Nyilvános Pályázati kiírás

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nyilvános Pályázati kiírás"

Átírás

1 Nyilvános Pályázati kiírás A Szerencsejáték Zrt. nyilvános Pályázatot hirdet sötét optikai szálak kiépítésére és fenntartására. A teljes nyilvános Pályázati felhívás a oldalról ingyenesen letölthető. A Pályázatok benyújtásának határideje: július óra 30 perc Eredményhirdetés: augusztus 15.

2 1. A Pályázat kiírója Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: SzZrt. vagy Pályázat kiíró) 1015 Budapest, Csalogány u Tel.: Fax: A Pályázat kiíró képviselői: Knuth Ábel, informatikai igazgató és Csillag Dávid informatikai igazgatóhelyettes 2. A Pályázat kiíró bemutatás A Szerencsejáték Zrt. kizárólagosan állami tulajdonú gazdasági társaság. A Magyar Államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét az állami vagyonról szóló évi CVI. törvény alapján, az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter (a továbbiakban: nemzeti fejlesztési miniszter) gyakorolja, aki e feladatát a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MNV Zrt.) tulajdonosi joggyakorló szervezet útján látja el. 3. A Pályázat (és a későbbi szerződés) tárgya A Szerencsejáték Zrt. a különböző helyszíneken külső géptermekben elhelyezendő Informatikai rendszereinek összeköttetésére szolgáló sötét optikai szálak kiépítésére és fenntartására ír ki nyilvános Pályázatot. A Pályázat kiírója a 1015 Budapest, Csalogány u szám alatt található szervertermét két új szerverteremmel sötét üveg összeköttetéssel kívánja összekapcsolni. A Szerencsejáték Zrt korábban két új szerverterem bérlésére írt ki nyilvános pályázatot, és az erre érkezett szerverterem bérleti pályázatokat, a jelenlegi, az optikai szálak kiépítésére érkező pályázatokkal együttesen értékeli. Az együttes értékelés alapján kerülnek ki a nyertes Pályázók, akikkel a Szerencsejáték Zrt. szerződést kíván kötni. 4. Az eljárás típusa Nyilvános Pályázati kiírás. 2 / 25

3 5. Ütemezés A Pályázatra való regisztráció határideje: június óra 00 perc a Pályázat benyújtásának határideje: július óra 30 perc a Pályázatok bontása: július óra 00 perc Pályázók Pályázati eredményről történő értesítése: augusztus A Pályázatok benyújtása 6.1. Előzetes regisztráció A Pályázaton való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. A regisztráció az 5. sz. mellékletben található Titoktartási nyilatkozat, valamint a 6. sz. mellékletben található Részvételi szándéknyilatkozat kitöltésével lehetséges, a cégszerűen kitöltött nyilatkozatokat a 6.3. pontban meghatározott Pályázat benyújtásának helyére kell eljuttatni. Pályázó tudomásul veszi, hogy az előzetes regisztráció nélkül a Pályázaton nem vehet részt, esetlegesen beadott Pályázata kizárásra kerül. Az előzetes regisztráció határideje a Pályázati felhívás 5. pontjában meghatározott határidő A Pályázatok benyújtásának határideje A Pályázati felhívás 5. pontjában meghatározott határidő A Pályázatok benyújtásának helye Szerencsejáték Zrt Budapest, Csalogány u Informatikai Igazgatóság Titkársága 6.4. A Pályázatok benyújtásának módja A Pályázatot 2 példányban (1 papír alapú, 1 elektronikus - korrektúrák megjegyzésére alkalmas formában, és opcionálisan egy példányban módosíthatatlan formában), borítékban (csomagban) lezárva kell benyújtani. A borítékon (csomagon) fel kell tüntetni: 1. a Pályázatot kiíró megnevezését, címét; 2. a Pályázó cégbejegyzési okmányokban szereplő nevét és székhelyét; 3 / 25

4 3. a Pályázat címét az alábbiak szerint: Nyilvános Pályázati kiírás sötét optikai szálak kiépítésére és fenntartására az Informatikai Igazgatóság igazgatója sk. felbontására "A Pályázat beadási határideje előtt nem bontható fel! ". A boríték (csomagolás) lezárásával és megfelelő jelöléssel ellátásával kapcsolatosan a Pályázat kiíróját semmilyen felelősség nem terheli. A papíralapú Pályázatot fűzve, oldalszámmal és tartalomjegyzékkel ellátva roncsolás menetes nem bontható formában kell összeállítani. A Pályázat benyújtása személyesen vagy postai úton történhet. Személyesen történő benyújtás esetén a Pályázatot a Pályázat kiíró képviselője, vagy annak megbízottja személyesen veszi át, és átvételkor a Pályázatot tartalmazó zárt borítékra rávezeti a Pályázat átvételének pontos időpontját. A Pályázat átvételét az átvevő személy által kiállított átvételi elismervény igazolja. Postai úton történő kézbesítés esetén a Pályázat kiíró a Pályázatot csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére a Pályázat benyújtási határidőig sor került. A Pályázat, illetve az azzal kapcsolatos küldemények elvesztéséből/sérüléséből/késedelmes kézbesítéséből eredő felelősség és károk a Pályázót terhelik. 7. Pályázatok bontása 7.1. Pályázatok bontásának időpontja A Pályázati felhívás 5. pontjában meghatározott időpont Pályázatok bontásának helye Szerencsejáték Zrt Budapest Csalogány u , 215. szoba 4 / 25

5 7.3. Pályázatok felbontása A Pályázatok felbontása nem nyilvános, a bontásra a Bontási bizottság jelenlétében, a beadási határidő lejártát követően kerül sor. A Pályázatok bontásáról jegyzőkönyv készül. 8. A Pályázatot kiíró kapcsolattartói Knuth Ábel informatikai igazgató, és Csillag Dávid igazgatóhelyettes tel.: / 9501-es,és 9418-es mellék A jelen Pályázattal kapcsolatban csak a fent nevezett kapcsolattartók adhatnak felvilágosítást. Hivatalosnak tekinthető felvilágosítást csak az írásban ( en) feltett kérdésekre ad a Pályázat kiírója, hivatalos munkaidőben (H-Cs: , P: ). 9. A Pályázat elkészítése Pályázat kiíró felhívja a Pályázók figyelmét, hogy a Pályázati felhívást, a benne szereplő útmutatásokkal együtt figyelmesen tanulmányozzák át, és Pályázatukat az abban foglalt formai és tartalmi követelményeknek megfelelően készítsék el. A Pályázat kiírója felhívja továbbá a Pályázókat, hogy Pályázatuk benyújtása előtt ellenőrizzék az abban szereplő adatok, nyilatkozatok pontosságát és ellentmondás mentességét. Amennyiben a Pályázó Pályázata a Pályázat kiírója számára kitételeket, feltételeket fogalmaz meg, úgy a Pályázatot a Pályázat kiírója érvénytelennek nyilváníthatja. A Pályázat összeállításának megkönnyítése érdekében a Pályázat kiíró jelen dokumentáció részeként nyilatkozatmintákat bocsát a Pályázók rendelkezésére a Pályázati felhívásban előírt kötelezően csatolandó nyilatkozatok megtétele érdekében. Pályázók a jelen dokumentációban szereplő nyilatkozatmintákat, vagy azok tartalmával teljes körűen megegyező nyilatkozatokat kötelesek alkalmazni, azaz cég- és egyéb adataikkal megfelelően kitölteni, cégszerűen aláírni és a Pályázat részeként becsatolni. A Pályázó képviseletében eljáró személy képviseleti jogosultságát igazoló dokumentumokat (aláírási címpéldány, aláírás minta, egyéb közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat) eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolatban kell becsatolni. 5 / 25

6 9.1. A Pályázat nyelve Az eljárás, ezen belül a Pályázat nyelve a magyar nyelv. A Pályázathoz és az eljáráshoz kapcsolódó összes dokumentumot, levelezést és egyéb anyagokat magyar nyelven kell elkészíteni és benyújtani. Amennyiben bármely, a Pályázathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt a Pályázó egyszerű magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A Pályázat kiíró felhívja a figyelmet, hogy az eljárás során kizárólag a magyar nyelvű dokumentumokat vizsgálja tartalmilag. A Pályázó felelősséggel tartozik azért, hogy az általa becsatolt idegen nyelvű okirat, és annak magyar nyelvű fordítása tartalmilag megegyezzen A Pályázat elvárt szerkezete A beadott Pályázatoknak legalább az alábbi részletezettséggel kell rendelkeznie: 1. Vezetői összefoglaló. 2. Kereskedelmi ajánlat a havi díjakra valamint az összeköttetések kiépítéséhez köthető díjakra, valamint az egyéb díjakra es pontnak megfelelő műszaki és szakmai tartalmú Pályázat bemutatása. 4. A kitöltött és cégszerűen aláírt nyilatkozatok és információs lap. 5. Hiteles (30 napnál nem régebbi) cégkivonat. 6. Aláírási címpéldány(ok) (Aláírás-minták). 7. Pályázó valamennyi számlavezető bankjának nyilatkozatát, a Pályázó fizetőképességéről. 8. Referencia bemutatása, legalább 5 év szolgáltatási szerződés nagy rendelkezésre állású, nagyvállalati rendszerek sötét üveg összeköttetéssel történő összekapcsolásra Hiánypótlás A hiánypótlás célja, hogy növelje az eljárás eredményességének esélyét, mindazonáltal a Pályázóknak Pályázatukat a megadott határidőre oly módon kell elkészíteniük, hogy az megfeleljen a Pályázat kiírója előírásainak. 6 / 25

7 Minimum követelmény: A 6.1 pontban meghatározott előzetes regisztráció megtörténte, a 10. pontban meghatározott szakmai tartalomnak megfelelő Pályázat és az alábbi dokumentumok becsatolása: vezetői összefoglaló; az ajánlatnak megfelelően ajánlati ár; a Pályázat mellékletében felsorolt kitöltött és cégszerűen aláírt nyilatkozatok, aláírási címpéldány(ok) (Aláírás-minták); hiteles (30 napnál nem régebbi) cégkivonat. A Pályázóval szemben támasztott minimum követelmények nem pótolhatók. A Pályázat kiírója bármilyen egyéb esetben hiánypótlási felhívást bocsáthat ki. A hiánypótlási felhívásban megjelölt hiányosságokat a Pályázónak az abban megjelölt határidőn belül kell teljesítenie, a későbbiekben ennek pótlására a Pályázat kiíró már nem biztosít lehetőséget. A Pályázat kiíró a hiánypótlási határidő lejártát követően teljesített hiánypótlást nem köteles elfogadni. Pályázóknak lehetőségük van a hiánypótlási felhívásban nem szereplő hiányokat is pótolni (önálló hiánypótlás), azonban a Pályázók által észlelt hiányok pótlására a benyújtási határidőt követő 3. munkanapig, vagy a Pályázat kiírója által meghatározott hiánypótlási határidőig van lehetőség. A hiánypótlás nem eredményezheti a Pályázat módosítását. A hiánypótlás formája a Pályázattal megegyező. Hiánypótlás során nem lehet a Pályázat olyan hibáját kijavítani, mely miatt az már benyújtásakor a Pályázati felhívásban szereplő követelményeknek való meg nem felelés miatt érvénytelen. A Pályázat kiíró felhívja a figyelmet arra, hogy a hiánypótlásnak nem az a célja, hogy Pályázók e lehetőségre alapozva a hiánypótlás keretében állítsák össze Pályázatukat. 7 / 25

8 Pályázóknak ugyanis elsősorban a Pályázat benyújtása során kell a megfelelő gondossággal úgy eljárniuk, hogy a Pályázati felhívásnak, a jelen dokumentációnak mindenben megfelelő Pályázatot nyújtsanak be Kiegészítő tájékoztatás regisztrált Pályázók részére A regisztrált Pályázók a Pályázat megtételével összefüggésben kizárólag írásban, Pályázat kiíró kapcsolattartójának címére küldött ben, a Pályázat megtételére nyitva álló határidő lejárta előtti 3. munkanapig, kiegészítő tájékoztatást kérhetnek a Pályázat kiírótól a Pályázati felhívásban, illetőleg dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban. A Pályázat kiíró hangsúlyozni kívánja, hogy a kiegészítő tájékoztatás kizárólag írásban kérhető, így nem áll módjában telefonon, szóban felvilágosítást adni az eljárással kapcsolatban. A Pályázat kiíró a kiegészítő tájékoztatást a Pályázat megtételére nyitva álló határidő lejárta előtt legkésőbb 1 munkanappal adja meg, és minden regisztrált Pályázónak egységesen, minden kérdés és válasz feltüntetésével rendelkezésére bocsátja. Pályázat kiíró felhívja a Pályázók figyelmét, hogy a kiegészítő tájékoztatás szükséges esetben a Pályázati felhívásban, illetőleg dokumentációban foglaltakat értelmezi, kiegészíti. Pályázóknak a kiegészítő tájékoztatásban megküldötteket is a Pályázati felhívás részeként kell kezelniük, Pályázatuk összeállításánál az abban foglaltakra is figyelemmel kell lenniük Ajánlati kötöttség Az ajánlati kötöttség október 30-ig áll fenn A Pályázatok érvénytelensége, hiánypótlás keretében nem pótolható hiányosságok Érvénytelen a Pályázat, ha a Pályázat megtételére nyitva álló határidő után érkezett be. 8 / 25

9 10. Pályázat szakmai része Az érintett géptermek: A helyszín: 1015 Budapest Csalogány u Szerencsejáték Zrt. központi székház D helyszín: 1106 Budapest Fehér út épület Szerencsejáték Zrt. székház B és C helyszínként kerül jelölésre a 2 db külső gépterem. A géptermi Pályázat alapján első körben 4 lehetséges helyszín került kiválasztásra. Kommunikációs szempontból a 4 lehetséges helyszín összekötésének összes variációját meg kell vizsgálni. Lehetséges B és C helyszínek: Budapest Kozma u. 2. Invitel Távközlési Zrt Budapest Kozma u. 2. Dataneum Zrt Budapest Asztalos S. u. 13. T-Systems Magyarország Zrt Szigetszentmiklós-Lakihegy Komp u. 2. Hungaro DigiTel Kft Sötét üveg összeköttetések: Az egyes helyszínek közötti optikai kábel összeköttetések vázlata: 9 / 25

10 A sötét szálak esetében a Szerencsejáték Zrt. CWDM technológiát kíván használni, a létesítendő optikai kábelezésnek teljes nyomvonalon alkalmasnak kell lennie a CWDM technológiához, a szolgáltatást optikai patch panelen kell végződtetni. A sötét szálak átadás átvételi jegyzőkönyvének tartalmaznia kell az összes optikai szál mérési adatait mindkét irányból,1310 nm és 1550 nm hullámhosszokon B és C helyszínek között: 1. változat: 2 eltérő nyomvonalon, irányonként 4 szál 2. változat: 2 eltérő nyomvonalon, egyik irányban 4 a másik irányban 6 szállal A 10.1-ben felsorolt 4 db lehetséges B és C gépterem közötti összes variációra (4 helyszín esetén 6 variáció) kérjük az ajánlatokat megadni irányonként, hogy bármely 2 kiválasztott külső gépterem viszonylatában össze lehessen hasonlítani az árakat A helyszín és a külső B és C géptermek között 1. változat: Géptermenként egy nyomvonalon, 2 szál 2. változat: Géptermenként egy nyomvonalon 4 szál Az A helyszín és a 10.1-ben felsorolt 4 db lehetséges B és C gépterem közötti összes variációra (4 helyszín esetén 4 variáció) kérjük az ajánlatokat megadni, hogy bármely 2 kiválasztott külső gépterem viszonylatában össze lehessen hasonlítani az árakat A és D helyszínek között Egy útvonalon 2 szál Opciós tételek Opciós tétel: CWDM multiplexer (1310 nm+cwdm tartomány, 9 porttal, működés közbeni, optikai mérési leágazással ellátva) 10 / 25

11 Opciós tétel: Bérelt vonali összeköttetések létesítése a 10.1 pontban felsorolt 4 lehetséges külső gépterem ( B és C helyszínek) esetében, termenként külön-külön táblázatban megadva Külső gépterem (a 10.1-ben felsorolt 4 db lehetséges B és C helyszín) Ssz. Másik végpont Helyszín Sávszélesség 1 Budapest XV. Szentmihályi út 131. Pólus, Fortuna stúdió ETH L2 1 Mbps 2 Budaörs, Távíró köz 2-4. MPP ETH L3, routerrel 1 Mbps 3 Budaörs, Baross utca 165. Telenor ETH L3, routerrel 1 Mbps 4 Budapest I. Lajos utca OTP ETH L3, routerrel 1 Mbps Budapest Asztalos S. u. 13. T- Systems adatközpont Netlock Kft. ETH L2 1 Mbps Budapest, Expo tér 5-7. Docler irodaház Netlock Kft. ETH L2 1 Mbps 7 Budapest XI. Petzvál József utca Vodafone ETH L3, routerrel 1 Mbps 8 Budapest XIII. Dévai u Irodaház Vodafone ETH L3, routerrel 1 Mbps Budapest, Kunigunda u. 64. MTV ETH L2 1 Mbps 10 bérelt vonali internet szolgáltatás ETH 100 Mbps Az összeköttetéseket minden esetben külön fizikai porton kell kiadni. Az árakat a fenti alaptáblázat formátumban kérjük megadni, ha szükséges, akkor oszlopokkal kiegészítve, papír és Excel formátumban Opciós tétel: HSRP router szolgáltatás létesítése és üzemeltetése, a termekbe létesítendő 100 Mbps bérelt vonali internet kapcsolatokhoz Helyszín: a B és a C helyszíneken bérelt géptermi terület A végpontok közötti sötét üveg összeköttetésen kapcsolódik a két eszköz, mindkét végponton 100 Mbit/s sávszélességű bérelt vonali internet összeköttetés kerül kialakításra. A 2 internet összeköttetést biztosító szolgáltatóval együttműködve kell kialakítani a routerek beállításait. Az árajánlatban kérjük feltüntetni az eszközök árát, a konfigurálás díját, valamint egy support ajánlatot. 11 / 25

12 10.4. Pályázati anyagnak tartalmaznia szükséges: Az árakat a 7. számú mellékletben megadott minták alapján kérjük megadni. Sötét szálak esetén: A sötét szálak egyszeri valamint havi díjait. Az árakat úgy kell megadni, hogy az egyes összekötetések külön-külön tételként is (az egyes változatokon belüli összeköttetések is külön-külön, és irányonként is külön-külön) megrendelhetők legyenek. Amennyiben több összeköttetés egyben történő megrendelése esetén külön kedvezmény van, a kedvezmény mértékét valamint a kedvezmény igénybe vételének feltételét külön kérjük megadni. A sötét szálak esetében a tervezett kábelhosszt, a használni kívánt optikai kábel típusát, a kötések számát, a tervezett csillapítást az adott hossz esetében illetve kérjük, hogy egy térképvázlaton legyen feltüntetve a tervezett nyomvonal. Az ajánlott nyomvonalon vesz-e igénybe másik szolgáltató által biztosított optikai kábeleket. Az egyes összeköttetések kiépítésére vállalt létesítési határidőket. Ha valamely viszonylatban a Pályázó nem tüntet fel árakat, vagy jelzi, hogy nem tudja biztosítani az összeköttetést, akkor csak az árakkal megadott viszonylatok kerülnek kiértékelésre. A 10.3-ban szereplő opciós tételek nem kötelező elemei a Pályázatnak. Az opciós tételek esetén amennyiben az opciós tételek is szerepelnek a Pályázati anyagban: A tételek egyszeri valamint havi díjait. Az árakat úgy kell megadni, hogy az egyes tételek (változatonként) különkülön tételként is megrendelhetők legyenek. 12 / 25

13 Amennyiben több tétel egyben történő megrendelése esetén külön kedvezmény van, a kedvezmény mértékét valamint a kedvezmény igénybe vételének feltételét külön kérjük megadni. Az egyes összeköttetések kiépítésére vállalt létesítési valamint eszközök szállítására vállalt határidőket kérjük feltüntetni. A bérelt vonalak esetében kérjük megadni a vállalt rendelkezésre állást és hibaelhárítási időt (amennyiben több változat is rendelkezésre áll, akkor opcióként kérjük feltüntetni az egyes változatokat). Összes, a kiépítésekkel, beszerzésekkel kapcsolatosan felmerülő egyszeri és havi díjakat, költségeket. Az árakat 3 és 5 éves szerződéses időtartamra kérjük megadni. Az összeköttetések várható használatba vétele: október-november. 11. Pályázat értékelésének módja Az értékelés során a géptermi terület költségeinek, és a szükséges sötét optikai összeköttetések kiépítési és fenntartási költségeinek, valamint a géptermek műszaki paramétereinek együttes vizsgálata alapján kerül/kerülnek kiválasztásra a nyertes Pályázó/Pályázók. A Pályázat kiírója a Pályázatok értékelésénél előnyben részesítheti azokat a Pályázókat, akik a Pályázat teljes tartalmára ajánlatot tettek. A Pályázat kiírója szabadon dönthet arról, hogy a beérkezett Pályázatok kiértékelése és rangsorolása alapján bármely, általa választott Pályázónak lehetőséget biztosítson, hogy prezentáció keretében bemutathassa ajánlatát. A Pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy többfordulós Pályázatot folytasson le, az 1. fordulóban beérkezett Pályázatok kiértékelése és rangsorolása alapján. Az esetleges további Pályázati fordulók során a Pályázat kiírója arra törekszik, hogy több, szakmailag egyenrangú, a kiírás feltételeit mindenben teljesítő, azonos funkcionalitással és szolgáltatásokkal rendelkező megoldási ajánlattal rendelkezzen. Amennyiben ez az 13 / 25

14 eredmény előáll, úgy a kiíró a Pályázat végső nyerteseit nyilvános ártárgyalással is kiválaszthatja. A nyilvános ártárgyalás célja, hogy a pályázók egymás jelenlétében a korábbinál előnyösebb árajánlatot adjanak. Az ártárgyalás időpontjáról, részletes menetéről a Pályázat kiírója legalább 3 nappal az ártárgyalás időpontja előtt értesíti a Pályázókat. 12. Eredményhirdetés Az eredményhirdetés (Pályázók értesítése) időpontja A Pályázati felhívás 5. pontjában meghatározott időpont. A Pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy az eredményhirdetés időpontját megváltoztassa, legfeljebb 45 nappal meghosszabbítsa Az eredményhirdetés módja Kizárólag írásban (a Pályázóknak küldött és fax üzenetben). 13. A szerződésre vonatkozó feltételek A Pályázó a Pályázatának aláírásával tudomásul veszi, és elfogadja különösen az alábbi szerződési feltételeket: 1. Szerződést biztosító mellékkötelezettség kikötése (kötbér, jótállás); 2. Az ellenérték kiegyenlítése forintban (HUF) történik a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül; 3. Amennyiben Pályázó (szerződő partner) az ellenértéket valamely deviza árfolyamának alakulásához kívánja kötni, úgy az adott deviza tekintetében a Pályázat benyújtásának napján érvényes MNB árfolyam és a számla kiállításának napján érvényes MNB árfolyam közötti százalékos különbséget jogosult érvényesíteni. 4. A Pályázó (szerződő partner) a számláját csak a Pályázat kiírója. arra felhatalmazott képviselőjétől származó teljesítésigazolás birtokában és annak megfelelően nyújthatja be; 5. A Pályázat kiírója kiköti az elállási, valamint a rendes és rendkívüli felmondás jogát. 14 / 25

15 6. A Pályázat kiírója kiköti a szerzői jogi, publikálási és továbbfejlesztési lehetőségek szabályozását. 14. Egyéb, a Pályázattal kapcsolatos információk 1. A Pályázat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség a Pályázót terheli. Az eljárás eredményétől függetlenül a Pályázati felhívás kiírója nem tehető felelőssé a Pályázat költségeivel kapcsolatosan. 2. A Pályázati felhívásban kért információk benyújtásáért a Pályázó felel. Nem kielégítő információk következménye a Pályázat érvénytelenné nyilvánítása lehet. Pályázó felelőssége, hogy a Pályázat benyújtásához szükséges valamennyi információt a rendelkezésre álló idő alatt beszerezze, és hogy ajánlatát ezek ismeretében tegye meg. 3. A Pályázat kiíró fenntartja a jogot, hogy a Pályázati kiírás és a benyújtott Pályázatok keretei között megítélése szerint számára összességében a legkedvezőbb érvényes Pályázatot benyújtó Pályázóval kössön szerződést, illetve, hogy haladéktalanul írásbeli értesítés mellett - a Pályázati kiírást indokolás nélkül visszavonja vagy eredménytelennek nyilvánítsa. A Pályázat kiíró fenntartja a jogot, hogy az összes Pályázatot indokolás nélkül elutasítsa. A jelen Pályázati kiírás, illetve az eredmény kihirdetése nem jelenti a Pályázat kiírójának szerződéskötési kötelezettségét, illetőleg a Pályázat megküldésével, az eredmény kihirdetésével a Pályázónak nem keletkezik joga a szerződéskötésre. Ha a kihirdetést követően 30 napon belül nem kötnek szerződést, akkor a kiíró dönthet úgy, hogy sikertelennek nyilvánítja a szerződéses tárgyalásokat és az értékelés sorrendjében következő Pályázóval kezdje meg azokat. Ezen Pályázati kiírás semmilyen formában nem kötelezi a Pályázat kiíróját nyertes Pályázó kihirdetésére. A Pályázat kiírója jogosult arra, hogy a beadási határidő előtt a Pályázati kiírást módosítsa, és az abban foglaltaktól eltérjen, a regisztrált Pályázók értesítése mellett. 15 / 25

16 A Pályázat kiírója saját belátása szerint dönthet bármely vagy az összes Pályázat, illetve az egyes Pályázatok bármely részének eredménytelenségéről, amennyiben úgy ítéli meg, a Pályázat nem teljes, számára nem megfelelő feltételeket és korlátozásokat tartalmaz, illetve jelentősen eltér a Pályázati kiírás által rögzített követelményektől. A Pályázat kiírója. érvénytelennek tekinti a Pályázatot, amennyiben a Pályázati kiírásban meghatározott határidő lejárta után nyújtották be, illetve nem felel meg a Pályázati felhívás feltételeinek. 4. A Pályázók tudomásul veszik, hogy a Pályázat kiírója a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló évi CXXII. törvény, az állami vagyonról szóló évi CVI. törvény, a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény hatálya alá esik, és ezért közérdekből nyilvános lehet minden, a hivatkozott törvények által meghatározott szerződéses adat. 5. A benyújtott Pályázatok egyes részeit vagy annak egészét a Pályázó kifejezett nyilatkozatával üzleti titoknak minősítheti. Ebben az esetben a Pályázat kiírója. ha csak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik vállalja, hogy az üzleti titkot nem hozza nyilvánosságra, vagy harmadik fél (kivéve a Pályázatok kiértékeléséhez felkért tanácsadót) tudomására. 16 / 25

17 A Pályázatkérés mellékletei: 1. sz. melléklet: Nyilatkozat kizáró okok fenn nem állásáról 2. sz. melléklet: Nyilatkozat a Pályázati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan 3. sz. melléklet: Nyilatkozat a referenciamunkákról 4. sz. melléklet: Információs lap 5. sz. melléklet: Titoktartási nyilatkozat 6. sz. melléklet: Részvételi szándéknyilatkozat 7. sz. melléklet: Minta táblázatok Budapest, június 13. Knuth Ábel informatikai igazgató Szerencsejáték Zrt. Csillag Dávid informatikai igazgatóhelyettes Szerencsejáték Zrt. 17 / 25

18 1. sz. melléklet N Y I L A T K O Z A T Kizáró okokról Alulírott...., mint a(z).... (cégnév, székhely) Pályázó cégjegyzésre jogosult képviselője a Szerencsejáték Zrt. által indított Nyilvános Pályázati kiírás sötét optikai szálak kiépítésére és fenntartására tárgyú beszerzési eljárásban a Pályázati kiírásban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése és elfogadása után kijelentem, hogy a(z).... Pályázó nem áll végelszámolás alatt, ellene jogerős csődeljárási, felszámolási eljárást nincs folyamatban; vállalja, hogy a Pályázatban elvállalt szolgáltatásokat vállalása szerint fogja nyújtani és teljesíteni; nem követett el jogerős bírósági ítélettel megállapított, gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatos bűncselekményt. nincsen és nem is volt az elmúlt évben köztartozása. Kelt:,. év hó. napján cégszerű aláírás 18 / 25

19 2. sz. melléklet N Y I L A T K O Z A T a Pályázati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan Alulírott...., mint a(z).... (cégnév, székhely) Pályázó / alvállalkozó cégjegyzésre jogosult képviselője a Szerencsejáték Zrt. által indított Nyilvános Pályázati kiírás sötét optikai szálak kiépítésére és fenntartására tárgyú beszerzési eljárásban a Pályázati kiírásban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése és elfogadása után kijelentem, hogy a Pályázati kiírásban meghatározott tartalmi és formai követelményeket megismertük, azokat kötelezőként, feltételek nélkül elfogadjuk, Pályázatunkat az előírtaknak megfelelően készítettük el, és nyújtottuk be, kijelentjük továbbá, hogy a vállalt kötelezettségeinket maradéktalanul teljesítjük. Kelt:,. év hó. napján cégszerű aláírás 19 / 25

20 3. sz. melléklet N Y I L A T K O Z A T a referenciamunkákról Alulírott...., mint a(z). (cégnév, székhely) Pályázó / alvállalkozó cégjegyzésre jogosult képviselője a Szerencsejáték Zrt. által indított Nyilvános Pályázati kiírás sötét optikai szálak kiépítésére és fenntartására tárgyú beszerzési eljárásban a Pályázati kiírásban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése és elfogadása után kijelentem, hogy a(z).. Pályázó / alvállalkozó jan. 1 óta, a beszerzés tárgyára vonatkozó, referenciaként említendő munkái a következőképpen alakultak: Szerződő A A Szolgáltatás partner referenciát teljesítés tárgyának neve adó személy ideje, bemutatása neve és helye elérhetősége (A sorok száma szükség esetén bővíthető.) Kelt:,. év hó. napján cégszerű aláírás 1 : a megfelelő rész aláhúzandó 20 / 25

21 4. sz. melléklet I N F O R M Á C I Ó S L A P Általános információk: Pályázó / közös Pályázó / 1 részéről kell kitöltve a Pályázathoz csatolni 1. Cég neve: 2. Adószáma: 3. Pénzforgalmi jelzőszáma: 4. Címe (székhelye) - irányítószám: - település, utca, házszám: - telefonszám: - telefaxszám: - központi cím: - internet (URL) cím: 5. Címe (levelezési címe) - irányítószám: - település: - utca, házszám: 6. Cégjegyzésre (aláírásra) jogosult személy(ek) - neve: - beosztása: - közvetlen telefonszáma: 7. A Pályázati eljárás során a kapcsolattartó személy(ek): - neve: - közvetlen telefonszáma: - telefax száma: - közvetlen címe: Kelt:,. év hó. napján 1 : a megfelelő rész aláhúzandó cégszerű aláírás 21 / 25

22 5. sz. melléklet TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT Alulírott, (szül.:, an.:., lakcím:..), mint a.. (Cg.:.., székhely: ) Pályázó képviselője jelen nyilatkozat aláírásával jelentkezem a Szerencsejáték Zrt., mint Pályázat kiíró által Nyilvános Pályázati kiírás sötét optikai szálak kiépítésére és fenntartására tárgyában kiírt eljárásra. Titoktartási záradék Az Pályázó tudomásul veszi, hogy a Szerencsejáték Zrt. a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló évi CXXII. törvény, az állami vagyonról szóló évi CVI. törvény, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény hatálya alá esik, és ezért közérdekből nyilvános lehet minden a hivatkozott törvények által meghatározott szerződéses adat. A Pályázó tudomásul veszi, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatos valamennyi a fentebb írt törvényi rendelkezést meghaladó adat, információ üzleti titkot képez, erre tekintettel köteles a szerződés teljesítése során, illetve azzal kapcsolatban tudomására jutott, megismert adatot, információt üzleti titokként korlátlan határidővel megőrizni. Az üzleti titok megőrzéséért polgári és büntető jogi felelősséggel tartozik. Kelt:,. év hó. napján Pályázó cégszerű aláírása 22 / 25

23 6. sz. melléklet RÉSZVÉTELI SZÁNDÉKNYILATKOZAT A.... társaság (cégjegyzékszám:.. székhely: képviselő: ) ezúton kinyilvánítja a Szerencsejáték Zrt (1015 Budapest, Csalogány utca ) által Nyilvános Pályázati kiírás sötét optikai szálak kiépítésére és fenntartására tárgyú Pályázati kiírásban ismertetett feltételek elfogadását, az elfogadott feltételek szerinti részvételi szándékát a Pályázati eljárásban. A kapcsolattartáshoz az alábbi személyeket adom meg: név: beosztás: telefon: név: beosztás: telefon: Kelt:,. év hó. napján. Pályázó cégszerű aláírása 23 / 25

24 24 / sz. melléklet

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-284/13 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. március Ajánlatkérő neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS

Részletesebben

Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11.

Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11. Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. szeptember hó 08. nap AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati

Részletesebben

Peronfigyelő monitorok beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2012.

Peronfigyelő monitorok beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2012. Peronfigyelő monitorok beszerzése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. augusztus AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás 1. Ajánlatkérő neve: Budapesti

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-285/11.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-285/11. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. augusztus 1. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Ajánlatkérő neve: Budapesti

Részletesebben

1. Az eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-306/ A beszerzés tárgya és mennyisége:

1. Az eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-306/ A beszerzés tárgya és mennyisége: AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Gazdasági Igazgatóság Beszerzési Főosztály Schifner Marianna mb. Főosztályvezető 1072 Budapest, Akácfa u. 15.

Részletesebben

Háztartási és irodai berendezések Javítása. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-180/ 2012 AJÁNLATI FELHÍVÁS

Háztartási és irodai berendezések Javítása. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-180/ 2012 AJÁNLATI FELHÍVÁS Háztartási és irodai berendezések Javítása Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-180/ 2012 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. szeptember AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Ajánlatkérő neve:

Részletesebben

Nyílt PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Budakalász Város Képviselő-testületének 44/2008 (XII.1) rendelete alapján

Nyílt PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Budakalász Város Képviselő-testületének 44/2008 (XII.1) rendelete alapján Nyílt PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budakalász Város Képviselő-testületének 44/2008 (XII.1) rendelete alapján A Budakalász, 0184/4 hrsz kivett agyagbánya önkormányzati tulajdonban lévő tó felület értékesítésére KIÍRÓ:

Részletesebben

Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett. vagyonvédelem a 2014-2015. évben tárgyú. Ajánlattételi felhívás és dokumentáció

Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett. vagyonvédelem a 2014-2015. évben tárgyú. Ajánlattételi felhívás és dokumentáció Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett vagyonvédelem a 2014-2015. évben tárgyú Ajánlattételi felhívás és dokumentáció 2013. november Oldal: 1 / 7 AJÁNLATI FELHÍVÁS a. Adatok Ajánlatkérő

Részletesebben

Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére

Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt V-455/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2015 Beszerzési Főosztály/Közbeszerzési Osztály/Minták versenyeztetési

Részletesebben

1 db személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése

1 db személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése 1 db 80-120 személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2017. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő

Részletesebben

Terem hangosító és jegyzőkönyvek készítését segítő hangrögzítő rendszer és kapcsolódó eszközök beszerzése e-versenyeztetési eljárás

Terem hangosító és jegyzőkönyvek készítését segítő hangrögzítő rendszer és kapcsolódó eszközök beszerzése e-versenyeztetési eljárás Terem hangosító és jegyzőkönyvek készítését segítő hangrögzítő rendszer és kapcsolódó eszközök beszerzése e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2016. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Felvonók karbantartása és javítása tárgyban kiírt versenyeztetési eljáráshoz

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Felvonók karbantartása és javítása tárgyban kiírt versenyeztetési eljáráshoz AJÁNLATI FELHÍVÁS Felvonók karbantartása és javítása tárgyban kiírt versenyeztetési eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon-, telefaxszámai, email címe: VOLÁNBUSZ Közlekedési Zártkörűen Működő

Részletesebben

Nyilvános Pályázati kiírás

Nyilvános Pályázati kiírás Nyilvános Pályázati kiírás A Szerencsejáték Zrt. nyilvános Pályázatot hirdet külső szerverterem bérlésére. A teljes nyilvános Pályázati felhívás a www.szerencsejatek.hu/palyazat oldalról ingyenesen letölthető.

Részletesebben

e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-161/16 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2016.

e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-161/16 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2016. BKV Zrt. MSZ EN ISO 50001:2012 szabvány szerint bevezetett energiairányítási rendszerének tanúsítói auditja, valamint kettő éven keresztüli felügyeleti auditja e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma:

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe:

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Ipari csuklós villamos járművek forgóváz alkatészeinek szállítása módosított felhívás Budapest, 2012. november 8.

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás egyszerű eljárás lefolytatására a Kbt. 299 (1) bekezdés b) pontja alapján tárgyalás tartásával I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Tel: 458-4500/4924

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Ásotthalom Béke u. 10/A sz. alatti volt Őzike Presszó,

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Ásotthalom Béke u. 10/A sz. alatti volt Őzike Presszó, 1. számú melléklet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Ásotthalom Község Önkormányzata pályázatot hirdet a kizárólagos tulajdonában lévő, 6783 Ásotthalom Béke u. 10/A sz. alatti volt Őzike Presszó, összesen 113 m 2 alapterületű

Részletesebben

SZERENCSEJÁTÉK ZRT. PÁLYÁZAT. a Szerencsejáték Zrt. Mentési rendszere eszközeinek beszerzésére 2015.

SZERENCSEJÁTÉK ZRT. PÁLYÁZAT. a Szerencsejáték Zrt. Mentési rendszere eszközeinek beszerzésére 2015. SZERENCSEJÁTÉK ZRT. PÁLYÁZAT a Szerencsejáték Zrt. Mentési rendszere eszközeinek beszerzésére 2015. 1. A Pályázat kiírója Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: SZZRT, vagy

Részletesebben

HÉV járművek átalakításának tervezése. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-218/2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2013.

HÉV járművek átalakításának tervezése. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-218/2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2013. HÉV járművek átalakításának tervezése Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-218/2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2013. Ajánlatkérő neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapesti Közlekedési Zártkörűen

Részletesebben

Tájékoztatás, nyilvánosság feladatok ellátására

Tájékoztatás, nyilvánosság feladatok ellátására AJÁNLATKÉRÉS Tájékoztatás, nyilvánosság feladatok ellátására Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

2. A határidőn túl érkező pályázatok nem kerülnek elbírálásra. 3. A pályázatok érvényességi feltételei:

2. A határidőn túl érkező pályázatok nem kerülnek elbírálásra. 3. A pályázatok érvényességi feltételei: PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ 1. A pályázók az ajánlatukat a www.jogazdabank.hu honlapról letölthető dokumentumok alapján (tulajdoni lap, vagyonértékelés stb.), továbbá a vagyontárgyak az informatikai eszközök kivételével

Részletesebben

Száva villamos járműtelepi kocsiszín épület tetőablakainak javítási munkái. e-versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. V-452 /16.

Száva villamos járműtelepi kocsiszín épület tetőablakainak javítási munkái. e-versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. V-452 /16. Száva villamos járműtelepi kocsiszín épület tetőablakainak javítási munkái e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-452 /16. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2016. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve:

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyílt pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyílt pályázatot hirdet PÁLYÁZATI KIÍRÁS Budakeszi Város Önkormányzatának tulajdonában lévő, 2092 Budakeszi, Fő u. 108. szám alatt található Erkel Ferenc Művelődési Központ bontásához kapcsolódó építészeti-műszaki dokumentáció

Részletesebben

HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása

HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2016. AJÁNLATI FELHÍVÁS 1. Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS út- és mélyépítési műszaki ellenőri megbízás tárgyában

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS út- és mélyépítési műszaki ellenőri megbízás tárgyában PÁLYÁZATI FELHÍVÁS út- és mélyépítési műszaki ellenőri megbízás tárgyában 1. A pályázat kiírója I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK Diósd Város Önkormányzata (székhely: 2049 Diósd, Szent István tér 1.) 2. A pályázat

Részletesebben

5. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje A teljesítés végső határideje: 2008. október 10. 12:00 óra

5. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje A teljesítés végső határideje: 2008. október 10. 12:00 óra 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 3., II. emelet 210. szoba Címzett: Támis Norbert Telefon: + 36 (1) 511-1922 Fax: + 36 (1) 511-1982

Részletesebben

2. A beszerzés tárgya 21 db digitális fényképezőgép és tartozékaik (21-21 db töltőszett, memóriakártya, tok) leszállítása

2. A beszerzés tárgya 21 db digitális fényképezőgép és tartozékaik (21-21 db töltőszett, memóriakártya, tok) leszállítása 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 3., II. emelet 210. szoba Címzett: Nosza Lajos Telefon: + 36 (1) 511-2191 Fax: + 36 (1) 511-1982

Részletesebben

Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás

Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás Eljárás száma:bkv Zrt. V-55/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. március AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. e-versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. V-469/16. Budapest, 2016.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. e-versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. V-469/16. Budapest, 2016. Metróvonalak áramátalakítóiban telepített szünetmentes berendezések karbantartása és hibajavítása 24 órán belüli kiszállással történő rendelkezésre állással e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: AJÁNLATI

Részletesebben

Pályázati felhívás Rovar-, és rágcsálóirtási munkák elvégzése XV. kerületi intézmények részére 2015 1. Az ajánlatkérő

Pályázati felhívás Rovar-, és rágcsálóirtási munkák elvégzése XV. kerületi intézmények részére 2015 1. Az ajánlatkérő Budapest Főváros XV. kerületi Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Gazdasági Működtetési Központ 1158 Budapest, Ady Endre u. 31-33. Telefon:1/815-1700; fax: 1/607-1144 web: www.gmkxv.hu Iktató

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ NYÍLT PÁLYÁZAT Ajánlatkérő: Budapest Főváros XV. kerületi

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-352/12.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-352/12. Libegő menetjegy, Nosztalgia jegy, Sikló kartonkártya tekercs és Termotranszver beléptető rendszer megszemélyesítő nyomtatójához festékszalag beszerzése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt..

Részletesebben

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Száma: 10-5708/2005 Tárgy: Ajánlattételi felhívás Ügyintéző: dr. Ratkay Attila, Paksi Pauletta Melléklet: Felolvasólap minták AJÁNLATTÉTELI PÁLYÁZATI FELHIVÁS (HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

Részletesebben

Hosszúréti-patak meder elterelése

Hosszúréti-patak meder elterelése Hosszúréti-patak meder elterelése e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-153/15 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2015. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás (helyi beszerzési szabályzat szerinti nyílt eljárásban)

Ajánlattételi felhívás (helyi beszerzési szabályzat szerinti nyílt eljárásban) Ajánlattételi felhívás (helyi beszerzési szabályzat szerinti nyílt eljárásban) 1.) Az ajánlatkérő megnevezése, címe, telefon és faxszáma, e-mail címe: 1.1) Az ajánlatkérő megnevezése: Balatonfenyves Község

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Dombóvár Város Önkormányzata pályázat útján kívánja bérbe adni az alábbi Dombóvár, Dombó P. u. 9. szám alatti ingatlant.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Dombóvár Város Önkormányzata pályázat útján kívánja bérbe adni az alábbi Dombóvár, Dombó P. u. 9. szám alatti ingatlant. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS pályázat útján kívánja bérbe adni az alábbi Dombóvár, Dombó P. u. 9. szám alatti ingatlant. A bérlemény általános adatai: Dombóvár, Dombó P. u. 9. - Hrsz.: 1299/5/A/76 - Ingatlan megnevezése:

Részletesebben

2. A határidőn túl érkező pályázatok nem kerülnek elbírálásra. 3. A pályázatok érvényességi feltételei:

2. A határidőn túl érkező pályázatok nem kerülnek elbírálásra. 3. A pályázatok érvényességi feltételei: PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ 1. A pályázók az ajánlatukat a www.jogazdabank.hu honlapról letölthető dokumentumok alapján (tulajdoni lap, stb.), továbbá a vagyontárgyak az informatikai eszközök kivételével - megtekintést

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése Budapest, 2012. november 14. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: BKV Vasúti

Részletesebben

1087 Budapest, Kerepesi út 6. (Bagolyvár) II. emelet 2. szoba

1087 Budapest, Kerepesi út 6. (Bagolyvár) II. emelet 2. szoba 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 6. (Bagolyvár) II. emelet 2. szoba Címzett: Molnár Tamás Telefon: + 36 (1) 511-1493 Fax: + 36

Részletesebben

I. Ajánlattételi felhívás

I. Ajánlattételi felhívás I. Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP), Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály, 1139

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése 4. számú melléklet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA:

Részletesebben

Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása

Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása a.) Az ajánlatkérő neve és címe, telefon és faxszáma (email címe): Néprajzi Múzeum 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12. Telefon: 473-2430 Fax: 473-2431 E-mail: hudakm@neprajz.hu

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. További információkat lsd. a jelen Befektetői tájékoztató III. fejezetében. 1. A pályázat kiírója: 2. A pályázat célja és jellege:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. További információkat lsd. a jelen Befektetői tájékoztató III. fejezetében. 1. A pályázat kiírója: 2. A pályázat célja és jellege: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat tulajdonában lévő Budapest V. kerület Fővám tér 5. fsz. szám alatti ingatlan (hrsz.: 23926/0/A/3) tulajdonjogának értékesítésére

Részletesebben

BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ NYÍLT PÁLYÁZATI ELJÁRÁSBAN TÖRTÉNŐ AJÁNLATTÉTELRE VALÓ FELHÍVÁS

BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ NYÍLT PÁLYÁZATI ELJÁRÁSBAN TÖRTÉNŐ AJÁNLATTÉTELRE VALÓ FELHÍVÁS BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ NYÍLT PÁLYÁZATI ELJÁRÁSBAN TÖRTÉNŐ AJÁNLATTÉTELRE VALÓ FELHÍVÁS Fényeslitkei Sportegyesület 4621 Fényeslitke, Rákóczi u. 1. Tisztelt Ajánlattevő! A Fényeslitkei Sportegyesület (székhely:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (röviden: SZSZBMK)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (röviden: SZSZBMK) PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az SZSZBMK Pólus Tömbkórház C épületében lévő büfé üzemeltetési jogának megszerzése A Kiíró neve, címe: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (röviden: SZSZBMK)

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail):

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Tel: (+36) 1-279-2180 Fax: (+36) 1-279-2176 e-mail:

Részletesebben

Ajánlati felhívás 15/V-11/13 BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Ajánlati felhívás

Ajánlati felhívás 15/V-11/13 BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Ajánlati felhívás BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ajánlati felhívás Gumikerekes járművek gyártásból kivont légfékrendszeri szelepeinek kiváltásához szükséges dokumentációk elkészítése, a járművek

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS l. Ajánlatkérő neve, címe, telefon-, telefax számai, e-mail címe: Neve: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Címe: ll 02 Budapest Szent László tér 29. Címzettje: dr.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Postai irányítószám 3700 Ország Magyarország Telefax 06 (48)

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Postai irányítószám 3700 Ország Magyarország Telefax 06 (48) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Szervezet Kazincbarcika Város Önkormányzata Cím Fő tér 4. Város/Község Kazincbarcika Telefon 06 (48) 514-731

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. szeptember 28-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. szeptember 28-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-7/2007. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. szeptember 28-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 96/2007. (IX. 28.) közgyűlési határozata önkormányzati kötvény

Részletesebben

e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-15/15 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2015.

e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-15/15 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2015. K-NY Metró telephelyre ISO 14001:2004 szabvány szerint kialakított Környezetközpontú Irányítási Rendszer (KIR) megújító és két felügyeleti auditjának végrehajtása e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma:

Részletesebben

4. A pályázati eljárás: 5. A pályázati biztosíték:

4. A pályázati eljárás: 5. A pályázati biztosíték: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat tulajdonában lévő Budapest II. ker. Hárshegyi út 1. szám alatti ingatlan (10937/21 Hrsz) tulajdonjogának értékesítésére

Részletesebben

Szállítás:2008. december 3-án az 5. pontban megjelölt budapesti címre

Szállítás:2008. december 3-án az 5. pontban megjelölt budapesti címre 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 3., II. emelet 210. szoba Címzett: Támis Norbert Telefon: + 36 (1) 511-1922 Fax: + 36 (1) 511-1982

Részletesebben

Ajánlati felhívás BKV Zrt. V-327/16 AJÁNLATI FELHÍVÁS

Ajánlati felhívás BKV Zrt. V-327/16 AJÁNLATI FELHÍVÁS A BKV Zrt. meghatározott alkalmazási területeire bevezetett MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány szerinti minőségirányítási rendszerének tanúsító auditja, valamint kettő éven keresztüli felügyeleti auditja e-versenyeztetési

Részletesebben

CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése

CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-001/1-VJSZ/2014 Eljárás címe: CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése Budapest, 2014. február 26. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: BKV

Részletesebben

Húzógépek hitelesítése, kalibrálása. e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-207/16 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2016.

Húzógépek hitelesítése, kalibrálása. e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-207/16 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2016. Húzógépek hitelesítése, kalibrálása. e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2016. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Pályázati Felhívás Zárható PIN-PAD tároló doboz szállítása és szerelése tárgyú nyílt pályázathoz

Pályázati Felhívás Zárható PIN-PAD tároló doboz szállítása és szerelése tárgyú nyílt pályázathoz Pályázati Felhívás Zárható PIN-PAD tároló doboz szállítása és szerelése tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó építőanyagok beszerzése

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó építőanyagok beszerzése AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó építőanyagok beszerzése AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA: Jelen Ajánlattételi

Részletesebben

Pályázati Felhívás. a Kecskeméti Főiskola (6000 Kecskemét, Izsáki út 10.) a továbbiakban Kiíró,

Pályázati Felhívás. a Kecskeméti Főiskola (6000 Kecskemét, Izsáki út 10.) a továbbiakban Kiíró, Pályázati Felhívás a Kecskeméti Főiskola (6000 Kecskemét, Izsáki út 10.) a továbbiakban Kiíró, a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 122. (2) bekezdése alapján, az Oktatási és Kulturális Miniszter

Részletesebben

RÉSZLETES AJÁNLATI FELHÍVÁS

RÉSZLETES AJÁNLATI FELHÍVÁS RÉSZLETES AJÁNLATI FELHÍVÁS Követelés értékesítés 2014. november 1 RÉSZLETES AJÁNLATI FELHÍVÁS 1. AJÁNLATKÉRŐ ADATAI Cégnév: INTRUM JUSTITIA Követeléskezelő Zártkörűen Működő Székhely: 1139 Budapest, Pap

Részletesebben

Pályázati Felhívás Közszolgáltatási szerződésben meghatározott mérésekhez szükséges szoftver fejlesztése tárgyú nyílt pályázathoz

Pályázati Felhívás Közszolgáltatási szerződésben meghatározott mérésekhez szükséges szoftver fejlesztése tárgyú nyílt pályázathoz Pályázati Felhívás Közszolgáltatási szerződésben meghatározott mérésekhez szükséges szoftver fejlesztése tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. Kapcsolattartási

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Pécsi Vasutas Sportkör 7622 Pécs, Verseny u. 11. Ajánlattételi felhívás A Pécsi Vasutas Sportkör Pécs, Verseny u. 11. alatt létesítendő multifunkciós sportcsarnok kiviteli terveinek elkészítésére 2015.

Részletesebben

Telefon: 36 (1) / + 36 (30) /

Telefon: 36 (1) / + 36 (30) / Pályázati Felhívás Almex (Hoeft&Wessel) gyártmányú, Station típusú jegyértékesítő automatához szükséges pénztároló tartalék egységek beszerzése tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon-

Részletesebben

1. A J Á N L ATTÉTELI FELHÍVÁS

1. A J Á N L ATTÉTELI FELHÍVÁS 1. A J Á N L ATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe: LAKATOS ÚTI 2. SZ. LAKÁSFENNTARTÓ SZÖVETKEZET 1184 Budapest, Lakatos u. 32. Képviseletében eljáró szervezet neve, címe: ARCHIPARK MMX Kft. 2.

Részletesebben

23. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez

23. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez 23. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751 E-mail: ertesitoaxelero.hu On-line

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Fűtőtestek, olajradiátorok és bojlerek beszerzése. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-346 /2012.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Fűtőtestek, olajradiátorok és bojlerek beszerzése. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-346 /2012. Fűtőtestek, olajradiátorok és bojlerek beszerzése Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-346 /2012. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. december AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás 1. Ajánlatkérő

Részletesebben

Ajánlati felhívás. tárgyban indított. Versenyeztetési eljárás 15/V-41/13

Ajánlati felhívás. tárgyban indított. Versenyeztetési eljárás 15/V-41/13 BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ajánlati felhívás Gumikerekes járművekhez tartozó motortartó gumibak felújítása tárgyban indított Versenyeztetési eljárás 15/V-41/13 1 AJÁNLATI

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Mellékletek: - képviselıtestületi határozat - áttekintı térképmásolat - tulajdoni lap másolat 1 Pályázati Felhívás Kadarkút Város Önkormányzata (székhelye:7530. Kadarkút, Petıfi

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I K I Í R Á S. Dunavarsány Város Önkormányzatának. tulajdonában lévő

P Á L Y Á Z A T I K I Í R Á S. Dunavarsány Város Önkormányzatának. tulajdonában lévő Dunavarsány Város Önkormányzata 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., www.dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 P Á L Y Á Z A T I K I Í R Á S Dunavarsány Város Önkormányzatának tulajdonában

Részletesebben

Szállítás:2009. december 3-án az 5. pontban megjelölt budapesti címre

Szállítás:2009. december 3-án az 5. pontban megjelölt budapesti címre Pályázati Felhívás MÁV START Zrt. Asztali naptár nyomdai előkészítése és kivitelezése tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. Kapcsolattartási cím:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. PÁLYÁZATOT ír ki

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. PÁLYÁZATOT ír ki PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kara, mint kiíró (a továbbiakban: Kiíró) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az állami vagyonról szóló 2007. évi

Részletesebben

I. az ingatlan adatai

I. az ingatlan adatai Tárnok Nagyközség Önkormányzata /2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152./ n y i l v á n o s p á l y á z a t o t í r k i az alábbi Tárnok Nagyközség Önkormányzata tulajdonában lévő beépítetlen ingatlan értékesítésére:

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ FŐKERT Nonprofit Zrt. 1073 Budapest, Dob u. 90. PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ a FŐKERT Nonprofit Zrt. 1106 Budapest, Keresztúri út 130. szám alatti telephelyén 272 m 2 iroda, raktárhelyiség hozzá tartozó 628

Részletesebben

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt I. emelet 137. szoba

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt I. emelet 137. szoba Pályázati Felhívás COGNOS Planning és BI szoftverek bevezetésének szakmai minőségbiztosítási támogatása tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) 1087 Budapest,

Részletesebben

35 milliárd forint összegű középlejáratú hitelkeret biztosítása refinanszírozás céljára AJÁNLATI FELHÍVÁS

35 milliárd forint összegű középlejáratú hitelkeret biztosítása refinanszírozás céljára AJÁNLATI FELHÍVÁS 35 milliárd forint összegű középlejáratú hitelkeret biztosítása refinanszírozás céljára versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-429/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. november AJÁNLATI FELHÍVÁS

Részletesebben

Az Invitel Csoport Beszerzési Feltételei

Az Invitel Csoport Beszerzési Feltételei Az Invitel Csoport Beszerzési Feltételei Az Invitel Csoport jelenti: a Magyar Telecom B.V. (6 St. Andrew Street, London EC4A 3AE, Egyesült Királyság) által közvetve vagy közvetlenül irányított/tulajdonolt

Részletesebben

Budapest térkép beszerzése. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-179/2012. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2012.

Budapest térkép beszerzése. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-179/2012. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2012. Budapest térkép beszerzése Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. július AJÁNLATI FELHÍVÁS 1. Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett. utalványok vásárlása és szállítása évben tárgyú

Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett. utalványok vásárlása és szállítása évben tárgyú Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett utalványok vásárlása és szállítása 2014. évben tárgyú Ajánlattételi felhívás és dokumentáció 2013. november Oldal: 1 / 7 AJÁNLATI FELHÍVÁS a.

Részletesebben

35 db hidraulikus aknaperem emelő szállítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-344/11. AJÁNLATI FELHÍVÁS

35 db hidraulikus aknaperem emelő szállítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-344/11. AJÁNLATI FELHÍVÁS 35 db hidraulikus aknaperem emelő szállítása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. november 22. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Ajánlatkérő neve: Budapesti

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás /Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásra/ 1. Az ajánlatkérő neve: Debreceni Hőszolgáltató Zrt. címe: 4028 Debrecen, Tüzér u. 4. telefonszáma: /52/ 509-480 telefaxszáma: /52/ 509-491

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 71-ES FŐÚT MELLETTI ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ INGATLANOK BÉRBEADÁSÁRA

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 71-ES FŐÚT MELLETTI ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ INGATLANOK BÉRBEADÁSÁRA PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 71-ES FŐÚT MELLETTI ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ INGATLANOK BÉRBEADÁSÁRA Pályázat kiírója: Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Önkormányzati

Részletesebben

BKV Zrt. vizsgáló állomásainak MSZ EN ISO 9001:2009 szerinti minőségbiztosítási rendszerének auditálása 5 telephellyel tárgyú versenyeztetési eljárás

BKV Zrt. vizsgáló állomásainak MSZ EN ISO 9001:2009 szerinti minőségbiztosítási rendszerének auditálása 5 telephellyel tárgyú versenyeztetési eljárás BKV Zrt. vizsgáló állomásainak MSZ EN ISO 9001:2009 szerinti minőségbiztosítási rendszerének auditálása 5 telephellyel tárgyú versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-311/2012. AJÁNLATI FELHÍVÁS

Részletesebben

PÁLYÁZAT Cégközlöny 2010. július 01-jei szám

PÁLYÁZAT Cégközlöny 2010. július 01-jei szám PÁLYÁZAT Cégközlöny 2010. július 01-jei szám Cégközlöny 26/2010-i szám I. A MÁTRAHOLDING Gazdasági és Tanácsadó ZRt. (1146 Budapest, Cházár András u.9; Cg.sz.: 01-10-043926), mint a TIGA ÉPKER Kereskedelmi

Részletesebben

MÁV-START Zrt. központi informatikai eszközrendszerének bővítése. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.I. emelet 137. szoba

MÁV-START Zrt. központi informatikai eszközrendszerének bővítése. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.I. emelet 137. szoba Pályázati Felhívás MÁV-START Zrt. központi informatikai eszközrendszerének bővítése IBM szerverek és mentő archiváló eszközök bővítése tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA: Jelen Ajánlattételi Felhívást

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Aszód Város Önkormányzata Átdolgozott Szabályzat (4. pályázati elem) BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 A gazdaság verseny tisztaságának

Részletesebben

1. Ajánlatkérő neve, címe: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5.

1. Ajánlatkérő neve, címe: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Pályázati Felhívás Budapest-Déli pályaudvar Ügyeletes tiszti irodájába vizuális utastájékoztató tábla visszajelzésének kivitelezésére tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest,

Részletesebben

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. 1. Az ajánlatkérő neve, címe: Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet, 1087 Budapest, Mosonyi utca 9.

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. 1. Az ajánlatkérő neve, címe: Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet, 1087 Budapest, Mosonyi utca 9. RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe: Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet, 1087 Budapest, Mosonyi utca 9. Kapcsolattartó neve, címe, telefon- és telefax száma, e-mail címe: Nagyné Juhász Klára

Részletesebben

I. Fejezet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt (2) bekezdése szerinti folytatott tárgyalásos eljárásban. Postai irányítószám: 2840

I. Fejezet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt (2) bekezdése szerinti folytatott tárgyalásos eljárásban. Postai irányítószám: 2840 I. Fejezet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 112. (2) bekezdése szerinti folytatott tárgyalásos eljárásban 1.Ajánlatkérő neve: Vértesi Erőmű Zrt. Postai cím: külterület 0718/10 hrsz. Város/Község Oroszlány

Részletesebben

Egyszerű közbeszerzési eljárás (VÁZLAT) december 10.

Egyszerű közbeszerzési eljárás (VÁZLAT) december 10. Egyszerű közbeszerzési eljárás (VÁZLAT) 2005. december 10. Közbeszerzés fogalmai és alapelvek Nem egyszerűsített (!!) eljárás Értékhatárok Árunál : 2-25 M Ft között Szolgáltatás: 2-20 M Ft között Beruházás

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Ajánlatkérő neve: Komló Város Önkormányzata Ajánlatkérő címe: 7300 Komló, Városház tér 3. Kapcsolattartó (címzett):

Részletesebben

RÁTKY & TÁRSA ÜGYVÉDI IRODA

RÁTKY & TÁRSA ÜGYVÉDI IRODA RÁTKY & TÁRSA ÜGYVÉDI IRODA E-mailen továbbítva! Tárgy: A Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen működő Részvénytársaság ajánlatkérő által a TED 2016/S 148-268082 számon megjelent Szennyvíztisztítási

Részletesebben

2 Adatbázis megnevezése Jogtár Plusz lokális korlátlan hálózati bővítés 2 adathordozóval HMJ Lokális hálózat, egyidejű felhasználó Iratmintatár

2 Adatbázis megnevezése Jogtár Plusz lokális korlátlan hálózati bővítés 2 adathordozóval HMJ Lokális hálózat, egyidejű felhasználó Iratmintatár ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓ HELYETTESE 1358 BUDAPEST, SZÉCHENYI RKP. 19..1 ~ GFH-.. ~.. /2009. Brückner István úr részére, értékesítési és marketing igazgató Complex Kiadó Kft. 1117 Budapest,

Részletesebben

Nyomtatvány és irodai papírárú

Nyomtatvány és irodai papírárú Hívatkozással árajánlatukra, Nyomtatvány és irodai papírárú Ajánlattételi felhívás Az ajánlatkérő neve, címe, telefonszám, telefax szám: 6800 6800 Hódmezővásárhely. Dr. Imre József.u.2. Telefonszám:62/244-211,

Részletesebben

HÉV Cinkota Járműjavító energetikai monitoring rendszerének kiépítése és üzemeltetése e-versenyeztetési eljárás

HÉV Cinkota Járműjavító energetikai monitoring rendszerének kiépítése és üzemeltetése e-versenyeztetési eljárás HÉV Cinkota Járműjavító energetikai monitoring rendszerének kiépítése és üzemeltetése e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2015. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti

Részletesebben

Ajánlati felhívás. Iktató szám: KB/58/2014

Ajánlati felhívás. Iktató szám: KB/58/2014 Budapest Főváros XV. kerületi Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Gazdasági Működtetési Központ 1158 Budapest, Ady Endre u. 31-33. Telefon:1/815-1700; fax: 1/607-1144 web: www.gmkxv.hu Ajánlati

Részletesebben

I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszám, elektronikus levelezési címe: Veresegyház Város Önkormányzata Címe: 2112 Veresegyház, Fő út 35. Tel: +36 28 588-629 E-mail:

Részletesebben

Légalkohol szintmérők karbantartása, javítása, kalibrálása

Légalkohol szintmérők karbantartása, javítása, kalibrálása Légalkohol szintmérők karbantartása, javítása, kalibrálása e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt.. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. Ajánlatkérő neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapesti Közlekedési

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ INGATLAN BÉRBEADÁSÁRA

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ INGATLAN BÉRBEADÁSÁRA PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ INGATLAN BÉRBEADÁSÁRA Pályázat kiírója: Dány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Önkormányzati tulajdonú ingatlan

Részletesebben