NEEKA HUNGARY ALAPÍTVÁNY JELENTÉSE ÉV

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NEEKA HUNGARY ALAPÍTVÁNY JELENTÉSE 2012. ÉV"

Átírás

1 Adószám Pk.60090/2006/4/1. Bírósági bejegyzés száma NEEKA HUNGARY ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI ÉVES BESZÁMOLÓ JELENTÉSE ÉV Keltezés: Nyírmeggyes, május 30. Képviseletre jogosult aláírása

2 TARTALOMJEGYZÉK I. ) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 1. 1 ) Általános rész 1. 2 ) A szövetség számviteli elszámolása 1.3 ) Eszközök és Források változása 1. 4 ) Vagyoni-pénzügyi és jövedelmezőségi helyzet bemutatása 1. 5 ) Befektetett eszközök bruttó értékének alakulása 1. 6 ) Befektetett eszközök értékcsökkenésének alakulása 1. 7 ) Forgóeszközök alakulása 1. 8 ) Kötelezettségek bemutatása 1. 9 ) Eredménykimutatás II. ) KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA III. ) KAPOTT TÁMOGATÁSOK ÉS EGYÉB BEVÉTELEK IV. ) JUTTATÁSOK a. ) Tisztségviselők juttatása b. ) Cél szerinti juttatások V. ) KÖZHASZNÚSÁGI TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ MELLÉKLETEK: - Egyszerűsített éves beszámoló - Egyszerűsített eredménykimutatás - Cash-Flow kimutatás 2

3 I. KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET Az Alapítvány évi beszámolójához 1.1 ÁLTALÁNOS RÉSZ Az alapítvány megnevezése: Rövidített megnevezése: NEEKA HUNGARY ALAPÍTVÁNY NEEKA ALAPÍTVÁNY Közhasznú jogállása: Kiemelkedően Közhasznú szervezet Székhelye: 4722 Nyírmeggyes Ady E út 44 Cél szerinti tevékenysége: egészségvédelem, a természetvédelem és környezetvédelem, a rászorultak életkörülményeinek javítása, az alacsony jövedelműek szociális rehabilitációjának elősegítése, humanitárius programok segítése. Vállalkozási tevékenysége: nincs Adószáma: Statisztikai számjele: Bírósági végzés száma: Pk.600/2006/4/1, Bejegyzés száma: 2197 A működés időtartama: Üzleti év: 2006-ban határozatlan időtartamra jött létre ig Alapítvány elnöke Rácz Ferenc Lakcíme: 4722 Nyírmeggyes Ady E út 44 Saját tőke: Mérleg fő összege: Átlagos állományi létszám: 12180eFt eft 0 fő 3

4 1.2. A NEEKA ALAPÍTVÁNY SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSA A A NEEKA ALAPÍTVÁNY célja és feladata: A Nemzetközi Élet Egészség és Környezetvédelmi Alapítvány az elmúlt évek folyamán minden lehetséges forrást megkeresett annak érdekében, hogy a Nyírmeggyes, Tiborszállás, Győrtelek települések lakosainak, gyermekeknek minél több és változatosabb támogatási lehetőségeket tudjon nyújtani. Az alapítvány, segítő, támogató munkájára a es évben még nagyobb szükség, kereslet mutatkozott, mint korábban, ugyanis a gazdasági válság hatására nagyon sok család sodródott az elemi létbizonytalanság határán. Az alapítvány tevékenységének főbb feladatai az egészségvédelem, a természetvédelem és környezetvédelem, a rászorultak életkörülményeinek javítása, az alacsony jövedelműek szociális rehabilitációjának elősegítése, humanitárius programok segítése. Vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratban meghatározott cél szerinti tevékenységre fordítja. A NEEKA ALAPÍTVÁNY közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Választásokon jelöltet nem állít. A NEEKA ALAPÍTVÁNY működéséhez szükséges bevételeit döntő többségben az államháztartás más alrendszerétől kapja. Közhasznúsági tevékenységét az általánostól eltérő szabályozás mellett végezi. A NEEKA ALAPÍTVÁNY - mint társadalmi szervezet a társasági adónak alanya. Az általánostól eltérő szabályozásból következik, hogy adókötelezettsége megállapítása során speciális előírásokat alkalmaz. A NEEKA ALAPÍTVÁNY közhasznú tevékenységéből és vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit, költségeit és ráfordításait elkülönítetten tartja nyilván. A közvetlenül nem mérhető költségek és ráfordítások mérlegkészítéskor a bevétel arányában felosztásara kerülnek. A NEEKA ALAPÍTVÁNY könyvvezetése, beszámoló készítése és közhasznúsági jelentés elfogadása: A NEEKA ALAPÍTVÁNY könyvvezetését a kettős könyvvitel rendszerében vezeti és egyszerűsített éves beszámoló készítésére kötelezett. A NEEKA ALAPÍTVÁNY egyszerűsített éves beszámolóját, eredmény-kimutatását, közhasznúsági jelentését és az azt alátámasztó könyvvezetését a számvitelről szóló évi C. törvény, továbbá a nonprofit törvény 19. (3): (6): betartásával készítette el. Ennek megfelelően a beszámoló tartalmára, formájára vonatkozóan a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek éves beszámoló készítésének és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224. Korm. rendelet előírásait alkalmazta. A közhasznúsági jelentés elfogadása a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe tartozik. /nonprofit törvény 19 (1)-(2) bek./. Zárási határidők: március 1. 4

5 A NEEKA ALAPÍTVÁNY havi zárása és a főkönyvi kivonat készítése a tárgyhót követő hó 15. A mérlegkészítés időpontja a beszámolási évet követő év március 1. A NEEKA ALAPÍTVÁNY számviteli politikája: A NEEKA ALAPÍTVÁNY számviteli politikájában határozta meg a gazdálkodására jellemző azon szabályokat, előírásokat és módszereket, amelyeket a számviteli elszámolás szempontjából lényegesnek tartott, illetve ami a megbízható valós képet biztosította a vezetés részére. A felmerült költségek elsődlegesen az "5"-ös számlaosztály megfelelő számláin kerülnek könyvelésre. A cél szerinti és vállalkozási tevékenységre jutó költségek és ráfordítások év végén a bevétel arányában felosztásra kerülnek. Értékelési eljárások: Az értékelési eljárások a bázis évhez viszonyítva nem változtak meg. Az eszközök és források értékelése a számviteli törvény szellemében és a számviteli politikában megfogalmazott elvek szerint történik. Eszközök értékelése: A NEEKA ALAPÍTVÁNY a befektetett és forgóeszközeit beszerzési költségen tartja nyilván. Beszerzési költségként vesszük figyelembe mindazt a ráfordítást, amely az eszköz beszerzése érdekében a beszállításig és az üzembe helyezésig felmerült és az eszközhöz egyedileg hozzárendelhető. A belföldi követeléseket a kiszámlázott és a másik fél által elismert összegben tartjuk nyilván mindaddig, amíg ki nem egyenlítették, illetve behajthatatlanná válás esetén hitelezési veszteségként le nem írtunk. A külföldi pénzértékre szóló követelést és kötelezettséget a bekerülés napjára, illetve a szerződés szerinti teljesítés napjára vonatkozó Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon átszámított forintértéken tartjuk nyilván könyveinkben, kivéve a forintért vásárolt valutát. Ebben az estben a ténylegesen fizetett forint alapján vételi árfolyamon kerül meghatározásra a bekerülési érték. A külföldi pénzértékre szóló követelések és kötelezettségek a mérleg fordulónapjáig nem voltak, így átértékelést nem kellett végrehajtani. Források értékelése: A leltárral alátámasztott Mérleg forrás oldala mutatja meg, hogy a kimutatott eszközöknek mi az eredete, forrása. A számviteli törvény értelmében a forrásokat könyv szerinti értéken tartjuk nyilván. Az amortizáció elszámolása: Az értékcsökkenési leírás elszámolása lineáris módszerrel történik. A tárgyi eszközök használati ideje összhangban van a számviteli politikában rögzített leírási kulcsokkal. Az ékcsökkenés leírása havonta kerül elszámolásra és könyvelésre. Az értékhatár alatti eszközök használatbavételkor egy összegben költségként elszámolásra kerülnek. 5

6 A beszámolási időszakban beszerzett eszközökre egyedileg maradványértéket nem állapítottunk meg. Terven felüli értékcsökkenési leírást nem számoltunk el. A beszámolási időszakban értékvesztést nem számoltunk el, mivel a mérleg fordulónapján lejárt vevő követelésünk nem volt. A NEEKA ALAPÍTVÁNY a várható kötelezettségekre, jövőbeni költségekre és egyéb címen céltartalékot nem képzett. Az üzleti évben behajthatatlan követelés nem volt. Az aktív és passzív időbeli elhatárolások könyvelése megtörtént. A mérlegben kimutatott eszközök és források december 31-i fordulónappal leltározásra illetve egyeztetésre kerültek. A beszámolási időszakban a befektetett eszközök köréből nem hajtottunk végre selejtezést. Az egyszerűsített éves beszámoló mérlegadatokból, eredmény-kimutatásból és kiegészítő mellékletből áll. A mérlegben és az eredmény-kimutatásban a feltüntetett adatok összehasonlítható az előző éves beszámoló adataival. A mérleg alapja az alapítvány számlarendjének megfelelően a december 31-i fordulónappal készített főkönyvi kivonat. A közhasznúsági beszámoló mérlege, könyvvizsgáló által nem hitelesített. A mérlegbeszámoló adatai összhangban vannak a társasági adóbevallással, annak alapját képezik. 6

7 1.3 ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ALAKULÁSA MÉRLEG (adatok ezer forintban ) TÉTEL MEGNEVEZÉSE Megoszlás %-a Nyitó Záró Nyitó Záró BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök FORGÓESZKÖZÖK Készletek Követelések Pénzeszközök AKTIV IDŐBELI ELHAT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN SAJÁT TŐKE Induló tőke tőkeváltozás * ebből tárgyévi eredmény Értékelési tartalék CÉLTARTALÉK KÖTELEZETTSÉG Hosszú lejáratú kötelezettség Rövid lejáratú kötelezettség PASSZIV IDŐBELI ELHAT FORRÁSOK ÖSSZESEN

8 1.4 VAGYONI PÉNZÜGYI JÖVEDELMEZŐSÉGI HELYZET BEMUTATÁSA Vagyoni helyzet bemutatása ( adatok ezer forintban) Saját tőke változása: % Saját tőke aránya: % Forgóeszközök aránya: ,5 % Befektetett eszközök fedezettsége: % Pénzügyi, likviditási helyzet bemutatása Rövid távú likviditási mutató I % Rövid távú likviditási mutató II ,1% Eladósodottsági mutató: % Mobil eszközök Pénzeszközök % Követelések % Készletek 0 0 Összes mobil eszköz % Rövid lejáratú kötelezettségek Pénztöbblet Befektetett eszközök megoszlása december 31-én Immateriális javak 0 0 % Tárgyi eszközök % Összesen: % 8

9 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK BEMUTATÁSA ( adatok ezer forintban ) 1.5 BRUTTÓ ÉRTÉK ALAKULÁSA Növekedés Csökkenés Megnevezés Nyitó Záró Immateriális javak Tárgyi eszközök ingatlanok sport eszközök irodai berendezések járművek Összesen: Befektetett eszközök bruttó értékének növekedése: aktivált beruházás 0 befejezetlen beruházás Befektetett eszközök bruttó értékének csökkenése: tárgyi eszköz értékesítés ÉRTÉKCSÖKKENÉS ALAKULÁSA Növekedés Csökkenés Megnevezés Nyitó Záró Immateriális javak Tárgyi eszközök ingatlanok sport eszközök irodai berendezések Járművek Összesen: Befektetett eszközök értékcsökkenésének növekedése: elszámolt értékcsökkenés 523 e Ft Befektetett eszközök értékcsökkenésének csökkenése: tárgyi eszköz értékesítés FORGÓESZKÖZÖK ALAKULÁSA 9

10 ( adatok ezer forintban ) Megnevezés Bázis év Tárgy év változás %-a Követelések Belföldi vevők Külföldi követelések Szolgáltatásokra adott előleg Rövid lejáratú kölcsönök ÁFA követelés Egyéb adók túlfizetése Pénzeszközök: Forgóeszközök összesen: KÖTELEZETTSÉGEK ALAKULÁSA Megnevezés Bázis év Tárgy év változás %-a Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú hitelek Külföldi szállítók Belföldi Szállítók Egyéb rövid lej. Kötelezettségek 0 0 Kötelezettségek összesen: Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek bemutatása: Megnevezés Bázis év Tárgy év változás %-a Magánnyugdíj tagdíj Egészségbiztosítási Alap Nyugdíjbiztosítási Alap SZJA Munkaadói járulék Munkavállalói járulék EHO Egyéb befizetési kötelezettségek: Összesen: II. KÖLTSÉGVETÉS KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK 10

11 2012. ÉV (adatok ezer forintban ) Megnevezés Terv Tény I. Szociális ellátá tevékenysége segélyek támogatások elosztása IX. Általános költségek anyagjellegű ráfordítások személyi jellegű ráfordítások X. Értékcsökkenési leírás XI. Egyéb ráfordítások 0 59 XII. Vállalkozásitevékenység közvetlen költsége KIADÁSOK, RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN NYERESÉG VESZTESÉG MINDÖSSZESEN Egyéb ráfordítások: 59 Pénzügyi műveletek vesztesége 59 Bírság, késedelmi pótlék 0 III./ KAPOTT TÁMOGATÁSOK ÉS EGYÉB BEVÉTELEK 2012 ÉV BEVÉTELEK 11

12 ( adatok ezer forintban ) Jogcím Módosított Tény Terv I. Támogatások Önkormányzati támogatás - Jogi és természetes személyek - Pályázat BEVÉTELEK ÖSSZESEN NYERESÉG VESZTESÉG 0 0 MINDÖSSZESEN Egyéb bevételek: 0 Tárgyi eszköz értékesítés 0 Továbbszámlázott költségek 0 Egyéb bevétel 0 Biztosítói díjvisszatérítés 0 IV./ JUTTATÁSOK a.) Tisztségviselők juttatása: A szövetség vezető tisztségviselői tevékenységüket társadalmi munkában látták el. b. ) Cél szerinti juttatások: Az alapítvány tagjainak célszerinti juttatást nem adott. V. KÖZHASZNÚSÁGI TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ Alapítványunk pályázatot nyert az Észak-Alföldi Operatív Programban kiirt ÉAOP pályázaton. A projekt címe NEEKA Csarnok építése Nyírmeggyesen. Ezzel az alapítvány elérhette azt, hogy a szívességi használatra kapott raktárak helyett saját korszerű raktárral, s irodákkal tudja az önkormányzatokat, intézményeket és természetesen a lakosságot segíteni. A 2012-es évet a nyírkátai iskola teljes bútor cseréjével kezdtük meg. Ezáltal elértük, hogy az iskolalába járó gyerekek korszerű körülmények között tanulhatnak. A 12

13 következő program két kamion Organix Goodies gyártmányú egészséges gyermek édesség kiosztása volt. Amiből bölcsődék, óvodák, iskolák mellett az öreg otthonok lakói is részesültek, hiszen kétszer vagyunk gyerekek. Ez a program a teljesség igénye nélkül a következő városokat településeket érintette: Nyíregyháza, Nyírbátor, Mátészalka, Füzesabony, Nyírmeggyes, Nyírgyulaj, Nyírkáta, Ópályi, Győrtelek, Tiborszállás, Balkány, Hodász, Cégénydányád, Nagydobos, Kisnamény, Csegöld, Gacsály, valamint Ukrajnában Munkács, és Romániában Koltó település. A következő programunk a Nyírmeggyesi XII.Meggyfesztiválon való részvétel volt. Ezt az alkalmat felhasználtuk, hogy minél több embernek bemutassuk az alapítvány tevékenységét, amit a következő országokban végez. Támogató országok elsősorban Hollandia, majd Németország és az Egyesült Államok. Ahol a segélyezést fejlesztést végezzük: Magyarország, Ukrajna és Románia. Júliusban ismét két kamion segélyárut indítottunk el Magyarország és Románia felé. Ezeken a kamionokon, a bútoron, a ruhák háztartási cikkek, számítógépek, kerékpárokon kívül, nagy mennyiségű új gyerekágyat, és egy komplett könyvtár berendezését szállítottunk el. A gyerekágyak és a könyvtár teljes egészében Romániába lett szállítva. Augusztusban az iskolakezdés előtt több tonna ruhaneműt, lakástextilt és ágyneműt osztottunk ki Nyírmeggyesen, hogy ezzel is tehermentesítsük a családokat az iskolakezdés terhei alól. Októberben segélykoncertet rendeztünk egy Nyírmeggyesi leukémiás kislány gyógyíttatására a Nyíregyházi Cantemus gyermekkórus részvételével. A koncert bevétele az utólagos támogatásokkal együtt elérte a félmillió forintot. November hónapban, érkezett a felajánlás, a hollandiai partnereinktől, hogy lehetőségünk van két öregotthon berendezésének elszállítására. Ez a nagy mennyiségű segélyáru, nagy segítséget jelent a házi betegápolásban, kórházakban és öregotthonokban. A szállítmányok összetétele az ápolási ágytól, a járókeretig, az egészségügyben egyszer használatos dolgoktól, a nadrágpelenkákig tevődött össze. De sok család kapott ebből a szállítmányból, bútorokat és televíziókat is. December hónapban, meglátogatott a Mikulás, Lambert Simons személyében, és együttmunkálkodásunknak köszönhetően, közel ezer gyermeknek okoztunk örömet. December hónapban még megkaptunk Nijmegen-ből egy komplett nagyüzemi konyhát, amelyet Nyírmeggyes község önkormányzata számára hazaszállítottunk. Karácsony előtt, nagy mennyiségű ruha, cipő, háztartási cikkek kerültek kiosztásra a rászoruló lakosság körében, Nyírmeggyes és Nyírkáta településeken. Az alapítvány pályázatot nyert, az ÉAOP számú raktárcsarnok építésére, melyet évben valósítottunk meg. A 2012-es évi munkánk nem lehetett volna ilyen eredményes, az önkéntes segítőink nélkül, akik fővel bármikor rendelkezésünkre állnak. Természetesen, köszönet illeti azokat a kapcsolattartókat, munkatársakat, akik különböző településeken végzik az alapítvány munkáját. A 2012-es évben a pénzügyi támogatásokon kívül legalább 14 millió forint természetbeni támogatást kaptunk, amelyet eljuttattunk az önkormányzatokhoz, gyermekintézményekhez, és öregotthonokhoz. Az alapítvány által támogatásként kiosztott (természetben)eszközök értékének megállapítása: A Nyírkátai iskola bútorok értéke ,ft. A kiosztott Organix Goodies értéke ,Ft A júliusban érkezett és augusztusban kiosztott kamionok értéke ,Ft. A Nijmegeni öregotthonok berendezései a kamionon szállított és Nyírmeggyesen,Nyírkátán kiosztott segélyáru értéke ,Ft. A Nyírmeggyesre szállított nagy üzemi konyha értéke ,Ft. Természetesen ezek az összegek a támogatóinkkal közösen magállapított értékek. A kiosztott és az intézmények számára átadott szállítmányok piaci értéke ezt többszörösen meghaladja. 13

14 TÁRSASÁGI ADÓ MEGÁLLAPÍTÁSA ( adatok ezer forintban ) Kedvezményezett vállalkozási tevékenység bevétele az összes bevétel 0 %-a. 0 x 0 % =0 A kedvezményezett mérték nagyobb, mint az elért vállalkozási tevékenység bevétele, ezért a szövetségnek nem kell társasági adót megállapítani. Közhasznú tevékenység bevétele: % Vállalkozási tevékenység bevétele: 0 0 % Összesen: % Vállalkozási tevékenységre jutó ráfordítás az összes árbevétel %-ban Összes költség és ráfordítás: 0 - ebből a vállalkozási tevékenység közvetlen költség: 0 Árbevétel arányában felosztandó költségek: 0 Közhasznúsági tevékenységre jutó ráfordítás: 0 Vállalkozási tevékenységre jutó ráfordítás: 0 Közhasznúsági tevékenységre jutó összes ráfordítás: 0 Vállalkozási tevékenységre jutó összes ráfordítás: 0 Társasági adóalapot módosító tételek a vállalkozási tevékenység bevételével arányos összeggel. Adóalap növelő jogcímek: 0 Szt. alapján elszámolt értékcsökkenési leírás összege 0 (7.777 x 8,67 % ) Adóalap csökkentő jogcímek: 0 Adótörvény Szt. figyelembe vett értékcsökkenési leírás 0 ( x 8,67% ) Vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye: 0 Adóalapot növelő jogcímek: 0 Adóalapot csökkenő jogcímek: 0 Adóalap: 0 Adófizetési kötelezettség: 0 Statisztikai számjel: 0 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ VII./1. Számú melléklet 14

15 Megyei Bíróság száma: 15. ( adatok ezer forintban ) Sorsz. A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév helyesbítései a b C d E 1. A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.-5. sorok) 2. I. IMMATERIÁLIS JAVAK II. TÁRGYI ESZKÖZÖK III.BEFEKTETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 5. IV. BEFEKTETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE 6. B. FORGÓ ESZKÖZÖK ( sorok) 7. I. KÉSZLETEK II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPÍROK 10. IV. PÉNZESZKÖZÖK C. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSZESZEN D. Saját tőke ( sorok) I. INDULÓ TÔKE II.TÔKEVÁLTOZÁS ebből tárgyévi eredmény III. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 18. E. CÉLTARTALÉK F. KÖTELEZETTSÉGEK ( rok) 20. I.HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 21. II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 22. G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 23. FORRÁSOK ÖSSZESEN ( sorok) EREDMÉNYKIMUTATÁS VII./2. Számú melléklet 15

16 Statisztikai számjel: Megyei Bíróság bejegyzésének száma: Pk.60090/2006/4/1. ( adatok ezer forintban ) Sorsz A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév helyesbítései A B C D E 1. A Összes közhasznú tevékenység bevétele ( 2-8. sorok ) 2. 1.Közhasznú célra, működésre kapott támogatás 3. a. alapítótól 4. b. államháztartás más alrendszerétől Pályázati úton nyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel B. Vállalkozási tevékenység 0 0 bevétele (10-11) Nem cél szerinti tevékenység 0 0 bevétele Egyéb cél szerinti tevékenység bevétele 12. C. Összes bevétel ( 1-9.sorok ) D. Közhasznú tevékenység költsége E. Vállalkozási tevékenység 0 0 költsége ( 15-16) Nem cél szerinti tevékenység 0 0 költsége Egyéb cél szerinti tevékenység költsége 17. F. Összes tevékenység költsége ( sorok ) 18. G. Adózás előtti eredmény H. Adófizetési kötelezettség I. Tárgyévi eredmény KÖLTSÉGNEMEK BEMUTATÁSA ( adatok ezer forintban ) Megnevezése 2011év 2012év %-a 16

17 A. Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetés Bérjárulékok B. Anyagjellegű ráfordítások C. Értékcsökkenési leírás D. Egyéb költségek, ráfordítások E. Szervezet által nyújtott támogatás Mindösszesen: Nyírmeggyes, május.30. Rácz Ferenc NEEKA Alapítvány kuratóriumának elnöke 17

A Magyar Rektori Konferencia 2013. XII. 31-i számviteli beszámolója (egyszerűsített beszámoló)

A Magyar Rektori Konferencia 2013. XII. 31-i számviteli beszámolója (egyszerűsített beszámoló) A Magyar Rektori Konferencia 2013. XII. 31-i számviteli beszámolója (egyszerűsített beszámoló) 1) Mérleg (a 224/2000. (XII.19.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint) Sorszám MAGYAR REKTORI KONFERENCIA

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 18932825-6910-131-19 Cégjegyzék száma: Cég adószáma: 18932825-2-19 Vállalkozás megnevezése: Dr Szikora Márta Ügyvédi Iroda Vállalkozás címe: 8100 Várpalota Fehérvári utca 8 Kiegészítő

Részletesebben

MÁV SZIMFONIKUSOK ZENEKARI ALAPÍTVÁNY

MÁV SZIMFONIKUSOK ZENEKARI ALAPÍTVÁNY Kiegészítő melléklet a 2012.évi beszámolóhoz A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. Budapest, 2013. május 15. I. Általános rész 1. A szervezet főbb adatai Neve: MÁV Szimfonikusok

Részletesebben

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 2011. Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] [SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ] 1 4 6 2 5 6 5 1 4 1 1 0 5 7 2 0 7 Statisztikai

Részletesebben

Kiegészítő melléklet A Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. december 31.-i beszámolójához

Kiegészítő melléklet A Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. december 31.-i beszámolójához Kiegészítő melléklet A Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. december 31.-i beszámolójához I. Általános tudnivalók A kiegészítő melléklet a Re-Kom Nonprofit Kft 2012. január 01.-től 2012.

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 6 7 4 8 6 0 9 4 9 9 5 2 9 1 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Alapítvány a Néptánchagyományok Ápolásáért egyéb szervezet megnevezés 2084 Pilisszentiván, Táncsics u. 29. az egyéb

Részletesebben

Magyar Úszó Szövetség 2014. évi pénzügyi beszámolója

Magyar Úszó Szövetség 2014. évi pénzügyi beszámolója Magyar Úszó Szövetség Magyar Úszó Szövetség 2014. évi pénzügyi beszámolója Készítette: Halász Sarolta gazdasági vezető A Magyar Úszó Szövetség gazdálkodása Látta, egyetért: Dr. Szabó Tünde főtitkár Magyar

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 01. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: 2. A cég rövidített elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Kft 3. A cég székhelye: 1113 Budapest,

Részletesebben

2014. ÉVI B E S Z Á M O L Ó

2014. ÉVI B E S Z Á M O L Ó Statisztikai számjel: 23314115-3600-113-17 Cégjegyzék száma.17-09-008567 2014. ÉVI B E S Z Á M O L Ó Keltezés: A vállalkozás vezetője 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31. Készült: Szekszárdon, 2015.

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Adószám: 23395778-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 01-09-963641 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1061

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány 2014. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány 2014. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány 2014. évi beszámolójához 1 I. AZ ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁSA Név: Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány Székhelye: 1014 Budapest, Úri utca 21. Gazdálkodási

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. 22102286-9003-572-03 Statisztikai számjel 03-09-118363 Cégjegyzékszám Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. MÉRLEG Eszközök (aktívák) Adatok

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft 2012. február 16-tól 2012. december 31-ig folytatott tevékenységéről a 2012. december 31-i fordulónappal elkészített egyszerűsített beszámolóhoz

Részletesebben

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG É V E S B E S Z Á M O L Ó

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG É V E S B E S Z Á M O L Ó MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (korábban Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Társaság 2008.03.31.-ig) 1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20. 2011.

Részletesebben

Értelmes Élet Alapítvány Számviteli politika

Értelmes Élet Alapítvány Számviteli politika Értelmes Élet Alapítvány Számviteli politika Készítette: Máténé Csikós Zsuzsanna elnök Hatályba lép: 2010.01.05-én Készült: 4 eredeti példányban Kapják: 1. Alapítvány elnöke 2. könyvelő 3. házi pénztáros

Részletesebben

A Shopline-webáruház Nyrt.

A Shopline-webáruház Nyrt. A. (korábbi nevén Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyrt.) 2012. évi magyar számviteli szabályok szerinti éves beszámolója Jóváhagyta a a Társaság 2013. április 24-i éves közgyűlése. H-1097 Budapest,

Részletesebben

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Készült: Budapest, 2014. április 10. Az éves beszámolót összeállította: dr. Palatka Lívia vezérigazgató

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2012. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Készült: Budapest, 2013. április 30. Az éves beszámolót összeállította: dr. Palatka Lívia vezérigazgató

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009.

Közhasznúsági jelentés 2009. Adószám: 18013629-2-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 1691 Magyar Protestáns Tanulmányi Alapítvány 1121 Budapest, Eötvös út 35. Közhasznúsági jelentés 2009. Budapest, 2010. április

Részletesebben

MOKÉP-PANNÓNIA Kft. 1065. Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 7.

MOKÉP-PANNÓNIA Kft. 1065. Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 7. Adószám: 10984811-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság, Cégjegyzék szám: 01-09-365537 MOKÉP-PANNÓNIA Kft. 1065. Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 7. Kiegészítő melléklet 2013 Fordulónap: 2013.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2011. évi. éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2011. évi. éves beszámolóhoz 1065 Budapest Nagymező utca 22-24. Adószám: 21114146-2-42 Társaságjegyzékszám: 01-09-917942 KSH: 21114146900157101 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011. évi éves beszámolóhoz Budapest, 2012. február 29. Általános

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010. ÉVI

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Szebik Családi név Első utónév További utónevek András Születési név: Anyja neve: Születési ország neve:

Részletesebben

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név:

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE , GYULAKONYHA ÉLELMEZÉSI, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 5700. Gyula, Szt. István u. 29/1. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A 2014. ÉVRŐL A vonatkozó

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 06 Szegedi Törvényszék 2 0 1 4 2015.06.10 09:56:00 Szervezet székhelye: Irányítószám: 6 7 2 4 Település: Szeged Közterület neve: Eszperantó Közterület jellege: utca Házszám: 5 Lépcsőház:

Részletesebben