Kishonthy Zsolt. Egy kisváros felemelkedése; Nagybánya, mint a kulturális alapú városfejlesztés példája

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kishonthy Zsolt. Egy kisváros felemelkedése; Nagybánya, mint a kulturális alapú városfejlesztés példája"

Átírás

1 Kishonthy Zsolt Egy kisváros felemelkedése; Nagybánya, mint a kulturális alapú városfejlesztés példája Előrebocsátom, hogy dolgozatom bár ez valószínűleg már címéből is kiderül- nem a festmények felől közelít Nagybányához, hanem egy másik irányt vesz, a város felől a művészet irányába. Úgy vélem, a tudománynak, csak úgy mint a művészetnek, nincs és nem lehet más célja, mint az emberi élet segítése, a világban való létének könnyebbé tétele, illetve, hogy ez a lét minél teljesebben és gazdagabban kibontakozhasson és önmagára találjon. A köznapi értelem felől szemlélt, elvont tudományos elméletek és az ezekhez hasonlóan gyakran érthetetlennek látszó kortárs művészeti alkotások is végeredményben ugyanezt szolgálják, talán nehezebben észrevehetően, és nehezebben érthetően, nem mai, vagy holnapi eredményeket előidézve. A tudomány, csak úgy mint művészet, mindig egy egyén, egy közösség és egy kor terméke, melyek működésük eredményével rögtön meg is változtatják az őket környező tényezőket. A kulturális, művészeti produktumok hatása azonban talán még sokkal áttételesebb, közvetettebb, mint a tudományé. A kulturális befektetések után bekövetkező változások nem hoznak gyors eredményeket, hiszen az ilyen jellegű invesztíciók csak megteremtik a lehetőségét a művészeti, kulturális alkotások létrejöttéhez, de nem hozzák létre azokat. Egy városi közösséget irányítók ezért ebből a szempontból nem csak a mára, vagy a holnapra kellene hogy figyeljenek, a távolabbi jövőbe is kell tekintsenek. A tágabb értelemben vett kultúrát törvényekkel, rendeletekkel, és más jogi, vagy politikai eszközökkel direkt módon szinte alig lehet befolyásolni, és szinte lehetetlen irányítani. Mint tudjuk és sajnos magunk is tapasztaltuk, történtek erre irányuló próbálkozások, az eredményeket mindannyian ismerjük. A történelem példái rendre azt mutatják, hogy csak az adott kor szellemét teljes mértékben átérző, a tudományos eredményeket figyelemmel kísérő, a legújabb művészeti mozgalmakat is értő, a valódi értékeket felismerő és azt bátran képviselő, nyitott lelkületű politikusok, tisztségviselők képesek oly tettekre, amelyek pozitívan és hosszú távon befolyásolják egy nagyobb kulturális közösség, adott esetben egy város életét, fejlődését. A példának választott Nagybánya esetében hasonló történt: egy kiváló szellemű polgármester és néhány meghatározó személyiség évszázados változást hozott a város életében. Mondhatni szerencséjük volt, hogy egy olyan lehetőséget ragadhattak meg, amely önmagában eldöntötte a fejlesztés irányát és módját. Ám a példában felhozott konkrét cél mellett, ott és akkor elengedhetetlen volt az a biztos értékrend amely segített eligazodni a napi és a hosszabb távú teendőkben. Egy városi apparátus irányítói, egy kulturális közeg formálói folyamatosan és megkerülhetetlenül egy érték választási szituációban mozognak. Ha a választott értékek hamisak, -vagy csak látszólagos értéket képviselnek-, akkor születhetnek ugyan napi sikerek, ezek nem érnek többek a cirkuszi produkciók múló tapsainál. A dolgozat címében említett és többször hivatkozott partiumi kisváros, Nagybánya története kiválóan példázza azt, hogyan válhat a művészet termelőerővé, hogyan változtathatja meg egy közösség, adott esetben egy egész város életét, működését. Dolgozatom azon a kutatáson alapszik, amelyet az 1992-ben rendezett miskolci Nagybánya kiállítás és tudományos konferencia után kezdett el a MissionArt Galéria, és máig tizenegy kötet megjelenését eredményezte. E lassan másfél évtizede folyó feltáró munka egyik talán kevésbé látványos, de annál értékesebb epizódja az a négy dokumentum kötet, amelyek első darabja az 1996-os centenáriumra készülvén jelent meg, a negyedik kötet pedig 1999-ben látott napvilágot. A 1

2 budapesti és romániai művészettörténész kollégákkal megkezdett kutatás a Nagybányai Művésztelep történetét igyekezett feltárni a korszak sajtójának és a művészek között folyó levelezések összegyűjtésével. Mint a sorozat szerkesztői és kiadói azt vallottuk, hogy a látványos képeket felvonultató monográfiák, tanulmány kötetek mellett e külsejében talán szürkébb, tartalmukat tekintve viszont annál színesebb kötetek hasznos támaszt nyújtanak majd a folytatódó Nagybánya kutatáshoz. E művészettörténeti aprómunka eredménye annak is bizonyítéka, hogy a kultúra különböző megnyilvánulásai számos szempontból vizsgálhatók, hogy a művészet történetére tekintve nem lehet és nem elég csak a műtárgyakat szemlélni, azt is bizonyítja, mily fontos a műtárgyak megszületését befolyásoló, azt körülvevő társadalmi környezet vizsgálata is. E társadalmi közeg alapvetően meghatározza a kulturális kezdeményezéseket, mozgalmakat, a közösség vezetőinek pedig nem lehet más feladatuk és kötelességük, mint az őket megválasztó polgárok szolgálata, a hagyományozott kulturális értékek megőrzése és gyarapítása. Írásomban erre szeretnék egy példát bemutatni a művészet történetéből, egy olyan város példáját, amely -ma úgy mondanánk- innovatív módon ismert fel egy kínálkozó lehetőséget és tudatosan döntött a kulturális alapú városfejlesztés mellett. Ennek kezdeményeit, majd szárba szökkenését, később a felmerülő nehézségeket, jól nyomon követhetjük a helyi és az országos sajtó beszámolóiból, valamint a művészek egymás közötti, illetve másokhoz írott leveleiből. Vizsgálatunk a művészek, a város vezetése, a lakosság és a sajtó négyszöge szereplőinek egymáshoz való viszonyára, annak változásaira irányul a művésztelep történetének első néhány évében. Alig hiszem, hogy létezik ma művelt ember Magyarországon, aki ne ismerné Nagybánya nevét. Ez a kis bányaváros pedig sokáig csak egy volt a máramarosi városkák sorában, lakossága a 19., 20. század fordulóján10 ezer körül mozgott, és bányái mellett leginkább csak jó levegőjéről volt ismert. A 19. század utolsó évtizedének közepén változott meg a helyzet, amikor is egy addig Münchenben működő festőiskola eldöntötte, nyári hónapjait e magyarországi kisvárosban kívánja eltölteni. A város lakossága sokáig mit sem tudott a készülődésről, számukra egy kis, néhány mondatos újsághír jelentette a kezdetet: 1896-ban járunk, a millennium éve ez, február másodikán a Nagybánya és vidéke jelenti:. Hollósy Simon hírneves festőművész, kinek Münchenben 11 év óta virágzó festőiskolája van, mint értesültünk, egész iskolájával hajlandó volna 4-5 hónapi tartózkodásra a nyári szezonra Nagybányára jönni, ha itt megtalálja mindama feltételeket, amelyektől függővé teszi az ideköltözést. Annyira komoly és olyannyira fontos ez az ügy, hogy jövő számunkban hosszabb cikkben szándékozunk vele foglalkozni. (1) Látjuk tehát, hogy az addig Münchenben dolgozó művészek még csak foglalkoznak a városban történő időszakos letelepedés gondolatával, de már rögtön feltételeket szabnak, különböző kívánalmaik vannak. Mint majd később kiderül, a festők nem csak műtermet, de szállást, pénzt és kedvezményes vonatjegyet is szeretnének kapni a várostól pedig nem a város volt aki hívta őket, maguk jelentkeztek. E próbálkozások, így valószínűleg már az elején kudarcba fulladtak volna, ha nem lett volna az a néhány lelkes polgár, újságíró és városi vezető (a fent említett négyszög három résztvevője), akik azonnal felkarolták az ügyet és okosan szervezkedve megkezdték az előkészítést. Abban, hogy Nagybányára esett a választás, fontos szerepe volt Réti István nagybányai születésű festőművésznek, aki később a művésztelep állandó tagja lett. Az ő jó barátja volt az a Virág Béla helyi aljárásbíró, aki a kibontakozó mozgalom motorja az első években. 2

3 Természetszerűleg ugyancsak fontos szerep jutott a helyi és a budapesti sajtónak, amely állandó bázisul szolgálva igyekezett népszerűséget teremteni a művésztelep ügyének, illetve később beszámolókkal folyamatosan nyomon követte a telep és a szabadiskola működését. A sajtó híradásokat azonban jól elő kellett készíteni: Virág Béla az alábbiakat írta levelében február 7-én Réti Istvánnak. A kérdés tárgyalását aképpen fogjuk a nyilvánosság előtt eszközölni, hogy a mai helyi lapban megjelent egy ötsoros hír a festőiskolának a nyári időszakban N-bányára való helyezéséről,, a következő számban egy vezércikket írok e kérdésről ( ). Papp Zsiga bátyám, aki formaliter lángol az eszméjért, mint tősgyökeres patrióta reflectálni fog az én cikkemre, s mikor a hivatalos talaj egészen puha lesz, kirukkolunk a síkra, s ide röpítjük a Hollósy iskoláját még e nyár folyamán (2) Ugyan e levélben megemlíti Virág, hogy Thurman Olivér polgármester tetszését is megnyerte a terv, így már a város vezetése is támogatni fogja a művésztelep létrejöttét. Ne felejtsük el, hogy a Hollósy által képviselt művészeti irányzat akkor a legmodernebbnek, a legprogresszívebbnek számított a kortárs magyar művészetben. Nem kis bátorság kellett tehát ahhoz, hogy a fővárosi trendekkel szembehelyezkedjen a kisváros vezetése, és a konzervatív szemlélettel szemben a modernizmus mellé álljon. Míg Nagybányán lelkendező beharangozó újságcikkek, izgatott készülődés várta az oda készülő festők csoportját, addig a millennium lázában égő Budapesten rá se hederítettek a Münchenből Nagybányára utazó és útjukat Budapesten megszakító társaságra. Pedig személyükben akkor érkezett Magyarországra Európából a modern magyar festészet, ők vertek hidat a lassan vége felé közeledő 19. századi és az annyi szépséggel és kínnal terhelt 20. századi művészet között. Az ezredéves évforduló reprezentatív képzőművészeti kiállítását az akkor megnyílt Műcsarnokban rendezték, amely mint intézmény ekkor még a historizáló akadémizmus erős bástyájának számított. A hivatalos, kanonizált művészeti irány messze esett Hollósyék művészetfelfogásától és a csoportot alkotó művészek stílusától. A kiállítás ünnepelt sztárképei Benczúr Gyula Budavár visszavétele és Munkácsy Ecce homó-ja voltak, külön kiállításon szerepelt Feszty Árpád monumentális körképe. A Budapesten átutazó, de a Műcsarnokban szintén kiállító későbbi nagybányaiak, Ferenczy Károly, Réti István, Thorma János, Glatz Oszkár, Iványi Grünwald Béla és a többiek csak eldugva, jelentéktelen helyen szerepeltek ezen a grandiózus, majd 1500 képet felvonultató seregszemlén. Látni kell tehát, mekkora elszántság, nyitott szív és szellem kellett ahhoz, hogy a nagybányai honpolgárok, élükön a város lelkes polgármesterével Thurman Olivérrel, Hollósyék mellett tegyék le voksukat. Az ünnepelt nagy művészek helyett a friss és modern szellemet hozó fiatal, kortárs művészetet támogatva várták a csoport nyári megérkezését, talán még csak sejtve, milyen jelentőségű kulturális városfejlesztést hajtanak is ezzel végre. A kortárs művészet tendenciái között már akkor sem volt könnyű az eligazodás még a művészeti centrumnak számító, a folyamatokra mégiscsak rálátást biztosító Budapesten sem, nem beszélve egy vidéki kisváros ebbéli helyzetéről. A kockázat egyértelmű volt, de az elszántság és a lelkesedés is. Érdekes, hogy sem a nagybányai sajtó cikkeiben, híradásaiban, sem a privát levelekben nem bukkan fel sem az örökös magyar szkepszis, a mindenre legyintő pesszimizmus, sem a vidékiség kisebbrendűség érzése, a szűkkeblűség. Ellenkezőleg, az írásokban a lelkesedés mindent átható víziói sejlenek fel. 3

4 Villámsugárként cikázott át e lap legutóbbi számának újdonságai között az a szűkszavú, de nagy jelentőségű hír, hogy Hollósy Simon hazánkfia a modern festészet egy kimagasló alakja- az egész világon ösmert müncheni festőiskoláját, az év nyári időszakára városunkba akarja áttenni. Egy, a klasszikus Athéntől a modern Athénig terjedő nagy időt, egy darab világhistóriát világít be e röpke fény, s annak misztikus világánál tündéri fényben látom ragyogni kies városunkat, a Múzsa felkentjeinek szokatlan zajától hallom visszhangzani csendes berkeinket, s rajongó lelkesedéssel fürdöm abban a dicsőségben, amely majdan róluk reánk visszaszáll (3) E prófétikus jövendölést mint tudjuk az élet igazolta, Virág Béla érzelemtől átitatott szavai a mi történelmi távlatunkból nézve már cseppet sem tűnnek túlzásnak. Az emelkedett mondatokat azonban nagyon is realista, praktikus problémákat felvető gondolatok követik, ma talán egy hevenyészett gazdaságossági számításnak fognánk fel a következő okfejtést: Biztosan remélem azért, hogy a város, -mint aki egyedül hivatott az igének testet adnikészséggel fogja ezt a semmiséget a mester rendelkezésére bocsátani, hiszen, ha ennél a kérdésnél az anyagi előnyökről szólni egyáltalában szükséges, az a festő, aki a nagybányai festőiskolát minden bizonnyal fel fogja keresni, átlag , az egész idő alatt Ft-ot költ el Nagybányán s így bőségesen megtéríti a város polgárainak azt, amit a város mint testület áldozatul hoz. (4) A cikk írója még nem tudhatta, hogy lesznek évek, amikor bizony nem 20-30, hanem festőnövendék és érdeklődő tölt huzamosabb időt Bányán. A lap következő számában megszólal a helyi művészeket képviselő Törökfalvi Pap Zsigmond festőművész, aki egyben a város civil lakosságának öntudatára is hivatkozik: Vegyük csak például a düsseldorfi festőiskolát. Valamikor egyszerű halászfalu volt Düsseldorf, mely ma lakossal a porosz rajnatartományi kerületnek fővárosa, nem mint jelentékeny ipar- és kereskedelmi város lett nevezetessé, hanem hírnevét a festőiskolának köszönheti. ( ) Nekünk nincsenek műpártoló hercegeink, nem vagyunk megyei székhely nincsenek gazdag patríciusi családjaink: de van, mint korábban is, inteligens polgárságunk, itt honosult művelt osztálybeliek körében, mely hazafias érzelmében összetart, társadalmi téren találkozva egy irányban mozog, ( ) az az önerejére utalt város szellemi színvonalának emelése érdekében hívja most fel a város minden lakosát és a festőiskolának életre való eszméjét pártfogásába ajánlva. (5) Törökfalvi szavaiból is kitűnik, hogy a kulturális alapú városfejlesztés gondolata Magyarországon legalább száz éves múltra tekint vissza, és Nagybánya történetéből következik annak megvalósíthatósága is. Düsseldorf példájára utalva lehetségesnek tart egy másféle utat, amely nem a gazdaság, hanem a kultúra fejlesztését jelöli meg a város előrehaladásának irányaként. Nagybányán a kezdeti híradásokat bőséges sajtó követte, sokféle szempont és érdek ütközéséről olvashattak a város lakói a helyi lapokban. Ami egyértelmű volt, az a közösen elfogadott értékrend, hogy nem László Fülöpöt, Heyer Arturt, vagy Aggházi Gyulát, tehát a nem historizáló, vagy anekdotázó naturalizmus édeskés festészetét várták Nagybányára, hanem az újat kereső, sokakat még megbotránkoztató és elutasítást kiváltó fiatal művészetet. 4

5 Belátták, hogy csak a művészeti progresszióra lehet alapozni a jövőt, hiszen a kilúgozott, erejét vesztett művészet olcsó és hatásvadász fogásai nem tartalmaznak kiaknázható energiát sem a jelent sem a jövőt tekintve. Megfigyelhetjük, hogy Törökfalvi Pap Zsigmond írásában nyoma sincs a vidéki művész minden újtól, minden távolról jött idegen értéktől való kétségbeesett ijedtségének, amelyet oly jól ismerünk a magyar lokális kultúrákban. Ezek a helyi kultúrák, amelyek -legyen szó a művészet bármely ágáról-, szilárd, jól őrzött és megmerevedett struktúrákba zárkóztak, amelyekben vidéki művészek őrizték nehezen megszerzett pozícióikat, sosem voltak -és persze ma sem- képesek élő és szerves kapcsolatot tartani más kulturális, művészeti központokkal. A szolid tehetség ragaszkodása ez a szolid művészeti színvonalhoz, a szolid minőségű műalkotásokhoz és a szolid igényű megrendelőkhöz, akik rettegnek a tágabb horizonttól, a messziről jöttek újdonságaitól, a saját érték ítéletét megkérdőjelező más véleményektől. Nagybánya példája ékesen bizonyítja, hogy a lokalitás (jelen esetben a kulturális centrumtól való földrajzi távolság, divatosabb szóval regionalitás) és az egyetemesség nem zárják ki egymást, a fizikai távolság áthidalható. Sokkal könnyebben áthidalható, mint a szemléletbeli, világlátás béli, illetve éppen a kvalitás béli különbség. A művészeti centrumoktól távolabb eső városoknak, vidékeknek, mint kulturális közösségeknek nagyjából kétféle lehetőségük volt (és valószínűleg van ma is) a kulturális önmeghatározásra: Egy: bezárkózás a helyi konzervativizmusba, az ugyan már, jó ez nekünk,, a kicsi, de a miénk jelszavakkal történő önértékelés, amely csak a helyi múltra, a helyben született értékekre hivatkozik. Ez nem vesz tudomást a világ más részein született eseményekről, maximum a hasonszőrű, óvatos duhajokkal hajlandó összeborulni és dicsértetni magát, fél az idegenségtől és a sokszínűségtől, a tágabb környezetben való szerepléstől és valódi megmérettetéstől. Ez a színtiszta provincializmus, a kis szemétdombokon kukorékoló kiskakasok világa. Az önmeghatározás másik módja: a világra való nyitottság mellett az újdonságokhoz való bátor hozzáállás, szülessenek azok helyben, vagy jöjjenek kívülről, a folyamatos önvizsgálat, az egyetemes értékek elfogadása és az azokhoz való igazodás. A helyi hagyományok és értékek reális értékelése, megbecsülése, azok természetes használata, beépítése a napi cselekvésbe és jövő terveibe, szinkronban a változó korral. Praktikusan pedig folyamatos párbeszéd a kultúra minden területén a szűkebb és tágabb környezettel, aktív részvétel a nemzeti és a nemzetközi kulturális folyamatokban, a helyi művészek és szakemberek kibocsátása a világba, és a centrumokból érkező személyek és impulzusok folyamatos befogadása. Hogyan érvényesült mindez Nagybányán a 19. és a 20. század fordulóján? A vidékiség és megkésettség, a nekünk ennyi jutott örökös felemlegetése helyett a progresszió támogatásával, egészséges, magabiztos határozottsággal. Pedig helyi művészek és a város vezetése úgy fogadták a messziről jötteket, hogy nem volt rajtuk a főváros pecsétje, sőt, Budapestet megkerülve és figyelmen kívül hagyva, közvetlenül Münchennel, majd később Párizzsal léptek kapcsolatba művészeiken keresztül. Ez a spontán és informális kapcsolódás az európai művészeti centrumokhoz semmi mással nem volt -és ma sem lenne- pótolható. A személyes momentum, az élmények azonnali, friss átadása, a gátlások nélküli szabad létben megnyilvánuló kétlakiság volt a garancia arra, hogy a nagybányai kolónia újra és újra vérátömlesztéssel felérő impulzusokat kapjon a külvilágtól. A Nagybányán letelepedő 5

6 művészek a későbbi évtizedekben mai szemmel nézve- meglepő, sőt megdöbbentő rugalmassággal közlekedtek Budapest, Nagybánya, München és Párizs között, pedig még Budapestről is több, mint 23 órás vonatozás várt a Bányára utazókra. A művészek kötetünkben publikált leveleiből nyomon követhetjük mikor merre utaztak, hol mennyi időt töltöttek, mobilitásukat talán még egy ma már repülővel cikázó salesmanager is megirigyelhetné. Jellemző momentum, hogy a modern magyar festészet egyik legfontosabb, talán nem is kellően méltányolt pillanata (még ha többen szeretnék ezt tőle elorozni) Nagybányához kötődik. Nagybánya volt híd Párizs és Budapest között, amikor Czóbel Béla 1906-ban hazahozza és bemutatja vadonatúj, fauve-s kollekcióját egy nagybányai műteremben, mely tett teljesen új irányt szab a magyar festészetben. Micsoda ritka pillanat ez az újkori magyarországi kultúra történetében, amikor is nem Budapest a centrum, hanem egy vidéki város, ha csak egy pillanatra is. A spontánul verbuválódott szervezők és segítőik a fentiek ellenére, illetve azok mellett nagyon hamar felismerték, hogy a fővárosi sajtó figyelmének fölkeltése elengedhetetlen feladat a siker érdekében. A jó sajtómunka eredményeként a Pesti Napló, a Budapesti Hírlap, és az Új Idők már jóval a művészek megérkezése előtt, az események kezdeti szakaszában bekapcsolódnak híradók kórusába, de egy év múlva már nem akadt sajtótermék a fővárosban, mely ne közölt volna rendszeresen híreket a nagybányaiak kiállításairól. A művészek megnyerték ügyüknek Lyka Károlyt az 1902-ben induló Művészet című folyóirat későbbi főszerkesztőjét, aki az első hónapoktól kezdve rendre beszámolt a Nagybányán történtekről, majd hosszú elemzésekben méltatta a helyben és később már Budapesten rendezett kiállításaikat. A művésztelep nagybányai befogadása és támogatása a kulturális innováció egy korai példája. Nem soroljuk most fel, csak jelzésszerűen említjük, hány helyről, Európa és a világ mely részeiről érkeztek festők a kis városkába: Berlinből, Bécsből, Kalkuttából, Frankfurtból, Münchenből, Bázelből, Varsóból, Kijevből, Drezdából, Andalúziából, stb. Elképzelhetjük, micsoda pezsgést, színt és életet hoztak ezek a művészek a kis bányavárosba, amelynek lakossága nem félelemmel és idegenkedéssel, de nagy nagy lelkesedéssel fogadta őket. Nagybánya verőfényes, derűs reggel fogadta azt a kedves bohém karavánt, mely csütörtökön délelőtt városunkat váratlanul, de mégis régen várva meglepte. A távoli idegenből, a szélrózsa minden irányából a tavaszi napfénnyel együtt jöttek a magyar Barbizonba müncheni vendégeink. ( ) Summa summarum hatvan művész keze fog hozzá Nagybánya természetének megfestéséhez. A német, orosz, amerikai, spanyol, török és magyarokból álló érdekes bohémtelep még csütörtökön este tartotta meg az úri kaszinó éttermében kedélyes ismerkedési estélyét. ( ) Érezze jól magát az internacionális művészvilág nemzeti trikolórunk égisze alatt és a magyar Barbizon idilli helyein. (6) számol be a vendégek megérkezéséről a Nagybánya és Vidéke. A város izgatott készülődését jelzi az a levél, melyet Virág Béla írt Réti Istvánhoz és amelyben a szállásadókat veszi számba egy hosszú listában, mert elegendő kereskedelmi vendéglátóhely híján magánházak kell fogadják a művészeket. Ebből megtudjuk, hogy Löwy Gyula mozdonyvezetőnél két szoba áll rendelkezésre, ágyneművel 12 Ft, de Freidsz Antalnénál a szállás délben négy, este egy tál étellel (étlap szerint) 20 Ft-ért kapható. A lista terebélyes és azt jelzi, hogy a felkészült városlakók gazdasági lehetőséget láttak a művésztelep létrejöttében. Nem véletlenül, hiszen néhány év múltán a tavasztól őszig terjedő időszakban általában festőnövendék tölt heteket, hónapokat a városban, nem beszélve az akkor már folyamatosan ott lakó, letelepedett művészekről, amely már komoly 6

7 tétel volt a tízezres lélekszámú kisváros gazdaságában. Felvirágzik a vendéglátás, a századfordulóra kisebb fogadók nyílnak, a Veresvíz nevű utca kis bányászházaiban lakók szinte már csak a művész szállásokból élnek, majd a város felépíti és 1910-ben átadják az újjáépített Szent István Szállót, amelyben üzlethelyiségek, egy vendéglő és a Lendvay Színház is helyet kap. A vendégek ottléte felébreszti a városlakók hiúságát, vagy az igényszint emelkedik igen gyorsan, mindenesetre rögtön a telep megnyitása után sajtókritika illeti a városi közvilágítást. A Hollósy iskola tagjai ugyanis többnyire mindnyájan a ligetben és a Veresvítzen telepedtek le, ott fogadtak lakást. És ezen a területen éppen egyetlen egy lámpa sincsen. A nagyvárosi élet fénye után ez az egyiptomi sötétség bizony nagyon ijesztő lehet. S mivel 3-4 lámpa miatt csak nem fogjuk engedni, hogy a művésziskola itt hagyjon minket a faképnél, azért hát arra kérjük a várost, hogy ne sajnáljon a ligeti útra és a Versvízre néhány lámpát rendszeresíteni, az olajat, maradék festékekből szívesen szolgáltatják hozzá maguk a művészek. (7) Látható tehát, hogy a külföldi művészek, mint egy távoli kultúra követei, azonnali és közvetlen hatást gyakoroltak művésztelepnek helyt adó városka életére. A gazdasági fellendülés mikro és makroszinten is megindult. Az egyéni szállásadók mellett fellendült az asztalosok, keretezők, a szabók, cipészek, kalaposok és a kereskedők forgalma, nem beszélve az éttermekről, a később híres gyűjtőkké vált cukrászokról, de a város, mint beruházó is nagyobb volumenű építkezésekbe fogott. Az István Szálló mellett a századforduló után megépülnek a művésztelep nagyszabású műteremházai és új lendületet kapnak az infrastrukturális fejlesztések is. A viszonylag korán kiharcolt, állandó kormányzati támogatás, amely 1897-ben még csak 2000 Ft volt, és évről évre emelkedik, szintén a városban lett elköltve. A telep, majd később az egyre jelentősebbé váló festőiskola évről évre emelkedő létszáma nem csak az intenzívebb helyi gazdasági fejlődést biztosította, de hihetetlen mértékben megemelkedett a város ismertsége is ország-világ szerte. Az elkövetkező néhány év egy igazi sikertörténet, amelynek egyértelmű mozgatója és fő motívuma a kortárs képzőművészet. A nagybányaiak berobbanása a magyar képzőművészet állóvizébe igazi forradalmi esemény volt, hiszen a kezdeti mellőzöttség, majd az első értetlen és visszautasító kritikák után szinte mindent elsöpört az egyöntetű az elismerés. A nagybányaiak első együttes bemutatkozására Budapesten 1897 telén került sor. A döntő fordulatot jól jelzi, hogy a kiállítást maga Wlasics Gyula kultuszminiszter nyitotta meg. Az alig másfél éve hazatért, és a millennium forgatagából csendben Nagybányára távozó művészek immár nemcsak a szellemi élet elismerését fogadhatják, de hivatalos művészettámogatásban is részesültek. A sikert talán mi sem jelzi jobban, minthogy a viccaplok is oldalakat szántak a nagybányai festőknek, de talán még inkább, az az újságcikk, amely az akkor még ismeretlen know how, a nagybányai márkajegy védelmére hívja fel a figyelmet:. Az ország egyes vidékeit valósággal elárasztják Cs. Budapesti műkereskedő ügynökei, kik olajfestményű képekkel házalnak, melyet a nagybányai festőiskola növendékei képei gyanánt kínálgatnak. Az élelmes műkereskedő a nagybányai festőiskola jó hírnevét használja fel arra, hogy minél jobb üzleteket köthessen. De pünkösdi királyságának csakhamar vége szakadt, mert a nagybányai festőművészek megtették a kellő lépéseket arra, hogy a festőiskola nevével való visszaélés megtoroltassék. (8) A dátum: 1903, decembere. 7

8 A művésztelep és szabadiskola sok évtizedes, részben máig tartó története során átesett számos válságon, szervezeti problémák és személyes torzsalkodások nehezítették működését. Trianon után elszakíttatott Magyarországtól, két világháború és a fasizmus tizedelte tagjait, ám a Város mindvégig kitartott művészei, és a művészek városuk mellett. Tették ezt annak ellenére, hogy a román kultúrpolitika számára Nagybánya mindig csak egy mellékes vidéki művészeti központ maradt. A város megtartó ereje működött a nehéz időkben is, sok olyan, nem bányai, vagy erdélyi születésű művész maradt ott egy egész életre, akik Trianon után inkább vállalták az ország váltást, minthogy elhagyják Nagybányát és a művésztelepet. Ez a ragaszkodás a művészek részéről nem volt véletlen. Egyetlen magyar művésztelep, egyetlen magyar város sem ápolta művészeit oly odaadással, mint Nagybánya. A művészet olyan társadalmasítása történt meg ebben a városban, amely a legelszántabb utópiákat is messze felülmúlta. Talán még ma, a telep megalakulása után 110 évvel sincs olyan lakója a mára hússzorosára duzzadt városnak, aki ne érezné sajátjának e hagyományokat és ne lenne közvetlen kapcsolata valamely módon a művészettel. Nagybányán nem kellett gazdag polgárnak lenni a festmények birtoklásához, hiszen a bevett szokás szerint gyakran azzal rendezték adósságaikat a művészek. Az 1900-as évek elejétől a kép általános fizető eszköz lett a városban. Amellett, hogy minden lakásban festmény függött a falon, elképesztő tény volt, hogy a giccs, mint olyan, amely minden más városban a elérhette a százalékot is, egyszerűen kiszorult Nagybányáról. Gondoljuk el mennyi energiát kéne ma befektetni ilyen eredmények eléréséhez. E rövid dolgozat kereteit, az Önök türelmét és a számomra szabott időt is messze meghaladná a város és művésztelepe kapcsolatának bővebben részletezése, akár csak az első évtizedekben is. Az mindenesetre elmondható, hogy a 20. század első felében gazdasági tényezőként is fontos szerep jutott az 1896-ban megkezdett kulturális programnak, az az óriási mértékű kulturális akkumláció pedig, amely tárgyi és tudati szinten történt a városban, hatásaiban valószínűleg felbecsülhetetlen. Előadásom elejére visszautalva föltehetjük a kérdést: milyen tanulsággal szolgál Nagybánya példája jelen korunkra tekintve? Nézetem szerint e röviden ismertetett történet legfőbb üzenete, hogy a kulturális alapú fejlesztés nem elsősorban a beruházásokra, hanem az emberre kell irányuljon. Nagybánya városa a művészek befogadásával és letelepítésével indított el olyan folyamatokat, melyek kevés anyagi ráfordítás mellett is képesek voltak nagy változásokat előidézni. A föntebb említett Törökfalvi Pap Zsigmondot idézve, lehet az a cél és egyben technika, amely hosszú távon valódi kulturális értékek megteremtését teszi lehetővé. 1. (A nagybányai művészet és művésztelep a magyar sajtóban , MissionArt Galéria, Miskolc, 1996, 9. o.) 2. (Válogatás a nagybányai művészek leveleiből , MissionArt Galéria, Miskolc, o.) 3. (A nagybányai művészet és művésztelep a magyar sajtóban , MissionArt Galéria, Miskolc, 1996, 9. o.) 4. U. o. 5. I. n. 12.o. 6. U.o. 33. o. 7. U.o. 34. o. 8

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST 2012. május 8., 18 óra, Bécs Tisztelt (az eseményen jelenlévők függvénye). Különleges és talán minden másnál alkalmasabb két egymáshoz ezernyi szállal kötődő nemzet kapcsolatainak

Részletesebben

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma:

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma: KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV Tartalma: Számviteli beszámoló (mérleg, eredmény kimutatás) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Célszerinti kifizetések kimutatása Támogatások kimutatása A közhasznúsági

Részletesebben

BAJKÓ DÁNIEL és KOVÁCS KITTI festõmûvészek

BAJKÓ DÁNIEL és KOVÁCS KITTI festõmûvészek A Tessedik Sámuel Alapítvány tisztelettel meghívja Önt, családját és barátait 2014. október 19-én (vasárnap) 16 órára BAJKÓ DÁNIEL és KOVÁCS KITTI festõmûvészek CSAK AMI LESZ, AZ A VIRÁG... címmel rendezett

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI 17 Székesfehérvár kulturális intézményrendszere és hálózata sokszínû, tarka, gazdag és változatos képet mutat.

Részletesebben

Lesz-e Tarlós-bringa Budapesten?

Lesz-e Tarlós-bringa Budapesten? Lesz-e Tarlós-bringa Budapesten? Október vége van, 2013 októberéé, és jövő tavasszal, ha igaz, Budapesten is beindul a közbicikli rendszer, BUBI néven. Tud róla? Tudja, hogy mi is ez? Érdekli? Szeretné

Részletesebben

Alapítványunkat több mint két évtizede azzal a céllal hoztuk létre, hogy (elsősorban értelmi)

Alapítványunkat több mint két évtizede azzal a céllal hoztuk létre, hogy (elsősorban értelmi) TERMÉKISMERTETŐ Alapítványunkat több mint két évtizede azzal a céllal hoztuk létre, hogy (elsősorban értelmi) fogyatékos fiatal felnőttek számára személyre szabott, egyedi lakhatási és foglalkoztatási

Részletesebben

Ipari városok megújulása, városfejlesztési stratégia, köztérfejlesztés, átmeneti (alternatív) iparterület használat

Ipari városok megújulása, városfejlesztési stratégia, köztérfejlesztés, átmeneti (alternatív) iparterület használat IPARI VÁROS - IPARVÁROSOK ÉS VÁROSI IPARTERÜLETEK MEGÚJULÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI Borsod-Abaúj-Zemplén megye meghatározó ipari városainak példáján keresztül Ipari városok megújulása, városfejlesztési stratégia,

Részletesebben

A PLAKÁTOK MEGÁLMODÓJA

A PLAKÁTOK MEGÁLMODÓJA A PLAKÁTOK MEGÁLMODÓJA Azokról, akik elmentek, akiket a kilencvenes évek kilátástalansága arra kényszerített, hogy máshol próbáljanak szerencsét, azokról általában gyorsan megfeledkezünk. Valahogy ezt

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET Készítette: Molnár Krisztina 3 Az angyali üdvözlet Három festmény A KIADVÁNY KHF/4531-13/2008 ENGEDÉLYSZÁMON 2008. 12.

Részletesebben

Hány pontot kapunk érte?

Hány pontot kapunk érte? Hány pontot kapunk érte? Milotta Lászlóné asszisztens (Vasútegészségügyi NKK Kft Pécs) Zsoldiné Turi Edit fiziotherápiás asszisztens (Egyesített Eü. Intézmények Pécs) Vasútegészségügyi NKK Kft 1 Továbbképzési

Részletesebben

Tisztelt Igazgatóság! Képgaléria Fesztiválmegnyitó http://www.pnsz.hu/galeria/294/ii-pecsi-csaladi-szinhazi-fesztival-megnyito

Tisztelt Igazgatóság! Képgaléria Fesztiválmegnyitó http://www.pnsz.hu/galeria/294/ii-pecsi-csaladi-szinhazi-fesztival-megnyito NKA Igazgatósága 1388 Budapest, Pf.: 82 Tárgy: Záró beszámoló megküldése Pályázati azonosító: 3707/11933 Tisztelt Igazgatóság! A Támogatási Szerződésben foglaltak szerint nyilatkozom, hogy a II. Pécsi

Részletesebben

Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet

Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet Tartalom Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet 1. fejezet: Egy új szemlélet Minden vágyad meghallgatásra talál, és

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

A Royalty-ról másképp

A Royalty-ról másképp A Royalty-ról másképp A Les Nouvelles 2011 szeptemberi számában, Damien Salauze, Institute Curie, Párizs, VP Business Development & Licensing cikke alapján (pp. 210 216) Lantos Mihály lantos@danubia.hu

Részletesebben

CSUPOR KERT. Kulturális- és alkotóközpont az Őrségben KASZÁS A KULTURÁLIS HAGYATÉKÖRZO EGYESÜLET PAJTASZÍNHÁZ GALÉRIA PAJTASZÍNHÁZ GALÉRIA

CSUPOR KERT. Kulturális- és alkotóközpont az Őrségben KASZÁS A KULTURÁLIS HAGYATÉKÖRZO EGYESÜLET PAJTASZÍNHÁZ GALÉRIA PAJTASZÍNHÁZ GALÉRIA CSUPOR KERT Kulturális- és alkotóközpont az Őrségben KASZÁS A I KULTURÁLIS HAGYATÉKÖRZO EGYESÜLET V I S 1 Z Á K KASZÁS A I KULTURÁLIS HAGYATÉKÖRZO EGYESÜLET TÖRTÉNETÜNK Két évvel később egy újabb vállalkozásba

Részletesebben

"Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség!

Biciklitôl az űrhajóig (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! "Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! Meghívom Önt a Városligetben lévô Közlekedési Múzeumba, ahol az Erzsébet teremben rendeztek kiállítást

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ MEGBÍZÓ: ÚJHARTYÁN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 813/2013.Ujhartyan_Tfk_Its MUNKACÍM: ÚJHARTYÁN VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (TFK) ÉS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (ITS) DOKUMENTÁCIÓ CÍM: TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

Musée d Art Moderne. Joseph Kadar artiste peintre. Paris. Nemzetközi Modern Múzeum. Hajdúszoboszló (Hongrie)

Musée d Art Moderne. Joseph Kadar artiste peintre. Paris. Nemzetközi Modern Múzeum. Hajdúszoboszló (Hongrie) Joseph Kadar artiste peintre Paris 2013 2014 Nemzetközi Modern Múzeum Hajdúszoboszló (Hongrie) Musée d Art Moderne Erőegyensúly 2 Erőegyensúly Térgrafika (Erőegyensúly) 100x80 cm (toile) 3 Térgeometria

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 7-i ülésére Tárgy: A kárpátaljai Dercen megsegítéséről szóló döntés meghozatala Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP. Magyar Építészetpolitika. Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5.

EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP. Magyar Építészetpolitika. Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5. EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP Budapesti Nemzetközi Konferencia Magyar Építészetpolitika Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5. A magyar építészetpolitika Kidolgozása 2008 óta folyik

Részletesebben

Jövő Műhely 2014-2020

Jövő Műhely 2014-2020 Jövő Műhely 2014-2020 CSMKIK Kommunikációs- és Reklámklub 10 + 2 kockában Volford László CSMKIK kommunikációs és reklámklub vezető Prológ A Jövő műhely 2014-2020 indulása Jelentősen megnövekedett a szakember

Részletesebben

I. A gyűjtemény feldolgozása és digitalizálása

I. A gyűjtemény feldolgozása és digitalizálása Beszámoló az OTKA 42782. sz. A Magyar Képzőművészeti Egyetem művészeti és könyvtári különgyűjteményeinek és történetének feldolgozása című kutatásának eredményeiről Programunk szorosan kapcsolódott az

Részletesebben

Történelem 3 földrészen - 1956

Történelem 3 földrészen - 1956 1956, Melbourne Az 1956. december 6-ai melbourne-i vérfürdő legendájával az olimpiatörténet egyik legismertebb fejezetének főszereplője lett a magyar vízilabda csapat. Történelem 3 földrészen - 1956 Három,

Részletesebben

Az Andaxínház 2011. évi szakmai beszámolója

Az Andaxínház 2011. évi szakmai beszámolója Az Andaxínház 2011. évi szakmai beszámolója Az egyesület 1991 októbere óta működik, a Fővárosi Bíróság közhasznú szervezeteként a Pk.66925/1991/1 számú végzése alapján jegyezte be. Az Andaxínház a különböző

Részletesebben

Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 5. szám 2013. február 11. Hallgatók számára

Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 5. szám 2013. február 11. Hallgatók számára Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 5. szám 2013. február 11. Hallgatók számára Retextil termékfejlesztői pályázat Kreatív termékötlet-pályázat textil újrahasznosítás témában Pályázni olyan termékötletekkel

Részletesebben

Dr. Mezős Tamás, Elnök Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 1.

Dr. Mezős Tamás, Elnök Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 1. Dr. Mezős Tamás, Elnök Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 1. Tárgy: Roma Parlament (VIII. Tavaszmező u.6.) és Műteremház és Művészkert (VIII. József u. 37.) műemlékvédelmi

Részletesebben

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918)

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) Az egykori szabadkai gimnázium épülete 8 A Szabadkai Községi Főgymnasium története 1861-ben kezdődött, amikor az 1747-ben alapított iskola megnyitotta

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

Kokoly Zsolt. Az audiovizuális médiaszolgáltatók feletti területi joghatóság kérdése az Európai Unió médiaszabályozásában. A doktori értekezés tézisei

Kokoly Zsolt. Az audiovizuális médiaszolgáltatók feletti területi joghatóság kérdése az Európai Unió médiaszabályozásában. A doktori értekezés tézisei Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskola Kokoly Zsolt Az audiovizuális médiaszolgáltatók feletti területi joghatóság kérdése az Európai Unió médiaszabályozásában A doktori értekezés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2011 június 29 - i testületi ülésére a 1. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Részletesebben

Rendezvényismertető prospektus. w w w. m e n t o o v. c o m

Rendezvényismertető prospektus. w w w. m e n t o o v. c o m Szegedi Sürgősségi Napok Rendezvényismertető prospektus w w w. m e n t o o v. c o m SZEGEDI SÜRGŐSSÉGI NAPOK RENDEZVÉNYISMERTETŐ PROSPEKTUS Készült A Szegedi Sürgősségi Napok Szervezői Bizottság megbízásából

Részletesebben

Borbély Károly A pálya íve

Borbély Károly A pálya íve Borbély Károly A pálya íve Barabás Miklós munkásságáról (Kézdimárkosfalva, 1810-1898, Budapest) Hogyan van kódolva egy életpálya és miként kapcsolódhat az egy nemzet kultúrájának fejlődéséhez? Hogyan lesz

Részletesebben

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Budapest, 2008 E számunk munkatársai Bu z á s Ge r g e ly régész-művészettörténész, MNM Mátyás király

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

www.varosijogi.hu MESTEREKRŐL

www.varosijogi.hu MESTEREKRŐL MESTEREKRŐL Sok szó esik a régen élt és önmagát felismerő mesterekről, ám gyakran egyfajta misztikus ködbe burkolóznak bennünk, mintha elérhetetlenek, legendák volnának, amivé mi sosem válhatunk. Számtalan

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2015. április 1-i ülésére Készítette: dr. Kozma Enikő alpolgármesteri jogi referens Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Inklúziós index. Tony Booth, Mel Ainscow: A tanulás és részvétel támogatása az iskolákban Harmadik, bővített, átdolgozott kiadás

Inklúziós index. Tony Booth, Mel Ainscow: A tanulás és részvétel támogatása az iskolákban Harmadik, bővített, átdolgozott kiadás Tony Booth, Mel Ainscow: Inklúziós index A tanulás és részvétel támogatása az iskolákban Harmadik, bővített, átdolgozott kiadás Csepregi András Velence, 2015. 05. 14. A magyar változat Tény: az Educatio

Részletesebben

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének. 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének. j e g y z ő k ö ny v e

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének. 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének. j e g y z ő k ö ny v e T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének j e g y z ő k ö ny v e 42/2008. sz. Képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása

Részletesebben

Történelmi verseny 2. forduló. A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap

Történelmi verseny 2. forduló. A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap Történelmi verseny 2. forduló A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap 1. Határozd meg Partium fogalmát, és sorold fel a Partiumot alkotó vármegyéket! (3 pont) 2. Az alábbi képeken Partium híres szülöttei

Részletesebben

Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét.

Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét. Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét. Büszke vagyok arra, hogy választókörzetem 4. települése jutott el a fejlettség azon szintjére, hogy Köztársasági Elnök Úr városi rangot adományozott

Részletesebben

Családsegítő szolgáltatás. Munkanélküliekkel végzett szociális munka

Családsegítő szolgáltatás. Munkanélküliekkel végzett szociális munka Családsegítő szolgáltatás Munkanélküliekkel végzett szociális munka I. BEVEZETÉS a TÁMOP 5.4.1. projekt keretében elkészült a családsegítés szakmai szabályozó anyagait tartalmazó tanulmányokhoz A TÁMOP

Részletesebben

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz.

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz. A Csabacsűdi játszótér felújítása az Önkéntesek Hete keretében című projekt megvalósulása Csabacsűdön Pályázó: Tiszta Környezetünkért Alapítvány Csabacsűd Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett

Részletesebben

A pataki kollégium visszavételének (1989 1990) történelmi körülményei

A pataki kollégium visszavételének (1989 1990) történelmi körülményei Koncz Gábor A pataki kollégium visszavételének (1989 1990) történelmi körülményei Immár negyedszázad távlatából, messziről vagy kívülről nézve, összemosódnak a hónapok, egymásba csúsznak az évek eseményei.

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL Vasvári Pál Múzeum 4440 Tiszavasvári, Kálvin út. 7. Mobil:+36/30-676-8514 www.vasvaripalmuzeum.hu e-mail: info@vasvaripalmuzeum Nyitva tartás: Április 1-től - október 31-ig: K-V: 09-18 óráig November 1-től

Részletesebben

Frederick Schauer: A demokrácia és a szólásszabadság határai. Válogatott tanulmányok

Frederick Schauer: A demokrácia és a szólásszabadság határai. Válogatott tanulmányok In Medias Res 2015/1 13, 208 212 Frederick Schauer: A demokrácia és a szólásszabadság határai. Válogatott tanulmányok (Budapest, Wolters Kluwer, 2014. 650 oldal, ISBN 978 963 295 447 9) Frederick Schauer

Részletesebben

Célunk a vidéki térségek életminõségének emelése.

Célunk a vidéki térségek életminõségének emelése. Miért a mezõváros? Miért most? Miért itt? Célunk a vidéki térségek életminõségének emelése. Mind az emberek, mind a természeti környezet életminõségének emelése. Közép-Kelet-Európában és így Magyarországon

Részletesebben

Széll projekt. Sajtótájékoztató anyaga (Utolsó módosítás: 2013.02.12)

Széll projekt. Sajtótájékoztató anyaga (Utolsó módosítás: 2013.02.12) Széll projekt Sajtótájékoztató anyaga (Utolsó módosítás: 2013.02.12) Mit szólnának hozzá ha azt mondanám: a Széll Kálmán téren és környékén a közúti járművek évente közel 540000 kilogramm szennyezést szórnak

Részletesebben

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30.

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30. Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása 2014. Január 30. Bemutatkozás A Stratégia alkotás előzményei Felmérés a lelkészek körében: - a kérdőívet 2012. december és 2013.

Részletesebben

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal 23. Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal Egység a sokféleségben - 2008 a Kultúrák Közötti Párbeszéd Európai Éve A KultúrPont Iroda munkatársa a 2008: a Kultúrák Közötti Párbeszéd

Részletesebben

Tartalom: Bevezetés Rövid hírek, információk Programok A 2003-as év statisztikájából. Bevezetés

Tartalom: Bevezetés Rövid hírek, információk Programok A 2003-as év statisztikájából. Bevezetés "Segítőkéz" Lelkisegély Telefonszolgálat, Debrecen Tartalom: Bevezetés Rövid hírek, információk Programok A 2003-as év statisztikájából Bevezetés Kedves Ügyelőtársak! Január 26-án közgyűlésen számoltunk

Részletesebben

Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Szerkesztők: SZABÓ G. Zoltán. Nyitólap: www.iti.mta.hu/szorenyi60.html

Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Szerkesztők: SZABÓ G. Zoltán. Nyitólap: www.iti.mta.hu/szorenyi60.html Nem sűlyed az emberiség! Album amicorum Szörényi László LX. születésnapjára Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Szerkesztők: JANKOVICS József CSÁSZTVAY Tünde CSÖRSZ Rumen István SZABÓ G. Zoltán Nyitólap:

Részletesebben

Hagyományok-Ízek-Régiók Program

Hagyományok-Ízek-Régiók Program Hagyományok-Ízek-Régiók Program Jankuné Dr. Kürthy Gyöngyi Agárgazdasági Kutató Intézet (AKI) Élelmiszerlánc Elemzési Osztály Osztályvezető www.aki.gov.hu Terra Madre, a Hagyományos Élelmiszerek Napja

Részletesebben

A SZEKCIÓÜLÉSEK TÉMÁI RÉSZLETESEN

A SZEKCIÓÜLÉSEK TÉMÁI RÉSZLETESEN A SZEKCIÓÜLÉSEK TÉMÁI RÉSZLETESEN 1. KÖZTERÜLETEN NE ÉLJENEK ÉS NE ALUDJANAK EMBEREK?! SPECIÁLIS KIHÍVÁSOK AZ UTCAI SZOLGÁLTATÁSOK KAPCSÁN SZEKCIÓVEZETŐ: MORVA EMÍLIA (MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT EGYESÜLET)

Részletesebben

Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE. irodalom, filozófia

Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE. irodalom, filozófia Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE irodalom, filozófia PROLÓGUS A tisztelt Olvasó egy név- és címjegyzéket tart a kezében. 4363 év legjelentősebb bölcsészeti és irodalmi alkotásainak jegyzékét, a szerzők

Részletesebben

1. Az iskola nevelési programja...5. 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

1. Az iskola nevelési programja...5. 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 1. Tartalomjegyzék 1. Az iskola nevelési programja...5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...5 1.1.1. A nevelés-oktatás alapelvei...5 1.1.2.

Részletesebben

A Baranya Zöldút magyar szakaszának bemutatása

A Baranya Zöldút magyar szakaszának bemutatása A Baranya Zöldút magyar szakaszának bemutatása Gonda Tibor 2014. augusztus 30. Vörösmart/Zmajevac A Baranya Zöldút települései A GoGreen projekt keretében kialakított zöldút által lefedett 19 magyarországi

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) 1 önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 2

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) 1 önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 2 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) 1 önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 2 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Magyarország címerének

Részletesebben

Mádi Furmint Ünnep 2013 Szakmai Beszámoló

Mádi Furmint Ünnep 2013 Szakmai Beszámoló Mádi Furmint Ünnep 2013 Szakmai Beszámoló Tartalomjegyzék: Technikai adatok 2 A program eredményessége, szakmai hatásai 3 Részletes Program 4-6 Fotóalbum 7-16 Sajtómegjelenések 17-22 Kreatív anyagok 23-24

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

Tehetséggondozás a munkahelyen

Tehetséggondozás a munkahelyen Tehetségen azt a velünk született adottságokra épülő, majd gyakorlás, céltudatos fejlesztés által kibontakozott képességet értjük, amely az emberi tevékenység egy bizonyos vagy több területén az átlagosat

Részletesebben

Tárgy: Melléklet: Tisztelt Képviselő-testület! A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.

Tárgy: Melléklet: Tisztelt Képviselő-testület! A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé. I.sz.: 2-85/2006. Ea.: Kardos Anita Tárgy: Melléklet: E L Ő T E R J E S Z T É S XVI. Makói Művésztelep 2006. évi meghívandói Résztvevők javasolt névsora Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete M a

Részletesebben

A REJTETT GAZDASÁG KITERJEDÉSE 1997-BEN*

A REJTETT GAZDASÁG KITERJEDÉSE 1997-BEN* STATISZTIKAI ELEMZÉSEK A REJTETT GAZDASÁG KITERJEDÉSE 1997-BEN* Magyarországon nem véletlenül a rejtett gazdaság általános érdeklődésre számot tartó örökzöld téma. Ennek ellenére az e témakörről rendelkezésre

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

DECEMBERBEN MEGJELENIK MEZŐ IMRE KISKARÁCSONY, NAGYKARÁCSONY C. ZONGORÁRA ÍRT SOROZATÁNAK NÉGYKEZES VÁLTOZATA*

DECEMBERBEN MEGJELENIK MEZŐ IMRE KISKARÁCSONY, NAGYKARÁCSONY C. ZONGORÁRA ÍRT SOROZATÁNAK NÉGYKEZES VÁLTOZATA* DECEMBERBEN MEGJELENIK MEZŐ IMRE KISKARÁCSONY, NAGYKARÁCSONY C. ZONGORÁRA ÍRT SOROZATÁNAK NÉGYKEZES VÁLTOZATA* 1 A KISKARÁCSONY, NAGYKARÁCSONY szóló zongorára írott ismert változata után, a sikerre való

Részletesebben

VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN

VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN 3507/00102 Szakmai beszámoló Az idén immár hatodik alkalommal volt Múzeumok Éjszakája Kisvárdán. A késő

Részletesebben

Közösségi szolgálati napló

Közösségi szolgálati napló Élményeim, tapasztalataim: Közösségi szolgálati napló Név:... Oktatási azonosító:... Kedves középiskolás Diák! Bizonyára sokat hallottál már a közösségi szolgálatról, és foglalkoztat a kérdés: Miért éppen

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. október 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Találkozó: Óváros tér/köd utcai parkoló Időtartam: 2-2,5 óra Ismerkedés Veszprémmel és a várnegyeddel Azoknak ajánljuk, akik előszőr járnak a városban,

Részletesebben

A vizsgált időszak számos ponton hozott előrelépést, illetve változást az előző év, hasonló időszakához képest:

A vizsgált időszak számos ponton hozott előrelépést, illetve változást az előző év, hasonló időszakához képest: 2010. június 1. TÁJÉKOZTATÓ a Magyarországon 2010 első negyedévében megrendezett nemzetközi rendezvényekről A Magyar Turizmus Zrt. Magyar Kongresszusi Irodája 2010-ben is kiemelt feladatának tartja, hogy

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Belváros-Lipótváros Önkormányzatának 16/2003. (V.15.) rendelete a 20/2004. (IV.19.) rendelettel és a 15/2008. (III.19.) rendelettel és a 21/2009. (VI. 02.) rendelettel módosított egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

SZOCIÁLIS LAKÁSÉPÍTÉS KEZDETE MAGYARORSZÁGON FŐVÁROSI KISLAKÁS-ÉPÍTÉSI AKCIÓ 1909-1913

SZOCIÁLIS LAKÁSÉPÍTÉS KEZDETE MAGYARORSZÁGON FŐVÁROSI KISLAKÁS-ÉPÍTÉSI AKCIÓ 1909-1913 SZOCIÁLIS LAKÁSÉPÍTÉS KEZDETE MAGYARORSZÁGON FŐVÁROSI KISLAKÁS-ÉPÍTÉSI AKCIÓ 1909-1913 kutatás célja: - a magyar szociális lakásépítés kezdetének és kialakulásának bemutatása, ezáltal jobban megismerni

Részletesebben

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben.

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Az Ötágú síp című sorozatban határon túli magyar kulturális műhelyeket mutattunk

Részletesebben

Egy hosszú hétvégét töltöttünk el Gyulán a Corso Hotelben. Gyula nagyon szép,

Egy hosszú hétvégét töltöttünk el Gyulán a Corso Hotelben. Gyula nagyon szép, Gyulai emlék Egy hosszú hétvégét töltöttünk el Gyulán a Corso Hotelben. Gyula nagyon szép, tiszta és turistákkal teli kisváros. Gyönyörűek a belváros szökőkútjai, a vár körüli sétány, ahol a nyári melegben

Részletesebben

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 A zongorás tábor résztvevőinek a száma a tervezetthez képest jóval magasabb lett. Az eredetileg tervezett 25-30 gyermek helyett több mint 50 gyermek jelentkezett

Részletesebben

Kecskemét & Mercedes-Benz: Sikertörténet, nem csak a Mercedes-Benz számára

Kecskemét & Mercedes-Benz: Sikertörténet, nem csak a Mercedes-Benz számára Kecskemét & Mercedes-Benz: Sikertörténet, nem csak a Mercedes-Benz számára Manfred Schulz 2014. május 27. Kezdetben pusztán egy vízió volt 2 A Mercedes-Benz kecskeméti gyárának bemutatása és mára, íme

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Reformáció Emlékbizottság az előkészület. Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu

Reformáció Emlékbizottság az előkészület. Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu Reformáció Emlékbizottság az előkészület Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu Megemlékezés vagy ünneplés? Az Emlékbizottság létrejötte; tagjai; működése, szervezeti felépítése.

Részletesebben

TÁMOGATÁS ÉS HASZNOSULÁS. Hatástanulmányok az anyaországi juttatásokról

TÁMOGATÁS ÉS HASZNOSULÁS. Hatástanulmányok az anyaországi juttatásokról TÁMOGATÁS ÉS HASZNOSULÁS Hatástanulmányok az anyaországi juttatásokról MTT Könyvtár 10. A Magyarságkutató Tudományos Társaság kiadványa MTT, Szabadka, Branislav Nušić utca 2/I. TÁMOGATÁS ÉS HASZNOSULÁS

Részletesebben

POLITIKA, OKTATÁSPOLITIKA

POLITIKA, OKTATÁSPOLITIKA SPIRA VERONIKA POLITIKA, OKTATÁSPOLITIKA FÜGGELÉK 1 Megjegyzések a Függelékhez A Politika, oktatáspolitika dokumentumgyűjteményt a függelék zárja, amely bemutatja, hogy az önkormányzati munka milyen járulékos

Részletesebben

Dénes Zsófia. Úgy ahogy volt és

Dénes Zsófia. Úgy ahogy volt és Dénes Zsófia Úgy ahogy volt és DÉNES ZSÓFIA Úgy ahogy volt és 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Dénes Zsófia jogutódja Az én nyelvem a tükrözések nyelve. Nyelv, amelyen fehér kőtükrömmel lemásolom a láthatót.

Részletesebben

Javaslat a KERNSTOK-VILLA (NYERGESÚJFALU) KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI értéktárba történő felvételéhez

Javaslat a KERNSTOK-VILLA (NYERGESÚJFALU) KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI értéktárba történő felvételéhez (A 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet melléklete alapján) Javaslat a KERNSTOK-VILLA (NYERGESÚJFALU) KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI értéktárba történő felvételéhez Készítette: MIHELIK MAGDOLNA. (aláírás) NYERGESÚJFALU,

Részletesebben

B E SZ Á M O L Ó A Polgárır Egyesületek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szövetségének 2010-évi munkájáról 2011. évi feladatok meghatározása

B E SZ Á M O L Ó A Polgárır Egyesületek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szövetségének 2010-évi munkájáról 2011. évi feladatok meghatározása B E SZ Á M O L Ó A Polgárır Egyesületek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szövetségének 2010-évi munkájáról 2011. évi feladatok meghatározása Tisztelt Küldött- Közgyőlés! Kedves Vendégeink! Tisztelt Hölgyeim

Részletesebben

172. sz. Egyezmény. a szállodákban, éttermekben és hasonló létesítményekben irányadó munkafeltételekről

172. sz. Egyezmény. a szállodákban, éttermekben és hasonló létesítményekben irányadó munkafeltételekről 172. sz. Egyezmény a szállodákban, éttermekben és hasonló létesítményekben irányadó munkafeltételekről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató

Részletesebben

Egy még vonzóbb Budapestért

Egy még vonzóbb Budapestért Egy még vonzóbb Budapestért Dudás Krisztina marketingigazgató Magyar Turizmus Zrt. 2011. május 4. Kedvező piaci trendek A trendek nekünk dolgoznak Növekvő népszerűségnek örvendenek Rövid utazások Közeli

Részletesebben

Almási Andrea Kultúrtörténeti krónika 1910-ből

Almási Andrea Kultúrtörténeti krónika 1910-ből A PH.D-DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI Almási Andrea Kultúrtörténeti krónika 1910-ből Irodalomtudományi Doktori Iskola Miskolc 2007 A PH.D-DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI Almási Andrea Kultúrtörténeti krónika 1910-ből Irodalomtudományi

Részletesebben

ÖNISMERETI VIRÁGGYAKORLAT. Készítette: Szabó Edina

ÖNISMERETI VIRÁGGYAKORLAT. Készítette: Szabó Edina ÖNISMERETI VIRÁGGYAKORLAT Készítette: Szabó Edina Egészségügyi problémáink gyakran abból fakadnak, hogy képtelenek vagyunk felismerni, mi a küldetésünk az életben [ ] Már csak egészségünk védelme érdekében

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTER Város Integrált Településfejlesztési Stratégia 1 SAJÓSZENTPÉTER VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. Borsod-Tender Kft.

SAJÓSZENTPÉTER Város Integrált Településfejlesztési Stratégia 1 SAJÓSZENTPÉTER VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. Borsod-Tender Kft. 1 SAJÓSZENTPÉTER VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2 Tartalomjegyzék Tartalom 1 BEVEZETÉS... 5 2 HELYZETELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÁSA... 7 2.1 A VÁROSI SZINTŰ HELYZETELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÁSA... 7 2.2

Részletesebben

Interkulturális kommunikáció. Interkulturális szemlélet a nyelvoktatásban

Interkulturális kommunikáció. Interkulturális szemlélet a nyelvoktatásban Interkulturális kommunikáció Interkulturális szemlélet a nyelvoktatásban Kultúra: a szó jelentései az Értelmező szótár+ alapján (Tinta, 2007: 938.) O Mindaz az anyagi, szellemi érték, amelyet az emberi

Részletesebben

A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható

A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható Politikusi imázs 8 a politikai kommunikáció világában. A társadalmasítás, azaz a fogyasztói oldal véleményének

Részletesebben

Riasztóan(1) gyenge az erdők védelme Európában

Riasztóan(1) gyenge az erdők védelme Európában 3. szint Március Riasztóan(1) gyenge az erdők védelme Európában Újabb felmérés készült az európai erdők védelméről Szerdán ér véget az európai erdők védelmével foglalkozó negyedik nemzetközi miniszeri

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben

KÉPES SZAKMAI BESZÁMOLÓ Világpolgárok Szentendrén Múzeumok éjszakája a festők városában Helyszín: MűvészetMalom Szenvedély és ráció - Perlrott Csaba Vilmos (1880-1955) életmű kiállítása ART FLOW Gyerekek

Részletesebben

Szebényi Anita Magyarország nagyvárosi térségeinek társadalmi-gazdasági

Szebényi Anita Magyarország nagyvárosi térségeinek társadalmi-gazdasági Szebényi Anita Magyarország nagyvárosi térségeinek társadalmi-gazdasági összehasonlítása Bevezetés A rendszerváltás óta eltelt másfél évtized társadalmi-gazdasági változásai jelentősen átrendezték hazánk

Részletesebben

(u. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése

(u. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Oktatási és Közművelődési Főosztály Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése budapcst,..,.'.,

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 GENIUS TEHETSÉGGONDOZÓ ALAPÍTVÁNY Budapest, 2013. április 30. TARTALOM 1. Egyszerűsített éves beszámoló 2. Kiegészítő melléklet 3. Közhasznúsági melléklet KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

Részletesebben

Tisztelt (leendő) partnerünk!

Tisztelt (leendő) partnerünk! Tisztelt (leendő) partnerünk! Engedje meg, hogy a következő néhány sorban felhívjuk figyelmét egy általunk kínált lehetőségre, amely bizonyára felkelti érdeklődését. Kéréseivel, kérdéseivel kapcsolatban

Részletesebben

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő Prievara Tibor Nádori Gergely A 21. századi szülő Előszó Ez a könyvecske azért született, hogy segítsen a szülőknek egy kicsit eligazodni az internet, a számítógépek (összefoglaló nevén az IKT, az infokommunikációs

Részletesebben