A szovjet blokkban zajló desztalinizáció a NATO perspektívájában ( ) 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A szovjet blokkban zajló desztalinizáció a NATO perspektívájában (1953 1956) 1"

Átírás

1 Múltunk, 2006/ [ ] KECSKÉS D. GUSZTÁV A szovjet blokkban zajló desztalinizáció a NATO perspektívájában ( ) 1 Az október 23-i magyar forradalom váratlanul érte a nyugati kormányokat. Nem voltak felkészülve rá, hogy a Szovjetunió egy csatlósállamában fegyveres felkelés törhet ki. Az olvadás, a Szovjetunióban Sztálin halála után bekövetkezett liberalizálódás, amely késôbb a szovjet blokk más országaira is átterjedt, kedvezô fogadtatásra talált a nyugati diplomácia egyes köreiben. Mivel azonban a külpolitikai döntéshozók tökéletesen tisztában voltak a második világháború befejezése nyomán kialakult európai status quo, illetve a szovjet amerikai szembenállással jellemezhetô bipoláris világrend biztosította szûk mozgástérrel, a nyugati kormányok nem kívánták túl energikus lépésekkel gyorsítani ezt a 1 E tanulmány alapjául szolgáló belgiumi kutatásaimat a Belgiumi Francia Közösség és az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (a kutatási szerzôdés nyilvántartási száma: F ) ösztöndíjjal támogatta. A NATO Levéltárában 1999-ben és 2000-ben végzett kutatásaimra doktori disszertációm készítésével összefüggésben került sor. Lásd KECSKÉS Gusztáv: La diplomatie française et la révolution hongroise de Doktori disszertáció, Sorbonne Nouvelle Paris III. Pécsi Tudományegyetem. 3. k. Párizs, A disszertáció kiadása: La diplomatie française et la révolution hongroise de Sous la direction de Sándor Csernus et Paul Gradvohl. Publications de l Institut hongrois de Paris en collaboration avec École doctorale Espace Européen Contemporain (EEC) de l Université Paris III Sorbonne Nouvelle, Párizs Budapest Szeged, 2005 (série: Dissertationes, vol. III). A NATO belsô dokumentumain alapuló további írásaim, forrásközléseim: Az olvadás Kelet-Európában a Nyugat szemével. In: KÔRÖSI Zsuzsanna STANDEISKY Éva RA- INER M. János (szerk.): Évkönyv VIII Magyarország a jelenkorban os Intézet, Budapest, ; A NATO és a magyar forradalom. In: KIRÁLY Béla Lee W. CONGDON (szerk.): A magyar forradalom eszméi. Eltiprásuk és gyôzelmük. Atlanti Kutató és Kiadó Társulat-Alapítvány, Budapest, ; A NATO Nemzetközi Titkárságának életrajzi jegyzete Nagy Imrérôl (1956. november 2.). In: Nagy Imre és kora. Tanulmányok, források, I. Nagy Imre Alapítvány, Budapest, ; North Atlantic Council Document C-M(56)110, The Thaw in Eastern Europe. September 24, In: The 1956 Hungarian Revolution. A History in Documents. Compiled, edited and introduced by Csaba BÉKÉS Malcolm BYRNE János M. RAINER. Assistant eds.: József LITKEI Gregory F. DOMBER. Budapest New York, Central European University Press,

2 228 Az SZKP XX. kongresszusa folyamatot. Az alábbiakban az 1999-ben megnyílt NATO Levéltár 2 egykor titkos dokumentumainak segítségével azt vizsgálom, milyennek látták az Észak-atlanti Szövetség illetékes szervei a Szovjetunióban és annak kelet-európai csatlósállamaiban zajló desztalinizációt, és milyen magatartást irányoztak elô ezzel összefüggésben térségünk irányában. Végül pedig bemutatom, hogyan befolyásolta a Nyugat kelet-közép-európai politikájának alakulását az ôszi lengyel és magyar válság. Idézzük fel elôször röviden, mely kérdések foglalkoztatták leginkább az észak-atlanti paktumot folyamán, és a szervezet hogyan hozta meg Kelet-Európával kapcsolatos döntéseit. Az 1950-es évek közepén az Észak-atlanti Szövetségnek továbbra is szembe kellett néznie Németország megosztottságának problémájával, a Közel-Keleten és általában a harmadik világbeli országokban meginduló szovjet expanzióval, valamint a szovjet gazdasági és katonai potenciál állandó növekedésének veszélyeivel. A nyugati döntéshozók a békés egymás mellett élés elveit hirdetô hruscsovi szovjet vezetés Nyugattal kapcsolatos szándékait továbbra is agresszívnak tekintették amint majd látni fogjuk, helyesen. Válaszul ezekre a kihívásokra a NATO Tanács májusi miniszteri szintû ülésén elhatározta, hogy kiterjeszti a szövetség tevékenységét a nem katonai jellegû területeken, elôsegítve a tagországok közötti egységet, szolidaritást és együttmûködést. Az ennek nyomán létrehozott úgynevezett Hármas Bizottság 3 ajánlásait az decemberi NATOcsúcsértekezlet hagyta jóvá. Hangsúlyozták, hogy mennyire fontosak az intenzív és hatékony konzultációk minden olyan kérdésrôl, amely a Szövetségre nézve súlyos következményekkel járhat. Az egység és a szolidaritás kinyilvánítása különösen fontosnak tûnt a szuezi válság után, amely Franciaországot és Nagy-Britanniát szembeállította az Egyesült Államokkal. 4 A Hármas Bizottság jelentésének elfogadásával az Észak-atlanti Tanács a kelet nyugati viszony minden témakörében új lendületet adott a tagállamok közötti konzultációnak. A NATO legfôbb tanácskozó és döntéshozó fóruma, az 1952-tôl állandóan Párizsban mûködô Tanács bôségesen foglalkozott az 1953-tól kibontakozó új kelet-európai fejleményekkel. A testület munkáját jelentéseikkel segítették az egyes kérdésekre specializálódott szakértôkbôl álló munkacsoportok. Így 1951-tôl egy csoport 2 A NATO Nemzetközi Titkárságának és katonai hatóságainak iratai jelenleg az 1949-tôl 1965-ig tartó korszakra vonatkozóan tanulmányozhatók a NATO Levéltárában Brüsszelben. 3 A Hármas Bizottság tagjai (az úgynevezett Három Bölcs ): Gaetano Martino olasz, Halvard Lange norvég és Lester B. Person kanadai külügyminiszter. 4 The North Atlantic Treaty Organisation. Facts and Figures. The NATO Information Service, NATO, 1110 Brussels , 50.

3 Kecskés D. Gusztáv A szovjet blokkban zajló desztalinizáció a NATO perspektívájában 229 összefoglalókat készített a Szovjetunió csatlósállamainak katonai, politikai és gazdasági helyzetérôl, 1952-ben pedig megalakult a szovjet politika tendenciáit vizsgáló munkacsoport. Tevékenységüket 1957-ben a Hármas Bizottság javaslata nyomán alakult Politikai Bizottság vette át, amely az 1956-os forradalom után a magyar kérdés szinte minden lényeges részletét megvitatta. Szintén az Észak-atlanti Tanács álláspontjának kialakítását könnyítették meg az Információs és Kulturális Kapcsolatok Bizottságának, valamint a NATO-országok és a Szovjetunió gazdasági tendenciáit összehasonlító munkacsoportnak a jelentései. A bizottságok és az Észak-atlanti Tanács tevékenységét egyaránt segítette, koordinálta a Nemzetközi Titkárság Politikai Részlege. A Kelet-Európáról készített elemzések kidolgozásánál is nagy szerepet játszottak a nemzeti diplomáciai szervek elôtanulmányai és a meghívott szakértôk egyeztetô megbeszélései, melyek során a NATO döntéshozatali elveinek megfelelôen konszenzus kialakítására törekedtek. 5 A katonai vonatkozású kérdésekrôl a Tanácsot békeidôben ajánlásokkal ellátó Katonai Bizottság végrehajtó irodája, az úgynevezett Állandó Csoport adott rendszeres tájékoztatást. 6 A Sztálin 1953-ban bekövetkezett halála után kibontakozó új, a korábbinál rugalmasabb és racionálisabb szovjet külpolitika, az enyhülés és a békés egymás mellett élés elveinek meghirdetése nyomán valóban csökkent a nyugati és a keleti blokk közötti feszültség. Ez azonban, amint a NATO-központ elemzôi is rámutattak, nem jelentette a Szovjetunió külpolitikai szándékainak megváltozását: A szovjet vezetôk számára a nemzetközi politika lényege a hatalomért folytatott harc a kommunista világ és a»kapitalista«világ között. Továbbra is fáradhatatlan erôfeszítéseket tesznek, hogy biztosítsák a kommunista világ túlsúlyát és meggyengítsék ellenfeleiket olvashatjuk egy munkaokmányban. 7 Az Észak-atlanti Szövetség szakértôi a Szovjetunió Kommunista Pártjának februári XX. kongresszusán elhangzott felszólalásokból is azt olvasták ki, hogy a szovjet álláspont a Nyugat irányában lényegében változatlan maradt. 8 Célja továbbra is a NATO és a Nyugat-európai Unió feloszlatása, az európai bázisokon állomásozó észak-atlanti erôk vissza- 5 A NATO döntéshozatali mechanizmusáról: The NATO Handbook. 50 th Anniversary Edition, Office of Information and Press, NATO, 1110 Brussels, Lásd még: VALKI László (szerk.): A NATO. Történet szervezet stratégia bôvítés. Corvina, Budapest, The North Atlantic Treaty Organisation. I. m NATO Nemzetközi Titkárságának Levéltára (Brüsszel): AC/34 (56)WP/9 (1956. október 19.). A zárójelben lévô dátum az iraton szereplô dátumot jelzi. 8 Uo. C-M(56)26 (1956. március 6.).

4 230 Az SZKP XX. kongresszusa vonása és annak megakadályozása, hogy Nyugat-Németország hatékonyan részt vegyen a nyugati szövetségi rendszerben. Sôt, a Kreml azt kívánta, hogy Németország egésze a szovjet blokkhoz kerüljön. 9 Az enyhülési politika a NATO értelmezésében valójában arra irányult, hogy elaltassa a Nyugat éberségét. 10 A sztálini korszakhoz képest újdonságot csupán a szovjet diplomácia civilizáltabb módszereiben és földrajzi hangsúlyainak eltolódásában láttak. Úgy ítélték meg, hogy a korábbi merev elzárkózást felváltotta a tárgyalási készség, a nyugati országokkal, elsôsorban az Egyesült Államokkal való gazdasági és kulturális kapcsolatok kiépítésének igénye és a hagyományos diplomáciai módszerek alkalmazása. Bár Moszkva számára továbbra is Nyugat-Európa jelentette a legfôbb célterületet, a második világháború nyomán kialakult európai status quót és az atomkorszak realitásait figyelembe vevô szovjet vezetés idôlegesen lemondott ebben a térségben a közvetlen expanzióról, és áthelyezte tevékenységének súlypontját az afrikai és ázsiai fejlôdô országokba, elsôsorban a Közel-Keletre. A fôként gazdasági és propagandaeszközökkel folytatott harmadik világbeli szovjet behatolás távlatait az elemzôk annál is veszélyesebbnek tartották, mivel a szovjet gazdaság fejlôdési iránya alapján további jelentôs növekedést, vagyis a terjeszkedés eszközeinek bôvülését jósolták. A Szovjetunió gazdaságának erôsödése természetesen a szovjet katonai erô újabb növekedésének rémét is felidézte. 11 A nyugati diplomáciának pontos ismeretei voltak a Szovjetunió keleteurópai csatlósállamaiban Sztálin halála után kezdôdô liberalizálódásról. Magyarországgal kapcsolatban az események meglepô felgyorsulásának lehetôségével is számoltak. 12 Ugyanakkor úgy vélték, hogy a Moszkva által kezdeményezett desztalinizáció és az ennek nyomán kibontakozó úgynevezett olvadás nem fogja megrendíteni a kelet-európai szovjet uralmat. Szerintük tehát a békés egymás mellett élés politikája egyáltalán nem fog a Kelet-Európa feletti szovjet uralom lazulásához vezetni, noha a Kreml ekkor a korábbiaknál jobban törekedett rá, hogy 19 Uo. C-M(56)49 (1956. április 20.). 10 Uo. 11 Uo. C-M(56)131 (1956. november 30.). A szovjet gazdaságpolitikát elemzô bizottság elnökének feljegyzése összehasonlította a szovjet blokk és a NATO-országok gazdasági növekedésének ütemét, az elôbbi gyorsabb fejlôdését prognosztizálva. Az elemzés szerint a szovjet blokk termelése 1975-re meg fogja elôzni az európai NATO-országok termelését, ami nyilván azzal a veszéllyel jár, hogy tovább nô a keleti tömb katonai teljesítôképessége. 12 Uo. C-M(56)110 (1956. szeptember 24.). Publikálva: Az olvadás Kelet-Európában a Nyugat szemével. I. m.

5 Kecskés D. Gusztáv A szovjet blokkban zajló desztalinizáció a NATO perspektívájában 231 szövetségeseit független államoknak tüntesse fel. 13 Ami egy esetleges nyílt válság kilátásait illeti, a NATO-szakértôk úgy vélték, hogy a szovjet kormány kész megfelelô gazdasági, politikai és katonai intézkedéseket tenni, hogy megôrizze uralmát a blokk felett. 14 A keleti és a nyugati tömb katonai szembenállása és a második világháború nyomán kialakult európai érdekszférák megsértése esetén fennálló atomháborús kockázat miatt a NATO-országoknak igen szûkös lehetôségeik voltak a kelet-európai folyamatok befolyásolására. 15 Noha az enyhülés légkörében egyre bôvítették kapcsolataikat a csatlós államokkal, hogy ezzel is kifejezzék szimpátiájukat a kelet-európai liberalizációs törekvésekkel, a magyar forradalom elôestéjén a kelet-európai olvadásról elkészült tanulmányában a Szovjetunió politikai tendenciáit elemzô munkacsoport egyértelmûen leszögezte: Minthogy [ ] nem áll szándékunkban, hogy erôt alkalmazzunk felszabadításuk érdekében, nem szabad ôket hiábavaló lázadásokra ösztönözni. 16 Ezt a jelentést, amelynek célja a csatlósállamok irányában követendô aktívabb NATO-politika kidolgozása volt, és amely az december közepére tervezett NATO külügyminiszteri értekezlet munkáját volt hívatva elôkészíteni, október 24-én vagyis éppen a magyar forradalom kitörésének másnapján tárgyalta a NATO Tanácsa. Az ülésen a rendelkezésemre álló iratok szerint alig vagy egyáltalán nem kerültek szóba a budapesti események. A NATO-országok nagykövetei ezúttal a korábbi álláspontok ismertetésére szorítkoztak csupán. Számos képviselô úgy vélte, hogy a kelet-európai olvadásról készített tanulmány nem hangsúlyozza eléggé a titóizmus szerepét a térségben. Hangsúlyozták továbbá, hogy az SZKP XX. kongresszusának döntése, amely helyeselte a szocializmushoz vezetô különbözô utak lehetôségét, nagymértékben megrendítette a csatlósállamokat. A brit képviselô, Sir Christopher Steel 17 ugyanakkor kifejtette, hogy véleménye szerint a Kelet-Európában megfigyelhetô nyugtalanság ellenére a csatlósállamok nemigen tudják lerázni a szovjet igát: a gazdasági tényezôk, 13 NATO Nemzetközi Titkárságának Levéltára (Brüsszel): C-M(56)49 (1956. április 20.). 14 Uo. AC/34 (56)WP/9 (1956. október 19.). 15 Nyikita Szergejevics Hruscsov, az SZKP KB elsô titkára és Nyikolaj Alekszandrovics Bulganyin, szovjet miniszterelnök áprilisi nagy-britanniai útja során közölte is a vendéglátókkal, hogy a kelet-európai eseményekbe történô nyugati beavatkozás a Szovjetunióval való háborúhoz vezetne. Lásd BÉKÉS Csaba: A brit kormány és az 1956-os magyar forradalom. In: BAK János BÉKÉS Csaba HEGEDÛS B. András LITVÁN György (szerk.): Évkönyv I os Intézet, Budapest, Az olvadás Kelet-Európában a Nyugat szemével. I. m Sir Christopher Steel 1953 és 1957 között Nagy-Britannia állandó képviselôje a NATO Tanácsában.

6 232 Az SZKP XX. kongresszusa a sztálinisták jelenléte az egész államigazgatásban, a fegyveres erôk alárendeltsége a Szovjetuniónak, valamint a térség országait a szovjet megszállás elôtt egymással szembeállító versengés akadályozza az ilyen törekvéseket. A brit nagykövet nem tartotta valószínûnek, hogy az esetleges felkelések leverésére a Szovjetunió közvetlenül beavatkozzon, hacsak nem kap felkérést az adott szatellit állam valamelyik politikai csoportjától. A Német Szövetségi Köztársaság képviselôje, Herbert Adolph Blankenhorn 18 arra figyelmeztetett, hogy a nyugati kormányoknak rendkívüli óvatossággal kell cselekedniük, mivel minden meggondolatlan lépés gyengítheti az alakulófélben lévô új kelet-európai kormányok pozícióit, amelyek a korábbinál nagyobb társadalmi támogatottságot élveztek ugyan, de továbbra is kommunista beállítottságúak. 19 Ettôl kezdve a Nyugat számára elôírt óvatosság a kelet-európai válságról folytatott viták egyik kulcskifejezése lett a NATO Tanácsában. Az Észak-atlanti Szövetséghez akkreditált francia nagykövet, Alexandre Parodi 20 az október 24-i ülésrôl külügyminisztériumának küldött beszámolója szintén kiemeli ezt a mozzanatot. Rámutat a kidolgozandó közös politika egyik fô törekvésére is: A Tanács tagjai egyetértettek abban, hogy a NATO-országok érdekeit szolgálja, ha a csatlósországokkal való kapcsolataik során, igen nagy óvatossággal, nagyobb függetlenségre ösztönözik azokat a szovjetekkel szemben 21 Általános vélemény volt az is, hogy az olvadás továbbterjedése érdekében áll a NATO-nak, ezért az ülésen a Szövetség Kelet-Európa-politikájának alaposabb kidolgozása mellett foglaltak állást. Határozatban szólították fel a fôtitkárt: javasoljon módszert, amely lehetôvé teszi, hogy az decemberi miniszteri szintû értekezletre nemzeti szakértôk bevonásával újabb dokumentum készüljön a csatlósországok irányában követendô politikáról. Ennek nyomán október 27-én Alberico Casardi, a NATO-fôtitkár politikai ügyekért felelôs helyettese 22 kérte a tagállamok kormányait, hogy javasoljanak módszereket a liberalizálódás elôsegítésére. 23 Erre reagált a Tanács október 31-i ülésén 18 Herbert Adolph Blankenhorn ben az NSZK állandó képviselôje a NATO Tanácsában. 19 NATO Nemzetközi Titkárságának Levéltára (Brüsszel): C-R(56)56 (1956. október 26.). Jegyzôkönyv a NATO Tanács október 24-i ülésérôl. 20 Alexandre Parodi ban Franciaország állandó képviselôje a NATO Tanácsában. 21 A Francia Külügyminisztérium Levéltára (Párizs): Service des Pactes, 210. doboz, (1956. október 24.). A francia NATO-képviselet vezetôjének távirata a külügyminisztériumnak. 22 Az olasz Alberico Casardi ban a NATO fôtitkárának politikai ügyekért felelôs helyettese, majd 1958 és 1962 között fôtitkárhelyettes volt. 23 NATO Nemzetközi Titkárságának Levéltára (Brüsszel): C-M(56)122 (1956. október 27.).

7 Kecskés D. Gusztáv A szovjet blokkban zajló desztalinizáció a NATO perspektívájában 233 az amerikai NATO-nagykövet, George W. Perkins, 24 amikor hangsúlyozta, hogy a kidolgozandó dokumentumban csak javaslatként szerepelhet néhány gondolat a követendô közös politikával kapcsolatban, mert az esetleges közös irányvonal kidolgozása a miniszteri ülés feladata. 25 Az elôterjesztések és jelentések kidolgozásának megszokott adminisztratív folyamatát azonban megakasztotta a magyar válság és az október 29-én kezdôdô szuezi háború, 26 melyek a NATO Tanács üléseinek legfôbb témái lettek ezekben a napokban. A lengyel és a magyar válság tehát olyan idôszakban tetôzött, amikor a NATO Kelet-Európa-politikájának újragondolása már megkezdôdött ôszének viharos kelet-európai eseményei intenzívebbé tették ezt a folyamatot, és hatottak végeredményére is. A magyarországi felkelés és annak tragikus sorsa reálisabbá tette a NATO-központban zajló átértékelô munkát mind a Szovjetunió, mind a csatlósállamok, mind pedig a nyugati tömb vonatkozásában. A hruscsovi szovjet külpolitika korábban is feltételezett agresszivitása a magyarországi brutális katonai fellépés nyomán beigazolódott. Az is bebizonyosodott, hogy a szovjet vezetôk a blokk feletti uralmukat a legkegyetlenebb katonai módszerekkel, bármilyen presztízsveszteség árán is fenn kívánják tartani. Kelet-Európa kapcsán kiderült, hogy a térség nem áll a korábban feltételezett mértékben a Szovjetunió ideológiai uralma alatt, sôt több helyütt éles szovjetellenesség tapasztalható. Ugyanakkor az is nyilvánvalóvá vált, hogy bármi történjék is, a Nyugat nem avatkozik be a csatlósállamokban. Ez korábban is így volt, az új politikai koncepcióban azonban ezt nyíltan be is vallották. Tartózkodni akartak a kelet-európai fegyveres felkelések bátorításától is, amelyek a várható erôteljes szovjet ellenakció miatt fenyegetnék a Nyugat biztonsági érdekeit. Az 1956-os magyar forradalom így nem okozott nagymérvû változást a NATO Kelet-Európa-politikájában. Az 1957 tavaszára kidolgozott koncepció lényegi elemei, így a szovjet befolyás alatt álló csatlósállamok békés fellazítása vagyis a Szovjetuniótól függetlenedô külpolitika és 24 George W. Perkins 1955 és 1957 között az Amerikai Egyesült Államok állandó képviselôje volt a NATO Tanácsában. 25 NATO Nemzetközi Titkárságának Levéltára (Brüsszel): C-R(56)57 (1956. november 5.). Jegyzôkönyv a NATO Tanács október 31-i ülésérôl. 26 A Párizs melletti Sèvres-ben október én tartott titkos brit francia izraeli találkozón megállapodás jött létre, melynek nyomán október 29-én megindult az izraeli támadás a Sínai-félszigeten Egyiptom ellen. Október 30-án Nagy-Britannia és Franciaország ultimátumot intézett a harcoló felekhez, majd 31-étôl légitámadásokat kezdett Egyiptom ellen, amit november 6-án partraszállás követett.

8 234 Az SZKP XX. kongresszusa az egyre liberálisabb belpolitika követésére való ösztönzés gazdasági, politikai és kulturális kapcsolatok által 27 már az október-novemberi lengyel és magyar események elôtt megfogalmazódott. Csakúgy mint az az elv, hogy nem szabad a szovjet blokk rab népeit hiábavaló lázadásokra bátorítani, mivel a Nyugatnak nincs módjában fegyveres segítséget nyújtani: a Szovjetunióval megvívandó nukleáris háború veszélyét idézné fel bármiféle nyugati beavatkozás. A magyarországi válság hatására azonban részleges módosulások következtek be a szatellit államok irányában képviselendô NATO-politikában. A magyar forradalom kegyetlen vérbefojtása, illetve az ennek nyomán hatalomra került Kádár-kormány tömeges terrorintézkedései miatt még hangsúlyosabbá vált annak kinyilvánítása, hogy a leggondosabban tartózkodni kell fegyveres lázadások provokálásától. Továbbá a nyugati elképzelések megvalósítására az adott körülmények között a legalkalmasabb eszköznek a nemzeti kommunista rendszert tekintették. Végül, ami a védelmi kérdéseket illeti, a NATO katonai tervei kiegészültek azzal a ponttal, hogy a szovjet blokkban kitörô felkelések a várható jelentôs szovjet ellenakciók miatt fenyegethetik a NATO biztonságát BÉKÉS Csaba: Az 1956-os magyar forradalom a világpolitikában. Tanulmány és válogatott dokumentumok. Az amerikai, angol és francia dokumentumokat fordította és a szerkesztésben közremûködött: SOMLAI Katalin os Intézet, Budapest, NATO Nemzetközi Titkárságának Levéltára (Brüsszel): C-M(56) 138 (végleges) Az Észak-atlanti Tanács direktívája a NATO katonai hatóságaihoz, amelyet a Tanács december 13-án hagyott jóvá. Közli: Documents sur la stratégie de l OTAN, Szerkesztette: Gregory W. PEDLOW, a Szövetséges Fegyveres Erôk Európai Legfelsô Parancsnoksága Történeti Hivatalának vezetôje, a NATO Nemzetközi Titkársága Központi Levéltárának támogatásával. Brüsszel, 1998.

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Politikaelmélet tanszék HERCZEGH GÉZA ARDAY LAJOS JOHANCSIK JÁNOS MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE SUB Göttingen 7 219 046 719 2006 A 6088 BUDAPEST,

Részletesebben

Magyarország külpolitikája a XX. században

Magyarország külpolitikája a XX. században Fülöp Mihály-Sipos Péter Magyarország külpolitikája a XX. században SUB Göttingen 7 210 085 436 99 A 5460 Aula, 1998 TARTALOM Első fejezet MAGYARORSZÁG AZ ÚJ NEMZETKÖZI RENDBEN AZ I. VILÁGHÁBORÚ UTÁN 9

Részletesebben

IRATOK A MAGYAR-JUGOSZLÁV KAPCSOLATOK TÖRTÉNETÉHEZ

IRATOK A MAGYAR-JUGOSZLÁV KAPCSOLATOK TÖRTÉNETÉHEZ IRATOK A MAGYAR-JUGOSZLÁV KAPCSOLATOK TÖRTÉNETÉHEZ MAGYAR-JUGOSZLÁV KAPCSOLATOK 1956 Az állami- és pártkapcsolatok rendezése, az októberi felkelés, a Nagy Imre-csoport sorsa Dokumentumok MTA Jelenkor-kutató

Részletesebben

Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete

Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete NATO ismertetése Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Angolul North Atlantic Treaty Organisation, rövidítve NATO. 28 észak-amerikai és európai ország szövetsége, amelyet a II. világháború után 1949.április

Részletesebben

MAGYAR-JUGOSZLÁV KAPCSOLATOK DECEMBER FEBRUÁR

MAGYAR-JUGOSZLÁV KAPCSOLATOK DECEMBER FEBRUÁR MAGYAR-JUGOSZLÁV KAPCSOLATOK 1956. DECEMBER - 1959. FEBRUÁR A magyar-jugoszláv kapcsolatok és a Nagy Imre-csoport sorsa Dokumentumok MTA Jelenkor-kutató Bizottság 1995 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető 5 Szerkesztői

Részletesebben

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista '56-os terem a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista vidéki nagyvárosokban. rendszer bűneit. c) Magyarország felmondta

Részletesebben

A BALTI ÁLLAMOK ÉS OROSZORSZÁG KAPCSOLATA. Gazdaság, társadalom és politika

A BALTI ÁLLAMOK ÉS OROSZORSZÁG KAPCSOLATA. Gazdaság, társadalom és politika A BALTI ÁLLAMOK ÉS OROSZORSZÁG KAPCSOLATA Gazdaság, társadalom és politika Hideg szomszédság? Balti gazdaság függetlenedése a volt szojvet piactól? Energetikai kockázat? Kisebbségi kérdés, orosz ellenesség?

Részletesebben

FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között

FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között Rövid áttekintés Ez a bő három évtized különleges helyet foglal el a magyar orosz kapcsolatok ezeréves történetében. Drámai és tragikus volt a kezdet.

Részletesebben

A Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. évi programjai

A Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. évi programjai Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. évi programok A Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. évi programjai 2009. december Országos Igazgatói Értekezlet Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. november 23. az

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

A háborúnak vége: Hirosima

A háborúnak vége: Hirosima Nemzetközi kapcsolatok (1945-1990) A háborúnak vége: Drezda Valki László 2013. szeptember www.nemzetkozijog.hu A háborúnak vége: Hirosima A háborúnak vége: 62 millió halott A háborúnak vége: Holokauszt

Részletesebben

5. A NATO. Vázlat. Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet

5. A NATO. Vázlat. Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet 5. A NATO Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. Vázlat 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet 1 1. A NATO létrejötte Vörös hadsereg Európa katonailag (+ gazdaságilag) gyenge USA-t

Részletesebben

UNIVERSITÉ PARIS III SORBONNE NOUVELLE Ecole doctorale Espace Européen Contemporain (EEC) PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR

UNIVERSITÉ PARIS III SORBONNE NOUVELLE Ecole doctorale Espace Européen Contemporain (EEC) PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR UNIVERSITÉ PARIS III SORBONNE NOUVELLE Ecole doctorale Espace Européen Contemporain (EEC) PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR Multidiszciplináris Doktori Iskola Résumé Nombre de pages de la thèse

Részletesebben

Történelem 3 földrészen - 1956

Történelem 3 földrészen - 1956 1956, Melbourne Az 1956. december 6-ai melbourne-i vérfürdő legendájával az olimpiatörténet egyik legismertebb fejezetének főszereplője lett a magyar vízilabda csapat. Történelem 3 földrészen - 1956 Három,

Részletesebben

A Biztonsági Tanács hatásköre fegyveres konfliktusokban

A Biztonsági Tanács hatásköre fegyveres konfliktusokban A Biztonsági Tanács hatásköre fegyveres konfliktusokban 2013 Valki László 2 ENSZ alapokmány anyagi és eljárási normáinak összefüggése Biztonsági Tanács: államok közösségének egyetlen bírósága Eljárási:

Részletesebben

Európai kulturális egyezmény

Európai kulturális egyezmény Európai kulturális egyezmény Európai kulturális egyezmény Official version: European Cultural Convention / Convention culturelle européenne (European Treaty Series, No. 18 / Série des traités européens,

Részletesebben

Az írásbeli érettségi témakörei

Az írásbeli érettségi témakörei Az írásbeli érettségi témakörei Dőlt betűvel szerepelnek azok a részek, amelyeket csak emelt szinten kérnek. 1. AZ ÓKOR ÉS KULTÚRÁJA 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten Az egyes civilizációk vallási

Részletesebben

Diktátorok. 1. Vladimir Iljics Lenin (1870. április 22. 1924. január 21.)

Diktátorok. 1. Vladimir Iljics Lenin (1870. április 22. 1924. január 21.) Diktátorok 1. Vladimir Iljics Lenin (1870. április 22. 1924. január 21.) Született Vladimir Iljics Uljanov, később veszi fel a Lenin nevet. 1906-ban bekerül az Orosz szociáldemokrata Párt elnökségébe.

Részletesebben

AZ OLVASÓHOZ. Ez a kiadvány tájékoztató jellegű és nem alapozza meg az Európai Unió intézményeinek felelősségét.

AZ OLVASÓHOZ. Ez a kiadvány tájékoztató jellegű és nem alapozza meg az Európai Unió intézményeinek felelősségét. Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2014. november 19. (OR. en) 13708/14 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK PROAPP 19 JAI 717 CATS 139 SCHENGEN 31 Tárgy: A TANÁCS egységes szerkezetbe foglalt HATÁROZATA

Részletesebben

Kedves Versenyzők! Nézzétek meg a Magyarország története filmsorozat részeit és a segítségükkel válaszoljatok az alábbi kérdésekre!

Kedves Versenyzők! Nézzétek meg a Magyarország története filmsorozat részeit és a segítségükkel válaszoljatok az alábbi kérdésekre! Kedves Versenyzők! Nézzétek meg a Magyarország története filmsorozat 38-43. részeit és a segítségükkel válaszoljatok az alábbi kérdésekre! Ha a filmsorozat CD-változata nem áll rendelkezésetekre, az interneten

Részletesebben

Felkelõcsoport a Corvin közben

Felkelõcsoport a Corvin közben EÖRSI LÁSZLÓ Felkelõcsoport a Corvin közben A forradalom kirobbanását követõ éjjeli-hajnali órákban megjelentek a fõvárosban a szovjet páncélos alakulatok, amelyekkel szemben városzszerte felvették a harcot

Részletesebben

V. A POLGÁROSODÁS KIBONTAKOZÁSA MAGYARORSZÁGON. A DUALIZMUS KORA ( )

V. A POLGÁROSODÁS KIBONTAKOZÁSA MAGYARORSZÁGON. A DUALIZMUS KORA ( ) Óra sorszám V. A POLGÁROSODÁS KIBONTAKOZÁSA MAGYARORSZÁGON. A DUALIZMUS KORA (1849 1914) Az önkényuralom A kiegyezés Gazdasági felzárkózás A polgárosodó társadalom Városiasodás. A főváros fejlődése Népesedés.

Részletesebben

a. Kötetek b. Tanulmányok

a. Kötetek b. Tanulmányok A Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Programok 5/0151/2001. számú projektjének (A hatvanas évek Magyarországon) keretében született publikációk jegyzéke az 1956-os Intézet munkatársai 2001 a. Kötetek Kőrösi

Részletesebben

VÉLEMÉNY. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2010/2311(INI) 27.5.2011. a Külügyi Bizottság részéről

VÉLEMÉNY. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2010/2311(INI) 27.5.2011. a Külügyi Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Külügyi Bizottság 27.5.2011 2010/2311(INI) VÉLEMÉNY a Külügyi Bizottság részéről az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére az EU terrorizmus elleni politikájáról:

Részletesebben

Vizsgakérdések az Európai Biztonsági Struktúra tárgyból 2006/2007 I. félév

Vizsgakérdések az Európai Biztonsági Struktúra tárgyból 2006/2007 I. félév Vizsgakérdések az Európai Biztonsági Struktúra tárgyból 2006/2007 I. félév 1. Mit értünk biztonságpolitika alatt? 2. Hogyan változott meg a biztonságnak, mint fogalomnak a tartalmi háttere az elmúlt 16

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról MeH-et vezető miniszter Iktatószám:MEH/ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról Budapest, 2008. május Melléklet A Kormány./2008.

Részletesebben

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL Írásbeli vizsga: teszt + esszé (60 perc) 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen I. Az ókori kelet 9. évfolyam Mezopotámia

Részletesebben

Konferencia a NATO új stratégiájáról

Konferencia a NATO új stratégiájáról Konferencia a NATO új stratégiájáról 2010.03.26. A NATO formálódó új stratégiai koncepciója és Magyarország címmel rendeztek konferenciát a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen csütörtökön. A rendezvényen

Részletesebben

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel):

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel): Iránytanmenet A táblázat bemutatja a katolikus tartalmak (dőlt betűvel) tananyagba építésének helyét és módját. Szemlélteti, hogy mikor, melyik anyagrész kapcsán érdemes a tartalmakat külön órán tanítani

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.8.17. COM(2016) 508 final 2016/0248 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) mellékleteinek

Részletesebben

Jegyzőkönyv az ír népnek a Lisszaboni Szerződéssel kapcsolatos aggályairól

Jegyzőkönyv az ír népnek a Lisszaboni Szerződéssel kapcsolatos aggályairól 1796 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 24 Protokoll in ungarischer Sprachfassung (Normativer Teil) 1 von 10 A TAGÁLLAMOK KORMÁNYAI KÉPVISELŐINEK KONFERENCIÁJA Brüsszel, 2012. május 14. (OR. en) CIG

Részletesebben

A Magyar-Német Fórum 23. éves közgyűlése. A Fiatalok Magyar-Német fórumának 3. ülése. 2012. november 28./29. Program

A Magyar-Német Fórum 23. éves közgyűlése. A Fiatalok Magyar-Német fórumának 3. ülése. 2012. november 28./29. Program Európa-Mozgalom Németországi Hálózata Németországi Európa-Szövetség Európa-Mozgalom Magyar Tanácsa Európai Intézet, Budapest A Magyar-Német Fórum 23. éves közgyűlése és A Fiatalok Magyar-Német fórumának

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK I. EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.12.21. COM(2016) 816 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK A jelenlegi állás és a lehetséges további lépések a vízumpolitika területén

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2011. április 11. (11.04) (OR. en) 8890/11 ECOFIN 191 STATIS 32

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2011. április 11. (11.04) (OR. en) 8890/11 ECOFIN 191 STATIS 32 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2011. április 11. (11.04) (OR. en) 8890/11 ECOFIN 191 STATIS 32 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2011. április 1. Címzett: a Tanács Főtitkársága

Részletesebben

KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT!

KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT! 2011. február 9. KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT! Önök Dr. Losoncz Miklós egyetemi tanár, Jean Monnet professzor Az EU előtti kihívások és a magyar elnökség előadását hallhatják! Az EU előtti kihívások és a magyar

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.7.1. COM(2016) 437 final 2016/0200 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény (CITES)

Részletesebben

1. A teheráni konferencia

1. A teheráni konferencia 12.tétel: A II. világháború lezárása és az új világrend kialakulása: a szövetségesek tanácskozásai: Teherán, Jalta és Potsdam, nemzetközi együttműködés, megszállások, békeszerződések 1. A teheráni konferencia

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÉTELEK TÖRTÉNELEM 2010

ÉRETTSÉGI TÉTELEK TÖRTÉNELEM 2010 ÉRETTSÉGI TÉTELEK TÖRTÉNELEM 2010 I. Témakör: Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 1. Gazdasági változások az Anjouk idején. Mutassa be Károly Róbert gazdaságpolitikájának főbb tényezőit! Tárja fel

Részletesebben

Közös Kül és Biztonságpolitika (CFSP)

Közös Kül és Biztonságpolitika (CFSP) Közös Kül és Biztonságpolitika (CFSP) AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA AZ EU arra törekszik, hogy elősegítse a biztonságot, a békét, a nemzetközi együttműködést, a demokráciát, a

Részletesebben

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE ÚJSÁGCIKKEK 1956. OKTÓBER 23. - NOVEMBER 4. A KÖTETET SZERKESZTETTE, AZ ELŐSZÓT ÉS A JEGYZETEKET ÍRTA SZIGETHY GÁBOR HOLNAP KIADÓ TARTALOM Szigethy Gábor: IDŐRENDBEN / 5

Részletesebben

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 1900-1994 Egyetemi tankönyv / Második, bővített kiadás Szerkesztők PÖLÖSKEI FERENC, GERGELY JENŐ, IZSÁK LAJOS Korona Kiadó, Budapest, 1997 TARTALOM I. A KIEGYEZÉS VÁLSÁGJELEI

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

KOMMENTÁR TARTALOM 2006 5

KOMMENTÁR TARTALOM 2006 5 KOMMENTÁR KÖZÖSSÉG HAGYOMÁNY SZABADSÁG TARTALOM 2006 5 56 A KORTÁRS EURÓPÁBAN Borhi László: Moszkva és Washington között 1956-ban 3 Fejérdy Gergely: A brüsszeli kormány reakciói 10 Kecskés D. Gusztáv:

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor

PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor I. Könyv 1. Külföldön idegen nyelven 1. Gábor Gyáni -György Kövér -Tibor Valuch: Social History of Hungary from the Reform Era to the End of the Twentieth Century. Budapest-New

Részletesebben

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22.

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. A Közép-európai Rendőrakadémia résztvevő minisztériumai tekintettel a Közép- Európában lezajlott társadalmi, politikai és társadalmi fejleményekre, amelyek Európa államainak

Részletesebben

Jeney Petra. Évfolyamdolgozat témák

Jeney Petra. Évfolyamdolgozat témák Az ELTE ÁJK Nemzetközi jogi tanszék oktatói által fogadott évfolyam- és szakdolgozati témák (ellenkező jelzés hiányában más témák is szóba kerülhetnek, egyéni konzultáció után) Jeney Petra Évfolyamdolgozat

Részletesebben

Moszkva és Washington kapcsolatai

Moszkva és Washington kapcsolatai NB2_bel.qxd 2/6/2008 9:23 PM Page 13 BIZTONSÁGPOLITIKA 13 Sz. Bíró Zoltán Az orosz amerikai viszony alakulásáról Moszkva és Washington kapcsolatai a Szovjetunió felbomlását (1991. december) követõ bõ másfél

Részletesebben

ETE_Történelem_2015_urbán

ETE_Történelem_2015_urbán T Ö R T É N E L E M ETE_Történelem_2015_urbán Szóbeli középszintű érettségi tételek / 2015-2016. év tavaszára / Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 1, T é t e l A korai feudalizmus / középkor gazdálkodása

Részletesebben

a magyar szovjet és a magyar jugoszláv kapcsolatok felülvizsgálatát és rendezését;

a magyar szovjet és a magyar jugoszláv kapcsolatok felülvizsgálatát és rendezését; Magyarország 1944/45 és 1989 között Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc főbb eseményei, célkitűzése, nemzetközi jelentősége Az 1956-os forradalom 1956 őszén megélénkülő politikai élet: felújítja

Részletesebben

MEGHÍVÓ. A SZAB Tudósklub Egyesület. tisztelettel meghívja Önt május 11. napján (szerdán) 18:00 órakor. tartandó előadására.

MEGHÍVÓ. A SZAB Tudósklub Egyesület. tisztelettel meghívja Önt május 11. napján (szerdán) 18:00 órakor. tartandó előadására. MEGHÍVÓ A SZAB Tudósklub Egyesület tisztelettel meghívja Önt 2016. május 11. napján (szerdán) 18:00 órakor tartandó előadására Vendég: PROF. DR. JESZENSZKY GÉZA egyetemi tanár, nagykövet, a Magyar Köztársaság

Részletesebben

ZENTA EMBERVESZTESÉGEI A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K)BAN

ZENTA EMBERVESZTESÉGEI A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K)BAN Viktimológia 49 Molnár Tibor ZENTA EMBERVESZTESÉGEI A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K)BAN A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K) világháború fogalmának meghatározása nem egyszerű feladat. Tudományos megfogalmazás szerint

Részletesebben

8.2 A gazdaság és a társadalom új jelenségei a fejlett világban

8.2 A gazdaság és a társadalom új jelenségei a fejlett világban 8.1 Az els világháború jellege, jellemz i; a Párizs környéki békék Szövetségi rendszerek, frontok, az új típusú hadviselés jellemz i. A Párizs környéki békék területi, etnikai és gazdasági vonatkozásainak

Részletesebben

Az Amerikai Egyesült Államok

Az Amerikai Egyesült Államok Az amerikai külpolitika Az Amerikai Egyesült Államok Fehér Zoltán Zsigmond Király Főiskola Nemzetközi kapcsolatok szak III. évf. 2004. tavaszi félév Amerika mint kísérlet Perception Kivételesség-tudat

Részletesebben

BARÁTH MAGDOLNA Magyar szovjet kapcsolatok 1944 1953 között

BARÁTH MAGDOLNA Magyar szovjet kapcsolatok 1944 1953 között BARÁTH MAGDOLNA Magyar szovjet kapcsolatok 1944 1953 között Magyarország kül- és belpolitikáját, a hazai gazdaság és társadalomfejlődést alapvető módon határozta meg az a tény, hogy Magyarország a második

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Külügyi Bizottság. 21.3.2005 PE 355.681v01-00

EURÓPAI PARLAMENT. Külügyi Bizottság. 21.3.2005 PE 355.681v01-00 EURÓPAI PARLAMENT 2004 ««««««««««««Külügyi Bizottság 2009 21.3.2005 1-24.MÓDOSÍTÁS Véleménytervezet Gerardo Galeote Quecedo Az Európai Külügyi Szolgálat létrehozásának intézményi vonatkozásai (2004/2207(INI))

Részletesebben

NEMZETKÖZI SZEMLE. Engler Lajos STOCKHOLMI ÉRTEKEZLET KIÚTKF.RKSF.S

NEMZETKÖZI SZEMLE. Engler Lajos STOCKHOLMI ÉRTEKEZLET KIÚTKF.RKSF.S NEMZETKÖZI SZEMLE Engler Lajos STOCKHOLMI ÉRTEKEZLET KIÚTKF.RKSF.S Ha a Helsinkiben megtartott európai biztonsági és együttműködési értekezlet (1975) kontinensünk második világháború utáni békés korszakának

Részletesebben

Az olasz ellenállás és a szövetségesek közötti kapcsolatok

Az olasz ellenállás és a szövetségesek közötti kapcsolatok JELENKOR Az olasz ellenállás és a szövetségesek közötti kapcsolatok A II. világháború történelmével foglalkozó átlagember gondolatában a fasiszta Németország által megtámadott országokban kibontakozó ellenállási

Részletesebben

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek?

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? 1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? a). b) 2.) Az 1956 os forradalom és szabadságharc miniszterelnöke látható a képen. Ki ő? Életrajzi adatainak nézzetek utána! Neve Születési helye,

Részletesebben

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll.

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. Tantárgy: Történelem Osztály: Szakközépiskola 9-12 A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 1.) Írásbeli vizsga Időtartama: 45 perc Elérhető pontszám: 60 pont Az írásbeli feladatok

Részletesebben

Sebestyén Imre A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT KONGRESSZUSA

Sebestyén Imre A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT KONGRESSZUSA NEMZETKÖZI SZEMLE Sebestyén Imre A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT KONGRESSZUSA A FŐ IRÁNYVONAL VÁLTOZATLAN 1985. március 25-étől 28-áig Budapesten megtartotta XIII. kongreszszusát a Magyar Szocialista Munkáspárt.

Részletesebben

A 21. század világgazdasága szeptember 11. után a világpolitika új korszaka

A 21. század világgazdasága szeptember 11. után a világpolitika új korszaka Kelet-Közép-Európa a 21. század geopolitikai erőviszonyaiban Dr. Bernek Ágnes a ZSKF Geopolitikai Kutatóközpontjának vezetője SZE RGDI Kelet-Közép-Európa térszerkezetének változásai 2012. november 30.

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.9.14. COM(2015) 430 final 2015/0193 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió és a Palaui Köztársaság közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli

Részletesebben

ZÁRÓOKMÁNY. AA2003/AF/TR/hu 1

ZÁRÓOKMÁNY. AA2003/AF/TR/hu 1 ZÁRÓOKMÁNY AA2003/AF/TR/hu 1 I. A ZÁRÓOKMÁNY SZÖVEGE ŐFELSÉGE A BELGÁK KIRÁLYA, A CSEH KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE, ŐFELSÉGE DÁNIA KIRÁLYNŐJE, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE,

Részletesebben

I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról

I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról Babeş Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár Kar: Történelem-Filozófia Egyetemi év:ii. Félév:I. I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról Tantárgy neve: Nemzetközi

Részletesebben

INTERJÚ FELTÖLTÉS ADATLAP

INTERJÚ FELTÖLTÉS ADATLAP INTERJÚ FELTÖLTÉS ADATLAP Az interjú feltöltése során kérjük, pontosan töltse ki az alábbi űrlapot és figyelmesen válaszolja meg az interjúra vonatkozó kérdéseket. Az interjú feltöltésének állapotát folyamatosan

Részletesebben

HIDEGHÁBORÚ, ENYHÜLÉS ÉS AZ 1956-OS MAGYAR FORRADALOM

HIDEGHÁBORÚ, ENYHÜLÉS ÉS AZ 1956-OS MAGYAR FORRADALOM Békés Csaba HIDEGHÁBORÚ, ENYHÜLÉS ÉS AZ 1956-OS MAGYAR FORRADALOM A legújabb történeti kutatások mind meggyőzőbben bizonyítják, hogy Kelet-Közép-Európa sorsát egészen a kommunista rendszerek összeomlásáig

Részletesebben

A brüsszeli kapcsolattartó iroda vezetője

A brüsszeli kapcsolattartó iroda vezetője NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A BRÜSSZELI KAPCSOLATTARTÓ IRODA VEZETŐJE Pályázati határidő: 2016. augusztus 31. Hivatkozási szám: EF-TA-16-03 A szerződés típusa: Ideiglenes alkalmazott 2f ( 1 ) Besorolási csoport/besorolási

Részletesebben

Merénylet Szarajevóban LEGO

Merénylet Szarajevóban LEGO Merénylet Szarajevóban LEGO Augusztini Krisztián, Dombrovszky Borbála, Kovács-Osváth Apolka Városmajori Gimnázium A cél békés megoldás a szarajevói merénylet okozta helyzetre, és a belső konfliktusokra

Részletesebben

Nukleáris kérdések a NATO chicagói csúcstalálkozóján

Nukleáris kérdések a NATO chicagói csúcstalálkozóján MKI-elemzések E-2012/15 péczeli anna Nukleáris kérdések a NATO chicagói csúcstalálkozóján MKI-ELEMZÉSEK A Magyar Külügyi Intézet időszaki kiadványa Kiadó: Magyar Külügyi Intézet Felelős szerkesztő és tördelő:

Részletesebben

Belső Biztonság AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA

Belső Biztonság AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA Belső Biztonság AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA Mindenkinek szüksége van arra, hogy biztonságban érezze magát akkor, amikor napi ügyeit intézi. Az európai állampolgárok majdnem hatvan

Részletesebben

Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév

Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév Tantárgy: Történelem Osztály: 13/A, 13/B, 13/C Budapest, 2013. január Történelem érettségi szóbeli tételsor (középszint 13/A; 13/B; 13/C) 2012-2013 I./1. Gazdaság,

Részletesebben

ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ

ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ VEZETÉS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNY DR. HORVÁTH ATTILA ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ Egy állam közlekedéspolitikájának alakítását számtalan

Részletesebben

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI 2017-TŐL. 2015. október 13. KPSZTI Gianone András

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI 2017-TŐL. 2015. október 13. KPSZTI Gianone András TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI 2017-TŐL 2015. október 13. KPSZTI Gianone András VÁZLAT Vizsgaleírás Kompetenciák Témakörök MIÉRT MÓDOSÍTOTTÁK AZ ÉRETTSÉGIT? Új NAT új kere;anterv A 10 év alatt összegyűlt tapasztalatok

Részletesebben

AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC. 1956. október 23. november 11.

AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC. 1956. október 23. november 11. AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC 1956. október 23. november 11. 1. Előzmények: 1953. március 8.: Sztálin utóda Hruscsov lesz, aki bírálja Sztálin egyes cselekedeteit (SZKP XX. Kongresszusa, 1956

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.12. COM(2014) 359 final 2014/0181 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről a Moldovai Köztársaság Tanácsban az

Részletesebben

KOMPLEXVIZSGA KÉRDÉSEK DIPLOMÁCIAI FŐSZAKIRÁNY (NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK SZAK) 2009

KOMPLEXVIZSGA KÉRDÉSEK DIPLOMÁCIAI FŐSZAKIRÁNY (NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK SZAK) 2009 KOMPLEXVIZSGA KÉRDÉSEK DIPLOMÁCIAI FŐSZAKIRÁNY (NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK SZAK) 2009 1. Jellemezze a hidegháborús nemzetközi rendszert a szuezi válság alatt! - Ismertesse a szuezi válság nemzetközi körülményeit,

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2007/VIII/21 B(2007) 3926 végleges A BIZOTTSÁG HATÁROZATA 2007/VIII/21 A 435/2007/EK tanácsi határozatnak a 2007-től 2013-ig terjedő időszakra vonatkozó

Részletesebben

Történelem adattár. 11. modul A JELENKOR. Elérhetőségek Honlap: Telefon: +3620/

Történelem adattár. 11. modul A JELENKOR. Elérhetőségek Honlap:    Telefon: +3620/ Történelem adattár A JELENKOR 11. modul Elérhetőségek Honlap: www.tanszek.com Email: info@tanszek.com Telefon: +3620/409-5484 Tartalomjegyzék Fogalmak... 2 Európai integráció Globalizáció, globális világ...2

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK A/221-es terme (1088 Budapest, Múzeum körút 4/A., II. emelet)

Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK A/221-es terme (1088 Budapest, Múzeum körút 4/A., II. emelet) Jegyzőkönyv a DOSz Nyelvtudományi Osztályának alakuló üléséről Ülés időpontja: 2013. 10. 21. 15:00 Ülés helyszíne: Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK A/221-es terme (1088 Budapest, Múzeum körút 4/A., II.

Részletesebben

A HR gyakorlatok alakulása - nemzetközi összehasonlítás fókuszban a közép-keleteurópai és hazai sajátosságokkal. Kovács Ildikó Éva Tanszéki mérnök

A HR gyakorlatok alakulása - nemzetközi összehasonlítás fókuszban a közép-keleteurópai és hazai sajátosságokkal. Kovács Ildikó Éva Tanszéki mérnök A HR gyakorlatok alakulása - nemzetközi összehasonlítás fókuszban a közép-keleteurópai és hazai sajátosságokkal Kovács Ildikó Éva Tanszéki mérnök VIII. NEMZETKÖZI TANÁCSADÓI KONFRERENCIA 2016. október

Részletesebben

56-os menekültek: `ez a legjobb bevándorló csoport, amely valaha az USA-ba érkezett

56-os menekültek: `ez a legjobb bevándorló csoport, amely valaha az USA-ba érkezett 1 / 7 2010.11.08. 14:25 Kisalföld, www.kisalfold.hu Minden jog fenntartva. 56-os menekültek: `ez a legjobb bevándorló csoport, amely valaha az USA-ba érkezett SZEGHALMI BALÁZS 2010.11.08. 04:07 Hegyeshalomtól

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének Elnökségi Üléséről

JEGYZŐKÖNYV A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének Elnökségi Üléséről JEGYZŐKÖNYV A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének Elnökségi Üléséről Az ülés időpontja: 2001. december 12. Az ülés helye: Budapest, MaTáSzSz tárgyalóterme Az ülésen jelen voltak: a mellékelt

Részletesebben

Történelem osztályozóvizsga követelményei

Történelem osztályozóvizsga követelményei Történelem osztályozóvizsga követelményei 12. osztály Az érettségi vizsgakövetelmények témái 9. Magyarország története az első világháborútól a második világháborús összeomlásig 8. Az első világháborútól

Részletesebben

A Magyar-Német Fórum 25. Éves Közgyűlése. és a. Magyar-Német Ifjúsági Fórum 5. közgyűlése. 2015. november 12-13.

A Magyar-Német Fórum 25. Éves Közgyűlése. és a. Magyar-Német Ifjúsági Fórum 5. közgyűlése. 2015. november 12-13. Németországi Európa Unió Az Európa Mozgalom Magyar Tanácsa Európa Intézet, Budapest A Magyar-Német Fórum 25. Éves Közgyűlése és a Magyar-Német Ifjúsági Fórum 5. közgyűlése 2015. november 12-13. Az európai

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: Módosított javaslat a Tanács határozata

MELLÉKLET. a következőhöz: Módosított javaslat a Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.9.6. COM(2016) 552 final ANNEX 2 MELLÉKLET a következőhöz: Módosított javaslat a Tanács határozata az egyrészről az Amerikai Egyesült Államok, másrészről az Európai Unió

Részletesebben

A Nyitott Koordinációs Módszer, mint az EU oktatáspolitikai eszköze

A Nyitott Koordinációs Módszer, mint az EU oktatáspolitikai eszköze A Nyitott Koordinációs Módszer, mint az EU oktatáspolitikai eszköze Előzmények a Római Szerződésben az oktatásügy kizárólagos nemzeti hatáskörbe tartozó ágazat ennek ellenére a 90-es években elsősorban

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 194/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről Budapest, 2009. január 2 Vezetői összefoglaló

Részletesebben

Ötvenhat elhullajtott levelei Gyulán

Ötvenhat elhullajtott levelei Gyulán 20 2006/XVIII. 5 6. e z e r k i l e n c s z á z ö t v e n h a t Cora Zoltán Ötvenhat elhullajtott levelei Gyulán 1989 után az -os események újra- és átértékelése lehetségessé vált a korábbi egységes nézettel

Részletesebben

UKRAJNA SZEREPE A MAGYAR KÜLGAZDASÁGI STRATÉGIÁBAN MISKOLC, MÁJUS 19.

UKRAJNA SZEREPE A MAGYAR KÜLGAZDASÁGI STRATÉGIÁBAN MISKOLC, MÁJUS 19. UKRAJNA SZEREPE A MAGYAR KÜLGAZDASÁGI STRATÉGIÁBAN MISKOLC, 2009. MÁJUS 19. A magyar külgazdasági stratégia alapkérdései Az EU csatlakozás, a közös kereskedelempolitika átvétele módosította a magyar külgazdasági

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Nbb-10/2011. (Nbb-29/ )

J e g y zőkönyv. Nbb-10/2011. (Nbb-29/ ) Nbb-10/2011. (Nbb-29/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Nemzetbiztonsági bizottságának 2011. május 24-én, kedden, 11 óra 13 perckor a Képviselői Irodaház I. emelet III. számú tárgyalótermében

Részletesebben

BAGER GUSZTÁV. Magyarorszá] =1828= AKADÉMIAI KIADÓ

BAGER GUSZTÁV. Magyarorszá] =1828= AKADÉMIAI KIADÓ BAGER GUSZTÁV Magyarorszá] =1828= AKADÉMIAI KIADÓ TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ I. RÉSZ - HÁTTÉR 1. BEVEZETÉS, 1.1. Az elemzés célja 5 1.2. A könyv szerkezete 6 2. A NEMZETKÖZI VALUTAALAP SZEREPVÁLLALÁSA, TEVÉKENYSÉGE

Részletesebben

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK Brüsszel, 2005. március 31. (OR. en) AA 1/2/05 REV 2 CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS: TARTALOMJEGYZÉK JOGI AKTUSOK ÉS

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS P a t r o c i n i u m - k i a d v á n y W e r b ő c z y - s o r o z a t Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: A Tanács határozata

MELLÉKLET. a következőhöz: A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.5. COM(2014) 338 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: A Tanács határozata az OTIF felülvizsgálati bizottságának 25. ülésén a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezménynek

Részletesebben

Az Európa előtt álló új típusú kihívások

Az Európa előtt álló új típusú kihívások Az Európa előtt álló új típusú kihívások talas.peter@uni-nke.hu NKE NETK SVKK Az előadás vázlata A hatalmi erőviszonyok eredőiről A nemzetközi biztonság struktúrájának változása Az új hatalmi realizmus

Részletesebben

Általános Megállapodás az Európa Tanács. I. rész. Jogi személyiség - Jogképesség. 1. cikk. 2. cikk. II. rész. Javak, alapok és vagyonok. 3.

Általános Megállapodás az Európa Tanács. I. rész. Jogi személyiség - Jogképesség. 1. cikk. 2. cikk. II. rész. Javak, alapok és vagyonok. 3. Általános Megállapodás az Európa Tanács A Belga Királyság, a Dán Királyság, a Francia Köztársaság, a Görög Királyság, az Ír Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság,

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Makedónia geopolitikai helyzete. Csörgics Mátyás december 2.

Makedónia geopolitikai helyzete. Csörgics Mátyás december 2. Makedónia geopolitikai helyzete Csörgics Mátyás 2009. december 2. Tematika Tézis Generális ismeretanyag Regionális bontás Nemzetközi kapcsolatok Összefoglalás Irodalomjegyzék Tézis Biztosított Makedónia

Részletesebben

VIII. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY TÖRTÉNELEM 7-8. OSZTÁLY

VIII. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY TÖRTÉNELEM 7-8. OSZTÁLY Monorierdei Fekete István Általános Iskola 2213 Monorierdő, Szabadság u. 43. Tel./Fax: 06-29-419-113 www.fekete-merdo.sulinet.hu VIII. TOLLFORGATÓ 2. forduló VIII. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY TÖRTÉNELEM

Részletesebben