Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 2627, Z e be gény Pe tőfi tér 6. freem ail.h u Z ádori Judit (Börzsönyvidék Alapítvány) M i történttengelic-szőlőh egyen, am ik or m egszüntették az óvodátés az ápolónői s zolgálatot? (2. oldal) Gyak oroljuk a dem ok ráciát! (3. oldal) M utasd a ruh ádat, m egm ondom, k i vagy (4. oldal) Napraforgó grófnő (4. oldal) Palóc k incseink : a sövényk erítés (5. oldal) Pályázati H írle vél (6-7. oldal) H ogyan segíta m ezőgazdasági term elők nek a Kam ra-túra? (8. oldal) Legyen tagja az Ipoly m enti Civilfórum nak! (8. oldal) folytatás az 5. oldalon

2 Sze k szárd, június 15., Dér M ik lósné (Közösségfe jle sztő, Tolna m e gye )

3 GYAKOROLJUK A DEM OKRÁCIÁT!, AVAGY H OGYAN RENDEZ Z ÜNK ÁLLAM POLGÁRI TANÁCSOT? ISM ERTETŐ AZ ÁLLAM POLGÁRI TANÁCS-M ÓDSZ ERRŐLÉS A CROM O ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYÁRÓL Bőve bbe n e rrőla Gyak oroljuk a de m ok ráciát! H ogyan re nde zzünk Á lam polgári Tanács ot? cím ű k ézik önyvből olvash at, m e lye t m e gre nde lh e t a Crom o Alapítványtól: 1066 Budape st, Jók ai u. 24., Postacím : 1242 Budape st, Pf e -m ail: crom o.h u 52 oldal,ára 9 50 Ft (+ postak öltség)

4 M utasd a ruh ádat, m egm ondom, k i vagy Forrás: K olibri s orozat;m agyar népvis e le te k Cs e rődi Ildi VERS Csak szépre, jóra ok tattak bennünk et, Napraforgó a jövőnk érdek ében nagyon sok attett. börzs önyibe tyár Cs e rődi Ildi

5 Egyszerű, olcsó, és szép. H a k erítéstépítaz em ber, m i leh etennélvonzóbb?m égis, ah ogy sok m ás ilyen tudás-k incsünk eltünedezettm ára, sövényk erítéstsem nagyon leh etlátni. A zöld turizm us k iszélesítéséért Gyenes Tam ás (- bogozo -) Koczó József

6 A FIATALOK ÉRDEKÉBEN TEVÉKENYKEDŐ SZ ERVEZ ETEK PROGRAM JAINAK, NYÁRI TÁBORAINAK TÁM OGATÁSA Kiíró: A Jásdi Általános Isk oláért Alapítvány, H atáridő: , Pályázh at: isk olák, önk orm ányzatok, ifjúsági sze rve ze te k, valam int azok e rnyősze rve ze te i, ifjúsággal foglalk ozó civil sze rve ze te k és k özössége ik, jogi sze m élyiségge lne m re nde lk e ző civilsze rve ződése k. A M AGYAR NEM Z ETI ÜDÜLÉSI ALAPÍTVÁNY ÉVI PÁLYÁZ ATA ALACSONY JÖ VEDELM Ű, TÖ BB GYERM EKET NEVELŐ M UNKAVÁLLALÓK RÉSZ ÉRE Kiíró: M agyar Ne m ze ti Ü dülési Alapítvány, H atáridő: , Pályázh at: be lföldi i le tőségű m unk avá laló, h ttp://w w w.udulesicsek k.h u 9 525, h ttp://w w w.jasd.h u VIDÉKI JÖ VEDELEM SZ ERZ ÉSI LEH ETŐSÉGEK BŐVÍTÉSE / AVO P 3.1 Kiíró: Földm űve lésügyi és Vidék fe jle sztési M inisztérium, H atáridő: Folyam atos, FELH ÍVÁS AZ ORSZ ÁGOS ÁTLAGOT JELENTŐSEN M EGH ALADÓ M UNKANÉLKÜLISÉGGEL SÚJTOTT KÖ Z SÉGEK ("KISFALUK") FOGLALKOZ TATÁSI GONDJAINAK ENYH ÍTÉSE ÉRDEKÉBEN / KF/07 Kiíró: Országos Foglalk oztatási Közalapítvány, H atáridő: , Pályázh at: 100 és 500 lak os k özti léle k szám ú, III. A pályázattale lnye rh e tő tám ogatás: h ttp://w w w.ofa.h u INGYENES INTERNETES OKTATÁSI PROGRAM Kiíró: M agyar Te le k om Nyrt., H atáridő: , , Pályázh at: önk orm ányzati, e gyh ázi és nonprofit intézm énye k, sze rve ze te k (pl. isk olák, óvodák, alapítványok, e gye süle te k ). h ttp://w w w.m vh.gov.h u, és a h ttp://w w w.fvm.h u

7 INGYEN PC- K A BLACKPANTH ER- TŐL! Kiíró: Black Panth e r M agyarország, H atáridő: Folyam atos, Pályázh at: bárm ilye n ok tatási intézm ény, k aritatív, nonprofit sze rve ze t i le tve e ze k tőlfügge tle n, de rászoruló m ozgásk orlátozott, vagy fogyaték k alélő avagy igényét nyom ós indok k alalátám asztó sze m ély. EURÓPAI Ö NKÉNTES SZ OLGÁLAT év k özötti fiatalok nak h ttp://black panth er.h u H AGYOM ÁNYOS KÖ Z M ŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGEK TÁM OGATÁSA, H ELYI KULTUR ÁLIS ELŐADÁSO K, KÉPZ ÉSEK Kiíró: M űvésze ti és Szabadm űve lődési Alapítvány, H atáridő: , Pályázh at: civil sze rve ze te k, e gye süle te k, alapítványok, k önyvtárak, faluh ázak, k özségi szintű m űve lődési intézm énye k. H atáron túli civil sze rve ze te k csak m agyarországi partne rsze rve ze te k k e le gyütt pályázh atnak. NEM Z ETKÖ Z I FOTÓPÁLYÁZ AT 2007 Kiíró: NationalGe ograph ic Socie ty, H atáridő: , Pályázh at: m e gk ötés nélk ülbárk i. Tel.: , , fax: E-m ail: m sza.h u h ttp://w w w.vigado.h u M ÁR KIALAKÍTOTT BELFÖ LDI GYERM EK- ÉS IFJÚSÁGI KÖ Z Ö SSÉGI TEREK FEJLESZ TÉSÉNEK TÁM O GATÁSA / IFJ- KT- 07 A tám ogatásra re nde lk e zésre á ló k e re tössze g: ,- Ft, A pályázat be nyújtási h atáride je : június :00 óra. Pályázatot nyújth atnak be azon be lföldi szék h e lyű sze rve ze te k, am e lye k m e gfe le lne k az alábbi fe ltéte le k ne k : EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS PROGRAM - COM ENIUS TANÁRTOVÁBBKÉPZ Ő KURZ USOK Kiíró: Európai Bizottság; Te m pus Közalapítvány, H atáridő: , Pályázh at: Óvodai ne ve lők, általános és k özépisk olai tanárok, isk olaigazgatók, pályaválasztási tanácsadók, szak tanácsadók, ok tatási tanácsadók, tante rvfe jle sztők, isk olával k apcsolatban á ló ne ve lési szak e m be re k, w w w.szm m.gov.h u, valam inta w w w.esf.h u (1) telefonszám on, valam int az h azaitam esf.h u Infóvonal: (06 1) , E-m ail: tpf.h u, W eb: h ttp://w w w.tk a.h u w w w.nonprofit.h u, w w w.eurodesk.h u w w w.pafi.h u,

8 Kam ra-túra a H om ok h átságon forrás: Kiste rm e lők lapja

BA LA TONBERÉNYI BÚCSÚ: JÚNIUS 24. AZ OLTÁRK ÉP 2008. április 30-án m e gtartott nyílt ülésén beruh ázója Az üdülőfalu (Inform ációink sze rint m ájusban se m a fe lk e re sés, se m pe dig az aláírás ne

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Épít ke zõk. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás

Épít ke zõk. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás Épít ke zõk Jú li us ele jén Ágon te tõ fel újí tás ba fo gott Or sós Flóra és Fá bi - án. A Hab itat Pont és a Köz-Tér-Há ló Ala pít vány köz re mû kö dé - sé vel meg va ló su ló mun kát már áp ri lis

Részletesebben

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hit, remény, szeretet a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hús vé ti üze net Mert úgy sze ret te Is ten e vi lá got, hogy egy szü lött FI át ad ta, hogy aki hisz Ben ne el ne vesszen,

Részletesebben

Húsz éve ka to nák kö zött

Húsz éve ka to nák kö zött Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 9. szám g 2014. március 2. g Ötvened vasárnap Ára: 275 Ft de át él tem ha son lót a ha tal mas dél ba jor hegy csú cso kon, a ha vas Har gi tán

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök. 90. szám. Ára: 2830, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök. 90. szám. Ára: 2830, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök 90. szám Ára: 2830, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök 90. szám Ára: 2830, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2.

TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2. TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2. Ter mé sze ti jel lem zõk...4 3. A te le pü lés múlt ja...6 4. Fegy

Részletesebben

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 19., péntek 60. szám Ára: 2783, Ft TARTALOMJEGYZÉK 121/2006. (V. 19.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Indonéz Köztársaság Kor -

Részletesebben

Nem azé, aki akarja...

Nem azé, aki akarja... MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... ÉLETRAJZI BESZÉLGTÉS BESZÉLGETÕTÁRS KOZMA HUBA BESZÉDEK,

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. NOVEMBER 23. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft F E L

Részletesebben

9. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ja nu ár 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal

9. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ja nu ár 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ja nu ár 26., péntek 9. szám Ára: 210, Ft TARTALOMJEGYZÉK 9/2007. (I. 26.) GKM r. Az átvételi kötelezettség alá esõ villamos energia átvételének szabá

Részletesebben

Az iskolai demokrácia alternatívái A MA GYAR IS KO LA ÉS AZ ÚN. DE MOK RA TI KUS IS KO LÁK TA PASZ TA LA TA I NAK ÖSSZE HA SON LÍ TÁ SA

Az iskolai demokrácia alternatívái A MA GYAR IS KO LA ÉS AZ ÚN. DE MOK RA TI KUS IS KO LÁK TA PASZ TA LA TA I NAK ÖSSZE HA SON LÍ TÁ SA Az iskolai demokrácia alternatívái A MA GYAR IS KO LA ÉS AZ ÚN. DE MOK RA TI KUS IS KO LÁK TA PASZ TA LA TA I NAK ÖSSZE HA SON LÍ TÁ SA A tanár, aki osztályát a büntetésektôl való félelemmel kormányozza,

Részletesebben

ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL

ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL A Ma gyar Tu do mányos Akadémia né hány kutatócso portjá nak köz re mû kö dé sé vel, a Tu dás tár sada l om Ku ta tó központ s zervezésében ta nulm

Részletesebben

Legyenbennünkösszetartás,

Legyenbennünkösszetartás, 1394 2011 2011. szeptember l XViii. évfolyam 9. szám l az önkormányzat közérdekű, havonta megjelenõ lapja l ára: 100 ft L a tartalomból színjátszó tábor IdénaugusztusbanismétmegrendezteszínjátszótáborátZamárdiban

Részletesebben

Pál fel tá ma dás hi té rõl

Pál fel tá ma dás hi té rõl Pál fel tá ma dás hi té rõl Hogyan alakult ki Pál hite Jézus feltámadásában, és miért vált szá má ra min den mást el söp rõ vé? A kor rekt vá lasz hoz (rész- ben te o ló gi ai, rész ben pszi cho ló gi

Részletesebben

Isten áldásában gazag, boldog új évet!

Isten áldásában gazag, boldog új évet! X. évfolyam 1. szám A keresztény nemzeti gondolat hírnöke * Tár sa dal mi, kul tu rá lis, ha gyo mány õr zõ fo lyó irat * Ára: 100 Ft 2003. ja nu ár Szá munk tar tal má ból: - Im memoriam: Szmola Sán dor

Részletesebben

Tíz jó gyakorlat a hazai tehetséggondozásban

Tíz jó gyakorlat a hazai tehetséggondozásban Tíz jó gyakorlat a hazai tehetséggondozásban GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek

Részletesebben

TÖR TÉ NEL MI KÉ PEK KOR TÁR SA INK MA GYA RÁ ZA TÁ BAN

TÖR TÉ NEL MI KÉ PEK KOR TÁR SA INK MA GYA RÁ ZA TÁ BAN Mes ter Bé la TÖR TÉ NEL MI KÉ PEK KOR TÁR SA INK MA GYA RÁ ZA TÁ BAN A Sipáni Úr pél dá ja Í r á s o m b a n a z e lm úl t é vt iz ed e k e g y i k l e gj el e ntôs e b b r é g é s z e t i l e l e té

Részletesebben

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2011/4, 39 62. 39 A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI RÉPÁSI Éva HA LÁSZ Er

Részletesebben

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie.

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie. Ne ve zés: Ne vez het min den olyan, már mû kö dõ Ma gyar ze ne kar, aki je len leg még hi va ta lo san ki adott han ga nyag gal nem ren del ke zik. (Nem hi va ta los nak szá mít: ga rázs fel vé tel, de

Részletesebben

Dá vid Im re JÓ SZÓVAL OKTASD. Mód szer ta ni ké zi könyv oktatóknak

Dá vid Im re JÓ SZÓVAL OKTASD. Mód szer ta ni ké zi könyv oktatóknak Jó szó val ok tasd GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek alkotják. A sorozat célja,

Részletesebben

MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN

MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN Kiss Zoltán László MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN ZRÍNYI KIADÓ Kiss Zoltán László MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN Kiss Zoltán László MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN Katonaszociológiai adalékok a nemzetközi béketámogató

Részletesebben

A tõ ke pi a ci sze rep lõk

A tõ ke pi a ci sze rep lõk Sza bó Zsolt A tõ ke pi a ci sze rep lõk ki vo nu lá sá nak, til ta ko zá sá nak, hû sé gé nek gaz da sá gi nö ve ke dés re gya ko rolt ha tá sa Ös sze fog la ló: a glo bá lis szin tû pénz- és tõ ke pi

Részletesebben

Hát rány ban az előny A szociokulturálisan hátrányos tehetségesek

Hát rány ban az előny A szociokulturálisan hátrányos tehetségesek Hát rány ban az előny A szociokulturálisan hátrányos tehetségesek GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett

Részletesebben

Az in téz mé nyi mar ke ting és a DPR kap cso la ta a Szé che nyi Ist ván Egye te men

Az in téz mé nyi mar ke ting és a DPR kap cso la ta a Szé che nyi Ist ván Egye te men VENDÉGOLDAL Az in téz mé nyi mar ke ting és a DPR kap cso la ta a Szé che nyi Ist ván Egye te men FELSÔOKTATÁSI MŰHELY Filep Bá lint Tamándl Lász ló A Szé che nyi Ist ván Egye tem a Nyu gat-du nán tú l

Részletesebben

MEGFELELŐ-E AZ AGRÁR- KÖRNYEZETVÉDELMI TÁMOGATÁSOK RENDSZERÉNEK KIALAKÍTÁSA ÉS IRÁNYÍTÁSA?

MEGFELELŐ-E AZ AGRÁR- KÖRNYEZETVÉDELMI TÁMOGATÁSOK RENDSZERÉNEK KIALAKÍTÁSA ÉS IRÁNYÍTÁSA? EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK 7. sz. különjelentés ISSN 11831-0893 2011 MEGFELELŐ-E AZ AGRÁR- KÖRNYEZETVÉDELMI TÁMOGATÁSOK RENDSZERÉNEK KIALAKÍTÁSA ÉS IRÁNYÍTÁSA? HU 7 2011. sz. különjelentés MEGFELELŐ-E AZ AGRÁR-

Részletesebben

BÖRÖCZKYNÉ VEREBÉLYI ZSUZSANNA ROVATA. A megszerzett tudás és a gyakorlat összhangja. Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna. dr. Sallai Csilla.

BÖRÖCZKYNÉ VEREBÉLYI ZSUZSANNA ROVATA. A megszerzett tudás és a gyakorlat összhangja. Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna. dr. Sallai Csilla. k l Számviteli és adózási szaktájékoztató V. évfolyam 9. szám, 2013. szeptember T A R T A L O M Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Cégautók értékesítése az áfa 1 szempontjából Ha nem emlékszünk már arra, hogy

Részletesebben