i fffii.":tffi:il'"?'o"i#tf'",!tii91il.il:9t.i:v-::ri3i''1'" Kiir A,,Duna-t6i- Maevat--Yf9lP-1r5ti

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "i fffii.":tffi:il'"?'o"i#tf'",!tii91il.il:9t.i:v-::ri3i''1'" Kiir A,,Duna-t6i- Maevat--Yf9lP-1r5ti"

Átírás

1 ,,Duna-t5i" Magyar-Izraeli Bar6ti K'ir Ktizhasznf s59i i-elent6s 2OL2' 6v16l TARTALOMJEGYZEK 1. szdmviteli ---. besz5mol6 M6rleg (csatolva).,-,.. EredmtlnY levezet6s 'ti"ttaj6 (csatolva). i uust6mol6si id6szakrol Gazdasa]i z. Kozponti kolts6gvet6sbsl kapott t6mogat6sok felhaszn6l6ssnak bemutatdsa A vagyon felhaszndrlss6val kapcsolatos kimutatds +, C6l szerinti juttat6sok kimutat6sa 5. Kozponti koltsegvetesi szervt6'l'.?illlu*i elkulonitett p6nzalaot6l' a helyi onkorm6nyzattol, uilr"uoregi tefeptiilii'o"n'fto**anyzltt6l' a teleptjl6si o n ko rm d nyzato k t; ;;;;tt-6s m i nd e?r t)".""lioi rta plit iamoe at6s m6 rt6ke' A kozhaszn szervezet vezet6 tiszts6gviser5inek nyfjtott juttat6sok 6rt6ke' itetve 6. osszege' 7. Kozhaszn tev6kenys6grc5l szol6 rovid tartatmi beszdmol6' 1. -' 5z6mviteli --- besz5mol6 ; Merleg (csatolva) L-,. Eredm6nV t"u"t"t6s (csatolva) A,,Duna-t6i- Maevat--Yf9lP-1r5ti Kiir Kiizhasznf s6gi ielg'ntese 2OL2-es 6vr6l i fffii.":tffi:il'"?'o"i#tf'",!tii91il.il:9t.i:v-::ri3i''1'" szem6lyes kapcsote sport, mtiv6szeti, -'ff;;;;vatamint At6rsadalmiszervezetlgg8.O5.2-6nalaku t,tagl6tsz5mafolyamatosanb6vtt. A tarsaoattlll r.sr Yv A tsrsadalmi szervezetet a GyMS Megyei Biros6g a Pk'T'61'B be. Gazd6lkod5si inform6ci6 a besz5mol6si id6szakr6l:

2 BitnFagi hahrozai szem -Tt-i-in:o\r :rlq'- r,! l-'5;l {:!. -"; ' - :J: ) --) Adlj$2inr $ ktrt.ete$ adlf h hfrltywir,satilottill airstcr+k rlltrlmn:rtru' a vi lal<czis r: cer:ere/ese 9o! t (lnre, telefan-c?r!ma, r) u,r,a- - Tn 7 Hrt?YA E-, tz e4el I ' \A ear t K D E Q Ya't rr E'n ttr :r' L4 r '3 f- 3 a Kiizha$znf EgyszernsitJt 6ves beszf,mold 2o tz Lizlcti 'lvriil (i}; r.l}r xallttjl"t'(}b:1i'tnr'nn}nn[rf.li'k'lol j} ra, l'ntnn:biii 1jjJ.j(. (.J.lru'jh:.i:.r,j L

3 l\ JSl':i'i l-"lhi kin$'l izre*ultur ie!,hoirapl,\ BcfEl'ttslt trrltir2k IiltFA I l Jil,1l':5 1'1vi:( in) rni l, tl'j gi l- I ; t [i:szltr'tik t.* ll tirvl'l l'l:leh ro. I tv.'tn7; \'':K rir id'lbc[tlbntirrdrrlok - ^<:-**! ior 'talll!s: it,uo% -'-1i.i.1,,n'* l'-i--*- tr I l hdrl'i r( it i ? 6 15 ll Tikcrrru: *_'

4 -: -i- - i- ^r. -:fnlittrqol ni IC'tcG(rit'(r"-'-:- L1:i Iiittrtu.t --ffi rtri 'iftrilittrci: --.: r^"i ri",{illli':' fi lil' 'Itl' ffi..,,",*- iliil*. :tit,'s)-tt s' ritr!l tj.e; L'itrlrn'1ii) tl!::ai(rl$irnykliotai :rlog:irr "11 frl I I u I ] l i J i.". -r :r- rrd!i,i5!lnjel -' rolrr!j' x Jilir'r'lzilr [il +.'rr! hw5t:' ijy I'ranY J'

5 'r. 'lr ft. L'.. ltii\ ur-'.-:::: K:llgalF: it 1. /ir clt I

6 Bl )E6gi hslalcr3l ezem Ili4iglq1sq*,{ tsrt \ kirzc{cn elrrtllk kiil}v\icsgdldtat utni3clrrk Dhil!'Irro*?t'n Kozhaeznu gy$zerosltett 6ves besz6mo16 Tiri6,toztai6 edetok Ar iide{, ee nf*rrpjt'a '4utdna6e: -!''o l9' J Lt""3 'l'-''-^- " adalok Z Ft-ban * tbt6l o nidjiziri difk i5 : s*.;t;-' j't 'g"s):b.*ktll /:: A( I k.iltir Jrr JW t$!v D' l**,,., j,u '*u tt'nttqly- ]:*-:*"ll,lru ott..t-tt* lirirtr ('1''t's!rr'> a.*,o:roji-'s'o:r!' ix*i'vcr:'iiu'. wq hi$yn hu

7 I t \ rany Ll, scurirr s: ltlijlij l'18 lluna-t{j Magyar lzraeli BarAti kor r r rissje$ erverel EEBOL {otiai:nr'r szoleiltslae lducij DL\Ctcl timr 8li5oI g!r \6rs3 mirkeces khr trtilgensafm+ltck I $' -o; {d?jl'a$zn J!1 r.! 1.1.-ibl khtis kdrlt',1itcl edetol a benh ie pcrrzhr ogyerrleg liiueleierql erer Ft'ba;rErhndC< adato{ I CoD Ft.b{rl! sszes xltoas, E EEl PgI rbyile$ lelie$til: Fogt i ienf, lffi dorrcl mcv kiillsgqe Lt!rlgl rend.zvfrt ethczgci l(o[sef g Fil tok n(o lefiiulfiicio$ ttija kikiiherd i TErd h lly buni*,jlls6g ahbil F FaiLIfhg nem lcjeslt lrirle: sgs 5 t G J3 HeR-Ec szerlmi greolttl.ty!d12tityl erd"16!r? 2U11.17:]t +n? i d?r'+ll ke"eki6$ A l mna'i b4rl(: srk: I d Denzir: pdrrz J.' ts'139 4eg4 ii:su -171 iltegi t3rtoziiu Jllomtny ublrol kspotl hiilu$on cbtiil kir1ern iterptt bgtlctidij 3 6 $ 31lri

8 2. A,,Duna-t5j" Magyar-Izraeli Bardti K6r kolts6gvet6si t5mogat5st nem kapott' 3. A Bar6ti Kornek vagyona nincs. 4. C6l szerinti juttatdst nem kapott. 5, Az nkorm6nyzattol t6mogat5st nem kapott' 6. A vezetcj tiszts6gviselcsk iuttat6sban nem r6szesultek' 7. Tartalmi besz6mol6: A 212-es 6vben muikod6sunkkel tovdbb e izraeli bardti korokkel egyutt kozos progr szervezett prog ramok lstogatdsdval' Tev medence tobb orszig6ra, interaktiv kapc Rom5ni5val. Most keresstik a kapcsolatot a I A nemzetis6gi kult6ra, a nemzeti 6s vallssi megeml6kez6s a t6bbi helyi civil szervez kertiltek a nemzetis6gek egym6shoz valam okkel kozosen megeml6keztunk Auschwitz ikez6sen 3 fc5 k6pviselt benntinket' civil szervezetek is k6pviseltett6k magukat tinneps6g, a gett6 felszabaditds516l val6 megeml6kez6s, Romdnia 6s Szlov6kia nemzeti tinnepei) - Moze szrjtet6s6n;k a; hal6ldnak 6vforduloj5t unnepelttik meg GalSntdn. - szint6n a hazai 6s nemzetkozi civir szervezetek bevonssdval i mdsodik vilsgh6borriban kiv6gzett magyar iionirtu h6s, Szenes Hanna sirkov6t koszor[ztuk meg Budapesten' _ Tobb tagunkkat-ei rr onk6ntesunkket egyrrttesen.budag_es!::.y"i::i r6szt az Elet Menet6n, melyet az id6n is t"gr"nd;tt."k ; zsid6, roma vagy mdssdguk6rt elit6lt Sldozatokra eml6kezv6n. - Komarnoban Sz6der-estet rendeztek, melyen tagjaink 6s onk6nteseink is jelentcis szdmban vettek r6szt' - Komarnoban megeml6kez6st tartottunkazsidotemetcjben,koszoruzdsttartottunka zsinag69sban. - A hitkozs6gek Sltal szervezett megeml6kez6seken 6s rinnepsegeken. miikodtunk kozre tagjainkkal illetve ont<enteseinkkel t"tie[taufa avatds, koszorfz6s, vall5si rendezv6nyek' stb') ^^, A^\' ndez6s6re, melyre az izraeli - l[rniusban kertilt sor egy nagykdvet r is meghivsst ki tobb mint 5 f5 vett r6szt' A gazdasdgi 6s a kuiturslis 5 i Sz6chenyi Istv5n Egyetem megl6togat6sa is napirendi " Szekeres Tam6s rektor r :"rft: ;-:t';:;::utioma Kurtlresten tasjaink 6s onk6nteseink risv mint r6sztvev6k, valamint a rendezv6ny biztositoik6nt is r6szt vettek' - A Zsido Ny6ri Feiztiv5l,."nO"tue"ny-r-oiltJ tatu. Eur6pa egylk legnagyobb zsido kulturdlis-mrjveszeti rendezv6nyeve t6pltt el6, melyre kulon buszokkal szervezttik meg a lstogatdst, [gy hazai mint nemzetkozi szinten' ^ -:^-irr^ r^r{r,^-ai= rznmarnrnhan a reoioftatit6s efcisit6s6veli :;i#"'riti.'orreg k v. Reg " i on5 l i s ra 5 koz6j a Kom6l" Tb,1l. f ut'"g;ilttrn,i roo esir e rtett5segie t< keres6s6ve l, a kozoss6ge k j ov6 - Hanuka FesztivSl ulenv titinep6n a Budapesti Zsid6 Litlqf:"^7 CGanV-fiieOUsegi, Kozoss6gi Hdz Alapitvdny "Civil b6rze" Gyc5r, 213. m5jus 3. '(,?c,, Zitrad6k: E loirlittnfs6gi jelent6st a,,duna-t6j" Magyar-Izraeli gardti Kor T 3-5n elfogadta m6jus

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 19., péntek 60. szám Ára: 2783, Ft TARTALOMJEGYZÉK 121/2006. (V. 19.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Indonéz Köztársaság Kor -

Részletesebben

Pál fel tá ma dás hi té rõl

Pál fel tá ma dás hi té rõl Pál fel tá ma dás hi té rõl Hogyan alakult ki Pál hite Jézus feltámadásában, és miért vált szá má ra min den mást el söp rõ vé? A kor rekt vá lasz hoz (rész- ben te o ló gi ai, rész ben pszi cho ló gi

Részletesebben

Nem azé, aki akarja...

Nem azé, aki akarja... MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... ÉLETRAJZI BESZÉLGTÉS BESZÉLGETÕTÁRS KOZMA HUBA BESZÉDEK,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök. 90. szám. Ára: 2830, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök. 90. szám. Ára: 2830, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök 90. szám Ára: 2830, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök 90. szám Ára: 2830, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Húsz éve ka to nák kö zött

Húsz éve ka to nák kö zött Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 9. szám g 2014. március 2. g Ötvened vasárnap Ára: 275 Ft de át él tem ha son lót a ha tal mas dél ba jor hegy csú cso kon, a ha vas Har gi tán

Részletesebben

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie.

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie. Ne ve zés: Ne vez het min den olyan, már mû kö dõ Ma gyar ze ne kar, aki je len leg még hi va ta lo san ki adott han ga nyag gal nem ren del ke zik. (Nem hi va ta los nak szá mít: ga rázs fel vé tel, de

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. NOVEMBER 23. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft F E L

Részletesebben

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2.

TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2. TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2. Ter mé sze ti jel lem zõk...4 3. A te le pü lés múlt ja...6 4. Fegy

Részletesebben

Épít ke zõk. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás

Épít ke zõk. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás Épít ke zõk Jú li us ele jén Ágon te tõ fel újí tás ba fo gott Or sós Flóra és Fá bi - án. A Hab itat Pont és a Köz-Tér-Há ló Ala pít vány köz re mû kö dé - sé vel meg va ló su ló mun kát már áp ri lis

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN

MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN Kiss Zoltán László MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN ZRÍNYI KIADÓ Kiss Zoltán László MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN Kiss Zoltán László MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN Katonaszociológiai adalékok a nemzetközi béketámogató

Részletesebben

ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL

ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL A Ma gyar Tu do mányos Akadémia né hány kutatócso portjá nak köz re mû kö dé sé vel, a Tu dás tár sada l om Ku ta tó központ s zervezésében ta nulm

Részletesebben

Legyenbennünkösszetartás,

Legyenbennünkösszetartás, 1394 2011 2011. szeptember l XViii. évfolyam 9. szám l az önkormányzat közérdekű, havonta megjelenõ lapja l ára: 100 ft L a tartalomból színjátszó tábor IdénaugusztusbanismétmegrendezteszínjátszótáborátZamárdiban

Részletesebben

de emellett ddnt6ttiink", thj6kodatta Reinhold Gdl (SPD) a siilzbachi r6szdnkormenyzatot 6s frakci6j 6t.,,Nem utasithatjuk el a bar6tilag

de emellett ddnt6ttiink, thj6kodatta Reinhold Gdl (SPD) a siilzbachi r6szdnkormenyzatot 6s frakci6j 6t.,,Nem utasithatjuk el a bar6tilag A,A rnn/jililktqt HERCEGKTJT K6ZSfG I- A* I INFoRMACI6s LAPJA I tzo rt I 2l)06. {prilis. 7. dvfolyam. tl. sz:im f-{fl,se3s Hr{zassigi ajhnlat a magyar Hercegkritnak de emellett ddnt6ttiink", thj6kodatta

Részletesebben

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hit, remény, szeretet a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hús vé ti üze net Mert úgy sze ret te Is ten e vi lá got, hogy egy szü lött FI át ad ta, hogy aki hisz Ben ne el ne vesszen,

Részletesebben

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2011/4, 39 62. 39 A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI RÉPÁSI Éva HA LÁSZ Er

Részletesebben

Tíz jó gyakorlat a hazai tehetséggondozásban

Tíz jó gyakorlat a hazai tehetséggondozásban Tíz jó gyakorlat a hazai tehetséggondozásban GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek

Részletesebben

Az elosztóhálózatra csatlakozó, megújuló energiaforrást felhasználó új villamosenergia-termelők hálózatra kapcsolásának elősegítése

Az elosztóhálózatra csatlakozó, megújuló energiaforrást felhasználó új villamosenergia-termelők hálózatra kapcsolásának elősegítése Az elosztóhálózatra csatlakozó, megújuló energiaforrást felhasználó új villamosenergia-termelők hálózatra kapcsolásának elősegítése Jelentés a Magyar Energia Hivatal által kezdeményezett vizsgálatról K

Részletesebben

" JÓ SZOMSZÉDOK A KÖZÖS JÖVŐÉRT " Tartalom

 JÓ SZOMSZÉDOK A KÖZÖS JÖVŐÉRT  Tartalom 1 Tartalom I. A TELJES (MAGYAR ÉS SZERB) MINTA ÖSSZETÉTELE... 3 1. Nemzetiség szerint... 3 2. Az adatfelvétel helyszíne szerint... 4 3. Nemek szerint... 5 II. MAGYAR MINTA ÖSSZETÉTELE... 6 1. Az adatfelvétel

Részletesebben

Ál la mi lag tá mo ga tott és költ ség té rí té ses kép zé sek je lent ke zôi szá mok, je lent ke zé si stra té gi ák

Ál la mi lag tá mo ga tott és költ ség té rí té ses kép zé sek je lent ke zôi szá mok, je lent ke zé si stra té gi ák Ál la mi lag tá mo ga tott és költ ség té rí té ses kép zé sek je lent ke zôi szá mok, je lent ke zé si stra té gi ák FELSÔOKTATÁSI MŰHELY Garai Or so lya Kiss Lász ló Az el múlt évek el sô he lyes je

Részletesebben

Isten áldásában gazag, boldog új évet!

Isten áldásában gazag, boldog új évet! X. évfolyam 1. szám A keresztény nemzeti gondolat hírnöke * Tár sa dal mi, kul tu rá lis, ha gyo mány õr zõ fo lyó irat * Ára: 100 Ft 2003. ja nu ár Szá munk tar tal má ból: - Im memoriam: Szmola Sán dor

Részletesebben

A nôk fel vé te li je lent ke zé se i nek sa já tos sá gai

A nôk fel vé te li je lent ke zé se i nek sa já tos sá gai A nôk fel vé te li je lent ke zé se i nek sa já tos sá gai MÛHELY FELSÔOKTATÁSI MŰHELY Esély la tol ga tás a fel vé te li el já rás 2012-es vál to zá sa i nyo mán Garai Or so lya Szinte már axióma, hogy

Részletesebben

Bojlim ix ek. Akülönbözõ kiállításokon, illetve. Mi jó, és mi nem? (1. rész) HUB GENDERS ÍRÁ SA

Bojlim ix ek. Akülönbözõ kiállításokon, illetve. Mi jó, és mi nem? (1. rész) HUB GENDERS ÍRÁ SA Bojlim ix ek Mi jó, és mi nem? (1. rész) HUB GENDERS ÍRÁ SA A bojlim ix az egyik leg fi no mabb té ma kör, ha a pon tyok vi lá gá ról be szé lünk, leg alább is át vitt ér te lem ben. Szó sze rin ti ér

Részletesebben

Az in téz mé nyi mar ke ting és a DPR kap cso la ta a Szé che nyi Ist ván Egye te men

Az in téz mé nyi mar ke ting és a DPR kap cso la ta a Szé che nyi Ist ván Egye te men VENDÉGOLDAL Az in téz mé nyi mar ke ting és a DPR kap cso la ta a Szé che nyi Ist ván Egye te men FELSÔOKTATÁSI MŰHELY Filep Bá lint Tamándl Lász ló A Szé che nyi Ist ván Egye tem a Nyu gat-du nán tú l

Részletesebben

NYELV ÉS BE SZÉD MINT A KARTEZ IÁNUS EM BER DIF FER EN TIA SPECI FI CA- JA

NYELV ÉS BE SZÉD MINT A KARTEZ IÁNUS EM BER DIF FER EN TIA SPECI FI CA- JA Dékány And rás NYELV ÉS BE SZÉD MINT A KARTEZ IÁNUS EM BER DIF FER EN TIA SPECI FI CA- JA (Ap ró meg jegy zé sek egy is mert descartes -i szö veg hely néhány idé ze té hez ) Elsô idézet: azok, akik tud

Részletesebben

A tõ ke pi a ci sze rep lõk

A tõ ke pi a ci sze rep lõk Sza bó Zsolt A tõ ke pi a ci sze rep lõk ki vo nu lá sá nak, til ta ko zá sá nak, hû sé gé nek gaz da sá gi nö ve ke dés re gya ko rolt ha tá sa Ös sze fog la ló: a glo bá lis szin tû pénz- és tõ ke pi

Részletesebben

A reflektív gondolkodás fejlesztése

A reflektív gondolkodás fejlesztése A reflektív gondolkodás fejlesztése GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek alkotják.

Részletesebben