BIZTONSÁGI ADATLAP Matrica eltávolító

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BIZTONSÁGI ADATLAP Matrica eltávolító"

Átírás

1 1. A készítmény neve Az anyag vagy készítmény azonosítása Terméknév A termék használata Eltávolítja a matricaragasztót, a gumiragasztót, a ragasztószalagot, a kátrány- és kenőolajfoltokat. Társaság/vállalat azonosítás Gyártó HG International b.v. Telefonszám +1 (0) Cím Damsluisweg 70 Fax +1 (0) EJ Almere Internet Ország Hollandia Importál HG Hungary Kft. Cím Görgényi u. 14, 1025 Budapest Telefonszám Ország Magyarország Telefonszám vészhelyzet esetére OKK-OKBI (Országos Közegészségügyi Központ Országos Kémiai Biztonsági Intézete) 2. Összetétel / információk az alkotórészekről Anyag/készítmény Hatóanyag neve Magyarország Készítmény Lásd a 16. pontot a fenti R-kifejezések teljes szövegével kapcsolatban * A munkahelyi expozíciós határértéke(ke)t a 8. fejezet sorolja fel (ha vannak) CAS szám EC-szám % Nafta ( kőolaj) könnyűaromás Xn; 65 Xi; 7 66 N; 51/5 (Z)-Oktadec-9-enil-amin, etoxilát Xn; 22 Xi; 8, 41. Veszélyesség szerinti besorolás Az 1999/45/EK. számú irányelv és annak módosításai szerint a készítmény veszélyes anyagként van besorolva. Besorolás 10 Xn; 65 Xi; 6/7 66, 67 N; 51/5 Fizikai/kémiai veszélyek Gyúlékony. Ember egészségi veszélyek Környezeti veszélyek Besorolás Szemizgató hatású, izgatja a légutakat. Lenyelve ártalmas, aspiráció esetén tüdőkárosodást okozhat. Az anyaggal való többszöri érintkezés a bőr kiszáradását és berepedezését eredményezheti. A gőzök álmosságot és szédülést okozhatnak. Mérgezőa vízi szervezetekre. A vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat. Página 1/7

2 Járulékos veszélyek A jelen biztonságtechnikai adatlap a 2001/58/EK számú Nem alkalmazhat Lásd a 11. fejezetet az egészségre gyakorolt hatások és tünetek tekintetében. 4. Elsősegély-nyújtási intézkedések Lenyelés Elsősegély-nyújtási intézkedések Bőrrel érintkezés esetén vigye friss levegőre. Ha nincs légzés, végezzen mesterséges légegeztetést. Ha a légzés nehéz, adjunk oxigént. Kapjon azonnal orvosi ellátást. Lenyelés esetén NE végezzen hánytatást. Eszméletlen személynek soha ne adjon semmit szájon át. Lenyelve veszélyes a lélegzésre - a tüdőbe juthat és sérülést okozhat. Kapjon orvosi ellátást. Mossa szappannal és vízzel. Irritáció kialakulásakor forduljon orvoshoz. Szembe jutás Érintkezés esetén azonnal öblítse ki a szemet bővízzel, legalább 15 percig. Kapjon azonnal orvosi ellátást. Lásd a 11. fejezetet az egészségre gyakorolt hatások és tünetek tekintetében. 5. Tűzveszélyesség Tűzoltó közeg Speciális expozíciós veszély Veszélyes, hőre bomló termékek Tűz esetén alkalmazzon vízpermetes (köd), hab-, por- vagy CO2 oltókészüléket. Gyúlékony folyadék vagy gőz. A gőz belobbanó tüzet okozhat. A gőz összegyűlhet mélyen fekvővagy zárt területen, jelentős távolságra juthat el a gyújtóforrástól és visszaéghet. A csatornába folyás tűz- vagy robbanásveszélyt eredményezhet. Nem áll rendelkezésre. Ezek a termékek szén-oxidok (CO, CO2), nitrogén-oxidok (NO, NO2...). Speciális tűzoltó védőfelszerelés A tűzoltóknak megfelelővédőfelszerelést és autonóm légzőkészüléket (SCBA) kell viselni. Ez utóbbinak teljesen el kell fednie az arcot és túlnyomásos módban kell használni. 6. Óvintézkedés baleset esetén Egyéni óvintézkedések Környezetvédelmi óvórendszabályok Megtisztítási (eltisztítási) módszerek Azonnal forduljon a mentőszemélyzethez. Küszöböljön ki minden gyújtóforrást. Az illetéktelen személyeket távol kell tartani. Megfelelővédőfelszerelést kell használni (8. fejezet). Ne érintse a kiloccsant anyagot és ne menjen keresztül rajta. Kerüljék a kiömlött vagy kiszivárgott anyagok továbbterjedését és érintkezését a talajjal, vízfolyásokkal, lefolyókkal és csatornákkal. Ha nem áll rendelkezésre mentőszemélyzet, ne nyúljon a kiloccsant anyaghoz. Kisebb mennyiségűkiloccsant anyagnál szórja le abszorbenssel (egyéb alkalmas anyag hiányában a föld is használható) és szikra- vagy robbanásbiztos eszközzel helyezze át az anyagot szigetelt, megfelelőhulladéktartályba. Nagyobb mennyiségűanyag kifröccsenésénél vegyük körül gáttal az anyagot, illetve tartsuk vissza másként, hogy megakadályozzuk a vízelvezető csatornába való kerülését. Helyezze a kiömlött anyagot megfelelőhulladéktárolóba. Megjegyzés Az egyéni védőfelszereléssel kapcsolatban lásd a 8. pontot, a hulladék ártalmatlanításával kapcsolatban lásd a 1. pontot. Página 2/7

3 7. Kezelés és tárolás Kezelés Tárolás Csomagolóanyagok Javasolt Speciális használat Behatási határértékek Lenyelve veszélyes a lélegzésre - a tüdőbe juthat és sérülést okozhat. Ne nyelje le. Az anyag lenyelése esetén ne hánytassa a sérültet! Ne kerüljön a szembe. Tartsa a tartályt zárva. Csak megfelelőszellőztetés mellett használja. Kerülje a gőzők vagy párák belélegzését. Tartsa távol hőtől, szikrától és lángtól. A tűz vagy robbanás elkerülésére, az anyag továbbítása előtt vezesse le a sztatikus elektromosságot a tartályok és a berendezés földelésével és összekötésével. Használjon robbanásbiztos elektromos (szellőző, világító és anyagmozgató) készüléket. Kerülje az érintkezést a kiloccsant anyaggal és annak lejutását a talajba és a felszíni vizekbe. Kezelés után mossa le alaposan. Tárolja elkülönített és engedélyezett területen. A tartályt hűvös, jól szellőztetett helyen kell tartani. A tartályt felhasználás előtt légmentesen lezárva kell tartani. Kerüljön minden lehetéges gyújtóforrást (szikra vagy láng). Használja az eredeti tárolóedényt. Nem áll rendelkezésre. 8. Érintkezés az anyaggal/egyéni védőfelszerelés 9. Expozíció-védelem Munkahelyi expozíció-védelem Elszívó szellőzés vagy más műszaki megoldás révén kell a gőzök koncentrációját a levegőben a vonatkozó munkahelyi határérték alatt tartani. Biztosítson a munkahelyhez közel szemmosó állomásokat és biztonsági zuhanyozókat. Légzésvédelem Amennyiben a szellőzés nem megfelelő, megfelelőgázálarcot kell viselni. Kézvédelem Szemvédelem Bőrvédelem Vegyszereknek ellenálló, a vonatkozó szabványnak megfelelőtömören záró kesztyűt vagy motoros-kesztyűt kell viselni mindenkor a vegyszerek kezelése során, amikor a kockázatelemezés szerint ez szükséges. >8 óra (áttörési idő) polivinil alkohol oldalsó védőlemezes védőszemüveg Munkaruha vagy laboratóriumi köpeny. Fizikai és kémiai tulajdonságok Általános információk Megjelenés Fizikai állapot Szín Szag ph Lobbanáspont Robbanási tulajdonságok Robbanási határértékek Oxidáló tulajdonságok Relatív sűrűség Folyadék. Tiszta., Sárga. (Könnyű.) Oldószer. Fontos egészségi, biztonsági és környezetvédelmi információk Olvadáspont Forráspont Nem alkalmazhat. Szilárdulni kezdhet a következőhatás(ok)ra <-50 C (-58 F) a következőadatok alapján Solvent naphtha (petroleum), light arom C ( F) Zárttéri (CC) 47 C (116.6 F). (Pensky-Martens.) Nem áll rendelkezésre. Alsó 1% Felső 6% Nem alkalmazhat g/cm (20 C / 68 F) Página /7

4 Egyéb 10. Oldhatóság Öngyulladási hőmérséklet Stabilitás Kerülendőkörülmények Veszélyes bomlástermékek 11. A jelen biztonságtechnikai adatlap a 2001/58/EK számú Oldhatatlan a következő(k)ben hideg víz, forró víz. 450 C (842 F) Stabilitás és reakciókészség Toxikológiai adatok Lehetséges akut egészségi hatások Lenyelés Bőrrel érintkezés Szembe jutás Akut toxicitás Hatóanyag neve Nafta ( kőolaj) könnyűaromás A termék stabil. A javasolt tárolási és kezelési feltételek betartása mellett stabil (lásd a 7. -t). Ezek a termékek szén-oxidok (CO, CO2), nitrogén-oxidok (NO, NO2...). Belélegezve gyakorlatilag nem mérgező. Izgatja a légutakat. Lenyelve veszélyes a lélegzésre - a tüdőbe juthat és sérülést okozhat. Enyhén irritálja a bőrt. Szemizgató hatású. Teszt Eredmény Útvonal Faj LD50 LD50 LD50 LC50 >5000 mg/kg >2150 mg/kg >000 mg/kg 15 mg/l (4 óra) Orális Orális Bőr Patkány quail Nyúl Patkány Carcinogenitás Mutagenitás Reprodukciós toxicitás Túlzott behatás jelei/tünetei Lenyelés Bőr Célszervek A következőszervek sérülését okozó anyagot tartalmaz vér, felsőlégút, bőr, központi idegrendszer (CNS), szem, lencse vagy szaruhártya. Egyéb nem kívánt hatások 12. Ökotoxicitás Ökotoxicitási adatok Hatóanyag neve Nafta ( kőolaj) könnyűaromás (Z)-Oktadec-9-enil-amin, etoxilát Egyéb nem kívánt hatások Nem áll rendelkezésre. Faj Időszak Eredmény Regenboogforel (LC50) Vízi szervezetek. (EC50) 96 óra 48 óra 18 mg/l 21. mg/l Oncorhynchus mykiss 96 óra 0.18 mg/l DAPHNIA MAGNA (EC50) 48 óra 0.49 mg/l Nitrificerende bacteriën 4 óra 190 mg/l Mérgezőa vízi szervezetekre. A vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat. Página 4/7

5 1. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás Hulladékelhelyezési módszerek Hulladék besorolás Veszélyes Hulladék 14. Amikor csak lehetséges, a hulladék keletkezését el szükséges kerülni vagy minimálisra kell csökkenteni. Kerüljék a kiömlött vagy kiszivárgott anyagok továbbterjedését és érintkezését a talajjal, vízfolyásokkal, lefolyókkal és csatornákkal. A termék, illetve oldatainak és eseteleges melléktermékeinek az ártalmatlanításánál tiszteletben kell tartani a hatályos környezetvédelmi és hulladék-ártalmatlanítási törvényes előírásokat, valamint a vonatkozó helyi hatósági követelményeket. Nem alkalmazhat. Szállításra vonatkozó előírások A termék besorolása feltehetően eleget tesz a veszélyes hulladékokra vonatkozó kritériumoknak Nemzetközi szállítási előírások Szabályozási információk ADR/RID-osztály UN-szám Helyes szállítási név Osztály Csomagolási csoport 295 UN 295, "dangerous goods in limited quantities of class ", III, ADR (Solvent naphtha (petroleum), light arom.) III Címke További információk A veszély azonosító száma 0 Jelentendő mennyiség 45 Megjegyzések Limited quantity for upto 5 litre inner packing ADN osztály 295 UN 295, "dangerous goods in limited quantities of class ", III, ADNR (Solvent naphtha (petroleum), light arom.) III RQ (jelenthető mennyiség) ADN 45 Megjegyzések Limited quantity for upto 5 litre inner packing IMDG osztály 295 UN 295, "dangerous goods in limited quantities of class ", III, IMDG (Solventní nafta (ropná), lehká aromatická) III Ütemtervek vészhelyzet esetére (EmS) F-E,S-D Tengeri szennyező anyag Tengeri szennyező anyag (P) Jelentendő mennyiség 0 Megjegyzések Limited quantity Página 5/7

6 for upto 5 litre inner packing IATA-DGR osztály 295 "dangerous goods in limited quantities of class " UN 295, (Solvent naphtha (petroleum), light arom.) III Szabályozási információk EU előírások Veszélyjelzőszimbólumok Kockázati kitételek Biztonsági kitételek Egyéb EU előírások A termék használata Egyéb EU előírások További figyelmeztető kifejezések Gyermekvédelem Tapintási veszélyre figyelmeztetés Korlátozott forgalmazás és felhasználás rendelet Az Európai Közösség követelményeinek megfelelő statisztikai besorolás (díjszabás-kód) Alkotóelemek azonosítási információja R10- Kismértékben tűzveszélyes. R65- Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat. R6/7- Szemizgató hatású, izgatja a légutakat. R66- Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja. R67- A gőzök belégzése álmosságot vagy szédülést okozhat. R51/5- Mérgezőa vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat. S2- Gyermekek kezébe nem kerülhet S29/56- Csatornába engedni nem szabad, az anyagot és edényzetét különleges hulladékvagy veszélyeshulladék-gyűjtőhelyre kell vinni. S4- Tűz esetén... -val/-vel oltandó Por. homok. CO2. S46- Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/ csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni. S62- Lenyelés esetén hánytatni tilos azonnal orvoshoz kell fordulni és meg kell mutatni az edényzetet vagy a címkét. S64- Lenyelés esetén a szájat vízzel ki kell öblíteni (csak abban az esetben ha a sérült nem eszméletlen). Nem áll rendelkezésre. Ártalmas, Környezetre veszély A besorolás és a címkézés a 67/548/EEC és 1999/45/EC számú EU rendeletek értelmében történt, figyelembe véve azok módosításait és a szándékolt felhasználást. - Fogyasztói felhasználások. Nem alkalmazhat. Igen, alkalmazható. Igen, alkalmazható. Nem alkalmazhat % és ennél több aromás szénhidrogének. 5% vagy ennél több, de 15%-nál kevesebb nem ionos felületaktív anyagok. Página 6/7

7 16. Egyéb A jelen biztonságtechnikai adatlap a 2001/58/EK számú Az R kitételek teljes szövegét lásd a 2. és a. Fejezetben - Magyarország A besorolások teljes szövege a 2. és a. fejezetben olvasható - Magyarország Előzmény A nyomtatás időpontja Az előzőkiadás időpontja Változat Ellenrizte T. Rutgers R10- Kismértékben tűzveszélyes. R22- Lenyelve ártalmas. R65- Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat. R6/7- Szemizgató hatású, izgatja a légutakat. R7- Izgatja a légutakat. R8- Bőrizgató hatású. R41- Súlyos szemkárosodást okozhat. R66- Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja. R67- A gőzök belégzése álmosságot vagy szédülést okozhat. R51/5- Mérgezőa vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat. Xn - Ártalmas Xi - Irritatív N - Környezetre veszély Nincs korábbi érvényesítés. 1 Figyelmeztetés az olvasó számára Legjobb tudomásunk szerint az itt megadott tájékoztatás pontos. Azonban sem a fent nevezett szállító, sem annak leányvállalatai nem vállalnak semmiféle felelősséget a megadott tájékoztatás pontosságáért vagy teljességéért. Bármely anyag alkalmasságának végső meghatározása a felhasználó egyedüli felelőssége. Valamennyi anyag ismeretlen veszélyt jelenthet, ezért óvatosan kell alkalmazni. Bár itt feltüntettünk bizonyos veszélyeket, azt azonban nem garantálhatjuk, hogy csak ezek a veszélyek állnak fenn. Változat 1 Página 7/7

Ipari alkalmazások: Hűtőés fagyásgátló folyadék.

Ipari alkalmazások: Hűtőés fagyásgátló folyadék. Megfelel a 91/155/EEC - 2001/58/EC előírásoknak - Magyarország BIZTONSÁGI ADATLAP MAXLIFE COOLANT AF CONCENTRATE 1. A készítmény neve Terméknév Az anyag/készítmény használata MAXLIFE COOLANT AF CONCENTRATE

Részletesebben

*** csak tervezet ***

*** csak tervezet *** Biztonsági adatlap Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével - Magyarország 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Az anyag vagy készítmény azonosítása

Részletesebben

Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével - Magyarország

Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével - Magyarország Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével - Magyarország BIZTONSÁGI ADATLAP 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Az anyag vagy keverék azonosítása

Részletesebben

SCHÖNOX PL. Az 1999/45/EK. számú irányelv és annak módosításai szerint a készítmény veszélyes anyagként van besorolva.

SCHÖNOX PL. Az 1999/45/EK. számú irányelv és annak módosításai szerint a készítmény veszélyes anyagként van besorolva. Mellékletével Magyarország 1. Fejezet Vegyi termék és gyártó azonosítása Terméknév Gyártó SCHÖNOX GmbH AlfredNobelStraße 6 48720 Rosendahl Germany Tel. ++49 (0) 2547 9100 Fax ++49 (0) 2547 910101 Email

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 114388E : Orvosi műszer-fertőtlenítőszer

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 114388E : Orvosi műszer-fertőtlenítőszer BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével (453/2010) Európa SEKUSEPT AKTIV Változat 5.1 1. SZAKASZ Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Oldal:1/12 Összhangban van a 453/2010 (EU) Rendelettel módosított 1907/2006/EK Rendelet (REACH) II. Mellékletével BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH) II. mellékletével

BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH) II. mellékletével Felülvizsgálat dátuma: 2012.05.15. 1. oldal, összesen: 14 BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH) II. mellékletével DOMESTOS ATTAX CITRUS öntapadós WC tisztító csík

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH) II. mellékletével

BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH) II. mellékletével Felülvizsgálat dátuma: 2012.09.27. 1. oldal, összesen: 14 BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH) II. mellékletével CIF LEMON SÚROLÓKRÉM 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van 453/2010 (EU) rendelettel és a módosított 1907/2006 számú (EU) rendelet (REACH) II.

BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van 453/2010 (EU) rendelettel és a módosított 1907/2006 számú (EU) rendelet (REACH) II. 1. oldal, összesen: 19 BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van 453/2010 (EU) rendelettel és a módosított 1907/2006 számú (EU) rendelet (REACH) II. mellékletével Domestos Turbo Fresh WC rúd Pine Fresh 1. SZAKASZ:

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 104375E : Orvosi műszer-fertőtlenítőszer

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 104375E : Orvosi műszer-fertőtlenítőszer BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével (453/2010) - Európa SEKUSEPT EXTRA N Változat 1 1. SZAKASZ Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Részletesebben

Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével - Magyarország

Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével - Magyarország Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével Magyarország 1.1 Termékazonosító Terméknév Termék leírás Egyéb azonosítási lehetőségek BIZTONSÁGI ADATLAP Termék típus 1. SZAKASZ

Részletesebben

Háztartási lakkbenzin hígító ANDA. BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint)

Háztartási lakkbenzin hígító ANDA. BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint) Oldalszám: 1/11 BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 45/2010/EU rendelet szerint) 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1. 1. Termékazonosító Az anyag/keverék neve: CAS szám:

Részletesebben

Mortein Ultra - Légy- és szúnyogirtó aeroszol

Mortein Ultra - Légy- és szúnyogirtó aeroszol 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Azonosítási szám: D0066729 / 0062578 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

: Sikadur -12 Pronto Part A

: Sikadur -12 Pronto Part A 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Jelenlegi

Részletesebben

Biztonsági adatlap FORCE 20 CS

Biztonsági adatlap FORCE 20 CS 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A13219F 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

: ISOFLEX TOPAS NB 52 Spray

: ISOFLEX TOPAS NB 52 Spray 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Termék neve : Cikk szám : 081326 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva)

BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva) Oldalszám: 1/11 BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva) 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1. 1. Termékazonosító Az anyag/keverék neve: CAS szám: - EU szám:

Részletesebben

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint DECIS MEGA 1/9 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Terméktájékoztató Márkanév DECIS MEGA Termékkód (UVP) 06481361 Alkalmazás Rovarölő szer Társaság Bayer Hungária Kft. Bayer CropScience

Részletesebben

Biztonságtechnikai Adatlap

Biztonságtechnikai Adatlap 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 5-56 Folyadék 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap PIRIMOR 50 WG

Biztonsági adatlap PIRIMOR 50 WG 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A10788A 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

At Home Power 2in1 WC rúd Ocean Fresh Biztonsági adatlap A 453/2010 sz. (EK) Rendeletnek megfelelően Elkészítés dátuma: 03/05/2014 Változat: 1.

At Home Power 2in1 WC rúd Ocean Fresh Biztonsági adatlap A 453/2010 sz. (EK) Rendeletnek megfelelően Elkészítés dátuma: 03/05/2014 Változat: 1. At Home Power 2in1 WC rúd Ocean Fresh Biztonsági adatlap A 453/2010 sz. (EK) Rendeletnek megfelelően Elkészítés dátuma: 03/05/2014 Változat: 1.0 1.SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Részletesebben

Biztonsági adatlap 2. VESZÉLYESSÉGSZERINTI BESOROLÁS. 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása. Besorolás az 1272/2008 (EU) rendelet szerint

Biztonsági adatlap 2. VESZÉLYESSÉGSZERINTI BESOROLÁS. 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása. Besorolás az 1272/2008 (EU) rendelet szerint 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A6209G 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva)

BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva) Oldalszám: 1/10 BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva) 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1. 1. Termékazonosító Az anyag/keverék neve: CAS szám: - EU szám:

Részletesebben

Kiadás/felülvizsgálat:2012.10.30. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint

Kiadás/felülvizsgálat:2012.10.30. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Biztonsági adatlap ACTARA 25 WG

Biztonsági adatlap ACTARA 25 WG 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A9584C 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 453/2010/EK rendelettel módosított 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint. Terméknév: Agip Metalcut ERF 14

BIZTONSÁGI ADATLAP A 453/2010/EK rendelettel módosított 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint. Terméknév: Agip Metalcut ERF 14 Oldal: 1/(11) 1. A anyag és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Agip Metalcut ERF 14 Ásványolaj párlat, hidrogénezett, könnyű (CAS szám: 64742-47-8) 1.2 Az anyag megfelelő azonosított

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült a 453/2010 EU rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült a 453/2010 EU rendelet szerint Felülvizsgálat dátuma/revizíó:2011.07.10/2.0 1 / 8 1.SZAKASZ: A KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA 1.1 Termék azonosító: CNI ALKO B 1.2 Anyag/keverék felhasználása/iparág: Ipari felhasználás 1.3 A biztonsági

Részletesebben

Biztonsági adatlap TOPAS 100 EC. 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt Felhasználás:

Biztonsági adatlap TOPAS 100 EC. 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt Felhasználás: 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A6209G 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint)

BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint) Oldalszám: 1/10 BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint) 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1. 1. Termékazonosító Az anyag/keverék neve: CAS szám:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP AGIL 100 EC

BIZTONSÁGI ADATLAP AGIL 100 EC 1/7 AGIL 100 EC BIZTONSÁGI ADATLAP k é s z ü l t a 1 9 0 7 / 2 0 0 6 / E K r e n d e l e t n e k m e g f e l e l ő e n 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása AGIL 100 EC A készítmény

Részletesebben