Amagyar politikai és kulturális

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Amagyar politikai és kulturális"

Átírás

1 A nyelv mint a nemzetiség szimbóluma Amagyar politikai és kulturális élet vezéregyéniségei a II. József halálát (1790) követõ hónapok hazafias-nemzeti lelkesedésétõl vezettetve a magyar anyanyelvet tekintették a nemzetiség igazi szimbólumának. E mozgalomból nõtt ki a 19. század egyik legnagyobb politikai-kulturális vitája, az úgynevezett államnyelv-vita, melynek eredményeként 1844-ben bevezették a német hivatali nyelv (1784) helyébe a magyart, és megszüntették az állami és területi közigazgatási életben és a törvénykezésben több évszázada uralkodó latin egyeduralmát. A magyar nyelv és kultúra felkarolói annak a reményüknek is hangot adtak, hogy fél évszázadon belül mindazok, valakik Magyarországban és Erdélyben laknak [ ] mind született magyarokká lesznek (idézet: Péczely József, Mindenes Gyûjtemény 1790, III. negyed). A lakosság fele: nem magyar nyelvû Azok, akik a fenti gondolat megvalósításában reménykedtek, nem számoltak azzal a ténnyel, hogy a Magyar Királyság lakosságának csak mintegy fele volt magyar (jóllehet a magyar nyelvet többen beszélték és értették). A nemzetiségek hétköznapjaikban, magánéletükben saját nyelvüket (a németet, szlovákot, szerbet, horvátot, szlovént, rutént, románt, görögöt stb.) használták, és jelentõs részük az ország bizonyos területein a magyaroktól elzártan élte mindennapjait. S ha a magyarok és nem magyarok érintkeztek is egymással, a másik nyelvének nem tudása miatt aligha értették meg egymást, legfeljebb a német, a hivatalos dolgokban pedig továbbra is a latin lehetett a közvetítõ nyelv. A nemzetiségektõl pedig nem lehetett elvárni, Károlyvárosi horvát határõrök. Martin Engelbrecht színezett rézmetszete, 18. század hogy megfelelõen megtanulják, ahogy a magyar nemesek magukról tartották, az uralkodó nemzet, azaz a magyar nyelvét. Noha egyesek ezt a magyar nyelv oktatása révén lehetségesnek, illetve megvalósíthatónak vélték. A magyar nyelvi gondolat felvilágosult terjesztõi nem számoltak azzal a ténnyel sem, hogy a nyelv és az államhatárok nem estek egybe. A nyelvmûvelés racionalista gondolatától vezérelve nem vették figyelembe a más nyelvûek gondolkodásmódját, és hogy MNM Történelmi Képcsarnok KA.: KARLOVAC R.: RIJEKA (KÁROLYVÁROS) (FIUME) B.: BAKAR (BUCCARI) R. B. A d r i a e i - t SENJ (ZENGG) Vrbovsko Ravna Gora Mrkopalj Ogulin Karlobag Modruš Kulpa Otoøac Dabar Gospiå Ozalj Sluin Klanjec Samobor KA. Jaska G.: Glina Vinica Krapina Kraljev Vrh ZÁGRÁB G. Petrijanec VARASD P. Toplice KÔ. Sziszek L.: Ludbreg R.: Rasinja L. R. Csázma Száva Kostajnica P.: Petrinja Una Mura K. Jasenovac Dubica Gjurgjevac (Szentgyörgy) D. P. Stara Gradiška P.: Pakrac K.: KAPRONCA Szabad királyi város Mezôváros Falu KÔ.: KÔRÖS D.: Daruvár Verôce Siraø Vuøin N. N.: Nova Gradiška Kaposvár Szigetvár Sz.: Szlatina Sz. Pl. O. F. Velika Kaptol Kutjevo P. Dráva Bród Pl.: Pleternica P.: POZSEGA PÉCS O.: Orahovica F.: Feriøanci Našice Podgoraø Szekszárd Valpovo (Valpó) D. D.: Djakovo (Diakóvár) Horvát település (1648) Szerb település (813) Német település (7) Magyar település (4) Szlovák település (1) Olasz település (1) d. c. Duna Eszék b. a. Baja ZOMBOR Dálya Vukovár Nuštar Vinkovce Šid Száva A 4 magyar falu: a.: Kórógy b.: Szentlászló c.: Haraszti d.: Rétfalu Duna Ilok A többségi etnikum jelölve. SZABADKA Zenta Óbecse ÚJVIDÉK Pétervárad Kamenica Karlóca Ruma Mitrovica SZEGED Ireg Tisza Nagybecskerek Titel Duna Zimony n g e r HORVÁTORSZÁG ÉS SZLAVÓNIA ETNIKAI TÉRKÉPE,

2 a saját anyanyelv iránt érzett sokszor túláradó szeretet és érzelem egyszer majd nyelvkérdéssé, politikai-kulturális képzõdménnyé, sõt izzásig hevülõ politikai mozgalmak kiváltójává erõsödhet. A nagy nemzeti felbuzdulás idején csak kevesek jutottak el addig a felismerésig, idõvel milyen veszélyeket rejthet magában a magyar nyelv primátusának minden áron történõ hangoztatása. Így például Kazinczy Ferenc, II. József elkötelezett híve, a német nyelv tanításának és használatának lelkes támogatója világosan látta: ha a német nyelv helyébe a magyart hozzák be, akkor nemzetünkbõl különös nemzet válik, örökös fal lesz a magyar és nem magyar közt vonva s az idegen vagy magyarrá lesz közöttünk, vagy éhhel hal el. Azt azonban õ sem tagadta, hogy a kultúrának, az oktatásnak olyannak kell lennie, mint maga az ország: magyarnak, és ezáltal a magyar nyelv az elsõ és közönséges lesz az egész Magyar Királyságban. Kenyértörés a horvátokkal, A magyar nyelv és irodalom ügyéért síkraszálló nemzeti-nemesi mozgalom célkitûzéseire a magyarországi nemzetiségek-népek politikai és értelmiségi képviselõi kezdettõl fogva idegenkedve, sõt elutasítóan reagáltak. Különösen a horvátok, akik II. József német nyelvrendeletét, a német nyelv hivatalossá tételét a magyar- és horvátországi közigazgatásban, s egyidejûleg az õsi latin megszüntetését még a magyar rendekkel vállvetve ítélték el, és vonakodtak a rendeletet végrehajtani ben azonban hasonló hevességgel támadták a magyar nyelvnek az ország hivatalos nyelvévé emelését és a latin eltörlésének a programját. A nyelvkérdés számukra közjogi kérdés is volt: a latin felszámolásában saját, törvényekben rögzített privilégiumaik, jogaik megszüntetését vélték látni. Nem véletlen tehát, hogy a korábbi évszázadokban a közös politikai érdekekért küzdõ, egymást támogató magyar és horvát rendek között a magyar nyelv ügyében kenyértörésre került sor. Ennek elsõ állomása az évi országgyûlés volt. A diéta elsõ napjaiban néhány magyarországi követ azzal a javaslattal állt elõ, hogy az alsóházi ülések nyelve a magyar legyen és a diétai jegyzõkönyvet a latin helyett magyarul vezessék. Erre a magyarul nem beszélõ felvidéki vármegyék követei azonnal tiltakozást nyújtottak be. Arra hivatkoztak, hogy az országban számosan vannak, akik nem tudnak magyarul. Ekképpen mint egy számkivetettek lennének, holott a köz dolgoknak folytatására, eleitõl fogva, a magyar országlás szerzeményének, a deák nyelvet mintegy törvényessé tette [ ], és ennek a közdolgoknak folytatásától való hirtelen eltiltása, és a magyarnak helyében való iktatása az ország több részének lakosait, valamint a koronához csatolt területek népei -t közügyeikben szerfelett gátolná. Hasonló aggályokat fogalmaztak meg Horvátország követei is, többek közt arra utalva, hogy midõn a horvátok a magyar korona birodalma alá adták magukat, a tudósok közönséges nyelvén, azaz a deákon folytak minden közönséges dolgok, és a Magyar Királyság törvényeit is ezen a nyelven adták ki. Amennyiben tehát a latin szót egészen kitiltanák a közdolgok folytatásából, akkor Horvátországot az elsõ szövetségnek nyilvánságos sérelmével, szavától is megfosztanák. A horvátok mélységesen elítélték a magyar rendeknek azt a javaslatát is, mely szerint a jövõben lehetõség szerint az országot irányító kormányszékek, illetve a törvényhatóságok nyelve magyar lehessen. A magyar rendek a tiltakozásoknak engedve végül úgy határoztak, hogy a diétán az ügyeket ugyan magyar nyelven tárgyalják, de ott és más törvénykezési és hivatali fórumokon latinul is elõ lehetett adni a mondandót. A jegyzõkönyv nyelvét illetõen pedig döntöttek: a Királyi Kúria és az ország négy kerületének a vezetõi magyar nyelven írjanak, de a jegyzõkönyveket Horvátország és egyéb magyar nyelvet nem gyakorló lakosok kedvéért, egy királyi Törvényszék bírája által latin nyelvre fordítsák, és ezt öt személy vizsgálja meg. A latin szöveget pedig hiteles fordításként adják ki. Az udvar ellenállása A magyar nyelvi törekvések rendre megtörtek a bécsi udvar ellenállásán. folytatás a 37. oldalról Az elsõ komoly politikai összecsapás a magyar és a horvát rendek között a budai országgyûlésen. A horvát rendek közjogi érvekre hivatkozva elutasítják a magyar nyelv hivatalos nyelvvé tételét (a törvény Horvátországra is vonatkozott volna), s ez az ellentét lesz a nyitánya az elkövetkezõ évtizedek magyar horvát rendi közjogi küzdelmeinek folyamán Az országos összeírás szerint Magyarország és Horvátország nem nemes lakóinak száma fõ. A hiányzó adatok mai becslés szerint: a nemesek száma kb ; a papoké kb ; a katonaságé ; Erdély népessége kb ; a határõrvidéké kb Magyarország teljes lakossága fõ. 1805/ Dalmácia, illetve Horvátország déli fele (és a mai Szlovénia egy része) francia uralom alatt áll február 25. II. Ferenc németrómai császár (I. Ferenc néven magyar király [ ], 1804-tõl osztrák császár) választ ad a horvát tartománygyûlés november 28-i feliratára, mely tiltakozik az ellen, hogy a közigazgatásban és a törvénykezésben a latin helyett a magyart kívánják bevezetni. Kijelenti, hogy a magyar nyelvi törvények semmiképp sem csorbítják Horvátország tartományi jogait. I. Ferenc osztrák császár ( ). Friedrich von Amerling festménye, október 14. Klemens Lothar Wenzel Metternich gróf osztrák és Charles- Maurice Talleyrand herceg francia külügyminiszter I. Ferenc és I. Napóleon nevében békét köt Schönbrunnban. Ausztria lemond kb. 150 ezer km 2 területrõl és 3,5 millió lakosról. Elveszíti Krajnát, Triesztet, Karinthia déli és Horvátország egy részét március 14. I. Ferenc és I. Napóleon császár megbízottai Párizsban katonai együttmûködési megállapodást folytatás a 42. oldalon 39

3 A rendeknek csupán azt sikerült törvénybe foglaltatniuk, hogy a király idegen nyelveket nem fog behozni az országba, a magyar nyelv mûvelésére pedig felsõ- és középfokú iskolákat fognak felállítani, hogy azokban bárkinek lehetõsége legyen a nyelv megtanulására. Az öt jogi akadémián magyar katedrákat állítottak fel, és az ifjúság nevelésének megreformálására országos bizottságot küldtek ki. Az ország és a közügyek hivatalos nyelve azonban továbbra is a latin maradt. A kérdésben az évi országgyûlés sem hozott áttörést. A rendek elsõsorban a magyar nyelv oktatásában értek el eredményeket. Ezenkívül a magyar nyelv ügyét felvették a diétai rendszeres munkálatok közé, a helytartótanácsot pedig kötelezték arra, hogy válaszait latinul és magyarul írja. A vármegyék többsége, ugyanúgy, mint 1790-ben, 1792-ben is úgy határozott, hogy a közgyûlések jegyzõkönyveit magyarul vezeti, de ezekhez latin nyelvû össszefoglalást voltak kötelesek felterjeszteni a kancelláriához. Azokban a megyékben, így a horvátországiakban is, ahol kevés számú magyar népesség élt, maradt a latin. Horvátország továbbra is a latin mellett A magyar nyelv ügyével legközelebb az évi diétán volt a rendeknek lehetõségük foglalkozni. Az egyik legjelentõsebb törvényjavaslatot annak érdekében nyújtották be, hogy a diétai feliratokat a királynak, illetve az udvarnak, továbbá a magyar kancelláriának magyarul és latinul terjeszthessék fel, a helytartótanáccsal folytatott levelezésükben a magyart használhassák, s a dikasztérium is magyarul válaszoljon; végül pedig mind az igazságszolgáltatásban, mind a peres ügyekben magyarul élhessenek, az ítéleteket azonban továbbra is latinul hirdessék ki. Petkovich Lajos horvát ítélõmester az évi LVIII. tc. értelmében tiltakozott a törvényjavaslat rendelkezései ellen, amiket szerinte Horvátországra is ki akartak terjeszteni. (Az évi törvény a helytartótanács hatáskörének Dalmáciára, Horvátországra és Szlavóniára történõ kiterjesztésérõl rendelkezett és kimondta, hogy azok különleges tartományi ügyeit az elõzetes királyi jóváhagyással tartandó általános gyûléseiken tárgyalják meg.) Petkovich felszólalására reagálva a rendek többsége kijelentette: a benyújtott javaslatok nem vonatkoznak Horvátországra, kizárólag a magyar dikasztériumoknál követelik meg a magyar nyelv tudását. A rendek kéréseit ekkor teljesítette az udvar. Az évi IV. törvényben rögzítették: a feliratok kéthasábosak lesznek, a helytartótanács fakultatív magyar válaszai magyarul megkezdhetõk stb. A horvát követek részére azonban külön kinyilvánították: ezek a rendelkezések kizárólag az anyaországra, nem pedig a kapcsolt részekre, így Horvátországra értendõk. A horvát tartománygyûlés, a szábor (sabor) ennek megfelelõen elfogadta a törvényt, és saját jogkörében azt a statútumot hozta, hogy a latin maradjon továbbra is hivatalos nyelv Horvátországban. Egyúttal hozzájárult ahhoz, hogy a magyart a gimnáziumokban szabadon választott tantárgyként taníthassák, és ajánlotta az ifjúság számára a magyar tanulását. A statútumot 1806-ban a király jóváhagyta. Az egynyelvû nemzet eszméje A nyelv ügyében az évi országgyûlésen újabb kihívás elé kerültek a horvátok. A diétán több magyarországi követ is megfogalmazta az egynyelvû nemzet eszméjét, kimondva, hogy a [magyar] nemzet csak akkor lesz [ ] boldog, ha egy nyelven fog beszélni. Egyszersmind hangot adtak annak az óhajnak, hogy bár csak minden nemzetek egy nyelven beszélnének. Mások sürgették, hogy minél elõbb törvényt kell hozni a magyar nyelv ügyében, mivel: ha csak bizonyos idõ nem szabattatik, soha nem lehet reményünk a magyar nyelvnek béhozásához. A magyar nyelv közönségessé tétele és propagálása végett javasolták, hogy a király a magyar tannyelvet Ljudevit Adami, az évi pozsonyi országgyûlésre küldött horvát követ OSZK tegye kötelezõvé az összes népiskolában, a középiskolákban pedig az alsóbb osztályokban ugyanezt tíz év alatt, valamint állítson fel a magyar tanítók képzésére állami intézeteket. A megyék és a városok felé pedig azt a kérést fogalmazták meg, hogy mondják ki: ügyeiket csak magyarul vezetik és intézik. Folyamodtak azért is, hogy magyar katonai ezredekben vezényleti nyelvként a magyart használhassák. A horvátok municipális jogaikra hivatkozva hevesen tiltakoztak ez ellen. A horvát bán, Gyulay Ignác gróf pedig azzal érvelt, hogy a Magyar Királyság részeihez tartozó területek részesek az anyaországban lévõ hasznokban, de ezzel a javaslattal az onnan származó katonák elõtt elzárnák az elõmenetelt. A magyar nyelv ügyében az uralkodó nem ratifikálta a hozzá felterjesztett törvényjavaslatokat, a horvát rendek pedig, hagyományaikhoz hûen minden, a magyar nyelv ügyében született felterjesztést vagy javaslatot megvétóztak, és kitartottak a latin nyelv használata mellett. Nyelvvita közjogi alapon Az évi diétán a Magyar Tudományos Akadémia megalapításával fordulat következett be a magyar nyelv ügyében. Az országgyûlés egyik fõ gondolatává a magyarosítás, a magyar nyelv elterjesztése vált. Ennek a programnak az ellenzõi részben a felvidéki vármegyékbõl, részben tradicionálisan Horvátországból kerültek ki. A horvátok, akik 1822-ben még a magyar rendekkel együtt küldtek hálálkodó küldöttségeket azért, Josip Ku evi ( ) horvát ítélõmester OSZK 40

4 mert a király visszacsatolta a Magyar Királysághoz Fiumét és a horvát tengerpartot, most ismét szembekerültek a magyarokkal. Kijelentették, hogy õk is részt vesznek a magyar nyelv terjesztésében, de ennek fejében a magyarok tartsák tiszteletben õsi municipális jogaikat, és ragaszkodtak ahhoz, hogy például a helytartótanács nyelve továbbra is a latin legyen. Felsõbüki Nagy Pál ironikusan ellenvetette: a horvátok azt hiszik, hogy Latinországban élnek, nem pedig Magyarországon. A horvátok pedig továbbra is azt hangoztatták: õk a magyarokkal együtt küzdöttek a közös ellenség, a török ellen, s bár gyermekeiket szívesen tanítják magyarra, de a közigazgatási nyelvük nem lehet a magyar. A nyelv körüli vita elsõsorban közjogi alapon folyt, a horvátok, burkoltan bár, de politikai követeléseket is megfogalmaztak, bizonyos fokú függetlenségre törekedve. Az 1827 szeptemberében tartott tartománygyûlésükön azonban a viták ellenére elfogadták, hogy a kapcsolt részek nyilvános iskoláiban a magyar rendes tantárgy legyen, és a magyar nyelv terjesztésére kiküldött bizottság operátumait a következõ diétán megtárgyalják. A délszláv nyelv megjelenése Az évi VIII. tc. értelmében minden, az országon belül, azaz magyar területen élõ és mûködõ hivatalnoktól megkövetelték, hogy tudjon magyarul, kivéve a már szolgálatban lévõket. Négy évet adtak az ügyvédi pályára ezután menõk számára a magyar elsajátítására. A törvény kötelezte a helytartótanácsot, hogy a hozzá magyarul forduló vármegyéknek magyarul válaszoljon, és a Királyi Kúriának is a magyarul kezdett törvényeket magyarul kellett megtárgyalni. A törvények nyelve azonban továbbra is a latin maradt. A fenti törvényt elfogadó diétára a horvát követek azt az utasítást kapták, hogy a Magyarországgal való kapcsolatok fenntartása végett továbbra se idegenkedjenek a magyar nyelv használatától, de a VIII. tc. elfogadtatása felháborította õket, annak ellenére, hogy annak hatálya nem terjedt ki Horvátországra és Szlavóniára. A horvát követek közül többen, így például Josip Kuševi horvát ítélõmester a magyar nyelv terjesztésében a horvát autonómiára nézve valóságos veszélyt láttak, és az illír ideológiához hasonló etnikai érveket sorakoztattak fel a croatico slavico illyricum nyelv mellett. A horvát rendek túlléptek tehát korábbi követeléseiken, és ezúttal nem a latin, hanem a saját délszláv nyelvük mellett szálltak síkra. Politikai mozgalom: az illirizmus A horvátok ellenállása nemcsak nyelvikulturális szinten mutatkozott meg, hanem az 1830-as évek elejétõl abban a politikai mozgalomban is, amely min- Illirizmus Az illirizmus a horvátoknál 1830 körül kialakult nemzeti mozgalom a szerb, a horvát és a szlovén nép politikai és kulturális egyesítésére egy horvát vezetésû, független, nagy királyságban. Az ötlet, hogy a szlávok és az ókori illír nép azonosak, vagyis a szláv illír kontinuitás, illetve szláv autochtonitás elmélete régi idõkbe nyúlik vissza. Már a nagy olasz humanista szerzõ, Enea Silvio Piccolomini (a késõbbi II. Pius pápa) is emlegeti De Europa címû jeles történetigeográfiai munkájában, hogy az egykori illír törzseket a szerzõ korában (15. század) szlávoknak, bosnyákoknak mondják, mások horvátoknak, dalmátoknak stb. hívják õket. Piccolomini maga ugyan nemigen hitt ebben, de a gondolat elterjedt a reneszánsz és barokk korszak horvát értelmisége körében. Az elsõ horvát, aki a szláv illír azonosság és kontinuitás elméletét nyomtatott formában is megjelentette (1532-ben), a Hvar szigetérõl származó Vinko Pribojeviå domonkos szerzetes volt. Késõbb különösen nagy hatást gyakorolt a tudós jezsuita szótáríró, Andrija Jambrešiå, aki 1742-ben, Zágrábban kiadott négynyelvû szótárában az Illyricum szó alatt nemcsak jelzi a szláv illír azonosságot, hanem hosszas latin nyelvû fejtegetésben ír arról, hogy az illír szláv nyelv a legelterjedtebb a világon (a szótárat sokáig használták a horvátországi iskolákban). Ugyanõ a Krapina szó alatt közli a legendát arról, hogy e horvát kisvárosban született a három jeles szláv országot (Cseh-, Lengyelés Oroszország) megalapító három fivér (Cseh, Leh és Meh). Az, hogy a szlávok õshazája délen volt, egy középkori orosz krónikában bukkant fel elõször, míg az említett történet cseh lengyel közvetítéssel jutott el a horvátokhoz. Az 1930-as években a horvát nemzeti mozgalom, az illirizmus elindítója, Ljudevit Gaj is szentül hitt az illír kontinuitás elméletében, a Cseh Leh Meh legendát pedig egy német nyelvû könyvecskében népszerûsítette. A korszak elsõ horvát nyelvû történeti összefoglalóját író Ivan Švear is hitelt adott e hagyománynak. Az illirizmus mint 19. századi nemzeti mozgalom alapítói Ljudevit Gaj ( ) és Janko Draškoviå ( ) voltak. Jelentõs szerepet játszott még benne Ivan Kukuljevi Sakcinski ( ) író, politikus és történész, Stanko Vraz ( ), aki szlovénnek született, de horvátul verselt, valamint az ortodox felmenõkkel is rendelkezõ horvát-illír költõ, Petar Preradovi ( ). SOKCSEVITS DÉNES Vinko Pribojevi mûvének címlapja Illír harcos Mavro Orbini mûvében 41

5 folytatás a 39. oldalról kötnek. Eszerint I. Ferenc 30 ezer fõs katonasággal támogatja a francia császár oroszországi hadjáratát. Ausztria egyúttal lemond a galíciai lengyel területekrõl, kárpótlásul viszont visszakapja az 1809-ben elcsatolt Krajnát, Karintiát, Triesztet és a horvátországi részeket. A területi megállapodások nem lépnek életbe november 25. I. Ferenc az 1809-ben az Illír Királysághoz csatolt magyar tengerpartot és a Száván túli Horvátországot, valamint Fiumét, melyet 1815 után az akkor felállított trieszti gubernium alá rendeltek, rendeletileg visszacsatolja a Magyar Királysághoz Ljudevit Gaj Budán kiadja a horvát helyesírást megreformáló könyvét Janko Draškovi gróf kidolgozza és nyomtatásban is megjelenteti politikai programját, amely tartalmazza az illír mozgalom legfontosabb céljait Ljudevit Gaj politikai napilapot indít kaj horvát nyelven Horvatzke novine néven januárjáról a lap Ilirske narodne novine néven, a Gaj és munkatársai által kidolgozott, što nyelvjáráson alapuló új irodalmi nyelven jelenik meg Zágrábban horvát nyelvû nyomdát állítanak fel Az elsõ horvátországi politikai pártok megalakulása. A Horvát Magyar Párt a magyar horvát államközösség fenntartása és a kaj horvát irodalmi nyelv mellett áll. Ellenfele, az Illír Nemzeti Párt az új irodalmi nyelvért, rövid távon a Horvátország és Magyarország közötti teljesen egyenrangú államjogi viszony eléréséért, hosszabb távon a délszláv egység megteremtéséért küzd január 11. A horvát nemzeti mozgalom lecsillapítása érdekében V. Ferdinánd ( ) kéziratot bocsát ki, amelyben ismételten biztosítja a horvát nemzet történelmi jogainak legfelsõbb respektálását, de megtiltja az illír elnevezés és jelvények használatát Az új, illír többségû horvát szábor hivatalos nyelvvé teszi a horvátot Horvátország egész területén (az iskolák tanítási nyelve is a horvát lesz), és követeli önálló, a magyar helytartótanácstól független zágrábi székhelyû kormányszerv felállítását. folytatás a 46. oldalon den délszláv népet horvát vezetés alatt kívánt egyesíteni, azaz az illirizmusban. Az illír elnevezést a politikai mozgalom a napóleoni háborúk korából kölcsönözte, midõn egy ideig a délszláv területek (Dalmácia) francia fennhatóság alatt álltak, Illír Provinciák néven. Ez a mozgalom Bécs felé orientálódott, benne mintegy védelmezõjét látta minden zsarnokság ellen. Az illirizmus vezéregyénisége, Ljudevit Gaj elítélte a magyar nemzeti törekvéseket, és polgári jellegû nyelvi-kulturális mozgalmában jobbot nyújtott a horvát nemességnek. A magyarosítás gondolatának radikális szószólói viszont a sajtón keresztül, különösen az 1830-as évek második felétõl kezdve, hadat indítottak az illirizmus lázas ábrándozásai, egyáltalában az illirisatiói viszketegség ellen ben a zágrábi akadémia horvát diákjai agitációjukban már az önálló horvát nemzet gondolatát vetették papírra, saját nemzeti önrendelkezést követelve hangsúlyozták, hogy a horvátoknak nem az a sorsa, hogy örökké Magyarországhoz legyenek láncolva. Horvát egység és irodalmi nyelv Az évi diétán már nemcsak nyelvi kérdésekben folyt a magyar és a Fiume látképe a tenger felõl, a 19. század elsõ fele horvát rendek közötti vita, hanem Szlavónia és Fiume hovatartozásának ügyében is. A következõ, évi országgyûlésig a horvát tartománygyûlésekben (1836 és 1839) a horvát területek egyesítése, illetve Fiume és Szlavónia ügye került napirendre. Miután a király jóváhagyta a rendi kívánságokat (a felsõ és alsó iskolákban a tanítási nyelv a magyar legyen, a városok igazgatása tíz év után magyarul folyjék, a misék, szentbeszédek is magyarul hangozzanak el, és az anyakönyveket magyarul vezessék), a horvátok ismételten tiltakoztak és a latin nyelv elõnyeit dicsõítették. A kivétel Verõce megye küldötte volt, aki a magyar nyelvû oktatás kiépítéséért folyamodott. Az évi horvát száborban azt követelték, hogy a károlyvárosi váltótörvényszéknél horvátokat alkalmazzanak, valamint a zágrábi akadémián horvát tanszéket létesítsenek, és síkra szálltak a horvát irodalmi nyelv oktatása mellett a középfokú tanintézményekben. A magyar rendek nyelvi feliratának követelései: nemcsak az állami közigazgatás szerveitõl várják el a magyar nyelvû aktákat és a magyar ügykezelést, de azoktól is, amelyeknek irományai az állami hatóságok elé kerülnek, az állami ügykezelés tárgyát 42

6 képezik; a születési, halotti, házassági anyakönyvek vezetésére három év határidõt adnak; az egyházi hatóságok magyarul érintkezzenek az állami hivatalokkal; a közigazgatásban a magyar bevezetésére tíz évet adnak attól kezdve, hogy a tanítás nyelve a latin helyett a magyar lesz. A horvát követek megtámadták a javaslatnak azt a pontját, miszerint az államhivataloknál kötelezõ a magyar nyelvismeret, s ezt terjesszék ki Horvátországra is. Hangsúlyozták: nem szabad erõszakosan bevezetni a magyart. Talán azt akarják, hogy a horvátok is keserû könnyek között emlékezzenek majd vissza a kényszerítõ eszközökre, amelyekkel a magyar nyelvet rájuk akarják erõszakolni, mint ahogy azt II. József a német nyelv hivatalossá tételével tette? Kiélezõdõ ellentétek Udvari kártya lapjai horvát hõsökkel és hõsnõkkel, 1846 A Matica hrvatska allegóriája, Oton Ivekovi festménye, 1903 A magyar horvát viszony alakulásában meghatározó fordulatot jelentett Zágráb vármegye május 31-i tisztújító közgyûlése, amelyen az illír párt véres harcban kiverte a túrmezei/turopoljei magyar nemességet, és a saját hatáskörében lefolytatott választáson a maga embereit ültette a vármegyei hivatalokba. Ezt követõen két határozatban megfenyegetett mindenkit, aki óvást emelne a tisztújítás, illetve eredménye ellen. Egy évi udvari rendeletben ugyan megsemmisítették a vármegyei statútumokat, de a véres harc kivizsgálásában nem történt érdemi lépés. Az évi diétára küldött Zágráb megyei követeknek, akiket a magyarpártiak távollétében választottak meg, írásba adták, hogy a magyar országgyûlésen ne merjenek megszólalni magyarul. A kerületi üléseken ugyan magyarul szólaltak fel, de az országosokon, mint korábban, latinul június 20-án Metell Ošegovi latin nyelvû felszólalásakor kitört a botrány. A zûrzavarban Ošegovi azzal védekezett, hogy neki utasításba adták: ne merészeljen magyarul beszélni. Erre egy magyar képviselõ beterjesztette, hogy ezután országos tanácskozásokban és elõadásokban más nyelv ne használtassék, mint a magyar. A horvátok panaszt tettek az illegális és inkompetens határozat ellen, amely szerintük a régi, több évszázados magyar horvát együttélés sírásója lesz. A horvátokat a rendek figyelmeztették arra, hogy az évi diéta a magyar törvényszöveget tette törvényessé, s a magyar nyelvet ezzel diplomatikai méltóságra emelte. Jogos és érthetõ tehát a kívánság, hogy az országgyûlés nyelve a magyar legyen. Ez nem sértheti a horvátok municipális jogait, hiszen õk is az évi LXI. tc. értelmében a magyarok nevében érkeznek a diétára, s a korábbi sérelmeket szintén önmaguktól magyarul terjesztették elõ. Ráadásul a jelenlegi diéta kerületi ülésein is magyarul beszéltek. A magyar követek ellentámadásba mentek át, és nem engedték jegyzõkönyvbe venni a horvátok latin nyelvû beszédeit. Ennek ellenére a diétán késõbb a horvátok nyugodtan szónokolhattak latinul, és a magyar rendek is visszavonták határozatukat, miután a magyar nyelv ügyében benyújtott feliratuk sikeresnek bizonyult. Az évi II. törvénnyel a magyar nyelv Magyarországon államnyelvvé vált. Ennek értelmében a törvényhozás, a királyi leiratok, a törvények és peres ügyek tárgyalása, a közoktatás nyelve a magyar lett. A horvát követeknek csupán annyi engedményt tettek, hogy a diétákon még hat évig latinul szólalhatnak fel. A nyelv kérdésében a horvát magyar ellentétek azonban a következõ években sem csitultak. Végül 1847-ben Horvátországban a horvát lett a hivatalos nyelv. SOÓS ISTVÁN 43

A JÖVEVÉNYEKTŐL AZ ÁLLAMALKOTÓ TÉNYEZŐKIG. A nemzetiségi közösségek múltja és jelene Magyarországon

A JÖVEVÉNYEKTŐL AZ ÁLLAMALKOTÓ TÉNYEZŐKIG. A nemzetiségi közösségek múltja és jelene Magyarországon A JÖVEVÉNYEKTŐL AZ ÁLLAMALKOTÓ TÉNYEZŐKIG A nemzetiségi közösségek múltja és jelene Magyarországon A JÖVEVÉNYEKTŐL AZ ÁLLAMALKOTÓ TÉNYEZŐKIG A nemzetiségi közösségek múltja és jelene Magyarországon Szerkesztette:

Részletesebben

"Szép dolog szlovénnak lenni, de nem könnyű"

Szép dolog szlovénnak lenni, de nem könnyű Szilágyi Imre "Szép dolog szlovénnak lenni, de nem könnyű" Ciril Zlobec költő, a szlovén nemzeti kérdéssel foglalkozó számos értelmiségi egyike fogalmazta meg a fenti gondolatot. Ha az ember végigutazik

Részletesebben

Az erdélyi magyar történelmi egyházak társadalmi szerepe

Az erdélyi magyar történelmi egyházak társadalmi szerepe Jakab Attila Az erdélyi magyar történelmi egyházak társadalmi szerepe Mûhelytanulmány 4. Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány

Részletesebben

MIRE JÓ AZ AUTONÓMIA?

MIRE JÓ AZ AUTONÓMIA? írta Hévizi Józsa HUNSOR dokumentum MIRE JÓ AZ AUTONÓMIA? Mit jelentettek az autonómia különbözõ formái az évszázadok során a hazánkban élõ kisebbségek számára, és miért törekszenek erre most a határon

Részletesebben

a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ

a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ VIII. évf. 1. sz. 2001. HÚSVÉT EGRI FEHÉR/FEKETE a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ tavasz te csupa zöld a föld magot ölelve

Részletesebben

ASSZIMILÁCIÓ VAGY KIVÁNDORLÁS?

ASSZIMILÁCIÓ VAGY KIVÁNDORLÁS? ASSZIMILÁCIÓ VAGY KIVÁNDORLÁS? XXVII Alapító szerkesztõ JUHÁSZ GYULA Sorozatszerkesztõ DIÓSZEGI LÁSZLÓ ASSZIMILÁCIÓ VAGY KIVÁNDORLÁS? Források a moldvai magyar etnikai csoport, a csángók modern kori történelmének

Részletesebben

"Cselekedjetek jól vagy rosszul, csak tudja a világ, hogy a szlovákok élnek."

Cselekedjetek jól vagy rosszul, csak tudja a világ, hogy a szlovákok élnek. Ábrahám Barna "Cselekedjetek jól vagy rosszul, csak tudja a világ, hogy a szlovákok élnek." A fenti szavak Pesten hangzottak el 1848 utolsó napjaiban; ezt adta útravalóul Ján Kollár azoknak a szlovák radikális

Részletesebben

A leghazafiasabb magyarok vagy egy szabad nemzet? A szlovákok szociális reprezentációi a magyar sajtóban 1914 1918 között 1

A leghazafiasabb magyarok vagy egy szabad nemzet? A szlovákok szociális reprezentációi a magyar sajtóban 1914 1918 között 1 kor /ridor 2014. 3. szám Tanulmányok Vörös László A leghazafiasabb magyarok vagy egy szabad nemzet? A szlovákok szociális reprezentációi a magyar sajtóban 1914 1918 között 1 A nacionalizmus egyik alapvető

Részletesebben

Rudnay Egyed: A Nyugati kultúráról. Ősi Gyökér. 1990. szept.-okt. (Champly: Histoire de l Abbaye de Cluny. Paris. 1879) [2]

Rudnay Egyed: A Nyugati kultúráról. Ősi Gyökér. 1990. szept.-okt. (Champly: Histoire de l Abbaye de Cluny. Paris. 1879) [2] Botos László: ÖT ÉV VAN HÁTRA A nemzetek évszázadokban gondolkodnak, a magyar évezredekben. Trianoni tragédiánk, mint minden bajunk okozója taglalásához történelmünk vázlatos ismertetésével kell kezdenünk.

Részletesebben

Magyar Tudomány. A NAGY HÁBORÚ ELSŐ CENTENÁRIUMA vendégszerkesztő: Szabó Dániel

Magyar Tudomány. A NAGY HÁBORÚ ELSŐ CENTENÁRIUMA vendégszerkesztő: Szabó Dániel Magyar Tudomány A NAGY HÁBORÚ ELSŐ CENTENÁRIUMA vendégszerkesztő: Szabó Dániel Az MTA első emlepénze 1858-ból Lehet-e közvetlen a fogyasztási adó? Koromrészecskék a légkörben Kétszáz éve született Gábor

Részletesebben

pedagógia szociológia história ökonómia pszichológia politológia Az első tanügyi tanács körüli viták Bölcsészek szakválasztása és tanárrá válása

pedagógia szociológia história ökonómia pszichológia politológia Az első tanügyi tanács körüli viták Bölcsészek szakválasztása és tanárrá válása Educatio pedagógia szociológia história ökonómia pszichológia politológia látszat és való Az első tanügyi tanács körüli viták 179 Bajomi Iván Bölcsészek szakválasztása és tanárrá válása 190 Biró Zsuzsanna

Részletesebben

CZETTLER ANTAL: Az első bécsi döntés -70 év távlatából

CZETTLER ANTAL: Az első bécsi döntés -70 év távlatából CZETTLER ANTAL: Az első bécsi döntés -70 év távlatából (A trianoni sokk és annak következményei) Az 1920. június 4-én aláírt trianoni szerződés a Magyar Királyság területét, amely 1918 előtt Horvátország

Részletesebben

Böszörményi Géza SchP A magyar piaristák 1950-ben Szétszóratás és újrakezdés

Böszörményi Géza SchP A magyar piaristák 1950-ben Szétszóratás és újrakezdés Böszörményi Géza SchP A magyar piaristák 1950-ben Szétszóratás és újrakezdés MAGYARORSZÁG PIARISTA MÚLTJÁBÓL 2. 1. Koltai András, Bevezetés a piarista rend magyarországi történetének forrásaiba és irodalmába,

Részletesebben

A gyermekvédelem története Az 1997. évi gyermekvédelmi törvény megszületéséhez vezető út

A gyermekvédelem története Az 1997. évi gyermekvédelmi törvény megszületéséhez vezető út A gyermekvédelem története Az 1997. évi gyermekvédelmi törvény megszületéséhez vezető út Készítette: Czirják Attila 2008. 1 Bevezetés Tanulmányomban a gyermekvédelem történetével fogok foglalkozni nemzetközi

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. október 21. TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. október 21. 8:00 I. Időtartam: 90 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Történelem

Részletesebben

VALEUR. Európa minden nyelve kincs. Európa minden nyelve kincs. A projekt koordinátorai: Joanna McPake és Teresa Tinsley A B C D

VALEUR. Európa minden nyelve kincs. Európa minden nyelve kincs. A projekt koordinátorai: Joanna McPake és Teresa Tinsley A B C D A B C D Európa minden nyelve kincs A projekt koordinátorai: Joanna McPake és Teresa Tinsley Munkatársak: Peter Broeder, Laura Mijares, Sirkku Latomaa és Waldemar Martyniuk VALEUR Európa minden nyelve kincs

Részletesebben

A Báes-szerémi ág. hitv. ev. egyházmegye MONOGRAFÍÁJA. összeállítottá. ;i>rbrunner gusztáv, ólsér. ctg-, liitv e-v. lellsés'z * ÚJVIDÉKEN

A Báes-szerémi ág. hitv. ev. egyházmegye MONOGRAFÍÁJA. összeállítottá. ;i>rbrunner gusztáv, ólsér. ctg-, liitv e-v. lellsés'z * ÚJVIDÉKEN A Báes-szerémi ág. hitv. ev. egyházmegye MONOGRAFÍÁJA / AZ * EGYHÁZMEGYE MEGBÍZÁSÁBÓL összeállítottá ;i>rbrunner gusztáv, ólsér. ctg-, liitv e-v. lellsés'z * ÚJVIDÉKEN ^ IVKOVICS GYÖRGY KÖNYVNYOMDÁJA 1902.

Részletesebben

Magyar külpolitika a bipoláris világban, 1945 1991 1

Magyar külpolitika a bipoláris világban, 1945 1991 1 Magyar külpolitika a bipoláris világban, 1945 1991 1 Békés Csaba A kelet-közép-európai régió sorsát, lehetőségeit lényegében egészen 1989-ig alapvetően a második világháború végén, 1945-ben létrejött európai

Részletesebben

Amiről szólnunk kell

Amiről szólnunk kell Botos László Amiről szólnunk kell A magyar történelemírás, tanítás és kutatás egyik legnagyobb szerencsétlensége, hogy még ebben a trianoni és az 1945 utáni kommunista lelket és szellemet kilúgozó időszakban,

Részletesebben

Iskolakultúra-könyvek 8.

Iskolakultúra-könyvek 8. ROMÁK ÉS OKTATÁS Iskolakultúra-könyvek 8. Sorozatszerkesztő Géczi János Szerkesztő Andor Mihály ROMÁK ÉS OKTATÁS iskolakultúra Iskolakultúra, Pécs, 2001 A könyv kiadását a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.

Részletesebben

Bleiburg egy ausztriai kisváros,

Bleiburg egy ausztriai kisváros, Bleiburg, a horvát Katiny Független Horvát Állam (FHÁ), amelyhez hozzátartozott Bosznia és Hercegovina is, csak nevében volt független. Területén német és olasz csapatok tartózkodtak, létrejöttét a tengelyhatalmaknak

Részletesebben

TÖRTÉNELEM II. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR

TÖRTÉNELEM II. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR F ORRÁSKÖZPONTÚ TÖRTÉNELEM KAPOSI JÓZSEF SZÁRAY MIKLÓS TÖRTÉNELEM II. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ 2 ÉVSZÁMOK 1000 1038: I. (Szent) István uralkodása. 1054: az egyházszakadás

Részletesebben

VILÁGABLAK K. HORVÁTH ZSOLT Tagadás és megvesztegethetetlenség könyve (Drang nach Westen)...80

VILÁGABLAK K. HORVÁTH ZSOLT Tagadás és megvesztegethetetlenség könyve (Drang nach Westen)...80 KORUNK FÓRUM KULTÚRA TUDOMÁNY HARMADIK FOLYAM XXI/4. 2010. ÁPRILIS TARTALOM KOVÁCS KISS GYÖNGY Bevezetõ.................................3 KARÁCSONYI ZSOLT Vadászat elõtt (vers)..........................4

Részletesebben

Etnikai vagy állampolgári nemzet?

Etnikai vagy állampolgári nemzet? Dr. Léh Tibor Etnikai vagy állampolgári nemzet? Dr. Léh Tibor Etnikai vagy állampolgári nemzet? Ez a rövid összefoglaló tanulmány (mely nem lehet kimerítő) nem akarja sem elítélni vagy védeni egyes elképzeléseket,

Részletesebben

A TISZAESZLÁRI BŰNPER Bary József vizsgálóbíró emlékiratai KIR. MAGY. EGYETEMI NYOMDA. 1933.

A TISZAESZLÁRI BŰNPER Bary József vizsgálóbíró emlékiratai KIR. MAGY. EGYETEMI NYOMDA. 1933. A TISZAESZLÁRI BŰNPER Bary József vizsgálóbíró emlékiratai KIR. MAGY. EGYETEMI NYOMDA. 1933. ELŐSZÓ 1932 április lén volt ötven esztendeje annak, hogy egy tiszamenti faluban, Tiszaeszláron, nyomtalanul

Részletesebben

A TITÓI JUGOSZLÁVIA ELSŐ 10 ÉVE A TISZA MENTÉN

A TITÓI JUGOSZLÁVIA ELSŐ 10 ÉVE A TISZA MENTÉN Molnár Tibor A TITÓI JUGOSZLÁVIA ELSŐ 10 ÉVE A TISZA MENTÉN I. KÖZIGAZGATÁS SZERVEZETE ZENTÁN ÉS KÖRNYÉKÉN 1945 ÉS 1955 KÖZÖTT I. 1. A Zentai Járási Népbizottság 1945 és 1955 között Zentán és környékén

Részletesebben

A z I. világháborút megelõzõen a britek Közép-Európa politikája itt nem részletezendõ,

A z I. világháborút megelõzõen a britek Közép-Európa politikája itt nem részletezendõ, NAGYHATALOM ÉS KÖZÉP-EURÓPA Magyarics Tamás NAGY-BRITANNIA KÖZÉP-EURÓPA POLITIKÁJA 1918-TÓL NAPJAINKIG* I. RÉSZ Bevezetés A z I. világháborút megelõzõen a britek Közép-Európa politikája itt nem részletezendõ,

Részletesebben

Hol él a magyar nemzet?

Hol él a magyar nemzet? Hol él a magyar nemzet? Hol él a magyar nemzet? Államterület, államhatár-változások, államföldrajz és a nemzet kölcsönviszonyának szemlélete a magyar földrajztudományban 1947-ig Hajdú Zoltán Bevezetés

Részletesebben

História 1994-07. Created by XMLmind XSL-FO Converter.

História 1994-07. Created by XMLmind XSL-FO Converter. História 1994-07 História 1994-07 Minden jog fenntartva. Bármilyen másolás, sokszorosítás, illetve adatfeldolgozó rendszerben való tárolás a kiadó elõzetes írásbeli engedélyéhez van kötve. Tartalom 1....

Részletesebben

A 18. századi rekatolizáció szülötte : az első intézményes árvaház Magyarországon

A 18. századi rekatolizáció szülötte : az első intézményes árvaház Magyarországon VINCZÉNÉ MENYHÁRT MÁRIA A 18. századi rekatolizáció szülötte : az első intézményes árvaház Magyarországon A tanulmány a Magyarországon elsőként, a 18. század derekán, Kőszegen létrehozott intézményes árvaház

Részletesebben