2. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 2..

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 2.."

Átírás

1 Igal Város Önkormányzata Képsviselő-testületének 4/2014. (IV.1.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Igal Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) a) pontja és a 32. cikk (2) bekezdése szerint kapott felhatalmazás alapján, a vízgazdálkodásról szóló évi LVII. törvény 44/C. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet személyi hatálya kiterjed Igal Város közigazgatási területén minden olyan közcsatornával el nem látott területen vagy közcsatornával ellátott, de közcsatornára rá nem kötött, a vízgazdálkodásról szóló törvény IX. / A. fejezet alkalmazásában meghatározott ingatlantulajdonosra ( a továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos). (2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed az (1) bekezdés szerinti ingatlantulajdonosnál keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizek begyűjtésére, kezelésére valamint az erre vonatkozó közszolgáltatás ellátására. (3) Nem terjed ki a rendelet hatálya a veszélyes és radioaktív hulladékokra, a települési hulladékokra, valamint az ezekkel összefüggő tevékenységekre. 2. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 2.. (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével, elszállításával és ártalmatlanító helyre történő elhelyezésével kapcsolatos közszolgáltatás teljes körét az Dunántúli Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (8600 Siófok, Tanácsház u. 7.) jogosult és köteles ellátni, Igal Város Önkormányzatával kötött közszolgáltatási szerződés alapján június 17-től június 18. napjáig. (2) A Dunántúli Regionális Vízművek Zrt. (a továbbiakban: közszolgáltató) által szállított, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet a közszolgáltató által Igal Városban üzemeltetett városi szennyvíztisztító telep szennyvízfogadó műtárgyába kell elhelyezni. 3.A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja 3.. (1) Valamennyi ingatlan tulajdonosa, használója köteles gondoskodni az ingatlanán keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szakszerű gyűjtéséről. (2) Azokon az ingatlanokon, ahol az ingatlanhoz közvetlenül kapcsolódó közterületen a szennyvízcsatorna hálózat kiépült és a csatornahálózatra a lakos a rákötési lehetőséggel élt,a szennyvizet csak a csatornahálózaton keresztül szabad elvezetni.

2 2 (3) Ahol a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közcsatornán történő elvezetésének lehetősége nem biztosított, a keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz megfelelő gyűjtését, rendszeres elszállíttatását annak begyűjtésére feljogosított közszolgáltatónak történő átadással az ingatlantulajdonosnak kell biztosítani. (4) A (3) bekezdése hatálya alá tartozó ingatlan tulajdonosa, használója az ingatlanán keletkező nem közművel összegyűjtött ház szennyvíz elhelyezéséről az e rendeletben meghatározott módon, a közszolgáltatás igénybevétele útján köteles gondoskodni. (5) A közszolgáltató csak olyan személy/vállalkozó vagy szervezet lehet, aki ellen hulladékkezelési tevékenységével összefüggésben a törvényben, kormányrendeletben, illetve önkormányzati rendeletben meghatározott szabálysértés elkövetése miatt jogerősen büntetés kiszabása vagy intézkedés alkalmazása nem történt. A közszolgáltató alvállalkozója is csak olyan személy/vállalkozó vagy szervezet lehet, aki ellen hulladékkezelési tevékenységével összefüggésben szabálysértés elkövetése miatt jogerősen büntetés kiszabása vagy intézkedés alkalmazása nem történt. 4.A közszolgáltató jogai és kötelezettségei 4.. (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítása kizárólag erre a célra készített zárt rendszerű olyan járművel és úgy végezhető, hogy az teljes mértékben megfeleljen a mindenkor érvényes jogszabályoknak. (2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítását úgy kell végezni, hogy az szennyezést, elcsorgást ne okozzon. Elcsorgás esetén a szennyezést megszüntetni, az elcsorgott szennyvizet összegyűjteni, a szennyezett terület fertőtlenítését elvégezni vagy elvégeztetni, a kárelhárítást, a környezet eredeti állapotát helyreállítani a szennyezést okozó vállalkozó kötelessége, melynek haladéktalanul köteles eleget tenni. (3) A közszolgáltató mindenkor köteles a szolgáltatást a bejelentéstől számított 48 órán belül - igénylővel egyeztetett időpontban - elvégezni. (4) A közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását nem tagadhatja meg, kivéve, ha a szippantandó anyagról érzékszervi megállapítás alapján, vagy egyéb módon feltételezhető, hogy a közcsatornába a vonatkozó jogszabályi megállapítás alapján nem engedhető. (5) A közszolgáltató az ingatlantulajdonostól a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet az ingatlantulajdonos előzetes bejelentése alapján veszi át és gondoskodik az ideiglenes gyűjtésére szolgáló létesítmény befogadóképességtől függő elszállításáról. (6) A közszolgáltató köteles a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésére, szállítására vonatkozó eredetét igazolni és az ehhez kapcsolódó iratokat öt évig megőrizni. (7) A közszolgáltató a teljesítéshez külső a közfeladat ellátáshoz szükséges feltételekkel rendelkező szállítót igénybe vehet. A közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésének, szállításának és kijelölt ártalmatlanító helyen való elhelyezésének közszolgáltatási feladatainak ellátására bevont külső szállítók, alvállalkozók, illetve egyéb közreműködők teljesítéséért úgy felel, mintha saját maga teljesítette volna.

3 3 (8) A közszolgáltató az igénybevett külső szállítók által okozott károkért teljes helytállási kötelezettséggel tartozik. (9) A közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésével, szállításával kapcsolatos tevékenységéről köteles évente részletes költségelszámolást készíteni és azt a Képviselőtestületnek a tárgyévet megelőző december 15-ig benyújtani. 5. Az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei 5.. (1) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező vagy onnan származó közüzemi csatornahálózatba vagy más módon befogadóba vagy szennyvíztisztítóba nem vezetett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet a külön jogszabályban meghatározott műszaki és közegészségügyi előírások, illetve az ingatlan tulajdonosára vonatkozó hatósági előírások szerint gyűjteni és a közszolgáltatónak átadni. (2) Az ingatlantulajdonos köteles a háztartási szennyvíz gyűjtése során megfelelő gondossággal eljárni annak érdekében, hogy az mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a város természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény-, és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és közbiztonságot ne zavarja. (3) Az ingatlantulajdonos köteles a 2. (1) bekezdés szerint gyűjtött nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz tekintetében a közszolgáltatást igénybe venni és a jelen rendelet 3. (2) bekezdésében megjelölt közszolgáltatónak átadni és részére a közszolgáltatás ellenértékét az e rendeletben szabályozott módon kiegyenlíteni. (4) Az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató közötti jogviszonyt az a tény hozza létre, hogy a Közszolgáltató az ingatlantulajdonos számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll. A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről a közszolgáltató az ingatlantulajdonost írásban értesíti, illetve felhívás közzététele útján tájékoztatja. (5) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását az ingatlantulajdonosnak kell a közszolgáltatást ellátó közszolgáltatónál megrendelni. (6) Az ingatlantulajdonos köteles biztosítani a gyűjtőhely megközelíthetőségét a szállítójármű számára oly módon, hogy az elláthassa feladatát. (7) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását arra jogosulatlan személlyel az ingatlantulajdonos nem végeztetheti. (8) Az ingatlantulajdonos köteles megfelelő rendszerességgel és időben elvégeztetni a közszolgáltatást és az elvégzéséhez a szükséges feltételeket biztosítani. (9) Az üdülőingatlanok és az időlegesen használt ingatlanok tulajdonosai az önkormányzat által szervezett kötelező közszolgáltatást évente legalább 1 alkalommal kötelesek igénybe venni.

4 4 6. A közszolgáltatási díj 6.. (1) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatásért közszolgáltatási díjat köteles fizetni, amelynek mértékét az 1. melléklet tartalmazza. (2) Az ingatlantulajdonos által fizetendő közszolgáltatási díjról a közszolgáltató számlát bocsát ki, amelyet a közszolgáltatás teljesítésével egyidejűleg kell megfizetni. 7. Személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések 7.. A közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat (természetes személyazonosító adatok valamit lakcím) kizárólag a közszolgáltatás végzéséhez tartja nyilván és kezeli az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően. 8. Záró rendelkezések 8. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a települési folyékony hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 8/2004. (IV.29.) önkormányzati rendelet. (3) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. Obbás Gyula polgármester Fülöp László jegyző A rendelet kihirdetve: Igal, április 1. Fülöp László jegyző

5 5 1. számú melléklet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 4/2014. (IV.1.) önkormányzati rendelethez A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás díja július 1-től A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének alapdíja: Ft/szippantási alkalom + ÁFA. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének ürítési díja: Ft/m3 + ÁFA környezetterhelési díj 51 Ft/forduló. Igal Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.15.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és a köztisztaság fenntartásáról Igal Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012.évi CLXXXV. törvény 35. -ában, 39. (2) és (5) bekezdésében, 88. (4) bekezdésében, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.évi LIII. törvény 46. (1) bekezdésének c) pontjában, a 48. (4) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: Általános rendelkezések 1.

6 6 A rendelet célja azoknak a helyi szabályoknak a megállapítása, amelyek biztosítják a települési hulladék összegyűjtésének, elszállításának és ártalommentes elhelyezésének a rendjét, valamint a község köztisztaságát. 2. (1) A rendelet területi hatálya Igal Város közigazgatási belterületére terjed ki. (2) A rendelet tárgyi hatálya Igal Város közigazgatási belterületén található és a Közszolgáltató és az önkormányzat által közösen felmért és a közszolgáltatási szerződésben rögzített ingatlanokon keletkező, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékokra terjed ki. (3) A rendelet személyi hatálya a) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék birtokosaira, a közszolgáltatást igénybe vevőkre és a Közszolgáltatóra (ide értve a Közszolgáltató alvállalkozóját is), b) a közterületeket rendeltetésszerűen, vagy rendeltetéstől eltérő célra használókra terjed ki. 3. A rendelet hatálya nem terjed ki a folyékony hulladékra, a veszélyes hulladékokra, az építési-bontási tevékenység során keletkező inert hulladékra és a velük összefüggő tevékenységre. 4. A rendelet értelmezése során a hulladékról szóló 2012.évi CLXXXV. törvény ( a továbbiakban: Ht.) fogalom-meghatározásait kell alkalmazni. 5. A hulladékgazdálkodási feladatait Igal Város Önkormányzata 7275 Igal, Szent I. u ( a továbbiakban : Önkormányzat ) önállóan látja el.

7 7 A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma 6. (1) Az Önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás (a továbbiakban: közszolgáltatás) ellátását a Közszolgáltatóval kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés útján biztosítja. A közszolgáltatás ellátására kötött szerződés megszűnése, vagy megszűntetése esetén az Önkormányzat a Ht ának megfelelően gondoskodik a közszolgáltatás ellátásáról. (2) A Város területén a hulladék begyűjtését, szállítását és hulladék kezelését a Dél- Dunántúli Hulladékkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (7400 Kaposvár, Áchim András utca 2.) (a továbbiakban együttesen : Közszolgáltató) végzi. (2) A közszolgáltatás tartalmazza : a) rendelkezésre állást a közszolgáltatási szerződésben megállapított ingatlanszámnál, b) ingatlanonként legfeljebb 1 db 60 vagy 120 literes gyűjtőedény vonatkozásában, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002. (IV. 10.) EüM. rendeletben meghatározott feltételekkel történő hulladék gyűjtést, c) az edények mellé helyezett fenyőfák gyűjtését, d) a szelektív gyűjtősziget szükség szerinti ürítését, e) külön megrendelésre történő zöldhulladék és lom gyűjtését, f) az összegyűjtött hulladék elszállítását, tárolását, előkezelését, kezelését és ártalmatlanítását a megfelelő műszaki védelemmel rendelkező hulladékgazdálkodási létesítményben, g) a hulladékkezelő létesítmények fenntartását, üzemeltetését és utógondozását. (3) A közszolgáltatás igénybevételével az ingatlantulajdonos és a Közszolgáltató között a Polgári törvénykönyvben meghatározottak szerint szerződéses jogviszony jön létre. A közszolgáltatásra vonatkozó jogviszonyt az ingatlanhasználó és a szolgáltató között az a tény hozza létre, hogy a szolgáltató az ingatlanhasználó számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll. A közszolgáltatásra vonatkozó jogviszony kezdete az a nap, amelyen a szolgáltató az ingatlanhasználót a közszolgáltatás teljesítésének

8 8 megkezdéséről és feltételeiről írásban értesítette, illetve felhívás közzététele útján tájékoztatta. A Közszolgáltató tagjai, illetve az alvállalkozók által végzett hulladékgazdálkodási tevékenység 7. (1) A Közszolgáltató a közszolgáltatás ellátásához a közszolgáltatási szerződésben meghatározott mértékig alvállalkozót vehet igénybe. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendje és módja 8. (1) A 6. (1) bekezdés szerinti közszolgáltatást a természetes személy és a gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó ( a továbbiakban együtt: ingatlanhasználó ) - a (3)-(4) bekezdésben foglalt kivételekkel igénybe veszi és a közszolgáltatás ellátásért a Ht. -ben, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter rendeletében megállapított feltételek szerinti díjat fizet. (2) A természetes személy ingatlanhasználó a települési hulladék részét képező elkülönítetten gyűjtött hulladékot - kormányrendeletben, miniszteri rendeletben feltételek szerint - hulladékgyűjtő pontra, hulladékgyűjtő udvarba, átvételi helyre vagy a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékot kezelő hulladékkezelő létesítménybe szállíthatja, és ott a jogosultnak átadhatja vagy gyűjtőedényben elhelyezheti. E jogot a természetes személy ingatlanhasználó csak úgy gyakorolhatja, ha a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a Közszolgáltató részére megfizette.

9 9 (3) A gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék részét képező elkülönítetten gyűjtött hulladék kezeléséről a Ht. 31. (1) bekezdésében meghatározottak szerint gondoskodik. (4) Az önkormányzat a (2) bekezdés szerinti hulladékszállítással kapcsolatban a magasabb szintű szabályozás mellett további feltételeket nem állít. (5) Az önkormányzat kettő szelektív gyűjtőszigetet tart fent, ahol lehetőség van a papír, üveg és műanyag hulladék anyagfajta elkülönített gyűjtésére. (6) Az ingatlanhasználó az épített környezet védelméről és alakításáról szóló törvényben meghatározott építési bontási hulladék anyagfaját köteles elkülönítetten gyűjteni és a gyűjtésre jogosultnak átadni. (7) A közszolgáltatás kizárólag szabványos, az ingatlanhasználónál keletkező hulladékmennyiségnek megfelelő méretű gyűjtőedényzettel történhet, melynek használata kötelező. A gyűjtőedényzet lehet 60 és 120 literes zárható edényzet illetve a szolgáltató által térítés ellenében biztosított hulladékgyűjtő zsák. A gyűjtőedényzet javítása, pótlása, a hulladékgyűjtő zsák beszerzése az ingatlantulajdonos kötelezettsége és költsége. 9. (1) A települési hulladékot a közszolgáltatási szerződésben megállapított szállítási napokon elszállítás céljából a Közszolgáltató rendelkezésére kell bocsátani. (2) A települési hulladék a hulladékgyűjtő edényzetben, tömörítés nélkül úgy helyezhető el, hogy annak fedele zárható legyen, valamint az a hulladékszállítás során a Közszolgáltató alkalmazottainak egészségét, testi épségét ne veszélyeztesse, a gépi ürítést ne akadályozza, az ürítő berendezést ne károsítsa. (3) A gyűjtőedény a szállítást megelőző nap órától, a szállítás napján legkésőbb 6.00 óráig helyezendő ki, és a szállítás napján óráig tartható közterületen. (4) Többlethulladék a Közszolgáltató által biztosított hulladékgyűjtő zsákban helyezhető ki. A zsák csak kiegészítő szolgáltatásként igényelhető a meglévő hulladéktároló edényzet mellé, kivéve az üdülőövezeti ingatlan esetét, ahol kizárólag zsákos hulladék szállítás történik. A zsák csak megfelelően bekötve helyezhető ki a közterületre. (5) A gyűjtőedénybe tilos mérgező, veszélyes, robbanó vagy olyan hulladékot rakni, amely a kiürítéssel foglalkozó dolgozók egészségét, testi épségét vagy életét veszélyezteti, vagy begyűjtése során a gépkocsi műszaki berendezésében

10 10 rongálódást idézhet elő, ártalmatlanítása/hasznosítása során veszélyezteti a környezetet, vagy az ártalmatlanító/hasznosító telep dolgozóit, műszaki berendezéseit. (6) Ha a gyűjtőedény olyan nedves hulladékot tartalmaz, amely az edényben összetömörödött, vagy befagyott, vagy a benne lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy az elhelyezett hulladék összsúlya meghaladja a terhelhetőségét - emiatt a gyűjtőedényt az előírt módon kiüríteni nem lehet - az ingatlantulajdonos köteles a visszamaradt hulladékot, illetve a ki nem üríthető gyűjtőedényt szabályszerűen kiüríteni, használhatóvá tenni. (7) A külön szervezésben végzett lomtalanítás, és a zöldhulladék elszállításának időpontjáról, valamint területi felosztásáról, a végrehajtás módjáról a Közszolgáltató, illetve az önkormányzat három héttel korábban értesíti a lakosságot. (8) A zöldhulladékot elsősorban komposztálással kell hasznosítani, ennek hiányában lehet a közszolgáltatást a ( 7) bekezdés szerint igénybe venni. (9) Lomhulladékot kitenni csak a szállítás napján lehet. A Közszolgáltató jogai és kötelezettségei 10. (1) A Közszolgáltató a közszolgáltatás során ellátja a Ht ában meghatározott feladatokat és köteles betartani a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos követelményekről szóló 16/2002.(IV.10.) EüM rendelet aiban a szolgáltatóra vonatkozó szabályokat. (2) A Közszolgáltató jogosult a gyűjtőedényt azonosítóval ( matricával ) megjelölni (3) A Közszolgáltató jogosult megtagadni a hulladék elszállítását, ha a Közszolgáltató alkalmazottai megállapítják, hogy a gyűjtőedényben a 9. (5)-(6) bekezdésében megjelölt anyagot, tárgyat helyeztek el, vagy a gyűjtőedény túltöltött, valamint nincs vagy olvashatatlan a hulladékgyűjtő edényzeten elhelyezett matrica. (4) A gyűjtőedény kiürítésének megtagadásáról a Közszolgáltató az ok feltüntetésével a kiürítés megtagadásának alkalmával, írásos formában, beazonosítható és visszaellenőrizhető módon értesíti az ingatlan tulajdonost. (5) A Közszolgáltató díjmentesen pótolja a gyűjtőedényt, ha az a működése során, neki felróhatóan, rongálódás következtében rendeltetésszerű használtatlanra alkalmatlanná válik. (6) Közszolgáltató a közszolgáltatás rendjében és módjában történő változásról az ingatlanhasználót, a változás bekövetkeztét megelőzően 15 nappal írásban értesíti.

11 11 (7) A Közszolgáltató a hulladékot köteles a hulladékgyűjtő edényzetben elhelyezhető szemét mennyiségén felül is korlátlan mennyiségben elszállítani, ha a Közszolgáltató által rendszeresített hulladékgyűjtő zsákban van elhelyezve. (8) Közszolgáltató jogosult és köteles 24 órában elérhető internetes honlapot üzemeltetni, tevékenységének, közérdekű adatainak megismertetése céljából, az alábbi tartalommal: a) Közszolgáltató bemutatása, elérhetőségei, b) Közszolgáltató közérdekű adatai, c) Közszolgáltató hulladékkezelési közszolgáltatási díjai, d) közszolgáltatási szerződések, e) ügyfélszolgálattal kapcsolatos információk és a gyakori kérdésekre adott válaszok. (9) A Közszolgáltató jogosult az elvégzett szolgáltatásról számlát kiállítani. A számlázás egy számlán, negyedévente történik az ingatlanhasználók felé. (10 ) A Közszolgáltató a közszolgáltatás igénybevétele és a közszolgáltatási díj behajtása érdekében jogosult kezelni az ingatlanhasználó nevét, lakcímét, születési helyét és idejét, anyja nevét. Az ingatlanhasználó jogai és kötelezettségei 11. (1) Az ingatlanhasználónak a közszolgáltatás igénybevétel során be kell tartania a Ht aiban és a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos követelményekről szóló 16/2002.(IV.10.) EüM. rendelet aiban foglaltakat. (2) A gyűjtőedényen el kell helyezni a Közszolgáltató által biztosított azonosítót (matrica), tartalmának olvashatatlanná válása esetén a pótlásáról haladéktalanul gondoskodni kell. (3) A gyűjtőedényt szükség szerint, de legalább évente két alkalommal ki kell tisztítani és fertőtleníteni. (4) A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat, és elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. (5) A gyűjtőedény környékét, megközelítési útvonalát tárgyak elhelyezésével vagy parkoló gépjárművel oly módon elzárni nem szabad, amely a gyűjtőedénynek a gyakorlatban kialakult módon történő ürítését akadályozza. (6) A zöldhulladékot az ingatlantulajdonos ép és zárt fóliazsákban, vagy kötegelve helyezheti ki.

12 12 (7) Az ingatlanhasználó köteles a Közszolgáltatónak bejelenteni, ha tulajdonos változás vagy egyéb ok miatt a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik. A bejelentésben meg kell jelölnie az ingatlanon keletkező rendszeres háztartási hulladék becsült mennyiségéhez igazodó edény űrméretét, valamint a közszolgáltatást igénybevevő nevét, lakcímét, születési helyét, és anyja nevét. (8) Ha a gyűjtőedényzet ürítése az ingatlanhasználó hibájából marad el, akkor az ürítésre csak a következő szállítási napon kerül sor. Ilyen esetben azonban soron kívüli szolgáltatás is rendelhető külön díj ellenében a Közszolgáltatótól. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemei 12. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésnek legalább az alábbiakat kell tartalmaznia: a) a Közszolgáltató, illetve a tagok azonosító adatait (név, cím, KÜJ- és KJazonosító, statisztikai számjel), b) a közszolgáltatási tevékenység megnevezését, és tartalmát, c) a közszolgáltatási területet, a közszolgáltatásba bevont ingatlanok számát, d) a közszolgáltatási tevékenység végzésének időtartamát, e) az elhagyott hulladék elszállítását, f) az ürítés gyakoriságát és az ürítés időpontját, g) a szerződés módosításának, felmondásának feltételeit, h) a közszolgáltatás díját, megfizetésének és alkalmazásának feltételeit i) a közszolgáltatási díj határidőben történő megfizetésének elmaradása esetén követendő eljárást, j) az irányadó jogszabályok meghatározását.

13 13 A ingatlanhasználót terhelő, miniszteri rendeletben nem szabályozott díjfizetési kötelezettséget, megfizetésének rendje, az esetleges kedvezmények, továbbá az ingatlanhasználó részéről történő szüneteltetés esetei 13. (1) Az ingatlanhasználó abban az esetben, ha a hulladékgyűjtő edényzeten elhelyezett matrica olvashatatlanná vélik, pótlásáról saját költségén gondoskodik. (2) A közszolgáltatási díj megfizetésére köteles ingatlantulajdonos személyében történt változás esetén a közszolgáltatási díjat a tulajdonos változás bejelentése hónapjának utolsó napjáig a régi, azt követően pedig az új tulajdonos köteles fizetni. (3) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatási díjat a szolgáltató részére - a teljesített közszolgáltatás és a kibocsátott számla alapján, a tárgynegyedév utolsó napjáig köteles megfizetni. (4) A díjfizetés történhet készpénz átutalási megbízással, átutalással és csoportos beszedési megbízással is. A díjat a számlán feltüntetett határidőn belül kell kiegyenlíteni. (5) A közszolgáltatási díj késedelmes kiegyenlítése esetén a számla benyújtója a Ptk. által meghatározott mértékű késedelmi kamatot számít fel. (6) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a szolgáltató számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolja. 7) Szüneteltethető a közszolgáltatás igénybevétele azokon az ingatlanokon, amelyeken folyamatosan legalább 60 napig senki sem tartózkodik és emiatt hulladék sem keletkezik. A szüneteltetésre vonatkozó igényt az ingatlantulajdonos írásban köteles bejelenteni a Közszolgáltatónak, a szünetelés kívánt kezdő időpontja előtt legalább 30 nappal megelőzően. (8) Kérésre a szüneteltetés tényét az önkormányzat igazolja. A kérelemben az ingatlanhasználó köteles bizonyítani az ingatlan használaton kívüli voltát, időtartamát, továbbá azt, hogy a használaton kívüli időszakban ténylegesen hol, milyen jogcímen tartózkodik, illetve az ingatlan a bejelentésben szereplő időszakban ténylegesen használaton kívül van. Az ingatlantulajdonos bizonyítékként megjelölheti különösen a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatait, a tényleges tartózkodási helyén igénybevett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra vonatkozó iratokat, vagy egyéb - az ingatlan használaton kívüli voltát, hitelt érdemlően igazoló - bizonyítékot (pl.: más közüzemi szolgáltató felé tett bejelentésről, vagy a tényleges közüzemi szolgáltatásról, fogyasztásról szóló iratot. (9) Ha a szünetelésben a (7) bekezdés szerinti feltételeiben változás következik be, az ingatlantulajdonos ezt írásban, haladéktalanul köteles a Közszolgáltatónak

14 14 bejelenteni. A szüneteltetés idejére már kiszámlázott ürítési díjat a Közszolgáltató a közüzemi számlákkal való igazolás benyújtását követően, utólag írja jóvá. (10 ) Amennyiben az adott időszak ÁFA fizetési ciklusát követően kérik a szüneteltetést, annak visszamenőleges megállapítására nincs mód. ( 11 ) Amennyiben a bejelentett használaton kívüli időszak alatt a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kerül kihelyezésre, úgy - az ingatlan-tulajdonos egyidejű értesítése mellett - a szolgáltató a hulladékot köteles elszállítani, a hulladék mennyiségének megfelelő díj felszámítása mellett. (12) Az Önkormányzat a díjfizetéssel kapcsolatban egyedi kedvezményeket nem nyújt. A lomtalanítás külön díját költségvetési helyzete függvényében az összes érintett vonatkozásában átvállalhatja. Adatvédelmi rendelkezések 14. (1) A rendelet alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére köteles Ingatlanhasználókról a Közszolgáltató nyilvántartást vezet az azonosításához szükséges adatok feltüntetésével. (2) A Közszolgáltató a közszolgáltatási szerződéshez szükséges személyes adatokat elsődlegesen az Ingatlanhasználó adatszolgáltatása alapján ismeri meg. A személyes adatok kezelése során a Közszolgáltató a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi CXII. tv. rendelkezéseinek megfelelően köteles eljárni. (3) A Közszolgáltató megteremti és fenntartja az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit, gondoskodik az adatok biztonságáról, meghatározza azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. (4) A Közszolgáltató nyilvántartásában a természetes személyek esetébena Ht. 65. (2) bekezdése alapján a természetes személyazonosító adatokat valamint a lakcímet tartja nyilván, ezeket az adatokat kezeli. Az adatkezelés célja: a közszolgáltatással összefüggően az Ingatlanhasználó személyének megállapításához, a közszolgáltatási díj beszedéséhez szükséges és arra alkalmas adatbázis létrehozása és működtetése. Az üdülőingatlanokra vonatkozó sajátos szabályok. 15. (1) Az üdülőingatlanoknál heti 1 alkalommal május 1-től október 31-ig zsákban kihelyezett szemetet szállít el a szolgáltató. Évente egy alkalommal Szolgáltató elszállítja az ingatlanoktól a háztartásokban keletkező

15 15 zöldhulladékot. A zöldhulladék mennyisége ingatlanonként és alkalmanként maximum 1m3 falevél, fű, faág, nyesedék lehet. Szolgáltató köteles gondoskodni a lomtalanítási akciók idejének, útvonalának, helyszínének és módjának, valamint a lomtalanítás tárgyának közzétételéről. Az ingatlanok tisztán tartása 16. (1) Az egyes ingatlanok tisztán tartásáról az ingatlan használója köteles gondoskodni. (2) Az ingatlanon belül csak komposztálható hulladék helyezhető el. (3) Az ingatlan használója köteles gondoskodni: a) az ingatlanról a járda vagy úttest fölé nyúló ágak és bokroknak a telekhatárig történő visszametszéséről, b) az ingatlan parlagfű és egyéb gyommentesítéséről, c) az épületek homlokzatának tisztántartásáról. Közterületek tisztántartásának általános szabályai 17. (1) Közterületet beszennyezni, ott hulladékot eldobni, tilos. (2) A közterületen elhelyezett berendezési és felszerelési tárgyakat, emlékműveket, a fákat és egyéb növényzetet rongálni, beszennyezni tilos.

16 16 (3) Környezetszennyezést, dugulást, rongálást okozó anyagot közterületre, csapadékvíz-elvezető árokba, kutakba természetes vízfolyásokba elhelyezni, vezetni, kiönteni tilos. (4) Az ingatlan használója köteles gondoskodni az ingatlan előtti járda, ( járda hiányában 2 m-es területsáv ), illetve a járda melletti zöldsáv, nyílt csapadékvízelvezető-árok és ennek műtárgyai ( híd, áteresz ) tisztántartásáról, évenként legalább ötszöri kaszálásáról, a szabad vízfolyás biztosításáról. (5) Az ónos esőtől, jégtől vagy hótól síkossá vált burkolatot síkosság mentessé kell tenni. A síkossá vált járdát reggel 7.OO óráig a járda melletti ingatlan használójának kell síkosság mentesítenie a hó eltakarításával és fel kell szórni, lehetőleg környezetet kímélő anyaggal ( pl.: homok, hamu, fűrészpor ) (6) A vendéglátó-ipari és kereskedelmi, szolgáltató egységek előtti járdaszakaszt, az üzlet közvetlen környékét ( 2 m-es sávot figyelembe véve ) a használó köteles minden reggel 7.OO óráig megtisztítani és folyamatosan tisztán tartani. (7) Az alkalmi árusok kötelesek az árusítás után az elárusítóhely területén rendet rakni. (8) A 17. -ban nem szabályozott közterületek, közutak, közpark, gyalogjárók,buszvárók, szabad vízfolyások és átereszek tisztántartása, a síkosságmentesítés, hóeltakarítás keletkezett hulladék összegyűjtése és elszállítása az önkormányzat feladata. Építési és bontási területek tisztántartása, anyagok szállítása 20.

17 17 (1) Építés, bontás vagy felújítás alatt álló üres ingatlan tisztántartása az engedélyes feladata. (2) Építésnél, tatarozásnál, bontásnál keletkezett por, valamint szenny terjedését meg kell akadályozni, a porképző anyagokat vízzel kell locsolni. Közterületen építőanyagot és építési törmeléket csak az építés, bontás idejére, legfeljebb egy hónapig lehet díjmentesen tárolni. (3) Az építési területről a sárfelhordás letakarításáról és a közlekedés számára a szükséges jelzésről az építtetőnek vagy megbízottjának folyamatosan gondoskodni kell. (4) Bármilyen anyag szállítását úgy kell elvégezni, hogy a közterület ne szennyeződjön. (5) Ha bármilyen szállítmány fel - és lerakodásánál, szállításánál a közterület beszennyeződik, a szállítást végző köteles azt haladéktalanul megtisztítani. A zöldhulladék ártalmatlanítása 21. (1) A zöldhulladékot elsősorban komposztálni kell. (2) Amennyiben ez nem lehetséges a szervezett hulladékszállítás keretében kell elszállítani. (3) A megszárított zöldhulladék, a papírhulladék az ingatlanon, a lakóépületektől gazdasági épületektől és pajtáktól számított legalább 1O méteres távolságban ( a kertben ), délután 13.OO - 16.OO óra között elégethető. Az

18 18 égetést a tűzvédelmi szabályok betartásával kell elvégezni, a tűz tovaterjedését meg kell akadályozni( körülárkolás ),a tüzet felügyelet nélkül nem lehet hagyni. (4) Ipari eredetű hulladék, műanyag, ruhanemű égetése tilos. (5) Közterületen hulladék égetése tilos. Záró rendelkezések 22. (1) Ez a rendelet január 1-jén lép hatályba. (2) Hatályát veszti a köztisztaság fenntartásáról, valamint a települési szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályozásáról szóló 12/2012. (XII.17.) önkormányzati rendelet. Obbás Gyula polgármester A rendelet kihirdetve: Fülöp László jegyző I g a l, január 15. Fülöp László jegyző

A Mohácsi Önkormányzat 7/2014.(VI.2) r e n d e l e t e. a köztisztaságról, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendjéről

A Mohácsi Önkormányzat 7/2014.(VI.2) r e n d e l e t e. a köztisztaságról, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendjéről A Mohácsi Önkormányzat 7/2014.(VI.2) r e n d e l e t e a köztisztaságról, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendjéről Mohács Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Magyarország

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2014. (III. 26.) önkormányzati rendelete

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2014. (III. 26.) önkormányzati rendelete TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2014. (III. 26.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Told Község

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2/2014. (IV. 02.) önkormányzati rendelete

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2/2014. (IV. 02.) önkormányzati rendelete NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (IV. 02.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Nagykereki

Részletesebben

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2014.(II.28.) önkormányzati rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2014.(II.28.) önkormányzati rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014.(II.28.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Arnót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1./2014.(I. 30.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Arnót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1./2014.(I. 30.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Arnót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1./2014.(I. 30.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Arnót Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012.

Részletesebben

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I.16.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I.16.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I.16.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2014. (VI. 27.) önkormányzati

Részletesebben

A rendelet hatálya II. FEJEZET A HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

A rendelet hatálya II. FEJEZET A HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁS BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 38/2013.(XII.02.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodásról és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésének kötelező

Részletesebben

LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 6/2004. (III. 10.) Ör. rendelete

LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 6/2004. (III. 10.) Ör. rendelete LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2004. (III. 10.) Ör. rendelete A köztisztasággal összefüggő tevékenység és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás rendjéről

Részletesebben

1 Módosítva a 33/2008./XI.28.sz. ÖK. rendelet 1. -a alapján 2

1 Módosítva a 33/2008./XI.28.sz. ÖK. rendelet 1. -a alapján 2 Ócsa Város 1 Önkormányzatának 10/1999./III.31./számu Önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással és a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről 2 1

Részletesebben

Jágónak Község Önkormányzat 7 /2013. (XII.18.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Jágónak Község Önkormányzat 7 /2013. (XII.18.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Jágónak Község Önkormányzat 7 /2013. (XII.18.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Jágónak Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Döbrököz Község Önkormányzat 14/2010. (XII.23.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról (Egységes szerkezet )

Döbrököz Község Önkormányzat 14/2010. (XII.23.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról (Egységes szerkezet ) Döbrököz Község Önkormányzat 14/2010. (XII.23.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról (Egységes szerkezet ) Döbrököz Község Önkormányzati Képviselő-testülete a

Részletesebben

Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V. 31.) rendelete

Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V. 31.) rendelete Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V. 31.) rendelete a hulladékgazdálkodás, a köztisztaság és közterület használat helyi szabályairól Dunaharaszti Város Önkormányzatának

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 37/2013. (X.31.)

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 37/2013. (X.31.) KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 37/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodási és a nem közművel összegyűjtött szennyvíz közszolgáltatásokról Keszthely Város

Részletesebben

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011. (IV.1. ) önkormányzati rendelete (egységes szerkezet)

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011. (IV.1. ) önkormányzati rendelete (egységes szerkezet) Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011. (IV.1. ) önkormányzati rendelete (egységes szerkezet) a települési szilárd és folyékony hulladék elszállításáról, közszolgáltatás biztosításáról

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő- T E S T Ü L E T É N E K. 14/2013.(XII.18.) önkormányzati r e n d e l e t e

ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő- T E S T Ü L E T É N E K. 14/2013.(XII.18.) önkormányzati r e n d e l e t e ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő- T E S T Ü L E T É N E K 14/2013.(XII.18.) önkormányzati r e n d e l e t e a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2013.(XII.17.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2013.(XII.17.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2013.(XII.17.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 20/2002. (XII. 18.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal és szelektív hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 1 Törökszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő - testülete a helyi

Részletesebben

Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testületének 6/2014. (VI. 20.) önkormányzati rendelete a településéi hulladékról és közszolgáltatás szervezéséről

Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testületének 6/2014. (VI. 20.) önkormányzati rendelete a településéi hulladékról és közszolgáltatás szervezéséről Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testületének 6/2014. (VI. 20.) önkormányzati rendelete a településéi hulladékról és közszolgáltatás szervezéséről Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 58/2013 (XII.21.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 58/2013 (XII.21.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 58/2013 (XII.21.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a hulladékról szóló 2012.

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Erdőkertes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2011. (XII.30.) sz., 8/2011. (IV.01.) sz., 1/2011. (I.28.) sz. és 17/2010.(XII.16.) sz. önkormányzati rendeletekkel módosított 12/2008.(12.04.)

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2014.(I.29.)Ör a települési hulladékgazdálkodásról és a közterület tisztántartásáról

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2014.(I.29.)Ör a települési hulladékgazdálkodásról és a közterület tisztántartásáról Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2014.(I.29.)Ör a települési hulladékgazdálkodásról és a közterület tisztántartásáról Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

I. rész Bevezető rendelkezések I. FEJEZET 1. A szabályozás célja

I. rész Bevezető rendelkezések I. FEJEZET 1. A szabályozás célja Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 45/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú

Részletesebben

Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011.(X.5.) sz. önkormányzati rendelettel, valamint a 6/2010. (XII. 15.) sz. önkormányzati rendelettel módosított 14/2005.(XII.21.) sz. önkormányzati

Részletesebben

Úrhida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelete a település hulladékgazdálkodásáról

Úrhida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelete a település hulladékgazdálkodásáról MHK JogszabJly szolgjltatjs 1. oldal, összesen: 6 oldal Úrhida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelete a település hulladékgazdálkodásáról Úrhida Község Önkormányzat

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. Általános rendelkezések

1. A rendelet célja. 2. Általános rendelkezések Bátaapáti község Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2013. (VII.26.) önkormányzati rendelete A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Bátaapáti község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete a település tisztaságáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás szabályairól Halásztelek

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének 9/2014. (VII. 4.)

Hortobágy Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének 9/2014. (VII. 4.) Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (VII. 4.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról Hortobágy

Részletesebben