Hangarían academy of c Sciences CENTRAL RESEARCH INSTITUTE FOR PHYSICS BUDAPEST. iiu>go'ő3go KI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hangarían academy of c Sciences CENTRAL RESEARCH INSTITUTE FOR PHYSICS BUDAPEST. iiu>go'ő3go KI-1977-109"

Átírás

1 iiu>go'ő3go KI SZABADOS L. BESZEOA T. CSŐM V. MARÖT1 L. WINDBERG P. AZ NVH TERnOHIORAULIKAI KÍSÉRLETI BERENDEZÉS II. RÉSZ MŰSZEREZÉS ÉS ADATGYŰJTÉS c Hangarían academy of c Sciences CENTRAL RESEARCH INSTITUTE FOR PHYSICS BUDAPEST

2 КГК1-1Г77-10» AZ NVH TERnOHIDRAULIKAI KÍSÉRLETI BERENDEZÉS II. RÉSZ MŰSZEREZÉS ÉS ADATGYŰJTÉS Szabados L., Beszed«Т.,Csőm V.,Maróti L. f Windberg P. Magyar Tudományos Akadémia Központi Fizikai Kutató Intézete Budapest 114. p.f. 49. HU ISSN ISBN u

3 KIVONAT A dolgozat a vízhűtéses energetikai reaktorokban lejátszódó folyamatok vizsgálatára épült Nagynyomású Vízhűtéses Hurokberendezés-nél /NVH/ alkalmazott mér6 és adatgyűjtő rendszert Ismerteti. Bemutatjuk a szerteágazó mérési feladatok lebonyolítására leggyakrabban használt mér6érzékel5k típusait, azok főbb jellemzőivel» majd az egyes mérőláncok felépítését és az adatgyűjtő rendszerekhez történő csatlakozását tárgyaljuk. Végül a dolgozat az adatgyűjtő rendszer főbb jellemzőinek áttekintésével zárul. A mérőrendszer bemutatására az NVH berendezés 1-rud mérőszakaszát használjuk fel. АННОТАЦИЯ В работе описывается система сбора экспериментальных данных, применяемая на водяном стенде высокого давления, созданном в ЦИФИ для исследований термогидравлических процессов, происходящих в энергетических реакторах с водяным теплоносителем. Рассматриваются различные типы измерительных приборов и датчиков, наиболее часто применяемых при самых разнообразных термогидравлических исследованиях. Приведены основные характеристики этих приборов и датчиков. Описывается построение цепей измерительной системы и подключение их к системе сбора данных. Описание системы измерения и сбора данных осуществляется на примере экспериментального участка, модели ячейки тепловыделяющий сборки. ABSTRACT The report describes data acquisition system the High Pressure Hater loop /NVH/ built for the investigation of thermohydraullc processes in water- -cooler nuclear power reactors. The most common types and the characteristics of the sensors in use for the large experimental programme as well as the layout of the different measuring lines and their connection to the data acquisition "system are presented. Finally a "summary of the main characteristics of the data acquisiton system is given. As a sample for the measurement system the 1-rod test section of the NVH loop is described in detail.

4 1. Bevezetés VizhQtésQ nukleáris reaktorokkal kapcsolatos termohidraulikai vizsgálatoknál általánosan elfogadott az az eljárás, hogy a fűtőelemek, illetve fűtött csatorna falak modellezésére a Joule effektus felhasználásával - elektromosan közvetlenül fűtött - csöveket használnak fel. A vizsgált mérőszakaszok a reaktorzóna különböző nagyságú részleteit modellezik. /Ezzel részletesen a III. Részben foglalkozunk/ Az egyes modelleken általános esetben a következő információk megszerzése szükséges: - a vizsgált rendszer nyomása, - a nyomás változása a mérőszakasz hossza mentén, - a hűtőközeg belépő entalpiája, - a hűtőközegbe betáplált hőmennyiség, - a hűtőközeg tömegáramlási sebessége, - a gőztartalom eloszlása, - a fűtött fal hőmérséklete. A fenti mérési adatok megszerzéséhez igen sok és sokféle tipusu mérőlánc szükséges, a konkrét mérési feladat figyelembevételével azonban, az elégséges mérőláncok száma mindig lecsökkenthető egy elfogadható - méréstechnikai szempontból még jól kezelhető - limit alá. A mérőláncokkal kapcsolatos gyorsasági követelmények /időállandók/ is igen változatosak. Ebből a szempontból az alábbi mérési feladattipusokat célszerű megkülönböztetni:

5 2 - stacionárius állapotok vizsgálata, - üzemi tranziensek vizsgálata, - baleseti tranziensek vizsgálata, - diagnosztikai jellegű zajvizsgálatok. Nagy gyorsaságú méróláncok használatát feltételezve az első feladat a feldolgozásra kerülő jelek megfelelő átlagolását teszi szükségessé, a harmadik feladat a mérési adatok gyűjtése és tárolása terén jelent problémát, mig az utolsó a stochasztikus jelek feldolgozásához szükséges egyéb berendezések, illetve eljárások igényét támasztja. A továbbiakban egyetlen reaktor fílcőelem csatorna modellezésére épitett, belülről hűtött, cső mérőszakasz segitségével bemutatjuk a fent vázolt problémák kezelésére alkalmas mérő- adatgyűjtő rendszer felépítését, elemeit és legfontosabb jellemzőit. 2. Mérőérzékelők A bevezetésben vázolt mérési feladatok megoldására az NVH berendezésen leggyakrabban alkalmazott érzékelők tipusait és fő adatait az alábbiakban foglaljuk össze. 2.1 Nyomásmérés A vizsgált rendszer nyomása a rendszer állapotának egyik legfontosabb jellemzője. A folyamat követéséhez szükséges állapotjelzők meghatározásához nélkülözhetetlen.

6 - 3 - Mérésére stacionárius állapotok és lassúbb átmeneti folyamatok esetében MHG vagy GAMMA gyártmányú villamos nyomástávadókat használunk. Az érzékelő ezeknél egy konvencionális Bourdon cső, ami a nyomás megváltozása esetén elmozdul. Az elmozdulást indukciós tekercs segitségével villamos jellé alakítva kapjuk az un. villamos nyomástavadot. Az emiitett két tipus jellemzőit az 1. táblázatban foglaltuk össze. Ha gyors nyomásváltozások, esetleg nyomásfluktuációk mérésére van szükség, akkor az angol irodalomban "pressure transducer" néven meghonosodott villamos nyomásátalakitók használatára kell áttérni. Az NVH berendezésen alkalmazott CEC gyártmány«átalakitő a nyomás változása esetén egy membrán közvetitésével ellenálláshuzal hosszát változtatja meg. Az ellenálláshuzalt hidba kötve, majd a hid további ellenállásait hőmérsékletkompenzációra felhasználva, kis tehetetlenségű, rendkívül gyors eszközt kapunk a nyomás mérésére. A műszer fő adatai ugyancsak az 1. táblázatban találhatók. 2.2 Nyomáskülönbség mérés A nyomásméréshez hasonlóan itt is kétféle érzékelő tipust használunk a vizsgált folyamat időállandójától függően. Stacionárius esetekben és lassúbb változásoknál használt átalakító megegyezik a nyomásmérésnél használttal, mindössze a Bourdon cső helyett a nyomáskülönbséget elmozdulássá alakító csőmembránt használnak, A hasonlóképpen MMG vagy GAMMA gyártmányú villamos nyomáskülönbség távadók jellemzőit az 1. táblázatban találhatjuk.

7 1. Táblázat 1 со чо е о >, с ш о Gyártó cég és tipus Gamma MMG > CEC > 4-> H 'Л С ю Gamma MMG _о >. сю о И Ю о > Statham PM Ю 4-> 1-1 гц\ф > со SE SE 42 Méréshatár kp/cm kp/cm 200 kp/cm v.o.mm. között v.o.mm. között 0-3,4х10 ь v.o.mm. között v.o.mm. között Nyomás " fokozat 2 "kp/cm Túlterhel hetőség méréshatárra vonatkoztat va 50% Tápfesz. Kimenő jel V DC 15% 4 8 VDC 4-20 ma % 5 VDC egy oldal ről a nyo másfokoza - : Pontosság Felső határfrekvencia 4-20 ma + 0,6% nincs megadva 0-20 mv 4-20 ma VDC egy oldal ról a nyo másfokoza' ;26 VDC 4-20 ma % 400 lox i 10 V DC vagyac 10VDC 0-30" mv mv + 0,6% nincs megadva + 0,5% 8000 Hz +_ 0,6% _ 0,6% _+ 0,5% +_ 0,25% nincs megadva nincs megadva 5000 Hz Hz Megjegyzés csak stacioner mérésre csak stacioner mérésre csak stacioner mérésre cak stacioner mérésre

8 - 5 - Gyorsan lezajló folyamatok esetén nyomáskülönbségek mérésére a nyulásmérés elvén működő nyomáskqlönbségtávadókat használunk. Az érzékelőben 4 nyúlásmérő elem van elhelyezve hid-kapcsolásban - ezek közül terhelés közben kettő nyomott, kettő húzott állapotban van. Az alkalmazott Statham gyártmányú un. "Thin Film Strain Gage Differential Pressure Transducer"-eк különlegessége, hogy a Wheatstone hid elemeit vákumtechnikai utón állítják elő az érzékelő diafragmára először egy vékony kerámia réteget gőzölögtetnek fel, majd erre kerülnek ugyanilyen eljárással a nyúlásmérő ellenállások. Az igy előállított távadó igen jó stabilitással rendelkezik. Ugyancsak gyors változások mérésére alkalmas az angol gyártmányú SE jelű nyomáskülönbségtávadó is. Ennél az érzékelőnél a két különböző nyomású térrészt egy aluminium membrán választja el egymástól. A membrán p=0 esetén egy induktív híddal van kiegyenlítve. A távadó oldalai maximum tízszeresen terhelhetők tul, mivel különben a membrán maradó alakváltozást szenved és a nulla-pont jelentős mértékben eltolódik. A Statham és SE távadók főbb adatait ugyancsak az 1. táblázat tartalmazza.

9 A hűtőközeg belépő entalpiajának mérése A mérőszakasz belépésénél egyfázisú közegállapotot feltételezve, a nyomás ismeretében, az entalpiát egyértelműen meghatározza a közeg hőmérséklete. Ennek mérésére köpenytipusu termoelem kábelt használunk saját kikészitésil végződéssel /melegponttal/. A vizsgált folyamat időbeli viselkedésétől, gyorsaságától függ az alkalmazott termoelemvezeték mérete és a melegpont kiképzése. Minél gyorsabb folyamatot vizsgálunk, annál kisebb átmérőjű termoelem alkalmazandó. A termoelemvezetékek főbb adatait a 2. táblázatban tüntettük fel. Amennyiben a mérési feladat a hőmérséklec nagy pontossággal történő meghatározását igényli és ezt a rendelkezésre álló hely lehetővé teszi, ellenállás hőmérőt alkalmazunk. Ennek főbb adatai ugyancsak a 2. táblázatban találhatók. 2.4 A hűtőközegbe betáplált hőmennyiség mérése A környezet felé tökéletes hőszigetelést tételezve fel, a hűtőközegbe betáplált hőmennyiség legtöbbször megegyezik a közvetlen villamos fütésü fűtőelembe bevezetett villamos teljesitménnyel. Ennek méréséhez meg kell mérni a fűtőelemen átfolyó áram nagyságát és a rajta létrejött feszültségesést. Az áram méréséhez 0,5 osztálypontosságu lengyel gyártmányú shunt-öt használunk. Ha nemcsak a kilépő entalpia ismerete szükséges, akkor a betáplált hő nagyságát a feszültség axiális eloszlásának mérésével elegendő számú lépcsőben mérjük.

10 Köpenyhőelem Gyártó Köpeny átmérő mm Ganz 1,57 Termopár Elemi szál átmérő mm Köpeny anyaga Max. hőmérs. C Szigetelő anyag Nikkel Chrom- NikKel 0,3 K A Táblázat Szigetelési ellenállása >1000МЛ LEICO 0,5 0,8 Chrome1- Alumel 0,1 0,13 Inconel 800 MgO >1000M П Philips 0,25 0,5 1,0 1,5 Chrome1- Alumel 0,05 0,1 0,2 0,3 Rozsdamentes acél 700 MgO >юоом 1 Pyrotenax 0,25 0,5 1,0 3,1 Nikkel Chrom- Nikkel Aluminium 0,04 0,1 0,2 0,4 Inconel 800 MgO 1000M Ellenálláshőmérő Gyártó Tipus Ellenállás anyag Külső burkolat Külső átmérő Érzékelő hossz Szigetelési ellenállása Heraeus К Ч528 Pt kerámia 2,8 mm 50 mm >юмл

11 - 8 - Rendkívül &yors folyamatok vizsgálata esetén a fűtőelem falának hőkapacitása megengedhetetlen pontatlanságot okozhat a betáplált hő pillanatnyi értékének megítélésében. A fenti hatás figyelembevétele számítással történik. A teljesítmény, illetve a betáplált hőmennyiség axiális eloszlásának ismeretéhez ilyenkor nem elegendő a feszültség eloszlásának mérése, hanem a lokális villa mos ellenállás meghatározásához a fűtőelem hőmérséklet eloszlását is meg kell mérni, /lásd: 2,7 pont/ 2.5 A hűtőközeg tömegáramlási sebessége Stacionárius esetben, vagy lassú változások vizsgálatakor a tömegfluxust elégséges a mérőszakasz belépésénél mérni. Ilyen esetekben saját készítésű mérőperemet alkalmazunk, vagy egy, a belépés előtti adott hosszúságú egyenes, vízszintes csőszakasz hidraulikai ellenállásának mérésével határozzuk meg az átáramló közegmennyiséget, ill. a tömegfluxust. Gyors tranziensek vizsgálatánál a tömegfluxus mérésére az NVH berendezésen MMG gyártmányú turbinás áramlásmérőt alkalmazunk. A turbinás áramlásmérő az átáramló közeg térfogatát méri. A turbinakerék lapátjai - tekercs előtt elhaladva - a tekercsben a fordulatszámmal arányos frekvenciájú váltakozó feszültséget indukálnak. Az általunk használt turbinás áramlásmérők főbb adatai a következők:

12 Táblázat Tipus Névleges furat mm Lineáris áramlási tartomány m /o Mérési tartomány 100%-án a frekvencia Hz HFN 12/1 12 0, HFN 18/8 18 0, HFN 25/ , HFN 37/ , HFN 7, , Gyors változások esetén valójában a tömegfluxust a mérőszakasz hossza mentén végig mérni kellene. Mindhogy erre általában nincs lehetőség a gyakorlatban a be- és kilépő tömegfluxusokat mérik. Kétfázisú kilépő állapot esetén azonban a tömegfluxus meghatározásához nem elegendő a turbinás áramlásmérő, mivel ez csak az átáramló térfogatot méri, hanem a mérést ki kell egésziteni a térfogati gőztartalom mérésével is. Alkalmazzuk még a tömegfluxus meghatározására a korrelációs sebességmérést is. Ilyen esetekben a metőszakasz előtti egyenes csőszakaszban két kistehetetlenségü - folyadékba merülő - termoelemet helyezünk el - a mérés szempontjából - egymástól optimális távolságra. A módszerrel lényegében a két termoelem közötti "repülési" idő mérhető meg, ami hitelesitéssel tömegfluxus adattá konvertálható.

13 A góztartalohi eloszlásának mérése A gőztartalom eloszlás mérésének aláhütött forrás esetén van jelentősége. Ekkor ugyanis a lokális entalpia nem határozza meg a gőztartal;nat. Valójában ilyenkor a gőztartalom mérésére nincs is eszközünk. A probléma megkerülésére szolgál a térfogati gőztartalom mérése, ami a valóságos gőztartalom ellenőrzését, illetve visszaszámitását teszi lehetővé. A térfogati gőztartalom mérésére sokféle módszert ismerünk. Az NVH berendezésen a gamma sugárzás gyengülésének mérésén alapuló módszert alkalmazzuk. A saját fejlesztésű mérőberendezés blokkvázlata a főbb jellemzőkkel az 1. ábrán látható. 2.7 A fűtött fal hőmérsékletének mérése A direkt fütésü fűtőelem felületi hőmérsékletének mérése, a hűtőközeg áramlás, vagy a lokális fűtőáram megzavarása nélkül, általában igen nehezen megoldható feladat. A példaképpen ismertetett, belülről hűtött cső esetében legtöbbször a csőfal külső oldalán mérik a hőmérséklet értékét. Valójában a mért érték technológiai okok miatt soha sem rendelhető pontosan a fütőfelület külső oldalához. Az NVH berendezésen háromféle kialakitásu termoelemet használunk /^. ábra/ a./ Köpeny "ermoelem, szigetelt me 1 ogponttc<l. Ebben az esetben a termoelempár forrasztasi helyétől villamosan szigetelt védőköpenyt forrasztjuk, vagy hegesztjük a fütőfeszültségtjl függő ponteciálon lévő felülethez. Mechanikai okokból a termoelem végződését a futó felületben előre elkészitett furatba forrasztjuk. A megoldás vázlatát a 2/a ábrán láthatjuk. A vázlat alapján megállapitható, hogy

14 J] ecord. ос atem. oc»zkr. 1 1 Q «X»О 0 Ш A -I J A.J-. I kol / т я тш ektoi det int. Szc M AOOSZ-O 4d (0 Ml) N V ТЭ С ai U 4) Д О b MV N»a ом о «o id»-» id л i / H ^ \. 1 Í-!

15 - 1 ми»! кгаа «Щ*6р«пуч ttrmotlewi с salam w*tanólsiiftttl*sú termo«) tm 2. ábra U

16 a termoelem lényegében a forrasz-anyag által kitöltött fütőelemrés/.nek У iát:.1 ago 11. hőmérsékletét méri. b./ Csillámszigetelő közbeiktatásával közvetlenül felerősített termoelem. Amint a 2/b ábrából kitűnik, a termoelem mechanikus rögzitése a fütőfelületen bilincs segitsegével történik, mikor is a termoelem melegpontja mind a bilincstől, mind pedig a felülettől csillámlemezzel van elszigetelve. Az alkalmazott csillámlemez vastagsága cca. 0,05mm. Fenti esetben az érzékelő távolsága a fíitőfelülettől jelentéktelen, azonban a csillámban létrejövő hővezetés és a bilincs bordahatása nem mindig elhanyagolható. c/ Végül igen gyors tranziens folyamatok vizsgálatakor az un. "hárompontos" terrnoelemmegoldást alkalmazzuk. A megoldás lényege a 2/c ábra segitségével tekinthető át. Ilyenkor a termoelemvezeték közvetlenül a fütőfelületen van rögzitve, a fütőfeszültség hatása pedig az R ellenállás segitségével kompenzálható ki. Mechanikai okokból a rögzítést ilyenkor is előre elkészitet furatokba történő forrasztással oldjuk meg. A három ismertetett változattal az NVH berendezésen elért időállandókat a 3. ábrán tüntettük fel. Időállandónak, a hőmérséklet maximum értékének 10%-ban húzott érintő és az időtengely metszéspontja, valamint a teljesítmény ug^ rás kezdete közötti intervallumot vettük.

17 - "14 О «о о JO I 'О TJ r4 m О rí ч'. 'О о -О "О ** «11 н f Ю (1) о о о со 6 о ф b <и н о о -It' ва V) Е U

18 A kiégésvédelem érzékelői Kritikus hőfluxüs méréseknél a forráskrizis beállása után a fűtőelemek károsodását kiégésvédők akadályozzák meg. Kiégésvédelem céljára termoelemet és hidtipusu kiégésvédőt egyaránt alkalmazunk. a./ Kiégésvédő érzékelőként a fűtőelem felületének hőmérsékletét mérő termoelem akkor alkalmazható, ha a kiégés helye ismert. Axiálisan állandó hőterhelésű fűtőelem esetében ez a hely tapasztalatunk szerint a fűtött hossz vége előtt cca. 30irun-re van. Az itt elhelyezett termoelem rögzítése megegyezik a korábban leirt felületi hőmérőkével. Rudköteg mérőszakasz esetén minden fűtőelemet legalább egy kiégésvédő érzékelővel kell ellátni. b./ Amikor a kiégés helye ismeretlen, vagy csak nagyjából ismert, hidtipusu kiégésvédőt kell alkalmazni. Ebben az esetben az érzékelő maga a fűtőelem. A fűtőelem két felének egymáshoz képest történő ellenállás-változását vizsgálva a krízis fellépésekor a gyors hőmérsékletemelkedés következtében azon fütőelemfél, amelyiken a krizis fellép, hirtelen ellenállásnövekedést mutat a másik félhez képest. A fenti jelenség mindig felhasználható a fűtőelem károsodásának megakadályozására, de különösen axiálisan változó hőterhelések esetén. A fűtőelem szokásos osztása: fütőelemhossz felső 1/3, ill. alsó 2/3 része.

19 Akusztikus detektorok Akusztikus detektorokat elsősorban diagnosztikai célokra alkalmazunk. Ezek a detektorok jól használhatók a forráskezdet és a krizis fellépésének megállapítására, várható azonban további, széleskörű alkalmazásuk a különféle hidraulikai és egyéb eredetű zajok diagnosztikai célokra történő feldolgozása terén is. Akusztikus detektorként Piezoelektromos kristályból épitett NDK gyártmányú érzékelőket használunk. 3. A mérőérzékelők elrendezése A mérőérzékelők elrendezését, beépité>i helyét mindig az adott mérőszakasz és mérési feladat határozza meg, de egyrészt a különböző mérőszakaszok sok hasonlóságot mutatnak, másrészt a legfontosabb érzékelők elrendezésére bizonyos általános szempontok irányadók. A mérőérzékelők elrendezését a tárgyalt 1-rud mérőszakasz esetében a 4. ábrán tüntettük fel. Ez a mérőszakasz tartalmazza a használatos mérőérzékelők többségét és elrendezésük elvei rudköteg mérőszakaszra is átvihetők. Az elrendezés főbb szempontjai a következők: a./ A hűtőközeg entalpia növekedésének meghatározására szolgáló folyadékhőmérséklet mérő termoelemeket értelem szerűen a fűtőelemek aktiv /fűtött/ hosszának kezdeténél és végénél kell elhelyezni. Minthogy erre az esetek túlnyomó többségében nincs lehetőség a legközelebbi műszakilag lehetséges beépítési helyet kell megkeresni. Ilyen esetekben a beépítési helyek és a

20 E akusztikus 0 * 1000 Hz Turbinás áramlásmérő érzékelő \ E y-jl /*~\ gyors nyomás érzékelő ФшЮЩ \^PJ mv CEC gyártmány termoelemek korrelációs sebesség mérésre } szcintillációs érzékelő 0.8 köpenytermoelem üvegszál szigetelésű te Э pontos í_ termoelem ezüst forrasz hid kivezetés Эpontos te csillám üvegszál szigle P r m i " e, e P termoelemek korr seb mérésre ver» lefúvatta T K1 K2 T K» Y У У I Г юо Н000 Hz turbinás áramlásmérő 1500 в ' 4.ábra Érzékelők elrendezése az 1-rud mérőszakaszon.

21 fűtött hossz végeinek eltérő pozíciója miatt szükségessé váló esetleges korrekciót számítással határozzuk meg. b./ A fűtőelem falának axiális hőmérsékleteloszlását a hossz mentén a 2. ábrán vázolt valamelyik módszer alkalmazásával elhelyezett termoelemek segítségével mérjük. Az elhelyezendő termoelemek számát és hosszmenti elosztásukat erősen befolyásolja a mérési feladat. Nyomottvizes reaktorokkal kapcsolatos vizsgálatok esetén azonban általában a hűtőközeg kilépés közelében növelni célszerű a termoelemek számát, minthogy kis kilépő gőztartalinak esetén ez a hőátadása szempontból legbonyolultabb, alahütött forrásos, átmeneti tartomány. c/ Kiégésvédő érzékelőként termoelemet használva a beépítés legkedvezőbb helye függ a vizsgált fűtőelem falvastagságától, valamint a jó hő- és villamosvezető anyagból készült elektróda /áramhozzávezetés/ kialakításától. Az NVH berendezésbe beépített mérőszakaszokon használt megoldások esetében egyenletes hőterhelés mellett, tapasztalataink szerint a legkedvezőbb beépítési hely a fűtött hossz végétől a hűtőközeg belépés felé mért cca mm-re van. Hidtipusu kiégésvédelem használatakor a legtöbb esetben alkalmas megoldás, amikor a fűtőelem mint villamosellenállás felső 1/2, alsó 2/3 arányban van osztva, azaz a futófelület felső 1/3-ában készítünk mérőkivezetést.

22 <1. / A nyomást a mérőszakasz к i 1 epédénél célszerű mérni, ugyanis kétfázisú kilépés eseten az itt mért nyomás a rendszer telitési nyomása. е./ Nyomáskülönbséget Legkevesebb két helyen ajánlatos mérni. Az egyik az. egész mérőszakasz nyomásesése, a másik a kilépés előtti kétfázisú áramlásos tartományban létrejött nyomáskülönbség. Fudköteg esetében ezen túlmenően méo legalább egy távolságtartó rács okozta nyomásesés mérése kell a kielégitő méréskiértékeléshez. f./ A*, áramló mennyiség, ill. töm» j gfulxus mérésével kapcsolatos in általában elmondható, hogy az érzékelőket a be- és kilépő adatok meghatározására a fűtött hossz végeihez legközelebbi műszakilag lehetséges helyen kell elhelyezni. Különösen fontos ez tranziens folyamatok vizsgálatakor, amikor az áramlásmérők távolabbi elhelyezése következtében a tényleges belépési adatot ; zámitással kell meghatározni, ami azonban a kiértékelő számitási apparátus használatánál okozhat bonyodalmat. g./ Akusztikus érzékelő a mérőszakasz kilépésénél elhelyezve szolgáltatja a legtöbb információt a mérőszakaszban lezajló folyamatokról. h./ Izotéjpos térfogati goztartalom mérőt általában ugyancsak a kilépésnél a kilépő gőz tart alom meghatározására szokás elhelyezni.

23 Mér61áncok A különféle érzékelők által szolgáltatott jeleket az alábbiakban vázolt mérőláncok dolgozzák fel fizikai egységekben kifejezett mérési adattá. A legfontosabb mérőláncok felépitése az 5. ábrán látható. A hőmérséklettel arányos termofeszültséget az NVH berendezésnél Ni-CrNi, vagy chromel-alumel termoelemek szolgáltatják. A viszonylag drága és sérülékeny termoelemvezeték hosszát lehetőleg rövidre szokás választani. Ezt gyakorlatilag az szabja meg, hogy a termoelem és a hozzá csatlakozó kompenzációs vezeték mechanikai rögzitését biztositó csatlakozó hol helyezhető el biztonságosan. A termoelemvezetéket követő kompenzációs vezeték a hidegpont kompenzátorig tart.a hidegpont kompenzátor egy másik ismert hőmérsékletű - rendszerint olvadásban levő jégbe merülő - termoelem referencia feszültségét hasonlitja a mérendőjével, majd az eredő feszültséget rézvezeték köti valamelyik adatgyűjtő egységre. Ujabban a hiiegpont referenciafeszültségét az 5.ábrán feltüntetett stabilizált feszültséggel táplált hiddal állitják elő. A kiégésvédelmi célokra felhasználásra kerülő felületi hőmérsékletmérő termoelemek jele a feszültség- frekvencia konverterekről kerül a speciálisan erre a célra a KFKI-ban kifejlesztett krizisdetektorokra. A feszültség-frekvencia átalakítók az l.sz. képen láthat, mig a krizisdetektorokat a 2.sz. kép mutatja.

24 ÚzcmriUl ЫИ. vjdrtem -erb. Hid Цри»ц Wtgwvédott "НИ. hemp. vex. «=(2з " Л Ж М 1 ЙБ 1 Cu vex Ф Ф Ф U/F. l!l >/, 4b. / P orwnlajurff «w t.qlurfcin «ftwlw»a >/ p/. rh lev««ik.a mévt»w>qmon fotyi é>om гр*«жйн»*ч» mwttolwton <0yori nyomi» 4fift*4(CEC) 1(0-20mA) P 1 ш r-ш ф ф UJF Ф -щ--'-щ± Ü/F и/г u/r ftsiűltfltg frtkvtncia Átalakítok MELINDA Oyorsk/imaa lé 5. ábra Л mérőrendszer blokkvázlata

25 1. kép Feszültség-frekvencia átalakítók

26 5^' *- 2. kép Kiégésvédő egységek

27 A nyomás-, nyomáskülönbség- és áramlásmérők pjlei a cégek által az érzékelőkkel együtt szállított 0-20 ma áramkimenetü távadókra kerülnek. A távadók kimenetét a csatlakozó adatgyűjtő egységtől függően 50fl ill. 10Д ellenállással zárjuk le /lásd: 5.ábra/. A gyors tranziensek esetén használt feszültségkimenetü nyomásérzékelők jele közvetlenül csatlakozik az adatgyűjtők valamelyikére, hasonlóan a teljesítményadatot szolgáltató áram- és feszültségméréshez. Speciális mérőlánc dolgozza fel az akusztikus szondák jeleit. Ennek vázlatát a 6. ábra mutatja. k y hangszóró < s szűré egyenirány irómú КЗ < * akusztikus érzékelők elcer&sitó erósitó 0-Ю khz U szúró mérómagnetofon 6. ábra Az akusztikus érzékelők mérőláncának vázlata

28 - ;vs - A jelek feldolgozása megfelelő erősítés után történik. Az evősitő a zavarmentes jeltovál i^ás érdekében az érzékelő közelében elhelyezett elő és távolabbi főerősitő fokozatokra tagozódik. Az akusztikus jel rögzitése ez után mérőmagnetofon segítségével történik. Olyan alkalmazás esetén, mint pl. a forráskrizis detektálása v szűrés és egyenirányítás után irómüszerrel történő rögzítés is célravezető. Az üzemviteli és ir.érőszemélyzet szempontjából sokszor hasznos a jel hallhatóvá tétele, ilyenkor a jel hangfrekvenciás erősítő után hangszóróra kerül. A gőztartalom meghatározására szolgáló mérőláncot az 1.ábrán hiutatt'ík be a lánc egyes egységeinek feltüntetésével. 5. Adatgyűjtés Az NVH berendezéstől érkező - méréscélu - jelek összegyűjtése lényegében három különböző módon történik. Ezek a következők: a./ A 40 méi'í'helyes - időben soros letapogatású - un. "Mérési Eredményeket LINearizáló Digitális Adatgyűjtő" /MELINDA/. b./ A jelenleg 24 mérócsatornára kiépített, számítógépvezérelt párhuzamos letapogatású, gyors adatgyűjtő. с./ A mérési eredmények egyedi, ill. néhány adat együttes rögzítését lehetővé tevő regisztráló műszerek, /agy többcsatornás magnetofon.

29 - :ч> - Az adatgyűjtő ;i módszerek széjes választéka mindig szűkül az adott mérési feladat által igényelt szempontok szerint. A kiválasztást a mérendő mennyiségek darabszáma, a szükséges mérési sebesség és a további feldolgozási igény határozzák meg. 5.1 Mérési Eredményeket LINearizáló Digitális Adatgyűjtő /MELINDA, MIKI gyártmány/ А МО mérőcsatorna jelei egy reed relés méréspontváltóhoz csatlakoznak / 7. ábra / Wedeln ra 1 I z\ 4P' \ MÍrétport \ «lto N...Jí МаМн* ftssültsvg mkii Llntertiólé é% skolotiny. btalllt» 1 Lyukfiat Of lyuka Ml* Vttl kié hwmm.4 Vcsérlo tfyséfl 7. ábra MELINDA

30 A vezérlőegység az '\ty/es csdt.orn.-ik jeleit - a csatornához tartozó reed-relék megfelelő beállításával /időben egymás után/ - a rendszer központi egységét képező digitális feszültségmérő bemeneteié juttatja. Az egyes csatornák jeleit egy - a csatornához rendelhető - Y = A X + В n n n n tipusu lineáris egyenletrendszer segítségével értelmezzük, ahol A, В n' n az n-ik csatorna mérési eredménye digitalizálás után, az n-ik csatorna érzékelője által szolgáltatott bemenő feszültsége], az n-ik csatornához rendelt linearizáló és skálatényezők. Az egyenlet együtthatóit ugy állapítottuk meg, hogy Y fizikai mérőszámot adjon / C, m /ó, stb./. Az eredmény FACIT gyorslyukasztón keresztül lyukszal?son tárolódik BCD kód.ilásu rendszerben. A vezérlőegység segítségével különböző üzemmódok állíthatók be pl. : - egyszeres, vagy többszörös letapogatás a beállított első ér, utolsó mérőhely között, - egy csatorna egyszeres, vagy többszörös letapogatása stb.

31 - 2Í< - A lyukszalagra blokkokban kerül az információ. Az egyes blokkokat fejléc előzi meg, amely dátum, idő és blokksorszám információt tartalmaz. Ezen információk későbbi feldolgozás során segitenek íz időviszonyok felrajzolásában. A lyukszalag tartalma egy OPTIMA 528 adatkezelő egységgel azonnal olvasható információt szolgáltat. A rendszer néhány fontosabb jellemzője: - 20 kétvezetékes /high-low/ mérőcsatorna Volt nagyságú feszültségjelek fogadására, - 20 háromvezetékes /high-low-gjard/ mérőcsatorna 0-20 mv nagyságú termoelem jelek feldolgozására, - 0,5% pontosság, - valamennyi bemeí.ot földfüggetlen, - 20 mérőhelyes hidegpontkompenzátor, - a digitális feszültségmérő integrálása jó /120 db/ zavarszürést biztosit, - maximum 18 mérőhely/sec letapogatási sebesség. 5.2 Számitógépvezérelt gyors adatgyűjtő Az adatgyűjtő rendszer valamennyi csatornája lényegében egy-egy önálló digitális feszültségmérőnek tekinthető. A mérendő jelek egy-egy 3 vezetékes /high- low-guard/ földfüggetlen /lebegő/ bemenettel rendelkező feszültség- frekvencia átalakító bemenetére kerülnek / 8. ábra /.

32 Щ U/f 12 bhes számláló 2 {j/f 12 biles siámtáli 2* ГР4 /00M Ф U/f 12 blies számláló Kvarcára és IdórőgzItÓ Leválasztó átalakító С A MAC Számitógép 8. ábra A gyor^ adatgyöitő rendszer blokkvázlata / TPAi/ Az átalakító kettős feladatot lát el: - földfüggetlen bemenete lehetővé teszi a fűtött csövekre szigetelés nélkül, közvetlenül felhegesztett termoelemek jeleinek feldolgozását, - erősítés után elvégzi a jel digitalizálásának első lépését, azaz a bejövő feszültséggel arányos frekvenciájú, kis inpedancián, zavarmentesen továbbitható jellé történő átalakítását. A feszültség- frekvencia átalakítókat mutatja az 1.:;?.. кор..j

33 A feszültség- frekvencia átalakitók kimenőjele kb. vlomes kábeluton jut el а ТРЛ 1001-i kisszámitógéppel vezérelt CAMAC rendszerhez. Itt minden csatorna részére egy-egy 12 bites ЫпЛгЬ, számlánc van elhelyezve. A számlálók gyűjtési kapuidejét programozottan állítjuk elő ugy, hogy ez a hálózat 20 msec periódusidejének /50 Hz/ 1, 2, 3, ill. 4-szerese legyen. Ezzel a módszerrel a csatorna bemenetén jelenlévő hálózati eredetű és elsősorban a tirisztoros egyenirányitótól származó zavarjelek hatását integrálással ki tudjuk szűrni. Egy kapuidő alatt valamennyi számláló egyszer kiolvasásra és nullázásra kerül. A kiolvasott értékeket a számitógép operativ memóriájában raktározzuk el. Ugyan ide kérd 1 a kapuidő kvarcórával mért értéke is. Egy-egy csatornáról 128 kapuidőnyi információt tudunk tárolni. A program szervezése olyan, hogy az uj adatokat mindig a legrégebbi helyén tárolja. így mindig az aktuális időponttól visszafelé számított 128 érték marad m.?g. Ez gyors tranziens méréseknél tökéletesen elegendő, rnert 20 msec-os kapuidónéi 2,56 sec, illetve 80 msec-os kapuidőnél ]n,2't reo időtartam tárolását teszi lehetővé, /lásd: pl. a 1. ábrát/ Az adatgyűjtő bármely időpontban /pl. a tranziens lezajlása után/ megállítható. A mért eredmények lyukszalagra kivihetők és/vagy táblázatosan megjeleníthetők, ill. X-Y irón kirajzolhatók. Tetszőleges 4 csatorna jeleinek alakulása már adatgyűjtés közben is megfigyelhető ep.y r,r:-/,o i 1 los7.k'')>nri CAMAC Display segítségével.

34 - зл - A memóriában rendelkezésre áll még valamennyi csatornáról az adatgyűjtés leállitásától visszafelé számitott nyolc 128 adatot tartalmazó - ciklus vonatkozásában az átlagérték információ is. Ebből kapható meg a tranzinest megelőző stacionárius állapottal kapcsolatos információ. Az adatgyűjtő pontossága lényegében a kapuidő hosszával van összefüggésben. 1-0,2 % között változik a 20, ill. 80 msec kapuidő függvényében. Az adatgyűjtő néhány jellemzőjét а 4. táblázatban foglaltuk össze, a TPAi központ pedig a 3.sz. képen látható 4. Táblázat - integrálási /kapu/ idő msec Teljes ciklus idő sec?.s Teljes ciklus átlag db Átlagérték tárolási idő sec Adatgyüj tési r;ebesség csat/sec

KÖZEG. dv dt. q v. dm q m. = dt GÁZOK, GŐZÖK ÉS FOLYADÉKOK ÁRAMLÓ MENNYISÉGÉNEK MÉRÉSE MÉRNI LEHET:

KÖZEG. dv dt. q v. dm q m. = dt GÁZOK, GŐZÖK ÉS FOLYADÉKOK ÁRAMLÓ MENNYISÉGÉNEK MÉRÉSE MÉRNI LEHET: GÁZOK, GŐZÖK ÉS FOLYADÉKOK ÁRAMLÓ MENNYISÉGÉNEK MÉRÉSE MÉRNI LEHET: AZ IDŐEGYSÉG ALATT ÁTÁRAMLÓ MENNYISÉG TÉRFOGATÁT TÉRFOGATÁRAM MÉRÉS q v = dv dt ( m 3 / s) AZ IDŐEGYSÉG ALATT ÁTÁRAMLÓ MENNYISÉG TÖMEGÉT

Részletesebben

HŐMÉRSÉKLETMÉRÉS. Elsődleges etalonok / fix pontok / 1064,00 C Arany dermedéspontja. 961,93 C Ezüst dermedéspontja. 444,60 C Kén olvadáspontja

HŐMÉRSÉKLETMÉRÉS. Elsődleges etalonok / fix pontok / 1064,00 C Arany dermedéspontja. 961,93 C Ezüst dermedéspontja. 444,60 C Kén olvadáspontja Hőmérsékletmérés HŐMÉRSÉKLETMÉRÉS Elsődleges etalonok / fix pontok / 1064,00 C Arany dermedéspontja 961,93 C Ezüst dermedéspontja 444,60 C Kén olvadáspontja 0,01 C Víz hármaspontja -182,962 C Oxigén forráspontja

Részletesebben

Mérésadatgyűjtés, jelfeldolgozás.

Mérésadatgyűjtés, jelfeldolgozás. Mérésadatgyűjtés, jelfeldolgozás. Nem villamos jelek mérésének folyamatai. Érzékelők, jelátalakítók felosztása. Passzív jelátalakítók. 1.Ellenállás változáson alapuló jelátalakítók -nyúlásmérő ellenállások

Részletesebben

Méréstechnika. Hőmérséklet mérése

Méréstechnika. Hőmérséklet mérése Méréstechnika Hőmérséklet mérése Hőmérséklet: A hőmérséklet a termikus kölcsönhatáshoz tartozó állapotjelző. A hőmérséklet azt jelzi, hogy egy test hőtartalma milyen szintű. Amennyiben két eltérő hőmérsékletű

Részletesebben

Mérés és adatgyűjtés

Mérés és adatgyűjtés Mérés és adatgyűjtés 7. óra Mingesz Róbert Szegedi Tudományegyetem 2013. április 11. MA - 7. óra Verzió: 2.2 Utolsó frissítés: 2013. április 10. 1/37 Tartalom I 1 Szenzorok 2 Hőmérséklet mérése 3 Fény

Részletesebben

1. számú ábra. Kísérleti kályha járattal

1. számú ábra. Kísérleti kályha járattal Kísérleti kályha tesztelése A tesztsorozat célja egy járatos, egy kitöltött harang és egy üres harang hőtároló összehasonlítása. A lehető legkisebb méretű, élére állított téglából épített héjba hagyományos,

Részletesebben

Minden mérésre vonatkozó minimumkérdések

Minden mérésre vonatkozó minimumkérdések Minden mérésre vonatkozó minimumkérdések 1) Definiálja a rendszeres hibát 2) Definiálja a véletlen hibát 3) Definiálja az abszolút hibát 4) Definiálja a relatív hibát 5) Hogyan lehet az abszolút-, és a

Részletesebben

Mérés és adatgyűjtés

Mérés és adatgyűjtés Mérés és adatgyűjtés 4. óra - levelező Mingesz Róbert Szegedi Tudományegyetem 2011. március 18. MA lev - 4. óra Verzió: 1.3 Utolsó frissítés: 2011. május 15. 1/51 Tartalom I 1 A/D konverterek alkalmazása

Részletesebben

TxBlock-USB Érzékelőfejbe építhető hőmérséklet távadó

TxBlock-USB Érzékelőfejbe építhető hőmérséklet távadó TxBlock-USB Érzékelőfejbe építhető hőmérséklet távadó Bevezetés A TxBlock-USB érzékelőfejbe építhető, kétvezetékes hőmérséklet távadó, 4-20mA kimenettel. Konfigurálása egyszerűen végezhető el, speciális

Részletesebben

HŐMÉRSÉKLETMÉRÉS. Elsődleges etalonok / fix pontok / 1064,00 C Arany dermedéspontja. 961,93 C Ezüst dermedéspontja. 444,60 C Kén olvadáspontja

HŐMÉRSÉKLETMÉRÉS. Elsődleges etalonok / fix pontok / 1064,00 C Arany dermedéspontja. 961,93 C Ezüst dermedéspontja. 444,60 C Kén olvadáspontja Hőmérsékletmérés HŐMÉRSÉKLETMÉRÉS Elsődleges etalonok / fix pontok / 1064,00 C Arany dermedéspontja 961,93 C Ezüst dermedéspontja 444,60 C Kén olvadáspontja 0,01 C Víz hármaspontja -182,962 C Oxigén forráspontja

Részletesebben

7. Laboratóriumi gyakorlat KIS ELMOZDULÁSOK MÉRÉSE KAPACITÍV ÉS INDUKTÍV MÓDSZERREL

7. Laboratóriumi gyakorlat KIS ELMOZDULÁSOK MÉRÉSE KAPACITÍV ÉS INDUKTÍV MÓDSZERREL 7. Laboratóriumi gyakorlat KIS ELMOZDULÁSOK MÉRÉSE KAPACITÍV ÉS INDUKTÍV MÓDSZERREL 1. A gyakorlat célja Kis elmozulások (.1mm 1cm) mérésének bemutatása egyszerű felépítésű érzékkőkkel. Kapacitív és inuktív

Részletesebben

Digitális multiméterek

Digitális multiméterek PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR FIZIKAI INTÉZET Fizikai mérési gyakorlatok Digitális multiméterek Segédlet környezettudományi és kémia szakos hallgatók fizika laboratóriumi mérési gyakorlataihoz)

Részletesebben

1. ERŐMÉRÉS NYÚLÁSMÉRŐ BÉLYEG ALKALMAZÁSÁVAL

1. ERŐMÉRÉS NYÚLÁSMÉRŐ BÉLYEG ALKALMAZÁSÁVAL 1. ERŐMÉRÉS NYÚLÁSMÉRŐ BÉLYEG LKLMZÁSÁVL nyúlásmérő bélyegek mechanikai deformációt alakítanak át ellenállás-változássá. lkalmazásukkal úgy készítenek erőmérő cellát, hogy egy rugalmas alakváltozást szenvedő

Részletesebben

HŐMÉRSÉKLET MÉRÉS I. Mérésadatgyűjtés, jelfeldolgozás. 2010/2011.BSc.II.évf.

HŐMÉRSÉKLET MÉRÉS I. Mérésadatgyűjtés, jelfeldolgozás. 2010/2011.BSc.II.évf. HŐMÉRSÉKLET MÉRÉS I. Mérésadatgyűjtés, jelfeldolgozás 2010/2011.BSc.II.évf. Nem villamos jelek mérésének folyamatai. Érzékelők, jelátalakítók felosztása. Passzív jelátalakítók 1.Ellenállás változáson alapuló

Részletesebben

Logaritmikus erősítő tanulmányozása

Logaritmikus erősítő tanulmányozása 13. fejezet A műveleti erősítők Logaritmikus erősítő tanulmányozása A műveleti erősítő olyan elektronikus áramkör, amely a két bemenete közötti potenciálkülönbséget igen nagy mértékben fölerősíti. A műveleti

Részletesebben

9. Laboratóriumi gyakorlat NYOMÁSÉRZÉKELŐK

9. Laboratóriumi gyakorlat NYOMÁSÉRZÉKELŐK 9. Laboratóriumi gyakorlat NYOMÁSÉRZÉKELŐK 1.A gyakorlat célja Az MPX12DP piezorezisztiv differenciális nyomásérzékelő tanulmányozása. A nyomás feszültség p=f(u) karakterisztika megrajzolása. 2. Elméleti

Részletesebben

Folyamatirányítás. Számítási gyakorlatok. Gyakorlaton megoldandó feladatok. Készítette: Dr. Farkas Tivadar

Folyamatirányítás. Számítási gyakorlatok. Gyakorlaton megoldandó feladatok. Készítette: Dr. Farkas Tivadar Folyamatirányítás Számítási gyakorlatok Gyakorlaton megoldandó feladatok Készítette: Dr. Farkas Tivadar 2010 I.-II. RENDŰ TAGOK 1. feladat Egy tökéletesen kevert, nyitott tartályban folyamatosan meleg

Részletesebben

RAY MECHANIKUS KOMPAKT HŐMENNYISÉGMÉRŐ. 4 Kompakt, mechanikus hőmennyiségmérő, számlázási adatok rögzítésére fűtési és kombinált rendszerekben

RAY MECHANIKUS KOMPAKT HŐMENNYISÉGMÉRŐ. 4 Kompakt, mechanikus hőmennyiségmérő, számlázási adatok rögzítésére fűtési és kombinált rendszerekben AKAMAZÁSI TERÜET A kompakt, mechanikus hőmennyiségmérő, fűtési és hűtési/fűtési energiafogyasztás nagy pontosságú mérésére szolgál, 5-90 mérési tartományban. Ideális arányban ötvözi a jól bevált, megbízható

Részletesebben

TxRail-USB Hőmérséklet távadó

TxRail-USB Hőmérséklet távadó TxRail-USB Hőmérséklet távadó Bevezetés TxRail-USB egy USB-n keresztül konfigurálható DIN sínre szerelhető hőmérséklet jeladó. Lehetővé teszi a bemenetek típusának kiválasztását és konfigurálását, méréstartomány

Részletesebben

RAY MECHANIKUS KOMPAKT HŐMENNYISÉGMÉRŐ

RAY MECHANIKUS KOMPAKT HŐMENNYISÉGMÉRŐ ALKALMAZÁS A kompakt, mechanikus hőmennyiségmérő, fűtési és hűtési/fűtési energiafogyasztás nagy pontosságú mérésére szolgál, 5 C - 90 C mérési tartományban. Ideális arányban ötvözi a jól bevált, megbízható

Részletesebben

TARTÁLY ÁTLAGHŐMÉRSÉKLET TÁVADÓ BENYÚLÓ ÉRZÉKELŐVEL

TARTÁLY ÁTLAGHŐMÉRSÉKLET TÁVADÓ BENYÚLÓ ÉRZÉKELŐVEL MŰSZERKÖNYV TARTÁLY ÁTLAGHŐMÉRSÉKLET TÁVADÓ BENYÚLÓ ÉRZÉKELŐVEL Típusszám: 80-0-00 - Gyártási szám: Gyártás kelte: A műszerkönyvön és a terméken levő gyártási számnak azonosnak kell lennie! A változtatás

Részletesebben

Nyomás fizikai állapotjelző abszolút és relatív fogalom

Nyomás fizikai állapotjelző abszolút és relatív fogalom Nyomásérzékelés Nyomásérzékelés Nyomás fizikai állapotjelző abszolút és relatív fogalom közvetlenül nem mérhető: nyomásváltozás elmozdulás mechanikus kijelző átalakítás elektromos jellé nemcsak önmagában

Részletesebben

HYDRUS ULTRAHANGOS VÍZMÉRŐ

HYDRUS ULTRAHANGOS VÍZMÉRŐ ALKALMAZÁSI TERÜLET A ultrahangos vízmérő a vízmérés jövőjébe enged bepillantást. Ultrahangos elven működik, így nem tartalmaz mozgó/kopó alkatrészeket, ezáltal hosszú távon képes nagy pontosságú mérést

Részletesebben

P731x TOLÓ RÉTEGPOTENCIÓMÉTER CSALÁD. (Előzetes tájékoztató) E termékcsalád sorozatgyártása 1983. IV. negyedére várható. 68 + 0,2 68,4±0,2 75+0,1

P731x TOLÓ RÉTEGPOTENCIÓMÉTER CSALÁD. (Előzetes tájékoztató) E termékcsalád sorozatgyártása 1983. IV. negyedére várható. 68 + 0,2 68,4±0,2 75+0,1 P731x TOLÓ RÉTEGPOTENCIÓMÉTER CSALÁD (Előzetes tájékoztató) E termékcsalád sorozatgyártása 1983. IV. negyedére várható. Tolóit 40 ± 0, 5 2-0.1 Meretek mm-ben M3 Megjelölés 12 max 10max 68 + 0,2 25 68,4±0,2

Részletesebben

Villamos jelek mintavételezése, feldolgozása. LabVIEW 7.1

Villamos jelek mintavételezése, feldolgozása. LabVIEW 7.1 Villamos jelek mintavételezése, feldolgozása (ellenállás mérés LabVIEW támogatással) LabVIEW 7.1 előadás Dr. Iványi Miklósné, egyetemi tanár LabVIEW-7.1 KONF-5_2/1 Ellenállás mérés és adatbeolvasás Rn

Részletesebben

a NAT-2-0244/2008 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT-2-0244/2008 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület BÕVÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-2-0244/2008 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A GAMMA-DIGITAL Fejlesztõ és Szolgáltató Kft. (1119 Budapest, Petzval J. u. 52.) kalibrálólaboratóriuma

Részletesebben

MaxiCont. MOM690 Mikroohm mérő

MaxiCont. MOM690 Mikroohm mérő MOM690 Mikroohm mérő A nagyfeszültségű megszakítók és szakaszolók karbantartásának fontos része az ellenállás mérése. A nagy áramú kontaktusok és egyéb átviteli elemek ellenállásának mérésére szolgáló

Részletesebben

JUMO dtrans p30 nyomástávadó. Típus: Rövid leírás. Mőszaki adatok

JUMO dtrans p30 nyomástávadó. Típus: Rövid leírás. Mőszaki adatok JUMO Hungária Mérés és Szabályozástechnika Kft. Tel/fax : + 36 1 467 0835 1147 Budapest, Öv u. 143. + 36 1 467 0840 Kelet-magyarországi Iroda: 3980 Sátoraljaújhely, Dókus u. 21. Telefon: + 36 47 521 206

Részletesebben

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV. A mérés megnevezése: Potenciométerek, huzalellenállások és ellenállás-hőmérők felépítésének és működésének gyakorlati vizsgálata

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV. A mérés megnevezése: Potenciométerek, huzalellenállások és ellenállás-hőmérők felépítésének és működésének gyakorlati vizsgálata MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV A mérés megnevezése: Potenciométerek, huzalellenállások és ellenállás-hőmérők felépítésének és működésének gyakorlati vizsgálata A mérés helye: Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium

Részletesebben

SYS700-PLM Power Line Monitor modul DDC rendszerelemek, DIALOG-III család

SYS700-PLM Power Line Monitor modul DDC rendszerelemek, DIALOG-III család DDC rendszerelemek, DIALOG-III család KIVITEL ALKALMAZÁS A az energiaellátás minőségi jellemzőinek mérésére szolgáló szabadon programozható készülék. Épületfelügyeleti rendszerben (BMS), valamint önállóan

Részletesebben

601H-R és 601H-F típusú HŐÉRZÉKELŐK

601H-R és 601H-F típusú HŐÉRZÉKELŐK 601H-R és 601H-F típusú HŐÉRZÉKELŐK 1. BEVEZETÉS A 601H-R és 601H-F hőérzékelők a mennyezetre szerelhető, aljzatra illeszthető 600-as sorozatú érzékelők közé tartoznak. Kétvezetékes hálózatba szerelhető,

Részletesebben

NYOMÁS ÉS NYOMÁSKÜLÖNBSÉG MÉRÉS. Mérési feladatok

NYOMÁS ÉS NYOMÁSKÜLÖNBSÉG MÉRÉS. Mérési feladatok Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék Készítette:... kurzus Elfogadva: Dátum:...év...hó...nap NYOMÁS ÉS NYOMÁSKÜLÖNBSÉG MÉRÉS Mérési feladatok 1. Csővezetékben áramló levegő nyomásveszteségének mérése U-csöves

Részletesebben

6 az 1-ben digitális multiméter AX-190A. Használati útmutató

6 az 1-ben digitális multiméter AX-190A. Használati útmutató 6 az 1-ben digitális multiméter AX-190A Használati útmutató 1. Biztonsági szabályok SOHA ne használjon a mérőműszernél olyan feszültséget, vagy áramerősséget, amely értéke túllépi a megadott maximális

Részletesebben

Használati utasítás a SIVA gyártmányú SH 100 típusú erősítőhöz

Használati utasítás a SIVA gyártmányú SH 100 típusú erősítőhöz Használati utasítás a SIVA gyártmányú SH 100 típusú erősítőhöz Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy termékünket választotta, remélve, hogy hosszú ideig segíti az Ön munkáját. A biztonság, és a készülék optimális

Részletesebben

2. Laboratóriumi gyakorlat A TERMISZTOR. 1. A gyakorlat célja. 2. Elméleti bevezető

2. Laboratóriumi gyakorlat A TERMISZTOR. 1. A gyakorlat célja. 2. Elméleti bevezető . Laboratóriumi gyakorlat A EMISZO. A gyakorlat célja A termisztorok működésének bemutatása, valamint főbb paramétereik meghatározása. Az ellenállás-hőmérséklet = f és feszültség-áram U = f ( I ) jelleggörbék

Részletesebben

Feszültségérzékelők a méréstechnikában

Feszültségérzékelők a méréstechnikában 5. Laboratóriumi gyakorlat Feszültségérzékelők a méréstechnikában 1. A gyakorlat célja Az elektronikus mérőműszerekben használatos különböző feszültségdetektoroknak tanulmányozása, átviteli karakterisztika

Részletesebben

TERMOELEM-HİMÉRİK (Elméleti összefoglaló)

TERMOELEM-HİMÉRİK (Elméleti összefoglaló) Alapfogalmak, meghatározások TERMOELEM-HİMÉRİK (Elméleti összefoglaló) A termoelektromos átalakítók hımérsékletkülönbség hatására villamos feszültséget szolgáltatnak. Ezért a termoelektromos jelátalakítók

Részletesebben

MINTA Írásbeli Záróvizsga Mechatronikai mérnök MSc. Debrecen,

MINTA Írásbeli Záróvizsga Mechatronikai mérnök MSc. Debrecen, MINTA Írásbeli Záróvizsga Mechatronikai mérnök MSc Debrecen, 2017. 01. 03. Név: Neptun kód: Megjegyzések: A feladatok megoldásánál használja a géprajz szabályait, valamint a szabványos áramköri elemeket.

Részletesebben

Mérési hibák 2006.10.04. 1

Mérési hibák 2006.10.04. 1 Mérési hibák 2006.10.04. 1 Mérés jel- és rendszerelméleti modellje Mérési hibák_labor/2 Mérési hibák mérési hiba: a meghatározandó értékre a mérés során kapott eredmény és ideális értéke közötti különbség

Részletesebben

A biztonsággal kapcsolatos információk. Model AX-C850. Használati útmutató

A biztonsággal kapcsolatos információk. Model AX-C850. Használati útmutató A biztonsággal kapcsolatos információk Model AX-C850 Használati útmutató Áramütés vagy testi sérülések elkerülése érdekében: Sosem csatlakoztasson két bemeneti csatlakozó aljzatra vagy tetszőleges bemeneti

Részletesebben

2000 Szentendre, Bükköspart 74 WWW.MEVISOR.HU. MeviMR 3XC magnetorezisztív járműérzékelő szenzor

2000 Szentendre, Bükköspart 74 WWW.MEVISOR.HU. MeviMR 3XC magnetorezisztív járműérzékelő szenzor MeviMR 3XC Magnetorezisztív járműérzékelő szenzor MeviMR3XC járműérzékelő szenzor - 3 dimenzióban érzékeli a közelében megjelenő vastömeget. - Könnyű telepíthetőség. Nincs szükség az aszfalt felvágására,

Részletesebben

WESAN WP E WOLTMAN ELEKTRONIKUS VÍZMÉRŐ

WESAN WP E WOLTMAN ELEKTRONIKUS VÍZMÉRŐ ALKALMAZÁSI TERÜLET Teljesen elektronikus nagyvízmérő hidegvíz (30 C-ig) fogyasztások pontos mérésére jellemzően nagy térfogatáramok esetén, alacsony nyomásveszteség mellett. JELLEMZÖK 4 Cserélhető, önállóan

Részletesebben

Ellenörző számítások. Kazánok és Tüzelőberendezések

Ellenörző számítások. Kazánok és Tüzelőberendezések Ellenörző számítások Kazánok és Tüzelőberendezések Tartalom Ellenőrző számítások: Hőtechnikai számítások, sugárzásos és konvektív hőátadó felületek számításai már ismertek Áramlástechnikai számítások füstgáz

Részletesebben

A hőmérséklet kalibrálás gyakorlata

A hőmérséklet kalibrálás gyakorlata A hőmérséklet kalibrálás gyakorlata A vezérlőelem lehet egy szelep, ami nyit, vagy zár, hogy több gőzt engedjen a fűtő folyamatba, vagy több tüzelőanyagot az égőbe. A két legáltalánosabban elterjedt érzékelő

Részletesebben

Villamos jelek mintavételezése, feldolgozása. LabVIEW előadás

Villamos jelek mintavételezése, feldolgozása. LabVIEW előadás Villamos jelek mintavételezése, feldolgozása (ellenállás mérés LabVIEW támogatással) LabVIEW 7.1 2. előadás Dr. Iványi Miklósné, egyetemi tanár LabVIEW-7.1 EA-2/1 Ellenállás mérés és adatbeolvasás Rn ismert

Részletesebben

A/D és D/A konverterek vezérlése számítógéppel

A/D és D/A konverterek vezérlése számítógéppel 11. Laboratóriumi gyakorlat A/D és D/A konverterek vezérlése számítógéppel 1. A gyakorlat célja: Az ADC0804 és a DAC08 konverterek ismertetése, bekötése, néhány felhasználási lehetőség tanulmányozása,

Részletesebben

Hõmérséklet-érzékelõk Áttekintés

Hõmérséklet-érzékelõk Áttekintés Áttekintés Termék Alkalmazás Hõmérséklet Process Kimenet Oldal neve tartomány csatlakozás MBT 3260 Általános célra/könnyû ipari felhasználásra -50-120ºC G 1 /2 A Pt100/Pt1000 72 MBT 5252 Általános célra

Részletesebben

3. Mérőeszközök és segédberendezések

3. Mérőeszközök és segédberendezések 3. Mérőeszközök és segédberendezések A leggyakrabban használt mérőeszközöket és használatukat is ismertetjük. Az ipari műszerek helyi, vagy távmérésre szolgálnak; lehetnek jelző és/vagy regisztráló műszerek;

Részletesebben

CORONA ER TÖBBSUGARAS ELEKTRONIKUS VÍZMÉRŐ

CORONA ER TÖBBSUGARAS ELEKTRONIKUS VÍZMÉRŐ ALKALMAZÁSI TERÜLET Teljesen elektronikus szárnykerekes vízmérő beépített rádiómodullal, hideg- és melegvíz felhasználás mérésére. Nagyon pontos adatrögzítés minden számlázási adatról 90 C közeghőmérsékletig.

Részletesebben

MÉRÉSTECHNIKA. BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék Fazekas Miklós (1) márc. 1

MÉRÉSTECHNIKA. BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék Fazekas Miklós (1) márc. 1 MÉRÉSTECHNIKA BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék Fazekas Miklós (1) 463 26 14 16 márc. 1 Méréstechnikai alapfogalmak CÉL Mennyiségek mérése Fizikai mennyiség Hosszúság L = 2 m Mennyiségi minőségi

Részletesebben

Anyagvizsgálati módszerek

Anyagvizsgálati módszerek Anyagvizsgáló és Állapotellenőrző Laboratórium Atomerőművi anyagvizsgálatok Az akusztikus emisszió vizsgálata a műszaki diagnosztikában Anyagvizsgálati módszerek Roncsolásos metallográfia, kémia, szakító,

Részletesebben

Vízóra minıségellenırzés H4

Vízóra minıségellenırzés H4 Vízóra minıségellenırzés H4 1. A vízórák A háztartási vízfogyasztásmérık tulajdonképpen kis turbinák: a mérın átáramló víz egy lapátozással ellátott kereket forgat meg. A kerék által megtett fordulatok

Részletesebben

Tápegység tervezése. A felkészüléshez szükséges irodalom Alkalmazandó műszerek

Tápegység tervezése. A felkészüléshez szükséges irodalom  Alkalmazandó műszerek Tápegység tervezése Bevezetés Az elektromos berendezések működéséhez szükséges energiát biztosító források paraméterei gyakran különböznek a berendezés részegységeinek követelményeitől. A megfelelő paraméterű

Részletesebben

CORONA E / FLYPPER TÖBBSUGARAS ELEKTRONIKUS VÍZMÉRŐ

CORONA E / FLYPPER TÖBBSUGARAS ELEKTRONIKUS VÍZMÉRŐ ALKALMAZÁSI TERÜLET Teljesen elektronikus szárnykerekes vízmérő hideg és meleg vízfelhasználás mérésére. Nagyon pontos adatrögzítés minden számlázási adatról 90 C közeghőmérsékletig. JELLEMZÖK 4 Kompakt,

Részletesebben

FLOW-CHECK ÁRAMLÁSMÉRŐ SZONDÁK Integrált nyomás és hőmérséklet kompenzációval is!

FLOW-CHECK ÁRAMLÁSMÉRŐ SZONDÁK Integrált nyomás és hőmérséklet kompenzációval is! FLOW-CHECK ÁRAMLÁSMÉRŐ SZONDÁK Integrált nyomás és hőmérséklet kompenzációval is! Gyártó: RFA Industrietechnik e. K. D-82362 Weilheim Web: www.rfa-ek.de Mail: vertrieb@rfa-ek.de Képviselet: Mészáros Zoltán

Részletesebben

8. Laboratóriumi gyakorlat INKREMENTÁLIS ADÓ

8. Laboratóriumi gyakorlat INKREMENTÁLIS ADÓ 8. Laboratóriumi gyakorlat INKREMENTÁLIS ADÓ 1. A gyakorlat célja: Az inkrementális adók működésének megismerése. Számítások és szoftverfejlesztés az inkrementális adók katalógusadatainak feldolgozására

Részletesebben

Ipari Elektronika Project. Kft

Ipari Elektronika Project. Kft Ipari Elektronika Project Tervező és Kivitelező Kft µs- C 0/4-20mATransmitter (VK-TEMP 2006) Kezelési leírás TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ... 1 2. KALIBRÁCIÓ... 1 3. MŰKÖDÉS... 2 4. SORKAPOCS BEKÖTÉS...

Részletesebben

Bekötési diagramok. Csatlakozó típusok

Bekötési diagramok. Csatlakozó típusok Namur típus Bekötési diagramok C típus (3-4 vezetékes) Áram [ma] Az érzékelő 5 30Vdc tápfeszültséggel működtethető Kapcsolási távolság Sn [mm] B típus (2 vezetékes - D.C) A típus (2 vezetékes - A.C) Csatlakozó

Részletesebben

2. Elméleti összefoglaló

2. Elméleti összefoglaló 2. Elméleti összefoglaló 2.1 A D/A konverterek [1] A D/A konverter feladata, hogy a bemenetére érkező egész számmal arányos analóg feszültséget vagy áramot állítson elő a kimenetén. A működéséhez szükséges

Részletesebben

= Φ B(t = t) Φ B (t = 0) t

= Φ B(t = t) Φ B (t = 0) t 4. Gyakorlat 32B-3 Egy ellenállású, r sugarú köralakú huzalhurok a B homogén mágneses erőtér irányára merőleges felületen fekszik. A hurkot gyorsan, t idő alatt 180 o -kal átforditjuk. Számitsuk ki, hogy

Részletesebben

Mérés és adatgyűjtés

Mérés és adatgyűjtés Mérés és adatgyűjtés 5. óra - levelező Mingesz Róbert Szegedi Tudományegyetem 2011. március 18. MA lev - 5. óra Verzió: 1.1 Utolsó frissítés: 2011. április 12. 1/20 Tartalom I 1 Demók 2 Digitális multiméterek

Részletesebben

MAN-U. Nyomáskülönbség mérő. statikus nyomáshoz 200 bar-ig

MAN-U. Nyomáskülönbség mérő. statikus nyomáshoz 200 bar-ig Nyomáskülönbség mérő statikus nyomáshoz 0 bar-ig mérés ellenőrzés analízis MAN-U Ház: mm, 1 mm Anyagminőség Ház: korrózióálló acél Csatlakozó: korrózióálló acél Mozgó alkatrészek: korrózióálló acél Méréstartomány:

Részletesebben

Elektronikus fekete doboz vizsgálata

Elektronikus fekete doboz vizsgálata Elektronikus fekete doboz vizsgálata 1. Feladatok a) Munkahelyén egy elektronikus fekete dobozt talál, amely egy nem szabványos egyenáramú áramforrást, egy kondenzátort és egy ellenállást tartalmaz. Méréssel

Részletesebben

Nyomáskülönbség-jeladók, térfogatáram mérő egysé gekhez

Nyomáskülönbség-jeladók, térfogatáram mérő egysé gekhez Statikus nyomáskülönbség jeladók,2 X XStatikus nyomáskülönbség jeladók testregistrierung Nyomáskülönbség-jeladók, térfogatáram mérő egysé gekhez Típus: Statikus nyomáskülönbség jeladók Hatásos nyomás és

Részletesebben

tápvezetékre jellemző, hogy csak a vezeték végén van terhelés, ahogy az 1. ábra mutatja.

tápvezetékre jellemző, hogy csak a vezeték végén van terhelés, ahogy az 1. ábra mutatja. Tápvezeték A fogyasztókat a tápponttal közvetlen összekötő vezetékeket tápvezetéknek nevezzük. A tápvezetékre jellemző, hogy csak a vezeték végén van terhelés, ahogy az 1. ábra mutatja. U T l 1. ábra.

Részletesebben

3. Laboratóriumi gyakorlat A HŐELLENÁLLÁS

3. Laboratóriumi gyakorlat A HŐELLENÁLLÁS 3. Laboratóriumi gyakorlat A HŐELLENÁLLÁS 1. A gyakorlat célja A Platina100 hőellenállás tanulmányozása kiegyensúlyozott és kiegyensúlyozatlan Wheatstone híd segítségével. Az érzékelő ellenállásának mérése

Részletesebben

A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása

A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása Nyomaték (x 0 Nm) O k t a t á si Hivatal A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása./ A mágnes-gyűrűket a feladatban meghatározott sorrendbe és helyre rögzítve az alábbi táblázatban feltüntetett

Részletesebben

KS-404 AUTOMATIZÁLT IZOKINETIKUS AEROSOL - PORMINTAVEVŐ MÉRŐKÖR, HORDOZHATÓ BELSŐTÉRI KIVITEL ISO 9096 STANDARD KÁLMÁN SYSTEM SINCE 1976

KS-404 AUTOMATIZÁLT IZOKINETIKUS AEROSOL - PORMINTAVEVŐ MÉRŐKÖR, HORDOZHATÓ BELSŐTÉRI KIVITEL ISO 9096 STANDARD KÁLMÁN SYSTEM SINCE 1976 KS-404 AUTOMATIZÁLT IZOKINETIKUS AEROSOL - PORMINTAVEVŐ MÉRŐKÖR, HORDOZHATÓ BELSŐTÉRI KIVITEL ISO 9096 STANDARD KÁLMÁN SYSTEM SINCE 1976 ELŐNYPONTOK Kalibrált venturi térfogatáram-mérő. Négyféle mérési

Részletesebben

Használható segédeszköz: Függvénytáblázat, szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép

Használható segédeszköz: Függvénytáblázat, szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 54 523 04 Mechatronikai technikus

Részletesebben

Rádiókommunikációval is Az adatokat szabad rádiófrekvencián sugározza az őt lekérdező AQUADAT készüléknek.

Rádiókommunikációval is Az adatokat szabad rádiófrekvencián sugározza az őt lekérdező AQUADAT készüléknek. - Műszaki adatok - Bekötés - Érzékelők - Levegő tisztítású ph armatúra - Nyomás alatt szerelhető ph armatúra Rádiókommunikációval is Az adatokat szabad rádiófrekvencián sugározza az őt lekérdező AQUADAT

Részletesebben

VSF-118 / 128 / 124 / 144 9 1U fejállomási aktív műholdas elosztók

VSF-118 / 128 / 124 / 144 9 1U fejállomási aktív műholdas elosztók VSF-118 / 128 / 124 / 144 9 1U fejállomási aktív műholdas elosztók A VSF-1xx műholdas KF elosztó család, a műholdvevő LNB-ről érkező SAT KF jelek veszteség nélküli, illetve alacsony beiktatási csillapítással

Részletesebben

1 Műszaki hőtan Termodinamika. Ellenőrző kérdések-02 1

1 Műszaki hőtan Termodinamika. Ellenőrző kérdések-02 1 1 Műszaki hőtan Termodinamika. Ellenőrző kérdések-02 1 Kérdések. 1. Mit mond ki a termodinamika nulladik főtétele? Azt mondja ki, hogy mindenegyes termodinamikai kölcsönhatáshoz tartozik a TDR-nek egyegy

Részletesebben

StP Műszaki Fejlesztő, Gyártó és Kereskedelmi Kft.

StP Műszaki Fejlesztő, Gyártó és Kereskedelmi Kft. StP Műszaki Fejlesztő, Gyártó és Kereskedelmi Kft. SK03-08 buszos kontroller Hardver leírás v.2 Elérhetőségek 1158 Budapest, Késmárk u. 11-13. Telefon: +36 1 410-0556; +36 20 480-5933 Fax: +36 1 414-0913

Részletesebben

GÖRGŐS LÁNCHAJTÁS tervezése

GÖRGŐS LÁNCHAJTÁS tervezése MISKOLCI EGYETEM GÉPELEMEK TANSZÉKE OKTATÁSI SEGÉDLET a GÉPELEMEK II. c. tantárgyhoz GÖRGŐS LÁNCHAJTÁS tervezése Összeállította: Dr. Szente József egyetemi docens Miskolc, 008. A lánchajtás tervezése során

Részletesebben

AIT / VIG 2, VIS 2 hömérséklet szabályzó és hömérséklet korlátozó

AIT / VIG 2, VIS 2 hömérséklet szabályzó és hömérséklet korlátozó AIT / VIG, AIT / VIS Hömérséklet szabályzók, hömérséklet határolók Leírás / Alkalmazás Az AIT szabályozó VIG szeleppel egybeépítve használati melegvíz rendszerekben használható, melegviz bojlerekhez, vagy

Részletesebben

PCS-1000I Szigetelt kimenetű nagy pontosságú áram sönt mérő

PCS-1000I Szigetelt kimenetű nagy pontosságú áram sönt mérő GW Instek PCS-1000I Szigetelt kimenetű nagy pontosságú áram sönt mérő Új termék bejelentése A precízen elvégzett mérések nem hibáznak GW Instek kibocsátja az új PCS-1000I szigetelt kimenetű nagypontosságú

Részletesebben

Energiaminőség- és energiamérés LINETRAXX PEM330/333

Energiaminőség- és energiamérés LINETRAXX PEM330/333 Energiaminőség- és energiamérés LINETRAXX PEM330/333 1/6 Jellemzők Az univerzális mérőkészülék alkalmas villamos hálózat elektromos mennyiségeinek mérésére, megjelenítésére és tárolására. A megjelenített

Részletesebben

Statikus beszabályozó szelepek MSV-F2, PN 16/25, DN

Statikus beszabályozó szelepek MSV-F2, PN 16/25, DN Statikus beszabályozó szelepek MSV-F2, PN 16/25, DN 15-400 Leírás MSV-F2 DN 15-150 MSV-F2 DN 200-400 Az MSV-F2 statikus beszabályozó szelep család, fűtő-és hűtőrendszerekben a keringtetett közegek elosztásának

Részletesebben

KIBŐVÍTETT RUGALMAS AUTOMATIZÁLÁS

KIBŐVÍTETT RUGALMAS AUTOMATIZÁLÁS KIBŐVÍTETT RUGALMAS AUTOMATIZÁLÁS ZEN-C4 nagyobb rugalmasság RS-485 kommunikációval Kínálatunk kommunikációs típussal bővült. Így már lehetősége van több ZEN egység hálózati környezetbe csatlakoztatására.

Részletesebben

Alaplapos útváltó Cetop3 / NG6

Alaplapos útváltó Cetop3 / NG6 Alaplapos útváltó Cetop3 / NG6 HM03-AD3.1 ARON útváltó alaplapos beépítéshez, csatlakozó furatkép CETOP RP 121H 4.2.4.03 és/vagy UNI ISO 4401-AC-05-4-A szerint. Nagy megengedett térfogatárammal és magas

Részletesebben

Digitális kijelzésű villamos mérőműszerek

Digitális kijelzésű villamos mérőműszerek MŰSZAKI ISMERTETŐ Digitális kijelzésű villamos mérőműszerek Az elosztóberendezésekben, kapcsolótáblákban alkalmazott műszereket nevezzük táblaműszereknek. A táblaműszerekkel váltakozóáramú áram (A), feszültség

Részletesebben

RhT Léghőmérséklet és légnedvesség távadó

RhT Léghőmérséklet és légnedvesség távadó RhT Léghőmérséklet és légnedvesség távadó UNITEK 2004-2007 2 Unitek Általános leírás Az RhT léghőmérséklet és légnedvességmérő távadó az UNITEK új fejlesztésű intelligens mérőtávadó családjának tagja.

Részletesebben

2. rész PC alapú mérőrendszer esetén hogyan történhet az adatok kezelése? Írjon pár 2-2 jellemző is az egyes esetekhez.

2. rész PC alapú mérőrendszer esetén hogyan történhet az adatok kezelése? Írjon pár 2-2 jellemző is az egyes esetekhez. Méréselmélet és mérőrendszerek (levelező) Kérdések - 2. előadás 1. rész Írja fel a hiba fogalmát és hogyan számítjuk ki? Hogyan számítjuk ki a relatív hibát? Mit tud a rendszeres hibákról és mi az okozója

Részletesebben

Elektronika 2. TFBE1302

Elektronika 2. TFBE1302 Elektronika 2. TFBE1302 Mérőműszerek Analóg elektronika Feszültség és áram mérése Feszültségmérő: V U R 1 I 1 igen nagy belső ellenállású mérőműszer párhuzamosan kapcsolandó a mérendő alkatrésszel R 3

Részletesebben

Brüel & Kjaer 2238 Mediátor zajszintmérő

Brüel & Kjaer 2238 Mediátor zajszintmérő Brüel & Kjaer 2238 Mediátor zajszintmérő A leírást készítette: Deákvári József, intézeti mérnök Az FVM MGI zajszintméréseihez a Brüel & Kjaer gyártmányú 2238 Mediátor zajszintmérőt és frekvenciaanalizálót

Részletesebben

A KALIBRÁLÓ LABORATÓRIUM LEGJOBB MÉRÉSI KÉPESSÉGE

A KALIBRÁLÓ LABORATÓRIUM LEGJOBB MÉRÉSI KÉPESSÉGE MTA-MMSZ Kft. Kalibráló Laboratóriuma A KALIBRÁLÓ LABORATÓRIUM LEGJOBB MÉRÉSI KÉPESSÉGE 1. Egyenfeszültség-mérés 1.1 Egyenfeszültség-mérők 0...3 mv 1,5 µv 1.2 Egyenfeszültségű jelforrások - kalibrátorok,

Részletesebben

RHTemp 2000. TepRetriver-RH. Hőmérséklet- és páratartalom adatgyűjtő, LCD kijelzővel. Hőmérséklet- és páratartalom adatgyűjtő

RHTemp 2000. TepRetriver-RH. Hőmérséklet- és páratartalom adatgyűjtő, LCD kijelzővel. Hőmérséklet- és páratartalom adatgyűjtő TepRetriver-RH Hőmérséklet- és páratartalom adatgyűjtő - méréstartomány: -40 o C - +80 o C - pontosság: ±0,5 o C ( 0 o C - 50 o C) Páratartalom: - méréstartomány: 0%RH 95%RH - felbontás: 0,1 %RH - pontosság:

Részletesebben

Lemezes hőcserélő XGF100-034, -035, -050, -066

Lemezes hőcserélő XGF100-034, -035, -050, -066 Lemezes hőcserélő XGF100-034, -035, -050, -066 Leírás A Danfoss XGF lemezes hőcserélőket kifejezetten olyan távfűtési energia alkalmazásokra fejlesztették ki, mint a távfűtés és távhűtés, hogy az ön igényeit

Részletesebben

Jegyzőkönyv. mágneses szuszceptibilitás méréséről (7)

Jegyzőkönyv. mágneses szuszceptibilitás méréséről (7) Jegyzőkönyv a mágneses szuszceptibilitás méréséről (7) Készítette: Tüzes Dániel Mérés ideje: 8-1-1, szerda 14-18 óra Jegyzőkönyv elkészülte: 8-1-8 A mérés célja A feladat egy mágneses térerősségmérő eszköz

Részletesebben

T E R M É K T Á J É K O Z TAT Ó

T E R M É K T Á J É K O Z TAT Ó T E R M É K T Á J É K O Z TAT Ó ÚJ!!! SeCorr 08 korrrelátor A legújabb DSP technikával ellátott számítógépes támogatással rendelkező korrelátor a hibahelyek megtalálásához. 1 MI A KORRELÁCIÓ? A korreláció

Részletesebben

Alaplapos útváltó Cetop5 / NG10

Alaplapos útváltó Cetop5 / NG10 Alaplapos útváltó Cetop5 / NG10 HM03-AD5.1 ARON útváltó alaplapos beépítéshez, csatlakozó furatkép CETOP RP 121H 4.2.4.05 és/vagy UNI ISO 4401-AC-05-4-A szerint. Nagy megengedett térfogatárammal és magas

Részletesebben

VAV BASiQ. VAV BASiQ. VAV szabályozó zsalu

VAV BASiQ. VAV BASiQ. VAV szabályozó zsalu VAV szabályozó zsalu Leírás A légmennyiség szabályozók a légcsatornában áramló levegő pontos szabályozására és állandó értéken tartására használhatók. A fő elemei a légmennyiség beállításáért felelős zsalu

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-2-0170/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-2-0170/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT20170/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A TiszaTeszt Méréstechnikai Kft. Kalibráló Laboratórium (4440 Tiszavasvári, Kabay J. u. 29.) akkreditált

Részletesebben

DIALOG II PLM-B-000-LCD Hálózati paraméter felügyeleti modul Speciális készülékek

DIALOG II PLM-B-000-LCD Hálózati paraméter felügyeleti modul Speciális készülékek Speciális készülékek KIVITEL ALKALMAZÁS MŰKÖDÉS A DIALOG II PLM digitális szabadon programozható hálózati paraméter felügyeleti modul, három-, vagy egyfázisú hálózatok egyes, energetikai, illetve üzemviteli

Részletesebben

CFX számítások a BME NTI-ben

CFX számítások a BME NTI-ben CFX számítások a BME NTI-ben Dr. Aszódi Attila igazgató, egyetemi docens BME Nukleáris Technikai Intézet CFD Workshop, 2005. április 18. Dr. Aszódi Attila, BME NTI CFD Workshop, 2005. április 18. 1 Hűtőközeg-keveredés

Részletesebben

A kísérlet, mérés megnevezése célkitűzései: Váltakozó áramú körök vizsgálata, induktív ellenállás mérése, induktivitás értelmezése.

A kísérlet, mérés megnevezése célkitűzései: Váltakozó áramú körök vizsgálata, induktív ellenállás mérése, induktivitás értelmezése. A kísérlet, mérés megnevezése célkitűzései: Váltakozó áramú körök vizsgálata, induktív ellenállás mérése, induktivitás értelmezése. Eszközszükséglet: tanulói tápegység funkcionál generátor tekercsek digitális

Részletesebben

7F sorozat Kapcsolószekrények szellőztetése

7F sorozat Kapcsolószekrények szellőztetése Ventilátorok beépített szűrővel Alacsony zajszint Légáram (14 370) (külön rendelendő kilépő szűrővel) Légáram (24 500) (szabadbefúvásos, bemeneti szűrővel) Névleges teljesítmény: (4...70) W Névleges üzemi

Részletesebben

A mérések általános és alapvető metrológiai fogalmai és definíciói. Mérések, mérési eredmények, mérési bizonytalanság. mérés. mérési elv

A mérések általános és alapvető metrológiai fogalmai és definíciói. Mérések, mérési eredmények, mérési bizonytalanság. mérés. mérési elv Mérések, mérési eredmények, mérési bizonytalanság A mérések általános és alapvető metrológiai fogalmai és definíciói mérés Műveletek összessége, amelyek célja egy mennyiség értékének meghatározása. mérési

Részletesebben

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. A 27/202 (VIII. 27.) NGM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 54 523 04 Mechatronikai technikus Tájékoztató A vizsgázó az első lapra írja fel a

Részletesebben

Rubin SMART COUNTER. Műszaki adatlap 1.1. Státusz: Jóváhagyva Készítette: Forrai Attila Jóváhagyta: Parádi Csaba. Rubin Informatikai Zrt.

Rubin SMART COUNTER. Műszaki adatlap 1.1. Státusz: Jóváhagyva Készítette: Forrai Attila Jóváhagyta: Parádi Csaba. Rubin Informatikai Zrt. Rubin SMART COUNTER Műszaki adatlap 1.1 Státusz: Jóváhagyva Készítette: Forrai Attila Jóváhagyta: Parádi Csaba Rubin Informatikai Zrt. 1149 Budapest, Egressy út 17-21. telefon: +361 469 4020; fax: +361

Részletesebben