A Balatoni Hajózási Zrt. általános szerzıdési feltételei (ÁSZF) a kikötıhely-bérleti, téli tárolási, daruzási és egyéb szolgáltatásokra I.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Balatoni Hajózási Zrt. általános szerzıdési feltételei (ÁSZF) a kikötıhely-bérleti, téli tárolási, daruzási és egyéb szolgáltatásokra I."

Átírás

1 A Balatoni Hajózási Zrt. általános szerzıdési feltételei (ÁSZF) a kikötıhely-bérleti, téli tárolási, daruzási és egyéb szolgáltatásokra I. Kikötıhasználatra vonatkozó rendelkezések 1. A Balatoni Hajózási Zrt kikötıket üzemeltet a Balatonon, mely kikötık sport és kedvtelési célú kikötırészeiben - a közzétett kikötırendben C szektor - kialakított helyeket bérleti szerzıdéssel bérbe adja. 2. A kikötı üzemeltetı (továbbiakban: Bérbeadó), a jelen szerzıdésben foglaltak szerint kikötıhelyet illetve kikötıhasználatot biztosít igénybe vevı (továbbiakban: Bérlı) részére a hatályos díjszabásban rögzített bérleti díj ellenében. A hajó kikötési helyét Bérbeadó jelöli ki, mely kikötıhelyet Bérlı a bérleti szerzıdés (továbbiakban: szerzıdés) aláírásával elismerten elfogad. 3. Bérleti szerzıdés (továbbiakban: szerzıdés) a Bérbeadó által megküldött szerzıdés tervezet mindkét fél (együttesen továbbiakban: Felek) részérıl történı aláírásával jön létre, azok hiányában a szerzıdés tervezet csak ajánlatnak minısül. Bérlı az aláírt szerzıdést tárgyév napjáig köteles Bérbeadó címére visszajuttatni. (ajánlati kötöttség határideje). A határidı elmulasztása esetén Bérbeadó fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlatát visszavonja, és a kikötıhelyet más részére értékesítse. 4. Bérlı a szerzıdés szerinti bérleti díjat az abban megjelölt határidıre, egy összegben, elıre köteles megfizetni. A bérleti díj az üdülıhelyi díjat (Csopak, és Alsóörs kivételével) is tartalmazza, melyet Bérbeadó a hajó helye szerint illetékes Önkormányzat részére fizet meg megállapodás alapján. Bérlı a bérleti díjat abban az esetben is köteles megfizetni, amennyiben hatályos szerzıdése alapján a kikötıhelyet, illetve a kikötıi szolgáltatásokat nem vagy csak részben veszi igénybe. Fizetési késedelem esetén a Ptk. rendelkezései az irányadók. 5. Bérbeadó a hajó tulajdonosával, vagy a hajó tulajdonosával kötött érvényes hajó bérleti szerzıdéssel rendelkezı harmadik féllel köt kikötıhely bérleti szerzıdést. Bérlı köteles a szerzıdés szerinti jármő hajólevél másolatát, kisgéphajó esetén a Balatonra érvényes üzemeltetési engedély másolatát is Bérbeadó, mint kikötı üzemeltetı számára bemutatni. Amennyiben a szerzıdés szerinti Bérlı nem azonos a számla fizetıvel, úgy a szerzıdéshez mellékelni kell a számlafizetı jogszerő nyilatkozatát a díj megfizetésérıl. 6. Bérbeadó a Bérlı tevékenysége szerint az alábbi kategóriákat különbözteti meg: a. sport-, és kedvtelési célú használat, b. nem sport-, és kedvtelési célú használat (függetlenül a profit orientáltságtól), c. belsıégéső motorral meghajtott kisgéphajó használat (nem ide értve a szolgálati célú használatot), d. egyesületi, szövetkezeti tulajdonú használat, e. szolgálati célú használat, 7. A 6. pont a bekezdés szerinti kategóriába tartozó Bérlı tudomásul veszi, hogy az általa bérelt kikötıhelyet csak kedvtelési céllal veheti igénybe, és a bérleti szerzıdés aláírásával nyilatkozik arról, hogy üzletszerő gazdasági tevékenységet, így különösen kereskedelmi célú hajó-bérbeadást, oktatást, illetve utas-szállítási tevékenységet nem folytat. Bérbeadó fenntartja a jogot az említett tevékenység folytatásának ellenırzésére. Amennyiben Bérlı a nyilatkozatával ellentétesen mégis folytat ilyen tevékenységet, úgy Bérbeadó utólagosan is érvényesítheti a mindenkori díjszabásában meghirdetett kiegészítı díj alkalmazását, illetve a bérleti szerzıdés azonnali hatályú - Bérlı hibájából bekövetkezı szerzıdésszegés miatti - felmondását. A 6. pont b, c, d bekezdés szerinti kategóriába tartozó Bérlık kötelesek a mindenkor érvényben lévı díjszabás szerinti kiegészítı díjat megfizetni. A 6. pont e bekezdés szerinti kategóriába tartozó Bérlık egyedi kikötıhely bérleti szerzıdés megkötésével vehetik igénybe Bérbeadó kijelölt kikötıhelyét, és szolgáltatásait.

2 2 A kiegészítı díj a Bérbeadó mindenkori érvényes díjszabásában meghirdetett egyszeri díj, mértéke a tényleges használathoz képest nem arányosítható. 8. Bérlı tudomásul veszi, hogy a kijelölt kikötıhelyet Bérbeadó jogosult a kikötı területére elızetesen meghirdetett munkavégzés, rendezvény esetén a Bérlı értesítése mellett -, havaria elhárítás, kármentés esetén akár értesítés nélkül is ideiglenesen megváltoztatni. Bérlı az elızı bekezdésben említettekre tekintettel hozzájárul, hogy a Bérbeadó helyi képviselıi a hajóra léphetnek, és a szükséges mozgatást elvégezzék, illetve a szükséges intézkedést megtegyék. 9. Bérlı, az általa bérelt kikötıhelyen csak a bérleti szerzıdésben rögzített hajót helyezheti el. A kikötıben csak olyan úszólétesítmény vesztegelhet, amely érvényes hajóokmányokkal rendelkezik. Bérbeadó, mint a kikötı üzembentartója jogosult a hajóokmányok érvényességének ellenırzésére, az érvénytelen okmányok illetékes vízi rendészeti hatóság részére történı átadására, továbbá az okmányok visszatartására a kikötı használati díj megfizetéséig. Amennyiben a bérelt helyen elhelyezett hajó, vagy annak adatai (ide értve a tulajdonos változást is) megváltoznak, úgy a változásokról köteles a Bérbeadót 8 munkanapon belül írásban értesíteni. Az értesítés elmaradását a Bérbeadó súlyos szerzıdésszegésnek tekinti és a bérleti szerzıdést azonnali hatállyal felmondhatja. 10. A kikötık és a kikötıhely használata a meghirdetett üzemeltetési idı, tárgyév április 01. napjától november 30. napjáig tart. Üzemeltetési idın kívül kikötıi szolgáltatás nincs, a kikötı használatát az üzemeltetı nem engedélyezi. Üzemeltetési idın belül június 01.- október 01. között a Bérbeadó 24 órás kikötımesteri szolgálatot biztosít, ezen kívüli idıszakban (kivéve: Balatonfüred, Csopak, Alsóörs, Balatonmáriafürdı) óráig vagyonvédelmi biztonsági szolgálatot tart fenn. 11. Bérbeadó az alábbi bizonylatokat biztosítja kikötıhelyenként: 2 db mágneskártya, 1 db kikötıi háromszög matrica, valamint kikötınként eltérıen, a parkolóhelyek függvényében:1 db parkoló címke. Bérlı tudomásul veszi, hogy a mágneskártya önhibájából eredı sérülése esetén csere kártyát a díjszabásban meghirdetett díjon áll módjában Bérbeadónak biztosítani. Tudomásul veszi továbbá, hogy egy szerzıdéshez maximum 4 db kártya tartozhat, és hogy a kártya belépési jogosultságai üzemidın kívül nincsenek a kártyához rendelve, valamint a belépési jogok csak a szerzıdés szerinti díj megfizetését követıen kerülnek vissza a kártyára. Bérbeadó a kártyával igénybe vehetı szolgáltatásokat tartozás esetén korlátozhatja. 12. Bérlınek kötelessége a Bérbeadótól átvett kikötıhasználatra jogosító háromszög matricát a hajó vízre kerülésekor az árbocra - a partról is jól látható helyre - felragasztani. A Bérbeadó helyi képviselıje jogosult a felragasztás tényét ellenırizni, annak hiányában Bérlı köteles a díjszabás szerinti napidíjat megfizetni. 13. Bérlı a szerzıdés szerinti helyén kívül is jogosult a Bérbeadó által üzemeltetett kikötık bármelyikébe külön térítési díj megfizetése nélkül behajózni, és ott a kishajók kikötésére szolgáló kikötırészeken a kikötımester által kijelölt helyen folyamatosan legfeljebb 5 naptári napra kikötni a rendelkezésre álló helyek függvényében. Bérlı a hajójával tárgyév július 01-augusztus 31-ig tartó idıszakban - szerzıdés szerinti helyén kívül - egy kikötıben összesen legfeljebb 15 napot tartózkodhat térítésmentesen. 14. A Bérbeadó korlátozott számban gépkocsi parkolási lehetıséget biztosít az alábbi kikötık táblával kijelölt területén: Siófok, Balatonföldvár, Balatonszemes, Balatonlelle, Balatonboglár, Fonyód, Szigliget és Badacsony kikötık. Bérbeadó által biztosított parkoló címkét a Bérlı köteles a gépkocsija szélvédıje mögé jól látható helyre kitenni. A parkoló címke használata nélkül, a parkolás csak a meghirdetett napi parkolási díj megfizetése mellett lehetséges. A parkolóhelyek elfoglalása érkezési sorrendben történik. 15. Bérbeadó áram és vízvételezést biztosít a kikötıhelyekhez. Vételezés esetén Bérlı fokozott figyelmet köteles fordítani annak lebonyolítására és arra, hogy a vételezési helyhez illetéktelen ne férhessen hozzá. 16. Bérlı vendégei magatartásáért, esetleges károkozásáért felelısséggel tartozik.

3 3 17. Bérlı a bérelt kikötıhelyen csak érvényes felelısségbiztosítással rendelkezı hajóval köthet ki a hatályos jogszabályok alapján. Amennyiben a Bérlı, a Bérbeadó által adott biztosítási ajánlatot elfogadja, úgy annak díját a szerzıdés végösszege tartalmazza. Amennyiben Bérlı nem a Bérbeadó ajánlatát fogadja el, úgy a kötvényt köteles a Bérbeadó részére bemutatni, és a hajón tartani. Bérlı - kárrendezés során - a biztosítási kötvény alapján biztosító felé önállóan jár el. 18. Bérbeadó vállalja, hogy a bérelt kikötıhelyen elhelyezett hajóban esetlegesen bekövetkezı kárról a Bérlıt a szükséges kárenyhítési feladatokat követıen értesíti. Bérbeadó helyi képviselıje a káreseményrıl kárfelvételi jegyzıkönyvet vesz fel. A kárenyhítés során felhasznált anyagok ellenértékét a Bérlı köteles megtéríteni. 19. Bérlı tudomásul veszi, hogy a Bérbeadó biztonságtechnikai rendszert üzemeltet vagyonbiztonsági célból a következı telephelyein, illetve kikötıiben: a. Siófok, b. Balatonföldvár, c. Balatonszemes, d. Balatonlelle, e. Balatonboglár, f. Fonyód, g. Keszthely, h. Szigliget, i. Badacsony, j. Tihany, k. Balatonfüred. A Bérbeadó a vízi-közlekedésre vonatkozó jogszabályok vagy a bérleti szerzıdés megszegése esetén jogosult a rögzített adatok felhasználására. A felvételeket kizárólag hatósági eljáráshoz, jogszabályoknak megfelelı feltételek esetén adja át. Bérbeadó kijelenti, hogy az üzemeltetésében lévı biztonságtechnikai rendszer elemei által győjtött adatok kezelése megfelel a évi CXXXIII. a személy - és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló, illetve a évi CXII. az információs önrendelkezési jogról, és az információszabadságról szóló törvények rendelkezéseinek. 20. Bérlı a bérlemény használatát sem részben, sem egészben nem engedheti át harmadik személynek. A kikötıhelyek cseréje csak a Bérbeadó elızetes írásos hozzájárulásával lehetséges. A hajó, vagy tulajdonos változást Bérlı 8 munkanapon belül írásban köteles bejelenteni a Bérbeadónak. A bejelentés elmulasztását a Bérbeadó súlyos szerzıdésszegésnek tekinti, amely alapján a Bérbeadó azonnali hatállyal jogosult a szerzıdést felmondani. 21. Bérlı a bérleményen átalakításokat nem végezhet. 22. A kikötı területére kutyát csak pórázon és szájkosárral lehet bevinni. A kutya viselkedéséért és az esetleges balesetért és kárért kizárólag a kutya tulajdonosa felel. 23. Bérlı által megkötött kikötıhely-bérleti szerzıdés a következı évre elı bérleti jogot nem biztosít. A Bérlı a következı évre vonatkozó bérleti igényét a tárgyévi kikötıhely-bérleti szerzıdés lejártáig jogosult írásban kérni a Bérbeadótól. 24. Amennyiben Bérbeadó súlyosan szerzıdésszegı magatartást tanúsít, és a szerzıdésszegı magatartást Bérlınek a következményekre történı figyelmeztetést is tartalmazó írásbeli felszólításában megjelölt póthatáridın belül sem hagyja abba, illetve kötelezettségének a megjelölt póthatáridın belül sem tesz eleget, Bérlı a póthatáridı lejártától számított 8 napon belül írásban rendkívüli felmondással élhet. Amennyiben Bérlı súlyosan szerzıdésszegı magatartást tanúsít különös tekintettel, ha olyan összeférhetetlen magatartást tanúsít a kikötıben, melynek következtében a többi Bérlı pihenése illetve sportolása el lehetetlenül - és ezt a magatartást Bérbeadónak a következményekre történı figyelmeztetést is tartalmazó írásbeli felszólításában megjelölt póthatáridın belül sem hagyja abba, illetve kötelezettségének a megjelölt póthatáridın belül sem tesz eleget, Bérbeadó a póthatáridı lejártától számított 8 napon belül írásban felmondással élhet. 25. Bérlı a bérleti jogviszony megszőnését követıen haladéktalanul köteles a hajójával a kikötıt elhagyni. Amennyiben Bérlı, e kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a Bérbeadó mindenkori díjszabásának megfelelı napidíjat köteles megfizetni, függetlenül attól, hogy a hajó parton, vagy vízen van elhelyezve.

4 4 26. Felek megállapodnak, hogy a kikötıben, kikötıhelyen, téli tárolási helyen, egyéb, a Bérbeadó rendelkezése alá tartozó tárolási helyen elhelyezett úszólétesítményben, az abban, vagy azon elhelyezett tárgyakon, az ott tartózkodó személyekben, állatokban bekövetkezett kárért, beleértve a következményi károkat és az elmaradt hasznot is a Bérbeadó a felelısségét az általa felróhatóan és szándékosan okozott kár kivételével kizárja. II. Daruzásra vonatkozó rendelkezések: 1. A daruzást (hajó kiemelése vagy vízre tétele) kikötıbe telepített daruval, illetve autódaruval elıre egyeztetett idıpontban a Bérbeadó helyi képviselıje végzi a díjszabás szerinti díj ellenében. A hajó vízre tétele és kiemelése csak abban az esetben végezhetı el, amennyiben a szerzıdésben meghatározott díj, valamint az igénybeveendı szolgáltatási díj befizetése megtörtént. A hajó vízre tételét Bérbeadó megtagadja, ameddig a tárgyévi díj befizetését Bérlı nem igazolja. 2. A kikötı területén idegen daru csak a Bérbeadó elızetes engedélyével, kizárólag a partfalhasználati díj megfizetése ellenében dolgozhat. 3. A Bérbeadó a daruzás során a hajóban tárolt tárgyakban keletkezett károkért felelısséget nem vállal. 4. A Bérbeadó daruzást végzı dolgozója jogosult a hajó kiemelését megtagadni, amennyiben a Bérlı által biztosított hajóágyat nem tartja biztonságosnak. A hajó hajóállványra történı rögzítéséért kizárólag Bérlı felel. 5. A Bérlı a kiemelt hajót köteles a kiemelés idıpontjától számított 5 órán belül a kikötı területérıl elszállítani amennyiben tárolásra nem köt szerzıdést a Bérbeadóval, ellenkezı esetben a díjszabás szerinti idıarányos tárolási díjat köteles megfizetni. Amennyiben a hajó nem a Bérbeadó területén került tárolásra, úgy csak az egyeztetett idıpont elıtt legfeljebb 24 órával lehet a kikötı területére szállítani. III. Téli tárolásra vonatkozó rendelkezések: 1. A tárolásról a helyszínen tárolási jegyzıkönyv készül, melyet a Bérlı köteles aláírni. Tárolási szolgáltatás igénybevétele esetén a hajó tárolási helyét a Bérbeadó határozza meg, melyet munkavégzés esetén jogosult ideiglenesen megváltoztatni, és a hajót átállítani. 2. Hajó tárolása esetén a Bérlı köteles jó mőszaki állapotú, biztonságos, megfelelı alátámasztással rendelkezı hajóágyat biztosítani, melynek elmulasztása esetén a Bérbeadót felelısség nem terheli. 3. Bérlı tudomásul veszi, hogy a tárolási idıszakban (tárgyév december 1. napjától tárgyévet követı év március 31. napjáig) Siófok, Balatonföldvár, Balatonszemes, Balatonlelle, Balatonboglár, Szigliget, Badacsony kikötıi lezárásra kerülnek és ezeken a helyeken vagyonbiztonság céljából Bérbeadó távfelügyeleti biztonságtechnikai rendszert üzemeltet. Ezen oknál fogva a tárolási idıszakban csak indokolt esetben, elızetes bejelentés után a Társaság engedélyével lehet a kikötı területére bejutni. Amennyiben engedély nélkül történik a kikötıbe a bejutás, abban az esetben a biztonsági szolgálat költségeit Bérlı köteles megtéríteni! 4. Téli tárolásra Bérlınek kötelessége a hajót kiürített állapotban elhelyezni. A kitárolt hajókon hagyott felszerelésekért (pl. külmotor, halradar, CD, vitorla stb.) és berendezésekért Bérbeadó semminemő felelısséget nem vállal. A hajó letakarásáról a Bérlınek kell gondoskodnia. 5. Bérbeadó vállalja, hogy az általa bérelt területen elhelyezett hajóban esetlegesen bekövetkezı kárról a Bérlıt azonnal értesíti és a szükséges kárenyhítési feladatokat a Bérlı megérkezéséig a rendelkezésére álló eszközökkel lehetıség szerint elvégzi. A kármentesítés, kárenyhítés költségei a Bérlıt terhelik. 6. Amennyiben Bérlı a tárolási idıszakot követı idıszakra Bérbeadóval kikötıhely-bérleti szerzıdést köt, úgy a Bérbeadó a teljes tárolási idıszak helyett kedvezmény keretében csak ( ig szóló) 4 hónap tárolási díjat számít fel. IV. Egyéb rendelkezések:

5 5 1. Hajóágyak tárolása a kikötı területén - Siófok kivételével - tilos. Bérbeadó, a kikötı területén kívül tárgyév április 01-november 30. napjáig lehetıséget biztosít azon Bérlı számára, aki a hajó téli tárolási szolgáltatást igénybe veszi a Bérbeadótól, hogy a hajóállványát térítésmentesen elhelyezze. Bérbeadó ezen a területen semmilyen szolgáltatást nem nyújt, a területet nem ırzi, a hajóágy elhelyezése a Bérlı saját felelısségére és kárveszélyére történik. A hajóágyak területre szállítása Bérlı feladata és költsége. 2. Bérbeadó az alábbi, egyéb szolgáltatásokat biztosítja a Bérlı részére a díjszabásban rögzített ellenérték fejében: árbocállítás daruval, árbocszerelés, hajófenék-mosás, hajóágy szállítás. 3. A kikötı területén a hajón karbantartási munkákat kizárólag a hajó Bérlıje végezhet a kikötımesterrel egyeztetett módon és idıben saját felelısségére és kárveszélyére. A munkavégzés során köteles betartani a kikötıre vonatkozó munkavédelmi és környezetvédelmi rendelkezéseket. Amennyiben a munkavégzéshez áram vagy egyéb szolgáltatást vesz igénybe a Bérlı, azt köteles fogyasztás alapján Bérbeadó részére megtéríteni. 4. Bérbeadó a Balaton szabályozási vízszintjén belüli vízállás esetén garantálja a kikötı rendeltetésszerő használatának biztosítását, ettıl eltérı vízállásnál a kikötı használata korlátozott lehet. Kikötın kívüli megfelelı vízmélység biztosítása nem a Bérbeadó kompetenciája. 5. Bérlı személyes adatai helyesbítését, az adatkezelés idıtartama alatt bármikor, érvényes szerzıdés esetén adatainak törlését, kizárólag a szerzıdés megszőnését követıen indoklás nélkül kérheti a címen, vagy a Bérbeadó székhely címére küldött megkeresés útján. 6. Bérlı tudomásul veszi, hogy az adatkezelés idıtartama alatt személyes adatai helyesbítését, illetve törlését az adatkezelı csak akkor köteles változáskövetés nélkül végrehajtani, ha a szerzıdés fenntartása szempontjából nem releváns. V. Záró rendelkezések: 1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben elsısorban a Vizi-közlekedésre vonatkozó jogszabályok, a hatályos Kikötırendre, és a Bérbeadó díjszabásban foglaltak, valamint mögöttes jogszabályként a Ptk. vonatkozó szabályai az irányadóak. 2. Felek jelen ÁSZF-bıl eredı vitás kérdéseiket elsısorban békés úton rendezik. Amennyiben a felek békés úton nem tudják rendezni a jogvitát, arra az esetre kikötik - hatáskörtıl függıen - a Kaposvári Járásbíróság, illetve a Kaposvári Törvényszék kizárólagos illetékességét. 3. A jelen ÁSZF a Kikötıhely-bérleti szerzıdés és a tárolási jegyzıkönyv elválaszthatatlan mellékletét képezi. Siófok, december 04.

Adatvédelem, adatkezelés:

Adatvédelem, adatkezelés: Adatvédelem, adatkezelés: 1. Személyes adat: bármely azonosított vagy azonosítható természetes személy Felhasználóval kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, a természetes személy Felhasználóra

Részletesebben

A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI IGÉNYBEVÉTELÉRE

A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI IGÉNYBEVÉTELÉRE A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET PROTOKOLLON NYÚJTOTT MŐSORELOSZTÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1 Tartalomjegyzék Fogalmi meghatározások

Részletesebben

Hatályba lép: 2012. április 17-én

Hatályba lép: 2012. április 17-én - 1-4028 Debrecen, Simonyi út 20. Cégjegyzékszám:09-02-000354 Adószám:11154433-2-09 Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Elfogadta: a Hitelszövetkezet Igazgatósága a 15/2012.(IV.17) számú határozatával

Részletesebben

NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE

NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE Székhely: Cím: 1052 Budapest, Vármegye u. 3-5. Telefon:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Pénzügyi Lízingszerzıdéshez

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Pénzügyi Lízingszerzıdéshez ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Pénzügyi Lízingszerzıdéshez Lízingbevevı a Lízingszerzıdés, valamit a szerzıdéskötés idıpontjában hatályos Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban: "ÁSZF") aláírásával

Részletesebben

MÁTRACOMP KFT ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

MÁTRACOMP KFT ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK MÁTRACOMP KFT ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Internet hozzáférés, és helyhez kötött telefon szolgáltatásra 1. A Szolgáltató adatai 1.1. A Szolgáltató megnevezése, székhelye és levelezési címe A Szolgáltató

Részletesebben

CASCO Általános gépjármő-biztosítási feltételek

CASCO Általános gépjármő-biztosítási feltételek 1097 Budapest, Lónyay u. 12. Tel./ fax: 312-3610, 302-2467 CASCO Általános gépjármő-biztosítási feltételek Ezen Általános feltételek alapján a Szerzıdı/Biztosított által megfizetett biztosítási díj ellenében

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA PC-PLANET Informatikai Kft. 5400 Mezıtúr, Dózsa György út 40. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Hatályos: 2012. január 1-tıl. 1 Tartalomjegyzék 1 A SZOLGÁLTATÓ NEVE, SZÉKHELYE...3

Részletesebben

SZERZİDÉS. másrészrıl cégnév:

SZERZİDÉS. másrészrıl cégnév: SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl a Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft. székhely: 1052 Budapest, Városház u. 9-11. Telephely: 1052 Budapest, Szervita tér 5. fél.e. képviseletében aláír: Dr Kolosi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA (kivonat) Hatályos: 2009. november 1. / 39.Utolsó módosítás:2009. október 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME 3 2. AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETİSÉGE 3 9.

Részletesebben

FIGYELEMFELHÍVÁS AZ ÜGYFELEK RÉSZÉRE 1

FIGYELEMFELHÍVÁS AZ ÜGYFELEK RÉSZÉRE 1 JELZÁLOG FINANSZÍROZÁSI ZRT Üzletszabályzatának kölcsönügyletekre vonatkozó része Hatályos: 2008. március 14. napjától FIGYELEMFELHÍVÁS AZ ÜGYFELEK RÉSZÉRE A jelen Üzletszabályzat megismerése elıtt nyomatékosan

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2009. november 1-tıl 1. Fogalmi meghatározások BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Autorizáció (engedélyezés): A kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben

MAI CASCO Általános gépjármőbiztosítási feltételek (AIM-MAI-ÁGF)

MAI CASCO Általános gépjármőbiztosítási feltételek (AIM-MAI-ÁGF) MAI CASCO Általános gépjármőbiztosítási feltételek (AIM-MAI-ÁGF) Ezen általános feltételek alapján az AIM Általános Biztosító Zrt. (továbbiakban: Biztosító) az egyes biztosítások különös feltételei szerint

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A TISZA Takarékszövetkezet (továbbiakban: Számlavezetı hely) - tevékenységi engedély száma 897/1997/F- a Polgári Törvénykönyv 685. c.) pontjában meghatározott gazdálkodó szervezetek, egyéb jogi és nem

Részletesebben

Homokmégy községi Önkormányzat képviselı-testületének 7/ 2008 ( IX.30.) számú rendelete

Homokmégy községi Önkormányzat képviselı-testületének 7/ 2008 ( IX.30.) számú rendelete 1 Homokmégy községi Önkormányzat képviselı-testületének 7/ 2008 ( IX.30.) számú rendelete A települési szilárd hulladék elszállításáról, elhelyezésérıl és kezelésérıl Homokmégy község Önkormányzatának

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2011. augusztus 1-tıl 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben

CATELLUS HUNGARY Rendezvényszervező és Kulturális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Bérbeadó)

CATELLUS HUNGARY Rendezvényszervező és Kulturális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Bérbeadó) CATELLUS HUNGARY Rendezvényszervező és Kulturális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Bérbeadó) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (rövid neve: ÁSZF) Száma: 1/2013 Hatályos: 2013. február 1, napjától

Részletesebben

A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenységet folytató egyéni és társas vállakozások részére nyújtott felelısségbiztosítás

A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenységet folytató egyéni és társas vállakozások részére nyújtott felelısségbiztosítás A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenységet folytató egyéni és társas vállakozások részére nyújtott felelısségbiztosítás Általános szerzıdési feltételek HE-10284/2 1/16 Allianz

Részletesebben

A Borotai Takarékszövetkezet. Általános Szerzıdési Feltételei a bankszámlák vezetésérıl

A Borotai Takarékszövetkezet. Általános Szerzıdési Feltételei a bankszámlák vezetésérıl A Borotai Takarékszövetkezet Általános Szerzıdési Feltételei a bankszámlák vezetésérıl Jelen ÁSZF a takarékszövetkezet által kezelt bankszámlaszerzıdések, mint a takarékszövetkezet által nyújtott pénzforgalmi

Részletesebben

Preambulum. I. Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak

Preambulum. I. Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak LOMBARD PÉNZÜGYI ÉS LÍZING ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDÖ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA PSZÁF engedély száma: 2138/1998/F Lakossági és vállalkozási hitelnyújtási tevékenységre HITI/2010.01.01. Preambulum A Takarékbank

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2010. szeptember 1-tıl 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2010. szeptember 1-tıl 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben

BANKHITELSZERZİDÉS A SIKERES MAGYARORSZÁGÉRT ÖNKORMÁNYZATI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSI PROGRAM KERETÉBEN ÖKIF AZONOSÍTÓ:...

BANKHITELSZERZİDÉS A SIKERES MAGYARORSZÁGÉRT ÖNKORMÁNYZATI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSI PROGRAM KERETÉBEN ÖKIF AZONOSÍTÓ:... BANKHITELSZERZİDÉS A SIKERES MAGYARORSZÁGÉRT ÖNKORMÁNYZATI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSI PROGRAM KERETÉBEN ÖKIF AZONOSÍTÓ:... amely létrejött egyrészrıl Budapest III. Kerület Óbuda - Békásmegyer Önkormányzata

Részletesebben

Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő

Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1. A szolgáltató

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2011. október 21-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2011. október 21-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2011. október 21-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Zárt ülés elrendelése A közgyőlés 13 igen, 2 nem szavazattal a következı

Részletesebben

Hogyan legyek jó nő? hűségkártya program. Üzleti Általános Szerződési Feltételek

Hogyan legyek jó nő? hűségkártya program. Üzleti Általános Szerződési Feltételek Hogyan legyek jó nő? hűségkártya program Üzleti Általános Szerződési Feltételek Too Good Kft. székhelye: 1145 Budapest, Gyarmat utca 26. cégjegyzékszáma: 01-09-959078 adószáma: 23301326-2-42 bankszámlaszáma:

Részletesebben

FIGYELEMFELHÍVÁS AZ ÜGYFELEK RÉSZÉRE

FIGYELEMFELHÍVÁS AZ ÜGYFELEK RÉSZÉRE JELZÁLOG FINANSZÍROZÁSI ZRT Üzletszabályzatának lízingügyletekre vonatkozó része Hatályos: 2008. március 14. napjától FIGYELEMFELHÍVÁS AZ ÜGYFELEK RÉSZÉRE A jelen Üzletszabályzat megismerése elıtt nyomatékosan

Részletesebben

1. 3. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

1. 3. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei Általános Szállodai Szerződéses Feltételek (ÁSZF) 1. Általános rendelkezések 1.1.Az Általános Szállodai Szerződéses Feltételek (továbbiakban ÁSZF) azt a szerződéses tartalmat foglalják össze, melyek alapján

Részletesebben

Pályázati felhívás. A Műcsarnok Nonprofit Kft. (a továbbiakban: kiíró) (1146 Budapest, Dózsa György út 37.)

Pályázati felhívás. A Műcsarnok Nonprofit Kft. (a továbbiakban: kiíró) (1146 Budapest, Dózsa György út 37.) www.mucsarnok.hu www.kunsthalle.hu Pályázati felhívás A Műcsarnok Nonprofit Kft. (a továbbiakban: kiíró) (1146 Budapest, Dózsa György út 37.) az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.)

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Érvényes : 2010.11.08-tól

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Érvényes : 2010.11.08-tól Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Érvényes : 2010.11.08-tól A Z3 Systems Kft a szolgáltatásait az előfizetők számára a jelen általános szerződési feltételek továbbiakban ÁSZF ) szerint nyújtja. 1

Részletesebben