Motorok és hajtások hibakeresése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Motorok és hajtások hibakeresése"

Átírás

1 Motook é hajtáok hibakeeée A hibakeeé egy ende különböő éeinek itematiku kiááát jelenti hibáan működő egyég vagy alkaté keeée céljából. A hibakeeé magában foglalhatja a mechaniku, a hidauliku, a pneumatiku, a elektoniku/kommunikáció, a elektomo vagy egyéb endeek vigálatát. A hibakeeéhe gyakan felül kell vigálni é tetelni kell ámo különböő endet, mivel a legtöbb ende öe van kapcolva egymáal é együtteen működik. Több ende hibakeeééől motook é motoo hajtáok eetén beélünk, ugyani motookat általában a legtöbb endeben é alkalmaánál hanálnak. A elektomotook, a motoo hajtáok é a elektomo endeek hibakeeéeko a vége- hajtó vigálatokat a üemi feltételek é/vagy poblémák meghatáoáát egítő ükége infomációk alapján állapítják meg. A ükége vigálati ekööket a végehajtó vigálat é a előít dokumentáció alapján válatják ki. Hibakeeéi méőműeek A elektomo endeek é alkatéek vigálatako elektomo méőműeeket hanálnak. Bionyo elektomo méőműeeket egy meghatáoott peciáli céla, míg máokat feladatok elendeéée tevetek. Minden elektomo méőműenek vannak előnyei é hátányai, amelyek meghatáoák a adott műe hanoágát bionyo helyetekben. A előnyök é a hátányok köé olyan tényeőket oolhatunk, mint a költégek, a méőműe által bitoított egyéni mééek áma é típua, a funkció é a hanálat könnyű éthetőége, a mééek egitáláának é dokumentáláának lehetőége, a ámítógépe modelleéel kapott étékelé, továbbá a mééek pontoága. A hibakeeéi feladatokat illetően minél bonyolultabb a pobléma, annál bonyolultabb méőműeeke van ükég. A legáltalánoabb hanálatú méőműeek köé a digitáli multiméteeket (DMM), a enegiaminőégméő műeeket, a hodoható ocillokópokat, a igeteléméőket é a éinté nélküli méőműeeket, pl. a digitáli hőméőket é a temogáfiai műeeket ooljuk. Univeáli digitáli multiméteek A digitáli multiméte (DMM) olyan elektomo méőműe, amely kettő vagy több elektomo paaméte mééée alkalma é a mét paaméteeket áméték fomájában jeli ki. A univeáli digitáli multiméteeket (amelyeket néha "vigálókéüléknek" i nevenek) jellemően a alapfeültég, a ellenállá é a áameőég mééée hanálják alapkéülékek (bitoítékok, kapcolók, tb.) vigálatako vagy alapvető hibakeeéi mééek (motook feültége vagy áameőége, tb.) végehajtáako. A legtöbb univeáli digitáli multiméteel méhető a elektomo ellenállá é vigálható a veetékakadá. A univeáli digitáli multiméteek egítégével méhető a alapfeültég, a ellenállá é a áameőég mágnee motoindító kapcolókat hanáló motoveélő áamköökben. Eek a kéülékek aonban nem bito, hogy kellő pontoággal endelkenek a motoo hajtáoktól a moto felé menő kimeneten végett mééekhe, ugyani a hajtá vivőfekvenciája (amely 2 kh-től mintegy 16 kh-ig tejed) toítja a leolvaott étéket. A moto fogááho ükége alapfekvencia (0-60 H) előállítáát a vivőfekvencia/a impuluéleég-moduláció (PWM) bitoítja. Amennyiben nem eelnek peciáli kontukciójú aluláteető űőt a méőműebe, úgy a leolvaott étékek a valóágtól eltéőek lenek, mivel a műe mind a vivő-, mind pedig a alapfekvencia telje ávéleégét póbálja leolvani. A univeáli digitáli multiméteek a feültégnek a áamfoánál (bontókapcoló, áamköi kátya, dugaaljatok, tb.) töténő mééée é bitoítékok vigálatáa olgálnak. Aokat hanálhatjuk a feültég fáiok köti mééée, pl. méhetjük velük a fáifeültéget, valamint a fái é a földelé köti feültéget. Fáiok köti méénél ellenőini kell, hogy immetiált-e a feültég é a áameőég. A feültég 2%-át, ill. a áameőég 12%-át meghaladó aimmetia enegiapoblémáa utal; ilyenko további endemééeket kell végeni. Lád a. ábát. New TL17 & The only TL17 tet tip tet lead E fo ue in the wo in Twit gua d Te t Le ad changin By impl ld y twit g meawith adjutab 19 mm ing the uemen le leng to 4 mm tet lead Wea t ituatio th the expo Guad indic ed pobe n. Heav ato how y duty tip lengt tain Comp h i chan elief with damage to atible ged fom lead with t with EN61 all digita ove 30,00 l multi bend mete The TL17 31 that accep E inclu t 4 mm de two houded additional input, compliant 4mm Lanten tip 11 Mu ltimet e Fo gene al pupo electical e equieme electonic tue-m nt, the tet 11 povide digital multi mete It impl the pefect anw e opea deign tion, comp e. eae act it pefe of ue ct make field fo quick veifi cation evice ue. TL17E 2 Netw toubl eho ok w iele oting AiCh Wi-F eck i Tete ele TL e 11 / Multim116 HV ete AC Thi digita delive l multimete the pofeion capabilitie toubleho al dem to (heating, ot epai HVAC conditioni ventilation ai eveythingng) ytem. you need It ha HVAC mete in tempeatu, including an meauem e mico amp ent to quickly help you toub with HVAC lehoot equipmentpoblem eno. flame e 116 / Che ck 99 comme nded eale on. All pice ight eeve only e withou exclud t notice. d. e VAT. LinkRu nne Multim117 Ele ete ctician 21 wie d LinkR Netw unne ok Mu Po & ltimet Duo e toub leho icated hheld oting made dicated, imple tool. in a h wok tete held Quick 1 a/b/g netw /n wiel dly pefo with intant-on fontline ok conn m a wiel ectivity technology e techn cuent copp Link ician. wiele e dicovey at 10/1 e/fib bility ecuity to e cabli connected 00/Gig etting fully ae ident ng anw iele peed netw ify Ping e fo netw key devic /duplex tatu device capab ok detemine ok utiliation ilitie oute, e confi by chan DNS eve meaue if it i ntefe Veif m actua nel epone, ence y taffic l othe tatitic in-de o nonx ettin Detec key of t PoE g authe device pth WLAN evi o URL DHCP, defau o DHCP Powe nticate connectio lt equet ove Ethe ce veify on n tet availa Ident entify to ping X - fom bility, ify witc net pe IEEE voltage ecued netw Tet uthoied locate wiel h pot level, ok cable e acce pai wiemap identify neaeaf pecificati ment you o ogue hot, point on of tet plit pai t witc Loca h adde ting ei o open wiemap te, lot, on ; mea length; ID cable featue, ng fat ue dita detect ue touble o optio miwie, pot nce to jack nal cable IntelliTone ion o fault poblem digital with TDR ID to Docu toning, locate ment cable hub blink tet eul PC with at patch USB cable t ave panel cable o wall tet eul t in unit uploa d to The adva you get nced featue the of the Integated job done, quick 117 help ly you ident non-conta afely. ct volta ge detec function ify enegied tion cicuit. pevent voltage. The AutoV help The fale eading /LoZ voltage caued 117 deliv by gho eolution cuent eadi e tuet ng with m ac mea. It povide 6000 Min/M ax/aveage -count battey ue fequency doo i capac eading eay to itance. 117 can acce, The tay on o you the job. you e 117/ Tue RMS eadin Dipla g y backl ight Voltal TM 13 et detection, Non-contac t voltag e Built-in (pobe themomete includ ed) LoZ (low input imped Micoamp ance) Fequency, to tet flame eno capac Diode itance tet, Recom mended Recom mended AC cuen t clamp pouch CAT III * Waa nty * fo AC Clam 36 T cuen t ue p Me A te -RMS de tach able jaw The 36 i whee a ugge acce d mete to wie featue pefe i a lage ct fo job 36, eay- difficult. Thi thin, to-ead, Clamp lead, whic mall jaw Mete i detac backlit dipl ay. The hable viewing h make gaini with a the dipl ng ay eaie acce to wie flexible than eve.. 11 i200 C2 3 yea i200 C2 3 yea i200 C2 3 yea AC/D C 36 / Keeping up you wo unning. ld ába A univeáli digitáli multiméteekkel végehetők alapmééek, pl. méhető a feültég egy bontókapcolónál. A teméke vonatkoó infomációkat a mellékelt popektuban találja. A áak netto áak Euóban 1

2 Sabványo digitáli multiméteek A abványo digitáli multiméteek bitoítják a univeáli digitáli multiméteek alapvető mééi funkcióit é een felül endelkenek ámo további olyan funkcióval, amelyek jól hanálhatók a legtöbb áamkö é alkaté méééhe, ill. hibakeeééhe. A abványo digitáli multiméteekkel gyakan követlenül méhetünk diódákat é kondenátookat, een kívül pedig hanálhatjuk aokat a hőmééklet, a áam é a nyomá mééée olgáló bővítő tatoékokkal együtt i. Lád a 2. ábát. A abványo digitáli multiméteeknél a válatókapcoló endeint endelkeik külön kapcolóálláokkal, amelyek lehetővé teik olyan paaméteek mééét, mint a ki impedanciájú áameőég é feültég. Een kívül eek a műeek endelkenek a mééek egitálááa vagy öehaonlítááa olgáló külön funkciógombokkal, pl. MIN/MAX (minimum é maximum), REL (elatív) é CSÚCSÉRTÉK vagy TARTÁS egy mééi eedmény kimeevítéée. A abványo digitáli multiméteek alkalmaak olopdiagammok kijeléée i, amelyek egítégével nem cupán a ámjegye kijelőkön tekinthetjük meg a gyoan váltoó jeleket. 2. ába A abványo digitáli multiméteek ámo mééi funkcióval é paaméteel endelkenek, továbbá hanálhatók kiegéítő tatoékokkal együtt. Továbbfejletett digitáli multiméteek A továbbfejletett digitáli multiméteek endelkenek a univeáli é a abványo műeek mééi funkcióival, een kívül pedig ámo további céla alkalmaak. A továbbfejletett digitáli multiméteek jellemően öt ámjegyű kijelővel é/vagy nagyobb ámlálái kapacitáal endelkenek a pontoabb mééek édekében; képeek egitálni é eltáolni a mééi adatokat kéőbbi megtekinté céljából; ákapcolhatók emélyi ámítógépe a mééi adatok letöltééhe é/vagy olyan tendencia-ábáolái funkcióval endelkenek, amelynek egítégével a idők folyamán kapott mééi adatok megjeleníthetők egyetlen vonal vagy gafikon fomájában. Motoo hajtáok é motook hibakeeééhe a továbbfejletett digitáli multiméteek legfontoabb funkciói tatalmanak egy olyan, feültég-/fekvenciamééhe előiányott beállítát, amely megakadályoa, hogy a vivőfekvencia avaja a méét, tatalmanak továbbá egy cúcéték-egitálái üemmódot i a feültég é a áameőég cúcétékeinek mééée. A cúcéték-egitálái üemmód egítégével meghatáoható, hogy a feültég vagy a áameőég hullámfomája nem toult-e a leolvaott négyete köépétékhe képet. Een kívül a cúcéték-egitálái üemmód hanálható a egyedi tanien feültégek vagy áameőégek ögítéée i. Lád a 3. ábát. 3. ába A továbbfejletett digitáli multiméteek endelkenek egy peciáli mééi funkcióval, amely bitoítja a mééek végehajtáát akko, amiko a hajtá veéli a motot, tehát a feültéget nem toítja a hajtá vivőfekvenciája. 14

3 Enegiaminőég-méő műe A enegiaminőég-méő olyan méőműe, amely a peciáli enegiapoblémákon (üllyedéek, ingadoáok, tanien vielkedé é hamoniku hullámok) túlmenően méi, kijeli é egitálja a feültéget, a áameőéget é a enegiát. A enegiaminőég-méő műeek előnye abban nyilvánul meg, hogy aok oly módon képeek méni, kijeleni é egitálni a megfelelő étékeket, pl. a feültéget é a áameőéget, hogy bámilyen toítá felimehető é eáltal a pobléma lényege jobban megéhető. A enegiaminőégméők kaphatók egy- é háomfáiú kivitelben. A egyfáiú modellek egítégével vigálhatók háomfáiú áamköök, amiko i a műe vigálóveetékeit a áamkö különböő fáiaiho kell catlakotatni. Lád a 4. ábát. 4. ába A enegiaminőég-méő műeek a adatokat kijelik mind numeiku fomában, mind pedig hullámfoma alakjában, egítve a enegiaminőéggel kapcolato poblémák meghatáoáát. Hodoható ocillokópok A hodoható ocillokóp olyan méőműe, amely méi é kijeli a nagyfeültégű áam, a kifeültégű veélé, továbbá a digitáli jelek hullámfomáit. A méőműeek különböő típuai köül a hodoható ocillokópok bitoítják a elektomo é elektoniku hullámfoma legpontoabb mééét, ill. kijeléét. A hodoható ocillokópok előnye a munkapada eelhető atali típuokkal emben abban mutatkoik meg, hogy hodohatóak, kében foghatóak, elemől működnek é CAT minőítéel endelkenek, ami lehetővé tei mééek végehajtáát keekedelmi é ipai könyeetben. A hodoható ocillokópok ideálian alkalmahatók motook é motoo hajtáok vigálatáho, ill. hibakeeéhe a beendeéek feleelée é tev einti hibamegelőő kabantatáa oán. Aon túlmenően, hogy alkalmaak ugyanaon hibajelenégek kimutatááa, mint a digitáli multiméteek é a enegiaminőég-méő műeek, a hodoható ocillokópokat bonyolultabb hibakeeéi feladatokho i hanálják (pl. áamkö-elemé é alkaté-diagnotika), amelyek egítégével előe jelehetők a poblémák, még mielőtt aok kát okonának. A hodoható ocillokóp tulajdonképpen két méőműe egy bukolatban. A ocillokóp-üemmódon túlmenően eek a kéülékek méőműe-üemmóddal i endelkenek, amelynek egítégével ugyanaokat a funkciókat lehet végehajtani, mint a digitáli multiméteel. A méőműe méi é kijeli a ámétékeket Ohmban, továbbá a feültéget é a áameőéget, alkalma diódák vigálatáa é akadávigálata, továbbá catlakotathatók hoá kiegéítő egyégek a hőmééklet é a nyomá mééée. Lád a. ábát. A áak netto áak Euóban. ába A hodoható ocillokópok egyeítenek magukban egy digitáli étékek leolvaááa é kijeléée olgáló méőműet, valamint egy ocillokópot, amely kijeli, egitálja é öegyűjti a mét hullámfoma-adatokat, amelyek aután letölthetők egy ámítógépe. 1

4 Hodoható ocillokópok A hodoható ocillokópoknak a a előnye, hogy a ámétékeket a mét inuhullámokkal (pl. feültég, áameőég é enegia a idő függvényében) együtt jelenítik meg. A kéülék máik előnye, hogy a digitáli multiméteen nem látható avajelek, tükék é a hullámfomával kapcolato egyéb infomációk megjeleníthetők a hodoható ocillokópon. A legtöbb méénél a függőlege (y) tengely mutatja a mét étéket, a víinte (x) tengelyen pedig a idő látható. A hullámfoma-adatok megjelenítée aal a előnnyel já, hogy a techniku nagy pontoággal képe meghatáoni a poblémákat é ellenőiheti, hogy a áamkö javítá céljából eköölt koábbi módoítáai ikeeek voltak-e. Újabb előny, hogy a hodoható ocillokópok alkalmaak időbélyeggel végett mééekhe, pl. ögített/egitált feültégi tüke mééée, úgy hogy a pobléma nyomon követhető pontoan a keletkeé időpontjáig. Een kívül a hodoható ocillokópok lényegeen nagyobb mééi ávéleéggel endelkenek a enegiaminőég-méő műeekhe képet, ami ideáli kéülékké tei aokat a bonyolult áamköökben jelentkeő elektomo, elektoniku é digitáli poblémák helyének megállapítááho. A ávéleég a a fekvenciatatomány, amelyben a hodoható ocillokóp képe ponto méét bitoítani. A mintavétel egy bemenő jel egy éének több dikét elektomo étékké való konvetáláa táolá, feldolgoá é kijelé céljából. Minél nagyobb a mintavételi gyakoiág, annál pontoabban lehet megfigyelni a vigált jelet. A hodoható ocillokópok ideálian alkalmahatók motoo hajtáok hibakeeéée é enegiapoblémák meghatáoááa, mivel a kétugaa hodoható ocillokóp egyee két jelet képe méni é kijeleni. A egyedi detektálái vagy tatománymééek magukban foglalják a AC, DC é AC+DC feültég, ill. áameőég, a cúcfeültég é áameőég, a enegia (PF, W, VA é VAR), a fekvencia é a PWM mééét, továbbá má, peciáli mééi funkciókat. Lád a 6. ábát. A többcatoná hodoható ocillokópok ideálian alkalmahatók motoo hajtáok hibakeeéée é enegiapoblémák meghatáoááa, mivel alkalmaak négy jel egyidejű mééée é kijeléée. A négycatoná hodoható ocillokóp egítégével öehaonlítható é embeállítható több áam-, ill. feültégi int, továbbá ellenőihető a hullámfoma integitáa a tanien jelenégek é a eflexiók aonoítáa évén. A egyik fáiban jelentkeő pobléma aa utal, hogy hibá a veeték, pl. nem megfelelő a éintkeé. Ha a pobléma minden fáiban fennáll, akko a telje kábel hibá. 6. ába A hodoható ocillokópok alkalmaak két jel egyidejű mééée é kijeléée. A többcatoná hodoható ocillokópok legfeljebb négy jel egyidejű mééét é kijeléét bitoítják. Sigeteléméők A elektomo veetékek é a mototekeceléek endeint bionyo típuú képlékeny igetelőanyaggal vannak boítva. A igetelőanyag megakadályoa hogy a áam elhagyja a veetéken keetül kijelölt pályát. A igetelé idővel elhanálódik é cökken annak elektomo ellenálláa. A nedveég, a élőége hőmééklet, a po, a piok, a olaj, a egéek, a ennyeődé é a mechanikai igénybevétel vagy éülé a igetelé elhanálódáát okohatja. A elektomotook tekeceléei vannak leginkább kitéve a igetelé elhanálódáát kiváltó tényeőknek. Jóllehet a digitáli multiméteek egítégével méhető a ellenállá, aonban nem lehet pontoan meghatáoni a igetelé állapotát, mivel eek a műeek a telep által bitoított ki feültéget hanálják a mééekhe. A igeteléi ellenállá mééée igeteléméőt hanálnak, mivel a képe megméni at a ellenállá- é feültégintet, amelyen a motonak, a kéüléknek vagy a alkatének kontukciójából adódóan működnie kell. A igeteléméő olyan méőműe, amely peciáli funkciókkal endelkeik a igeteléi ellenállá vigálatáho. Névlege adataiknak megfelelően a igeteléméők jellemő működéi tatománya 0,1 MΩ-tól 600 MΩ-ig tejed. Eek a kéülékek alkalmaak feültég, áameőég, ellenállá é veetékakadá vigálatáa a 0-től 1000 V-ig tejedő tatományban, továbbá ellenálláméée a néhány Ohmtól 2 GΩ-ig vagy at meghaladó étékig tejedő tatományban. A igeteléméőket a teveű megelőő kabantatá oán végett vigálatokho hanálják, mivel infomációt bitoítanak aa vonatkoóan, hogy mennyie jól ői meg minőégét a igetelé a idők folyamán é kijelik a lehetége meghibáodát még annak keletkeée előtt. Lád a 7. ábát ába A igeteléméők aon a feültéginten méik a ellenállát, amelyen a motonak vagy alkatének kontukciójából adódóan működnie kell.

5 Éinté nélküli méőműeek A digitáli hőméővel áam alatti áamköök vagy mogó alkatéek hőméékletét méik, anélkül, hogy a kéülékkel hoáénének a mééi pontho; a leolvaott mééi étékek egy digitáli kijelőn jelennek meg. A éinté nélküli digitáli hőméők ki teületek felületi hőméékletének egyei mééée olgálnak a mééi pont megéintée nélkül. Hanálhatók hibakeeée i, egítve a maga hőmééklet által okoott poblémák meghatáoáát. Lád a 8. ábát. A temogáfiai méőműe olyan kéülék, amely éleli a hőmintákat a infavöö tatományban, anélkül, hogy követlenül éintkene a munkadaabbal. Hőméékletével aányoan minden anyag kiugáo infavöö enegiát. A temogáfiai méőműeek egítégével kimutathatók aok a elektomo jellegű meghibáodáok, amelyek hőfejlődét okonak, pl. a o elektomo catlakoók, a kelleténél kiebb méetű veetékek, a túltehelt kéülékek, a elégtelen ellőé é a túlott páatatalom. A elektomo é a elektoniku kéülékeket nem abad a névlege működéi hőméékletüknél magaabb hőmééklet hatáának kitenni. A maga hőmééklet tönketeheti a elektomo igetelét, a kéülékeket é a alkatéeket, de nem mindig lehet éevenni, hogy éppen a okoa a poblémát. A hő okota káoodát követően a beendeé nem bito, hogy továbba i működik, tehát a hőfoá megűnik léteni. 8. ába A elektomo alkatéek é áamköök fiikai éinté nélküli vigálatáho hanálható méőműeek köé a digitáli hőméőket é a temogáfiai méőműeeket ooljuk. Hibakeeéi tatégiák A működéi hibák vagy poblémák helyének gyo megállapítáa, ill. aok kijavítáa édekében a hibakeeét különböő inteken végik különböő méőműeek egítégével. A különböő intek a követkeők: a ende, a beendeé/egyég, a kátya/modul é a alkaté. Lád a 9. ábát. A hibakeeéi int hatáoa meg a ükége emélyi védőfeleelét, a méőműe CAT minőítéét, a legjobban megfelelő méőműe típuát, a előe látható poblémákat é a megfelelő dokumentációt. A hibakeeéi feladatok többége annak a beendeének vagy egyégnek a intjén kedődik, ahol a poblémát élelték. A hibakeeét annak a kátyának/modulnak é alkatének a intjén végik, ahol a legtöbb pobléma található. A nomál hibakeeéi tatégia eint aonban végig kell vigálni minden egye intet, via, a endeintig, hogy meghatáohauk a endeen belül eetleg fennálló máodlago poblémákat. Hibakeeéi eljááok A hibakeeéi eljáá egy lépéől-lépée megvalóított logikai folyamat, amely egy endeben vagy folyamatban fennálló működéi hiba vagy pobléma lehető leggyoabb é legkönnyebb aonoítááa olgál. A megfelelő méőműeek hanálata előegíti a fő pobléma gyoabb megtaláláát é dokumentáláát, továbbá megkönnyíti a máodlago poblémák aonoítáát. Egy ende, beendeé vagy alkaté hibakeeééhe a követkeő eljáát kell végehajtani: 1. Gyűjtön adatokat, beeeve a műaki feljegyéeket a beendeé eedeti gyátójától, a állítóktól, a vállalkoóktól, a keelőktől é a kabantatái otályoktól. 2. Válaa ki a váható munkakönyeethe legjobban illő emélyi védőfeleelét é a váható mééekhe legjobban megfelelő méőműeeket. 3. A múltbéli tapatalatok é a 1. lépében begyűjtött infomációk alapján igetelje el a endenek vagy beendeének a működéi hibát okoó fő teületét vagy akaát. 4. Vigálja meg a beendeét a hibá működé empontjából, leolvava annak a alkatének a étékeit, amely a poblémát okohatja vagy annak a teületnek a paaméteeit, ahol vélhetően a meghibáodá fennáll. Többö imételje meg a mééeket a megfelelő működé vagy a pobléma léteéének igaoláa céljából.. Miután behatáolta a hibát, javíta ki at, majd ellenőie, hogy a beendeé vagy alkaté abályoan működik-e, mielőtt továbblépne a követkeő műveleti lépéhe. Megjegyé: A javítá oán o keülhet aonnali műaki evielée, alkatéceée vagy a eedeti kéülékgyátó, ill. a vállalkoó gaanciáli köteleettégének évényeítéée. 6. A javítá befejetével végeen további mééeket a eetlege máodlago hibák kimutatáa céljából. 7. Dokumentálja a eedeti poblémát, a elvégett vigálatokat é a végehajtott javítái munkát. Soolja fel a eetleg figyelmet igénylő máodlago poblémákat é a javítáa vonatkoó lehetége javalatait. 8. Kéüljön fel a kéőbbi hibakeeéi feladatoka; ehhe imételten vigálja meg é evielje a emélyi védőfeleeléeket, továbbá a méőműeeket. Kéíten leltát a eámokól é jegyee fel aokat a plu eámokat, méőműeeket vagy oktatái módeeket, amelyek eetleg megkönnyíthetik a hibakeeét. A áak netto áak Euóban 9. ába A elektomo endeek hibakeeéének különböő intjei a követkeők: a ende, a beendeé/egyég, a kátya/modul é a alkaté. 17

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 19., péntek 60. szám Ára: 2783, Ft TARTALOMJEGYZÉK 121/2006. (V. 19.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Indonéz Köztársaság Kor -

Részletesebben

A kép a fo tog rá fia ör vé nyé ben

A kép a fo tog rá fia ör vé nyé ben 00_címnegyed++perenyei+5++_Layout 1 2/26/14 1:52 PM Page 8 PE RE NYEI MO NI KA A kép a fo tog rá fia ör vé nyé ben 00_címnegyed++perenyei+5++_Layout 1 2/26/14 1:52 PM Page 9 és ant ro po ló giá ja, vagyis

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

A Financial Times sem hisz a deregulációban?

A Financial Times sem hisz a deregulációban? Dr. For gács Im re egye te mi do cens A Financial Times sem hisz a deregulációban? (Té zi sek a pénz ügyi vál ság ról re gu lá ci ós né zõ pont ból) Az az ér zé sem, hogy töb bé már nem Kan sas - ban va

Részletesebben

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit Szociológiai Szemle 2005/4, 3 35. MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit MTA Szociológiai Kutatóintézet 1014 Budapest, Országház u. 30.; e-mail: nem13249@socio.mta.hu MTA

Részletesebben

A Deb re cen-e ger völ gyi Hit val lás (1562) új kiadá sá nak ta nul sá gai

A Deb re cen-e ger völ gyi Hit val lás (1562) új kiadá sá nak ta nul sá gai CSEP RE GI ZOL TÁN A Deb re cen-e ger völ gyi Hit val lás (1562) új kiadá sá nak ta nul sá gai An nak há la, hogy több ne ki fu tás után vég re re mény tel je sen elin dult a re for má tus hit - val lá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

A külföldre történô adómentes termékértékesítés szabályai

A külföldre történô adómentes termékértékesítés szabályai Általános forgalmi adó a hazai és nemzetközi gyakorlatban IV. évfolyam 9. szám, 2013. szeptember T A R T A L O M Vira Sándor rovata A külföldre történô 1 adómentes termékértékesítés szabályai Adómentes

Részletesebben

A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban

A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban Dr. Ba lázs Ist ván CsC. tan szék ve ze tõ egye te mi do cens A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban Mint egy más fél év ti ze de mû kö dik eu ró pai szer - ve ze te a kor

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. NOVEMBER 23. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft F E L

Részletesebben

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek 1. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 4.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti,

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. december 5. 2012. 11. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3351/2012. (XII. 5.) AB vég zés al kot mány jo gi pa nasz vissza uta sí tá sá ról... 698 3352/2012. (XII. 5.) AB vég zés

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Bevezetés a diadikus adatelemzésbe elmélet és alkalmazás

Bevezetés a diadikus adatelemzésbe elmélet és alkalmazás Tanulmányok Bevezetés a diadikus adatelemzésbe elmélet és alkalmazás Gelei Andea PhD, a Budapesti Covinus Egyetem egyetemi docense E-mail: andea.gelei@unicovinus.hu Dobos Ime DSc, a Budapesti Covinus Egyetem

Részletesebben

7. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 17., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 895, Ft. Oldal

7. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 17., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 895, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 17., csütörtök 7. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK 5/2008. (I. 17.) FVM r. A növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabá

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA V. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2006. JÚNIUS 30. AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1139, Vá ci út 73/A. Telefon: 350-1617 E-mail: akarsai@oep.hu Meg je le nik havonta Ára: 1817

Részletesebben

Lehetséges minimumkérdések Méréstechnika tárgyból 2015.

Lehetséges minimumkérdések Méréstechnika tárgyból 2015. Lehetséges minimumkédések Mééstechnika tágyból 015. (A válaszokat póbálja lényege töően megogalmazni, az ábáknál töekedjen a pontosan elidézni, a képletek esetén töekedjen a képletben szeeplő betűk megadásáa.)

Részletesebben

Stratégiai zajtérképezés 2007 Fő közlekedési létesítmények LEÍRÓ DOKUMENTÁCIÓ

Stratégiai zajtérképezés 2007 Fő közlekedési létesítmények LEÍRÓ DOKUMENTÁCIÓ Megrendelő: címe: GKM témazám : GKM ügyiratzám: Kötelezettég-vállalá nyilv. záma: Megbízott: címe: Szervezeti egyég: KTI munkazám: Gazdaági é Közlekedéi Miniztérium 155 Budapet, Honvéd u. 13-15. 1/26.

Részletesebben

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm.

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 14., péntek 43. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 87/2006. (IV. 14.) Korm. r. Veszélyhelyzet kihirdetésérõl és a veszélyhelyzet során teendõ

Részletesebben

StP Beléptető és Munkaidő-nyilvántartó Rendszer. Általános leírás

StP Beléptető és Munkaidő-nyilvántartó Rendszer. Általános leírás StP Beléptető é Munkaidő-nyilvántartó Rendzer Általáno leírá StP SComplex Rendzer általáno leírá TARTALOMJEGYZÉK 1. Cégünkről...4 2. Egyéb termékeink...4 2.1. Walk-DVR... 4 2.2. Web-ACS... 5 2.3. ProLock,

Részletesebben

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2011/4, 39 62. 39 A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI RÉPÁSI Éva HA LÁSZ Er

Részletesebben

BSE. Nem jogosult. Adószám: 1 9 8 9 9 3 8 9-1 - 1 9. Bankszámlaszám: 7 2 9 0 0 0 3 7-1 0 5 0 1 4 8 5-0 0 0 0 0 0 0 0. Ács Attila. Elnök.

BSE. Nem jogosult. Adószám: 1 9 8 9 9 3 8 9-1 - 1 9. Bankszámlaszám: 7 2 9 0 0 0 3 7-1 0 5 0 1 4 8 5-0 0 0 0 0 0 0 0. Ács Attila. Elnök. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Balatonalmádi Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: BSE 2 Gazdálkodái formakód: 521 Áfa levonára a pályázatban igényelt

Részletesebben

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk XXI. évfolyam 2012. január * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja A hónap mûvésze Képviselõ-testületi ülés Dunaharaszti Gazdakör Faragó Tibortól búcsúzunk 2. oldal 8. oldal 12. oldal 18. oldal 6.

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 22/2005. (VI. 24.) EüM r. A rez gésex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má

Részletesebben

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség 2010 2012 félidőben 2012. november A különkiadása sport, kultúra, egészség 2 köszöntő Tisztelt Bagi Polgárok! Az Önök bi zal má ból im má ron második pol gár mes teri meg bí za tá so mat tölt he tem, és

Részletesebben

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

Kérdôív. Önértékelés. A vállalat elvárásainak kielégítése Általában Néha Ritkán

Kérdôív. Önértékelés. A vállalat elvárásainak kielégítése Általában Néha Ritkán Önértékelés 15 Kérdôív Válaszoljon az alábbi kérdésekre oly módon, hogy az általában, néha, ritkán oszlopok közül azt jelöli be, ame lyik leginkább igaz az Ön viselkedésére! A vállalat elvárásainak kielégítése

Részletesebben