközi Magánjogi Tanszék EU Jogi és Nemzetközi Magánjogi Tanszék Infokommunikációs Jogi Tanszék EU Jogi és Nemzetközi Magánjogi Tanszék EU Jogi és Nemzetközi Magánjogi Tanszék Polgári Jogi és Római Jogi Tanszék Az európai gazdasági integráció intézményi működésének alapismeretei, jogharmonizációs alapismeretek (Introduction into the Institutional Functioning of European Economic Integration and Legal Harmonization) Nemzetközi üzleti jogi alapismeretek (Introduction into International Business Law) Az áruk és a személyek szabad áramlása az EU-ban (The Free Movement of Goods, and Persons in the EU) A szolgáltatások és a tőke szabad áramlása az EU-ban (The Free Movement of Services and Capital within the EU) Európai és összehasonlító versenyjog (European and Comparative Competition Law) Az áruk nemzetközi adásvétele: a Bécsi Vételi Egyezmény és az INCOTERMS (International Sale of Goods: the CISG and INCOTERMS) Nemzetközi befektetésvédelmi szabályozás és intézmények (Rules and Institutions of International Investment Protection) A szellemi tulajdon európai és nemzetközi védelme (European and International Intellectual Property Law) kötelező - Osztovits András 1 kollokvium kötelező - Boóc Ádám 1 kollokvium kötelező - Osztovits András 1 gyakorlati jegy kötelező - Osztovits András 1 gyakorlati jegy kötelező - Tóth Andás 1 kollokvium kötelező - Molnár István János 1 gyakorlati jegy kötelező - Molnár István János 1 kollokvium kötelező - Boóc Ádám 1 kollokvium Polgári Jogi és Római Jogi Tanszék Nemzetközi kereskedelmi választottbíráskodás (International Commercial Arbitration) kötelező Boóc Ádám 1 kollokvium félév összesen Polgári Jogi és Római Jogi Tanszék Kereskedelmi Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszék Kereskedelmi Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszék Kereskedelmi Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszék Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék EU Jogi és Nemzetközi Magánjogi Tanszék Kereskedelmi Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszék Bűnügyi Tudományok Intézete EU Jogi és Nemzetközi Magánjogi Tanszék Infokommunikációs Jogi Tanszék EU Jogi és Nemzetközi Magánjogi Tanszék Társadalomtudományok és Nemzetközi Tanulmányok Intézete 2. félév (2 kötelező + 6 kötelezően választható tárgy +1 SZV) A szerződési jog európai és nemzetközi szabályozása (European and International Harmonization of General kötelező Boóc Ádám 2 Contract Law) Az európai gazdasági integráció intézményi Európai társasági jog (European Company Law) A felelős vállatatirányítás joga (Corporate Governance and Corporate Social Resonsibility) Európai és összehasonlító fogyasztóvédelmi jog (European and Comparative Consumer Protection Law) Szociális jogok az Európai Unióban (Social Rights in the European Union) Az Európai Unió Bíróságának esetjoga jogértelmezés, metodológia (The Case Law of the Court of the European Union Interpretation, Methodology) Nemzetközi és európai adózás (International and European Taxation) Pénzügyi és gazdasági bűnügyi együttműködés (Cooperation in Financial and Economic Crimes) A jogászi tevékenység az EU-ban és jogi okiratszerkesztés angol nyelven (The Legal Profession within the EU and Drafting Legal Documents in English) Európai távközlési jog és az elektronikus kereskedelem jogi szabályozása (European Telecommunications Law and the Law of Electronic Commerce) kötelezően választható kötelezően választható kötelezően választható kötelezően választható kötelezően választható kötelező választható kötelezően választható kötelező kötelezően választható További szerződések a nemzetközi kereskedelemben: fuvarjog, fizetési módok, egyéb szerződések, szerződéses biztosítékok kötelezően (Advanced Contracts in International Business Law: választható International Carriage of Goods, Payment Methods, Misc. Other Contracts, Securities) Speciális vitarendezési fórumok a nemzetközi kereskedelemben kötelezően (Special Dispute Settlement Institutions in International választható Trade) működésének alapismeretei, jogharmonizációs alapismeretek Miskolczi Bodnár (Introduction into the Institutional Péter Functioning of European Economic Integration and Legal Harmonization) Az európai gazdasági integráció intézményi működésének alapismeretei, jogharmonizációs alapismeretek (Introduction into the Institutional Functioning of European Economic Integration and Legal Harmonization) Az európai gazdasági integráció intézményi and Legal Harmonization) gyakorlati jegy gyakorlati jegy Szuchy Róbert 2 gyakorlati jegy Miskolczi Bodnár Péter működésének alapismeretei, jogharmonizációs alapismeretek Homicskó Árpád (Introduction into the Institutional Olivér Functioning of European Economic Integration Az európai gazdasági integráció intézményi működésének alapismeretei, jogharmonizációs alapismeretek (Introduction into the Institutional Functioning of European Economic Integration and Legal Harmonization) Az európai gazdasági integráció intézményi működésének alapismeretei, jogharmonizációs alapismeretek (Introduction into the Institutional Functioning of European Economic Integration and Legal Harmonization) Nemzetközi üzleti jogi alapismeretek (Introduction into International Business Law) Az európai gazdasági integráció intézményi működésének alapismeretei, jogharmonizációs alapismeretek (Introduction into the Institutional Functioning of European Economic Integration and Legal Harmonization) Nemzetközi üzleti jogi alapismeretek (Introduction into International Business Law) Az áruk és a személyek szabad áramlása az EUban (The Free Movement of Goods, and Persons in the EU)A szolgáltatások és a tőke szabad áramlása az EU-ban (The Free Movement of Services and Capital within the Az európai gazdasági integráció intézményi működésének alapismeretei, jogharmonizációs alapismeretek (Introduction into the Institutional Functioning of European Economic Integration and Legal Harmonization) Nemzetközi üzleti jogi alapismeretek (Introduction into International Business Law)Európai és összehasonlító versenyjog (European and Comparative Competition Law) Az áruk nemzetközi adásvétele: a Bécsi Vételi Egyezmény és az INCOTERMS (International Sale of Goods: the CISG and INCOTERMS) A határon átívelő gazdasági tevékenység 2 gyakorlati jegy gyakorlati jegy Osztovics András 2 gyakorlati jegy Ercsey Zsombor 2 gyakorlati jegy Dobrocsi Szilvia 2 gyakorlati jegy Molnár István János 2 gyakorlati jegy Tóth Andás 2 gyakorlati jegy Molnár István János 2 gyakorlati jegy állami ellenőrzésének nemzetközi szabályozói Törő Csaba 2 gyakorlati jegy (International Regulation of State Intervention in International Commerce) 8 tantárgy (2 kötelező + 6 köt. vál) 24 szabadon Szabadon választható tárgy 2 gyakorlati jegy választható Szakdolgozati felkészítő kötelező 2 beszámoló félév összesen Szabadon választható tárgyak Polgári Jogi és Római Jogi Tanszék EU Jogi és Nemzetközi Magánjogi Tanszék Nemzetközi kereskedelmi választottbírósági perbeszédverseny felkészítés és szimuláció (International Commercial Arbitration Moot and Boóc Ádám 2 szabadon gyakorlati jegy 30 4 választható Simulation) Fontosabb jogi adatbázisok használata (Use of Major Legal Databases) Molnár István János 2 szabadon gyakorlati jegy 30 4 választható mindösszesen

6 TANTÁRGYI TEMATIKÁK Introduction into the Institutional Functioning of European Economic Integration and Legal Harmonization Title of course in Hungarian: Az európai gazdasági integráció intézményi működésének alapismeretei, jogharmonizációs alapismeretek Language of instruction: English Department: Department of International and European Law Type of course: obligatory/elective Level of programme: MA (LLM) Number of lessons per week: 2 hours/week Semester: I./II. Credit point value: 3 Code of course: Prior course(s) required: - Course supervisor: Dr. András Osztovits, PhD, associate professor, head of department Lecturer(s): Dr. András Osztovits, PhD, associate professor, head of department Course description, purpose of the course: The course intends to raise and explain the basic issues of the operation, the institutional composition and the policy instruments of the European Union, focusing on the aspects of economic integration. As the result of half a century of gradual progress and expansion, the EU has emerged as the defining framework for the understanding of European politics and economic integration. The directions and meaning of European political, economic and social transformations can not be properly grasped without the identification of the rules and organisational machinery, the policy tools and political division of responsibilities within the European system of multilevel governance, the characteristics of the legal system and the decision-making mechanism of the European Union. The course puts special emphasis on the instruments and rules of European legal harmonization. Course outline, description of acquired knowledge, skills and competences: 1. The brief history of European integration after World War Two. Forms of economic integration and their evolution in the European project: free-trade association, customs union, common market and single European market 2. The principal organs of the European Union: the Council of the EU - its functions, operational methods and levels, and its supportive organizational structure (General Secretariat). 3. The principal organs of the European Union: The European Commission composition, responsibilities, functions, instruments of action, agencies under its direction. 4. The principal organs of the European Union: The European Parliament and its election, members, organization, competencies and its place in the institutional balance. The European Central Bank (ECB) 5. The principal organs of the European Union: The European Court of Justice (ECJ): jurisdiction, procedure and its place in the system of judicial remedies on the basis of EU law. 6. Decision- and law-making process: legislative procedures (consultation, assent, co-operation and codecision), voting system within the Union (unanimity and qualified majority), delegation of decisions and comitology 7. Multilevel governance in the EU: sovereignty, supra-nationality and subsidiarity in the division of roles and competencies (exclusive, shared, complementary) among the main institutions, community method and intergovernmental co-ordination 8. Unity, flexibility and transformation in the EU: enlargement, multi-speed integration and enhanced cooperation 9. The structure of the European law: primary and secondary legal sources. Primary sources of EU law: layers of fundamental accords (Rome, Single European Act, Maastricht, Amsterdam, Nice, Lisbon and accession treaties) and international agreements. The standing of the European Union in trade-related international organizations and international agreements.

7 10. The characteristics of the secondary sources of EU law: regulation, directive, decision, recommendation and opinion as legislative acts of community institutions 11. The basics of the application of EU law in Member States: implementation, direct effect and direct applicability, proportionality and legal certainty 12. The case-law of the European Court concerning the methods and outcomes of the application of European law in the Member States 13. The basics of the four freedoms: introduction into the main concepts of the free movement of goods and services 14. The basics of the four freedoms: introduction into the main concepts of the free movement of persons and capital 15. Some main common policies of economic integration: common agricultural, trade, environmental, competition and regional policy Interim course requirement(s): course attendance, presentation of one of the institutions of the European Union Type of evaluation: exam evaluation/course performance evaluation Method of evaluation: written/oral exam Obligatory course materials: Course Compendium on the Introduction into the Institutional Functioning of European Economic Integration and Legal Harmonization A selection of study material (legal sources, court decisions, studies) designed for the course by the course lecturer(s). The Compendium is aimed at the use of the LL.M.program students solely and is not intended for commercial circulation. A copy of the Compendium is available to every student in the program. Recommended additional sources: Allan F. Tatham: EC law in practice - a case-study approach, Budapest : HVG-ORAC, 2006 (Chapter I-III.) 706 pages ISBN: Horváth Zoltán: Handbook on the European Union, Budapest : HVG-ORAC, 2012 (Sections indicated by the lecturer) 707 pages ISBN Gráinne de Búrca Paul Craig: EU law text, cases, materials, New York : Oxford University Press (5th edition), 2011 (Chapters 1-10.) 1304 pages ISBN Christa Tobler Jacques Berlinger: Essential EC law in charts, Budapest : HVG-ORAC, 2012 (2dn edition) 363 pages ISBN

8 Introduction into International Business Law Title of course in Hungarian: Nemzetközi üzleti jogi alapismeretek Language of instruction: English Department: Department of Civil and Roman Law Type of course: obligatory/elective Level of programme: MA (LLM) Number of lessons per week: 2 hours/week Semester: I./II. Credit point value: 3 Code of course: Prior course(s) required: - Course supervisor: Dr. Ádám Boóc, PhD., Associate Professor, Head of Department Lecturer(s): Dr. Laurent Niddam Course description, purpose of the course: The course provides for the introduction into the regulation of international trade and business through international legal sources, including international agreements and other means of legislation, such as the various components of the new lex mercatoria. The course discusses the institutional aspects of law making and adjudication in international business law. The law focuses on both private and public law issues. Course outline, description of acquired knowledge, skills and competences: 1. The differences between private law and public law components of international trade and business relations and the subject matters of regulation. The reasons for a separate regulation of international trade from domestic business. 2. The differences between procedural, conflict of laws and substantive law regulations and their impact on international trade relations 3. International organizations active in the regulation of the private law dimensions of international trade and business 4. The system of legal sources regulating contract law and other instrumentalities of conducting business: international conventions and their functioning in international business 5. The system of legal sources regulating contract law and other instrumentalities of conducting business: the concept of lex mercatoria 6. The system of legal sources regulating contract law and other instrumentalities of conducting business: the role and standing of case law, especially of international commercial arbitration 7. Basic principles in international business law affecting the application of legal sources 8. Main legal sources relating to the law of securities and general contract law and the international organizations active in these fields 9. Main legal sources relating to intellectual property law and specific contracts 1. and the international organizations active in these fields 10. Main legal sources relating to intellectual property law and specific contract 2. and the international organizations active in these fields 11. Internal lex mercatoria: international commercial codes and the application of domestic civil codes and other private law instruments in international business law. The standing of multi- and transnational corporations in international business law and specific company law and related provisions applicable to the settlement of foreigners for business purposes. 12. Regulating the public law dimensions of international trade in the field of trade in goods, services and intellectual property. Post World War Two achievements: institutional aspects. The GATT and the WTO: history, organizational structure, decision-making, dispute settlement. 13. The major substantive law provisions of the GATT: most favored nation treatment, national treatment, system of preferences, waiver clause, etc. Other important free-trade areas and the working of similar bi-later treaties. 14. The problems concerning the protection foreign property and investment. Nationalization and expropriation of foreign property in international law. 15. Means of investment protection: the Washington Convention and the ICSID, MIGA, international bilateral treaties and agreements, internal investment protection laws.

9 Interim course requirement(s): Type of evaluation: exam evaluation/course performance evaluation Method of evaluation: written/oral exam Obligatory course materials: Course Compendium on the Introduction into the Institutional Functioning of European Economic Integration and Legal Harmonization A selection of study material (legal sources, court decisions, studies) designed for the course by the course lecturer(s). The Compendium is aimed at the use of the LL.M.program students solely and is not intended for commercial circulation. A copy of the Compendium is available to every student in the program. Recommended additional sources: Hans van Houtte: The Law of International Trade, London : Sweet & Maxwell, pages ISBN Carole Murray [et al.].: Schmitthoff's export trade : The law and practice of international trade (11th ed.) London : Sweet & Maxwell, pages ISBN Ralph H.Folsom, Michael Wallace Gordon, John A.Spagnole, Jr.: International business transactions : A problem-oriented coursebook (11th ed.) St.Paul : West, pages ISBN

10 The Free Movement of Goods, and Persons in the EU Title of course in Hungarian: Az áruk és a személyek szabad áramlása az EU-ban Language of instruction: English Department: Department of International and European Law Type of course: obligatory/elective Level of programme: MA (LLM) Number of lessons per week: 2 hours/week Semester: I./II. Credit point value: 3 Code of course: Prior course(s) required: - Course supervisor: Dr. András Osztovits, PhD, associate professor, head of department Lecturer(s): Dr. András Osztovits, PhD, associate professor, head of department Course description, purpose of the course: The central issue of establishing the European Communities was to create a single market. The discussion of these legal materials will therefore be placed within the context of the more general issues concerning the customs union and taxation respectively. This course also deals with the free movement of emloyed persons (workers), with the free movement of the self-employed and of companies (establishment and services) and with the more recent category of European citizens. The course explains the close interrelation between the free movement of services and the free movement of persons (freedom of establishment and freedom to provide services). Course outline, description of acquired knowledge, skills and competences: 1. The rise of the concept of the European single market and the importance of the regulation of trading in goods 2. The working of commonly known obstacles in the free movement of goods: customs, charges having equivalent effect, non-tariff barriers. Taxation and similar means of intervention. 3. Other means that affect the free movement of goods: competition law, procedural and conflict of laws, substantive private law, etc. 4. The basis of Community competences and the available instruments to regulate the free movement of goods and services 5. Major European legal provisions in the free movement of goods Major European legal provisions in the free movement of goods The case law of the European Court of Justice relating to the free movement of goods The case law of the European Court of Justice relating to the free movement of goods The case law of the European Court of Justice relating to the free movement of goods Regulating import from third countries: the working of Community Customs Code 11. A comparison of the regulatory system of the free movement of goods and the system of the GATT 12. Major European legal provisions in the free movement of persons as workers Major European legal provisions in the free movement of persons as workers The case law of the European Court of Justice relating to the free movement of persons 15. Other dimensions that flow from the free movement of persons (e.g. administrative and judicial cooperation) Interim course requirement(s): course attendance, presentation of the relevant practice of the EU Court of Justice Type of evaluation: exam evaluation/course performance evaluation Method of evaluation: written/oral exam

11 Obligatory course materials: Course Compendium on the The Free Movement of Goods and Persons in the EU A selection of study material (legal sources, court decisions, studies) designed for the course by the course lecturer(s). The Compendium is aimed at the use of the LL.M.program students solely and is not intended for commercial circulation. A copy of the Compendium is available to every student in the program. Recommended additional sources: Gráinne de Búrca Paul Craig: EU law text, cases, materials, New York : Oxford University Press (5th edition), 2011 (Chapters 1-10.) 1304 pages ISBN Barnard, Catherine: The Substantive Law of the EU: The Four Freedom, New York : Oxford University Press, 2010 (3 rd ed.) 752 pages ISBN Metzinger, Péter - Nemessányi, Zoltán - Osztovits, András: Freedom of Establishment for Companies in the European Union. Budapest : Complex, pages ISBN Allan F. Tatham: EC law in practice - a case-study approach, Budapest : HVG-ORAC, pages ISBN:

12 The Free Movement of Services and Capital within the EU Title of course in Hungarian: A szolgáltatások és a tőke szabad áramlása az EU-ban Language of instruction: English Department: Department of International and European Law Type of course: obligatory/elective Level of programme: MA (LLM) Number of lessons per week: 2 hours/week Semester: I./II. Credit point value: 3 Code of course: Prior course(s) required: - Course supervisor: Dr. András Osztovits, PhD, associate professor, head of department Lecturer(s): Dr. András Osztovits, PhD, associate professor, head of department Course description, purpose of the course: The TFEU has two separate chapters on self-employed persons who move on a permanent or temporary basis between Member States. These are the chapters on freedom of establishment and freedom to provide services. The Treaty provisions are residual, in that they apply only in so far as the provisons concerning capital, persons, or goods do not apply. The free movement of capital is one of the four freedoms enshrined in the original Rome Treaty. There is now a growing body of case law testing the scope of these provisions. This course will deal with all of these questions. Course outline, description of acquired knowledge, skills and competences: 1. The concept and scope of the free movement of services in European law 2. The working of commonly known traditional obstacles in the free movement of services 3. The basis of Community competences and the available instruments to regulate the free movement of services. The residual nature of the regulations. 4. The connection between the concepts of the freedom of establishment and the freedom to provide services. Sectoral interests in the freedom of services. 5. Major European legal provisions in the free movement of services 1 6. Major European legal provisions in the free movement of services 2 7. The case law of the European Court relating to the free movement of services 1 8. The case law of the European Court relating to the free movement of services 2 9. Regulating services from third countries: competences and major provisions 10. A comparison of the regulatory system of the free movement of services and the system of the GATS 11. The concept and subject matters of the free movement of capital 12. The basis of Community competences and the available instruments to regulate the free movement of capital 13. Major European legal provisions in the free movement of capital Major European legal provisions in the free movement of capital The case law of the European Court relating to the free movement of capital Interim course requirement(s): course attendance, presentation of the relevant practice of the EU Court of Justice Type of evaluation: exam evaluation/course performance evaluation Method of evaluation: written/oral exam Obligatory course materials: Course Compendium on the The Free Movement of Goods and Persons in the EU A selection of study material (legal sources, court decisions, studies) designed for the course by the course lecturer(s). The Compendium is

13 aimed at the use of the LL.M.program students solely and is not intended for commercial circulation. A copy of the Compendium is available to every student in the program. Recommended additional sources: Gráinne de Búrca Paul Craig: EU law text, cases, materials, New York : Oxford University Press (5th edition), pages ISBN Barnard, Catherine: The Substantive Law of the EU: The Four Freedom, New York : Oxford University Press, 2010 (3 rd ed.) 752 pages ISBN Dahlberg, Mattias: Direct Taxation in Relation to the Freedom of Estalishment and the Free Movement of Capital. The Hague : Kluwer Law International, pages ISBN

14 European and Comparative Competition Law Title of course in Hungarian: Európai és összehasonlító versenyjog Language of instruction: English Department: ICT Law Type of course: obligatory/elective Level of programme: MA (LLM) Number of lessons per week: 2 hours/week Semester: I. Credit point value: Code of course: Prior course(s) required: Course supervisor: András Tóth PhD., associate professor, head of department Lecturer(s): András Tóth PhD., associate professor, head of department Course description, purpose of the course: The main goal of the course is covering both the theories and practice of competition law especially regarding the EU competition law. The course will give economic background and policies upon which the competition rules are grounded, show the historical development of the doctrinal rules, compare the main (EU and US) competition regimes and teaching the students EU case analysis and how to apply the EU competition rules to new fact patterns. Course outline, description of acquired knowledge, skills and competences: 1. Introduction (1): economic backgrounds, history of regulation of competition law, global competition law 2. Introduction (2): comparison the regulatory system of US and EU competition law 3. Subject scope of the EU competition law: meaning of undertaking 4. Article 101 TFEU (1): agreement, concerted practices, decision of association of undertakings 5. Article 101 TFEU (2): by object/by effect infringement 6. Vertical agreements 7. Fighting against cartels: tools and due process 8. Article 102 TFEU (1): market definition and dominant position, abusive conducts 9. Article 102 TFEU (2): abuse conducts 10. Merger control 11. EU competition law aspects of state actions 12. Exam Interim course requirement(s): attendance: Students cannot absent more than three lessons otherwise the course won t be absolved. preparation for the lessons: questions and the cases and/or materials (based on them the questions can be answered) for the next lesson will be distributed at the end of the last lesson. Students who are prepared on answering questions during the lessons can earn scores (one each lessons). Who earns at least 7 scores during the semester will be exempted from the final exam and the course will be absolved automatically. Type of evaluation: exam evaluation/course performance evaluation Method of evaluation: written/oral exam

15 Obligatory course materials: cases and materials will be distributed during the course Recommended additional sources: Einer Elhauge - Damien Geradin: Global Competition Law and Economics. Hart Publishing; 2 edition (August 1, 2011)

16 International Sale of Goods: the CISG and the INCOTERMS Title of course in Hungarian: Az áruk nemzetközi adásvétele: a Bécsi Vételi Egyezmény és az INCOTERMS Language of instruction: English Department: Department of European Law and International Private Law Type of course: obligatory/elective Level of programme: MA (LLM) Number of lessons per week: 2 hours/week Semester: I. Credit point value: 3 Code of course: Prior course(s) required: none Course supervisor: dr. István János Molnár, associate professor Lecturer(s): dr. István János Molnár, associate professor Course description, purpose of the course: The purpose of the course is to provide the students with the knowledge of how to identify a international sale contract and to distinguish such international sale contract from a domestic sale contrct of their own law on the basis of its caracteristics. The course makes possible for the students to get to know the practice of international sale contracts and to handle the different databases. Course outline, description of acquired knowledge, skills and competences: This course deals with the two basic legal source of the international sale contracts, the Vienna Convention on the international sales of goods (CISG 1980) and the International Commercial Terms (INCOTERMS) of the International Chamber of Commerce and discusses the provisions of the same, their practice in the arbitration courts and the results of the legal sciences. The course includes: 1. Differences between the regulation of domestic sale contracts from international sale contracts. International conventions before the CISG. 2. Drafting of the CISG, role of the UNCITRAL in the process. Status of the CISG. Sources relating to the CISG. Relating case law. 3. Structure of the CISG. Scope of application. 4. General provisions. 5. Conclusion of the contract. 6. Obligations of the seller. 7. Obligations of the buyer. 8. Common rules relating to the obligations of the parties. 9. Fundamental breach of contract and other general provisions. 10. Legal consequences and closing provisions. 11. The INCOTERMS as a legal source. Different versions of the INCOTERMS. 12. Subject of the INCOTERMS and the regulated questions. Connection between the CISG and the INCOTERMS. 13. The INCOTERMS clauses and their practice. Methods of insertion of the INCOTERMS clauses into the contract. 14. Case law of the CISG and the INCOTERMS. Interim course requirement(s): presence on the course and preparation of different short papers for common discussion.

17 Type of evaluation: exam evaluation/course performance evaluation Method of evaluation: written and oral Obligatory course materials: The CISG INCOTERMS 2010 Recommended additional sources: The UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods: Theory and Practice by Clayton P. Gillette (Author) The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods: Article by Article Commentary by Loukas Mistelis (Author, Editor), Maria Del Pilar Perales Viscacillas (Editor), Stefan Kroll (Editor)

18 Rules and Institutions of International Investment Protection Title of course in Hungarian: Nemzetközi befektetésvédelmi szabályozás és intézmények Language of instruction: English Department: Department of European Law and International Private Law Type of course: obligatory/elective Level of programme: MA (LLM) Number of lessons per week: 2 hours/week Semester: I. Credit point value: 3 Code of course: Prior course(s) required: none Course supervisor: dr. István János Molnár, associate professor Lecturer(s): dr. István János Molnár, associate professor Course description, purpose of the course: A cél, hogy a hallgatók megismerjék a külföldi beruházásokkal kapcsolatos nemzetközi egyezmények rendszerét, azt a jogi környezetet, amelyet az államok ezen a területen kialakítanak. Fontos része a képzésnek a beruházásvédelemmel kapcsolatos nemzetközi joggyakorlat megismerése, különös tekintettel az ICSID előtti jogvitás ügyekre. The purpose of the course is to provide the students with the knowledge of the system of international treaties relating to investment protection and the legal framework created by the countries in this field. An integral part of the studium is the analysis of the international practice relating to investment protection, with special reference to the cases before the ICSID: Course outline, description of acquired knowledge, skills and competences: During the course the students will learn the main provisions of the bilateral investment treaties and those of the Washington Convention creating the ICSID and the Seoul Convention creating the MIGA. The course includes: 1. Main international principles relating to the protection of foreign ownership. International principles relating to investment protection. 2. Bilateral investment treaties (BITs) in historical context. 3. Main provisions of the BITs. 4. Regional instruments of investment protection. 5. The Washington Convention and the ICSID. Organization and operational framework. 6. Procedural rules of the ICSID. 7. Case law of the ICSID. 8. The Seoul Convention and the MIGA. Organization and operational framework. 9. Risks covered by the MIGA insurance coverage. 10. Legal disputes relating to the MIGA. 11. Investment protection in the national laws. Interim course requirement(s): presence on the course and preparation of different short papers for common discussion. Type of evaluation: exam evaluation/course performance evaluation Method of evaluation: oral Obligatory course materials:

19 The Washington Convention The Seoul Convention Recommended additional sources: Principles of International Investment Law 19 Dec 2012 by Rudolf Dolzer (Author), Christoph Schreuer (Contributor)

20 European and International Intellectual Property Law Title of course in Hungarian: A szellemi tulajdon európai és nemzetközi védelme Language of instruction: English Department: Type of course: obligatory/elective Level of programme: MA (LLM) Number of lessons per week: 2 hours/week Semester: I./II. Credit point value: 3 Code of course: Prior course(s) required: - Course supervisor: Dr. Ádám Boóc, PhD., Associate Professor, Head of Department Lecturer(s): Dr. Karsay Enikő, Dr. Kovári Zoltán Course description, purpose of the course: The course provides for a comprehensive coverage of intellectual property law, including both copyright law and industrial property law, as regulated by international conventions and the law of the European Union. Besides the substantive law of intellectual property, the course also covers the institutional aspects and available specific international dispute settlement mechanisms. Course outline, description of acquired knowledge, skills and competences: 1. The subject matter and general structure of intellectual property law: the distinction between copyright law (author s rights) and industrial property. The evolution of IP regulation: early national codifications, international treaties from the XIXth century onwards, internationally harmonized national standards. 2. International organizational aspects of regulating IP law and the characteristics of the major international conventions. The WIPO and the conventions under the WIPO system. The TRIPS under the Marrakech Agreement. Other major international or regional organizations and conventions in the field. The competences of the European Union in regulating IP law. 3. The basics of the system set up by the Berne Convention and its protocols in the field of substantive copyright law The basics of the system set up by the Berne Convention and its protocols in the field of substantive copyright law International aspects of copyright law under the Berne Convention system 6. Other major international agreements in copyright law. The law of the European Union in the field of copyright. Major national copyright / author s rights regimes. Specific sectoral copyright law problems. 7. The basics of international licensing in copyright law 8. The basics of the system set up by the Paris Convention and its protocols in the field of substantive industrial property law The basics of the system set up by the Paris Convention and its protocols in the field of substantive industrial property law International aspects of industrial property law under the Paris Convention system 11. Other major international agreements in industrial property law 12. The law of the European Union in industrial property law. 13. Major national industrial property law regimes. Specific problems of specific forms of industrial property law. 14. The basics of international licensing in industrial property law 15. International dispute settlement in intellectual property law: the Arbitration and Mediation Center of the WIPO Interim course requirement(s): Type of evaluation: exam evaluation/course performance evaluation Method of evaluation: written/oral exam

21 Obligatory course materials: Course Compendium on European and International Intellectual Property Law A selection of study material (legal sources, court decisions, studies) designed for the course by the course lecturer(s). The Compendium is aimed at the use of the LL.M.program students solely and is not intended for commercial circulation. A copy of the Compendium is available to every student in the program. Recommended additional sources: Daar, Jeffrey J. (ed.): International Intellectual Property Law Basics; Consulegis International Network of Law Firms, pages ISBN Available online: Phillips, Jeremy: Butterworths Intellectual Property Law Handbook, Tenth edition, Lexis Nexis United Kingdom, London, pages ISBN Kent, Allen and Lancour, Harold (eds.): Copyright: current viewpoints on history, laws, legislation, New York : R.R. Bowker, pages ISBN hb. N. March Hunnings: Industrial property cases from Common Market law reports, London : European Law Centre, c1973-c1988 ISBN ,