ÁLTALÁNOS FOGALMAK: Ht: hulladékól szóló évi CLXXXV. törvény

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS FOGALMAK: Ht: hulladékól szóló 2012. évi CLXXXV. törvény"

Átírás

1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) rendelkezései kizárólag a ZALAISPA Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ZALAISPA Zrt.), mint Közszolgáltató által a közszolgáltatási területén végzett hulladékkezelési közszolgáltatásra vonatkoznak, a hatályos jogszabályok, különös tekintettel a Közbeszerzési törvény, és a Hulladék törvény, és végrehajtási rendeleteinek előírásai alapján az Önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződést alapul véve. A Ht. a települési önkormányzatra vonatkozó szabályok 33. (1) bekezdése alapján, a települési önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátását a közszolgáltatóval kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés útján biztosítja. - az általános szerződési feltételeket egy háromoldalú megállapodásnak kell tekinteni, mely alapján az ingatlantulajdonos - beleértve a természetes és nem természetes személy ingatlantulajdonost - kötelezően igénybe veszi a közszolgáltatást. ÁLTALÁNOS FOGALMAK: Ht: hulladékól szóló évi CLXXXV. törvény hulladékgazdálkodási közszolgáltatás: a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék átvételét, gyűjtését, elszállítását, kezelését, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási létesítmény fenntartását, üzemeltetését biztosító, kötelező jelleggel igénybe veendő szolgáltatás; ingatlanhasználó: az ingatlan birtokosa, tulajdonosa, vagyonkezelője, valamint a társasház és a lakásszövetkezet, aki ( amely) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást e törvény szerinti szerződéses jogviszony keretében kötelező jelleggel igénybe veszi és akinek ( amelynek) a közszolgáltató rendszeres időközönként rendelkezésre áll; közszolgáltató: az a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel rendelkező és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló törvény szerint minősített nonprofit gazdasági szervezet, amely a települési önkormányzattal kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés alapján hulladékgazdálkodási közszolgáltatást lát el; Önkormányzat: A közszolgáltatás folyamatos biztosítása az Önkormányzat kötelessége, melyből fakadó kötelezettségeit az általa alkotott helyi rendeletben szabályozza. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés minimum tartalma a Ht. 34 ( 5) bekezdése szerint: a) a közszolgáltató, illetve a tagok azonosító adatait (név, cím, KÜJ-, KTJ-, KSH- azonosító, statisztikai számjel b) a közszolgáltatási tevékenység megnevezését, c) a közszolgáltatási területet, d) a közszolgáltatási tevékenység végzésének időtartamát. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. oldal, összesen: 14

2 A települési önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben állapítja meg a Ht. 35 alapján: a) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalmát, a szolgáltatási terület határait; b) a közszolgáltató tagjai, illetve az alvállalkozó által végzett hulladékgazdálkodási tevékenységet,továbbá a tagoknak, illetve az alvállalkozónak a közszolgáltatás egészéhez viszonyított arányát, ha a közszolgáltatást a közszolgáltató több tagja, illetve alvállalkozó végzi; c) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendjét és módját, a közszolgáltató és az ingatlanhasználó ezzel összefüggő jogait és kötelezettségeit, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemeit; d) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének miniszteri rendeletben nem szabályozott módját és feltételeit; e) az ingatlanhasználót terhelő, miniszteri rendeletben nem szabályozott díjfizetési kötelezettséget, megfizetésének rendjét, az esetleges kedvezmények, f) az üdülőingatlanok esetében végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra vonatkozó részletes szabályokat; g) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő személyes adatok (a természetes személyazonosító adatok, valamint a lakcím) kezelésére vonatkozó rendelkezéseket. 1. MEGRENDELÉS, AZ IGÉNYBE VÉTEL FELTÉTELEI, A SZERZŐDÉS HATÁLYA 1.1. Az Ingatlanhasználó köteles a rendszeres hulladékkezelési közszolgáltatást igénybe venni és annak díját megfizetni a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által meghatározott, és a díjmegállapításért felelős miniszter kihirdetett adott díjtarifán, a rögzített gyűjtési rendszerességgel, és az ingatlanhasználóra vonatkozó egyéb előírásai alapján, különös tekintettel a szelektív és biológiailag lebomló zöld hulladék gyűjtésére A gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó a közszolgáltató felhívására a közhiteles nyilvántartás szerinti nevét, székhelyének, telephelyének címét, adószámát megadja. A természetes személy ingatlanhasználó az Önkormányzat vagy a Közszolgáltató felhívására köteles megadni a személyes adatai közül a családi és utónevét, lakóhelyének, tartózkodási és értesítési helyének címét. A kedvezményes szolgáltatási díj vagy az ideiglenes mentesség igazolására vonatkozó dokumentumokat, - a kedvezmény vagy a mentesség igénybevételének feltételeként a közszolgáltató felhívására becsatolja Az érintett ingatlan időszakos használata nem jelent mentességet a közszolgáltatás igénybevételi kötelezettség alól, melynek díjfizetési mértékét az Önkormányzat szabályozza helyi önkormányzati rendelete alapján, de minimum egységesen hat havi díjfizetési időszakot érint. A Közszolgáltató fenntartja a jogot a kéttényezős hulladék közszolgáltatási díj bevezetésére 1.4. A kötelező közszolgáltatás megvalósítása érdekében az ingatlanhasználójának a vegyesen gyűjtött háztartási hulladék gyűjtésére megfelelő szabványos edénnyel kell rendelkeznie, melyet vagy maga vásárol meg vagy bérel a Közszolgáltatótól. Az edénynek meg kell felelni az MSZ-EN szabványnak A Közszolgáltató kiköti, hogy az edényekbe a mindenkori aktuális jogszabályoknak megfelelően nem tárolható maró, mérgező, gyúlékony, folyékony, robbanó anyag, ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2. oldal, összesen: 14

3 izzó parázs, állati tetem, és a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 16/2001 (VII. 18.) Köm rendelet, módosította a 22/2004 ( XII.11.) kvvm rendelet értelmében veszélyes hulladék kategóriájába tartozó anyag. Ennek megszegése esetén a felelősség az Ingatlanhasználóját terheli. Az edényzetek fedelének az ürítést megelőzően lezárt állapotban kell lennie, és az edényzet súlya a 20 kg össztömeget nem haladhatja meg. Ebben az esetben a Közszolgáltató az edényzet elszállítását, megtagadhatja. Megtagadhatja továbbá, ha nem az önkormányzati rendeletben meghatározott helyen és időben kerül átadásra a hulladék,, az Ingatlanhasználó ebben az esetben is köteles az edényzet ürítési díját megtéríteni. Az Ingatlanhasználó köteles a háztartásában keletkező hulladékot szelektíven gyűjteni, amennyiben az önkormányzati helyi rendelet alapján kötelezettség terheli A közszolgáltató az edényzet ürítését akkor is megtagadhatja, ha az edényzet olyan anyagot tartalmaz, mely a szállító munkások testi épségét, életét, egészségét veszélyezteti, vagy a szállítójármű műszaki berendezéseit megrongálhatja, továbbá annak tartalma betömörített vagy befagyott, illetve nem minősül települési szilárd hulladéknak, azzal együtt nem gyűjthető és nem szállítható A gyűjtőedény épségéről és rendeltetésszerű használatáról, a gyűjtőedények tisztántartásáról az ingatlanhasználója köteles gondoskodni A közszolgáltató a hulladék közszolgáltatás igénybevételének jogosságának igazolására u.n. matricát bocsájthat az ingatlanhasználó részére. Külön matrica kerül a különböző űrmértékű konténerekre, az adott űrmérték matricán történő feltüntetésével. A matrica megküldése a közszolgáltató feladata, míg annak a hulladékgyűjtő edényzeten jól látható a kézhez vételt követően haladéktalanul történő elhelyezése az ingatlanhasználó feladata. A közszolgáltató megtagadhatja az edényzet ürítést, amennyiben az edényzeten a matrica nem kerül elhelyezésre, vagy nem a megfelelő űrmértékű edényzetre került felhelyezésre Jelen általános szerződési feltételek az Önkormányzat és a Közszolgáltató közötti közszolgáltatási szerződés megszűnésével egyidejűleg hatályát veszti. 2. KÖZSZOLGÁLTATÓ KÖTELEZETTSÉGEI 2.1. A közszolgáltatást, a szerződésben meghatározott időpontban, a meghatározott gyűjtési rendszerességgel, - beleértve a köztéri és vagy házhoz menő szelektív és biológiailag lebomló zöld és egyéb hulladék gyűjtésselt - köteles megkezdeni A közszolgáltatást a közegészségügyi és környezetvédelmi előírások betartásával a szerződésben leírtaknak megfelelően teljesíteni A közszolgáltatási szerződés tartalmában, vagy a hulladék begyűjtésének módjában - a lomtalanítás és egyéb hulladék begyűjtésének időpontjában - beálló változásokról az Ingatlanhasználót az Önkormányzaton keresztül előzetesen értesíteni Edénykihelyezés esetén a tőle bérelt edényzet természetes elhasználódása esetén, annak cseréjéről gondoskodni Az ingatlanhasználó adatait az adatvédelmi törvényben foglaltak szerint kezelni. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 3. oldal, összesen: 14

4 3. INGATLANHASZNÁLÓ KÖTELEZETTSÉGEI 3.1. A Közszolgáltató által alkalmazott technológiához igazodó MSZ-EN szabványos gyűjtőedényről gondoskodni köteles (megvásárolni, vagy a közszolgáltatótól bérelni) A vegyesen gyűjtött háztartási hulladékot az adott darabszámú gyűjtőedényben köteles tárolni, veszélyes komponensek nélkül. A szelektív, és vagy a biológiailag lebomló zöld hulladékok gyűjtése esetén köteles szelektíven gyűjteni a hulladékfrakciókat, az adott edényzetbe, és vagy az adott hulladékgyűjtő zsákban. Amennyiben az Ingatlanhasználó nem a fentiek szerint leírt módon gyűjtötte hulladékát, ebben az esetben a Közszolgáltató vegyes lakossági hulladékként veszi át, és számlázza ki a hulladékot az Ingatlanhasználó részére A gyűjtőedényt a begyűjtés napján a közterületen, hozzáférhető helyen elhelyezni úgy, hogy a közúti forgalmat ne akadályozza, az ürítés akadályba ne ütközzön A gyűjtőedény épségéről és rendeltetésszerű használatáról, megőrzéséről valamint a gyűjtőedények tisztántartásáról fertőtlenítéséről gondoskodni köteles Bejelenteni köteles a közszolgáltatónak minden adat (név, cím, számlaszám, egyéb) vagy közszolgáltatási körülmény megváltozását Bejelenteni köteles a közszolgáltatási helyről történő elköltözést, és az ezzel összefüggő közszolgáltatás igénybevétele megszűnésének időpontját az elköltözés, illetve megszűnés napjától számított 8 napon belül, illetve a közszolgáltatás igénybevételének időszakos szüneteltetésére szóló kérelmét. A határidőn túli bejelentés esetén az azt elmulasztó, illetve az elköltözött Ingatlantulajdonos felel a közszolgáltatási díj fizetéséért A közszolgáltatótól bérelt edényzetet kizárólag a vegyesen gyűjtött háztartási, és vagy az elkülönítetten gyűjtött szelektív háztartási hulladékok gyűjtésére köteles használni. Az edényzet másra át nem ruházható. A bérletre kihelyezett edényzetetért rendkívüli károsodást (elégés, alaki változás, eltűnés), valamint eltűnést vagy megsemmisülést a Közszolgáltató számlája alapján számára megtéríteni a Szolgáltató által meghatározott aktuális listaáron köteles. Az aktuális listaárat a 4. számú melléklet tartalmazza Változás esetén a Közszolgáltatótól bérelt edényt rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a Közszolgáltatónak visszaadni köteles. Amennyiben az átadás 8 napon belül nem történik meg, úgy a Közszolgáltató jogosult az aktuális listaáron az adott típusú edényt kiszámlázni az Ingatlantulajdonos részére Köteles tűrni, hogy a Közszolgáltató az Ingatlanhasználó használatra átadott edény állapotát ellenőrizze és amennyiben ez nem megfelelő, úgy a Közszolgáltató jogosult az aktuális listaáron az adott típusú edényt kiszámlázni az Ingatlanhasználó részére. Köteles tűrni továbbá, hogy a saját tulajdonú, vagy a bérbe adott konténert a közszolgáltató technológia váltás esetén chippel és vagy vonalkóddal lássa el A hulladékkezelési tevékenységét kizárólag a Közszolgáltató igénybevételével elláttatni, a hulladék begyűjtését, szállítását, elhelyezését, vagy előkezelését és hasznosítását igénybe venni. Az Önkormányzattal megkötött közszolgáltatási szerződés ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 4. oldal, összesen: 14

5 megkötését követően az Ingatlanhasználó a jelen szerződés időtartama alatt más szolgáltatóval elszállítási megállapodást az Önkormányzat rendelete alapján nem köthet A közszolgáltatási szerződés megszegésével a Közszolgáltató részére okozott károkat, többletköltségeket megtéríteni köteles Köteles a veszélyes hulladékot a vegyesen gyűjtött háztartási és az elkülönítetten gyűjtött szelektív háztartási hulladékoktól elkülönítve gyűjteni és a külön erre kijelölt helyen leadni, amennyiben az önkormányzati rendelet kötelezettséget ír elő Köteles hulladékgyűjtő edényzetét a szállítási napokon legkésőbb 6 óráig kihelyezni. Amennyiben ezen kötelezettségének nem tesz eleget, a Közszolgáltató a későbbi időpontban kihelyezésre kerülő edényzet elszállítását megtagadhatja. Ebben az esetben a Közszolgáltató az ürítési díjra továbbra is igényt tarthat. 4. KÖZSZOLGÁLTATÓ JOGAI 4.1. A Közszolgáltató jogosult az Ingatlanhasználónak használatra átadott edény állapotát ellenőrizni és amennyiben ez nem megfelelő, úgy a Közszolgáltató jogosult az aktuális listaáron az adott típusú edényt kiszámlázni az Ingatlantulajdonos részére A Közszolgáltató jogosult a szolgáltatási szerződést és az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani: a jogszabályi változás hatályba lépésétől számított 90 napon belül, ha a hulladékgazdálkodással kapcsolatos bármilyen jogszabály változása következtében jelen általános szerződési feltételek módosítása válik indokolttá a szerződés határozott ideje alatt, ha a módosítás nem ütközik az Önkormányzat helyi rendeletébe és más jogszabályokba A Közszolgáltató jogosult a teljesítés megtagadására, ha: az Ingatlanhasználó a gyűjtőedényhez való akadálytalan hozzáférést a begyűjtés napján a közterületen nem biztosítja, az edényekbe veszélyes hulladéknak minősülő hulladékok kerültek, szemrevételezéssel megállapítható, hogy a gyűjtőedényben, illetve a műanyag zsákban elhelyezett szilárd hulladék olyan folyékony, mérgező, robbanó vagy egyéb veszélyes tárgyat tartalmaz, mely a szállító munkások testi épségét, életét, egészségét veszélyezteti, vagy a szállítójármű műszaki berendezéseit megrongálhatja, továbbá annak tartalma betömörített vagy befagyott, illetve nem minősül vegyesen vagy elkülönítetten gyűjtött háztartási szilárd hulladéknak, azzal együtt nem gyűjthető és nem szállítható, a hulladék nem a szabványos gyűjtőedényben, vagy nem a Közszolgáltató emblémájával ellátott, általa, külön térítés ellenében biztosított zsákban, illetve nem az önkormányzat rendeletében meghatározott helyen vagy időben kerül átadásra, illetőleg, ha a kihelyezett mennyiség meghaladja a szerződött mennyiséget. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 5. oldal, összesen: 14

6 5. KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ, SZÁMLÁZÁS, SZÁMLAREKLAMÁCIÓ 5.1. A közszolgáltatási díjat a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által meghatározott, és a díjmegállapításért felelős miniszter kihirdetett rendeletben állapítja meg, mely feltüntetésre kerül az Országos Hulladékügynökség, és a közszolgáltató elektronikus honlapján. A mindenkor érvényes díjszabásnak megfelelően a közszolgáltatási díjat, mely lehet egytényezős és kéttényezős díj is az Ingatlanhasználó a Közszolgáltató által kiállított számla ellenében a számlán feltűntetett fizetési határidőn belül egyenlíti ki. A kéttényezős díj esetében a rendelkezésre állási díjat minden esetben egész évre kell az ideiglenesen használt ingatlan tulajdonosnak fizetnie, míg az egytényezős díj esetén a helyi önkormányzati rendeletben megállapított időszakra, de Ht. idevonatkozó paragrafusa alapján minimum egységesen 6 hónap időtartamra. Az üdülőként nyilvántartott ingatlannal rendelkező tulajdonosok esetében az éves hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj 50%-a kerül megállapításra az egytényezős díj esetén. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék és az azzal összefüggésben megállapított késedelmi kamat, valamint a behajtás egyéb költségei adók módjára behajtandó köztartozásnak minősülnek. A Közszolgáltat a díjhátralék keletkezésétől számított 30 napon belül írásban felszólítja az Ingatlanhasználót, hogy egyenlítse ki a köztartozását, majd nem fizetés esetén behajtásra átadja NAV - ( Nemzeti Adó és Vámhivatal ) felé a behajtást A közszolgáltató az ingatlanhasználó hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos bejelentéseinek intézése, panaszainak kivizsgálása, orvoslása és a közszolgáltatással kapcsolatos általános tájékoztatásnyújtás biztosítása érdekében a székhelyén, valamint a 3.sz. mellékletben meghatározott kihelyezett ügyfélszolgálati helyszíneken ügyfélszolgálatot működtet. A telefonon, faxon, en írásban és személyesen bejelentet panaszokat kivizsgálja, érdemben intézkedik. A közszolgáltató az ügyfélszolgálat keretében az Fgytv.-ben ( Fogysztóvédelmi törvény ) - meghatározottakon túlmenően a) az OHÜ által kiadott minősítés szerinti osztályt, b) az alkalmazott hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjakat, c) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett területre vonatkozó adatokat, d) a közszolgáltatói hulladékgazdálkodási tervet, e) a lomtalanítással, illetve ha a közszolgáltató házhoz menő jellegű lomtalanítást is végez a házhoz menő jellegű lomtalanítással kapcsolatos adatokat, információkat, az alvállalkozóra vonatkozó közérdekű adatokat ha a közszolgáltató alvállalkozót alkalmaz, valamint g) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos egyéb közérdekű adatot, tájékoztatást az ügyfélszolgálaton, valamint internetes honlapján mindenki számára ingyenesen hozzáférhetővé teszi Az ügyfélszolgálat elérhetőségei: Személyes ügyfélszolgálat: 8798 Zalabér, 3096/12 hrsz Telefon: 92/ es gomb Telefax: 92/ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 6. oldal, összesen: 14

7 Levelezési cím: 8900 Zalaegerszeg, Köztársaság útja 1. ( Személyes ügyfélszolgálat nem történik!) Személyes és telefonos ügyfélfogadási időt a 3. számú melléklet tartalmazza Amennyiben a reklamációt az ingatlan tulajdonos nem fogadja el panasszal élhet az ingatlantulajdonos az alábbi szerveknél: Zala Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség Cím: 8900 Zalaegerszeg, Göcseji u. 24. Vas Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség Cím: 9700 Szombathely, Széll Kálmán u Az adott település jegyzőjénél. Zala Megyei Békéltető Testület Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24. Vas Megyei Békéltető Testület Címe: 9700 Szombathely, Honvéd u. 7. Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Címe: Budapest, 1081 II. János Pál pápa tér 7 PF Az ügyfélszolgálati irodán keresztül a negyedéves számlázási ciklust megelőzőenfebruár 15-ig, május 15-ig, augusztus 15-ig, november 15-ig terjedő dátum napig fogadja el a változás bejelentést az Ingatlanhasználójától a Közszolgáltató, az adott negyedévre vonatkozó számlázás megváltoztatására és korrigálására. A határidőn túli változás bejelentés csak a következő negyedéves számlázási ciklusban kerül figyelembe vételre Az edényzet károsodás, törés kivizsgálásának esetében az ügyfél köteles az edényzet károsodását azonnal a Közszolgáltató részére jelezni. Amennyiben az ügyfél bejelentési kötelezettségének az esemény bekövetkezését követő 7 napon belül nem tesz eleget, úgy a Közszolgáltató az ügy kivizsgálására nem kötelezhető A Közszolgáltató a meghatározott közszolgáltatási díjat az állandó lakosok részére negyedévenként kiszámlázza az ingatlanhasználó vagy az önkormányzati lakás esetén a közszolgáltatást igénybe vevő bérlő felé, a szolgáltatás elvégzése után minden negyedév utolsó hónap (március, június, szeptember, december) első hetében. A Közszolgáltató jogosult a lakónyilvántartás alapján az adott ingatlanra vonatkozóan állandó vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek esetében a közszolgáltatás díját kiszámlázni. A kibocsájtott számla fizetési határideje, a kiállítástól számított 15 nap. Az üdülőingatlanok esetében a számlázás az időszaki ciklus mivoltához igazodva ettől eltérő lehet Az Ingatlanhasználó a közszolgáltatás díjára részletben történő megfizetésére kérvényt nyújthat be, melyben a részletfizetés összegeit, és esedékességét megjelölheti. A Közszolgáltató a részletfizetés elfogadása esetén a 2.számú mellékletben meghatározott díjak felszámítására jogosult. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 7. oldal, összesen: 14

8 5.9. A használaton kívüli ingatlanok esetében a Közszolgáltató az alábbi feltételekkel az Ingatlanhasználó részére a díjfizetés alól mentességet ad. Használaton kívüli ingatlannak kell tekinteni az olyan ingatlant, ahol sem lakóhelyet, sem tartózkodási helyet nem létesítettek és az ingatlant- sem idényjelleggel, sem fizetővendéglátás keretében-legalább egy évig nem használja senki. Az ingatlan használaton kívüliségét az Ingatlanhasználó is kérelmezheti. A kérelemhez csatolni kell a víz- és csatornaszolgáltatónak az ingatlan egy éves időszakra vonatkozó nullás vízfogyasztására való igazolását. Az igazolás lehet többek közt fogyasztási számla vagy annak másolata, a víz-és csatorna szolgáltató nyilatkozata stb. Az igazolásnak a bejelentést megelőző legalább éves fogyasztási időszakra kell vonatkoznia. Amennyiben az ingatlan külön vízórával fel nem szerelt, vagy nem csatornázott, úgy áram fogyasztásról szóló bizonylatok is a fentiekkel figyelembe véve elfogadhatóak. A mentesség a tárgyévben csak egyszer és csak a tárgyév végéig adható. A következő év február 15-ig az Ingatlantulajdonosnak a mentességre vonatkozó kérelmét ismételten be kell nyújtania. Amennyiben az ingatlan vonatkozásában a meghatározott időszakra vízfogyasztás mutatható ki, az ingatlan nem minősül használaton kívülinek, kivéve ha a fogyasztás a víz- és csatornaszolgáltató által igazolt műszaki hiba okozta. Amennyiben az ingatlan víz tekintetében nem került közművesítésre, úgy a Közszolgáltató jogosult áram fogyasztásról szóló teljes évi bizonylat bekérésére is. Az Ingatlanhasználónak a valótlan tartalmú nyilatkozata alapján, a meg nem fizetett közszolgáltatási díjat, annak késedelmi kamataival együtt kell megfizetnie. Az Ingatlanhasználó részéről fizetendő díjat, valamint a kedvezményes díj feltételeit, amennyiben ilyen meghatározásra kerül a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által meghatározott, és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításért felelős miniszter által kihirdetett, Országos Hulladékügynökség honlapján valamint a érhető el, illetve hivatalos közlésként jelenik meg. Az egy fős háztartás igazolása a lakcímnyilvántartó adatai, vagy az Önkormányzat igazolása alapján igazolható, a nyugdíjas személy jogosultsága a Zala vagy Vas Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosító Igazgatósága által kiadott előző évre, a folyósított nyugellátásra vonatkozó tájékoztatásának eredeti példánya alapján igazolható Amennyiben az ingatlanra vonatkozóan tulajdonos váltás történik, úgy a régi tulajdonos köteles az adásvételi szerződés, valamint az értékesített ingatlan vonatkozásában megszüntetett tartózkodási hely igazolása érdekében a módosított adatokat már tartalmazó lakcímkártya másolati példányát haladéktalanul a Közszolgáltató részére eljuttatni. A változás bejelentés elfogadásához az Ingatlanhasználó köteles az önkormányzat nyilatkozatát arra vonatkozóan beszerezni, miszerint az adott ingatlanban lakó valamint tartózkodási hellyel az új tulajdonoson kívül senki sem rendelkezik Időszaki díjfizetőként azon ingatlanhasználók sorolhatóak be, amely ingatlanok esetében sem állandó sem tartózkodási címet nem létesítettek, az állandó lakcímére szólóan a hulladék közszolgáltatási díját megfizeti, és ezt bizonylattal igazolja. A ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 8. oldal, összesen: 14

9 kérelemhez csatolni kell a víz- és csatornaszolgáltatónak az ingatlan vízfogyasztására való igazolását, melyből az ingatlan időszakos használata bizonyítható. Ebben az esetben az állandó lakosokhoz viszonyítottan 50 %-os díjfizetési kötelezettség terheli Azon ingatlanhasználók esetében akik elhaláloztak, a szolgáltatás időleges szüneteltetéséhez jegyzői igazolás szükséges, hogy az adott ingatlanban bejelentett személy nem tartózkodik, illetve vízfogyasztás, mely igazolja, hogy az elhalálozás óta vízfogyasztás nem történt. A fenti két dokumentum benyújtásával az hagyatéki eljárás lefolytatásáig de maximum a tárgyév végéig a szolgáltatási díjfizetés alól mentességet kapnak A használaton kívüli ingatlanok ill. ideiglenes használt ingatlanok közé csak azon ügyfelek sorolhatók át, akik a felé lejárt tartozással nem rendelkeznek Az ingatlanhasználók részére a Közszolgáltató a többlet hulladékuk elszállítására barna zsák vásárlási lehetőségét biztosítja. 6. SZERZŐDÉSSZEGÉS ÉS JOGKÖVETKEZMÉNYEI 6.1. Ingatlantulajdonos szerződésszegése Az általános szerződési feltételekben foglalt kötelezettségeinek nem tesz eleget. A közszolgáltatás díját késedelmesen, illetve részben vagy teljesen nem fizeti meg Ingatlantulajdonos szerződésszegésének jogkövetkezménye Késedelmes fizetés esetén a Közszolgáltató késedelmi kamatot, valamint a behajtás egyéb költségeit érvényesíti, melynek mértéke a Ptk. szerinti késedelmi kamat kétszeres mértéke. Az Ingatlanhasználó tudomásul veszi, hogy a közszolgáltatási díjfizetés elmaradása esetén a Közszolgáltató jogosult követelés kezelő társaság bevonására. A felmerülő adminisztrációs és egyéb költségek az Ingatlanhasználót terhelik Közszolgáltató szerződésszegése A Közszolgáltatást a közszolgáltatási szerződésben meghatározott időpontban nem kezdi meg, a közszolgáltatási feladatok ellátásával összefüggő közlekedési akadályok, időjárásból fakadó korlátozások és vis major helyzetekből fakadó korlátozások elhárítása az önkormányzat feladatkörébe tartozik. A Közszolgáltatást nem az általános szerződési feltételekben leírtaknak megfelelően teljesíti 6.4. A Közszolgáltató szerződésszegésének jogkövetkezménye az időarányos díjvisszafizetés, és ennek megfelelően a számlázás korrigálása Felek mentesülnek a nem szerződésszerű magatartás negatív következményei alól, ha bizonyítják, hogy a késedelem a másik Fél nem szerződésszerű teljesítésére vezethető vissza vagy pedig bizonyítják, hogy a kötelezettség teljesítését Vis maior körülmény ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 9. oldal, összesen: 14

10 akadályozta. Az ilyen körülmény felmerülésekor a körülményekre hivatkozni kívánó Fél a másik felet haladéktalanul értesíteni köteles. 7. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 7.1. A Felek a jelen megállapodás teljesítése érdekében egymással kötelesek együttműködni és a közszolgáltatási szerződés rendelkezéseinek teljesülése érdekében minden szükséges jognyilatkozatot, hozzájárulást a másik fél felkérése esetén haladéktalanul megadni A közszolgáltatási szerződéssel kapcsolatos jognyilatkozatok érvényességéhez a jognyilatkozat írásba foglalása szükséges, az Önkormányzaton keresztül Az ÁSZF a közszolgáltatási szerződéssel egyidejűleg érvényes, annak elválaszthatatlan részét képezi A Közszolgáltatási szerződés és az Általános Szerződési Feltételek eltérése esetén a Közszolgáltatási Szerződés rendelkezései irányadóak. Hatályos: június 1-től. ZALAISPA Nonprofit Zrt ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 10. oldal, összesen: 14

11 1. sz. melléklet A ZALAISPA Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Zrt által alkalmazott ürítési díjak A közszolgáltatási díjat a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által meghatározott, és a díjmegállapításért felelős miniszter kihirdetett rendeletben állapítja meg, mely feltüntetésre kerül az Országos Hulladékügynökség, és a közszolgáltató elektronikus honlapján. Barna zsák vételi ára 400 Ft+ÁFA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 11. oldal, összesen: 14

12 2. számú melléklet A közszolgáltatás díj részletekben történő megfizetése esetében a Közszolgáltató az alábbi díjak felszámítására jogosult: Két részletben történő díjfizetés esetében: 400 Ft. Három részletben történő díjfizetés esetében: 500 Ft. Számlamásolat küldése: 200 Ft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 12. oldal, összesen: 14

13 3. számú melléklet Személyes és telefonos ügyfélfogadási idő: A hét első munkanapján 7,00-19,00 A hét második munkanapján: 8,00-16,00 Kihelyezett ügyfélszolgálatok fogadási rendje: Vasvár Alkotmány utca 1. előre meghirdetett időpontban eseti jelleggel szerda:13,00-15,00 Zalaszentgrót, Dózsa György u. 9. Páratlan hét csütörtök :7,30-12,00 ill. 12,30-16,00 Hévíz Kossuth Lajos utca 1. Péntek: 7,30-13,30 A kihelyezett ügyfélszolgálat rendjének változtatási jogát a közszolgáltató fenntartja! ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 13. oldal, összesen: 14

14 4. számú melléklet A Közszolgáltató által meghatározott edényzet értékesítésének listaára: 60 literes edényzet : ÁFA/db 120 literes edényzet: ÁFA/db 240 literes edényzet: ÁFA/db literes edényzet: ÁFA/db Edény bérleti díjak: 120 literes edényzet 150 Ft/hó/háztartás+ÁFA 240 literes edényzet 250 Ft/hó/háztartás+ÁFA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 14. oldal, összesen: 14

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete a település tisztaságáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás szabályairól Halásztelek

Részletesebben

A Mohácsi Önkormányzat 7/2014.(VI.2) r e n d e l e t e. a köztisztaságról, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendjéről

A Mohácsi Önkormányzat 7/2014.(VI.2) r e n d e l e t e. a köztisztaságról, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendjéről A Mohácsi Önkormányzat 7/2014.(VI.2) r e n d e l e t e a köztisztaságról, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendjéről Mohács Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Magyarország

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 58/2013 (XII.21.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 58/2013 (XII.21.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 58/2013 (XII.21.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a hulladékról szóló 2012.

Részletesebben

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I.16.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I.16.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I.16.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő- T E S T Ü L E T É N E K. 14/2013.(XII.18.) önkormányzati r e n d e l e t e

ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő- T E S T Ü L E T É N E K. 14/2013.(XII.18.) önkormányzati r e n d e l e t e ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő- T E S T Ü L E T É N E K 14/2013.(XII.18.) önkormányzati r e n d e l e t e a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendelet hatálya II. FEJEZET A HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

A rendelet hatálya II. FEJEZET A HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁS BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 38/2013.(XII.02.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodásról és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésének kötelező

Részletesebben

Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2013.(XII.17.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2013.(XII.17.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2013.(XII.17.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Települési hulladék gyűjtésére, szállítására, kezelésére és ártalmatlanítására vonatkozó KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

Települési hulladék gyűjtésére, szállítására, kezelésére és ártalmatlanítására vonatkozó KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 1 Települési hulladék gyűjtésére, szállítására, kezelésére és ártalmatlanítására vonatkozó KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Mely létrejött egyfelől továbbiakban Önkormányzat, másfelől Balatonvilágos Község Önkormányzata

Részletesebben

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2014.(II.28.) önkormányzati rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2014.(II.28.) önkormányzati rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014.(II.28.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 37/2013. (X.31.)

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 37/2013. (X.31.) KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 37/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodási és a nem közművel összegyűjtött szennyvíz közszolgáltatásokról Keszthely Város

Részletesebben

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2014. (VI. 27.) önkormányzati

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÉS EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE Szám: EPL/6/2/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V. 31.) rendelete

Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V. 31.) rendelete Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V. 31.) rendelete a hulladékgazdálkodás, a köztisztaság és közterület használat helyi szabályairól Dunaharaszti Város Önkormányzatának

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Erdőkertes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2011. (XII.30.) sz., 8/2011. (IV.01.) sz., 1/2011. (I.28.) sz. és 17/2010.(XII.16.) sz. önkormányzati rendeletekkel módosított 12/2008.(12.04.)

Részletesebben

1 Módosítva a 33/2008./XI.28.sz. ÖK. rendelet 1. -a alapján 2

1 Módosítva a 33/2008./XI.28.sz. ÖK. rendelet 1. -a alapján 2 Ócsa Város 1 Önkormányzatának 10/1999./III.31./számu Önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással és a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről 2 1

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének 9/2014. (VII. 4.)

Hortobágy Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének 9/2014. (VII. 4.) Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (VII. 4.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról Hortobágy

Részletesebben

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011. (IV.1. ) önkormányzati rendelete (egységes szerkezet)

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011. (IV.1. ) önkormányzati rendelete (egységes szerkezet) Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011. (IV.1. ) önkormányzati rendelete (egységes szerkezet) a települési szilárd és folyékony hulladék elszállításáról, közszolgáltatás biztosításáról

Részletesebben

I. rész Bevezető rendelkezések I. FEJEZET 1. A szabályozás célja

I. rész Bevezető rendelkezések I. FEJEZET 1. A szabályozás célja Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 45/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú

Részletesebben

I. Általános rendelkezések 1..

I. Általános rendelkezések 1.. Kökény község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete Hatályos:2014-11-17 -tól Kökény község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. (XI.17.) önkormányzati

Részletesebben

(egységes szerkezetben a 13/2015.(VI.22.) önkormányzati rendelettel)

(egységes szerkezetben a 13/2015.(VI.22.) önkormányzati rendelettel) Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2014.(XI.12.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról (egységes szerkezetben a 13/2015.(VI.22.)

Részletesebben

5/2002. (IV.3.) sz. rendelete. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról. (1) fejezet

5/2002. (IV.3.) sz. rendelete. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról. (1) fejezet Rákóczifalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének a 11/2003. (VI. 13.) a 4/2005.(II.16.) a 22/2008.)XII. 12.) a 15/2009.(IX.04.) a 16/2009.(IX.29.) és a 19/2009.(XII. 11.) a 17/2010. (XII. 16.)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2004. (XII. 10.) rendelete a települési szilárd hulladék gyűjtésével és kezelésével összefüggő tevékenységről A 1/2005. (I. 27.), 20/2005. (IX. 30.),

Részletesebben

Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011.(X.5.) sz. önkormányzati rendelettel, valamint a 6/2010. (XII. 15.) sz. önkormányzati rendelettel módosított 14/2005.(XII.21.) sz. önkormányzati

Részletesebben

MULTISZINT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

MULTISZINT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság MULTISZINT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ÜZLETSZABÁLYZAT Budapest, 2014. 1 Tartalomjegyzék AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA, ÉS HATÁLYA... 5. oldal Az üzletszabályzat hatálya Személyi

Részletesebben

Úrhida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelete a település hulladékgazdálkodásáról

Úrhida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelete a település hulladékgazdálkodásáról MHK JogszabJly szolgjltatjs 1. oldal, összesen: 6 oldal Úrhida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelete a település hulladékgazdálkodásáról Úrhida Község Önkormányzat

Részletesebben

5/2012. (II.28) KT. rendelet. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról

5/2012. (II.28) KT. rendelet. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról 5/2012. (II.28) KT. rendelet A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Báránd Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. (1) és

Részletesebben

a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális

a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális Kunfehértó Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorciumban részt vevő, Homokhátsági

Részletesebben

1. (1) A rendelet területi hatálya kiterjed Balatonberény Önkormányzat illetékességi területére.

1. (1) A rendelet területi hatálya kiterjed Balatonberény Önkormányzat illetékességi területére. 1 Balatonberény Község Önkormányzat képviselő-testületének 27/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete a településéi hulladékról és közszolgáltatás szervezéséről 1 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben