Használati utasítás, MultimatEasy

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Használati utasítás, MultimatEasy"

Átírás

1 Használati utasítás, MultimatEasy

2 A használati utasítás szövegének és képanyagának összeállítását nagy körültekintéssel végezték el, úgyanúgy mint fordítását. Azonban elıfordulhatnak benne helyesírási hibák vagy egyéb téves adatok. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ezekért a hibákért nem vállalunk felelısséget.

3 Tartalomjegyzék Tartalom Általámnos tudnivalók... 5 Adatok a használati utasításhoz... 5 A kézikönyvben alkalmazott tagolási elemek... 5 A készülék típusa és gyártási év... 6 Gyártó, szervízelési cím... 6 Szerzı és védıjog... 6 Rendeltetés szerinti használat Biztonsági utalások 7 Biztonsági utalások a szállításhoz... 7 Biztonsági utalások a mőködéshez... 7 Biztonsági utalások a karbantartáshoz és a zavarok megszőntetéséhez... 8 Biztonsági utalások, kerámiaszálak... 8 Figyelmeztetı jelek a készüléken Mőszaki leírás... 9 Alapgép... 9 Csatlakozások és illesztıegységek 10 (interface)... A szállítás mérete Tetszıleges tartozékok Mőszaki adatok, környezeti feltételek A funkciók változatossága Üzembevétel Kicsomagolás és a tartozékok ellenırzése Felállítás és csatlakoztatás Elımelegítés Használat Mőszerfal Kijelzı/Display Magyarázatok az égetési paraméterekhez Mozgások a menüpontokban, menüáttekintés Magyarázatok a menüpontokhoz Mőködés A készülék bekapcsolása, az égetési program 20 elindítása... Saját égetési program létrehozása és elindítása View-funkció (bemérés) Készenléti üzemmódra váltás 22 Gyorshőtés vagy manuális gyorshőtés... 22

4 Tartalomjegyzék 7 Karbantartás és tisztítás A lift-tányér karbantartása Az égetı-muffel/tok kicserélése A vákuumpumpa karbantartása Gyártó, szervízelési cím(ek)... 6 Szerzı és védıjog(ok)... 6 Rendeltetés szerinti használat Ezüstpróbás hitelesítés (kalibráció) Ezüstpróbás hitelesítés Hitelesítıprogram Hibajelentések és zavarok Feszültség kimaradása A beprogramozott programok leírása A készülék hulladékként való kezelése EK szerinti konformitási nyilatkozat... 30

5 Általános tudnivalók 1 Tisztelt Vásárló! Örülünk, hogy Ön a Multimat Easy mellett döntött. Ez a kerámia égetı kályha egy technikailag fejlett és biztonságos készülék, amely számos automatikus funkcióval rendelkezik. Ezt a készüléket különösen a könnyő használat és a gyors betanulási idı jellemzi. A készülék szinte karbantartást sem igényel, és állandó mőködésre lett tervezve. Sok örömet kívánunk Önnek a Multimat Easy-vel való munkához! Adatok a használati utasításhoz Ennek a használati utasításnak a figyelembe vétele feltétlenül szükséges a Multimat Easy sikereses és veszélytelen üzemeltetése érdekében. A használati utasítás fontos utalásokat tartalmaz a készülék biztos, szakszerő és gazdaságos üzembevételéhez. Figyelembe vétele csökkenti a veszélyeket, a javítási költségeket és a kiesı idıt, valamint megnöveli a Multimat Easy megbízhatóságát és élettartamát. Kézikönyvben használt tagolási elemek Biztonsági utalások személyes károk, balesetek vagy anyagi károk esetében: A készüléket csak a DeguDent GmbH által felhatalmazott szakember nyithatja ki! A használati utasítást ki kell függeszteni a készülék közelébe, hogy minden személy, aki a Multimat Easy-t használja, jól lássa és alkalmazza azt. A Multimat Easy szakszerőtlen mőködése miatt keletkezett károkért és/vagy a használati utasítás elıírasainak nem figyelembe vételéért a DeguDent GmbH nem vállal felelısséget. Utalások lépésrıl-lépésre: 1. Távolítsa el Állítsa be... Jelölı a mőködtetı és ellenörzı elemekhez: Menü nyomógomb Kiemelések: Az elülsı felületen található a kijelzı/display (1), amellyel... További tippek és utalások: Utalás: Meglévı programokat lehet...

6 1 Általános tudnivalók A készülék típusa és gyártási év Multimat Easy Gyártási év: 2008 Gyártó, szervízelési cím DeguDent GmbH Rodenbacher Chaussee Hanau Németország Tel.: Fax: Szerzı és védıjog 2004, DeguDent GmbH A használati utásatásban leírt jogok, különösképpen a sokszorosítás és terjesztés jogát, valamint a fordítást a DeguDent GmbH megtartja magának. A használati utasítást tilos bármilyen formában (nyomtatvány, fénymásolat, mikrofilm vagy egyéb) a DeguDent GmbH engedélye nélkül, részben vagy egészben terjeszteni és/vagy elekromos rendszerben tárolni, feldolgozni, sokszorosítani vagy terjeszteni. Ennek meghágása bőntetendı és kártalanításra kötelez. Minden ipari védıjog gyakorlását a DeguDent GmbH fenntartja magának. Rendeltetés szerinti használat A Multimat Easy a fogtechnikában használatos kerámia/porcelán kiégetésére szolgál. Az ötvözetek és kerámiaporok gyártója által elıírt elıírásokat ill. javaslatokat figyelembe kell venni. Egy másfajta vagy ebbıl kiinduló használat nem rendeltetésszerő. Az ebbıl keletkezı károkért egyes-egyedül a Multimat Easy használója/üzemeltetıje a felelıs. Ez ugyanúgy érvényes a készülékben tett önkényes változtatásokra is. A rendeltetés szerinti használathoz tartoznak a következı utalások: biztonság, mőködés, karbantartás, szervízelés és a zavarok megszüntetése, amelyeket ebben a használati utasításban részletesen leírtunk. A készülék csak erre a mőködésre hivatott a fogtechnikában. Más mőködési helyekre ill. -célokra szükséges egy írásos beleegyezés a DeguDent GmbH-tól.

7 Biztonsági utalások2 Biztonsági utalások A DeguDent GmbH készülékeit a technika fejlıdésével lépést tartva és az elismert biztonságtechnikai szabályok szerint tervezték és gyártották.. Mégis adódhatnak a kályha használásakor veszélyek a személy vagy a harmadik fél számára, ill. Multimat Easyben károk is keletkezhetnek, pl. ha a készüléket: nem iskolázott vagy betanított személy kezeli, nem rendeltetés szerint használják, szakszerőtlenül használják és tartják karban. Ebben a kézikönyvben leírt cselekvésekhez csak szakképzett és/vagy betanított személy alkalmas. A törvény szerint engedélyezett minimális életkort be kell tartani! Tanuló, betanuló vagy egy képzésben résztvevı személy csak egy tapasztalt szakember állandó felügyelete alatt használhatja a Multimat Easy-t! Biztonsági utalások a szállításhoz A Multimat Easy kb. 22,7 kg, egy személy is fel bírja emelni és szállítani. A készüléket egy kartondobozban szállítják, az esetleges károktól és ütésektıl a doboz alján és tetején egy kemény habszivacs védi a készüléket. Ez úgy van a dobozban, hogy az égetıkamra egy köztes rugalmas kemény habszivaccsal védve van az ütésektıl. Ha újra be kell csomagolnia a készüléket, ügyeljen a fent említett biztonsági tényezıre. Biztonsági utalások a mőködéshez A készülék biztonságos mőkıdéséhez elengedhetelenül fontosak a következı utalások: A Multimat Easy-t és a vákuumpumpát (a szállítás nem tartalmazza) ne állítsa fel hıforrás közvetlen közelébe, fennáll a készülék túlhevülésének veszélye! A minimális távolság a következı falhoz vagy tárgyhoz legalább cm kell legyen! A készüléket nem gyúlékony felületre szabad felállítani, gyúlékony tárgyakat tartson távol tıle! A vákuumpumpát úgy állítsafel, hogy biztosított legyen az elegendı levegıellátás. Óvja a készüléket a nedvességtıl ill. a páragıztıl! Figyeljen a szükséges csatlakoztatási feszültségre, a Mőszaki adatok, környezeti feltételek c. fejezetben bıvebben olvashat errıl. Mőködés közben tilos az égetıkamrába nyúlni, megégetheti magát! A lift felmenésekor az égetıkamrába ügyeljen a kezére és az ujjaira, becsípıdhetnek! A készülék kinyitása szigóruen tilos, áramütés veszélye! Húzza ki a csatlakozót, ha a Multimat Easy-t hosszabb ideig nem használja!

8 2 Biztonsági utalások Biztonsági utalások a karbantartáshoz és a zavarok megszüntetéséhez A karbantartási, javítási és zavarokat megszőntetı munkálatoknál elengedhetlenül fontosak a következı utalások: Javítási munkákat csak egy a DeguDent GmbH által képzett szakember végezheti! Az elektromos készülék javítását csak villanyszerelı végezheti! A készülék kinyítása elıtt, húzza ki a csatlakozót! Kizárólag eredeti pótalkatrészeket szabad használni! Biztonsági utalások, kerámiaszál Az égetıkamra hıszigetelése kerámiaszálakból tevıdik össze. Hosszabb mőködés vagy magasabb hımérséklet használata után ún. szilikogén anyagok (cristobalit) keletkeznek, amelyek ha a levegıben felszabadulnak, porlerakódást okoznak, és a bır, a szem ill. a légutak lehetséges irritációjához vezetnek. Soha ne nyissa ki az égetıkamra hıszigetelését, ne engedje szabadon az egészségre káros anyagokat! Javításokat csak a DeguDent GmbH által képzett szakember végezhet! Figyelmeztetı jelek a készüléken Figyelem, forró felület utal a Multimat Easy forró felületeire, ezek az égetıkamrában, különösen magas hımérséklet elérésekor, található. Az Általános veszélyes hely jelet a vákuumpumpa nem földelt kapcsolójánál tüntették fel (lásd Csatlakozók és illesztıegységek (interface) c. fejezet). Figyelmeztetjük a következı biztonsági aspektusokra: A nem földelt kapcsolót kizárólag a vákuumpumpához van tervezve! A nem földelt kapcsolóhoz hálózati feszültség szükséges! A vákuumpumpa maximális áramerıssége:2 A.

9 Az alapgép A Multimat Easy egy szép formájú stabil fémházból (1) valamint egy felsı égetıkamrából (2) áll. A hı az égetıkamra (2) belsejében kvarckerámia általi szabad sugárzású főtıtekerccsel termelıdik. Az égetıkamra fala kerámiaszálas szigetelıvel van kibélelve, amely a hıveszteség csökkentésére szolgál. (lásd még Biztonsági utalások, kerámiaszál c. fejezet). Mőszaki leírás 3 Az égetendı tárgyakat beleértve az égetıtalpat és -tálcát (lásd Tetszıleges tartozékok c. fejezet) az ún. liftre (3) kell helyezni, amelyik automatikusan az égetıkamrába emelkedik, és az égetés végeztével pedig újra leereszkedik. Ezek a mozdulatok egy ún. lépı motor segítségével történnek, amely fordulatát egy hajtómő szabályozza. A jobb kezelhetıség érdekében az égetni valót égetıtálcával együtt teheti a mágneses tálcára is. Az elülsı felületen ergomikusan elrendezve: a fóliabillenytőzet (4) a kijelzıvel (5). Itt lehívhatóak a meglévı programok ill. újabb égetési programokat lehet betáplálni és lementeni. A készülék belsejébe épített mikro-vezérlıszerkezet írányítja az összes égetési programokat. A biztos állás érdekében a készülék négy erıs lábbal (6) van ellátva.

10 3 Mőszaki leírás Csatlakozók és illesztıegységek (interface) A következı elektronikus csatlakozó ill. illesztıegységek állnak rendelkezésre: Nem földelt dúgos csatlakozó hálózati csatlakozáshoz (7) Be- és kikapcsoló túlterhelési megszakítóval (8) RJ-45-illesztıegység (9) (csak szervíz célból) 2x USB-bemenet (10) (szervíz-update-hez egy memória cerúzáról) Csıkapcsolat a vákuumpumpához (11) Nem földelt konnektor a vákuumpumpához (12) egy opcionális vákuumpumpa árammal való ellátásához. A nem földelt kapcsoló kizárólag a vákuumpumpához van tervezve! A nem földelt kapcsolóhoz hálózati feszültség szükséges! A vákuumpumpa maximális áramerıssége: 2 A. Szállítási méret A csomag tartalma : Multimat Easy kerámiaégetı kályha hálózati kábel földelt csatlakozóhoz használati utasítás 1 db. égetıtalp (13) 1 db. égetıtálca (14) 1 db. mágneses tálca(15) csipesz

11 Tetszıleges tartozékok A DeguDent GmbH cégtıl a következı tartozékok igényelhetıek tetszılegesen: vákuumpumpa (16) hitelesítı (kalibrációs) készlet (17) kézi ezüstpróba REF , amely 5 db. próbatálcából és 20 ezüstdrótból (Ø 0,3 mm, hossz = 37 mm) Mőszaki adatok, környezeti feltételek Áramellátás: V AV, 50 / 60 Hz alternatív V AV, 50 / 60 Hz Megengedett feszültségingadozás: nem több, mint ±10 % Max. teljesítményfelvétel: W Teljesítményfelvétel alvó üzemmódban: 18 W Méretek (szélesség x mélység x magasság): 280 mm x 430 mm x 610 mm Súly: kb. 22,7 kg Az égetıkamra hasznos magassága: 67 mm Az égetıkamra hasznos átmérıje: 85 mm Használat: Csak belsı helységekben, nem gyúlékony felállítási felületen Min.-/max.-környezeti hımérséklet: 0-tól 40 C-ig, optimális: 20 C, ± 2 C Főtıelem: kvarckerámia szabadon sugárzó főtıtekerccsel Max. égetési hımérséklet: C Kijelzı/display: megvilágított, 2 x 24 karakteres LCD kijelzı Beadó készülék: Fóliabillentyőzet

12 3 Mőszaki leírás A funkciók változatossága Az égetési adatok teljes megjelenítése 100 szabadon betáplálható és lementhetı program, számos üzemileg beállított példaprogram lehívható Lehetıség van a futó programba való beavatkozásra Egy már meglévı program megváltoztatása és külön programként való lementése Egy már meglévı program átmásolása egy új programszámrar Vákuumidı 99 percig Vákuum névleges értékként való megjelenítése Vákuum szabadon beállítható Égetési idı 99 percig Szárítási és elımelegítési idı 25 percig Vákuumprogram a szálas izoláslásban keletkezı nedvesség elkerülése végett Alvó üzemmód Az üzemi órák megjelenítése A vákuumpumpák futási idejének megjelenítése Nyelv kiválasztása A hibajelentések kibocsátása Rövid áramszünet után az égetési folyamat automatikusan tovább folytatódik Áramszünet esetén határtalan adatbiztonság A hálózati frekvencuia automatikus felismerése Lekapcsolható jelzıhang A korrektúra tényezı megadása az ezüstszálas hitelesítés után Felmelegítési ráta: C/perc Lehetıség van egy szabályozható lehőtésre Kézi vagy beprogramozható gyorslehőtés a vákuumpumpa által Az égetés végéig kijelzi a maradék idıt Túlhevülés elleni védelem és muffel-ellenırzés Kiválóan pontos hımérséklet megadás Készenléti üzemmód - az égetıkamrában keletkezı nedvesség elkerülése végett

13 Üzembevétel 4 Kicsomagolás és a tartozékok ellenırzése 1. Kérjük, minenekelıtt ellenırizze a Shockwatch - matricát a csomagoláson. Amennyiben vörös színő, akkor a becsapódási energia magasabb a kelleténél, ami azt jelenti, hogy készüléke a szállítás alatt megsérülhetett. Kérjen a szállítótól egy írásos bizonylatot a Shockwatch matrica állapotáról. 2. Nyissa ki a dobozt és távolítsa el a felsı kemény habszivacsot. 3. Végül vegye ki a készüléket és tartozékait. 4. Ellenırizze figyelmesen annak teljességét (lásd Szállítási méret c. fejezet) vagy esetleges szállítás során történt sérülését. Ha kifogásolni valója van, kérjük, jelezze feltétlenül a DeguDent GmbH-nál. Felállítás és csatlakoztatás 1. Állítsa a készüléket egy teherbíró, nem gyúlékony helyre. A minimális távolság a legközelebbi falhoz/tárgyhoz legalább 25-tıl 30-ig cm kell legyen (lásd még a Biztonsági utálasások az üzemeltetéshez c. fejezet). 2. Dugja be a hálózati kábelt a készülékbe és kösse össze egy földelt konektorral (lásd csatlakozási értékek: Mőszaki adatok, környezeti feltételek c. fejezet). Ez az áramkör kizárólag a Multimat Easy-t lássa el árammal. Hosszabító kábel használata tilos! 3. Csatlakoztassa a csövet a vákuumpumpa (opció) és a készülék sőrített levegıs csatlakozója közé. (lásd a képen). 4. Állítsa az égetıtalpat a liftre, valamint a mágneses tálcát a készülékre. Elımelegítés Az elsı üzembevételkor a gyártó a Multimat Easy elımelegítését ajánlja, mivel a készülék a szállítás alatt hosszabb ideig nyugalmi állapotban volt. A telepített programok közül kiválaszthat egy megfelelı speciális programot (lásd a Magyarázatok a menüpontokhoz c. fejezet), amely az elımelegítést végzi el. Utalásokat a programok indításához a Készülék bekapcsolása, égetıprogram elíndítása címő fejezetben talál.

14 5 Használat Mőszerfal Az összes paraméter a kijelzın jól látható, ill. itt beadható és editálható. A beadás kizárólag a fóliabillentyőzeten történik. A billentyőzet segítségével beadhatja a kijelzın megjelenı adatokat (lásd Kijelzı/Display c. fejezet) ill. válthat az egyes menüpontok között (lásd Mozgások a menüpontokban, menüáttekintés c. fejezet). Utalás: Amennyiben a vezérlést az on/off gombbal kikapcsoljuk, a készülék alvó üzemmódra vált (a kijelzı világítása kialszik, lassabb processzor- ütem...), ezáltal jelentıs energiát takarít meg. Amennyiben megint megnyomja az on/off gombot, a készülék újra normál üzemmódban mőködik. A billentyőzetek a következı funkciókkal rendelkeznek: (1) Kijelzı/Display: megmutat minden égetési paramétert (lásd Kijelzı/Display c. fejezet). (2) on/off gombok: be-/kikapcsolás. Kikapcsolt állapotban a lift lezárja az égetıkamrát, a készülék készenléti állapotban van. (vákuum + készenléti hımérséklet). (3) / gombok: a lift le/fel mozog (4) Csillag gomb: a vákuumpumpa segítségével történı gyorshőtés. (5) Menü gomb: a konfigurációs menü lehívása; innen lehívható több almenü a rendszer konfigurációjához (lásd Mozgások a menüpontokban, menüáttekintés c. fejezet). (6) P gomb: direkt lehívható program (7) S gomb: a kijelzın megjelenített paraméterek mentése (8) / : mozgások a menükben (lásd Mozgások a menüpontokban, menüáttekintés c. fejezet) (9) + gombok: paramétereket csökkent/növel (10) ESC gomb: változtatás nélkül vissza (11) ENTER gomb: a beadott adatok igazolása (12) Számbillentyők: paraméterek megadása, számjegyek: 0-tól 9-ig (13) start stop: égetési program: start/stop (14) zöld LED égı: az égetési program alatt ég

15 Kijelzı/Display (1) Programszámok, max. 300 program (2) * - gyorshőtés kijelzése (3) Elımelegítési hımérséklet, 100-tól C-ig (4) Felmelegítési ráta, 1-tıl 120 C-ig/perc (5) Névleges égetési hımérséklet, 300-tól C-ig (6) Tényleges égetési hımérséklet, 0-tól C-ig (7) Maradék égetési idı, 0,00-tól 99,5 percig (8) Elıre beállított szárítási idı, 0-tól 25 percig (9) Elıre beállított elımelegítési idı, 0-tól 25 percig (10) Vákuum ki/be, -höhe, 1-tıl 99 hpa-ig (11) V ákuum-idı, 0,00-tól 99,5 percig (12) Elıre beállított égetési idı, 0,00-tól 99,5 percig (13) A hőtési fok kijelzése, 1, 2 vagy 3 Magyarázatok az égetési paraméterekhez (1) Programszámok: Maximum 100 programot menthetünk le, amelyek számait a kijelzın max. 2 helyen kijelölik. (2) Gyorshőtés: A gyorshőtés alatt bekapcsol a vákuumpumpa, és addig szívja ki az égetıkamrából a levegıt, ameddig a kezdeti hımérsékletet el nem érte. Ezt a kijelzın a csillag jelöli az alaphımérséklet eléréséig hőt. (lásd Gyorshőtés vagy manuális gyorshőtés c. fejezet). (3) Elımelegítési hımérséklet: Azt a hımérsékletet állítjuk be, amelyiket az égetés elıtt szeretnénk elérni; 100-tól C-ig beállítható. (4) Felmelegítési ráta: A hımérséklet emelkedésének sebességét állítjuk be az elımelegítés során: 1-tıl 120 C/percig. (5) Névleges égetési hımérséklet: Azt a hımérsékletet állítjuk be, amelyiket az égetés során szeretnénk elérni; 300-tól C-ig beállítható. (6) Tényleges égetési hımérséklet: Az égetési kamrában pillanatnyilag elért hımérséklet kijelzése: 0-tól C-ig. (7) Maradék égetési idı: Kijelöli a maradék égetési idıt percben. (8) Elıre beállított szárítási idı: A készülék melegszik az elımelegítési hımérséklet eléréséhez. Ez idı alatt az égetıkamra fokozatosan bezáródik; 0-tól 25 percig. (9) Elıre beállított elımelegítési idı: A készülék melegszik az elımelegítési hımérséklet eléréséhez. Ez idı alatt az égetıkamra zárva van; 0-tól 25 percig, max. 2 helyen jelenik meg. (10) Vákuumérték ki/be: Amennyiben egy vákuum is mellékelve van, itt kijelzi a beállított értéket. A vákuum 1-tıl 99 in hpa-ig beállítható. (11) Vákuumidı: A vákuumpumpa mőködésének idejét állítjuk be: 0,0-tól 99,9 percig.

16 (12) Elıre beállított égetési idı: Az égetési idı beállítása: 0,0-tól 99,9 percig. (13) A hőtési fok kijelzése: A hőtési fokok által történı hőtés a kerámiában levı feszültség fokozatos csökkentésére szolgál. Amennyiben (2) pontban elıre beállítottuk, a hőtés közvetlenül az égetés végeztével fog elkezdıdni (12). 0-ás fok a lift azonnal az alsó, végsı pozícióba áll nincs hőtés 1-es fok az égetni való kb. 7 cm-re kijön az égetıkamrából 2-es fok az égetni való kb. 5 cm-re kijön az égetıkamrából 3-as fok az égetni való az égetıkamrában marad Mindig egy alaphımérsékletbıl induljunk ki (400 C-ra elıre beállítani). A program elindítása után a készülék felmelegszik, hogy az elımelegítési hımérséklet elérje (3) (pld. 75 C) (lásd elımelegítési hım. start ). A szárítási idı alatt (8) az égetıkamra fokozatosan bezárul, ennek a folyamatnak a végén teljesen bezárul, valamint az elımelegítési hımérséklet elérte a beállított értéket. Ezután az elıre beállított elımelegítési idı fut (9). Miután ez a program befejezıdik, kezdıdik a felmelegítés a megfelelı felmelegítési rátával (4) (pld. 120 C/perc). Az égetési hımérséklet (6) (pld C) elérte után, kezdetét veszi az égetési idı (12), mialatt a vákuumpumpa is beindul a beállított vákuumidı szerint (11). Az égetés végeztével elkezdıdik az elıre beállított hőtési fok (13). alap-. elım- égetı- elımel.- felmel. égetési- hőtés hım. hım. kamra hım. kezd. hım. kezdıdik. start bezár elérve elérve felmelegít/lehőt vákuum

17 Használat 5 Mozgás a menüpontokban, menüáttekintés A Magyarázatok az égetési paraméterkhez címő fejezetben jelölt értékeket a fımenüben is megtaláljuk, a kályha használata során és új programok beprogramozásánál, a kijelzın látható. A bekapcsoláskor a fımenü elıtt további menük jelennek meg ill. a fımenübıl kiindulva számos almenü hívható le a Menü billentyővel - paraméterek beállításához. A menükön belül navigálhatunk vissza az ESC billentyővel. A következı áttekintésben pedig adatokat találhatunk a billentyők/gombok funkciójához: Degudent KBO V feltölt... Önteszt Nyelv [német/angol] Enter Konfiguráció Menü F menü (utolsó program) Alaph mérséklet [ C/ F] Futamid Óra muffel:xx:yy Készenléti h m. [ C/ F] Hitelesítés Óra pumpa:xx:yy Készenléti h m. [be/ki] Programok törlése Óra kályha:xx:yy C / Fahrenheit [ C/ F] Beprogr. programok letöltése Jelz hang [be/ki] Update/frissítés Programok törlése Adattárolás

18 Használat 5 Ebben a menüpontban eldöntheti, hogy a készenléti mőködés alatt (lásd Készenléti üzemmódra vált c. fejezet) a vákummpumpa menjen-e. Készenléti h m. [be/ki] Ebben a menüpontban átállíthatja a C-ot Fahrenheit-ra. C / Fahrenheit [ C/ F] A jelzıhang be- és kikapcsolása. Bekapcsolt jelzıhang: Rövid hang minden billentyő-lenyomásnál hosszú hang nem engedélyezett beadásoknál háromszoros hang, a program befejezıdött. Jelz hang [be/ki] A főtı-muffel/tok üzemi órájának kijelölése a menüpontokon belül. Óra muffel:xx:yy A vákummpumpa üzemi órájának kijelölése. Óra pumpa:xx:yy A Multimat Easy üzemi órájának kijelölése. Óra kályha:xx:yy Innen tölthet le programokat egy belsı tárolóról vagy az USB illesztıegység/interface memória ceruzájáról. Beprogr. programok letöltése Innen elindíthat egy Softwareupdate-t (frissítést), ha az USB ceruzán az új Software verzió található. Update/frissítés Ebben a menüpontban elindíthatja az adattárolást. Adattárolás Választhat a német és az angol nyelv között. A kijelzın megjelenik. Nyelv [német/angol] Itt elıre bellíthatja az alaphımérsékletet (standard szerint: 400 C), lásd a diagramot a Magyarázatok az égetési paraméterekhez c. fejezetben. Alaph mérséklet [ C/ F] Ebben a menüpontban eldöntheti, hogy a készenléti mőkıdés alatt a főtı-muffel főtsön-e. (lásd Készenléti üzemódra vált c. fejezet). Készenléti h m. [ C/ F]

19 6 Mőködés Készüléket bekapcsolni, égetési programot elindítani 1. A készüléket a be-/kikapcsolóval kapcsolja be, ezután a feltöltés következik, majd a renszer egy öntesztet visz végbe. 2. Az utoljára véghezvitt programmal megjelenik a fımenü. 3. Indítsa el a liftet a gombbal, végül tegye az égetni valót az égetıtalppal és az égetıtálcával együtt a liftre. 4. Amennyiben a soron következı programot véghez szeretné vinni, nyomja be a start stop gombokat, a LED égı zöldre vált. Saját égetési programot létrehozni és elindítani Utalás: Amennyiben olyan paramétert adott meg, amelyik az engedélyezett értékhatáron kivül van (lásd Magyarázatok az égetési paraméterekhez c. fejezet), megszólal a jelzıhang és a kurzor az újra editálandó helyre ugrik. Minden egyes paraméter megadására mindig 60 mp áll rendelkezésére. 1. Ön a fımenüben van most. 2. Nyomja meg a P gombot, ezáltal aktiválta a programszámokat. A billenytyőzet ill. -+ gombok segítsével adja meg a kívánt program számát. 3. Nyomja meg a gombot, a kuzor tovább ugrik az elımelegítési hımérséklet mezıbe. A billentyőzet ill. -+ gombok segítsével adja meg a kívánt program számát. 4. Nyomja meg a gombot, a kurzor tovább ugrik a felmelegítési ráta mezıbe. A billentyőzet ill. -+ gombok segítsével adja meg a kívánt program számát. 5. Nyomja meg a gombot, a kurzor tovább ugrik a névleges égetési hımérséklet mezıbe.. A billentyőzet ill. -+ gombok segítsével adja meg a kívánt program számát. 6. Nyomja meg a gombot, a kurzor tovább ugrik a szárítási idı mezıbe. A billentyőzet ill. -+ gombok segítsével adja meg a kívánt program számát Nyomja meg a gombot, a kurzor tovább ugrik a az elımelegítési idı mezıbe. A billentyőzet ill. -+ gombok segítsével adja meg a kívánt program számát..

20 8. Nyomja meg a gombot, a kurzor tovább ugrik a vákuum mezıbe. A billentyőzet ill. -+ gombok segítsével adja meg a kívánt program számát. 9. Nyomja meg a gombot, a kurzor tovább ugrik a vákuumidı mezıbe. A billentyőzet ill. -+ gombok segítsével adja meg a kívánt program számát. 10. Nyomja meg a gombot, a kurzor tovább ugrik az égetési idı mezıbe. A billentyőzet ill. -+ gombok segítsével adja meg a kívánt program számát, 11. Mentse le az új programot az S gomb megnyomásával 12. A program indításához, kérjük, nyomja meg a start stop gombokat, a LED égı zöldre vált (lásd Készüléket bekapcsolni, égetési programot elindítani c. fejezet). A maradék égetési idı mezıben figyelemmel kísérheti az égetési idı elteltét. Utalás: A program futása alatt a következı gombokat használhatja: (3) / : lift, (5) Menü: a konfiguraciómenü lehívása, a paraméter csak belátható, de nem editálható, (13) start stop: égetési program: stop.

21 6 Mőködés View-funkció (bemérés) A vákuum nélküli égetés alatt fenáll annak a lehetısége, hogy a liftet a leküldje vagy a liftgombbal,, megállítsa, az égetni való megvizsgálása végett. Az égetési idıt megállítja, a kurzor pedig az égetési idın áll. A kurzorgomb által csökkenthetı ill. növelhetı az égetési hımérséklet. Végül a lift-tányért újból fel kell küldeni (az égetıkamra bezárva) és a program folytatható. A szabályozás után max. három percig lehet utánégetni, az utánégetési idı nullától kezdıdik. Az utánégetést bármikor meg lehet szakítani start stop gombokkal. Készenléti üzemódra váltás A Multimat Easy készenléti üzemmódja egy optimális nedvességet biztosít az égetıkamra belsejében, valmint a nedvességet távol tartja az izolálástól. Készenléti üzemmód nem más mint konstans felmelegedés pld. 120 C-os hımérsékleten, ráadásul még a vákuumot is be lehet kapcsolni. Miután a készüléket a be-/kikapcsolóval bekapcsolta, a készenléti mőködés is automatikusan bekapcsol, amennyiben ez elızıleg aktiválva volt (lásd lejebb). Mihelyt Ön a vezérlést az on/off fal bekapcsolta, kikapcsol a készenléti funkció. Vezérlés ki, a készenléti mőködés újbóli automatikus bekapcsolását jelenti. Gyorshőtés vagy manuális gyorshőtés Gyorshőtéskor közvetlenül a program lefutása után bekapcsol a vákuumpumpa nyitott égetıkamránál, és addig szívja ki a levegıt, míg el nem éri az alaphımérsékletet. Bekapcsolt gyorshőtés látható a (2)-en, a kijelzın egy kis csillaggal (lásd Kijelzı/Display c. fejezet). Amennyiben manuálisan kíván hőteni, meg kell adnia az automatikus hőtési fokot, 0 paraméterrel (13)-on (lásd Kijelzı/Display c. fejezet). A menüpotokon belül be-/kikapcsolhatja a gyorshőtés üzemmódot (lásd Magyarázatok a menükhöz ): Gyorh tés [be/ki] A manuális gyorshőtés elindításához, nyomja meg a program befejezése után a gombot. A lift lemegy, a vákuumpumpa beindul, amíg az induló hımérsékletet el nem éri. Ahhoz, hogy a készenléti funkciót aktiválni tudja, mindenekelıtt be kell állítania a menüben a készenléti hımérsékletet (lásd Magyarázatok a menüpontokhoz c. fejezet): Készenléti h m. [ C/ F] A készenléti vákuumot is meghatározhatja a menüben, ha a a vákuumpumpa a főtés kiegészítıjeként szintén be kell kapcsoljon: Készenléti vákuum [be/ki]

22 Karbantartás és tisztítás 7 A lift-tányér karbantartása A lift-tányér (lásd Alapgép c. fejezet) felemelt állapotban szorosan lezárja az égetési teret lefele, ezenfelül az O- formájú győrő pedig a tömítési felület hézagmentes lezárásáról gondoskodik. Vegye figyelmbe, hogy a lift-tányér felülete ill. az O-formájú győrő bepiszkolódhat vagy károsodhat, ezért ellenırizze rendszeresen. A hibás O-formájú győrőket haladéktalanul ki kell cserélni. Az égetı-muffel kicserélése Ha az égetési minısége csökken ill. egyre gyakoribb a hitelesítés (lásd Ezüstpróbás hitelesítés c. fejezet), ennek oka az égetı-muffel öregedése lehet. A égetı-muffelt csak a DeguDent GmbH által felhatalmazott szakember végezheti! A vákuumpumpa karbantartása Amennyiben a Multimat Easy-t egy vákuumpumpával mőködteti (lásd Tetszıleges tartozékok c. fejezet), erre vonatkozólag különös karbantartási munkák szükségesek, pld. olajcsere. Információkat erre a pumpa használati utasításában talál.

23 8 Ezüstpróbás hitelesítés Ezüstpróbás hitelesítés A hımérsékletszabályzás üzemileg precízen be van állítva, azonban különbözı környezeti tényezık az égetési folyamat ténylegesen meglévı hımérsékletének eltéréseihez vezethetnek. Ebben segít a hitelesítés (kalibráció), a következı javítási értékek beadásával, a vezérlésen keresztül. Kérjük, a következıképpen járjon el: 1. Kapcsolja be a Multimat Easy-t (lásd Készülék bekapcsolása, égetési program elíndítása c. fejezet). 2. Melegítse az égetıkamrát 650 C-on 60,0 percen át fel/elı. 3. Eközben tegye az ezüstdrótot a próbatálcára (lásd Tetszıleges tartozékok c. fejezet) 4. Nyissa ki az égetıkamrát, és tegye be a próbatálcát az ezüstdróttal az égetıtalp közepére. Amennyiben a beállított hımérséklet megegyezik a a ténylegesen meglévı hımérséklettel (± 2 C-os pontosság), így az ezüstdrót hegyén egy kis buborék képzıdik. Ebben az esetben nem szükséges javítási értéket megadni. Amennyiben az ezüstdrót teljesen elovadt, a készülék hımérséklete túl magas. 5. Indítsa el a hitelesítıprogramot (lásd köv. fejezet: Hitelesítıprogram ), ha ezt már lementette. Futassa át a programot. Amennyiben a drót felszíne nem olvadt meg, így a hımérséklet túl alacsony. Az utolsó két esetben a Hitelesítés menüben meg kell adjon egy offset-értéket. Kiindulhat a már megadott értékbıl, míg meg nem találja a helyes égetési hımérsékletet (fel/le gombok); vagy lenullázza a megadott értéket és kezdi a folyamatot elırıl. Hitelesítés

HAJDU. Kondenzációs gázkazánok HGK 24 HGK 28 HGK 36 HGK 47. Beüzemelési útmutató

HAJDU. Kondenzációs gázkazánok HGK 24 HGK 28 HGK 36 HGK 47. Beüzemelési útmutató HAJDU Kondenzációs gázkazánok HGK 24 HGK 28 HGK 36 HGK 47 Beüzemelési útmutató Mielıtt a készüléket beüzemelné és alkalmazná, olvassa el gondosan a beüzemelési útmutatót. A beüzemelési útmutatót tartsa

Részletesebben

EATON 9130 UPS 5000 6000 VA. Kezelési útmutató. Copyright 2010 EATON. Minden jog fenntartva. Szerviz és támogatás: Hívja a szerviz képviseletet

EATON 9130 UPS 5000 6000 VA. Kezelési útmutató. Copyright 2010 EATON. Minden jog fenntartva. Szerviz és támogatás: Hívja a szerviz képviseletet EATON 9130 UPS 5000 6000 VA Kezelési útmutató Copyright 2010 EATON Minden jog fenntartva. Szerviz és támogatás: Hívja a szerviz képviseletet 9130 UPS-EN A osztályú elektromágneses megfelelıség Hivatkozott

Részletesebben

HygroMatik Működési leírás Vezérlések. Basic DS Comfort DS Comfort Plus DS

HygroMatik Működési leírás Vezérlések. Basic DS Comfort DS Comfort Plus DS HygroMatik Működési leírás Vezérlések Basic DS Comfort DS Comfort Plus DS 1 1. Bevezetés 5. 1.1 Nyomdai megjelölések 5 1.2 Dokumentáció 5 1.3 Rendeltetésszerű használat 6 2 Biztonsági utasítások 7 2.1

Részletesebben

RENOVA C 24 E RENOVA F 24 E

RENOVA C 24 E RENOVA F 24 E KOMBI FALI GÁZKAZÁN RENOVA C 24 E RENOVA F 24 E KEZELÉSI -, SZERELÉSI ÚTMUTATÓ, KARBANTARTÁS, ELLENİRZÉS Forgalmazó: Saunier Duval Magyarország Rt 1238. Budapest, Helsinki út 120. Tel: 283-0553, 283-0556

Részletesebben

Használati utasítás. Technogym s.p.a. által lett bejegyezve Olaszországban és más

Használati utasítás. Technogym s.p.a. által lett bejegyezve Olaszországban és más Használati utasítás Technogym, The Wellness Company, Excite és CPR (figuratív) a Technogym s.p.a. tulajdonában lévő védjegyek Olaszországban és más országokban. A Smartkey és a TGS key az itt illusztrált

Részletesebben

www.markabolt.hu használati útmutató Mosógép EWH 127310 W

www.markabolt.hu használati útmutató Mosógép EWH 127310 W használati útmutató Mosógép EWH 127310 W 2 electrolux Electrolux. Thinking of you. Többet is megtudhat elképzeléseinkrol a www.electrolux.com címen Tartalomjegyzék Biztonsági információk Termékleírás Kezelőpanel

Részletesebben

Tartalomjegyzék >>> TARTALOMJEGYZÉK

Tartalomjegyzék >>> TARTALOMJEGYZÉK KEZELÉSI ÚTMUTATÓ >>> TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 Biztonsági figyelmeztetések 6 A Navigációs készülék 8 A kezelési utasítás tartalma 8 Használat 8 Navigáció 8 Zene* 9 Képek* 9 Videó*

Részletesebben

Automatikus digitális vérnyomásmér Model M10-IT Használati utasítás

Automatikus digitális vérnyomásmér Model M10-IT Használati utasítás Automatikus digitális vérnyomásmér Model M10-IT Használati utasítás HU IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Tartalom A készülék használata el tt Bevezetés...3 Fontos biztonsági el írások...4 1. Áttekintés...6 2.

Részletesebben

Lávaköves gázgrill Cikkszám: 12399 Összeszerelési és használati utasítás

Lávaköves gázgrill Cikkszám: 12399 Összeszerelési és használati utasítás Lávaköves gázgrill Cikkszám: 12399 Összeszerelési és használati utasítás A munka megkezdése elıtt elıször olvassa el! A jelen útmutatóban közölt elıírások figyelmen kívül hagyása a készülék mőködési zavaraihoz

Részletesebben

Hálózatra tápláló napelemes inverterek HASZNÁLATI ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓ EHE-N1K5TL EHE-N2KTL EHE-N3KTL EHE-N4KTL EHE-N4K6TL

Hálózatra tápláló napelemes inverterek HASZNÁLATI ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓ EHE-N1K5TL EHE-N2KTL EHE-N3KTL EHE-N4KTL EHE-N4K6TL Hálózatra tápláló napelemes inverterek HASZNÁLATI ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓ A szerzői jog az Anhui EHE Energy Tech. Ltd. cégé. EHE-N1K5TL EHE-N2KTL EHE-N3KTL EHE-N4KTL EHE-N4K6TL Ez a dokumentáció védett és

Részletesebben

Sa-6 Mini szőrıaudiométer

Sa-6 Mini szőrıaudiométer MEDIROLL Orvostechnikai Kft. 4025 Debrecen, Segner tér 1. (52) 533-737, 533-738 Fax: (52) 534-446 Használat utasítás Sa-6 Mini szőrıaudiométer FIGYELEM! A készülék szerzıi jogi védelmi kategóriák által

Részletesebben

Aventa comfort. Használati utasítás Beszerelési utasítás Kérjük a jármüben tartani!

Aventa comfort. Használati utasítás Beszerelési utasítás Kérjük a jármüben tartani! Aventa comfort Használati utasítás Beszerelési utasítás Kérjük a jármüben tartani! Aventa comfort Tartalom jegyzék Alkalmazott jelölések... 3 Biztonsági utasítások... 3 Klímaberendezések használatára vonatkozó

Részletesebben

FW 200. Időjárás-vezérelt szabályozó Solárszabályzással. BUS-képes Heatronic 3-as fűtőkészülékekhez. Üzembe helyezési és kezelési utasítás

FW 200. Időjárás-vezérelt szabályozó Solárszabályzással. BUS-képes Heatronic 3-as fűtőkészülékekhez. Üzembe helyezési és kezelési utasítás 6 720 612 481-00.1R Időjárás-vezérelt szabályozó Solárszabályzással FW 200 US-képes Heatronic 3-as fűtőkészülékekhez Üzembe helyezési és kezelési utasítás HU 2 A kezelõelemek és szimbólumok áttekintése

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Lakossági 4-utas kazettás készülékhez. LÉGKONDÍCIONÁLÓ (SPLIT Típusú) RAS-M16SMUV-E RAS-M16SMUCV-E.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Lakossági 4-utas kazettás készülékhez. LÉGKONDÍCIONÁLÓ (SPLIT Típusú) RAS-M16SMUV-E RAS-M16SMUCV-E. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Lakossági 4-utas kazettás készülékhez LÉGKONDÍCIONÁLÓ (SPLIT Típusú) Beltéri Egység Hõszivattyús Modell Csak hûtõ Modell Mennyezeti panel RAS-M10SMUV-E RAS-M10SMUCV-E RB-B11MC(W)E RAS-M13SMUV-E

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A MWE 20 FI TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat MWE 20 FI

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A MWE 20 FI TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat MWE 20 FI Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat A gyártó védjegye: A készülék típusazonosítója: Teljesítményfelvétel: (mikrohullám) Grill teljesítmény: Mikrohullámú kimenõ teljesítmény: Mikrohullámú

Részletesebben

Technische Alternative elektronische Steuerungsgerätegesellschaft mbh. A-3872 Amaliendorf, Langestr. 124, Fax 02862 53635/7

Technische Alternative elektronische Steuerungsgerätegesellschaft mbh. A-3872 Amaliendorf, Langestr. 124, Fax 02862 53635/7 Technische Alternative elektronische Steuerungsgerätegesellschaft mbh. A-3872 Amaliendorf, Langestr. 124, Fax 02862 53635/7 ESR21 3.1 Verzió EGYKÖRÖS SZOLÁRVEZÉRLŐ Az ESR21-R, vagy ESR21-D a szerelés és

Részletesebben

Getriebebau NORD. NORDAC trio SK 300E Frekvenciaváltó SK 300E-550-340-B... SK 300E-151-340-B SK 300E-221-340-B... SK 300E-401-340-B BU 0300 HU

Getriebebau NORD. NORDAC trio SK 300E Frekvenciaváltó SK 300E-550-340-B... SK 300E-151-340-B SK 300E-221-340-B... SK 300E-401-340-B BU 0300 HU KEZELÉSI ÚTMUTATÓ NORDAC trio SK 300E Frekvenciaváltó SK 300E-550-340-B... SK 300E-151-340-B SK 300E-221-340-B... SK 300E-401-340-B Mat. Nr. 607 3017 BU 0300 HU Állapot: 2003 június Getriebebau NORD GmbH

Részletesebben

Üdvözöljük az egészség megőrzésének világában!

Üdvözöljük az egészség megőrzésének világában! Üdvözöljük az egészség megőrzésének világában! Gratulálunk Physiotherm infrakabinjához! Örömünkre szolgál, hogy egyik, kiváló minőségű termékünk mellett döntött, és szeretnénk ezért köszönetet mondani.

Részletesebben

NAVIGON 40 Essential NAVIGON 40 Easy NAVIGON 40 Plus NAVIGON 40 Premium NAVIGON 40 Premium Live

NAVIGON 40 Essential NAVIGON 40 Easy NAVIGON 40 Plus NAVIGON 40 Premium NAVIGON 40 Premium Live NAVIGON 40 Essential NAVIGON 40 Easy NAVIGON 40 Plus NAVIGON 40 Premium NAVIGON 40 Premium Live Felhasználói kézikönyv Magyar 2010. június Az áthúzott, kerekes szemétgyűjtő-tartály azt jelenti, hogy az

Részletesebben

3. A gombok kezelése 3.1 Áttekintés

3. A gombok kezelése 3.1 Áttekintés Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt 23 Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30 Tel: (061) 319-0250 1 Általános tudnivalók A CicloNAVIC 50 egy GPS vevővel van felszerelve,

Részletesebben

MPPT-30 napelemes töltésvezérlı

MPPT-30 napelemes töltésvezérlı MPPT-30 napelemes töltésvezérlı Mit nevezünk MPPT-nek? Ahhoz, hogy feltöltsünk egy akkumulátort (növeljük a feszültséget), arra van szükség, hogy a napelem modul nagyobb feszültséget adjon le, mint az

Részletesebben

Fronius IG-TL 3.0 / 3.6 / 4.0 / 4.6 / 5.0

Fronius IG-TL 3.0 / 3.6 / 4.0 / 4.6 / 5.0 / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics Fronius IG-TL 3.0 / 3.6 / 4.0 / 4.6 / 5.0 HU Kezelési útmutató Hálózati inverter 4,046,0074,HU 005-6050 0 Igen tisztelt olvasó HU Bevezetés

Részletesebben

A készülék áttekintése

A készülék áttekintése A készülék áttekintése LCD TV A készülék eleje DE CODES / KOD 1. TFT képernyő: 2. Üzemjelző: Világít, ha a készülék készenléti üzemmódban van. Kialszik, amikor a készüléket bekapcsolják: Infravörös érzékelő:

Részletesebben

Powador 3200 4200 4400 5300 5500 6600

Powador 3200 4200 4400 5300 5500 6600 Powador 3200 4200 4400 5300 5500 6600 Kezelési útmutató A német eredeti változat fordítása Kezelési útmutató szerelők és üzemeltetők számára Powador 3200 4200 4400 5300 5500 6600 Tartalomjegyzék 1 Általános

Részletesebben

Használati útmutató. TRI gázüzemű hőlégbefúvók

Használati útmutató. TRI gázüzemű hőlégbefúvók Használati útmutató TRI gázüzemű hőlégbefúvók Kedves Vásárló! Gratulálunk, hogy egy, a csúcsminőséget képviselő Immergas terméket vásárolt, amely hosszú ideig és biztonságosan fogja az Ön kényelmét szolgálni.

Részletesebben

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Felhasználói kézikönyv Magyar 2010. június Az áthúzott, kerekes szemétgyűjtő-tartály azt jelenti, hogy az Európai Unión belül a készüléket élettartama végén szelektív gyűjtőhelyre

Részletesebben

ERD 220. Használati utasítás 06.10 - 11.14 ERD 220

ERD 220. Használati utasítás 06.10 - 11.14 ERD 220 ERD 220 06.10 - Használati utasítás 51133429 11.14 U ERD 220 Megfelelőségi nyilatkozat Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Gyártó vagy a Közösségben működő képviselője Típus Opció Sorozatszám

Részletesebben

Gigaset AS200/AS200A/AS300

Gigaset AS200/AS200A/AS300 Gigaset AS200/AS200A/AS300 A mobilegység rövid áttekintése 1 Akkumulátor töltöttségi szintje 2 Üzenetrögzítő szimbólum (csak AS200A/AS300A esetén) 3 Kijelzőgombok 4 Üzenetek gomb Villog: új üzenet érkezett

Részletesebben

2. A szállítás tartalma: 3. Szimbólumok. 4. Biztonsági tudnivalók. 1. Rendeltetés. "UBC278CLT" asztali szkenner. Rend. sz.

2. A szállítás tartalma: 3. Szimbólumok. 4. Biztonsági tudnivalók. 1. Rendeltetés. UBC278CLT asztali szkenner. Rend. sz. Csak száraz beltéri helyiségben működhet. Nedvességgel való érintkezés okvetlenül kerülendő. Conrad Vevőszolgálat, 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: 319 02 50 "UBC278CLT" asztali szkenner Rend. sz.: 93

Részletesebben

ETM/V 214-325. Használati utasítás 09.11 - 11.14

ETM/V 214-325. Használati utasítás 09.11 - 11.14 ETM/V 214-325 09.11 - Használati utasítás U 51198792 11.14 Megfelel ségi nyilatkozat Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Gyártó vagy a Közösségben m köd képvisel je Típus Opció Sorozatszám

Részletesebben