Mikonya György: Hermann Lietz hozzájárulása a reformpedagógia koncepciójának átalakulásához Konzulens: Németh András tanszékvezető főiskolai tanár

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mikonya György: Hermann Lietz hozzájárulása a reformpedagógia koncepciójának átalakulásához Konzulens: Németh András tanszékvezető főiskolai tanár"

Átírás

1 Mikonya György: Hermann Lietz hozzájárulása a reformpedagógia koncepciójának átalakulásához Konzulens: Németh András tanszékvezető főiskolai tanár A pontosan száz évvel ezelőtt 1898-ban kezdődött Landerziehungsheim mozgalom jelentősen befolyásolta a reformpedagógia fejlődését, hiszen annak számos képviselője, így például Peter Petersen is kiindulópontként hivatkozott Hermann Lietz-re, illetve az általa létrehozott mozgalomra. A neveléstörténet számára rendkívül fontos lehet az iskolakoncepció keletkezési körülményeinek a vizsgálata, mert ahogyan az előzetes tanulmányokból sejthető akkoriban még nem álltak olyan mereven egymással szemben az intellektualisztikus és a naturalisztikus hatásszervezésre építő elképzelések. Hermann Lietz nem is ebből a szembeállításból indult ki, hanem éppenséggel mindkét megközelítési mód hátrányait eltárva, olyan új megoldást fejlesztett ki, amelyben az előnyök nem a kölcsönös kizárás, hanem az együttműködés során felszabaduló szellemi tartalékok felhasználásával érvényesültek. Munkám első részében H. Lietz munkásságának és a Landerziehungsheim-koncepció kialakulásának a vizsgálatát tűztem ki célul. A többi nem kevésbé fontos alapító úgy, mint Gustav Wyneken, Paul Geheeb és Kurt Hahn munkásságának bemutatását jelen esetben mellőzöm. Felhasználva a Lietz által is használt rövidítést a Landerziehungsheim elnevezést L. E. H.-nek rövidítem. A magyarul csak hosszadalmas körülírással kifejezhető Landerziehungsheim" fogalom fordításaként a Lietz-féle internátus" elnevezést használom. Az eredeti kifejezés egy szóba összefogva tartalmazza az egész koncepció lényegét. A Land" szó használata arra utal, hogy a nevelés színhelye a nagyvárostól távoli vidék, az Erziehung" a nevelés-oktatással szembeni elsődlegességét, a Heim" pedig a családi nevelés némely feladatának átvállalására utal. Az ebből tükörfordítással keletkező vidéki nevelőotthon" kifejezés a magyar nyelvben egészen más jelentéstartalmat hordoz, ezért a használata félrevezető lenne. Hermann Lietz vázlatos életrajza Hermann Lietz ápr. 28-án született Dumgenowitzben, Rügen szigetén, egy kevés földdel rendelkező parasztcsalád gyermekeként. Greifswaldi gimnáziumi tanulmányai idején megtapasztalta a korabeli oktatás összes problémáját: az értelmetlen memorizálást, az érzéketlen tanárokat, a magoltatást és az érdektelen tanulók jelenlétét. A két éves sikertelen tanulmányokat félbe hagyva, a kudarc érzésével telítetten tért haza. Rövid erőgyűjtés után, most már a siker reményében újra elkezdte a gimnáziumot, de ezúttal Stralsundban. A rossz emlékű gimnáziumi tanulást a szabadabb főiskolai tanulmányok követték. Halleban és Jénában teológiát, filozófiát, történelmet és germanisztikát hallgatott. A szabadabb főiskolai életet megtapasztalva, csodálkozva vetette fel a kérdést: Miért csak érettségi után élvezhetik a tanulók az ilyen jellegű szabadságot? A jenai egyetem gyakorlóiskolája a Herbart-tanítvány Wilhelm Rein vezetése alatt ekkoriban a szó valós értelmében vett nevelőiskolaként működött. Lietz ismerte Stoy internátusát, tanulmányozta Fröbel keilhaui intézetét is. Jelentós hatást gyakorolt rá Fichte egyik beszéde, W. Rein interpretációjában, amelyben Fichte egy önálló, elszigetelt nevelőközösség" körvonalait vázolta fel. Ameddig Rudolf Eucken a tapasztalt pedagógus útmutatásait követve a doktori disszertációját írta, Kötschenbrodában magániskolai tanár volt. A doktori cím megszerzése után, W. Rein ajánlására Angliába utazott és Cecil Reddie jó hírű Abbotsholme-i internátusában tanított. A Reddie által 1889-ben alapított New School Abbotsholine" nevű iskola Lietz és sok más reformpedagógus számára is példaképpé vált ben kiadta Emlohstobbe" című könyvét és a következő évben már meg is alapította első intézetét a Harz-hegységben, Ilsenburgban. Három év múlva Haubindában /Thüringia/, majd 19o4-ben a biebersteini kastélyban hozott létre internátust. Lietz a német romantika és az idealizmus gondolataitól áthatva, mit sem törődve Nietzsche, a szociáldemokrácia, Karl Marx vagy éppen a legújabb pszichológia eredményeivel belső meggyőződésétől vezérelve, a kultúra - munka - vallás célkitűzéseit szem előtt tartva, rendkívüli kitartással dolgozott. A pénzügyi támogatás megszerzése, a kivitelezési munkák irányítása és néha maga a fizikai munka is az ő feladata volt. Ennek ellenére rendszeresen publikált, tapasztalatait feldolgozta. Lietz internátusai főleg az öntevékenység konzekvens megvalósítása miatt jó hírnévre tettek szert és fokozatosan drága, tandíjas elitintézménnyé váltak. Ezt Lietz nehezen tudta feldolgozni ben talán lelkiismeret-furdalása enyhítésére árvaházat alapított. Az első világháború kitörésekor, nacionalizmustói vezérelve, önkéntesnek jelentkezeti. A háborúból súlyos betegen tért vissza. Pedagógiai gondolatok továbbra is foglalkoztatták, most a felnőttoktatás iránt mutatott érdeklődést és népfőiskola szervezésébe kezdett. További munkásságát korai halála jún. 12. Haubinda szakította félbe. 1

2 Hermann Lietz pedagógiai munkássága H. Lietz pedagógiai munkásságának a bemutatása a leghitelesebben műveinek ismertetése, illetve a forrásmunkák elemzése által történhet. A Cecil Reddie Abbotshoime-i intézetében eltöltött egy év eredménye az 1897-ben megjelent Emlohstobba című regény. A furcsa cím Reddie intézetének anagrammájaként keletkezett. A regény szereplője Namreh /Hermann/ is könnyen azonosítható a szerzővel. Az első rész Reddie iskolájának a bemutatása után egy álomképpel fejeződik be, amelyben... Namreh egy hatalmas máglyarakást lát. Megszámlálhatatlan mennyiségű könyv ég. Még éppen ki tud kapni néhány könyvet a lángok közül... Nézi a megmentett könyvet... Piros és fekete tinta nyomait véli felfedezni benne. Gyorsan visszadobja a máglyára... a harmadik egy díszes kötésű könyv, nem kár ezt is a tűzbe vetni? A címe: A történelem alapjai. Namreh beleborzong, amikor eszébe jut, mennyi unalmas órát töltött el ezzel a könyvel.... Ennyi meddő próbálkozás után, teljesen elvesztette a kedvét a mentőakció folytatásához... De vajon mit tartalmaz ott az a másik rakás?... iskolai rendtartások... mennyi haszontalanság és micsoda hosszadalmas leírások... a legfontosabb dolgokat pedig meg sem említik bennük. Gyorsan visszadobja ezeket is a tűzbe." Az érzékletesen összefoglalt kritikai észrevételeket további helyzetértékelés egészíti ki. Az alapprobléma. A szülők a legjobb szándék mellet sem tudják a gyermekeiket nevelni, az iskola pedig még nem szokott hozzá a szó valós értelmében vett neveléshez, és eszközei sincsenek hozzá. Nyomatékosan hangsúlyozza, hogy különösen sok veszélyt rejt magában a nagyváros és az ottani életforma. Értéktelen az a nevelés, amelynek nem az idealizmus az alapja, amelyik nem hisz az emberi természet jóságában, amelyik nem hiszi az önzetlen jóság feltétlen szükségszerűségét, és a jó rossz feletti győzelmét.... De vajon ki lehet alakítani ezt a szellemiséget egy nagyvárosban is? A tanuló este végigmegy némelyik utcán, illetlen beszédet hall... és még nincs, még nem olyan kialakult a jellem, hogy az ezernyi benyomást megfelelően feldolgozza. A hagyományos oktatásra koncentráló iskola pedig úgy tesz, mintha Comenius és Locke, Pestalozzi és Herbart egyáltalán nem is lettek volna. Éppen elkezd a tanuló egy témával foglakozni, máris ott a következő. A tantárgyak nem kapcsolódnak egymáshoz, olyan ez, mintha építészeti tervrajz és kötőanyag nélkül akarnánk házat építeni. Lietz felvetette, vizsgálják meg az iskolákat, hogy mennyiben tartják be a következő három didaktikai alapelvet: 1. Az érdeklődés felkeltése. Megengedi-e a tanár a tanulóknak, hogy találjanak valamit, segítséget nyújt-e nekik a tananyag feldolgozása során? 2. Követi-e a tanár az alapvető pszichológiai útmutatásokat, gondoskodik-e a szemléltetésről, világosak-e a használt fogalmak, engedi-e a tanulókat - a tananyag emlékezetbe vésése előtt - vizsgálódni, összehasonlítani, ítéletet alkotni? 3. Figyel-e a tanár minden tanulóra, különösen a gyengébbekre? Hogyan valósul meg a differenciálás, alkalmaz-e egyénre szabott eljárásukat? Az iskola kevés figyelmet fordít a jellemformálásra, a legtöbb iskolában a tanárok a vizsgákra való felkészítéssel vannak elfoglalva. Ennek a módszerei pedig: a drill, a memorizálás és a dolgozatok íratása. Ez pedig intellektuális egyoldalúsághoz vezet, mert csak erre az egy képességre fordítanak figyelmet. Az értelem kifárad, a test, a lélek és az akarat erősítését elhanyagolják. Egyáltalában a fizikai munkával szemben előítéletet táplálnia, azt mintegy méltóságon alulinak tartva. A kirándulás, a séta, a játék pedig alig-alig jelenik meg. Ezzel szemben a nevelőiskola céljai mások: nem ismereteket, tudást akar közvetíteni, hanem a jellem alakítása a cél, nem elég az értelem és az emlékezet egyoldalú fejlesztése, minden érzékszerv, erő, a gyermeki ösztön minden pozitív megnyilvánulása erősítendő. Nem olvasni, írni stb. kell tanítani, élni kell tanítani! Melyek is a nevelőiskola eszközei? Legelőször is a tanuló természetének, hajlamainak a gondos megfigyelése és az ennek megfelelő pedagógiai eljárások kidolgozása. Fontos az oktatás nevelő-hatásának a felhasználása, azaz olyan ismeretek, készségek kialakítása a tanulóban, amelyek a gondolkodására, az érzékelésére fejtenek ki hatást, és szellemének valamennyi oldalát munkába fogják. Ez nem csak a vallástan vagy a történelem tanítása során történhet, hanem a nyelvek, vagy a természettudományok elsajátításakor is. Az oktatás nevelő hatásának érvényesüléséhez nélkülözhetetlen feltétel az, hogy a tanterv a különböző tárgyakat érintkezésbe hozza egymással. A nevelőiskola legfontosabb feladata az akaraterő, a tenni akarás kifejlesztése. Minden, ami csak a félelmen alapul, pedagógiai értelemben haszontalan. A szabad akarat az emelő, amelynek a működtetésével minden nehézség leküzdhető, és a nevelőiskolának erre kell építenie. Az értékelés, a vizsgák itt is fontos szerepet játszanak, de csak annyiban, amennyiben felkeltik a nemes verseny, és az akarat erősítésének igényét. Nem szabad arról sem megfeledkezni, hogy a tanárok képzése is alkalmazkodjon a nevelőiskola követelményeihez. Összehasonlítva az oktató és a nevelőiskola tulajdonságait, a következő jellegzetességek tárultak fel: ISKOLA 2

3 oktatást preferáló nevelést preferáló - a tanulót csak a tanítási órán alakítja - a tanuló egész napjára igényt tart - elméleti ismereteket, készségeket fejleszt - a személyiség minden oldalának az alakítására törekszik - a tanulás színhelye az osztályterem - a tanulás helye: erdő, mező, folyó, építkezés, iskola - a tanárok a tantárgy jó ismerői, vizsgákra - a fiatalos lelkületű tanárok az életre" készítenek fel készítenek fel H. Lietz a nevelés alapelveit taglaló írásában /Die Erziehungsgrundsatze-1898/ már konkrétan az internátusokra vonatkozó megállapításokat tett. A nevelés céljaként a rábízott növendékek harmonikus, önálló német ifjakká formálását jelölte meg, akik testben egészségesek, lélekben erősek, a munkában gyakorlatiasak, a tudományokban és a művészetekben alaposan képzettek, a gondolkodásuk világos és gyors, érzelmi életük gazdag, akaratuk erős és bátrak a kezdeményezésben. A nevelés színhelye nem a nagyváros, hanem valamelyik vidéki település. A kiválasztás kritériumai a következők: az iskola körül legyen kert, patak, folyó, a közelben legyenek hegyek, barlangok, kőfejtők, bányák. A történelmi környezet, amelyről sok monda, rege keletkezett előnyben részesítendő! Az internátusokban törekedni kell az egészséges életmódra, amit az alkohol és az erősen fűszerezett ételek mellőzésével, valamint sok gyümölcs és zöldség fogyasztásával lehet elérni. Figyelni kell a szellemi és a fizikai munka váltogatására. A mindennapos testgyakorlatok úgy. mint úszás, futás, torna, túrázás nélkülözhetetlenek. Minimum napi két óra testgyakorlás szerepeljen a napirendben. Erre felkelés után, a szünetekben, a délután egy részében, hetente egyszer egy teljes délután, valamint vasárnap délután kerülhet sor. Fontos a rendszeres munkavégzés is. Ez lehet kerti muzsika, építkezés vagy barkácsolás. Napi 1-2 óra ajánlatos. Sok lehetőséget kell teremteni a művészeti neveléshez: természet utáni rajzolásra, agyagozásra, gipszöntésre legalább heti két órát lehet tervezni. A zenei nevelés éneklést, hangszeres gyakorlást és koncerteket, esti közös zenélést jelent. Lietz pedagógiai koncepciójában kiemelten fontos az iskolazenekar közösséget erősítő szerepe. Az erkölcsi-vallásos és a hazafias nevelést szolgálta a reggeli és az esti imádkozás, és különösen az ünnepek, évfordulók megtartása bizonyult alkalmasnak az ilyen irányú hatás kifejtésére. Nem szabad megfeledkezni a természettudományokban és a történelem tanulmányozásában rejlő lehetőségekről sem. A spontán módon adódó lehetőségek felhasználása úgy, mint pihenő egy kiránduláson, vagy egy szép derült csillagos éjszaka, sokszor hatékonyabb, mint a tudatosan megtervezett ráhatás. Minden külső kényszer, minden, nem az adott tevékenység természetes következményeként megjelenő büntetés, vagy jutalom kerülendő! A tanárok legyenek hivatásuk lelkes gyakorlói, példamutató, követésre ösztönző kifejlett személyiségek, akik a gyermekek idősebb barátai az együttélésben, a játékban és a munkában. Lietz maga mutat követendő példát ebben, amikor hosszú utazásokra viszi a tanulókat, amikor együtt játszik a gyermekekkel. Az oktatás feleljen meg a tudomány legújabb eredményeinek. Az alkalmazott módszerek legyenek a neveléstudomány és a pszichológia nézőpontjából meglapozottak. Folyamatosan szem előtt kell tartani a gyermekek érdeklődését, a gyakorlati felhasználás és a szemléltetés lehetőségeit. A tanuló legyen a tanítás során öntevékeny, és örömmel vegyen részt az oktatásban, úgy, hogy megtanulja a jelenségek megfigyelését, gondolatok megfogalmazását és összehasonlítását és gyakorolja az ítéletalkotást is. A közvetlenül oktatásra szánt idő: napi 5 óra, a reggeli és a késő délutáni órákra elosztva. A tanterv középpontjában a német nyelv állt. Emellett 9 illetve 11 éves kortól francia és angol nyelvet is oktattak. Az idegen nyelvet mindenkor anyanyelvi tanárok tanították, a szóbeli előkészítő szakasz egy félévig tartott. Csak ezután következett az írás gyakorlása, de ez sem diktálást, kötött témájú fogalmazások írását jelentette, hanem inkább szabad stílusgyakorlatot. Maga a számonkérés sem a tanult kifejezések tételes visszakérdezéséből állt, hanem e helyett összefüggő beszédet vártak el, valamilyen tetszőlegesen választott témáról. A tanár feladata sem az volt, hogy dolgokról, személyekről, művekről előadjon. Inkább a tanulók keresésben való segítése volt a feladata, mégpedig olyan módon, hogy közben a tanulók eljussanak a tudás forrásaihoz. Érdekes az is, hogy kifejezetten fogalmazást sem tanultak, ehelyett mindenki maga keresett érdekes leírásokat, elbeszéléseket és ebből következtette ki a szabályokat. Az iskolai könyvtáros magától értetődően orientálta és segítette is a tanulókat. A kivonatok, összefoglalók, referátumok, olvasónaplók készítéséhez segítséget kérhettek a tanulók. Az idősebbektől elvárták, hogy naplót vezessenek benyomásaik, észrevételeik rögzítése céljából. A naplóvezetés akár idegen nyelven is történhetett. 3

4 A helyesírást és a nyelvtant csak bizonyos szóbeli készségek megszerzése után tanították, de akkor is a stílusgyakorlatok szövegéből visszakeresve, és csak annyit, amennyire a praktikus nyelvhasználathoz szükség volt. Az idegen nyelv tanulását hathatósan segítették a célországba tett utazások. Egyébként a többi tárgyra is jellemző volt a tanári előadás mellőzése. Ehelyett a tanulókkal együtt szerkesztették meg a tananyagot. Alapelvnek számított, hogy a tanár semmi olyalt ne mondjon, ne javasoljon, amit a tanulók maguk, illetve társaikkal közösen is megtalálhatnak. Minden feleslegesnek tűnő, nevekre és számokra vonatkozó ismeret nyugodt lélekkel elhagyhatna. A múltból is csak az a fontos, amire a jelenben való eligazodáshoz feltétlenül szükség van. A matematika és a természettudományok oktatását összhangba hozták a kereskedelem és az ipar igényeivel. A matematikai példák anyaga a gyakorlati életből került ki. Bevezették a könyvelés tanítását is. A fizika, a kémia és a biológia tanítása is hasonló alapelvekre épült. A tantárgyi koncentráció megvalósítása érdekében két tantárgyi blokkot hoztak létre: a nyelvi-történelmi és a természettudományi-matematikai blokkot. A kettő között a földrajz és a kultúrtörténet biztosította az átmenetet. Az átvezetés biztosításában szerepet szántak a vallástannak is, ami ebből adódóan nem tételszerű, absztrakt, a gyermekektől távoli. ismereteket jelentett. A vallástan legfőbb feladata: a gyermekben szunnyadó, tudattalan erkölcsi-vallási megnyilvánulások tudatosulásának elősegítése, az Istennel és az emberekkel szembeni kötelességteljesítés szükségességének megértetése, valamint egy erős, zárt kötésre épülő életvitel és világszemlélet megalapozása volt. A tehetségesebb tanulók esetében- a szülők kérésére - lehetőség volt a latin illetve a görög nyelv tanítására is. A tanítás hatásos kiegészítői voltak a hetente megrendezésre került nyilvános viták is. Ezekre a szónoklás szabályainak, az újságolvasás és a hangos tagolt felolvasás gyakoroltatásával készítették fel a tanulókat. Az így felfogott oktatáshoz szervesen hozzátartozott a taneszközök, a szemléltető eszközök és a szertárak gazdag hálózata. Az oktatási feladatok szervezésénél a legfőbb követendő elv: nem szabad megfeledkezni arról, hogy minden nevelés valójában önnevelés, ami nem más, mint az erkölcsi jellem kifejlesztése a személyiség kiteljesedése és az emberi nem szolgálata érdekében. Az előzőekben leírtakat viszont nem, vagy csak alig-alig vették figyelembe a ' vizsgáztatás során. Maga Bismarck a vaskancellár" is kifogásolta ezt a gyakorlatot Tönkre fogunk menni a vizsgáztatás mostani gyakorlata miatt, a legtöbben, akik végül sikeresen levizsgáznak, úgy elfáradnak, hogy képtelenek mindenfajta kezdeményezésre és általában minden őket érő kihívásra elutasítóan reagálnak. Lietz a felejtés jelenségének elemzésével közelítette meg a vizsgák problémáját. Gondolatmenete a következő: a vizsgák célját, szerepét teljesen félreértik, mert arra törekszenek, hogy a megszerzett ismereteket a lehető leghosszabb ideig megtartsák. Holott mindenki számára ismert tény, hogy a vizsgák után az ismeretek jelentős része feledésbe merül. Azt érettségi vizsga utáni évben már 25%, öt év múlva 50% és 10 év elteltével már a megszerzett ismeretek 75%-a felejtődik el. A pszichológusok véleménye szerint ez a felejtés egyúttal szellemi fejlődésünk és teljesítőképességünk továbbfejlődésének a biztosítéka is. Ezért, a vizsgák során nem azt kellene ellenőrizni, hogy egy adott ismeretanyagot meddig tartunk emlékezetünkben, hanem inkább arról van szó, hogy az elsajátítás, a megértés és a feldolgozás során milyen szellemi erőfeszítést tettünk. Ha ez megtörtént, akkor a tananyag eleget tett a céljának, és a tartalmi ismeretek már minden károsodás nélkül veszendőbe mehetnek. Amennyiben ez így történik, ez azzal az előnnyel jár, hogy a szellem újra szabaddá válik új benyomások felvételére. További problémát jelent egyes kétes értékű gondolatok kritikátlan utánzásszerű átvétele is. Így például az ismétlés a tudás anyja" kijelentés, az ismétlés mechanikus alkalmazásával és a túlzással pontosan ellenkező hatást ér el, és ezáltal valójában az ismeretszint csökkenését is okozhatja. Lietz nem állt meg az alapelvek megfogalmazásánál, hanem következtetéseket vont le minden egyes tantárgyi vizsgára vonatkozóan is. Ezek közül Lietz gondolkodásának szemléltetése céljából a történelem tantárgyi vizsgára vonatkozó észrevételei a következők. Lietz a szóbeli, mint az írásbeli vizsgákon olyan tág témákat kell kijelölni, amelyekről feltételezhető, hogy a tanuló foglalkozott velük, valamint a válasz során a tanulónak lehetősége lesz gondolkodásának és ítéletalkotásának a bemutatására. Ezért a vizsgáztatásra kijelölt téma ne annyira az emlékezet, hanem inkább a gondolkodási képesség vizsgálatát célozza, azáltal hogy a tanulónak lehetőséget adunk a jelenségek okainak és következményeinek feltárására, az ítéletalkotásra és az összehasonlításra. Így például, nem csak azt kérdezzük, hogyan zajlott le az 187o-71-es háború, hanem inkább így fogalmazzuk meg a feladatot: mutassa ki az 187o körüli francia és német viszonyok elemzése segítségével, hogy a háború kimenetele negatív lesz. A tanulónak két-három hasonló jellegű feladatot kell adni, hogy választani tudjon közülük. Miután nyugodt körülivények között gondolkozott a témán, összefüggő beszédben, tanári megszakítás nélkül válaszolhat. A kiegészítő kérdések csak a helyes megértés elősegítését szolgálják. A gondolatkörbe nem illő, csak az emlékezetszerű tényanyag tudását ellenőrző kérdések nem tehetők fel. 4

5 Ehhez hasonló gyakorlatias észrevételeket fogalmazott meg Lietz az idegen nyelvi és a természettudományi vizsgákkal kapcsolatosan is. Lietz munkásságának értékelése Hennann Lietz közvetlen utóda az internátusok irányításában, Alfred Andreesen így emlékezett az alapítóra Sohasem láttam eddig, ilyen cselekvőkész, energikus, rendkívül erős erkölcsi akarattal bíró, bátor és konzekvens gondolkodót, mint Hermann Lietz volt, aki mindemellett még szívében jóságos is maradt. Lietz kortársa Kohl egy távolabbi perspektívából emlékezett: A nevelő mindig azon jövő igézetélcen éli az életét, amely számára az ifjúság lelkében a talajt előkészíti. Hermann Lietz azon kevés kiemelkedő tanár közé tartozott, akik utópisztikus álmaikat meg tudták valósítani. A kemény munka, az iskolai tevékenység hétköznapjai során is ébren tartotta tanulóiban a vágyat a megújuló emberség ideája iránt, amelyért a jövőben mindannyiuknak folytonosan küzdeni kell. Hermann Lietz korai írásainak a tanulmányozása hozzásegít a L.E.H.- mozgalom kialakulásának megismeréséhez. Az írások elemzése alapján megállapítható, hogy a L.E.H.modell valójában a jellemformálást előtérbe helyező angol és a német úgynevezett tudósiskola legjobb hagyományainak egyesítésével keletkezett. A hagyományos német iskolával szemben Lietz egyértelműen elutasító magatartást tanúsít. A koncepció német elemét, a német kultúra legtermékenyebb és legeredetibb időszakához, a romantika eszmerendszeréhez valóvisszatérésből hozta magával. A célkitűzést tekintve egy lépést visszament, az alkalmazott módszerek tekintetében pedig egy lépéssel a korabeli iskolák elé ment. A célokat tekintve ez az idealizmusból való kiindulást jelentette, a módszerek vonatkozásában pedig a tantárgyi koncentrációra, az értékelésre, a vizsgáztatásra és főleg a tanulói öntevékenységre alapozott eljárások pedagógiai gyakorlattá alakítását jelentette. Ezeket a nemes célkitűzéseket pedig csak akkor lehetett elérni, ha azokat a tényezőket, amelyeket a pedagógiai gyakorlat csak igen nehezen tudott befolyásolni, így például a nagyvárosi környezet, vagy a szülők közvetlen hatása, időlegesen kiiktatásra kerülnek. Ez az a sajátosság, amely a Lietz-féle internátusok specifikumát jelenti. Persze az internátusok további életében pótolni kell a kieső hatásokat, így a csoportok családdá" alakulnak. Más elemek, mint például a Reddie iskolájából átvett tanulói önkormányzat gyakorlata, a német viszonyok között az erőfeszítések ellenére is ellaposodott. Ezzel együtt megalapozottan állítható, hogy a L. E. H. - mozgalom ösztönzően hatott a reformpedagógia fejlődésére, hiszen az 192o-as évek életközösségi" iskolái, a Jénaplaniskolák és a szabad Waldorf-iskolák is előzményként, kiindulópontként hivatkoznak a Landerziehungsheimek" pedagógiai tevékenységére. Felhasznált irodalom: In. Bábosik István és Széchy Éva (szerk ): Új tehetségek és kutatási eredmények a hazai neveléstudományban ELTE BTK o. 5

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA. AugustE Comte

A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA. AugustE Comte A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA AugustE Comte A szociológia önálló tudománnyá válása a 19.század közepén TUDOMÁNYTÖRTÉNET: a felvilágosodás eszméi: Szabadság, egyenlőség, testvériség. Az elképzelt tökéletes társadalom

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége,

Részletesebben

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége,

Részletesebben

1 tanóra hetente, összesen 33 óra

1 tanóra hetente, összesen 33 óra Művelődési terület Tantárgy Óraszám Évfolyam Ember és társadalom Regionális nevelés 1 tanóra hetente, összesen 33 óra nyolcadik Iskolai végzettség ISCED 2 Tanítási nyelv Ez a tanmenet a Szlovák Köztársaság

Részletesebben

Különös közzétételi lista Gimnázium. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös közzétételi lista Gimnázium. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Gimnázium 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához S. Végzettsége Szakképzettsége 1. egyetem magyar nyelv és

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként. testnevelés szakos tanár

KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként. testnevelés szakos tanár KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként Pedagógus végzettsége: biológia- testnevelés szakos tanár magyar nyelv és irodalom szakos tanár, felsőfokú informatikai végzettség testnevelés

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280 Kedves Tanuló! Bizonyára nehéz feladat előtt állsz, hiszen döntened kell arról, hogy milyen iskolában akarsz tanulni az elkövetkezendő néhány évben. Tájékoztatónkkal szeretnénk számodra segítséget nyújtani,

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógus azonosító száma 1. 79849671990 főiskola 2. 78216931335 főiskola

Részletesebben

Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai A Pedagógiai Programban foglaltak szerint: 2.11 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái Követelmények: Számon

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

AZ ISKOLA ADATAI NYÍLT FÓRUMAINK. FONTOS DÁTUMOK Jelentkezés az iskolánkban a felvételi eljárást megelőző írásbeli

AZ ISKOLA ADATAI NYÍLT FÓRUMAINK. FONTOS DÁTUMOK Jelentkezés az iskolánkban a felvételi eljárást megelőző írásbeli AZ ISKOLA ADATAI Postacímünk: Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája, 4029 Debrecen, Csengő u. 4. E-mail: titkarsag@kossuth-gimn.unideb.hu Web-oldal: www.kossuth-gimn.unideb.hu

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER. tétel Mutassa be a pedagógia fogalmát, célját, tárgyát, feladatát! (Témakör: Általános pedagógia)

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest IX. Kerületi Szent Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A L SÓ TAGOZAT P edagógiai programunkban célul tűztük ki, hogy minden tanulónkat képességének megfelelő szinten

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú mellékletének értelmében a nevelési-oktatási intézmények az alábbi adatokat, információkat kötelesek honlapjukon (is) közzé tenni: 1. A pedagógusok

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Helyi tanterv melléklete

Helyi tanterv melléklete Helyi tanterv melléklete 1. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások, óraszámaik, tananyag és követelmény 1.1. Az 1-4. évfolyamon tanított tantárgyak

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA. 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként

KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA. 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként Pedagógus végzettsége: biológia- testnevelés szakos tanár magyar nyelv és irodalom szakos tanár, felsőfokú informatikai

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista 2016/2017. tanév Kisboldogasszony Katolikus Általános iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM 201747 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi

Részletesebben

OKTATOTT IDEGEN NYELV

OKTATOTT IDEGEN NYELV Az iskola neve: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 1. Telefon/fax: 06-56/390-002 E-mail: tmbercsenyi@gmail.com Igazgató: Kocsis

Részletesebben

Sarkadi Általános Iskola

Sarkadi Általános Iskola Sarkadi Általános Iskola Pedagógiai Programja 2015. 0 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei... 3 1.1.1. Az nevelő-oktató munkánk sajátos pedagógiai

Részletesebben

Tagintézmény megnevezése: Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola Pálfy- Vízügyi Tagintézmény. Különös Közzétételi Lista Szakközépiskola

Tagintézmény megnevezése: Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola Pálfy- Vízügyi Tagintézmény. Különös Közzétételi Lista Szakközépiskola Tagintézmény megnevezése: Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola Pálfy- Vízügyi Tagintézmény Különös Közzétételi Lista Szakközépiskola 11. A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége

Részletesebben

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat

Részletesebben

Előzetes gondolatok az etika tantárgy tantervéhez

Előzetes gondolatok az etika tantárgy tantervéhez Etika a négy, öt és hat évfolyamos osztályok számára Készítette: P. Andrásfalvy János SDB tanár Heti óraszámok: 7. évf. 8. évf. 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 13. évf. Négy évfolyamos 1 1 1 1 Öt évfolyamos

Részletesebben

Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének rendje

Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének rendje 3.1.1. Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének rendje A beszámoltatás, számonkérés feladatai a) Az iskola a nevelő és oktató munka egyik fontos feladatának

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszám Pedagógus azonosító száma 1. 79849671990 főiskola 2. 78216931335

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Than Károly Ökoiskola. Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola. A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje

Than Károly Ökoiskola. Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola. A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje Than Károly Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje A Than Károly Ökoiskolában a tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV 1. Neme 2. Születési éve 3. Lakhelye 1 4. Melyik évben végzett? 5. Melyik szakon végzett? 2 6. Milyen tagozaton végzett? 7. Idegen nyelv ismerete

Részletesebben

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató BEVEZETŐ 2015. május 25-én került sor az Országos Kompetenciamérésre a 10. évfolyamos tanulók csoportjának körén. A felmérés célja a tanulók szövegértési képességének és matematikai eszköztudásának felmérése

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA. 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként. testnevelés szakos tanár. magyar nyelv és irodalom, informatika

KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA. 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként. testnevelés szakos tanár. magyar nyelv és irodalom, informatika KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként Pedagógus végzettsége: biológia- testnevelés szakos tanár magyar nyelv és irodalom szakos tanár, felsőfokú informatikai

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

SYLLABUS. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak

SYLLABUS. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája A tantárgy típusa Tantárgy

Részletesebben

Kedves Tanuló! A 2017/2018-as tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító:

Kedves Tanuló! A 2017/2018-as tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: Kedves Tanuló! Bizonyára nehéz feladat előtt állsz, hiszen döntened kell arról, hogy milyen iskolában akarsz tanulni az elkövetkezendő néhány évben. Tájékoztatónkkal szeretnénk számodra segítséget nyújtani,

Részletesebben

Márki Sándor Általános Iskola

Márki Sándor Általános Iskola Márki Sándor Általános Különös közzétételi lista 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Részletesebben

EMBERISMERET ÉS ETIKA

EMBERISMERET ÉS ETIKA Emberismeret és etika emelt szint 0611 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 16. EMBERISMERET ÉS ETIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Esszék

Részletesebben

Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás)

Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás) Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás) 1. A felvételi vizsgák jelentkezési határideje: 2014. december 9. (kedd)-ig jelentkezés a hat és a négy, illetve öt évfolyamos képzésre jelentkezők

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

NYME - SEK Némethné Tóth Ágnes

NYME - SEK Némethné Tóth Ágnes A kooperatív technikák típusai (Horváth H. Attila: Kooperatív technikák Altern füzetek) Mozaik módszer Páros mozaik Kereszt mozaik Kerekasztal módszer Csillag módszer Puzzle módszer Pókháló mődszer NYME

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

Az év végi záróvizsga szabályzata és melléklete

Az év végi záróvizsga szabályzata és melléklete Az év végi záróvizsga szabályzata és melléklete Év végi záróvizsga szabályzata 1. : Bevezetés (1.) Az év végi záróvizsga feladata: A 8. osztályos tanulók záróvizsgájának feladata a középfokú oktatási intézményekben

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

Tantárgyi struktúra és óraszámok. (2014/2015. tanévtől)

Tantárgyi struktúra és óraszámok. (2014/2015. tanévtől) Tantárgyi struktúra és óraszámok (2014/2015. tanévtől) Tantárgyi struktúra és óraszámok Kötelező tantárgyak és óraszámok Óraterv a helyi tantervekhez 7 12. évfolyam hat évfolyamos gimnázium Tantárgyak

Részletesebben

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A tanulmányi munka értékelése 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A pedagógus a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel

Részletesebben

Miskolci Tagintézmény Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium

Miskolci Tagintézmény Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Miskolci Tagintézmény Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium JELENTKEZÉS Iskolánkról: A Bencés Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Miskolci Tagintézménye 2009. szeptember 1-jén nyitotta

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Horváth Bernadett tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán intézményvezető Fertőszentmiklós,

Részletesebben

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása 1. sz. melléklet Melykóné Tőzsér Judit iskolai könyvtári szakértő véleménye alapján módosítva 2005. jan. 5-én. Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása Az iskolai könyvtár gyűjtőkörének alapelvei A Könyvtár

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet

Részletesebben

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20 Az iskola neve: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 1. Telefon/fax: 06-56/390-002 E-mail: tmbercsenyi@gmail.com Igazgató: Kocsis

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

SZENT ISTVÁN KÖRÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

SZENT ISTVÁN KÖRÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA SZENT ISTVÁN KÖRÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Jászberény 2016 Érvényes: 2016/2017. tanév Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015. OKTÓBER 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2016/2017. tanévben induló osztályaink

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015. OKTÓBER 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2016/2017. tanévben induló osztályaink KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015. OKTÓBER 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2016/2017. tanévben induló osztályaink 01 kód magyar angol két tanítási nyelvű gimnáziumi osztály Az angol nyelv és kultúra

Részletesebben

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ Kecskeméti Katona József Gimnázium Becsület és dicsőség az érdemesnek! 6000 Kecskemét, Dózsa György u. 3. Telefon: 76/481-583 www.kjg.hu OM azonosító: 027944 A 2016-2017. tanévben

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET Készítette: Varga Enikő 1 EMBER-ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA Célok és feladatok Az etika oktatásának alapvető célja, hogy fogalmi kereteket nyújtson az emberi

Részletesebben

Az iskolarendszerű felnőttoktatás kerettantervei

Az iskolarendszerű felnőttoktatás kerettantervei Az iskolarendszerű felnőttoktatás kerettantervei Singer Péter Hajdúszoboszló, 2013. 10. 09. Történeti visszatekintés Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 2001-ben 4 iskolafokozatra készültek kerettantervek:

Részletesebben

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia mint tudomány Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia tárgya, jellegzetes vonásai A neveléstudomány tárgya az ember céltudatos, tervszerű alakítása. A neveléstudomány jellegét tekintve társadalomtudomány.

Részletesebben

Az értelmi nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015

Az értelmi nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015 Az értelmi nevelés Dr. Nyéki Lajos 2015 Bevezetés Az értelmi nevelés a művelődési anyagok elsajátítására, illetve azok rendszeres feldolgozásával az intellektuális képességek fejlesztésére irányul, és

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Érettségi felkészítés Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Alapvető információk Az iskola az alaptantervi órákon a középszintű érettségi vizsgához nyújt képzést, a

Részletesebben

Az intézmény nevelő oktató munkája a pedagógiai program alapelveinek megfelelő napi pedagógiai gyakorlatot tükrözi.

Az intézmény nevelő oktató munkája a pedagógiai program alapelveinek megfelelő napi pedagógiai gyakorlatot tükrözi. 38 válasz Összes válasz megtekintése Elemzések közzététele carinosamadre@gmail.com Űrlap szerkesztése Összegzés Az intézmény nevelő oktató munkája a pedagógiai program alapelveinek megfelelő napi pedagógiai

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

PEDAGÓGIA BA. Alapszakos tájékoztató

PEDAGÓGIA BA. Alapszakos tájékoztató PEDAGÓGIA BA Alapszakos tájékoztató 2017 Dr. Kálmán Orsolya Misley Helga Az alapszakos tájékoztató tartalma 1. Mi is a pedagógia? 2. A pedagógia alapszak bemutatása Képzési szerkezet Tantárgyak, tantárgycsoportok

Részletesebben

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs Alulteljesítő tehetségek Kozma Szabolcs. MOTTÓ Az eredetiség nem azt jelenti, hogy olyat mondunk, amit még senki nem mondott, hanem, hogy pontosan azt mondjuk, amit mi magunk gondolunk. James Stephens

Részletesebben

Óratípusok. Dr. Nyéki Lajos 2016

Óratípusok. Dr. Nyéki Lajos 2016 Óratípusok Dr. Nyéki Lajos 2016 Bevezetés Az oktatási folyamatban alkalmazott szervezeti formák legfontosabb komponense a tanítási óra. Az ismeret-elsajátítás alapegysége a témakör. A tanítási órák felosztása,

Részletesebben

Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól. Részlet az intézmény Helyi tantervéből

Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól. Részlet az intézmény Helyi tantervéből Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól Részlet az intézmény Helyi tantervéből 8. A tanuló értékelése, minősítése, ellenőrzése A nevelő-oktató munka értékelésének

Részletesebben