Az ellenőrzés részletes megállapításai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az ellenőrzés részletes megállapításai"

Átírás

1 Az ellenőrzés részletes megállapításai Megbízás A Magyar Triatlon Szövetség november 19-én megbízási szerződés keretében megbízta a Bilanc-Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft-t évekre vonatkozóan a Magyar Triatlon Szövetség számviteli tevékenységének, valamint a gazdálkodás szabályszerűségének ellenőrzésével. Munkámat a Magyar Triatlon Szövetség által részemre átadott iratanyag alapján végeztem. A Magyar Triatlon Szövetség bemutatása A Magyar Triatlon Szövetséget 1989.évben a sportágban működő sportszervezetek hozták létre. Székhely: 7100 Szekszárd, Keselyűsi u. 3. A szakszövetség: jogi személy Bírósági nyilvántartási szám: Fővárosi Bíróság (Budapest) 41 Civil szervezet jogállása: Kiemelten közhasznú Közhasznú nyilvántatásba vétel: Bejegyzési száma: Pk.60164/2001/1 Adószáma: Képviselő: dr. Biró Marcell elnök A vizsgált időszakban hivatalban lévő vezetők: Czencz Péter főtitkár 1

2 Lányi András elnök A Magyar Triatlon Szövetség főbb adatai az alábbiak: Megnevezés év 2011.év 2012.év Összes bevétel ebből kapott támogatás Összes kiadás Zárómérleg szerinti saját tőke Tárgyi eszközök nettó értéke Átlagos állományi létszám A Magyar Triatlon Szövetség évi szakmai tevékenységének rövid leírása Kizárólagos joggal szervezi, irányítja, ellenőrzi és népszerűsíti a sportágban folyó tevékenységet, részt vesz a nemzetközi sportszövetségek tevékenységében. Hozzájárul a rendszeres sportolás, az egészséges életmód iránti igény felkeltésében, társadalmi öntevékenység, a közösségi élet kibontakoztatásában. A Szövetség évi szakmai tevékenységének kiemelkedő eseménye a Magyarországon rendezett Világbajnokság szervezésével kapcsolatos teendők voltak. 2

3 A Magyar Triatlon Szövetség szabályozottsága Alapszabály Egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály nappal került elfogadásra. Jogszabályi háttér: Ptk és az Et. valamint a Közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI.tv. és a Sportról szóló évi I. tv. Belső szabályzatok A Szövetségre a számvitelről szóló évi C. törvény, valamint a végrehajtására kiadott 224/2000. (XII.19.) kormányrendelet előírásai vonatkoznak. A szabályzatok áttekintése során hibák, hiányosságok kerültek felszínre. A jelenlegi szabályozás nem biztosít megfelelő keretet a szabályszerű, törvényes működésnek. Nem rendelkezik aktualizált - Számviteli politikával -számlarend és számlatükör -bizonylati szabályzat -Eszközök és Források értékelési szabályzatával, -Leltározási szabályzattal -A feleslegessé vált vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzatával, -Pénz- és érték kezelési szabályzattal, Fentiek a Számviteli tv. által előírt kötelezően elkészítendő belső szabályzatok, melyeket a törvényi változásokat követően 90 napon belül aktualizálni szükséges. Az alábbi szabályzatokat a hatékony gazdálkodás és a közpénzekkel való megfelelő elszámolás érdekében szükséges elkészíteni és alkalmazni. 3

4 -Gazdálkodási szabályzattal, - Személyi használatú mobiltelefon biztosításáról szóló szabályzattal - Gépjármű üzemeltetési szabályzattal - Reprezentációs szabályzattal - Iratkezelési szabályzattal - Kiküldetések és utazási költség elszámolások szabályozása Beszámolók és könyvvezetés A Magyar Triatlon Szövetség főkönyvi könyvelését kettős könyvvitel rendszerében rögzíti a TenSoft könyvelő program segítségével. Beszámolási kötelezettségének a Számviteli tv. és a 224/2000. (XII.19.) kormányrendelet alapján egyszerűsített éves beszámoló, valamint közhasznúsági jelentés készítésére kötelezett. Megállapítások: 1. A szeptemberében megrendezett VB hez kapcsolódóan a Szövetséget ,- Euro ITU jogdíj fizetési kötelezettség terhelte a VB megrendezésének évében. A Szövetség a jogdíjat ,-Ft értékkel rögzítette könyveiben tévesen nem a évi költségek között, hanem a 412. Tőketartalék csökkenéseként. Ezzel súlyosan megsértve a Számviteli tv. szabályait azért, hogy a mérlegben kimutatott ,-Ft veszteséget ne növelje további ,-Ft-tal. (1.sz. melléklet) 2. A Szövetség évi egyszerűsített éves beszámolójában az érdemi tőkeváltozás elkerülése érdekében az aktív időbeli elhatárolással szemben ,-Ft várható bevételt mutatott ki és számolt el könyveiben. A főkönyvi könyvelésben 2011.évre áthúzódó támogatások megjegyzéssel került könyvelésre a 391.Bevételek aktív időbeli elhatárolása és a 412. Tőketartalék között. A rögzített könyvelési tétel hibás, illetve nem derült ki a dokumentumokból a célja, mivel az iratok között nem találtam arra vonatkozó részletes kimutatást és dokumentációt amely megalapozná a bevétel elszámolásának jogszerűségét. A évben kimutatott várható bevételt évben nem realizálta, így azt szabálytalanul a felhalmozott tőkeváltozással (eredménytartalékkal) szemben kivezette. (1.sz. melléklet) A fenti tétel évben végrehajtott korrekciója alkalmával a beszámolóban azt nem az 4

5 előző évek módosításaként mutatta ki, és a beszámoló szöveges része sem ad magyarázatot a saját tőke ,-Ft összegű csökkenésére, ezzel súlyosan megsértve a Számviteli tv. több pontját. (folytonosság-, teljesség elve, elhatárolások kezelése.) 3. A Magyar Triatlon Szövetség én megállapodást kötött az Invitel Távközlési Zrt-vel. A megállapodás alapján a 2010.szeptember között Budapesten megrendezésre kerülő VB hivatalos támogatója az Invitel Távközlési Zrt. A megállapodás szerint az Invitel Zrt ,-+Áfa összegben szolgáltatást nyújt a Szövetség részére. A megállapodás 3. pontja rögzíti, hogy a felek a szolgáltatások ellenértékét un. barter ügylettel rendezik, azaz a Szövetség ugyanabban az értékben reklám- és marketingszolgáltatásokat nyújt az Invitel Zrt. részére. A Szövetség a megállapodás alapján én kiállította számláját reklám és marketingszolgáltatásról /10 számon összesen ,-Ft összegről és azt bevételként elszámolta. A kiszámlázott összeget az Invitel Zrt. átutalta a barter megállapodás ellenére, továbbá a telekommunikációs szolgáltatásokról késve n készítette el a számlát ( sz.). Az Invitel Zrt által tévesen utalt 10 m Ft nem került visszautalásra a Szövetség által, és azt a Szövetség jogtalanul felhasználta. A 10M Ft-os kötelezettség a mai napon is fennáll és terheli a Szövetséget. (2.sz. melléklet) A Szövetség figyelmen kívül hagyva a számviteli alapelveket évben nem számolta el várható költségként könyveiben annak ellenére, hogy a kötelezettségvállalás megtörtént. A évi beszámoló ezen tételt nem tartalmazza, ezért e tétel hatására ,- Ft-tal több eredményt mutatott ki a Szövetség a VB rendezésének évében. A következő évben került költségként elszámolásra az Invitel Távközlési Zrt. által nyújtott VB-hez kapcsolódó szolgáltatás számlája. Csupán a fenti két (1., 3.) tétel hatására a Szövetség valójában már évben elveszítette a Saját tőkéjét, ami megmutatkozott a likviditási helyzetén is. A vezetésnek intézkedéseket kellett volna tenni a pénzügyi helyzet stabilizálása és a saját tőke rendezése érdekében. (A Számviteli tv. és számviteli elvek megsértése mellett a Hitelezők védelme nem érvényesült, fedezet nélküli kötelezettségvállalások történtek 2010-ben és az azt következő évben.) Az alábbiakban bemutatásra kerül a fenti 1-3 megállapítás hatása a évi beszámolóra: 5

6 6

7 A tétel megnevezése Mérleg adatai Megállapítások hatása A. Befektetett Eszközök I. Immateriális Javak II. Tárgyi Eszközök III. Befektetett Pénzügyi Eszközök 05 B. Forgóeszközök I. Készletek 07 II. Követelések III. Értékpapírok 09 IV. Pénzeszközök C. Aktív Időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN D. Saját tőke I. Induló tőke / Jegyzett tőke II. Tőkeváltozás / Eredmény III. Lekötött tartalék 16 IV. Értékelési tartalék 17 V. Tárgyévi eredmény alaptevék VI. Tárgyévi eredmény váll tev 19 E. Céltartalákok 20 F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek 22 II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 23 III. Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN

8 A tétel megnevezése Mérleg adatai Megállapítások hatása A. Összes közhasznú tev bevétele Közhasznú célú működésre kapott tám a) alapítótól 04 b) központi költségvetéstől c) helyi önkormányzattól d) egyéb Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tev. származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel B. Vállalkozási tevékenység bevétele C. Összes bevétel (A+B) D. Közhasznú tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások 27 F. Összes ráfordítás (D+E) G. Adózás előtti vállalkozási eredmény 29 H. Adófizetési kötelezettség 30 I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) 31 J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) További kedvezőtlen hatást gyakorolt a VB szervezésével kapcsolatos kapott támogatás sikertelen elszámolása. A támogatásként kapott ,-Ft-tal nem tudott elszámolni a Szövetség, annak ellenére, hogy hiánypótlásra volt lehetőség. A hiánypótlás alkalmával sem nyújtotta be a hiányzó ill. a megfelelő iratokat, ezért évben a kapott támogatásból ,-Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett a NEFMI felé, melyet a jelenleg is részletekben fizet a Szövetség, 8

9 január 2-i dátummal ,-Ft értékű vevői követelés kivezetését rögzítette a Szövetség a könyvekben rendező csomag megjegyzéssel, melyet az egyéb ráfordítások között számolt el. (3.sz. melléklet) Az elszámolás jogszerűségét megalapozó dokumentumok nem találhatók az átadott iratanyagban. A vizsgálat során az sem derült ki, hogy mely vevőt (vevőket) és mely számlákat érintette a kivezetés. Az ok lehet: - behajthatatlan követelés leírása(ebben az esetben rendelkezni kell a behajtás megkísérlésének irataival, mint felszólító levél, ügyvédi megkeresés, végrehajtás kérése., tehát a behajthatatlanság tényét dokumentálni kell. ) - ismeretlen vevő (korábbi nem megfelelő nyilvántartásból adódóan) A tétel tisztázása érdekében további vizsgálat szükséges. Elsőként a vevő(k) azonosítása szükséges, valamint a kivezetett számlák megjelölése. Amennyiben további vizsgálat indokolt a vevő partnerrel a kapcsolat felvétele az azonos könyvelés érdekében. (nyilatkozatok, bizonylatok és egyenlegközlők beszerzése). A kiemelt tételeken túlmenően évben több a évi tevékenységhez kapcsolódó költség került elszámolásra szintén szabálytalanul évi költségként kimutatva. (Top Two Bt, ) A főkönyvi könyvelésben nem következetes az egyes gazdasági események főkönyvi számlákon való rögzítése, valamint esetenként nem megfelelő a főkönyvi számlaszámok alkalmazása (a fentieken túl pl: lízing kamata 53 főkönyvön szerepel, a kisértékű eszközök beszerzése az 51 fkön került elszámolásra az anyagktgek között például: évben vásárolt számítógép, iratkötő gép.) Bizonylatok vizsgálata Munkám során a vizsgált évek bizonylati rendjét, bizonylati fegyelmét, kötelezettségvállalási rendszerét szúrópróbaszerűen ellenőriztem. A bizonylatok tételes vizsgálata véletlenszerűen kiválasztott időszakokra történt mindhárom évre vonatkozóan. Az ellenőrzött bizonylatok alapján megállapítható, hogy a pénztár vezetése nem megfelelő, a pénztári bizonylatokon, mint a számviteli elszámolás és a készpénz- forgalom alapbizonylatain az aláírások rendkívül sok esetben hiányoznak. Nem valósul meg az utalványozás és az ellenőrzés. Megállapítható, hogy a pénztár bizonylatok utólag készültek, nem a pénzmozgással azonos időben. A kifizetések esetlegesen az utalványozás előtt megtörténtek. A kötelezettségvállaláshoz és utalványozáshoz kapcsolódó különböző jogkörök gyakorlóinak 9

10 valamint a pénztáros és pénztár ellenőr aláírás mintái nem állnak rendelkezésre. Pénztár ellenőrzés év ki pénztárbizonylaton kiadásba helyezve ,-Ft Drovák Eduárd részére december havi munkabér címén. A pénztárbizonylat, illetve a bérjegyzék nincs aláírva a dolgozó által. (4.sz. melléklet) ki Pál Balázs részére kiküldetési ktg térítés címén ,- Ft. került kifizetésre. A csatolt kiküldetési rendelvényen az aláírások hiányoznak. Az összeg átvételének elismerését igazoló kiadási pénztárbizonylaton is csak a könyvelő, pénztáros és a pénztárellenőr aláírása található. Utalványozó aláírása, illetve a kiküldetés teljesítésének igazolása nem történt meg, illetve a kiküldött Pál Balázs sem írta alá a bizonylatokat. (5.sz. melléklet) ki bizonylat szerint ,- Ft kiadás elszámolása Czencz Péter részére PÉNZTÁR KORREKCIÓ JK. SZERINT címén. A bizonylathoz a hivatkozott jegyzőkönyv nincs csatolva. A kiállított pénztárbizonylaton csak az ellenőr és a pénztáros, könyvelő aláírása található. A főkönyvi könyvelésben a 459 fk Egyéb kötelezettségre, majd onnan (hibás könyveléssel) az eredmény-tartalékkal szemben kivezetésre került. (6.sz. melléklet) ki bizonylat szerint ,- Ft került kifizetésre és elszámolásra a Tatabányai Kerékpáros és Triatlon Klub részére versenybírói díj címén. A bizonylathoz nem került becsatolásra a teljesítésigazolás. (7.sz.melléklet) ki bizonylat szerint ,- Ft került kifizetésre és elszámolásra a Tatabányai Kerékpáros és Triatlon Klub részére versenybírói díj címén. A bizonylathoz nem került becsatolásra a teljesítésigazolás. (8.sz.melléklet) ki bizonylat szerint ,- Ft került kifizetésre és elszámolásra a Tatabányai Kerékpáros és Triatlon Klub részére versenybírói díj címén. A bizonylathoz nem került becsatolásra a teljesítésigazolás. (9.sz.melléklet) ki bizonylaton kifizetésre és elszámolásra került Dóczy Rita részére ,- Ft kiküldetési ktgtérítés. A pénztárbizonylaton és a kiküldetési rendelvényen is hiányzik Dóczy Rita aláírása.(10.sz.melléklet) ki bizonylaton kifizetésre és elszámolásra került Pál Balázs részére ,- Ft kiküldetési ktgtérítés. A pénztárbizonylaton és a kiküldetési rendelvényen is hiányzik Pál Balázs aláírása.(11.sz. melléklet) ki bizonylat alapján ,- Ft került kifizetésre a Tatabányai Kerékpáros és Triatlon Klub számlája ellenértékeként. A számlához nincs mellékelve teljesítésigazolás valamint az iratanyagban nem található ide vonatkozó szerződés.(12.sz.melléklet) 10

11 ki bizonylat alapján ,- Ft értékben a Sport XXI. program terhére 70 db póló vásárlása történt. A bizonylaton található feljegyzés szerint a pólókat a rendezők, közreműködők részére adták át. A pólók átadásáról nem található aláírt átvételi lista. (13.sz.melléklet) ki bizonylat szerint elszámolásra került 9.540,- Ft Pál Balázs kiküldetési költség. A bizonylaton hiányzik az összeg átvételét igazoló aláírás. A kiküldetési rendelvény szintén nem került aláírásra - hiányzik a munkavállaló aláírása. (14.sz.melléklet) ki bizonylat szerint elszámolásra került ,- Ft Dóczy Rita kiküldetési költség. A bizonylaton hiányzik az összeg átvételét igazoló aláírás. A kiküldetési rendelvény szintén nem került aláírásra a munkavállaló részéről. (15.sz. melléklet) ki bizonylat szerint Triatlon EB n autóbérlés jogcímen elszámolásra került ,- Ft. A pénztárbizonylatot sem az utalványozó sem az összeg átvevője nem írta alá. A bizonylathoz nincs csatolva számla, mely a kifizetést ill. a költségelszámolást megalapozza. (16.sz.melléklet) ki bizonylat szerint kifizetésre került ,- Ft versenybírói díj a Tatabányai Kerékpáros és Triatlon Klub számlája. A számlához nincs teljesítés igazolás csatolva, és a szerződés sem található az iratok között. (17.sz. melléklet) ki bizonylat szerint elszámolásra került ,- Ft Dóczy Rita kiküldetési költség. A bizonylaton hiányoznak az aláírások (utalványozó, az összeg átvevőjének aláírása) A kiküldetési rendelvény szintén nem került aláírásra. Hiányzik a munkavállaló a kiküldetés teljesítését igazoló aláírása. (18.sz. melléklet) ki bizonylat szerint elszámolásra került ,- Ft Pál Balázs kiküldetési költség. A bizonylaton hiányoznak az aláírások (utalványozó, az összeg átvevőjének aláírása) A kiküldetési rendelvény szintén nem került aláírásra. Hiányzik a munkavállaló és a kiküldetés teljesítését igazoló aláírása. (19.sz. melléklet) ki Pál Balázs augusztus havi kiküldetési ktg ,- Ft összegben elszámolásra került. Sem a kiadási pénztárbizonylat, sem a kiküldetési rendelvény nincs aláírva az utalványozó, illetve a kiküldetés teljesítésének igazolásaként. A készpénz átvételének elismerését igazoló aláírás is hiányzik Pál Balázs részéről. (20.sz.melléklet) ki Dóczi Rita augusztus havi kiküldetési ktg ,- Ft összegben elszámolva. Hiányzó aláírások ua. mint fent. (21.sz. melléklet) ki Drommer Gyula részére kiállított bizonylat ,- Adidas sport melegítő, papucs vásárlásáról számla elszámolásra került. Hiányzik a sportoló átvételi elismervénye az átvett sportruházatról ki Drommer Gyula részére kiállított bizonylat ,- Ft összegről, mely 45 db Dechatlon póló beszerzését tartalmazza. A pénztárbizonylat mellékletét képező számla nincs csatolva, tehát a költség elszámolása és a pénz kifizetése nem jogszerű. A kiadási pénztárbizonylatot Drommer 11

12 Gyula nem írta alá, azaz a pénz átvételének igazolása sem történt meg. Az utalványozó aláírása is hiányzik. (22.sz.melléklet) ki biz. szerint THREE-Sixty kft számlája ,-Ft került kifizetésre. A számlához nincs csatolva teljesítésigazolás. Az iratanyagban erre vonatkozó szerződést nem találtam. (23.sz.melléklet) ki biz ,- Ft kifizetése és elszámolása történt a Tatabányai Kerékpáros és Triatlon Klub részére versenybírói díj jogcímén. A számlához nincs csatolva teljesítésigazolás, szerződés, valamint az utalványozás sem történt meg. (24.sz.melléklet) ki biz ,- Ft értékben 42 db női úszó triatlon dressz került beszerzésre. A pénztárbizonylaton hiányzik az utalványozó aláírása, valamint nincs csatolva a sportolók részére történt átadásról jegyzék. (25.sz.melléklet) ki biz. szerint a Tatabányai Kerékpáros és Triatlon Klub részére versenybírói díj ,-Ft összegben került kifizetésre és elszámolásra. A számlához nincs csatolva teljesítésigazolás, valamint az utalványozás ténye nem található a bizonylatokon. (26.sz. melléklet) ki biz ,- Ft értékben 73 db női úszó triatlon dressz került beszerzésre. A pénztárbizonylaton hiányzik az utalványozó aláírása, valamint nincs csatolva a sportolók részére történt átadásról jegyzék. (27.sz. melléklet) ki biz. Pál Balázs kiküldetési ktg elszámolás ,-Ft. A pénztárbizonylat és a kifizetés alapjául szolgáló csatolt kiküldetési rendelvény nincs aláírva sem a munkavállaló, sem a kiküldetést igazoló személy által. A kifizetés utalványozása nem történt meg. (28.sz. melléklet) ki Dóczy Rita részére ,- Ft kiküldetési ktgtérítés került elszámolásra. A pénztárbizonylaton hiányoznak az aláírások, valamint a csatolt kiküldetési rendelvény sem került igazolásra, utalványozásra. (29.sz.melléklet) Szeptember hónap folyamán a pénztárbizonylatok jelentős részénél az utalványozás nem történt meg ki biz. Pál Balázs részére kiküldetési ktgtérítésként ,- Ft került elszámolásra. A pénztárbizonylat és a kifizetés alapjául szolgáló kiküldetési rendelvény nem került aláírásra az utalványozás nem történt meg. A pénz átvevőjének aláírása is hiányzik. (30.sz.melléklet) ki biz. Dóczy Rita részére kiküldetési ktg térítés ,- Ft került elszámolásra. A pénztárbizonylat és a kifizetés alapjául szolgáló kiküldetési rendelvény nincs aláírásra az utalványozás nem történt meg. A pénz átvevőjének aláírása is hiányzik. (31.sz.melléklet) Az október, a november valamint a december havi pénztárbizonylatok egyikén sem található az utalványozás ténye. VB pénztár 12

13 hónaptól vezette vállalkozási szerződés alapján a Stromboly Event Rendezvényszervező Kft. A szerződésben a VB készpénzforgalmának vezetésével megbízott személy neve nincs megjelölve, illetve az iratok között sem található olyan dokumentum, amely a pénztáros kijelölésére vonatkozna. A Szövetség szabálytalanul járt el, amikor a pénztár kezelését külső vállalkozóra bízta. Továbbá megállapítható, hogy teljességgel szabálytalanul kezelte azt a Megbízott. A VB pénztár a főkönyvi könyvelésben elkülönítetten került nyilvántartásra a 3811 főkönyvön. A pénztár analitikus nyilvántartását excel tábla segítségével vezette a vállalkozó. Esetenként szabálytalanul kompenzálta a bevételeket a kiadással. A VB pénztár tételeit a főkönyvi könyvelés nem tételesen tartalmazza, hanem az excel tábla bizonyos szempont (költség nemenként) szerinti csoportosítása alapján képzett összegeket könyvelte a könyvelés. Ezáltal a könyvviteli nyilvántartás azonosíthatatlan tételeket tartalmaz. (Ez a gyakorlat ellentétes a Számviteli tv. és az Áfa tv. szabályaival) Általánosságban megállapítható, hogy a bizonylatok utalványozása, ellenőrzése nem történt meg. A készpénzes alapbizonylatokon kívül számos olyan kifizetés is történt, melyek készpénzes kifizetésének igazolására az összeg átvevőjének aláírása szolgál, egyéb bizonylat, számla nincs csatolva. Előfordult, hogy ezeknél a tranzakcióknál a készpénz átvevőjének aláírása is hiányzik. (Pl.: Drommer Gyula kiküldetés ,-Ft. A VB pénztárban elszámolt üzemanyag számlák nem azonosíthatók, hogy melyik gépkocsi üzemeltetésével kapcsolatos. ( menetlevelek és útnyilvántartások nem készültek, illetve amennyiben készült hiányosan vannak kitöltve, nem tartalmazza a gépkocsivezető nevét, a gk rendszámát )A menetlevelekhez nem készült üzemanyag elszámolás. A VB pénztár bizonylatait tételesen ellenőriztem, megállapítottam, hogy hónapban a könyvelési adatokhoz, ill. az excel tábla adataihoz képest hiányoznak bizonylatok, melynek tételei és összege a 32.sz.mellékletként csatolt táblában látható. Összesen ,- Ft kiadáshoz nem található alapbizonylat, kifizetése nem megalapozott. Amennyiben a pénztárbizonylathoz tartozó alapbizonylat nem található, amely a gazdasági esemény megtörténtét igazolja, úgy az pénztárhiányként kezelendő. A fentiekben leírt megállapítások alapján az alábbi tételek pénztári kiadása nem fogadható el Ki Pénztárkorrekció jk. szerint Ki hiányzó alapbizonylat és aláírások Ki hiányzó alapbizonylat és aláírások , , ,- 13

14 hó VB pénztár VB pénztár hiányzó alapbizonylatok ,- Összesen: ,- A szigorú számadású bizonylatok többségét a Tensoft könyvelő programból nyomtatták (pénztárbizonylat) Összességében megállapítható, hogy a Magyar Triatlon Szövetség pénztárának és a VB pénztár vezetése nem megfelelő, gyakran tapasztalható a bizonylatok tartalmi alaki hiányossága. A pénztárbizonylatokon általában nem a magánszemély neve került feljegyzésre (számlával elszámoló személy), hanem a számlát kibocsátó cég neve (pl: Mol, McDonalds, CBA..) Gyakran előfordul, hogy a pénztárbizonylatokon az összeg átvevőjének aláírása hiányzik. Gépkocsi használattal kapcsolatos észrevételek A menetlevelek, útnyilvántartások, kitöltése sok esetben hiányos, előfordult, hogy a gk. vezető nevét nem tüntették fel. A menetlevelek nem a pontos útvonalat és távolságot tartalmazzák. Az aláírások hiányoznak. A menetleveleket nem a szigorú számadású nyomtatványok rendje szerint kezelték. A km teljesítmény és az üzemanyag felhasználás valamint az átlagfogyasztás nincs dokumentálva. Ugyanez a megállapítás érvényes a saját tulajdonú személygépkocsik használatával kapcsolatos kiküldetési költségelszámolásokra is. Számos esetben megállapítható a pontatlan útvonal és távolság megjelölés, valamint az aláírások hiánya. A FORD szgk. üzemanyag elszámolásával kapcsolatban nem készült útnyilvántartás, vagy nem minden esetben készült útnyilvántartás, így nem ellenőrizhető az üzemanyag számlák jogossága. Rendszeresen előfordult, hogy Czencz Péter egymást követő napokon vásárolt üzemanyagot számolt el. A sportolók és rendezők részére átadott sportruházat, pólók, sporteszközök kezelése, átadása nem megfelelő. Hiányosságok tapasztalhatók a készletek elszámolása, nyilvántartása területén. Gyakran előfordul, hogy a sportoló részére történt sporteszköz illetve sportruházat átadásátvételének ténye nem igazolható. 14

15 Reprezentásiós költségek elszámolása esetén nincs dokumentálva, hogy mely partner megvendégelése kapcsán, illetve milyen alkalomból merült fel a reprezentációs ktg. Gyakori a reprezentációs kiadások számláin az elnökségi ülés terhére megjegyzés. Sokszor aránylag kis összegű McDonalds, CBA..számlák kerültek elszámolásra, ezekkel kapcsolatban felmerül a kérdés, hogy valóban reprezentációról van-e szó, vagy a személyes étkezési költségeket ezen jogcímen számolta el a Szövetség. VB vel kapcsolatos szerződések vizsgálata VB szervezése A 21IDEA Kft kapott megbízást a VB szervezésére létrehozott szervező bizottság operatív vezetésének ellátására ( az egyes szakterületek és szakfeladatok valamint az egyes szakterületek vezetőinek munkájának összehangolása, koordinálása valamint az egyes szakterületek vezetői munkája ellenőrzése). Megbízási díj: ,-+Áfa A Megbízott 21IDEA Kft által kiállított alábbi számlákhoz kapcsolódóan nem található teljesítésigazolás AC7S-W sz a számla összege: ,- AC7S-W sz a számla összege: ,- (42.sz. melléklet) SBR Sport Events KFt A évi VB szervezésével kapcsolatos feladatok végzése. Kapcsolattartás a Nemzetközi Triatlon Szövetséggel. A Nemzetközi Triatlon Szövetség előírásainak beillesztése és megtervezése a VB lebonyolításához, ezek folyamatos ellenőrzése. Ezen belül kiemelten: A VB versenypályáinak kijelölése sportszakmai szempontok és ITU versenyszabályok figyelembevételével. Vállalkozói díj: ,-Ft.+ Áfa. Drops Sport Kft 15

16 1. Az iratanyagban nem találtam a Drops Sport Kft-vel kötött szerződést sem teljesítési anyagot a Drops Sport által án kelt ( i teljesítésű) /Ft számú számlához kapcsolódóan. A számla összege: ,-Ft+Áfa, mely összeg a án kiállított Teljesítésigazolás alapján a következő tevékenységek ellenértéke: -VB-vel kapcsolatos megvalósíthatósági tanulmány készítése, dokumentálása -szükséges szakhatósági előzetes vélemények begyűjtése -a tanulmány nyomon követése és szükség szerinti aktualizálása -a tanulmány tartalmának képviselete További vizsgálat szükséges, hogy a Drops Kft végezhette-e a szerződésben vállalt tevékenységeket illetve a megjelölt tanulmányok dokumentációk fellelhetők-e. (43. sz. melléklet) 2. A Drops Kft által án kiállított /Ft számú számla (Teljesítés időpontja: ) ,-+áfa összegben ugyanazon tevékenységek ellenértékét tartalmazza, mint az 1. pontban jelzett /Ft számú számla! A /Ft számú számlához fellelhető az iratanyagban a vállalkozási szerződés, mely január 14-én kelt. A Nemzeti Erőforrás Minisztérium nem fogadta el a /Ft. számú számla elszámolását a támogatással szemben, azzal a jogos indokkal, hogy a vonatkozó vállalkozási szerződést a számla kiállításának kelte és a számlán szereplő szolgáltatás teljesítésének kelte a, mely időpontot követően, én történt meg a megrendelő Szövetség és a Drops Kft közötti vállalkozási szerződés megkötése. A teljesítést követő utólagos szerződéskötés miatt a számla nem számolható el. (44.sz. melléklet) 3. A Drops Kft. által én benyújtott /Ft sz. sportszervezés ,-+Áfa összegű számlához kapcsolódóan nem található teljesítésigazolás és szerződés. Az 1. és 3. pontban jelzett számlákat eredeti szándéka szerint a Szövetség VB saját forrás terhére számolta el, míg a 2. pontban említett számlát a Támogatás terhére kívánta elszámolni. A számviteli nyilvántartás szerint mindhárom számla saját forrás terhére került elszámolásra. (45.sz. melléklet) 16

17 Top Two Bt. Szerződés tárgya: VB szervezésével kapcsolatosan a Magyar Triatlon Szövetség és az egyes nemzeti triatlon szövetségek közötti kapcsolattartás, általános információ szolgáltatás. A szerződés március szept.30-ig időszakra terjed. Megbízási díj: ,-+áfa/hó A Társaság által benyújtott alábbi számlákhoz nincs csatolva teljesítésigazolás: CO8SA sz CO8SA sz A szerződés szerinti vállalt feladatok elvégzését dokumentáló teljesítési anyag nem fellelhető. (46.sz. melléklet) Stromboly Event Kft A Szövetség több szerződést kötött a Stromboly Event Kft-vel a VB szerzvezésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellátására január 6-án kelt vállalkozási szerződés tárgya: -a VB által használt rendezvény területek felmérése, helyszín rajzainak elkészítése -a VB verseny pályáinak kijelölése, felmérése, térképek elkészítése -a VB, Nemzetközi Triatlon Szövetség (ITU) előírás elvárásait szolgáló verseny szervezeti felépítésének kidolgozása, munkaköri feladatok meghatározása -a VB terület használatához és forgalomkorlátozási terveinek engedélyezéséhez szükséges dokumentumok elkészítése Vállalkozási díj: ,-+Áfa Teljesítési határidő: A Stromboly Event Kft által kiállított 2010./ sz. számlán szereplő szolgáltatás 17

18 teljesítésére 2009.december 31-én került sor, a számla kelte január 11. A kapcsolódó szerződést a számla szerinti teljesítés időpontját követően kötötték meg. Fenti okok miatt a Nemzeti Erőforrás Minisztérium nem fogadta el a számla elszámolását az állami támogatás terhére. A szerződés szerinti vállalt feladatok elvégzését dokumentáló teljesítési anyag nem lelhető fel. (47. sz. melléklet) március 3-án kötött vállalkozási szerződés tárgya: a VB előkészítésével, tervezésével,szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos feledatok. Vállalkozási díj: ,-+áfa az alábbi részletekben Vállalkozói díjrész Számla kiállítása ,-+áfa ,-+áfa ,-+áfa ,-+áfa ,-+áfa A szerződéshez kapcsolódóan a számlák az alábbiak szerint kerültek kiállításra a Szövetség felé: Stromboly Kft által kiállított számla összege Számla kelte Számla száma Számlán feltüntetett teljesítés időpontja Teljesítésigazolás dátuma ,-+áfa / ,-+áfa / ,-+áfa / ,-+áfa /

19 ,-+áfa / A 2010/6 valamint a 2010/17 sz. számlák esetében a számla kiállítása megelőzte a teljesítésigazolás kiállításának dátumát. A Nemzeti Erőforrás Minisztérium fenti számlák egyikét sem fogadta el, így azokat saját forrásból finanszírozta a Szövetség. (48.sz.melléklet) március 3-án újabb Vállalkozási szerződést kötött a Szövetség a Stromboly Event Kftvel az alábbi tevékenységek végzésére: -VB főbb költségvetési elemeinek meghatározása -VB előkészítésével kapcsolatos készpénzkezelés -VB előkészítésével kapcsolatos személyzeti terv készítése -Catering terv elkészítése, és annak lebonyolítása -VB szervezőbizottsága számára iroda és tárgyaló infrastruktúra biztosítása, valamint a KUB 569 frsz-ú Mercedes Sprinter gépkocsi korlátlan magyarországi használata. Nem található a gépkocsi átadás átvételéről jegyzőkönyv, valamint az elvégzett feladatokról sem található dokumentum. Szerződés összege: ,-+áfa A Vállalkozó Stromboly Event Kft nem a szerződésben meghatározott ütemezés szerint állította ki számláit, és esetenként a teljesítésigazolások dátuma eltér a számlán szereplő teljesítés napjától. A számlán feltüntetett tevékenység: rendezvényszervezés, amely nem azonos a szerződés valamint a teljesítésigazolás tartalmával. (A szerződés és teljesítés ig. szerint házipénztár vezetése, kezelése véleményem szerint nem végezhető vállalkozási szerződés keretében. Megjegyzések a VB pénztár fejezetnél) A szerződés 5.2. pontja szerint a Vállalkozó sikerdíjra jogosult, amennyiben a jóváhagyott tervezett költségvetés és a rendezvény végleges költségvetése között nyereség keletkezik, annak 20%-a, de legfeljebb ,-Ft sikerdíj illeti meg a Stromboly Event Kft-t. (49.sz. melléklet) 19

20 Számviteli és pénzügyi feladatok ellátása A Magyar Triatlon Szövetség a VB-vel kapcsolatosan megnövekedeltt számviteli és pénzügyi feladatainak végzésére Tornóczki Istvánné egyéni vállalkozóval kötött megbízási szerződést közötti időszakra. A szerződéshez kapcsolódó számlák mögött nem minden esetben találhatómeg a teljesítésigazolás. AJ7S-N sz ,- AJ7S-N sz ,- AJ7S-N sz ,- Az 50. sz. mellékletben csatolt szerződés szerint a főkönyvi könyvelés és kapcsolódó analitikák vezetése, bevallások, pénzügyi tervezés, banki utalás előkészítése, pénzügyi tervezés Stangliczkyné Kraft Ágnes egyéni vállalkozó feladata volt évben. Stangliczkyné Kraft Ágnes a Magyar Triatlon Szövetség munkavállalója, a VB-vel kapcsolatos plusz munka díjazására szabálytalan a megbízási szerződés alkalmazása. (Felmerül a színlelt szerződés kérdése - ilyen esetben a NAV a kifizetett megbízási díjat bérként kezeli és a meg nem fizetett adót és járulékokat adóhiányként megállapítja) A Megbízott Stangliczkyné Kraft Ágnes egyéni vállalkozó által kiállított alábbiakban felsorolt számlához nem csatolták a teljesítés igazolást. AC7S-U sz ,- AC7S-U sz ,- AC7S-U sz ,- AC7S-U sz ,- AC7S-U sz ,- 20

A MAGYAR TRIATLON SZÖVETSÉG JOGI SZEMPONTÚ ÁTVILÁGÍTÁSA

A MAGYAR TRIATLON SZÖVETSÉG JOGI SZEMPONTÚ ÁTVILÁGÍTÁSA A MAGYAR TRIATLON SZÖVETSÉG JOGI SZEMPONTÚ ÁTVILÁGÍTÁSA 1 Vizsgált időszak: 2010-2011-2012.évek ÖSSZEFOGLALÓ A Magyar Triatlon Szövetség (továbbiakban: MTSZ) a 109/2013. (IX.17.) számú Elnökségi határozatában

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben)

(módosításokkal egységes szerkezetben) A MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG SZABÁLYZATA AZ ÁLLAMI SPORT CÉLÚ TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL ÉS ELLENŐRZÉSÉRŐL (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2014. november 3 tól 1 BEVEZETÉS A Magyar Olimpiai

Részletesebben

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2013. évről

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2013. évről Zárszámadás B.) része SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Belső ellenőrzése Ikt. szám: 18/2014. Sajószentpéter Városi Önkormányzat Aljegyzője részére Helyben ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2013. évről 1. A BELSŐ

Részletesebben

Gazdálkodási szabályzat

Gazdálkodási szabályzat Gazdálkodási szabályzat ( A z M V S Z e l n ö k s é g e e l f o g a d t a a 2 8 / 2 0 1 3 ( 0 4. 1 6. ) s z. h a t á r o z a t á v a l, h a t á l y o s 2 0 1 3. 0 4. 1 6. n a p j á t ó l ) Budapest, 2013.

Részletesebben

JELENTÉS. a Lehet Más a Politika 2009-2010. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 1207 2012. február

JELENTÉS. a Lehet Más a Politika 2009-2010. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 1207 2012. február JELENTÉS a Lehet Más a Politika 2009-2010. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 1207 2012. február Állami Számvevőszék Iktatószám: V-3059-055/2011-2012. Témaszám: 1034 Vizsgálat-azonosító szám:

Részletesebben

Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a 2011. évben végzett pénzügyi-gazdasági ellenőrzésekről

Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a 2011. évben végzett pénzügyi-gazdasági ellenőrzésekről Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a 2011. évben végzett pénzügyi-gazdasági ellenőrzésekről A Belső Ellenőrzési Osztály és feladatellátásának általános bemutatása A 2011.

Részletesebben

JELENTÉS A TERÉZVÁROSI KÖZBIZTONSÁGI KFT PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI-JOGI ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL (2006. ÉV, 2007. ÉV, 2008. ÉV)

JELENTÉS A TERÉZVÁROSI KÖZBIZTONSÁGI KFT PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI-JOGI ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL (2006. ÉV, 2007. ÉV, 2008. ÉV) Gyöngy-Audit Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft JELENTÉS A TERÉZVÁROSI KÖZBIZTONSÁGI KFT PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI-JOGI ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL (2006. ÉV, 2007. ÉV, 2008. ÉV) Budapest, 2009. október 15. 2 JELENTÉS

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/79-11/2007. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

SZÁMVITELI SZABÁLYZAT

SZÁMVITELI SZABÁLYZAT 3. számú melléklet az SZMSZ-hez NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE SZÁMVITELI SZABÁLYZAT NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesület (a továbbiakban:

Részletesebben

Magyar Úszó Szövetség 2014. évi pénzügyi beszámolója

Magyar Úszó Szövetség 2014. évi pénzügyi beszámolója Magyar Úszó Szövetség Magyar Úszó Szövetség 2014. évi pénzügyi beszámolója Készítette: Halász Sarolta gazdasági vezető A Magyar Úszó Szövetség gazdálkodása Látta, egyetért: Dr. Szabó Tünde főtitkár Magyar

Részletesebben

K O P I N T - D A T O R G Zrt.

K O P I N T - D A T O R G Zrt. 2. sz. melléklet K O P I N T - D A T O R G Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. december. 31. Budapest, 2011. április 15. Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1.1. A Számviteli Politika... 5 1.2. A számviteli alapelvek...

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA 2014. Mellékletek: - Számlakeret, számlarend - Házipénztár kezelési Szabályzat - Leltározási és selejtezési Szabályzat 1 MAGYAR TRIATLON SZÖVETSÉG GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATÁNAK FELÉPÍTÉSE

Részletesebben

A Magyar Jégkorong Szövetség Szabályzata. a látvány-csapatsport támogatások felhasználására. és annak elszámolására

A Magyar Jégkorong Szövetség Szabályzata. a látvány-csapatsport támogatások felhasználására. és annak elszámolására A Magyar Jégkorong Szövetség Szabályzata a látvány-csapatsport támogatások felhasználására és annak elszámolására I. Bevezető Tájékoztatjuk a Tisztelt Sportszervezeteket, hogy 2014. január 1-től a Nemzeti

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 1. sz. melléklet Az elszámolás szabályai 2011. december 10.-i módosításokkal egységes szerkezetben Tartalomjegyzék 1. A számlarend 1.1. A számviteli politika 1.2. A számlatükör

Részletesebben

JOGI ÁTVILÁGÍTÁSRÓL SZÓLÓ JELENTÉS I.

JOGI ÁTVILÁGÍTÁSRÓL SZÓLÓ JELENTÉS I. JOGI ÁTVILÁGÍTÁSRÓL SZÓLÓ JELENTÉS I. Magyar Mozgókép Közalapítvány székhely: 1068 Budapest, Városligeti fasor 38. bírósági bejegyző végzés száma: 9. Pk. 60105/1998/4. sorszám: 7122 működésével összefüggő

Részletesebben

Kunsági Borvidék Hegyközségi Tanácsa ügyintéző szervezetének. Szervezeti Működési Szabályzata 2014.

Kunsági Borvidék Hegyközségi Tanácsa ügyintéző szervezetének. Szervezeti Működési Szabályzata 2014. Kunsági Borvidék Hegyközségi Tanácsa ügyintéző szervezetének Szervezeti Működési Szabályzata 2014. Tartalomjegyzék A Hegyközségi Tanács szervezetére és működésére vonatkozó részletes szabályok 3 A pénzkezelés

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A MECSEKKÖRNYÉK HITELSZÖVETKEZET PÉCS 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJÁRÓL. Készítette:

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A MECSEKKÖRNYÉK HITELSZÖVETKEZET PÉCS 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJÁRÓL. Készítette: PAGATOR Könyvvizsgáló, Adótanácsadó és Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 7100 Szekszárd Táncsics Mihály u. 32. Tel./ Fax: 74/319-615 Kamarai bejegyzési szám: 000708 FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI

Részletesebben

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG É V E S B E S Z Á M O L Ó

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG É V E S B E S Z Á M O L Ó MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (korábban Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Társaság 2008.03.31.-ig) 1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20. 2011.

Részletesebben

Számviteli politika (Hatályos 2012 04.01 SZÁMVITEL POLITIKA SZÁMLAREND SZÁMLATÜKÖR

Számviteli politika (Hatályos 2012 04.01 SZÁMVITEL POLITIKA SZÁMLAREND SZÁMLATÜKÖR SZÁMVITEL POLITIKA SZÁMLAREND SZÁMLATÜKÖR 1 A költségvetési szerv gazdálkodásának bemutatása A szerv megnevezése: Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezet A szerv székhelye (címe): 5000 Szolnok

Részletesebben

HUNGART Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társasága Egyesület (HUNGART VMKJT EGYESÜLET)

HUNGART Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társasága Egyesület (HUNGART VMKJT EGYESÜLET) Adószám: 18084764-2-41 Cégbíróság: Bejegyző végzés: Nyilvántartási szám: 7375 Fővárosi Törvényszék Pk.61.344/1996/2 HUNGART Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társasága Egyesület (HUNGART VMKJT EGYESÜLET)

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2011.

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2011. SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2011. TARTALOM BEVEZETŐ...5 I. KINCSTÁRI GAZDÁLKODÁS...6 1. Költségvetési előirányzatok felhasználása.7 2. Bevételek...8 3. Finanszírozási tervekkel kapcsolatos

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOM BEVEZETŐ... 6 I. KINCSTÁRI GAZDÁLKODÁS... 7 1. Költségvetési előirányzatok felhasználása... 8 2. Bevételek... 9 3. Finanszírozási tervekkel kapcsolatos

Részletesebben

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2009. január 1. és a 2009. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2009. január 1. és a 2009. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben

JELENTÉS A TERÉZVÁROSI FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ NONPROFIT KFT PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI-JOGI ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL (2006. ÉV, 2007. ÉV, 2008.

JELENTÉS A TERÉZVÁROSI FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ NONPROFIT KFT PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI-JOGI ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL (2006. ÉV, 2007. ÉV, 2008. Gyöngy-Audit Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft JELENTÉS A TERÉZVÁROSI FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ NONPROFIT KFT PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI-JOGI ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL (2006. ÉV, 2007. ÉV, 2008. ÉV) Budapest, 2009.

Részletesebben

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR 1-től 2012. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2013. március 19. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. A Nemzeti Civil Alapprogram 2008. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához. Készítette: ESZA Kht. 2009. április 27.

ÚTMUTATÓ. A Nemzeti Civil Alapprogram 2008. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához. Készítette: ESZA Kht. 2009. április 27. ÚTMUTATÓ A Nemzeti Civil Alapprogram 2008. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához Készítette: ESZA Kht. 2009. április 27. Tartalomjegyzék Az útmutató célja 4 Legfontosabb változások az előző

Részletesebben

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Adószám: 23395778-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 01-09-963641 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1061

Részletesebben

K O P I N T - D A T O R G zrt.

K O P I N T - D A T O R G zrt. K O P I N T - D A T O R G zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2009. XII. 31. Budapest, 2010. április 15. Tartalom 1. Általános rész... 3 1.1. A Számviteli Politika... 4 1.2. A számviteli alapelvek... 4 1.3. A KOPINT-DATORG

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Tét Város Polgármesteri hivatal részére Tét Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tét város Polgármesteri hivatal ügyrendje G A Z D A S Á G I S Z E R V E Z E T Ü G Y R

Részletesebben