Mikonya György: Hermann Lietz hozzájárulása a reformpedagógia koncepciójának átalakulásához Konzulens: Németh András tanszékvezető főiskolai tanár

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mikonya György: Hermann Lietz hozzájárulása a reformpedagógia koncepciójának átalakulásához Konzulens: Németh András tanszékvezető főiskolai tanár"

Átírás

1 Mikonya György: Hermann Lietz hozzájárulása a reformpedagógia koncepciójának átalakulásához Konzulens: Németh András tanszékvezető főiskolai tanár A pontosan száz évvel ezelőtt 1898-ban kezdődött Landerziehungsheim mozgalom jelentősen befolyásolta a reformpedagógia fejlődését, hiszen annak számos képviselője, így például Peter Petersen is kiindulópontként hivatkozott Hermann Lietz-re, illetve az általa létrehozott mozgalomra. A neveléstörténet számára rendkívül fontos lehet az iskolakoncepció keletkezési körülményeinek a vizsgálata, mert ahogyan az előzetes tanulmányokból sejthető akkoriban még nem álltak olyan mereven egymással szemben az intellektualisztikus és a naturalisztikus hatásszervezésre építő elképzelések. Hermann Lietz nem is ebből a szembeállításból indult ki, hanem éppenséggel mindkét megközelítési mód hátrányait eltárva, olyan új megoldást fejlesztett ki, amelyben az előnyök nem a kölcsönös kizárás, hanem az együttműködés során felszabaduló szellemi tartalékok felhasználásával érvényesültek. Munkám első részében H. Lietz munkásságának és a Landerziehungsheim-koncepció kialakulásának a vizsgálatát tűztem ki célul. A többi nem kevésbé fontos alapító úgy, mint Gustav Wyneken, Paul Geheeb és Kurt Hahn munkásságának bemutatását jelen esetben mellőzöm. Felhasználva a Lietz által is használt rövidítést a Landerziehungsheim elnevezést L. E. H.-nek rövidítem. A magyarul csak hosszadalmas körülírással kifejezhető Landerziehungsheim" fogalom fordításaként a Lietz-féle internátus" elnevezést használom. Az eredeti kifejezés egy szóba összefogva tartalmazza az egész koncepció lényegét. A Land" szó használata arra utal, hogy a nevelés színhelye a nagyvárostól távoli vidék, az Erziehung" a nevelés-oktatással szembeni elsődlegességét, a Heim" pedig a családi nevelés némely feladatának átvállalására utal. Az ebből tükörfordítással keletkező vidéki nevelőotthon" kifejezés a magyar nyelvben egészen más jelentéstartalmat hordoz, ezért a használata félrevezető lenne. Hermann Lietz vázlatos életrajza Hermann Lietz ápr. 28-án született Dumgenowitzben, Rügen szigetén, egy kevés földdel rendelkező parasztcsalád gyermekeként. Greifswaldi gimnáziumi tanulmányai idején megtapasztalta a korabeli oktatás összes problémáját: az értelmetlen memorizálást, az érzéketlen tanárokat, a magoltatást és az érdektelen tanulók jelenlétét. A két éves sikertelen tanulmányokat félbe hagyva, a kudarc érzésével telítetten tért haza. Rövid erőgyűjtés után, most már a siker reményében újra elkezdte a gimnáziumot, de ezúttal Stralsundban. A rossz emlékű gimnáziumi tanulást a szabadabb főiskolai tanulmányok követték. Halleban és Jénában teológiát, filozófiát, történelmet és germanisztikát hallgatott. A szabadabb főiskolai életet megtapasztalva, csodálkozva vetette fel a kérdést: Miért csak érettségi után élvezhetik a tanulók az ilyen jellegű szabadságot? A jenai egyetem gyakorlóiskolája a Herbart-tanítvány Wilhelm Rein vezetése alatt ekkoriban a szó valós értelmében vett nevelőiskolaként működött. Lietz ismerte Stoy internátusát, tanulmányozta Fröbel keilhaui intézetét is. Jelentós hatást gyakorolt rá Fichte egyik beszéde, W. Rein interpretációjában, amelyben Fichte egy önálló, elszigetelt nevelőközösség" körvonalait vázolta fel. Ameddig Rudolf Eucken a tapasztalt pedagógus útmutatásait követve a doktori disszertációját írta, Kötschenbrodában magániskolai tanár volt. A doktori cím megszerzése után, W. Rein ajánlására Angliába utazott és Cecil Reddie jó hírű Abbotsholme-i internátusában tanított. A Reddie által 1889-ben alapított New School Abbotsholine" nevű iskola Lietz és sok más reformpedagógus számára is példaképpé vált ben kiadta Emlohstobbe" című könyvét és a következő évben már meg is alapította első intézetét a Harz-hegységben, Ilsenburgban. Három év múlva Haubindában /Thüringia/, majd 19o4-ben a biebersteini kastélyban hozott létre internátust. Lietz a német romantika és az idealizmus gondolataitól áthatva, mit sem törődve Nietzsche, a szociáldemokrácia, Karl Marx vagy éppen a legújabb pszichológia eredményeivel belső meggyőződésétől vezérelve, a kultúra - munka - vallás célkitűzéseit szem előtt tartva, rendkívüli kitartással dolgozott. A pénzügyi támogatás megszerzése, a kivitelezési munkák irányítása és néha maga a fizikai munka is az ő feladata volt. Ennek ellenére rendszeresen publikált, tapasztalatait feldolgozta. Lietz internátusai főleg az öntevékenység konzekvens megvalósítása miatt jó hírnévre tettek szert és fokozatosan drága, tandíjas elitintézménnyé váltak. Ezt Lietz nehezen tudta feldolgozni ben talán lelkiismeret-furdalása enyhítésére árvaházat alapított. Az első világháború kitörésekor, nacionalizmustói vezérelve, önkéntesnek jelentkezeti. A háborúból súlyos betegen tért vissza. Pedagógiai gondolatok továbbra is foglalkoztatták, most a felnőttoktatás iránt mutatott érdeklődést és népfőiskola szervezésébe kezdett. További munkásságát korai halála jún. 12. Haubinda szakította félbe. 1

2 Hermann Lietz pedagógiai munkássága H. Lietz pedagógiai munkásságának a bemutatása a leghitelesebben műveinek ismertetése, illetve a forrásmunkák elemzése által történhet. A Cecil Reddie Abbotshoime-i intézetében eltöltött egy év eredménye az 1897-ben megjelent Emlohstobba című regény. A furcsa cím Reddie intézetének anagrammájaként keletkezett. A regény szereplője Namreh /Hermann/ is könnyen azonosítható a szerzővel. Az első rész Reddie iskolájának a bemutatása után egy álomképpel fejeződik be, amelyben... Namreh egy hatalmas máglyarakást lát. Megszámlálhatatlan mennyiségű könyv ég. Még éppen ki tud kapni néhány könyvet a lángok közül... Nézi a megmentett könyvet... Piros és fekete tinta nyomait véli felfedezni benne. Gyorsan visszadobja a máglyára... a harmadik egy díszes kötésű könyv, nem kár ezt is a tűzbe vetni? A címe: A történelem alapjai. Namreh beleborzong, amikor eszébe jut, mennyi unalmas órát töltött el ezzel a könyvel.... Ennyi meddő próbálkozás után, teljesen elvesztette a kedvét a mentőakció folytatásához... De vajon mit tartalmaz ott az a másik rakás?... iskolai rendtartások... mennyi haszontalanság és micsoda hosszadalmas leírások... a legfontosabb dolgokat pedig meg sem említik bennük. Gyorsan visszadobja ezeket is a tűzbe." Az érzékletesen összefoglalt kritikai észrevételeket további helyzetértékelés egészíti ki. Az alapprobléma. A szülők a legjobb szándék mellet sem tudják a gyermekeiket nevelni, az iskola pedig még nem szokott hozzá a szó valós értelmében vett neveléshez, és eszközei sincsenek hozzá. Nyomatékosan hangsúlyozza, hogy különösen sok veszélyt rejt magában a nagyváros és az ottani életforma. Értéktelen az a nevelés, amelynek nem az idealizmus az alapja, amelyik nem hisz az emberi természet jóságában, amelyik nem hiszi az önzetlen jóság feltétlen szükségszerűségét, és a jó rossz feletti győzelmét.... De vajon ki lehet alakítani ezt a szellemiséget egy nagyvárosban is? A tanuló este végigmegy némelyik utcán, illetlen beszédet hall... és még nincs, még nem olyan kialakult a jellem, hogy az ezernyi benyomást megfelelően feldolgozza. A hagyományos oktatásra koncentráló iskola pedig úgy tesz, mintha Comenius és Locke, Pestalozzi és Herbart egyáltalán nem is lettek volna. Éppen elkezd a tanuló egy témával foglakozni, máris ott a következő. A tantárgyak nem kapcsolódnak egymáshoz, olyan ez, mintha építészeti tervrajz és kötőanyag nélkül akarnánk házat építeni. Lietz felvetette, vizsgálják meg az iskolákat, hogy mennyiben tartják be a következő három didaktikai alapelvet: 1. Az érdeklődés felkeltése. Megengedi-e a tanár a tanulóknak, hogy találjanak valamit, segítséget nyújt-e nekik a tananyag feldolgozása során? 2. Követi-e a tanár az alapvető pszichológiai útmutatásokat, gondoskodik-e a szemléltetésről, világosak-e a használt fogalmak, engedi-e a tanulókat - a tananyag emlékezetbe vésése előtt - vizsgálódni, összehasonlítani, ítéletet alkotni? 3. Figyel-e a tanár minden tanulóra, különösen a gyengébbekre? Hogyan valósul meg a differenciálás, alkalmaz-e egyénre szabott eljárásukat? Az iskola kevés figyelmet fordít a jellemformálásra, a legtöbb iskolában a tanárok a vizsgákra való felkészítéssel vannak elfoglalva. Ennek a módszerei pedig: a drill, a memorizálás és a dolgozatok íratása. Ez pedig intellektuális egyoldalúsághoz vezet, mert csak erre az egy képességre fordítanak figyelmet. Az értelem kifárad, a test, a lélek és az akarat erősítését elhanyagolják. Egyáltalában a fizikai munkával szemben előítéletet táplálnia, azt mintegy méltóságon alulinak tartva. A kirándulás, a séta, a játék pedig alig-alig jelenik meg. Ezzel szemben a nevelőiskola céljai mások: nem ismereteket, tudást akar közvetíteni, hanem a jellem alakítása a cél, nem elég az értelem és az emlékezet egyoldalú fejlesztése, minden érzékszerv, erő, a gyermeki ösztön minden pozitív megnyilvánulása erősítendő. Nem olvasni, írni stb. kell tanítani, élni kell tanítani! Melyek is a nevelőiskola eszközei? Legelőször is a tanuló természetének, hajlamainak a gondos megfigyelése és az ennek megfelelő pedagógiai eljárások kidolgozása. Fontos az oktatás nevelő-hatásának a felhasználása, azaz olyan ismeretek, készségek kialakítása a tanulóban, amelyek a gondolkodására, az érzékelésére fejtenek ki hatást, és szellemének valamennyi oldalát munkába fogják. Ez nem csak a vallástan vagy a történelem tanítása során történhet, hanem a nyelvek, vagy a természettudományok elsajátításakor is. Az oktatás nevelő hatásának érvényesüléséhez nélkülözhetetlen feltétel az, hogy a tanterv a különböző tárgyakat érintkezésbe hozza egymással. A nevelőiskola legfontosabb feladata az akaraterő, a tenni akarás kifejlesztése. Minden, ami csak a félelmen alapul, pedagógiai értelemben haszontalan. A szabad akarat az emelő, amelynek a működtetésével minden nehézség leküzdhető, és a nevelőiskolának erre kell építenie. Az értékelés, a vizsgák itt is fontos szerepet játszanak, de csak annyiban, amennyiben felkeltik a nemes verseny, és az akarat erősítésének igényét. Nem szabad arról sem megfeledkezni, hogy a tanárok képzése is alkalmazkodjon a nevelőiskola követelményeihez. Összehasonlítva az oktató és a nevelőiskola tulajdonságait, a következő jellegzetességek tárultak fel: ISKOLA 2

3 oktatást preferáló nevelést preferáló - a tanulót csak a tanítási órán alakítja - a tanuló egész napjára igényt tart - elméleti ismereteket, készségeket fejleszt - a személyiség minden oldalának az alakítására törekszik - a tanulás színhelye az osztályterem - a tanulás helye: erdő, mező, folyó, építkezés, iskola - a tanárok a tantárgy jó ismerői, vizsgákra - a fiatalos lelkületű tanárok az életre" készítenek fel készítenek fel H. Lietz a nevelés alapelveit taglaló írásában /Die Erziehungsgrundsatze-1898/ már konkrétan az internátusokra vonatkozó megállapításokat tett. A nevelés céljaként a rábízott növendékek harmonikus, önálló német ifjakká formálását jelölte meg, akik testben egészségesek, lélekben erősek, a munkában gyakorlatiasak, a tudományokban és a művészetekben alaposan képzettek, a gondolkodásuk világos és gyors, érzelmi életük gazdag, akaratuk erős és bátrak a kezdeményezésben. A nevelés színhelye nem a nagyváros, hanem valamelyik vidéki település. A kiválasztás kritériumai a következők: az iskola körül legyen kert, patak, folyó, a közelben legyenek hegyek, barlangok, kőfejtők, bányák. A történelmi környezet, amelyről sok monda, rege keletkezett előnyben részesítendő! Az internátusokban törekedni kell az egészséges életmódra, amit az alkohol és az erősen fűszerezett ételek mellőzésével, valamint sok gyümölcs és zöldség fogyasztásával lehet elérni. Figyelni kell a szellemi és a fizikai munka váltogatására. A mindennapos testgyakorlatok úgy. mint úszás, futás, torna, túrázás nélkülözhetetlenek. Minimum napi két óra testgyakorlás szerepeljen a napirendben. Erre felkelés után, a szünetekben, a délután egy részében, hetente egyszer egy teljes délután, valamint vasárnap délután kerülhet sor. Fontos a rendszeres munkavégzés is. Ez lehet kerti muzsika, építkezés vagy barkácsolás. Napi 1-2 óra ajánlatos. Sok lehetőséget kell teremteni a művészeti neveléshez: természet utáni rajzolásra, agyagozásra, gipszöntésre legalább heti két órát lehet tervezni. A zenei nevelés éneklést, hangszeres gyakorlást és koncerteket, esti közös zenélést jelent. Lietz pedagógiai koncepciójában kiemelten fontos az iskolazenekar közösséget erősítő szerepe. Az erkölcsi-vallásos és a hazafias nevelést szolgálta a reggeli és az esti imádkozás, és különösen az ünnepek, évfordulók megtartása bizonyult alkalmasnak az ilyen irányú hatás kifejtésére. Nem szabad megfeledkezni a természettudományokban és a történelem tanulmányozásában rejlő lehetőségekről sem. A spontán módon adódó lehetőségek felhasználása úgy, mint pihenő egy kiránduláson, vagy egy szép derült csillagos éjszaka, sokszor hatékonyabb, mint a tudatosan megtervezett ráhatás. Minden külső kényszer, minden, nem az adott tevékenység természetes következményeként megjelenő büntetés, vagy jutalom kerülendő! A tanárok legyenek hivatásuk lelkes gyakorlói, példamutató, követésre ösztönző kifejlett személyiségek, akik a gyermekek idősebb barátai az együttélésben, a játékban és a munkában. Lietz maga mutat követendő példát ebben, amikor hosszú utazásokra viszi a tanulókat, amikor együtt játszik a gyermekekkel. Az oktatás feleljen meg a tudomány legújabb eredményeinek. Az alkalmazott módszerek legyenek a neveléstudomány és a pszichológia nézőpontjából meglapozottak. Folyamatosan szem előtt kell tartani a gyermekek érdeklődését, a gyakorlati felhasználás és a szemléltetés lehetőségeit. A tanuló legyen a tanítás során öntevékeny, és örömmel vegyen részt az oktatásban, úgy, hogy megtanulja a jelenségek megfigyelését, gondolatok megfogalmazását és összehasonlítását és gyakorolja az ítéletalkotást is. A közvetlenül oktatásra szánt idő: napi 5 óra, a reggeli és a késő délutáni órákra elosztva. A tanterv középpontjában a német nyelv állt. Emellett 9 illetve 11 éves kortól francia és angol nyelvet is oktattak. Az idegen nyelvet mindenkor anyanyelvi tanárok tanították, a szóbeli előkészítő szakasz egy félévig tartott. Csak ezután következett az írás gyakorlása, de ez sem diktálást, kötött témájú fogalmazások írását jelentette, hanem inkább szabad stílusgyakorlatot. Maga a számonkérés sem a tanult kifejezések tételes visszakérdezéséből állt, hanem e helyett összefüggő beszédet vártak el, valamilyen tetszőlegesen választott témáról. A tanár feladata sem az volt, hogy dolgokról, személyekről, művekről előadjon. Inkább a tanulók keresésben való segítése volt a feladata, mégpedig olyan módon, hogy közben a tanulók eljussanak a tudás forrásaihoz. Érdekes az is, hogy kifejezetten fogalmazást sem tanultak, ehelyett mindenki maga keresett érdekes leírásokat, elbeszéléseket és ebből következtette ki a szabályokat. Az iskolai könyvtáros magától értetődően orientálta és segítette is a tanulókat. A kivonatok, összefoglalók, referátumok, olvasónaplók készítéséhez segítséget kérhettek a tanulók. Az idősebbektől elvárták, hogy naplót vezessenek benyomásaik, észrevételeik rögzítése céljából. A naplóvezetés akár idegen nyelven is történhetett. 3

4 A helyesírást és a nyelvtant csak bizonyos szóbeli készségek megszerzése után tanították, de akkor is a stílusgyakorlatok szövegéből visszakeresve, és csak annyit, amennyire a praktikus nyelvhasználathoz szükség volt. Az idegen nyelv tanulását hathatósan segítették a célországba tett utazások. Egyébként a többi tárgyra is jellemző volt a tanári előadás mellőzése. Ehelyett a tanulókkal együtt szerkesztették meg a tananyagot. Alapelvnek számított, hogy a tanár semmi olyalt ne mondjon, ne javasoljon, amit a tanulók maguk, illetve társaikkal közösen is megtalálhatnak. Minden feleslegesnek tűnő, nevekre és számokra vonatkozó ismeret nyugodt lélekkel elhagyhatna. A múltból is csak az a fontos, amire a jelenben való eligazodáshoz feltétlenül szükség van. A matematika és a természettudományok oktatását összhangba hozták a kereskedelem és az ipar igényeivel. A matematikai példák anyaga a gyakorlati életből került ki. Bevezették a könyvelés tanítását is. A fizika, a kémia és a biológia tanítása is hasonló alapelvekre épült. A tantárgyi koncentráció megvalósítása érdekében két tantárgyi blokkot hoztak létre: a nyelvi-történelmi és a természettudományi-matematikai blokkot. A kettő között a földrajz és a kultúrtörténet biztosította az átmenetet. Az átvezetés biztosításában szerepet szántak a vallástannak is, ami ebből adódóan nem tételszerű, absztrakt, a gyermekektől távoli. ismereteket jelentett. A vallástan legfőbb feladata: a gyermekben szunnyadó, tudattalan erkölcsi-vallási megnyilvánulások tudatosulásának elősegítése, az Istennel és az emberekkel szembeni kötelességteljesítés szükségességének megértetése, valamint egy erős, zárt kötésre épülő életvitel és világszemlélet megalapozása volt. A tehetségesebb tanulók esetében- a szülők kérésére - lehetőség volt a latin illetve a görög nyelv tanítására is. A tanítás hatásos kiegészítői voltak a hetente megrendezésre került nyilvános viták is. Ezekre a szónoklás szabályainak, az újságolvasás és a hangos tagolt felolvasás gyakoroltatásával készítették fel a tanulókat. Az így felfogott oktatáshoz szervesen hozzátartozott a taneszközök, a szemléltető eszközök és a szertárak gazdag hálózata. Az oktatási feladatok szervezésénél a legfőbb követendő elv: nem szabad megfeledkezni arról, hogy minden nevelés valójában önnevelés, ami nem más, mint az erkölcsi jellem kifejlesztése a személyiség kiteljesedése és az emberi nem szolgálata érdekében. Az előzőekben leírtakat viszont nem, vagy csak alig-alig vették figyelembe a ' vizsgáztatás során. Maga Bismarck a vaskancellár" is kifogásolta ezt a gyakorlatot Tönkre fogunk menni a vizsgáztatás mostani gyakorlata miatt, a legtöbben, akik végül sikeresen levizsgáznak, úgy elfáradnak, hogy képtelenek mindenfajta kezdeményezésre és általában minden őket érő kihívásra elutasítóan reagálnak. Lietz a felejtés jelenségének elemzésével közelítette meg a vizsgák problémáját. Gondolatmenete a következő: a vizsgák célját, szerepét teljesen félreértik, mert arra törekszenek, hogy a megszerzett ismereteket a lehető leghosszabb ideig megtartsák. Holott mindenki számára ismert tény, hogy a vizsgák után az ismeretek jelentős része feledésbe merül. Azt érettségi vizsga utáni évben már 25%, öt év múlva 50% és 10 év elteltével már a megszerzett ismeretek 75%-a felejtődik el. A pszichológusok véleménye szerint ez a felejtés egyúttal szellemi fejlődésünk és teljesítőképességünk továbbfejlődésének a biztosítéka is. Ezért, a vizsgák során nem azt kellene ellenőrizni, hogy egy adott ismeretanyagot meddig tartunk emlékezetünkben, hanem inkább arról van szó, hogy az elsajátítás, a megértés és a feldolgozás során milyen szellemi erőfeszítést tettünk. Ha ez megtörtént, akkor a tananyag eleget tett a céljának, és a tartalmi ismeretek már minden károsodás nélkül veszendőbe mehetnek. Amennyiben ez így történik, ez azzal az előnnyel jár, hogy a szellem újra szabaddá válik új benyomások felvételére. További problémát jelent egyes kétes értékű gondolatok kritikátlan utánzásszerű átvétele is. Így például az ismétlés a tudás anyja" kijelentés, az ismétlés mechanikus alkalmazásával és a túlzással pontosan ellenkező hatást ér el, és ezáltal valójában az ismeretszint csökkenését is okozhatja. Lietz nem állt meg az alapelvek megfogalmazásánál, hanem következtetéseket vont le minden egyes tantárgyi vizsgára vonatkozóan is. Ezek közül Lietz gondolkodásának szemléltetése céljából a történelem tantárgyi vizsgára vonatkozó észrevételei a következők. Lietz a szóbeli, mint az írásbeli vizsgákon olyan tág témákat kell kijelölni, amelyekről feltételezhető, hogy a tanuló foglalkozott velük, valamint a válasz során a tanulónak lehetősége lesz gondolkodásának és ítéletalkotásának a bemutatására. Ezért a vizsgáztatásra kijelölt téma ne annyira az emlékezet, hanem inkább a gondolkodási képesség vizsgálatát célozza, azáltal hogy a tanulónak lehetőséget adunk a jelenségek okainak és következményeinek feltárására, az ítéletalkotásra és az összehasonlításra. Így például, nem csak azt kérdezzük, hogyan zajlott le az 187o-71-es háború, hanem inkább így fogalmazzuk meg a feladatot: mutassa ki az 187o körüli francia és német viszonyok elemzése segítségével, hogy a háború kimenetele negatív lesz. A tanulónak két-három hasonló jellegű feladatot kell adni, hogy választani tudjon közülük. Miután nyugodt körülivények között gondolkozott a témán, összefüggő beszédben, tanári megszakítás nélkül válaszolhat. A kiegészítő kérdések csak a helyes megértés elősegítését szolgálják. A gondolatkörbe nem illő, csak az emlékezetszerű tényanyag tudását ellenőrző kérdések nem tehetők fel. 4

5 Ehhez hasonló gyakorlatias észrevételeket fogalmazott meg Lietz az idegen nyelvi és a természettudományi vizsgákkal kapcsolatosan is. Lietz munkásságának értékelése Hennann Lietz közvetlen utóda az internátusok irányításában, Alfred Andreesen így emlékezett az alapítóra Sohasem láttam eddig, ilyen cselekvőkész, energikus, rendkívül erős erkölcsi akarattal bíró, bátor és konzekvens gondolkodót, mint Hermann Lietz volt, aki mindemellett még szívében jóságos is maradt. Lietz kortársa Kohl egy távolabbi perspektívából emlékezett: A nevelő mindig azon jövő igézetélcen éli az életét, amely számára az ifjúság lelkében a talajt előkészíti. Hermann Lietz azon kevés kiemelkedő tanár közé tartozott, akik utópisztikus álmaikat meg tudták valósítani. A kemény munka, az iskolai tevékenység hétköznapjai során is ébren tartotta tanulóiban a vágyat a megújuló emberség ideája iránt, amelyért a jövőben mindannyiuknak folytonosan küzdeni kell. Hermann Lietz korai írásainak a tanulmányozása hozzásegít a L.E.H.- mozgalom kialakulásának megismeréséhez. Az írások elemzése alapján megállapítható, hogy a L.E.H.modell valójában a jellemformálást előtérbe helyező angol és a német úgynevezett tudósiskola legjobb hagyományainak egyesítésével keletkezett. A hagyományos német iskolával szemben Lietz egyértelműen elutasító magatartást tanúsít. A koncepció német elemét, a német kultúra legtermékenyebb és legeredetibb időszakához, a romantika eszmerendszeréhez valóvisszatérésből hozta magával. A célkitűzést tekintve egy lépést visszament, az alkalmazott módszerek tekintetében pedig egy lépéssel a korabeli iskolák elé ment. A célokat tekintve ez az idealizmusból való kiindulást jelentette, a módszerek vonatkozásában pedig a tantárgyi koncentrációra, az értékelésre, a vizsgáztatásra és főleg a tanulói öntevékenységre alapozott eljárások pedagógiai gyakorlattá alakítását jelentette. Ezeket a nemes célkitűzéseket pedig csak akkor lehetett elérni, ha azokat a tényezőket, amelyeket a pedagógiai gyakorlat csak igen nehezen tudott befolyásolni, így például a nagyvárosi környezet, vagy a szülők közvetlen hatása, időlegesen kiiktatásra kerülnek. Ez az a sajátosság, amely a Lietz-féle internátusok specifikumát jelenti. Persze az internátusok további életében pótolni kell a kieső hatásokat, így a csoportok családdá" alakulnak. Más elemek, mint például a Reddie iskolájából átvett tanulói önkormányzat gyakorlata, a német viszonyok között az erőfeszítések ellenére is ellaposodott. Ezzel együtt megalapozottan állítható, hogy a L. E. H. - mozgalom ösztönzően hatott a reformpedagógia fejlődésére, hiszen az 192o-as évek életközösségi" iskolái, a Jénaplaniskolák és a szabad Waldorf-iskolák is előzményként, kiindulópontként hivatkoznak a Landerziehungsheimek" pedagógiai tevékenységére. Felhasznált irodalom: In. Bábosik István és Széchy Éva (szerk ): Új tehetségek és kutatási eredmények a hazai neveléstudományban ELTE BTK o. 5

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

Különös közzétételi lista Gimnázium. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös közzétételi lista Gimnázium. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Gimnázium 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához S. Végzettsége Szakképzettsége 1. egyetem magyar nyelv és

Részletesebben

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége,

Részletesebben

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége,

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként. testnevelés szakos tanár

KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként. testnevelés szakos tanár KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként Pedagógus végzettsége: biológia- testnevelés szakos tanár magyar nyelv és irodalom szakos tanár, felsőfokú informatikai végzettség testnevelés

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280 Kedves Tanuló! Bizonyára nehéz feladat előtt állsz, hiszen döntened kell arról, hogy milyen iskolában akarsz tanulni az elkövetkezendő néhány évben. Tájékoztatónkkal szeretnénk számodra segítséget nyújtani,

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

1 tanóra hetente, összesen 33 óra

1 tanóra hetente, összesen 33 óra Művelődési terület Tantárgy Óraszám Évfolyam Ember és társadalom Regionális nevelés 1 tanóra hetente, összesen 33 óra nyolcadik Iskolai végzettség ISCED 2 Tanítási nyelv Ez a tanmenet a Szlovák Köztársaság

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest IX. Kerületi Szent Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A L SÓ TAGOZAT P edagógiai programunkban célul tűztük ki, hogy minden tanulónkat képességének megfelelő szinten

Részletesebben

Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai A Pedagógiai Programban foglaltak szerint: 2.11 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái Követelmények: Számon

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA. 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként

KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA. 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként Pedagógus végzettsége: biológia- testnevelés szakos tanár magyar nyelv és irodalom szakos tanár, felsőfokú informatikai

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

Helyi tanterv melléklete

Helyi tanterv melléklete Helyi tanterv melléklete 1. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások, óraszámaik, tananyag és követelmény 1.1. Az 1-4. évfolyamon tanított tantárgyak

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú mellékletének értelmében a nevelési-oktatási intézmények az alábbi adatokat, információkat kötelesek honlapjukon (is) közzé tenni: 1. A pedagógusok

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015. OKTÓBER 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2016/2017. tanévben induló osztályaink

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015. OKTÓBER 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2016/2017. tanévben induló osztályaink KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015. OKTÓBER 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2016/2017. tanévben induló osztályaink 01 kód magyar angol két tanítási nyelvű gimnáziumi osztály Az angol nyelv és kultúra

Részletesebben

OKTATOTT IDEGEN NYELV

OKTATOTT IDEGEN NYELV Az iskola neve: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 1. Telefon/fax: 06-56/390-002 E-mail: tmbercsenyi@gmail.com Igazgató: Kocsis

Részletesebben

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20 Az iskola neve: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 1. Telefon/fax: 06-56/390-002 E-mail: tmbercsenyi@gmail.com Igazgató: Kocsis

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV 1. Neme 2. Születési éve 3. Lakhelye 1 4. Melyik évben végzett? 5. Melyik szakon végzett? 2 6. Milyen tagozaton végzett? 7. Idegen nyelv ismerete

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

Miskolci Tagintézmény Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium

Miskolci Tagintézmény Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Miskolci Tagintézmény Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium JELENTKEZÉS Iskolánkról: A Bencés Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Miskolci Tagintézménye 2009. szeptember 1-jén nyitotta

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Érettségi felkészítés Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Alapvető információk Az iskola az alaptantervi órákon a középszintű érettségi vizsgához nyújt képzést, a

Részletesebben

Tantárgyi struktúra és óraszámok. (2014/2015. tanévtől)

Tantárgyi struktúra és óraszámok. (2014/2015. tanévtől) Tantárgyi struktúra és óraszámok (2014/2015. tanévtől) Tantárgyi struktúra és óraszámok Kötelező tantárgyak és óraszámok Óraterv a helyi tantervekhez 7 12. évfolyam hat évfolyamos gimnázium Tantárgyak

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához egyetem + 5 Főiskola 6 Főiskola Tanító, német sorszám Iskolai végzettség

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztását

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztását 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztását Legmagasabb iskolai végzettség Szakképzettség 2011/2012. tanévben tanított tantárgy angol nyelv

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ Kecskeméti Katona József Gimnázium Becsület és dicsőség az érdemesnek! 6000 Kecskemét, Dózsa György u. 3. Telefon: 76/481-583 www.kjg.hu OM azonosító: 027944 A 2016-2017. tanévben

Részletesebben

Az iskolában folyó felnőttoktatás

Az iskolában folyó felnőttoktatás Az iskolában folyó felnőttoktatás Munkarend A 2015/2016-os tanévben esti és levelező munkarendben kezdjük meg a felnőttoktatási tevékenységünket. Egy tanévben 36, - végzős okon 32 - tanítási héttel számolunk.

Részletesebben

Az értelmi nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015

Az értelmi nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015 Az értelmi nevelés Dr. Nyéki Lajos 2015 Bevezetés Az értelmi nevelés a művelődési anyagok elsajátítására, illetve azok rendszeres feldolgozásával az intellektuális képességek fejlesztésére irányul, és

Részletesebben

Sarkadi Általános Iskola

Sarkadi Általános Iskola Sarkadi Általános Iskola Pedagógiai Programja 2015. 0 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei... 3 1.1.1. Az nevelő-oktató munkánk sajátos pedagógiai

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás)

Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás) Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás) 1. A felvételi vizsgák jelentkezési határideje: 2014. december 9. (kedd)-ig jelentkezés a hat és a négy, illetve öt évfolyamos képzésre jelentkezők

Részletesebben

Résztvevői ütemterv. A Szabad hozzáférésű komplex természettudományos tananyagok tanórai és tanórán kívüli felhasználása c. továbbképzési program

Résztvevői ütemterv. A Szabad hozzáférésű komplex természettudományos tananyagok tanórai és tanórán kívüli felhasználása c. továbbképzési program Résztvevői ütemterv A Szabad hozzáférésű komplex természettudományos tananyagok tanórai és tanórán kívüli felhasználása c. továbbképzési program A továbbképzés: alapítási engedély száma: óraszáma (megszerezhető

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tantárgy Létszám Iskolai végzettség Szakképesítés Magyar nyelv és irodalom 3 főiskola

Részletesebben

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A tanulmányi munka értékelése 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A pedagógus a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel

Részletesebben

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás)

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) A vallás Vallásnak tekintünk minden olyan eszmerendszert, amely az emberi és társadalmi élet végső kérdéseire, az élet értelmére és céljára

Részletesebben

Pedagógiai program. I. rész NEVELÉSI PROGRAM

Pedagógiai program. I. rész NEVELÉSI PROGRAM Pedagógiai program I. rész NEVELÉSI PROGRAM Orosháza 2015. TARTALOMJEGYZÉK I. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI... 4 1. A társadalmi igény és az egyéni

Részletesebben

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása 1. sz. melléklet Melykóné Tőzsér Judit iskolai könyvtári szakértő véleménye alapján módosítva 2005. jan. 5-én. Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása Az iskolai könyvtár gyűjtőkörének alapelvei A Könyvtár

Részletesebben

FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL

FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL Hargita Megye Tanácsa RO-530140 Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám Tel.: +4-0266-207700, Fax: +4-0266-207703, info@hargitamegye, www.hargitamegye.ro FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL A román nyelv és

Részletesebben

Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól. Részlet az intézmény Helyi tantervéből

Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól. Részlet az intézmény Helyi tantervéből Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól Részlet az intézmény Helyi tantervéből 8. A tanuló értékelése, minősítése, ellenőrzése A nevelő-oktató munka értékelésének

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista 2013/2014. tanév Kisboldogasszony Katolikus Általános iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM 201747 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi

Részletesebben

Képzési rend 2016-2017. tanév. Iskolánk képzési rendje és pontszámítás az egyes képzési formákban

Képzési rend 2016-2017. tanév. Iskolánk képzési rendje és pontszámítás az egyes képzési formákban Képzési rend 2016-2017. tanév Iskolánk képzési rendje és pontszámítás az egyes képzési formákban 9. A humán tantervű osztály magyar nyelv és irodalom csoport (17 fő) Tagozatkód: 001 1. : angol nyelv, német

Részletesebben

A TESTNEVELÉS ÉS SPORT VALAMINT MÁS MŰVELTSÉGTERÜLETEK TANANYAGÁNAK KAPCSOLÓDÁSI PONTJAI DR. PUCSOK JÓZSEF MÁRTON NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TSI

A TESTNEVELÉS ÉS SPORT VALAMINT MÁS MŰVELTSÉGTERÜLETEK TANANYAGÁNAK KAPCSOLÓDÁSI PONTJAI DR. PUCSOK JÓZSEF MÁRTON NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TSI A TESTNEVELÉS ÉS SPORT VALAMINT MÁS MŰVELTSÉGTERÜLETEK TANANYAGÁNAK KAPCSOLÓDÁSI PONTJAI DR. PUCSOK JÓZSEF MÁRTON NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TSI TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0009 Szakmai szolgáltató és kutatást

Részletesebben

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia mint tudomány Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia tárgya, jellegzetes vonásai A neveléstudomány tárgya az ember céltudatos, tervszerű alakítása. A neveléstudomány jellegét tekintve társadalomtudomány.

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra. a 2015/2016. tanévben

Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra. a 2015/2016. tanévben Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra a 2015/2016. tanévben A 11. (12-13.) évfolyamon a tanrend az érettségi - felsőoktatási felvételi igényekhez igazodik Tanulóink korábbi választásuktól

Részletesebben

Pedagógiai alapfogalmak. Dr. Nyéki Lajos 2015

Pedagógiai alapfogalmak. Dr. Nyéki Lajos 2015 Pedagógiai alapfogalmak Dr. Nyéki Lajos 2015 Pedagógia Az ókori görög nevelés fogalom a) agógé - fegyelmezés b) trophé ápolás a hetedik életévig c) paideia a szabad görög fiúgyermek testi és szellemi nevelése

Részletesebben

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs Alulteljesítő tehetségek Kozma Szabolcs. MOTTÓ Az eredetiség nem azt jelenti, hogy olyat mondunk, amit még senki nem mondott, hanem, hogy pontosan azt mondjuk, amit mi magunk gondolunk. James Stephens

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

A Petőfi Sándor Gimnázium értékelési kézikönyve. Érvényes 2011. szeptember 1-től

A Petőfi Sándor Gimnázium értékelési kézikönyve. Érvényes 2011. szeptember 1-től A Petőfi Sándor Gimnázium értékelési kézikönyve Érvényes 2011. szeptember 1-től I. HUMÁN-ESZTÉTIKAI MUNKAKÖZÖSSÉG Értékelési szempontok: Az értékelést az alábbi tantárgyak osztályozásakor vesszük figyelembe:

Részletesebben

A SZERB ANTAL GIMNÁZIUM

A SZERB ANTAL GIMNÁZIUM A SZERB ANTAL GIMNÁZIUM DIÁKJAINAK ETIKAI KÓDEXE átdolgozása készült: 2011. október Elfogadta: a Szerb Antal Gimnázium nevelőtestülete 2011. október 24-én Elfogadta: a Szerb Antal Gimnázium diákönkormányzata...

Részletesebben

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN GONDA ZSUZSA A kutatás-fejlesztés közvetlen céljai Szakmai-módszertani

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

T.E.S.I. Stratégia 2020 fejlesztési lehetőségek az iskolai testnevelésben. Tata 2014.01.30.

T.E.S.I. Stratégia 2020 fejlesztési lehetőségek az iskolai testnevelésben. Tata 2014.01.30. T.E.S.I. Stratégia 2020 fejlesztési lehetőségek az iskolai testnevelésben Tata 204.0.30. Stratégia Nemzetközi és hazai helyzetelemzésen alapszik Rövid és középtávú konkrét beavatkozások 204-2020- as időszakra

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2012.10.30. TANULMÁNYI TERÜLETEK

Részletesebben

Pedagógiai program. Ózdi József Attila Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium. 3600 Ózd Bem út 14.

Pedagógiai program. Ózdi József Attila Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium. 3600 Ózd Bem út 14. 2013 Pedagógiai program Ózdi József Attila Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium 3600 Ózd Bem út 14. 1 Tartalom 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 3 1.1 A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI,

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. főiskola magyar nyelv és

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA A vizsga részei II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM A DEBRECENI EGYETEM PARTNERISKOLÁJA 4400 NYÍREGYHÁZA, KISS ERNİ u. 8. Tel.: 42/311-920 e-mail: nyhvpg@freemail.hu

Részletesebben

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Az iskola neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Az iskola OM-azonosítója: 028300

Részletesebben

Pedagógiai pszichológia

Pedagógiai pszichológia ."! Kelemen László Pedagógiai pszichológia Negyedik kiadás M\ «, t U. ^ i 1 t Tankönyvkiadó, Budapest, 1988 Tartalomjegyzék I. RÉSZ. A pedagógiai pszichológia általános kérdései 1. FEJEZET. A pedagógiai

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők!

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők! Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. /: (27)532-115 E-mail: godinemeth@invitel.hu : www.godinemeth.hu OM: 032351 Előzetes információk a beiratkozásról

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM SZENT BENEDEK KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 9500 CELLDÖMÖLK, JÓZSEF A. U. 1. OKTATÁSI AZONOSÍTÓ: 036589

PEDAGÓGIAI PROGRAM SZENT BENEDEK KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 9500 CELLDÖMÖLK, JÓZSEF A. U. 1. OKTATÁSI AZONOSÍTÓ: 036589 PEDAGÓGIAI PROGRAM SZENT BENEDEK KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 9500 CELLDÖMÖLK, JÓZSEF A. U. 1. OKTATÁSI AZONOSÍTÓ: 036589 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Miskolci Magister Gimnázium OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 2013/2014-es tanév 11. osztály Készítette : Berecz Mária OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKATERV Az osztályfőnöki órák tematikája illeszkedik iskolánk nevelési koncepciójába

Részletesebben

A csongrádi ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

A csongrádi ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN A csongrádi ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN Iskolánk a 2009/2010-es tanévtől kezdődően vezette be a kompetenciaalapú oktatást a TÁMOP 3.1.4./08/2. pályázat keretében. A pályázat egyik kötelezően megvalósítandó

Részletesebben

Tisztelt Intézményvezető! Tisztelettel megkérjük, tegye lehetővé, hogy tanító szakos, levelező tagozatos I. éves hallgatónk

Tisztelt Intézményvezető! Tisztelettel megkérjük, tegye lehetővé, hogy tanító szakos, levelező tagozatos I. éves hallgatónk EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR DÉKÁNHELYETTES 1126 Budapest, Kiss János altb. u. 40. Telefon: 487-81-32 Fax: 487-81-96 http://www.tok.elte.hu Tisztelt Intézményvezető! Tisztelettel

Részletesebben