15. Emberi erőforrás-gazdálkodás tartalma, jelentősége, stratégiája, megvalósítása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "15. Emberi erőforrás-gazdálkodás tartalma, jelentősége, stratégiája, megvalósítása"

Átírás

1 15. Emberi erőforrás-gazdálkodás tartalma, jelentősége, stratégiája, megvalósítása Emberi erőforrás: a vállalatnál alkalmazott munkavállalóknak a munkavégzéshez szükséges képességeik, szakismeretük és a munkamegosztásban elfoglalt helyük szerint strukturált összessége. A munkaerővel azonos értelemben használjuk. Az emberi erőforrás- gazdálkodás tartalma: A munkavállaló igen sokoldalúan érintettek a vállalat működésében. Végső soron az általuk elvégzett tevékenységekben nyilvánul meg a vállalat működése. A munkavállaló rendelkezik az erőforrásokra jellemző, valamennyi tulajdonsággal- vannak azonban olyan tulajdonságai is amelyek megkülönböztetik a többi erőforrástól. A legfontosabb a szabad akarat.(saját jó szántából csatlakozik a vállalathoz ezért cserébe fizetséget kíván) Itt találkoznak az érdekek: a munkavállaló munkavégző képességét ajánlja fel míg a vállalat a munkavégzés lehetőségét. Ha az érdekek találkoznak a munkavállaló teljesítményéért munkabért, prémiumot, nem anyagi juttatást kap. A munkaerő gazdálkodást 5 fő tevékenység köré csoportosíthatjuk: - az EE való gazdálkodás általános teendői: a vállalat munkaerő szükségleteinek és keresletének meghatározása. - az EE kezelése: a munkáltatók és a szakszervezetek közötti tárgyalások lebonyolítása. - a bér é jövedelemgazdálkodás: érdekeltségi rendszer kialakítása Bér és jövedelemgazdálkodás: a vállalatvezetésnek a munkavállalók pénzbeli juttatásaival kapcsolatos tevékenysége Érdekeltségi rendszer: a munkavállalók teljesítményének fokozására szolgáló, főleg pénzbeli juttatásokra épülő ösztönzési eljárások rendszere. - a munka megszervezése: a munkának és a termelési folyamatnak a dolgozók hatékony foglalkoztatását elősegítő megszervezése, a munkafeltételek humánus kialakítása, valamint a munkaidővel való gazdálkodás - A belső érintettek képzésének, továbbképzésének irányítása és szervezése, a formális oktatás és az általános önfejlesztés lehetőségeinek kihasználása. A munkaerő-gazdálkodás környezeti tényezői: Az EEM konkrét megvalósulását az egyéb vállalati tevékenységekhez hasonlóan- a környezeti tényezők is befolyásolják. A főbb környezeti tényezők: - társadalmi, kulturális(hosszú távon), politikai(rövid távon) - - gazdasági környezet tényezői közül az általános gazdasági feltételek egy adott vállalat munkaerő gazdálkodására főleg áttételes hatással vannak. A piaci verseny feltételrendszere és működése általában a foglakoztatáson keresztül hat a vállalati munkaerő gazdálkodásra. Az pedig ismert, hogy a foglalkoztatottság alakulása a piacgazdaságok működésének egyik legfontosabb tényezője.

2 A foglalkoztatottság alakulásának hatása főleg a munkaerőpiac helyzetén keresztül érvényesül, ennek állapota közvetlenül befolyásolja a vállalatok munkaerő-gazdálkodását, mind a keresleti mind a kínálati oldalon. Hosszú távon felmerülő kérdés a gazdaság munkaerő állományának szerkezete és növekedési üteme, valamint a foglalkoztatottsági szokások - ezek határozzák meg hosszú távon a munkaerő-kínálatot, s döntőhatásuk van arra, hogy a munkaerő piacon hosszú távon munkaerő kereslet(szívás) vagy túlkínálat(nyomás) a jellemző. Mind a vállalatvezetőket mind a munkavállalókat ez a két jelleg kondicionálja, hogy alkalmazkodjanak a piacon általában szokásos magatartásformákhoz. - szakszervezetek szerepe országonként eltérő. mindegyik más pl. harciasságuk vagy engedékenységük különbözeti meg őket egymástól. Rendszerint részt vesznek a munkaerő gazdálkodási folyamatban, de nagyobb hangsúlyt fektetnek a foglakoztatás, a bérek és fizetések, a munkafeltételek, valamint az elbocsátások ügyére. - a vállalat földrajzi helyzete nagymértékben befolyásolja a munkaerő keresleti és kínálati viszonyokat. A munkaerőpiac ugyanis szinte mindig helyi piac. Ritkán, különleges esetekben fordul elő, hogy a foglalkoztatásnak nincs észlelhető földrajzi határa. Az EE felértékelődése: - megváltoztak a követelmények az ember vállalati szerepével kapcsolatban. A tudás vált a legfontosabb erőforrássá, így alapvetően megnövekedett az üzleti folyamatokban a tudás jelentősége. Megnövekedett a relatív jelentősége is az embernek hiszen tudásának köszönhetően egyre több gépet képes kezelni. - megváltoztak az emberek elvárásai a munkahelyekkel kapcsolatban: ennek társadalmi és technikai okai egyaránt vannak. Társadalmi: életszínvonal növekedéséből következő igényesség növekedést emeljük ki: az emberek munkahelyválasztásai kritériumai a munkafeltételekkel, munkahelyi infrastruktúrával kapcsolatban ma sokkal szelektívebbek, mint korábban. Az emberek a maslow-piramis szükséglethierarchia magasabb szintjei közül már egyre több mindent akarnak kielégíteni a munkahelyükön keresztül. Technikai: pedig lehetővé teszi, hogy a ezek az elvárások a vállalat számára is ésszerű ráfordítások mellett teljesíthetőek legyenek. - a fenti tényezők együttes hatására lényegesen összetettebbé vált az emberi erőforrás menedzsmentje, s ezt a környezet is kénytelen elismerni. Az új irányítási követelményeknek való megfelelést az EEM számára elősegíti, hogy a legutóbbi néhány évtizedben a társadalomtudományok fejlődése segítségével lényegesen többet tudunk az emberről, mint korábban. - végül, de nem utolsó sorban a fejlett országok törvényhozása intézkedések hosszú sorozatát hozta az utóbbi évtizedekben egyrészt az emberi munkavégzés feltételeinek, a munkavégző ember egészségének, személyiségének védelmében, másrészt az alkalmazási feltételekkel kapcsolatban. Az emberi erőforrás-gazdálkodás stratégiája: - a stratégia emberi cselekedetek sorozatán keresztül alakul ki és valósul meg, e cselekedetek célirányos volta, megfelelő koordináltsága nélkül bizonyos a kudarc - az emberi erőforrás azon tulajdonsága, hogy teljesítményét önmaga képes legyen szabályozni, a munkaerő-gazdálkodást kiemeli a többi vállalati tevékenységi terület közül a stratégia megvalósítására való ráhatás lehetősége szempontjából. Az emberek megfelelő motivációjának kialakítása a stratégiaalkotás és- megvalósítás fontos része.

3 - a stratégia által meghatározott küldetés döntően befolyásolja a vállalatnál folyó tevékenységek jellegét: a különböző profilú vállalatok munkaerőigénye, ill. az emberek által elvégzendő feladatok rendkívül eltérőek. - a stratégia szoros kölcsönhatásban van a szervezeti struktúrával: egy adott szervezet elemeinek belső elrendezése, főbb dimenziói a szervezeten belüli munkamegosztás, hatáskörmegosztás, koordináció és konfiguráció. Ezáltal meghatározza az emberek közötti tevékenység- és információcsere szerkezetét, a formális és jórészt az informális kapcsolatokat. E kapcsolatrendszer kiemelkedően fontos tényezője a vállalat vezetési rendszere, amely összekapcsolja az érintettek két csoportját: a menedzsereket és a munkavállalókat. - végül a stratégia megvalósításának közege az a szervezeti kultúra: az egyes szervezetek alapfilozófiájának, közösen elfogadott értékrendjének, szellemének, hagyományainak, szokásainak tartósan érvényesülő rendszere. Stratégiai tevékenységek: Szint Emberi erőforrás ellátás Bérezés és ösztönzés Értékelés Fejlesztés Karriertervezés Stratégiai(hosszú távú) Taktikai(középtáv) Operatív(rövid táv) A vállalkozás működéséhez hosszú távon szükséges emberi erőforrások jellemzőinek meghatározása. A jövő igényeit tükröző szervezetfejlesztés a hosszú távon érvényes kiválasztási szempontok meghatározása. A feltételek marketingterve. Munkaerő-ellátási terv végrehajtása. ellenőrző-irányító működtetése A juttatások alakulásának trendjei. A küldetésből következő ösztönzési elvek A pénzjövedelemnek több évre szóló egyénenkénti tervezése. A béren kívül juttatások tervezése. A bér és jövedelemtervek végrehajtása. A béren kívüli juttatások rendszerének működése. értékelés A vállalat érdekeinek rögzítése. Az értékelés várható jövőbeni dimenziói, szempontjai. Az értékelő kialakítása. Az egyes munkavállalók személyes lehetőségeinek feltárása. Az értékelési rendszer működtetése. Kapcsolattartás a bérezéssel és fejlesztéssel. Az emberi erőforrásokkal kapcsolatos jövőbeni követelmények feltárása. A vállalkozáshoz alkalmazkodni tudó tevékenységi kialakulása. A szervezetfejlesztés programja. A vezetési rendszer fejlesztésének programja. Az egyéni fejlesztés programja. Oktatás, képzés operatív szervezési feladatok. A szervezeti és egyéni célok kapcsolatának alapelvei a vállalkozásnál. Az előmeneteli lehetőségek azonosítása. Karriertervezési tanácsadás. A szervezet és egyén kapcsolatának harmonizálása. Az egyén és a feladat egymáshoz rendelése. A karrier következő állomásának meghatározása. Az emberi erőforrás tervezése: EE tervezés folyamata: Az emberi erőforrás tervezés nem egyenlő a munkaerő tervezéssel, hanem a HRM egyes területein megvalósítandó feladatokat jelenti. Stratégiák a növekedési várakozások/illeszkedés, illetve munkaerő jellemzőinek függvényében 1. célok meghatározása - vállalati stratégiához szervesen kapcsolódó célok megfogalmazása 2. külső és belső feltételrendszer biztosítása

4 - külső: versenytársak, vevők, termékek, munkaerőpiac - belső: szervezeti adottságok, várható problémák feltérképezése 3. akcióterv - EE különböző területein EE célok megvalósítását biztosító tevékenységek össszessége 4. munkaerőterv - a munkaerő tervezés az emberi erőforrás terv része, az előrejelzések a belső és külső környezet vizsgálatában tükröződnek. - belső: fluktuáció elemzés, belső mozgások elemzése (előléptetés, áthelyezés) - külső: vonzáskörzetben történő felszámolások, üzembezárások, helyi munkanélküliségi ráta, múltbéli tapasztalatok a hiány szakmákból. 5. értékelés - kontroll, szervezeti sikerekhez való hozzájárulás, tagok közötti kérdezősködés Munkaerő tervezés folyamata: 269.oldali ábra. Munkakör meghatározása: Munkakör: a vállalati munkafeladatok egy személyre lebontott része, amely meghatározható ismeretek és képességek alkalmazását igényli. 270 oldali ábra. A munkaerő alkalmazása: felvétel és elbocsátás: Felvétel: Ki dönthet a munkaerő felvételről? : funkcionális vezető, valamelyik felettese, vagy az EEM szervezeti egysége. Jöhetnek a vállalaton belülről vagy kívülről. A munkaerő toborzás lehetőségei a meghirdetett állás általános vonzerején túl nagymértékben függnek a munka erőpiaci viszonyoktól. Túl kereslet esetén a vállaltnak kell tennie azért, hogy őt válasszák, míg túl kínálat esetén a vállalat számíthat rá, hogy megkeresik. Elbocsátás: A vállalati munka erőgazdálkodás elkerülhetetlen része. Lehet ideiglenes vagy végleges. Ideiglenes: ha a vállalat úgy ítéli meg, hogy később még szüksége lehet a munkaerőre. Végleges ha az adott munkavállalót már nem kívánja a továbbiakban foglalkoztatni. A munkavégzés és az emberi erőforrás fejlesztése: A munkaszervezés: - a munkarend megváltoztatása, rugalmasabbá tétele, az otthoni munkavégzés lehetőségeinek megteremtése - a munkarotáció, ami lehetővé teszi, hogy a dolgozók szakismereteik határain belül akár egy nap folyamán is más-más feladatokat lássanak el. - a munkafeladat- szélesítése, ekkor a dolgozó nemcsak jellegükben azonos feladatokat, hanem egymástól eltérőeket is ellát - szocitechnikai gyártási alkalmazása Egyre népszerűbbé válik napjaikban a nem teljes foglalkoztatásban való munkavégzés. Ennek számos formája létezik: rész munkaidős, szabadúszók, alvállalkozás.

5 KARRIERMENEDZSMENT - folyamatos tevékenység sorozat - szervezett tanulás, emberek képzése, tudás továbbvitele, szervezetfejlesztés - képzés: továbbképzés => tréing, jelenlegi munka jobb elvégzésére tanít (alacsonyabb szintű és képzettségű munkavállalók) - fejlesztés: vezetők és szakemberek képességfejlesztése, elsősorban a jövőre irányul - célja: minőség javítása, termelékenység növekedése, új technológia bevezetésére való felkészülés, szervezeti rugalmasság növelése, munkahelyi elégedettség növelése, szervezeti kultúra átalakítása, munkahelyi balesetek csökkentése, költségek minimalizálása Karriertervezés: - életpályára kiterjedő folyamat - előléptetési lehetőség - egyéni és szervezeti igények, lehetőségek összhangja Választások életpályánk során: - foglalkozásválasztás - munkahelyválasztás - karrierválasztás Befolyásoló tényezők: Család, munkaerőpiac, pénz, munkahely, versenytársak Életpálya fázisai (Mire irányul a képzési szükséglet?) - növekedés: 0-14 év => önmegvalósítás - kibontakozás, bukdácsolás: év => kompetencia, kreativitás és innovációs képesség fejleszetése - kiépítés: év => technikai napra készség, megfelelés a kihívásoknak, látókör szélesítés - kipróbálások: év - stabilizáció: év - megőrzés, hanyatlás: év => nyugdíjba menetel tervezések, tanácsadó szerep, tevékenységek megkezdése a szervezeten kívül

EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS

EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Szerkesztette: Hajós László Berde Csaba EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS DE AMTC AVK 2007 0 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) HUMÁN KONTROLLING

EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) HUMÁN KONTROLLING EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) Emberi erőforrás menedzsment HRM bemutatása, funkciói (munkakörelemzés, -értékelés, szervezeti kultúra, emberi erőforrás stratégia és tervezés,

Részletesebben

DR. SZEGHEGYI ÁGNES EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT TÁVOKTATÁS C TANTERV

DR. SZEGHEGYI ÁGNES EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT TÁVOKTATÁS C TANTERV DR. SZEGHEGYI ÁGNES EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT TÁVOKTATÁS C TANTERV Tartalomjegyzék ELŐSZÓ... 8 1 EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT, MINT STRATÉGIAI TÉNYEZŐ... 10 1.1 MENEDZSMENT DEFINÍCIÓJA, FELADATA, FUNKCIÓI...

Részletesebben

Emberi erőforrás és munkaerő-tervezés

Emberi erőforrás és munkaerő-tervezés Emberi erőforrás és munkaerő-tervezés Összefoglaló... 3 1. Emberi erőforrás... 8 1.1 Munkaerő-terv és munkaköltség-terv... 8 1.2 Az emberi erőforrás (munkaerő) tervezés folyamata... 15 2. Munkaerő-tervezés...

Részletesebben

Emberi erőforrás és munkaerő-tervezés

Emberi erőforrás és munkaerő-tervezés Emberi erőforrás és munkaerő-tervezés ÖSSZEFOGLALÓ 1. Emberi erőforrás 1.1 Munkaerő-terv és munkaköltség-terv 1) Az emberi erőforrás menedzsment egyik fontos eltérése a személyzeti menedzsmenttől abban

Részletesebben

Stratégiaalakítás, szervezet átalakítás és változáskezelés

Stratégiaalakítás, szervezet átalakítás és változáskezelés Stratégiaalakítás, szervezet átalakítás és változáskezelés tanulmány Budapest, 2009. november 1 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 Tartalomjegyzék 2 2 Stratégiai menedzsment 6 2.1 A stratégiai vezetés fejlődési fázisai

Részletesebben

Geoinformatika menedzsment

Geoinformatika menedzsment Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Földmérő- és Térinformatikai mérnök mesterszak Geoinformatika menedzsment BMEEOAFMFT4 Oktatási segédlet Tantárgyfelelős: Dr. Rózsa Szabolcs

Részletesebben

Szervezetfejlesztési terv

Szervezetfejlesztési terv Szervezetfejlesztési terv A Chemium Kft. külpiaci terjeszkedéssel kapcsolatos szervezeti átalakulásának lehetőségei Készítette: Metodus kft. Budapest, Csenger u. 11. D. ép. fszt. 1 2013. december6. Tartalomjegyzék

Részletesebben

SZERVEZÉS ÉS LOGISZTIKA

SZERVEZÉS ÉS LOGISZTIKA A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Hajós László Pakurár Miklós Berde Csaba SZERVEZÉS ÉS LOGISZTIKA DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0 Ez

Részletesebben

A problémamegoldás elmélete

A problémamegoldás elmélete 1. oldal Fogalmak: - szintaktika: jelek egymás közötti kapcsolata - szigmatika: jelek és az objektum viszonya - szemantika: jelek és a tudati képmás viszonya - pragmatika: jelek és az ember viszonya(érzelmi

Részletesebben

Idősödő munkaerő mint lehetőség a vállalatok számára

Idősödő munkaerő mint lehetőség a vállalatok számára Idősödő munkaerő mint lehetőség a vállalatok számára A tagszövetségei Idősödő munkaerő mint lehetőség a vállalatok számára 1 Készült Magyarországon, 2010 júniusában. A kiadvány az Ageing Workforce 2 Ensuring

Részletesebben

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CAF MODELL JELENTŐSÉGE, FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE... 5 3. A CAF MODELL GYAKORLATI ALKALMAZÁSÁNAK MENETE... 7 4. AZ ADOTTSÁGOK ÉRTÉKELÉSE... 9 1. KRITÉRIUM: VEZETÉS... 10 1.1.

Részletesebben

AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI, FEJLŐDÉSE, ELMÉLETEI

AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI, FEJLŐDÉSE, ELMÉLETEI SZERKESZTETTE DR. FEJES MIKLÓS MISTER TEACHER KFT AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI, FEJLŐDÉSE, ELMÉLETEI Tartalomjegyzék Bevezetés 4 1. Az emberi erőforrás menedzsment általános kérdése

Részletesebben

A Móri Polgármesteri Hivatal humán erőforrás kapacitásgazdálkodásának felülvizsgálata az önkormányzati feladatok átalakulása kapcsán

A Móri Polgármesteri Hivatal humán erőforrás kapacitásgazdálkodásának felülvizsgálata az önkormányzati feladatok átalakulása kapcsán A Móri Polgármesteri Hivatal humán erőforrás kapacitásgazdálkodásának felülvizsgálata az önkormányzati feladatok átalakulása kapcsán 2014. június TARTALOM 1. Bevezetés 4 2. Elméleti Háttér 6 2.1 Az egyén

Részletesebben

Emberi Erőforrás menedzsment a National Instrumentsnél

Emberi Erőforrás menedzsment a National Instrumentsnél Debreceni Egyetem Informatikai Kar Emberi Erőforrás menedzsment a National Instrumentsnél Készítette: Varga Ádám Témavezető: Kun András István, egyetemi adjunktus, Debreceni Egyetem Közgazdaság- és Gazdaságtudományi

Részletesebben

2. Hasonlítsa össze a Kft-t és a Bt-t, mint vállalkozási formát! Melyiket, milyen esetben érdemes létrehozni?

2. Hasonlítsa össze a Kft-t és a Bt-t, mint vállalkozási formát! Melyiket, milyen esetben érdemes létrehozni? 1 Vállalkozási formák 1. Mi szükséges egy üzleti vállalkozás sikeréhez? Potenciális üzleti lehetőség Tőke (befektetés) Vállalkozói készség - vállalkozó Kockázatvállalás Reális üzleti terv 2. Hasonlítsa

Részletesebben

Kompetencia áttekintés

Kompetencia áttekintés oldal 1 / 22 Kompetencia áttekintés Cél a kifejezés áttekintése, különböző szempontok alapján. Hozzáértés, szakmai, technical knowledge, theoretival knowledge Management magas elégedettség Marketing alacsony

Részletesebben

1. A menedzsment fogalma, funkciói, az emberi erőforrások szerepe a szervezetben

1. A menedzsment fogalma, funkciói, az emberi erőforrások szerepe a szervezetben 1. A menedzsment fogalma, funkciói, az emberi erőforrások szerepe a szervezetben A menedzsment feladata az emberi, pénzügyi, fizikai és információs erőforrások tervezése, szervezése, irányítása és vezetése

Részletesebben

Emberi erőforrás fejlesztés és munkakör-elemzés

Emberi erőforrás fejlesztés és munkakör-elemzés Szászvári Karina (szerk.) Emberi erőforrás fejlesztés és munkakör-elemzés Szöveggyűjtemény EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI KAR Budapest, 2009 Tartalom Előszó 2 I. Szemelvének

Részletesebben

Vállalkozási ismeretek

Vállalkozási ismeretek Bevezető A vállalkozási ismeretek című jegyzet a Debreceni Egyetem Műszaki Főiskolai Karán tanuló mérnök hallgatók részére készült. A jegyzet felépítése, az egyes témakörök megválasztása és azok súlya

Részletesebben

HATÉKONYSÁGNÖVELÉS LEHETŐSÉGEIT BEMUTATÓ TANUL- MÁNY I.

HATÉKONYSÁGNÖVELÉS LEHETŐSÉGEIT BEMUTATÓ TANUL- MÁNY I. HATÉKONYSÁGNÖVELÉS LEHETŐSÉGEIT BEMUTATÓ TANUL- MÁNY I. BUDAPEST, 2014. ÁPRILIS 30. Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2. ELŐZMÉNYEK... 5 3. A STRATÉGIAI TERVEZÉS JELENTŐSÉGE NAPJAINKBAN... 6 3.1 Stratégiai

Részletesebben

INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia)

INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia) INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia) SÁRVIZÍ KISTÉRSÉG KÖZÖS ÉRDEKELTSÉGŰ PARTNERI EGYÜTTMŰKÖDÉSE A JÓLÉTI RENDSZER MEGVALÓSÍTÁSÁRA Készítette: Stratégiakutató Intézet Írta: Dr.

Részletesebben

AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS IRÁNYAI

AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS IRÁNYAI ZACHÁR LÁSZLÓ AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS IRÁNYAI Az elmúlt tíz évben az emberi erőforrás-fejlesztés a magyar társadalomfejlődés egyik központi problémakörévé vált, különösen a felnőttek oktatása

Részletesebben

MSZ 28001:2008 (OHSAS 18001) A MUNKAHELYI EGÉSZSÉGVÉDELEM ÉS BIZTONSÁG IRÁNYÍTÁS RENDSZERE

MSZ 28001:2008 (OHSAS 18001) A MUNKAHELYI EGÉSZSÉGVÉDELEM ÉS BIZTONSÁG IRÁNYÍTÁS RENDSZERE MSZ 28001:2008 (OHSAS 18001) A MUNKAHELYI EGÉSZSÉGVÉDELEM ÉS BIZTONSÁG IRÁNYÍTÁS RENDSZERE Szabályozott munkahelyi egészségvédelem és munkabiztonság Nyugati országokhoz hasonlóan Magyarországon is egyre

Részletesebben

Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás

Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás Krauss Ferenc Gábor A közszolgálat személyi állományának véleménye a közszolgálat kompenzációs és javadalmazási rendszeréről Stabil alap, vagy időzített

Részletesebben

Vállalati Gazdaságtan

Vállalati Gazdaságtan MVT munkaközösség Vállalati Gazdaságtan BME Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék 2006. MVT Munkaközösség Fejezetek Vállalati gazdaságtan I. KG I. II. III. Vállalati gazdaságtan II. KG IV. V. VI.

Részletesebben

Stratégiai tervezés a szociális munkában

Stratégiai tervezés a szociális munkában Stratégiai tervezés a szociális munkában 1 2 Kőnig Éva (szerk.) Stratégiai tervezés a szociális munkában Debrecen, 2011 3 A kiadvány a Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszéke, valamint

Részletesebben

UJHELYI MÁRIA AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT ÉS FEJLESZTÉS, VALAMINT A SZERVEZETFEJLESZTÉS KAPCSOLATA

UJHELYI MÁRIA AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT ÉS FEJLESZTÉS, VALAMINT A SZERVEZETFEJLESZTÉS KAPCSOLATA UJHELYI MÁRIA AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT ÉS FEJLESZTÉS, VALAMINT A SZERVEZETFEJLESZTÉS KAPCSOLATA 1 VEZETÉSI ÉS SZERVEZÉSI TANSZÉK TÉMAVEZETŐ: DR. BRANYICZKI IMRE A BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG NÉVSORA: 2 BUDAPESTI

Részletesebben

Kontrolling az egészségügyben e-book Belicza Éva, Lám Judit

Kontrolling az egészségügyben e-book Belicza Éva, Lám Judit TÁMOP-4.1.2/A/1-11/1-2011-0015 Egészségügyi Ügyvitelszervező Szakirány: Tartalomfejlesztés és Elektronikus Tananyagfejlesztés a BSc képzés keretében Kontrolling az egészségügyben e-book Belicza Éva, Lám

Részletesebben