Amagyar politikai és kulturális

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Amagyar politikai és kulturális"

Átírás

1 A nyelv mint a nemzetiség szimbóluma Amagyar politikai és kulturális élet vezéregyéniségei a II. József halálát (1790) követõ hónapok hazafias-nemzeti lelkesedésétõl vezettetve a magyar anyanyelvet tekintették a nemzetiség igazi szimbólumának. E mozgalomból nõtt ki a 19. század egyik legnagyobb politikai-kulturális vitája, az úgynevezett államnyelv-vita, melynek eredményeként 1844-ben bevezették a német hivatali nyelv (1784) helyébe a magyart, és megszüntették az állami és területi közigazgatási életben és a törvénykezésben több évszázada uralkodó latin egyeduralmát. A magyar nyelv és kultúra felkarolói annak a reményüknek is hangot adtak, hogy fél évszázadon belül mindazok, valakik Magyarországban és Erdélyben laknak [ ] mind született magyarokká lesznek (idézet: Péczely József, Mindenes Gyûjtemény 1790, III. negyed). A lakosság fele: nem magyar nyelvû Azok, akik a fenti gondolat megvalósításában reménykedtek, nem számoltak azzal a ténnyel, hogy a Magyar Királyság lakosságának csak mintegy fele volt magyar (jóllehet a magyar nyelvet többen beszélték és értették). A nemzetiségek hétköznapjaikban, magánéletükben saját nyelvüket (a németet, szlovákot, szerbet, horvátot, szlovént, rutént, románt, görögöt stb.) használták, és jelentõs részük az ország bizonyos területein a magyaroktól elzártan élte mindennapjait. S ha a magyarok és nem magyarok érintkeztek is egymással, a másik nyelvének nem tudása miatt aligha értették meg egymást, legfeljebb a német, a hivatalos dolgokban pedig továbbra is a latin lehetett a közvetítõ nyelv. A nemzetiségektõl pedig nem lehetett elvárni, Károlyvárosi horvát határõrök. Martin Engelbrecht színezett rézmetszete, 18. század hogy megfelelõen megtanulják, ahogy a magyar nemesek magukról tartották, az uralkodó nemzet, azaz a magyar nyelvét. Noha egyesek ezt a magyar nyelv oktatása révén lehetségesnek, illetve megvalósíthatónak vélték. A magyar nyelvi gondolat felvilágosult terjesztõi nem számoltak azzal a ténnyel sem, hogy a nyelv és az államhatárok nem estek egybe. A nyelvmûvelés racionalista gondolatától vezérelve nem vették figyelembe a más nyelvûek gondolkodásmódját, és hogy MNM Történelmi Képcsarnok KA.: KARLOVAC R.: RIJEKA (KÁROLYVÁROS) (FIUME) B.: BAKAR (BUCCARI) R. B. A d r i a e i - t SENJ (ZENGG) Vrbovsko Ravna Gora Mrkopalj Ogulin Karlobag Modruš Kulpa Otoøac Dabar Gospiå Ozalj Sluin Klanjec Samobor KA. Jaska G.: Glina Vinica Krapina Kraljev Vrh ZÁGRÁB G. Petrijanec VARASD P. Toplice KÔ. Sziszek L.: Ludbreg R.: Rasinja L. R. Csázma Száva Kostajnica P.: Petrinja Una Mura K. Jasenovac Dubica Gjurgjevac (Szentgyörgy) D. P. Stara Gradiška P.: Pakrac K.: KAPRONCA Szabad királyi város Mezôváros Falu KÔ.: KÔRÖS D.: Daruvár Verôce Siraø Vuøin N. N.: Nova Gradiška Kaposvár Szigetvár Sz.: Szlatina Sz. Pl. O. F. Velika Kaptol Kutjevo P. Dráva Bród Pl.: Pleternica P.: POZSEGA PÉCS O.: Orahovica F.: Feriøanci Našice Podgoraø Szekszárd Valpovo (Valpó) D. D.: Djakovo (Diakóvár) Horvát település (1648) Szerb település (813) Német település (7) Magyar település (4) Szlovák település (1) Olasz település (1) d. c. Duna Eszék b. a. Baja ZOMBOR Dálya Vukovár Nuštar Vinkovce Šid Száva A 4 magyar falu: a.: Kórógy b.: Szentlászló c.: Haraszti d.: Rétfalu Duna Ilok A többségi etnikum jelölve. SZABADKA Zenta Óbecse ÚJVIDÉK Pétervárad Kamenica Karlóca Ruma Mitrovica SZEGED Ireg Tisza Nagybecskerek Titel Duna Zimony n g e r HORVÁTORSZÁG ÉS SZLAVÓNIA ETNIKAI TÉRKÉPE,

2 a saját anyanyelv iránt érzett sokszor túláradó szeretet és érzelem egyszer majd nyelvkérdéssé, politikai-kulturális képzõdménnyé, sõt izzásig hevülõ politikai mozgalmak kiváltójává erõsödhet. A nagy nemzeti felbuzdulás idején csak kevesek jutottak el addig a felismerésig, idõvel milyen veszélyeket rejthet magában a magyar nyelv primátusának minden áron történõ hangoztatása. Így például Kazinczy Ferenc, II. József elkötelezett híve, a német nyelv tanításának és használatának lelkes támogatója világosan látta: ha a német nyelv helyébe a magyart hozzák be, akkor nemzetünkbõl különös nemzet válik, örökös fal lesz a magyar és nem magyar közt vonva s az idegen vagy magyarrá lesz közöttünk, vagy éhhel hal el. Azt azonban õ sem tagadta, hogy a kultúrának, az oktatásnak olyannak kell lennie, mint maga az ország: magyarnak, és ezáltal a magyar nyelv az elsõ és közönséges lesz az egész Magyar Királyságban. Kenyértörés a horvátokkal, A magyar nyelv és irodalom ügyéért síkraszálló nemzeti-nemesi mozgalom célkitûzéseire a magyarországi nemzetiségek-népek politikai és értelmiségi képviselõi kezdettõl fogva idegenkedve, sõt elutasítóan reagáltak. Különösen a horvátok, akik II. József német nyelvrendeletét, a német nyelv hivatalossá tételét a magyar- és horvátországi közigazgatásban, s egyidejûleg az õsi latin megszüntetését még a magyar rendekkel vállvetve ítélték el, és vonakodtak a rendeletet végrehajtani ben azonban hasonló hevességgel támadták a magyar nyelvnek az ország hivatalos nyelvévé emelését és a latin eltörlésének a programját. A nyelvkérdés számukra közjogi kérdés is volt: a latin felszámolásában saját, törvényekben rögzített privilégiumaik, jogaik megszüntetését vélték látni. Nem véletlen tehát, hogy a korábbi évszázadokban a közös politikai érdekekért küzdõ, egymást támogató magyar és horvát rendek között a magyar nyelv ügyében kenyértörésre került sor. Ennek elsõ állomása az évi országgyûlés volt. A diéta elsõ napjaiban néhány magyarországi követ azzal a javaslattal állt elõ, hogy az alsóházi ülések nyelve a magyar legyen és a diétai jegyzõkönyvet a latin helyett magyarul vezessék. Erre a magyarul nem beszélõ felvidéki vármegyék követei azonnal tiltakozást nyújtottak be. Arra hivatkoztak, hogy az országban számosan vannak, akik nem tudnak magyarul. Ekképpen mint egy számkivetettek lennének, holott a köz dolgoknak folytatására, eleitõl fogva, a magyar országlás szerzeményének, a deák nyelvet mintegy törvényessé tette [ ], és ennek a közdolgoknak folytatásától való hirtelen eltiltása, és a magyarnak helyében való iktatása az ország több részének lakosait, valamint a koronához csatolt területek népei -t közügyeikben szerfelett gátolná. Hasonló aggályokat fogalmaztak meg Horvátország követei is, többek közt arra utalva, hogy midõn a horvátok a magyar korona birodalma alá adták magukat, a tudósok közönséges nyelvén, azaz a deákon folytak minden közönséges dolgok, és a Magyar Királyság törvényeit is ezen a nyelven adták ki. Amennyiben tehát a latin szót egészen kitiltanák a közdolgok folytatásából, akkor Horvátországot az elsõ szövetségnek nyilvánságos sérelmével, szavától is megfosztanák. A horvátok mélységesen elítélték a magyar rendeknek azt a javaslatát is, mely szerint a jövõben lehetõség szerint az országot irányító kormányszékek, illetve a törvényhatóságok nyelve magyar lehessen. A magyar rendek a tiltakozásoknak engedve végül úgy határoztak, hogy a diétán az ügyeket ugyan magyar nyelven tárgyalják, de ott és más törvénykezési és hivatali fórumokon latinul is elõ lehetett adni a mondandót. A jegyzõkönyv nyelvét illetõen pedig döntöttek: a Királyi Kúria és az ország négy kerületének a vezetõi magyar nyelven írjanak, de a jegyzõkönyveket Horvátország és egyéb magyar nyelvet nem gyakorló lakosok kedvéért, egy királyi Törvényszék bírája által latin nyelvre fordítsák, és ezt öt személy vizsgálja meg. A latin szöveget pedig hiteles fordításként adják ki. Az udvar ellenállása A magyar nyelvi törekvések rendre megtörtek a bécsi udvar ellenállásán. folytatás a 37. oldalról Az elsõ komoly politikai összecsapás a magyar és a horvát rendek között a budai országgyûlésen. A horvát rendek közjogi érvekre hivatkozva elutasítják a magyar nyelv hivatalos nyelvvé tételét (a törvény Horvátországra is vonatkozott volna), s ez az ellentét lesz a nyitánya az elkövetkezõ évtizedek magyar horvát rendi közjogi küzdelmeinek folyamán Az országos összeírás szerint Magyarország és Horvátország nem nemes lakóinak száma fõ. A hiányzó adatok mai becslés szerint: a nemesek száma kb ; a papoké kb ; a katonaságé ; Erdély népessége kb ; a határõrvidéké kb Magyarország teljes lakossága fõ. 1805/ Dalmácia, illetve Horvátország déli fele (és a mai Szlovénia egy része) francia uralom alatt áll február 25. II. Ferenc németrómai császár (I. Ferenc néven magyar király [ ], 1804-tõl osztrák császár) választ ad a horvát tartománygyûlés november 28-i feliratára, mely tiltakozik az ellen, hogy a közigazgatásban és a törvénykezésben a latin helyett a magyart kívánják bevezetni. Kijelenti, hogy a magyar nyelvi törvények semmiképp sem csorbítják Horvátország tartományi jogait. I. Ferenc osztrák császár ( ). Friedrich von Amerling festménye, október 14. Klemens Lothar Wenzel Metternich gróf osztrák és Charles- Maurice Talleyrand herceg francia külügyminiszter I. Ferenc és I. Napóleon nevében békét köt Schönbrunnban. Ausztria lemond kb. 150 ezer km 2 területrõl és 3,5 millió lakosról. Elveszíti Krajnát, Triesztet, Karinthia déli és Horvátország egy részét március 14. I. Ferenc és I. Napóleon császár megbízottai Párizsban katonai együttmûködési megállapodást folytatás a 42. oldalon 39

3 A rendeknek csupán azt sikerült törvénybe foglaltatniuk, hogy a király idegen nyelveket nem fog behozni az országba, a magyar nyelv mûvelésére pedig felsõ- és középfokú iskolákat fognak felállítani, hogy azokban bárkinek lehetõsége legyen a nyelv megtanulására. Az öt jogi akadémián magyar katedrákat állítottak fel, és az ifjúság nevelésének megreformálására országos bizottságot küldtek ki. Az ország és a közügyek hivatalos nyelve azonban továbbra is a latin maradt. A kérdésben az évi országgyûlés sem hozott áttörést. A rendek elsõsorban a magyar nyelv oktatásában értek el eredményeket. Ezenkívül a magyar nyelv ügyét felvették a diétai rendszeres munkálatok közé, a helytartótanácsot pedig kötelezték arra, hogy válaszait latinul és magyarul írja. A vármegyék többsége, ugyanúgy, mint 1790-ben, 1792-ben is úgy határozott, hogy a közgyûlések jegyzõkönyveit magyarul vezeti, de ezekhez latin nyelvû össszefoglalást voltak kötelesek felterjeszteni a kancelláriához. Azokban a megyékben, így a horvátországiakban is, ahol kevés számú magyar népesség élt, maradt a latin. Horvátország továbbra is a latin mellett A magyar nyelv ügyével legközelebb az évi diétán volt a rendeknek lehetõségük foglalkozni. Az egyik legjelentõsebb törvényjavaslatot annak érdekében nyújtották be, hogy a diétai feliratokat a királynak, illetve az udvarnak, továbbá a magyar kancelláriának magyarul és latinul terjeszthessék fel, a helytartótanáccsal folytatott levelezésükben a magyart használhassák, s a dikasztérium is magyarul válaszoljon; végül pedig mind az igazságszolgáltatásban, mind a peres ügyekben magyarul élhessenek, az ítéleteket azonban továbbra is latinul hirdessék ki. Petkovich Lajos horvát ítélõmester az évi LVIII. tc. értelmében tiltakozott a törvényjavaslat rendelkezései ellen, amiket szerinte Horvátországra is ki akartak terjeszteni. (Az évi törvény a helytartótanács hatáskörének Dalmáciára, Horvátországra és Szlavóniára történõ kiterjesztésérõl rendelkezett és kimondta, hogy azok különleges tartományi ügyeit az elõzetes királyi jóváhagyással tartandó általános gyûléseiken tárgyalják meg.) Petkovich felszólalására reagálva a rendek többsége kijelentette: a benyújtott javaslatok nem vonatkoznak Horvátországra, kizárólag a magyar dikasztériumoknál követelik meg a magyar nyelv tudását. A rendek kéréseit ekkor teljesítette az udvar. Az évi IV. törvényben rögzítették: a feliratok kéthasábosak lesznek, a helytartótanács fakultatív magyar válaszai magyarul megkezdhetõk stb. A horvát követek részére azonban külön kinyilvánították: ezek a rendelkezések kizárólag az anyaországra, nem pedig a kapcsolt részekre, így Horvátországra értendõk. A horvát tartománygyûlés, a szábor (sabor) ennek megfelelõen elfogadta a törvényt, és saját jogkörében azt a statútumot hozta, hogy a latin maradjon továbbra is hivatalos nyelv Horvátországban. Egyúttal hozzájárult ahhoz, hogy a magyart a gimnáziumokban szabadon választott tantárgyként taníthassák, és ajánlotta az ifjúság számára a magyar tanulását. A statútumot 1806-ban a király jóváhagyta. Az egynyelvû nemzet eszméje A nyelv ügyében az évi országgyûlésen újabb kihívás elé kerültek a horvátok. A diétán több magyarországi követ is megfogalmazta az egynyelvû nemzet eszméjét, kimondva, hogy a [magyar] nemzet csak akkor lesz [ ] boldog, ha egy nyelven fog beszélni. Egyszersmind hangot adtak annak az óhajnak, hogy bár csak minden nemzetek egy nyelven beszélnének. Mások sürgették, hogy minél elõbb törvényt kell hozni a magyar nyelv ügyében, mivel: ha csak bizonyos idõ nem szabattatik, soha nem lehet reményünk a magyar nyelvnek béhozásához. A magyar nyelv közönségessé tétele és propagálása végett javasolták, hogy a király a magyar tannyelvet Ljudevit Adami, az évi pozsonyi országgyûlésre küldött horvát követ OSZK tegye kötelezõvé az összes népiskolában, a középiskolákban pedig az alsóbb osztályokban ugyanezt tíz év alatt, valamint állítson fel a magyar tanítók képzésére állami intézeteket. A megyék és a városok felé pedig azt a kérést fogalmazták meg, hogy mondják ki: ügyeiket csak magyarul vezetik és intézik. Folyamodtak azért is, hogy magyar katonai ezredekben vezényleti nyelvként a magyart használhassák. A horvátok municipális jogaikra hivatkozva hevesen tiltakoztak ez ellen. A horvát bán, Gyulay Ignác gróf pedig azzal érvelt, hogy a Magyar Királyság részeihez tartozó területek részesek az anyaországban lévõ hasznokban, de ezzel a javaslattal az onnan származó katonák elõtt elzárnák az elõmenetelt. A magyar nyelv ügyében az uralkodó nem ratifikálta a hozzá felterjesztett törvényjavaslatokat, a horvát rendek pedig, hagyományaikhoz hûen minden, a magyar nyelv ügyében született felterjesztést vagy javaslatot megvétóztak, és kitartottak a latin nyelv használata mellett. Nyelvvita közjogi alapon Az évi diétán a Magyar Tudományos Akadémia megalapításával fordulat következett be a magyar nyelv ügyében. Az országgyûlés egyik fõ gondolatává a magyarosítás, a magyar nyelv elterjesztése vált. Ennek a programnak az ellenzõi részben a felvidéki vármegyékbõl, részben tradicionálisan Horvátországból kerültek ki. A horvátok, akik 1822-ben még a magyar rendekkel együtt küldtek hálálkodó küldöttségeket azért, Josip Ku evi ( ) horvát ítélõmester OSZK 40

4 mert a király visszacsatolta a Magyar Királysághoz Fiumét és a horvát tengerpartot, most ismét szembekerültek a magyarokkal. Kijelentették, hogy õk is részt vesznek a magyar nyelv terjesztésében, de ennek fejében a magyarok tartsák tiszteletben õsi municipális jogaikat, és ragaszkodtak ahhoz, hogy például a helytartótanács nyelve továbbra is a latin legyen. Felsõbüki Nagy Pál ironikusan ellenvetette: a horvátok azt hiszik, hogy Latinországban élnek, nem pedig Magyarországon. A horvátok pedig továbbra is azt hangoztatták: õk a magyarokkal együtt küzdöttek a közös ellenség, a török ellen, s bár gyermekeiket szívesen tanítják magyarra, de a közigazgatási nyelvük nem lehet a magyar. A nyelv körüli vita elsõsorban közjogi alapon folyt, a horvátok, burkoltan bár, de politikai követeléseket is megfogalmaztak, bizonyos fokú függetlenségre törekedve. Az 1827 szeptemberében tartott tartománygyûlésükön azonban a viták ellenére elfogadták, hogy a kapcsolt részek nyilvános iskoláiban a magyar rendes tantárgy legyen, és a magyar nyelv terjesztésére kiküldött bizottság operátumait a következõ diétán megtárgyalják. A délszláv nyelv megjelenése Az évi VIII. tc. értelmében minden, az országon belül, azaz magyar területen élõ és mûködõ hivatalnoktól megkövetelték, hogy tudjon magyarul, kivéve a már szolgálatban lévõket. Négy évet adtak az ügyvédi pályára ezután menõk számára a magyar elsajátítására. A törvény kötelezte a helytartótanácsot, hogy a hozzá magyarul forduló vármegyéknek magyarul válaszoljon, és a Királyi Kúriának is a magyarul kezdett törvényeket magyarul kellett megtárgyalni. A törvények nyelve azonban továbbra is a latin maradt. A fenti törvényt elfogadó diétára a horvát követek azt az utasítást kapták, hogy a Magyarországgal való kapcsolatok fenntartása végett továbbra se idegenkedjenek a magyar nyelv használatától, de a VIII. tc. elfogadtatása felháborította õket, annak ellenére, hogy annak hatálya nem terjedt ki Horvátországra és Szlavóniára. A horvát követek közül többen, így például Josip Kuševi horvát ítélõmester a magyar nyelv terjesztésében a horvát autonómiára nézve valóságos veszélyt láttak, és az illír ideológiához hasonló etnikai érveket sorakoztattak fel a croatico slavico illyricum nyelv mellett. A horvát rendek túlléptek tehát korábbi követeléseiken, és ezúttal nem a latin, hanem a saját délszláv nyelvük mellett szálltak síkra. Politikai mozgalom: az illirizmus A horvátok ellenállása nemcsak nyelvikulturális szinten mutatkozott meg, hanem az 1830-as évek elejétõl abban a politikai mozgalomban is, amely min- Illirizmus Az illirizmus a horvátoknál 1830 körül kialakult nemzeti mozgalom a szerb, a horvát és a szlovén nép politikai és kulturális egyesítésére egy horvát vezetésû, független, nagy királyságban. Az ötlet, hogy a szlávok és az ókori illír nép azonosak, vagyis a szláv illír kontinuitás, illetve szláv autochtonitás elmélete régi idõkbe nyúlik vissza. Már a nagy olasz humanista szerzõ, Enea Silvio Piccolomini (a késõbbi II. Pius pápa) is emlegeti De Europa címû jeles történetigeográfiai munkájában, hogy az egykori illír törzseket a szerzõ korában (15. század) szlávoknak, bosnyákoknak mondják, mások horvátoknak, dalmátoknak stb. hívják õket. Piccolomini maga ugyan nemigen hitt ebben, de a gondolat elterjedt a reneszánsz és barokk korszak horvát értelmisége körében. Az elsõ horvát, aki a szláv illír azonosság és kontinuitás elméletét nyomtatott formában is megjelentette (1532-ben), a Hvar szigetérõl származó Vinko Pribojeviå domonkos szerzetes volt. Késõbb különösen nagy hatást gyakorolt a tudós jezsuita szótáríró, Andrija Jambrešiå, aki 1742-ben, Zágrábban kiadott négynyelvû szótárában az Illyricum szó alatt nemcsak jelzi a szláv illír azonosságot, hanem hosszas latin nyelvû fejtegetésben ír arról, hogy az illír szláv nyelv a legelterjedtebb a világon (a szótárat sokáig használták a horvátországi iskolákban). Ugyanõ a Krapina szó alatt közli a legendát arról, hogy e horvát kisvárosban született a három jeles szláv országot (Cseh-, Lengyelés Oroszország) megalapító három fivér (Cseh, Leh és Meh). Az, hogy a szlávok õshazája délen volt, egy középkori orosz krónikában bukkant fel elõször, míg az említett történet cseh lengyel közvetítéssel jutott el a horvátokhoz. Az 1930-as években a horvát nemzeti mozgalom, az illirizmus elindítója, Ljudevit Gaj is szentül hitt az illír kontinuitás elméletében, a Cseh Leh Meh legendát pedig egy német nyelvû könyvecskében népszerûsítette. A korszak elsõ horvát nyelvû történeti összefoglalóját író Ivan Švear is hitelt adott e hagyománynak. Az illirizmus mint 19. századi nemzeti mozgalom alapítói Ljudevit Gaj ( ) és Janko Draškoviå ( ) voltak. Jelentõs szerepet játszott még benne Ivan Kukuljevi Sakcinski ( ) író, politikus és történész, Stanko Vraz ( ), aki szlovénnek született, de horvátul verselt, valamint az ortodox felmenõkkel is rendelkezõ horvát-illír költõ, Petar Preradovi ( ). SOKCSEVITS DÉNES Vinko Pribojevi mûvének címlapja Illír harcos Mavro Orbini mûvében 41

5 folytatás a 39. oldalról kötnek. Eszerint I. Ferenc 30 ezer fõs katonasággal támogatja a francia császár oroszországi hadjáratát. Ausztria egyúttal lemond a galíciai lengyel területekrõl, kárpótlásul viszont visszakapja az 1809-ben elcsatolt Krajnát, Karintiát, Triesztet és a horvátországi részeket. A területi megállapodások nem lépnek életbe november 25. I. Ferenc az 1809-ben az Illír Királysághoz csatolt magyar tengerpartot és a Száván túli Horvátországot, valamint Fiumét, melyet 1815 után az akkor felállított trieszti gubernium alá rendeltek, rendeletileg visszacsatolja a Magyar Királysághoz Ljudevit Gaj Budán kiadja a horvát helyesírást megreformáló könyvét Janko Draškovi gróf kidolgozza és nyomtatásban is megjelenteti politikai programját, amely tartalmazza az illír mozgalom legfontosabb céljait Ljudevit Gaj politikai napilapot indít kaj horvát nyelven Horvatzke novine néven januárjáról a lap Ilirske narodne novine néven, a Gaj és munkatársai által kidolgozott, što nyelvjáráson alapuló új irodalmi nyelven jelenik meg Zágrábban horvát nyelvû nyomdát állítanak fel Az elsõ horvátországi politikai pártok megalakulása. A Horvát Magyar Párt a magyar horvát államközösség fenntartása és a kaj horvát irodalmi nyelv mellett áll. Ellenfele, az Illír Nemzeti Párt az új irodalmi nyelvért, rövid távon a Horvátország és Magyarország közötti teljesen egyenrangú államjogi viszony eléréséért, hosszabb távon a délszláv egység megteremtéséért küzd január 11. A horvát nemzeti mozgalom lecsillapítása érdekében V. Ferdinánd ( ) kéziratot bocsát ki, amelyben ismételten biztosítja a horvát nemzet történelmi jogainak legfelsõbb respektálását, de megtiltja az illír elnevezés és jelvények használatát Az új, illír többségû horvát szábor hivatalos nyelvvé teszi a horvátot Horvátország egész területén (az iskolák tanítási nyelve is a horvát lesz), és követeli önálló, a magyar helytartótanácstól független zágrábi székhelyû kormányszerv felállítását. folytatás a 46. oldalon den délszláv népet horvát vezetés alatt kívánt egyesíteni, azaz az illirizmusban. Az illír elnevezést a politikai mozgalom a napóleoni háborúk korából kölcsönözte, midõn egy ideig a délszláv területek (Dalmácia) francia fennhatóság alatt álltak, Illír Provinciák néven. Ez a mozgalom Bécs felé orientálódott, benne mintegy védelmezõjét látta minden zsarnokság ellen. Az illirizmus vezéregyénisége, Ljudevit Gaj elítélte a magyar nemzeti törekvéseket, és polgári jellegû nyelvi-kulturális mozgalmában jobbot nyújtott a horvát nemességnek. A magyarosítás gondolatának radikális szószólói viszont a sajtón keresztül, különösen az 1830-as évek második felétõl kezdve, hadat indítottak az illirizmus lázas ábrándozásai, egyáltalában az illirisatiói viszketegség ellen ben a zágrábi akadémia horvát diákjai agitációjukban már az önálló horvát nemzet gondolatát vetették papírra, saját nemzeti önrendelkezést követelve hangsúlyozták, hogy a horvátoknak nem az a sorsa, hogy örökké Magyarországhoz legyenek láncolva. Horvát egység és irodalmi nyelv Az évi diétán már nemcsak nyelvi kérdésekben folyt a magyar és a Fiume látképe a tenger felõl, a 19. század elsõ fele horvát rendek közötti vita, hanem Szlavónia és Fiume hovatartozásának ügyében is. A következõ, évi országgyûlésig a horvát tartománygyûlésekben (1836 és 1839) a horvát területek egyesítése, illetve Fiume és Szlavónia ügye került napirendre. Miután a király jóváhagyta a rendi kívánságokat (a felsõ és alsó iskolákban a tanítási nyelv a magyar legyen, a városok igazgatása tíz év után magyarul folyjék, a misék, szentbeszédek is magyarul hangozzanak el, és az anyakönyveket magyarul vezessék), a horvátok ismételten tiltakoztak és a latin nyelv elõnyeit dicsõítették. A kivétel Verõce megye küldötte volt, aki a magyar nyelvû oktatás kiépítéséért folyamodott. Az évi horvát száborban azt követelték, hogy a károlyvárosi váltótörvényszéknél horvátokat alkalmazzanak, valamint a zágrábi akadémián horvát tanszéket létesítsenek, és síkra szálltak a horvát irodalmi nyelv oktatása mellett a középfokú tanintézményekben. A magyar rendek nyelvi feliratának követelései: nemcsak az állami közigazgatás szerveitõl várják el a magyar nyelvû aktákat és a magyar ügykezelést, de azoktól is, amelyeknek irományai az állami hatóságok elé kerülnek, az állami ügykezelés tárgyát 42

6 képezik; a születési, halotti, házassági anyakönyvek vezetésére három év határidõt adnak; az egyházi hatóságok magyarul érintkezzenek az állami hivatalokkal; a közigazgatásban a magyar bevezetésére tíz évet adnak attól kezdve, hogy a tanítás nyelve a latin helyett a magyar lesz. A horvát követek megtámadták a javaslatnak azt a pontját, miszerint az államhivataloknál kötelezõ a magyar nyelvismeret, s ezt terjesszék ki Horvátországra is. Hangsúlyozták: nem szabad erõszakosan bevezetni a magyart. Talán azt akarják, hogy a horvátok is keserû könnyek között emlékezzenek majd vissza a kényszerítõ eszközökre, amelyekkel a magyar nyelvet rájuk akarják erõszakolni, mint ahogy azt II. József a német nyelv hivatalossá tételével tette? Kiélezõdõ ellentétek Udvari kártya lapjai horvát hõsökkel és hõsnõkkel, 1846 A Matica hrvatska allegóriája, Oton Ivekovi festménye, 1903 A magyar horvát viszony alakulásában meghatározó fordulatot jelentett Zágráb vármegye május 31-i tisztújító közgyûlése, amelyen az illír párt véres harcban kiverte a túrmezei/turopoljei magyar nemességet, és a saját hatáskörében lefolytatott választáson a maga embereit ültette a vármegyei hivatalokba. Ezt követõen két határozatban megfenyegetett mindenkit, aki óvást emelne a tisztújítás, illetve eredménye ellen. Egy évi udvari rendeletben ugyan megsemmisítették a vármegyei statútumokat, de a véres harc kivizsgálásában nem történt érdemi lépés. Az évi diétára küldött Zágráb megyei követeknek, akiket a magyarpártiak távollétében választottak meg, írásba adták, hogy a magyar országgyûlésen ne merjenek megszólalni magyarul. A kerületi üléseken ugyan magyarul szólaltak fel, de az országosokon, mint korábban, latinul június 20-án Metell Ošegovi latin nyelvû felszólalásakor kitört a botrány. A zûrzavarban Ošegovi azzal védekezett, hogy neki utasításba adták: ne merészeljen magyarul beszélni. Erre egy magyar képviselõ beterjesztette, hogy ezután országos tanácskozásokban és elõadásokban más nyelv ne használtassék, mint a magyar. A horvátok panaszt tettek az illegális és inkompetens határozat ellen, amely szerintük a régi, több évszázados magyar horvát együttélés sírásója lesz. A horvátokat a rendek figyelmeztették arra, hogy az évi diéta a magyar törvényszöveget tette törvényessé, s a magyar nyelvet ezzel diplomatikai méltóságra emelte. Jogos és érthetõ tehát a kívánság, hogy az országgyûlés nyelve a magyar legyen. Ez nem sértheti a horvátok municipális jogait, hiszen õk is az évi LXI. tc. értelmében a magyarok nevében érkeznek a diétára, s a korábbi sérelmeket szintén önmaguktól magyarul terjesztették elõ. Ráadásul a jelenlegi diéta kerületi ülésein is magyarul beszéltek. A magyar követek ellentámadásba mentek át, és nem engedték jegyzõkönyvbe venni a horvátok latin nyelvû beszédeit. Ennek ellenére a diétán késõbb a horvátok nyugodtan szónokolhattak latinul, és a magyar rendek is visszavonták határozatukat, miután a magyar nyelv ügyében benyújtott feliratuk sikeresnek bizonyult. Az évi II. törvénnyel a magyar nyelv Magyarországon államnyelvvé vált. Ennek értelmében a törvényhozás, a királyi leiratok, a törvények és peres ügyek tárgyalása, a közoktatás nyelve a magyar lett. A horvát követeknek csupán annyi engedményt tettek, hogy a diétákon még hat évig latinul szólalhatnak fel. A nyelv kérdésében a horvát magyar ellentétek azonban a következõ években sem csitultak. Végül 1847-ben Horvátországban a horvát lett a hivatalos nyelv. SOÓS ISTVÁN 43

43. 1868. nov. 24. Deák Ferenc törvényjavaslata a nemzetiségi egyenjogúság tárgyában. 1

43. 1868. nov. 24. Deák Ferenc törvényjavaslata a nemzetiségi egyenjogúság tárgyában. 1 43. 1868. nov. 24. Deák Ferenc törvényjavaslata a nemzetiségi egyenjogúság tárgyában. 1 1865 68. évi Képv. Ir. VII. 11 15. l. Minthogy Magyarország összes honpolgárai, az alkotmány alapelvei szerint is,

Részletesebben

A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME

A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME 2012. július 15. július 21. FŐVÉDNÖK: P. DR. NÉMET LÁSZLÓ SVD NAGYBECSKEREKI MEGYÉSPÜSPÖK A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME 2012. július 17. 2012.

Részletesebben

3. feladat Kép: (I.) (II.)

3. feladat Kép: (I.) (II.) 1. feladat a) B A T T H Y Á N Y K Á Z M É R b) N A G Y C E N K c) J Ó Z S E F d) K Ú R I A e) E L L E N Z É K I N Y I L A T K O Z A T f) S Z A L A Y L Á S Z L Ó g) H Ő T L E N S É G h) M A R K Ó K Á R

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám:

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: 50p Név: Iskola neve, címe:.. I. Az alábbi feladat az 1848-49-es magyar forradalomra

Részletesebben

GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK

GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK 1. középkori kereskedelem (elemenként 0,5 pont) a. Champagne 4 b. Velence 6 c. Firenze 7 d. Flandria 3 e. Svájc 5 2. Angol parlament

Részletesebben

A bácskai ortodox püspökség összeírásai 1823-1844

A bácskai ortodox püspökség összeírásai 1823-1844 Dr. Pál Tibor és Dr. Gavrilović Vladan A bácskai ortodox püspökség összeírásai 1823-1844 Dél-Magyarország demográfiai helyzetéről a XIX. század első felében az országos- és adóösszeírások alapján számos

Részletesebben

a főrendi napló ügyében... 31

a főrendi napló ügyében... 31 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 5 JEGYZETEK... 21 BATTHYÁNY LAJOS REFORMKORI BESZÉDEI, LEVELEI, ÍRÁ- SAI... 23 1. Pozsony, 1839. július 24. Batthyány országgyűlési felszólalása a tanácskozás rendjéről...

Részletesebben

/Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapja, Újvidék, 2003. május 22, 8. szám/

/Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapja, Újvidék, 2003. május 22, 8. szám/ /Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapja, Újvidék, 2003. május 22, 8. szám/ A nemzeti kisebbségek jogainak és szabadságjogainak a védelméről szóló törvény (A JSZK Hivatalos Lapja, 11/02. szám) 1. szakaszának

Részletesebben

Pannonhalma (Szent Márton hegy) kb. 966. Kolostori iskola, a Benedek-rend regulái szerint

Pannonhalma (Szent Márton hegy) kb. 966. Kolostori iskola, a Benedek-rend regulái szerint Kaposi József Pannonhalma (Szent Márton hegy) kb. 966. Kolostori iskola, a Benedek-rend regulái szerint egyházi, állami hivatalnokok képzése új hitvilág és erkölcsi felfogás terjesztése mindennapok élete

Részletesebben

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 20 Elõszó A román és a magyar életkörülmények alakulása a dualizmus korabeli Magyarországon és Nagy-Romániában (1867-1940) A kézirat szerzõje a fenti kérdés áttekintésével olyan

Részletesebben

A macedón nemzeti öntudat történeti alakulása

A macedón nemzeti öntudat történeti alakulása Kapronczay Péter A macedón nemzeti öntudat történeti alakulása Napjainkban, a médiában közzétett hírekben az elsők között szerepelnek a Balkán-félsziget népeinek egymás ellen vívott politikai és katonai

Részletesebben

Nyilatkozat idegen nyelvi OKTV-hez

Nyilatkozat idegen nyelvi OKTV-hez 1. sz. melléklet (Az OKTV első fordulójából továbbjutott tanuló hozza magával a következő fordulóba.) Nyilatkozat idegen nyelvi OKTV-hez... Az élő idegen nyelvek versenyén a szlovén nemzetiségi nyelv kivételével

Részletesebben

KISEBBSÉGI NYELVHASZNÁLATI JOGOK SZLOVÁKIÁBAN, FINNORSZÁGBAN ÉS DÉL-TIROLBAN

KISEBBSÉGI NYELVHASZNÁLATI JOGOK SZLOVÁKIÁBAN, FINNORSZÁGBAN ÉS DÉL-TIROLBAN Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények, Miskolc, IV. évfolyam, 1. szám, (2009) pp. 49-56. KISEBBSÉGI NYELVHASZNÁLATI JOGOK SZLOVÁKIÁBAN, FINNORSZÁGBAN ÉS DÉL-TIROLBAN MISÁD KATALIN Comenius Egyetem, Pozsony

Részletesebben

A szláv írásbeliség kialakulása. Lőrinczné dr. Bencze Edit

A szláv írásbeliség kialakulása. Lőrinczné dr. Bencze Edit A szláv írásbeliség kialakulása Lőrinczné dr. Bencze Edit A szláv írásbeliség kezdetei A szláv nyelv első írásos emlékei:? szláv rúnák (rovásírás)? óbolgár rúnák A szó és írás szakrális és mágikus jellege

Részletesebben

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2013 /2014 MEGYEI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2013 /2014 MEGYEI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2013 /2014 MEGYEI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS A feladatok legkisebb, önállóan értékelhető elemeit, azaz az itemeket a magyar ABC kisbetűivel jelöltük.

Részletesebben

arculatának (1989 2002)

arculatának (1989 2002) A Kárpát-medence rpát-medence etnikai arculatának átalakulásatalakulása (1989 2002) Kocsis Károly MTA FKI ME MFTK A Magyar Regionális Tudományi Társaság III. Vándorgyűlése (2005.11.24 26.) Sopron Kárpát

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szegedi Szlovák Önkormányzat Segedínska slovenská samospráva Cím: Nemzetiségek Háza Adresa: Dom národností 6721 Szeged, Osztróvszky u. 6. ul. Osztróvszkeho č. 6, H-6721 Segedín, Maďarsko Tel: (62) 424-248,

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága 2011. október 3-i ülés

Kulturális Javak Bizottsága 2011. október 3-i ülés Kulturális Javak Bizottsága 2011. október 3-i ülés Az ülés napirendje 1. Ligeti Antal (Nagykároly, 1823 Budapest, 1890): Az ifjú Mukácsy Mihály portréja [papír, ceruza, 450x610 mm, jelezve jobbra lent:

Részletesebben

Történelmi verseny 2. forduló. A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap

Történelmi verseny 2. forduló. A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap Történelmi verseny 2. forduló A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap 1. Határozd meg Partium fogalmát, és sorold fel a Partiumot alkotó vármegyéket! (3 pont) 2. Az alábbi képeken Partium híres szülöttei

Részletesebben

Felkészítjük Európára! www.andrassyuni.hu

Felkészítjük Európára! www.andrassyuni.hu Felkészítjük Európára! www.andrassyuni.hu Az Egyetem rövid története Az Andrássy Egyetem a Magyar Köztársaság, Ausztria, Németország, Svájc, a Bajor és Baden Württemberg Szövetségi Tartományok közös projektje

Részletesebben

Magyarország katonai felmérései

Magyarország katonai felmérései Jankó A nnamária Magyarország katonai felmérései 1763-1950 2007 TARTALOM E lő sz ó... 9 I. Az első katonai felmérés (1763-1787)... 13 1. 1. Az 1. katonai felmérés előzményei... 13 1. 2. Az 1. katonai felm

Részletesebben

C 77 Departamentum religionare Graeci ritus non unitorum, 1783-1848 (Állag)

C 77 Departamentum religionare Graeci ritus non unitorum, 1783-1848 (Állag) Archive Plan Context Context: MNL Magyar Nemzeti Levéltár, 1000-2100 (Levéltár) (1) Magyar Országos Levéltár, 1000-21. sz. (Levéltár) C (194) Helytartótanácsi levéltár - C szekció, 1601-1913 (Fondfőcsoport/Szekció)

Részletesebben

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946)

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) 2012. szeptember Valki László www.nemzetkozi jog.hu 15 m halott I. világháború Összehasonlítás: áldozatok száma millióban 62 II. világháború 40 Mongol hódítások

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

Megoldás és pontozási útmutató

Megoldás és pontozási útmutató Tanulmányi Verseny 2007/2008 TÖRTÉNELEM. (iskolai) forduló 2007. december 13. Megoldás és pontozási útmutató A kérdéseknél 1-1 pont adható minden helyes feladategységre. Az eltéréseket külön jelöljük.

Részletesebben

ARCHÍVUM. Javaslatok, modellek az erdélyi kérdés kezelésére. Bárdi Nándor. (A magyar elképzelések 1918 1940) *

ARCHÍVUM. Javaslatok, modellek az erdélyi kérdés kezelésére. Bárdi Nándor. (A magyar elképzelések 1918 1940) * ARCHÍVUM Bárdi Nándor Javaslatok, modellek az erdélyi kérdés kezelésére (A magyar elképzelések 1918 1940) * E dolgozat értelmezésében az erdélyi kérdés kifejezés három nagyobb problémakört fed le: 1. Erdély

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14. alatti székhelyén 2014. február 25-én 17.00-kor megtartott üléséről. Jelen voltak: a csatolt

Részletesebben

angol nyelv (emelt szintű) közgazdasági alapismeretek) ének-zene tanár angol nyelv (emelt szintű) és gyakorlati angol nyelv (emelt szintű)

angol nyelv (emelt szintű) közgazdasági alapismeretek) ének-zene tanár angol nyelv (emelt szintű) és gyakorlati angol nyelv (emelt szintű) Ssz 1 2 3 4 5 6 osztatlan i képz szakpárjának egyik tagja angol nyelv kultúra a (általános iskolai, angol nyelv kultúra a (általános iskolai, angol nyelv kultúra a (általános iskolai, angol nyelv kultúra

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS P a t r o c i n i u m - k i a d v á n y W e r b ő c z y - s o r o z a t Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi

Részletesebben

Az Európai Unió és a nemzeti kisebbségek

Az Európai Unió és a nemzeti kisebbségek Az Európai Unió és a nemzeti kisebbségek A tagállamok különbözõ felfogást vallanak a kisebbségvédelemrõl és eltérõek a nézeteik az érintettség kérdésében is. Mindezek következtében kisebbségvédelmi konszenzus

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata a módosított napirendet elfogadta.

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata a módosított napirendet elfogadta. Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14. II/21. sz. alatti székhelyén 2012. november 8-án 17.00-kor megtartott üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

A magyar nyelv és kultúra megtartásának jelenlegi helyzete a Kárpátmedencében-Horvátországban

A magyar nyelv és kultúra megtartásának jelenlegi helyzete a Kárpátmedencében-Horvátországban Csörgits József VÍZBE VESZŐ NYOMOKON A magyar nyelv és kultúra megtartásának jelenlegi helyzete a Kárpátmedencében-Horvátországban Alsó-Pannónia magyarok által lakott területei a mai Horvátországban a

Részletesebben

Igazolás. az adott középiskola pedagógiai programja szerint a középiskolai szakaszt lezáró évfolyam tanévét kettővel megelőző évfolyam tanulójáról

Igazolás. az adott középiskola pedagógiai programja szerint a középiskolai szakaszt lezáró évfolyam tanévét kettővel megelőző évfolyam tanulójáról 1. sz. melléklet (Jelentkezési lap)... Jelentkezési lap OKTV-re tantárgy kategória felkészítő tanár(ok)...... a tanuló aláírása a szülő (gondviselő) aláírása (Csak akkor, ha a jelentkező nem nagykorú.)

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata a módosított napirendet elfogadta.

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata a módosított napirendet elfogadta. Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14. II/12. sz. alatti székhelyén 2013. február 19-én 10.00-kor megtartott üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918)

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) Az egykori szabadkai gimnázium épülete 8 A Szabadkai Községi Főgymnasium története 1861-ben kezdődött, amikor az 1747-ben alapított iskola megnyitotta

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 20/1992.(VII.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 20/1992.(VII.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 20/1992.(VII.1.) számú r e n d e l e t e az önkormányzat jelképeinek meghatározásáról (egységes szerkezetben a 17/1993. (V.1.) sz, és a 37/1993. (X.6.) számú

Részletesebben

Európai ünnepnapok 2012

Európai ünnepnapok 2012 Európai ünnepnapok 2012 Ausztria október 26. december 8. Úrnapja Az örökös semlegesség ünnepe napja Szeplőtelen fogantatás ünnepe Belgium július 21. november 2. november 11. december 6. Nemzeti ünnep napja

Részletesebben

Részletek Bethlen Gábor naplójából, azokból az időkből, amikor a hitről írt

Részletek Bethlen Gábor naplójából, azokból az időkből, amikor a hitről írt Részletek Bethlen Gábor naplójából, azokból az időkből, amikor a hitről írt Bejegyzés 1607. január. 5. Bocskai István (igen tisztelt példaképem) valláskülönbség nélkül egyesítette a magyar nemzet szabadságának

Részletesebben

Rákóczi-szabadságharc: 1703-1711

Rákóczi-szabadságharc: 1703-1711 A kuruc kor zenéje Rákóczi-szabadságharc: 1703-1711 1699-re Magyarország felszabadul a török uralom alól ebben a magyar államnak szinte egyáltalán nincs szerepe > a békekötés feltételeit a Habsburgok diktálják

Részletesebben

1868. évi XLIV. törvénycikk a n emzetiségi egyenjogúság tárgyában *

1868. évi XLIV. törvénycikk a n emzetiségi egyenjogúság tárgyában * 1868. évi XLIV. törvénycikk a n emzetiségi egyenjogúság tárgyában * Mintho gy Magyarország összes honpolgárai az alkotmány alapelvei szerint is politikai tekintetben egy nemzetet képeznek, az oszthatatlan

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.2.17. COM(2014) 89 final ANNEX 1 MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ JEGYZŐKÖNYV AZ EURÓPAI GAZDASÁGI KÖZÖSSÉG ÉS AZ IZLANDI KÖZTÁRSASÁG KÖZÖTTI MEGÁLLAPODÁSHOZ A HORVÁT KÖZTÁRSASÁGNAK

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 12 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 12 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég JEGYZŐKÖNYV amely készült 2011. szeptember 25. 11 óra 36 perces kezdetel a Wikimédia Magyarország Egyesület megismételt közgyűlésén, a 2083 Solymár, Orgona utca 9. szám alat. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv

Részletesebben

A viták békés rendezése. Az erőszak tilalma. Komanovics Adrienne, 2011

A viták békés rendezése. Az erőszak tilalma. Komanovics Adrienne, 2011 A viták békés rendezése Az erőszak tilalma Komanovics Adrienne, 2011 1 I. A viták békés rendezése Komanovics Adrienne, 2011 2 Áttekintés (1) A nemzetközi vita fogalma (2) Jogforrások (3) A viták békés

Részletesebben

II. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett és anyagilag támogatott Nemzetiségi Országos Általános Iskolai Tanulmányi Versenyek

II. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett és anyagilag támogatott Nemzetiségi Országos Általános Iskolai Tanulmányi Versenyek II. Az által meghirdetett és anyagilag támogatott Nemzetiségi Országos Általános Iskolai Tanulmányi Versenyek I. Nemzetiségi nyelv és irodalom I/1. Görög, horvát, román, szerb, szlovák, szlovén nyelv és

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 4. Tavaszi kirándulás megszervezése a Kaposvári Lengyel Iskola diákjai számára

Jegyzőkönyv. 4. Tavaszi kirándulás megszervezése a Kaposvári Lengyel Iskola diákjai számára Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Kisebbségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14. II/12. sz. alatti székhelyén 2010. február 23.-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

A rejtvényfüzet feladatai: 1. feladat Széchenyi István és kortársai. 2. feladat Keresztrejtvény 18 pont. 3. feladat Magyarázd el!

A rejtvényfüzet feladatai: 1. feladat Széchenyi István és kortársai. 2. feladat Keresztrejtvény 18 pont. 3. feladat Magyarázd el! A rejtvényfüzet feladatai: 1. feladat Széchenyi István és kortársai 10 pont 2. feladat Keresztrejtvény 18 pont 3. feladat Magyarázd el! 10 pont 4. feladat Kutatómunka 10 pont 5. feladat Hírességek 6 pont

Részletesebben

Amerikai Nagykövetség, Budapest

Amerikai Nagykövetség, Budapest Nemzetközi jelentés a vallásszabadságról 2005 Kiadta a U.S. Department of State, Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor 2005. november 8-án. http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2005/51556.htm Magyarország

Részletesebben

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2012/2013 MEGYEI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2012/2013 MEGYEI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2012/2013 MEGYEI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS A feladatok legkisebb, önállóan értékelhető elemeit, azaz az itemeket a magyar ABC kisbetűivel jelöltük.

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága

Kulturális Javak Bizottsága KJB / 2015.10.05. Kulturális Javak Bizottsága 2015. október 5-i ülés Az ülés napirendje 1/2 KJB / 2015.10.05. 1) Ferenczy Károly (Bécs, 1862 Budapest, 1917): Virágok parasztkorsóban, 1911 (vászon, olaj,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Horvát Kisebbségi Önkormányzata 2008. január 22-én tartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Horvát Kisebbségi Önkormányzata 2008. január 22-én tartott rendkívüli üléséről. Ügyiratszám: 40187/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Sopron Megyei Jogú Város Horvát Kisebbségi Önkormányzata 2008. január 22-én tartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 200/1993. (II. 9.) határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei

A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei Valki László 2011. szeptember A nemzetközi jog létrejöttének előfeltételei 1. Tartósan elkülönült politikai entitások 2. Tényleges, intenzív kapcsolatok

Részletesebben

ZSOLDOS ATTILA: A Szent Korona. A korona a történelemben és a nemzeti hagyományban I. A koronázási jelvények A jogar A palást Országalma

ZSOLDOS ATTILA: A Szent Korona. A korona a történelemben és a nemzeti hagyományban I. A koronázási jelvények A jogar A palást Országalma ZSOLDOS ATTILA: A Szent Korona. A korona a történelemben és a nemzeti hagyományban História 2000/05-06. A szabad választások után 1990- ben összeülő magyar parlament egyik legádázabb vitája a körül forgott,

Részletesebben

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Alapszabályzata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Alapszabályzata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Szlovén Köztársaság Alkotmánya (SZK Hivatalos Lapja 91/33. sz.) 64. szakasza és a Nemzeti Önigazgatási Közösségekről szóló törvény (SZK Hivatalos Lapja 94/65. sz.) 9. szakasza értelmében a Muravidéki

Részletesebben

HISTORIA NOSTRA TÖRTÉNELEM VETÉLKEDŐ A MAGYARSÁG TÖRTÉNELME AZ 1848-AS FORRADALOMTÓL A A KIEGYEZÉSSEL BEZÁRÓLAG

HISTORIA NOSTRA TÖRTÉNELEM VETÉLKEDŐ A MAGYARSÁG TÖRTÉNELME AZ 1848-AS FORRADALOMTÓL A A KIEGYEZÉSSEL BEZÁRÓLAG A MAGYAR TANNYELVŰ KÖZÉPISKOLÁK IX. ORSZÁGOS TANTÁRGYVERSENYE HISTORIA NOSTRA TÖRTÉNELEM VETÉLKEDŐ A MAGYARSÁG TÖRTÉNELME AZ 1848-AS FORRADALOMTÓL A A KIEGYEZÉSSEL BEZÁRÓLAG I.FELADAT: Magyarázd meg röviden

Részletesebben

TÖRTÉNELEMVERSENY, FELNŐTTOKTATÁS REFORMKOR 2006. március 10. Szóbeli feladatok

TÖRTÉNELEMVERSENY, FELNŐTTOKTATÁS REFORMKOR 2006. március 10. Szóbeli feladatok 1 TÖRTÉNELEMVERSENY, FELNŐTTOKTATÁS REFORMKOR 2006. március 10. Szóbeli feladatok 1. Villámkérdések IGAZ/NEM IGAZ (5 perc) 5 pont 1. Deák szerint a börtönviszonyok javítása sürgősebb, mint a büntetőjogi

Részletesebben

A nemzetközi helyzet kemény lett

A nemzetközi helyzet kemény lett A nemzetközi helyzet kemény lett II. Országos Középiskolai Problémamegoldó Verseny Hakuna Matata Fehér Zsolt, Rottek Bence, Vályogos Anna 1 2015. 02. 29. A cél egy Európára kiterjedő háború elkerülése,

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

HAZA ÉS HALADÁS MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ

HAZA ÉS HALADÁS MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ HAZA ÉS HALADÁS MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ I. FORDULÓ Név:... Cím:.. Iskola, évfolyam:.. E-mail cím:... 1. Milyen okok vezettek a reformmozgalom kibontakozásához?

Részletesebben

Magyarország rákos betegeinek statisztikája.

Magyarország rákos betegeinek statisztikája. 138 Magyarország rákos betegeinek statisztikája. Magyarország rákos betegeinek összeszámlálására s ezen adatoknak tudományos feldolgozására azon mozgalom szolgáltatta a közvetlen indokot, mely külföldön

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Molnár György igazgató

Jegyzőkönyv. Molnár György igazgató Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14. II/12. sz. alatti székhelyén 2014. december 1-én 10.30-kor megtartott üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

5 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGGAL MEGKÖTÖTT BÉKESZERZÕDÉS

5 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGGAL MEGKÖTÖTT BÉKESZERZÕDÉS 5. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGGAL MEGKÖTÖTT BÉKESZERZÕDÉS (Részletek) Párizs, 1947. február 10. * I.RÉSZ MAGYARORSZÁG HATÁRAI 1.Cikk 1. Magyarország határai Ausztriával és Jugoszláviával ugyanazok maradnak, mint

Részletesebben

Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK?

Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK? Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK? A népeknek természet szerint való jussa van a szabadsághoz, éppen úgy, mint a halnak a vízhez, a madárnak a levegőéghez, mert szabadság nélkül az ember nem is Isten

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Hrvatski Vrtić, Osnovna Škola, Gimnazija i Učenički Dom Miroslava Krleže Székhelye:

Részletesebben

A szak- és felnőttoktatás Szlovákiában

A szak- és felnőttoktatás Szlovákiában 1 Fabó MáriaZakar Piroska A szak- és felnőttoktatás Szlovákiában 2 SZAKKÉPZÉSI SZEMLE XXvI. ÉVFOLYAM 2010/3 1. táblázat. Gimnáziumok Szlovákiában (2008. szeptember 15.) összesen szlovák szlovák- spanyol

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.10.2. COM(2014) 611 final ANNEX 1 MELLÉKLET Tervezet AZ EGYRÉSZRŐL AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS TAGÁLLAMAI, MÁSRÉSZRŐL A SVÁJCI ÁLLAMKÖZÖSSÉG KÖZÖTTI, A SZEMÉLYEK SZABAD MOZGÁSÁRÓL

Részletesebben

AZ OMBUDSMAN ALAPJOG-ÉRTELMEZÉSE ÉS NORMAKONTROLLJA *

AZ OMBUDSMAN ALAPJOG-ÉRTELMEZÉSE ÉS NORMAKONTROLLJA * Sólyom László AZ OMBUDSMAN ALAPJOG-ÉRTELMEZÉSE ÉS NORMAKONTROLLJA * 1. Ha már ombudsman, akkor rendes közjogi ombudsman legyen mondta Tölgyessy Péter az Ellenzéki Kerekasztal 1989. szeptember 18-i drámai

Részletesebben

Konferencia Bethlen Gábor egyházpolitikájáról

Konferencia Bethlen Gábor egyházpolitikájáról BETHLEN GÁBORRA EMLÉKEZÜNK Nagy Dóra Schrek Katalin Konferencia Bethlen Gábor egyházpolitikájáról Négyszáz éve, hogy erdélyi fejedelemmé választották Bethlen Gábort. A kolozsvári országgyűlés 1613. október

Részletesebben

Észak-Erdély kérdése Románia külpolitikájában 1940 1944 között

Észak-Erdély kérdése Románia külpolitikájában 1940 1944 között Észak-Erdély kérdése Románia külpolitikájában 1940 1944 között Előadásom elsősorban román szemszögből, továbbá a politika- és az eszmetörténet oldaláról közelíti meg az 1940 1944 közötti észak-erdélyi

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

ÜNNEPI KIADÁS SZLOVÉNIA FÜGGETLENSÉGÉNEK HUSZADIK ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL

ÜNNEPI KIADÁS SZLOVÉNIA FÜGGETLENSÉGÉNEK HUSZADIK ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL TARTALOM NÉPSZAVAZÁS A FÜGGETLENSÉGRİL 1990, december 23 Hazai archív sajtó- a szlovén függetlenségi folyamatokról 1990-1991 MI TÖRTÉNT? A TÖRTÉNELMI ESEMÉNYEK ÁTTEKINTÉSE ÉVES PROGRAMOK 2010-11 A 'PICTURE

Részletesebben

A HAZAI ORVOSI KÖZIGAZGATÁS TÖRTÉNETE

A HAZAI ORVOSI KÖZIGAZGATÁS TÖRTÉNETE A HAZAI ORVOSI KÖZIGAZGATÁS TÖRTÉNETE Kapronczay Károly Az újkori európai államok közigazgatása a 18. században formálódott ki. Mintául az erõsen központosított porosz hivatali rendszer szolgált, amely

Részletesebben

Az 1918 elõtti Magyarország közismerten

Az 1918 elõtti Magyarország közismerten Párhuzamok és különbségek Az 1918 elõtti Magyarország közismerten soknemzetiségû, sokvallású és többkultúrájú ország volt. Ez gazdasági elõnyökkel, szellemi pezsgéssel, de komoly társadalmi-politikai feszültségekkel

Részletesebben

Somogy Megyei Levéltár. Stephaits Richárd szolgabíró iratai

Somogy Megyei Levéltár. Stephaits Richárd szolgabíró iratai Somogy Megyei Levéltár Stephaits Richárd szolgabíró iratai 1784-1848. XIV. 32. Terjedelem Raktári egységek száma Terjed ifm. elem kisdoboz, nagy doboz, 1 csomó, Iratok: 0. 04. ifm. kötet, Kötetek: - ifm.

Részletesebben

ZENTA EMBERVESZTESÉGEI A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K)BAN

ZENTA EMBERVESZTESÉGEI A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K)BAN Viktimológia 49 Molnár Tibor ZENTA EMBERVESZTESÉGEI A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K)BAN A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K) világháború fogalmának meghatározása nem egyszerű feladat. Tudományos megfogalmazás szerint

Részletesebben

Az Aranykapu Óvoda alapító okiratát Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselőtestülete az 54/2015. (III.26.) HÖ. számú határozatával fogadta el.

Az Aranykapu Óvoda alapító okiratát Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselőtestülete az 54/2015. (III.26.) HÖ. számú határozatával fogadta el. Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnökétől a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Az Aranykapu Óvoda alapító okiratának

Részletesebben

d barokk c görög/római g mezopotámiai toronytemplom b román f bizánci

d barokk c görög/római g mezopotámiai toronytemplom b román f bizánci A 2004/2005. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első (iskolai) fordulójának feladatmegoldásai TÖRTÉNELEMBŐL I. KÉPAZONOSÍTÁS (5 pont) A képeken különböző korok templomai láthatóak. Válassza

Részletesebben

Tudnivalók a Vöröskeresztről

Tudnivalók a Vöröskeresztről Tudnivalók a Vöröskeresztről Kulcsszavak A Vöröskereszt és Vörösfélhold Mozgalom eredete és története Henry Dunant 1828-1910 A Vöröskereszt Mozgalom alapítója. Nagyon megindította a Solferinoi csata borzalma,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. 2012. október 25-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ő k ö n y v. 2012. október 25-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2012. október 25-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság elnöke Egyed Attila Szabó András Papp

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskola KOVÁCS ZSUZSA SZENT VILMA MAGYAR KIRÁLYNÉ LEGENDÁJA. Doktori (PhD) értekezés tézisei

Szegedi Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskola KOVÁCS ZSUZSA SZENT VILMA MAGYAR KIRÁLYNÉ LEGENDÁJA. Doktori (PhD) értekezés tézisei Szegedi Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskola KOVÁCS ZSUZSA SZENT VILMA MAGYAR KIRÁLYNÉ LEGENDÁJA Doktori (PhD) értekezés tézisei Témavezető: Szörényi László az MTA doktora Bregano 2010 I. A

Részletesebben

Züricki Magyar Történelmi Egyesület Ungarisck Historiscker Vérein Zűriek MAGYAR TÖRTÉNELEM. Tízezer év ezer oldalról. SUB Göttingen 215 862 066

Züricki Magyar Történelmi Egyesület Ungarisck Historiscker Vérein Zűriek MAGYAR TÖRTÉNELEM. Tízezer év ezer oldalról. SUB Göttingen 215 862 066 Züricki Magyar Történelmi Egyesület Ungarisck Historiscker Vérein Zűriek MAGYAR TÖRTÉNELEM Tízezer év ezer oldalról SUB Göttingen 215 862 066 2003 A 5273 Oktatási segédkönyv Zűriek - Budapest 2002 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Műveltség és társadalmi szerepek: az arisztokrácia változó társadalmi szerepei Kora újkori szekció (Papp Klára)

Műveltség és társadalmi szerepek: az arisztokrácia változó társadalmi szerepei Kora újkori szekció (Papp Klára) Műveltség és társadalmi szerepek: az arisztokrácia változó társadalmi szerepei Kora újkori szekció (Papp Klára) Orosz István (Debreceni Egyetem, Magyarország) Szőlőbirtokos arisztokraták Tokaj-Hegyalján

Részletesebben

K. Farkas Claudia. Bátor javaslat. A kormányzó Nemzeti Egység Pártja és az 1938-as magyarországi zsidótörvény

K. Farkas Claudia. Bátor javaslat. A kormányzó Nemzeti Egység Pártja és az 1938-as magyarországi zsidótörvény K. Farkas Claudia Bátor javaslat A kormányzó Nemzeti Egység Pártja és az 1938-as magyarországi zsidótörvény A Magyarországon 1938-tól megvalósult zsidóellenes törvényhozás 1 beindításáért hiba volna a

Részletesebben

IV. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2007. október 5-14. Gyergyószentmiklós-Gura Humurului

IV. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2007. október 5-14. Gyergyószentmiklós-Gura Humurului IV. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2007. október 5-14. Gyergyószentmiklós-Gura Humurului Erdély. Minden magyarban ennek a szónak a hallatán valamilyen érzelmi hangulat alakul ki. A

Részletesebben

FEHÉR KATALIN. Magyar nyelvû gyermek- és ifjúsági könyvek a felvilágosodás korában. Magyar Könyvszemle 2000. 1. sz. 89-94.

FEHÉR KATALIN. Magyar nyelvû gyermek- és ifjúsági könyvek a felvilágosodás korában. Magyar Könyvszemle 2000. 1. sz. 89-94. FEHÉR KATALIN Magyar nyelvû gyermek- és ifjúsági könyvek a felvilágosodás korában Magyar Könyvszemle 2000. 1. sz. 89-94. Bertits Ferenc pécsi pap a Mindenes Gyûjtemény címû folyóiratban 1, 1790-ben, egy

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Május 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 13. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Május 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 13. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Május 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 13. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Határozatok száma TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. május 29-én

Részletesebben

Fiume 1868-1918: Erisz almája, avagy lebegő gyöngyszem Szent István koronáján? HAJDÚ ZOLTÁN tudományos tanácsadó

Fiume 1868-1918: Erisz almája, avagy lebegő gyöngyszem Szent István koronáján? HAJDÚ ZOLTÁN tudományos tanácsadó Fiume 1868-1918: Erisz almája, avagy lebegő gyöngyszem Szent István koronáján? HAJDÚ ZOLTÁN tudományos tanácsadó MTA KRTK, 7621 Pécs, Papnövelde utca 22 Abstract Fiume 1868-1918 (Apple of Eris, or a floating

Részletesebben

A közép-kelet-európai akadémiák együttmûködésérõl

A közép-kelet-európai akadémiák együttmûködésérõl A közép-kelet-európai akadémiák együttmûködésérõl Szlovák magyar együttmûködés I. KÖZÖS TUDOMÁNYPOLITIKAI LEHETÕSÉGEK ÉS GONDOK Az uniós tagság közös elõnyei Piacgazdaság és az állami fenntartású kutatásszervezet

Részletesebben

KOSSUTH LAJOS IRODALMI HA GYA TÉKA

KOSSUTH LAJOS IRODALMI HA GYA TÉKA KOSSUTH LAJOS IRODALMI HA GYA TÉKA MAGYAR Nemzeti Múzeum és Kossuth Lajos örökösei közt a turini remete irodalmi hagyatéka tárgyában 1894 december elsején Budapesten kötött adás-vételi szerződés értelmében

Részletesebben

ZÁRÓOKMÁNY. AA2003/AF/TR/hu 1

ZÁRÓOKMÁNY. AA2003/AF/TR/hu 1 ZÁRÓOKMÁNY AA2003/AF/TR/hu 1 I. A ZÁRÓOKMÁNY SZÖVEGE ŐFELSÉGE A BELGÁK KIRÁLYA, A CSEH KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE, ŐFELSÉGE DÁNIA KIRÁLYNŐJE, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE,

Részletesebben

Igaz Béla dr. 186 Illés József dr.

Igaz Béla dr. 186 Illés József dr. Igaz Béla dr. 186 Illés József dr. Igaz Béla dr., a felsőház tagj'a. 1865- ben született a somogymegyei Lábodon. Az egyetemet a bécsi Pázmáneumban végezte s ott szerezte meg a hittudományi oklevelet. Tanulmányai

Részletesebben

NKA pályázat. Hármaskönyv konferencia

NKA pályázat. Hármaskönyv konferencia NKA pályázat Hármaskönyv konferencia Altéma kódszáma: 3508/183 Hármaskönyv konferencia helyszíne: ELTE ÁJK Budapest Konferencia időpontja: 2014. november 19. Nemes Magyarországnak törvényeit és törvényerőre

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Határozatok: Amely készült 2014.augusztus 28-i rendkívüli nyilvános képviselő-testületi ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Határozatok: Amely készült 2014.augusztus 28-i rendkívüli nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.augusztus 28-i rendkívüli nyilvános képviselő-testületi ülésről Határozatok: 47/2014 ( VIII.28.) sz. határozat: Helyi Választási Bizottság

Részletesebben

MAGYARORSZÁG A XVIII. SZÁZADBAN (1711-1795) III. KÁROLY (1711-1740

MAGYARORSZÁG A XVIII. SZÁZADBAN (1711-1795) III. KÁROLY (1711-1740 MAGYARORSZÁG A XVIII. SZÁZADBAN (1711-1795) I. A szatmári béke (1711): III. KÁROLY (1711-1740 a) a Rákóczi-szabadságharcot zárta le Ausztria és Magyarország között b) Károlyi Sándor és III. (Habsburg)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szegedi Szlovák Önkormányzat Segedínska slovenská samospráva J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2006. október 26. napján 15 órakor a Szegedi Szlovák Önkormányzatnak Szegedi Nemzetiségek Házában (Szeged Osztrovszky

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2008. június 23- i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2008. június 23- i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. június 23- i ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola sajátos nevelési igényű tanulóira vonatkozó társulási

Részletesebben

AUTONÓMIÁK MAGYARORSZÁGON 1848-2000

AUTONÓMIÁK MAGYARORSZÁGON 1848-2000 AUTONÓMIÁK MAGYARORSZÁGON 1848-2000 I. KÖTET SZERKESZTETTE: GERGELY JENŐ A bevezető tanulmányt írta, a dokumentumokat összegyűjtötte, a bevezetőket és a lábjegyzeteket készítette: CIEGER ANDRÁS, GERGELY

Részletesebben