Héber Alapszókincs Alapvető héber szavak (lásd az angol verziót is)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Héber Alapszókincs Alapvető héber szavak (lásd az angol verziót is)"

Átírás

1 Héber Alapszókincs Alapvető héber szavak (lásd az angol verziót is) Siegfried Kreuzer Ez a lista az Ószövetség kb. 500 leggyakoribb és legfontosabb szavát tartalmazza, mintegy fele-fele arányban igéket és névszókat, kiegészítve néhány kevésbé gyakoribb, de teológiailag fontos fogalommal. 1 A használathoz lásd a 9. oldalt. bf) āb db) bd hb) bh }ebe) äbän }owdf) ādōn {fdf) ādām hfmfda) a dāmā yfnoda) a dōnāj b"hf) hb leho) ohäl row) ōr row) ōr tow) ōt zf) āz!z<ao ozän xf) āh dfxe) ähād towxf) ahôt r"xa) ahēr apa Q.elpusztul, Pi., Hi. elpusztít készséges, akar (többnyire tagadóan használt) kő úr ember föld, talaj az Úr szeretni sátor világítani fény jel akkoriban fül fiútestvér egy lánytestvér másik 1 A szavak kiejtésének megadása során kis kivételekkel a német/nemzetközi átírási szabályokat alkalmaztuk. raxa) ahar mögött, mögé, utána y"raxa) ah a rê utána tyiraxa) ah a rît az utána jövő, vége b"yo) ojēb ellenség liya) ajil kos }y")/}iya) ajin / ēn nincs $yi) îs férfi a) ak csak lk) kl enni le) äl -hoz, -hez, -höz; nak, -nek la) al ne(m) l") ēl Isten hel") ellä ezek (Pl.) ahowle) ä lō a h Isten {yihole) ä lōhîm Isten vele) aläf ezer {i) im ha {") ēm anya hfmf) āmā szolgálólány hfma) ammā könyök hfnume) ä mûnā megbízhatóság rm) mr mondani teme) ä mät hűség yina) a nî én yikonf) anokî én (költői szövegekben) Vs) sf gyűjteni, összegyűjteni, aratni Va) af I. sőt, is Va) af II. orr, harag hf(fb:ra) / (ab:ra) arbā ā négy {yi(fb:ra) arbā îm negyven }owra) a rôn láda jere) äräc föld, ország Héber Alapszókincs 500 Siegfried Kreuzer 1990/2004/2012 Héber Alapszókincs 500 Siegfried Kreuzer 1990/2004/2012 1

2 rr) rr Q., Pi. elátkozni $") ēš tűz hf<i) iššā asszony re$a) a šär vonatkozó névmás (amely, ami) t") et -val, -vel; -nál, -nél t") et tárgyrag :Ta) at te (f.) hfta) attā te (m.) {eta) attäm ti (Pl. m.) :B b e -ban, -ben; -kor; -val,-vel degeb bägäd ruha dab/dab:l (l e )bad rész/külön csak hfm"h:b b e hēmā szarvasmarha )owb bô Q. bemenni, bejönni, Hi. bevezetni, behozni rowb bôr barlang rxb bhr kiválasztani x+b btm megbízni }yb bin Q., Hi. megérteni }y"b ben között, közé tiyab bajit ház hkb bkh sírni rok:b b e kor elsőszülött, Elsőszülött yit:lib/yil:b b e lî/biltî nélkül hfmfb bama magaslat, áldozóhalom }"B ben fia (vkinek) hnb bnh építeni da(ab ba ad vonatkozóan vkire/vamire / javára rfqfb bāqār szarvasmarha reqob boqär $qb bqš )rb br tyir:b b e rît \rb brk hfkfr:b b e rākā rf&fb bāśār tab bat l)g g l Hbg gbh lub:g g e bûl rowbig gibbôr lowdfg gādôl ldg gdl yowg gôj ):yag/)y"g gaj /gē {ag gam r"g gēr $rg grš qbd dbq rbd dbr rfbfd dābār $ab:d d e baš rowd dôr {fd dām ered däräk $rd drš reggel Pi. keresni teremteni, alkotni szövetség (kötelesség) Pi. áldani áldás hús lánya (vkinek) kiváltani, megváltani magasnak, fenségesnek lenni határ, terület hős nagy nagynak lenni, naggyá lenni nép völgy is jövevény elűzni ragadni, ragaszkodni Pi. beszélni szó; esemény méz nemzedék, nemzetség vér út keresni, kérdezősködni valami felől Héber Alapszókincs 500 Siegfried Kreuzer 1990/2004/2012 Héber Alapszókincs 500 Siegfried Kreuzer 1990/2004/ ah h- határozott névelő

3 Ah h a - )Uh hû )yih hî hyh hjh lfky"h hêkāl \lh hlk Llh hll {"h/hfm"h hem(mā) h"nih/}"h hen/hinne Rah har Grh hrg Hrh hrh :w w e és kérdő partikula (e szóval fordítjuk) ő (Sg. m.) ő (Sg. f.) lenni, lesz templom, palota menni Pi. dicsérni ők (pl. m.) íme hegy ölni terhesnek lenni, teherbe esni to)z zōt ez (Sg.f.) Xbz zbh áldozni xb;z, zäbah áldozat hz< zäh ez (Sg.m.) bh'z" zāhāb arany Rkz zkr emlékezni, megemlékezni Hnz znh hűtlennek lenni, paráználkodni (bálványt imádni) q(c/q(z z q/c q (segítségért) kiáltani!qz zqn/zāqēn megöregedni, öregnek lenni, öreg [r;z< zära mag; utód gax/gfx hāg/hag ^$fdfx hādāš ünnep új $edox hodäš Hwx hwh hfmowx hômā jux hûc hzx hzh qzx hzq qz"x' hāzāq )+x ht t)f=ax/):+"x het/hattāt yax haj hyx hjh {yiyax hajjim liyax hajil {kx hkm {fkfx hākām hfm:kfx hŏkmā {owlax h a lôm {lx hlm hfm"x hēmā hf<imfx/$"mfx hāmēš/ h a mišša {yi<imax h a miššim }"x hēn hnx hnh }nx hnn desex häsäd j"pfx hfc/hāfēc yicax h a cî r"cfx hācēr újhold, hónap Hitp. hódolni, imádni fal kint; utca látni Q.erősnek lenni, keménynek lenni Hi. megragadni, megtartani erős, kemény Q. vétkezni, Pi. megtisztulni Hi. eltéveszteni, félrevezetni vétek, bűn élő élni élet erő bölcsnek lenni bölcs bölcsesség álom álmodni indulat, harag öt ötven jóindulat, kegyelem táborozni kegyelmesnek lenni jóság, hűség, kegyelem tetszik, kedvét leli fél udvar Héber Alapszókincs 500 Siegfried Kreuzer 1990/2004/2012 Héber Alapszókincs 500 Siegfried Kreuzer 1990/2004/2012 3

4 hfqux/qox hoq/huqqā berex häräb $rx hrš $rx hrš b+y/bo+ tôb/jtb bo+ tôb ro):y j e or $by jbš dfy jād hdy jdh (dy jd {owy jôm }iyay jajin lky jkl dly jld deley jäläd {fy jām }yimfy jāmîn vsy jsf j(y j c )cy jc qcy jcq rcy jcr )"rfy jr hf):riy jir ā dry jrd $ry jrš előírás kard szántani Q. süketnek lenni, Hi. hallgatni jónak lenni jó (nagy) folyó; többnyire: Nílus megszáradni, kiszáradni kéz Hi. magasztalni ismerni nap bor tudni, képesnek lenni vmire Q. szülni, Hi. nemzeni gyermek tenger jobb kéz, jobb oldal Q., Hi. hozzátenni tanácsolni Q. (kimenni) Hi. kivezetni kiönteni formálni, alkotni félni félelem lemegy Q.birtokba venni, örökölni, Hi. elűzni $"y jēš b$y jšb a(u$:y j e sû a ($y jš rf$fy jāšār rty jtr van ülni, lakni segítség, megmentés segíteni, megmenteni egyenes, igaz, derék Ni. megmaradni, Hi. meghagyni :K k e mint, ahogyan, amiként d"bfk kbd Q. nehéznek lenni, Pi. tisztelni dowbfk kābôd dicsőség &ebek käbäś bárány, fiatal kos hok ko így }"hok kohēn pap }UK kûn Ni. biztosan állni, fennmaradni, Hi. rendelkezésre állni axok ko a h erő yik kî hogy, mert, mivel -lfk/lok kol/kŏl összes, egész, minden }"K ken -ként, miként hlk klh Q. elkészülni, abbahagyni, Pi. befejezni yil:k k e lî edény vfnfk kānāf szárny )"SiK kissē szék, trón hsk ksh Pi. befed vesek käsäf ezüst vak kaf marok (tenyér) rpk kpr Pi. engesztelést szerezni trk krt Q.(el) vágni, szövetséget kötni, Hi. kiirtani Héber Alapszókincs 500 Siegfried Kreuzer 1990/2004/2012 Héber Alapszókincs 500 Siegfried Kreuzer 1990/2004/2012 4

5 btk ktb írni f):lam mal āk követ, angyal :l l e -nak;-nek; -hoz;-hez;-höz, hfk)fl:m m e lā kā küldetés, munka, az elvégzése (vminek) számára hfmfx:lim milhāmā harc, háború )ol lō nem +lp/+lm mlt/plt Ni. megmenekülni, bfb"l/b"l lēb/lēbāb szív megszökni, Pi. megmenteni {xl lhm Ni. harcolni \lm mlk királyként uralkodni {exel lähäm kenyér elem mäläk király hfl:yal lajlā éjszaka tuk:lam malkût királyság, királyi hatalom dkl lkd elfog, elfoglal hfkfl:mam mamlākā királyi hatalom dml lmd tanulni }im min -ból,-ből; -tól,-től xql lqh fogni, venni hfx:nim minhā ajándék, adomány }ow$fl lāšôn nyelv (testrész), nyelv rfp:sim mispār szám +a(:m m e at kevés do):m m e od nagyon la(am ma al fenn, fent hf)"m me ā száz }a(am ma an vminek/vkinek a kedvéért s)m m s elutasítani, elvetni (célhatározó); azért hogy }"gfm māgēn pajzs he&a(am ma a śä munka $fr:gim migrāš legelőterület )cm mc találni rfb:dim midbār puszta hfw:cim micwā parancs, parancsolat hfm mā mi? hfcam maccā kovásztalan kenyér d"(owm mo ēd idő(pont) {owqfm māqôm hely tum mût Q. meghalni, Hi. megölni he):ram mar ä kinézet, külső megjelenés tewfm mawät halál )f>am maśśā teher; kijelentés ax"b:zim mizb e ah oltár x$m mšh felkenni rowm:zim mizmôr dal, zsoltár axyi$fm māšî a h Felkent henaxam mah a nä tábor }fk:$im miškān lakás he=am mattä vessző; törzs l$m mšl uralkodni yim mî ki? lf$fm māšāl szólás, közmondás {iyam majim víz hfxfp:$im mišpāhā nemzetség rkm mkr eladni +fp:$im mišpat jog )"lfm ml tele lenni, megtölteni Héber Alapszókincs 500 Siegfried Kreuzer 1990/2004/2012 Héber Alapszókincs 500 Siegfried Kreuzer 1990/2004/2012 5

6 )fn na {u):n n e um v)n n f )yibfn nābî begen nägäb dgn ngd degen nägäd (gn ng $gn ngš rdn ndr rfhfn nāhār axun nû a h sun nûs lfxfn nāhāl hflaxan nah a lā Un:xan nahnû te$ox:n nehošät h+n nth hkn nkh hsn nsh (sn ns ra(an na ar hfra(an na a rā ^lpn nfl $epen näfäš lcn ncl )&n nś )yi&fn nāśî q$n nšq de hát, tessék kijelentés házasságot törni próféta dél, délvidék Hi.közölni, értesíteni szemben megérinteni, megütni Q., Ni.odalépni, közeledni, Hi. odavinni (áldozni vamit vkinek) megfogad folyó pihenni, nyugodni menekülni patak örökség mi vörösréz, bronz Q.kinyújtani, elhajlítani, Hi. kinyújtani, hajlítani Hi. ütni Pi. próbára tenni útra kelni, továbbvonulni fiú, szolga lány, szolgálólány esni lélek, személy Hi. szabadítani vinni, hordani fejedelem csókolni }tn ntn jtn ntc bbs sbb byibfs sābîb sus sûs rus sûr rps sfr rep"s sefär db( bd debe( äbäd hfdoba( a bōdā rb( br reb"( ebär yir:bi( ibrî d"( ēd hfd"( ēdā dow( ôd {flow( ôlām }owf( āwôn Vow( of Vow( of zo( oz bz( zb }iya( ajin ryi( îr -la( al hl( lh adni lebontani, lerombolni körülvenni; körüljárni körös-körül ló (csődör) Q. eltérni, Hi. eltávolít Q.számolni, Ni. megszámlálhatónak lenni, Pi. mesélni könyv szolgálni szolga szolgálat elmúlik túloldalon, szemben héber tanú közösség még, még egyszer örökkévalóság bűn, vétek repülni madarak erősség, erő elhagyni szem, forrás város -ra,-re; -ról,-ről; -on,-en,-ön Q. felmenni Hi.felvezetni, felvinni, áldozni Héber Alapszókincs 500 Siegfried Kreuzer 1990/2004/2012 Héber Alapszókincs 500 Siegfried Kreuzer 1990/2004/2012 6

7 hflo( ôlā }owy:le( äljôn {i( im {a( am dm( md duma( ammûd I hn( nh II hn( nh yinf( āni yinf( o nî }fnf( ānān rfpf( āfār j"( ēc {ece( äcäm bere( äräb h&( śh hfrf&a(/re&e( äśär/ a śara {yir:&e( äśrîm t"( ēt hfta( attā hdp pdh hep pä +lm /+lp plt/mlt llp pll }ep pän hnp pnh {yinfp pānîm l(p p l égőáldozat felsőbb, magasabb -val,-vel, -nál,-nél nép állni, odalépni pillér, oszlop válaszolni, meghallgatni Q. elnyomottnak lenni, szenvedni; Pi. szorongat, megalázni vagyontalan, szegény; alázatos nyomor, szenvedés felhő por fa csont, csontváz, lényeg este csinálni, tenni tíz húsz idő most kiváltani, megváltani száj Q. megmenekülni; Pi. megmenteni Hitp. imádkozni azáltal, hogy nem fordulni arc, felszíne vminek csinálni, tenni {a(ap pa am dqp pqd rap par yir:p p e rî ($p pš (a$ep päša xtp pth xatep pätah })oc ccôn )fbfc cābā qyidac caddîq qdc cdq hfqfd:c /qedec cädäq/cedāqā hwc cwh ruc cûr q(c c q }owpfc cāfôn }pc cfn jbq qbc rbq qbr {edeq qädäm $owdfq qādôš $dq qdš $edoq qodäš lhq qhl lfhfq qāhāl hwq qwh egyszer; lépés meglátogatni ( + megáldani - megbüntetni) fiatal/növendék állat gyümölcs sich fellázadni, vétkezik lázadás, bűn nyitni bejárat, kapu apró jószág sereg igaz igaza van, igaznak lenni igazság Pi. megparancsolni szikla segítségért kiáltani észak elrejteni Q., Pi. gyűjteni, összegyűlni eltemetni elől, ősidő, kelet szent Q. szentnek lenni; Pi, Hi. megszentel szentség, szentély Ni.összegyűlni; Hi. összegyűjteni gyülekezet, (nép)közösség Pi. remélni, várni Héber Alapszókincs 500 Siegfried Kreuzer 1990/2004/2012 Héber Alapszókincs 500 Siegfried Kreuzer 1990/2004/2012 7

8 lowq qôl {Uq qûm }O+fq/}+q qtn/qaton r+q qtr llq qll hnq qnh ryicfq qācîr )rq qr brq qrb bereq qäräb }fb:rfq qŏrbān hrq qrh bowrfq qārôb te$eq qäšät hang felkelni, fennállni kicsinek lenni/kicsi Pi. füstölni Q. könnyűnek lenni; Pi. elátkozni megszerezni, vásárolni; szert tenni vmire aratás kiáltani Q. közeledni; Hi. áldozni belső, közép, bél (zsigerek) áldozatbemutatás, áldozati adomány találkozni, összetalálkozni közel íj baxor rohab {xr rhm qxr rhq byr rîb byir rib beker räkäb (ar ra a("r re a bf(fr rā āb h(r r h hf(fr rā ā ((r r qar raq ($r rš (f$fr rāšā lenni szélesség Pi. megkönyörülni vkin távol lenni, eltávolítani jogvitát vezetni jogvita kocsi rossz, gonosz (fele)barát, társ éhség, éhínség legeltetni, megőrizni baj, rossz gonosznak lenni, rossznak lenni csak bűnösnek lenni, vétkezni bűnös, istentelen h)r r h Q.látni; Ni. megmutatkozni, hedf& ādä mező megjelenik; Hi. megmutat {yi& îm helyezni, fektetni $)or rōš fej, fő, csúcs lk& kl Hi. sikerrel jár, eredményes }ow$)ir rī šōn első l)om:& emō l bal oldal tyi$)"r rē šît kezdet, első, legjobb xm& mh örülni bar rab sok, számos hfx:mi& imhā öröm bor rob (nagy) tömeg, mennyiség )"nf& n / ānē gyűlölni bbr rbb számosnak lenni hfpf& āfā ajak, perem, part hbr rbh Q. számosnak lenni; ra& ar hivatalnok, fejedelem Hi. megsokasítani Vr& rf megégetni leger rägäl láb vdr rdf űzni, üldözni e$ šä vonatkozó névmás (rövidebb axur rû a h szél, lehelet, lélek alakja) {Ur rûm magasnak lenni, fenségesnek l)$ š l kérdezni Héber Alapszókincs 500 Siegfried Kreuzer 1990/2004/2012 Héber Alapszókincs 500 Siegfried Kreuzer 1990/2004/2012 8

9 low):$ š e ôl alvilág, halottak birodalma {iyamf$ šāmajim ég hf(:bi$/(abe$ šäba /šib ā hét }eme$ šämän olaj hfnom:$/henom:$ š e monä/š e monā nyolc {yi(:bi$ šib îm hetven (m$ šm hallani +eb"$ šebät vessző, törzs rm$ šmr megőrizni, megvédeni, (b$ šb Ni. megesküdni megtartani rb$ šbr Ni. megesküdni $eme$ šämäš nap tfba$ šabbāt szombat }"$ šen fog bu$ šûb visszatérni, fordulni; hfnf$ šānā év Hi. visszavinni yin"$ šēnî második row$ šôr ökör, bika {iyan:$/{iyat:$ š e tajim/š e najim kettő +x$ šht leölni ra(a$ ša ar kapu tx$ šht Hi. lerombolni, elpusztítani hfx:pi$ šifhā szolgálólány, rabszolganő ry$ šîr énekelni +p$ šft ítélni, bírálni ryi$ šîr dal \p$ šfk kiönteni bk$ škb feküdni, közösülni leqe$ šäqäl sékel xk$ škh elfelejteni reqe$ šäqär hazugság, hűtlenség }k$ škn lakni, tartózkodni valahol hf<i$/$"$ šeš/šišša hat {owlf$ šālôm béke ht$ šth Q. inni, Hi. megitatni xl$ šlh küldeni }fxlu$ šulhān asztal {owh:t t e hôm mélység, óceán \l$ šlk Hi. dobni hflih:t t e hillā dicsőség, magasztalás {l$ šlm sértetlennek lenni, épnek ewat tawäk közép lenni hfb"(owt tô ēbā utálat, utálatos dolog hf$l:$/$lf$ šālōš/š e lōšā három hfrowt tôrā útmutatás, törvény yi$il:$ š e lišî harmadik taxat tahat alatt, helyett {yi$l:$ š e lōšîm harminc dyimft tamîd állandóan, mindig {"$ šēm név {yimft tamîm teljes, kifogástalan {f$ šām ott {mt tmm teljesnek lenni (vollständig dm$ šmd Hi. kiirtani, elpusztítani sein) hfma$ šammā Ni. kiirtatott b(t t b Pi. iszonyodni oda hflip:t tefillā ima Héber Alapszókincs 500 Siegfried Kreuzer 1990/2004/2012 Héber Alapszókincs 500 Siegfried Kreuzer 1990/2004/2012 9

10 &pt tfś hfmur:t t e rûmā hf(:$it /(a$"t těsa /tiš a A használathoz: megragadni, el~, fel~ felajánlott áldozat kilenc szó nem tűnik soknak; mindenesetre kevesebb, mint amennyit a legtöbb héber nyelvtankönyv vagy vizsgarend elvár; azonban az 500 szó egy olyan szókincs, amelyet a tanulmányok során megőrizhetünk, ápolhatunk és amelyre építhetünk. - Ennek fenntartásához és egy alapszókincs ápolására szolgáljon és bátorítson ez a lista. A lista ábácé szerint van rendezve. Kiegészítően ajánlatos bizonyos szócsoportokat összefoglalóan tanulni és ismételni (pl.: a személyes névmásokat vagy a számneveket) és szócsaládokat alkotni. (A szócsaládok azon szabály figyelembe vételével következtethetőek ki, hogy a névszóképzés gyakran egy m illetőleg t előreállításával történik, vagy tankönyvekből és lexikonokból hozzáférhetőek). A többszöri ellenőrzés ellenére maradhattak gépelési vagy átírási hibák. Kétséges esetekben forduljon a szótárakhoz, és ha valamit talál, küldjön t a és a címre. A Héber-Alapszókincs magyar verziója Siegfried Kreuzer és Kőszeghy Miklós és Móricz Nikolett Héber Alapszókincs 500 Siegfried Kreuzer 1990/2004/2012 Héber Alapszókincs 500 Siegfried Kreuzer 1990/2004/

Húsz éve ka to nák kö zött

Húsz éve ka to nák kö zött Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 9. szám g 2014. március 2. g Ötvened vasárnap Ára: 275 Ft de át él tem ha son lót a ha tal mas dél ba jor hegy csú cso kon, a ha vas Har gi tán

Részletesebben

Nem azé, aki akarja...

Nem azé, aki akarja... MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... ÉLETRAJZI BESZÉLGTÉS BESZÉLGETÕTÁRS KOZMA HUBA BESZÉDEK,

Részletesebben

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2011/4, 39 62. 39 A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI RÉPÁSI Éva HA LÁSZ Er

Részletesebben

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie.

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie. Ne ve zés: Ne vez het min den olyan, már mû kö dõ Ma gyar ze ne kar, aki je len leg még hi va ta lo san ki adott han ga nyag gal nem ren del ke zik. (Nem hi va ta los nak szá mít: ga rázs fel vé tel, de

Részletesebben

Pál fel tá ma dás hi té rõl

Pál fel tá ma dás hi té rõl Pál fel tá ma dás hi té rõl Hogyan alakult ki Pál hite Jézus feltámadásában, és miért vált szá má ra min den mást el söp rõ vé? A kor rekt vá lasz hoz (rész- ben te o ló gi ai, rész ben pszi cho ló gi

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2.

TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2. TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2. Ter mé sze ti jel lem zõk...4 3. A te le pü lés múlt ja...6 4. Fegy

Részletesebben

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 19., péntek 60. szám Ára: 2783, Ft TARTALOMJEGYZÉK 121/2006. (V. 19.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Indonéz Köztársaság Kor -

Részletesebben

Új kiadás Sámuel első könyve

Új kiadás Sámuel első könyve 1 Új kiadás Sámuel első könyve Az 1975-ben megjelent és 1990-ben revideált protestáns új fordítású Biblia legújabb revíziójának próbakiadását tartja kezében a Tisztelt Olvasó. A Magyar Bibliatársulat 2006-

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

Isten Országa a Bibliában. A Szentlélek a Bibliában

Isten Országa a Bibliában. A Szentlélek a Bibliában Dr. Kovács L. P. Bánk OFM BIZONY MONDOM NEKED, MÉG MA VELEM LESZEL A PARADICSOMBAN Lk 23,43 Isten Országa a Bibliában A Szentlélek a Bibliában Készült XVI. Benedek pápa PORTA FIDEI motu propio apostoli

Részletesebben

AHOGY NÉZLEK TÉGED. A Királynak áldozok A Királynak áldozok Néki szolgálok

AHOGY NÉZLEK TÉGED. A Királynak áldozok A Királynak áldozok Néki szolgálok AHOGY NÉZLEK TÉGED Ahogy nézlek téged Elszáll minden félelem Ahogy szól szelíd szavad Nem kérdezek már Amikor érzem itt vagy Szent Szellemed hoz közel Erős karod átölel És új élet tölt el A mennyben van

Részletesebben

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hit, remény, szeretet a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hús vé ti üze net Mert úgy sze ret te Is ten e vi lá got, hogy egy szü lött FI át ad ta, hogy aki hisz Ben ne el ne vesszen,

Részletesebben

Legyenbennünkösszetartás,

Legyenbennünkösszetartás, 1394 2011 2011. szeptember l XViii. évfolyam 9. szám l az önkormányzat közérdekű, havonta megjelenõ lapja l ára: 100 ft L a tartalomból színjátszó tábor IdénaugusztusbanismétmegrendezteszínjátszótáborátZamárdiban

Részletesebben

Budapest-Külső-Kelenföldi Református Egyházközség 1115 Budapest, Ildikó tér 1. Ifjúsági Gitáros Füzet

Budapest-Külső-Kelenföldi Református Egyházközség 1115 Budapest, Ildikó tér 1. Ifjúsági Gitáros Füzet Budapest-Külső-Kelenföldi Református Egyházközség 1115 Budapest, Ildikó tér 1. Ifjúsági Gitáros Füzet 2009 Tartalomjegyzék A mélyből Hozzád száll szavam 40. A Nap felkelésétől lenyugvásáig 10. A sár lehúz,

Részletesebben

Egyedül jó, egyedül bölcs, egyedül üdvözítő

Egyedül jó, egyedül bölcs, egyedül üdvözítő C/ C/ 2x am add9 am am add9 am Szent az Úr, szent az Úr am sus em Szent az Úr a seregek Istene C add9 am 7 Aki volt, aki van, aki eljövendő C add9 am 7 Egyedül jó, egyedül bölcs, egyedül üdvözítő C add9

Részletesebben

Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát.

Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát. www.communio.hu/luxchristi 2009. Húsvét X. évf. 1. szám (36) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát. [Mt 26,18] Megváltó Krisztusunk!

Részletesebben

KERESZTÉNY GYÜLEKEZET. Énekeskönyv. Keresztyén Ifjusági Missziós Alapítvány

KERESZTÉNY GYÜLEKEZET. Énekeskönyv. Keresztyén Ifjusági Missziós Alapítvány KERESZTÉNY GYÜLEKEZET Énekeskönyv Keresztyén Ifjusági Missziós Alapítvány Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm; reá hallgassatok! Máté 17,5b TARTALOMJEGYZÉK 1. rész...4 2. rész...57 3. rész...99

Részletesebben

KOPOGTATÓ. 2000. április, X. évf. 1. (25.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja

KOPOGTATÓ. 2000. április, X. évf. 1. (25.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja 2000. április, X. évf. 1. (25.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja Erõforrásunk a család KOPOGTATÓ Ha szenvedésemben a szenvedõ Krisztusba kapaszkodom, az élet akkor is marad ugyan siralomvölgye,

Részletesebben

Élõ Gyülekezetek. 1999. December. Kcikk buzdítást ad a felsorolt tíz pont segítségével, hogy milyen módon lehetünk az

Élõ Gyülekezetek. 1999. December. Kcikk buzdítást ad a felsorolt tíz pont segítségével, hogy milyen módon lehetünk az És akár szenved egy tag, vele együtt szenvednek a tagok mind; akár tisztességgel illettetik egy tag, vele együtt örülnek a tagok mind. 1 Korinthus 12,26 1999. December II. Évf. 6. Szám Élõ Gyülekezetek

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök. 90. szám. Ára: 2830, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök. 90. szám. Ára: 2830, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök 90. szám Ára: 2830, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök 90. szám Ára: 2830, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

MANNA. Erőt ad a megfáradtnak. Erőről erőre (Zsolt 84,8) VI. évf. 8 9. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja 2010. aug. szept.

MANNA. Erőt ad a megfáradtnak. Erőről erőre (Zsolt 84,8) VI. évf. 8 9. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja 2010. aug. szept. VI. évf. 8 9. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Erőről erőre (Zsolt 84,8) Hányszor hittem már, hogy elfogyott erőm! Vége, nincs tovább Megtántorodtam, már-már elestem, elborított a nyomorúság. Szóltam:

Részletesebben

Isten áldásában gazag, boldog új évet!

Isten áldásában gazag, boldog új évet! X. évfolyam 1. szám A keresztény nemzeti gondolat hírnöke * Tár sa dal mi, kul tu rá lis, ha gyo mány õr zõ fo lyó irat * Ára: 100 Ft 2003. ja nu ár Szá munk tar tal má ból: - Im memoriam: Szmola Sán dor

Részletesebben

Út a végtelenbe. Csaba testvér gondolatai Isten ajándékairól. (Részlet) Böjte Csaba válaszol Karikó Éva kérdéseire. (Részlet)

Út a végtelenbe. Csaba testvér gondolatai Isten ajándékairól. (Részlet) Böjte Csaba válaszol Karikó Éva kérdéseire. (Részlet) Út a végtelenbe Út a végtelenbe Csaba testvér gondolatai Isten ajándékairól (Részlet) Böjte Csaba válaszol Karikó Éva kérdéseire (Részlet) Helikon Kiadó 2010 Lektorálta Futó Károly Szerkesztette és a verseket

Részletesebben

VESD AZ ÚRRA TERHEDET

VESD AZ ÚRRA TERHEDET A Pomáz-Csobánkai Református Társegyházközség lapja III. évfolyam 4. szám Szenved e valaki közöttetek? Imádkozzék! Öröme van e valakinek? Énekeljen dicséretet! Beteg e valaki közöttetek? Hívassa magához

Részletesebben

János 10:10 A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson: én azért jöttem, hogy életük legyen, sőtőöt böőségben éljenek. 2011.

János 10:10 A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson: én azért jöttem, hogy életük legyen, sőtőöt böőségben éljenek. 2011. Oikosz 2011. MÁRCIUS János 10:10 A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson: én azért jöttem, hogy életük legyen, sőtőöt böőségben éljenek. A Szeretet Lángja Gyülekezet Kiadványa Oikosz

Részletesebben

Az evangélium tantételei

Az evangélium tantételei Az evangélium tantételei Eljutnak tehát Megváltójuk és tana minden egyes pontjának megismerésére, hogy tudhassák, miként jöjjenek hozzá és legyenek megszabadítva. 1 Nefi 15:14 Az evangélium tantételei

Részletesebben

14. fejezet: Család Istennel

14. fejezet: Család Istennel 14. fejezet: Család Istennel Isten nélkül senki nem építhet fel egy családot: Ha az Úr nem építi a házat, az építők hiába fáradnak. Hogyha az Úr nem őrzi a várost, az őr hiába őrködik fölötte. (Zsolt127,1)

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

CSALÁD, LÉGY, AMI VAGY

CSALÁD, LÉGY, AMI VAGY Egresits Ferenc CSALÁD, LÉGY, AMI VAGY A Szent Istváni példa Ah, hol vagy magyarok tündöklő csillaga, Ki voltál valaha országunk istápja? Olvassuk, naponta a Győr-Bácsai Szent István király plébánia templom

Részletesebben