Budapest, Hungary október Európai Jogász Fórum. Második felhívás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapest, Hungary 2009. október 1 3. www.eurojurist2009.hu. 5. Európai Jogász Fórum. Második felhívás"

Átírás

1 Budapest, Hungary október Európai Jogász Fórum Második felhívás

2 5. Európai Jogász Fórum BUDAPEST A majd két milliós város a Duna két partján fekszik. Buda polgárai a római birodalom óta arisztokratikus nyugalommal tekintenek le a budai hegyekrôl a síkvidéki Pestre. A város gyógyító hôforrásaira épült fürdô, a Margit-sziget százados fái alatt az aranyló ôszben tett séta, múzeumainak tárgyi gazdagsága, éttermeinek európai, ázsiai és magyar ízvilága, gazdag zenei kínálata köríti az 5. Európai Jogász Fórum rendezvényeit. Ezért a rendezôk azt szeretnék, hogy a Fórum vendégei ne csupán fi gyelmes szemlélôi lennének az elôadásoknak, hanem egyéni, vagy az általunk ajánlott társasági programokból választva olyan élményekkel gazdagodva intenének búcsút ennek az állandóan változó, romjaiból meg-megújuló városnak, amelyet emlékeikben szívesen idéznek majd. Emiatt bátran ajánlhatjuk a Puszta Programot, amely felidézi a magyar Alföld századokkal korábbi állatvilágának, ételeinek romantikáját, vagy egy hajókirándulást a Dunán a kisvárosi barokk miliôjét megjelenítô Szentendrére. Garanciát vállalunk azért a hangulatért is, amely a királyi vár ôsi falai között megbúvó étteremben, gazdag ételkínálattal egybekötött borkóstolás estéjén várja a jelentkezôket. Nem fog csalódni az sem, aki a Nemzeti Galériában spanyol, itáliai, németalföldi vagy francia világhírû festôk festményei mellett megláthatja a leghíresebb magyar festôk alkotásait is. Aki csupán az autóbuszos városnézésre vállalkozik egy ezredév építészeti emlékeinek törzsét szemlélheti. Várjuk tehát Önt partnerével, hogy részvételével az Európai jogi kultúra tovább gazdagodjon.

3 Köszöntô Dr. Sólyom László köztársasági elnök köszöntôje az 5. Európai Jogász Fórum megrendezése alkalmából Köszöntöm az ötödik Európai Jogász Fórumot! 2001 óta az Európai Jogász Fórum jelentôs intézménnyé vált -európai szintre emelte a tagállamok Jogászgyûléseinek tekintélyét. Ezzel összhangban folytatta a Jogászgyûlések hagyományait is: a polgári jog, a büntetôjog és a közjog területérôl választott témák híven tükrözik, mely kérdések voltak fontosak az adott években a jogászság szemszögébôl. A konferenciák tanulmányait összegyûjtô kötetek ezért éppen olyan kordokumentumok lesznek, mint az egyes országok jogászgyûléseinek akár száz év elmúltával is forgatott és idézett kötetei. Remélem azonban, hogy a tanácskozás és annak összefoglalt tanulságai a kortársi nemzeti jogfejlôdésre, és nem utolsó sorban az Európai Unió jogalkotására is hatással lesznek. Hiszen ez a célkitûzés hívta életre az Európai Jogász Fórumot. Az ötödik Fórum témái közül hadd emeljem ki a közjogit: a szuverenitás kérdése fôleg az új tagállamokban, de mint a lisszaboni szerzôdés, és elôdjének sorsa mutatja, nem csak ott, az uniós polgárok tömegeit foglalkoztató kérdés. Hogyan érhetô el, hogy az emberek magukénak érezzék államukat és az Uniót egyaránt, és ennek megfelelôen éljenek demokratikus jogaikkal? Nem áll messze ettôl a témától az Európai Unió Bíróságának hatása sem a tagállamok jogára. S a technikai kölcsönhatásoknál is izgalmasabb kérdés, hogy kiderül-e, van-e és mi jelenleg az európai jogfejlôdés vezérlô eszméje. Biztos vagyok benne másrészt, hogy a Fórum nem zárkózik be az Unióba és annak jogába. Európa tágabb, és a közös európai jogi hagyomány is szélesebb az uniós tagállamok körénél. S nyilván az európai jogot is globális összefüggésekben, az EU-nak a világban elfoglalt helyével és szerepével öszszefüggésben kell szemlélni. Ezért várom kíváncsian, milyen hangsúly jut majd a büntetôjogi ban annak, hogy az emberi jogok és szabadságok garanciáit feltétlenül meg kell ôrizni a nemzetközi terrorizmus elleni küzdelem során is. A kérdések sürgetôek, a jó válaszok mindnyájunk jövôjét befolyásolni fogják. Szeretném ezért buzdítani a jogász kollégákat, minél többen vegyenek részt a Fórumon. Dr. Sólyom László a Magyar Köztársaság elnöke 3

4 Köszöntô Dr. Szili Katalin, a Magyar Országgyûlés elnökének köszöntôje Tisztelt Hölgyem és Uram! Kedves Olvasó! Igazán nagy örömünkre szolgál, hogy az európai jogász közösség ötödik nemzetközi fórumára fôvárosunkban kerül sor. Találkozóik mindig jelentôs eseményt jelentenek, és komoly fi gyelmet keltenek nem csupán a helyszínként választott ország szakmai közvéleményében, hanem szerte Európa országaiban a jogász szakma legkülönbözôbb területein dolgozók körében is. Az európai jogásztársadalom nemzetközi összejövetelei a szakmai visszacsatolás és széleskörû eszmecsere elsôrangú terepeként hozzák rendszeresen mozgásba a jogszabályok alkotóinak, alkalmazóinak és hivatásszerû értelmezôinek szellemi áramköreit. Jogászként bátran kijelenthetem, hogy ezek nélkülözhetetlen szakmai események, ahol minden más feladatunk és kötelezettségünk mellett igyekeznünk kell lehetôséget találni a részvételre. jogközösség szabályainak alakításához, értelmezéséhez és gyakorlati megvalósításához a maga választott, illetve vállalt területén. Az Európai Jogász Fórum találkozóinak alkalmával megvitatott kérdések, felmerülô szempontok és ütközô álláspontok komoly szakmai impulzusok forrásai azok számára, akik a többi jogász által használt munkaanyag, a nemzeti és uniós jogszabályok kialakításában vesznek részt. Ezek közé tartozunk mindannyian, akik a jogalkotás elôkészítése és megvalósítása terén vállalunk feladatokat a nemzeti parlamentekben és az Európai Unió intézményeiben. Kíváncsian és nagy várakozásokkal tekintek az 5. Európai Jogász Fórum napirendjére kerülô témakörök, és viták elé az Országgyûlés elnökeként és jogászként egyaránt. Várjuk Önöket szeretettel! Nemzeti és uniós szinten minden hivatását tudása legjava szerint ellátó jogász hozzájárul az Európai Unió, mint Dr. Szili Katalin a Magyar Országgyûlés elnöke 5. Európai Jogász Fórum 4

5 Köszöntô Prof. Dr. Máthé Gábor, a Magyar Jogász Egylet elnökének köszöntôje Az 1879-ben alapított Magyar Jogász Egylet Elnöksége nevében tisztelettel köszöntöm az európai jogásztársadalom tagjait és szeretettel meghívom Önöket a Budapesti V. Európai Jogászfórumra. Nagy jelentôséget tulajdonítunk ennek az immár méltán jelesült intézménynek, mivel az újfent egységesülô Európa állam- és jogfejlôdésének kérdései, a nemzeti alkotmányok és az alkotmányos szerzôdés, az Európai Bíróság gyakorlata, s a nemzetállami bíróságok praxisa, a határokon átnyúló bûnözés elleni fellépés és más megannyi jogi probléma kezelése, avagy megoldása különösen igényli a széleskörû szakmai eszmecserét. Szeretnénk, ha az Európai Unió 27 tagállamából és más kelet-európai országokból, s nem utolsó sorban Ázsiából is találkozhatnánk érdeklôdô résztvevôkkel. Megtiszteltetés lenne számunkra, ha a különbözô jogász hivatásrendek bírák, ügyészek, ügyvédek, igazgatási szakemberek, egyetemi kollégák fi atal képviselôit is sorainkban köszönthetnénk. Valljuk, hogy az Európai Unió eredményes jogállami mûködésének záloga: az európai jogásztársadalom, s ennek egyik jelentôs szakmai szervezete: az Európai Jogászfórum. Szeretettel várjuk tehát Önöket vendégszeretô hazánk szép fôvárosában Budapesten, s kívánunk egy Cicerótól kölcsönzött formulával sikeres tanácskozást: Az Európai Unió tagállamai Jogász-szervezeteinek nemzetközi fóruma az eddigi tapasztalatok szerint igen eredményes. Nürnberg-Athén-Genf-Wien után a közép-európai metropolis kínálja a további együttmûködési lehetôséget. Quod bonum, faustum, felix fortunatumque sit! Prof. Dr. Máthé Gábor, a Magyar Jogász Egylet elnöke 5 5. Európai Jogász Fórum

6 Áttekintô program október 1. csütörtök október 2. péntek október 3. szombat 09:00 Regisztráció és információ: óráig Regisztráció és információ: 8:30 18 óráig Információ: óráig 09:30 10:00 10:30 11: Kávészünet 3. Záró plenáris ülés 11:30 12: :30 13:00 13:30 Ebédszünet 14:00 14:30 Nyitó plenáris ülés 15:00 15:30 16:00 Kávészünet :30 17: Kávészünet 17:30 18: :30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 Nyitófogadás Zárófogadás 6

7 Az 5. Európai Jogász Fórum szakmai programja Nyitó plenáris ülés október 1. (csütörtök) óra (Az ülés részletes programját a regisztrációs csomag fogja tartalmazni.) A SZEKCIÓK PROGRAMJÁNAK TUDOMÁNYOS VEZETÔI I. Büntetôjog Dr. Györgyi Kálmán, az állam- és jogtudományok kandidátusa, a Magyar Köztársaság v. legfôbb ügyésze II. Civilisztika Dr. Harmathy Attila professzor emeritus, v. alkotmánybíró, az MTA rendes tagja III. Közjog Prof. Dr. Paczolay Péter, a Magyar Köztársaság Alkotmánybíróságának elnöke 7 5. Európai Jogász Fórum

8 I. Büntetôjog AZ EURÓPAI BÜNTETÔJOG RENDSZERE ÉS JÖVÔJE Az európai büntetôjog az elmúlt évtizedekben a különbözô európai szereplôk szabályozásaiból dinamikusan fejlôdött ki. A jövôben a határon átnyúló bûnözéssel szembeni fellépés és az európai értékek védelme további fontos változásokhoz fog vezetni, ahogy azt a Lisszaboni Szerzôdés elôrevetíti. Ezért a szerteágazó európai büntetôjogi rendelkezéseket az európai büntetôjog koherens rendszerévé kell továbbfejleszteni. Az 5. Európai Jogász Fórum büntetôjogi ja ezt a rendszert kívánja támogatni és legfontosabb építôelemeit továbbfejleszteni. Az elemzés középpontjában az európai büntetôjog céljainak és modelljeinek új megközelítése mellett a jövô európai büntetôjogának három központi építôeleme áll: a nemzeti büntetôjogrendszerek integrációját szolgáló együttmû ködés joga (különös tekintettel a döntések kölcsönös elismerésére), hibrid bûnüldözô szervek létrehozása (mint amilyen az európai ügyész), valamint a szupranacionális részjogrendszerek lehetséges kiterjesztése (különösen egy szupranacionális közigazgatási büntetôjogi rendszer kialakítása) október 1. (csütörtök) óra Elnök: Dr. Bárd Károly egyetemi tanár, a Közép-európai Egyetem rektorhelyettese (Magyarország) Fôrapportôr: Prof. Dr. Dr. h.c. Ulrich Sieber, a Max Planck Külföldi és Nemzetközi Büntetôjogi Intézet igazgatója Freiburg i. Br. (Németország) Az európai büntetôjog jövôje új kezdeményezések, célkitûzések és modellek Elôadó: Prof. Dr. Dr. h.c. Ulrich Sieber, a Max Planck Külföldi és Nemzetközi Büntetôjogi Intézet igazgatója Freiburg i. Br. (Németország) Szupranacionális közigazgatási szankciók és szupranacionális büntetôjog az Európai Unióban Elôadók: Prof. Dr. Joachim Vogel, az Oberlandesgericht Stuttgart bírája, Tübingeni Egyetem (Németország), Prof. Damaso Ruiz Jarabo Colomer, az Európai Közösségek Bíróságának fôtanácsnoka (Luxemburg) október 2. (péntek) óra A nemzeti büntetôjogi határozatok kölcsönös elismerése: alapelvek és korlátok, az európai elfogatóparancs példáján Elôadók: Dr. Ligeti Katalin, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest (Magyarország), Prof. Dr. Anne Weyembergh, Szabad Egyetem, Brüsszel (Belgium) október 2. (péntek) óra Kölcsönös hozzáférés a bizonyítási eszközökhöz és adatokhoz: a bizonyítási határozatok és lefolytatott bizonyítások európai elismerése, valamint európai hozzáférés a bûnüldözési adatokhoz Elôadók: Prof. Dr. John R. Spencer, Cambridge-i Egyetem (Egyesült Királyság), Prof. Dr. Fritz Zeder, osztályvezetô, Igazságügyi Minisztérium, Bécs (Ausztria) október 2. (péntek) óra Európai bûnüldözô hatóságok Elôadók: Roland Genson, igazgató, az Európai Unió Tanácsának Fôtitkárság,ának Rendôri és vámhatósági együttmüködés, Schengen, Igazgatósága, Brüsszel (Belgium), Prof. John Vervaele, Utrechti Egyetem (Hollandia) október 2. (péntek) óra Vita 8

9 II. Civilisztika AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA ÍTÉLETEINEK HATÁSA AZ EU-TAGÁLLAMOK POLGÁRI ÉS KERESKE- DELMI JOGÁRA Az európajog fejlôdése jelentôs mértékben befolyásolja az Európai Unió tagállamainak jogát, így a polgári jogot és a kereskedelmi jogot is. Az európajog fejlôdésében döntô szerepe van az Európai Bíróságnak. A Bíróság tevékenységét sok szempontból vizsgálták már, de kevés fi gyelmet szenteltek eddig annak a kérdésnek, hogy a Bíróság határozatai milyen módon alakították a tagállamok polgári és kereskedelmi jogát. Ezzel a nagy jogterületet felölelô témával foglalkoznak a elôadói és résztvevôi október 1. (csütörtök) óra Elnök: Dr. Mádl Ferenc, a Magyar Köztársaság v. elnöke, az MTA rendes tagja Fôrapportôr: Dr. Harmathy Attila professzor emeritus (Budapest), az Alkotmánybíróság v. tagja, az MTA rendes tagja Az Európai Bíróság ítéleteinek hatása az EU-tagállamok polgári és kereskedelmi jogára bevezetô Elôadó: Dr. Harmathy Attila professzor emeritus, az Alkotmánybíróság v. tagja, az MTA rendes tagja A primér közösségi jog közvetlen és közvetett horizontális hatása Elôadó: Prof. Arthur Hartkamp (Nijmegen), a Holland Legfelsôbb Bíróság v. fôtanácsnoka, Radboud University, Nijmegen, a Holland Tudományos Akadémia tagja (Hollandia) A Bíróság ítélkezési gyakorlatának hatása az EU tagállamainak nemzetközi társasági jogára, nemzetközi magánjogi kérdések és az alkalmazandó jog Elôadó: Prof. Chr. W. Timmermans, az Európai Közösségek Bíróságának bírája (Luxemburg) október 2. (péntek) óra Az alapvetô elvek és a közösségi irányelvek francia jogba történô átvétele Elôadó: Prof. Guy Canivet, a francia Alkotmánytanács tagja (Párizs), a francia Legfelsôbb Bíróság v. elnöke, a Brit Tudományos Akadémia levelezô tagja A Bíróság ítéleteinek hatása a nemzeti jogi bírósági határozatokra az angol jogban Elôadó: Prof. Hugh Beale (Warwick), az Egyesült Királyság Jogalkotási Tanácsának v. tagja,university of Warwick, a Magyar Tudományos Akadámia tiszteleti tagja október 2. (péntek) óra A Bíróságnak a jogvita tárgyával kapcsolatos ítélkezési gyakorlata mint az EU tagállamai jogalkotóinak szóló javaslat Elôadó: Prof. Nikiforos K. Klamaris, National and Kapodistrian University (Athén) A közjegyzô jogállása, tevékenysége és az Európai Bíróság gyakorlata Elôadó: Dr. Tóth Ádám, a Magyar Országos Közjegyzôi Kamara elnöke Az európai jog alapvetô elveinek horizontális hatása a nemzetközi magánjogi kérdésekben a Bíróság ítélkezési gyakorlata alapján Elôadó: Prof. Dr. Marek Safjan, az Európai Közösségek Bíróságának bírája, a lengyel Alkotmánybíróság v. elnöke, Varsói Egyetem (Lengyelország) október 2. (péntek) óra Vita október 2. (péntek) óra A Bíróság, a magánjog általános elvei és az európai bírósági szervezet Elôadó: Prof. Jürgen Basedow (Hamburg), a Max Planck Külföldi és Nemzetközi Magánjogi Intézet (Hamburg) igazgatója, a Magyar Tudományos Akadémia tiszteleti tagja 9 5. Európai Jogász Fórum

10 III. KÖZJOG A SZUVERENITÁS ÚJ HATÁRAI A a szuverenitás fogalmának és összefüggéseinek megváltozását vizsgálja. A globális világrendszer, legyen szó akár a gazdaságról, akár az emberi jogok védelmérôl, miként korlátozza az egyes államok és kormányaik mozgásterét. Az Európai Unió erôsödése és a nemzetállami önállóság viszonyát illetôen két kérdést érdemes közelebbrôl megvizsgálni. Az egyik a nemzetállami szuverenitás hagyományos letéteményesének, a népképviseleti törvényhozásnak a viszonya az uniós döntéshozatalhoz. A másik a tagállami költségvetés és az uniós költségvetés viszonya. Világszerte az államelmélet és a napi jogi gyakorlat egyik legnagyobb kihívása a szuverenitás kiszervezése, vagyis a hagyományosan állami-kormányzati funkciók privatizálása, magánvállalkozásba adása, akár magánbörtönök és magánrendôrség felállítása, akár a public-private partnership formájában. Ez olyan kérdéseket vet föl, mint a közjog és magánjog elválasztásának relativizálódása, a nép által a kormányzatra ruházott hatalom delegálásának lehetôségei és alkotmányossága, a szuverenitás mellett a demokrácia korlátozásának következményei. Elnök: Dr. Ugo Mifsud Bonnici, a Máltai köztársaság v. elnöke Fôrapportôr: Dr. Chronowski Nóra tszv. egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem Vezérszónok: Prof. Dr. Paczolay Péter, a Magyar Köztársaság Alkotmánybíróságának elnöke október 1. (csütörtök) óra Az EU és a nemzetállam szuverenitása; az európai és a nemzeti döntéshozatal viszonya Elôadók: Olivier Dutheillet de Lamothe, a Conseil constitutionnel tagja (Franciaország), Prof. Dr. Armin von Bogdandy, a Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht igazgatója, Heidelberg (Németország) október 2. (péntek) óra A kormányzati funkciók privatizálása; a szuverenitás belsô korlátai Elôadók: Dr. Kovács Árpád, a Magyar Köztársaság Állami Számvevôszékének elnöke, Terence Daintith, Institute of Advanced Legal Studies, University of London (Egyesült Királyság), Prof. Dr. Sabino Cassese, az Olasz Köztársaság Alkotmánybíróságának tagja október 2. (péntek) óra A szuverenitás új koncepciója felé a globalizáció korában Elôadók: Prof. Dr. Francis Delperée, szenátor, Leuven (Belgium), Prof. Dr. Kaarlo Tuori, Helsinki Egyetem (Finnország). Záró plenáris ülés október 3. (szombat) óra (Az ülés részletes programját a regisztrációs csomag fogja tartalmazni.) 10

11 Általános információk az 5. Európai jogász fórumról Idôpont és helyszín október 1 3. Budapest Hotel InterContinental (1052 Budapest, Apáczai Csere János u Tel.: , Fax: , Regisztráció és információ Faxon, en, postai úton és a honlapon április 15-tôl a rendezvény napjáig. A rendezvény helyszínén: október 1-jén óráig október 2.-án óráig október 3.-án óráig. Részvételi díjak Regisztrált tagok: augusztus 31. után: év alatti jogászok: augusztus 31. után: 150 Kísérô (jogosult az elsô nap szakmai programján és az esti nyitófogadáson való részvételre) 110 Záró gálavacsora: 90 A részvételi díjért járó szolgáltatások Az 5. Európai Jogász Fórum valamennyi szakmai programján való részvétel október 1-tôl 3-ig. Ásványvíz, kávé és aprósütemény fogyasztás a szakmai program szüneteiben Nyitófogadás a Hotel InterContinentálban október óra között Koncert a Mûvészetek Palotájában (1095 Budapest, Komor Marcell u október óráig A jelentkezés módja A jelentkezési lap kitöltése és elküldése az 5. Európai Jogász Fórum titkárságára április 15-tôl postai úton, faxon, en vagy a konferencia honlapján. Kérjük ügyeljenek a társasági programok megjelölésére is! Ebéd A részvételi díj nem tartalmazza. A helyszínen, illetve annak környékén számos étterem áll a résztvevôk rendelkezésére. Nyelv A Fórum hivatalos nyelvei: magyar, angol, német, francia. A szakmai program teljes tartama alatt a szinkrontolmácsolás biztosított. A helyszín megközelítése A javasolt szállodáktól a helyszínig szállodánként jelöltük meg a megközelítés célszerû módját. Parkírozás: A környezô utcákban, parkolóházakban. A felszíni parkírozást nem javasoljuk a Fórum helyszínének környékén meglévô folyamatos zsúfoltság miatt. Tömegközlekedés: 1 darab vonaljegy 290 Ft (~1 ). Turistajegy 3 napra 3700 Ft (~13 ). Repülôtérrôl a helyszínre és vissza kisbusszal. Ára 5000 Ft (~17 ). Elôrendelés: www. airportshuttle.hu. Repülôtéren: az Airport Shuttle pultnál. Záró gálavacsora A záró gálavacsorára október 2.-án kor kerül sor a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében (1051 Budapest, Roosevelt tér 9.) Kiállítás A rendezvényen könyvkiállítás és vásár a szakmai program alatt a Fórum helyszínén. Vám Az 1 millió Ft feletti valuta-behozatalt a Vámhivatallal írásban kell közölni. A 18 év feletti utasok, ha repülôgéppel érkeznek 200 db cigarettát, vagy 50 db szivart (legfeljebb 3 gr/db.), 1 liter égetett szeszt, 16 liter sört, 4 liter bort hozhatnak be. A részvételi díj tartalmazza A résztvevôk listáját, részletes programot, noteszt, tollat, várostérképet. Mindez az 5. Európai Jogász Fórum helyszínén, a regisztrációs pultnál vehetô át, névre szólóan. Felhívjuk a fi gyelmet arra, hogy a névre szóló, részvételre jogosító igazolást (kitûzôt) a Fórum teljes idôtartama alatt viselni kell Európai Jogász Fórum

12 Klíma Az átlagos hômérséklet október elején változó, ºC fok. Ne mulasszon el esôkabátot, hidegre való, továbbá társasági összejövetelre öltözetet hozni. Valuta Forint (HUF). A kiadvány megjelenésének idején 1 ~ 300 HUF. Bankjegyek: , , 5.000, 2.000, 1.000, 500, 200 Érmék: 200, 100, 50, 20, 10, 5 Hitelkártya Általánosan elfogadott a hotelekben, jobb éttermekben, üzletekben. Nyitvatartási idô Bankok: hétfôtôl-csütörtökig , pénteken óra, szombat, vasárnap zárva. Egyéb idôpontokban pénzváltás a belváros pénzváltóinál, repülôtéren és a jelentôsebb hotelekben. Üzletek: hétfôtôl-péntekig , szombaton óra, vasárnap zárva. Kivételek: a nagyobb bevásárló központok Elektromosság 230 V. A konnektorok a német szabvány szerintiek (DIN) Idô Közép-európai idôzóna (Greenwich GMT+1) Borravaló Nem kötelezô, de a hotelekben és éttermekben szokásos a szolgáltatások után. Éttermekben, taxi igénybevételénél már elôre tájékozódjon az árakról, éjszakai szórakozóhelyeken különösen. Vízum Az Európai Uniós tagállamok állampolgárainak nincs vízumkötelezettsége. Tagállamon kívüliek elôre informálódjanak. Biztosítás Utas-, baleset- és poggyászbiztosítást célszerû kötni. 12

13 Az 5. Európai Jogász Fórum társasági programajánlatai KONCERT A MÛVÉSZETEK PALOTÁJÁBAN október 1.-én (csütörtökön) óráig A Zene Világnapján koncert neves magyar mûvészek közre mûködésével. A részvétel ingyenes. VÁROSNÉZÉS BUDAPESTEN október 2.-án (pénteken) óráig A félnapos városnézô túra során autóbusszal Budapest legfontosabb nevezetességeit tekinthetik meg: Parlament, Budai Vár egy rövid sétával, Halászbástya, Mátyás templom (belülrôl is), Gellérthegy, Andrássy út, Operaház, Hôsök tere rövid sétával és a Városliget. Részvételi díj: 30 /fô 13 LÁTOGATÁS A MAGYAR PUSZTÁN október 2.-án (pénteken) óráig A rendezvény helyszíne kiemelten védett természetvédelmi terület, amely Budapesttôl 100 km-re található, Európában különlegességnek számít. A program tartalmazza a Fórum helyszínérôl való transzfert (angol, német nyelvû utaskísérôvel). Az érkezést követôen a helyben szokásos köszöntés pálinka, pogácsa után a résztvevôk lovas kocsikkal körutazást tesznek a pusztában, az utat hagyományos pásztorépítmények övezik, láthatók az ôshonos állatok, (szürke marha, racka juh, mangalica sertés) a Pásztormúzeumban megismerkedhetnek a Nemzeti Park növény és állatvilágával, valamint a pásztorélet hagyományaival, tárgyi eszközeivel. Ezt követôen az istállókhoz rövid séta vezet, ahol színvonalas lovasbemutatót láthatnak a vendégek. A bemutatót követôen hagyományos magyar ételek kerülnek felszolgálásra (gulyás, libamáj, nyárson sült csirke, fl ekken, saláták, lángoló palacsinta), természetesen jó minôségû magyar borok kíséretében. Részvételi díj: 90 /fô

14 A MAGYAR NEMZETI GALÉRIA MEGTEKINTÉSE október 2.-án (pénteken) óráig A Magyar Nemzeti Galéria a magyarországi képzômûvészet kialakulásának és fejlôdésének folyamatát a 11. századtól napjainkig dokumentáló és bemutató legnagyobb közgyûjtemény. Megtekintésre kerül a késô középkori faszobrok és táblaképek kiállítása, 15 javarészt teljes egészében fennmaradt szárnyasoltár a 16. század elejérôl, valamint a 19. századi festészet jeles magyar képviselôinek (pl. Székely Bertalan, Munkácsy Mihály, Színyei Merse Pál, Mednyánszky László) mûvei. Transzfer a Fórum helyszínérôl. Részvételi díj: 30 /fô SZENTENDREI KIRÁNDULÁS HAJÓVAL október 2.-án (pénteken) óráig A hangulatos mûvészváros a Duna partján, fôvárosunktól kb. 20 km-re északra fekszik. Városnézés Szentendrén, amely pici barokk házaival, kis múzeumaival és galériáival, csakúgy, mint számtalan kis üzletével Magyarország legkedveltebb kirándulóhelyei közé tartozik. A kirándulás során látogatás a Kovács Margit kerámia múzeumban. Részvételi díj: 45 /fô 14

15 BORKÓSTOLÓS VACSORA október 2.-án (pénteken) óráig Az Oszmán megszállással lakatlanná váló közép-dunai dombokon német telepesek teremtették ujjá a szôlô- és borkultúrát.örököseik a Merfelsz Pincészet borkínálatával tovább nemesítették a gasztronómia és a zene harmóniáját. A borkóstolós vacsora keretében az ötféle kitûnô vörösbor és a négy fogás, a királyi vár középkori miliôje, az andalító dallamok felejthetetlenné teszik az estét. Transzfer a Fórum helyszínérôl. Részvételi díj: 75 /fô A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG PARLAMENTJÉNEK MEGTEKINTÉSE október 2.-án (pénteken) óráig Hazánk legismertebb, legimpozánsabb és egyik legnagyobb épülete, egyben Budapest jelképe, amely között eklektikus stílusban épült. A látogatás során a díszlépcsôházon érkezô résztvevôk megtekinthetik a kupolatermet, ahol a Magyar Szentkoronát ôrzik, továbbá az állami fogadások részére kialakított termeket, amelyek közül a Munkácsy termet az egyik legnagyobb magyar festômûvész monumentális festményei díszítik, valamint a parlamenti üléstermeket. Az épület a Fórum helyszínétôl 15 perc sétával érhetô el a Duna-parton, de igénybe vehetô a 2-es villamos is (kettô megálló). A jelentkezôk figyelmét felhívjuk arra, hogy a parlamenti látogatás során a beléptetés a repülôtérihez hasonló biztonsági elôírások alkalmazásával történik. A részvétel ingyenes 15

16 ZÁRÓ GÁLAVACSORA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA DÍSZTERMÉBEN október 2.-án (pénteken) órakor A vacsorára a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében kerül sor. Az épület 1863-ban reneszánsz stílusban épült és azóta a magyar tudomány fellegvára, amely a Fórum helyszínével szemben, mintegy 300 méterre található, így néhány perces sétával elérhetô. A vacsorán felszolgált ételek kiválasztásánál a szervezôk nagy fi - gyelmet fordítottak arra, hogy az ételek magyar alapanyagokból készüljenek és megfelelôen ötvözzék a hagyományos magyar konyha és a modern külföldi szakácsok általánosan elfogadott gyakorlatát. A menüben, amelyet pincérek az asztaloknál szolgálnak fel, szerepel libamáj, galambleves, bárányborda és különleges desszert is. A vacsorához fogásonként a legjobb magyar pincészetekbôl válogatott borok kerülnek felszolgálásra, ásványvíz és gyümölcslé mellett. Részvételi díj: 90 /fô FIGYELEM! Valamennyi társasági programot csak 20 fô feletti jelentkezés esetén indítjuk, kivéve a puszta programot, ahol legalább 40 fô jelentkezése szükséges. 16

17 Ajánlott szállodák INTERCONTINENTÁL BUDAPEST ***** Az 5. Európai Jogász Fórum helyszíne 1052 Budapest, Apáczai Csere János u Telefon: Fax: Szobaárak: egyágyas: 230 /éj kétágyas: 250 /éj Az ár tartalmazza: büféreggelit, adót, illetéket. Megközelítés: A szálloda távolsága repülôtértôl 22 km, a tömegközlekedési eszközöktôl, metrótól 5 perc gyalogosan, villamostól, autóbusztól 2 perc gyalogosan. Parkolás: a szálloda mélygarázsában, korlátozott számban, térítés ellenében. MERCURE BUDAPEST CITY CENTER **** 1052 Budapest, Váci u. 20. Telefon: Fax: Szobaárak: egyágyas: 139 /éj kétágyas: 159 /éj Az ár tartalmazza: büféreggelit, adót, illetéket. Megközelítés: A szálloda távolsága repülôtértôl 22 km, a tömegközlekedési eszközöktôl (metró, villamos, autóbusz) 5 perc gyalogosan. A szálloda távolsága a Fórum helyszínétôl 1 km, amely gyalogosan 15 perc alatt megközelíthetô. Parkolás: a szálloda mélygarázsában, korlátozott számban, térítés ellenében. MERCURE BUDAPEST KORONA **** 1053 Budapest, Kecskeméti u. 14. Telefon: Fax: Szobaárak: egyágyas: 130 /éj kétágyas: 150 /éj Az ár tartalmazza: büféreggelit, adót, illetéket. Megközelítés: A szálloda távolsága repülôtértôl 18 km, a tömegközlekedési eszközöktôl (metró, villamos, autóbusz) 3 perc gyalogosan. A szálloda távolsága a Fórum helyszínétôl 1,5 km, amely gyalogosan 20 perc alatt megközelíthetô. Parkolás: a szálloda mélygarázsában, korlátozott számban, térítés ellenében. MERCURE BUDAPEST BUDA **** 1013 Budapest, Krisztina krt Telefon: Fax: Szobaárak: egyágyas: 100 /éj kétágyas: 110 /éj Az ár tartalmazza: büféreggelit, adót, illetéket. Megközelítés: A szálloda távolsága repülôtértôl 30 km, a tömegközlekedési eszközöktôl (metró, villamos, autóbusz) 3 perc gyalogosan. A szálloda távolsága a Fórum helyszínétôl 10 km, amely a 2-es metróval 20 perc alatt megközelíthetô. Parkolás: a szálloda mélygarázsában, korlátozott számban, térítés ellenében, ôrzött nyílt parkolóban. Általános információk A szállásfoglalás a megadott címen egyénileg történik. A foglaláshoz szükséges a vendég számlavezetô bankjának megjelölése és bankkártyája adatainak megadása (VISA, Master Card stb. kártyaszám). A fi zetés a vendég távozásakor egyénileg történik a szállodában. A Szervezô Bizottság korlátozott számban foglalta le elôzetesen a szállodai szobákat, a szállás biztosításáért felelôsséget nem vállal Európai Jogász Fórum

18 DANUBIUS HOTEL ASTORIA **** 1053 Budapest, Kossuth Lajos u Telefon: Fax: Szobaárak: egyágyas: 120 /éj kétágyas: 120 /éj Az ár tartalmazza: büféreggelit, adót, illetéket. Megközelítés: A szálloda távolsága repülôtértôl 21 km, a tömegközlekedési eszközöktôl (metró, villamos, autóbusz) 2 perc gyalogosan. A szálloda távolsága a Fórum helyszínétôl 2,5 km, amely a 2-es metróval 15 perc alatt megközelíthetô. Parkolás: a szálloda mélygarázsában, korlátozott számban, térítés ellenében. ART OTEL BUDAPEST **** 1011 Budapest, Bem rakpart Telefon: Fax: Szobaárak: egyágyas: 130 /éj kétágyas: 150 /éj Az ár tartalmazza: büféreggelit, adót, illetéket. Megközelítés: A szálloda távolsága repülôtértôl 23 km, a tömegközlekedési eszközöktôl (metró, villamos, autóbusz) 5 perc gyalogosan. A szálloda távolsága a Fórum helyszínétôl 1 km, amely gyalogosan 10 perc alatt megközelíthetô. Parkolás: a szálloda mélygarázsában, korlátozott számban, térítés ellenében DANUBIUS HOTEL GELLÉRT **** 1111 Budapest, Szent Gellért tér 1. Telefon: Fax: danubiusgroup.com Szobaárak: egyágyas: 99 /éj kétágyas: 153 /éj Az ár tartalmazza: büféreggelit, adót, illetéket, a Gellért fürdôbe való ingyenes belépést. Megközelítés: A szálloda távolsága repülôtértôl 21 km, a tömegközlekedési eszközöktôl (villamos, autóbusz) 2 perc gyalogosan. A szálloda távolsága a Fórum helyszínétôl 4 km, amely a 47-es, 49-es villamossal + a 2-es villamosra való átszállással 20 perc alatt megközelíthetô. Parkolás: a szállodától 100 m-re lévô ôrzött parkolóban, térítés ellenében. MERCURE BUDAPEST DUNA *** 1095 Budapest, Soroksári út 12. Telefon: Fax: Szobaárak: egyágyas: 93 /éj kétágyas: 99 /éj Az ár tartalmazza: büféreggelit, adót, illetéket. Megközelítés: A szálloda távolsága repülôtértôl 27 km, a tömegközlekedési eszközöktôl (villamos, autóbusz) 3 perc gyalogosan. A szálloda távolsága a Fórum helyszínétôl 3 km, amely a 2-es villamossal 10 perc alatt megközelíthetô. Parkolás: a szálloda parkolójában korlátozott számban, térítés ellenében. IBIS BUDAPEST EMKE *** 1072 Budapest, Akácfa u Telefon: Fax: Szobaárak: egyágyas: 82 /éj kétágyas: 93 /éj Az ár tartalmazza: büféreggelit, adót, illetéket. Megközelítés: A szálloda távolsága repülôtértôl 17 km, a tömegközlekedési eszközöktôl (metró, villamos, autóbusz) 2 perc gyalogosan. A szálloda távolsága a Fórum helyszínétôl 4 km, amely a 2-es metróval 15 perc alatt megközelíthetô. Parkolás: a szálloda mélygarázsában, korlátozott számban, térítés ellenében DANUBIUS HOTEL ERZSÉBET *** 1053 Budapest, Károlyi Mihály u Telefon: Fax: danubiushotels.com Szobaárak: egyágyas: 88 /éj kétágyas: 88 /éj Az ár tartalmazza: büféreggelit, adót, illetéket Megközelítés: A szálloda távolsága repülôtértôl 20 km, a tömegközlekedési eszközöktôl (metró, villamos, autóbusz) 3 perc gyalogosan. A szálloda távolsága a Fórum helyszínétôl 2 km, amely a 15- ös autóbusszal 10 perc, gyalogosan 20 perc alatt megközelíthetô. Parkolás: a szálloda mélygarázsában, korlátozott számban, térítés ellenében. 18

Alapinformációk INVITÁLÓ. A Magyar Pszichiátriai Társaság VIII. Nemzeti Kongresszusa 2014. január 22-25 Budapest

Alapinformációk INVITÁLÓ. A Magyar Pszichiátriai Társaság VIII. Nemzeti Kongresszusa 2014. január 22-25 Budapest Alapinformációk Konferencia neve: Magyar Pszichiátriai Társaság VIII. Nemzeti Kongresszusa Konferencia címe: Ép lélekben ép test Corpus sanum in mente sana Időpont: 2014. január 22-25. Helyszín: Budapest

Részletesebben

Tartalom. Jelmagyarázat 6, 24 25, 51, 55. Hasznos információk 5. Városi közlekedés 11. Múzeumok, templomok 14. Kulturális Sugárút 22

Tartalom. Jelmagyarázat 6, 24 25, 51, 55. Hasznos információk 5. Városi közlekedés 11. Múzeumok, templomok 14. Kulturális Sugárút 22 Tartalom 5 Hasznos információk 5 Városi közlekedés 11 Múzeumok, templomok 14 14 Kulturális Sugárút 22 Nevezetességek, városnézés 26 Antiklesen 36 Zene, színház, események 38 Budapest környéke 40 11 42

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSÁNAK SOROS ELNÖKSÉGE ÉS AZ ELNÖKSÉGI RENDEVÉNYSZERVEZÉS

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSÁNAK SOROS ELNÖKSÉGE ÉS AZ ELNÖKSÉGI RENDEVÉNYSZERVEZÉS BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Gazdaságdiplomácia szakirány AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSÁNAK SOROS ELNÖKSÉGE ÉS AZ ELNÖKSÉGI RENDEVÉNYSZERVEZÉS Készítette:

Részletesebben

CIVIL EURÓPA - CIVIL MAGYARORSZÁG

CIVIL EURÓPA - CIVIL MAGYARORSZÁG Az Európa Ház idôszakos kiadványa Alkotmány a villamoson,,a villamoson ingyenesen lehet utazni! ritkán hallható közlemény a tömegközlekedésben, de az Európa Nap alkalmából május 9-én Budapesten közlekedô

Részletesebben

November. 2010. december 3-án újra Prima Primissimákat választ a VOSZ Elnöksége és a Prima Primissima Alapítvány Kuratóriuma

November. 2010. december 3-án újra Prima Primissimákat választ a VOSZ Elnöksége és a Prima Primissima Alapítvány Kuratóriuma VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU 2010. NOVEMBER. 15. ÉVF. 11. SZÁM 2010. december 3-án újra Prima Primissimákat választ a VOSZ Elnöksége és a Prima Primissima Alapítvány

Részletesebben

KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDÕ TÁRSADALMI SZERVEZETEK

KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDÕ TÁRSADALMI SZERVEZETEK KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDÕ TÁRSADALMI SZERVEZETEK XII. ORSZÁGOS TALÁLKOZÓJA 2002. február 14-17 Szarvas HÍRLEVÉL 1. Nimfea Természetvédelmi Egyesület Túrkeve, Kenyérmezei u. 2/d. sz. www.nimfea.hu TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Beszámoló az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek tevékenységéről 2013

Beszámoló az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek tevékenységéről 2013 Beszámoló az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek tevékenységéről 2013 J/13837 Beszámoló az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek tevékenységéről 2013 Alapvető Jogok Biztosának Hivatala 2014

Részletesebben

a Magyar Nemzeti Bizottság közleményei A TARTALOMBÓL Az Europa Nostra 2010-es tanácsülése Isztambulban

a Magyar Nemzeti Bizottság közleményei A TARTALOMBÓL Az Europa Nostra 2010-es tanácsülése Isztambulban ICOMOS HÍRADÓ a Magyar Nemzeti Bizottság közleményei 18. évfolyam - 4.szám 2010. augusztus hó A TARTALOMBÓL CIVVIH ülés - Valetta Beszámoló Az Europa Nostra 2010-es tanácsülése Isztambulban Az EUROPA NOSTRA

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat. EU - Kapcsolatok szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat. EU - Kapcsolatok szakirány 22742 BGF KKFK Elektronikus Könyvtár Az elektronikus könyvtár teljes szövegű dokumentumokat tartalmaz biztosítva a szabad Információ-hozzáférést. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát

Részletesebben

VÁROSLÁTOGATÁSOK KÖRUTAZÁSOK 2015

VÁROSLÁTOGATÁSOK KÖRUTAZÁSOK 2015 VÁROSLÁTOGATÁSOK KÖRUTAZÁSOK 2015 BALTIKUM ÖRMÉNYORSZÁG KAMBODZSA MONGÓLIA CHILE VILÁGKÖRÜLI ÚT BURMA PERU GRÚZIA KIRGIZISZTÁN ÉSZAK-KOREA IRÁN SZENEGÁL SZENTPÉTERVÁR DÉL-AFRIKA UGANDAINDIA SPITZBERGÁK

Részletesebben

Választási képeskönyv elsõ választóknak

Választási képeskönyv elsõ választóknak Választási füzetek 115. Választási képeskönyv elsõ választóknak 2004 Európai parlamenti képviselõ választás Országos Választási Iroda Alapítvány a Választásokért A Választási füzetek címû sorozat szerkesztõje

Részletesebben

1 NAPOS KIRÁNDULÁSOK. Utazás határok nélkül... BÉCS SCHÖNBRUNN MELK-MARIAZELL POZSONY BÉCS-CSOKIGYÁR POZSONY-SCHLOSS HOF BADEN-LAXENBURG KASTÉLY

1 NAPOS KIRÁNDULÁSOK. Utazás határok nélkül... BÉCS SCHÖNBRUNN MELK-MARIAZELL POZSONY BÉCS-CSOKIGYÁR POZSONY-SCHLOSS HOF BADEN-LAXENBURG KASTÉLY Utazás határok nélkül Utazás határok nélkül... Kedves Utasaink! Örömmel mutatjuk be 2014-re összeállított körutazási ajánlatainkat. Köszönjük törzsutasaink töretlen bizalmát és reméljük megújult kínálatunkból

Részletesebben

Hogyan és mikor fordulhatunk az állampolgári jogok országgyűlési biztosához

Hogyan és mikor fordulhatunk az állampolgári jogok országgyűlési biztosához Hogyan és mikor fordulhatunk az állampolgári jogok országgyűlési biztosához Mi is az ombudsman? Az ombudsman a világ számos országában működő emberi jogi jogvédő intézmény. Magyarországi megfelelője a

Részletesebben

A közösségi jog ABC-je

A közösségi jog ABC-je Európai Dokumentumok Oktatási és Kulturális Fôigazgatóság Dr. Klaus-Dieter Borchardt A közösségi jog ABC-je European Commission Az Európai Dokumentumok sorozat e kötete az Európai Unió minden hivatalos

Részletesebben

125 Ft. Regionális Közösségi lap VII. ÉvfolYam - 4. szám. 2011. április

125 Ft. Regionális Közösségi lap VII. ÉvfolYam - 4. szám. 2011. április 125 Ft Regionális Közösségi lap VII. ÉvfolYam - 4. szám 2011. április CIVIL KÖZÖSSÉGEK HÁZA H-7624 Pécs, Szent István tér 17. Telefon: +36 72/ 215 543, 511-815; Fax: +36 72/ 315 679 E-mail: nevhaz@t-online.hu;

Részletesebben

Átadták a 120 ezredik Széchenyi Kártyát. Ülésezett a VOSZ Elnöksége Elvárt járulék helyett jogbiztonságot várunk -Alkotmánybírósági indítvány

Átadták a 120 ezredik Széchenyi Kártyát. Ülésezett a VOSZ Elnöksége Elvárt járulék helyett jogbiztonságot várunk -Alkotmánybírósági indítvány VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU 2009. SZEPTEMBER. 14. ÉVF. 9. SZÁM Szeptember 16-án a Szolnoki Galériában átadták a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Prima Díjakat Átadták

Részletesebben

EURÓPA KULTURÁLIS FÔVÁROSA 2010 Budapest előminősítő pályázata. Víz és metropolisz. Egy nagyváros kultúrája a 21. században

EURÓPA KULTURÁLIS FÔVÁROSA 2010 Budapest előminősítő pályázata. Víz és metropolisz. Egy nagyváros kultúrája a 21. században EURÓPA KULTURÁLIS FÔVÁROSA 2010 Budapest előminősítő pályázata Víz és metropolisz Egy nagyváros kultúrája a 21. században EURÓPA KULTURÁLIS FÔVÁROSA 2010 Budapest előminősítő pályázata Víz és metropolisz

Részletesebben

ÖT ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN 200 KÉRDÉS 200 VÁLASZ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL

ÖT ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN 200 KÉRDÉS 200 VÁLASZ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL ÖT ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN 200 KÉRDÉS 200 VÁLASZ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL Nálunk megtalálja a választ Ha kérdése van az Európai Unióval vagy Magyarország EU-tagságával kapcsolatban, hívja munkanapokon 10 és 18

Részletesebben

Katalógus HIVATALOS. INGYENES MAGYAR 2011. tavasz nyár ősz

Katalógus HIVATALOS. INGYENES MAGYAR 2011. tavasz nyár ősz INGYENES MAGYAR 2011. tavasz nyár ősz Katalógus HIVATALOS BUDAPESTINFO Budapesti Turisztikai Szolgáltató Központ NEVEZETESSÉGEK KULTÚRA KIRÁNDULÁSOK ESEMÉNYEK GYÓGYFÜRDŐK GASZTRONÓMIA VÁSÁRLÁS SZÓRAKOZÁS

Részletesebben

Molekuláktól a globális folyamatokig V. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia. Nyíregyháza, 2008. november 6-9.

Molekuláktól a globális folyamatokig V. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia. Nyíregyháza, 2008. november 6-9. Molekuláktól a globális folyamatokig V. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia Nyíregyháza, 2008. november 6-9. Program és absztrakt-kötet Szerkesztette: Lengyel Szabolcs Mihók Barbara Lendvai Ádám

Részletesebben

Emléktáblát avattak Sinkovits Imre egykori lakóházánál

Emléktáblát avattak Sinkovits Imre egykori lakóházánál XVII. évfolyam 3. szám Megjelenik kéthetente 2011. február 10. Jótékonysági koncert Az izombeteg gyermekek támogatására rendez jótékonysági hangversenyt a Gyógyító Jószándék Alapítvány a Társaskörben.

Részletesebben

www.kisalfoldtravel.hu KÖRUTAZÁSOK 2013 MEGMUTATJUK európa igazi arcát!

www.kisalfoldtravel.hu KÖRUTAZÁSOK 2013 MEGMUTATJUK európa igazi arcát! www.kisalfoldtravel.hu KÖRUTAZÁSOK 2013 MEGMUTATJUK európa igazi arcát! Az út a fontos, nem az út vége. Aki túl gyorsan utazik, az mindent elszalaszt amiért útrakelt! Kedves (leendő) Utasunk! Köszönjük

Részletesebben

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK 12. ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA 2005 ÁPRILIS TÁRSADALMI- GAZDASÁGI HATÁSAI. CZUCZ OTTÓ az Európai Bíróságról

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK 12. ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA 2005 ÁPRILIS TÁRSADALMI- GAZDASÁGI HATÁSAI. CZUCZ OTTÓ az Európai Bíróságról 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890

Részletesebben

A svájci Weisser Ring és a magyar Fehér Gyűrű Egyesület szakmai konferenciája

A svájci Weisser Ring és a magyar Fehér Gyűrű Egyesület szakmai konferenciája A svájci Weisser Ring és a magyar Fehér Gyűrű Egyesület szakmai konferenciája Balatonfüred, 2012. október 25 26. Budapest, 2012. november Szerkesztette: Dr. Baranyó György A konferencia előadói: Dr. Balázs

Részletesebben

RENDEZVÉNYSZERVEZÉS Előadás és szeminárium

RENDEZVÉNYSZERVEZÉS Előadás és szeminárium RENDEZVÉNYSZERVEZÉS Előadás és szeminárium Kiegészítő anyagok Veszprémi Egyetem Turizmus Tanszék Raffai Csilla 2005. Tartalomjegyzék 1. RENDEZVÉNYSZERVEZÉSI ALAPISMERETEK... 3 1.1. RENDEZVÉNYEK VILÁGA

Részletesebben

TÁMOGASSA ADÓJA 1 SZÁZALÉKÁVAL A PRIMA PRIMISSIMA ALAPÍTVÁNYT

TÁMOGASSA ADÓJA 1 SZÁZALÉKÁVAL A PRIMA PRIMISSIMA ALAPÍTVÁNYT VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU 2011. JANUÁR. 16. ÉVF. 1. SZÁM TÁMOGASSA ADÓJA 1 SZÁZALÉKÁVAL A PRIMA PRIMISSIMA ALAPÍTVÁNYT A közhasznú szervezetként mûködô Prima

Részletesebben

Hirdessen a VOSZ-Hírekben!

Hirdessen a VOSZ-Hírekben! Hirdetés Hirdessen a VOSZ-Hírekben! A VOSZ-Hírek tartalmi felépítése miatt egy rendkívül kedvezô és igen hatékony hírdetési lehetôséget kínál, mivel annak állandó rovatai (például: jogszabályfigyelô, szakmai

Részletesebben

Ausztria érdekérvényesítése az Európai Unióban Magyarországról nézve (Eredmények tendenciák következtetések)

Ausztria érdekérvényesítése az Európai Unióban Magyarországról nézve (Eredmények tendenciák következtetések) EURÓPAI MÛHELYTANULMÁNYOK KONCZ JÁNOS Ausztria érdekérvényesítése az Európai Unióban Magyarországról nézve (Eredmények tendenciák következtetések) 2006 Tartalom Bevezetô....................................................................3

Részletesebben

Határon Túli Magyarok Hivatala. A Kárpát-medencén kívül élõ magyarság. T a r t a l o m: Előszó.. 2. 1. Nyugat-Európa 5. 2. Észak-Amerika.

Határon Túli Magyarok Hivatala. A Kárpát-medencén kívül élõ magyarság. T a r t a l o m: Előszó.. 2. 1. Nyugat-Európa 5. 2. Észak-Amerika. Jelentések a határon túli magyarság helyzetérõl Határon Túli Magyarok Hivatala A Kárpát-medencén kívül élõ magyarság 2005 T a r t a l o m: Oldal Előszó.. 2 1. Nyugat-Európa 5 2. Észak-Amerika. 24 3. Dél-Amerika.

Részletesebben

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA TUDÁSTÁRSADALOM, VÁLLALKOZÁSOK, EURÓPA

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA TUDÁSTÁRSADALOM, VÁLLALKOZÁSOK, EURÓPA 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890

Részletesebben