Budapest, Hungary október Európai Jogász Fórum. Második felhívás

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapest, Hungary 2009. október 1 3. www.eurojurist2009.hu. 5. Európai Jogász Fórum. Második felhívás"

Átírás

1 Budapest, Hungary október Európai Jogász Fórum Második felhívás

2 5. Európai Jogász Fórum BUDAPEST A majd két milliós város a Duna két partján fekszik. Buda polgárai a római birodalom óta arisztokratikus nyugalommal tekintenek le a budai hegyekrôl a síkvidéki Pestre. A város gyógyító hôforrásaira épült fürdô, a Margit-sziget százados fái alatt az aranyló ôszben tett séta, múzeumainak tárgyi gazdagsága, éttermeinek európai, ázsiai és magyar ízvilága, gazdag zenei kínálata köríti az 5. Európai Jogász Fórum rendezvényeit. Ezért a rendezôk azt szeretnék, hogy a Fórum vendégei ne csupán fi gyelmes szemlélôi lennének az elôadásoknak, hanem egyéni, vagy az általunk ajánlott társasági programokból választva olyan élményekkel gazdagodva intenének búcsút ennek az állandóan változó, romjaiból meg-megújuló városnak, amelyet emlékeikben szívesen idéznek majd. Emiatt bátran ajánlhatjuk a Puszta Programot, amely felidézi a magyar Alföld századokkal korábbi állatvilágának, ételeinek romantikáját, vagy egy hajókirándulást a Dunán a kisvárosi barokk miliôjét megjelenítô Szentendrére. Garanciát vállalunk azért a hangulatért is, amely a királyi vár ôsi falai között megbúvó étteremben, gazdag ételkínálattal egybekötött borkóstolás estéjén várja a jelentkezôket. Nem fog csalódni az sem, aki a Nemzeti Galériában spanyol, itáliai, németalföldi vagy francia világhírû festôk festményei mellett megláthatja a leghíresebb magyar festôk alkotásait is. Aki csupán az autóbuszos városnézésre vállalkozik egy ezredév építészeti emlékeinek törzsét szemlélheti. Várjuk tehát Önt partnerével, hogy részvételével az Európai jogi kultúra tovább gazdagodjon.

3 Köszöntô Dr. Sólyom László köztársasági elnök köszöntôje az 5. Európai Jogász Fórum megrendezése alkalmából Köszöntöm az ötödik Európai Jogász Fórumot! 2001 óta az Európai Jogász Fórum jelentôs intézménnyé vált -európai szintre emelte a tagállamok Jogászgyûléseinek tekintélyét. Ezzel összhangban folytatta a Jogászgyûlések hagyományait is: a polgári jog, a büntetôjog és a közjog területérôl választott témák híven tükrözik, mely kérdések voltak fontosak az adott években a jogászság szemszögébôl. A konferenciák tanulmányait összegyûjtô kötetek ezért éppen olyan kordokumentumok lesznek, mint az egyes országok jogászgyûléseinek akár száz év elmúltával is forgatott és idézett kötetei. Remélem azonban, hogy a tanácskozás és annak összefoglalt tanulságai a kortársi nemzeti jogfejlôdésre, és nem utolsó sorban az Európai Unió jogalkotására is hatással lesznek. Hiszen ez a célkitûzés hívta életre az Európai Jogász Fórumot. Az ötödik Fórum témái közül hadd emeljem ki a közjogit: a szuverenitás kérdése fôleg az új tagállamokban, de mint a lisszaboni szerzôdés, és elôdjének sorsa mutatja, nem csak ott, az uniós polgárok tömegeit foglalkoztató kérdés. Hogyan érhetô el, hogy az emberek magukénak érezzék államukat és az Uniót egyaránt, és ennek megfelelôen éljenek demokratikus jogaikkal? Nem áll messze ettôl a témától az Európai Unió Bíróságának hatása sem a tagállamok jogára. S a technikai kölcsönhatásoknál is izgalmasabb kérdés, hogy kiderül-e, van-e és mi jelenleg az európai jogfejlôdés vezérlô eszméje. Biztos vagyok benne másrészt, hogy a Fórum nem zárkózik be az Unióba és annak jogába. Európa tágabb, és a közös európai jogi hagyomány is szélesebb az uniós tagállamok körénél. S nyilván az európai jogot is globális összefüggésekben, az EU-nak a világban elfoglalt helyével és szerepével öszszefüggésben kell szemlélni. Ezért várom kíváncsian, milyen hangsúly jut majd a büntetôjogi ban annak, hogy az emberi jogok és szabadságok garanciáit feltétlenül meg kell ôrizni a nemzetközi terrorizmus elleni küzdelem során is. A kérdések sürgetôek, a jó válaszok mindnyájunk jövôjét befolyásolni fogják. Szeretném ezért buzdítani a jogász kollégákat, minél többen vegyenek részt a Fórumon. Dr. Sólyom László a Magyar Köztársaság elnöke 3

4 Köszöntô Dr. Szili Katalin, a Magyar Országgyûlés elnökének köszöntôje Tisztelt Hölgyem és Uram! Kedves Olvasó! Igazán nagy örömünkre szolgál, hogy az európai jogász közösség ötödik nemzetközi fórumára fôvárosunkban kerül sor. Találkozóik mindig jelentôs eseményt jelentenek, és komoly fi gyelmet keltenek nem csupán a helyszínként választott ország szakmai közvéleményében, hanem szerte Európa országaiban a jogász szakma legkülönbözôbb területein dolgozók körében is. Az európai jogásztársadalom nemzetközi összejövetelei a szakmai visszacsatolás és széleskörû eszmecsere elsôrangú terepeként hozzák rendszeresen mozgásba a jogszabályok alkotóinak, alkalmazóinak és hivatásszerû értelmezôinek szellemi áramköreit. Jogászként bátran kijelenthetem, hogy ezek nélkülözhetetlen szakmai események, ahol minden más feladatunk és kötelezettségünk mellett igyekeznünk kell lehetôséget találni a részvételre. jogközösség szabályainak alakításához, értelmezéséhez és gyakorlati megvalósításához a maga választott, illetve vállalt területén. Az Európai Jogász Fórum találkozóinak alkalmával megvitatott kérdések, felmerülô szempontok és ütközô álláspontok komoly szakmai impulzusok forrásai azok számára, akik a többi jogász által használt munkaanyag, a nemzeti és uniós jogszabályok kialakításában vesznek részt. Ezek közé tartozunk mindannyian, akik a jogalkotás elôkészítése és megvalósítása terén vállalunk feladatokat a nemzeti parlamentekben és az Európai Unió intézményeiben. Kíváncsian és nagy várakozásokkal tekintek az 5. Európai Jogász Fórum napirendjére kerülô témakörök, és viták elé az Országgyûlés elnökeként és jogászként egyaránt. Várjuk Önöket szeretettel! Nemzeti és uniós szinten minden hivatását tudása legjava szerint ellátó jogász hozzájárul az Európai Unió, mint Dr. Szili Katalin a Magyar Országgyûlés elnöke 5. Európai Jogász Fórum 4

5 Köszöntô Prof. Dr. Máthé Gábor, a Magyar Jogász Egylet elnökének köszöntôje Az 1879-ben alapított Magyar Jogász Egylet Elnöksége nevében tisztelettel köszöntöm az európai jogásztársadalom tagjait és szeretettel meghívom Önöket a Budapesti V. Európai Jogászfórumra. Nagy jelentôséget tulajdonítunk ennek az immár méltán jelesült intézménynek, mivel az újfent egységesülô Európa állam- és jogfejlôdésének kérdései, a nemzeti alkotmányok és az alkotmányos szerzôdés, az Európai Bíróság gyakorlata, s a nemzetállami bíróságok praxisa, a határokon átnyúló bûnözés elleni fellépés és más megannyi jogi probléma kezelése, avagy megoldása különösen igényli a széleskörû szakmai eszmecserét. Szeretnénk, ha az Európai Unió 27 tagállamából és más kelet-európai országokból, s nem utolsó sorban Ázsiából is találkozhatnánk érdeklôdô résztvevôkkel. Megtiszteltetés lenne számunkra, ha a különbözô jogász hivatásrendek bírák, ügyészek, ügyvédek, igazgatási szakemberek, egyetemi kollégák fi atal képviselôit is sorainkban köszönthetnénk. Valljuk, hogy az Európai Unió eredményes jogállami mûködésének záloga: az európai jogásztársadalom, s ennek egyik jelentôs szakmai szervezete: az Európai Jogászfórum. Szeretettel várjuk tehát Önöket vendégszeretô hazánk szép fôvárosában Budapesten, s kívánunk egy Cicerótól kölcsönzött formulával sikeres tanácskozást: Az Európai Unió tagállamai Jogász-szervezeteinek nemzetközi fóruma az eddigi tapasztalatok szerint igen eredményes. Nürnberg-Athén-Genf-Wien után a közép-európai metropolis kínálja a további együttmûködési lehetôséget. Quod bonum, faustum, felix fortunatumque sit! Prof. Dr. Máthé Gábor, a Magyar Jogász Egylet elnöke 5 5. Európai Jogász Fórum

6 Áttekintô program október 1. csütörtök október 2. péntek október 3. szombat 09:00 Regisztráció és információ: óráig Regisztráció és információ: 8:30 18 óráig Információ: óráig 09:30 10:00 10:30 11: Kávészünet 3. Záró plenáris ülés 11:30 12: :30 13:00 13:30 Ebédszünet 14:00 14:30 Nyitó plenáris ülés 15:00 15:30 16:00 Kávészünet :30 17: Kávészünet 17:30 18: :30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 Nyitófogadás Zárófogadás 6

7 Az 5. Európai Jogász Fórum szakmai programja Nyitó plenáris ülés október 1. (csütörtök) óra (Az ülés részletes programját a regisztrációs csomag fogja tartalmazni.) A SZEKCIÓK PROGRAMJÁNAK TUDOMÁNYOS VEZETÔI I. Büntetôjog Dr. Györgyi Kálmán, az állam- és jogtudományok kandidátusa, a Magyar Köztársaság v. legfôbb ügyésze II. Civilisztika Dr. Harmathy Attila professzor emeritus, v. alkotmánybíró, az MTA rendes tagja III. Közjog Prof. Dr. Paczolay Péter, a Magyar Köztársaság Alkotmánybíróságának elnöke 7 5. Európai Jogász Fórum

8 I. Büntetôjog AZ EURÓPAI BÜNTETÔJOG RENDSZERE ÉS JÖVÔJE Az európai büntetôjog az elmúlt évtizedekben a különbözô európai szereplôk szabályozásaiból dinamikusan fejlôdött ki. A jövôben a határon átnyúló bûnözéssel szembeni fellépés és az európai értékek védelme további fontos változásokhoz fog vezetni, ahogy azt a Lisszaboni Szerzôdés elôrevetíti. Ezért a szerteágazó európai büntetôjogi rendelkezéseket az európai büntetôjog koherens rendszerévé kell továbbfejleszteni. Az 5. Európai Jogász Fórum büntetôjogi ja ezt a rendszert kívánja támogatni és legfontosabb építôelemeit továbbfejleszteni. Az elemzés középpontjában az európai büntetôjog céljainak és modelljeinek új megközelítése mellett a jövô európai büntetôjogának három központi építôeleme áll: a nemzeti büntetôjogrendszerek integrációját szolgáló együttmû ködés joga (különös tekintettel a döntések kölcsönös elismerésére), hibrid bûnüldözô szervek létrehozása (mint amilyen az európai ügyész), valamint a szupranacionális részjogrendszerek lehetséges kiterjesztése (különösen egy szupranacionális közigazgatási büntetôjogi rendszer kialakítása) október 1. (csütörtök) óra Elnök: Dr. Bárd Károly egyetemi tanár, a Közép-európai Egyetem rektorhelyettese (Magyarország) Fôrapportôr: Prof. Dr. Dr. h.c. Ulrich Sieber, a Max Planck Külföldi és Nemzetközi Büntetôjogi Intézet igazgatója Freiburg i. Br. (Németország) Az európai büntetôjog jövôje új kezdeményezések, célkitûzések és modellek Elôadó: Prof. Dr. Dr. h.c. Ulrich Sieber, a Max Planck Külföldi és Nemzetközi Büntetôjogi Intézet igazgatója Freiburg i. Br. (Németország) Szupranacionális közigazgatási szankciók és szupranacionális büntetôjog az Európai Unióban Elôadók: Prof. Dr. Joachim Vogel, az Oberlandesgericht Stuttgart bírája, Tübingeni Egyetem (Németország), Prof. Damaso Ruiz Jarabo Colomer, az Európai Közösségek Bíróságának fôtanácsnoka (Luxemburg) október 2. (péntek) óra A nemzeti büntetôjogi határozatok kölcsönös elismerése: alapelvek és korlátok, az európai elfogatóparancs példáján Elôadók: Dr. Ligeti Katalin, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest (Magyarország), Prof. Dr. Anne Weyembergh, Szabad Egyetem, Brüsszel (Belgium) október 2. (péntek) óra Kölcsönös hozzáférés a bizonyítási eszközökhöz és adatokhoz: a bizonyítási határozatok és lefolytatott bizonyítások európai elismerése, valamint európai hozzáférés a bûnüldözési adatokhoz Elôadók: Prof. Dr. John R. Spencer, Cambridge-i Egyetem (Egyesült Királyság), Prof. Dr. Fritz Zeder, osztályvezetô, Igazságügyi Minisztérium, Bécs (Ausztria) október 2. (péntek) óra Európai bûnüldözô hatóságok Elôadók: Roland Genson, igazgató, az Európai Unió Tanácsának Fôtitkárság,ának Rendôri és vámhatósági együttmüködés, Schengen, Igazgatósága, Brüsszel (Belgium), Prof. John Vervaele, Utrechti Egyetem (Hollandia) október 2. (péntek) óra Vita 8

9 II. Civilisztika AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA ÍTÉLETEINEK HATÁSA AZ EU-TAGÁLLAMOK POLGÁRI ÉS KERESKE- DELMI JOGÁRA Az európajog fejlôdése jelentôs mértékben befolyásolja az Európai Unió tagállamainak jogát, így a polgári jogot és a kereskedelmi jogot is. Az európajog fejlôdésében döntô szerepe van az Európai Bíróságnak. A Bíróság tevékenységét sok szempontból vizsgálták már, de kevés fi gyelmet szenteltek eddig annak a kérdésnek, hogy a Bíróság határozatai milyen módon alakították a tagállamok polgári és kereskedelmi jogát. Ezzel a nagy jogterületet felölelô témával foglalkoznak a elôadói és résztvevôi október 1. (csütörtök) óra Elnök: Dr. Mádl Ferenc, a Magyar Köztársaság v. elnöke, az MTA rendes tagja Fôrapportôr: Dr. Harmathy Attila professzor emeritus (Budapest), az Alkotmánybíróság v. tagja, az MTA rendes tagja Az Európai Bíróság ítéleteinek hatása az EU-tagállamok polgári és kereskedelmi jogára bevezetô Elôadó: Dr. Harmathy Attila professzor emeritus, az Alkotmánybíróság v. tagja, az MTA rendes tagja A primér közösségi jog közvetlen és közvetett horizontális hatása Elôadó: Prof. Arthur Hartkamp (Nijmegen), a Holland Legfelsôbb Bíróság v. fôtanácsnoka, Radboud University, Nijmegen, a Holland Tudományos Akadémia tagja (Hollandia) A Bíróság ítélkezési gyakorlatának hatása az EU tagállamainak nemzetközi társasági jogára, nemzetközi magánjogi kérdések és az alkalmazandó jog Elôadó: Prof. Chr. W. Timmermans, az Európai Közösségek Bíróságának bírája (Luxemburg) október 2. (péntek) óra Az alapvetô elvek és a közösségi irányelvek francia jogba történô átvétele Elôadó: Prof. Guy Canivet, a francia Alkotmánytanács tagja (Párizs), a francia Legfelsôbb Bíróság v. elnöke, a Brit Tudományos Akadémia levelezô tagja A Bíróság ítéleteinek hatása a nemzeti jogi bírósági határozatokra az angol jogban Elôadó: Prof. Hugh Beale (Warwick), az Egyesült Királyság Jogalkotási Tanácsának v. tagja,university of Warwick, a Magyar Tudományos Akadámia tiszteleti tagja október 2. (péntek) óra A Bíróságnak a jogvita tárgyával kapcsolatos ítélkezési gyakorlata mint az EU tagállamai jogalkotóinak szóló javaslat Elôadó: Prof. Nikiforos K. Klamaris, National and Kapodistrian University (Athén) A közjegyzô jogállása, tevékenysége és az Európai Bíróság gyakorlata Elôadó: Dr. Tóth Ádám, a Magyar Országos Közjegyzôi Kamara elnöke Az európai jog alapvetô elveinek horizontális hatása a nemzetközi magánjogi kérdésekben a Bíróság ítélkezési gyakorlata alapján Elôadó: Prof. Dr. Marek Safjan, az Európai Közösségek Bíróságának bírája, a lengyel Alkotmánybíróság v. elnöke, Varsói Egyetem (Lengyelország) október 2. (péntek) óra Vita október 2. (péntek) óra A Bíróság, a magánjog általános elvei és az európai bírósági szervezet Elôadó: Prof. Jürgen Basedow (Hamburg), a Max Planck Külföldi és Nemzetközi Magánjogi Intézet (Hamburg) igazgatója, a Magyar Tudományos Akadémia tiszteleti tagja 9 5. Európai Jogász Fórum

10 III. KÖZJOG A SZUVERENITÁS ÚJ HATÁRAI A a szuverenitás fogalmának és összefüggéseinek megváltozását vizsgálja. A globális világrendszer, legyen szó akár a gazdaságról, akár az emberi jogok védelmérôl, miként korlátozza az egyes államok és kormányaik mozgásterét. Az Európai Unió erôsödése és a nemzetállami önállóság viszonyát illetôen két kérdést érdemes közelebbrôl megvizsgálni. Az egyik a nemzetállami szuverenitás hagyományos letéteményesének, a népképviseleti törvényhozásnak a viszonya az uniós döntéshozatalhoz. A másik a tagállami költségvetés és az uniós költségvetés viszonya. Világszerte az államelmélet és a napi jogi gyakorlat egyik legnagyobb kihívása a szuverenitás kiszervezése, vagyis a hagyományosan állami-kormányzati funkciók privatizálása, magánvállalkozásba adása, akár magánbörtönök és magánrendôrség felállítása, akár a public-private partnership formájában. Ez olyan kérdéseket vet föl, mint a közjog és magánjog elválasztásának relativizálódása, a nép által a kormányzatra ruházott hatalom delegálásának lehetôségei és alkotmányossága, a szuverenitás mellett a demokrácia korlátozásának következményei. Elnök: Dr. Ugo Mifsud Bonnici, a Máltai köztársaság v. elnöke Fôrapportôr: Dr. Chronowski Nóra tszv. egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem Vezérszónok: Prof. Dr. Paczolay Péter, a Magyar Köztársaság Alkotmánybíróságának elnöke október 1. (csütörtök) óra Az EU és a nemzetállam szuverenitása; az európai és a nemzeti döntéshozatal viszonya Elôadók: Olivier Dutheillet de Lamothe, a Conseil constitutionnel tagja (Franciaország), Prof. Dr. Armin von Bogdandy, a Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht igazgatója, Heidelberg (Németország) október 2. (péntek) óra A kormányzati funkciók privatizálása; a szuverenitás belsô korlátai Elôadók: Dr. Kovács Árpád, a Magyar Köztársaság Állami Számvevôszékének elnöke, Terence Daintith, Institute of Advanced Legal Studies, University of London (Egyesült Királyság), Prof. Dr. Sabino Cassese, az Olasz Köztársaság Alkotmánybíróságának tagja október 2. (péntek) óra A szuverenitás új koncepciója felé a globalizáció korában Elôadók: Prof. Dr. Francis Delperée, szenátor, Leuven (Belgium), Prof. Dr. Kaarlo Tuori, Helsinki Egyetem (Finnország). Záró plenáris ülés október 3. (szombat) óra (Az ülés részletes programját a regisztrációs csomag fogja tartalmazni.) 10

11 Általános információk az 5. Európai jogász fórumról Idôpont és helyszín október 1 3. Budapest Hotel InterContinental (1052 Budapest, Apáczai Csere János u Tel.: , Fax: , Regisztráció és információ Faxon, en, postai úton és a honlapon április 15-tôl a rendezvény napjáig. A rendezvény helyszínén: október 1-jén óráig október 2.-án óráig október 3.-án óráig. Részvételi díjak Regisztrált tagok: augusztus 31. után: év alatti jogászok: augusztus 31. után: 150 Kísérô (jogosult az elsô nap szakmai programján és az esti nyitófogadáson való részvételre) 110 Záró gálavacsora: 90 A részvételi díjért járó szolgáltatások Az 5. Európai Jogász Fórum valamennyi szakmai programján való részvétel október 1-tôl 3-ig. Ásványvíz, kávé és aprósütemény fogyasztás a szakmai program szüneteiben Nyitófogadás a Hotel InterContinentálban október óra között Koncert a Mûvészetek Palotájában (1095 Budapest, Komor Marcell u október óráig A jelentkezés módja A jelentkezési lap kitöltése és elküldése az 5. Európai Jogász Fórum titkárságára április 15-tôl postai úton, faxon, en vagy a konferencia honlapján. Kérjük ügyeljenek a társasági programok megjelölésére is! Ebéd A részvételi díj nem tartalmazza. A helyszínen, illetve annak környékén számos étterem áll a résztvevôk rendelkezésére. Nyelv A Fórum hivatalos nyelvei: magyar, angol, német, francia. A szakmai program teljes tartama alatt a szinkrontolmácsolás biztosított. A helyszín megközelítése A javasolt szállodáktól a helyszínig szállodánként jelöltük meg a megközelítés célszerû módját. Parkírozás: A környezô utcákban, parkolóházakban. A felszíni parkírozást nem javasoljuk a Fórum helyszínének környékén meglévô folyamatos zsúfoltság miatt. Tömegközlekedés: 1 darab vonaljegy 290 Ft (~1 ). Turistajegy 3 napra 3700 Ft (~13 ). Repülôtérrôl a helyszínre és vissza kisbusszal. Ára 5000 Ft (~17 ). Elôrendelés: www. airportshuttle.hu. Repülôtéren: az Airport Shuttle pultnál. Záró gálavacsora A záró gálavacsorára október 2.-án kor kerül sor a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében (1051 Budapest, Roosevelt tér 9.) Kiállítás A rendezvényen könyvkiállítás és vásár a szakmai program alatt a Fórum helyszínén. Vám Az 1 millió Ft feletti valuta-behozatalt a Vámhivatallal írásban kell közölni. A 18 év feletti utasok, ha repülôgéppel érkeznek 200 db cigarettát, vagy 50 db szivart (legfeljebb 3 gr/db.), 1 liter égetett szeszt, 16 liter sört, 4 liter bort hozhatnak be. A részvételi díj tartalmazza A résztvevôk listáját, részletes programot, noteszt, tollat, várostérképet. Mindez az 5. Európai Jogász Fórum helyszínén, a regisztrációs pultnál vehetô át, névre szólóan. Felhívjuk a fi gyelmet arra, hogy a névre szóló, részvételre jogosító igazolást (kitûzôt) a Fórum teljes idôtartama alatt viselni kell Európai Jogász Fórum

12 Klíma Az átlagos hômérséklet október elején változó, ºC fok. Ne mulasszon el esôkabátot, hidegre való, továbbá társasági összejövetelre öltözetet hozni. Valuta Forint (HUF). A kiadvány megjelenésének idején 1 ~ 300 HUF. Bankjegyek: , , 5.000, 2.000, 1.000, 500, 200 Érmék: 200, 100, 50, 20, 10, 5 Hitelkártya Általánosan elfogadott a hotelekben, jobb éttermekben, üzletekben. Nyitvatartási idô Bankok: hétfôtôl-csütörtökig , pénteken óra, szombat, vasárnap zárva. Egyéb idôpontokban pénzváltás a belváros pénzváltóinál, repülôtéren és a jelentôsebb hotelekben. Üzletek: hétfôtôl-péntekig , szombaton óra, vasárnap zárva. Kivételek: a nagyobb bevásárló központok Elektromosság 230 V. A konnektorok a német szabvány szerintiek (DIN) Idô Közép-európai idôzóna (Greenwich GMT+1) Borravaló Nem kötelezô, de a hotelekben és éttermekben szokásos a szolgáltatások után. Éttermekben, taxi igénybevételénél már elôre tájékozódjon az árakról, éjszakai szórakozóhelyeken különösen. Vízum Az Európai Uniós tagállamok állampolgárainak nincs vízumkötelezettsége. Tagállamon kívüliek elôre informálódjanak. Biztosítás Utas-, baleset- és poggyászbiztosítást célszerû kötni. 12

13 Az 5. Európai Jogász Fórum társasági programajánlatai KONCERT A MÛVÉSZETEK PALOTÁJÁBAN október 1.-én (csütörtökön) óráig A Zene Világnapján koncert neves magyar mûvészek közre mûködésével. A részvétel ingyenes. VÁROSNÉZÉS BUDAPESTEN október 2.-án (pénteken) óráig A félnapos városnézô túra során autóbusszal Budapest legfontosabb nevezetességeit tekinthetik meg: Parlament, Budai Vár egy rövid sétával, Halászbástya, Mátyás templom (belülrôl is), Gellérthegy, Andrássy út, Operaház, Hôsök tere rövid sétával és a Városliget. Részvételi díj: 30 /fô 13 LÁTOGATÁS A MAGYAR PUSZTÁN október 2.-án (pénteken) óráig A rendezvény helyszíne kiemelten védett természetvédelmi terület, amely Budapesttôl 100 km-re található, Európában különlegességnek számít. A program tartalmazza a Fórum helyszínérôl való transzfert (angol, német nyelvû utaskísérôvel). Az érkezést követôen a helyben szokásos köszöntés pálinka, pogácsa után a résztvevôk lovas kocsikkal körutazást tesznek a pusztában, az utat hagyományos pásztorépítmények övezik, láthatók az ôshonos állatok, (szürke marha, racka juh, mangalica sertés) a Pásztormúzeumban megismerkedhetnek a Nemzeti Park növény és állatvilágával, valamint a pásztorélet hagyományaival, tárgyi eszközeivel. Ezt követôen az istállókhoz rövid séta vezet, ahol színvonalas lovasbemutatót láthatnak a vendégek. A bemutatót követôen hagyományos magyar ételek kerülnek felszolgálásra (gulyás, libamáj, nyárson sült csirke, fl ekken, saláták, lángoló palacsinta), természetesen jó minôségû magyar borok kíséretében. Részvételi díj: 90 /fô

14 A MAGYAR NEMZETI GALÉRIA MEGTEKINTÉSE október 2.-án (pénteken) óráig A Magyar Nemzeti Galéria a magyarországi képzômûvészet kialakulásának és fejlôdésének folyamatát a 11. századtól napjainkig dokumentáló és bemutató legnagyobb közgyûjtemény. Megtekintésre kerül a késô középkori faszobrok és táblaképek kiállítása, 15 javarészt teljes egészében fennmaradt szárnyasoltár a 16. század elejérôl, valamint a 19. századi festészet jeles magyar képviselôinek (pl. Székely Bertalan, Munkácsy Mihály, Színyei Merse Pál, Mednyánszky László) mûvei. Transzfer a Fórum helyszínérôl. Részvételi díj: 30 /fô SZENTENDREI KIRÁNDULÁS HAJÓVAL október 2.-án (pénteken) óráig A hangulatos mûvészváros a Duna partján, fôvárosunktól kb. 20 km-re északra fekszik. Városnézés Szentendrén, amely pici barokk házaival, kis múzeumaival és galériáival, csakúgy, mint számtalan kis üzletével Magyarország legkedveltebb kirándulóhelyei közé tartozik. A kirándulás során látogatás a Kovács Margit kerámia múzeumban. Részvételi díj: 45 /fô 14

15 BORKÓSTOLÓS VACSORA október 2.-án (pénteken) óráig Az Oszmán megszállással lakatlanná váló közép-dunai dombokon német telepesek teremtették ujjá a szôlô- és borkultúrát.örököseik a Merfelsz Pincészet borkínálatával tovább nemesítették a gasztronómia és a zene harmóniáját. A borkóstolós vacsora keretében az ötféle kitûnô vörösbor és a négy fogás, a királyi vár középkori miliôje, az andalító dallamok felejthetetlenné teszik az estét. Transzfer a Fórum helyszínérôl. Részvételi díj: 75 /fô A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG PARLAMENTJÉNEK MEGTEKINTÉSE október 2.-án (pénteken) óráig Hazánk legismertebb, legimpozánsabb és egyik legnagyobb épülete, egyben Budapest jelképe, amely között eklektikus stílusban épült. A látogatás során a díszlépcsôházon érkezô résztvevôk megtekinthetik a kupolatermet, ahol a Magyar Szentkoronát ôrzik, továbbá az állami fogadások részére kialakított termeket, amelyek közül a Munkácsy termet az egyik legnagyobb magyar festômûvész monumentális festményei díszítik, valamint a parlamenti üléstermeket. Az épület a Fórum helyszínétôl 15 perc sétával érhetô el a Duna-parton, de igénybe vehetô a 2-es villamos is (kettô megálló). A jelentkezôk figyelmét felhívjuk arra, hogy a parlamenti látogatás során a beléptetés a repülôtérihez hasonló biztonsági elôírások alkalmazásával történik. A részvétel ingyenes 15

16 ZÁRÓ GÁLAVACSORA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA DÍSZTERMÉBEN október 2.-án (pénteken) órakor A vacsorára a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében kerül sor. Az épület 1863-ban reneszánsz stílusban épült és azóta a magyar tudomány fellegvára, amely a Fórum helyszínével szemben, mintegy 300 méterre található, így néhány perces sétával elérhetô. A vacsorán felszolgált ételek kiválasztásánál a szervezôk nagy fi - gyelmet fordítottak arra, hogy az ételek magyar alapanyagokból készüljenek és megfelelôen ötvözzék a hagyományos magyar konyha és a modern külföldi szakácsok általánosan elfogadott gyakorlatát. A menüben, amelyet pincérek az asztaloknál szolgálnak fel, szerepel libamáj, galambleves, bárányborda és különleges desszert is. A vacsorához fogásonként a legjobb magyar pincészetekbôl válogatott borok kerülnek felszolgálásra, ásványvíz és gyümölcslé mellett. Részvételi díj: 90 /fô FIGYELEM! Valamennyi társasági programot csak 20 fô feletti jelentkezés esetén indítjuk, kivéve a puszta programot, ahol legalább 40 fô jelentkezése szükséges. 16

17 Ajánlott szállodák INTERCONTINENTÁL BUDAPEST ***** Az 5. Európai Jogász Fórum helyszíne 1052 Budapest, Apáczai Csere János u Telefon: Fax: Szobaárak: egyágyas: 230 /éj kétágyas: 250 /éj Az ár tartalmazza: büféreggelit, adót, illetéket. Megközelítés: A szálloda távolsága repülôtértôl 22 km, a tömegközlekedési eszközöktôl, metrótól 5 perc gyalogosan, villamostól, autóbusztól 2 perc gyalogosan. Parkolás: a szálloda mélygarázsában, korlátozott számban, térítés ellenében. MERCURE BUDAPEST CITY CENTER **** 1052 Budapest, Váci u. 20. Telefon: Fax: Szobaárak: egyágyas: 139 /éj kétágyas: 159 /éj Az ár tartalmazza: büféreggelit, adót, illetéket. Megközelítés: A szálloda távolsága repülôtértôl 22 km, a tömegközlekedési eszközöktôl (metró, villamos, autóbusz) 5 perc gyalogosan. A szálloda távolsága a Fórum helyszínétôl 1 km, amely gyalogosan 15 perc alatt megközelíthetô. Parkolás: a szálloda mélygarázsában, korlátozott számban, térítés ellenében. MERCURE BUDAPEST KORONA **** 1053 Budapest, Kecskeméti u. 14. Telefon: Fax: Szobaárak: egyágyas: 130 /éj kétágyas: 150 /éj Az ár tartalmazza: büféreggelit, adót, illetéket. Megközelítés: A szálloda távolsága repülôtértôl 18 km, a tömegközlekedési eszközöktôl (metró, villamos, autóbusz) 3 perc gyalogosan. A szálloda távolsága a Fórum helyszínétôl 1,5 km, amely gyalogosan 20 perc alatt megközelíthetô. Parkolás: a szálloda mélygarázsában, korlátozott számban, térítés ellenében. MERCURE BUDAPEST BUDA **** 1013 Budapest, Krisztina krt Telefon: Fax: Szobaárak: egyágyas: 100 /éj kétágyas: 110 /éj Az ár tartalmazza: büféreggelit, adót, illetéket. Megközelítés: A szálloda távolsága repülôtértôl 30 km, a tömegközlekedési eszközöktôl (metró, villamos, autóbusz) 3 perc gyalogosan. A szálloda távolsága a Fórum helyszínétôl 10 km, amely a 2-es metróval 20 perc alatt megközelíthetô. Parkolás: a szálloda mélygarázsában, korlátozott számban, térítés ellenében, ôrzött nyílt parkolóban. Általános információk A szállásfoglalás a megadott címen egyénileg történik. A foglaláshoz szükséges a vendég számlavezetô bankjának megjelölése és bankkártyája adatainak megadása (VISA, Master Card stb. kártyaszám). A fi zetés a vendég távozásakor egyénileg történik a szállodában. A Szervezô Bizottság korlátozott számban foglalta le elôzetesen a szállodai szobákat, a szállás biztosításáért felelôsséget nem vállal Európai Jogász Fórum

18 DANUBIUS HOTEL ASTORIA **** 1053 Budapest, Kossuth Lajos u Telefon: Fax: Szobaárak: egyágyas: 120 /éj kétágyas: 120 /éj Az ár tartalmazza: büféreggelit, adót, illetéket. Megközelítés: A szálloda távolsága repülôtértôl 21 km, a tömegközlekedési eszközöktôl (metró, villamos, autóbusz) 2 perc gyalogosan. A szálloda távolsága a Fórum helyszínétôl 2,5 km, amely a 2-es metróval 15 perc alatt megközelíthetô. Parkolás: a szálloda mélygarázsában, korlátozott számban, térítés ellenében. ART OTEL BUDAPEST **** 1011 Budapest, Bem rakpart Telefon: Fax: Szobaárak: egyágyas: 130 /éj kétágyas: 150 /éj Az ár tartalmazza: büféreggelit, adót, illetéket. Megközelítés: A szálloda távolsága repülôtértôl 23 km, a tömegközlekedési eszközöktôl (metró, villamos, autóbusz) 5 perc gyalogosan. A szálloda távolsága a Fórum helyszínétôl 1 km, amely gyalogosan 10 perc alatt megközelíthetô. Parkolás: a szálloda mélygarázsában, korlátozott számban, térítés ellenében DANUBIUS HOTEL GELLÉRT **** 1111 Budapest, Szent Gellért tér 1. Telefon: Fax: danubiusgroup.com Szobaárak: egyágyas: 99 /éj kétágyas: 153 /éj Az ár tartalmazza: büféreggelit, adót, illetéket, a Gellért fürdôbe való ingyenes belépést. Megközelítés: A szálloda távolsága repülôtértôl 21 km, a tömegközlekedési eszközöktôl (villamos, autóbusz) 2 perc gyalogosan. A szálloda távolsága a Fórum helyszínétôl 4 km, amely a 47-es, 49-es villamossal + a 2-es villamosra való átszállással 20 perc alatt megközelíthetô. Parkolás: a szállodától 100 m-re lévô ôrzött parkolóban, térítés ellenében. MERCURE BUDAPEST DUNA *** 1095 Budapest, Soroksári út 12. Telefon: Fax: Szobaárak: egyágyas: 93 /éj kétágyas: 99 /éj Az ár tartalmazza: büféreggelit, adót, illetéket. Megközelítés: A szálloda távolsága repülôtértôl 27 km, a tömegközlekedési eszközöktôl (villamos, autóbusz) 3 perc gyalogosan. A szálloda távolsága a Fórum helyszínétôl 3 km, amely a 2-es villamossal 10 perc alatt megközelíthetô. Parkolás: a szálloda parkolójában korlátozott számban, térítés ellenében. IBIS BUDAPEST EMKE *** 1072 Budapest, Akácfa u Telefon: Fax: Szobaárak: egyágyas: 82 /éj kétágyas: 93 /éj Az ár tartalmazza: büféreggelit, adót, illetéket. Megközelítés: A szálloda távolsága repülôtértôl 17 km, a tömegközlekedési eszközöktôl (metró, villamos, autóbusz) 2 perc gyalogosan. A szálloda távolsága a Fórum helyszínétôl 4 km, amely a 2-es metróval 15 perc alatt megközelíthetô. Parkolás: a szálloda mélygarázsában, korlátozott számban, térítés ellenében DANUBIUS HOTEL ERZSÉBET *** 1053 Budapest, Károlyi Mihály u Telefon: Fax: danubiushotels.com Szobaárak: egyágyas: 88 /éj kétágyas: 88 /éj Az ár tartalmazza: büféreggelit, adót, illetéket Megközelítés: A szálloda távolsága repülôtértôl 20 km, a tömegközlekedési eszközöktôl (metró, villamos, autóbusz) 3 perc gyalogosan. A szálloda távolsága a Fórum helyszínétôl 2 km, amely a 15- ös autóbusszal 10 perc, gyalogosan 20 perc alatt megközelíthetô. Parkolás: a szálloda mélygarázsában, korlátozott számban, térítés ellenében. 18

19 A rendezvény és a szállodák helyszínei 1. InterContinental Budapest***** Az 5. Európai Jogász Fórum helyszíne! 2. Magyar Tudományos Akadémia 3. Parlament 4. Mûvészetek Palotája 5. Magyar Nemzeti Galéria 6. Mercure Budapest City Center**** 7. Mercure Budapest Korona**** 8. Mercure Budapest Buda**** 9. Danubius Hotel Astoria**** 10. Art otel Budapest**** 11. Danubius Hotel Gellért**** 12. Mercure Budapest Duna*** 13. IBIS Budapest Emke*** 14. Danubius Hotel Erzsébet*** 19

20 Az 5. Európai jogász fórum támogatói 5. Európai Jogász Fórum Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Magyar Országos Közjegyzôi Kamara Budapesti Közjegyzôi Kamara 20

II. MEDIÁCIÓS PANORÁMA

II. MEDIÁCIÓS PANORÁMA II. MEDIÁCIÓS PANORÁMA NEMZETKÖZI KONFERENCIA 2014. szeptember 4-6. Keszthely Szervező: Bírók a Mediációért Egyesület, a GEMME Magyarországi Szekciója Fővédnök: ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL Együttműködő partnerek:

Részletesebben

Harmadik bejelentés, meghívó, mely részben módosítja a korábbiakat.

Harmadik bejelentés, meghívó, mely részben módosítja a korábbiakat. Česká společnost pro osvětlováni, Magyar Elektrotechnikai Egyesület Világítástechnikai Társasága, Slovenska Svetelnotechnická Spolocnost Polski Komitet Oświetleniowy SEP LUMEN V4 V. Konference Vyšegrádských

Részletesebben

Magyar Endokrinológiai és Anyagcsere Társaság XXV. KONGRESSZUSA. Pécs, 2014. június 5 7. Meghívó

Magyar Endokrinológiai és Anyagcsere Társaság XXV. KONGRESSZUSA. Pécs, 2014. június 5 7. Meghívó Magyar Endokrinológiai és Anyagcsere Társaság XXV. KONGRESSZUSA Pécs, 2014. június 5 7. 2 0 1 3. á p r i l i s 2 4 2 7. Meghívó MAGYAR Endokrinológiai és anyagcsere TÁRSASÁG XXV. KONGRESSZUSA Tisztelt

Részletesebben

www.ceuco.com 1/5 Hungary ceuco@ceuco.com Vice-President-Márta Hasenauer General Secretary Italy

www.ceuco.com 1/5 Hungary ceuco@ceuco.com Vice-President-Márta Hasenauer General Secretary Italy www.ceuco.com 1/5 HUNGARIKUMOK az európai gasztronómiai és borkultúrában PROGRAMOK nap időpont napirend Utazás a szállodákból Villányba. Pincelátogatás a borvidék Aurum díjas borászainak pincészeteiben,

Részletesebben

Meghívó. A személyügyi tevékenység kihívásai a közszolgálatban című konferenciára

Meghívó. A személyügyi tevékenység kihívásai a közszolgálatban című konferenciára Meghívó A személyügyi tevékenység kihívásai a közszolgálatban című konferenciára A Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Humán Szakemberek Országos Szövetsége együttműködése keretében ezúton tisztelettel

Részletesebben

Magyar Könyvtárosok Egyesülete 43. Vándorgyűlése Pécs, 2011. július 14 16. TANULÁS, TUDÁS, MŰVELTSÉG KÖNYVTÁROSOK A JÖVŐ SZOLGÁLATÁBAN

Magyar Könyvtárosok Egyesülete 43. Vándorgyűlése Pécs, 2011. július 14 16. TANULÁS, TUDÁS, MŰVELTSÉG KÖNYVTÁROSOK A JÖVŐ SZOLGÁLATÁBAN Magyar Könyvtárosok Egyesülete 43. Vándorgyűlése Pécs, 2011. július 14 16. TANULÁS, TUDÁS, MŰVELTSÉG KÖNYVTÁROSOK A JÖVŐ SZOLGÁLATÁBAN JELENTKEZÉSI LAP Név:... Területi szervezet / szekció neve:... MKE

Részletesebben

Kedves Kollégák! TUDOMÁNYOS ÉS SZERVEZŐ BIZOTTSÁG TUDOMÁNYOS INFORMÁCIÓ FŐ TÉMAKÖRÖK

Kedves Kollégák! TUDOMÁNYOS ÉS SZERVEZŐ BIZOTTSÁG TUDOMÁNYOS INFORMÁCIÓ FŐ TÉMAKÖRÖK Kedves Kollégák! Nagy sikerű pécsi kongresszusunk után az idei évben Balatonalmádiba invitáljuk Önöket. A helyszín kiválasztásánál fontos szempont volt, hogy Balatonalmádi az ország minden szegletéből

Részletesebben

A Bírónők Egyesülete Regionális Konferenciát rendez 2011. április 14-16. között Budapesten Európa és a Közel-Kelet térségére kiterjedően

A Bírónők Egyesülete Regionális Konferenciát rendez 2011. április 14-16. között Budapesten Európa és a Közel-Kelet térségére kiterjedően A BÍRÓNŐK EGYESÜLETE (A BÍRÓNŐK NEMZETKÖZI SZERVEZETÉNEK TAGJA) levelezési cím: 1055 Budapest, Markó utca 16. e-mail: bironok.egyesulete@gmail.com web: www.bironokegyesulete.hu A Bírónők Egyesülete Regionális

Részletesebben

Osztrák-Magyar Munkaügyi Konferencia

Osztrák-Magyar Munkaügyi Konferencia Együttműködési Fórum Osztrák-Magyar Munkaügyi Konferencia A zöld munkahelyeké a jövő? A foglalkoztatáspolitika kihívásai A foglalkoztatáspolitikai feladatok és energiapolitikai célok közötti szinergiák

Részletesebben

Konferencia a Bírók a mediációért Egyesület és a GEMME Magyarországi Szekció szervezésében

Konferencia a Bírók a mediációért Egyesület és a GEMME Magyarországi Szekció szervezésében MEDIÁCIÓS PANORÁMA Körkép a bírósági mediációról Közép-Európában és azon túl 2013. június 14-15. (Kőszeg Szombathely) Konferencia a Bírók a mediációért Egyesület és a GEMME Magyarországi Szekció szervezésében

Részletesebben

II. Országos Gyermekpszichoterápiás Konferencia Szorongás és agresszió. 2006. március 10-11. Budapest

II. Országos Gyermekpszichoterápiás Konferencia Szorongás és agresszió. 2006. március 10-11. Budapest II. Országos Szorongás és agresszió 1 Tisztelt Kolléganők/Kollégák! Örömmel értesítünk Benneteket, hogy a sikeres kezdet után megrendezzük a II. Országos Konferenciát Szorongás és agresszió címmel. Várjuk

Részletesebben

MAGYAR PERINATOLÓGIAI TÁRSASÁG. A Magyar Perinatológiai Társaság X. Kongresszusa 2011. október 21-22. Hotel Magyar Király Székesfehérvár, Fő u. 10.

MAGYAR PERINATOLÓGIAI TÁRSASÁG. A Magyar Perinatológiai Társaság X. Kongresszusa 2011. október 21-22. Hotel Magyar Király Székesfehérvár, Fő u. 10. A Magyar Perinatológiai Társaság X. Kongresszusa 2011. október 21-22. Hotel Magyar Király Székesfehérvár, Fő u. 10. MEGHÍVÓ A Kongresszus fővédnöke: Dr. Szócska Miklós Egészségügyért Felelős Államtitkár

Részletesebben

MÁSODIK FELHÍVÁS. a MESZK III. SZAKDOLGOZÓI TUDOMÁNYOS KONGRESSZUSÁRA. Időpont: szeptember Helyszín: Hotel Azúr Siófok

MÁSODIK FELHÍVÁS. a MESZK III. SZAKDOLGOZÓI TUDOMÁNYOS KONGRESSZUSÁRA. Időpont: szeptember Helyszín: Hotel Azúr Siófok MÁSODIK FELHÍVÁS a MESZK III. SZAKDOLGOZÓI TUDOMÁNYOS KONGRESSZUSÁRA Időpont: 2016. szeptember 8-10. Helyszín: Hotel Azúr Siófok A KONGRESSZUS TERVEZET PROGRAMJA 2016. szeptember 8. csütörtök 13.00-14.00

Részletesebben

UPDATE 2013 Szervező Intézmény. Kedves Kolléganők és Kollégák! Tudományos Szervezők. Előzetes program

UPDATE 2013 Szervező Intézmény. Kedves Kolléganők és Kollégák! Tudományos Szervezők. Előzetes program Értesítő Kedves Kolléganők és Kollégák! UPDATE 2013 Szervező Intézmény A Semmelweis Egyetem II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikája az idei évtől új, kétnapos szakmai továbbképző tanfolyamot rendez,

Részletesebben

2014. november 21-22., Thermal Hotel Visegrád. Értesítő

2014. november 21-22., Thermal Hotel Visegrád. Értesítő 2014. november 21-22., Thermal Hotel Visegrád Értesítő Kedves Kolléganők és Kollégák! UPDATE 2014 Szervező intézmény A tavalyi rendezvény sikerére alapozva a Semmelweis Egyetem II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati

Részletesebben

AZ IPA TAPOLCAI SZERVEZETE 2013. szeptember 05-től szeptember 09-ig a Hunguest Hotel Pelion **** Tapolca Köztársaság tér 10. szám alatt rendezi meg a 20 éves jubileumi ünnepségét, rendezvényét. A rendezvényre

Részletesebben

3. Energiastratégiai Konferencia 2010

3. Energiastratégiai Konferencia 2010 Vitassuk meg a jövônket 3. Energiastratégiai Konferencia 2010 Szervezô: Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület 2010. november 11-12. ABACUS Business & Wellness Hotel**** H-2053 Herceghalom, Gesztenyés

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. évi Továbbképző Konferenciája. Magyar Állatorvosi Kamara Heves megyei Területi Szervezetének

M E G H Í V Ó. 2015. évi Továbbképző Konferenciája. Magyar Állatorvosi Kamara Heves megyei Területi Szervezetének Magyar Állatorvosi Kamara Heves megyei Területi Szervezetének 2015. évi Továbbképző Konferenciája M E G H Í V Ó Helyszín: Hotel Aquarell Cegléd**** 2700 Cegléd, Fürdő út 24. Időpont: 2015. október 10-11.

Részletesebben

24. KÖZÉP-EURÓPAI KÖZJEGYZŐI KOLLOKVIUM

24. KÖZÉP-EURÓPAI KÖZJEGYZŐI KOLLOKVIUM Meghívó Dr. Navracsics Tibor védnöksége alatt megrendezésre kerülő 24. KÖZÉP-EURÓPAI KÖZJEGYZŐI KOLLOKVIUM Sopron Időpont: 2012. november 8-10. Szervezési tudnivalók: A KOLLOKVIUM ELŐADÁSAINAK HELYSZÍNE:

Részletesebben

Elnök/President: Dr. Molnár Dénes. Főtitkár/Secretary General: Dr. Gárdos László M E G H Í V Ó

Elnök/President: Dr. Molnár Dénes. Főtitkár/Secretary General: Dr. Gárdos László M E G H Í V Ó Kedves Kollégák! Elnök/President: Dr. Molnár Dénes Főtitkár/Secretary General: Dr. Gárdos László M E G H Í V Ó MAGYAR GYERMEKORVOSOK TÁRSASÁGA 2012. ÉVI NAGYGYŰLÉSÉRE 2012. szeptember 06-08. Tapolca, Hotel

Részletesebben

Hunor Hotel Budapest, H-1039 Pünkösdfürdő u.40. Phone: +36 1 243 09 49 Fax: +36 1 244 08 21 info@hunor-hotel.com www.hunor-hotel.

Hunor Hotel Budapest, H-1039 Pünkösdfürdő u.40. Phone: +36 1 243 09 49 Fax: +36 1 244 08 21 info@hunor-hotel.com www.hunor-hotel. Üdvözöljük A Hunor Szálloda Budapest egyik legszebb kerületében Óbudán, Békásmegyeren a Duna-parttól 500 m-re található. 140 kétágyas komfortos klimatizált szobával és tíz apartmannal várja egyéni és csoportos

Részletesebben

Fiatal Hypertonologusok Fóruma Hajdúszoboszló, 2005. szeptember 9 11. Tisztelt Kolléga!

Fiatal Hypertonologusok Fóruma Hajdúszoboszló, 2005. szeptember 9 11. Tisztelt Kolléga! Tisztelt Kolléga! A Magyar Hypertonia Társaság Ifjúsági Bizottsága elsõ alkalommal rendezi meg az idén a Fiatal Hypertonologusok Fórumát. A szeptember eleji hétvégére tervezett rendezvényen a szakmai továbbképzés

Részletesebben

KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA GYÖNGYÖS. Innovációs kihívások és lehetőségek 2014-2020 között

KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA GYÖNGYÖS. Innovációs kihívások és lehetőségek 2014-2020 között KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA GYÖNGYÖS Innovációs kihívások és lehetőségek 2014-2020 között XV. Nemzetközi Tudományos Napok 2016. március 30 31. 2. FELHÍVÁS 1 TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG Elnök Dinya László CSc, egyetemi

Részletesebben

KIÁLLÍTÓI ÉS TÁMOGATÓI FELHÍVÁS

KIÁLLÍTÓI ÉS TÁMOGATÓI FELHÍVÁS Magyar Állatorvosi Kamara Fővárosi Szervezetének Továbbképző Konferenciája Helyszín: Ramada Resort Aquaworld Budapest 1044 Budapest, Íves út 16. Időpont: 2016. január 16 17. (Szombat Vasárnap) KIÁLLÍTÓI

Részletesebben

A kultúra hozzájárulása az EU2020 stratégia végrehajtásához Konferencia, 2011. február 28.- március 1. Budapest

A kultúra hozzájárulása az EU2020 stratégia végrehajtásához Konferencia, 2011. február 28.- március 1. Budapest Kézikönyv A kultúra hozzájárulása az EU2020 stratégia végrehajtásához Konferencia, 2011. február 28.- március 1. Budapest -MEGJEGYZÉS- A füzet tartalma 2011. február 21-i állapotnak megfelelő, a változtatás

Részletesebben

Mit teszel ma, ami holnap is számít? AITSZME. VIII. Nemzeti Kongresszusa 2013. szeptember 19-21. Balneo Hotel Zsori, Mezőkövesd.

Mit teszel ma, ami holnap is számít? AITSZME. VIII. Nemzeti Kongresszusa 2013. szeptember 19-21. Balneo Hotel Zsori, Mezőkövesd. Mit teszel ma, ami holnap is számít? AITSZME VIII. Nemzeti Kongresszusa 2013. szeptember 19-21. Balneo Hotel Zsori, Mezőkövesd Értesítő Tisztelt Kollégák, AITSZME Tagok, Kedves Vendégek! Az Aneszteziológus

Részletesebben

MÁSODIK TÁJÉKOZTATÓ DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK 2015. (DEMIN XV.) MINŐSÉG AZ IRÁNYÍTÁSBAN, MINŐSÉG A GYAKORLATBAN

MÁSODIK TÁJÉKOZTATÓ DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK 2015. (DEMIN XV.) MINŐSÉG AZ IRÁNYÍTÁSBAN, MINŐSÉG A GYAKORLATBAN MÁSODIK TÁJÉKOZTATÓ DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK 2015. (DEMIN XV.) MINŐSÉG AZ IRÁNYÍTÁSBAN, MINŐSÉG A GYAKORLATBAN A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar Megelőző Orvostani Intézet és a Debreceni

Részletesebben

FIATAL TRAUMATOLÓGUSOK 2008. ÉVI FÓRUMA TRAUMATOLÓGUSOK 2008. ÉVI FÓRUMA. 2008. október 10-11. Hortobágy Klub Hotel - Máta

FIATAL TRAUMATOLÓGUSOK 2008. ÉVI FÓRUMA TRAUMATOLÓGUSOK 2008. ÉVI FÓRUMA. 2008. október 10-11. Hortobágy Klub Hotel - Máta FIATAL TRAUMATOLÓGUSOK 2008. ÉVI FÓRUMA TRAUMATOLÓGUSOK 2008. ÉVI FÓRUMA 2008. október 10-11. Hortobágy Klub Hotel - Máta 2008. október 10-11. Hortobágy Klub Hotel Máta ÉrtesítőÉ R T E S Í T Ô www.asszisztencia.hu

Részletesebben

A Magyar-Német Fórum 21. éves közgyűlése

A Magyar-Német Fórum 21. éves közgyűlése Európa-Mozgalom Németországi Hálózata Németországi Európa-Szövetség Európa-Mozgalom Magyar Tanácsa Európai Intézet, Budapest A Magyar-Német Fórum 21. éves közgyűlése Szakmai Fórum: Kisebbségek társadalmi

Részletesebben

Osztrák-Magyar Munkaügyi Konferencia

Osztrák-Magyar Munkaügyi Konferencia Együttműködési Fórum Osztrák-Magyar Munkaügyi Konferencia Munkaerő-piaci nyitás Önkéntesség a munkavállalás motorja? Aktuális okokból az idei konferenciának két súlyponti témája van: Mivel 2011. május

Részletesebben

IX. Radiológus Asszisztensi Kongresszus 2004. szeptember 3-4., Budapest

IX. Radiológus Asszisztensi Kongresszus 2004. szeptember 3-4., Budapest IX. Radiológus Asszisztensi Kongresszus 2004. szeptember 3-4., Budapest Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ismét eltelt egy év és újra együtt lehetünk, összehozott bennünket a szakma szeretete. A radiológia

Részletesebben

A Magyar Tüdõgyógyász Társaság Allergológiai és Légzéspathológiai szekciójának tudományos ülése

A Magyar Tüdõgyógyász Társaság Allergológiai és Légzéspathológiai szekciójának tudományos ülése A Magyar Tüdõgyógyász Társaság Allergológiai és Légzéspathológiai szekciójának tudományos ülése Balatonfüred, 2005. április 28-30 2. értesítés Az értesítõ megjelenését a Boehringer Ingelheim támogatta.

Részletesebben

Meghívó. A Magyar Gyermekorvosok Társasága és a Magyar Tüdőgyógyász Társaság Gyermektüdőgyógyász Szekciójának Tudományos Ülése

Meghívó. A Magyar Gyermekorvosok Társasága és a Magyar Tüdőgyógyász Társaság Gyermektüdőgyógyász Szekciójának Tudományos Ülése Meghívó A Magyar Gyermekorvosok Társasága és a Magyar Tüdőgyógyász Társaság Gyermektüdőgyógyász Szekciójának Tudományos Ülése Kaposvár 2004. november 4-6. A világhoz nem alkalmazkodni kell, hanem csinálni.

Részletesebben

Az utazás és a kint tartózkodás költségei a kiutazót terhelik. Az üzleti delegációban való részvétel előrelátható költségei a következők:

Az utazás és a kint tartózkodás költségei a kiutazót terhelik. Az üzleti delegációban való részvétel előrelátható költségei a következők: Tisztelt Partnerünk! A Nemzeti Külgazdasági Hivatal 2012. szeptember 24-27. között üzleti delegációt szervez Volgográdba (Oroszország), amelyre ezúton tisztelettel meghívjuk Önt. A delegációban résztvevők

Részletesebben

MAGYAR INFEKCIÓKONTROLL TÁRSASÁG XVIII. KONGRESSZUSA

MAGYAR INFEKCIÓKONTROLL TÁRSASÁG XVIII. KONGRESSZUSA MAGYAR INFEKCIÓKONTROLL TÁRSASÁG XVIII. KONGRESSZUSA Tapolca, Hunguest Hotel Pelion 2017. április 20-21. www.conf.hu/mit2017 (elérhető 2017. február 13-tól) Kedves Kollégák! Az idei évben a Magyar Infekciókontroll

Részletesebben

A változó jogi környezet új kihívásai P R O G R A M

A változó jogi környezet új kihívásai P R O G R A M A változó jogi környezet új kihívásai című konferencia előzetes P R O G R A M 2014. november 20-21. Hotel DIVINUS*****, Debrecen 2014. november 20. csütörtök 10.00-11.00 Regisztráció, reggeli kávé és sütemény

Részletesebben

TAVASZI & NYÁRI WELLNESS AJÁNLAT. Pihenjen és töltődjön fel energiával a Château Béla Kastélyszállóban, távol a mindennapok stresszes világától.

TAVASZI & NYÁRI WELLNESS AJÁNLAT. Pihenjen és töltődjön fel energiával a Château Béla Kastélyszállóban, távol a mindennapok stresszes világától. TAVASZI & NYÁRI WELLNESS AJÁNLAT Pihenjen és töltődjön fel energiával a Château Béla Kastélyszállóban, távol a mindennapok stresszes világától. Különleges ajánlatunk, amely a következőket tartalmazza:

Részletesebben

Osztrák-Magyar Munkaügyi Konferencia

Osztrák-Magyar Munkaügyi Konferencia Együttműködési Fórum Osztrák-Magyar Munkaügyi Konferencia Tapasztalat és rutin ellenére esély nélkül? Intézkedések az idősebb munkavállalók foglalkoztatásának növelésére A 2012-es év az Aktív idősödés

Részletesebben

KARDIABETOLÓGIA 2015. Tudományos ülés. emlékére MEGHÍVÓ. BAJA 2015. június 19 20.

KARDIABETOLÓGIA 2015. Tudományos ülés. emlékére MEGHÍVÓ. BAJA 2015. június 19 20. KARDIABETOLÓGIA 2015 Tudományos ülés Prof. Dr. de Chatel Rudolf emlékére MEGHÍVÓ BAJA 2015. június 19 20. Kardiabetológia 2015 Kedves Kollégák! Baja városa és gyógyítói régóta elkötelezettek a modern orvostudomány,

Részletesebben

11. Nemzetközi Barlangi Mentő Konferencia Aggtelek-Jósvafő, 2007. május 15-18.

11. Nemzetközi Barlangi Mentő Konferencia Aggtelek-Jósvafő, 2007. május 15-18. 11. Nemzetközi Barlangi Mentő Konferencia Aggtelek-Jósvafő, 2007. május 15-18. Magyar Barlangi Mentőszolgálat Nemzetközi Barlangtani Únió Barlangi Mentő Bizottsága Honlap: http://www.caverescue.hu/ Céljaink

Részletesebben

2. É R T E S Í T É S. A Magyar Tüdőgyógyász Társaság. Onkopulmonológiai Szekciójának Konferenciája. Tüdőrák 2009

2. É R T E S Í T É S. A Magyar Tüdőgyógyász Társaság. Onkopulmonológiai Szekciójának Konferenciája. Tüdőrák 2009 2. É R T E S Í T É S A Magyar Tüdőgyógyász Társaság Onkopulmonológiai Szekciójának Konferenciája Tüdőrák 2009 Hunguest Hotel Pelion, Tapolca 2009. december 3-5. Várható kreditpont: 20 www.tudogyogyasz.hu

Részletesebben

Magyar Gyermeknőgyógyász Társaság XXXI. Kongresszusa

Magyar Gyermeknőgyógyász Társaság XXXI. Kongresszusa 2011. május 13-14. Gyula Magyar Gyermeknőgyógyász Társaság XXXI. Kongresszusa XXXIst. Hungarian Congress on Pediatric and Adolescent Gynecology I. Értesítő Az elmúlt évek nagysikerű rendezvényeinek, a

Részletesebben

MEGHÍVÓ. A LOSZ és a Housing Europe

MEGHÍVÓ. A LOSZ és a Housing Europe MEGHÍVÓ A LOSZ és a Housing Europe A lakásszövetkezeti, társasházi lakóépületek energiahatékonysági korszerűsítésének fejlesztéséről című nemzetközi konferenciára. Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram! A Lakásszövetkezetek

Részletesebben

Gyula 2011. október 14-15. Gyula. Vezetéknév: Keresztnév: Munkahely: Város: Irányítószám: Utca: Telefon: Fax: E-mail: Orvosi pecsétszám:

Gyula 2011. október 14-15. Gyula. Vezetéknév: Keresztnév: Munkahely: Város: Irányítószám: Utca: Telefon: Fax: E-mail: Orvosi pecsétszám: JELENTKEZÉSI LAP Gyula 2011. október 14-15. Gyula Kérjük a jelentkezési lapot az alábbi címre visszaküldeni: CORACOMP Kft. 5711. Gyula, Szüret u. 12. Tel.: +36-30/337-5801 E-mail: cszabolcs78@t-online.hu

Részletesebben

BMW Winter Technic Drive 2014 Sölden 1.Oldal BMW WINTER TECHNIC DRIVE 2014. VEZETÉSI ÉLMÉNY FELSŐFOKON.

BMW Winter Technic Drive 2014 Sölden 1.Oldal BMW WINTER TECHNIC DRIVE 2014. VEZETÉSI ÉLMÉNY FELSŐFOKON. 1.Oldal VEZETÉSI ÉLMÉNY FELSŐFOKON. 2.Oldal A rendezvény bemutatása. Az aktuális BMW modellek megismerése és vezetése 24 óra alatt, BMW certifikált instruktorok és a BMW márka képviselői segítségével A

Részletesebben

A MAGYAR KÉZSEBÉSZ TÁRSASÁG 13. KONGRESSZUSA ÉS A FIATAL KÉZSEBÉSZEK FÓRUMA. KECSKEMÉT 2006. május 25-27. ÉRTESÍTÔ

A MAGYAR KÉZSEBÉSZ TÁRSASÁG 13. KONGRESSZUSA ÉS A FIATAL KÉZSEBÉSZEK FÓRUMA. KECSKEMÉT 2006. május 25-27. ÉRTESÍTÔ A MAGYAR KÉZSEBÉSZ TÁRSASÁG 13. KONGRESSZUSA ÉS A FIATAL KÉZSEBÉSZEK FÓRUMA KECSKEMÉT 2006. május 25-27. ÉRTESÍTÔ A MAGYAR KÉZSEBÉSZ TÁRSASÁG 13. KONGRESSZUSA ÉS A FIATAL KÉZSEBÉSZEK FÓRUMA Tisztelt Kézsebészek,

Részletesebben

KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA GYÖNGYÖS. Innovációs kihívások és lehetőségek 2014-2020 között

KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA GYÖNGYÖS. Innovációs kihívások és lehetőségek 2014-2020 között KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA GYÖNGYÖS Innovációs kihívások és lehetőségek 2014-2020 között XV. Nemzetközi Tudományos Napok 2016. március 30 31. 1. FELHÍVÁS 1 TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG Elnök Dinya László CSc, egyetemi

Részletesebben

Osztrák-Magyar Munkaügyi Konferencia

Osztrák-Magyar Munkaügyi Konferencia Együttműködési Fórum Osztrák-Magyar Munkaügyi Konferencia Tapasztalat és rutin ellenére esély nélkül? Intézkedések az idősebb munkavállalók foglalkoztatásának növelésére A 2012-es év az Aktív idősödés

Részletesebben

London-Oxford-Stonehenge - augusztus (6 nap) Irányár: Ft/fo

London-Oxford-Stonehenge - augusztus (6 nap) Irányár: Ft/fo London-Oxford-Stonehenge - augusztus (6 nap) Irányár: 109.900.-Ft/fo London-Windsor-Oxford-Stonhenge-Salisbury / 6 nap 2016. augusztus 30-szeptember 04. 1. nap Békéscsaba-Budapest-Bécs-Köln Találkozás:

Részletesebben

XII. Hódmezővásárhelyi Szenior Nemzetközi Úszóverseny 2014.11.08-2014.11.09

XII. Hódmezővásárhelyi Szenior Nemzetközi Úszóverseny 2014.11.08-2014.11.09 XII. Hódmezővásárhelyi Szenior Nemzetközi Úszóverseny 2014.11.08-2014.11.09 Rendezők: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Hód-Fürdő Szolgáltató és Üzemeltető Kft Hódmezővásárhelyi

Részletesebben

Kérjük a jelentkezési lapot az alábbi címre visszaküldeni:

Kérjük a jelentkezési lapot az alábbi címre visszaküldeni: JELENTKEZÉSI LAP A Magyar Pszichiátriai Társaság XX. Vándorgyűlése - Nemzetközi részvétellel Budapest, 2016. május 25-28. www.mptpszichiatria.hu/mpt2016 Kérjük a jelentkezési lapot az alábbi címre visszaküldeni:

Részletesebben

MIT2015 MAGYAR INFEKCIÓKONTROLL TÁRSASÁG XVII. KONGRESSZUSA SIÓFOK, HOTEL AZÚR 2015. ÁPRILIS 16-17.

MIT2015 MAGYAR INFEKCIÓKONTROLL TÁRSASÁG XVII. KONGRESSZUSA SIÓFOK, HOTEL AZÚR 2015. ÁPRILIS 16-17. MIT2015 MAGYAR INFEKCIÓKONTROLL TÁRSASÁG XVII. KONGRESSZUSA SIÓFOK, HOTEL AZÚR 2015. ÁPRILIS 16-17. www.conf.hu/mit2015 KEDVES KOLLÉGÁK! A két évvel ezelőtti nagy sikerű balatonalmádi kongresszusunk után

Részletesebben

A Magyar Gyermekorvosok Társasága és a Magyar Diabetes Társaság Gyermekdiabetes Szekciójának Tudományos Ülése

A Magyar Gyermekorvosok Társasága és a Magyar Diabetes Társaság Gyermekdiabetes Szekciójának Tudományos Ülése A Magyar Gyermekorvosok Társasága és a Magyar Diabetes Társaság Gyermekdiabetes Szekciójának Tudományos Ülése SZÉKESFEHÉRVÁR 2005. Október 7-8. ELŐZETES PROGRAM JELENTKEZÉSI LAP ÉS ABSZTRAKT FORMA Gyermekdiabetes

Részletesebben

Magyarországi Otthonápolási és Hospice Egyesület MOHE XVI. OTTHONI SZAKÁPOLÁSI KONGRESSZUS. Az otthoni szakápolás története Magyarországon 1994-2014

Magyarországi Otthonápolási és Hospice Egyesület MOHE XVI. OTTHONI SZAKÁPOLÁSI KONGRESSZUS. Az otthoni szakápolás története Magyarországon 1994-2014 Magyarországi Otthonápolási és Hospice Egyesület MOHE Az otthoni szakápolás története Magyarországon 1994-2014 Budapest 2014. szeptember 18-19 Fővédnök Dr. Zombor Gábor Emberi Erőforrások Minisztériuma

Részletesebben

«BNI Találkozó 16 cs.»

«BNI Találkozó 16 cs.» 1 2 3 4 «BNI Találkozó 16 cs.» Időpont: 2014. április 15. Szervező: BNI - The World's Largest Referral Organization Helyszin: Academy Golf Budapest, 1037 Budapest, Perényi út 6. 1 2 3 Uniós források a

Részletesebben

értesítô Magyar Kézsebész Társaság 10. Kongresszusa és Fiatal Kézsebészek Fóruma Székesfehérvár > 1 2003. május 22-24.

értesítô Magyar Kézsebész Társaság 10. Kongresszusa és Fiatal Kézsebészek Fóruma Székesfehérvár > 1 2003. május 22-24. értesítô Magyar Kézsebész Társaság 10. Kongresszusa és Fiatal Kézsebészek Fóruma Székesfehérvár 2003. május 22-24. > 1 A Kongresszus elnökei Prof. Dr. Simonka János Aurél Dr. Sántha Ernô A Kongresszus

Részletesebben

Tisztelt Érdeklődők!

Tisztelt Érdeklődők! Tisztelt Érdeklődők! A Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzata 2015-ben is megrendezi az immáron hagyományosnak tekinthető nemzetközi, több tudományterületet összefogó szakmai rendezvényét. A

Részletesebben

Kedves Hímző Alkotó! A találkozó célja:

Kedves Hímző Alkotó! A találkozó célja: Kedves Hímző Alkotó! A Hagyományok Háza támogatásával 2017. május 12-13-án szervezzük meg az Országos Hímző Találkozót és Továbbképzést. Ennek keretében nyílik meg Dr. Illés Károlyné, Népi Iparművész,

Részletesebben

FRUIT LOGISTICA SZAKVÁSÁR. Berlin / 2013. február 06-08. Utazási ajánlat

FRUIT LOGISTICA SZAKVÁSÁR. Berlin / 2013. február 06-08. Utazási ajánlat PROKO TRAVEL Hungary 1037 Budapest, Katona J. u. 14. Tel: 1 354 1300 Fax: 1 354 1301 www.prokotravel.hu budapest@prokotravel.hu Engedélyszám: R 0857/1993 Utazás repülővel: 1/ Kiutazás egyénileg FRUIT LOGISTICA

Részletesebben

Magyar Infekciókontroll Társaság XV. Kongresszusa. Pécs 2011. május 26-28.

Magyar Infekciókontroll Társaság XV. Kongresszusa. Pécs 2011. május 26-28. Magyar Infekciókontroll Társaság XV. Kongresszusa Pécs 2011. május 26-28. Kedves Tagtársak, Barátaink! Eltelt egy év a balatonvilágosi szakmailag és hangulatilag kiváló kongresszus óta. Sokat dolgoztunk

Részletesebben

II. Wolters Kluwer Jogi Konferencia - Tájékoztató. 1. Bejelentkezés, csomagszoba

II. Wolters Kluwer Jogi Konferencia - Tájékoztató. 1. Bejelentkezés, csomagszoba II. Wolters Kluwer Jogi Konferencia - Tájékoztató 1. Bejelentkezés, csomagszoba A Thermal Hotel Visegrád****superior szobáit az érkezés napján 10.00-13.00 óra között lehet átvenni, távozás napján 10.00

Részletesebben

ÚJJÁSZÜLETÉS AZ ÚJ ÉVBEN SPIRITUÁLIS ÉS MEDITÁCIÓS ÉLMÉNYEK BALIN

ÚJJÁSZÜLETÉS AZ ÚJ ÉVBEN SPIRITUÁLIS ÉS MEDITÁCIÓS ÉLMÉNYEK BALIN ÚJJÁSZÜLETÉS AZ ÚJ ÉVBEN SPIRITUÁLIS ÉS MEDITÁCIÓS ÉLMÉNYEK BALIN Bali az indonéz szigetvilág gyönyörű szigete, egyedi, színes, spirituális kultúrájáról ismert. Számos szertartása és szokása, ami több

Részletesebben

A verseny rövid ismertetése

A verseny rövid ismertetése MISKOLCI EU VÁNDORKUPA Országos európai jogi perbeszédverseny A verseny rövid ismertetése 1. A verseny célja A 2014-ben immár kilencedik alkalommal megrendezésre kerülő Miskolci EU Vándorkupa európai uniós

Részletesebben

Határok nélküli partnerség című konferencia

Határok nélküli partnerség című konferencia 31/2010 KTE KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI EGYESÜLET 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. 1372 Budapest, Pf. 451. Telefon/Fax: 353-2005, 353-0562 (Rend. 31/2009) Határok nélküli partnerség című konferencia A régiók

Részletesebben

MEGHÍVÓ TURISZTIKAI SZAKMAI KONFERENCIÁRA

MEGHÍVÓ TURISZTIKAI SZAKMAI KONFERENCIÁRA MEGHÍVÓ TURISZTIKAI SZAKMAI KONFERENCIÁRA Nyíregyháza Megyei Jogú Város, és a Nyíregyházi Főiskola tudományos turisztikai konferenciát szervez 2010. május 20-21-én Nyíregyházán a Városháza Krúdy termében

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

Magyar Állatorvosi Kamara Heves megyei Területi Szervezetének évi Továbbképző Konferenciája M E G H Í V Ó. Mert legmagasabban a legjobb!

Magyar Állatorvosi Kamara Heves megyei Területi Szervezetének évi Továbbképző Konferenciája M E G H Í V Ó. Mert legmagasabban a legjobb! Magyar Állatorvosi Kamara Heves megyei Területi Szervezetének 2016. évi Továbbképző Konferenciája M E G H Í V Ó Mert legmagasabban a legjobb! Helyszín: Hunguest Grandhotel GALYA**** 3234 Galyatető, Kodály

Részletesebben

Felkérjük a Tanácsot, hogy vizsgálja meg a szöveget annak érdekében, hogy általános megközelítést lehessen elérni a határozati javaslatról.

Felkérjük a Tanácsot, hogy vizsgálja meg a szöveget annak érdekében, hogy általános megközelítést lehessen elérni a határozati javaslatról. Conseil UE Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. november 10. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2016/0186 (COD) 13660/16 LIMITE FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: az Állandó Képviselők Bizottsága (I. rész)

Részletesebben

Egészségügyi Szakdolgozók Első Alapellátási Konferenciája

Egészségügyi Szakdolgozók Első Alapellátási Konferenciája Egészségügyi Szakdolgozók Első Alapellátási Konferenciája Szeged, 2015. május 22-23. MÁSODIK ÉRTESÍTŐ KONFERENCIA FELHÍVÁS Egészségügyi Szakdolgozók Első Alapellátási Konferenciája címmel a Magyar Egészségügyi

Részletesebben

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22.

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. A Közép-európai Rendőrakadémia résztvevő minisztériumai tekintettel a Közép- Európában lezajlott társadalmi, politikai és társadalmi fejleményekre, amelyek Európa államainak

Részletesebben

Beszámoló az EU Jogot Oktatók Első Találkozójáról

Beszámoló az EU Jogot Oktatók Első Találkozójáról Beszámoló az EU Jogot Oktatók Első Találkozójáról Miskolci Egyetem 2012. május 3. 1 2012. május 3-án került megrendezésre a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán az EU Jogot Oktatók Első Találkozója

Részletesebben

RÉSZVÉTELI LAP. Muay Thai Amatőr Világkupa. Szigetszentmiklós, 2015. május 20-24.

RÉSZVÉTELI LAP. Muay Thai Amatőr Világkupa. Szigetszentmiklós, 2015. május 20-24. RÉSZVÉTELI LAP Muay Thai Amatőr Világkupa Szigetszentmiklós, 2015. május 20-24. A jelen Részvételi lap az olaszországi székhelyű WKA (World Kickboxing & Karate Association) és WTKA (World Traditional Karate

Részletesebben

MAGYAR NŐORVOS TÁRSASÁG DÉLKELET-MAGYARORSZÁGI SZEKCIÓJÁNAK XXXVI. KONGRESSZUSA. Szeged, 2015. október 16-17. meghívó

MAGYAR NŐORVOS TÁRSASÁG DÉLKELET-MAGYARORSZÁGI SZEKCIÓJÁNAK XXXVI. KONGRESSZUSA. Szeged, 2015. október 16-17. meghívó MAGYAR NŐORVOS TÁRSASÁG DÉLKELET-MAGYARORSZÁGI SZEKCIÓJÁNAK XXXVI. KONGRESSZUSA Szeged, 2015. október 16-17. meghívó MAGYAR NŐORVOS TÁRSASÁG DÉLKELET-MAGYARORSZÁGI SZEKCIÓJÁNAK XXXVI. KONGRESSZUSA Tisztelt

Részletesebben

A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében

A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében EURÓPA A POLGÁROKÉRT A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében Az 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan

Részletesebben

FELHÍVÁS a XX. ORSZÁGOS ENERGETIKAI KONFERENCIÁRA

FELHÍVÁS a XX. ORSZÁGOS ENERGETIKAI KONFERENCIÁRA A konferencia a Magyar Mérnöki Kamaránál akkreditáció alatt áll FELHÍVÁS a XX. ORSZÁGOS ENERGETIKAI KONFERENCIÁRA A piacnyitás értékelése és aktuális energetikai kérdések Sopron, Hotel Szieszta 2008. október

Részletesebben

Magyar Belgyógyász Társaság Dél-magyarországi Decentrum 46. Tudományos Ülés és Továbbképzés

Magyar Belgyógyász Társaság Dél-magyarországi Decentrum 46. Tudományos Ülés és Továbbképzés MEGHÍVÓ Magyar Belgyógyász Társaság Dél-magyarországi Decentrum 46. Tudományos Ülés és Továbbképzés Gyopárosfürdő, Alföld Gyöngye Konferenciaközpont 2015. április 24-25. 1 Kedves Kollégák, Tisztelt Résztvevők!

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉS EURÓPAI UNIÓS VONATKOZÁSAI

A KÖZBESZERZÉS EURÓPAI UNIÓS VONATKOZÁSAI 1.oldal A KÖZBESZERZÉS EURÓPAI UNIÓS VONATKOZÁSAI 2010. május 3 6. Brüsszeli tanulmány- és lobbiút 2.oldal UNIÓS VONATKOZÁSAI 2010. május 3 6. A Konsilo Kft. és a TGG & Partners május elején tanulmányi

Részletesebben

PROGRAMFÜZET. Magyar Ápolási Egyesület Szociális Szekció X. Országos Konferenciája. Kihívások a szociális ellátásban

PROGRAMFÜZET. Magyar Ápolási Egyesület Szociális Szekció X. Országos Konferenciája. Kihívások a szociális ellátásban PROGRAMFÜZET Szociális Szekció X. Országos Konferenciája Kihívások a szociális ellátásban 2011. június 30. július 1-2. Visegrád Fővédnök: Soltész Miklós szociális államtitkár VÉDNÖK Helyszín: Visegrád

Részletesebben

Hunguest Hotel Erkel***/**** árai 2015-2016

Hunguest Hotel Erkel***/**** árai 2015-2016 Hunguest Hotel Erkel***/**** árai 2015-2016 NAPI SZOBAÁRAK 1 ÉJ ESETÉN GYULAI ÜDVÖZLET HUF/szoba/éj 2015. 09. 01. - 2016. 04. 01.* Egyágyas szoba 25 700 29 700 26 700 30 700 Kétágyas szoba 39 400 47 400

Részletesebben

KÖRNYEZETI NEVELÉS ÉS ÖKOTURISZTIKAI KIÁLLÍTÁS LENGYEL-ANNAFÜRDŐ 2012. MÁJUS 12-13. MEGHÍVÓ

KÖRNYEZETI NEVELÉS ÉS ÖKOTURISZTIKAI KIÁLLÍTÁS LENGYEL-ANNAFÜRDŐ 2012. MÁJUS 12-13. MEGHÍVÓ KÖRNYEZETI NEVELÉS ÉS ÖKOTURISZTIKAI KIÁLLÍTÁS LENGYEL-ANNAFÜRDŐ 2012. MÁJUS 12-13. MEGHÍVÓ Szeretettel meghívjuk a 2012. május 12-13-án (szombat-vasárnap) Lengyel-Annafürdőn (Tolna megye) megrendezésre

Részletesebben

KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA GYÖNGYÖS. Az átalakuló, alkalmazkodó mezőgazdaság és vidék

KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA GYÖNGYÖS. Az átalakuló, alkalmazkodó mezőgazdaság és vidék KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA GYÖNGYÖS Az átalakuló, alkalmazkodó mezőgazdaság és vidék XIV. Nemzetközi Tudományos Napok 2014. március 27 28. 1. felhívás Gyöngyös 2013. szeptember 1 TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG Elnök

Részletesebben

A M A G Y A R T R A N S Z P L A N T Á C I Ó S T Á R S A S Á G I X. K O N G R E S S Z U SA

A M A G Y A R T R A N S Z P L A N T Á C I Ó S T Á R S A S Á G I X. K O N G R E S S Z U SA A M A G Y A R T R A N S Z P L A N T Á C I Ó S T Á R S A S Á G I X. K O N G R E S S Z U SA TARTALOM ELNÖKI KÖSZÖNTŐ 2 A kongresszus elnöke 2 A kongresszus tudományos bizottsága 2 A kongresszus szervező

Részletesebben

X. JUBILEUMI SZAKNYELVI KONFERENCIA

X. JUBILEUMI SZAKNYELVI KONFERENCIA X. JUBILEUMI SZAKNYELVI KONFERENCIA A szaknyelvi kompetenciafejlesztéstıl a munkaerıpiacig Budapest, 2010. november 19-20. Fıvédnök: Sándorné Dr. Kriszt Éva PhD a Budapesti Gazdasági Fıiskola rektora Védnök:

Részletesebben

ü g y v é d i i r o d a

ü g y v é d i i r o d a ügyvédi iroda Az iroda Dr. Bittera Csaba és dr. Tóth Péter partnerek különféle profilú ügyfélkörnek nyújtott jogi szolgáltatással több, mint egy évtizedes széleskörű tapasztalatra tettek szert számos különböző

Részletesebben

Hotel Makár Sport & Wellness***/**** 7635 Pécs, Középmakár dűlő 4.

Hotel Makár Sport & Wellness***/**** 7635 Pécs, Középmakár dűlő 4. SZÁLLÁSFOGLALÁS A szervezőiroda vállalja a szállodai szobafoglalások lebonyolítását. Kérjük, pontos igényüket egyértelműen jelöljék be a regisztrációkor. A szállást csak a 2015. július 30-ig beérkezett

Részletesebben

MEGHÍVÓ B T A MAGYAR BELGYÓGYÁSZ TÁRSASÁG DÉL-MAGYARORSZÁGI DECENTRUMÁNAK 40. VÁNDORGYŰLÉSE

MEGHÍVÓ B T A MAGYAR BELGYÓGYÁSZ TÁRSASÁG DÉL-MAGYARORSZÁGI DECENTRUMÁNAK 40. VÁNDORGYŰLÉSE MAGYAR BELGYÓGYÁSZ TÁRSASÁG MEGHÍVÓ M B T A MAGYAR BELGYÓGYÁSZ TÁRSASÁG DÉL-MAGYARORSZÁGI DECENTRUMÁNAK 40. VÁNDORGYŰLÉSE BÉKÉSCSABA Phaedra Közéleti Központ, Irányi u. 10. 2009. április 24-25. Tisztelt

Részletesebben

Budapest GuestRooms B&B. Budapest GuestRooms Danube Serviced Apartments. Budapest GuestRooms B&B

Budapest GuestRooms B&B. Budapest GuestRooms Danube Serviced Apartments. Budapest GuestRooms B&B Budapest GuestRooms B&B Budapest GuestRooms Danube Serviced Apartments Budapest GuestRooms B&B Vendégházunk a Palotanegyed egy felújított, klasszikus épületében helyezkedik el a város szívében, ahonnét

Részletesebben

KONFERENCIA FELHÍVÁS

KONFERENCIA FELHÍVÁS KONFERENCIA FELHÍVÁS Őshonos- és Tájfajták - Ökotermékek Egészséges táplálkozás - Vidékfejlesztés A XXI. század mezőgazdasági stratégiái TUDOMÁNYOS KONFERENCIA 2016. október 05-07. Nyíregyházi Egyetem,

Részletesebben

XXII. ORSZÁGOS SZÜLÉSZNÔI KONFERENCIA

XXII. ORSZÁGOS SZÜLÉSZNÔI KONFERENCIA Bizony, az Úr ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom (Zsolt.127.3.) XXII. ORSZÁGOS SZÜLÉSZNÔI KONFERENCIA 2014. április 24-26. Nyíregyháza, Hotel Pagony MÁSODIK értesítô Kedves SZÜLÉSZNÔK! TISZTELT

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelt Intézményvezető Asszony/Úr! Kedves Pedagógus Kollégák!

MEGHÍVÓ. Tisztelt Intézményvezető Asszony/Úr! Kedves Pedagógus Kollégák! MEGHÍVÓ Tisztelt Intézményvezető Asszony/Úr! Kedves Pedagógus Kollégák! A Nyugat-dunántúli Regionális Hálózatkoordinációs Központ tisztelettel meghívja Önt és munkatársait a A jövő iskolája, a közoktatás-fejlesztési

Részletesebben

Köszönt titeket a DE-GYTK Hallgatói Önkormányzat!

Köszönt titeket a DE-GYTK Hallgatói Önkormányzat! TÁMOGATÓINK: Köszönt titeket a DE-GYTK Hallgatói Önkormányzat! Kedves Résztvevők! Nagy örömünkre szolgál, hogy idén Debrecen ad otthont a "Gyógyszerészhallgatók Országos Találkozója és Börze" eseménynek.

Részletesebben

M E G H Í V Ó XII. OBAT

M E G H Í V Ó XII. OBAT Gróf Tisza István Kórház Berettyóújfalu Pathologiai Osztály Osztályvezető főorvos: Dr. Dombi Imre 4100 Berettyóújfalu, Orbán Balázs tér 1. Tel.: 06/54/507-534, Fax: 06/54/507-551 e-mail: pathologia@berettyokorhaz.hu

Részletesebben

A Magyar Népművelők Egyesülete XXIV. Vándorgyűlése

A Magyar Népművelők Egyesülete XXIV. Vándorgyűlése A Magyar Népművelők Egyesülete XXIV. Vándorgyűlése Népművelők Vándorgyűlése Miskolc, 2007. november 29 december 1. Konferencia helyszíne: Művészetek Háza (Rákóczi u. 5.) Szekcióülések helyszíne: Művészetek

Részletesebben

III. Városi Közlekedési Áramellátási Konferencia

III. Városi Közlekedési Áramellátási Konferencia VASÚTI ERŐSÁRAMÚ ALAPÍTVÁNY 8600 Siófok, Kandó Kálmán utca 20. Együtt a vasúti erősáramú szakma céljainak megvalósításáért. (www.vasero.hu) III. Városi Közlekedési Áramellátási Konferencia Harkány, 2015.

Részletesebben

MAGYAR DIABETES TÁRSASÁG

MAGYAR DIABETES TÁRSASÁG MAGYAR DIABETES TÁRSASÁG Háziorvosi Munkacsoport TERÁPIÁS MŰHELY Siófok, 2014. november 7-8. Partner Tájékoztató Tisztelt Partnerünk! A Magyar Diabetes Társaság Háziorvosi Munkacsoportja, a Vanderlich

Részletesebben

Program: 1. nap: április 10., csütörtök. 7.00 Indulás Budapestről (Hősök tere, Műcsarnok melletti parkoló) Utazás autópályán Prágába

Program: 1. nap: április 10., csütörtök. 7.00 Indulás Budapestről (Hősök tere, Műcsarnok melletti parkoló) Utazás autópályán Prágába Program: 1. nap: április 10., csütörtök 7.00 Indulás Budapestről (Hősök tere, Műcsarnok melletti parkoló) Utazás autópályán Prágába 14.00 Ondrejovi Obszervatórium megtekintése Csehország legnagyobb csillagászati

Részletesebben

MAGYAR HUMÁNGENETIKAI TÁRSASÁG XI. KONGRESSZUSA ÉS MÉHES KÁROLY NAPOK. Pécs október

MAGYAR HUMÁNGENETIKAI TÁRSASÁG XI. KONGRESSZUSA ÉS MÉHES KÁROLY NAPOK. Pécs október MAGYAR HUMÁNGENETIKAI TÁRSASÁG XI. KONGRESSZUSA ÉS MÉHES KÁROLY NAPOK Pécs 2016. október 13-15. ELNÖKI KÖSZÖNTŐ Kedves Kolleganők és Kollegák! A Magyar Humángenetikai Társaság 2014-ben Budapesten tartott

Részletesebben

Magyar Belgyógyász Társaság Dél-magyarországi Decentrum 45. Tudományos Ülés és Továbbképzés

Magyar Belgyógyász Társaság Dél-magyarországi Decentrum 45. Tudományos Ülés és Továbbképzés MEGHÍVÓ Magyar Belgyógyász Társaság Dél-magyarországi Decentrum 45. Tudományos Ülés és Továbbképzés Makó, Korona Étterem és Konferencia-Központ 2014. március 28-29. 1 Tisztelt Kollégák! Idén 45. alkalommal

Részletesebben