Az embercsempészés büntetőjogi megítélése Németországban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az embercsempészés büntetőjogi megítélése Németországban"

Átírás

1 Verhóczki János Az embercsempészés büntetőjogi megítélése Németországban Németország az Európai Unió tagja, illetve a schengeni egyezmény tagállama. Az illegális migráció szempontjából, több aspektusból is hasonló helyzetben van, mint Magyarország. Jelentős az illegális bevándorlók száma, ezek jó része, beutazása és tartózkodása legalizálásához embercsempészek segítségét veszi igénybe. Németország migrációs célország, és a schengeni rendszer alkalmazásában több mint tízéves előnye van hozzánk képest. Az embercsempészés elleni büntetőjogi fellépést európai uniós irányelv szabályozza, tehát a magyar és a német büntetőjogi tényállásnak ugyanazon minimumszabályoknak kell megfelelnie. Az embercsempészés határokon átnyúló jellege miatt, a schengeni térségben az ilyen ügyekben napi gyakorlat a rendőri együttműködés. Nem érdektelen tehát, hogy egy másik európai uniós tagország hogyan ítéli meg ezt a bűncselekményt. Milyen büntetendő elkövetési magatartásai vannak az adott bűncselekménynek? Melyek a jogértelmezési problémák? Mely tapasztalatok hasznosíthatóak nálunk is a bírói vagy a rendőri gyakorlatban? Az embercsempészés témakörét átfogóan Tilmann Schott német professzor dolgozta fel 1. A következőkben, kedvcsinálónak, ebből a könyvből adok egy rövid ízelítőt. A német büntetőjogban az embercsempészés bűncselekményét nem a német büntető törvénykönyv (Strafgesetzbuch), hanem a tartózkodásról szóló törvény (Aufenthaltgesetz) a tartalmazza. A jogalkotó az alapcselekményhez (Hauptat) a szintén büntetendő 1 Tilmann Schott: Einschleusen von Ausländern. Verlag für Polizeiwissenschaft, Frankfurt,

2 engedély nélküli beutazáshoz és tartózkodáshoz nyújtott bűnsegélyt és felbujtást tette önálló bűncselekményi tényállássá, mivel a német btk.-ban szabályozott részesi magatartások szankcióját kevésnek találta azon elkövetők számára, akik a gazdasági szükséghelyzet elől elvándorlók szorult helyzetét kihasználva, általában anyagi haszonszerzési célzattal csempészték be Németországba az illegális bevándorlókat. A bűncselekmény védendő jogi tárgya elég széles körű. Elsősorban a Németországba beutazó külföldiek számára előírt útlevél (Passpflicht) és tartózkodási jogcím (vízum, tartózkodási engedély, letelepedési engedély) beszerzési kötelezettségének betartására és kikényszerítésére szolgál. Tehát arra, hogy a külföldiek legálisan az előírt közigazgatási eljárást végigcsinálva lépjenek be és tartózkodjanak Németország területén, ami a bevándorlás és a munkaerőpiac ellenőrzéséhez szükséges. Több szerző azonban jóval tovább megy a védendő jogi tárgy meghatározásánál. Védendő jogi tárgyként említik a becsempészett személyek gazdasági kizsákmányolásának megakadályozását és az illegális foglalkoztatás elleni harcot is. Vita van azonban azon, hogy a csempészett személyek egészségének és életének védelme beletartozik-e a védendő jogi tárgyak körébe. A vita lényege, hogy lehet-e valaki egy bűncselekmény tettese (a csempészett személy, aki elköveti a tartózkodásról szóló törvény 95. -ában meghatározott bűncselekményt) és védendő jogi tárgya egyidejűleg (akinek jogos érdekeit a részes, a bűnsegéd, az embercsempész veszélyezteti). Az embercsempészés bűncselekményének megállapíthatósága alapvetően függ az alapcselekménytől, az engedély nélküli beutazástól és tartózkodástól. Ha a beutazás és tartózkodás nem engedély nélküli, az annak megvalósításához nyújtott segítség sem az. Ebből az következik, hogy a beutazási és tartózkodási szabályok alapvetően 2

3 határozzák meg, hogy az adott cselekmény embercsempészésnek minősül-e, vagy sem. A beutazási és tartózkodási szabályok viszont esetenként elég áttekinthetetlenek. A beutazást és tartózkodást Németországban hozzánk hasonlóan nemcsak a belső jog szabályozza, hanem az Európai Unió alapító szerződése (a munkaerő és a szolgáltatások szabad áramlása), az EU közvetlenül alkalmazandó jogi aktusai (562/2006 EK rendelet, a határellenőrzési kódex, 539/2001 EK vízumrendelet), a schengeni végrehajtási egyezmény, és az Európai Bíróság, a közösségi jogot értelmező, precedens értékű ítéletei a tartózkodási jog tekintetében. Az embercsempészés tényállásának minimumkövetelményeit a tanács 2002/90/EK irányelve határozza meg. E szerint: a) aki szándékosan segítséget nyújt olyan személynek, aki nem állampolgára egyik tagállamnak sem, abban, hogy az érintett állam külföldiek be-, illetve átutazásáról szóló jogszabályainak megsértésével egy tagállam területére beutazzon, illetve azon átutazzon b) bárki, aki anyagi haszonszerzés céljából szándékosan segítséget nyújt olyan személynek, aki nem állampolgára egyik tagállamnak sem, abban, hogy az érintett állam külföldiek tartózkodásáról szóló jogszabályainak megsértésével egy tagállam területén tartózkodjon 2. Az embercsempészés büntetőjogi tényállása Tartózkodási jogi törvény (Aufenhaltgesetz) A tanács 2002/90/EK irányelve (2002. november 28.) a jogellenes be- és átutazáshoz, valamint a jogellenes tartózkodáshoz történő segítségnyújtás meghatározásáról. 3

4 (1) Öt évig terjedő szabadságvesztéssel vagy pénzbüntetéssel büntetendő, aki mást felbujt, vagy másnak az alábbi cselekményekhez segítséget nyújt: 1. A 95. (1) bekezdés 3. pontja vagy a (2) bekezdés 1. pontjának a) alpontja szerinti cselekményt elköveti és a) ezért előnyt kap, vagy előnyt kér 3, vagy b) ismételten vagy több külföldi javára cselekszik. 2. A 95. (1) bekezdés 1. vagy 2. pontja, (1a) bekezdés vagy (2) bekezdés 1. pont b) alpontja, vagy 2. pontja szerint követi el és ezért vagyoni előnyt kap, vagy előnyt kér. (2) Hat hónaptól tíz évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, aki az (1) bekezdésben meghatározott cselekményt 1. üzletszerűen, 2. olyan banda tagjaként, amelyik ilyen cselekmények folytatólagos elkövetésére szövetkezett, 3. lőfegyverrel követi el, ha a tette a 95. (1) bekezdés 3. pontja, vagy a (2) bekezdés 1. pont a) alpontjával hozható kapcsolatba, 4. felfegyverkezve követi el, ha a cselekménye a 95. (1) bekezdés 3. pontja vagy a (2) bekezdés 1. pont a) alpontjával hozható kapcsolatba, 5. ha a cselekmény a csempészett személy életének veszélyeztetésével, embertelen, megalázó bánásmóddal vagy súlyos egészségkárosodással jár A tényállás alapvetően megfelel a 2002/90 EK irányelv minimumszabályainak. A német tényállás annyiban marad el az irányelvtől, hogy a német törvényben az embercsempészés 3 Sich versprechen lassen = valamit megígértet magának. 4

5 alapesetének tényállási eleme az előny, a vagyoni előny, a több személy egyszerre történő becsempészése, vagy az ismételt elkövetés. Ezek a tényállási elemek az irányelvben nem szerepelnek. Németország ennyiben kevésbé szigorú az elkövetőkhöz. Ez esetenként emberiességi okokból érthető is. Magyarországon például embercsempészés miatt eljárnak a schengeni térségben legálisan tartózkodó olyan harmadik országbeli személlyel szemben is, aki egyszer, egy hozzátartozóját (szülő, gyermek stb.) segíti hozzá az engedély nélküli beutazáshoz vagy átutazáshoz. Ezt a magatartást Németország nem bünteti. Szigorúbb viszont a német szabályozás két másik területen. Büntetni rendeli azokat is, akik nem anyagi haszonszerzés végett, hanem emberiességi okokból, de ismételten, vagy több személynek nyújtanak segítséget; akik az illegálisan tartózkodó harmadik országbeli személyt, ahhoz segítik hozzá, hogy trükkel magának tartózkodási jogcímet szerezzen. Ebben az esetben az embercsempészés megvalósításához nem szükséges az államhatár átlépéséhez nyújtott segítség, ehhez elég az is, ha a tartózkodás trükkel történő legalizálásához (például vízum beszerzéséhez) nyújtanak segítséget. Németországban érdekes átfedés van a tartózkodási törvény büntetőrendelkezései és a menekültügyi eljárásról szóló törvény ában meghatározott bűncselekmény között. Ebben a jogalkotó azt rendeli büntetni, aki a külföldit ráveszi vagy abban támogatja, hogy a menekültügyi hatósággal hamis vagy hiányos adatokat közöljön azért, hogy menekültként elismerjék, vagy megállapítsák, hogy kitoloncolásának akadálya van. Az alapesethez kapcsolódó minősített 5

6 eset az üzletszerűen, illetve a bűnszövetségben történő elkövetés. Mivel az illegális migránsok egy része a menedékjogi eljárással visszaélve legalizálja tartózkodását, és az ehhez szükséges információkat, igazolásokat megfelelő ellenszolgáltatás ellenében az embercsempészektől kapja, néhány szerző ezt a bűncselekményt is a csempészbűnözés körébe sorolja. Meg kell jegyezni, hogy a menedékkérő nem követ el bűncselekményt azzal, hogy hamis, hiányos adatokat közöl, ezért cselekményükhöz nem fűződhet sem bűnsegédi, sem felbujtói magatartás. E rövid bevezető után, visszatérve az embercsempészés tárgyalásához, külön célszerű kibontani az alapcselekményt (Haupttat) és az ehhez kapcsolódó segítői, felbujtói magatartást (embercsempészés elkövetési magatartása). Az embercsempészés bűncselekményének megvalósítása szempontjából mindkét rész egyaránt fontos. Az embercsempészés alapcselekménye (Haupttat) Tartózkodási törvény (Aufenthaltgesetz) 95. (1) Egy évig terjedő szabadságvesztéssel vagy pénzbüntetéssel büntetendő, aki 1. a 3. (1), illetve a 48. (2) foglalt előírások megsértésével, a szövetségi területen (Németország) tartózkodik, 2. a 4. (1) bekezdés 1. mondata szerint előírt tartózkodási jogcím nélkül szövetségi területen tartózkodik, vagy végrehajtható határozatban az ország elhagyására kötelezték, és annak végrehajtását nem függesztették fel, (1) bekezdés 1 2. pontjában előírt okmányok hiányában a szövetségi területre beutazik 4, 4 Az (1) bekezdés felsorolása nem teljes, még másik öt alpontot tartalmaz. Az 6

7 (1a) Ugyanígy büntetendő, aki szándékosan a szociális törvénykönyv harmadik novellájának 404. (2) bekezdés 4. pontjában vagy e törvény 98. (3) bekezdés 1. pontja szerinti cselekményt követ el azért, hogy a szövetségi területen való tartózkodásához a 4. (1) bekezdés 1. mondata szerint tartózkodási jogcímet igényeljen és tartózkodási jogcímként csak egy Schengen-vízumot birtokol. (2) Három évig terjedő szabadságvesztéssel vagy pénzbüntetéssel büntetendő, aki 1. a 11. (1) bekezdés 1. mondata ellenére a) a szövetségi területre beutazik vagy b) ott tartózkodik vagy 2. hamis vagy hiányos adatokat készít vagy használ azért, hogy magának vagy másnak tartózkodási jogcímet vagy ideiglenes tartózkodásra jogosító engedélyt szerezzen, vagy az így megszerzett okmányt tudatosan jogi eljárásban csaláshoz használja, (3) Az (1) bekezdés 3. pontja és az (1/a) bekezdés, valamint a (2) bekezdés 1/a pontja esetén a kísérlet is büntetendő. (4) A tárgyak, amelyekre a (2) bekezdés 2. pontja szerinti bűncselekmény elkövetéséhez használtak, elkobozhatók. (5) A menekültek jogállásáról szóló egyezmény 31. cikkének (1) bekezdését e törvény nem érinti. (6) Az első szakasz 2. és 3. pontja szerinti cselekményt fenyegetéssel, vesztegetéssel vagy összejátszással kieszközölt, hamis vagy hiányos adatokkal, trükkel megszerzett tartózkodási jogcímmel követi el. Az alapcselekmény törvényi leírása a sok utalás miatt bonyolult, meghatározásához célszerű egyenként szemügyre venni és értelmezni a rendelkezéseket. embercsempészés tekintetében ezek értékelésen kívül maradnak, ezért mellőzöm közlésüket. 7

8 Az embercsempészés alapcselekményét elkövetők köre csak harmadik országbeli állampolgár lehet, mivel az EU, Európai Gazdasági Térség és Svájc állampolgárai a szabad mozgás jogát élvezik, és szabadon tartózkodhatnak Németország területén. Engedély nélküli beutazás A beutazás fogalma Beutazás fogalma azért fontos, mert maga a tényleges beutazás (az államhatár átlépése és a határellenőrzés helye) esetenként eltérő helyen van. A beutazás csak a kijelölt határátkelőhelyeken lehetséges. A beutazás csak akkor sikeres, ha a külföldi átlépte a határvonalat, és belépett a határátkelőhelyen is. A határátkelőhelyen akkor lépett be, ha átesett az ellenőrzésen, és már objektíve nem kell számolnia további határellenőrzéssel, illetve szabadon távozhat az ország belsejébe. Az átutazás céljából történő belépés is beutazásnak számít abban az esetben, hogyha valaki a tranzitterületet elhagyja. Ha a határellenőrzés nemzetközi szerződés alapján a szomszédos ország területén történik, akkor a szövetségi rendőrség a feladatait külföldi területen hajtja végre. A jogi helyzetet ezért kétoldalú nemzetközi egyezmény határozza meg. Például a német lengyel határon a határátkelőhely a lengyel oldalon üzemelt (2007. december 21. óta ezen a határszakaszon már nincs ellenőrzés), és a német határellenőrzést ott végezték ban a szlovén állampolgárságú S. gépkocsival jelentkezett belépésre a német határőrnél az Odera lengyel oldalán lévő határátkelőhelyen, és a gépkocsi csomagtartójában Z. G. ukrán állampolgár rejtőzött el, érvényes ukrán útlevéllel, német tartózkodási jogcím nélkül. Z. G. engedély nélküli beutazása csak akkor befejezett, ha S. átesik az ellenőrzésen, és átlépi a német lengyel határvonalat is, tehát áthalad az Odera-híd felénél lévő határvonalon. Ha a határvonal átlépése előtt fedik fel, akkor Z. G. csak engedély nélküli beutazás kísérletéért felel. 8

9 A tengeren történő beutazásnál figyelemmel kell lenni arra, hogy a német felségterülethez hozzátartozik a parti tenger is, ez a part víz találkozási vonalától számított 12 tengeri mérföld. Ott, ahol ennél közelebb található a szomszéd ország területe, a parti tenger kisebb távolságot foglal magában. Itt húzódik a német állam határa. Ezen a parti tengeren viszont a tengerjogi egyezmény alapján belépés nélkül áthajózhatnak a tengeri hajók utasai és legénysége a kikötőig. Aki viszont elkerüli a kikötőt és ezzel a határátkelőhelyet, az formálisan engedély nélkül akar partra lépni. Például egy orosz hajó Szentpétervárról jövet behajózott a német parti tengerre, fedélzetén több mongol állampolgárral, akiknek sem útlevelük, sem tartózkodási engedélyük nem volt. A sötétség leple alatt néhány száz méterre Usedom szigetétől gumicsónakba szálltak, hogy Ostseebädern Ahlbeck és Heringsdorf között elérjék a partot, és onnan az ország mélységébe távozzanak. Mielőtt a szárazföldet elérték volna, a határőrök hajója elfogta, és a fedélzetére vette őket. Ezzel egy befejezett, engedély nélküli beutazást valósítottak meg, amihez a kapitány segítséget nyújtott, és mivel több ember javára valósította meg a segítségnyújtást, ezért ellene befejezett embercsempészés gyanújával indítottak eljárást. A kikötőbe, mint határátkelőhelyre, történő befutásnál a tengeri úton történő belépés csak akkor befejezett, ha a külföldiek a kikötőben átestek a határellenőrzésen, és elhagyták a hajót. 5 A közlekedő vonaton a beutazás akkor sikeres, ha a vonat a határvonalon áthaladt, a határellenőrzést befejezték, és a határőrök a vonatot elhagyták. 5 Volker Westphal/Edgar Stoppa: Ausländerrecht für die Polizei. Ziethen Farbmediendruck Gmbh, Köln, második átdolgozott és továbbfejlesztett kiadás (ISBN: X) 2001, 359. oldalán található példa alapján 9

10 Jogilag nem utazik be az a harmadik országbeli külföldi, akit határellenőrzés közben visszairányított a határőrség. Akkor sem, ha a visszairányítás átmenetileg nem hajtható végre és mégis be kell őt vinni az országba. Például a szükséges orvosi vizsgálat elvégzése, vagy bíró elé állítás céljából. A külföldi, ilyen tartózkodása Németországban, továbbra sem minősül beutazásnak addig, ameddig a személy a határőrség felügyelete alatt áll. (Ez a szabály érvényes a repülőtér tranzitterületén elhelyezett menedékkérőre is.) Az a fikció, hogy a külföldi nem utazott be az országba, nem csak addig tart, amíg a külföldi a határőrség felügyelete alatt áll, hanem, ameddig az ilyen külföldi tartózkodási jogának ellenőrzését folytatólagosan, más hatóság végzi (például az Ifjúságvédelmi Hivatal, vagy egy pszichiátriai zárt intézet). A harmadik országbeli külföldi a következő esetekben utazik be engedély nélkül: a) Az a harmadik országbeli állampolgár, akinek nincs birtokában, érvényes, úti okmányként elismert útlevél vagy útlevél-helyettesítő okmány (menekültek, illetve hontalanok számára kiállított utazási igazolvány; hajós könyv; légi közlekedési szakszolgálati engedély). Úti okmány nélkül lehet beutazni tengeri, légi, szárazföldi úton a szomszédos országokból szerencsétlenség, katasztrófa bekövetkezése esetén, menekülést előidéző helyzetekben, segítségnyújtási célzattal vagy segítség igénybevétele céljából. Lehetséges az is, hogy egyedi esetben a szövetségi belügyminisztérium mentesíti az utazók egy részét az útlevéllel történő belépés kötelezettsége alól. Az 562/2006 EK rendelet lehetővé teszi a harmadik országbeli állampolgár számára az útlevél nélkül történő átutazást, ha egy schengeni tagállam által kiállított tartózkodási engedéllyel, német tartózkodási jogcím nélkül át szeretne utazni Németország területén, abból a célból, hogy 10

11 elérje annak az államnak a területét, amelyik számára a tartózkodási engedélyt kiállította. Megjegyzendő, hogy a tartózkodási engedélyeket általában az útlevélben helyezik el, de van fényépes engedély is, amely önálló okmányként tartózkodási engedélynek minősül. Ha valaki ilyen tartózkodási engedéllyel jelentkezik a német határon átutazás céljából belépésre, és nincs útlevele, az EK-rendelet szerint be kell léptetni. b) Akinek nincs a 4. -ban szabályozott tartózkodási jogcíme. A tartózkodási jogcím fogalmán a vízumot, a tartózkodási engedélyt és a letelepedési engedélyt értjük. A tartózkodási jogcím kiadása egy konstitutív igazgatási aktus, amely beutazási és tartózkodási jogot keletkeztet. A Németország által kiadott tartózkodási jogcím egy útlevélbe vagy útlevél-helyettesítő okmányba, az EU-jog előírása által meghatározott formában készült, beragasztható címke. A vízumok fajtái: B típusú Schengen-vízum, amelyet átutazás céljából, harmadik országbeli állampolgároknak adnak ki, és amely a belépéstől számított öt napig teszi lehetővé az átutazást Németország területén. C típusú schengeni vízum, rövid idejű, maximum 90 napig tartó tartózkodásra jogosít, illetve hat hónapon belül maximum háromhavi tartózkodásra jogosít, ez alól kivétel az ötévi érvényességre kiállított vízum, amikor is tíz alkalommal mindig maximum 90 napig lehet hat hónapos időtartamon belül tartózkodni. D típusú nemzeti vízum, egy hosszabb időtartamú tartózkodás amely meghaladja a 90 napot céljából történő beutazáshoz adják ki. Ez nem schengen-vízum, de a kiállító állam elérése céljából feljogosítja birtokosát a Németországon átutazásra. Csak első alkalommal és a visszautazás céljából történő 11

12 átutazásra nem jogosít fel. Speciális típusa a D + C-vízum, amely a kiállító államban történő huzamos tartózkodáson kívül még 90 napi tartózkodást enged a többi schengeni állam területén. A tartózkodási engedély és a letelepedési engedély meghatározott célból (például tanulmányi, munkavállalási, családegyesítési, humanitárius) kiadott huzamos tartózkodásra jogosító engedély. Nem tartózkodási engedély az Aufenthaltgestatung, amelyet a menedékjogi törvény alapján adnak ki. Ez területileg korlátozott tartózkodásra jogosítja birtokosát. A Duldung sem tartózkodási jogcím, ezt az igazolványt azok kapják, akiknek esetében végrehajtható kiutasítás van elrendelve, de még Németország területén tartózkodnak. A tartózkodási jogcím és a többi igazolvány között az a különbség, hogy míg a tartózkodási jogcím tartózkodási jogot keletkeztet, a többi engedély csak igazolja a szükséges igazgatási aktus megtételét. Nem szükséges tartózkodási jogcímet beszereznie (és ezért a vízum nélkül történő beutazás nem lesz engedély nélküli) annak, aki olyan harmadik állam állampolgára, amely az 539/2001 EK rendelet szerint vízummentes az Európai Unióban. A schengeni térségbe így beutazó személyek a belső határokon Németországba is beutazhatnak a tartózkodási jogcím beszerzése nélkül. Az a harmadik országbeli állampolgár, akinek van egy schengeni tagállam által kiadott nemzeti tartózkodási engedélye, és egy schengeni államban él (például egy marokkói állampolgár Franciaországban), három hónapig szabadon mozoghat a schengeni tagállamok területén, ezért a Németország területére történő beutazáskor a belső határon mentesül a tartózkodási 12

13 jogcím beszerzése alól, és ha megfelel a schengeni kódex 5. (1) bekezdés a), c), f) pontjának, és nincs ellene Németországban beutazási és tartózkodási tilalom, szabadon beutazhat. E szabálynak megfelelően kezelik külpolitikai okokból a nem schengeni és nem EU-tagállam Monaco állampolgárait is. c) Aki beutazási tilalom alatt áll (visszautasították, kiutasították, illetve kitoloncolták. A beutazási feltételek hiánya miatt az államhatárról történő visszairányítás nem keletkeztet beutazási tilalmat). Az engedély nélküli beutazás kísérlete is bűncselekmény. E szerint megkísérli az engedély nélküli beutazást, ha valaki beutazási szándékkal a beutazási ellenőrzéskor hamis, hamisított vagy más nevére szóló úti okmányt vagy hamis vízumot mutat fel azért, hogy a határőr engedélyezze a beutazást. Megkísérli az engedély nélküli beutazást az is, aki a kijelölt határátkelőhelyen az ellenőrzést megkísérli elkerülni (például elrejtőzik a személygépkocsi csomagtartójában, vagy megkezdi a kijutást a tranzitterületről), de eközben elfogják. Az is kísérleti cselekményt valósít meg, aki a nagy forgalomnövekedés miatt bevezetett ellenőrzés-könnyítést, a szúrópróbaszerű ellenőrzést kihasználva, próbál meg átjutni a határátkelőhelyen. Befejezett a cselekmény, ha valamennyi törvényi tényállási elem megvalósul. Ugyanakkor Cantzler szerint csak akkor bevégzett az engedély nélküli beutazás, ha a külföldi kiutazik az országból, vagy tartózkodása jogszerűvé válik. 6 Ezt a véleményt nem osztja a bajor tartományi felső bíróság. A kérdésnek gyakorlati jelentősége is van, mivel az embercsempészés egyik minősített esete, a felfegyverkezve történő elkövetés, csak az engedély nélküli 6 Cantzler, Constantin: Das Schleusen von Ausländern und seine Strafbarkeit. Schaker kiadó oldal (ISBN: ) 13

14 beutazáshoz kapcsolódhat. Ha valaki röviddel a határátlépés (engedély nélküli beutazás) után veszi fel a külföldit, úgy hogy közben fegyver van nála, a bíróság szerint nem a minősített esetért felel, mert a beutazás az államhatár átlépésével nemcsak befejezett, hanem bevégzett is. Az engedély nélküli tartózkodáshoz nyújtott segítségnek pedig nem minősített esete a felfegyverkezve történő elkövetés. Cantzler szerint, a belépéskor az engedély nélküli belépés a határvonal átlépésével csak befejezett, de nem bevégzett, így a konkrét ügyben ellentétes véleményen van. A könyv szerzője áthidaló megoldást javasol. Az államhatártól számított 30 km-es távolsághoz, mind az 562/2006 EK rendelet, mind a rendőrségi törvény jogkövetkezményt fűz. 7 [Ez a 30 km-es sáv minősült korábban határterületnek, amelyet a határőrség ellenőrzött, és az ebben a sávban elfogott személyek esetében volt jogosult (és jogosult ma is) a szomszéd országgal kötött visszafogadási egyezmény alkalmazásával visszautasítani a külföldit.] Az államhatár átlépésével befejezett az engedélynélküli beutazás, bevégzett viszont csak akkor lenne, ha az elkövető elhagyja a harminc km-es sávot is, illetve innen kezdődne az engedély nélküli tartózkodás. Engedély nélküli belépés a kijelölt határátkelőhelyen kívül Engedély nélküli a belépés, a schengeni külső határon, ha a belépni szándékozók elkerülik a határátkelőhelyet, és a zöldhatáron lépnek át, vagy egy kijelölt határátkelőhelyen ugyan, de annak nyitva tartási idején kívül. Engedély nélküli lehet a beutazás egyes személyek esetében a schengeni belső szárazföldi határokon, illetve a schengeni tagállamok között közlekedő repülő- és kompjáratokon is 7 Bundespolizeigesetz 2. (1) 3.(http://bundesrecht.juris.de/bgsg_1994/BJNR html) 14

15 ahol már nincs határellenőrzés, ha nem tesznek eleget a belépési feltételeknek. A kijelölt határátkelőhelyen kívül a beutazás a határvonal átlépésével befejezett. Ez a szabály érvényes a schengeni belső határra is. Engedély nélküli tartózkodás A tartózkodás fogalma olyan formában, mint a beutazás fogalma nincs meghatározva a tartózkodásról szóló törvényben. A tartózkodási törvény rendszere szerint a tartózkodáson egy befejezett beutazás után az ország területén maradást értik. A tartózkodás akkor kezdődik, amikor a harmadik országbeli külföldi átlépett egy kijelölt határátkelőhelyen. A kijelölt határátkelőhelyen kívül, ha valaki zöldhatáron lépett át, a határvonal átlépésével kezdődik (ezzel egy elbírálás alá esik a schengeni belső határ is). Nem minősül tartózkodásnak azonban, ha egy külföldi a tranzitterületet vagy például a határátkelőhely területét nem hagyja el. (Bár ilyen esetekben is a német jog hatálya alá tartozik. Ha például valaki kábítószerrel utazik be, és a határátkelőhelyen elfogják, az a kábítószer tekintetében elkövetett bűncselekmény esetében nem kísérletnek számít, hanem befejezett cselekménynek.) A tartózkodás engedély nélküli, ha a harmadik országbeli külföldi útlevél, útlevél-helyettesítő vagy személyiigazolványhelyettesítő nélkül tartózkodik Németország területén; az előírt tartózkodási jogcím nélkül tartózkodik; vagy végrehajtható kiutazási kötelezettség hatálya alatt áll, és ideiglenes tartózkodásra jogosító engedély (Duldung) nélkül tartózkodik; vagy annak ellenére, hogy visszautasították, kiutasították vagy kitoloncolták, újra megkísérli a belépést német felségterületre. 15

16 Trükkel megszerzett tartózkodási jogcím vagy ideiglenes tartózkodásra jogosító engedély A leírt elkövetési magatartás célja, hogy a megszerzett tartózkodási jogcím birtokában a személy a határellenőrzésen átesve bejusson Németországba, és ott ne azzal foglalatoskodjon, amire az adott tartózkodási jogcímet kérte, hanem más tevékenységet folytasson. Például turisztikai célból kér vízumot, ennek ellenére munkát vállal, vagy prostituáltként dolgozik. A cselekmény másik célja, hogy a hatóságok látókörébe kerülő harmadik országbeli állampolgár hamis vagy hiányos adatok megadásával megakadályozza az országból való eltávolítását, kitoloncolását. Az elkövetési magatartásokat a külföldi külképviseleteken (vízum beszerzésekor), az államhatáron a határőrség eljárása során (váratlan, előre nem látható helyzetekben, méltányosságból kiadott vízum igénylésekor) és az idegenrendészeti hatóság ügyintézője előtt követik el. Tipikus elkövetési magatartás: hamis adatokat adnak meg a tartózkodás céljával vagy fizetőképességükkel kapcsolatban, rövid időtartamú tartózkodásra kérnek engedélyt, ennek ellenére a vízumuk érvényességének lejárta után az országban maradnak. A elkövetési magatartás másik formája, amikor az elrendelt, végrehajtható kiutasításokat próbálják meg hamis adatok adásával megakadályozni (például a kitoloncolást tiltó akadályozó adatokat adnak meg az idegenrendészeti hatóságnak). 16

17 Felbujtás vagy bűnsegély az alapcselekményhez Az embercsempészés elkövetési magatartása. A jogellenes beutazáshoz kapcsolódó elkövetési magatartások a következők: Hamis okmányok beszerzése. A csempészett személyek átszállítása, illetve átvezetése (gyalogosan) az államhatáron. Ez történhet a zöldhatáron, illetve határátkelőhelyen is. Utóbbi esetben természetesen a járműben elrejtve. Előfordult olyan eset is, hogy röviddel az elrejtett személyek szállításának megkezdése előtt, botrányt keltettek a határátkelőhelyen, hogy a csempészési cselekményről elvonják a határőrök figyelmét. A külföldi szállítása az államhatár térségébe és/vagy ismételt felvétele a határátlépés után, a határ másik oldalán és továbbszállítása az ország belsejébe. Információk beszerzése a határátlépésről. A német jogdogmatikai rendszer szerint a részesi magatartás megállapításához (felbujtás, bűnsegédlet) szükséges a cselekvőképesség és az akaratképes tudati állapot (beszámíthatóság) az alapcselekmény elkövetőinél. Ha az alapcselekmény elkövetőinél e két feltétel valamelyike hiányzik, nem beszélhetünk részesi magatartásról sem. Ezekben az esetekben tehát nem valósul meg az embercsempészés bűncselekménye. Például: nem az embercsempészés bűncselekményét valósítja meg az, aki egy harmadik országbeli ifjú hölgyet, elkábítva, érvényes úti okmány és tartózkodási jogcím nélkül, az autója csomagtartójában visz be Németországba. Gyermekkorúak esetében is kevésbé követhető el az embercsempészés bűncselekménye, mert hét év alatti gyermek 17

18 cselekvőképtelen, és csak 14 év felett van meg az engedély nélküli beutazás bűncselekmény elkövetéséhez szükséges belátási képesség. Az engedély nélküli tartózkodáshoz kapcsolódó elkövetési magatartások A bűncselekmény elnevezése tükörfordításban a külföldiek becsempészése (Einschleusen von Ausländer), németül is olyan asszociációt kelt, hogy a cselekmény egy beutazáshoz kapcsolódik. Ennek ellenére egy évek óta Németországban élő harmadik országbeli állampolgár tekintetében is elkövethető az embercsempészés bűncselekménye. A segítségnyújtás, akárcsak az engedély nélküli beutazás esetében, elkövethető hamis, más nevére szóló útlevelek vagy hamis tartózkodásiengedély-címke (Klebeetikett) biztosításával, valamint szállásadással és foglalkoztatással. Segítségnyújtási cselekménynek minősül, a jogszabályba foglalt védelmi, illetve elsősegély-nyújtási kötelezettségen vagy más orvosi ellátáson kívüli, az engedély nélkül tartózkodó külföldi bármilyen más módon való támogatása. Szállásadás A bűncselekmény, az engedély nélküli tartózkodó vagy a végrehajtható kiutazási határozat alatt álló személy számára szállás megszerzésével, nyújtásával vagy az illető elrejtésével valósítható meg. A segítségnyújtási cselekmény ebben az esetben abban valósul meg, hogy a szállás biztosítása a külföldi számára egy megnövekedett biztonságérzetet eredményez. A szállás olyan tartózkodási hely, amely lehetővé teszi a külföldi elrejtőzését az idegenrendészeti hatóságok előtt. Szállás adása minden esetben segítői cselekmény. Külföldi foglalkoztatása 18

19 Egy külföldi foglalkoztatása nem minden esetben minősül az engedély nélküli tartózkodás támogatásának. Akkor minősül segítői magatartásnak, ha a magatartás a külföldit, a saját szemszögéből, az engedély nélküli tartózkodás folytatásában támogatja. Ez az eset áll fenn, ha a fizetés a további tartózkodás finanszírozására szolgál, vagy ha éppen a kereső tevékenység az engedély nélküli tartózkodás fő motívuma. Akkor is megvalósul, ha a foglalkoztatás a jogszerű tartózkodást teszi jogszerűtlenné. Például a vádlott kelet-európai nőket foglalkoztatott, akik vízummentesen utaztak be Németországba. A kereső tevékenység folytatásával az asszony kikerült a vízummentesen jogszerűen tartózkodók köréből. Ezért a vádlottat több ember javára folytatott embercsempészés miatt ítélték el, az engedély nélküli tartózkodáshoz való segítségnyújtás miatt. Templomi menedék Templomi menedéken etikai és vallási okokból motivált szállásadást értünk a kiutazásra kötelezett harmadik országbeli állampolgárok számára (gyakran a hivatal által elutasított menedékkérelmezők számára), a templom helyiségeiben, együttműködve az idegenrendészeti hatósággal. A templomi menedéknyújtás legális, ha a személyt az idegenrendészeti hatóság küldi a templomba, vagy ha a szállásadást a templom bejelenti a hatóságnak. A templomi menedéknyújtás titkos formája, amikor a szállásadás rejtve marad a hivatal előtt. Ha ez felszínre kerül, minden esetben segítségnyújtásnak minősül az engedély nélküli tartózkodáshoz. Kicsempészés és átcsempészés A részesi magatartás az olyan engedély nélküli beutazáshoz, amelynek célja az átutazás egy másik (cél-)országba, megvalósítja az embercsempészés bűncselekményét. Például egy Srí Lanka-i 19

Az embercsempész tevékenység megjelenési formáinak és módszereinek változásai a Magyar Köztársaság államhatárán 1991-2003 között

Az embercsempész tevékenység megjelenési formáinak és módszereinek változásai a Magyar Köztársaság államhatárán 1991-2003 között ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA B U D A P E S T Mottó: A szellem hierarchikus, minden más lehet demokratikus. (Arisztotelész) Gaál Gyula hőr. alezredes Az embercsempész

Részletesebben

A külföldiek magyarországi bevándorlásának, illetve letelepedésének szabályozása, és elbírálásának gyakorlata a kezdetektől napjainkig

A külföldiek magyarországi bevándorlásának, illetve letelepedésének szabályozása, és elbírálásának gyakorlata a kezdetektől napjainkig Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskola Liszkayné dr. Nagy Éva Katalin A külföldiek magyarországi bevándorlásának, illetve letelepedésének szabályozása, és elbírálásának gyakorlata

Részletesebben

A NEMZETKÖZI VÉDELEM NEM EU-HARMONIZÁLT FORMÁI MAGYARORSZÁGON Gyulai Gábor Budapest, 2009. augusztus

A NEMZETKÖZI VÉDELEM NEM EU-HARMONIZÁLT FORMÁI MAGYARORSZÁGON Gyulai Gábor Budapest, 2009. augusztus A NEMZETKÖZI VÉDELEM NEM EU-HARMONIZÁLT FORMÁI MAGYARORSZÁGON Gyulai Gábor Budapest, 2009. augusztus 2 A NEMZETKÖZI VÉDELEM NEM EU-HARMONIZÁLT FORMÁI MAGYARORSZÁGON 2009 Gyulai Gábor. Minden jog fenntartva.

Részletesebben

A menedékkérők hozzáférése az ország területéhez és a menedékjogi eljáráshoz a Magyar Köztársaságban

A menedékkérők hozzáférése az ország területéhez és a menedékjogi eljáráshoz a Magyar Köztársaságban M A G Y A R H E L S I N K I B I Z O T T S Á G A menedékkérők hozzáférése az ország területéhez és a menedékjogi eljáráshoz a Magyar Köztársaságban Jelentés a határmegfigyelő program első évéről M A G

Részletesebben

Emberi jogi képzés a visszatérés területén. Oktatási segédanyag. Országos Bírósági Hivatal 2012-2013.

Emberi jogi képzés a visszatérés területén. Oktatási segédanyag. Országos Bírósági Hivatal 2012-2013. Emberi jogi képzés a visszatérés területén Oktatási segédanyag Országos Bírósági Hivatal 2012-2013. Emberi jogi képzés a visszatérés területén Oktatási segédanyag Tartalomjegyzék: Dr. Igor Ciobanu: A visszaküldés

Részletesebben

Külföldiek Magyarországon. Segédlet újságíróknak a migráció és a menekültügy témájának bemutatásához 2011. Gyulai Gábor

Külföldiek Magyarországon. Segédlet újságíróknak a migráció és a menekültügy témájának bemutatásához 2011. Gyulai Gábor Külföldiek Magyarországon Segédlet újságíróknak a migráció és a menekültügy témájának bemutatásához 2011 Gyulai Gábor Készült az Európai Unió Európai Integrációs Alapjának támogatásával. Tartalom 3 I.

Részletesebben

Tóth Judit a menedéket kéró k ó r i z e t be v É t e l e elmélet És gyakorlat

Tóth Judit a menedéket kéró k ó r i z e t be v É t e l e elmélet És gyakorlat Tóth Judit a menedéket kéró k ó r i z e t be v É t e l e elmélet És gyakorlat Miért fontos a Magyarországon eleve csekély számú nemzetközi védelmet kérők jogi helyzete? Miért ne lehetne iratok nélküli

Részletesebben

KÉZIKÖNYV. Kézikönyv a menekültügyre, határokra és bevándorlásra vonatkozó európai jogról

KÉZIKÖNYV. Kézikönyv a menekültügyre, határokra és bevándorlásra vonatkozó európai jogról KÉZIKÖNYV Kézikönyv a menekültügyre, határokra és bevándorlásra vonatkozó európai jogról Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége, 2014 Európa Tanács, 2014 A Kézikönyv kézirata 2013. decemberben készült el.

Részletesebben

Készült az Európai Unió Európai Integrációs Alapjának támogatásával. Bevándorlókról kézikönyv segítô szakembereknek

Készült az Európai Unió Európai Integrációs Alapjának támogatásával. Bevándorlókról kézikönyv segítô szakembereknek Készült az Európai Unió Európai Integrációs Alapjának támogatásával. Bevándorlókról kézikönyv segítô szakembereknek Írta: Mészáros Attila Lastofka János Soltis Lilla Bevándorlókról kézikönyv segítô szakembereknek

Részletesebben

A projekt az Európai Bizottság társfinanszírozásával valósul meg. 1

A projekt az Európai Bizottság társfinanszírozásával valósul meg. 1 A kísérő nélküli kiskorúak befogadása, hazatérése és integrációja érdekében tett intézkedésekre vonatkozó szakpolitikák és e kiskorúak száma Magyarországon A projekt az Európai Bizottság társfinanszírozásával

Részletesebben

Az Európa Tanács Egyezménye az emberkereskedelem elleni fellépésről PREAMBULUM. Az Európa Tanács tagállamai és a jelen Egyezményt aláíró egyéb Felek,

Az Európa Tanács Egyezménye az emberkereskedelem elleni fellépésről PREAMBULUM. Az Európa Tanács tagállamai és a jelen Egyezményt aláíró egyéb Felek, Council of Europe Treaty Series No.197 Non official translation in Hungarian Az Európa Tanács Egyezménye az emberkereskedelem elleni fellépésről PREAMBULUM Az Európa Tanács tagállamai és a jelen Egyezményt

Részletesebben

DISSERTATIONES. FÉL LÁBBAL A PARADICSOMBAN Menekültügyi igazgatás nemzetközi jogi és európai jogi kitekintéssel. BERKES LILLA egyetemi hallgató

DISSERTATIONES. FÉL LÁBBAL A PARADICSOMBAN Menekültügyi igazgatás nemzetközi jogi és európai jogi kitekintéssel. BERKES LILLA egyetemi hallgató Iustum Aequum Salutare IV. 2008/1. 77 95. DISSERTATIONES FÉL LÁBBAL A PARADICSOMBAN Menekültügyi igazgatás nemzetközi jogi és európai jogi kitekintéssel BERKES LILLA egyetemi hallgató I. Bevezetõ A menedékjog

Részletesebben

H A T Á R R E N D É S Z E T I T A N U L M Á N Y O K

H A T Á R R E N D É S Z E T I T A N U L M Á N Y O K IV. évfolyam 3. szám H A T Á R R E N D É S Z E T I T A N U L M Á N Y O K 2007/3. SZÁM B U D A P E S T - 2007-1 A HATÁRŐRSÉG TUDOMÁNYOS TANÁCSA TUDOMÁNYOS, SZAKMAI KIADVÁNYA Felelős kiadó: SAMU ISTVÁN határőr

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BUDAPEST TÁJOK PÉTER: TÉMAVEZETŐ DR. SÁNDOR VILMOS EGYETEMI TANÁR. Budapest 2007.

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BUDAPEST TÁJOK PÉTER: TÉMAVEZETŐ DR. SÁNDOR VILMOS EGYETEMI TANÁR. Budapest 2007. ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BUDAPEST Dokttorrii ((PhD)) Érrttekezés TÁJOK PÉTER: A HATÁRELLENŐRZÉST VÉGREHAJTÓ SZERVEZETEK FELADATAI AZ ÁLLAMHATÁRHOZ KAPCSOLÓDÓ, SZABÁLYSÉRTÉSEKNEK MINŐSÜLŐ JOGELLENES

Részletesebben

A bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló törvény koncepciója

A bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló törvény koncepciója A bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló törvény koncepciója I. BEVEZETÉS Az áldozatsegítés 1 a modern büntetőpolitika feladata A bűncselekmények széles értelemben vett

Részletesebben

Az 1698/2013. (X. 4.) Korm. határozattal elfogadott

Az 1698/2013. (X. 4.) Korm. határozattal elfogadott Az 1698/2013. (X. 4.) Korm. határozattal elfogadott Migrációs Stratégia és az azon alapuló, az Európai Unió által a 2014-2020. ciklusban létrehozásra kerülő Menekültügyi és Migrációs Alaphoz kapcsolódó

Részletesebben

A TANÁCS 2009/50/EK IRÁNYELVE

A TANÁCS 2009/50/EK IRÁNYELVE 2009.6.18. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 155/17 IRÁNYELVEK A TANÁCS 2009/50/EK IRÁNYELVE (2009. május 25.) a harmadik országbeli állampolgárok magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás céljából

Részletesebben

Az Európai Unió által a 2014-2020. közötti uniós programozási időszakban létrehozásra kerülő Belső Biztonsági Alaphoz kapcsolódó hétéves

Az Európai Unió által a 2014-2020. közötti uniós programozási időszakban létrehozásra kerülő Belső Biztonsági Alaphoz kapcsolódó hétéves Az Európai Unió által a 2014-2020. közötti uniós programozási időszakban létrehozásra kerülő Belső Biztonsági Alaphoz kapcsolódó hétéves szakpolitikai stratégia TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...

Részletesebben

A pénzmosás hatályos büntetőjogi szabályozása Magyarországon

A pénzmosás hatályos büntetőjogi szabályozása Magyarországon Dr. Gál István László Ph.D. egyetemi adjunktus büntetőjogász, okleveles közgazdász, gazdasági büntetőjogi szakjogász Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Büntetőjogi Tanszék A pénzmosás hatályos

Részletesebben

A MAGYAR- ROMÁN ÁLLAMHATÁRON ÁTNYÚLÓ RENDÉSZETI EGYÜTTMŰKÖDÉS KIALAKÍTÁSA ÉS MŰKÖDTETÉSE

A MAGYAR- ROMÁN ÁLLAMHATÁRON ÁTNYÚLÓ RENDÉSZETI EGYÜTTMŰKÖDÉS KIALAKÍTÁSA ÉS MŰKÖDTETÉSE Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar Katonai Műszaki Doktori Iskola A MAGYAR- ROMÁN ÁLLAMHATÁRON ÁTNYÚLÓ RENDÉSZETI EGYÜTTMŰKÖDÉS KIALAKÍTÁSA ÉS MŰKÖDTETÉSE doktori (PhD)

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 883/2004/EK RENDELETE (2004. április 29.) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 883/2004/EK RENDELETE (2004. április 29.) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról 2004R0883 HU 01.05.2010 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 883/2004/EK RENDELETE

Részletesebben

WORKSTREAM-2 ORSZÁGJELENTÉS

WORKSTREAM-2 ORSZÁGJELENTÉS - ARECHIVIC PROJEKT WORKSTREAM-2 ORSZÁGJELENTÉS Programértékelés a gyermekkereskedelem áldozatainak reintegrációja területéről Magyarországon Szerző: Szomor Katalin Delegált szakértő Koordinátor: Prof.

Részletesebben

AZ EMBERKERESKEDELEM ÁLDOZATAINAK BEILLESZKEDÉSÉT CÉLZÓ INTÉZKEDÉSEK HATÉKONYSÁGÁNAK ÉRTÉKELÉSE

AZ EMBERKERESKEDELEM ÁLDOZATAINAK BEILLESZKEDÉSÉT CÉLZÓ INTÉZKEDÉSEK HATÉKONYSÁGÁNAK ÉRTÉKELÉSE AZ EMBERKERESKEDELEM ÁLDOZATAINAK BEILLESZKEDÉSÉT CÉLZÓ INTÉZKEDÉSEK HATÉKONYSÁGÁNAK ÉRTÉKELÉSE A jelen kutatási jelentés létrejöttét az Európai Bizottság támogatta a FIIT projekt keretében, amelynek finanszírozásában

Részletesebben

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor A munkavégzés keretei jogviszonyok

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor A munkavégzés keretei jogviszonyok dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor A munkavégzés keretei jogviszonyok 1. oldal Tartalomjegyzék dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor A munkavégzés keretei jogviszonyok... 1 1. Bevezetés, célkitűzés... 3 2. A

Részletesebben

Az új Btk. - 2012. évi C. törvény - módosulásai

Az új Btk. - 2012. évi C. törvény - módosulásai Az új Btk. - 2012. évi C. törvény - módosulásai (hatályba lépésekor, és azt követően) a 2012. VII. 13. és 2014. január 1. között kihirdetett jogszabályok alapján összeállította: dr. Vaskuti András kúriai

Részletesebben

Kapcsolattartás, mint a gyermek emberi joga

Kapcsolattartás, mint a gyermek emberi joga Somfai Balázs Kapcsolattartás, mint a gyermek emberi joga A gyermekek nem mini felnőttek mini emberi jogokkal ( Building a Europe for and with Children című hároméves Európa tanácsi program egyik jelmondata)

Részletesebben

Magyarország. Lengyelország

Magyarország. Lengyelország Belarus Bevezetés Magyarország Csehország mint menedéket nyújtó ország Szlovákia Lengyelország Ukrajna Ausztria Budapest Magyarország Románia Szlovénia Horvátország Szerbia A menedékkérők és menekültek

Részletesebben

Felfüggesztett védelem

Felfüggesztett védelem Összefoglaló Jesuit Refugee Service Europe Felfüggesztett védelem A Dublini rendelet hatása a menedékkérôkre A projekt az Európai Menekültügyi Alap társfinanszírozásában valósult meg. ÖSSZEFOGLALÓ Felfüggesztett

Részletesebben

Igazságügyi együttműködés az Európai Unióban

Igazságügyi együttműködés az Európai Unióban Igazságügyi együttműködés az Európai Unióban Különös tekintettel a Lisszaboni Szerződés újításaira 2010.05.21. Dr. Jeney Petra Előadásvázlat A Lisszaboni Szerződés (LSZ) legfontosabb változtatásai A szabadság,

Részletesebben

MAGYARORSZÁG. Az Európai Unió Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap társfinanszírozásával

MAGYARORSZÁG. Az Európai Unió Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap társfinanszírozásával AZ ÖNKÉNTES HAZATÉRÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓTERJESZTÉS: A HATÓSÁGOKKAL KAPCSOLATBAN NEM ÁLLÓ IRREGULÁRIS MIGRÁNSOKKAL VALÓ KAPCSOLATFELVÉTEL LEHETSÉGES MÓDJAI MAGYARORSZÁG 2015 Az Európai Unió Menekültügyi,

Részletesebben