BESZAMOLO. a Közterület-felügyelet évben végzett tevékenységéről. Készítette: Dr. Varsányi Péter igazgató

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BESZAMOLO. a Közterület-felügyelet 2011. évben végzett tevékenységéről. Készítette: Dr. Varsányi Péter igazgató"

Átírás

1 ,, BESZAMOLO a Közterület-felügyelet évben végzett tevékenységéről Készítette: Dr. Varsányi Péter igazgató

2 A Szombathelyi Közterület-felügyelet (továbbiakban: Felügyelet) evi tevékenységét a rá vonatkozó jogszabályokban, így a Közterület-felügyeletről, az Államháztartásról, a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról, a Szabálysértésekről, valamint a Közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás részletes szabályairól szóló törvényekben, a belügyminiszter, a közigazgatási és igazságügyi miniszter, valamint a Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlés rendeleteiben, testületi határozataiban meghatározottak szerint látta el. A Felügyelet jogállása, illetékességi területe és feladatai Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a közterületek rendjének és tisztaságának hatékony védelméről, a közterületi rend javításáról és a szabálysértések felszámolására teendő intézkedések megtételéről a Közterületfelügyelet útján gondoskodik. A Szombathelyi Közterület-felügyelet, mint közhatalmi jogkörrel felruházott egyenruhás szervezet önálló jogi személy, az előirányzatok felett önálló jogkörrel és önálló folyószámlával rendelkező költségvetési szerv. Gazdálkodását Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közgazdasági és Adó Osztálya bonyolítja. Illetékessége Szombathely Megyei Jogú Város teljes közigazgatási területére kiterjed. A Közterület-felügyelet feladatai különösen Az évi LXIII. törvény 1. (4) bekezdése alapján: "aj a közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése; bj a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása; ej közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében; dj közreműködés a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a közbiztonság és a közrend védelmében; ej közreműködés az önkormányzati vagyon védelmében; f) közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében; gj közreműködés állat-egészségügyi és eb-rendészeti felada tok ellátásában." 1

3 A hivatkozott törvény 3. -a szerint: "A felügyelő feladatait az önkormányzat illetékességi területén lévő közterületen, az önkormányzat intézményeinek, gazdasági szervezeteinek területén, valamint az önkormányzat tömegközlekedési feladatának ellátása során üzemeltetett tömegközlekedési eszköz szerződésszerű használatának ellenőrzése során látja ei". A Felügyelet jogszabályban meghatározott közlekedésrendészeti feladatai 1. A mozgásában korlátozott személyek parkolási, behajtási engedélyeinek ellenőrzése, visszaélés esetén külön jogszabályban meghatározottak szerint szankcionálás, az engedély kiadójának értesítése. 2. Az 55/2009. (X.26.) IRM rendelet alapján és szabályai szerint kerékbilincs alkalmazása közterületen szabálytalanul elhelyezett járművekre. 3. A rendőrhatóság értesítése mellett - a közúti közlekedés szabályairól szóló jogszabályban foglalt esetekben és felhatalmazás alapján - a közút kezelőjének megbízásából a járművek közterületről való eltávolítása iránti intézkedés. 4. A közút kezelőjének megbízása alapján, a közterületen tárolt üzemképtelen járművek eltávolítása iránti intézkedés. A Felügyelet évre a Közgyűlés által meghatározott kieme It feladatai A köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. tv ában meghatározottak szerint Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a 601/2010. (XI1.22.) számú Kgy. határozatában az alábbi intézményi teljesítménykövetelményeket határozta meg a Felügyelet számára. 1. A közterület-felügyeleti feladatok eredményességének javítása, a forgalmi, városképi, idegenforgalmi szempontból kiemelt közterületek fokozott ellenőrzése, a szabálysértések hatékony megelőzése, megakadályozása, szankcionálása. 2. A város közigazgatási határain belül a külterületek ellenőrzése, az illegális hulladéklerakók felderítése, a lerakás megakadályozása, szankcionálása. A köztisztasági előírások fokozott betartatása. 3. A parkok, játszóterek védelme, illetve gépjárművel zöldterületen való várakozás megakadályozása, köztéri szobrok rongálásának megelőzése a fokozott közterületi jelenléttel. Az Önkormányzat erre vonatkozó rendelete alapján a játszóterek fokozott ellenőrzése a dohányzási tilalom betartatása érdekében. 4. Kiemelt feladatként kezeljük az engedély nélküli közterület használat ellenőrzését, különös tekintettel a vendéglátó előkertekre, valamint az üzemképtelen gépjárművek tárolására, az építőanyag közterületen történő elhelyezés szabályainak betartására. 5. Az ebtartási szabályok betartásának ellenőrzése, fokozott hangsúlyt helyezve a megelőzésre és a jogszabályi előírások megismertetésére. 2

4 6. A szakmai felkészültség, a szolgálati fegyelem, az intézkedési kultúra, valamint a közterület-felügyelők adminisztrációs tevékenységének a színvonalának javítása, a korrupció elleni fokozott fellépés. 7. A lakosság folyamatos tájékoztatása, preventív jellegű figyelemfelhívás, polgárbarát szemlélet kialakítása. Az intézményi célkitűzések az egyéni teljesítménykövetelmények meghatározásánál is beépítésre kerültek. A Felügyelet szervezeti felépítése január 01-április 20-ig igazgató igazgatóhelyettes - szolgálatvezető személyügyi ügyintéző gazdasági ügyintéző szabálysértés feldolgozási ügyintéző általános igazgatási ügyintéző titkársági ügyintéző köztisztasági csoport közlekedés rendészeti csoport járőr és posztos szolgálati csoport április 21-december 31. igazgató - szolgálatvezető személyügyi és gazdasági ügyintéző szabálysértés feldolgozási ügyintéző titkársági ügyintéző köztisztasági csoport közlekedésrendészeti csoport járőr és posztos szolgálati csoport A Közterület-felügyelet január 1. napján engedélyezett létszáma 18 fő. A 3 fős létszámleépítést követően december 1-től 15 fő. A Felügyelet vezetése A Felügyelet igazgatója az intézmény élén álló, a Közgyűlés által pályázat útján határozatlan időre kinevezett köztisztviselő főosztályvezető-helyettesi besorolással. A Felügyelet igazgatója felett a munkáltatói jogokat Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester, november 1. napjától az e feladatra kijelölt alpolgármester gyakorolja a 7/2010. (X.28.) számú polgármesteri utasítás szerint. A Felügyelet köztisztviselői felett a munkáltatói jogokat az igazgató gyakorolja. 3

5 A Felügyeletet az igazgató képviseli. Gyakorolja mindazokat a jogokat, amelyeket a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény és más jogszabályok a hatáskörébe utalnak. Az igazgató feladatait közvetlenül, valamint a szolgálatvezető útján látja el. A Közgyűlés által meghatározott évi feladatok egységes megvalósulása érdekében a szakmai és operatív tevékenységet közvetlenül az igazgató irányította. Vezetői tevékenység évben - a korábbi évek gyakorlatának megfelelően - folyamatosan ellenőriztem a vezető és beosztott köztisztviselők, közterület-felügyelők tevékenységét. Gondoskodtam a Felügyelet személyzeti ügyeinek ellátásáról, az intézmény köztisztviselőinek szakmai továbbképzéséről. Kiadmányoztam az intézkedéseket, feljelentéseket és egyéb levelezéseket. Biztosítottam az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeit. Kivizsgáltattam a beérkezett panaszokat, bejelentéseket, illetve intézkedést kezdeményeztem azok kivizsgálására a rendőrségnél. Meghívás alapján részt vettem a közgyűlési és bizottsági üléseken. Meghatározott időközönként az alpolgármester úr kérésére tájékoztatást adtam a Felügyelet tevékenységéről. Szükség szerint, de legalább kéthetente beszámoitattam munkatársaimat az elvégzett feladatokról, iránymutatást adtam a hatékonyabb munkavégzéshez. Biztosítottam a szakszervezet helyi képviselőjével való érdemi együttműködést. Személyesen, illetve felhatalmazott személy útján képviseltem a Felügyeletet az írott és elektronikus sajtóban. A Felügyelet igazgatójaként végrehajtottam a Közgyűlés, a Polgármesteri Hivatal vezetése és az Önkormányzat szakmai bizottságai által meghatározott feladatokat. Együttműködtem a Polgármesteri Hivatal ügyosztályaival a közterületi rend és a köztisztaság terén felmerült feladatok gyors és szakszerű megoldása érdekében évben kiadott igazgatói utasítások 1/2011. Szolgálatvezetői megbízás visszavonása 2/2011. Megbízás szolgálatvezetői feladatok ellátására 3/2011. Cafetéria 4/2011. Munkanap áthelyezés 5/ /2010. sz. Igazgatói utasítás módosítása 6/2011. Szolgálati mobiltelefonok limithatár alkalmazása 7/2011. Szolgálati fényképezőgépek letöltésének végrehajtására 8/2011. Munkanap áthelyezés 9/2011. Munkanap áthelyezés 4

6 A közterület-felügyelői állomány egyes szervezeti egységei által végrehajtott feladatok A köztisztasági, a közlekedésrendészeti, valamint a járőr és posztos szolgálati csoportokba beosztott közterület-felügyelők közterületi hatósági ellenőrzési feladataikat a közterület-felügyeletről szóló évi LXIII. törvény, a helyszíni bírságolás részletes szabályairól szóló többszörösen módosított 10/2000. (XI1.23.) számú BM rendelet, a 43/1999.(XI.26.) számú BM rendelet, a közterület-felügyelői intézkedések végrehajtásának módjáról és eszközeiről, továbbá a tevékenységet érintő hatályos jogszabályok, valamint Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése 610/2010.(XI1.22.) számú Kgy. határozata alapján elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározottak szerint hajtották végre. Köztisztasági csoport tevékenysége, feladat- és hatásköre: a) az illegális szemétlerakó helyek felderítése, felszámolása; b) az ebtartási szabályok ellenőrzése, szankcionálása; c) járdatakarítás, síkosság mentesítés ellenőrzése; d) graffitiket készítők és az illegális plakátragasztók szankcionálása; e) parkok, zöldterületek, közterületi szobrok védelme; f} út- és csatornabontások ellenőrzése, sárfelhordások szankcionálása; g) lomtalanítás elő- és utókipakolásainak ellenőrzése; h) közterületi szeszesital fogyasztás ellenőrzése; i) közterületen elhelyezett szeméttárolókállagának, telítettségének ellenőrzése; j) hajléktalanok közterületi lakóhelyeinek felderítése, szükséges intézkedések megtétele; k) kapcsolattartás a SZaVA Zrt. illetékes munkatársaival, a lakásfenntartó szövetkezetekkel ; 1) lakossági bejelentések kivizsgálása; m) az építkezések környékének köztisztasági ellenőrzése. Kiemelt feladatként került meghatározásra a város területén, a városkörnyéki beépítetlen területeken, a kiskertek környéken, az elkerülő utak mentén illegálisan kihelyezett szemét felderítése, felszámolása és a kihelyezők kilétének a felderítése. A terület földrajzi elhelyezkedése, a földterületek egymástól való távolsága, különösen az esős időszakban szinte járhatatlan földes szolgalmi utak nagymértékben megnehezítették a feladatellátást. A Parkerdő környékén és az Erdei iskola út környékén szintén gyakori az illegális szemétlerakás. A helyzetet súlyosbítja, hogya kidobott hulladék jelentős része rossz állapotú autógumi, elektromos berendezés, festékes doboz, melyek veszélyes hulladéknak minősülnek, ebből következően rendkívül károsak a környezetünkre. 5

7 Az engedély nélküli szeméttelepeket gyakori járőrözéssel, ellenőrzéssei derítettük fel. A kihelyezők kilétét az alapos vizsgálat ellenére csak néhány esetben sikerült megállapítani. Az illegális szemétlerakók pontos helyét meghatároztuk és minden esetben írásban jeleztük a Városüzemeltetési Osztálynak. Az eredményesség növelése érdekében a Városüzemeltetési Osztály kommunális referensévei, környezetvédelmi referensévei és útellenőrével szorosan együttműködtünk, rendszeresen konzultáltunk egymással, valamint gyakran végeztünk közös ellenőrzéseket. 6

8 Az ebtartás szabályait megszegő jogsértő magatartás főként a lakótelepeken és a belvárosi parkokban fordult elő. A kutyatulajdonosok póráz nélkül sétáltatták a kutyájukat, gyakran nem takarították el a kutyájuk után a kutyaürüléket. Több esetben előfordult, hogy játszótérre bevitték az állatot. A felügyelőknek az Oladi lakótelepen a Bakó József utca, a Kodály Zoltán utca és a Faludi Ferenc utca környékén, a Derkovits lakótelepen a Bem József utca, a Váci Mihály utca és a Szürcsapó utca környékén, a KISZ lakótelepen Szent Flórián utca, a Diófa utca, és a Fogaras utca környékén kellett leggyakrabban intézkedni. A parkok közül az ebtartási rendeletben foglaltak megsértése miatt a legtöbb probléma a Gayer parkban, a Brenner parkban és a Jókai parkban volt. Az érintett területeket fokozottan ellenőrizték a felügyelők a reggeli és késő délutáni órákban. A játszótéri dohányzás tilalmának ellenőrzése során megállapítható, hogy néhány kivételtől eltekintve szabálytalanságot nem tapasztaltunk. Ritkábban fordult elő, de visszatérő probléma, hogy az ebtulajdonosok nem akadályozzák meg házi kedvencük közterületre jutását. Ilyen eset szinte kizárólag a város kertvárosi részein fordult elő. A közterület-felügyelők felhívták a tulajdonosok figyelmét a jogsértő állapot megszüntetésére. Az eredményesség fokozása érdekében együttmüködtünk a Hatósági Osztály ügyintézőivel, és több alkalommal közösen ellenőriztük az ebtartási rendeletben foglaltak betartását. Gazdátlan, kóbor eb, valamint közterületen lévő állati tetem észlelése esetén a felügyelők haladéktalanul értesítették a gyep mestert év augusztus 3. napján az Oladi lakótelepen a gazdája és annak 14 hónapos gyermeke szeme láttára tépett szét két kutya egy harmadikat. A két támadó ebet póráz és szájkosár nélkül sétáltatták. A megtámadott kutya elpusztult. Az esetet követően általános közterületi ellenőrzés sorozat végrehajtására került sor a rendőrséggel közösen a zéró tolerancia elvét alkalmazva. 7

9 Az akció egy hónapos időtartama alatt az ebtartási rendeletben foglaltak megsértése miatt 49 intézkedés történt. 1 esetben szabálysértési feljelentés megtételére, 48 esetben helyszíni bírság kiszabására került sor Ft összegben. Minden esetben a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 24/1992. (XI1.17.) számú rendelete 18. (3) bekezdésének a megsértése miatt történt az intézkedés. A felügyelők kiemelt feladatként ellenőrizték a téli időszakban a járdák síkosság mentesítésének teljesítését, és több esetben figyelmeztettek, szabálysértési feljelentést tettek. A hó eltakarítási, valamint síkosság mentesítési kötelezettség terén hiányosság mutatkozott elsősorban az önkormányzati tulajdonú területeken, tömegközlekedési megállóhelyeken és a parkok területén. A köztisztasági csoport rendszeresen foglalkozott az illegálisan elhelyezett hirdetmények, plakátok kihelyezőinek szankcionálásával. Gyakran kellett intézkedni a városunkba érkező cirkuszosokkal és mutatványosokkal szemben, mert szabálysértő módon kapcsolószekrényekre, lámpaoszlopokra, jelzőtáblákra helyezték ki plakátjaikat, hirdetményeiket, reklámhordozóikat. A köztisztasági csoport fokozott ellenőrzéssei igyekezett az engedély nélküli matricákat, graffitikat kihelyezők kilétét megállapítani. A természetes és az épített mesterséges környezet védelme érdekében kiemelt figyelmet fordítunk a városban lévő parkok, ligetek fáinak védelmére, a zöldterületek állapotára, azok védelmében tett intézkedésekre. A jelzett területeket folyamatosan és visszatérően ellenőriztük, ennek ellenére, elsősorban a hétvégi éjszakák folyamán több pad ot, szemétgyűjtőt és szobrot rongáltak meg ismeretlen tettesek. 8

10 A lomtalanítási akciókban minden esetben aktívan közreműködtek a csoport tagjai. Törmelék, ág-nyesedék, lapátos áru, valamint veszélyes hulladék és elektronikai hulladék kihelyezése esetén intézkedtek azok eltávolítására. A közterületen lévő szemétben turkáló személyeknek felhívták a figyelmét a köztisztasági szabályok betartására, a lomtalanítás végén a hátra maradt szemétről értesítették a SZaVA Zrt. munkatársait. A közterületen történő szeszesital fogyasztás miatt nagyon sok panasz érkezett a Közterület-felügyeletre, ezért fokozottan ellenőriztük ezeket akisboltokat, lerakatokat A Szent Márton utca 35. szám alatti Avocado Vegyesbolt körül uralkodó állapotok miatt érkezett a legtöbb panasz a Felügyeletre, ezért kétóránként folyamatosan ellenőriztük a fent nevezett kisbolt környékét. 6 esetben helyszíni bírságot szabtunk ki, ebből 5 esetben közterületen történő szeszes ital fogyasztás miatt Ft összegben, 1 esetben köztisztasági szabálysértés elkövetése miatt Ft összegben, 4 esetben szabálysértési feljelentést tettünk, 2 esetben közterületen történt szeszes ital fogyasztás miatt, 2 esetben játszótéri dohányzásért kezdeményeztünk szabálysértési eljárást. Összességében év folyamán az Avocado Vegyesbolt környékén a Felügyelet 32 helyszíni bírságot szabott ki Ft összegben és 6 esetben tett feljelentést szabálysértés elkövetése miatt. Az üzlet előtt engedélyezett közterület-használat jelentős ok-okozati összefüggésben volt az elkövetett szabálysértésekkel, ezért javaslatunkra a közterület-használati engedély visszavonásra került. 9

11 Sok lakossági bejelentés érkezett a fent emlitett vegyesbolton kívül a Szűrcsapó utca 6-8. szám alatti Garfield Vegyeskereskedés, a Váci Mihály utca 70. szám alatti Sárga Bolt, a Paragvári utca 56. szám alatti 100 Ft-os Kocsma, a Bartók Béla körút 33. és 35. szám között található Fortuna ABC környékén uralkodó állapotok miatt. A kialakult helyzet javítása érdekében a Felügyelet a Szombathelyi Rendőrkapitánysággal közösen a közterületen történő szeszes ita I fogyasztással, valamint a kerékpáros közlekedéssei összefüggő szabályok betartását ellenőrző akciót tartott. Az akció alatt a felügyelők 7 esetben szabtak ki helyszíni bírságot Ft összegben, valamint 1 szabálysértési feljelentést tettek. Minden esetben közterületi szeszesital fogyasztás miatt történt az intézkedés. A Bartók Béla körúton lévő Fortuna ABC környékét a nagyszámú lakossági bejelentés hatására szeptember 22. napja és október 22. napja között kiemelten ellenőriztük. Az akció ideje alatt közterületen történő szeszes ital fogyasztás miatt 7 esetben szabtunk ki helyszíni bírságot Ft összegben, valamint az ebtartási rendeletben foglaltak megsértése miatt 4 esetben került sor helyszíni bírság kiszabására Ft összegben. Nehezítette az intézkedések eredményességét, hogy az adott üzletek vezetőinek és alkalmazottainak együttműködési hajlandósága erősen megkérdőjelezhető volt. 10

12 A felügyelőknek többször kellett botrányosan ittas, vérző hajléktalan emberhez mentőt vagy szociális munkást hívni. A hajléktalanok jelentős része a belátó képességet korlátozó pszichiátriai problémákkal küzd, és szinte kivétel nélkül alkoholbetegek. A legalapvetőbb viselkedési normákat sem tudják vagy akarják betartani. A kis boltok, lerakatok előtti közterületen szeszesitalt fogyasztanak, a bevásárlóközpontok előtt gyakran agresszíven, zaklató módon koldulnak, a parkokban, belső udvarokban, kapualjakban köztisztasági szabálysértést követnek el. A közterület-felügyelők minden esetben határozottan, de emberségesen intézkedtek velük szemben. Az általuk preferált területeket fokozottan ellenőriztük. Bár időszakosan értünk el sikereket, azonban a tartós eredményhez szükség van a probléma komplex kezelésére, ezért szorosan együttműködtünk a Savaria Rehab- Team Kft. szociális munkásaival és a rendőrséggel. Rendszeresen részt vettünk a Szociális Kerekasztal megbeszéléseken. A köztisztasági csoport közterület-felügyelői illetékességi területükön az engedély nélküli árusítást szinte teljesen felszámolták a Domus Áruház környékén, a Tesco Hipermarket parkolójában és a piacon. 11

13 A közterületen észlelt hiányosságokról - úthiba, kaszálás hiányossága, parlagfű, közúti útburkolati jelek és közúti jelzőtáblák kopottsága, a közlekedést akadályozó fák, bokrok állapota, önkormányzati területen található jelentősebb illegális hulladék, stb. vonatkozásában a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztályát minden esetben írásban tájékoztattuk. A felügyelők figyelemmel kísérték a folyamatban lévő építkezések, útbontások, csatornázási munkálatok jogszerűségét és környezetük tisztaságát. Ellenőrizték a konténerek szabályszerű tárolását. Engedély nélküli útbontások, a fogalomtechnikai tervek hiánya és balesetveszélyes konténer elhelyezés esetén a felelőssei szemben eljártak. 12

14 Közlekedésrendészeti csoport tevékenysége, feladat- és hatásköre a) a megállási, várakozási tilalmat megszegők szankcionálása; b) a behajtási tilalmat megszegők szankcionálása; c) mozgásában korlátozott személyek részére fenntartott parkolóhelyek fokozott ellenőrzése, az igazolvánnyal történő visszaélések esetén a szükséges intézkedések megtétele; d) a közterületen elhelyezett üzemképtelen járművek felderítése, a szükséges intézkedések megtétele; e) gyalogos átkelőhelyen vagy az előtt, továbbá a forgalom elől elzárt területen, valamint a kijelölt rakodóhelyen, vasúti átjáró előtt, vagy az autóbuszmegállóban, illetve a kereszteződések metszéspontjaitói számított 5 m-en belül szabálytalanul várakozó gépjárművezetők szankcionálása; f) a járdán való várakozás szabályainak ellenőrzése; g) kőzúti jelzőberendezések állagának ellenőrzése, intézkedés az esetleges rongálások vagy hiányok pótlására; h) a város frekventált területein, a vasútállomás, a piac és a bevásárló központok környékén a szabálytalan parkolások ellenőrzése; i) kapcsolattartás a rendőrség közlekedés rendészeti szerveive!. Szabálytalan parkolás Az év első felében a szabálytalan parkolás miatt a közterület-felügyelőknek legtöbbször abelvárosban és az Éhen Gyula téren kellett intézkednie. A gépjárművel elkövetett szabálysértések közül a felügyelők a legnagyobb számban a megállási és várakozási tilalmat megszegő, a mozgáskorlátozottak részére, valamint az egészségügyi intézmények részére fenntartott várakozóhelyeken jogosulatlanul parkoló, az áruszállítást, a gyalogos- és tömeg közlekedést akadályozó járművezetőkkel szemben intézkedtek. 13

15 Nagyszámú intézkedésre került sor a súlykorlátozást figyelmen kívül hagyá és a behajtási tilalmat megszegő szabálysértőkkel szemben is. Különösen sokszor kellett intézkedni a behajtási tilalmat megsértő tehergépjármüvekkel szemben a 'Zanati út 70. szám alatti leseo Hipermarket parkolájában. 14

16 A város külső részein, leggyakrabban az Alsóhegyi út, a Nárai külső út, a Szent István király utca, és a Külső Zanati út kőrnyékén lévő utcákban kellett kőzúti közlekedési szolgáltatáshoz használt 3500 kg feletti legnagyobb megengedett össztömegű gépjármű, valamint lassú jármű, mezőgazdasági vontató, pótkocsi közterületen való tárolása miatt szabálysértési bírságot kiszabni. Ugyancsak több esetben kellett intézkedni a Minerva lakótelepen a szabálytalanul várakozó áruszállító kamionosokkal szemben. A fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló önkormányzati rendelet alapján segítettük a SZaVA Zrt. parkolási csoportjának a munkáját. Napi kapcsolatban álltunk a parkolási csoport vezetőjével. A parkoló őrök haladéktalanul értesítették a Közterület-felügyeletet, ha a hatáskörünkbe tartozó szabálysértést észleltek. Jelzéseik alapján többször intézkedtünk a mozgáskorlátozottak részére fenntartott várakozóhelyen jogosulatlanul parkoló, a felfestett fizetőparkoló helyet nem rendeltetésszerűen igénybe vevő vagy több parkolóhelyet egyszerre elfoglaló gépjárművezetőkkel szemben. A lakótelepeken a magas házak környékén, feltételezhetően helyhiány miatt, a házak előtti "Várakozni tilos" jelzőtáblákat gyakran figyelmen kívül hagyják a gépjárművezetők. Az épületek előtt szabálytalanul parkoló gépjárművek egy káresemény bekövetkezésekor az élet- és vagyonbiztonságot nagymértékben veszélyeztetik, ezért rendszeresen ellenőriztük ezeket a helyszíneket a tűzoltóság felkérésére. Az év folyamán a külföldi rendszámú gépjárművel elkövetett közlekedési szabálysértések száma nagyon magas volt július 1. napjával hatályba lépett a 99/2011. (VI.29.) Korm. rendelet (R.) a közúti közlekedéssei kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról. AR. 3. (3) bekezdése megváltoztatta az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII.28.) Korm. rendelet (SZR.) 54. -a (1) bekezdésének tartaimát, mely szerint ar. 1. számú mellékletében felsorolt megál/ási és várakozási tilalmak 19 tényállási eleme július 1. napjától nem minősült szab álysértésn ek, ezen cselekmények a jövőben a közigazgatási bírsággal sújtandó KRESZ szabályszegések hatálya alá tartoznak. Az SZR a (1) bekezdésének módosítása miatt ugyancsak nem valósítanak meg szabálysértést július 1. után azok a KRESZ szabályszegések sem, amelyeket a 410/1997. (IV.30.) Korm. rendelet 2., 3., 5., 6., és 7. számú mellékleteiben meghatározott összegű közigazgatási bírsággalléhet sújtani. Az év hátralévő részében ez azt jelentette, hogya közterület-felügyelők július 1. napjától a rendeletben (ílletve a mellékletében) felsorolt megállási és várakozási tilalmat megszegők esetében nem szabhattak ki helyszíni bírságot, nem állapíthattak meg büntetőpontot, nem Szabhattak ki a gépjárművezető távollétében helyszíni bírságot, de még szabálysértési feljelentést sem tehettek, mert e cselekmények nem minősültek szabálysértésnek. 15

17 Gyepfelületen, parkosított területen gépjárművel való megállás, várakozás legtöbbször abelvárosban és a lakótelepeken fordult elő. 16

18 Az üzemképtelen, közúti közlekedésben való részvételre alkalmatlan járművek többségét a lakótelepek parkolóiban helyezték el. Az esetek nagy részében az adott körzetért felelős közterület-felügyelők észlelése, illetve lakossági jelzés alapján került a látókörünkbe a jármű. Az év folyamán 21 db gépjárművet távolítattunk el a közterületekről. 143 db gépjárművet a tulajdonos felszólításunkra eltávolított a helyszínről vagy a szállítás megkezdésekor intézkedett a gépkocsi elszállításáról. A gépjárművek elszállítását és tárolását a évben megkötött szerződés alapján évben is a GUBA Autócentrum Kft. végezte. A gépjárművek elszállíttatása a felügyelői állománynak folyamatos feladatot jelentett, tekintettel arra, hogya szállítások időpontjában felügyelői biztosításra volt szükség a jogszabályi előírásoknak megfelelően. Járőr és posztos szolgálati csoport tevékenysége, feladat- és hatásköre: a) lakossági bejelentésekre történő gyors reagálás; b) a Fő téren a posztos szolgálat biztosítása; c) közterület foglalási engedélyek, teraszok, reklámtáblák, megállító táblák szabályszerűségének ellenőrzése; d) a lobogózási szabályok betartásának ellenőrzése; e) városi rendezvények biztosítása; f) cél és átfogó közterületi ellenőrzések végrehajtása; g) az önkormányzati vagyon védelme; h) közreműködés a jog követő magatartásformák kialakításának elősegítésében, és a társadalmi bűnmegelőzésben. A felügyelők kiemelt feladata volt az év folyamán az iskolák, parkok, csomópontok, a piac, a lakótelepek, a kertvárosi részek közterületi ellenőrzése, valamint a lakossági bejelentésekre történő gyors reagálás. 17

19 A Fő téren az állandó közterület-felügyelői posztos szolgálat ellátása kora tavasztól késő őszig folyamatosan biztosított volt. A feladatok megkívánták ideiglenes posztos szolgálatok biztosítását is a beszámolási időszakban, melyek a reggeli órákban az iskolák környékén, különösen szeptember hónapban iskolakezdéskor a kijelölt gyalogos-átkelőhelyeknél, valamint kedden és pénteken a piac környékén kerültek vég rehajtásra. A közterület-felügyelők rendszeresen ellenőrizték közterület foglalási engedélyek, teraszok, reklámtáblák, megállító táblák szabályszerűségét augusztus 11. napja és augusztus 28. napja között a csoport tagjai az Önkormányzat által éves és idény jelleggel kiadott összes közterület-használati engedélyt végigellenőrizték. Az akció során 8 helyszíni bírság kiszabására került sor Ft értékben. Minden esetben az engedélyezett területnagyságnál nagyobb közterületet foglaltak el a megbírságolt vállalkozók. A közúti közlekedésről szóló évi 1. törvény (továbbiakban Kkt.) a évi CLXXII. törvénnyel módosításra került, mely a közút területén, a közút felett és mellett elhelyezett jelek, jelzések, egyéb tárgyak és berendezések tekintetében jelentős változásokat hozott. A törvény felhatalmazása alapján a Kormány megalkotta a reklámtáblák, reklámhordozók és egyéb reklám célú berendezések közutak melletti elhelyezésének szabályairól szóló 224/2011. (X.21.) Korm. rendeletét (továbbiakban: Korm. rendelet). A Korm. rendelet 3. (1) bekezdése értelmében a rendelet rendelkezéseivel ellentétes módon elhelyezett, nem megfelelően kialakított reklám célú berendezések eltávolítása érdekében a közút kezelőjének felmérést kellett készítenie, melynek során szükséges volt dokumentálni a reklám célú berendezés helyét, hozzávetőleges méreteit, kialakítását, a jogszabálysértés tényét. A Városüzemeltetési Osztály felkérésére a Közterület-felügyelet Szombathely város közigazgatási területén a jogszabályi előírások szerinti dokumentációt november 2. napja és november 14. napja között elkészítette, melyből megállapítható, hogy a város területén 141 db reklámberendezés nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak november 21. napja és december 6. napja közötti időszakban Polgármester úr utasítására a felügyelők felmérték a megrongálódott, rossz állapotú és hiányzó utcanévtáblákat a város teljes közigazgatási területén. A felmérés során megállapítást nyert, hogya Szombathely területén található 481 utcából 44 helyszínen az utca-névtáblák megrongálódtak, csak részben olvashatók, valamint 762 db utca-névtábla hiányzik a közterületről. Az akció eredménye alapján összesen 806 db új utca-névtáblát kellene kihelyezni a város területére. A csoportban szolgálatot teljesítő közterület-felügyelők - jelentős túlmunkában - rendezvénybiztosítási feladatokat is elláttak. 18

20 Részt vettek a március 4-i megemlékezés a március 15-i ünnepségek a Szentivánéji vigasságok a Hősök napi megemlékezés a Savaria Történelmi Karnevál a Szent György napi vásár a Doni áttörés évfordulója a Szent Márton napi vásár az 1956-os forradalom évfordulója a Fő téri Karácsonyi vásár közterületi biztosításában. Az év folyamán kieme It célellenőrzéseket hajtottak végre Anyák Napján, Halottak Napján a köztemetők környékén, karácsony előtt a fenyőfa árusítások helyszínein, valamint rendszeresen abevásárlóközpontok parkolóiban, a Vásárcsarnok és vasútállomás környékén. A felügyelők a Vas Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőségévei júliusban vettek részt nagyszabású közösen végrehatott ellenőrzéseken. Általános jelenséggé vált, hogya hajléktalanok a lakótelepek parkjaiban a nyári hónapokban szállásokat alakítanak ki a park sűrűbb növényzettel borított részein. A Savaria Rehab-Team Kft. szociális munkásaival együtt felkutattuk ezeket a szálláshelyeket, akik gondoskodtak az érintettek felvilágosításáról, tájékoztatást adtak az igénybe vehető ellátások köréről. A SZaVA Zrt. munkatársai elszállították a hajléktalanok által hátrahagyott szemetet, lim-iomot. 19

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. szeptember 21-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. szeptember 21-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 208/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. szeptember 21-i ülésére Tárgy: Költségvetési szerv létrehozása Előterjesztő: Készítette:

Részletesebben

A Váci Rendőrkapitányság 2014. évi tevékenységéről

A Váci Rendőrkapitányság 2014. évi tevékenységéről VÁCI RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE 2600 Vác, Zrínyi utca 7. Levélcím: 2601 Vác, Pf. 266 Tel: 27/501-955, BM: 03-30-3510 E-mail: latorovszkyg@pest.police.hu Szám: 13100-233/2015. ált. Ö N K O R M Á N Y Z AT

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL 2008. ÉVI BESZÁMOLÓJA

POLGÁRMESTERI HIVATAL 2008. ÉVI BESZÁMOLÓJA 1. számú melléklet POLGÁRMESTERI HIVATAL 2008. ÉVI BESZÁMOLÓJA Építéshatósági iroda Az iroda ügyiratforgalma az előző évekhez képest tovább emelkedett. A kiküldött levelek, határozatok száma is közel 2

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. A Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. A Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Jegyzőjétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: jegyzo@fuzesgyarmat.hu BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2013. október

Részletesebben

MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadta: a Képviselő-testület./2015. (II. 26.) sz. határozatával. Hatályos: 2015. február 26-tól TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő - testületének 2012. április 25.-i ülésére. Tisztelt Képviselő - testület!

ELŐTERJESZTÉS Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő - testületének 2012. április 25.-i ülésére. Tisztelt Képviselő - testület! ELŐTERJESZTÉS Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő - testületének 2012. április 25.-i ülésére Tárgy: A közrend, közbiztonság helyzete Szentgotthárdon Tisztelt Képviselő - testület! Szentgotthárd

Részletesebben

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3 Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal működéséről, mely tartalmazza a jegyző hatáskörében lévő gyámügyi eljárásokat A Polgármesteri Hivatal működéséről a képviselő-testületnek utoljára 2011. évben számoltam

Részletesebben

I. évfolyam. 12. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja

I. évfolyam. 12. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja október 26. Érdi I. évfolyam. 12. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 68/ (X.26.) önkormányzati rendelet a közterületek használatáról 2 69/ (X.26.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének E l ő t e r j e s z t é s Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 23-i ülésére Tárgy: Beszámoló - átfogó értékelés - Zirc városban végzett gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

A képviselő-testület 2015. április 30-i zárt ülésén hozott döntések:

A képviselő-testület 2015. április 30-i zárt ülésén hozott döntések: A képviselő-testület 2015. április 30-i zárt ülésén hozott döntések: 92/2015. Kth. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.évi CLXII. tv.

Részletesebben

Parancsnok bende@tuzoltosagbp.hu / 459-2400 / fax: 459 2440

Parancsnok bende@tuzoltosagbp.hu / 459-2400 / fax: 459 2440 FŐVÁROSI TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG 1081 Budapest, Dologház u. 1-3. 1443 Bp., Pf. 154. 459-2300* / info@tuzoltosagbp.hu / www.tuzoltosagbp.hu Parancsnok bende@tuzoltosagbp.hu / 459-2400 / fax: 459 2440 BESZÁMOLÓ

Részletesebben

TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE

TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE 5201 Törökszentmiklós Kossuth út 143 Postafiók 28. Tel. T. Fax: 06-56/590-110 E-mail: www. ugyelet. torokszentmiklosrk@jasz. police.hu Szám: 16070/ 453-3/2014.

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL TÉGLÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 4243 TÉGLÁS, KOSSUTH U. 61. sz. T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A hivatal látja el az önkormányzatnak, illetve a jegyzőnek jogszabályokban

Részletesebben

Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 8200 Veszprém Bajcsy-Zsilinszky u. 34. ELŐ TERJESZTÉS

Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 8200 Veszprém Bajcsy-Zsilinszky u. 34. ELŐ TERJESZTÉS Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 8200 Veszprém Bajcsy-Zsilinszky u. 34. Szám: 02/79-35/2007. ELŐ TERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. április 19-i ülésére Tárgy: Veszprém Megyei

Részletesebben

2. Értelmező rendelkezések

2. Értelmező rendelkezések Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 48/2013. (XI. 18.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és megszegésük jogkövetkezményeiről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 131/2003. (V. 28.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 131/2003. (V. 28.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 131/2003. (V. 28.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közbiztonsági Koncepciójának elfogadásáról A Közgyűlés Nyíregyháza Megyei Jogú Város

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2013. évi ellátásáról. Tisztelt Közgyűlés!

Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2013. évi ellátásáról. Tisztelt Közgyűlés! Ikt. SZ.: XI. 5472-5/2014. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS POLGARMESTERE Békéscsaba, Szent István tér 7. Ügyintéző: Dr. Csereiné Argyelán Anna, Dr. Hajdú Antal, Dr. Tőgye Ildikó Mell.: Hiv. sz. : Postacím:

Részletesebben

egyszerű szavazattöbbséget igényel!

egyszerű szavazattöbbséget igényel! PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ö J E 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. Szám: 1133/2010. A határozati javaslat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! BESZÁMOLÓ a Polgármesteri Hivatal munkájáról

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K ÖSSZEFOGÁSSAL A BIZTONSÁGOS VESZPRÉMÉRT A Veszprémi Rendőrkapitányság, a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és az együttműködő szervezetek P Á L Y Á Z A T A a közterületen elkövetett jogsértések

Részletesebben

BESZÁMOLÓ FEHÉRGYARMAT RENDŐRKAPITÁNYSÁG. 4900Fehérgyarmat Kiss E út 4-6. Tel. BM: (03/32)67-20 Városi: (06/44)364-211 Fax.

BESZÁMOLÓ FEHÉRGYARMAT RENDŐRKAPITÁNYSÁG. 4900Fehérgyarmat Kiss E út 4-6. Tel. BM: (03/32)67-20 Városi: (06/44)364-211 Fax. RENDŐRKAPITÁNYSÁG FEHÉRGYARMAT 4900Fehérgyarmat Kiss E út 4-6. Tel. BM: (03/32)67-20 Városi: (06/44)364-211 Fax. BM: (03/32)67-39 Száma: 0/146-2009.ált. BESZÁMOLÓ a Fehérgyarmati Rendőrkapitányság 2008.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évben végzett munkájáról

BESZÁMOLÓ. a Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évben végzett munkájáról BESZÁMOLÓ a Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évben végzett munkájáról Tartalomjegyzék I. Bevezetés 2 II: Az önkormányzati munka.. 2 2.1. Képviselő-testületek és bizottságaik..... 2 2.2. Nemzetiségi

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31/2008. (10.15.) rendelete a közterületek használatáról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31/2008. (10.15.) rendelete a közterületek használatáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31/2008. (10.15.) rendelete a közterületek használatáról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. /1/

Részletesebben

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A szervezeti és működési szabályzat célja: A Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata foglalja össze mindenekelőtt az intézmény szervezeti rendjét,

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

Közigazgatási Osztály Szociálpolitikai Osztály Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ Békéscsabai Városi Rendőrkapitányság

Közigazgatási Osztály Szociálpolitikai Osztály Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ Békéscsabai Városi Rendőrkapitányság kt. SZ.: XV. 1266-312012. Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 BÉKÉSCSABA MEG fel JOGÚ VAROS POLGARMESTERE Békéscsaba, Szent stván tér 7. Ügyintéző: Dr. Burai Mihály, Csizmár Mónika, Dr. Csereiné

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 239-5/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. május 25-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

M E G H Í V Ó N A P I R E N D:

M E G H Í V Ó N A P I R E N D: M E G H Í V Ó Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. május 23-án /csütörtök/ 16.00 órai kezdettel a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal nagytermében /Sárvár, Várkerület 3. II.em./ ülést tart,

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató H-5600 Békéscsaba Kazinczy utca 9. Telefon: 06/66 549-470 Fax: 06/66 441-628 Email cím: bekes.titkarsag@katved.gov.hu Szám:1199-2/2011. 2. számú példány

Részletesebben

POLGÁRŐR MÓDSZERTANI FÜZETEK

POLGÁRŐR MÓDSZERTANI FÜZETEK POLGÁRŐR MÓDSZERTANI FÜZETEK Országos Polgárőr Szövetség 2011 Borítóterv és tipográfia: Országos Polgárőr Szövetség Szerkesztette: dr. Horváth Jenő Kovács Noémi Zámbó Péter @ OPSZ 2011 Országos Polgárőr

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2015. Készítette: Törő Krisztina Intézményvezető Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, feladata, jogszabályi alapja

Részletesebben