ÁLTALÁNOS FOGALMAK: Ht: hulladékól szóló évi CLXXXV. törvény

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS FOGALMAK: Ht: hulladékól szóló 2012. évi CLXXXV. törvény"

Átírás

1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) rendelkezései kizárólag a ZALAISPA Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ZALAISPA Zrt.), mint Közszolgáltató által a közszolgáltatási területén végzett hulladékkezelési közszolgáltatásra vonatkoznak, a hatályos jogszabályok, különös tekintettel a Közbeszerzési törvény, és a Hulladék törvény, és végrehajtási rendeleteinek előírásai alapján az Önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződést alapul véve. A Ht. a települési önkormányzatra vonatkozó szabályok 33. (1) bekezdése alapján, a települési önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátását a közszolgáltatóval kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés útján biztosítja. - az általános szerződési feltételeket egy háromoldalú megállapodásnak kell tekinteni, mely alapján az ingatlantulajdonos - beleértve a természetes és nem természetes személy ingatlantulajdonost - kötelezően igénybe veszi a közszolgáltatást. ÁLTALÁNOS FOGALMAK: Ht: hulladékól szóló évi CLXXXV. törvény hulladékgazdálkodási közszolgáltatás: a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék átvételét, gyűjtését, elszállítását, kezelését, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási létesítmény fenntartását, üzemeltetését biztosító, kötelező jelleggel igénybe veendő szolgáltatás; ingatlanhasználó: az ingatlan birtokosa, tulajdonosa, vagyonkezelője, valamint a társasház és a lakásszövetkezet, aki ( amely) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást e törvény szerinti szerződéses jogviszony keretében kötelező jelleggel igénybe veszi és akinek ( amelynek) a közszolgáltató rendszeres időközönként rendelkezésre áll; közszolgáltató: az a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel rendelkező és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló törvény szerint minősített nonprofit gazdasági szervezet, amely a települési önkormányzattal kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés alapján hulladékgazdálkodási közszolgáltatást lát el; Önkormányzat: A közszolgáltatás folyamatos biztosítása az Önkormányzat kötelessége, melyből fakadó kötelezettségeit az általa alkotott helyi rendeletben szabályozza. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés minimum tartalma a Ht. 34 ( 5) bekezdése szerint: a) a közszolgáltató, illetve a tagok azonosító adatait (név, cím, KÜJ-, KTJ-, KSH- azonosító, statisztikai számjel b) a közszolgáltatási tevékenység megnevezését, c) a közszolgáltatási területet, d) a közszolgáltatási tevékenység végzésének időtartamát. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. oldal, összesen: 14

2 A települési önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben állapítja meg a Ht. 35 alapján: a) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalmát, a szolgáltatási terület határait; b) a közszolgáltató tagjai, illetve az alvállalkozó által végzett hulladékgazdálkodási tevékenységet,továbbá a tagoknak, illetve az alvállalkozónak a közszolgáltatás egészéhez viszonyított arányát, ha a közszolgáltatást a közszolgáltató több tagja, illetve alvállalkozó végzi; c) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendjét és módját, a közszolgáltató és az ingatlanhasználó ezzel összefüggő jogait és kötelezettségeit, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemeit; d) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének miniszteri rendeletben nem szabályozott módját és feltételeit; e) az ingatlanhasználót terhelő, miniszteri rendeletben nem szabályozott díjfizetési kötelezettséget, megfizetésének rendjét, az esetleges kedvezmények, f) az üdülőingatlanok esetében végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra vonatkozó részletes szabályokat; g) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő személyes adatok (a természetes személyazonosító adatok, valamint a lakcím) kezelésére vonatkozó rendelkezéseket. 1. MEGRENDELÉS, AZ IGÉNYBE VÉTEL FELTÉTELEI, A SZERZŐDÉS HATÁLYA 1.1. Az Ingatlanhasználó köteles a rendszeres hulladékkezelési közszolgáltatást igénybe venni és annak díját megfizetni a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által meghatározott, és a díjmegállapításért felelős miniszter kihirdetett adott díjtarifán, a rögzített gyűjtési rendszerességgel, és az ingatlanhasználóra vonatkozó egyéb előírásai alapján, különös tekintettel a szelektív és biológiailag lebomló zöld hulladék gyűjtésére A gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó a közszolgáltató felhívására a közhiteles nyilvántartás szerinti nevét, székhelyének, telephelyének címét, adószámát megadja. A természetes személy ingatlanhasználó az Önkormányzat vagy a Közszolgáltató felhívására köteles megadni a személyes adatai közül a családi és utónevét, lakóhelyének, tartózkodási és értesítési helyének címét. A kedvezményes szolgáltatási díj vagy az ideiglenes mentesség igazolására vonatkozó dokumentumokat, - a kedvezmény vagy a mentesség igénybevételének feltételeként a közszolgáltató felhívására becsatolja Az érintett ingatlan időszakos használata nem jelent mentességet a közszolgáltatás igénybevételi kötelezettség alól, melynek díjfizetési mértékét az Önkormányzat szabályozza helyi önkormányzati rendelete alapján, de minimum egységesen hat havi díjfizetési időszakot érint. A Közszolgáltató fenntartja a jogot a kéttényezős hulladék közszolgáltatási díj bevezetésére 1.4. A kötelező közszolgáltatás megvalósítása érdekében az ingatlanhasználójának a vegyesen gyűjtött háztartási hulladék gyűjtésére megfelelő szabványos edénnyel kell rendelkeznie, melyet vagy maga vásárol meg vagy bérel a Közszolgáltatótól. Az edénynek meg kell felelni az MSZ-EN szabványnak A Közszolgáltató kiköti, hogy az edényekbe a mindenkori aktuális jogszabályoknak megfelelően nem tárolható maró, mérgező, gyúlékony, folyékony, robbanó anyag, ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2. oldal, összesen: 14

3 izzó parázs, állati tetem, és a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 16/2001 (VII. 18.) Köm rendelet, módosította a 22/2004 ( XII.11.) kvvm rendelet értelmében veszélyes hulladék kategóriájába tartozó anyag. Ennek megszegése esetén a felelősség az Ingatlanhasználóját terheli. Az edényzetek fedelének az ürítést megelőzően lezárt állapotban kell lennie, és az edényzet súlya a 20 kg össztömeget nem haladhatja meg. Ebben az esetben a Közszolgáltató az edényzet elszállítását, megtagadhatja. Megtagadhatja továbbá, ha nem az önkormányzati rendeletben meghatározott helyen és időben kerül átadásra a hulladék,, az Ingatlanhasználó ebben az esetben is köteles az edényzet ürítési díját megtéríteni. Az Ingatlanhasználó köteles a háztartásában keletkező hulladékot szelektíven gyűjteni, amennyiben az önkormányzati helyi rendelet alapján kötelezettség terheli A közszolgáltató az edényzet ürítését akkor is megtagadhatja, ha az edényzet olyan anyagot tartalmaz, mely a szállító munkások testi épségét, életét, egészségét veszélyezteti, vagy a szállítójármű műszaki berendezéseit megrongálhatja, továbbá annak tartalma betömörített vagy befagyott, illetve nem minősül települési szilárd hulladéknak, azzal együtt nem gyűjthető és nem szállítható A gyűjtőedény épségéről és rendeltetésszerű használatáról, a gyűjtőedények tisztántartásáról az ingatlanhasználója köteles gondoskodni A közszolgáltató a hulladék közszolgáltatás igénybevételének jogosságának igazolására u.n. matricát bocsájthat az ingatlanhasználó részére. Külön matrica kerül a különböző űrmértékű konténerekre, az adott űrmérték matricán történő feltüntetésével. A matrica megküldése a közszolgáltató feladata, míg annak a hulladékgyűjtő edényzeten jól látható a kézhez vételt követően haladéktalanul történő elhelyezése az ingatlanhasználó feladata. A közszolgáltató megtagadhatja az edényzet ürítést, amennyiben az edényzeten a matrica nem kerül elhelyezésre, vagy nem a megfelelő űrmértékű edényzetre került felhelyezésre Jelen általános szerződési feltételek az Önkormányzat és a Közszolgáltató közötti közszolgáltatási szerződés megszűnésével egyidejűleg hatályát veszti. 2. KÖZSZOLGÁLTATÓ KÖTELEZETTSÉGEI 2.1. A közszolgáltatást, a szerződésben meghatározott időpontban, a meghatározott gyűjtési rendszerességgel, - beleértve a köztéri és vagy házhoz menő szelektív és biológiailag lebomló zöld és egyéb hulladék gyűjtésselt - köteles megkezdeni A közszolgáltatást a közegészségügyi és környezetvédelmi előírások betartásával a szerződésben leírtaknak megfelelően teljesíteni A közszolgáltatási szerződés tartalmában, vagy a hulladék begyűjtésének módjában - a lomtalanítás és egyéb hulladék begyűjtésének időpontjában - beálló változásokról az Ingatlanhasználót az Önkormányzaton keresztül előzetesen értesíteni Edénykihelyezés esetén a tőle bérelt edényzet természetes elhasználódása esetén, annak cseréjéről gondoskodni Az ingatlanhasználó adatait az adatvédelmi törvényben foglaltak szerint kezelni. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 3. oldal, összesen: 14

4 3. INGATLANHASZNÁLÓ KÖTELEZETTSÉGEI 3.1. A Közszolgáltató által alkalmazott technológiához igazodó MSZ-EN szabványos gyűjtőedényről gondoskodni köteles (megvásárolni, vagy a közszolgáltatótól bérelni) A vegyesen gyűjtött háztartási hulladékot az adott darabszámú gyűjtőedényben köteles tárolni, veszélyes komponensek nélkül. A szelektív, és vagy a biológiailag lebomló zöld hulladékok gyűjtése esetén köteles szelektíven gyűjteni a hulladékfrakciókat, az adott edényzetbe, és vagy az adott hulladékgyűjtő zsákban. Amennyiben az Ingatlanhasználó nem a fentiek szerint leírt módon gyűjtötte hulladékát, ebben az esetben a Közszolgáltató vegyes lakossági hulladékként veszi át, és számlázza ki a hulladékot az Ingatlanhasználó részére A gyűjtőedényt a begyűjtés napján a közterületen, hozzáférhető helyen elhelyezni úgy, hogy a közúti forgalmat ne akadályozza, az ürítés akadályba ne ütközzön A gyűjtőedény épségéről és rendeltetésszerű használatáról, megőrzéséről valamint a gyűjtőedények tisztántartásáról fertőtlenítéséről gondoskodni köteles Bejelenteni köteles a közszolgáltatónak minden adat (név, cím, számlaszám, egyéb) vagy közszolgáltatási körülmény megváltozását Bejelenteni köteles a közszolgáltatási helyről történő elköltözést, és az ezzel összefüggő közszolgáltatás igénybevétele megszűnésének időpontját az elköltözés, illetve megszűnés napjától számított 8 napon belül, illetve a közszolgáltatás igénybevételének időszakos szüneteltetésére szóló kérelmét. A határidőn túli bejelentés esetén az azt elmulasztó, illetve az elköltözött Ingatlantulajdonos felel a közszolgáltatási díj fizetéséért A közszolgáltatótól bérelt edényzetet kizárólag a vegyesen gyűjtött háztartási, és vagy az elkülönítetten gyűjtött szelektív háztartási hulladékok gyűjtésére köteles használni. Az edényzet másra át nem ruházható. A bérletre kihelyezett edényzetetért rendkívüli károsodást (elégés, alaki változás, eltűnés), valamint eltűnést vagy megsemmisülést a Közszolgáltató számlája alapján számára megtéríteni a Szolgáltató által meghatározott aktuális listaáron köteles. Az aktuális listaárat a 4. számú melléklet tartalmazza Változás esetén a Közszolgáltatótól bérelt edényt rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a Közszolgáltatónak visszaadni köteles. Amennyiben az átadás 8 napon belül nem történik meg, úgy a Közszolgáltató jogosult az aktuális listaáron az adott típusú edényt kiszámlázni az Ingatlantulajdonos részére Köteles tűrni, hogy a Közszolgáltató az Ingatlanhasználó használatra átadott edény állapotát ellenőrizze és amennyiben ez nem megfelelő, úgy a Közszolgáltató jogosult az aktuális listaáron az adott típusú edényt kiszámlázni az Ingatlanhasználó részére. Köteles tűrni továbbá, hogy a saját tulajdonú, vagy a bérbe adott konténert a közszolgáltató technológia váltás esetén chippel és vagy vonalkóddal lássa el A hulladékkezelési tevékenységét kizárólag a Közszolgáltató igénybevételével elláttatni, a hulladék begyűjtését, szállítását, elhelyezését, vagy előkezelését és hasznosítását igénybe venni. Az Önkormányzattal megkötött közszolgáltatási szerződés ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 4. oldal, összesen: 14

5 megkötését követően az Ingatlanhasználó a jelen szerződés időtartama alatt más szolgáltatóval elszállítási megállapodást az Önkormányzat rendelete alapján nem köthet A közszolgáltatási szerződés megszegésével a Közszolgáltató részére okozott károkat, többletköltségeket megtéríteni köteles Köteles a veszélyes hulladékot a vegyesen gyűjtött háztartási és az elkülönítetten gyűjtött szelektív háztartási hulladékoktól elkülönítve gyűjteni és a külön erre kijelölt helyen leadni, amennyiben az önkormányzati rendelet kötelezettséget ír elő Köteles hulladékgyűjtő edényzetét a szállítási napokon legkésőbb 6 óráig kihelyezni. Amennyiben ezen kötelezettségének nem tesz eleget, a Közszolgáltató a későbbi időpontban kihelyezésre kerülő edényzet elszállítását megtagadhatja. Ebben az esetben a Közszolgáltató az ürítési díjra továbbra is igényt tarthat. 4. KÖZSZOLGÁLTATÓ JOGAI 4.1. A Közszolgáltató jogosult az Ingatlanhasználónak használatra átadott edény állapotát ellenőrizni és amennyiben ez nem megfelelő, úgy a Közszolgáltató jogosult az aktuális listaáron az adott típusú edényt kiszámlázni az Ingatlantulajdonos részére A Közszolgáltató jogosult a szolgáltatási szerződést és az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani: a jogszabályi változás hatályba lépésétől számított 90 napon belül, ha a hulladékgazdálkodással kapcsolatos bármilyen jogszabály változása következtében jelen általános szerződési feltételek módosítása válik indokolttá a szerződés határozott ideje alatt, ha a módosítás nem ütközik az Önkormányzat helyi rendeletébe és más jogszabályokba A Közszolgáltató jogosult a teljesítés megtagadására, ha: az Ingatlanhasználó a gyűjtőedényhez való akadálytalan hozzáférést a begyűjtés napján a közterületen nem biztosítja, az edényekbe veszélyes hulladéknak minősülő hulladékok kerültek, szemrevételezéssel megállapítható, hogy a gyűjtőedényben, illetve a műanyag zsákban elhelyezett szilárd hulladék olyan folyékony, mérgező, robbanó vagy egyéb veszélyes tárgyat tartalmaz, mely a szállító munkások testi épségét, életét, egészségét veszélyezteti, vagy a szállítójármű műszaki berendezéseit megrongálhatja, továbbá annak tartalma betömörített vagy befagyott, illetve nem minősül vegyesen vagy elkülönítetten gyűjtött háztartási szilárd hulladéknak, azzal együtt nem gyűjthető és nem szállítható, a hulladék nem a szabványos gyűjtőedényben, vagy nem a Közszolgáltató emblémájával ellátott, általa, külön térítés ellenében biztosított zsákban, illetve nem az önkormányzat rendeletében meghatározott helyen vagy időben kerül átadásra, illetőleg, ha a kihelyezett mennyiség meghaladja a szerződött mennyiséget. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 5. oldal, összesen: 14

6 5. KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ, SZÁMLÁZÁS, SZÁMLAREKLAMÁCIÓ 5.1. A közszolgáltatási díjat a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által meghatározott, és a díjmegállapításért felelős miniszter kihirdetett rendeletben állapítja meg, mely feltüntetésre kerül az Országos Hulladékügynökség, és a közszolgáltató elektronikus honlapján. A mindenkor érvényes díjszabásnak megfelelően a közszolgáltatási díjat, mely lehet egytényezős és kéttényezős díj is az Ingatlanhasználó a Közszolgáltató által kiállított számla ellenében a számlán feltűntetett fizetési határidőn belül egyenlíti ki. A kéttényezős díj esetében a rendelkezésre állási díjat minden esetben egész évre kell az ideiglenesen használt ingatlan tulajdonosnak fizetnie, míg az egytényezős díj esetén a helyi önkormányzati rendeletben megállapított időszakra, de Ht. idevonatkozó paragrafusa alapján minimum egységesen 6 hónap időtartamra. Az üdülőként nyilvántartott ingatlannal rendelkező tulajdonosok esetében az éves hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj 50%-a kerül megállapításra az egytényezős díj esetén. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék és az azzal összefüggésben megállapított késedelmi kamat, valamint a behajtás egyéb költségei adók módjára behajtandó köztartozásnak minősülnek. A Közszolgáltat a díjhátralék keletkezésétől számított 30 napon belül írásban felszólítja az Ingatlanhasználót, hogy egyenlítse ki a köztartozását, majd nem fizetés esetén behajtásra átadja NAV - ( Nemzeti Adó és Vámhivatal ) felé a behajtást A közszolgáltató az ingatlanhasználó hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos bejelentéseinek intézése, panaszainak kivizsgálása, orvoslása és a közszolgáltatással kapcsolatos általános tájékoztatásnyújtás biztosítása érdekében a székhelyén, valamint a 3.sz. mellékletben meghatározott kihelyezett ügyfélszolgálati helyszíneken ügyfélszolgálatot működtet. A telefonon, faxon, en írásban és személyesen bejelentet panaszokat kivizsgálja, érdemben intézkedik. A közszolgáltató az ügyfélszolgálat keretében az Fgytv.-ben ( Fogysztóvédelmi törvény ) - meghatározottakon túlmenően a) az OHÜ által kiadott minősítés szerinti osztályt, b) az alkalmazott hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjakat, c) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett területre vonatkozó adatokat, d) a közszolgáltatói hulladékgazdálkodási tervet, e) a lomtalanítással, illetve ha a közszolgáltató házhoz menő jellegű lomtalanítást is végez a házhoz menő jellegű lomtalanítással kapcsolatos adatokat, információkat, az alvállalkozóra vonatkozó közérdekű adatokat ha a közszolgáltató alvállalkozót alkalmaz, valamint g) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos egyéb közérdekű adatot, tájékoztatást az ügyfélszolgálaton, valamint internetes honlapján mindenki számára ingyenesen hozzáférhetővé teszi Az ügyfélszolgálat elérhetőségei: Személyes ügyfélszolgálat: 8798 Zalabér, 3096/12 hrsz Telefon: 92/ es gomb Telefax: 92/ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 6. oldal, összesen: 14

7 Levelezési cím: 8900 Zalaegerszeg, Köztársaság útja 1. ( Személyes ügyfélszolgálat nem történik!) Személyes és telefonos ügyfélfogadási időt a 3. számú melléklet tartalmazza Amennyiben a reklamációt az ingatlan tulajdonos nem fogadja el panasszal élhet az ingatlantulajdonos az alábbi szerveknél: Zala Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség Cím: 8900 Zalaegerszeg, Göcseji u. 24. Vas Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség Cím: 9700 Szombathely, Széll Kálmán u Az adott település jegyzőjénél. Zala Megyei Békéltető Testület Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24. Vas Megyei Békéltető Testület Címe: 9700 Szombathely, Honvéd u. 7. Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Címe: Budapest, 1081 II. János Pál pápa tér 7 PF Az ügyfélszolgálati irodán keresztül a negyedéves számlázási ciklust megelőzőenfebruár 15-ig, május 15-ig, augusztus 15-ig, november 15-ig terjedő dátum napig fogadja el a változás bejelentést az Ingatlanhasználójától a Közszolgáltató, az adott negyedévre vonatkozó számlázás megváltoztatására és korrigálására. A határidőn túli változás bejelentés csak a következő negyedéves számlázási ciklusban kerül figyelembe vételre Az edényzet károsodás, törés kivizsgálásának esetében az ügyfél köteles az edényzet károsodását azonnal a Közszolgáltató részére jelezni. Amennyiben az ügyfél bejelentési kötelezettségének az esemény bekövetkezését követő 7 napon belül nem tesz eleget, úgy a Közszolgáltató az ügy kivizsgálására nem kötelezhető A Közszolgáltató a meghatározott közszolgáltatási díjat az állandó lakosok részére negyedévenként kiszámlázza az ingatlanhasználó vagy az önkormányzati lakás esetén a közszolgáltatást igénybe vevő bérlő felé, a szolgáltatás elvégzése után minden negyedév utolsó hónap (március, június, szeptember, december) első hetében. A Közszolgáltató jogosult a lakónyilvántartás alapján az adott ingatlanra vonatkozóan állandó vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek esetében a közszolgáltatás díját kiszámlázni. A kibocsájtott számla fizetési határideje, a kiállítástól számított 15 nap. Az üdülőingatlanok esetében a számlázás az időszaki ciklus mivoltához igazodva ettől eltérő lehet Az Ingatlanhasználó a közszolgáltatás díjára részletben történő megfizetésére kérvényt nyújthat be, melyben a részletfizetés összegeit, és esedékességét megjelölheti. A Közszolgáltató a részletfizetés elfogadása esetén a 2.számú mellékletben meghatározott díjak felszámítására jogosult. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 7. oldal, összesen: 14

8 5.9. A használaton kívüli ingatlanok esetében a Közszolgáltató az alábbi feltételekkel az Ingatlanhasználó részére a díjfizetés alól mentességet ad. Használaton kívüli ingatlannak kell tekinteni az olyan ingatlant, ahol sem lakóhelyet, sem tartózkodási helyet nem létesítettek és az ingatlant- sem idényjelleggel, sem fizetővendéglátás keretében-legalább egy évig nem használja senki. Az ingatlan használaton kívüliségét az Ingatlanhasználó is kérelmezheti. A kérelemhez csatolni kell a víz- és csatornaszolgáltatónak az ingatlan egy éves időszakra vonatkozó nullás vízfogyasztására való igazolását. Az igazolás lehet többek közt fogyasztási számla vagy annak másolata, a víz-és csatorna szolgáltató nyilatkozata stb. Az igazolásnak a bejelentést megelőző legalább éves fogyasztási időszakra kell vonatkoznia. Amennyiben az ingatlan külön vízórával fel nem szerelt, vagy nem csatornázott, úgy áram fogyasztásról szóló bizonylatok is a fentiekkel figyelembe véve elfogadhatóak. A mentesség a tárgyévben csak egyszer és csak a tárgyév végéig adható. A következő év február 15-ig az Ingatlantulajdonosnak a mentességre vonatkozó kérelmét ismételten be kell nyújtania. Amennyiben az ingatlan vonatkozásában a meghatározott időszakra vízfogyasztás mutatható ki, az ingatlan nem minősül használaton kívülinek, kivéve ha a fogyasztás a víz- és csatornaszolgáltató által igazolt műszaki hiba okozta. Amennyiben az ingatlan víz tekintetében nem került közművesítésre, úgy a Közszolgáltató jogosult áram fogyasztásról szóló teljes évi bizonylat bekérésére is. Az Ingatlanhasználónak a valótlan tartalmú nyilatkozata alapján, a meg nem fizetett közszolgáltatási díjat, annak késedelmi kamataival együtt kell megfizetnie. Az Ingatlanhasználó részéről fizetendő díjat, valamint a kedvezményes díj feltételeit, amennyiben ilyen meghatározásra kerül a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által meghatározott, és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításért felelős miniszter által kihirdetett, Országos Hulladékügynökség honlapján valamint a érhető el, illetve hivatalos közlésként jelenik meg. Az egy fős háztartás igazolása a lakcímnyilvántartó adatai, vagy az Önkormányzat igazolása alapján igazolható, a nyugdíjas személy jogosultsága a Zala vagy Vas Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosító Igazgatósága által kiadott előző évre, a folyósított nyugellátásra vonatkozó tájékoztatásának eredeti példánya alapján igazolható Amennyiben az ingatlanra vonatkozóan tulajdonos váltás történik, úgy a régi tulajdonos köteles az adásvételi szerződés, valamint az értékesített ingatlan vonatkozásában megszüntetett tartózkodási hely igazolása érdekében a módosított adatokat már tartalmazó lakcímkártya másolati példányát haladéktalanul a Közszolgáltató részére eljuttatni. A változás bejelentés elfogadásához az Ingatlanhasználó köteles az önkormányzat nyilatkozatát arra vonatkozóan beszerezni, miszerint az adott ingatlanban lakó valamint tartózkodási hellyel az új tulajdonoson kívül senki sem rendelkezik Időszaki díjfizetőként azon ingatlanhasználók sorolhatóak be, amely ingatlanok esetében sem állandó sem tartózkodási címet nem létesítettek, az állandó lakcímére szólóan a hulladék közszolgáltatási díját megfizeti, és ezt bizonylattal igazolja. A ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 8. oldal, összesen: 14

9 kérelemhez csatolni kell a víz- és csatornaszolgáltatónak az ingatlan vízfogyasztására való igazolását, melyből az ingatlan időszakos használata bizonyítható. Ebben az esetben az állandó lakosokhoz viszonyítottan 50 %-os díjfizetési kötelezettség terheli Azon ingatlanhasználók esetében akik elhaláloztak, a szolgáltatás időleges szüneteltetéséhez jegyzői igazolás szükséges, hogy az adott ingatlanban bejelentett személy nem tartózkodik, illetve vízfogyasztás, mely igazolja, hogy az elhalálozás óta vízfogyasztás nem történt. A fenti két dokumentum benyújtásával az hagyatéki eljárás lefolytatásáig de maximum a tárgyév végéig a szolgáltatási díjfizetés alól mentességet kapnak A használaton kívüli ingatlanok ill. ideiglenes használt ingatlanok közé csak azon ügyfelek sorolhatók át, akik a felé lejárt tartozással nem rendelkeznek Az ingatlanhasználók részére a Közszolgáltató a többlet hulladékuk elszállítására barna zsák vásárlási lehetőségét biztosítja. 6. SZERZŐDÉSSZEGÉS ÉS JOGKÖVETKEZMÉNYEI 6.1. Ingatlantulajdonos szerződésszegése Az általános szerződési feltételekben foglalt kötelezettségeinek nem tesz eleget. A közszolgáltatás díját késedelmesen, illetve részben vagy teljesen nem fizeti meg Ingatlantulajdonos szerződésszegésének jogkövetkezménye Késedelmes fizetés esetén a Közszolgáltató késedelmi kamatot, valamint a behajtás egyéb költségeit érvényesíti, melynek mértéke a Ptk. szerinti késedelmi kamat kétszeres mértéke. Az Ingatlanhasználó tudomásul veszi, hogy a közszolgáltatási díjfizetés elmaradása esetén a Közszolgáltató jogosult követelés kezelő társaság bevonására. A felmerülő adminisztrációs és egyéb költségek az Ingatlanhasználót terhelik Közszolgáltató szerződésszegése A Közszolgáltatást a közszolgáltatási szerződésben meghatározott időpontban nem kezdi meg, a közszolgáltatási feladatok ellátásával összefüggő közlekedési akadályok, időjárásból fakadó korlátozások és vis major helyzetekből fakadó korlátozások elhárítása az önkormányzat feladatkörébe tartozik. A Közszolgáltatást nem az általános szerződési feltételekben leírtaknak megfelelően teljesíti 6.4. A Közszolgáltató szerződésszegésének jogkövetkezménye az időarányos díjvisszafizetés, és ennek megfelelően a számlázás korrigálása Felek mentesülnek a nem szerződésszerű magatartás negatív következményei alól, ha bizonyítják, hogy a késedelem a másik Fél nem szerződésszerű teljesítésére vezethető vissza vagy pedig bizonyítják, hogy a kötelezettség teljesítését Vis maior körülmény ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 9. oldal, összesen: 14

10 akadályozta. Az ilyen körülmény felmerülésekor a körülményekre hivatkozni kívánó Fél a másik felet haladéktalanul értesíteni köteles. 7. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 7.1. A Felek a jelen megállapodás teljesítése érdekében egymással kötelesek együttműködni és a közszolgáltatási szerződés rendelkezéseinek teljesülése érdekében minden szükséges jognyilatkozatot, hozzájárulást a másik fél felkérése esetén haladéktalanul megadni A közszolgáltatási szerződéssel kapcsolatos jognyilatkozatok érvényességéhez a jognyilatkozat írásba foglalása szükséges, az Önkormányzaton keresztül Az ÁSZF a közszolgáltatási szerződéssel egyidejűleg érvényes, annak elválaszthatatlan részét képezi A Közszolgáltatási szerződés és az Általános Szerződési Feltételek eltérése esetén a Közszolgáltatási Szerződés rendelkezései irányadóak. Hatályos: június 1-től. ZALAISPA Nonprofit Zrt ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 10. oldal, összesen: 14

11 1. sz. melléklet A ZALAISPA Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Zrt által alkalmazott ürítési díjak A közszolgáltatási díjat a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által meghatározott, és a díjmegállapításért felelős miniszter kihirdetett rendeletben állapítja meg, mely feltüntetésre kerül az Országos Hulladékügynökség, és a közszolgáltató elektronikus honlapján. Barna zsák vételi ára 400 Ft+ÁFA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 11. oldal, összesen: 14

12 2. számú melléklet A közszolgáltatás díj részletekben történő megfizetése esetében a Közszolgáltató az alábbi díjak felszámítására jogosult: Két részletben történő díjfizetés esetében: 400 Ft. Három részletben történő díjfizetés esetében: 500 Ft. Számlamásolat küldése: 200 Ft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 12. oldal, összesen: 14

13 3. számú melléklet Személyes és telefonos ügyfélfogadási idő: A hét első munkanapján 7,00-19,00 A hét második munkanapján: 8,00-16,00 Kihelyezett ügyfélszolgálatok fogadási rendje: Vasvár Alkotmány utca 1. előre meghirdetett időpontban eseti jelleggel szerda:13,00-15,00 Zalaszentgrót, Dózsa György u. 9. Páratlan hét csütörtök :7,30-12,00 ill. 12,30-16,00 Hévíz Kossuth Lajos utca 1. Péntek: 7,30-13,30 A kihelyezett ügyfélszolgálat rendjének változtatási jogát a közszolgáltató fenntartja! ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 13. oldal, összesen: 14

14 4. számú melléklet A Közszolgáltató által meghatározott edényzet értékesítésének listaára: 60 literes edényzet : ÁFA/db 120 literes edényzet: ÁFA/db 240 literes edényzet: ÁFA/db literes edényzet: ÁFA/db Edény bérleti díjak: 120 literes edényzet 150 Ft/hó/háztartás+ÁFA 240 literes edényzet 250 Ft/hó/háztartás+ÁFA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 14. oldal, összesen: 14

A Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zrt. Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Üzletszabályzata

A Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zrt. Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Üzletszabályzata A Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zrt. Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Üzletszabályzata Jászberény, 2014 Jelen üzletszabályzat rendelkezései kizárólag a Jászberényi Vagyonkezelő

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS FOGALMAK:

ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS FOGALMAK: ÜZLETSZABÁLYZAT Jelen ÜZLETSZABÁLYZAT rendelkezései kizárólag a PVK Páty Vagyonkezel és Közm Üzemeltet Nonprofit Kft mint Közszolgáltató által a közszolgáltatási területén végzett hulladékkezelési közszolgáltatásra

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:../2014. Hulladékszállítási szerződés (közfeladatokat

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:.../2014. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. 1 Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete a település hulladékgazdálkodási közszolgáltatásáról Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülte

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. 1 Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete a település hulladékgazdálkodási közszolgáltatásáról Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülte

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:.../2015. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám: /2014. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

Hárskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IX.2.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Hárskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IX.2.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hárskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IX.2.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hárskút Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)

Részletesebben

Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) Paksi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 7030 Paks, Dózsa Gy. út 55-61. Telefon: 75/830-690 Fax: 75/830-697 E-mail: info@phgkft.hu Web: www.phgkft.hu Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:./2016.

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS /2014.

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS /2014. KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS /2014. A Miskolc Térségi Konzorcium 2013/12/18/XX/3.számú határozata alapján 2014. január 1-től a MiReHuKöz Nonprofit Kft. (továbbiakban, mint Közszolgáltató) végzi közszolgáltatás

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:..../2015. Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK VERTIKÁL NONPROFIT ZRT. 8154 Polgárdi, Bocskai u. 39. Telefon: 22/366-029, 576-070, Fax: 22/576-071 e-mail: info@vertikalrt.hu http://www.vertikalzrt.hu Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 07-10-001420

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:../2015. Hulladékszállítási szerződés (társasházi lakossági

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:../2014. Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás)

Részletesebben

Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (VII. 4.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (VII. 4.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (VII. 4.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Veszprémfajsz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK VERTIKÁL NONPROFIT ZRT. Székhely: 8154 Polgárdi, Bocskai u. 39. Központi ügyintézés helye: 8154 Polgárdi, Szabadság u. 26. Telefon: 22/366-029, 576-070, Fax: 22/576-071 e-mail: info@vertikalrt.hu http://www.vertikalzrt.hu

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi u 2. Szám: /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 20-án tartandó

Részletesebben

Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről

Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről /Egységes szerkezetbe/ 6 Bakonysárkány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

6/2016.(IX.7.) 24/2013. (XII.12.)

6/2016.(IX.7.) 24/2013. (XII.12.) Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016.(IX.7.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 24/2013. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról Sajóivánka

Részletesebben

4. E rendelet alkalmazása szempontjából:

4. E rendelet alkalmazása szempontjából: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 24/2015. (VI.29.) önkormányzati rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról szóló 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelet módosításáról Szeged Megyei

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. 2..

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. 2.. Szomor Község Önkormányzatának a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 13/2002.(XII.12.) számú rendelete. ( egységes szerkezetben ) Szomor Község Képviselő-testülete

Részletesebben

Hulladékszállítási szerződés (társasházi lakossági közszolgáltatás)

Hulladékszállítási szerződés (társasházi lakossági közszolgáltatás) Paksi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 7030 Paks, Dózsa Gy. út 55-61. Telefon: 75/830-690 Fax: 75/830-697 E-mail: info@phgkft.hu Web: www.phgkft.hu Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:../201...

Részletesebben

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése.

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése. Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testületének 19/2010.(XII.15.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásokról. (Módosításokkal egységes szerkezetben.

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltató megnevezése

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltató megnevezése !'k.: 012 JMrf6'.' "' ( lg\.( Kovácshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (Xll.05.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Kovácshida

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2013. (XII.19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2013. (XII.19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2013. (XII.19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésesére vonatkozó közszolgáltatásról Bátonyterenye

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT PAKS DÓZSA GYÖRGY U TEL: 75/ Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT PAKS DÓZSA GYÖRGY U TEL: 75/ Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:..../201... Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás)

Részletesebben

2. A rendelet területi hatálya Szentdénes település közigazgatási területére terjed ki.

2. A rendelet területi hatálya Szentdénes település közigazgatási területére terjed ki. Szentdénes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013.(XII.23.) önkormányzati rendelete Hatályos:2014-01-01 -tól Szentdénes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013.(XII.23.) önkormányzati

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete a települési szilárdhulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 8/2007.(IV.27.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Rendelet tervezet. Általános rendelkezések

Rendelet tervezet. Általános rendelkezések Rendelet tervezet Putnok Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2014. (II.07.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására és elhelyezésére vonatkozó szabályokról

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2004. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Módosítva: Kihirdetve:

Részletesebben

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Csetény Község Önkormányzata képviselő-testületének 8/2015 (VI.8..) önkormányzati rendelete A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásokról Csetény Község

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A GAZDÁLKODÓ SZERVEZET KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉSÉHEZ

T Á J É K O Z T A T Ó A GAZDÁLKODÓ SZERVEZET KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉSÉHEZ T Á J É K O Z T A T Ó A GAZDÁLKODÓ SZERVEZET KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉSÉHEZ A Miskolc Térségi Konzorcium 2013/12/18/XX/3. határozata alapján, a 2015. évben is a MiReHuKöz Nonprofit Kft. végzi közszolgáltatás

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. Értelmező rendelkezések

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. Értelmező rendelkezések Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 14 /2015. (VI.15.) önkormányzati rendelete A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Tiszasas Község Önkormányzatának

Részletesebben

FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2002. (I.25.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA

FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2002. (I.25.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2002. (I.25.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL (A 24/2007. (XII.21.) és a

Részletesebben

2. malléklet. 26/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet. a Budapest főváros területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

2. malléklet. 26/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet. a Budapest főváros területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 2. malléklet 21. (1) Felfüggeszthető a közszolgáltatás nyújtása azokon az ingatlanokon, amelyeken előreláthatóan legalább 30 napig senki sem fog tartózkodni és emiatt hulladék sem keletkezik. (2) A felfüggesztésre

Részletesebben

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése Döbrönte Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011.(IV.01.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Döbrönte Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 33/2011.(XII.28.) önkormányzati rendelet

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 33/2011.(XII.28.) önkormányzati rendelet 33/2011.(XII.28.) önkormányzati rendelet A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Időállapot: 2013. május 3. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2011.(XII.28.)

Részletesebben

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 8/2016. (VII.04.) önkormányzati rendelete

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 8/2016. (VII.04.) önkormányzati rendelete Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 8/2016. (VII.04.) önkormányzati rendelete a Települési szilárd hulladék kezeléséről szóló 17/2013. (XII.20.) Önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról Gádoros Nagyközség Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

15/2016. (III.22.) 55/2013. (XII.17.)

15/2016. (III.22.) 55/2013. (XII.17.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2016. (III.22.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 55/2013. (XII.17.) önkormányzati

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A település szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2005. (XI. 30.) rendelete a közterületek tisztán tartásáról, a települési szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról 1 Martonvásár Város önkormányzatának

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Vasszécseny Község Képviselő-testületének 10/2002. (XII.20.) számú rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételéről Vasszécseny Község Képviselő-testülete a település

Részletesebben

5/2016. (VII. 1.) 4/2016. (V.27.)

5/2016. (VII. 1.) 4/2016. (V.27.) Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 4/2016. (V.27.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya Pátka Község Önkormányzata 2/2014 (II.5.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről és a közszolgáltatás

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelete

Tiszacsécse község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelete Tiszacsécse község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelete - a települési szilárdhulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról - Tiszacsécse község Önkormányzat

Részletesebben

1. Rendelet célja. 2. Értelmező rendelkezések. 3. A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai

1. Rendelet célja. 2. Értelmező rendelkezések. 3. A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I.29.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásokról Kistelek Város

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2013.(XI.04.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2013.(XI.04.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2013.(XI.04.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló

Részletesebben

(1) A Rendelet a következő 5/ A. -sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki:

(1) A Rendelet a következő 5/ A. -sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki: Barcs Város Önkormányzatának 7/2014. (VI.19.)önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelésről, a helyi közszolgáltatás kötelező igénybcvétcléri szóló 11/2004. (lil.26.)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AVAR AJKA Nonprofit Kft. Kiadás dátuma: 2015. február 01. A szabályzat sorszáma: 1 Változások átvezetésére kötelezett példány: igen X nem Készítette: Jóváhagyta: fogyasztóvédelmi

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2002. /II.21./ rendelete a köztisztaság fenntartásának rendjéről és a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 EGYSÉGES SZERKEZETBEN Sárvár Város Önkormányzatának

Részletesebben

7/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelete. a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgájtatás ról

7/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelete. a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgájtatás ról "AVAR AJKA" KFT. ÉRKEZETI:, 2011 jún 2 1 IKTATÓSZÁM: ~jj-~g,j JloJ1 KAPJA.: ~~ Szőc Község Önkormányzata ~ Képviselő-testü letének ~~ ~ 7/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék

Részletesebben

A RENDELET TÁRGYI HATÁLYA

A RENDELET TÁRGYI HATÁLYA Nagyrada Község Önkormányzatának 8/2007. (XI.27.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodásról (Egységes szerkezetben a 9/204. (XI.28) /203.(IX.3) 8/203.(V.3.) /2009.(XII.7.) önkormányzati rendelettel)

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottságának február 17-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottságának február 17-i ülésére Tárgy: A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 10/2014. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosítása Sorszám: 2 Előkészítette: Tárnok

Részletesebben

Gyermely Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Gyermely Község Önkormányzata Képviselő-testületének Gyermely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelési közszolgáltatásról. Gyermely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./2016. (...) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./2016. (...) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E Képviselő-testülete MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./2016. (...) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról, a közterületek tisztántartásáról

Részletesebben

7. A R. 7. p. pontjában az egyéb szilárd szövegrész helyébe a nagydarabos szöveg lép, a szolgáltató szövegrész helyébe a közszolgáltató szöveg lép.

7. A R. 7. p. pontjában az egyéb szilárd szövegrész helyébe a nagydarabos szöveg lép, a szolgáltató szövegrész helyébe a közszolgáltató szöveg lép. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2013. (VI.24.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról, a települési hulladékok kezeléséről szóló 15/2011. (VI.30) önkormányzati rendelet

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2013. március 28-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2013. március 28-i rendes ülésére 14. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-i rendes ülésére Tárgy: A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi

Részletesebben

Tabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete

Tabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete Tabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól Tabdi

Részletesebben

Celldömölk Város Önkormányzata 28/2013. (XII.20.) sz. önkormányzati rendelete

Celldömölk Város Önkormányzata 28/2013. (XII.20.) sz. önkormányzati rendelete Celldömölk Város Önkormányzata 28/2013. (XII.20.) sz. önkormányzati rendelete közszolgáltatásról Celldömölk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d.) pontjában meghatározott

Részletesebben

NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2014. (VI. 19.) önkormányzati rendelete. a hulladékról

NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2014. (VI. 19.) önkormányzati rendelete. a hulladékról NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2014. (VI. 19.) önkormányzati rendelete a hulladékról Nyírmada Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. 35.

Részletesebben

Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatásról

Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatásról Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatásról Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II. 19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II. 19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II. 19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A NEM KÖZMŰVEL ÖSSZEGYŰJTÖTT HÁZTARTÁSI SZENNYVÍZ BEGYŰJTÉSÉRE VONATKOZÓ KÖZSZOLGÁLTATÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL

Részletesebben

Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (I. 30.) rendelete

Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (I. 30.) rendelete Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (I. 30.) rendelete A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 32/2005. (XII.30.) rendelet módosításáról Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (VII.23.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól

Részletesebben

A jelen rendeletben meghatározott gyűjtőedények ellenértékét az ingatlanhasználó fizeti meg a közszolgáltató részére.

A jelen rendeletben meghatározott gyűjtőedények ellenértékét az ingatlanhasználó fizeti meg a közszolgáltató részére. Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő - Testületének /2015. (..) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 20/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Tard község Önkormányzatának 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati

Részletesebben

A közszolgáltató jogai és kötelezettségei 3.

A közszolgáltató jogai és kötelezettségei 3. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló./2013. (..) önkormányzati rendelete Velem községi

Részletesebben

A rendelet célja és hatálya

A rendelet célja és hatálya Egyházasrádóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (X. 21.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Egyházasrádóc

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. január 29-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. január 29-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. január 29-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a települési hulladékgazdálkodásról szóló 27/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára Előterjesztő:

Részletesebben

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (VIII.28.) önkormányzati rendelete

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (VIII.28.) önkormányzati rendelete Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (VIII.28.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 02-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 02-i ülésére Tárgy: A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 10/2014. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosítása Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző

Részletesebben

a települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 12/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

a települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 12/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról DECS Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016.(VII.1.) önkormányzati r e n d e l e t e a települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 12/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének. 14/2015.(V.28.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének. 14/2015.(V.28.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 14/2015.(V.28.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2013.(X. 17.) önkormányzati rendelete

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2013.(X. 17.) önkormányzati rendelete Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(X. 17.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Süttő Község Önkormányzatának

Részletesebben

30/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. Hatályos 2014. április 10.

30/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. Hatályos 2014. április 10. ONGA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével összefüggő közszolgáltatási tevékenységről (a 10/2014. (IV. 9.) önkormányzati

Részletesebben

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 33/2011.(XII.28.) önkormányzati rendelet

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 33/2011.(XII.28.) önkormányzati rendelet 33/2011.(XII.28.) önkormányzati rendelet A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Időállapot: 2012. július 1. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2011.(XII.28.)

Részletesebben

1. A rendelet hatálya 1..

1. A rendelet hatálya 1.. 1 Jászboldogháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014.(VII. 02.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Jászboldogháza

Részletesebben

Pápasalamon Község Önkormányzat képviselő-testületének../2014. (...) önkormányzati rendelet-tervezete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Pápasalamon Község Önkormányzat képviselő-testületének../2014. (...) önkormányzati rendelet-tervezete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Pápasalamon Község Önkormányzat képviselő-testületének../2014. (...) önkormányzati rendelet-tervezete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Pápasalamon Község Önkormányzat képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybe vételéről és a szelektív hulladékgyűjtésről

Részletesebben

III. fejezet A folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási feladatatok és kötelezettségek A Szolgáltató kötelezettségei 3.

III. fejezet A folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási feladatatok és kötelezettségek A Szolgáltató kötelezettségei 3. Ivád Község Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Ivád Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014 (III.27.) önkormányzati rendelete

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014 (III.27.) önkormányzati rendelete Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014 (III.27.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről, szállításáról, tárolásáról, kezeléséről Nyírbátor

Részletesebben

Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének.../2013 (...) önkormányzati rendelete

Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének.../2013 (...) önkormányzati rendelete 4 Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének.../2013 (...) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Szuhakálló

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013.(XII.06.) önkormányzati rendelete

Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013.(XII.06.) önkormányzati rendelete Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013.(XII.06.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Rimóc Község

Részletesebben

A hulladékkezelési közszolgáltatásról

A hulladékkezelési közszolgáltatásról Diósviszló község Önkormányzatának 6/2002. (XII. 04.) számú rendelete A hulladékkezelési közszolgáltatásról Diósviszló Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Győrtelek Község Önkormányzatának. 12/2005. (VIII. 10.) rendelete. a szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Győrtelek Község Önkormányzatának. 12/2005. (VIII. 10.) rendelete. a szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Győrtelek Község Önkormányzatának 12/2005. (VIII. 10.) rendelete a szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Győrtelek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Ügyrendi és Szavazatszámláló Bizottság. A döntéshez egyszerű/minősített többség szükséges.

ELŐTERJESZTÉS. Ügyrendi és Szavazatszámláló Bizottság. A döntéshez egyszerű/minősített többség szükséges. ELŐTERJESZTÉS a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 25/2013.(XII.19.) számú önkormányzati rendelet módosítására Tárgy: Előterjesztő: Sárrétudvari Nagyközség

Részletesebben

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. /2013.( ) önkormányzati rendelete

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. /2013.( ) önkormányzati rendelete SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.( ) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról (t e r v e z e t) Simontornya

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐLAP

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐLAP ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐLAP E-szám: 59/2016. Tárgy: Nagykovácsi Nagyközség területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról valamint a közterületek tisztántartásáról szóló 7/2014. (VI. 26.) rendelet

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK VERTIKÁL NONPROFIT ZRT. 8154 Polgárdi, Bocskai u. 39. Telefon: 22/366-029, 576-070, Fax: 22/576-071 e-mail: info@vertikalrt.hu http://www.vertikalzrt.hu Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 07-10-001420

Részletesebben

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2002 (XII. 20.) rendelete A települési hulladékokkal és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos közszolgáltatásokról

Részletesebben

T E R V E Z E T! 1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltató megnevezése

T E R V E Z E T! 1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltató megnevezése T E R V E Z E T! Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2011. (.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Bazsi Község Önkormányzata

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 5/2014.(II.17.)

Részletesebben