A szovjet blokkban zajló desztalinizáció a NATO perspektívájában ( ) 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A szovjet blokkban zajló desztalinizáció a NATO perspektívájában (1953 1956) 1"

Átírás

1 Múltunk, 2006/ [ ] KECSKÉS D. GUSZTÁV A szovjet blokkban zajló desztalinizáció a NATO perspektívájában ( ) 1 Az október 23-i magyar forradalom váratlanul érte a nyugati kormányokat. Nem voltak felkészülve rá, hogy a Szovjetunió egy csatlósállamában fegyveres felkelés törhet ki. Az olvadás, a Szovjetunióban Sztálin halála után bekövetkezett liberalizálódás, amely késôbb a szovjet blokk más országaira is átterjedt, kedvezô fogadtatásra talált a nyugati diplomácia egyes köreiben. Mivel azonban a külpolitikai döntéshozók tökéletesen tisztában voltak a második világháború befejezése nyomán kialakult európai status quo, illetve a szovjet amerikai szembenállással jellemezhetô bipoláris világrend biztosította szûk mozgástérrel, a nyugati kormányok nem kívánták túl energikus lépésekkel gyorsítani ezt a 1 E tanulmány alapjául szolgáló belgiumi kutatásaimat a Belgiumi Francia Közösség és az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (a kutatási szerzôdés nyilvántartási száma: F ) ösztöndíjjal támogatta. A NATO Levéltárában 1999-ben és 2000-ben végzett kutatásaimra doktori disszertációm készítésével összefüggésben került sor. Lásd KECSKÉS Gusztáv: La diplomatie française et la révolution hongroise de Doktori disszertáció, Sorbonne Nouvelle Paris III. Pécsi Tudományegyetem. 3. k. Párizs, A disszertáció kiadása: La diplomatie française et la révolution hongroise de Sous la direction de Sándor Csernus et Paul Gradvohl. Publications de l Institut hongrois de Paris en collaboration avec École doctorale Espace Européen Contemporain (EEC) de l Université Paris III Sorbonne Nouvelle, Párizs Budapest Szeged, 2005 (série: Dissertationes, vol. III). A NATO belsô dokumentumain alapuló további írásaim, forrásközléseim: Az olvadás Kelet-Európában a Nyugat szemével. In: KÔRÖSI Zsuzsanna STANDEISKY Éva RA- INER M. János (szerk.): Évkönyv VIII Magyarország a jelenkorban os Intézet, Budapest, ; A NATO és a magyar forradalom. In: KIRÁLY Béla Lee W. CONGDON (szerk.): A magyar forradalom eszméi. Eltiprásuk és gyôzelmük. Atlanti Kutató és Kiadó Társulat-Alapítvány, Budapest, ; A NATO Nemzetközi Titkárságának életrajzi jegyzete Nagy Imrérôl (1956. november 2.). In: Nagy Imre és kora. Tanulmányok, források, I. Nagy Imre Alapítvány, Budapest, ; North Atlantic Council Document C-M(56)110, The Thaw in Eastern Europe. September 24, In: The 1956 Hungarian Revolution. A History in Documents. Compiled, edited and introduced by Csaba BÉKÉS Malcolm BYRNE János M. RAINER. Assistant eds.: József LITKEI Gregory F. DOMBER. Budapest New York, Central European University Press,

2 228 Az SZKP XX. kongresszusa folyamatot. Az alábbiakban az 1999-ben megnyílt NATO Levéltár 2 egykor titkos dokumentumainak segítségével azt vizsgálom, milyennek látták az Észak-atlanti Szövetség illetékes szervei a Szovjetunióban és annak kelet-európai csatlósállamaiban zajló desztalinizációt, és milyen magatartást irányoztak elô ezzel összefüggésben térségünk irányában. Végül pedig bemutatom, hogyan befolyásolta a Nyugat kelet-közép-európai politikájának alakulását az ôszi lengyel és magyar válság. Idézzük fel elôször röviden, mely kérdések foglalkoztatták leginkább az észak-atlanti paktumot folyamán, és a szervezet hogyan hozta meg Kelet-Európával kapcsolatos döntéseit. Az 1950-es évek közepén az Észak-atlanti Szövetségnek továbbra is szembe kellett néznie Németország megosztottságának problémájával, a Közel-Keleten és általában a harmadik világbeli országokban meginduló szovjet expanzióval, valamint a szovjet gazdasági és katonai potenciál állandó növekedésének veszélyeivel. A nyugati döntéshozók a békés egymás mellett élés elveit hirdetô hruscsovi szovjet vezetés Nyugattal kapcsolatos szándékait továbbra is agresszívnak tekintették amint majd látni fogjuk, helyesen. Válaszul ezekre a kihívásokra a NATO Tanács májusi miniszteri szintû ülésén elhatározta, hogy kiterjeszti a szövetség tevékenységét a nem katonai jellegû területeken, elôsegítve a tagországok közötti egységet, szolidaritást és együttmûködést. Az ennek nyomán létrehozott úgynevezett Hármas Bizottság 3 ajánlásait az decemberi NATOcsúcsértekezlet hagyta jóvá. Hangsúlyozták, hogy mennyire fontosak az intenzív és hatékony konzultációk minden olyan kérdésrôl, amely a Szövetségre nézve súlyos következményekkel járhat. Az egység és a szolidaritás kinyilvánítása különösen fontosnak tûnt a szuezi válság után, amely Franciaországot és Nagy-Britanniát szembeállította az Egyesült Államokkal. 4 A Hármas Bizottság jelentésének elfogadásával az Észak-atlanti Tanács a kelet nyugati viszony minden témakörében új lendületet adott a tagállamok közötti konzultációnak. A NATO legfôbb tanácskozó és döntéshozó fóruma, az 1952-tôl állandóan Párizsban mûködô Tanács bôségesen foglalkozott az 1953-tól kibontakozó új kelet-európai fejleményekkel. A testület munkáját jelentéseikkel segítették az egyes kérdésekre specializálódott szakértôkbôl álló munkacsoportok. Így 1951-tôl egy csoport 2 A NATO Nemzetközi Titkárságának és katonai hatóságainak iratai jelenleg az 1949-tôl 1965-ig tartó korszakra vonatkozóan tanulmányozhatók a NATO Levéltárában Brüsszelben. 3 A Hármas Bizottság tagjai (az úgynevezett Három Bölcs ): Gaetano Martino olasz, Halvard Lange norvég és Lester B. Person kanadai külügyminiszter. 4 The North Atlantic Treaty Organisation. Facts and Figures. The NATO Information Service, NATO, 1110 Brussels , 50.

3 Kecskés D. Gusztáv A szovjet blokkban zajló desztalinizáció a NATO perspektívájában 229 összefoglalókat készített a Szovjetunió csatlósállamainak katonai, politikai és gazdasági helyzetérôl, 1952-ben pedig megalakult a szovjet politika tendenciáit vizsgáló munkacsoport. Tevékenységüket 1957-ben a Hármas Bizottság javaslata nyomán alakult Politikai Bizottság vette át, amely az 1956-os forradalom után a magyar kérdés szinte minden lényeges részletét megvitatta. Szintén az Észak-atlanti Tanács álláspontjának kialakítását könnyítették meg az Információs és Kulturális Kapcsolatok Bizottságának, valamint a NATO-országok és a Szovjetunió gazdasági tendenciáit összehasonlító munkacsoportnak a jelentései. A bizottságok és az Észak-atlanti Tanács tevékenységét egyaránt segítette, koordinálta a Nemzetközi Titkárság Politikai Részlege. A Kelet-Európáról készített elemzések kidolgozásánál is nagy szerepet játszottak a nemzeti diplomáciai szervek elôtanulmányai és a meghívott szakértôk egyeztetô megbeszélései, melyek során a NATO döntéshozatali elveinek megfelelôen konszenzus kialakítására törekedtek. 5 A katonai vonatkozású kérdésekrôl a Tanácsot békeidôben ajánlásokkal ellátó Katonai Bizottság végrehajtó irodája, az úgynevezett Állandó Csoport adott rendszeres tájékoztatást. 6 A Sztálin 1953-ban bekövetkezett halála után kibontakozó új, a korábbinál rugalmasabb és racionálisabb szovjet külpolitika, az enyhülés és a békés egymás mellett élés elveinek meghirdetése nyomán valóban csökkent a nyugati és a keleti blokk közötti feszültség. Ez azonban, amint a NATO-központ elemzôi is rámutattak, nem jelentette a Szovjetunió külpolitikai szándékainak megváltozását: A szovjet vezetôk számára a nemzetközi politika lényege a hatalomért folytatott harc a kommunista világ és a»kapitalista«világ között. Továbbra is fáradhatatlan erôfeszítéseket tesznek, hogy biztosítsák a kommunista világ túlsúlyát és meggyengítsék ellenfeleiket olvashatjuk egy munkaokmányban. 7 Az Észak-atlanti Szövetség szakértôi a Szovjetunió Kommunista Pártjának februári XX. kongresszusán elhangzott felszólalásokból is azt olvasták ki, hogy a szovjet álláspont a Nyugat irányában lényegében változatlan maradt. 8 Célja továbbra is a NATO és a Nyugat-európai Unió feloszlatása, az európai bázisokon állomásozó észak-atlanti erôk vissza- 5 A NATO döntéshozatali mechanizmusáról: The NATO Handbook. 50 th Anniversary Edition, Office of Information and Press, NATO, 1110 Brussels, Lásd még: VALKI László (szerk.): A NATO. Történet szervezet stratégia bôvítés. Corvina, Budapest, The North Atlantic Treaty Organisation. I. m NATO Nemzetközi Titkárságának Levéltára (Brüsszel): AC/34 (56)WP/9 (1956. október 19.). A zárójelben lévô dátum az iraton szereplô dátumot jelzi. 8 Uo. C-M(56)26 (1956. március 6.).

4 230 Az SZKP XX. kongresszusa vonása és annak megakadályozása, hogy Nyugat-Németország hatékonyan részt vegyen a nyugati szövetségi rendszerben. Sôt, a Kreml azt kívánta, hogy Németország egésze a szovjet blokkhoz kerüljön. 9 Az enyhülési politika a NATO értelmezésében valójában arra irányult, hogy elaltassa a Nyugat éberségét. 10 A sztálini korszakhoz képest újdonságot csupán a szovjet diplomácia civilizáltabb módszereiben és földrajzi hangsúlyainak eltolódásában láttak. Úgy ítélték meg, hogy a korábbi merev elzárkózást felváltotta a tárgyalási készség, a nyugati országokkal, elsôsorban az Egyesült Államokkal való gazdasági és kulturális kapcsolatok kiépítésének igénye és a hagyományos diplomáciai módszerek alkalmazása. Bár Moszkva számára továbbra is Nyugat-Európa jelentette a legfôbb célterületet, a második világháború nyomán kialakult európai status quót és az atomkorszak realitásait figyelembe vevô szovjet vezetés idôlegesen lemondott ebben a térségben a közvetlen expanzióról, és áthelyezte tevékenységének súlypontját az afrikai és ázsiai fejlôdô országokba, elsôsorban a Közel-Keletre. A fôként gazdasági és propagandaeszközökkel folytatott harmadik világbeli szovjet behatolás távlatait az elemzôk annál is veszélyesebbnek tartották, mivel a szovjet gazdaság fejlôdési iránya alapján további jelentôs növekedést, vagyis a terjeszkedés eszközeinek bôvülését jósolták. A Szovjetunió gazdaságának erôsödése természetesen a szovjet katonai erô újabb növekedésének rémét is felidézte. 11 A nyugati diplomáciának pontos ismeretei voltak a Szovjetunió keleteurópai csatlósállamaiban Sztálin halála után kezdôdô liberalizálódásról. Magyarországgal kapcsolatban az események meglepô felgyorsulásának lehetôségével is számoltak. 12 Ugyanakkor úgy vélték, hogy a Moszkva által kezdeményezett desztalinizáció és az ennek nyomán kibontakozó úgynevezett olvadás nem fogja megrendíteni a kelet-európai szovjet uralmat. Szerintük tehát a békés egymás mellett élés politikája egyáltalán nem fog a Kelet-Európa feletti szovjet uralom lazulásához vezetni, noha a Kreml ekkor a korábbiaknál jobban törekedett rá, hogy 19 Uo. C-M(56)49 (1956. április 20.). 10 Uo. 11 Uo. C-M(56)131 (1956. november 30.). A szovjet gazdaságpolitikát elemzô bizottság elnökének feljegyzése összehasonlította a szovjet blokk és a NATO-országok gazdasági növekedésének ütemét, az elôbbi gyorsabb fejlôdését prognosztizálva. Az elemzés szerint a szovjet blokk termelése 1975-re meg fogja elôzni az európai NATO-országok termelését, ami nyilván azzal a veszéllyel jár, hogy tovább nô a keleti tömb katonai teljesítôképessége. 12 Uo. C-M(56)110 (1956. szeptember 24.). Publikálva: Az olvadás Kelet-Európában a Nyugat szemével. I. m.

5 Kecskés D. Gusztáv A szovjet blokkban zajló desztalinizáció a NATO perspektívájában 231 szövetségeseit független államoknak tüntesse fel. 13 Ami egy esetleges nyílt válság kilátásait illeti, a NATO-szakértôk úgy vélték, hogy a szovjet kormány kész megfelelô gazdasági, politikai és katonai intézkedéseket tenni, hogy megôrizze uralmát a blokk felett. 14 A keleti és a nyugati tömb katonai szembenállása és a második világháború nyomán kialakult európai érdekszférák megsértése esetén fennálló atomháborús kockázat miatt a NATO-országoknak igen szûkös lehetôségeik voltak a kelet-európai folyamatok befolyásolására. 15 Noha az enyhülés légkörében egyre bôvítették kapcsolataikat a csatlós államokkal, hogy ezzel is kifejezzék szimpátiájukat a kelet-európai liberalizációs törekvésekkel, a magyar forradalom elôestéjén a kelet-európai olvadásról elkészült tanulmányában a Szovjetunió politikai tendenciáit elemzô munkacsoport egyértelmûen leszögezte: Minthogy [ ] nem áll szándékunkban, hogy erôt alkalmazzunk felszabadításuk érdekében, nem szabad ôket hiábavaló lázadásokra ösztönözni. 16 Ezt a jelentést, amelynek célja a csatlósállamok irányában követendô aktívabb NATO-politika kidolgozása volt, és amely az december közepére tervezett NATO külügyminiszteri értekezlet munkáját volt hívatva elôkészíteni, október 24-én vagyis éppen a magyar forradalom kitörésének másnapján tárgyalta a NATO Tanácsa. Az ülésen a rendelkezésemre álló iratok szerint alig vagy egyáltalán nem kerültek szóba a budapesti események. A NATO-országok nagykövetei ezúttal a korábbi álláspontok ismertetésére szorítkoztak csupán. Számos képviselô úgy vélte, hogy a kelet-európai olvadásról készített tanulmány nem hangsúlyozza eléggé a titóizmus szerepét a térségben. Hangsúlyozták továbbá, hogy az SZKP XX. kongresszusának döntése, amely helyeselte a szocializmushoz vezetô különbözô utak lehetôségét, nagymértékben megrendítette a csatlósállamokat. A brit képviselô, Sir Christopher Steel 17 ugyanakkor kifejtette, hogy véleménye szerint a Kelet-Európában megfigyelhetô nyugtalanság ellenére a csatlósállamok nemigen tudják lerázni a szovjet igát: a gazdasági tényezôk, 13 NATO Nemzetközi Titkárságának Levéltára (Brüsszel): C-M(56)49 (1956. április 20.). 14 Uo. AC/34 (56)WP/9 (1956. október 19.). 15 Nyikita Szergejevics Hruscsov, az SZKP KB elsô titkára és Nyikolaj Alekszandrovics Bulganyin, szovjet miniszterelnök áprilisi nagy-britanniai útja során közölte is a vendéglátókkal, hogy a kelet-európai eseményekbe történô nyugati beavatkozás a Szovjetunióval való háborúhoz vezetne. Lásd BÉKÉS Csaba: A brit kormány és az 1956-os magyar forradalom. In: BAK János BÉKÉS Csaba HEGEDÛS B. András LITVÁN György (szerk.): Évkönyv I os Intézet, Budapest, Az olvadás Kelet-Európában a Nyugat szemével. I. m Sir Christopher Steel 1953 és 1957 között Nagy-Britannia állandó képviselôje a NATO Tanácsában.

6 232 Az SZKP XX. kongresszusa a sztálinisták jelenléte az egész államigazgatásban, a fegyveres erôk alárendeltsége a Szovjetuniónak, valamint a térség országait a szovjet megszállás elôtt egymással szembeállító versengés akadályozza az ilyen törekvéseket. A brit nagykövet nem tartotta valószínûnek, hogy az esetleges felkelések leverésére a Szovjetunió közvetlenül beavatkozzon, hacsak nem kap felkérést az adott szatellit állam valamelyik politikai csoportjától. A Német Szövetségi Köztársaság képviselôje, Herbert Adolph Blankenhorn 18 arra figyelmeztetett, hogy a nyugati kormányoknak rendkívüli óvatossággal kell cselekedniük, mivel minden meggondolatlan lépés gyengítheti az alakulófélben lévô új kelet-európai kormányok pozícióit, amelyek a korábbinál nagyobb társadalmi támogatottságot élveztek ugyan, de továbbra is kommunista beállítottságúak. 19 Ettôl kezdve a Nyugat számára elôírt óvatosság a kelet-európai válságról folytatott viták egyik kulcskifejezése lett a NATO Tanácsában. Az Észak-atlanti Szövetséghez akkreditált francia nagykövet, Alexandre Parodi 20 az október 24-i ülésrôl külügyminisztériumának küldött beszámolója szintén kiemeli ezt a mozzanatot. Rámutat a kidolgozandó közös politika egyik fô törekvésére is: A Tanács tagjai egyetértettek abban, hogy a NATO-országok érdekeit szolgálja, ha a csatlósországokkal való kapcsolataik során, igen nagy óvatossággal, nagyobb függetlenségre ösztönözik azokat a szovjetekkel szemben 21 Általános vélemény volt az is, hogy az olvadás továbbterjedése érdekében áll a NATO-nak, ezért az ülésen a Szövetség Kelet-Európa-politikájának alaposabb kidolgozása mellett foglaltak állást. Határozatban szólították fel a fôtitkárt: javasoljon módszert, amely lehetôvé teszi, hogy az decemberi miniszteri szintû értekezletre nemzeti szakértôk bevonásával újabb dokumentum készüljön a csatlósországok irányában követendô politikáról. Ennek nyomán október 27-én Alberico Casardi, a NATO-fôtitkár politikai ügyekért felelôs helyettese 22 kérte a tagállamok kormányait, hogy javasoljanak módszereket a liberalizálódás elôsegítésére. 23 Erre reagált a Tanács október 31-i ülésén 18 Herbert Adolph Blankenhorn ben az NSZK állandó képviselôje a NATO Tanácsában. 19 NATO Nemzetközi Titkárságának Levéltára (Brüsszel): C-R(56)56 (1956. október 26.). Jegyzôkönyv a NATO Tanács október 24-i ülésérôl. 20 Alexandre Parodi ban Franciaország állandó képviselôje a NATO Tanácsában. 21 A Francia Külügyminisztérium Levéltára (Párizs): Service des Pactes, 210. doboz, (1956. október 24.). A francia NATO-képviselet vezetôjének távirata a külügyminisztériumnak. 22 Az olasz Alberico Casardi ban a NATO fôtitkárának politikai ügyekért felelôs helyettese, majd 1958 és 1962 között fôtitkárhelyettes volt. 23 NATO Nemzetközi Titkárságának Levéltára (Brüsszel): C-M(56)122 (1956. október 27.).

7 Kecskés D. Gusztáv A szovjet blokkban zajló desztalinizáció a NATO perspektívájában 233 az amerikai NATO-nagykövet, George W. Perkins, 24 amikor hangsúlyozta, hogy a kidolgozandó dokumentumban csak javaslatként szerepelhet néhány gondolat a követendô közös politikával kapcsolatban, mert az esetleges közös irányvonal kidolgozása a miniszteri ülés feladata. 25 Az elôterjesztések és jelentések kidolgozásának megszokott adminisztratív folyamatát azonban megakasztotta a magyar válság és az október 29-én kezdôdô szuezi háború, 26 melyek a NATO Tanács üléseinek legfôbb témái lettek ezekben a napokban. A lengyel és a magyar válság tehát olyan idôszakban tetôzött, amikor a NATO Kelet-Európa-politikájának újragondolása már megkezdôdött ôszének viharos kelet-európai eseményei intenzívebbé tették ezt a folyamatot, és hatottak végeredményére is. A magyarországi felkelés és annak tragikus sorsa reálisabbá tette a NATO-központban zajló átértékelô munkát mind a Szovjetunió, mind a csatlósállamok, mind pedig a nyugati tömb vonatkozásában. A hruscsovi szovjet külpolitika korábban is feltételezett agresszivitása a magyarországi brutális katonai fellépés nyomán beigazolódott. Az is bebizonyosodott, hogy a szovjet vezetôk a blokk feletti uralmukat a legkegyetlenebb katonai módszerekkel, bármilyen presztízsveszteség árán is fenn kívánják tartani. Kelet-Európa kapcsán kiderült, hogy a térség nem áll a korábban feltételezett mértékben a Szovjetunió ideológiai uralma alatt, sôt több helyütt éles szovjetellenesség tapasztalható. Ugyanakkor az is nyilvánvalóvá vált, hogy bármi történjék is, a Nyugat nem avatkozik be a csatlósállamokban. Ez korábban is így volt, az új politikai koncepcióban azonban ezt nyíltan be is vallották. Tartózkodni akartak a kelet-európai fegyveres felkelések bátorításától is, amelyek a várható erôteljes szovjet ellenakció miatt fenyegetnék a Nyugat biztonsági érdekeit. Az 1956-os magyar forradalom így nem okozott nagymérvû változást a NATO Kelet-Európa-politikájában. Az 1957 tavaszára kidolgozott koncepció lényegi elemei, így a szovjet befolyás alatt álló csatlósállamok békés fellazítása vagyis a Szovjetuniótól függetlenedô külpolitika és 24 George W. Perkins 1955 és 1957 között az Amerikai Egyesült Államok állandó képviselôje volt a NATO Tanácsában. 25 NATO Nemzetközi Titkárságának Levéltára (Brüsszel): C-R(56)57 (1956. november 5.). Jegyzôkönyv a NATO Tanács október 31-i ülésérôl. 26 A Párizs melletti Sèvres-ben október én tartott titkos brit francia izraeli találkozón megállapodás jött létre, melynek nyomán október 29-én megindult az izraeli támadás a Sínai-félszigeten Egyiptom ellen. Október 30-án Nagy-Britannia és Franciaország ultimátumot intézett a harcoló felekhez, majd 31-étôl légitámadásokat kezdett Egyiptom ellen, amit november 6-án partraszállás követett.

8 234 Az SZKP XX. kongresszusa az egyre liberálisabb belpolitika követésére való ösztönzés gazdasági, politikai és kulturális kapcsolatok által 27 már az október-novemberi lengyel és magyar események elôtt megfogalmazódott. Csakúgy mint az az elv, hogy nem szabad a szovjet blokk rab népeit hiábavaló lázadásokra bátorítani, mivel a Nyugatnak nincs módjában fegyveres segítséget nyújtani: a Szovjetunióval megvívandó nukleáris háború veszélyét idézné fel bármiféle nyugati beavatkozás. A magyarországi válság hatására azonban részleges módosulások következtek be a szatellit államok irányában képviselendô NATO-politikában. A magyar forradalom kegyetlen vérbefojtása, illetve az ennek nyomán hatalomra került Kádár-kormány tömeges terrorintézkedései miatt még hangsúlyosabbá vált annak kinyilvánítása, hogy a leggondosabban tartózkodni kell fegyveres lázadások provokálásától. Továbbá a nyugati elképzelések megvalósítására az adott körülmények között a legalkalmasabb eszköznek a nemzeti kommunista rendszert tekintették. Végül, ami a védelmi kérdéseket illeti, a NATO katonai tervei kiegészültek azzal a ponttal, hogy a szovjet blokkban kitörô felkelések a várható jelentôs szovjet ellenakciók miatt fenyegethetik a NATO biztonságát BÉKÉS Csaba: Az 1956-os magyar forradalom a világpolitikában. Tanulmány és válogatott dokumentumok. Az amerikai, angol és francia dokumentumokat fordította és a szerkesztésben közremûködött: SOMLAI Katalin os Intézet, Budapest, NATO Nemzetközi Titkárságának Levéltára (Brüsszel): C-M(56) 138 (végleges) Az Észak-atlanti Tanács direktívája a NATO katonai hatóságaihoz, amelyet a Tanács december 13-án hagyott jóvá. Közli: Documents sur la stratégie de l OTAN, Szerkesztette: Gregory W. PEDLOW, a Szövetséges Fegyveres Erôk Európai Legfelsô Parancsnoksága Történeti Hivatalának vezetôje, a NATO Nemzetközi Titkársága Központi Levéltárának támogatásával. Brüsszel, 1998.

A FORRADALOM ÉS A MAGYAR KÉRDÉS AZ ENSZ-BEN, 1956 1963

A FORRADALOM ÉS A MAGYAR KÉRDÉS AZ ENSZ-BEN, 1956 1963 A FORRADALOM ÉS A MAGYAR KÉRDÉS AZ ENSZ-BEN, 1956 1963 Tanulmányok, dokumentumok és kronológia Szerkesztette: Békés Csaba és Kecskés D. Gusztáv Magyar ENSZ Társaság 2006 A kötet megjelentetését a Magyar

Részletesebben

Magyar külpolitika a bipoláris világban, 1945 1991 1

Magyar külpolitika a bipoláris világban, 1945 1991 1 Magyar külpolitika a bipoláris világban, 1945 1991 1 Békés Csaba A kelet-közép-európai régió sorsát, lehetőségeit lényegében egészen 1989-ig alapvetően a második világháború végén, 1945-ben létrejött európai

Részletesebben

A NATO ÉS OROSZORSZÁG KAPCSOLATAI, E KAPCSOLATOK HATÁSA KÖZÉP-EURÓPA, S BENNE MAGYARORSZÁG BIZTONSÁGÁRA

A NATO ÉS OROSZORSZÁG KAPCSOLATAI, E KAPCSOLATOK HATÁSA KÖZÉP-EURÓPA, S BENNE MAGYARORSZÁG BIZTONSÁGÁRA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Tömösváry Zsigmond ezredes A NATO ÉS OROSZORSZÁG KAPCSOLATAI, E KAPCSOLATOK HATÁSA KÖZÉP-EURÓPA, S BENNE MAGYARORSZÁG BIZTONSÁGÁRA Doktori (PhD) értekezés Témavezető:

Részletesebben

Egy barátság nehéz évtizede: A lengyel magyar viszony szakítópróbái (1956 1968) *

Egy barátság nehéz évtizede: A lengyel magyar viszony szakítópróbái (1956 1968) * Múltunk, 2011/3. 137 164. 137 [ ] MITROVITS MIKLÓS Egy barátság nehéz évtizede: A lengyel magyar viszony szakítópróbái (1956 1968) * 1956 októbere cezúrát jelent a második világháború utáni lengyel magyar

Részletesebben

A z egyetértés nem mindig jellemezte a brit francia viszonyt, de a Magyarországgal

A z egyetértés nem mindig jellemezte a brit francia viszonyt, de a Magyarországgal Magyarics Tamás EGY KÖZLEKEDÉSI BALESET A BÉKÉS EGYMÁS MELLETT ÉLÉS ÚTJÁN: A MAGYAR FORRADALOM ÉS NAGY-BRITANNIA A z egyetértés nem mindig jellemezte a brit francia viszonyt, de a Magyarországgal kapcsolatos

Részletesebben

BARÁTH MAGDOLNA Magyar szovjet kapcsolatok 1944 1953 között

BARÁTH MAGDOLNA Magyar szovjet kapcsolatok 1944 1953 között BARÁTH MAGDOLNA Magyar szovjet kapcsolatok 1944 1953 között Magyarország kül- és belpolitikáját, a hazai gazdaság és társadalomfejlődést alapvető módon határozta meg az a tény, hogy Magyarország a második

Részletesebben

Magyar angol kapcsolatok, 1944 1956

Magyar angol kapcsolatok, 1944 1956 Eötvös Lorán Tudományegyetem Bölcsészettudmányi Kar Történelemtudományi Doktori Iskola Magyar angol kapcsolatok, 1944 1956 Hegedüs Gyula Doktori disszertáció tézisei Budapest, 2011. I. Az értekezés célja

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL III. évfolyam 3. szám 2004. szeptember FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST A Magyar Köztársaság Katonai Felderítő Hivatal kiadványa Felelős kiadó: Morber Ferenc főigazgató

Részletesebben

Felelõsség és lehetõség határán az Európai Unió és a líbiai válság

Felelõsség és lehetõség határán az Európai Unió és a líbiai válság A HÓNAP TÉMÁJA 71 Nagy Zsolt Felelõsség és lehetõség határán az Európai Unió és a líbiai válság A tanulmány azt elemzi, hogyan reagált az Európai Unió a líbiai eseményekre, és végül miért a NATO vezeti

Részletesebben

Az 1956-os forradalom szovjetek általi leverését követő magyar menekülthullám,

Az 1956-os forradalom szovjetek általi leverését követő magyar menekülthullám, Egy humanitárius csoda anatómiája az 1956-os magyar menekültek nyugati befogadása Kecskés D. Gusztáv Az 1956-os forradalom szovjetek általi leverését követő magyar menekülthullám, illetve a befogadásukra

Részletesebben

Mózes Mihály Kozári József. Tanulmányok a forradalomról

Mózes Mihály Kozári József. Tanulmányok a forradalomról Szerkesztette: Mózes Mihály Kozári József 1956 Tanulmányok a forradalomról EKF LÍCEUM KIADÓ, EGER 2008 Minden jog fenntartva, beleértve a sokszorosítás, a mű bővített, illetve rövidített változata kiadásának

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZÖS KÜL- ÉS BIZTONSÁGPOLITIKÁJÁNAK FEJLŐDÉSE NAPJAINKBAN, AZ ALKOTMÁNYOS SZERZŐDÉS KÜLPOLITIKAI VONATKOZÁSAI

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZÖS KÜL- ÉS BIZTONSÁGPOLITIKÁJÁNAK FEJLŐDÉSE NAPJAINKBAN, AZ ALKOTMÁNYOS SZERZŐDÉS KÜLPOLITIKAI VONATKOZÁSAI BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat EU- Kapcsolatok szakirány AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZÖS KÜL- ÉS BIZTONSÁGPOLITIKÁJÁNAK

Részletesebben

A politikai hírszerzés szervezettörténeti vázlata, 1945-1990

A politikai hírszerzés szervezettörténeti vázlata, 1945-1990 Tóth Eszter A politikai hírszerzés szervezettörténeti vázlata, 1945-1990 A tanulmányban az állambiztonsági szervek gazdasági és politikai hírszerzéssel foglalkozó egységeinek intézménytörténeti elemzését

Részletesebben

Farkas Ádám A MAGYAR-SZOVJET MŰVELŐDÉSI TÁRSASÁG TÖRTÉNETE 1945-1954

Farkas Ádám A MAGYAR-SZOVJET MŰVELŐDÉSI TÁRSASÁG TÖRTÉNETE 1945-1954 Farkas Ádám A MAGYAR-SZOVJET MŰVELŐDÉSI TÁRSASÁG TÖRTÉNETE 1945-1954 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 I. Bevezetés 3 II. A magyar-szovjet kapcsolatok 1945 és 1948 között 5 III. Már a párt árnyékában.

Részletesebben

1956 és a világ. Nagy Imre 1956. november 4-i rádiószózata és a Genfi Egyezmények DONÁTH FERENC

1956 és a világ. Nagy Imre 1956. november 4-i rádiószózata és a Genfi Egyezmények DONÁTH FERENC 1956 és a világ 150 [ ] DONÁTH FERENC Nagy Imre 1956. november 4-i rádiószózata és a Genfi Egyezmények Nagy Imre november 4-i beszédérôl helytelen, de széles körben elterjedt, lesújtó vélemény alakult

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Telkes Zsófia 2005. - 1 -

SZAKDOLGOZAT. Telkes Zsófia 2005. - 1 - SZAKDOLGOZAT Telkes Zsófia 2005. - 1 - Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Gazdaságdiplomácia és nemzetközi menedzsment szak Nappali tagozat EU kapcsolatok szakirány AZ EURÓPAI BIZTONSÁG-

Részletesebben

Erdődy Gábor A földrajz ellen sok mindent lehet tenni, kivéve politizálni. Antall József a rendszerváltozás nemzetközi feltételrendszeréről

Erdődy Gábor A földrajz ellen sok mindent lehet tenni, kivéve politizálni. Antall József a rendszerváltozás nemzetközi feltételrendszeréről Erdődy Gábor A földrajz ellen sok mindent lehet tenni, kivéve politizálni. Antall József a rendszerváltozás nemzetközi feltételrendszeréről 1 Az ezredfordulóhoz közeledő világ sorsának alakulására a legnagyobb

Részletesebben

Kiss J. László Születésnap után. Vita a NATO jövőjéről

Kiss J. László Születésnap után. Vita a NATO jövőjéről Kiss J. László Születésnap után. Vita a NATO jövőjéről 2009. április 3 4-én, fennállásnak 60. évfordulóján, az Észak-atlanti Szerződés Szervezetének ünnepi csúcsértekezlete első ízben két tagországában

Részletesebben

A nemzetközi jog a hidegháború után

A nemzetközi jog a hidegháború után Kardos Gábor A nemzetközi jog a hidegháború után Bevezető: A világ-jogrend Mennyiben vonhatók a nemzetközi viszonyok a nemzetközi jog irányítása alá? Ez a kérdés a mai napig vitatott, gyakran szélsőséges

Részletesebben

Románia nyugati integrációja

Románia nyugati integrációja 32 NEMZET ÉS BIZTONSÁG 2009. OKTÓBER Varga Ádám* Románia nyugati integrációja Románia kelet-európai ország, egyben a legnagyobb a Balkánon, és határos a Fekete-tengerrel. Egész történelme során szembesült

Részletesebben

AZ ENSZ ÉS A NATO Kiadja a Magyar ENSZ Társaság 2002

AZ ENSZ ÉS A NATO Kiadja a Magyar ENSZ Társaság 2002 AZ ENSZ ÉS A NATO Kiadja a Magyar ENSZ Társaság 2002 A konferenciát és a kiadványt a Külügyminisztérium támogatta. ISBN 963 86322 0 8 Szerkesztette: Dr. Gömbös Ervin A kiadásért felelős: a Magyar ENSZ

Részletesebben

Husák és Kádár MITROVITS MIKLÓS TANULMÁNYOK. A csehszlovák magyar viszony kibékülés és konfliktus között (1968 1989) 1

Husák és Kádár MITROVITS MIKLÓS TANULMÁNYOK. A csehszlovák magyar viszony kibékülés és konfliktus között (1968 1989) 1 Husák és Kádár A csehszlovák magyar viszony kibékülés és konfliktus között (1968 1989) 1 TANULMÁNYOK 1968. augusztus 20-án éjjel a Varsói Szerződés öt tagállama, a Szovjetunió, Lengyelország, Bulgária,

Részletesebben

FORRADALOM VISSZHANGJA AZ 1956-OS A SZOVJET TÖMB ORSZÁGAIBAN ÉVKÖNYV XIV. 2006 VISSZHANGJA AZ 1956-OS FORRADALOM THE 1956 ÉVKÖNYV

FORRADALOM VISSZHANGJA AZ 1956-OS A SZOVJET TÖMB ORSZÁGAIBAN ÉVKÖNYV XIV. 2006 VISSZHANGJA AZ 1956-OS FORRADALOM THE 1956 ÉVKÖNYV AZ 1956-OS FORRADALOM VISSZHANGJA ÉVKÖNYV 2006 2007 1956-OS INTÉZET ÉVKÖNYV XIV. 2006 2007 1956-OS INTÉZET AZ 1956-OS FORRADALOM VISSZHANGJA A SZOVJET TÖMB ORSZÁGAIBAN 1956 és Ausztria Menekültkérdés Jugoszláviában

Részletesebben

A KATONAI BIZTONSÁGI HIVATAL TUDOMÁNYOS TANÁCSÁNAK KIADVÁNYA

A KATONAI BIZTONSÁGI HIVATAL TUDOMÁNYOS TANÁCSÁNAK KIADVÁNYA A KATONAI BIZTONSÁGI HIVATAL TUDOMÁNYOS TANÁCSÁNAK KIADVÁNYA A TARTALOMBÓL Gondolatok a NATO-csúcstalálkozó után Hogyan tovább globális partnerség? A schengeni határnyitás elsődleges tapasztalatai Muszlim

Részletesebben

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA 12345678901234567890123123456789012345678901234567890 TUDÓSGENERÁCIÓK AZ ÁVF-EN

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA 12345678901234567890123123456789012345678901234567890 TUDÓSGENERÁCIÓK AZ ÁVF-EN ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA 12345678901234567890123 12345678901234567890123 12345678901234567890123 12345678901234567890123 12345678901234567890123 TUDOMÁNYOS 12345678901234567890123 TUDÓSGENERÁCIÓK

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL VI. évfolyam 4. szám 2007. december FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST TARTALOM AZ OLVASÓHOZ SZEDLACSEK RÓBERT MK. EZREDES A MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE...5 BIZTONSÁGPOLITIKA

Részletesebben

NATO. tükör 2001/2002 TÉL DEC/JAN/FEB. Leküzdeni a biztonságra leselkedô új fenyegetéseket. Interjú Ted Whiteside-dal

NATO. tükör 2001/2002 TÉL DEC/JAN/FEB. Leküzdeni a biztonságra leselkedô új fenyegetéseket. Interjú Ted Whiteside-dal NATO tükör 2001/2002 TÉL DEC/JAN/FEB Leküzdeni a biztonságra leselkedô új fenyegetéseket Interjú Ted Whiteside-dal 22-23. oldal A hidegháborús szövetségek újraértékelése 31-33. oldal NATO tükör tartalom

Részletesebben

Civil szervezetek az európai biztonságért

Civil szervezetek az európai biztonságért Civil szervezetek az európai biztonságért Budapest, 2011 1 Készült az NCA-NK támogatásával 2 Civil szervezetek az európai biztonságért témavezető: Balogh Béla A kiadvány elkészítésében részt vettek: Adányi

Részletesebben

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban. Szerkesztette Rada Péter

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban. Szerkesztette Rada Péter Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban Szerkesztette Rada Péter A kötet szerzői: Dr. Csicsmann László, egyetemi adjunktus, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Tanulmányok Intézet Dr. Horváth

Részletesebben

JOGFOSZTÓ JOGSZABÁLYOK CSEHSZLOVÁKIÁBAN 1944 1949

JOGFOSZTÓ JOGSZABÁLYOK CSEHSZLOVÁKIÁBAN 1944 1949 JOGFOSZTÓ JOGSZABÁLYOK CSEHSZLOVÁKIÁBAN 1944 1949 1 FORRÁSOK A KELET-KÖZÉPEURÓPAI KISEBBSÉGEK 20. SZÁZADI TÖRTÉNETÉHEZ 2. MTA ETNIKAI-NEMZETI KISEBBSÉGKUTATÓ INTÉZET ARCHÍVUMA ÉS ADATTÁRA Sorozatszerkesztõ:

Részletesebben