BIZTONSÁGI ADATLAP Matrica eltávolító

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BIZTONSÁGI ADATLAP Matrica eltávolító"

Átírás

1 előírásaival összhangban készült 1. A készítmény neve Az anyag vagy készítmény azonosítása Terméknév A termék használata Fogyasztási termék. Társaság/vállalat azonosítás Gyártó HG International b.v. Cím Damsluisweg EJ Almere Ország Hollandia Telefonszám +1 (0) Fax +1 (0) Internet Importál Cím Ország EUROPA Hygiénia Kft Scent László út Vác Magyarország Telefonszám Telefonszám vészhelyzet esetére OKK-OKBI (Országos Közegészségügyi Központ Országos Kémiai Biztonsági Intézete) Veszélyesség szerinti besorolás Az 1999/45/EK. számú irányelv és annak módosításai szerint a készítmény veszélyes anyagként van besorolva. Besorolás Fizikai/kémiai veszélyek Ember egészségi veszélyek Környezeti veszélyek Járulékos veszélyek R10 Xn; R65 Xi; R7 R66, R67 N; R51/5 Kevésbé tűzveszélyes. Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat. Izgatja a légutakat. Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja. Gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak. Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. Nem alkalmazhat Lásd a 11. fejezetet az egészségre gyakorolt hatások és tünetek tekintetében.. Összetétel / információk az alkotórészekről Anyag/készítmény Készítmény Hatóanyag neve Magyarország CAS szám EC-szám % Besorolás Solvent naphtha (petroleum), light arom R10 Xn; R65 Xi; R7 R66 N; R51/5 dipropylene glycol methyl ether Nincs besorolva. Oldal 1/8

2 Lásd a 16. pontot a fenti R-kifejezések teljes szövegével kapcsolatban A jelen biztonságtechnikai adatlap a 1907/2006 számú irányelv * A munkahelyi expozíciós határértéke(ke)t a 8. fejezet sorolja fel (ha vannak) 4. Elsősegély-nyújtási intézkedések Belélegzés Lenyelés Bőrrel érintkezés Szembe jutás Elsősegély-nyújtási intézkedések Megjegyzések orvos számára Speciális kezelések Vigye az érintet személyt friss levegőre. Ha tartani lehet füst jelenlététől, a mentő köteles megfelelő maszkot és zártrendszerű légzőkészüléket viselni. Tartsa a személyt melegen és nyugalmi állapotban. Ha nincs légzés, ha a légzés rendszertelen, vagy ha légzésbénulás jelentkezik, képzett személy biztosítson mesterséges lélegeztetést vagy oxigént. Veszélyes lehet a száj-a-szájhoz élesztést végző személyt segítő számára. Kapjon orvosi elátást. Amennyiben öntudatlan, helyezzék stabil oldalfekvésbe és azonnal forduljanak orvoshoz. Tartsa nyitva a légutat. A szoros ruházatot, például galért, nyakkendőt, övet vagy derékszíjat meg kell lazítani. Öblítsék ki vízzel a szájat. Vegye ki a műfogsort, amennyiben van. Vigye az érintet személyt friss levegőre. Tartsa a személyt melegen és nyugalmi álapotban. Ha valaki lenyeli az anyagot és eszméleténél van, adjon neki inni kis mennyiségű vizet. Hagyja abba, ha a mérgezettnek hányingere lenne, mert a hányás veszélyes lehet. Lenyelve veszélyes a lélegzésre - a tüdőbe juthat és sérülést okozhat. Ne hánytasson. Amennyiben hányás fordul elő, a fejet alacsonyan kel tartani, hogy a hányás ne kerüljön a tüdőbe. Kapjon orvosi elátást. Eszméletlen személynek soha ne adjon semmit szájon át. Amennyiben öntudatlan, helyezzék stabil oldalfekvésbe és azonnal forduljanak orvoshoz. Tartsa nyitva a légutat. A szoros ruházatot, például galért, nyakkendőt, övet vagy derékszíjat meg kel lazítani. Alaposan mossa le a bőrt szappannal és vízzel vagy használjon elfogadot bőrtisztító szert. A szennyezet ruhát és cípőt le kel vetni. A tünetek jelentkezése esetén forduljon orvoshoz. Ismételt használat előt mossa ki a ruházatot. Újbóli használat előt alaposan tisztítsa meg cipőket. Azonnal mossuk ki nagy mennyiségű vízzel, időnként megemelve az alsó és a felső szemhéjakat. Elenőrizze és vegye ki a kontaktlencséket. Folytassák az öblítést legalább 10 percig. Kapjon orvosi ellátást. Lásd a 11. fejezetet az egészségre gyakorolt hatások és tünetek tekintetében. 5. Tűzveszélyesség Tűzoltó közeg Speciális expozíciós veszély Veszélyes, hőre bomló termékek Tűz esetén alkalmazzon vízpermetes (köd), haboltó, por- vagy CO2 oltókészüléket. Gyúlékony folyadék. Tűz vagy felforósodás esetén nyomásemelkedés léphet fel és a tartály kigyuladhat, ami robbanáshoz vezethet. A csatornába folyás tűz- vagy robbanásveszélyt eredményezhet. Ha tűz van, megfelelően izolálja a helyszínt, elszálítva a baleset környékéről az összes személyt. Személyi kockázat esetén vagy megfelelő kiképzés hiányában semmilyen tevékenység nem végezhető. Ha nem veszélyes, vigye el a tartóedényeket a tűz területéről. Használjon vízpermetet a tűznek kitet tartályok hűtéséhez. Az anyag mérgező hatású a vízi organizmusokra. Az anyaggal szennyezet tűzoltóvizet vissza kel tartani és meg kel akadályozni, hogy bármilyen módon vízfolyásokba, csatornákba vagy vízelvezetőkbe jusson. A bomlástermékek közöt lehetnek a következő anyagok szén-oxidok Speciális tűzoltó védőfelszerelés A tűzoltóknak megfelelő védőfelszerelést és autonóm légzőkészüléket (SCBA) kel viselni. Ez utóbbinak teljesen el kell fednie az arcot és túlnyomásos módban kell használni. Oldal 2/8

3 6. Óvintézkedés baleset esetén Egyéni óvintézkedések Környezetvédelmi óvórendszabályok Megtisztítási (eltisztítási) módszerek A jelen biztonságtechnikai adatlap a 1907/2006 számú irányelv Személyi kockázat esetén vagy megfelelő kiképzés hiányában semmilyen tevékenység nem végezhető. Ürítse ki a környező területeket. Ne engedje belépni a szükségtelen és védtelen személyeket. Ne érintse a kiloccsant anyagot és ne menjen keresztül rajta. Kapcsoljanak ki minden gyújtóforrást. Tilos a lobbanóláng, dohányzás vagy láng a veszélyes területen. Kerülje a gőzők vagy párák belélegzését. Biztosítson megfelelő szelőztetést. Amennyiben a szelõzés nem megfelelõ, akkor megfelelõ gázálarcot kel viselni. Helyezzen fel megfelelő személyvédő felszerelést (lásd 8. fejezet). Kerüljék a kiömlött vagy kiszivárgott anyagok továbbterjedését és érintkezését a talajjal, vízfolyásokkal, lefolyókkal és csatornákkal. Tájékoztassák az illetékes hatóságot amennyiben a termék környezetszennyezést okozot (csatornák, vízfolyások, talaj vagy levegő). Vízszennyező anyag. Ártalmas lehet a környezetre amennyiben nagy mennyisekben szabadul ki. Álítsa el a szivárgást, ha veszély nélkül teheti. Vigye el a tartályokat a kiloccsanás területéről. Közelítse meg a kiszabadult anyagot a szélel szembeni oldalról. Előzze meg az anyag lefolyókba, vízvezetékekbe, alagsori helyiségekbe vagy zárt helyekre kerülését. Mossák bele a kiömléseket a szennyvízkezelő üzembe vagy járnak el az alábbiak szerint. A kiömlöt anyag elfolyását meg kel gátolni, és nem éghető felszívóképes anyaggal, például homokkal, földdel, vermikulittal vagy kovafölddel fel kell itatni, majd a helyi rendelkezések szerinti hatástalanításhoz tartályba/gyűjtőedénybe kel helyezni (lásd a 1. -t). Használjanak szikramentes szerszámokat és robbanásbiztos berendezést. Engedélyel rendelkező hulladékártalmatlanítási vállalkozóra bízzák az ártalmatlanítást. A szennyezett abszorbens anyag ugyanolyan veszélyt jelenthet mint a kiömlött termék. Megjegyzés A vészhelyzetben történő kapcsolatfelvételhez használja útmutatóul az 1. fejezetet, míg a huladékelhelyezéssel kapcsolatban a 1. fejezetet! Megjegyzés Az egyéni védőfelszereléssel kapcsolatban lásd a 8. pontot, a huladék ártalmatlanításával kapcsolatban lásd a 1. pontot. 7. Kezelés és tárolás Kezelés Tárolás Csomagolóanyagok Helyezzen fel megfelelő személyvédő felszerelést (lásd 8. fejezet). Az anyag kezelésének, tárolásának és feldolgozásának helyén meg kell tiltani az érkezést, az ivást és a dohányzást. Evés, ivás és dohányzás előt a munkások kötelesek kezet és arcot mosni. Ne lélegezze be a párát vagy a ködöt. Ne nyelje le. Kerülje a szembe, bőre vagy ruházatra jutást. Kerülni kel az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni/biztonsági adatlap. Csak megfelelő szelőztetés melet használja. Amennyiben a szelõzés nem megfelelõ, akkor megfelelõ gázálarcot kel viselni. Megfelelő szelőztetés nélkül ne menjen a raktártérbe vagy zárt helyekre. Amikor nem használják, tárolják az eredeti tartályban, vagy összeférhető anyagból készült jóváhagyot másféle edényben, és tartsák szorosan lezárva. Hőforástól, szikrától, nyílt lángtól vagy más gyújtóforrástól védve kell tárolni és használni. Használjon robbanásbiztos elektromos (szelőző, világító és anyagmozgató) készüléket. Szikrabiztos eszközöket kell használni. Tegye meg az óvintézkedést az elektrosztatikus kisülések ellen. A tűz vagy robbanás elkerülésére, az anyag továbbítása előt vezesse le a sztatikus elektromosságot a tartályok és a berendezés földelésével és összekötésével. Az üres tartályok termék maradványt tarthatnak vissza és veszélyesek lehetnek. Ne használja újra a tartályt. Tárolja a helyi előírásoknak megfelelően! Tárolja elkülönítet és engedélyezet területen. Az eredeti edényzetben kel tárolni direkt napsütéstől védve száraz, hűvös és jól szelőztetet helyen, távol összeférhetetlen anyagoktól (lsd. 10. fejezet), ételtől és italtól. Küszöböljön ki minden gyújtóforást. Különítsék el az oxidáló anyagoktól. A tartályt felhasználás előt légmentesen lezárva kell tartani. A már kinyitott tartályokat gondosan újra le kell zárni és nyílásával felfelé állított helyzetben kell tartani a szivárgás megakadályozása érdekében. Nem szabad címkézés nélküli tartályban/edényben tárolni. A környezetszennyezés elkerülésére megfelelő edényzetet kel használni. Oldal /8

4 Javasolt Speciális használat Használja az eredeti tárolóedényt. 8. Érintkezés az anyaggal/egyéni védőfelszerelés Hatóanyag neve Magyarország dipropylene glycol methyl ether Munkahelyi expozíciós határértékek Nationale MAC-lijst (Hollandia, 12/2004). Megjegyzés TGG 00 mg/m³ 8 óra. Forma All forms TGG 50 ppm 8 óra. Forma All forms Expozíció-védelem Munkahelyi expozíció-védelem Légzésvédelem Kézvédelem Szemvédelem Bőrvédelem 9. Elszívó szelőzés vagy más műszaki megoldás révén kel a gőzök koncentrációját a levegőben a vonatkozó munkahelyi határérték alatt tartani. Biztosítson a munkahelyhez közel szemmosó állomásokat és biztonsági zuhanyozókat. Amennyiben a szelőzés nem megfelelő, megfelelő gázálarcot kel viselni. kesztyű. nitril gumi Áteresztés idő = 8 óra (5 mm) szembefreccsenés elen védő szemüveg Munkaruha vagy laboratóriumi köpeny. Fizikai és kémiai tulajdonságok Általános információk Megjelenés Fizikai állapot Szín Szag ph Lobbanáspont Robbanási tulajdonságok Robbanási határértékek Oxidáló tulajdonságok Relatív sűrűség Oldhatóság Öngyuladási hőmérséklet Folyadék. Tiszta. Sárga. [Könnyű] Oldószer. Fontos egészségi, biztonsági és környezetvédelmi információk Egyéb 10. Olvadáspont Forráspont C (27,2-6,2 F) Zárttéri (CC) 47 C (116,6 F) [Pensky-Martens.] Alsó 1% Felső 6% Nem alkalmazhat g/cm (20 C / 68 F) Részben oldható a következő anyagokban metil-alkohol és aceton. Oldhatatlan a következő anyagokban hideg víz és foró víz. 450 C (842 F) Stabilitás és reakciókészség Stabilitás Kerülendő körülmények Kerülendő anyagok Veszélyes bomlástermékek A termék stabil. A javasolt tárolási és kezelési feltételek betartása mellett stabil (lásd a 7. -t). Rendkívül reaktív vagy összeférhetetlen a következő anyagokkal oxidáló anyagok. Reaktív vagy összeférhetetlen a következő anyagokkal savak. A bomlástermékek közöt lehetnek a következő anyagok szén-oxidok Oldal 4/8

5 11. Toxikológiai adatok Lehetséges akut egészségi hatások Belélegzés Gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak. Izgatja a légutakat. Lenyelés Lenyelve veszélyes a lélegzésre - a tüdőbe juthat és sérülést okozhat. Bőrrel érintkezés Zsírtalanítja a bőrt. A bőr és szemek kiszáradását és iritációját okozhatja. Szembe jutás Szemizgató hatású. Akut toxicitás Hatóanyag neve Teszt Eredmény Útvonal Faj Lehetséges krónikus egészségi hatások Hatóanyag neve Rákkeltő hatások Mutagén hatások Fejlődési mérgező hatás Kedvezőtlenül befolyásolja a termékenységet Carcinogenitás Mutagenitás Reprodukciós toxicitás Túlzott behatás jelei/tünetei Belélegzés Lenyelés Bőr Célszervek 12. Ökotoxicitás Ökotoxicitási adatok Hatóanyag neve Solvent naphtha (petroleum), light arom. dipropylene glycol methyl ether Egyéb nem kívánt hatások 1. A következő szervek sérülését okozó anyagot tartalmaz felső légút, központi idegrendszer (CNS), szem, lencse vagy szaruhártya. Faj Időszak Eredmény Regenboogforel (LC50) Vízi szervezetek. (EC50) 96 óra 48 óra 18 mg/l 21. mg/l PIMEPHALES PROMELAS 48 óra >10000 mg/l (LC50) Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás Hulladékelhelyezési módszerek Hulladék besorolás Európai Hulladékkatalógus (EHK) Amikor csak lehetséges, a hulladék keletkezését el szükséges kerülni vagy minimálisra kell csökkenteni. A többletet és újra nem hasznosítható termékeket egy engedélyel rendelkező hulladékártalmatlanítási vállalkozóval szállítassák el. A termék, illetve oldatainak és eseteleges melléktermékeinek az ártalmatlanításánál tiszteletben kell tartani a hatályos környezetvédelmi és huladék-ártalmatlanítási törvényes előírásokat, valamint a vonatkozó helyi hatósági követelményeket. Kerüljék a kiömlött vagy kiszivárgott anyagok továbbterjedését és érintkezését a talajjal, vízfolyásokkal, lefolyókkal és csatornákkal. Oldal 5/8

6 Veszélyes Hulladék 14. A jelen biztonságtechnikai adatlap a 1907/2006 számú irányelv Szálításra vonatkozó előírások A termék besorolása feltehetően eleget tesz a veszélyes huladékokra vonatkozó kritériumoknak. Nemzetközi szálítási előírások Szabályozási információk UN-szám Helyes szállítási név Osztály Csomagolási csoport Címke További információk ADR/RID-osztály 295 UN 295, "dangerous goods in limited quantities of class ", III, ADR (Solvent naphtha (petroleum), light arom.) III A veszély azonosító száma 0 Jelentendő mennyiség 45 Korlátozott mennyiség LQ7 Megjegyzések Limited quantity for upto 5 litre inner packing ADN osztály 295 UN 295, "dangerous goods in limited quantities of class ", III, ADNR (Solvent naphtha (petroleum), light arom.) III RQ (jelenthető mennyiség) ADNR 45 Megjegyzések Limited quantity for upto 5 litre inner packing IMDG osztály 295 "dangerous goods in limited quantities of class " UN 295, PG III, (Solvent naphtha (petroleum), light arom.). Marine pollutant (Solvent naphtha (petroleum), light arom.) III Emergency schedules (EmS) F-E,S-D Marine pollutant Marine pollutant (P) Reportable quantity 0 Remarks Limited quantity for upto 5 litre inner packing IATA-DGR osztály 295 "dangerous goods in limited quantities of class " UN 295, PG III, (Solvent naphtha (petroleum), light arom.) III - Oldal 6/8

7 15. Szabályozási információk EU előírások Veszélyjelző szimbólumok Kockázati kitételek Biztonsági kitételek Tartalmaz Egyéb EU előírások A termék használata Egyéb EU előírások Gyermekvédelem Tapintási veszélyre figyelmeztetés Az Európai Közösség követelményeinek megfelelő statisztikai besorolás (díjszabás-kód) Nemzeti előírások Hollandia Ártalmas, Környezeti veszély. R10- Kevésbé tűzveszélyes. R65- Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat. R7- Izgatja a légutakat. R66- Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja. R67- Gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak. R51/5- Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. S2- Gyermekek kezébe nem kerülhet. S29/56- Csatornába engedni nem szabad, az anyagot és az edényzetét a veszélyes- vagy speciális huladékgyűjtő helyre kel vinni. S4- Tz esetn alkalmazzon vzpermetes (kd), hab-, por- vagy CO2 oltkszlket vagy permetet Homok. Porított anyag. CO2 S46- Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni. S62- Lenyelés esetén hánytatni tilos azonnal orvoshoz kell fordulni és megmutatni az edényzetet vagy a címkét. S64- Lenyelés esetén a szájat vízzel öblítjük ki (csak abban az esetben ha a sérült nem eszméletlen) Solvent naphtha (petroleum), light arom Fogyasztói felhasználások. Igen, alkalmazható. Igen, alkalmazható Egyéb Az R kitételek teljes szövegét lásd a 2. és a. Fejezetben - Hollandia / Belgium A besorolások teljes szövege a 2. és a. fejezetben olvasható- Hollandia/Belgium R10- Kevésbé tűzveszélyes. R65- Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat. R7- Izgatja a légutakat. R66- Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja. R67- Gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak. R51/5- Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. Xn - Ártalmas Xi - Irritatív N - Környezeti veszély. Oldal 7/8

8 Előzmény A nyomtatás időpontja Változat Ellenrizte P. Stienstra Figyelmeztetés az olvasó számára 7/2/ /2/ Legjobb tudomásunk szerint az itt megadott tájékoztatás pontos. Azonban sem a fent nevezett szállító, sem annak leányvállalatai nem válalnak semmiféle felelőséget a megadot tájékoztatás pontoságáért vagy teljeségéért. Bármely anyag alkalmaságának végső meghatározása a felhasználó egyedüli felelősége. Valamennyi anyag ismeretlen veszélyt jelenthet, ezért óvatosan kel alkalmazni. Bár itt feltüntettünk bizonyos veszélyeket, azt azonban nem garantálhatjuk, hogy csak ezek a veszélyek állnak fenn. 7/2/2009. Változat 1.01 Oldal 8/8

*** csak tervezet ***

*** csak tervezet *** Biztonsági adatlap Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével - Magyarország 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Az anyag vagy készítmény azonosítása

Részletesebben

Ipari alkalmazások: Hűtőés fagyásgátló folyadék.

Ipari alkalmazások: Hűtőés fagyásgátló folyadék. Megfelel a 91/155/EEC - 2001/58/EC előírásoknak - Magyarország BIZTONSÁGI ADATLAP MAXLIFE COOLANT AF CONCENTRATE 1. A készítmény neve Terméknév Az anyag/készítmény használata MAXLIFE COOLANT AF CONCENTRATE

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 114388E : Orvosi műszer-fertőtlenítőszer

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 114388E : Orvosi műszer-fertőtlenítőszer BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével (453/2010) Európa SEKUSEPT AKTIV Változat 5.1 1. SZAKASZ Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 104375E : Orvosi műszer-fertőtlenítőszer

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 104375E : Orvosi műszer-fertőtlenítőszer BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével (453/2010) - Európa SEKUSEPT EXTRA N Változat 1 1. SZAKASZ Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van 453/2010 (EU) rendelettel és a módosított 1907/2006 számú (EU) rendelet (REACH) II.

BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van 453/2010 (EU) rendelettel és a módosított 1907/2006 számú (EU) rendelet (REACH) II. 1. oldal, összesen: 19 BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van 453/2010 (EU) rendelettel és a módosított 1907/2006 számú (EU) rendelet (REACH) II. mellékletével Domestos Turbo Fresh WC rúd Pine Fresh 1. SZAKASZ:

Részletesebben

Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével - Magyarország

Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével - Magyarország Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével - Magyarország BIZTONSÁGI ADATLAP 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Az anyag vagy keverék azonosítása

Részletesebben

SCHÖNOX PL. Az 1999/45/EK. számú irányelv és annak módosításai szerint a készítmény veszélyes anyagként van besorolva.

SCHÖNOX PL. Az 1999/45/EK. számú irányelv és annak módosításai szerint a készítmény veszélyes anyagként van besorolva. Mellékletével Magyarország 1. Fejezet Vegyi termék és gyártó azonosítása Terméknév Gyártó SCHÖNOX GmbH AlfredNobelStraße 6 48720 Rosendahl Germany Tel. ++49 (0) 2547 9100 Fax ++49 (0) 2547 910101 Email

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Oldal:1/12 Összhangban van a 453/2010 (EU) Rendelettel módosított 1907/2006/EK Rendelet (REACH) II. Mellékletével BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH) II. mellékletével

BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH) II. mellékletével Felülvizsgálat dátuma: 2012.05.15. 1. oldal, összesen: 14 BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH) II. mellékletével DOMESTOS ATTAX CITRUS öntapadós WC tisztító csík

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH) II. mellékletével

BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH) II. mellékletével Felülvizsgálat dátuma: 2012.09.27. 1. oldal, összesen: 14 BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH) II. mellékletével CIF LEMON SÚROLÓKRÉM 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK

Részletesebben

Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével - Magyarország

Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével - Magyarország Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével Magyarország 1.1 Termékazonosító Terméknév Termék leírás Egyéb azonosítási lehetőségek BIZTONSÁGI ADATLAP Termék típus 1. SZAKASZ

Részletesebben

Mortein Ultra - Légy- és szúnyogirtó aeroszol

Mortein Ultra - Légy- és szúnyogirtó aeroszol 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Azonosítási szám: D0066729 / 0062578 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva)

BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva) Oldalszám: 1/11 BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva) 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1. 1. Termékazonosító Az anyag/keverék neve: CAS szám: - EU szám:

Részletesebben

At Home Power 2in1 WC rúd Ocean Fresh Biztonsági adatlap A 453/2010 sz. (EK) Rendeletnek megfelelően Elkészítés dátuma: 03/05/2014 Változat: 1.

At Home Power 2in1 WC rúd Ocean Fresh Biztonsági adatlap A 453/2010 sz. (EK) Rendeletnek megfelelően Elkészítés dátuma: 03/05/2014 Változat: 1. At Home Power 2in1 WC rúd Ocean Fresh Biztonsági adatlap A 453/2010 sz. (EK) Rendeletnek megfelelően Elkészítés dátuma: 03/05/2014 Változat: 1.0 1.SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Részletesebben

I. felülvizsgálat: 2013.03.12. AirWick Aeroszol 100% természetes hajtógázzal Fehér Virágok illat

I. felülvizsgálat: 2013.03.12. AirWick Aeroszol 100% természetes hajtógázzal Fehér Virágok illat 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása AirWick Aeroszol 100% természetes hajtógázzal 1.1. Termékazonosító AirWick Aeroszol 100% természetes hajtógázzal Azonosítási szám: D0309145

Részletesebben

: Sikadur -12 Pronto Part A

: Sikadur -12 Pronto Part A 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Jelenlegi

Részletesebben

Háztartási lakkbenzin hígító ANDA. BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint)

Háztartási lakkbenzin hígító ANDA. BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint) Oldalszám: 1/11 BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 45/2010/EU rendelet szerint) 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1. 1. Termékazonosító Az anyag/keverék neve: CAS szám:

Részletesebben

Biztonsági adatlap FORCE 20 CS

Biztonsági adatlap FORCE 20 CS 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A13219F 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap TOPAS 100 EC. 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt Felhasználás:

Biztonsági adatlap TOPAS 100 EC. 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt Felhasználás: 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A6209G 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. Potash, szemcsés, 0-0-60

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. Potash, szemcsés, 0-0-60 1.1 Termékazonosító Terméknév Egyéb azonosítási lehetőségek Kémiai képlet BIZTONSÁGI ADATLAP KCl; MOP ClK 1. SZAKASZ Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása ECszám 2312118 REACH Regisztrációs

Részletesebben

Biztonsági adatlap 2. VESZÉLYESSÉGSZERINTI BESOROLÁS. 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása. Besorolás az 1272/2008 (EU) rendelet szerint

Biztonsági adatlap 2. VESZÉLYESSÉGSZERINTI BESOROLÁS. 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása. Besorolás az 1272/2008 (EU) rendelet szerint 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A6209G 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

1907/2006/EK szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1907/2006/EK szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Dosia + Vanish prémium mosópor színes ruhákhoz 1.1. Termékazonosító Dosia + Vanish prémium mosópor színes ruhákhoz Azonosítási szám: D8084146

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Azonosítási szám: D0394864 / 372428 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

Kiadás/felülvizsgálat:2012.10.30. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint

Kiadás/felülvizsgálat:2012.10.30. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Anyag Biztonsági Adatlap

Anyag Biztonsági Adatlap Biztonsági Adatlap Létrehozatalának Dátuma: 2000-06-27 1.Készítmény és a Vállalat azonosítása: 1.1 Készítmény azonosítása: #03Átdolgozás Dátuma: 2008-09-09 Készítmény megnevezése: BRISTON CIPŐ DEO Spray

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva)

BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva) Oldalszám: 1/10 BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva) 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1. 1. Termékazonosító Az anyag/keverék neve: CAS szám: - EU szám:

Részletesebben

Dosia mosógél koncentrátum színes ruhákhoz

Dosia mosógél koncentrátum színes ruhákhoz 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Dosia mosógél koncentrátum színes ruhákhoz 1.1. Termékazonosító Dosia mosógél koncentrátum színes ruhákhoz Azonosítási szám: D0311191

Részletesebben

Finish All in 1 gépi mosogató tabletta

Finish All in 1 gépi mosogató tabletta 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Azonosítási szám: D0366974 / 8044120 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

: ISOFLEX TOPAS NB 52 Spray

: ISOFLEX TOPAS NB 52 Spray 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Termék neve : Cikk szám : 081326 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint)

BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint) Oldalszám: 1/10 BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint) 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1. 1. Termékazonosító Az anyag/keverék neve: CAS szám:

Részletesebben