Mikonya György: Hermann Lietz hozzájárulása a reformpedagógia koncepciójának átalakulásához Konzulens: Németh András tanszékvezető főiskolai tanár

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mikonya György: Hermann Lietz hozzájárulása a reformpedagógia koncepciójának átalakulásához Konzulens: Németh András tanszékvezető főiskolai tanár"

Átírás

1 Mikonya György: Hermann Lietz hozzájárulása a reformpedagógia koncepciójának átalakulásához Konzulens: Németh András tanszékvezető főiskolai tanár A pontosan száz évvel ezelőtt 1898-ban kezdődött Landerziehungsheim mozgalom jelentősen befolyásolta a reformpedagógia fejlődését, hiszen annak számos képviselője, így például Peter Petersen is kiindulópontként hivatkozott Hermann Lietz-re, illetve az általa létrehozott mozgalomra. A neveléstörténet számára rendkívül fontos lehet az iskolakoncepció keletkezési körülményeinek a vizsgálata, mert ahogyan az előzetes tanulmányokból sejthető akkoriban még nem álltak olyan mereven egymással szemben az intellektualisztikus és a naturalisztikus hatásszervezésre építő elképzelések. Hermann Lietz nem is ebből a szembeállításból indult ki, hanem éppenséggel mindkét megközelítési mód hátrányait eltárva, olyan új megoldást fejlesztett ki, amelyben az előnyök nem a kölcsönös kizárás, hanem az együttműködés során felszabaduló szellemi tartalékok felhasználásával érvényesültek. Munkám első részében H. Lietz munkásságának és a Landerziehungsheim-koncepció kialakulásának a vizsgálatát tűztem ki célul. A többi nem kevésbé fontos alapító úgy, mint Gustav Wyneken, Paul Geheeb és Kurt Hahn munkásságának bemutatását jelen esetben mellőzöm. Felhasználva a Lietz által is használt rövidítést a Landerziehungsheim elnevezést L. E. H.-nek rövidítem. A magyarul csak hosszadalmas körülírással kifejezhető Landerziehungsheim" fogalom fordításaként a Lietz-féle internátus" elnevezést használom. Az eredeti kifejezés egy szóba összefogva tartalmazza az egész koncepció lényegét. A Land" szó használata arra utal, hogy a nevelés színhelye a nagyvárostól távoli vidék, az Erziehung" a nevelés-oktatással szembeni elsődlegességét, a Heim" pedig a családi nevelés némely feladatának átvállalására utal. Az ebből tükörfordítással keletkező vidéki nevelőotthon" kifejezés a magyar nyelvben egészen más jelentéstartalmat hordoz, ezért a használata félrevezető lenne. Hermann Lietz vázlatos életrajza Hermann Lietz ápr. 28-án született Dumgenowitzben, Rügen szigetén, egy kevés földdel rendelkező parasztcsalád gyermekeként. Greifswaldi gimnáziumi tanulmányai idején megtapasztalta a korabeli oktatás összes problémáját: az értelmetlen memorizálást, az érzéketlen tanárokat, a magoltatást és az érdektelen tanulók jelenlétét. A két éves sikertelen tanulmányokat félbe hagyva, a kudarc érzésével telítetten tért haza. Rövid erőgyűjtés után, most már a siker reményében újra elkezdte a gimnáziumot, de ezúttal Stralsundban. A rossz emlékű gimnáziumi tanulást a szabadabb főiskolai tanulmányok követték. Halleban és Jénában teológiát, filozófiát, történelmet és germanisztikát hallgatott. A szabadabb főiskolai életet megtapasztalva, csodálkozva vetette fel a kérdést: Miért csak érettségi után élvezhetik a tanulók az ilyen jellegű szabadságot? A jenai egyetem gyakorlóiskolája a Herbart-tanítvány Wilhelm Rein vezetése alatt ekkoriban a szó valós értelmében vett nevelőiskolaként működött. Lietz ismerte Stoy internátusát, tanulmányozta Fröbel keilhaui intézetét is. Jelentós hatást gyakorolt rá Fichte egyik beszéde, W. Rein interpretációjában, amelyben Fichte egy önálló, elszigetelt nevelőközösség" körvonalait vázolta fel. Ameddig Rudolf Eucken a tapasztalt pedagógus útmutatásait követve a doktori disszertációját írta, Kötschenbrodában magániskolai tanár volt. A doktori cím megszerzése után, W. Rein ajánlására Angliába utazott és Cecil Reddie jó hírű Abbotsholme-i internátusában tanított. A Reddie által 1889-ben alapított New School Abbotsholine" nevű iskola Lietz és sok más reformpedagógus számára is példaképpé vált ben kiadta Emlohstobbe" című könyvét és a következő évben már meg is alapította első intézetét a Harz-hegységben, Ilsenburgban. Három év múlva Haubindában /Thüringia/, majd 19o4-ben a biebersteini kastélyban hozott létre internátust. Lietz a német romantika és az idealizmus gondolataitól áthatva, mit sem törődve Nietzsche, a szociáldemokrácia, Karl Marx vagy éppen a legújabb pszichológia eredményeivel belső meggyőződésétől vezérelve, a kultúra - munka - vallás célkitűzéseit szem előtt tartva, rendkívüli kitartással dolgozott. A pénzügyi támogatás megszerzése, a kivitelezési munkák irányítása és néha maga a fizikai munka is az ő feladata volt. Ennek ellenére rendszeresen publikált, tapasztalatait feldolgozta. Lietz internátusai főleg az öntevékenység konzekvens megvalósítása miatt jó hírnévre tettek szert és fokozatosan drága, tandíjas elitintézménnyé váltak. Ezt Lietz nehezen tudta feldolgozni ben talán lelkiismeret-furdalása enyhítésére árvaházat alapított. Az első világháború kitörésekor, nacionalizmustói vezérelve, önkéntesnek jelentkezeti. A háborúból súlyos betegen tért vissza. Pedagógiai gondolatok továbbra is foglalkoztatták, most a felnőttoktatás iránt mutatott érdeklődést és népfőiskola szervezésébe kezdett. További munkásságát korai halála jún. 12. Haubinda szakította félbe. 1

2 Hermann Lietz pedagógiai munkássága H. Lietz pedagógiai munkásságának a bemutatása a leghitelesebben műveinek ismertetése, illetve a forrásmunkák elemzése által történhet. A Cecil Reddie Abbotshoime-i intézetében eltöltött egy év eredménye az 1897-ben megjelent Emlohstobba című regény. A furcsa cím Reddie intézetének anagrammájaként keletkezett. A regény szereplője Namreh /Hermann/ is könnyen azonosítható a szerzővel. Az első rész Reddie iskolájának a bemutatása után egy álomképpel fejeződik be, amelyben... Namreh egy hatalmas máglyarakást lát. Megszámlálhatatlan mennyiségű könyv ég. Még éppen ki tud kapni néhány könyvet a lángok közül... Nézi a megmentett könyvet... Piros és fekete tinta nyomait véli felfedezni benne. Gyorsan visszadobja a máglyára... a harmadik egy díszes kötésű könyv, nem kár ezt is a tűzbe vetni? A címe: A történelem alapjai. Namreh beleborzong, amikor eszébe jut, mennyi unalmas órát töltött el ezzel a könyvel.... Ennyi meddő próbálkozás után, teljesen elvesztette a kedvét a mentőakció folytatásához... De vajon mit tartalmaz ott az a másik rakás?... iskolai rendtartások... mennyi haszontalanság és micsoda hosszadalmas leírások... a legfontosabb dolgokat pedig meg sem említik bennük. Gyorsan visszadobja ezeket is a tűzbe." Az érzékletesen összefoglalt kritikai észrevételeket további helyzetértékelés egészíti ki. Az alapprobléma. A szülők a legjobb szándék mellet sem tudják a gyermekeiket nevelni, az iskola pedig még nem szokott hozzá a szó valós értelmében vett neveléshez, és eszközei sincsenek hozzá. Nyomatékosan hangsúlyozza, hogy különösen sok veszélyt rejt magában a nagyváros és az ottani életforma. Értéktelen az a nevelés, amelynek nem az idealizmus az alapja, amelyik nem hisz az emberi természet jóságában, amelyik nem hiszi az önzetlen jóság feltétlen szükségszerűségét, és a jó rossz feletti győzelmét.... De vajon ki lehet alakítani ezt a szellemiséget egy nagyvárosban is? A tanuló este végigmegy némelyik utcán, illetlen beszédet hall... és még nincs, még nem olyan kialakult a jellem, hogy az ezernyi benyomást megfelelően feldolgozza. A hagyományos oktatásra koncentráló iskola pedig úgy tesz, mintha Comenius és Locke, Pestalozzi és Herbart egyáltalán nem is lettek volna. Éppen elkezd a tanuló egy témával foglakozni, máris ott a következő. A tantárgyak nem kapcsolódnak egymáshoz, olyan ez, mintha építészeti tervrajz és kötőanyag nélkül akarnánk házat építeni. Lietz felvetette, vizsgálják meg az iskolákat, hogy mennyiben tartják be a következő három didaktikai alapelvet: 1. Az érdeklődés felkeltése. Megengedi-e a tanár a tanulóknak, hogy találjanak valamit, segítséget nyújt-e nekik a tananyag feldolgozása során? 2. Követi-e a tanár az alapvető pszichológiai útmutatásokat, gondoskodik-e a szemléltetésről, világosak-e a használt fogalmak, engedi-e a tanulókat - a tananyag emlékezetbe vésése előtt - vizsgálódni, összehasonlítani, ítéletet alkotni? 3. Figyel-e a tanár minden tanulóra, különösen a gyengébbekre? Hogyan valósul meg a differenciálás, alkalmaz-e egyénre szabott eljárásukat? Az iskola kevés figyelmet fordít a jellemformálásra, a legtöbb iskolában a tanárok a vizsgákra való felkészítéssel vannak elfoglalva. Ennek a módszerei pedig: a drill, a memorizálás és a dolgozatok íratása. Ez pedig intellektuális egyoldalúsághoz vezet, mert csak erre az egy képességre fordítanak figyelmet. Az értelem kifárad, a test, a lélek és az akarat erősítését elhanyagolják. Egyáltalában a fizikai munkával szemben előítéletet táplálnia, azt mintegy méltóságon alulinak tartva. A kirándulás, a séta, a játék pedig alig-alig jelenik meg. Ezzel szemben a nevelőiskola céljai mások: nem ismereteket, tudást akar közvetíteni, hanem a jellem alakítása a cél, nem elég az értelem és az emlékezet egyoldalú fejlesztése, minden érzékszerv, erő, a gyermeki ösztön minden pozitív megnyilvánulása erősítendő. Nem olvasni, írni stb. kell tanítani, élni kell tanítani! Melyek is a nevelőiskola eszközei? Legelőször is a tanuló természetének, hajlamainak a gondos megfigyelése és az ennek megfelelő pedagógiai eljárások kidolgozása. Fontos az oktatás nevelő-hatásának a felhasználása, azaz olyan ismeretek, készségek kialakítása a tanulóban, amelyek a gondolkodására, az érzékelésére fejtenek ki hatást, és szellemének valamennyi oldalát munkába fogják. Ez nem csak a vallástan vagy a történelem tanítása során történhet, hanem a nyelvek, vagy a természettudományok elsajátításakor is. Az oktatás nevelő hatásának érvényesüléséhez nélkülözhetetlen feltétel az, hogy a tanterv a különböző tárgyakat érintkezésbe hozza egymással. A nevelőiskola legfontosabb feladata az akaraterő, a tenni akarás kifejlesztése. Minden, ami csak a félelmen alapul, pedagógiai értelemben haszontalan. A szabad akarat az emelő, amelynek a működtetésével minden nehézség leküzdhető, és a nevelőiskolának erre kell építenie. Az értékelés, a vizsgák itt is fontos szerepet játszanak, de csak annyiban, amennyiben felkeltik a nemes verseny, és az akarat erősítésének igényét. Nem szabad arról sem megfeledkezni, hogy a tanárok képzése is alkalmazkodjon a nevelőiskola követelményeihez. Összehasonlítva az oktató és a nevelőiskola tulajdonságait, a következő jellegzetességek tárultak fel: ISKOLA 2

3 oktatást preferáló nevelést preferáló - a tanulót csak a tanítási órán alakítja - a tanuló egész napjára igényt tart - elméleti ismereteket, készségeket fejleszt - a személyiség minden oldalának az alakítására törekszik - a tanulás színhelye az osztályterem - a tanulás helye: erdő, mező, folyó, építkezés, iskola - a tanárok a tantárgy jó ismerői, vizsgákra - a fiatalos lelkületű tanárok az életre" készítenek fel készítenek fel H. Lietz a nevelés alapelveit taglaló írásában /Die Erziehungsgrundsatze-1898/ már konkrétan az internátusokra vonatkozó megállapításokat tett. A nevelés céljaként a rábízott növendékek harmonikus, önálló német ifjakká formálását jelölte meg, akik testben egészségesek, lélekben erősek, a munkában gyakorlatiasak, a tudományokban és a művészetekben alaposan képzettek, a gondolkodásuk világos és gyors, érzelmi életük gazdag, akaratuk erős és bátrak a kezdeményezésben. A nevelés színhelye nem a nagyváros, hanem valamelyik vidéki település. A kiválasztás kritériumai a következők: az iskola körül legyen kert, patak, folyó, a közelben legyenek hegyek, barlangok, kőfejtők, bányák. A történelmi környezet, amelyről sok monda, rege keletkezett előnyben részesítendő! Az internátusokban törekedni kell az egészséges életmódra, amit az alkohol és az erősen fűszerezett ételek mellőzésével, valamint sok gyümölcs és zöldség fogyasztásával lehet elérni. Figyelni kell a szellemi és a fizikai munka váltogatására. A mindennapos testgyakorlatok úgy. mint úszás, futás, torna, túrázás nélkülözhetetlenek. Minimum napi két óra testgyakorlás szerepeljen a napirendben. Erre felkelés után, a szünetekben, a délután egy részében, hetente egyszer egy teljes délután, valamint vasárnap délután kerülhet sor. Fontos a rendszeres munkavégzés is. Ez lehet kerti muzsika, építkezés vagy barkácsolás. Napi 1-2 óra ajánlatos. Sok lehetőséget kell teremteni a művészeti neveléshez: természet utáni rajzolásra, agyagozásra, gipszöntésre legalább heti két órát lehet tervezni. A zenei nevelés éneklést, hangszeres gyakorlást és koncerteket, esti közös zenélést jelent. Lietz pedagógiai koncepciójában kiemelten fontos az iskolazenekar közösséget erősítő szerepe. Az erkölcsi-vallásos és a hazafias nevelést szolgálta a reggeli és az esti imádkozás, és különösen az ünnepek, évfordulók megtartása bizonyult alkalmasnak az ilyen irányú hatás kifejtésére. Nem szabad megfeledkezni a természettudományokban és a történelem tanulmányozásában rejlő lehetőségekről sem. A spontán módon adódó lehetőségek felhasználása úgy, mint pihenő egy kiránduláson, vagy egy szép derült csillagos éjszaka, sokszor hatékonyabb, mint a tudatosan megtervezett ráhatás. Minden külső kényszer, minden, nem az adott tevékenység természetes következményeként megjelenő büntetés, vagy jutalom kerülendő! A tanárok legyenek hivatásuk lelkes gyakorlói, példamutató, követésre ösztönző kifejlett személyiségek, akik a gyermekek idősebb barátai az együttélésben, a játékban és a munkában. Lietz maga mutat követendő példát ebben, amikor hosszú utazásokra viszi a tanulókat, amikor együtt játszik a gyermekekkel. Az oktatás feleljen meg a tudomány legújabb eredményeinek. Az alkalmazott módszerek legyenek a neveléstudomány és a pszichológia nézőpontjából meglapozottak. Folyamatosan szem előtt kell tartani a gyermekek érdeklődését, a gyakorlati felhasználás és a szemléltetés lehetőségeit. A tanuló legyen a tanítás során öntevékeny, és örömmel vegyen részt az oktatásban, úgy, hogy megtanulja a jelenségek megfigyelését, gondolatok megfogalmazását és összehasonlítását és gyakorolja az ítéletalkotást is. A közvetlenül oktatásra szánt idő: napi 5 óra, a reggeli és a késő délutáni órákra elosztva. A tanterv középpontjában a német nyelv állt. Emellett 9 illetve 11 éves kortól francia és angol nyelvet is oktattak. Az idegen nyelvet mindenkor anyanyelvi tanárok tanították, a szóbeli előkészítő szakasz egy félévig tartott. Csak ezután következett az írás gyakorlása, de ez sem diktálást, kötött témájú fogalmazások írását jelentette, hanem inkább szabad stílusgyakorlatot. Maga a számonkérés sem a tanult kifejezések tételes visszakérdezéséből állt, hanem e helyett összefüggő beszédet vártak el, valamilyen tetszőlegesen választott témáról. A tanár feladata sem az volt, hogy dolgokról, személyekről, művekről előadjon. Inkább a tanulók keresésben való segítése volt a feladata, mégpedig olyan módon, hogy közben a tanulók eljussanak a tudás forrásaihoz. Érdekes az is, hogy kifejezetten fogalmazást sem tanultak, ehelyett mindenki maga keresett érdekes leírásokat, elbeszéléseket és ebből következtette ki a szabályokat. Az iskolai könyvtáros magától értetődően orientálta és segítette is a tanulókat. A kivonatok, összefoglalók, referátumok, olvasónaplók készítéséhez segítséget kérhettek a tanulók. Az idősebbektől elvárták, hogy naplót vezessenek benyomásaik, észrevételeik rögzítése céljából. A naplóvezetés akár idegen nyelven is történhetett. 3

4 A helyesírást és a nyelvtant csak bizonyos szóbeli készségek megszerzése után tanították, de akkor is a stílusgyakorlatok szövegéből visszakeresve, és csak annyit, amennyire a praktikus nyelvhasználathoz szükség volt. Az idegen nyelv tanulását hathatósan segítették a célországba tett utazások. Egyébként a többi tárgyra is jellemző volt a tanári előadás mellőzése. Ehelyett a tanulókkal együtt szerkesztették meg a tananyagot. Alapelvnek számított, hogy a tanár semmi olyalt ne mondjon, ne javasoljon, amit a tanulók maguk, illetve társaikkal közösen is megtalálhatnak. Minden feleslegesnek tűnő, nevekre és számokra vonatkozó ismeret nyugodt lélekkel elhagyhatna. A múltból is csak az a fontos, amire a jelenben való eligazodáshoz feltétlenül szükség van. A matematika és a természettudományok oktatását összhangba hozták a kereskedelem és az ipar igényeivel. A matematikai példák anyaga a gyakorlati életből került ki. Bevezették a könyvelés tanítását is. A fizika, a kémia és a biológia tanítása is hasonló alapelvekre épült. A tantárgyi koncentráció megvalósítása érdekében két tantárgyi blokkot hoztak létre: a nyelvi-történelmi és a természettudományi-matematikai blokkot. A kettő között a földrajz és a kultúrtörténet biztosította az átmenetet. Az átvezetés biztosításában szerepet szántak a vallástannak is, ami ebből adódóan nem tételszerű, absztrakt, a gyermekektől távoli. ismereteket jelentett. A vallástan legfőbb feladata: a gyermekben szunnyadó, tudattalan erkölcsi-vallási megnyilvánulások tudatosulásának elősegítése, az Istennel és az emberekkel szembeni kötelességteljesítés szükségességének megértetése, valamint egy erős, zárt kötésre épülő életvitel és világszemlélet megalapozása volt. A tehetségesebb tanulók esetében- a szülők kérésére - lehetőség volt a latin illetve a görög nyelv tanítására is. A tanítás hatásos kiegészítői voltak a hetente megrendezésre került nyilvános viták is. Ezekre a szónoklás szabályainak, az újságolvasás és a hangos tagolt felolvasás gyakoroltatásával készítették fel a tanulókat. Az így felfogott oktatáshoz szervesen hozzátartozott a taneszközök, a szemléltető eszközök és a szertárak gazdag hálózata. Az oktatási feladatok szervezésénél a legfőbb követendő elv: nem szabad megfeledkezni arról, hogy minden nevelés valójában önnevelés, ami nem más, mint az erkölcsi jellem kifejlesztése a személyiség kiteljesedése és az emberi nem szolgálata érdekében. Az előzőekben leírtakat viszont nem, vagy csak alig-alig vették figyelembe a ' vizsgáztatás során. Maga Bismarck a vaskancellár" is kifogásolta ezt a gyakorlatot Tönkre fogunk menni a vizsgáztatás mostani gyakorlata miatt, a legtöbben, akik végül sikeresen levizsgáznak, úgy elfáradnak, hogy képtelenek mindenfajta kezdeményezésre és általában minden őket érő kihívásra elutasítóan reagálnak. Lietz a felejtés jelenségének elemzésével közelítette meg a vizsgák problémáját. Gondolatmenete a következő: a vizsgák célját, szerepét teljesen félreértik, mert arra törekszenek, hogy a megszerzett ismereteket a lehető leghosszabb ideig megtartsák. Holott mindenki számára ismert tény, hogy a vizsgák után az ismeretek jelentős része feledésbe merül. Azt érettségi vizsga utáni évben már 25%, öt év múlva 50% és 10 év elteltével már a megszerzett ismeretek 75%-a felejtődik el. A pszichológusok véleménye szerint ez a felejtés egyúttal szellemi fejlődésünk és teljesítőképességünk továbbfejlődésének a biztosítéka is. Ezért, a vizsgák során nem azt kellene ellenőrizni, hogy egy adott ismeretanyagot meddig tartunk emlékezetünkben, hanem inkább arról van szó, hogy az elsajátítás, a megértés és a feldolgozás során milyen szellemi erőfeszítést tettünk. Ha ez megtörtént, akkor a tananyag eleget tett a céljának, és a tartalmi ismeretek már minden károsodás nélkül veszendőbe mehetnek. Amennyiben ez így történik, ez azzal az előnnyel jár, hogy a szellem újra szabaddá válik új benyomások felvételére. További problémát jelent egyes kétes értékű gondolatok kritikátlan utánzásszerű átvétele is. Így például az ismétlés a tudás anyja" kijelentés, az ismétlés mechanikus alkalmazásával és a túlzással pontosan ellenkező hatást ér el, és ezáltal valójában az ismeretszint csökkenését is okozhatja. Lietz nem állt meg az alapelvek megfogalmazásánál, hanem következtetéseket vont le minden egyes tantárgyi vizsgára vonatkozóan is. Ezek közül Lietz gondolkodásának szemléltetése céljából a történelem tantárgyi vizsgára vonatkozó észrevételei a következők. Lietz a szóbeli, mint az írásbeli vizsgákon olyan tág témákat kell kijelölni, amelyekről feltételezhető, hogy a tanuló foglalkozott velük, valamint a válasz során a tanulónak lehetősége lesz gondolkodásának és ítéletalkotásának a bemutatására. Ezért a vizsgáztatásra kijelölt téma ne annyira az emlékezet, hanem inkább a gondolkodási képesség vizsgálatát célozza, azáltal hogy a tanulónak lehetőséget adunk a jelenségek okainak és következményeinek feltárására, az ítéletalkotásra és az összehasonlításra. Így például, nem csak azt kérdezzük, hogyan zajlott le az 187o-71-es háború, hanem inkább így fogalmazzuk meg a feladatot: mutassa ki az 187o körüli francia és német viszonyok elemzése segítségével, hogy a háború kimenetele negatív lesz. A tanulónak két-három hasonló jellegű feladatot kell adni, hogy választani tudjon közülük. Miután nyugodt körülivények között gondolkozott a témán, összefüggő beszédben, tanári megszakítás nélkül válaszolhat. A kiegészítő kérdések csak a helyes megértés elősegítését szolgálják. A gondolatkörbe nem illő, csak az emlékezetszerű tényanyag tudását ellenőrző kérdések nem tehetők fel. 4

5 Ehhez hasonló gyakorlatias észrevételeket fogalmazott meg Lietz az idegen nyelvi és a természettudományi vizsgákkal kapcsolatosan is. Lietz munkásságának értékelése Hennann Lietz közvetlen utóda az internátusok irányításában, Alfred Andreesen így emlékezett az alapítóra Sohasem láttam eddig, ilyen cselekvőkész, energikus, rendkívül erős erkölcsi akarattal bíró, bátor és konzekvens gondolkodót, mint Hermann Lietz volt, aki mindemellett még szívében jóságos is maradt. Lietz kortársa Kohl egy távolabbi perspektívából emlékezett: A nevelő mindig azon jövő igézetélcen éli az életét, amely számára az ifjúság lelkében a talajt előkészíti. Hermann Lietz azon kevés kiemelkedő tanár közé tartozott, akik utópisztikus álmaikat meg tudták valósítani. A kemény munka, az iskolai tevékenység hétköznapjai során is ébren tartotta tanulóiban a vágyat a megújuló emberség ideája iránt, amelyért a jövőben mindannyiuknak folytonosan küzdeni kell. Hermann Lietz korai írásainak a tanulmányozása hozzásegít a L.E.H.- mozgalom kialakulásának megismeréséhez. Az írások elemzése alapján megállapítható, hogy a L.E.H.modell valójában a jellemformálást előtérbe helyező angol és a német úgynevezett tudósiskola legjobb hagyományainak egyesítésével keletkezett. A hagyományos német iskolával szemben Lietz egyértelműen elutasító magatartást tanúsít. A koncepció német elemét, a német kultúra legtermékenyebb és legeredetibb időszakához, a romantika eszmerendszeréhez valóvisszatérésből hozta magával. A célkitűzést tekintve egy lépést visszament, az alkalmazott módszerek tekintetében pedig egy lépéssel a korabeli iskolák elé ment. A célokat tekintve ez az idealizmusból való kiindulást jelentette, a módszerek vonatkozásában pedig a tantárgyi koncentrációra, az értékelésre, a vizsgáztatásra és főleg a tanulói öntevékenységre alapozott eljárások pedagógiai gyakorlattá alakítását jelentette. Ezeket a nemes célkitűzéseket pedig csak akkor lehetett elérni, ha azokat a tényezőket, amelyeket a pedagógiai gyakorlat csak igen nehezen tudott befolyásolni, így például a nagyvárosi környezet, vagy a szülők közvetlen hatása, időlegesen kiiktatásra kerülnek. Ez az a sajátosság, amely a Lietz-féle internátusok specifikumát jelenti. Persze az internátusok további életében pótolni kell a kieső hatásokat, így a csoportok családdá" alakulnak. Más elemek, mint például a Reddie iskolájából átvett tanulói önkormányzat gyakorlata, a német viszonyok között az erőfeszítések ellenére is ellaposodott. Ezzel együtt megalapozottan állítható, hogy a L. E. H. - mozgalom ösztönzően hatott a reformpedagógia fejlődésére, hiszen az 192o-as évek életközösségi" iskolái, a Jénaplaniskolák és a szabad Waldorf-iskolák is előzményként, kiindulópontként hivatkoznak a Landerziehungsheimek" pedagógiai tevékenységére. Felhasznált irodalom: In. Bábosik István és Széchy Éva (szerk ): Új tehetségek és kutatási eredmények a hazai neveléstudományban ELTE BTK o. 5

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként. testnevelés szakos tanár

KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként. testnevelés szakos tanár KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként Pedagógus végzettsége: biológia- testnevelés szakos tanár magyar nyelv és irodalom szakos tanár, felsőfokú informatikai végzettség testnevelés

Részletesebben

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége,

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

Különös közzétételi lista Gimnázium. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös közzétételi lista Gimnázium. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Gimnázium 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához S. Végzettsége Szakképzettsége 1. egyetem magyar nyelv és

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280 Kedves Tanuló! Bizonyára nehéz feladat előtt állsz, hiszen döntened kell arról, hogy milyen iskolában akarsz tanulni az elkövetkezendő néhány évben. Tájékoztatónkkal szeretnénk számodra segítséget nyújtani,

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tantárgy Létszám Iskolai végzettség Szakképesítés Magyar nyelv és irodalom 3 főiskola

Részletesebben

Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában

Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában Az iskola bemutatása Ahol a tehetség kiművelése a lehető legtökéletesebbre, Istenre irányul és ahol az elismerést

Részletesebben

1 tanóra hetente, összesen 33 óra

1 tanóra hetente, összesen 33 óra Művelődési terület Tantárgy Óraszám Évfolyam Ember és társadalom Regionális nevelés 1 tanóra hetente, összesen 33 óra nyolcadik Iskolai végzettség ISCED 2 Tanítási nyelv Ez a tanmenet a Szlovák Köztársaság

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Helyi tanterv melléklete

Helyi tanterv melléklete Helyi tanterv melléklete 1. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások, óraszámaik, tananyag és követelmény 1.1. Az 1-4. évfolyamon tanított tantárgyak

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A tanulmányi munka értékelése 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A pedagógus a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel

Részletesebben

Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól. Részlet az intézmény Helyi tantervéből

Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól. Részlet az intézmény Helyi tantervéből Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól Részlet az intézmény Helyi tantervéből 8. A tanuló értékelése, minősítése, ellenőrzése A nevelő-oktató munka értékelésének

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. főiskola magyar nyelv és

Részletesebben

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ Kecskeméti Katona József Gimnázium Becsület és dicsőség az érdemesnek! 6000 Kecskemét, Dózsa György u. 3. Telefon: 76/481-583 www.kjg.hu OM azonosító: 027944 A 2016-2017. tanévben

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA DEBRECENI TAGINTÉZMÉNY 1. Pedagógusok:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA DEBRECENI TAGINTÉZMÉNY 1. Pedagógusok: Igazgató Igazgató helyettesek Egyéb vezető Szakos tanítást végző Szakmai gyakorlati oktatást végző Összesen KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA DEBRECENI TAGINTÉZMÉNY 1. Pedagógusok: 40 fő pedagógusból: 37 fő egyetemi

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

Kötelező közzétételi lista

Kötelező közzétételi lista Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola 1095 Budapest, Mester u. 23. : 1450 Budapest, Postafiók 178. Tel/fax:06/1/215-9254 e-mail: teleki@teleki-bp.sulinet.hu Kötelező közzétételi lista 1.) Pedagógusok

Részletesebben

Szakértelem a jövő záloga

Szakértelem a jövő záloga 1211 Budapest, Posztógyár út. LEKTORI VÉLEMÉNY Moduláris tananyagfejlesztés Modul száma, megnevezése: Szerző neve: Lektor neve: Imagine Logo programozás Babos Gábor Újváry Angelika, Szabó Imre Sorszám

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV 1. Neme 2. Születési éve 3. Lakhelye 1 4. Melyik évben végzett? 5. Melyik szakon végzett? 2 6. Milyen tagozaton végzett? 7. Idegen nyelv ismerete

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista Középiskola. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös Közzétételi Lista Középiskola. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös Közzétételi Lista Középiskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszám Végzettsége Szakképzettsége 1. Egyetem Történelem

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2012-2013-as tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné Az éves munkaterv fő részei: I. Iskolai munkaterv 1. A 2014/2015. tanév kiemelt céljai

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014.09.01.

Különös közzétételi lista 2014.09.01. Különös közzétételi lista 2014.09.01. 1., A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Osztály Tantárgy Tanítja Végzettsége Szakképesítése Óvoda Óvodai csoportfoglalkozások Óvoda (Autista) Összevont

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20 Az iskola neve: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 1. Telefon/fax: 06-56/390-002 E-mail: tmbercsenyi@gmail.com Igazgató: Kocsis

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM

NYÍREGYHÁZI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM NYÍREGYHÁZI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM Múltunk 90 éves múlt (1921-től) 1969-től a jelenlegi helyén található intézményünk 70-es években indultak azok a tagozatok, melyek még most is megtalálhatóak nálunk (testnevelés,

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest IX. Kerületi Szent Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A L SÓ TAGOZAT P edagógiai programunkban célul tűztük ki, hogy minden tanulónkat képességének megfelelő szinten

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszá m Név Hol végzett Szakképzettség Tanított tantárgy Debreceni Ref. Hittudományi

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap

ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap A felvételi és érettségi kapcsolata 2008. november 13. Előadó: Végh Tamás, felvételi iroda A Bologna-rendszer A Bologna-rendszer néven ismertté vált többciklusú képzés három,

Részletesebben

Pedagógiai-művelődési program. 3. Az Oladi ÁMK Teleki Blanka Szakképző Iskolájának pedagógiai programja

Pedagógiai-művelődési program. 3. Az Oladi ÁMK Teleki Blanka Szakképző Iskolájának pedagógiai programja Pedagógiai-művelődési program Oladi Általános Művelődési Központ OM azonosító: 200897 3. Az Oladi ÁMK Teleki Blanka Szakképző Iskolájának pedagógiai programja 3.2. Helyi tanterv Szombathely 2007. - 2 -

Részletesebben

GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA E-mail: gimnazium@mnamk.hu Internet: www.mnamk.hu OM azonosító: 027939 BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ Az MNÁMK képzési kínálata

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

Az oktatási módszerek csoportosítása

Az oktatási módszerek csoportosítása 1 Az oktatási módszerek csoportosítása 1. A didaktikai feladatok szerint: Új ismeretek tanításának/tanulásának módszere A képességek tanításának/tanulásának módszere Az alkalmazás tanításának/tanulásának

Részletesebben

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Érettségi felkészítés Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Alapvető információk Az iskola az alaptantervi órákon a középszintű érettségi vizsgához nyújt képzést, a

Részletesebben

ACTA CAROLUS ROBERTUS

ACTA CAROLUS ROBERTUS ACTA CAROLUS ROBERTUS Károly Róbert Főiskola tudományos közleményei Alapítva: 2011 3 (1) ACTA CAROLUS ROBERTUS 3 (1) Módszertan szekció Összefogalalás MATEMATIKA TANÍTÁSA ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLYBAN BARANYAI

Részletesebben

Miskolci Tagintézmény Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium

Miskolci Tagintézmény Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Miskolci Tagintézmény Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium JELENTKEZÉS Iskolánkról: A Bencés Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Miskolci Tagintézménye 2009. szeptember 1-jén nyitotta

Részletesebben

5. számú melléklet. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak és ezek óraszámai

5. számú melléklet. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak és ezek óraszámai 5. számú melléklet Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak és ezek óraszámai Óraterv a 006 szeptemberétől (7.A; 7.B; 9.C) induló reál és humán osztályok számára (hat-és négyosztályos), Utoljára

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015-2016-os tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM A DEBRECENI EGYETEM PARTNERISKOLÁJA 4400 NYÍREGYHÁZA, KISS ERNİ u. 8. Tel.: 42/311-920 e-mail: nyhvpg@freemail.hu

Részletesebben

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar. 9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.hu Igazgató: Horváth Éva Pályaválasztással kapcsolatos információk:

Részletesebben

A 2013-as kompetenciamérés eredményeinek elemzése FI T-jelentés alapján

A 2013-as kompetenciamérés eredményeinek elemzése FI T-jelentés alapján A 2013-as kompetenciamérés eredményeinek elemzése FI T-jelentés alapján A sikeres életvitelhez, a társadalmi folyamatokba való beilleszkedéshez is folyamatosan megújuló tudásra van szükség. Tudásunk egy

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Miskolci Magister Gimnázium OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 2013/2014-es tanév 11. osztály Készítette : Berecz Mária OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKATERV Az osztályfőnöki órák tematikája illeszkedik iskolánk nevelési koncepciójába

Részletesebben

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!)

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!) Adatlap 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem Ha igen, akkor: Központi írásbeli vizsgát tartanak: - 8 évfolyamos képzésre jelentkezıknek igen nem - 4 (5) évfolyamos képzésre

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához végzettség szintje szakképzettség tanított tantárgy 14 főiskola tanító alsó tagozat 10 főiskola

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu Beiskolázási tájékoztató a 2015/2016-os tanévre Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium OM azonosító: 032549 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA A vizsga részei II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható

Részletesebben

modul az erkölcstan tantárgy előzményének tekinthető. Emeljünk ki azonban, három lényeges eltérést.

modul az erkölcstan tantárgy előzményének tekinthető. Emeljünk ki azonban, három lényeges eltérést. Bevezető Bevezető Kedves Kollégák! Egy olyan új tantárgyat vezetünk be a magyar oktatás rendszerébe, ami csak szerkezetében és elnevezésében új. Hiszen a közel másfél évtizeddel ezelőtt bevezetett etika

Részletesebben

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Kiscsávoly Projekt felelős: Ideje: 2014. március 26. április 16. Foglalkozások száma: 33 Bevont tanulók köre:

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- KÜLÖNBÖZETI- ÉS JAVÍTÓVIZSGÁK RÉSZLETES SZABÁLYAI

OSZTÁLYOZÓ- KÜLÖNBÖZETI- ÉS JAVÍTÓVIZSGÁK RÉSZLETES SZABÁLYAI OSZTÁLYOZÓ- KÜLÖNBÖZETI- ÉS JAVÍTÓVIZSGÁK RÉSZLETES SZABÁLYAI Érvényes: 2012. január 24-től Jóváhagyta:.. igazgató OSZTÁLYOZÓ VIZSGÁK SZABÁLYZATA Az osztályozó vizsga lehetséges okai: az adott tanévet

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

TANULMÁNYI VERSENYEK ÉS TEHETSÉGGONDOZÓ PÁLYÁZATOK

TANULMÁNYI VERSENYEK ÉS TEHETSÉGGONDOZÓ PÁLYÁZATOK TANULMÁNYI VERSENYEK ÉS TEHETSÉGGONDOZÓ PÁLYÁZATOK KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT BUDAPEST III. TANKERÜLETÉBEN 2014-2015. tanévben 1 Versenyeink a 2014/2015-ös tanévben Sorszám Rendező Verseny

Részletesebben

A természetismeret munkaközösség munkaterve

A természetismeret munkaközösség munkaterve A természetismeret munkaközösség munkaterve A munkaközösség tagjai: Stankovicsné Soós Mária biológia-technika szakos nevelő, intézményvezetőhelyettes Csiszár Attila földrajz-testnevelés szakos nevelő Györéné

Részletesebben

Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra. a 2015/2016. tanévben

Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra. a 2015/2016. tanévben Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra a 2015/2016. tanévben A 11. (12-13.) évfolyamon a tanrend az érettségi - felsőoktatási felvételi igényekhez igazodik Tanulóink korábbi választásuktól

Részletesebben

SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL Készítette: Bíró Jenő, közoktatási szakértő Szakértői igazolvány

Részletesebben

Az első osztályosok óralátogatásának előkészítése 2013/2014

Az első osztályosok óralátogatásának előkészítése 2013/2014 Az első osztályosok óralátogatásának előkészítése 2013/2014 (az elmúlt évek tapasztalatai alapján) 1. Bevezetés Az iskolakezdéssel új korszak kezdődik minden kisgyermek életében. A játékot, mint eddigi

Részletesebben

A Petőfi Sándor Gimnázium értékelési kézikönyve. Érvényes 2011. szeptember 1-től

A Petőfi Sándor Gimnázium értékelési kézikönyve. Érvényes 2011. szeptember 1-től A Petőfi Sándor Gimnázium értékelési kézikönyve Érvényes 2011. szeptember 1-től I. HUMÁN-ESZTÉTIKAI MUNKAKÖZÖSSÉG Értékelési szempontok: Az értékelést az alábbi tantárgyak osztályozásakor vesszük figyelembe:

Részletesebben

Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató

Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató OM azonosító: 200886 Cím: 3900 Szerencs, Ondi út 1. Telefon: 47/362-533 47/361-444 47/362-132 Fax: 47/362-533/102-es

Részletesebben

A szakaszzáró vizsga szabályzata és mellékletei

A szakaszzáró vizsga szabályzata és mellékletei Pannon Oktatási Központ Általános és Szakképző Iskola Alsószentiváni Tagintézménye Cím: H-7012 Alsószentiván, Béke út 112. Tel.: 06-25-504-710; Fax: 06-25-504-711 e-mail: iskola@bela-aszentivan.sulinet.hu

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Magyarországi Evangélikus Egyház - Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium székhely: 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2 telephely: 1185 Budapest, Hámán Katalin utca 39. telephely:

Részletesebben

A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója. I. Hat évfolyamos képzés

A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója. I. Hat évfolyamos képzés A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója Az iskola OM azonosítója: 030694 Cím: 9400 Sopron, Templom utca 26. Tel: 99/505-390 E-mail cím: iroda@szig.sopron.hu Honlapunk címe: http://szig.sopron.hu

Részletesebben

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket!

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! A mi iskolánk Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! Minden család életében fontos esemény az iskolaválasztás és a beiratkozás. Döntésük megkönnyítéséhez szeretnénk

Részletesebben

1084 Budapest, Rákóczi tér 4. Tel.: 313-0030, Tel./fax: 313-3182, Honlap: www.jelky.hu. Közzétételi lista

1084 Budapest, Rákóczi tér 4. Tel.: 313-0030, Tel./fax: 313-3182, Honlap: www.jelky.hu. Közzétételi lista Közzétételi lista 1 Iskolánk felvételi lehetőségei: 01 kód: Divat- és stílustervező párhuzamos képzés 02 kód: Textilműves párhuzamos képzés Divat és stílustervező képzés érettségizett jelentkezőknek (2

Részletesebben

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Hol történik? Ki végzi? Mennyi idıt vesz igénybe? Meddig tart???? Biztos, hogy szükséges, hogy kell? Miért szükséges? Egyéni fejlesztés A gyermekek, tanulók

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gábor Dénes Főiskola FML-028/01

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gábor Dénes Főiskola FML-028/01 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ ELMÉLETI FIZIKA Alapszak (BSc) 332 Gábor Dénes Főiskola 2008/2009. tanév FML-028/01 Tartalomjegyzék 1. A tantárggyal kapcsolatos fontosabb adatok... 1 2. A tantárgy célkitűzése és tematikája...

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL. 2014. április 24.

TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL. 2014. április 24. TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL 2014. április 24. Az kétszintű érettségi egyenértékű céljai: egységes és differenciált, továbbtanulási alapot ad, EU kompatibilis érettségi bizonyítványt ad.

Részletesebben

A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint

A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint 1.) Négyosztályos gimnázium (általános tantervő) Kód: 01 a) Oktatott idegen nyelvek:

Részletesebben

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar. 9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.hu Igazgató: Horváth Éva Pályaválasztással kapcsolatos információk:

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Humán számvitel tantárgy tanulmányozásához. Nappali tagozat. 2014/2015. tanév II. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Humán számvitel tantárgy tanulmányozásához. Nappali tagozat. 2014/2015. tanév II. félév SZÁMVITELI TANSZÉK : 469-66-98 Budapest TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Humán számvitel tantárgy tanulmányozásához Nappali tagozat 2014/2015. tanév II. félév A tárgy oktatásának célja: A tantárgy oktatásának célja

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági szaknyelv (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. Tanév (2014/2015) I. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági szaknyelv (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. Tanév (2014/2015) I. félév évfolyam III. PSZ-GM szak szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Gazdasági szaknyelv (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Gazdasági szaknyelv(angol)

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pénzügyi-számviteli szaknyelv, Gazdasági szaknyelv (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2015/2016 I. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pénzügyi-számviteli szaknyelv, Gazdasági szaknyelv (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2015/2016 I. félév III. évfolyam PSZ-GM szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Pénzügyi-számviteli szaknyelv, Gazdasági szaknyelv (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Pénzügyi-számviteli

Részletesebben

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Az iskola neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Az iskola OM-azonosítója: 028300

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra A tanulási folyamat születésünktől kezdve egész életünket végigkíséri, melynek környezete és körülményei életünk során gyakran változnak. A tanuláson a mindennapi életben

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZER ÉS A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZER ÉS A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA Karcagi Nagykun Református Általános Iskola 5300 Karcag, Kálvin u. 2. : 59/503 206 Fax: 59/400 577 E-mail: anna.ilona@freemail.hu OM azonosító: 035861 TÁJÉKOZTATÓ RENDSZER ÉS A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK

Részletesebben

Helyi tantervünk a NAT előírásaira épít, rögzítve a kötelezően tanítandó tananyagot, de szabadsággal élve abban, hogy saját arculatunkat kialakítsuk szabadon választható-tervezhető óráinkkal. Amennyiben

Részletesebben

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Ssz. Végzettség Tanított tantárgyak 1. 2. 3. szakvizsgázott

Részletesebben

Az oktatás stratégiái

Az oktatás stratégiái Az oktatás stratégiái Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Falus Iván (2003): Az oktatás stratégiái és módszerei. In: Falus Iván (szerk.): Didaktika. Elméleti alapok a tanítás tanulásához.

Részletesebben

Ady Endre Általános Iskola

Ady Endre Általános Iskola Bemutatkozunk Ady Endre Általános Iskola 1 Zöld iskola Művelődésért díjat elnyert iskola Kiadja: Ady Endre Általános Iskola 1188 Budapest, Ady Endre utca 46-50. Telefon: 291-6336 E-mail: ady.gyakorlohely@gmail.com

Részletesebben