JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MÁJUS 24-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 24-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL"

Átírás

1 Polgármesteri Hivatal Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MÁJUS 24-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: /2012. (V. 25.) Határozatok száma: /2012.(V. 24.) Törtel, május 24. 1

2 Jegyzőkönyv Készült: május 24-én, Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testületének ülésén. Helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme. Godó János Polgármester tisztelettel köszönti a Képviselő-testület tagjait, Bizottsági tagokat, Dr. Majtényi Erzsébet Jegyző asszonyt, Dr. Mihály Erzsébet gyermekorvost, Farkasné Marticsek Máriát, a Polgármesteri Hivatal gyermekvédelmi feladatok ellátásával megbízott előadóját, Szekeresné Godó Vandát, a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Törteli Területi családgondozóját, Mezei Györgynét, a Szent István Király Általános Iskola gyermekvédelmi felelősét, majd a Képviselő-testület ülését megnyitja. Megállapítja, hogy 5 fő Képviselő jelen van, az ülés határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőknek felkéri Vágó Sándor és Vincze Imre Képviselőket. Mielőtt javaslatot tesz az ülés napirendi pontjaira javasolja, hogy az ülés 8. napirendi pontjaként jelzett évi gyermekvédelmi feladatokról szóló beszámoló kerüljön az 1.) napirendi pontként megtárgyalásra. A Képviselő-testület tagjai az ülés napirendi pontjait a módosítási javaslattal együtt egyhangú igen szavazással elfogadták. Napirendi pontok Előadó 1.) A évi gyermekvédelmi feladatokról szóló Farkasné Marticsek Mária, a beszámoló. Polgármesteri Hivatal gyermekvédelmi feladatok ellátásával megbízott előadója 2.) Déryné Művelődési Központ és Könyvtár Godó János Polgármester élére vezetői pályázat kiírása. 3.) Önkormányzati Szervezeti és Működési Dr. Majtényi Erzsébet Jegyző Szabályzat módosítása. 4.) A tiltott, kirívóan közösségellenes Dr. Majtényi Erzsébet Jegyző magatartásokról, valamint a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás elkövetőjével szembeni pénzbírság kiszabásának szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása. 5.) Polgárőrség munkájának anyagi támogatása. Godó János Polgármester 6.) Vodafon bázisállomás bérleti szerződésének Dr. Majtényi Erzsébet Jegyző módosítása. 7.) A Víziközmű szolgáltatásról szóló törvényből adódó Godó János Polgármester önkormányzati és üzemeltetői feladatok meghatározása. 2

3 8.) Előterjesztés a Törtel Községért cím adományozásáról. Godó János Polgármester (Zárt ülés keretében.) 1. Napirendi pont Godó János Polgármester ismerteti, hogy a évi gyermekvédelmi feladatok ellátásával kapcsolatos írásbeli beszámolót a Polgármesteri Hivatal gyermekvédelmi feladatait ellátó Farkasné Marticsek Mária elkészítette, melyet a Képviselők számára írásbeli előterjesztésként rendelkezésre bocsátottunk. (A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Megkérdezi Farkasné Marticsek Mária előadót, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni. Farkasné Marticsek Mária Előadó köszöni a szóbeli kiegészítés lehetőségét, de úgy érzi, az írásbeli beszámolóban igyekezett munkáját tömören, lényegre törően összefoglalni. Természetesen azonban a felmerülő kérdésekre szívesen válaszolni fog. Koncz Margit, a Déryné Művelődési Központ és Könyvtár Igazgatója megköszöni Farkasné Marikának a részletes beszámolót, melynek alapján, mint kívülálló, igazán részletes tájékoztatást és képet kapott. Megkérdezi, mikor lehet egy gyermeket a családból kiemelni? Farkasné Marticsek Mária Előadó ismerteti, hogy abban az esetben, ha a gyermek életveszélyben van, vagy ellátása, gondozása nem biztosított. Első fokú gyámhatóság lévén felettes szervünk a Városi Gyámhivatal. Mi helyi viszonylatban ismerjük a családok körülményeit, de csak ideiglenes döntést hozhatunk, a jogszabály értelmében egy-egy adott eset anyagát a Gyámhivatalhoz kell beterjesztenünk, döntéseinket kellően alá kell támasztani, amelyet a Gyámhivatal felül bírálhat és adott esetben visszahelyezheti a gyermeket. Erre már volt konkrét példa. Dr. Gubik Zoltán Alpolgármester megköszöni a beszámolót és az éves munkát. Nagy érzelmeket vált ki az emberből egy ilyen beszámoló, de sajnos segíteni nem sokat tudunk. Farkasné Marticsek Mária Előadó szerint munkájuknak sajnos csak igen ritkán van eredménye. Dr. Mihály Erzsébet Gyermekorvos kér szót és elmondja, azt vette észre, hogy a nevelőszülők egyre nehezebben jutnak pénzükhöz, késik, csúszik a kifizetés. Talán ezért is nehézkes a családból való kiemelés. Dr. Gubik Zoltán Alpolgármester tapasztalata szerint sok nevelőszülő szeretne munka nélkül pénzt keresni, viszont ismer munkáját komolyan ellátó, tisztességes nevelőszülőket is, akik sajátjukként szeretik és gondozzák a hozzájuk kerülő gyermekeket. Godó János Polgármester szerint a gyermekeknek az lenne a legmegfelelőbb, ha családban nőnének fel, azonban nem mindegy, hogy milyen az a család. Az igazi család modell visszaállítására lenne első sorban szükség. Megköszöni Farkasné Marticsek Máriának, a Polgármesteri Hivatal gyámügyi előadójának és Szekeresné Godó Vandának, a Ceglédi Kistérségi Társulás Törteli Területi családgondozójának a szélmalomharchoz hasonlító, áldozatos munkát. További kérdés, hozzászólás nem érkezett a napirendi ponttal kapcsolatban, ezért Godó János Polgármester szavazásra kéri a Testület tagjait, akik 5 igen szavazattal meghozták az alábbi határozatot: 3

4 34./2012.(V.24.) számú Képviselő-testületi határozat 1.) Törtel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 96. (6) bekezdése alapján a Törtel Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak évi ellátásáról készített átfogó értékelést és azt elfogadta. A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki Farkasné Marticsek Mária főmunkatárs odaadó és kitartó munkájáért, jó egészséget kíván további tevékenységéhez. 2.) Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Dr. Majtényi Erzsébet Jegyző Asszonyt, hogy az értékelést küldje meg a Pest Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának. Felelős: Godó János Polgármester Dr. Majtényi Erzsébet Jegyző 2. Napirendi pont Godó János Polgármester ismerteti, hogy a Déryné Művelődési Központ és Könyvtár vezetői pályázatának kiírásával kapcsolatos előterjesztés a Képviselő-testület Jogi és Ügyrendi Bizottsága, Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága és Művelődési, Egészségügyi és Sportbizottsága május 22-én megtartott együttes ülésén megtárgyalásra került. Dr. Majtényi Erzsébet Jegyző ismerteti, hogy Törtel Község Önkormányzatának fenntartásában üzemel a Déryné Művelődési Központ és Könyvtár, melynek vezetésére irányuló megbízás július 15. napjával lejár. A Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény kulturális ágazati végrehajtásáról rendelkező 150/1992. (XI. 20.) Kormányrendelet 3. számú melléklete értelmében a községi könyvtár, közművelődési intézmény igazgatója magasabb vezetőnek minősül, aki megbízott jogállású igazgatóként feladatait közművelődési szakmai munkaköre mellett látja el a Kjt. 23. (1) bekezdésében előírtak szerint. A Kjt. 20/B. -a elrendeli továbbá, hogy a vezető beosztás betöltésére - jogszabályban meghatározott feltételekkel - az irányítói jogkört gyakorló Képviselő-testület pályázatot írjon ki, a benyújtott pályázatok véleményezésével szakmai bizottságot bízzon meg, mely bizottságnak kötelezően tagja kell legyen az intézmény közalkalmazotti tanácsának és a reprezentatív szakszervezetnek delegáltja, továbbá egy országos szakmai szervezet képviselője is. A pályázati felhívást a Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján kell közzétenni, a közzététel hivatalos napjának a megjelenés napját tekintve, melytől számított 30 napnál a pályázatok benyújtási határideje nem lehet kevesebb. A felhívást és a pályázati határidőt az Önkormányzat internetes honlapján is ismertetni kell. A pályázati eljárás közművelődési intézményben történő lefolytatásának szabályait a 150/1992. (XI. 20.) Kormányrendelet ai tartalmazzák, melyek a csatolt pályázati 4

5 felhívásban foglaltakkal megegyezően meghatározzák a kötelezően elvárt képesítési és szakmai gyakorlati feltételeket. Ismerteti, hogy a Bizottságok összevont ülésén javaslat született arra vonatkozóan, hogy a pályázati feltételek közül töröljék a B kategóriás jogosítvány meglétét. Az intézményvezetés és a szakmai feladatok ellátásának folyamatossága és a pályázati eljárás eredményes lebonyolítása érdekében kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az igazgatói állás betöltésére a Bizottságok által javasolt módosításokat figyelembe véve írja ki a pályázatot. Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a kiírás tartalmát tárgyalja meg és amennyiben a feltételekkel egyet ért, a határozati javaslat elfogadásával indítsa el a fent nevezett munkakörök betöltéséhez szükséges eljárást. Koncz Margit, a Déryné Művelődési Központ és Könyvtár Igazgatójának kérdésére Dr. Majtényi Erzsébet Jegyző ismerteti, hogy az intézmény vezetője augusztus 3-tól fogja betölteni pozícióját. Koncz Margit, a Déryné Művelődési Központ és Könyvtár Igazgatója kér szót és ismerteti, hogy a tegnapi nap folyamán Polgármester úrral és Jegyző asszonnyal történt egyeztetés során kiderült számára, hogy valóban lehetséges 5 évnél rövidebb időre kiírni a pályázatot. Bár a Képviselő-testület a tavalyi évben az intézmény Alapító Okiratában elfogadta az 5 évre szóló kinevezést. 25 éves közalkalmazotti jogviszonnyal a háta mögött úgy gondolja, hogy a Déryné Művelődési Központ és Könyvtár igazgatói álláshelyét 6 hónapra megpályáztatni komolytalan. Polgármester úr tudja, hogy mi a szándéka a Művelődési Központtal, mert bármilyen változás lenne az intézmény működtetésében, akkor lehetne módosítani, de nem tudja, hogy mi értelme lesz majd újból kiírni a pályázatot, ez majd ki fog derülni idővel. Véleménye szerint az évek alatt tett annyit az asztalra, és bízik abban, hogy nem ő ellene történik ez az egész. Bízik abban, hogy a Képviselők elismerik a munkáját és nem törekszenek az eltávolítására. Sokkal jobban viseli az igazságot, ha a Képviselő-testület őt alkalmatlannak találja a vezetésre, de valószínű, hogy fél évre nem fog pályázatot benyújtani. Lehet, hogy meggondolja még, de úgy érzi, hogy fél évre nincs értelme. Amennyiben nem lesz pályázó, mint művelődés szervező ugyan úgy fogja végezni a munkáját, mint eddig, teszi a dolgát. Csodálkozik azon, hogy a Képviselő-testület fél évre írja ki a pályázatot. Vágó Sándor Képviselő kér szót és elmondja, mint a Művelődési, Egészségügyi és Sportbizottság elnöke, Koncz Margit Igazgató nővel együtt tudott dolgozni az eddig eltelt időszakban. Gazdasági kérdésekben azonban tanácstalan, nem lehet tudni előre, hogy a feladat finanszírozás hogyan fog alakulni a jövőben. Koncz Margit, a Déryné Művelődési Központ és Könyvtár Igazgatója érti és tudja, milyen helyzetben van az Önkormányzat, a Malom üzemeltetése rendkívül nehéz. Mindig azon gondolkodik, hogy hogyan lehetne a költségeken faragni, melyre már kért és kér is ötleteket. Sok a bérköltség is, az övé és a könyvtáros bére a legmagasabb, de 36 éves munkaviszony után ezt írja elő a törvény. Gondolkodott azon is, hogy a takarítást 4 órában oldja meg, de a két épület takarítása többet igényel. Gondolkodott azon is, hogy visszaköltöznek a régi épületbe, azonban ebben a Képviselő-testületnek kell meghoznia a döntést. Az egyéb számlák minimálisak, a bér és a rezsi viszi el a költségeket. Elfogadja a Képviselő-testület döntését, de nem ígéri meg, hogy fél évre benyújtja a pályázatot. Az intézmény Alapító Okiratában a jelenlegi Testület szavazta meg, hogy az intézmény igazgatójának megbízatása 5 évre szól. Godó János Polgármester szerint az intézmény Alapító Okiratát a következő ülésen módosítani kell. 5

6 Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett, a Képviselő-testület tagjai 5 igen szavazattal meghozták az alábbi határozatot: 35./2012.(V.24.) számú Képviselő-testületi határozat a Déryné Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezetői pozíciójának betöltésére kiírandó pályázat tárgyában Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Törtel Község Önkormányzata által fenntartott Déryné Művelődési Központ és Könyvtár magasabb vezetői (igazgatói) állásának betöltésére pályázatot hirdet az 1. számú melléklet szerinti tartalommal. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt a pályázati felhívás közzétételére. Felelős: Godó János polgármester dr. Majtényi Erzsébet jegyző Határidő: azonnal 35./2012. (V.24.) határozat 1. sz. melléklete Törtel Község Önkormányzata a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Déryné Művelődési Központ és Könyvtár igazgató (magasabb vezető) munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, december 31. napjáig szól. A munkavégzés helye: Pest megye, 2747 Törtel, Dózsa György út A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A művelődési központ és könyvtár vezetése, teljes jogkörű képviselete, Felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért. Kiemelt feladata a település kulturális örökségének megőrzése, ápolása, rendezvények szervezése. Az önkormányzat lapjának megjelentetése. Pályázatok folyamatos figyelemmel kísérése, pályázatírás. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek: Főiskola, 150/1992.(XI.20.) Korm. r. 6/A és 6/B szerint, 150/1992.(XI.20.) Korm. r. 6/A (1) c.) és 6/B c.) pontja szerint - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat, Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, rendelkezik a munkaköre ellátásához szükséges magyar nyelvtudással, büntetlen előélet, cselekvőképesség Elvárt kompetenciák: Szervezőkészség, kommunikációs képesség, terhelhetőség, kreativitás. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: szakmai önéletrajz, az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel, iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okmányok másolata, 6

7 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, a pályázó nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglaltak személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozat arról, hogy a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 12. (4) a) pontja értelmében hozzájárul-e pályázatának nyílt ülésen való tárgyalásához A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban augusztus 3. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: június 29. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Godó János, polgármestertől a 06/ es telefonszámon kaphatnak az érdeklődők. A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Törtel Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2747 Törtel, Szent István tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1803./2012., valamint a beosztás megnevezését: igazgató. Személyesen: Godó János polgármester, Pest megye, 2747 Törtel, Szent István tér 1. A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatok elbírálása az előzetes véleménynyilvánítási eljárást követően a önkormányzat képviselő-testületének ülésén történik. Ezt megelőzően a pályázatokat a község polgármestere, alpolgármestere és a jegyző megvizsgálja, annak tekintetében, hogy azok megfelelnek e az érvényességi kritériumoknak. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A pályázat elbírálásának határideje: augusztus 2. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 3. Napirendi pont Oktatási és Kulturális Közlöny Törtel község hirdetőtáblája, honlapja kozigallas.hu internetes portál /Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI)/ Godó János Polgármester ismerteti, hogy a napirendi ponttal kapcsolatos írásbeli előterjesztést minden Képviselő megkapta. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását megtárgyalta a Képviselő-testület Jogi és Ügyrendi Bizottsága, Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága és Művelődési, Egészségügyi és Sportbizottsága a május 22-én megtartott együttes ülésén. A Bizottságok javaslatot tettek a Képviselő-testület felé a Szervezeti és Működési Szabályzat előterjesztés szerinti elfogadására. Dr. Majtényi Erzsébet Jegyző ismerteti, hogy a közelmúltban jelezte Képviselő-testületünk egyik kültagja, hogy Törtel Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatának 24. (2) bekezdése, miszerint a képviselő-testületi ülések időpontját úgy kell kitűzni és az üléseket összehívni, hogy azon valamennyi képviselő a munkaidején kívül, szabadidejében részt tudjon venni, nem valósul meg hiánytalanul, hiszen van olyan képviselőnk, akinek a munkaideje oly módon van megszabva, hogy a jelenlét követelményének nem tud eleget tenni. A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 20. -a értelmében a települési képviselőt a testületi munkában való részvételhez szükséges időtartamra a munkahelyén fel kell menteni a munkavégzés alól. Ezen jogszabályhely értelmében a képviselő-testületet munkaidőben is össze lehet hívni, sőt országszerte ez a bevett gyakorlat. A gazdaságosságot szem előtt tartva is célszerűbb a hivatali nyitva tartás rendjéhez igazodni, hiszen az esetleges kései órákig húzódó ülések indokolják a dolgozók bent maradását. Mindemellett az ülések résztvevőinek indokolatlan leterhelése sem célja a testületnek. Véleményem szerint, amikor egy képviselő vállalja tisztségét, tisztában van azzal, hogy ezen minősége kötelezettségeket von maga után. Ezt szem előtt tartva úgy vélem indokolt és elfogadható a testületi ülések kora délutáni órákban való megtartása. I. RÉSZLETES INDOKOLÁS 7

8 1) A R. 1. szakaszához Ezen szakaszban rögzítésre kerül a 6/2011. (III.25.) önkormányzati rendelet 24. -ának módosítása, miszerint azon kikötést, hogy a testületi ülések - amennyiben lehetséges - munkaidőn kívül kerüljenek megtartásra. 2) A R 2. szakaszához A rendelet hatálybalépését szabályozza.. II. ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT A jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 17. -a alapján, az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit. Önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét az előzetes hatásvizsgálat eredményéről tájékoztatni kell. Ugyanezen törvény 17. (2) bekezdése értelmében, a hatásvizsgálat során vizsgálni kell a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, ab) környezeti és egészségi következményeit, ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket. A tervezett jogszabály várható következményei, különösen I.társadalmi hatásai: A tervezetnek társadalmi hatásai nincsenek. II. gazdasági hatásai: A tervezetnek gazdasági hatása nincs. III. költségvetési hatásai: A tervezetnek költségvetési hatása nincs. IV. környezeti következményei: A tervezetnek környezeti hatása nincs. V. egészségi következményei: A tervezetnek egészségi hatása nincs. VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A tervezet adminisztratív terheket nem jelent. VII. megalkotásának szükségessége: A Polgármesteri Hivatal és a Képviselő-testület eredményes, gördülékeny munkájának elősegítése. VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Következménye nincsen. IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A szabályozás újabb feltételeket nem támaszt. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem érkezett, ezért Godó János Polgármester rendelet alkotásra kéri a Testület tagjait. A Képviselő-testület tagjai 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkották: 10./2012. (V. 25.) rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló a 6/2011. (III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról 8

9 Törtel Község Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 16. (1) bekezdésében, 18. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 44/A. (1) bekezdés e) pontjában és az Ötv. 1. (6) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról a következőket rendeli el: A 6/2011. (III.25.) önkormányzati rendelet 21. (2) bekezdése hatályát veszti Ez a Rendelet május 25. napján lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. Törtel, május 24. Godó János sk. Polgármester dr. Majtényi Erzsébet Jegyző 4. Napirendi pont Dr. Majtényi Erzsébet Jegyző ismerteti, hogy a napirendi pontot megtárgyalásra került a Képviselő-testület Jogi és Ügyrendi Bizottsága, Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága és Művelődési, Egészségügyi és Sportbizottsága a május 22-én megtartott együttes ülésén. Szóbeli előterjesztésében ismerteti, hogy április 15-én lépett hatályba az új szabálysértési törvény, melyet a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló évi II. törvénnyel továbbiakban (Sztv.) hirdettek ki. Az Sztv. hatályba lépését követően a jegyzők nem járhatnak el szabálysértési ügyekben, mivel az új szabálysértési törvény egyértelműen kimondja, hogy a jövőben csak törvény nyilváníthat valamely cselekményt, mulasztást büntethetővé, önkormányzati rendelet nem. Az Sztv. előírja, hogy az önkormányzatok május 31-ig kötelesek hatályon kívül helyezni az önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési rendelkezéseket. A jogalkotó azonban nem hagyja eszköz nélkül az önkormányzatokat a jövőben sem. Szabálysértési tényállás megalkotására nem lesznek ugyan jogosultak, de a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv április 15-től hatályos 51. (4) bekezdése egy új lehetőséget kínál az önkormányzatok számára. A hivatkozott jogszabályhely a következőket mondja ki: A helyi önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben meghatározhat tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokat. A helyi önkormányzat képviselő-testülete e magatartás elkövetőjével szemben önkormányzati rendeletben ötvenezer forintig terjedő pénzbírság (igazgatási bírság) kiszabását rendelheti el." A gyakorlati alkalmazhatóság végett a bírság legalacsonyabb összegét is célszerű meghatározni. Csekély súlyú szabályszegés esetén pénzbírság kiszabása helyett az Önkormányzat egy alkalommal írásban felszólítja a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás elkövetőjét arra, hogy a jövőben tartózkodjon tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás elkövetésétől, amennyiben azt megismétli, akkor kerül kiszabásra az igazgatási bírság. A rendelet-tervezet megalkotásakor áttekintésre került az Önkormányzat valamennyi rendelete abból a szempontból, hogy melyik tartalmaz jelenleg szabálysértési rendelkezéseket. Ezen rendelkezések kerültek beépítésre a rendelettervezetbe, mint tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások. 9

10 A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás miatt közigazgatási hatósági eljárásnak van helye, az eljárás lefolytatására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. A közigazgatási hatósági eljárás lefolytatását és a cselekmény elbírálását javasolja a polgármester hatáskörébe utalni, majd január 1. napjától a jegyző hatáskörébe áthelyezni. Fentiek alapján kéri a tisztelt Képviselő testületet egy önálló rendelet megalkotására, amelyben meghatározza a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokat, valamint azok szankcióját, és hatályon kívül helyezi az egyes önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési részeket. II.RÉSZLETES INDOKOLÁS 1) A R. 1. -a meghatározza, hogy milyen magatartás minősül tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásnak. 2) A R. 2. -ban meghatározásra került a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást tanúsítóval szemben kiszabható pénzbírság mértéke. 3) A R 3. -a meghatározza a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást tanúsítóval szemben indítható eljárás megindításának körülményeit. 4) A R 4. -a a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást tanúsítóval szemben indítható eljárás lefolytatását szabályozza. 5) A R 5. -a az állattartással kapcsolatos tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokat tartalmazza. 6) A R 6. -a közterület használattal kapcsolatos tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokat tartalmazza. 7) A R. 7. -a vásárok és piacok rendjébe ütköző tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokat tartalmazza. 8) A R 8. -a Törtel településnév engedély nélküli használatát sorolja a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások közé. 9) A R 9. -a a helyi hulladékkezeléssel kapcsolatos tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokat tartalmazza. 10) A R 10. -a a helyi környezet védelmével és a település tisztaságával kapcsolatos tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokat tartalmazza. 11) A R 11. -a a hatálybalépésről rendelkezik, valamint hatályon kívül helyezi az egyes önkormányzati rendeletekben lévő szabálysértési részeket. III. ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT A jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 17. -a alapján, az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit. Önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét az előzetes hatásvizsgálat eredményéről tájékoztatni kell. Ugyanezen törvény 17. (2) bekezdése értelmében, a hatásvizsgálat során vizsgálni kell a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, ab) környezeti és egészségi következményeit, ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket. A tervezett jogszabály várható következményei, különösen 10

11 I. társadalmi hatásai: A rendelet tervezet egyes magatartásokat - melyek kirívóan közösségellenesek, és magasabb jogszabály nem minősít bűncselekménnyé, illetve szabálysértéssé, illetve nem szankcionál más módon tiltott, kirívóan közösségellenes magatartássá nyilvánítja, mely alkalmazásával a közrend, közbiztonság, az együttélési szabályok fenntartása, javítása várható. A szabálysértési törvény életbe lépését követően is érvényt tud szerezni az Önkormányzat az önkormányzati rendeletek betartásának. A bevezetésre kerülő szabályozással egy helyen kerülnek - az Önkormányzat által igazgatási bírsággal büntethető magatartások felsorolásra, ezzel átláthatóbbá válik a szabályozás, és a jogalkalmazás egyszerűsödik. II. gazdasági hatásai: A tervezetnek gazdasági hatása, hogy bevételt jelent az Önkormányzat számára a kiszabott bírságokból befolyó összeg. III. költségvetési hatásai: A tervezetnek költségvetési hatása, hogy bevételt jelent az Önkormányzat számára a kiszabott bírságokból befolyó összeg. IV. környezeti következményei: A tervezetnek környezeti hatása nincs. V. egészségi következményei: A tervezetnek egészségi hatása nincs. VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A tervezet adminisztratív terheket nem jelent. VII. megalkotásának szükségessége: április 15-én lépett hatályba az új szabálysértési törvény, melyet a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló évi II. törvénnyel továbbiakban (Sztv.) hirdettek ki. Az Sztv. hatályba lépését követően a jegyzők nem járhatnak el szabálysértési ügyekben. Az Sztv. előírja, hogy az önkormányzatok május 31-ig kötelesek hatályon kívül helyezni az önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési rendelkezéseket. VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Szabályozatlan marad a korábban jegyzői hatáskörbe tartozó szabálysértéseknek minősülő magatartások, cselekmények köre. IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A korábban jegyzői hatáskörben lefolytatott szabálysértési eljárások tapasztalatai alapján plusz személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítására nincs szükség. Godó János Polgármester megköszöni Jegyző asszonynak a szóbeli előterjesztést, majd kéri a Képviselő-testület tagjai hozzászólásait, kérdéseit. Tekintettel arra, hogy kérdés, hozzászólás nem érkezett, a Képviselő-testület tagjai 5 igen szavazattal megalkották az alábbi rendeletet: Törtel Község Önkormányzatának 11./2012. (V. 25.) rendelete a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások szabályozásáról Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 51. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében következőket rendeli el. 1. Általános rendelkezések 1. 11

12 E rendelet alkalmazásában tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásnak az a magatartás minősül, amely a társadalomra nem veszélyes, ezért szabálysértésnek vagy bűncselekménynek nem minősül, de a közösségi együttélés szabályaival ellentétes, és azt a képviselő-testület e rendeletében tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásnak minősítette. 2. (1) Az e rendeletben meghatározott tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás elkövetőjével szemben ezer forinttól ötvenezer forintig terjedő pénzbírság (igazgatási bírság) szabható ki. (2) A kiszabásra kerülő pénzbírság (igazgatási bírság) mértékének megállapításánál figyelembe kell venni a) a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás súlyát és a felróhatóság mértékét, b) az érintett vagyoni helyzetét és jövedelmi viszonyait, amennyiben azokat az erre vonatkozó tájékoztatásra önként igazolja. 2. Eljárási szabályok 3. A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás miatt közigazgatási hatósági eljárást hivatalból, a polgármesteri hivatal ügyintézője észlelése alapján kell lefolytatni, ide értve a bármely személy jelzése alapján történt észlelést is, melynek valódiságáról a polgármesteri hivatal ügyintézője meggyőződik. 4. (1) A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás miatt a közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása, és a cselekmény elbírálása a polgármester hatáskörébe tartozik. (2) A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás elkövetőjével szembeni eljárásra a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. (3) A bejelentést szóban vagy írásban, kérelem formájában bármely személy megteheti. A szóban tett bejelentést jegyzőkönyvbe kell foglalni. (4) A kérelemnek az eljárás alá vont személy ismert személyi adatainak megnevezése mellett tartalmaznia kell a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás helyének és idejének, továbbá a körülményeinek leírását, a bizonyítási eszközök megjelölésével. Amennyiben lehetőség van rá, a bizonyítási eszközöket csatolni kell a bejelentéshez. (5) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás elkövetőjével szemben közigazgatási hatósági eljárás a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás észlelésétől számított 15 napon belül indítható meg. Ezt követően a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás elkövetése miatt eljárás nem indítható. (6) Az eljárás megindításakor a polgármesteri hivatal ügyintézője felhívja a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás megvalósítóját a jogszerű magatartás tanúsítására határidő tűzésével. A határidő eredménytelen elteltét követően lehet az eljárást lefolytatni, és a pénzbírságot (igazgatási bírság) kiszabni. (7) A (6)- ben meghatározott előzetes felhívástól az ügyintéző eltekinthet, és azonnal pénzbírság kiszabását kezdeményezheti, amennyiben a közösségellenes magatartás elkövetője a 10. (10)-ben foglaltakat valósítja meg. 3. Egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások Állattartás 12

13 5. Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az, aki (1) az állatok tartásáról szóló rendeletben meghatározott védőtávolságokat nem tartja be. (2) az állatok tartására szolgáló építmények és ezekhez tartozó kiszolgáló létesítmények kialakítását építési-, valamint szakhatósági engedélyek nélkül végzi. (3) belterületi, ingatlanán a meghatározott darabszámnál több állatot tart, illetve eb és macska esetén a meghatározott darabnál többet engedély nélkül tart. (4) prémes állatot külön engedély nélkül tart. (5) ingatlanán méhcsaládokat nem az előírtaknak megfelelően helyez el, illetve tart (6) veszélyes és nem honos állatot a község közigazgatási területére engedély nélkül behoz és tart. (7) lakásban, lakáshoz tartozó helyiségben, nem lakás céljára szolgáló egyéb helyiségben (pince, fáskamra, garázs, padlás) haszonállatot kivéve baromfi - tart. (8) a trágya kezelésével és tárolásával kapcsolatos közegészségügyi előírásokat nem tartja be. (9) a község közterületein állatot tart és legeltet. (10) az állat szállítása és lábon hajtása során közterületen okozott szennyeződést az állattartó azonnal nem távolít el. (11) bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tart. (12) ebet póráz nélkül, pásztor és vadászebek kivételével közterületre kivisz. (13) ebet közterületre szájkosár nélkül visz ki. (14) harapós, vagy támadó természetű ebet nem biztonságos módon nappal megkötve, éjszaka elzárva - tart. (15) harapós vagy támadó természetű eb tartása esetén a lakás, ház, udvar, telek bejáratán a harapós, veszélyes kutyára utaló figyelmeztető táblát - szembetűnő módon nem helyez el. (16) eb tulajdonosként bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget. (17) az eb által közterületen, esetleg a közös használatú helyiségekben okozott szennyezés azonnali eltakarításáról nem gondoskodik. (18) közforgalmat lebonyolító járművön ebet szájkosár és póráz nélkül szállít. Közterület használat 6. Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az, aki: (1) közterületet rendeltetésétől eltérően engedély nélkül használ. (2) nem szerez be közterület használati engedélyt az alábbi esetekben: a) az építési engedéllyel építhető létesítmények közterületen való elhelyezéséhez, vagy annak a közterületre való benyúlása esetén; b) árusító és egyéb pavilon elhelyezésére, továbbá az üzlet homlokzatával érintkező közterület ideiglenes, vagy idényjellegű árusításra történő igénybevételére; c) közúti közlekedéssel és fuvarozással kapcsolatos váróhelyi, állomáshelyi, indítófülke, pénztárfülke, fedett várakozó helyiség, iparvágány elhelyezésére; d) mozgatható hirdetőtáblákra méretüktől függetlenül; e) építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag, építési törmelék elhelyezésére; f) alkalmi és mozgóárusításra; h) egyes létesítményekhez, üzletekhez, vendéglátó ipari előkert céljára, vagy üzleti szállítás, rakodás alkalmával göngyöleg elhelyezésére, árukirakodásra; j) kiállítás, vásár, alkalmi vásár, sport és kulturális rendezvények, továbbá mutatványos tevékenység céljára; k) kerékpártároló elhelyezéséhez; l) települési szilárd hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedény tartós kihelyezésére; 13

14 m) film- és televíziós felvételhez, mely az adott közterület rendeltetésszerű használatát akadályozza. (3) közterületen szeszes italt fogyaszt és forgalmaz az alábbi eseteket kivéve: a) az engedélyezett alkalmi rendezvények idejére ideiglenesen kitelepülő árusítóhelyek közvetlen környékén; b) vendéglátó-ipari előkertekben; c) minden év december 31-én 20:00 órától következő év január 1-jén 6:00 óráig terjedő időszakban. (4) közterületet rendeltetésétől eltérően közterület-használati engedély nélkül vagy az engedélyben foglaltaktól eltérő módon használ. (5) a község közterületén indokolatlanul olyan zajt okoz, amely meghaladja a környezeti zaj és rezgésterhelési határértéket (6) a használt közterületet és környezetét nem tartja tisztán, a keletkezett hulladék, szemét - hulladéklerakóra történő - elszállításáról nem gondoskodik. (7) a mobil, mozgatható árusító helyeket naponta - az árusítás befejezése után közterületről nem távolítja el. (8) kijelölt kistermelői, őstermelői ideiglenes elárusító helyen közterület-foglalási engedély nélkül árusít (9) üzemképtelen gépjárművet közterületen közterület-használati engedély nélkül tárol. (10) előírt közterület használati díjfizetési kötelezettségének nem tesz eleget. (11) hirdetőtáblát, hirdető berendezést, hirdetés céljára szolgáló ábrázolást engedély nélkül e célra ki nem jelölt helyen létesít. Vásárok, és piacok rendje 7. Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az, aki: (1) a szakosított piactéren nem az árusított cikkek - vagy azok többsége szerint kijelölt részen helyezkedik el. (2) vásáron és piacon az alábbi termékeket forgalomba hozza: a.) nemesfém és az abból készült ékszer, drágakő; b.) gyógyszer, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású anyag és készítmény, valamint állatgyógyászati készítmény; c.) mérgező és veszélyes anyag; d.) látást javító szemüveg, kontaktlencse; e.) polgári használatra szolgáló kézi lőfegyver, lőszer, gáz- és riasztófegyver, légfegyver, robbanó- és robbantószer (ideértve a petárdát is), gázspray; f.) A és B tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag; g.) kulturális javak; h.) védett vagy fokozottan védett, valamint nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó növény-, illetve állatfaj egyede, egyedének része, illetve származéka, preparátuma; i.) olyan termékek vagy hulladékok, amelyek forgalomba hozatala előzetes vagy egyéb engedélyhez kötött, vagy amelyek forgalomba hozatala jogszabályba ütközik. (3) vásáron és piacon működési engedéllyel rendelkező üzleten kívül hozza forgalomba az alábbi termékeket: a.) fűszerpaprika-őrlemény; b.) a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló évi CIII. törvény szerint meghatározott jövedéki termék; c.) növényvédő szer; d.) barlangi képződmény, illetve szakmai tudományos szempontból kiemelkedő jelentőségű ásványi társulás, ősmaradvány; gázüzemű készülék és alkatrészei, valamint elektromos hálózatról üzemeltethető, illetve hálózati csatlakozási lehetőséggel rendelkező termékek (berendezés, gép, készülék, eszköz) és ezek elektromos árammal kapcsolatba hozható alkatrészei (villamos csatlakozások és áramvezető részek). 14

15 (4) a vásártér, piactér közlekedési útjain árusít, az utakat áruval, göngyöleggel eltorlaszolja, csoportosul, a közönséget a vásárlásban és a közlekedésben bármilyen módon akadályozza. (5) a vásártérre és a piactérre nem vásári, illetve piaci tevékenységgel kapcsolatos szállítást végző járművel hajt be. (6) vásáron és piacon fel-alá járkálva árusít, kivéve a külön engedéllyel rendelkező mozgóárusokat. (7) a helypénz vagy bérleti díj fizetését megtagadja, (8) mástól kapott, vagy régi helypénzjegyet használ, (9) a megfizetett díjnak megfelelő területnél nagyobb helyet foglal el, és a különbözetet nem fizeti meg, (10) a felügyelő a piac rendjére vonatkozó felszólításának nem tesz eleget. (11) a vásáron, piacon elfoglalt területet nem tartja tisztán, a helyhasználat megszüntetésekor a helyet nem üresen, tisztán és sértetlen állapotban hagyja el. (12) a piac- és vásártéren lévő építményeket, ideértve az árusító asztalokat és berendezési tárgyakat megrongál, bepiszkol, helyéről eltávolít. (13) árut a közlekedést akadályozó módon helyez el. (14) a piac területére kerékpáron beszállított árut nem pakolja le, és a kerékpárt haladéktalanul nem viszi, ki az erre kijelölt helyre. (15) piactér árufeltöltő útjára és a kirakodóvásártér-rész területére nem áruszállítás céljából hajt be. (16) a helypénzszedőknek, piacfelügyelőnek, valamint a statisztikai adatgyűjtőnek az áru mennyisége és ára tekintetében a szükséges felvilágosítást nem adja meg. (17) a piacon és vásártéren lármázik és botrányt okoz. Törtel településnév használata 8. Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az, aki Törtel település nevét engedély nélkül, vagy az engedélyben foglaltaktól eltérő módon használja. Helyi hulladékkezelési szabályok 9. Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az az ingatlantulajdonos, aki (1) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást a szünetelés kivételével - nem veszi igénybe, (2) települési szilárd hulladékot felhalmoz, vagy közterületre, illetve más ingatlanára az Önkormányzat által rendeletben meghatározott feltételektől eltérő módon kihelyez, (3) a hulladék gyűjtése során nem megfelelő gondossággal jár el annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét, jó közérzetét ne veszélyeztesse, a község természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény-és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja, (4) nem gondoskodik arról, hogy a gyűjtőedénybe, illetve a Begyűjtő emblémájával ellátott jelzett fehér műanyag zsákba folyékony, mérgező, tűz- és robbanás veszélyes anyag, állati tetem, vagy egyéb olyan anyag ne kerüljön elhelyezésre, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző személyek vagy más személyek életét, testi épségét és egészségét, (5) a veszélyes hulladékot nem elkülönítetten gyűjti, az arra meghatározott begyűjtőhelyre nem szállítja el, (7) nem a szilárd hulladék gyűjtésére a Begyűjtő szállítóeszközéhez rendszeresített szabványos gyűjtőedényt vagy a Begyűjtő emblémájával ellátott jelzett fehér műanyag zsákot használja, 15

16 (8) a hulladékot a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés igénybevétele esetén nem a Hulladékkezelő Közszolgáltató cégjelzésével ellátott műanyagzsákba helyezi el. (9) nem gondoskodik arról, hogy a kihelyezett gyűjtőedény valamint lomtalanítás alkalmával az elszállítandó hulladék ne akadályozza a jármű- és gyalogos forgalmat, ne járjon baleset, vagy károkozás veszélyével, a begyűjtő szállítóeszköz által jól megközelíthető legyen, a zöld területet és a növényzetet ne károsítsa, továbbá ne járjon baleset vagy károkozás veszélyével. (10) a hulladékgyűjtő edényben visszamaradt összefagyott, vagy összetömörödött szemetet nem üríti ki és a gyűjtőedényt nem teszi használhatóvá, (11) hulladékgyűjtő edényt rendeltetéstől eltérően használ, nem települési szilárd hulladékot rak a gyűjtőedénybe, (12) a hulladékgyűjtő edény tisztántartási és fertőtlenítési kötelezettségét elmulasztja, (13) a közterületen elhelyezett hulladékot kiönti, (14) hulladékgyűjtő edénybe guberálás céljából belenyúl, hulladékot válogat, hulladékot elvisz, (15) a gyűjtőedény mellé jelzett zsák kivételével hulladékot helyez ki, (16) a szükségletének megfelelő méretű gyűjtőedény beszerzési kötelezettségének, a Begyűjtő felszólítására, nem tesz eleget. A helyi környezet védelme, a település tisztasága 10. Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el, aki (1) az általa használt, illetve tulajdonát képező ingatlant nem műveli meg, nem tartja rendben, gyomtól, gaztól nem tisztítja meg. (2) az ingatlan és az ingatlan előtti járda tisztántartásáról (hó eltakarításáról, síkosságmentesítéséről) nem gondoskodik, (3) az ingatlan előtti árkot, folyókákat, csatornanyílást, átereszt nem tisztítja, vagy a csapadékvíz zavartalan lefolyását nem biztosítja, (4) a beépített, illetve beépítetlen belterületi ingatlan előtti járdán, illetve mellette nőtt gazt nem irtja, a kinyúló ágak és bokrok nyeséséről nem gondoskodik, (5) az ingatlanán keletkezett csapadékvizet nem a saját területén helyezi el, illetve azt bejelentés nélkül a kiépített csapadékcsatornába vezeti, (6) a járdáról letakarított havat a gyalogos, illetve járműközlekedést akadályozó módon rakja le, a havat útkereszteződésben, úttorkolatban, kapubejárat elé, tömegközlekedésre szolgáló járműmegállóhelynél, a közüzemi szolgáltatási, felszerelési tárgyra, közérdekű létesítményre, illetve parkosított területre rakja. (7) gépkocsit tiltott helyen és módon mos, (8) szennyvizet, eldugulás vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot a csapadékvíz lefolyó utcai aknába, illetőleg a csapadékelvezető árokba vezet, önt (9) közkifolyót nem háztartási vízszükséglet kielégítése céljára engedély, illetve hozzájárulás nélkül igénybe vesz, (10) építményeket, kerítéseket, élő fákat bármely módon megrongál, (11) a gondozott zöldterületre járművel ráhajt vagy azon parkol, (12) a településen lévő tavakba, élővízfolyásokba, belvízelvezető árokba tisztítatlan szennyvizet, trágyalevet levezet, partjait szemét vagy egyéb hulladék lerakásával beszennyezi, (13) avar és kerti hulladékok nyílt téren történő égetését nem az 5/2002. (VII. 4.) a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak szerint végzi. (14) aki ingatlana vagy használatában lévő ingatlana területén a rágcsálók, egerek, patkányok stb, rovarok, legyek irtásáról, és elszaporodásuk megelőzéséről saját költségén nem gondoskodik, különös tekintettel a trágya- és szemétdombokra, tároló helyekre és állattartó épületekre. 16

17 4. Záró rendelkezések 11. Ez a rendelet 2012.június 1-én lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti: a 11/2003. (X.30.) az állatok tartásáról szóló önkormányzati rendelet 15. (4)-(5)-e a 18/2011. (XI.25.) a közterületek eltérő használatáról szóló önkormányzati rendelet 21. -a a 17/2011. (XI.25.) a vásárok és piacok rendjéről szóló önkormányzati rendelet a a 14/2011. (IX.09.) Törtel településnév használatáról szóló önkormányzati rendelet 8. -a a 13/2011.(IX.09.) a települési szilárd hulladék kezelésére szervezett helyi hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet 22. -a az 5/2002. (VII.04.) a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló önkormányzati rendelet 33. -a Törtel, május 24. Godó János sk. Polgármester dr. Majtényi Erzsébet Jegyző 5. Napirendi pont Godó János Polgármester Képviselők számára írásbeli előterjesztésként megküldött anyag alapján ismerteti, hogy Törtel Község közigazgatási területén a múltban köztudottan nagyon nagy számban fordultak elő bűncselekmények. Ezt a Törteli Polgárőr Egyesület segítségével az utóbbi fél évben sikerült a minimálisra csökkenteni. Önkormányzatunk ezen tevékenység támogatása céljából napi Ft, azaz Ezerkettőszáz forint anyagi támogatást nyújtott a polgárőrség gépjárműveinek üzemanyag ellátásának biztosítékául. Annak érdekében, hogy polgárőreink az eredményes munkájukat továbbra is ilyen sikerrel tudják ellátni, az eddigi támogatást tekintettel az üzemanyagárak rendkívüli megemelkedésére napi Ft, azaz Egyezer forint összeggel, Ft, azaz Kettőezer-kettőszáz forintra emelnénk. Abban kéri a Tisztelt Képviselő-testület segítségét, hogy döntésével járuljon hozzá a polgárőrség munkájához. Kéri a tisztelt Képviselő-testületet, hogy előterjesztést vitassa meg és a Bizottságok május 22-én megtartott együttes ülésén hozott támogató javaslat alapján szíveskedjék dönteni. A javaslattal több Képviselő egyetértését fejezte ki. Tekintettel arra, hogy kérdés, egyéb hozzászólás nem érkezett, Godó János Polgármester szavazásra kéri a Testület tagjait, akik 5 igen szavazattal meghozták az alábbi határozatot: 36./2012. (V. 24.) számú határozat a Törteli Polgárőr Egyesület részére folyósított támogatás összegéről Törtel Község Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 1. a Törteli Polgárőr Egyesület részére folyósított napi Ft összegű üzemanyag támogatást Ft, azaz Kettőezer-kettőszáz forintra emeli. 17

18 2. A támogatás fedezetét a évi költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja. 3. Felkéri a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Csoportját, hogy a támogatás folyósításáról gondoskodjon. Felelős: Godó János polgármester dr. Majtényi Erzsébet jegyző Határidő: június Napirendi pont Godó János Polgármester a Képviselők számár írásbeli előterjesztésként megküldött anyag alapján ismerteti, hogy a Swiss System Kft. a Vodafone Magyarország Zrt. meghatalmazottjaként 2012.májs 7-én érkezett levelében szerződésmódosítási kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, a Vodafone Magyarország Zrt.-vel fennálló bérleti szerződésre vonatkozóan. A Vodafone Magyarország Zrt.-vel 2002-ben december 31-ig tartó, határozott időtartamú bérleti szerződést kötött az Önkormányzat a Törtel Belterület 0917 hrsz-ú és 918 hrsz-ú ingatlanokra Bázisállomás létrehozása céljából. Ez a távközlési hálózat állomás a Dózsa György út és Batthyány út által határolt Víztorony és közvetlen környezetében valósult meg. A Vodafone Mo. Zrt. évente a szerződésben meghatározottak szerinti bérleti díjat fizet az Önkormányzatnak. A Vodafone az alábbiakkal indokolta szerződésmódosítási kérelmét: A válság miatt kialakult rossz gazdasági helyzet, és a megváltozott piaci körülmények, miatt a társaságnál jelentős költségcsökkentő stratégiai lépéseket hoztak. Ennek legfontosabb eleme a es időszak alatt sorra kerülő országos hálózat modernizálás és racionalizálás, melynek célja a meglévő hálózat gazdaságosabb üzemeltetése, illetve annak eldöntése, hogy a meglévő hálózatból mely állomások bérlésével számolhatnak hosszú távon, akár 2027-ig. Továbbá tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy a bázisállomás a szerződésmódosítási kérelem elutasítása vagy reakció hiánya esetén, áthelyezésre, kiváltásra javasolt csoportba kerül, mely kiváltásra a szerződés határozott idejű részének lejártakor kerülne sor. A szerződésmódosítási kérelemben indítványozták a szerződésben szereplő bérleti díj egyszeri csökkentését, valamint az árindexálás kiiktatást a szerződésből a 2012-es évtől kezdődően közötti időszakra. A megkötött bérleti szerződés alapján a 2012-es évre vonatkozóan évi ,- forint bérleti díjat folyósítana a Vodafone Magyarország Zrt., mely a szerződésmódosítással az alábbiak szerint alakulna: ,- forint a 2013-as évben, majd ugyanezen összeg ( ,- forint) évente a 2016-os év végéig ben az egyszeri díjcsökkentés nagyságával és a közötti inflációs ráták összegével nőne a bérleti díj. Tehát a között a Vodafone Magyarország részére megadott összes kedvezmény, 2017-ben egyösszegben kerülne jóváírásra a bérbeadó részére megfizetendő bérleti díj összegében. A szerződésmódosítási kérelem pozitív elfogadása esetén ellentételezésként a Vodafone Magyarország Zrt ig tartó határozott idejű, illetve 7,5 év opcionális szerződéshosszabbítást is felajánl, valamint az évi egyszeri számlázásra történő átállást is adott esetben. Az előterjesztés 1. számú mélléklete a 2002-ben megkötött Bérleti Szerződést 2. számú melléklete a Szerződésmódosítási kérelem Kéri az előterjesztés megtárgyalását és a Képviselők döntését a Bizottságok május 22-én megtartott együttes ülésén hozott támogató javaslat alapján. 18

19 Kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem érkezett, ezért Godó János Polgármester szavazásra kéri a Testület tagjait. A Képviselők 5 igen szavazattal meghozták az alábbi határozatot: 37./2012. (V. 24.) számú határozat Törtel Község Önkormányzata és a Vodafone Magyarország Zrt. között fennálló Bérleti szerződés módosításáról Törtel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 1. az alábbiak szerint elfogadja a Törtel Község Önkormányzata és a Vodafone Magyarország Zrt. között fennálló Bérleti szerződés módosítását: ELFOGADÁSI NYILATKOZAT Alulírott Godó János kijelentem, hogy a Vodafone Magyarország Zrt. és az általam képviselt önkormányzat között létrejött bérleti szerződés módosítását (természetben a 2747 Törtel, Belterület Dózsa György u.) elfogadom a következő feltételekkel: A megkötött bérleti szerződés alapján a 2012-es évre vonatkozóan évi forint bérleti díjat folyósítana a Vodafone Magyarország Zrt. részünkre, mely bérleti díj a csökkentéssel a 2012-es évtől kezdődően a 2016-os év végéig: forint/éves díjra módosulna. A szerződés határozott idejű lejárata december 31-ei határnapra változik, valamint további 7,5 éves szerződéshosszabbítási opcióval meghosszabbodik. Az árindexálás től visszaállításra kerül a fogyasztói árindex mértékének megfelelően egészen a szerződés lejártáig, valamint 2017-ben az egyszeri díjcsökkentés nagyságával valamint a közötti inflációs ráták összegével nő a bérleti díj. Kijelentem továbbá, hogy jogosult vagyok a fenti feltételekkel történő bérleti szerződés módosítására. Kelt: Törtel, Tanúk: 1... Név, lakcím 2... Név, lakcím 2. Felkéri a polgármestert a nyilatkozat aláírására. Felelős: Godó János polgármester Dr. Majtényi Erzsébet jegyző Határidő: június

20 7. Napirendi pont Godó János Polgármester a Képviselők számára írásbeli előterjesztésként megküldött anyag alapján ismerteti, hogy A parlament december 30-án döntött a víziközműszolgáltatásról szóló évi CCIX. a törvény [röviden: Vtv.] elfogadásáról, így e törvény rendelkezései december 31. napjával hatályba léptek. A Vtv. rendelkezések alapján: Víziközmű-szolgáltatást a Magyar Energia Hivatal [röviden: Hivatal] által kiadott engedély alapján lehet végezni. Az engedély kizárólagos jogot biztosít és kötelezettséget jelent az engedélyben meghatározott ellátási területen víziközmű-szolgáltatás nyújtására. Víziközmű-szolgáltatói működési engedélyt az a korlátolt felelősségű társasági vagy zártkörűen működő részvénytársasági formában működő gazdasági társaság kaphat, amely az engedély kiadására irányuló kérelemben megjelölt ellátási területre és víziközműszolgáltatási ágazatra vonatkozóan rendelkezik üzemeltetési szerződéssel és megfelel a jogszabályban meghatározott feltételeknek. A Hivatal végeredményben az engedély kiadását megtagadja, ha a kérelmező vonatkozásában a Vtv. 1. számú melléklete szerinti képlet alapján kiszámított felhasználói egyenérték (továbbiakban: FE) nem éri el a 150 ezret. E képlet alapján figyelembe kell venni a lakossági fogyasztók számát, az intézmények fogyasztásának mértékét, illetve az ipari fogyasztók napi kapacitáscsúcs igényét. A számítások eredményeképpen településünkön a felhasználói egyenérték kb Annak érdekében, hogy az ellátást a továbbiakban is olyan, a térségi önkormányzatok kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaság végezze, amely megfelel a törvényi előírásoknak, más önkormányzatokkal közösen kell olyan víziközmű-szolgáltatót megfelelően átalakítani, amely így eléri, és meg is haladja a szükséges ( ) felhasználói egyenértéket. Vagyonkezelési szerződés létrejöhet akkor is, ha az önkormányzati tulajdonú víziközmű vagyonkezelési jogának átengedése a víziközmű-szolgáltatást mint közfeladatot bérletiüzemeltetési szerződés alapján ellátó víziközmű-szolgáltató javára történik. A víziközműüzemeltetési jogviszony létrehozására irányuló vagyonkezelési szerződés nem minősül a Kbt. hatálya alá tartozó visszterhes szerződésnek. A vagyonkezelésbe adott víziközmű esetében a víziközmű működtetése a vagyonkezelő kötelezettsége. Az üzemeltetési szerződés a Kbt. és a koncesszióról szóló törvény rendelkezéseivel összhangban kizárólag az ellátásért felelős és olyan víziközmű-szolgáltató között jöhet létre, amely esetünkben: a) kizárólag a helyi önkormányzat tulajdonában áll, vagy b) olyan gazdasági társaság kizárólagos tulajdonában áll, amelynek kizárólagos tulajdonosa közvetlenül a helyi önkormányzat. Az üzemeltetési szerződés megszűnése után a víziközmű-szolgáltató a tulajdonában álló rendszer-független víziközmű-elemet legfeljebb könyv szerinti nettó értéken az ellátásért felelős önkormányzat részére írásban megvételre felajánlja. Ha az ellátásáért felelős települési önkormányzat 30 napon belül az ajánlatot nem fogadja el, a vételi jog átszáll az államra. 20

Karácsonyi köszöntõ. Feledhetetlen tanítónk az égi katedrára állt... Megemlékezésünk. Ligeti János: Karácsony éjszakáján

Karácsonyi köszöntõ. Feledhetetlen tanítónk az égi katedrára állt... Megemlékezésünk. Ligeti János: Karácsony éjszakáján 2011. december XVII. évfolyam 12. szám www.tortel.hu Karácsonyi köszöntõ Kedves Törteliek! Mit is jelent a karácsony? A harsogó reklámok vásárlásra ösztönöznek, próbálják elfeledtetni velünk valódi értelmét

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS 2012. JÚLIUS 19-EI RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRE. Száz Attiláné osztályvezető. E de l é n y, 2012. július 13.

ELŐTERJESZTÉS 2012. JÚLIUS 19-EI RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRE. Száz Attiláné osztályvezető. E de l é n y, 2012. július 13. ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. JÚLIUS 19-EI RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM:. MELLÉKLETEK: 0 DB TÁRGY: A TILTOTT, KIRÍVÓAN KÖZÖSSÉGELLENES MAGATARTÁSOKRÓL SZÓLÓ

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 114-123 /2012. (XII. 27.) számú határozatok.

Részletesebben

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Június 24-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend.

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Június 24-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend. MUTATÓ Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Június 24-én megtartott nyílt testületi üléséről Tárgy: Hat. Rend. száma: Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 3/2011. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. JEGYZŐKÖNYV Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. Megjelent önkormányzati képviselők: Varga László polgármester, dr. Szikszai Elek Sándor alpolgármester,

Részletesebben

Tanácskozási jogkörrel részt vett: Mező József jegyző, Csikósné Juhász Erika aljegyző, Cserés Judit pénzügyi irodavezető

Tanácskozási jogkörrel részt vett: Mező József jegyző, Csikósné Juhász Erika aljegyző, Cserés Judit pénzügyi irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-23/2014. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 23-án a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal földszinti tanácskozó termében tartott rendkívüli

Részletesebben

Tartalom. 2012. Február 29.

Tartalom. 2012. Február 29. Érdi II. évfolyam. 3. szám 2012. Február 29. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 5/2012. (II.29.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata nemzetgazdasági szempontból

Részletesebben

HETES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT. 12/2008/XII. 9/számú. r e n d e l e t e. a talajterhelési díj bevezetéséről

HETES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT. 12/2008/XII. 9/számú. r e n d e l e t e. a talajterhelési díj bevezetéséről HETES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 12/2008/XII. 9/számú r e n d e l e t e a talajterhelési díj bevezetéséről Hetes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete(a továbbiakban:

Részletesebben

A Mohácsi Önkormányzat 7/2014.(VI.2) r e n d e l e t e. a köztisztaságról, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendjéről

A Mohácsi Önkormányzat 7/2014.(VI.2) r e n d e l e t e. a köztisztaságról, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendjéről A Mohácsi Önkormányzat 7/2014.(VI.2) r e n d e l e t e a köztisztaságról, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendjéről Mohács Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Magyarország

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr. Kormányos László polgármester

J e g y z ő k ö n y v. 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr. Kormányos László polgármester J e g y z ő k ö n y v Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. december 12. napján megtartott nyílt üléséről. Napirendi pontok: 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr.

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2014. november 6-án tartott

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2014. november 6-án tartott Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 6-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 10/2014. (XI. 7.) Szociális

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. október 28-án (csütörtökön) 16 órakor

M E G H Í V Ó. 2010. október 28-án (csütörtökön) 16 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay Károly u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. október 28-án (csütörtökön) 16 órakor tartja soros ülését,

Részletesebben

I. évfolyam. 12. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja

I. évfolyam. 12. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja október 26. Érdi I. évfolyam. 12. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 68/ (X.26.) önkormányzati rendelet a közterületek használatáról 2 69/ (X.26.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

2. Értelmező rendelkezések

2. Értelmező rendelkezések Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 48/2013. (XI. 18.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és megszegésük jogkövetkezményeiről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2015. FEBRUÁR 12. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2015. FEBRUÁR 12. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2015. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2015. február 12-én 14:00 órai kezdettel tartott nyilvános Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÉS EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE Szám: EPL/6/2/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

M e g h í v ó. 2.) Előterjesztés az óvodai beiratkozás időpontjának módosulásáról. Előadó: dr. Lajos Krisztina aljegyző

M e g h í v ó. 2.) Előterjesztés az óvodai beiratkozás időpontjának módosulásáról. Előadó: dr. Lajos Krisztina aljegyző M e g h í v ó A képviselő-testület és a Pénzügyi Bizottság ülésének következő időpontját 2013. április 11-én (csütörtökön) 16.00 órára tűzöm ki, melyre tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Faluház N a

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2014. május 22 7. szám R E N D E L E T E K 20/2014 (V.23.) önk. rendelet az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 6/2012. (II.

Részletesebben

Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V. 31.) rendelete

Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V. 31.) rendelete Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V. 31.) rendelete a hulladékgazdálkodás, a köztisztaság és közterület használat helyi szabályairól Dunaharaszti Város Önkormányzatának

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 14 /2014. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről Az ülés

Részletesebben

109 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. szeptember 11-én 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 10/2014. (IX.17.)

Részletesebben

Egységes szerkezetben. Bevezetés

Egységes szerkezetben. Bevezetés Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a többszörösen módosított 22/2008.(XII.23.) számú a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról szóló rendelete Egységes szerkezetben Bevezetés A Magyar

Részletesebben

A Képviselő-testület 133/2011. (III. 17.) határozata szerint a következő testületi ülésre

A Képviselő-testület 133/2011. (III. 17.) határozata szerint a következő testületi ülésre Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Tárgy: Javaslat ismeretlen tettes elleni feljelentés tárgyában a Bp. X. ker., Salgótarjáni út 38909 hrszú közterület használatával kapcsolatban

Részletesebben

I. A rendelet hatálya

I. A rendelet hatálya Kulcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2012. (...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 21-én tartott nyílt alakuló üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 21-én tartott nyílt alakuló üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 21-én tartott nyílt alakuló üléséről Tartalmazza a : 128/2014.(X.21.)

Részletesebben

ÓBAROK KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 2063 Óbarok, Iskola utca 3 M E G H Í V Ó

ÓBAROK KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 2063 Óbarok, Iskola utca 3 M E G H Í V Ó Ügyszám: 845/2015/Ó. ÓBAROK KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 2063 Óbarok, Iskola utca 3 M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívom Önöket, Óbarok Község Önkormányzata Képviselőtestületének, 2015. május 28-án (csütörtök),

Részletesebben

Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testületének 6/2014. (VI. 20.) önkormányzati rendelete a településéi hulladékról és közszolgáltatás szervezéséről

Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testületének 6/2014. (VI. 20.) önkormányzati rendelete a településéi hulladékról és közszolgáltatás szervezéséről Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testületének 6/2014. (VI. 20.) önkormányzati rendelete a településéi hulladékról és közszolgáltatás szervezéséről Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

2015. évi 9. szám 2015. május 1. TARTALOMJEGYZÉK. 10/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

2015. évi 9. szám 2015. május 1. TARTALOMJEGYZÉK. 10/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról 2015. évi 9. szám 2015. május 1. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról 11/2015. (V. 1.) önkormányzati

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Új szociális rendelet megalkotása. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 25-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi

Részletesebben