A Balatoni Hajózási Zrt. általános szerzıdési feltételei (ÁSZF) a kikötıhely-bérleti, téli tárolási, daruzási és egyéb szolgáltatásokra I.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Balatoni Hajózási Zrt. általános szerzıdési feltételei (ÁSZF) a kikötıhely-bérleti, téli tárolási, daruzási és egyéb szolgáltatásokra I."

Átírás

1 A Balatoni Hajózási Zrt. általános szerzıdési feltételei (ÁSZF) a kikötıhely-bérleti, téli tárolási, daruzási és egyéb szolgáltatásokra I. Kikötıhasználatra vonatkozó rendelkezések 1. A Balatoni Hajózási Zrt kikötıket üzemeltet a Balatonon, mely kikötık sport és kedvtelési célú kikötırészeiben - a közzétett kikötırendben C szektor - kialakított helyeket bérleti szerzıdéssel bérbe adja. 2. A kikötı üzemeltetı (továbbiakban: Bérbeadó), a jelen szerzıdésben foglaltak szerint kikötıhelyet illetve kikötıhasználatot biztosít igénybe vevı (továbbiakban: Bérlı) részére a hatályos díjszabásban rögzített bérleti díj ellenében. A hajó kikötési helyét Bérbeadó jelöli ki, mely kikötıhelyet Bérlı a bérleti szerzıdés (továbbiakban: szerzıdés) aláírásával elismerten elfogad. 3. Bérleti szerzıdés (továbbiakban: szerzıdés) a Bérbeadó által megküldött szerzıdés tervezet mindkét fél (együttesen továbbiakban: Felek) részérıl történı aláírásával jön létre, azok hiányában a szerzıdés tervezet csak ajánlatnak minısül. Bérlı az aláírt szerzıdést tárgyév napjáig köteles Bérbeadó címére visszajuttatni. (ajánlati kötöttség határideje). A határidı elmulasztása esetén Bérbeadó fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlatát visszavonja, és a kikötıhelyet más részére értékesítse. 4. Bérlı a szerzıdés szerinti bérleti díjat az abban megjelölt határidıre, egy összegben, elıre köteles megfizetni. A bérleti díj az üdülıhelyi díjat (Csopak, és Alsóörs kivételével) is tartalmazza, melyet Bérbeadó a hajó helye szerint illetékes Önkormányzat részére fizet meg megállapodás alapján. Bérlı a bérleti díjat abban az esetben is köteles megfizetni, amennyiben hatályos szerzıdése alapján a kikötıhelyet, illetve a kikötıi szolgáltatásokat nem vagy csak részben veszi igénybe. Fizetési késedelem esetén a Ptk. rendelkezései az irányadók. 5. Bérbeadó a hajó tulajdonosával, vagy a hajó tulajdonosával kötött érvényes hajó bérleti szerzıdéssel rendelkezı harmadik féllel köt kikötıhely bérleti szerzıdést. Bérlı köteles a szerzıdés szerinti jármő hajólevél másolatát, kisgéphajó esetén a Balatonra érvényes üzemeltetési engedély másolatát is Bérbeadó, mint kikötı üzemeltetı számára bemutatni. Amennyiben a szerzıdés szerinti Bérlı nem azonos a számla fizetıvel, úgy a szerzıdéshez mellékelni kell a számlafizetı jogszerő nyilatkozatát a díj megfizetésérıl. 6. Bérbeadó a Bérlı tevékenysége szerint az alábbi kategóriákat különbözteti meg: a. sport-, és kedvtelési célú használat, b. nem sport-, és kedvtelési célú használat (függetlenül a profit orientáltságtól), c. belsıégéső motorral meghajtott kisgéphajó használat (nem ide értve a szolgálati célú használatot), d. egyesületi, szövetkezeti tulajdonú használat, e. szolgálati célú használat, 7. A 6. pont a bekezdés szerinti kategóriába tartozó Bérlı tudomásul veszi, hogy az általa bérelt kikötıhelyet csak kedvtelési céllal veheti igénybe, és a bérleti szerzıdés aláírásával nyilatkozik arról, hogy üzletszerő gazdasági tevékenységet, így különösen kereskedelmi célú hajó-bérbeadást, oktatást, illetve utas-szállítási tevékenységet nem folytat. Bérbeadó fenntartja a jogot az említett tevékenység folytatásának ellenırzésére. Amennyiben Bérlı a nyilatkozatával ellentétesen mégis folytat ilyen tevékenységet, úgy Bérbeadó utólagosan is érvényesítheti a mindenkori díjszabásában meghirdetett kiegészítı díj alkalmazását, illetve a bérleti szerzıdés azonnali hatályú - Bérlı hibájából bekövetkezı szerzıdésszegés miatti - felmondását. A 6. pont b, c, d bekezdés szerinti kategóriába tartozó Bérlık kötelesek a mindenkor érvényben lévı díjszabás szerinti kiegészítı díjat megfizetni. A 6. pont e bekezdés szerinti kategóriába tartozó Bérlık egyedi kikötıhely bérleti szerzıdés megkötésével vehetik igénybe Bérbeadó kijelölt kikötıhelyét, és szolgáltatásait.

2 2 A kiegészítı díj a Bérbeadó mindenkori érvényes díjszabásában meghirdetett egyszeri díj, mértéke a tényleges használathoz képest nem arányosítható. 8. Bérlı tudomásul veszi, hogy a kijelölt kikötıhelyet Bérbeadó jogosult a kikötı területére elızetesen meghirdetett munkavégzés, rendezvény esetén a Bérlı értesítése mellett -, havaria elhárítás, kármentés esetén akár értesítés nélkül is ideiglenesen megváltoztatni. Bérlı az elızı bekezdésben említettekre tekintettel hozzájárul, hogy a Bérbeadó helyi képviselıi a hajóra léphetnek, és a szükséges mozgatást elvégezzék, illetve a szükséges intézkedést megtegyék. 9. Bérlı, az általa bérelt kikötıhelyen csak a bérleti szerzıdésben rögzített hajót helyezheti el. A kikötıben csak olyan úszólétesítmény vesztegelhet, amely érvényes hajóokmányokkal rendelkezik. Bérbeadó, mint a kikötı üzembentartója jogosult a hajóokmányok érvényességének ellenırzésére, az érvénytelen okmányok illetékes vízi rendészeti hatóság részére történı átadására, továbbá az okmányok visszatartására a kikötı használati díj megfizetéséig. Amennyiben a bérelt helyen elhelyezett hajó, vagy annak adatai (ide értve a tulajdonos változást is) megváltoznak, úgy a változásokról köteles a Bérbeadót 8 munkanapon belül írásban értesíteni. Az értesítés elmaradását a Bérbeadó súlyos szerzıdésszegésnek tekinti és a bérleti szerzıdést azonnali hatállyal felmondhatja. 10. A kikötık és a kikötıhely használata a meghirdetett üzemeltetési idı, tárgyév április 01. napjától november 30. napjáig tart. Üzemeltetési idın kívül kikötıi szolgáltatás nincs, a kikötı használatát az üzemeltetı nem engedélyezi. Üzemeltetési idın belül június 01.- október 01. között a Bérbeadó 24 órás kikötımesteri szolgálatot biztosít, ezen kívüli idıszakban (kivéve: Balatonfüred, Csopak, Alsóörs, Balatonmáriafürdı) óráig vagyonvédelmi biztonsági szolgálatot tart fenn. 11. Bérbeadó az alábbi bizonylatokat biztosítja kikötıhelyenként: 2 db mágneskártya, 1 db kikötıi háromszög matrica, valamint kikötınként eltérıen, a parkolóhelyek függvényében:1 db parkoló címke. Bérlı tudomásul veszi, hogy a mágneskártya önhibájából eredı sérülése esetén csere kártyát a díjszabásban meghirdetett díjon áll módjában Bérbeadónak biztosítani. Tudomásul veszi továbbá, hogy egy szerzıdéshez maximum 4 db kártya tartozhat, és hogy a kártya belépési jogosultságai üzemidın kívül nincsenek a kártyához rendelve, valamint a belépési jogok csak a szerzıdés szerinti díj megfizetését követıen kerülnek vissza a kártyára. Bérbeadó a kártyával igénybe vehetı szolgáltatásokat tartozás esetén korlátozhatja. 12. Bérlınek kötelessége a Bérbeadótól átvett kikötıhasználatra jogosító háromszög matricát a hajó vízre kerülésekor az árbocra - a partról is jól látható helyre - felragasztani. A Bérbeadó helyi képviselıje jogosult a felragasztás tényét ellenırizni, annak hiányában Bérlı köteles a díjszabás szerinti napidíjat megfizetni. 13. Bérlı a szerzıdés szerinti helyén kívül is jogosult a Bérbeadó által üzemeltetett kikötık bármelyikébe külön térítési díj megfizetése nélkül behajózni, és ott a kishajók kikötésére szolgáló kikötırészeken a kikötımester által kijelölt helyen folyamatosan legfeljebb 5 naptári napra kikötni a rendelkezésre álló helyek függvényében. Bérlı a hajójával tárgyév július 01-augusztus 31-ig tartó idıszakban - szerzıdés szerinti helyén kívül - egy kikötıben összesen legfeljebb 15 napot tartózkodhat térítésmentesen. 14. A Bérbeadó korlátozott számban gépkocsi parkolási lehetıséget biztosít az alábbi kikötık táblával kijelölt területén: Siófok, Balatonföldvár, Balatonszemes, Balatonlelle, Balatonboglár, Fonyód, Szigliget és Badacsony kikötık. Bérbeadó által biztosított parkoló címkét a Bérlı köteles a gépkocsija szélvédıje mögé jól látható helyre kitenni. A parkoló címke használata nélkül, a parkolás csak a meghirdetett napi parkolási díj megfizetése mellett lehetséges. A parkolóhelyek elfoglalása érkezési sorrendben történik. 15. Bérbeadó áram és vízvételezést biztosít a kikötıhelyekhez. Vételezés esetén Bérlı fokozott figyelmet köteles fordítani annak lebonyolítására és arra, hogy a vételezési helyhez illetéktelen ne férhessen hozzá. 16. Bérlı vendégei magatartásáért, esetleges károkozásáért felelısséggel tartozik.

3 3 17. Bérlı a bérelt kikötıhelyen csak érvényes felelısségbiztosítással rendelkezı hajóval köthet ki a hatályos jogszabályok alapján. Amennyiben a Bérlı, a Bérbeadó által adott biztosítási ajánlatot elfogadja, úgy annak díját a szerzıdés végösszege tartalmazza. Amennyiben Bérlı nem a Bérbeadó ajánlatát fogadja el, úgy a kötvényt köteles a Bérbeadó részére bemutatni, és a hajón tartani. Bérlı - kárrendezés során - a biztosítási kötvény alapján biztosító felé önállóan jár el. 18. Bérbeadó vállalja, hogy a bérelt kikötıhelyen elhelyezett hajóban esetlegesen bekövetkezı kárról a Bérlıt a szükséges kárenyhítési feladatokat követıen értesíti. Bérbeadó helyi képviselıje a káreseményrıl kárfelvételi jegyzıkönyvet vesz fel. A kárenyhítés során felhasznált anyagok ellenértékét a Bérlı köteles megtéríteni. 19. Bérlı tudomásul veszi, hogy a Bérbeadó biztonságtechnikai rendszert üzemeltet vagyonbiztonsági célból a következı telephelyein, illetve kikötıiben: a. Siófok, b. Balatonföldvár, c. Balatonszemes, d. Balatonlelle, e. Balatonboglár, f. Fonyód, g. Keszthely, h. Szigliget, i. Badacsony, j. Tihany, k. Balatonfüred. A Bérbeadó a vízi-közlekedésre vonatkozó jogszabályok vagy a bérleti szerzıdés megszegése esetén jogosult a rögzített adatok felhasználására. A felvételeket kizárólag hatósági eljáráshoz, jogszabályoknak megfelelı feltételek esetén adja át. Bérbeadó kijelenti, hogy az üzemeltetésében lévı biztonságtechnikai rendszer elemei által győjtött adatok kezelése megfelel a évi CXXXIII. a személy - és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló, illetve a évi CXII. az információs önrendelkezési jogról, és az információszabadságról szóló törvények rendelkezéseinek. 20. Bérlı a bérlemény használatát sem részben, sem egészben nem engedheti át harmadik személynek. A kikötıhelyek cseréje csak a Bérbeadó elızetes írásos hozzájárulásával lehetséges. A hajó, vagy tulajdonos változást Bérlı 8 munkanapon belül írásban köteles bejelenteni a Bérbeadónak. A bejelentés elmulasztását a Bérbeadó súlyos szerzıdésszegésnek tekinti, amely alapján a Bérbeadó azonnali hatállyal jogosult a szerzıdést felmondani. 21. Bérlı a bérleményen átalakításokat nem végezhet. 22. A kikötı területére kutyát csak pórázon és szájkosárral lehet bevinni. A kutya viselkedéséért és az esetleges balesetért és kárért kizárólag a kutya tulajdonosa felel. 23. Bérlı által megkötött kikötıhely-bérleti szerzıdés a következı évre elı bérleti jogot nem biztosít. A Bérlı a következı évre vonatkozó bérleti igényét a tárgyévi kikötıhely-bérleti szerzıdés lejártáig jogosult írásban kérni a Bérbeadótól. 24. Amennyiben Bérbeadó súlyosan szerzıdésszegı magatartást tanúsít, és a szerzıdésszegı magatartást Bérlınek a következményekre történı figyelmeztetést is tartalmazó írásbeli felszólításában megjelölt póthatáridın belül sem hagyja abba, illetve kötelezettségének a megjelölt póthatáridın belül sem tesz eleget, Bérlı a póthatáridı lejártától számított 8 napon belül írásban rendkívüli felmondással élhet. Amennyiben Bérlı súlyosan szerzıdésszegı magatartást tanúsít különös tekintettel, ha olyan összeférhetetlen magatartást tanúsít a kikötıben, melynek következtében a többi Bérlı pihenése illetve sportolása el lehetetlenül - és ezt a magatartást Bérbeadónak a következményekre történı figyelmeztetést is tartalmazó írásbeli felszólításában megjelölt póthatáridın belül sem hagyja abba, illetve kötelezettségének a megjelölt póthatáridın belül sem tesz eleget, Bérbeadó a póthatáridı lejártától számított 8 napon belül írásban felmondással élhet. 25. Bérlı a bérleti jogviszony megszőnését követıen haladéktalanul köteles a hajójával a kikötıt elhagyni. Amennyiben Bérlı, e kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a Bérbeadó mindenkori díjszabásának megfelelı napidíjat köteles megfizetni, függetlenül attól, hogy a hajó parton, vagy vízen van elhelyezve.

4 4 26. Felek megállapodnak, hogy a kikötıben, kikötıhelyen, téli tárolási helyen, egyéb, a Bérbeadó rendelkezése alá tartozó tárolási helyen elhelyezett úszólétesítményben, az abban, vagy azon elhelyezett tárgyakon, az ott tartózkodó személyekben, állatokban bekövetkezett kárért, beleértve a következményi károkat és az elmaradt hasznot is a Bérbeadó a felelısségét az általa felróhatóan és szándékosan okozott kár kivételével kizárja. II. Daruzásra vonatkozó rendelkezések: 1. A daruzást (hajó kiemelése vagy vízre tétele) kikötıbe telepített daruval, illetve autódaruval elıre egyeztetett idıpontban a Bérbeadó helyi képviselıje végzi a díjszabás szerinti díj ellenében. A hajó vízre tétele és kiemelése csak abban az esetben végezhetı el, amennyiben a szerzıdésben meghatározott díj, valamint az igénybeveendı szolgáltatási díj befizetése megtörtént. A hajó vízre tételét Bérbeadó megtagadja, ameddig a tárgyévi díj befizetését Bérlı nem igazolja. 2. A kikötı területén idegen daru csak a Bérbeadó elızetes engedélyével, kizárólag a partfalhasználati díj megfizetése ellenében dolgozhat. 3. A Bérbeadó a daruzás során a hajóban tárolt tárgyakban keletkezett károkért felelısséget nem vállal. 4. A Bérbeadó daruzást végzı dolgozója jogosult a hajó kiemelését megtagadni, amennyiben a Bérlı által biztosított hajóágyat nem tartja biztonságosnak. A hajó hajóállványra történı rögzítéséért kizárólag Bérlı felel. 5. A Bérlı a kiemelt hajót köteles a kiemelés idıpontjától számított 5 órán belül a kikötı területérıl elszállítani amennyiben tárolásra nem köt szerzıdést a Bérbeadóval, ellenkezı esetben a díjszabás szerinti idıarányos tárolási díjat köteles megfizetni. Amennyiben a hajó nem a Bérbeadó területén került tárolásra, úgy csak az egyeztetett idıpont elıtt legfeljebb 24 órával lehet a kikötı területére szállítani. III. Téli tárolásra vonatkozó rendelkezések: 1. A tárolásról a helyszínen tárolási jegyzıkönyv készül, melyet a Bérlı köteles aláírni. Tárolási szolgáltatás igénybevétele esetén a hajó tárolási helyét a Bérbeadó határozza meg, melyet munkavégzés esetén jogosult ideiglenesen megváltoztatni, és a hajót átállítani. 2. Hajó tárolása esetén a Bérlı köteles jó mőszaki állapotú, biztonságos, megfelelı alátámasztással rendelkezı hajóágyat biztosítani, melynek elmulasztása esetén a Bérbeadót felelısség nem terheli. 3. Bérlı tudomásul veszi, hogy a tárolási idıszakban (tárgyév december 1. napjától tárgyévet követı év március 31. napjáig) Siófok, Balatonföldvár, Balatonszemes, Balatonlelle, Balatonboglár, Szigliget, Badacsony kikötıi lezárásra kerülnek és ezeken a helyeken vagyonbiztonság céljából Bérbeadó távfelügyeleti biztonságtechnikai rendszert üzemeltet. Ezen oknál fogva a tárolási idıszakban csak indokolt esetben, elızetes bejelentés után a Társaság engedélyével lehet a kikötı területére bejutni. Amennyiben engedély nélkül történik a kikötıbe a bejutás, abban az esetben a biztonsági szolgálat költségeit Bérlı köteles megtéríteni! 4. Téli tárolásra Bérlınek kötelessége a hajót kiürített állapotban elhelyezni. A kitárolt hajókon hagyott felszerelésekért (pl. külmotor, halradar, CD, vitorla stb.) és berendezésekért Bérbeadó semminemő felelısséget nem vállal. A hajó letakarásáról a Bérlınek kell gondoskodnia. 5. Bérbeadó vállalja, hogy az általa bérelt területen elhelyezett hajóban esetlegesen bekövetkezı kárról a Bérlıt azonnal értesíti és a szükséges kárenyhítési feladatokat a Bérlı megérkezéséig a rendelkezésére álló eszközökkel lehetıség szerint elvégzi. A kármentesítés, kárenyhítés költségei a Bérlıt terhelik. 6. Amennyiben Bérlı a tárolási idıszakot követı idıszakra Bérbeadóval kikötıhely-bérleti szerzıdést köt, úgy a Bérbeadó a teljes tárolási idıszak helyett kedvezmény keretében csak ( ig szóló) 4 hónap tárolási díjat számít fel. IV. Egyéb rendelkezések:

5 5 1. Hajóágyak tárolása a kikötı területén - Siófok kivételével - tilos. Bérbeadó, a kikötı területén kívül tárgyév április 01-november 30. napjáig lehetıséget biztosít azon Bérlı számára, aki a hajó téli tárolási szolgáltatást igénybe veszi a Bérbeadótól, hogy a hajóállványát térítésmentesen elhelyezze. Bérbeadó ezen a területen semmilyen szolgáltatást nem nyújt, a területet nem ırzi, a hajóágy elhelyezése a Bérlı saját felelısségére és kárveszélyére történik. A hajóágyak területre szállítása Bérlı feladata és költsége. 2. Bérbeadó az alábbi, egyéb szolgáltatásokat biztosítja a Bérlı részére a díjszabásban rögzített ellenérték fejében: árbocállítás daruval, árbocszerelés, hajófenék-mosás, hajóágy szállítás. 3. A kikötı területén a hajón karbantartási munkákat kizárólag a hajó Bérlıje végezhet a kikötımesterrel egyeztetett módon és idıben saját felelısségére és kárveszélyére. A munkavégzés során köteles betartani a kikötıre vonatkozó munkavédelmi és környezetvédelmi rendelkezéseket. Amennyiben a munkavégzéshez áram vagy egyéb szolgáltatást vesz igénybe a Bérlı, azt köteles fogyasztás alapján Bérbeadó részére megtéríteni. 4. Bérbeadó a Balaton szabályozási vízszintjén belüli vízállás esetén garantálja a kikötı rendeltetésszerő használatának biztosítását, ettıl eltérı vízállásnál a kikötı használata korlátozott lehet. Kikötın kívüli megfelelı vízmélység biztosítása nem a Bérbeadó kompetenciája. 5. Bérlı személyes adatai helyesbítését, az adatkezelés idıtartama alatt bármikor, érvényes szerzıdés esetén adatainak törlését, kizárólag a szerzıdés megszőnését követıen indoklás nélkül kérheti a címen, vagy a Bérbeadó székhely címére küldött megkeresés útján. 6. Bérlı tudomásul veszi, hogy az adatkezelés idıtartama alatt személyes adatai helyesbítését, illetve törlését az adatkezelı csak akkor köteles változáskövetés nélkül végrehajtani, ha a szerzıdés fenntartása szempontjából nem releváns. V. Záró rendelkezések: 1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben elsısorban a Vizi-közlekedésre vonatkozó jogszabályok, a hatályos Kikötırendre, és a Bérbeadó díjszabásban foglaltak, valamint mögöttes jogszabályként a Ptk. vonatkozó szabályai az irányadóak. 2. Felek jelen ÁSZF-bıl eredı vitás kérdéseiket elsısorban békés úton rendezik. Amennyiben a felek békés úton nem tudják rendezni a jogvitát, arra az esetre kikötik - hatáskörtıl függıen - a Kaposvári Járásbíróság, illetve a Kaposvári Törvényszék kizárólagos illetékességét. 3. A jelen ÁSZF a Kikötıhely-bérleti szerzıdés és a tárolási jegyzıkönyv elválaszthatatlan mellékletét képezi. Siófok, december 04.

A Balatoni Hajózási Zrt. általános szerződési feltételei (ÁSZF) a kikötőhely bérleti, tárolási, daruzási és egyéb szolgáltatásokra

A Balatoni Hajózási Zrt. általános szerződési feltételei (ÁSZF) a kikötőhely bérleti, tárolási, daruzási és egyéb szolgáltatásokra A Balatoni Hajózási Zrt. általános szerződési feltételei (ÁSZF) a kikötőhely bérleti, tárolási, daruzási és egyéb szolgáltatásokra I. Kikötőhely-bérletre vonatkozó rendelkezések 1. A Balatoni Hajózási

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. - a Képviselı-testületnek -

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. Tisztelt Képviselı-testület! E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - önkormányzati ingatlan ideiglenes

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2015. február 04-i ülésére

E L İ T E R J E S Z T É S Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2015. február 04-i ülésére E L İ T E R J E S Z T É S Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2015. február 04-i ülésére a Helyi TDM szervezettel kötendı ingatlanhasználati szerzıdés tárgyában Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J A V A S L A T - a Képviselı-testületnek a Rendelıintézet számára eszközök

Részletesebben

GÉPJÁRMŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA

GÉPJÁRMŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás GÉPJÁRMŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2010. január 1-tıl A szabályzat hatálya az önállóan mőködı és gazdálkodó Társulási

Részletesebben

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT 2015. október 1 Az Eszköz Bérbeadási Szabályzat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mérnöki Kamara (székhely: 4400 Nyíregyháza, Kálvin

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZİDÉS

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZİDÉS A1-K000000/000 számú ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZİDÉS amely a.. szám alatti lakóépület, illetıleg vegyes célra használt épület (a továbbiakban együtt: épület), mint felhasználási hely hıközponti mérés szerinti

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától -

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától - ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától - A T&G Health Kft. (azonosító adatok: székhely: 1015 Budapest, Ostrom u 16. fszt. 1., cégjegyzékszám: 01-09-879970, adószám: 13280484-2-41,

Részletesebben

KISKÖREI ÖNKORMÁNYZAT 12/1991./XI.12./ rendelete az idegenforgalmi adóról (Módosítással egységes szöveg)

KISKÖREI ÖNKORMÁNYZAT 12/1991./XI.12./ rendelete az idegenforgalmi adóról (Módosítással egységes szöveg) KISKÖREI ÖNKORMÁNYZAT 12/1991./XI.12./ rendelete az idegenforgalmi adóról (Módosítással egységes szöveg) A helyi önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. sz. törvénnyel összefüggésben elengedhetetlenül fontossá

Részletesebben

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF)

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) 1) Fogalmak: a) Pályázatkezelı: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet b) Felhasználó:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK WEBTÁRHELY BÉRBEADÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK WEBTÁRHELY BÉRBEADÁSRA Webalap Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 6000 Kecskemét, Tövis u. 76. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK WEBTÁRHELY BÉRBEADÁSRA Hatályos: 2006. november 1-tıl 1 1. A szerzıdés tárgya A Szolgáltató a Felhasználó

Részletesebben

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés Az (Székhely H-2251 Tápiószecső, Deák Ferenc utca 32. Adószám: 11680235-2-13, bankszámla szám: Unicredit bank 10918001-00000107-91020006, bejegyezte: Fővárosi bíróság mint Cégbíróság: Cg.: 13-09-133542)

Részletesebben

2012. február 2. napján tartandó

2012. február 2. napján tartandó Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 3863/2012. Sorszám: 9. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. február 2. napján

Részletesebben

MKB-WESTEND ÉLMÉNYKÁRTYÁHOZ KAPCSOLÓDÓ JUTALOM PROGRAM FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA

MKB-WESTEND ÉLMÉNYKÁRTYÁHOZ KAPCSOLÓDÓ JUTALOM PROGRAM FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA MKB-WESTEND ÉLMÉNYKÁRTYÁHOZ KAPCSOLÓDÓ JUTALOM PROGRAM FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA Az MKB Bank Zrt. (a továbbiakban: MKB vagy Bank ) által kibocsátott MKB-WestEnd MasterCard Standard hitelkártyához (a továbbiakban:

Részletesebben

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Utolsó módosítás kelte: 2009.02.26 Hatálybalépés idıpontja: 2009.03.29

Részletesebben

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei 1.. Általános szabályok Az INTER-TRADE KFT minden magyarországi értékesítésére jelen feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, illetve

Részletesebben

A tanulószerzıdésrıl világosan

A tanulószerzıdésrıl világosan A tanulószerzıdésrıl világosan Jogszabályi háttér 1993. évi LXXVI tv. a szakképzésrıl 1993. évi LXXIX tv. a közoktatásról 2003. évi LXXXVI. tv. a szakképzési hozzájárulásról és a képzési rendszer fejlesztésének

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Dabasi Kornélia Előterjeszti: Hegedűs

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA PC-PLANET Informatikai Kft. 5400 Mezıtúr, Dózsa György út 40. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Hatályos: 2012. május 1-tıl. 1 Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetıség...3

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerzıdés részét képezı Általános Szerzıdési Feltételeink

Részletesebben

Kábelsat-2000 Kft szolgáltató

Kábelsat-2000 Kft szolgáltató Kábelsat-2000 Kft szolgáltató a tagja Általános Szerzıdési Feltételek vezetékes mősorjel-elosztási szolgáltatáshoz Csákvár, Gánt, Csókakı, Magyaralmás, Polgárdi, Székesfehérvár-Kisfalud települések területén

Részletesebben

(2) A nem lakás céljára szolgáló helyiség hat hónapot meg nem haladó (ideiglenes) bérbeadásáról a PETB dönt.

(2) A nem lakás céljára szolgáló helyiség hat hónapot meg nem haladó (ideiglenes) bérbeadásáról a PETB dönt. Esztergom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 46/2012. (..) önkormányzati rendelete az Esztergom Város Önkormányzatának tulajdonában lévı nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeirıl

Részletesebben

Nyilvánosságra hozandó szerzıdési feltételei az Országos Földfelszíni Analóg Rádió és Televízió Mősorszórási Szolgáltatások tárgyában

Nyilvánosságra hozandó szerzıdési feltételei az Országos Földfelszíni Analóg Rádió és Televízió Mősorszórási Szolgáltatások tárgyában ANTENNA HUNGÁRIA ZRT. 1119 Budapest, Petzvál J. u. 31-33. Adószáma: 10834730-2-44 Cégjegyzék száma: 01-10-042190 a Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa DH-2644-2/2008. számú határozata alapján az Átláthatóság

Részletesebben

BÉRLETI SZERZİDÉS. mely létrejött egyrészrıl

BÉRLETI SZERZİDÉS. mely létrejött egyrészrıl BÉRLETI SZERZİDÉS A Magyar Államot képviselı szervezettel megkötött vagyonkezelési szerzıdés alapján a DRV Zrt. vagyonkezelésében lévı építményekre telepítendı hírközlési berendezések bérleti jogviszonyának

Részletesebben

Szolgáltatási szerzıdés közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

Szolgáltatási szerzıdés közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatási szerzıdés közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A közmőves ivóvízellátásról és a közmőves szennyvízelvezetésrıl szóló többször módosított 38/1995.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 21. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Lisztesvölgyi lıtér ingatlanhasználati szerzıdésének módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

Ajánlat Felszámolók szakmai felelısségbiztosításhoz

Ajánlat Felszámolók szakmai felelısségbiztosításhoz 1133 Budapest, Váci út 76. Tel: + 36 1 886 6900 Fax: +36 1 886 6909 Budapest, Ajánlat Felszámolók szakmai felelısségbiztosításhoz Ajánlatszám: 1. Szerzıdı adatai: Név: Adószám: Székhely: Utca: 2. Biztosított

Részletesebben

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 KÉRELEM ÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ I. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési

Részletesebben

Vízöntő Gyógyszertár 2085 Pilisvörösvár Fő u. 69/a Vízöntő Patika Kft. 2085 Pilisvörösvár Klapka u. 30. www.vizontogyogyszertar.

Vízöntő Gyógyszertár 2085 Pilisvörösvár Fő u. 69/a Vízöntő Patika Kft. 2085 Pilisvörösvár Klapka u. 30. www.vizontogyogyszertar. VÍZÖNTŐ GYÓGYSZERTÁR HŰSÉGPROGRAM MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalom 1. A működési szabályzat érvényessége... 2 2. Általános feltételek, belépés... 3 3. A Regisztráció igénylése, adattartalma... 3 4. A Törzsvásárló

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl (egységes szerkezetben a 9/2001. (VI.21.), 5/2005. (II.24), 17/2006. (V. 18.), 34/2006.

Részletesebben

HASZNÁLATBAVÉTELI SZERZİDÉS

HASZNÁLATBAVÉTELI SZERZİDÉS HASZNÁLATBAVÉTELI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl a I.BÉLA GIMNÁZIUM, /székhelye: 7100 Szekszárd, Kadarka u.25-27. Adószáma: 1-5416700-2-17, képviselıje: Hajós Éva, igazgató/, mint Használatba adó

Részletesebben

SZÉF ÜZLETSZABÁLYZAT

SZÉF ÜZLETSZABÁLYZAT SZÉF ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Általános rész... 3 3. Széf-rekeszek bérbeadásának feltételei... 3 4. Az Ügyfél kulcsok kiadása... 4 5. A bérelt széf-rekesz nyitása, érték elhelyezés...

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

JEDE ITALAUTOMATÁK BÉRLETI SZERZ DÉSÉNEK LEGFONTOSABB ELEMEI. 1. A Szerz dés határozott id tartamra, 1, vagy 2 évre köt dik

JEDE ITALAUTOMATÁK BÉRLETI SZERZ DÉSÉNEK LEGFONTOSABB ELEMEI. 1. A Szerz dés határozott id tartamra, 1, vagy 2 évre köt dik JEDE ITALAUTOMATÁK BÉRLETI SZERZDÉSÉNEK LEGFONTOSABB ELEMEI 1. A Szerzdés határozott idtartamra, 1, vagy 2 évre kötdik 2. A gépek bérleti díja: a JM Xpress italautomatákra: havi 4.000,- Ft + ÁFA a JM 40-es

Részletesebben

Black Friday Akció Szabályzat

Black Friday Akció Szabályzat Black Friday Akció Szabályzat I. Szervező neve: Vác Városi Kábeltelevízió Kft. (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-060323 adószám:10242041-2-13 adatvédelmi

Részletesebben

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat I. A promóció szervező neve: Kábelfix Kft. (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2612 Kosd, Kossuth utca 41. cégjegyzékszáma: Cg: 13-09-066609 adószám: 10825529-3-13

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2014.(III.13.) HATÁROZATA. A városi sportpálya bérbeadásáról

Jegyzőkönyvi kivonat DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2014.(III.13.) HATÁROZATA. A városi sportpálya bérbeadásáról Jegyzőkönyvi kivonat Készült Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 13. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester Irodájában

Részletesebben

Kábeltelevíziós Szolgáltatás

Kábeltelevíziós Szolgáltatás Készítés/utolsó módosítás dátuma:2009.11.29 1.oldal,összesen:62 Kábeltelevíziós Szolgáltatás NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja Általános Szerzıdési

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK..../. (...) önkormányzati rendelet-tervezete

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK..../. (...) önkormányzati rendelet-tervezete SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK.../. (...) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 33/2009. (XII. 1.)

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2014. szeptember 10 - i nyilvános testületi ülésére a 7. sz. napirendi ponthoz Tárgy: Feladat ellátási szerzıdés

Részletesebben

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. K i v o n a t

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. K i v o n a t Iktatószám: 2-8/2013. Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. K i v o n a t Készült: Társulási Tanácsának 2013. október 24. napján 14.11 órakor a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Tanácskozó

Részletesebben

2/2012. (II.29.) 17/1994. (IV.26.)

2/2012. (II.29.) 17/1994. (IV.26.) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2/2012. (II.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı lakások és helyiségek elidegenítésérıl szóló 17/1994. (IV.26.) Kgy. rendelet módosításáról

Részletesebben

2012. szeptember 13. napján tartandó. Rádpusztai idegenforgalmi centrum fejlesztéséhez benyújtandó támogatáshoz kapcsolódó együttmőködési megállapodás

2012. szeptember 13. napján tartandó. Rádpusztai idegenforgalmi centrum fejlesztéséhez benyújtandó támogatáshoz kapcsolódó együttmőködési megállapodás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 3499/2012. Sorszám: 6. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. szeptember 13.

Részletesebben

FIZETŐ VÁRAKOZÓHELYEK ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉSE Egységes szerkezetbe foglalva.

FIZETŐ VÁRAKOZÓHELYEK ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉSE Egységes szerkezetbe foglalva. FIZETŐ VÁRAKOZÓHELYEK ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉSE Egységes szerkezetbe foglalva. amely létrejött egyrészről Debrecen Megyei Város Önkormányzata (4024 Debrecen, Piac u. 20. képviseletében: Kósa Lajos polgármester),

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA Hajdúhadház, 2012. június 18. A VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA

Részletesebben

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat 1 VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat I. A promóció szervező neve: (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-060323 adószám:10242041-2-13 adatvédelmi

Részletesebben

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE a továbbiakban Szerződés, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. augusztus 27-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. augusztus 27-i ülésére Tárgy: Békési Kistérségi Iroda bérleti ügye Sorszám: IV/6 Elıkészítette: Dr. Farkas László jogi munkatárs Véleményezı bizottság: Pénzügyi Bizottság Tisztelt Képviselı-testület! Döntéshozatal módja: Minısített

Részletesebben

SZÉFBÉRLET ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

SZÉFBÉRLET ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK 1. számú melléklet PÁTRIA Takarékszövetkezet SZÉFBÉRLET ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK 1. Általános rész 1. 1. A szerzıdı felek megállapodnak, hogy jelen Széfbérlet Általános Szerzıdési Feltételeknek

Részletesebben

Lakásbérleti szerződés

Lakásbérleti szerződés Lakásbérleti szerződés amely létrejött egyrészt Dédestapolcsány Községi Önkormányzata Dédestapolcsány, Petőfi út 21., mint bérbeadó (továbbiakban: bérbeadó) másrészt : név: (bérlő) születési hely, idő:..

Részletesebben

HASZNÁLATBAVÉTELI SZERZİDÉS

HASZNÁLATBAVÉTELI SZERZİDÉS HASZNÁLATBAVÉTELI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl a I.BÉLA GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA /székhelye: 7100 Szekszárd, Kadarka u.25-27. Adószáma: 1-5416700-2-17,

Részletesebben

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság. Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság. Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek IV. számú módosításának kivonata 2010. március 15. Általános szerzıdési

Részletesebben

. ar 51 la Tóth János Zoltán polg~ ester jegyző

. ar 51 la Tóth János Zoltán polg~ ester jegyző Kisköre Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014(111. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú helyiségeinek bérleti díjáról egységes szerkezet Kisköre Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Általános információk a jótállási jegy minta alkalmazásával kapcsolatban

Általános információk a jótállási jegy minta alkalmazásával kapcsolatban Általános információk a jótállási jegy minta alkalmazásával kapcsolatban A jótállás (köznapi nyelven: garancia) kétféle lehet: önkéntes, illetve kötelezı. Utóbbiról akkor beszélünk, ha a jótállást jogszabály

Részletesebben

TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészrıl Budakeszi Város Önkormányzata (2092 Budakeszi, Fı utca 179.; törzsszáma: 390022000; adószáma: 15390022-2-13; képviseli: dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A Béres Egészségtár Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság 2000 Szentendre, Dózsa György út 26. szám alatti társaság KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGE SORÁN

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2010. (III.11.) rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2010. (III.11.) rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2010. (III.11.) rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Több mint lehetıség START

Több mint lehetıség START Több mint lehetıség START Napra kész információk a START, START PLUSZ és START EXTRA kártyákról FONTOS! A kártyákat közvetlenül a munkába állás idıpontja elıtt célszerő igényelni START kártya Az a személy,

Részletesebben

Befektetések, fejlesztések megtérülési lehetıségei a Balaton Kiemelt Üdülıkörzetben

Befektetések, fejlesztések megtérülési lehetıségei a Balaton Kiemelt Üdülıkörzetben Befektetések, fejlesztések megtérülési lehetıségei a Balaton Kiemelt Üdülıkörzetben A Balatoni Hajózási Zrt. vitorláskikötı beruházásai Siófok, 2007. november 27. A Balaton egyetlen vitorláskikötı lánca

Részletesebben

Székhely: 7630 Pécs, Zsolnay V. u. 37. Cégjegyzékszám: 02-09-072379

Székhely: 7630 Pécs, Zsolnay V. u. 37. Cégjegyzékszám: 02-09-072379 2. számú melléklet MEGBÍZÁSI SZERZİDÉS mely létrejött egyrészrıl: a Zsolnay Örökségkezelı Nonprofit Kft. mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó), Székhely: 7630 Pécs, Zsolnay V. u. 37. Cégjegyzékszám: 02-09-073887

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra

Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra mely létrejött egyrészről az alább megjelölt Szolgáltató: Elnevezése: Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Székhelye: 1068

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl az Szécsény Város Önkormányzata Címe: 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Adószám: 15451244-2-12 Számlaszám: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 10402142-21424304

Részletesebben

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI TÁVBESZÉLİ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS Készült: 2003. március 01. Az utolsó módosítás hatályos: 2010. április 1-tıl 1. oldal Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató

Részletesebben

COMPLEX JOGI ADATBÁZISOK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI. I. Értelmezı rendelkezések

COMPLEX JOGI ADATBÁZISOK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI. I. Értelmezı rendelkezések COMPLEX JOGI ADATBÁZISOK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI I. Értelmezı rendelkezések Szolgáltató: a CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft. (1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 21 35.). Elıfizetı:

Részletesebben

MUNKASZERZİDÉS határozott idıre szóló. mint munkáltató,

MUNKASZERZİDÉS határozott idıre szóló. <Munkaadó neve> <Munkaadó címe> mint munkáltató, MUNKASZERZİDÉS határozott idıre szóló amely létrejött egyrészrıl az másrészrıl: mint munkáltató, anyja neve: született: sz.ig. száma: lakcíme: mint között

Részletesebben

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre A jelen Általános Szerződési Feltételek(továbbiakban: ÁSZF) kizárólagos

Részletesebben

Benkı Barnabás Zoltánné ügyvezetı

Benkı Barnabás Zoltánné ügyvezetı Tisztelt Képviselı-testület! a Végardó Fürdı fejlesztése érdekében a Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése ( ÉMOP-2.1.1/B-12) címő felhívás keretében benyújtandó pályázat elıkészítésérıl

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. Az Üzletszabályzat nyilvánossága... 4 3. Az Üzletszabályzat módosítása... 4 4. A Bank és az Ügyfél együttmőködése, tájékoztatási

Részletesebben

EGYÜTTMŐKÖDÉSI SZERZİDÉS

EGYÜTTMŐKÖDÉSI SZERZİDÉS EGYÜTTMŐKÖDÉSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl a GYÖNGYHÁZ Önkéntes Kölcsönös Biztosító Nyugdíjpénztár (2400 Dunaújváros, Építık útja 2. képviselı: Balogh László elnök, adószám: 18484717-1-07) - a

Részletesebben

Ballantine s Angels Nights Játékszabályzat

Ballantine s Angels Nights Játékszabályzat Ballantine s Angels Nights Játékszabályzat A Pernod Ricard Hungary Kft. (székhely: 1027 Budapest, Kapás utca 6-12., Cg.: 01-09- 466108; továbbiakban: Pernod Kft.), mint szervező és adatkezelő a jelen játékszabályzatban

Részletesebben

Bérleti szerződés. Amely létrejött egyrészről az:

Bérleti szerződés. Amely létrejött egyrészről az: Bérleti szerződés Amely létrejött egyrészről az: Szervezet: Országos Mentőszolgálat Székhely: 1055 Budapest, Markó u. 22. ÁHT azonosító: 035082 Adószám: 15309989-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01491687

Részletesebben

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT 2015. október 1 Az Eszköz Bérbeadási Szabályzat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mérnöki Kamara (székhely: 4400 Nyíregyháza, Kálvin

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

Ár: 3.735 Ft+Áfa/év. Ár: 7.485 Ft+Áfa/év

Ár: 3.735 Ft+Áfa/év. Ár: 7.485 Ft+Áfa/év HOSZT ITYU-125 125MB web tárterület, 125Mb e-mail tárterület, Ár: 3.735 Ft+Áfa/év ITYU-250 250MB web tárterület, 250Mb e-mail tárterület, Ár: 7.485 Ft+Áfa/év ITYU-500 500MB web tárterület, 500Mb e-mail

Részletesebben

Takarékszövetkezeti Üzletszabályzat EUROSMS. szolgáltatások nyújtására

Takarékszövetkezeti Üzletszabályzat EUROSMS. szolgáltatások nyújtására Takarékszövetkezeti Üzletszabályzat EUROSMS szolgáltatások nyújtására Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2. Általános Szerzıdési Feltételek 3. Ügyfél azonosítás 4. Számlakivonat 5. EUROSMS szolgáltatás ellenértéke

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) a Krecons Művészeti és Kulturális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Szervező )

Részletesebben

Csorvás Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12/2002. (VIII.28.) r e n d e l e t e. a helyi autóbusz-közlekedésrıl

Csorvás Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12/2002. (VIII.28.) r e n d e l e t e. a helyi autóbusz-közlekedésrıl Csorvás Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12/2002. (VIII.28.) r e n d e l e t e a helyi autóbusz-közlekedésrıl Csorvás Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Vállalkozási Szerzıdés

Vállalkozási Szerzıdés Vállalkozási Szerzıdés mely létrejött egyrészrıl Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet (7621 Pécs, Bercsényi u. 3., Adószám:.., Bankszámlaszám:... Képviseli: ), mint megrendelı a továbbiakban:

Részletesebben

VITORLÁS BÉRLETI SZERZŐDÉS

VITORLÁS BÉRLETI SZERZŐDÉS VITORLÁS BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészt név: Jakab Kft cím: 8630 Balatonboglár, Bercsényi u. 47. továbbiakban Bérbeadó, és név: székhely: aláírásra jogosult neve: szül hely, idő: személyi igazolvány

Részletesebben

TATA Kártya (Ifjúsági) Általános Szerzıdési Feltételek

TATA Kártya (Ifjúsági) Általános Szerzıdési Feltételek TATA Kártya (Ifjúsági) Általános Szerzıdési Feltételek Jelen Általános Szerzıdési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) részletesen szabályozzák a Tata Város Önkormányzata, illetve az általa megbízott gazdasági

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-i ülésére Tárgy: A Zirc, Kossuth u. 18. szám alatti 996/3/C helyrajzi számú garázs ingatlan bérleti úton történő

Részletesebben

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE FONTOSABB ELEMEI

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE FONTOSABB ELEMEI AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE FONTOSABB ELEMEI Jogpolitikai elızmények: Széll Kálmán Terv Magyar Munka terv Jogdogmatikai okok: szabályozás rugalmassá tétele jogforrási rendszer átalakítása szociális biztonság

Részletesebben

ClassFM ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI KERETFELTÉTELEK

ClassFM ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI KERETFELTÉTELEK ClassFM ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI KERETFELTÉTELEK ClassFM elnevezéső rádiócsatorna, mint lineáris médiaszolgáltatás terjesztésére Hatálybalépés idıpontja: 2012. április 9. Class FM ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI KERETFELTÉTELEK

Részletesebben

Sajtoskál község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9 / 2004./ X II. 28. / számú rendelete

Sajtoskál község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9 / 2004./ X II. 28. / számú rendelete Sajtoskál község Önkormányzat Képviselı-testületének 9 / 2004./ X II. 28. / számú rendelete A települési szilárd hulladékra vonatkozó kötelezı közszolgáltatásról /EGYSÉGES SZERKEZET/ Sajtoskál község Önkormányzatának

Részletesebben

Yves Rocher Játékszabályzat Samsung játék

Yves Rocher Játékszabályzat Samsung játék Yves Rocher Játékszabályzat Samsung játék (2015. május 1-től 2015. június 30-ig) 1. Játék szervezője és a játék rövid leírása 1.1. Jelen nyereményjáték (a továbbiakban "Játék") szervezője az www.yves-rocher.hu-t

Részletesebben

Tengelic Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA - 2007 -

Tengelic Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA - 2007 - Tengelic Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA - 2007-1 A polgárok személyes adatainak védelme érdekében az 1992. évi LXVI. Tv. 30.. /1/ bekezdése alapján az alábbi (a

Részletesebben

Muhariné Mayer Piroska sk. aljegyzı

Muhariné Mayer Piroska sk. aljegyzı Elıterjesztés 3. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 1-i ülésére Tárgy: Közösségi ellátások és pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátásának biztosítására

Részletesebben

Vác Városi Kábeltelevízió Kft. szolgáltató

Vác Városi Kábeltelevízió Kft. szolgáltató 1 Vác Városi Kábeltelevízió Kft. szolgáltató [ a tagja ] Elıfizetıi tájékoztatója az elektronikus hírközlésrıl szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján vezetékes mősorjel-elosztási (nyilvános

Részletesebben

AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerzıdési Feltételei

AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerzıdési Feltételei AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerzıdési Feltételei 1.. Általános szabályok Az INTER-TRADE KFT minden magyarországi értékesítésére jelen feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendı árutól, illetve

Részletesebben

terjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére Tárgy: Tisztelt Bizottság! Szekszárd, 2011. január 20. Märcz László igazgatóság-vezet

terjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére Tárgy: Tisztelt Bizottság! Szekszárd, 2011. január 20. Märcz László igazgatóság-vezet Elıterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére Tárgy: Javaslat a bel- és külterületi ingatlanok 2011. évi bérleti díjára Tisztelt Bizottság! A Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK B melléklet (TKSZ) ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott fizetési számlák és lekötött betétszámlák vezetéséhez természetes személyek részére Jelen Általános

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:.../2015. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben