A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A

Save this PDF as:
Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A"

Átírás

1 A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A Budapest, június 20., péntek 70. szám Ára: 1260, Ft TARTALOMJEGYZÉK 85/2003. (VI. 20.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya között a nemzetközi kombinált árufuvarozásról szóló Egyezmény kihirdetésérõl /2003. (VI. 20.) Korm. r. A létesítményi tûzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról szóló 118/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet módosításáról /2003. (VI. 20.) Korm. r. A NATO (PfP) SOFA hatálya alá tartozó kártérítési ügyekkel kapcsolatos eljárásról szóló 79/2002. (IV. 13.) Korm. rendelet módosításáról /2003. (VI. 20.) Korm. r. A Termékpálya Bizottságok mûködésének általános szabályairól és az agrárpiaci rendtartásról szóló évi XVI. törvény hatálya alá tartozó termékek körérõl /2003. (VI. 20.) FVM r. A friss és elõhûtött hasított félsertés idõszakos export-visszatérítésérõl szóló 38/2003. (IV. 11.) FVM rendelet hatályon kívül helyezésérõl /2003. (VI. 20.) GKM r. A forgalomirányító jelzõlámpák követelményeirõl, tervezési, telepítési és üzemeltetési elõírásairól /2003. (VI. 20.) IM r. A büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos állományú tagjai illetményének és illetményjellegû juttatásainak megállapításáról és folyósításáról szóló 15/1997. (IV. 22.) IM rendelet módosításáról /2003. (VI. 20.) IM r. A büntetés-végrehajtási szervezet katonai nyomozó hatóságairól és a bûncselekmények parancsnoki nyomozásáról /2003. (VI. 20.) IHM r. A bérelt-vonali szolgáltatási piacon jelentõs piaci erõvel rendelkezõ szolgáltató bérelt-vonali szolgáltatási kötelezettségeinek feltételeirõl /2003. (VI. 20.) MeHVM r. A tûzvédelem és a mûszaki mentés polgári nemzetbiztonsági szolgálatokra vonatkozó különös szabályairól /2003. (VI. 20.) OM r. Az agrár felsõoktatás szakirányú továbbképzési szakjainak képesítési követelményeirõl /2003. (VI. 20.) OM r. A rendvédelmi felsõoktatás szakirányú továbbképzési szakjainak képesítési követelményeirõl /2003. (VI. 20.) OM r. Egyes mûszaki felsõoktatási szakirányú továbbképzési szakok képesítési követelményeirõl /2003. (VI. 20.) KE h. Politikai államtitkárok felmentésérõl /2003. (VI. 20.) KE h. Közigazgatási államtitkár felmentésérõl /2003. (VI. 20.) KE h. Politikai államtitkár kinevezésérõl /2003. (VI. 20.) KE h. Politikai államtitkár kinevezésérõl /2003. (VI. 20.) KE h. A 89/2002. (V. 31.) KE határozat módosításáról /2003. (VI. 20.) Korm. h. A Kitüntetési Bizottságról és az állami kitüntetések adományozásának rendjérõl szóló 1130/2002. (VII. 24.) Korm. határozat módosításáról /2003. (VI. 20.) Korm. h. A közoktatás tankönyvellátásához évben szükséges állami készfizetõ kezességvállalásról /2003. (VI. 20.) Korm. h. Tízezer rászoruló és fogyatékkal élõ gyermek ingyenes nyári üdültetésérõl /2003. (VI. 20.) Korm. h. Államtitkári juttatások visszavonásáról /2003. (VI. 20.) Korm. h. Államtitkári juttatások biztosításáról /2003. (VI. 20.) ME h. A Külügyminisztérium Integrációs és Külgazdasági Államtitkársága vezetõjének felmentésérõl /2003. (VI. 20.) ME h. A Külügyminisztérium Integrációs és Külgazdasági Államtitkársága vezetõjének kinevezésérõl /2003. (MK 70.) MNB közl. A jegybanki alapkamat mértékérõl Az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal közleménye a július 1-je és szeptember 30-a között alkalmazható üzemanyagárakról 5458 A Külügyminisztérium tájékoztatója az ENSZ Biztonsági Tanácsa által Irak ellen hozott egyes szankciók alkalmazásának megszüntetésérõl és további intézkedések elrendelésérõl A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Békés Megyei Földmûvelésügyi Hivatalának hirdetménye A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Heves Megyei Földmûvelésügyi Hivatalának hirdetményei A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Zala Megyei Földmûvelésügyi Hivatalának hirdetménye Oldal

2 5392 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2003/70. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 85/2003. (VI. 20.) Korm. rendelete a Magyar Köztársaság Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya között a nemzetközi kombinált árufuvarozásról szóló Egyezmény kihirdetésérõl (A jóváhagyásról szóló jegyzékváltás év november hó 12. napján megtörtént, az Egyezmény december 12. napján hatályba lépett.) 1. A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya között a nemzetközi kombinált áruszállításról szóló, Szófiában, május 18-án aláírt Egyezményt e rendelettel kihirdeti. 2. Az Egyezmény hivatalos magyar nyelvû fordítása a következõ:,,egyezmény a Magyar Köztársaság Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya között a nemzetközi kombinált árufuvarozásról A Magyar Köztársaság Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Szerzõdõ Felek), annak tudatában, hogy az árucseréhez elengedhetetlen a teljesítõképes nemzetközi árufuvarozás, felismerve, hogy környezetvédelmi okokból és a közúti forgalom korlátozott kapacitása miatt vasúton és vízi úton korszerû fuvarozási rendszert kell kialakítani a közúti áruforgalom gazdasági, lakosságvédelmi és ökológiai szempontból is elfogadható alternatíváinak megteremtése érdekében, abban a meggyõzõdésben, hogy a kombinált árufuvarozás rendszere nagy lehetõség a nemzetközi áruforgalom gondjainak megoldásában, figyelembe véve a környezet- és természetvédelmi nemzetközi egyezmények és a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit, hivatkozva a kombinált árufuvarozásra vonatkozó nemzetközi egyezményekre és megállapodásokra, a hatékony nemzetközi kombinált árufuvarozás végzése céljából az alábbiakban állapodnak meg: 1. Cikk Alkalmazási terület Jelen Egyezmény kiterjed: a nemzetközi kombinált árufuvarozásra, amely részben vasúton vagy vízi úton, részben közúton, valamelyik Szerzõdõ Fél államában bejegyzett gépjármûvel történik, és amelyben a fuvarozás kiindulási vagy végpontja ezen Szerzõdõ Fél államának területén van, ideértve a Szerzõdõ Felek államainak területén át bonyolódó tranzitfuvarozást is. 2. Cikk Fogalommeghatározások Jelen Egyezmény alkalmazásában: a) A nemzetközi kombinált árufuvarozás: olyan árufuvarozás, amelynek folyamán az üres vagy rakott gépjármû, amely az egyik Szerzõdõ Fél államában van bejegyezve, vagy az intermodális fuvarozási egység az útvonal túlnyomó részét vasúton vagy vízi úton, az egyik Szerzõdõ Fél államából a másik Szerzõdõ Fél államába közvetlenül, vagy a másik Szerzõdõ Fél államának területén keresztül teszi meg, amelynek folyamán a gépjármû vagy az intermodális fuvarozási egység közutat csak a feladási vagy a rendeltetési hely és a legközelebbi fel- és lerakodás céljára alkalmas vasúti terminál vagy vízi kikötõ között vesz igénybe. b) Intermodális fuvarozási egység: konténer (minimum 20 láb hosszú) vagy csereszekrény, amely a gépjármûrõl leemelhetõ, átrakható, daruzható és nem daruzható félpótkocsi vagy pótkocsi. c) Közúti elõ- és utánfuvarozás: intermodális fuvarozási egységeknek és gépjármûveknek a határátlépés helyétõl vagy az áru feladási helyétõl az útirány szerinti legközelebbi vasúti terminálig vagy vízi kikötõig, illetve a vasúti termináltól vagy a vízi kikötõtõl az útirány szerinti legközelebbi határátlépési helyig vagy az áru rendeltetési helyéig történõ közúti fuvarozása, illetve közlekedése. d) Kombiterminál (vasúti vagy kikötõi): olyan állomás/hely (vasúti/kikötõi), ahol az intermodális fuvarozási egységek, gépjármûvek és vasúti kocsik kezelése, lerakása, felrakása, átrakása az egyik fuvarozási módról a másikra történik. e) Kísért kombinált árufuvarozás: tehergépkocsinak pótkocsival vagy anélkül, vontatónak vagy nyerges vontatónak félpótkocsival együtt vasúti jármûvön vagy speciális hajón történõ továbbítása. A gépjármûvezetõ együtt utazik a gépjármûvel.

3 2003/70. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5393 f) Nem kísért kombinált árufuvarozás: intermodális fuvarozási egységek és gépjármûvek vasúti jármûvön vagy speciális hajón történõ továbbítása gépjármûvezetõ nélkül. g) Gépjármû: az egyik Szerzõdõ Fél államában bejegyzett, árufuvarozásra kiépített és használt gépi meghajtású jármû, továbbá bármilyen vontatóból és pótkocsiból vagy vontatóból és félpótkocsiból álló közúti jármûszerelvény. A pótkocsi, illetve a félpótkocsi bejegyzése nem szükséges, hogy ugyanazon Szerzõdõ Fél államában legyen. h) Közúti fuvarozási engedély: a Szerzõdõ Felek közötti nemzetközi közúti fuvarozásról szóló egyezmény szerinti közúti fuvarozási engedély. i) Közúti jutalomkontingens: a gördülõ országúti (Ro-La) és Ro-Ro viszonylatok igénybevétele után járó pótlólagos adómentes közúti fuvarozási engedélyek mennyisége (a 3. Cikk szerint). A jutalomkontingens nagyságát a Szerzõdõ Felek a kétoldalú vegyesbizottsági tárgyalások keretén belül határozzák meg. 3. Cikk Jutalomkontingens és pénzügyi rendelkezések (1) A Szerzõdõ Felek államainak területei között vagy azok területein keresztül a másik Szerzõdõ Fél államában bejegyzett gépjármûvekkel, gördülõ országút (Ro-La) vagy Ro-Ro szolgáltatás igénybevételével bonyolított fuvarozások esetén a Szerzõdõ Felek kölcsönös közúti jutalom engedély-kontingensben állapodnak meg a Kombinált Árufuvarozási Vegyesbizottság ülése keretében. (2) A közúti jutalomengedélyek számának meghatározása negyedévente történik, és azokat az illetékes magyar és bolgár hatóságok adják ki egymás részére. (3) A Szerzõdõ Felek kölcsönösség alapján a kísért kombinált árufuvarozáshoz kapcsolódó közúti elõ- és utánfuvarozás számára a kombitermináltól és a vízi kikötõtõl légvonalban mért legfeljebb 70 (hetven) kilométeres körzethatáron belül magyar részrõl: gépjármûadó-mentességet, bolgár részrõl: úthasználati díj mentességet biztosítanak. (4) A jelen Cikk (3) bekezdésében foglaltak esetén közúti fuvarozási engedélyt nem kell felhasználni. 4. Cikk Átlépés az államhatáron (1) A kombinált árufuvarozásra jogosító dokumentumokat a Szerzõdõ Felek államában történõ minden fuvarozásnál a jármûvön kell tartani, és azokat az illetékes ellenõrzõ hatóságok kérésére fel kell mutatni. (2) A kísért kombinált árufuvarozás esetén az illetékes határforgalmi ellenõrzõ szervek a kombinált árufuvarozásra jogosító vasúti jeggyel vagy a Ro-Ro szolgáltatás igénybevételét igazoló okmánnyal rendelkezõ fuvarozót és gépjármûvét a másik Szerzõdõ Fél államába árufuvarozási engedély nélkül engedik be a 3. Cikk (3) bekezdésében meghatározott esetben. (3) A Szerzõdõ Felek államából történõ kilépés során a kombinált árufuvarozás igénybevételét a vasúti fuvarlevéllel vagy hajó fuvarokmánnyal kell igazolni. (4) A Szerzõdõ Felek odahatnak, hogy a gördülõ országúti rendszerben továbbított minden vonat határállomási tartózkodása a mindkét Szerzõdõ Fél által aláírt,,európai Megállapodás a fontos kombinált nemzetközi szállítási vonalakról és ezek létesítményeirõl (AGTC) szerinti 30 percre korlátozódjék. 5. Cikk Együttmûködés a kombinált árufuvarozás elõsegítésére (1) A Szerzõdõ Felek lehetõségeik szerint elõsegítik a vasúti, közúti, hajózási és kombitársaságok által nyújtott kombinált árufuvarozási szolgáltatások minõségének, kompatibilitásának, versenyképességének javítását, és ösztönzik a nem kísért kombinált árufuvarozás fokozottabb igénybevételét. (2) A Szerzõdõ Felek a kombinált árufuvarozás kiépítésére lehetõségeik szerint elõsegítik saját vasútjaik és közforgalmú kikötõik infrastruktúrájának javítását. (3) A Szerzõdõ Felek a kombinált árufuvarozáshoz kapcsolódó elõ- és utánfuvarozást a hétvégi és ünnepnapi közlekedési korlátozási tilalom alól mentesítik, a Szerzõdõ Felek államában érvényes jogszabályoknak és rendelkezéseknek megfelelõen. (4) A Szerzõdõ Felek törekednek arra, hogy a kombinált árufuvarozáshoz kapcsolódó elõ- és utánfuvarozáshoz a 44 tonna össztömegû gépjármûvek továbbításának feltételeit megteremtsék. (5) A Szerzõdõ Felek illetékes szervei törekednek arra, hogy a fuvarozási késések és a határtartózkodási idõ csökkentése érdekében a vám- és egyéb kezelési mûveletek végzését a vasúti és a kikötõi terminálokon végezzék el. (6) A Szerzõdõ Felek törekednek arra, hogy bevezessék a kombinált árufuvarozásban használt vasúti kocsik bizalmi elven történõ átvételét. (7) A Szerzõdõ Felek nemzetközi kapcsolataik révén együttmûködnek annak érdekében, hogy a kombinált árufuvarozás fejlõdését ösztönözzék.

4 5394 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2003/70. szám (8) A Szerzõdõ Felek törekednek arra, hogy a közúti árufuvarozás minél nagyobb mértékben kombinált árufuvarozás formájában bonyolódjon le. (9) A Szerzõdõ Felek kölcsönösen tájékoztatják egymást azokról az intézkedésekrõl, amelyek elõsegítik a nemzetközi kombinált árufuvarozás minõségének javulását és a szolgáltatások színvonalának emelését. (10) A Szerzõdõ Felek a közúti, vasúti, hajózási, kombinált fuvarozási társaságokkal és vállalatokkal együttmûködve törekednek a versenyképes és hatékony árufuvarozás megszervezésére és ajánlatok tételére, a fuvarozási szolgáltatások színvonalának növelésére, a kezelések gyorsítására, a megbízhatóság fokozására, a megalapozott és ösztönzõ tarifák bevezetésére. (1) A Szerzõdõ Felek minden adatot és információt kivéve a hivatalos statisztikai adatokat és kimutatásokat harmadik féllel szemben védenek. (2) Jelen Cikk (1) bekezdésében foglalt adatok és információk csak a Szerzõdõ Fél hatóságai, ügyészségei és bíróságai részére szolgáltathatók ki, amennyiben azt büntetõ eljárás teszi szükségessé. Minden további adat kiadása csak az adatkibocsátó elõzetes engedélyezése alapján lehetséges. 9. Cikk Válsághelyzet A Szerzõdõ Felek kötelezik magukat arra, hogy válsághelyzet miatt bekövetkezõ és 12 (tizenkét) órát meghaladó üzemszünet esetén közösen egyeztetett, sürgõs intézkedéseket tesznek a nemzetközi árufuvarozás zavartalanságának biztosítása érdekében. 6. Cikk Összhang a nemzeti jogszabályokkal A fuvarozó, illetve szállítmányozó, valamint annak alkalmazottja köteles betartani a másik Szerzõdõ Fél államában hatályos jogszabályokat. 7. Cikk A rendelkezések megszegése (1) Ha valamely fuvarozó vagy alkalmazottja megszegi a másik Szerzõdõ Fél államában hatályos jogszabályokat vagy a jelen Egyezmény rendelkezéseit, akkor azon Szerzõdõ Fél illetékes hatóságai, ahol az adott jármû forgalmi engedélyét nyilvántartják, azon Szerzõdõ Fél illetékes hatóságainak kérésére, amelyben a jogsértés történt, az alábbi intézkedések egyikét hozhatják: a) az érintett fuvarozó felszólítása az érvényben lévõ elõírások megtartására; b) az érintett fuvarozó részére a jutalomengedélyek kiadásának leállítása, vagy a már kiadott jutalomengedély visszavonása arra az idõszakra, amelyre a másik Szerzõdõ Fél illetékes hatósága kizárta õt a forgalomból. (2) Az illetékes hatóságok a hozott intézkedésekrõl egymást értesítik. 8. Cikk Adatvédelem 10. Cikk Vegyesbizottság (1) Jelen Egyezmény végrehajtására a Szerzõdõ Felek illetékes szerveik képviselõibõl Kombinált Árufuvarozási Vegyesbizottságot hoznak létre. A Vegyesbizottság munkájával és felállításával kapcsolatos feladatokat a Vegyesbizottság Ügyrendje állapítja meg. A Vegyesbizottság üléseit évente legalább egyszer, a Szerzõdõ Felek államainak területén felváltva tartja. (2) Jelen egyezmény tekintetében a Kombinált Árufuvarozási Vegyesbizottság döntéseit a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Bolgár Népköztársaság Kormánya között, Budapesten, április 17. napján a nemzetközi közúti személy- és árufuvarozásról aláírt Megállapodás 15. Cikkének (3) bekezdése alapján létrehozott Vegyesbizottsággal együttmûködve hozza meg. 11. Cikk Az Egyezmény végrehajtása A jelen Egyezmény végrehajtásáról magyar részrõl: a Közlekedési és Vízügyi Minisztérium, bolgár részrõl: a Közlekedési és Hírközlési Minisztérium gondoskodik. 12. Cikk Az Egyezmény módosítása Jelen Egyezmény a Szerzõdõ Felek kölcsönös írásbeli megegyezése alapján módosítható. A módosítások és a kiegészítések a jelen Egyezmény 13. Cikke szerint lépnek hatályba.

5 2003/70. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y Cikk Hatálybalépés A jelen Egyezmény hatálybalépéséhez szükséges belsõ jogi követelmények teljesítésérõl a Szerzõdõ Felek diplomáciai jegyzékváltás útján értesítik egymást. Az Egyezmény a késõbbi jegyzék kézhezvételétõl számított 30. (harmincadik) napon lép hatályba. 14. Cikk Az Egyezmény hatálya A jelen Egyezmény határozatlan idõre szól, azonban azt bármelyik Szerzõdõ Fél írásban, diplomáciai úton felmondhatja. Felmondás esetén az Egyezmény a felmondásnak a másik Szerzõdõ Félhez való megérkezését követõ 6 (hat) hónap eltelte után hatályát veszti. Készült Szófiában, a év május hó 18. napján, két eredeti példányban, magyar és bolgár nyelven, mindkét szöveg egyaránt hiteles. A Magyar Köztársaság Kormánya nevében A Bolgár Köztársaság Kormánya nevében (a továbbiakban: R.) 2. -a (8) bekezdésének b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: (Fõfoglalkozású létesítményi tûzoltóságot kell mûködtetni:),,b) az (1) bekezdés hatálya alá tartozó, külön jogszabály 1 alapján felsõ vagy alsó küszöbértékûnek minõsülõ veszélyes üzemben, ha a biztonsági jelentésben vagy a biztonsági elemzésben feltárt kockázat, illetve dominóhatás miatt a BM Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság határozatában elõírja. (2) Az R. 2. -ának (13) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:,,(13) Nem kötelezõ mûködtetni létesítményi tûzoltóságot a) a külön jogszabály 2 szerint közösségi épületnek minõsülõ létesítmény és a lakóépületek védelmére, b) éghetõ folyadékok és olvadékok tároló telepein, ha a telepen lévõ valamennyi földfeletti álló, hengeres, merevtetõs vagy úszótetõs acéltartályt a külön jogszabály 3 szerinti stabil habbal oltó berendezés védi, c) abban a létesítményben, ahol valamennyi, e rendelet melléklete szerint létesítményi tûzoltóság fenntartását indokolttá tevõ tûzszakasz teljes területét automatikus oltóberendezés védi. 3. (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Az Egyezményben foglaltakat december 12-tõl kell alkalmazni. (2) A rendelet végrehajtásáról a gazdasági és közlekedési miniszter gondoskodik. Dr. Medgyessy Péter s. k., miniszterelnök A Kormány 86/2003. (VI. 20.) Korm. rendelete a létesítményi tûzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról szóló 118/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány a tûz elleni védekezésrõl, a mûszaki mentésrõl és a tûzoltóságról szóló évi XXXI. törvény 47. -a (1) bekezdésének d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következõket rendeli el: 1. (1) A létesítményi tûzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról szóló 118/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet 2. Az R ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:,,(2) A mûködõ létesítményi tûzoltóságok átszervezésének, illetõleg a 2. szerint megalakítandó létesítményi tûzoltóságok létrehozásának határideje május 1. napja. 3. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti a) az R. 2. -a (8) bekezdésének c) pontja, b) a létesítményi tûzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról szóló 118/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet módosításáról szóló 126/2002. (V. 21.) Korm. rendelet 9. -ának (2) bekezdése. Dr. Medgyessy Péter s. k., miniszterelnök 1 2/2001. (I. 17.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrõl. 2 35/1996. (XII. 29.) BM rendelet az Országos Tûzvédelmi Szabályzat kiadásáról. 3 2/2002. (I. 23.) BM rendelet a tûzvédelem és a polgári védelem mûszaki követelményeinek megállapításáról.

6 5396 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2003/70. szám A Kormány 87/2003. (VI. 20.) Korm. rendelete a NATO (PfP) SOFA hatálya alá tartozó kártérítési ügyekkel kapcsolatos eljárásról szóló 79/2002. (IV. 13.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány a NATO (PfP) SOFA hatálya alá tartozó kártérítési ügyekkel kapcsolatos eljárásról szóló 79/2002. (IV. 13.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: R.) a következõk szerint módosítja: 1. Az R. 1. -ának d) és e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: (E rendelet alkalmazásában),,d) károsult: az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet, akit valamely külföldi fegyveres erõ tagjának cselekménye vagy mulasztása miatt testi épségét vagy egészségét érintõ hátrányos változás, vagy hozzátartozójának halála miatt vagyoni vagy nem vagyoni kár ért, illetve akinek ingó vagy ingatlan vagyonában, vagyoni értékû jogaiban kár keletkezett; e) kárigény: a károsult vagy törvényes képviselõje, illetve a hatályos jogszabályoknak megfelelõen meghatalmazott képviselõje által a károkozás miatt meghatározott pénzösszeg kifizetésére vagy az okozott kár természetben történõ megtérítésére irányuló követelés. A kárigényt a Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) illetékes szervéhez a jelen rendeletben elõírt módon kell benyújtani; 2. Az R. 2. -a helyébe a következõ rendelkezés lép:,,2. (1) A külföldi fegyveres erõk tagja vagy polgári állománya által okozott, a gépjármû-felelõsségbiztosítás hatálya alá nem tartozó kár esetén a károsult kárigényét választása szerint a lakóhelye, ennek hiányában állandó tartózkodási helye, illetve székhelye, vagy a kár bekövetkezésének helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzõjénél terjesztheti elõ. A kárigényt a jelen rendelet mellékletében foglalt,,kárigény bejelentõ adatlap -on kell benyújtani. (2) A jegyzõ az elõterjesztett kárigényt eljuttatja a HM illetékes szervéhez, amely azt nyilvántartásba veszi, és a káreseménnyel kapcsolatos szolgálati igazolás kérésével együtt haladéktalanul továbbítja a külföldi fegyveres erõ illetékes szervének. (3) A HM illetékes szerve a külföldi fegyveres erõk illetékes szervétõl kapott szolgálati igazolás birtokában szükség esetén igazságügyi kárszakértõ bevonásával vizsgálatot folytat a kárigény jogalapja és összegszerûsége vonatkozásában, és a vizsgálat eredményrõl a károsultat tájékoztatja. (4) Ha a károsult a vizsgálat eredményeként megállapított kártérítési összeget igénye teljes vagy részbeni kielégítéseként elfogadja, a HM illetékes szerve intézkedik az elfogadott összegnek a károsult választása szerint részére 30 napon belül történõ átutalására vagy postai úton történõ kifizetésére. (5) Ha a külföldi fegyveres erõk károkozásért való felelõssége a dokumentumok alapján egyértelmûen megállapítható, a külföldi fél azonban a szolgálati igazolásban a károkozásért való felelõsséget nem vállalja el, a HM illetékes szerve intézkedhet a kártérítési összeg kifizetésére. (6) Ha a károsult a HM illetékes szerve vizsgálatának az igény jogalapjára vagy összegszerûségére vonatkozó megállapításait vitatja, a károsult a kártérítési igényét polgári peres úton érvényesítheti a Magyar Állammal szemben. Ezen lehetõségre a HM illetékes szerve a károsult figyelmét a (3) bekezdés szerinti tájékoztatóban köteles felhívni. (7) A (6) bekezdés alapján indult perekben a Magyar Államot a HM képviseli. 3. Az R. 3. -a helyébe a következõ rendelkezés lép:,,3. (1) A károsult a külföldi fegyveres erõk által üzemeltetett gépjármûvekkel okozott és a gépjármû üzembentartójának kötelezõ felelõsségbiztosításáról szóló 171/2000. (X. 13.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó kárigényeit a gépjármû-felelõsségbiztosítással foglalkozó biztosítónál vagy a Magyar Biztosítók Szövetségénél (a továbbiakban: MABISZ) terjesztheti elõ. Amennyiben a kárigényt közvetlenül a MABISZ-nál terjesztették elõ, a MABISZ a nála bejelentett kárigények kivizsgálásával a kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítással foglalkozó biztosítót megbízhatja. (2) A biztosító a nála rendszeresített gépjármû-kárbejelentési adatlapot és a kárfelvételi jegyzõkönyvet részletesen kitöltve a kár vizsgálatának megkezdésekor a MABISZ útján megküldi a HM illetékes szervének, amely azt nyilvántartásba veszi, és a káreseménnyel kapcsolatos szolgálati igazolás kérésével együtt haladéktalanul továbbítja a külföldi fegyveres erõ illetékes szervének. A biztosító a káriratokat a kárszámítással és a kifizetési javaslattal együtt a MABISZ-nak küldi meg. (3) A MABISZ a biztosító javaslatáról a HM illetékes szervét állásfoglalás céljából soron kívül tájékoztatja, egyidejûleg csatolva a kárértékre és a károkozásért való felelõsségre vonatkozó hatósági és egyéb dokumentumokat is. (4) A HM illetékes szerve a külföldi féltõl kapott szolgálati igazolás alapján haladéktalanul tájékoztatja a MABISZ-t a kifizetési javaslatban foglaltakkal kapcsolatos álláspontjáról.

7 2003/70. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5397 (5) A MABISZ a HM illetékes szerve által jóváhagyott kártérítési összeget a károsultnak közvetlenül átutalja, vagy postai úton kifizeti. Amennyiben a HM illetékes szerve a MABISZ által továbbított kifizetési javaslatban szereplõ kártérítési összeget nem vagy csak részben hagyja jóvá, a MABISZ a rá vonatkozó általános szabályok szerint dönt a HM által jóvá nem hagyott kártérítési összeg kifizetése kérdésében. (6) Ha a külföldi fegyveres erõk károkozásért való felelõssége a dokumentumok alapján egyértelmûen megállapítható, a külföldi fél azonban a szolgálati igazolásban a károkozásért való felelõsséget nem vállalja el, a HM illetékes szerve a kártérítés MABISZ általi kifizetését jóváhagyhatja. (7) Amennyiben a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a MABISZ vagy a HM a kártérítési igényt részben vagy egészben megalapozatlannak tartja, illetve a károsult a kártérítés megállapított összegét vitatja, a MABISZ tájékoztatja a károsultat a polgári peres út igénybevételének lehetõségérõl. A gépjármû-felelõsségbiztosítási perekben alperesként a MABISZ-t kell megjelölni. (8) A MABISZ az általa kifizetett kártérítési összeg, valamint az eljárás során felmerült indokolt és igazolt költsége erejéig egyidejûleg megtérítési igényt terjeszt elõ a HM-nek. A MABISZ által a HM illetékes szervének jóváhagyásával, vagy jogerõs bírósági ítélet alapján kiutalt kártérítési összeget, valamint annak járulékait a HM illetékes szerve az igény kézhezvételét követõ 30 napon belül köteles a MABISZ számlájára átutalni. (9) A HM illetékes szerve által jóvá nem hagyott kártérítési összeg kifizetése esetén a MABISZ az esetleges igényét a (10) bekezdés szerint érvényesítheti. (10) Amennyiben a HM illetékes szerve a MABISZ megtérítési igényét a jelen rendeletben megállapított határidõ alatt nem elégíti ki, a MABISZ jogosult igényét a Magyar Állammal szemben polgári peres úton érvényesíteni. Ezen perekben a Magyar Államot a HM képviseli. (11) Amennyiben a magyar biztosítási szabályok értelmében a gépjármûvel okozott kárra a biztosítás nem nyújt fedezetet, a károkozást a 3. -ban foglaltak szerint kell kivizsgálni és elbírálni. 4. (1) Az R. 6. -ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:,,(1) A jelen rendelet alapján történõ kárrendezés költségeit a Honvédelmi Minisztérium fejezetnél szereplõ,,nemzetközi kártérítés elnevezésû költségvetési elõirányzatból kell fedezni. Ugyanezen költségvetési elõirányzatból kell fedezni a NATO (PfP) együttmûködéssel kapcsolatban a Magyar Köztársaságot terhelõ kártérítési összegeket. (2) Az R. 6. -a a következõ (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:,,(5) Ha a külföldi fegyveres erõ a megtérítési igényben foglalt összeget a HM részére nem vagy csak részben téríti meg, a vitát a vonatkozó nemzetközi szerzõdésekben foglalt vitarendezési módok igénybevételével, de elsõsorban tárgyalásos úton kell rendezni. (6) Az (5) bekezdés szerinti vitarendezés eredménytelensége esetén a kérdéses összeget, valamint a vonatkozó nemzetközi szerzõdések rendelkezései szerint a kártérítési igényrõl magyar részrõl történt lemondás miatt meg nem térülõ kárt leírással kell rendezni az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény és a számvitelrõl szóló évi C. törvény elõírásaira is figyelemmel. Az ilyen leírásról a honvédelmi miniszter a pénzügyminisztert haladéktalanul értesíti. 5. Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba. Dr. Medgyessy Péter s. k., miniszterelnök A Kormány 88/2003. (VI. 20.) Korm. rendelete a Termékpálya Bizottságok mûködésének általános szabályairól és az agrárpiaci rendtartásról szóló évi XVI. törvény hatálya alá tartozó termékek körérõl A Kormány az agrárpiaci rendtartásról szóló évi XVI. törvény (a továbbiakban: Tv.) 32. -ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következõket rendeli el: A Termékpálya Bizottságok felállítása, tagjainak kijelölése 1. (1) A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter (a továbbiakban: miniszter) a Tv. 4. -ának (3) bekezdésében meghatározott feladatok ellátására a Tv. 4. -ának (10) bekezdésében meghatározott Termékpálya Bizottságok (a továbbiakban: Bizottságok), illetve a Tv. 5. -ának (1) bekezdése alapján az általa létrehozott Ideiglenes Termékpálya Bizottságok mûködését biztosítja. (2) A Bizottságok szavazati joggal rendelkezõ tagjait a miniszter kéri fel a Tv. 4. -ának (3) bekezdésében, illetve e rendelet 3. -ában meghatározott feladatok ellátására.

8 5398 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2003/70. szám (3) A Tv. 4. -a (4) bekezdésének a) pontjában meghatározott miniszterek és a Tv. 4. -a (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott szervezetek a Bizottságok tagjainak távolléte vagy akadályoztatása esetére állandó helyetteseket (póttagot) jelölnek ki. A póttagokra a tagokra vonatkozó szabályokat megfelelõen alkalmazni kell. (4) A Bizottságok tagjai a tagsággal együtt járó feladatuk ellátásához szükséges szakismerettel rendelkezõ személyek lehetnek. A Tv. 4. -a (4) bekezdésének a) pontjában meghatározott esetben köztisztviselõk jelölhetõk. 2. (1) A Bizottságok üléseit az elnök akadályoztatása esetén az általa kijelölt helyettes vezeti. (2) A Bizottságokat az elnök akadályoztatása esetén az általa kijelölt helyettes képviseli. (3) A Bizottságokat az adott termékpálya által indokolt gyakorisággal az elnök vagy az általa kijelölt helyettes a napirend megküldésével hívja össze. (4) A Tv. 5. -ának (1) bekezdése alapján létrehozott Ideiglenes Termékpálya Bizottságokra e rendeletben a Bizottságokra elõírt rendelkezéseket megfelelõen alkalmazni kell. A Bizottságok feladatai 3. A Tv. 4. -a (3) bekezdésének e) pontjában meghatározott feladatok keretében a Bizottság javaslatot tesz a) az Európai Unió Közös Agrárpolitikájának alakításával kapcsolatos hazai álláspontra, különös tekintettel a Mezõgazdasági Tanácsban, az Állandó Képviselõk Bizottságában (COREPER), a Speciális Mezõgazdasági Bizottságban, illetve a Mezõgazdasági Tanács munkáját segítõ egyéb munkacsoportokban képviselendõ álláspontra, b) az Európai Unió irányító-bizottságaiban az agrárpiac vonatkozásában képviselendõ hazai álláspontra, c) a tagországok hatáskörébe utalt egyes agrárpiaci intézkedésekre, d) a hazai agrárpiac szabályozásban meghozandó intézkedésekre. A Bizottságok álláspontjának kialakítása 4. (1) A Bizottságok feladataik körében hozott végsõ álláspontjukat szavazással alakítják ki. (2) A Bizottságok tagjai egy-egy szavazattal rendelkeznek. A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium szavazati joggal rendelkezõ tagjainak két szavazata a két tag közül a jelenlévõ tag által is képviselhetõ. (3) A Bizottságok határozatképességéhez a szavazatok többségét képviselõ tagok jelenléte szükséges azzal, hogy a Tv. 4. -a (4) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott tagok részérõl legalább kettõ-kettõ szavazatot képviselõ tag jelenléte szükséges. (4) A Bizottságok javaslataikról és álláspontjaikról egyszerû szótöbbséggel határoznak. Szavazategyenlõség esetén az elnök szavazata dönt. (5) Amennyiben a Bizottság ülésén sem a tag, sem a póttag nem tud megjelenni, úgy a Bizottság tagjai a napirendben megjelölt ügyekre vonatkozó javaslataikat távolmaradásuk indokának megjelölésével írásban is közölhetik. Az írásbeli javaslatokat az ülés megkezdése elõtt kell az elnök részére megküldeni. Az írásban beérkezett javaslat az adott Bizottság napirenden szereplõ ügyre vonatkozó végsõ álláspontjának megfelelõen minõsül egyetértõ, illetve elutasító szavazatnak. Az agrárpiaci rendtartásról szóló törvény hatálya alá tartozó termékek 5. A Tv. hatálya kiterjed a Tv. mellékletében megjelölt árucsoportok alá besorolt valamennyi termékre e rendelet mellékletében felsoroltak kivételével. Záró rendelkezések 6. (1) E rendelet a 3. -ának c) pontja kivételével a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet 3. -ának c) pontja a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történõ csatlakozásáról szóló nemzetközi szerzõdést kihirdetõ törvény hatálybalépésének napján lép hatályba. Dr. Medgyessy Péter s. k., miniszterelnök

9 2003/70. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5399 Melléklet a 88/2003. (VI. 20.) Korm. rendelethez Az agrárpiaci rendtartásról szóló évi XVI. törvény hatálya nem terjed ki az alábbi termékekre: Vámtarifaszám Termék megnevezése 4401 Tûzifa hasáb tuskó, rõzse, köteg vagy hasonló formában; faforgács és hasonló részek; fûrészpor, fahulladék és maradék, labdacs (pellet), brikett, hasáb vagy hasonló alakra tömörítve is 4402 Faszén (beleértve kagyló és dió alakban is), brikettezve is 4403 Gömbfa, kérgezetten is vagy négy oldalán durván faragva is 4404 Abroncsfa; hasított karó; cölöp, cövek és pózna kihegyezve, de hosszában nem fûrészelve; durván faragott, de nem esztergályozott, nem hajlított vagy más módon nem megmunkált fa, amely sétabot, esernyõnyél, szerszámnyél és hasonlók készítésére alkalmas; faháncs és hasonló 4406 Vasúti vagy villamosvasúti talpfa 4407 Hosszában fûrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt 6 mm-nél vastagabb fa, gyalulva, csiszolva vagy illesztéssel összeállítva is 4408 Furnérlap rétegelt lemez vagy hasonló rétegelt fa készítésére (beleértve a rétegelt fa szeletelésével készítettet is) és hosszában fûrészelt, vágott vagy hántolt, más falemez gyalulva, csiszolva, lapolva és végillesztéssel összeállítva is, legfeljebb 6 mm vastagságban 4409 Fa (beleértve az össze nem állított szalag és szegélylécet parkettához) bármelyik széle, vége vagy felülete mentén összefüggõ (folytatólagos) összeillesztésre elõkészítve (hornyolt, barázdált, lesarkított, ferdén levágott,,,v alakú összeillesztésre elõkészített, félgömbölyûre vagy hasonló módon formázott) 4410 Forgácslemez és hasonló tábla [irányított forgácselrendezésû lemez (OSB) és ostyalemez] fából vagy más fatartalmú anyagból gyantával vagy más szerves kötõanyaggal agglomerálva (tömörítve) is 4411 Rostlemez fából vagy más fatartalmú anyagból, gyantával vagy más szerves anyaggal összeragasztva is 4412 Rétegelt lemez, furnérozott panel és hasonló réteges faáru 4413 Tömörített fatömb, lap, szalag vagy profil alakban 4414 Festmény, fénykép, tükör és hasonló tárgyak fakerete 4415 Fából készült láda, doboz, rekesz, dob és hasonló csomagolóanyag; kábeldob, rakodólap, keretezett és más szállítólap 4416 Hordó, kád, dézsa és fából készült más kádáripari termék és azok elemei, beleértve a hordódongát is 4417 Szerszám, szerszámfoglalat, szerszámnyél és -fogantyú, seprû-, kefe- és ecsetnyél és -foglalat fából; csizma és cipõ kaptafa és sámfa fából 4418 Ács- és épületasztalos-ipari termék, beleértve az üreges fapanelt is, összeállított parkett-tábla, zsindely 4419 Asztali és konyhai cikkek fából 4420 Intarziás és berakott famunka; ládikó és ékszerdoboz; evõeszköz vagy hasonló cikkek tartására szolgáló fadoboz; kis szobor és más díszítés fából; lakberendezési tárgy a 94. árucsoportba tartozó bútorok kivételével 4421 Egyéb faáru

10 5400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2003/70. szám A Kormány tagjainak rendeletei A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 66/2003. (VI. 20.) FVM rendelete a friss és elõhûtött hasított félsertés idõszakos export-visszatérítésérõl szóló 38/2003. (IV. 11.) FVM rendelet hatályon kívül helyezésérõl Az agrárpiaci rendtartásról szóló évi XVI. törvény 32. -ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a pénzügyminiszter és a külügyminiszterrel egyetértésben figyelemmel az agrár- és vidékfejlesztési támogatások igénybevételének általános feltételeirõl szóló 290/2002. (XII. 27.) Korm. rendelet, valamint a mezõgazdasági és élelmiszer-ipari exporttámogatások igénybevételének eljárási rendjérõl szóló 110/1997. (XII. 30.) FM PM IKIM együttes rendelet (a továbbiakban: együttes rendelet) rendelkezéseire a következõket rendelem el: 1. A friss és elõhûtött hasított félsertés idõszakos exportvisszatérítésérõl szóló 38/2003. (IV. 11.) FVM rendelet hatályát veszti azzal, hogy rendelkezéseit a folyamatban lévõ ügyekre, ideértve az e rendelet hatálybalépését megelõzõen benyújtott, de még el nem bírált pályázatokra is, alkalmazni kell. 2. Ez a rendelet a kihirdetését követõ 15. napon lép hatályba. Dr. Németh Imre s. k., földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter A gazdasági és közlekedési miniszter 41/2003. (VI. 20.) GKM rendelete a forgalomirányító jelzõlámpák követelményeirõl, tervezési, telepítési és üzemeltetési elõírásairól A közúti közlekedésrõl szóló évi I. törvény 48. -a (3) bekezdése b) pontjának 5. alpontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendelem el: 1. (1) A rendelet alkalmazási köre a Magyar Köztársaság területén lévõ közutakra, a közforgalom elõl el nem zárt magánutakra (a továbbiakban együtt: út), valamint az utakon lévõ vasúti átjárókra és vasúti gyalogos átkelõhelyekre, hatálya mindezek tulajdonosaira, valamint kezelõire terjed ki. (2) Nem terjed ki a rendelet alkalmazási köre azokra a jelzõberendezésekre, amelyek kizárólag vasúti átjárók biztosítására szolgálnak. (3) A forgalomirányító jelzõlámpák követelményeire, tervezési, telepítési és üzemeltetési elõírásaira vonatkozó Jelzõlámpás Forgalomirányítás Szabályzatot (a továbbiakban: FISZ) e rendelet melléklete tartalmazza. 2. (1) Ez a rendelet július 1-jén lép hatályba, egyidejûleg hatályát veszti az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezésérõl szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet 8. -a, mellékletének pontjai, pontjai és I. függelékének s) pontja. (2) A rendelet hatálybalépése elõtt létesített forgalomirányító jelzõlámpákat december 31. napjáig át kell alakítani oly módon, hogy azok az e rendeletben meghatározott követelményeknek megfeleljenek. Dr. Csillag István s. k., gazdasági és közlekedési miniszter Melléklet a 41/2003. (VI. 20.) GKM rendelethez A Jelzõlámpás Forgalomirányítás Szabályzata (FISZ) 1. Fogalmak Az ebben a szabályzatban használt fogalmak meghatározását az 1. számú függelék tartalmazza. 2. A fényjelzõ készülékek követelményei 2.1. A fényjelzõ készülékek feleljenek meg az ÚT útügyi mûszaki elõírás követelményeinek A fényjelzõ készülékek tervezésére és elhelyezésére vonatkozóan az ÚT útügyi mûszaki elõírásban foglaltakat kell betartani.

11 2003/70. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y A forgalomirányítás bevezetésének szükségessége 3.1. Jelzõlámpás forgalomirányítás bevezetése szükséges azokon a helyeken, ahol azzal a forgalombiztonság javítható, illetõleg a forgalom lefolyásának minõsége kedvezõbbé tehetõ Forgalombiztonsági okból, ahol a baleseti okok megszüntetésére például a csomópont megfelelõ átépítésével egyelõre nincs más lehetõség, és a balesetek bekövetkezése a telepítéssel megelõzhetõ, jelzõlámpás forgalomirányítást a) kell létesíteni azon a kijelölt gyalogos-átkelõhelyen, vagy az utat keresztezõ kerékpárosok érdekében, illetõleg abban a csomópontban, ahol a személysérüléses balesetek száma az útkeresztezõdésben és az attól számított 125 méteren belül a csomóponti ágakon eléri vagy meghaladja a 3 baleset/év, vagy a 6 baleset/3 év értéket (annak ellenére, hogy minden egyéb intézkedést megtettek ennek csökkentése érdekében), és ez elsõsorban gyalogosok vagy kerékpárosok elütésébõl, illetõleg elsõbbségadási kötelezettség elmulasztásából származik, b) ajánlott létesíteni azon a kijelölt gyalogos-átkelõhelyen, vagy az utat keresztezõ kerékpárosok érdekében, illetõleg abban a csomópontban, ahol a személysérüléses balesetek száma az a) pontban említetteknél kevesebb, azonban forgalomtechnikai intézkedésekkel (pl. egyes mozgások letiltása, egyirányúsítás stb.) a baleset veszélye nem szüntethetõ meg A forgalom nagysága miatt jelzõlámpás forgalomirányítást kell létesíteni a) a gyalogosforgalom esetében, ha a következõ két feltétel közül legalább az egyik fennáll: aa) a forgalom nagyságának és az úttest szélességének függvényében kell eldönteni, hogy a gyalogos-átkelõhelyen szükséges-e jelzõlámpát telepíteni, ha a kijelölt gyalogosátkelõhely létesíthetõségének feltételei fennállnak, és a gyalogosok akadálytalan és biztonságos átkelése osztott gyalogos-átkelõhellyel sem oldható meg (az ennek elbírálásához szükséges adatokat a 2. számú függelékben található 1. ábra tartalmazza), ab) a kétirányú jármûforgalom és az azt keresztezõ kétirányú gyalogosforgalom összetartozó értékei meghaladják a 2. számú függelékben található 2. ábra által mutatott értékeket; b) a kerékpáros-forgalom esetében az önálló kerékpáros átvezetésnél akkor, ha a következõ feltételek közül legalább az egyik fennáll: ba) a meglévõ kerékpárforgalmi létesítményeknél a kerékpárosok számától függetlenül a kétirányú jármûforgalom óránként 600 egységjármûnél nagyobb, bb) az útszélesség 9 m-nél nagyobb, és nincs középen a kerékpárosok védelmére alkalmas osztósziget; c) a jármûforgalom esetében abban az útkeresztezõdésben, ahol az elsõbbséggel rendelkezõ forgalmi áramlatok forgalomnagysága olyan mértékû, hogy az ezeknek alárendelt (elsõbbségadásra kötelezett) forgalmi irányokban jelentkezõ forgalmi igények már tûrhetõ színvonalon nem elégíthetõk ki A forgalmi körülmények miatt jelzõlámpás forgalomirányítást kell létesíteni a) az összehangolt forgalomirányításba bevont útszakaszon a forgalomirányítás nélküli kijelölt gyalogosátkelõhelyeknél, b) az önálló kerékpáros átvezetésnél, ha a kerékpárosok által keresztezett úton a jármûvek megengedett legnagyobb sebessége 60 km/h, vagy annál nagyobb, c) a vasúti átjárónál elhelyezett, a vasúti átjárót biztosító berendezéssel függésben levõ fényjelzõ készülékkel, a vasúti átjárótól számított 30 méter távolságon belül (lakott területen kívül, ha a vasúti átjárón átvezetõ út földút, 21 méter távolságon belül) levõ útkeresztezõdésnél, ha az útkeresztezõdésben a vasúti átjáró felõl érkezõ jármûveknek a keresztezõ útról mindegyik irányból érkezõ jármûvel szemben elsõbbségük nincs, a jogszabályban 1 meghatározott esetek kivételével Új forgalomirányító fényjelzõ készülék létesítésekor, valamint régi vezérlõberendezés cseréje esetén csak forgalomtól függõ vezérlés megvalósítására is képes vezérlõberendezés telepíthetõ. 4. A jelzõlámpás forgalomirányítás tervezése 4.1. Ahol a jármûforgalom irányítására fényjelzõ készüléket helyeztek el, minden más forgalmi irányt keresztezõ jármû és gyalogos irányt fényjelzõ készülékkel kell irányítani. Az olyan úton azonban, ahol a jobbra (vagy balra) kis ívû bekanyarodás céljára a többi forgalmi sávtól járdaszigettel elkülönített forgalmi sáv vagy járdaszigettel elkülönített kanyarodósáv áll rendelkezésre, a kis ívben bekanyarodó jármû irányítására továbbá az esetlegesen általa keresztezett (a járdáról a járdaszigetre átvezetõ) kijelölt gyalogos-átkelõhely irányítására a fényjelzõ készülék elhelyezése mellõzhetõ Az útkeresztezõdéseken átvezetett kerékpárúton, kerékpársávon közlekedõ kerékpárosok forgalmát fényjelzõ készülékkel mindig irányítani kell, ha az útkeresztezõdésben a többi jármû forgalmát fényjelzõ készülék irányítja. Ez a fényjelzõ készülék kerékpáros jelzõ vagy gyalogos-kerékpáros jelzõ is lehet Jelzõlámpás forgalomirányítás bevezetésekor a tárgyilagos, és helyszíni méréseken alapuló mérlegelés során a közlekedésben résztvevõk érdekeit a következõ fontossági sorrend szerint kell figyelembe venni: 1. Gyalogosok 2. Kerékpárosok 1 Jelenleg a 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezésérõl.

12 5402 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2003/70. szám 3. Tömegközlekedési jármûvek 4. Egyéb jármûvek 4.4. A forgalomlebonyolódás minõségének javítása érdekében a jelzõlámpás forgalomirányítást úgy kell megtervezni, azt úgy kell telepíteni és üzemben tartani, hogy a) a közlekedõk szükséges és elégséges információt kapjanak közlekedésük közben az úton követendõ magatartásukról, b) a megállások száma, illetõleg a várakozások idõtartama a lehetõ legkisebb legyen, c) az irányítás legalább részben forgalomtól függõ legyen, d) az állandó idõtervû programok programváltási idõpontjai igazodjanak a forgalomlefolyás ingadozásához, e) a jármûforgalom haladási sebessége közel egyenletes legyen. 5. Forgalombiztonsági alapkövetelmények 5.1. A forgalomirányító jelzõlámpa fényjelzõ készülékein nem jelenhet meg értelmezhetetlen, megtévesztõ, egymásnak ellentmondó vagy veszélyes forgalmi helyzetet elõidézõ jelzési kép Az egyenes irányban haladó, egymást keresztezõ jármûforgalom, továbbá a gyalogosok és az õ haladási irányukat keresztezõ, egyenes irányban haladó jármûforgalom egyszerre szabad jelzést nem kaphat A különbözõ, egymással összeférhetetlen (egymást keresztezõ vagy egymással fonódó) forgalmi irányok szabad jelzései között biztonságos idõközöket kell hagyni A forgalomirányító jelzõlámpával irányított útkeresztezõdéseket úgy kell kialakítani, és forgalmukat úgy kell szabályozni, hogy a forgalmi rend a fényjelzõ készülék mûködése nélkül is egyértelmû legyen Azon az úton, ahol a megengedett sebesség 70 km/óránál nagyobb, forgalomirányító fényjelzõ készülék csak legfeljebb 70 km/óra sebességkorlátozás elrendelésével létesíthetõ. 6. Fényjelzõ készülékek, irányítási módok, jelzéstechnikai elõírások 6.1. Fényjelzõ készülékek A közlekedõk forgalmának irányítására a következõ fényjelzõ készülékek alkalmazhatók: a) gyalogosjelzõk (gyalogosok irányítására), b) gyalogos-kerékpáros jelzõk (gyalogosok és kerékpárosok irányítására), c) kerékpáros jelzõk (kerékpárosok irányítására), d) tömegközlekedési jelzõk, da) villamosjelzõk (villamosok és a villamospályán közlekedõ villamospótló autóbuszok irányítására), db) autóbuszjelzõk (autóbuszok és trolibuszok, valamint az autóbusz-forgalmi sávon közlekedõ egyéb jármûvek irányítására), e) általános jármûjelzõk [kiegészítõ jelzõvel is] (valamennyi jármû irányítására, ha azoknak nincs a b), c), d) pontban említett külön jelzõjük), f) fedezõ-jelzõk (utat keresztezõ villamos, illetõleg megkülönböztetõ jelzést használó jármû irányítására), g) irányváltó jelzõk (a forgalmi sáv foglaltságának jelzésére vagy forgalmi irányának szabályozására) A fényjelzõ készülékek közül a) a gyalogosjelzõk és a gyalogos-kerékpáros jelzõk mindig áthívó típusú önálló fényjelzõ készülékek legyenek; b) a jármûvek forgalmát irányító jelzõk (általános jármûjelzõ, kerékpáros jelzõ, villamosjelzõ, autóbuszjelzõ) mindig átengedõ típusú fényjelzõ készülékek legyenek; c) a jármûvek forgalmát irányító jelzõk áthívó típusú jelzõvel is megismételhetõek Irányítási módok A jármûvek és gyalogosok forgalmát irányító fényjelzõ készülékek a közlekedõk forgalmát úgy irányítják, hogy a) védett irányítási módnál az összeférhetetlen forgalmi mozgások egyidejûleg szabad jelzést nem kaphatnak, b) részlegesen védett irányítási módnál jogszabályban 2 meghatározott módon egyidejûleg szabad jelzést kaphatnak az egymással szembõl érkezõ, de különbözõ irányokba továbbhaladó jármûvek, és a velük párhuzamosan érkezõ és továbbhaladó gyalogosok Tilos részlegesen védett irányítási módot alkalmazni a kanyarodó fõirány esetében, ha az útkeresztezõdésben a fõútvonal vonalvezetése az egyenes iránytól eltér (a fõútvonal kanyarodik) Jelzéstechnikai elõírások Védett irányítási módnál az általános jármûjelzõ szabad jelzése kör vagy nyíl alakú lehet Részlegesen védett irányítási módnál az általános jármûjelzõ szabad jelzése csak kör alakú lehet Nyíl alakú szabad jelzést csak védett irányítási mód esetén szabad alkalmazni A kiegészítõ jelzõvel adott szabad jelzés csak nyíl alakú zöld fény lehet Az útkeresztezõdésbe azonos irányból érkezõ és különbözõ irányokba továbbhaladó jármûvek kör alakú zöld fény formájú szabad jelzései azonos idõpontban kezdõdjenek, és idõtartamuk is azonos legyen. 2 Jelenleg az 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól (KRESZ).

13 2003/70. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y Egy keresztmetszetben a kör alakú zöld fényt mutató részlegesen védett vagy védett irányítástól függetlenül az önálló sávról jobbra vagy balra kanyarodó irányok bármelyike amennyiben az feltétlenül szükséges nyíl alakú zöld fényt mutató védett irányítással is szabályozható A részlegesen védett jármûmozgásokra vonatkozó egyes elõírások Fokozott figyelemmel kell lenni arra, hogy a) a balra kanyarodni szándékozók számára elegendõ idõköz és elegendõ hely álljon rendelkezésre a kanyarodási mûvelet végrehajtására, b) az egymás útját keresztezõ jármûvek, gyalogosok és kerékpárosok kölcsönösen, megfelelõen észlelhetõk legyenek A gyalogos- és a kerékpáros-forgalomra, valamint a tömegközlekedésre az egyéb jármûvek vezetõit szükség esetén a megfelelõ jelképekkel ellátott figyelmeztetõ (sárga villogó) jelzõk figyelmeztethetik A védett jármûmozgásokra vonatkozó egyes elõírások Kiegészítõ jelzõ (nyíl alakú zöld fényjelzést adó egyetlen fényjelzõ) a forgalmi sáv forgalmát önállóan nem szabályozhatja, és csak abban az esetben alkalmazható, ha a nyíl által jelzett irányú forgalmi mozgás több fázisban megengedett A fényjelzõ készülék mellett elhelyezett nyíl alakú zöld fényjelzést adó kiegészítõ jelzõ a mellette levõ fényjelzõ készülék szabad jelzésével egy idõben nem mutathat szabad jelzést Villamosokkal szemben részlegesen védett jármûmozgást nem szabad megengedni A kanyarodó mozgások közül védett irányítást kell alkalmazni a) a balra kanyarodás esetén, ha aa) az útra megengedett legnagyobb sebesség 50 km/h értéknél nagyobb, ab) a csomópont összehangolt jelzõlámparendszer tagja, és a kanyarodás nem önálló sávról történik, ac) a szembejövõ forgalom kettõnél több sávon halad át egyenesen; b) mind a balra, mind a jobbra kanyarodás esetén, ha ba) az kettõ vagy több forgalmi sávról történik, bb) az elsõbbséggel rendelkezõ és az elsõbbségadásra kötelezett forgalom kölcsönös láthatósága rossz Egyes jelzéstechnikai elõírások Az azonos irányból érkezõ és egymással párhuzamosan azonos irányban továbbhaladó jármûveknek a villamos- és az autóbusz-forgalmi sávban szabályszerûen közlekedõ jármûvek, valamint a kerékpárúton, kerékpársávon közlekedõ kerékpárok kivételével azonos idõben, azonosan kör alakot vagy nyíl alakot mutató fényjelzést kell kapniuk. 7. A nemzeti jelzések és jelzéssorrendek 7.1. A gyalogosjelzõkön, a gyalogos-kerékpáros jelzõkön, a kerékpárosjelzõkön, az autóbuszjelzõkön, az általános jármûjelzõkön, a fedezõ-jelzõkön és az irányváltó jelzõkön a jelzések és a jelzéssorrendek jogszabály 3 szerintiek legyenek A villamosforgalom irányítására szolgáló fényjelzõ készüléken amelynek jelzési képein a vízszintesen elrendezett három fénypont a jármûjelzõ tilos, az egy fénypont az átmeneti, a függõlegesen és/vagy ferdén elrendezett több fénypont a megfelelõ haladási irányt (irányokat) is jelzõ szabad jelzési képnek felel meg a jelzések sorrendje az általános jármûjelzõ jelzési sorrendjének feleljen meg A bekapcsolási program jelzésképeinek sorrendje a következõ legyen: 1. Minden jelzõ sötét, ha nem sárga villogó üzemmód van. 2. Minden irányban legalább 5 másodpercig sárga villogó jelzés, a gyalogosjelzõk sötétek. 3. A gyalogosjelzõk tilos jelzésre állítása. 4. Az elsõbbséggel rendelkezõ úton (a fõirányban) a gyalogosjelzõk közbensõ idõinek letelte után a jármûjelzõkön a minimális idõtartamú szabad (zöld) jelzés indítása. A többi irányban (a mellékirányokban) a aa) szerinti idõtartamú átmeneti (sárga) jelzés után a jármûjelzõk tilosra állítása. 5. Az utolsó tilos jelzési kép megjelenését követõen a közbensõ idõnek megfelelõ idõeltolással átmenet a fázistervben betervezett bekapcsolási pontban érvényes jelzési képre, amely lehetõleg a fõirány szabad jelzése legyen. A forgalombiztonsági követelmények és a nemzeti jelzéssorrend megtartásával az elõbbi sorrendtõl csak akkor szabad eltérni, ha az berendezés-technikai korlátok, illetõleg összetett csomópont-kialakítás (vagy több csomópont közös vezérlése) miatt nem valósítható meg Az azonnali leállást igénylõ mûszaki hiba kivételével a berendezés kikapcsolása önálló kikapcsolási programmal történjen úgy, hogy a jelzõlámpás irányításról a jelzõtáblás elsõbbségszabályozásra való átmenet a folyamatosság elvét és a forgalombiztonság szempontjait követve menjen végbe. A kikapcsolási programot úgy kell kialakítani, hogy a fõirány, illetõleg többszörös alárendeltség esetén a magasabb prioritású irány a jelzõtáblás szabályozás által biztosított elsõbbségével csak akkor élhessen, amikor az alárendelt, illetõleg az alacsonyabb prioritású irányból a szabad jelzés végén szabályosan behaladó jármûvek és gyalogosok a konfliktus-zónát már elhagyták. 3 Jelenleg az 1/1975 (II. 5.) KPM BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól (KRESZ).

18. Útburkolati jelek

18. Útburkolati jelek 18. Útburkolati jelek (1) Az útburkolati jelek: a) úttest szélét jelző vonal: hosszirányú folytonos az útkereszteződésnél szaggatott vonal; b) 146 terelővonal: hosszirányú egy vagy [olyan útszakaszon,

Részletesebben

2. oldal kötelezet a) vezeti, és naprakészen tartja a mentesített gépjárművek jegyzékét, b) a kárrendező szervezet és a kár megtérítésére kötelezett s

2. oldal kötelezet a) vezeti, és naprakészen tartja a mentesített gépjárművek jegyzékét, b) a kárrendező szervezet és a kár megtérítésére kötelezett s 1. oldal kötelezet 17/2011. (XII. 23.) HM rendelet a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási kötelezettség alól mentes gépjárművek körének és nyilvántartásának szabályairól, az e gépjárművek által okozott

Részletesebben

LEGFONTOSABB KÖZÚTI JELZÉSEK Útvonaltípus jelző táblák

LEGFONTOSABB KÖZÚTI JELZÉSEK Útvonaltípus jelző táblák LEGFONTOSABB KÖZÚTI JELZÉSEK Útvonaltípus jelző táblák Autópálya Autópálya Autópálya. kilométerre...km...km...km Autóút Autóút. Kilométerre Autóút Autóút. Kilométerre Elsőbbséget szabályozó jelzőtáblák

Részletesebben

Magyar joganyagok - 41/2003. (VI. 20.) GKM rendelet - a forgalomirányító jelzőlámpá 2. oldal 3.2. Forgalombiztonsági okból, ahol a baleseti okok megsz

Magyar joganyagok - 41/2003. (VI. 20.) GKM rendelet - a forgalomirányító jelzőlámpá 2. oldal 3.2. Forgalombiztonsági okból, ahol a baleseti okok megsz Magyar joganyagok - 41/2003. (VI. 20.) GKM rendelet - a forgalomirányító jelzőlámpá 1. oldal 41/2003. (VI. 20.) GKM rendelet a forgalomirányító jelzőlámpák követelményeiről, tervezési, telepítési és üzemeltetési

Részletesebben

Nagyvárosi forgalomszervezés és KRESZ, figyelemmel a kerékpáros és közösségi közlekedésre

Nagyvárosi forgalomszervezés és KRESZ, figyelemmel a kerékpáros és közösségi közlekedésre Nagyvárosi forgalomszervezés és KRESZ, figyelemmel a kerékpáros és közösségi közlekedésre KRESZ-módosítási javaslatok a városi közútkezelő szempontjából Lendvai Gábor Forgalomtechnikai munkatárs Budapesti

Részletesebben

Melléklet a 41/2003. (VI. 20.) GKM rendelethez

Melléklet a 41/2003. (VI. 20.) GKM rendelethez 41/2003. (VI. 20.) GKM rendelet a forgalomirányító jelzőlámpák követelményeiről, tervezési, telepítési és üzemeltetési előírásairól A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. -a (3) bekezdése

Részletesebben

A közutakon alkalmazott kerékpáros átvezetések a forgalomtechnikus szemével. Mocsári Tibor főmérnök

A közutakon alkalmazott kerékpáros átvezetések a forgalomtechnikus szemével. Mocsári Tibor főmérnök A közutakon alkalmazott kerékpáros átvezetések a forgalomtechnikus szemével Mocsári Tibor főmérnök 2010. szeptember Kerékpáros Vasúti ájárók Közlekedésbiztonsági forgalombiztonsága Nap - NKH - KKK, szakmai

Részletesebben

148/2004. (V. 7.) Korm. rendelet

148/2004. (V. 7.) Korm. rendelet 148/2004. (V. 7.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a Magyar Köztársaság és a Szlovén Köztársaság között a közúti és a vasúti határforgalom ellenőrzéséről

Részletesebben

.../2008. (...) Korm. rendelet

.../2008. (...) Korm. rendelet .../2008. (...) Korm. rendelet a Magyar Honvédség feladatainak ellátásával összefüggő nemzetközi kártérítési ügyekkel kapcsolatos eljárás részletes szabályairól A Kormány a honvédelemről és a Magyar Honvédségről

Részletesebben

Közúti jelzőtáblák Az útvonal típusát jelző táblák

Közúti jelzőtáblák Az útvonal típusát jelző táblák Közúti jelzőtáblák Az útvonal típusát jelző táblák Autópálya Autópálya Autóút Autóút Főútvonal Főútvonal Elsőbbséget szabályozó jelzőtáblák Elsőbbségadás kötelező Állj! Elsőbbségadás kötelező A szembejövő

Részletesebben

T/ számú. törvényjavaslat

T/ számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10397. számú törvényjavaslat a Magyarország Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között az államhatáron átvezető közúti kapcsolatok fejlesztéséről szóló Keretmegállapodás

Részletesebben

A (közösségi) közlekedés biztonsága érdekében

A (közösségi) közlekedés biztonsága érdekében Általános Közlekedési Tagozat, Közlekedésjogi és Igazgatási Szakosztály Szakmai találkozó Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2019. február 19. A (közösségi) közlekedés biztonsága érdekében Autóbuszok közlekedése

Részletesebben

17. Tájékoztatást adó jelzőtáblák

17. Tájékoztatást adó jelzőtáblák 17. Tájékoztatást adó jelzőtáblák (1) A tájékoztatást adó jelzőtáblák a következők: a) 113 Kijelölt gyalogos-átkelőhely (103. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az úttestet a táblánál útburkolati jellel kijelölt

Részletesebben

Jelzőőri tevékenység oktatása

Jelzőőri tevékenység oktatása Jelzőőri tevékenység oktatása Szilágyi Omer r.ftzls. Pécs RK Központi Szolgálatirányító parancsnok Nagykozári Polgárőr Egyesület omer.seriff@gmail.com 2017 Jogalap 2011.évi CLXV. törvény a polgárőrségről

Részletesebben

KRESZ feladatlap (TÁBLAISMERET)

KRESZ feladatlap (TÁBLAISMERET) Kor: Nem: férfi/nő Település:... Jogosítvány: Van/Nincs 1) Mi a tábla megnevezése? KRESZ feladatlap (TÁBLAISMERET) a. Egyéb veszély b. Vigyázz! Autó c. Elsőbbségadás kötelező 2) Mi a tábla megnevezése?

Részletesebben

A-Veszélyt jelző táblák

A-Veszélyt jelző táblák A-Veszélyt jelző táblák A-001 Veszélyes útkanyarulat balra A-002 Veszélyes útkanyarulat jobbra A-003 Egymás utáni veszélyes útkanyarulatok, az első útkanyarulat balra A-004 Egymás utáni veszélyes útkanyarulatok,

Részletesebben

(2) A korlátozott forgalmú közutakat a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) A korlátozott forgalmú közutakat a rendelet 1. melléklete tartalmazza. Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015.(VIII.27.) önkormányzati rendelete Szalkszentmárton község közigazgatási területén a teherforgalom közlekedésének szabályozásáról Szalkszentmárton

Részletesebben

A pontrendszer hatálya alá tartozó egyéb szabálysértések

A pontrendszer hatálya alá tartozó egyéb szabálysértések A pontrendszer hatálya alá tartozó egyéb szabálysértések Járművezetés az eltiltás tartama alatt [a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 15/A. (1) bek.] Az elsőbbség és az előzés szabályainak

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Ócsa Város Önkormányzatának 26/2010. (XII.24.) számú rendelete 1 A járművek közlekedésének önkormányzati tulajdonú utakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és felhasználásának

Részletesebben

2173/2005/EK rendelet

2173/2005/EK rendelet 2173/2005/EK rendelet II. MELLÉKLET Fatermékek, amelyek tekintetében a FLEGT engedélyezési rendszer valamennyi partnerország vonatkozásában alkalmazandó HRvámtarifaszám Leírás 4403 Gömbfa, kérgezetten

Részletesebben

Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 20/2008. (XII. 31.) rendeletével módosított. 11/2005. (X. 01.) rendelete

Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 20/2008. (XII. 31.) rendeletével módosított. 11/2005. (X. 01.) rendelete Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2008. (XII. 31.) rendeletével módosított 11/2005. (X. 01.) rendelete a nagyközség belterületi úthálózatának környezetkímélő rendjéről (a módosításokkal

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2017.(VIII. 25.) önkormányzati rendelete Kadarkút Város Önkormányzata tulajdonát képező, illetve üzemeltetésében lévő egyes közutak használatának

Részletesebben

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 8/2018. (VI. 01.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú utakon súlykorlátozás bevezetéséről Mindszentkálla község Önkormányzatának

Részletesebben

Képviselő-testülete. 19/2015.(XII.28.) rendeletével hatályon kívül helyezett. 20/2008. (XII. 31.), 7/2012.(VI.01.) rendeletével módosított

Képviselő-testülete. 19/2015.(XII.28.) rendeletével hatályon kívül helyezett. 20/2008. (XII. 31.), 7/2012.(VI.01.) rendeletével módosított 1 Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 19/2015.(XII.28.) rendeletével hatályon kívül helyezett 20/2008. (XII. 31.), 7/2012.(VI.01.) rendeletével módosított 11/2005. (X. 01.) rendelete a

Részletesebben

12/2004. (IV.24.) Orosházi Önkormányzati rendelet

12/2004. (IV.24.) Orosházi Önkormányzati rendelet 12/2004. (IV.24.) Orosházi Önkormányzati rendelet a fizető-parkolóhelyek működésének és igénybevételének rendjéről egységes szerkezetben a módosítására kiadott 19/2004. (VII.15.) Orosházi Önkormányzati

Részletesebben

I. A közúti közlekedéssel kapcsolatos alapvető ismeretek

I. A közúti közlekedéssel kapcsolatos alapvető ismeretek 1 HERMAN OTTÓ ÁLT. ISK. és BUDAÖRSI LOGOPÉDIAI INT. KÖZLEKEDÉSI ISMERETEK tantárgyi követelmények a 8. évfolyamos tanulók részére A tantárgy célja, hogy az általános iskolai tanulmányaikat befejező tanulók

Részletesebben

A fafeldolgozó és bútoripar helyzete január-június

A fafeldolgozó és bútoripar helyzete január-június A fafeldolgozó és bútoripar helyzete 2010. január-június Az alább következő elemzés több, mint tíz év adatgyűjtése alapján készült. Az adatok a KSH Iparstatisztikai Főosztályától, illetve a Hivatal honlapjáról

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 20/2016.(IX.26.) önkormányzati rendelete 1

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 20/2016.(IX.26.) önkormányzati rendelete 1 Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2016.(IX.26.) önkormányzati rendelete 1 a település korlátozással terhelt helyi közútjaira történő behajtás rendjéről és a fizetendő díjakról Kihirdetési

Részletesebben

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Munkanyag

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Munkanyag GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Munkanyag E l ő t e r j e s z t é s (közigazgatási egyeztetés anyaga) a Bernben 1980. május 9-én kelt, Nemzetközi Vasúti Fuvarozási

Részletesebben

7. 3 Hatályon kívül helyezve.

7. 3 Hatályon kívül helyezve. Kesztölc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelete a járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és

Részletesebben

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a. behajtási engedélyek szabályozásáról

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a. behajtási engedélyek szabályozásáról LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a behajtási engedélyek szabályozásáról Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK A KÖZÚTI FORGALOMBAN - GÖDÖLLŐ

MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK A KÖZÚTI FORGALOMBAN - GÖDÖLLŐ - GÖDÖLLŐ 2011. MÁRCIUS 24. Fontosabb jogszabályok FONTOSABB JOGSZABÁLYOK 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól 5/1990.(IV.12.) KöHÉM (ER) rendelet a közúti járművek

Részletesebben

A fafeldolgozó és bútoripar helyzete január-március

A fafeldolgozó és bútoripar helyzete január-március A fafeldolgozó és bútoripar helyzete 2012. január-március Az alább következő elemzés több, mint tíz év adatgyűjtése alapján készült. Az adatok a KSH Iparstatisztikai Főosztályától, illetve a Hivatal honlapjáról

Részletesebben

Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) 1. Cikk. 2. Cikk. 3. Cikk

Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) 1. Cikk. 2. Cikk. 3. Cikk 1979. évi 19. törvényerejű rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás kihirdetéséről (A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa csatlakozási okiratának letétbe helyezése

Részletesebben

TERVEZET Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete.../2015. (...) rendelete. a település belterületi úthálózatának környezetkímélő rendjéről

TERVEZET Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete.../2015. (...) rendelete. a település belterületi úthálózatának környezetkímélő rendjéről TERVEZET Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete../2015. (...) rendelete a település belterületi úthálózatának környezetkímélő rendjéről Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

A fafeldolgozó és bútoripar helyzete 2008. január-március

A fafeldolgozó és bútoripar helyzete 2008. január-március A fafeldolgozó és bútoripar helyzete 2008. január-március Az alább következő elemzés az elmúlt tíz év adatgyűjtése alapján készült. Az adatok a KSH Iparstatisztikai Főosztályától, illetve a Hivatal honlapjáról

Részletesebben

16. Veszélyt jelző táblák

16. Veszélyt jelző táblák 16. Veszélyt jelző táblák (1) A veszélyt jelző táblák: a) Veszélyes útkanyarulat balra (64. ábra), Veszélyes útkanyarulat jobbra (65. ábra); 64. ábra 65. ábra b) Egymás utáni veszélyes útkanyarulatok ;

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy lésének 18/2010. (VI. 25.) önkormányzati rendelete a történelmi belváros környezetkímél forgalmi rendjér

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy lésének 18/2010. (VI. 25.) önkormányzati rendelete a történelmi belváros környezetkímél forgalmi rendjér Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 18/2010. (VI. 25.) önkormányzati rendelete a történelmi belváros környezetkímélő forgalmi rendjéről, valamint a fizető parkolóhelyek működtetéséről szóló

Részletesebben

T/807. számú. törvényjavaslat

T/807. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/807. számú törvényjavaslat a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Abaújvár és Kechnec (Kenyhec) települések közötti közúti

Részletesebben

A fafeldolgozó és bútoripar helyzete január-december

A fafeldolgozó és bútoripar helyzete január-december A fafeldolgozó és bútoripar helyzete 2012. január-december Az alább következő elemzés több, mint tíz év adatgyűjtése alapján készült. Az adatok a KSH Iparstatisztikai Főosztályától, illetve a Hivatal honlapjáról

Részletesebben

T E R V E Z E T

T E R V E Z E T 1. melléklet a számú kormány-előterjesztéshez T E R V E Z E T 2006. 11. 07. A K o r m á n y /2006. ( ) Korm. r e n d e l e t e váratlan légitámadás esetén a légiriasztás rendszeréről A honvédelemről és

Részletesebben

Kerékpársáv emelt szinten tervezési útmutató a koppenhágai típusú kerékpársávra

Kerékpársáv emelt szinten tervezési útmutató a koppenhágai típusú kerékpársávra Kerékpársáv emelt szinten tervezési útmutató a koppenhágai típusú kerékpársávra Kovács Gergely - Vincze Tibor TRENECON COWI Kft. 2 Kerékpárút Elválasztott megelőzi a nagy sebesség-különbségből, rossz látási

Részletesebben

KRESZ Táblák 1. E táblával jelölt úton haladva elsõbbséget fogsz kapni a betorkolló útról érkezõ jármûvek vezetõitõl.

KRESZ Táblák 1. E táblával jelölt úton haladva elsõbbséget fogsz kapni a betorkolló útról érkezõ jármûvek vezetõitõl. Útvonaltípust jelzõ táblák KRESZ Táblák 1. Elsõbbséged van a betorkolló útról, illetve autóúton a keresztezõ útról érkezõkkel szemben. A táblával jelzett helyen nem kell számítanod sem kerékpárosokra,

Részletesebben

T E R V E Z E T. A honvédelmi miniszter /2011. ( ) HM. r e n d e l e t e

T E R V E Z E T. A honvédelmi miniszter /2011. ( ) HM. r e n d e l e t e T E R V E Z E T A honvédelmi miniszter /2011. ( ) HM r e n d e l e t e egyes juttatásokkal kapcsolatos honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról A katonai és rendvédelmi felsőoktatási intézmények

Részletesebben

Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2018.(XI.29.) rendelete. A közterületek használatáról és a közterületek rendjéről

Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2018.(XI.29.) rendelete. A közterületek használatáról és a közterületek rendjéről Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2018.(XI.29.) rendelete A közterületek használatáról és a közterületek rendjéről Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

A fafeldolgozó és bútoripar helyzete január-szeptember

A fafeldolgozó és bútoripar helyzete január-szeptember A fafeldolgozó és bútoripar helyzete 2012. január-szeptember Az alább következő elemzés több, mint tíz év adatgyűjtése alapján készült. Az adatok a KSH Iparstatisztikai Főosztályától, illetve a Hivatal

Részletesebben

63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet

63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet 63/201 (IV. ) Korm. rendelet az egyes közlekedési szabálysértések miatt alkalmazandó szabálysértési pénzbírság, illetve helyszíni bírság kötelező mértékéről, valamint a szabálysértésekről, a szabálysértési

Részletesebben

Közlekedési áramlatok MSc. A közúti áramlatok levezetésére szolgáló infrastruktúra jellemzése, fázisidőtervezés, hangolás

Közlekedési áramlatok MSc. A közúti áramlatok levezetésére szolgáló infrastruktúra jellemzése, fázisidőtervezés, hangolás Közlekedési áramlatok MSc A közúti áramlatok levezetésére szolgáló infrastruktúra jellemzése, fázisidőtervezés, hangolás A csomópontok és útvonalak minősítésének szükségessége A csomópontok és útvonalak

Részletesebben

Óberling József r. ezredes rendőrségi főtanácsos ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály vezetője

Óberling József r. ezredes rendőrségi főtanácsos ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály vezetője Óberling József r. ezredes rendőrségi főtanácsos ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály vezetője megváltozik a közigazgatási bírsággal sújtandó szabályszegések köre; bizonyos esetekben a bírság kiszabására

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter. /2012. (.) NFM rendelete

A nemzeti fejlesztési miniszter. /2012. (.) NFM rendelete A nemzeti fejlesztési miniszter /2012. (.) NFM rendelete a járási (fővárosi kerületi) hivatalok kialakításával, a körzetközponti jegyzői hatáskörök és a többcélú kistérségi társulások megszűnésével összefüggésben

Részletesebben

A KRESZ mozgáskorlátozottakra vonatkozó rendelkezései

A KRESZ mozgáskorlátozottakra vonatkozó rendelkezései A KRESZ mozgáskorlátozottakra vonatkozó rendelkezései A mozgáskorlátozottak külön engedélye és jelzése 51/A. A 13. (1) bekezdésének g/1. és i/1. pontjában, a 14. (13) bekezdésében, a 17. (1) bekezdésének

Részletesebben

99/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet

99/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet a közúti közlekedéssel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról A Kormány a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. (3) bekezdés a) pont 20. és 21. alpontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A Budapest, 2002. szeptember 11., szerda 118. szám TARTALOMJEGYZÉK 24/2002. (IX. 11.) BM IM MeHVM e. r. 78/2002. (IX. 11.) ME h. 79/2002. (IX.

Részletesebben

TERVEZET A honvédelmi miniszter. /2011. ( ) HM rendelete. a honvédelmi szervezetek jogi képviselete ellátásáról

TERVEZET A honvédelmi miniszter. /2011. ( ) HM rendelete. a honvédelmi szervezetek jogi képviselete ellátásáról TERVEZET A honvédelmi miniszter /2011. ( ) HM rendelete 2011. 02. 02. a honvédelmi szervezetek jogi képviselete ellátásáról A honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény 207. (2)

Részletesebben

vasárnap), továbbá húsvéthétfő, május 1., pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23.

vasárnap), továbbá húsvéthétfő, május 1., pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23. Nagymaros Város Önkormányzatának 7/2011. (V. 2.) önkormányzati rendelete a fizető parkolási rendszerről Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény

Részletesebben

A fafeldolgozó és bútoripar helyzete 2009. január-június

A fafeldolgozó és bútoripar helyzete 2009. január-június A fafeldolgozó és bútoripar helyzete 2009. január-június Az alább következő elemzés több, mint tíz év adatgyűjtése alapján készült. Az adatok a KSH Iparstatisztikai Főosztályától, illetve a Hivatal honlapjáról

Részletesebben

A fafeldolgozó és bútoripar helyzete 2008. január-szeptember

A fafeldolgozó és bútoripar helyzete 2008. január-szeptember A fafeldolgozó és bútoripar helyzete. január-szeptember Az alább következő elemzés több, mint tíz év adatgyűjtése alapján készült. Az adatok a KSH Iparstatisztikai Főosztályától, illetve a Hivatal honlapjáról

Részletesebben

13. Utasítást adó jelzőtáblák

13. Utasítást adó jelzőtáblák 13. Utasítást adó jelzőtáblák (1) 47 Az utasítást adó jelzőtáblák: a) 48 Kötelező haladási irány (17 19. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az útkereszteződésben a táblán lévő nyíl (nyilak) által jelzett irányban

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet 78/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzőinek oltalmára vonatkozó részletes szabályokról 2005. november 1-jétől hatályos szöveg A védjegyek és a földrajzi

Részletesebben

VII. NAPIREND. Lukács László. A döntés formája: Előterjesztő: Előterjesztést készítette:

VII. NAPIREND. Lukács László. A döntés formája: Előterjesztő: Előterjesztést készítette: ELŐTERJESZTÉS DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. FEBRUÁR 24-EI MUNKATERV SZERINTI RENDES ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1288-8/2015/D. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB VII. NAPIREND Tárgy: A járművek

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának 13/2011. (V. 26.) önkormányzati rendelete A FIZETŐ PARKOLÁSI RENDSZERRŐL

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának 13/2011. (V. 26.) önkormányzati rendelete A FIZETŐ PARKOLÁSI RENDSZERRŐL Füzesgyarmat Város Önkormányzatának 13/2011. (V. 26.) önkormányzati rendelete A FIZETŐ PARKOLÁSI RENDSZERRŐL Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988. évi

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2011. július 18. (OR. en) 11101/11 Intézményközi referenciaszám: 2011/0160 (NLE)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2011. július 18. (OR. en) 11101/11 Intézményközi referenciaszám: 2011/0160 (NLE) AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2011. július 18. (OR. en) 11101/11 Intézményközi referenciaszám: 2011/0160 (NLE) AGRI 422 FORETS 50 DEVGEN 177 ENV 434 RELEX 612 JUR 282 UD 139 PROBA 82 JOGALKOTÁSI AKTUSOK

Részletesebben

2015. augusztus 1-től hatályos szöveg (egységes szerkezetben) KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2008. (VI.26.) r e n d e l e t e

2015. augusztus 1-től hatályos szöveg (egységes szerkezetben) KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2008. (VI.26.) r e n d e l e t e 2015. augusztus 1-től hatályos szöveg (egységes szerkezetben) KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2008. (VI.26.) r e n d e l e t e a parkolás szabályairól és a parkolási díj megállapításáról

Részletesebben

43/2007. (IV. 4.) GKM rendelet

43/2007. (IV. 4.) GKM rendelet 43/2007. (IV. 4.) GKM rendelet a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok alapján végzett közlekedési hatósági ellenõrzés részletes szabályairól A gazdasági és közlekedési miniszter feladat-

Részletesebben

Önkéntes Tűzoltó Egyesületek gazdálkodási, valamint egyes műszaki feladataival összefüggő aktualitások

Önkéntes Tűzoltó Egyesületek gazdálkodási, valamint egyes műszaki feladataival összefüggő aktualitások Önkéntes Tűzoltó Egyesületek gazdálkodási, valamint egyes műszaki feladataival összefüggő aktualitások Dr. Demény Ádám PhD tű. alezredes BM OKF GEK igazgató Budapest, 2012. január 14. Az előadás felépítése

Részletesebben

Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés december 15. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés december 15. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 1 Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. december 15. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 206/2011. (XII. 15.) határozata

Részletesebben

Mindszentkálla község Önkormányzata Képviselő- testületének

Mindszentkálla község Önkormányzata Képviselő- testületének Mindszentkálla község Önkormányzata Képviselő- testületének 15/2018. (XII. 03.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú utakon súlykorlátozás bevezetéséről Mindszentkálla Község Önkormányzatának

Részletesebben

a lista aktualizálásának időpontjában a KENYI rendszerében már létező kategóriák - tájékoztató adat

a lista aktualizálásának időpontjában a KENYI rendszerében már létező kategóriák - tájékoztató adat a lista aktualizálásának időpontjában a KENYI rendszerében már létező kategóriák - tájékoztató adat Jelzőtáblák (a KRESZ-ben, valamint az ÚT 2-1.132 Útügyi Műszaki Előírásban szereplő táblatípusok alapján)

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.5. COM(2014) 338 final 2014/0172 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az OTIF felülvizsgálati bizottságának 25. ülésén a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezménynek (COTIF)

Részletesebben

A Nemzeti Fejlesztési Miniszter../2017. ( ) NFM rendelete. az egyes közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A Nemzeti Fejlesztési Miniszter../2017. ( ) NFM rendelete. az egyes közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról A Nemzeti Fejlesztési Miniszter./2017. ( ) NFM rendelete az egyes közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. (3) bekezdés b) pont 12. alpontjában,

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1100/2008/EK RENDELETE. (2008. október 22.)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1100/2008/EK RENDELETE. (2008. október 22.) 2008.11.14. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 304/63 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1100/2008/EK RENDELETE (2008. október 22.) a tagállamok határain a közúti és belvízi közlekedés terén végzett ellenőrzések

Részletesebben

A katasztrófavédelem megújított rendszere

A katasztrófavédelem megújított rendszere A katasztrófavédelem megújított rendszere MAGYARORSZÁG BIZTONSÁGA ÁLLAM BM OKF ÁLLAM- POLGÁR... A régi Kat. törvény alapvetően jó volt DE 10 év 2010. évi árvízi veszélyhelyzet; vörösiszap katasztrófa kezelésének

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. azzal a céllal, hogy elősegítsék és továbbfejlesszék a rendőri együttműködést a szomszédos országok között;

MEGÁLLAPODÁS. azzal a céllal, hogy elősegítsék és továbbfejlesszék a rendőri együttműködést a szomszédos országok között; BGBl. III - Ausgegeben am 18. April 2008 - Nr. 42 1 von 5 MEGÁLLAPODÁS az Osztrák Köztársaság Kormánya, a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között Dolga Vason Rendészeti Együttműködési

Részletesebben

Mi szabályozza az utasok légiközlekedés során felmerült kártérítési igényeit?

Mi szabályozza az utasok légiközlekedés során felmerült kártérítési igényeit? Mi szabályozza az utasok légiközlekedés során felmerült kártérítési igényeit? A Montrealban 1999. május 28-án kelt Egyezmény tartalmazza a nemzetközi légi fuvarozásra vonatkozó szabályozás egységes elveit;

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 112. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 112. szám MAGYAR KÖZLÖNY 112. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2019. június 28., péntek Tartalomjegyzék 156/2019. (VI. 28.) Korm. rendelet A veszélyes áruk szállításáról szóló egyes kormányrendeletek módosításáról

Részletesebben

FIGYELEMBE VÉVE, hogy a felek fontosnak tartják a nemzetközi szinten meghatározott fejlesztési célokat és az ENSZ millenniumi fejlesztési céljait;

FIGYELEMBE VÉVE, hogy a felek fontosnak tartják a nemzetközi szinten meghatározott fejlesztési célokat és az ENSZ millenniumi fejlesztési céljait; HU HU HU ÖNKÉNTES PARTNERSÉGI MEGÁLLAPODÁS AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS A KONGÓI KÖZTÁRSASÁG KÖZÖTT AZ ERDÉSZETI JOGSZABÁLYOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL, AZ ERDÉSZETI IRÁNYÍTÁSRÓL ÉS A FATERMÉKEK EURÓPAI UNIÓBA IRÁNYULÓ KERESKEDELMÉRŐL

Részletesebben

Szegedi belváros kerékpáros átjárhatóságának biztosítása Készítette: Dávid Gábor

Szegedi belváros kerékpáros átjárhatóságának biztosítása Készítette: Dávid Gábor Szegedi belváros kerékpáros átjárhatóságának biztosítása Készítette: Dávid Gábor 1 Előzmények A lehetőség: KRESZ (2010.01.01) A módosítás előtt: (3) Ha az Egyirányú forgalmú út jelzőtáblák (104. és 105.

Részletesebben

Magyar joganyagok - 21/2011. (VI. 10.) NGM rendelet - a bonus-malus rendszer, az a 2. oldal (2) Egy biztosítási szerződéssel kapcsolatosan elért osztá

Magyar joganyagok - 21/2011. (VI. 10.) NGM rendelet - a bonus-malus rendszer, az a 2. oldal (2) Egy biztosítási szerződéssel kapcsolatosan elért osztá Magyar joganyagok - 21/2011. (VI. 10.) NGM rendelet - a bonus-malus rendszer, az a 1. oldal 21/2011. (VI. 10.) NGM rendelet a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a kártörténeti igazolások

Részletesebben

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A

Részletesebben

A pontrendszer hatálya alá tartozó egyes szabálysértések

A pontrendszer hatálya alá tartozó egyes szabálysértések /000. (XII..) Korm. rendelet a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 000. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról A közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 000. évi CXXVIII. törvény

Részletesebben

Rendőri karjelzések, fényjelző készülékek

Rendőri karjelzések, fényjelző készülékek Rendőri karjelzések, fényjelző készülékek 1. Ön a kormánykerékkel ábrázolt gépkocsit vezeti. Haladhat-e egyenesen tovább az útkereszteződésben ennél a jelzésnél? 2. Ön a kormánykerékkel ábrázolt gépkocsit

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter. a közúti jelzőtáblák méreteiről és műszaki követelményeiről szóló 4/2001. (I. 31.) KöViM rendelet módosításáról

A gazdasági és közlekedési miniszter. a közúti jelzőtáblák méreteiről és műszaki követelményeiről szóló 4/2001. (I. 31.) KöViM rendelet módosításáról III-3R/242/2/2006. TERVEZET A gazdasági és közlekedési miniszter / ( ) GKM rendelete a közúti jelzőtáblák méreteiről és műszaki követelményeiről szóló 4/2001. (I. 31.) KöViM rendelet módosításáról A közúti

Részletesebben

Kerékpáros forgalomtechnika és biztonság néhány összefüggése

Kerékpáros forgalomtechnika és biztonság néhány összefüggése Forgalmász napok Sopron, 2013. június 12-13. Kerékpáros forgalomtechnika és biztonság néhány összefüggése Vincze Tibor vin@trenecon.hu 1 2013.06.24. Tartalom 1. Miként látjuk a kerékpárost? 2. Kívánatos

Részletesebben

T/ számú. törvényjavaslat

T/ számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/13923. számú törvényjavaslat közös államhatárán, Abaújvár és Kenyhec (Kechnec) települések közötti közúti Hernádhíd Megállapodást módosító 1. Kiegészítés kihirdetéséről Előadó:

Részletesebben

6/2010. (I. 21.) Korm. rendelet

6/2010. (I. 21.) Korm. rendelet Online - 6/2010. (I. 21.) Korm. rendelet - a vasúti társaságok nem vasúti balesetből eredő károk fedezésére szolgáló kötelező 1. oldal kárfedezeti 6/2010. (I. 21.) Korm. rendelet a vasúti társaságok nem

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Maglód Város Önkormányzat Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottságának október 24-ei ülésére 5. napirend

ELŐTERJESZTÉS. Maglód Város Önkormányzat Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottságának október 24-ei ülésére 5. napirend ELŐTERJESZTÉS Maglód Város Önkormányzat Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottságának 2016. október 24-ei ülésére 5. napirend Napirend tárgya: Lakossági kezdeményezés lakó-pihenő övezet kialakítására

Részletesebben

Vágáshuta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2010.(IV.27.) rendelete. a helyi közutak járműforgalmának korlátozásáról

Vágáshuta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2010.(IV.27.) rendelete. a helyi közutak járműforgalmának korlátozásáról Vágáshuta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2010.(IV.27.) rendelete a helyi közutak járműforgalmának korlátozásáról Vágáshuta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Villamosközlekedés biztonsága a hazai körforgalmainkban: kötöttpálya vagy kötött a pálya?

Villamosközlekedés biztonsága a hazai körforgalmainkban: kötöttpálya vagy kötött a pálya? Villamosközlekedés biztonsága a hazai körforgalmainkban: kötöttpálya vagy kötött a pálya? Szeged, 5. sz. főút 43103. j. út-lakópark (Szabadkai út Horgosi út Hiúz u.) körforgalmának közúti biztonsági felülvizsgálata

Részletesebben

kizárólag a súlyosan mozgáskorlátozottak részesülhetnek

kizárólag a súlyosan mozgáskorlátozottak részesülhetnek A súlyos mozgáskorlátozott személyek gépjármű szerzési és átalakítási támogatásának igénylésével, a támogatás megállapításával kapcsolatos rendelkezéseket 2011. július 2-ai hatálybalépése óta a súlyos

Részletesebben

Iktatószám: 01/ /2013.

Iktatószám: 01/ /2013. Előterjesztő megnevezése: Dr. Botka László Iktatószám: 01/58782-2/2013. Tárgy: Melléklet: Rókusi krt., Vértói út, Nyitra utca és Csáky József utca által körbehatárolt, valamint a Kapisztrán úti szervízút,

Részletesebben

Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége alaptevékenysége, feladat- és hatásköre Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége alaptevékenysége, feladat- és hatásköre A Fejér Megyei Kormányhivatal, így a Közlekedési Felügyelőség SZMSZ-ének hatályos szövegét a 3/2013. (I.8.)

Részletesebben

21/2011. (VI. 10.) NGM rendelet

21/2011. (VI. 10.) NGM rendelet 21/2011. (VI. 10.) NGM rendelet Hatályos: 2014.03.15-21/2011. (VI. 10.) NGM rendelet a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a kártörténeti igazolások kiadásának szabályairól A kötelező

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelete a Pécel Város közigazgatási területén korlátozással terhelt helyi közutakra történő behajtás rendjéről és a fizetendő

Részletesebben

ISM S É M T É LŐ TL Ő KÉ K R É D R É D S É E S K

ISM S É M T É LŐ TL Ő KÉ K R É D R É D S É E S K ISMÉTLŐ KÉRDÉSEK Fényjelző készülékek 1 lencsés? 2 lencsés? 3 lencsés? Gyalogos fényjelző készülék? Mi a különbség a nyíl alakú zöld és a tele zöld fény között? Rendőri jelzések Fő jelzés? Kiegészítő karjelzés?

Részletesebben

Magyar joganyagok - 12/2007. (III. 13.) IRM rendelet - a megkülönböztető és figyelm 2. oldal b)1 a hivatásos katasztrófavédelmi szervek, az önkormányz

Magyar joganyagok - 12/2007. (III. 13.) IRM rendelet - a megkülönböztető és figyelm 2. oldal b)1 a hivatásos katasztrófavédelmi szervek, az önkormányz Magyar joganyagok - 12/2007. (III. 13.) IRM rendelet - a megkülönböztető és figyelm 1. oldal 12/2007. (III. 13.) IRM rendelet a megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és

Részletesebben

A rendelet hatálya. Általános szabályok

A rendelet hatálya. Általános szabályok Kaskantyú Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2000.(XII.1.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról Kaskantyú Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

a Kormány /2012. (.) Korm. rendelete

a Kormány /2012. (.) Korm. rendelete 1 Melléklet a BM/855/201 számú kormány-előterjesztéshez a Kormány /201 (.) Korm. rendelete az egyes közlekedési szabálysértések miatt alkalmazandó helyszíni bírság, illetve a szabálysértési eljárás során

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2019. (II.22.) önkormányzati rendelete a súlykorlátozással érintett utak engedéllyel történő használatáról Gödöllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

nyi.eu www.ennyi.eu www.ennyi.eu www.ennyi.eu www.ennyi.eu www.ennyi.eu www

nyi.eu www.ennyi.eu www.ennyi.eu www.ennyi.eu www.ennyi.eu www.ennyi.eu www A Kaposvári Rendőrkapitányság bűn-, és baleset-megelőzési szolgálata a közlekedési jogsértésekkel kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatja a lakosságot Gépjárművezetőknek A rendőri intézkedés során a hatóság

Részletesebben

Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése

Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése ÚT 2-1.203:2006 Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése 13. Útépítési Akadémia 2007-12-06 Kerékpárforgalmi létesítmények: Kerékpárút Gyalog és, Kerékpársáv (közösségi közlekedéssel közös sávok is) Kisforgalmi

Részletesebben