Amagyar politikai és kulturális

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Amagyar politikai és kulturális"

Átírás

1 A nyelv mint a nemzetiség szimbóluma Amagyar politikai és kulturális élet vezéregyéniségei a II. József halálát (1790) követõ hónapok hazafias-nemzeti lelkesedésétõl vezettetve a magyar anyanyelvet tekintették a nemzetiség igazi szimbólumának. E mozgalomból nõtt ki a 19. század egyik legnagyobb politikai-kulturális vitája, az úgynevezett államnyelv-vita, melynek eredményeként 1844-ben bevezették a német hivatali nyelv (1784) helyébe a magyart, és megszüntették az állami és területi közigazgatási életben és a törvénykezésben több évszázada uralkodó latin egyeduralmát. A magyar nyelv és kultúra felkarolói annak a reményüknek is hangot adtak, hogy fél évszázadon belül mindazok, valakik Magyarországban és Erdélyben laknak [ ] mind született magyarokká lesznek (idézet: Péczely József, Mindenes Gyûjtemény 1790, III. negyed). A lakosság fele: nem magyar nyelvû Azok, akik a fenti gondolat megvalósításában reménykedtek, nem számoltak azzal a ténnyel, hogy a Magyar Királyság lakosságának csak mintegy fele volt magyar (jóllehet a magyar nyelvet többen beszélték és értették). A nemzetiségek hétköznapjaikban, magánéletükben saját nyelvüket (a németet, szlovákot, szerbet, horvátot, szlovént, rutént, románt, görögöt stb.) használták, és jelentõs részük az ország bizonyos területein a magyaroktól elzártan élte mindennapjait. S ha a magyarok és nem magyarok érintkeztek is egymással, a másik nyelvének nem tudása miatt aligha értették meg egymást, legfeljebb a német, a hivatalos dolgokban pedig továbbra is a latin lehetett a közvetítõ nyelv. A nemzetiségektõl pedig nem lehetett elvárni, Károlyvárosi horvát határõrök. Martin Engelbrecht színezett rézmetszete, 18. század hogy megfelelõen megtanulják, ahogy a magyar nemesek magukról tartották, az uralkodó nemzet, azaz a magyar nyelvét. Noha egyesek ezt a magyar nyelv oktatása révén lehetségesnek, illetve megvalósíthatónak vélték. A magyar nyelvi gondolat felvilágosult terjesztõi nem számoltak azzal a ténnyel sem, hogy a nyelv és az államhatárok nem estek egybe. A nyelvmûvelés racionalista gondolatától vezérelve nem vették figyelembe a más nyelvûek gondolkodásmódját, és hogy MNM Történelmi Képcsarnok KA.: KARLOVAC R.: RIJEKA (KÁROLYVÁROS) (FIUME) B.: BAKAR (BUCCARI) R. B. A d r i a e i - t SENJ (ZENGG) Vrbovsko Ravna Gora Mrkopalj Ogulin Karlobag Modruš Kulpa Otoøac Dabar Gospiå Ozalj Sluin Klanjec Samobor KA. Jaska G.: Glina Vinica Krapina Kraljev Vrh ZÁGRÁB G. Petrijanec VARASD P. Toplice KÔ. Sziszek L.: Ludbreg R.: Rasinja L. R. Csázma Száva Kostajnica P.: Petrinja Una Mura K. Jasenovac Dubica Gjurgjevac (Szentgyörgy) D. P. Stara Gradiška P.: Pakrac K.: KAPRONCA Szabad királyi város Mezôváros Falu KÔ.: KÔRÖS D.: Daruvár Verôce Siraø Vuøin N. N.: Nova Gradiška Kaposvár Szigetvár Sz.: Szlatina Sz. Pl. O. F. Velika Kaptol Kutjevo P. Dráva Bród Pl.: Pleternica P.: POZSEGA PÉCS O.: Orahovica F.: Feriøanci Našice Podgoraø Szekszárd Valpovo (Valpó) D. D.: Djakovo (Diakóvár) Horvát település (1648) Szerb település (813) Német település (7) Magyar település (4) Szlovák település (1) Olasz település (1) d. c. Duna Eszék b. a. Baja ZOMBOR Dálya Vukovár Nuštar Vinkovce Šid Száva A 4 magyar falu: a.: Kórógy b.: Szentlászló c.: Haraszti d.: Rétfalu Duna Ilok A többségi etnikum jelölve. SZABADKA Zenta Óbecse ÚJVIDÉK Pétervárad Kamenica Karlóca Ruma Mitrovica SZEGED Ireg Tisza Nagybecskerek Titel Duna Zimony n g e r HORVÁTORSZÁG ÉS SZLAVÓNIA ETNIKAI TÉRKÉPE,

2 a saját anyanyelv iránt érzett sokszor túláradó szeretet és érzelem egyszer majd nyelvkérdéssé, politikai-kulturális képzõdménnyé, sõt izzásig hevülõ politikai mozgalmak kiváltójává erõsödhet. A nagy nemzeti felbuzdulás idején csak kevesek jutottak el addig a felismerésig, idõvel milyen veszélyeket rejthet magában a magyar nyelv primátusának minden áron történõ hangoztatása. Így például Kazinczy Ferenc, II. József elkötelezett híve, a német nyelv tanításának és használatának lelkes támogatója világosan látta: ha a német nyelv helyébe a magyart hozzák be, akkor nemzetünkbõl különös nemzet válik, örökös fal lesz a magyar és nem magyar közt vonva s az idegen vagy magyarrá lesz közöttünk, vagy éhhel hal el. Azt azonban õ sem tagadta, hogy a kultúrának, az oktatásnak olyannak kell lennie, mint maga az ország: magyarnak, és ezáltal a magyar nyelv az elsõ és közönséges lesz az egész Magyar Királyságban. Kenyértörés a horvátokkal, A magyar nyelv és irodalom ügyéért síkraszálló nemzeti-nemesi mozgalom célkitûzéseire a magyarországi nemzetiségek-népek politikai és értelmiségi képviselõi kezdettõl fogva idegenkedve, sõt elutasítóan reagáltak. Különösen a horvátok, akik II. József német nyelvrendeletét, a német nyelv hivatalossá tételét a magyar- és horvátországi közigazgatásban, s egyidejûleg az õsi latin megszüntetését még a magyar rendekkel vállvetve ítélték el, és vonakodtak a rendeletet végrehajtani ben azonban hasonló hevességgel támadták a magyar nyelvnek az ország hivatalos nyelvévé emelését és a latin eltörlésének a programját. A nyelvkérdés számukra közjogi kérdés is volt: a latin felszámolásában saját, törvényekben rögzített privilégiumaik, jogaik megszüntetését vélték látni. Nem véletlen tehát, hogy a korábbi évszázadokban a közös politikai érdekekért küzdõ, egymást támogató magyar és horvát rendek között a magyar nyelv ügyében kenyértörésre került sor. Ennek elsõ állomása az évi országgyûlés volt. A diéta elsõ napjaiban néhány magyarországi követ azzal a javaslattal állt elõ, hogy az alsóházi ülések nyelve a magyar legyen és a diétai jegyzõkönyvet a latin helyett magyarul vezessék. Erre a magyarul nem beszélõ felvidéki vármegyék követei azonnal tiltakozást nyújtottak be. Arra hivatkoztak, hogy az országban számosan vannak, akik nem tudnak magyarul. Ekképpen mint egy számkivetettek lennének, holott a köz dolgoknak folytatására, eleitõl fogva, a magyar országlás szerzeményének, a deák nyelvet mintegy törvényessé tette [ ], és ennek a közdolgoknak folytatásától való hirtelen eltiltása, és a magyarnak helyében való iktatása az ország több részének lakosait, valamint a koronához csatolt területek népei -t közügyeikben szerfelett gátolná. Hasonló aggályokat fogalmaztak meg Horvátország követei is, többek közt arra utalva, hogy midõn a horvátok a magyar korona birodalma alá adták magukat, a tudósok közönséges nyelvén, azaz a deákon folytak minden közönséges dolgok, és a Magyar Királyság törvényeit is ezen a nyelven adták ki. Amennyiben tehát a latin szót egészen kitiltanák a közdolgok folytatásából, akkor Horvátországot az elsõ szövetségnek nyilvánságos sérelmével, szavától is megfosztanák. A horvátok mélységesen elítélték a magyar rendeknek azt a javaslatát is, mely szerint a jövõben lehetõség szerint az országot irányító kormányszékek, illetve a törvényhatóságok nyelve magyar lehessen. A magyar rendek a tiltakozásoknak engedve végül úgy határoztak, hogy a diétán az ügyeket ugyan magyar nyelven tárgyalják, de ott és más törvénykezési és hivatali fórumokon latinul is elõ lehetett adni a mondandót. A jegyzõkönyv nyelvét illetõen pedig döntöttek: a Királyi Kúria és az ország négy kerületének a vezetõi magyar nyelven írjanak, de a jegyzõkönyveket Horvátország és egyéb magyar nyelvet nem gyakorló lakosok kedvéért, egy királyi Törvényszék bírája által latin nyelvre fordítsák, és ezt öt személy vizsgálja meg. A latin szöveget pedig hiteles fordításként adják ki. Az udvar ellenállása A magyar nyelvi törekvések rendre megtörtek a bécsi udvar ellenállásán. folytatás a 37. oldalról Az elsõ komoly politikai összecsapás a magyar és a horvát rendek között a budai országgyûlésen. A horvát rendek közjogi érvekre hivatkozva elutasítják a magyar nyelv hivatalos nyelvvé tételét (a törvény Horvátországra is vonatkozott volna), s ez az ellentét lesz a nyitánya az elkövetkezõ évtizedek magyar horvát rendi közjogi küzdelmeinek folyamán Az országos összeírás szerint Magyarország és Horvátország nem nemes lakóinak száma fõ. A hiányzó adatok mai becslés szerint: a nemesek száma kb ; a papoké kb ; a katonaságé ; Erdély népessége kb ; a határõrvidéké kb Magyarország teljes lakossága fõ. 1805/ Dalmácia, illetve Horvátország déli fele (és a mai Szlovénia egy része) francia uralom alatt áll február 25. II. Ferenc németrómai császár (I. Ferenc néven magyar király [ ], 1804-tõl osztrák császár) választ ad a horvát tartománygyûlés november 28-i feliratára, mely tiltakozik az ellen, hogy a közigazgatásban és a törvénykezésben a latin helyett a magyart kívánják bevezetni. Kijelenti, hogy a magyar nyelvi törvények semmiképp sem csorbítják Horvátország tartományi jogait. I. Ferenc osztrák császár ( ). Friedrich von Amerling festménye, október 14. Klemens Lothar Wenzel Metternich gróf osztrák és Charles- Maurice Talleyrand herceg francia külügyminiszter I. Ferenc és I. Napóleon nevében békét köt Schönbrunnban. Ausztria lemond kb. 150 ezer km 2 területrõl és 3,5 millió lakosról. Elveszíti Krajnát, Triesztet, Karinthia déli és Horvátország egy részét március 14. I. Ferenc és I. Napóleon császár megbízottai Párizsban katonai együttmûködési megállapodást folytatás a 42. oldalon 39

3 A rendeknek csupán azt sikerült törvénybe foglaltatniuk, hogy a király idegen nyelveket nem fog behozni az országba, a magyar nyelv mûvelésére pedig felsõ- és középfokú iskolákat fognak felállítani, hogy azokban bárkinek lehetõsége legyen a nyelv megtanulására. Az öt jogi akadémián magyar katedrákat állítottak fel, és az ifjúság nevelésének megreformálására országos bizottságot küldtek ki. Az ország és a közügyek hivatalos nyelve azonban továbbra is a latin maradt. A kérdésben az évi országgyûlés sem hozott áttörést. A rendek elsõsorban a magyar nyelv oktatásában értek el eredményeket. Ezenkívül a magyar nyelv ügyét felvették a diétai rendszeres munkálatok közé, a helytartótanácsot pedig kötelezték arra, hogy válaszait latinul és magyarul írja. A vármegyék többsége, ugyanúgy, mint 1790-ben, 1792-ben is úgy határozott, hogy a közgyûlések jegyzõkönyveit magyarul vezeti, de ezekhez latin nyelvû össszefoglalást voltak kötelesek felterjeszteni a kancelláriához. Azokban a megyékben, így a horvátországiakban is, ahol kevés számú magyar népesség élt, maradt a latin. Horvátország továbbra is a latin mellett A magyar nyelv ügyével legközelebb az évi diétán volt a rendeknek lehetõségük foglalkozni. Az egyik legjelentõsebb törvényjavaslatot annak érdekében nyújtották be, hogy a diétai feliratokat a királynak, illetve az udvarnak, továbbá a magyar kancelláriának magyarul és latinul terjeszthessék fel, a helytartótanáccsal folytatott levelezésükben a magyart használhassák, s a dikasztérium is magyarul válaszoljon; végül pedig mind az igazságszolgáltatásban, mind a peres ügyekben magyarul élhessenek, az ítéleteket azonban továbbra is latinul hirdessék ki. Petkovich Lajos horvát ítélõmester az évi LVIII. tc. értelmében tiltakozott a törvényjavaslat rendelkezései ellen, amiket szerinte Horvátországra is ki akartak terjeszteni. (Az évi törvény a helytartótanács hatáskörének Dalmáciára, Horvátországra és Szlavóniára történõ kiterjesztésérõl rendelkezett és kimondta, hogy azok különleges tartományi ügyeit az elõzetes királyi jóváhagyással tartandó általános gyûléseiken tárgyalják meg.) Petkovich felszólalására reagálva a rendek többsége kijelentette: a benyújtott javaslatok nem vonatkoznak Horvátországra, kizárólag a magyar dikasztériumoknál követelik meg a magyar nyelv tudását. A rendek kéréseit ekkor teljesítette az udvar. Az évi IV. törvényben rögzítették: a feliratok kéthasábosak lesznek, a helytartótanács fakultatív magyar válaszai magyarul megkezdhetõk stb. A horvát követek részére azonban külön kinyilvánították: ezek a rendelkezések kizárólag az anyaországra, nem pedig a kapcsolt részekre, így Horvátországra értendõk. A horvát tartománygyûlés, a szábor (sabor) ennek megfelelõen elfogadta a törvényt, és saját jogkörében azt a statútumot hozta, hogy a latin maradjon továbbra is hivatalos nyelv Horvátországban. Egyúttal hozzájárult ahhoz, hogy a magyart a gimnáziumokban szabadon választott tantárgyként taníthassák, és ajánlotta az ifjúság számára a magyar tanulását. A statútumot 1806-ban a király jóváhagyta. Az egynyelvû nemzet eszméje A nyelv ügyében az évi országgyûlésen újabb kihívás elé kerültek a horvátok. A diétán több magyarországi követ is megfogalmazta az egynyelvû nemzet eszméjét, kimondva, hogy a [magyar] nemzet csak akkor lesz [ ] boldog, ha egy nyelven fog beszélni. Egyszersmind hangot adtak annak az óhajnak, hogy bár csak minden nemzetek egy nyelven beszélnének. Mások sürgették, hogy minél elõbb törvényt kell hozni a magyar nyelv ügyében, mivel: ha csak bizonyos idõ nem szabattatik, soha nem lehet reményünk a magyar nyelvnek béhozásához. A magyar nyelv közönségessé tétele és propagálása végett javasolták, hogy a király a magyar tannyelvet Ljudevit Adami, az évi pozsonyi országgyûlésre küldött horvát követ OSZK tegye kötelezõvé az összes népiskolában, a középiskolákban pedig az alsóbb osztályokban ugyanezt tíz év alatt, valamint állítson fel a magyar tanítók képzésére állami intézeteket. A megyék és a városok felé pedig azt a kérést fogalmazták meg, hogy mondják ki: ügyeiket csak magyarul vezetik és intézik. Folyamodtak azért is, hogy magyar katonai ezredekben vezényleti nyelvként a magyart használhassák. A horvátok municipális jogaikra hivatkozva hevesen tiltakoztak ez ellen. A horvát bán, Gyulay Ignác gróf pedig azzal érvelt, hogy a Magyar Királyság részeihez tartozó területek részesek az anyaországban lévõ hasznokban, de ezzel a javaslattal az onnan származó katonák elõtt elzárnák az elõmenetelt. A magyar nyelv ügyében az uralkodó nem ratifikálta a hozzá felterjesztett törvényjavaslatokat, a horvát rendek pedig, hagyományaikhoz hûen minden, a magyar nyelv ügyében született felterjesztést vagy javaslatot megvétóztak, és kitartottak a latin nyelv használata mellett. Nyelvvita közjogi alapon Az évi diétán a Magyar Tudományos Akadémia megalapításával fordulat következett be a magyar nyelv ügyében. Az országgyûlés egyik fõ gondolatává a magyarosítás, a magyar nyelv elterjesztése vált. Ennek a programnak az ellenzõi részben a felvidéki vármegyékbõl, részben tradicionálisan Horvátországból kerültek ki. A horvátok, akik 1822-ben még a magyar rendekkel együtt küldtek hálálkodó küldöttségeket azért, Josip Ku evi ( ) horvát ítélõmester OSZK 40

4 mert a király visszacsatolta a Magyar Királysághoz Fiumét és a horvát tengerpartot, most ismét szembekerültek a magyarokkal. Kijelentették, hogy õk is részt vesznek a magyar nyelv terjesztésében, de ennek fejében a magyarok tartsák tiszteletben õsi municipális jogaikat, és ragaszkodtak ahhoz, hogy például a helytartótanács nyelve továbbra is a latin legyen. Felsõbüki Nagy Pál ironikusan ellenvetette: a horvátok azt hiszik, hogy Latinországban élnek, nem pedig Magyarországon. A horvátok pedig továbbra is azt hangoztatták: õk a magyarokkal együtt küzdöttek a közös ellenség, a török ellen, s bár gyermekeiket szívesen tanítják magyarra, de a közigazgatási nyelvük nem lehet a magyar. A nyelv körüli vita elsõsorban közjogi alapon folyt, a horvátok, burkoltan bár, de politikai követeléseket is megfogalmaztak, bizonyos fokú függetlenségre törekedve. Az 1827 szeptemberében tartott tartománygyûlésükön azonban a viták ellenére elfogadták, hogy a kapcsolt részek nyilvános iskoláiban a magyar rendes tantárgy legyen, és a magyar nyelv terjesztésére kiküldött bizottság operátumait a következõ diétán megtárgyalják. A délszláv nyelv megjelenése Az évi VIII. tc. értelmében minden, az országon belül, azaz magyar területen élõ és mûködõ hivatalnoktól megkövetelték, hogy tudjon magyarul, kivéve a már szolgálatban lévõket. Négy évet adtak az ügyvédi pályára ezután menõk számára a magyar elsajátítására. A törvény kötelezte a helytartótanácsot, hogy a hozzá magyarul forduló vármegyéknek magyarul válaszoljon, és a Királyi Kúriának is a magyarul kezdett törvényeket magyarul kellett megtárgyalni. A törvények nyelve azonban továbbra is a latin maradt. A fenti törvényt elfogadó diétára a horvát követek azt az utasítást kapták, hogy a Magyarországgal való kapcsolatok fenntartása végett továbbra se idegenkedjenek a magyar nyelv használatától, de a VIII. tc. elfogadtatása felháborította õket, annak ellenére, hogy annak hatálya nem terjedt ki Horvátországra és Szlavóniára. A horvát követek közül többen, így például Josip Kuševi horvát ítélõmester a magyar nyelv terjesztésében a horvát autonómiára nézve valóságos veszélyt láttak, és az illír ideológiához hasonló etnikai érveket sorakoztattak fel a croatico slavico illyricum nyelv mellett. A horvát rendek túlléptek tehát korábbi követeléseiken, és ezúttal nem a latin, hanem a saját délszláv nyelvük mellett szálltak síkra. Politikai mozgalom: az illirizmus A horvátok ellenállása nemcsak nyelvikulturális szinten mutatkozott meg, hanem az 1830-as évek elejétõl abban a politikai mozgalomban is, amely min- Illirizmus Az illirizmus a horvátoknál 1830 körül kialakult nemzeti mozgalom a szerb, a horvát és a szlovén nép politikai és kulturális egyesítésére egy horvát vezetésû, független, nagy királyságban. Az ötlet, hogy a szlávok és az ókori illír nép azonosak, vagyis a szláv illír kontinuitás, illetve szláv autochtonitás elmélete régi idõkbe nyúlik vissza. Már a nagy olasz humanista szerzõ, Enea Silvio Piccolomini (a késõbbi II. Pius pápa) is emlegeti De Europa címû jeles történetigeográfiai munkájában, hogy az egykori illír törzseket a szerzõ korában (15. század) szlávoknak, bosnyákoknak mondják, mások horvátoknak, dalmátoknak stb. hívják õket. Piccolomini maga ugyan nemigen hitt ebben, de a gondolat elterjedt a reneszánsz és barokk korszak horvát értelmisége körében. Az elsõ horvát, aki a szláv illír azonosság és kontinuitás elméletét nyomtatott formában is megjelentette (1532-ben), a Hvar szigetérõl származó Vinko Pribojeviå domonkos szerzetes volt. Késõbb különösen nagy hatást gyakorolt a tudós jezsuita szótáríró, Andrija Jambrešiå, aki 1742-ben, Zágrábban kiadott négynyelvû szótárában az Illyricum szó alatt nemcsak jelzi a szláv illír azonosságot, hanem hosszas latin nyelvû fejtegetésben ír arról, hogy az illír szláv nyelv a legelterjedtebb a világon (a szótárat sokáig használták a horvátországi iskolákban). Ugyanõ a Krapina szó alatt közli a legendát arról, hogy e horvát kisvárosban született a három jeles szláv országot (Cseh-, Lengyelés Oroszország) megalapító három fivér (Cseh, Leh és Meh). Az, hogy a szlávok õshazája délen volt, egy középkori orosz krónikában bukkant fel elõször, míg az említett történet cseh lengyel közvetítéssel jutott el a horvátokhoz. Az 1930-as években a horvát nemzeti mozgalom, az illirizmus elindítója, Ljudevit Gaj is szentül hitt az illír kontinuitás elméletében, a Cseh Leh Meh legendát pedig egy német nyelvû könyvecskében népszerûsítette. A korszak elsõ horvát nyelvû történeti összefoglalóját író Ivan Švear is hitelt adott e hagyománynak. Az illirizmus mint 19. századi nemzeti mozgalom alapítói Ljudevit Gaj ( ) és Janko Draškoviå ( ) voltak. Jelentõs szerepet játszott még benne Ivan Kukuljevi Sakcinski ( ) író, politikus és történész, Stanko Vraz ( ), aki szlovénnek született, de horvátul verselt, valamint az ortodox felmenõkkel is rendelkezõ horvát-illír költõ, Petar Preradovi ( ). SOKCSEVITS DÉNES Vinko Pribojevi mûvének címlapja Illír harcos Mavro Orbini mûvében 41

5 folytatás a 39. oldalról kötnek. Eszerint I. Ferenc 30 ezer fõs katonasággal támogatja a francia császár oroszországi hadjáratát. Ausztria egyúttal lemond a galíciai lengyel területekrõl, kárpótlásul viszont visszakapja az 1809-ben elcsatolt Krajnát, Karintiát, Triesztet és a horvátországi részeket. A területi megállapodások nem lépnek életbe november 25. I. Ferenc az 1809-ben az Illír Királysághoz csatolt magyar tengerpartot és a Száván túli Horvátországot, valamint Fiumét, melyet 1815 után az akkor felállított trieszti gubernium alá rendeltek, rendeletileg visszacsatolja a Magyar Királysághoz Ljudevit Gaj Budán kiadja a horvát helyesírást megreformáló könyvét Janko Draškovi gróf kidolgozza és nyomtatásban is megjelenteti politikai programját, amely tartalmazza az illír mozgalom legfontosabb céljait Ljudevit Gaj politikai napilapot indít kaj horvát nyelven Horvatzke novine néven januárjáról a lap Ilirske narodne novine néven, a Gaj és munkatársai által kidolgozott, što nyelvjáráson alapuló új irodalmi nyelven jelenik meg Zágrábban horvát nyelvû nyomdát állítanak fel Az elsõ horvátországi politikai pártok megalakulása. A Horvát Magyar Párt a magyar horvát államközösség fenntartása és a kaj horvát irodalmi nyelv mellett áll. Ellenfele, az Illír Nemzeti Párt az új irodalmi nyelvért, rövid távon a Horvátország és Magyarország közötti teljesen egyenrangú államjogi viszony eléréséért, hosszabb távon a délszláv egység megteremtéséért küzd január 11. A horvát nemzeti mozgalom lecsillapítása érdekében V. Ferdinánd ( ) kéziratot bocsát ki, amelyben ismételten biztosítja a horvát nemzet történelmi jogainak legfelsõbb respektálását, de megtiltja az illír elnevezés és jelvények használatát Az új, illír többségû horvát szábor hivatalos nyelvvé teszi a horvátot Horvátország egész területén (az iskolák tanítási nyelve is a horvát lesz), és követeli önálló, a magyar helytartótanácstól független zágrábi székhelyû kormányszerv felállítását. folytatás a 46. oldalon den délszláv népet horvát vezetés alatt kívánt egyesíteni, azaz az illirizmusban. Az illír elnevezést a politikai mozgalom a napóleoni háborúk korából kölcsönözte, midõn egy ideig a délszláv területek (Dalmácia) francia fennhatóság alatt álltak, Illír Provinciák néven. Ez a mozgalom Bécs felé orientálódott, benne mintegy védelmezõjét látta minden zsarnokság ellen. Az illirizmus vezéregyénisége, Ljudevit Gaj elítélte a magyar nemzeti törekvéseket, és polgári jellegû nyelvi-kulturális mozgalmában jobbot nyújtott a horvát nemességnek. A magyarosítás gondolatának radikális szószólói viszont a sajtón keresztül, különösen az 1830-as évek második felétõl kezdve, hadat indítottak az illirizmus lázas ábrándozásai, egyáltalában az illirisatiói viszketegség ellen ben a zágrábi akadémia horvát diákjai agitációjukban már az önálló horvát nemzet gondolatát vetették papírra, saját nemzeti önrendelkezést követelve hangsúlyozták, hogy a horvátoknak nem az a sorsa, hogy örökké Magyarországhoz legyenek láncolva. Horvát egység és irodalmi nyelv Az évi diétán már nemcsak nyelvi kérdésekben folyt a magyar és a Fiume látképe a tenger felõl, a 19. század elsõ fele horvát rendek közötti vita, hanem Szlavónia és Fiume hovatartozásának ügyében is. A következõ, évi országgyûlésig a horvát tartománygyûlésekben (1836 és 1839) a horvát területek egyesítése, illetve Fiume és Szlavónia ügye került napirendre. Miután a király jóváhagyta a rendi kívánságokat (a felsõ és alsó iskolákban a tanítási nyelv a magyar legyen, a városok igazgatása tíz év után magyarul folyjék, a misék, szentbeszédek is magyarul hangozzanak el, és az anyakönyveket magyarul vezessék), a horvátok ismételten tiltakoztak és a latin nyelv elõnyeit dicsõítették. A kivétel Verõce megye küldötte volt, aki a magyar nyelvû oktatás kiépítéséért folyamodott. Az évi horvát száborban azt követelték, hogy a károlyvárosi váltótörvényszéknél horvátokat alkalmazzanak, valamint a zágrábi akadémián horvát tanszéket létesítsenek, és síkra szálltak a horvát irodalmi nyelv oktatása mellett a középfokú tanintézményekben. A magyar rendek nyelvi feliratának követelései: nemcsak az állami közigazgatás szerveitõl várják el a magyar nyelvû aktákat és a magyar ügykezelést, de azoktól is, amelyeknek irományai az állami hatóságok elé kerülnek, az állami ügykezelés tárgyát 42

6 képezik; a születési, halotti, házassági anyakönyvek vezetésére három év határidõt adnak; az egyházi hatóságok magyarul érintkezzenek az állami hivatalokkal; a közigazgatásban a magyar bevezetésére tíz évet adnak attól kezdve, hogy a tanítás nyelve a latin helyett a magyar lesz. A horvát követek megtámadták a javaslatnak azt a pontját, miszerint az államhivataloknál kötelezõ a magyar nyelvismeret, s ezt terjesszék ki Horvátországra is. Hangsúlyozták: nem szabad erõszakosan bevezetni a magyart. Talán azt akarják, hogy a horvátok is keserû könnyek között emlékezzenek majd vissza a kényszerítõ eszközökre, amelyekkel a magyar nyelvet rájuk akarják erõszakolni, mint ahogy azt II. József a német nyelv hivatalossá tételével tette? Kiélezõdõ ellentétek Udvari kártya lapjai horvát hõsökkel és hõsnõkkel, 1846 A Matica hrvatska allegóriája, Oton Ivekovi festménye, 1903 A magyar horvát viszony alakulásában meghatározó fordulatot jelentett Zágráb vármegye május 31-i tisztújító közgyûlése, amelyen az illír párt véres harcban kiverte a túrmezei/turopoljei magyar nemességet, és a saját hatáskörében lefolytatott választáson a maga embereit ültette a vármegyei hivatalokba. Ezt követõen két határozatban megfenyegetett mindenkit, aki óvást emelne a tisztújítás, illetve eredménye ellen. Egy évi udvari rendeletben ugyan megsemmisítették a vármegyei statútumokat, de a véres harc kivizsgálásában nem történt érdemi lépés. Az évi diétára küldött Zágráb megyei követeknek, akiket a magyarpártiak távollétében választottak meg, írásba adták, hogy a magyar országgyûlésen ne merjenek megszólalni magyarul. A kerületi üléseken ugyan magyarul szólaltak fel, de az országosokon, mint korábban, latinul június 20-án Metell Ošegovi latin nyelvû felszólalásakor kitört a botrány. A zûrzavarban Ošegovi azzal védekezett, hogy neki utasításba adták: ne merészeljen magyarul beszélni. Erre egy magyar képviselõ beterjesztette, hogy ezután országos tanácskozásokban és elõadásokban más nyelv ne használtassék, mint a magyar. A horvátok panaszt tettek az illegális és inkompetens határozat ellen, amely szerintük a régi, több évszázados magyar horvát együttélés sírásója lesz. A horvátokat a rendek figyelmeztették arra, hogy az évi diéta a magyar törvényszöveget tette törvényessé, s a magyar nyelvet ezzel diplomatikai méltóságra emelte. Jogos és érthetõ tehát a kívánság, hogy az országgyûlés nyelve a magyar legyen. Ez nem sértheti a horvátok municipális jogait, hiszen õk is az évi LXI. tc. értelmében a magyarok nevében érkeznek a diétára, s a korábbi sérelmeket szintén önmaguktól magyarul terjesztették elõ. Ráadásul a jelenlegi diéta kerületi ülésein is magyarul beszéltek. A magyar követek ellentámadásba mentek át, és nem engedték jegyzõkönyvbe venni a horvátok latin nyelvû beszédeit. Ennek ellenére a diétán késõbb a horvátok nyugodtan szónokolhattak latinul, és a magyar rendek is visszavonták határozatukat, miután a magyar nyelv ügyében benyújtott feliratuk sikeresnek bizonyult. Az évi II. törvénnyel a magyar nyelv Magyarországon államnyelvvé vált. Ennek értelmében a törvényhozás, a királyi leiratok, a törvények és peres ügyek tárgyalása, a közoktatás nyelve a magyar lett. A horvát követeknek csupán annyi engedményt tettek, hogy a diétákon még hat évig latinul szólalhatnak fel. A nyelv kérdésében a horvát magyar ellentétek azonban a következõ években sem csitultak. Végül 1847-ben Horvátországban a horvát lett a hivatalos nyelv. SOÓS ISTVÁN 43

a főrendi napló ügyében... 31

a főrendi napló ügyében... 31 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 5 JEGYZETEK... 21 BATTHYÁNY LAJOS REFORMKORI BESZÉDEI, LEVELEI, ÍRÁ- SAI... 23 1. Pozsony, 1839. július 24. Batthyány országgyűlési felszólalása a tanácskozás rendjéről...

Részletesebben

HAZA ÉS HALADÁS MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ

HAZA ÉS HALADÁS MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ HAZA ÉS HALADÁS MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ I. FORDULÓ Név:... Cím:.. Iskola, évfolyam:.. E-mail cím:... 1. Milyen okok vezettek a reformmozgalom kibontakozásához?

Részletesebben

Nyilatkozat idegen nyelvi OKTV-hez

Nyilatkozat idegen nyelvi OKTV-hez 1. sz. melléklet (Az OKTV első fordulójából továbbjutott tanuló hozza magával a következő fordulóba.) Nyilatkozat idegen nyelvi OKTV-hez... Az élő idegen nyelvek versenyén a szlovén nemzetiségi nyelv kivételével

Részletesebben

Megoldás és pontozási útmutató

Megoldás és pontozási útmutató Tanulmányi Verseny 2007/2008 TÖRTÉNELEM. (iskolai) forduló 2007. december 13. Megoldás és pontozási útmutató A kérdéseknél 1-1 pont adható minden helyes feladategységre. Az eltéréseket külön jelöljük.

Részletesebben

HISTORIA NOSTRA TÖRTÉNELEM VETÉLKEDŐ A MAGYARSÁG TÖRTÉNELME AZ 1848-AS FORRADALOMTÓL A A KIEGYEZÉSSEL BEZÁRÓLAG

HISTORIA NOSTRA TÖRTÉNELEM VETÉLKEDŐ A MAGYARSÁG TÖRTÉNELME AZ 1848-AS FORRADALOMTÓL A A KIEGYEZÉSSEL BEZÁRÓLAG A MAGYAR TANNYELVŰ KÖZÉPISKOLÁK IX. ORSZÁGOS TANTÁRGYVERSENYE HISTORIA NOSTRA TÖRTÉNELEM VETÉLKEDŐ A MAGYARSÁG TÖRTÉNELME AZ 1848-AS FORRADALOMTÓL A A KIEGYEZÉSSEL BEZÁRÓLAG I.FELADAT: Magyarázd meg röviden

Részletesebben

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Alapszabályzata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Alapszabályzata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Szlovén Köztársaság Alkotmánya (SZK Hivatalos Lapja 91/33. sz.) 64. szakasza és a Nemzeti Önigazgatási Közösségekről szóló törvény (SZK Hivatalos Lapja 94/65. sz.) 9. szakasza értelmében a Muravidéki

Részletesebben

Pannonhalma (Szent Márton hegy) kb. 966. Kolostori iskola, a Benedek-rend regulái szerint

Pannonhalma (Szent Márton hegy) kb. 966. Kolostori iskola, a Benedek-rend regulái szerint Kaposi József Pannonhalma (Szent Márton hegy) kb. 966. Kolostori iskola, a Benedek-rend regulái szerint egyházi, állami hivatalnokok képzése új hitvilág és erkölcsi felfogás terjesztése mindennapok élete

Részletesebben

Magyarország katonai felmérései

Magyarország katonai felmérései Jankó A nnamária Magyarország katonai felmérései 1763-1950 2007 TARTALOM E lő sz ó... 9 I. Az első katonai felmérés (1763-1787)... 13 1. 1. Az 1. katonai felmérés előzményei... 13 1. 2. Az 1. katonai felm

Részletesebben

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946)

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) 2012. szeptember Valki László www.nemzetkozi jog.hu 15 m halott I. világháború Összehasonlítás: áldozatok száma millióban 62 II. világháború 40 Mongol hódítások

Részletesebben

MAGYARORSZÁG A XVIII. SZÁZADBAN (1711-1795) III. KÁROLY (1711-1740

MAGYARORSZÁG A XVIII. SZÁZADBAN (1711-1795) III. KÁROLY (1711-1740 MAGYARORSZÁG A XVIII. SZÁZADBAN (1711-1795) I. A szatmári béke (1711): III. KÁROLY (1711-1740 a) a Rákóczi-szabadságharcot zárta le Ausztria és Magyarország között b) Károlyi Sándor és III. (Habsburg)

Részletesebben

Európai ünnepnapok 2012

Európai ünnepnapok 2012 Európai ünnepnapok 2012 Ausztria október 26. december 8. Úrnapja Az örökös semlegesség ünnepe napja Szeplőtelen fogantatás ünnepe Belgium július 21. november 2. november 11. december 6. Nemzeti ünnep napja

Részletesebben

Erdély etnikai és felekezeti statisztikája IV. Fehér, Beszterce-Naszód és Kolozs megye Táblamellékletek

Erdély etnikai és felekezeti statisztikája IV. Fehér, Beszterce-Naszód és Kolozs megye Táblamellékletek Varga E. Árpád Erdély etnikai és felekezeti statisztikája IV. Fehér, Beszterce-Naszód és Kolozs megye Táblamellékletek I. A népmozgalom főeredményei Alsó-Fehér, Belső-Szolnok, Doboka, Kolozs, Torda megyében,

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK?

Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK? Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK? A népeknek természet szerint való jussa van a szabadsághoz, éppen úgy, mint a halnak a vízhez, a madárnak a levegőéghez, mert szabadság nélkül az ember nem is Isten

Részletesebben

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

AUTONÓMIÁK MAGYARORSZÁGON 1848-2000

AUTONÓMIÁK MAGYARORSZÁGON 1848-2000 AUTONÓMIÁK MAGYARORSZÁGON 1848-2000 I. KÖTET SZERKESZTETTE: GERGELY JENŐ A bevezető tanulmányt írta, a dokumentumokat összegyűjtötte, a bevezetőket és a lábjegyzeteket készítette: CIEGER ANDRÁS, GERGELY

Részletesebben

Hogy e kérdésre válaszoljunk, szükséges mindenekelőtt,

Hogy e kérdésre válaszoljunk, szükséges mindenekelőtt, X. Vajjon a rendszer: mely szerint minden egyes nemzetiségnek jogköre a törvény által határoztatik meg, gyakorlatilag alkalmazható-e hazánkban? Hogy e kérdésre válaszoljunk, szükséges mindenekelőtt, hogy

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS P a t r o c i n i u m - k i a d v á n y W e r b ő c z y - s o r o z a t Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II.

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II. Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben.

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Az Ötágú síp című sorozatban határon túli magyar kulturális műhelyeket mutattunk

Részletesebben

Rákóczi-szabadságharc: 1703-1711

Rákóczi-szabadságharc: 1703-1711 A kuruc kor zenéje Rákóczi-szabadságharc: 1703-1711 1699-re Magyarország felszabadul a török uralom alól ebben a magyar államnak szinte egyáltalán nincs szerepe > a békekötés feltételeit a Habsburgok diktálják

Részletesebben

NKA pályázat. Hármaskönyv konferencia

NKA pályázat. Hármaskönyv konferencia NKA pályázat Hármaskönyv konferencia Altéma kódszáma: 3508/183 Hármaskönyv konferencia helyszíne: ELTE ÁJK Budapest Konferencia időpontja: 2014. november 19. Nemes Magyarországnak törvényeit és törvényerőre

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 12 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 12 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég JEGYZŐKÖNYV amely készült 2011. szeptember 25. 11 óra 36 perces kezdetel a Wikimédia Magyarország Egyesület megismételt közgyűlésén, a 2083 Solymár, Orgona utca 9. szám alat. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv

Részletesebben

1962. évi 25. törvényerejű rendelet

1962. évi 25. törvényerejű rendelet A jogszabály mai napon hatályos állapota 1962. évi 25. törvényerejű rendelet a külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New Yorkban 1958. június 10-én kelt Egyezmény

Részletesebben

Fogalmak. Fogalmak. Személyek

Fogalmak. Fogalmak. Személyek SZEMÉLYEK II. Lipót 1790-92 I. Ferenc 1792-1835 Martinovics Ignác Hajnóczy József Szentmarjai Ferenc Laczkovics János gróf Sigray Jakab Batsányi János Őz Pál Szolártsik János Széchenyi István 1791-1860

Részletesebben

Tudnivalók a Vöröskeresztről

Tudnivalók a Vöröskeresztről Tudnivalók a Vöröskeresztről Kulcsszavak A Vöröskereszt és Vörösfélhold Mozgalom eredete és története Henry Dunant 1828-1910 A Vöröskereszt Mozgalom alapítója. Nagyon megindította a Solferinoi csata borzalma,

Részletesebben

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918)

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) Az egykori szabadkai gimnázium épülete 8 A Szabadkai Községi Főgymnasium története 1861-ben kezdődött, amikor az 1747-ben alapított iskola megnyitotta

Részletesebben

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 314-322

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 314-322 Jeney János 1 NEMZETKÖZI TÉRKÉPTÁRI KUTATÁSOK (MAGYAR NÉPESSÉGTÉRKÉPEK) BEVEZETÉS A magyar népességtérképek a magyarországi levéltárak mellett számos külföldi levéltárban is találhatók. A doktori disszertációmban

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület Humánszolgáltatási Bizottság JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült: A Humánszolgáltatási Bizottság 2012. november 07-én (szerdán) 15,00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló 2013. január 30. Össz.pontszám: 30p Versenyző neve: Osztály:. Iskola neve:. Az utolsó fordulónak egyetlen témája van: a trianoni békediktátum (békeszerződés).

Részletesebben

JEGYZ Ő KÖNYVI KIVONAT

JEGYZ Ő KÖNYVI KIVONAT Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület Humánszolgáltatási Bizottság JEGYZ Ő KÖNYVI KIVONAT Készült: A Humánszolgáltatási Bizottság 2012. április 04-én (szerdán) 15,00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE TREND RIPORT 2014 A hazai és nemzetközi szállodaipar teljesítményéről JANUÁR 1 TARTALOM TREND RIPORT... 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 1 RÉSZLETES ELEMZÉSEK... 5 1. HAZAI SZÁLLODAI

Részletesebben

Nádasdy Ferenc Múzeum, Sárvár NKA Közgyűjtemények Kollégiuma 3508/01131

Nádasdy Ferenc Múzeum, Sárvár NKA Közgyűjtemények Kollégiuma 3508/01131 SZAKMAI BESZÁMOLÓ A hagyaték. Konferencia a Nádasdy család mecénási tevékenységének eredményeiről Pályázati azonosító: 3508/01131 A sárvári Nádasdy Ferenc Múzeum pályázatot nyújtott be az NKA Közgyűjtemények

Részletesebben

2. térkép: Szatmár vármegye természetföldrajzi képe és közigazgatási beosztása 1889-ben. Forrás: Gönczy P. 1889.

2. térkép: Szatmár vármegye természetföldrajzi képe és közigazgatási beosztása 1889-ben. Forrás: Gönczy P. 1889. 1. térkép: A vizsgált terület települései. 1 = államhatár; 2 = megyehatár Romániában; 3 = folyó; 4 = településhatár; BH = Bihor/Bihar; SM = Satu Mare/Szatmár; MM = Maramureş/Máramaros. A települések számait

Részletesebben

Önkormányzati erdõk. Alapítványi erdõk

Önkormányzati erdõk. Alapítványi erdõk Önkormányzati erdõk Alapítványi erdõk Az alapítványok az önkormányzattal rendelkezõ vagyonkezelés sajátos formáját jelentették. Az alapítványt létesítõ magán- vagy jogi személyek a legtöbb esetben meghatározták

Részletesebben

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Ungarisch (Normativer Teil) 1 von 9 ZÁRÓOKMÁNY. AF/EEE/XPA/hu 1

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Ungarisch (Normativer Teil) 1 von 9 ZÁRÓOKMÁNY. AF/EEE/XPA/hu 1 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Ungarisch (Normativer Teil) 1 von 9 ZÁRÓOKMÁNY AF/EEE/XPA/hu 1 2 von 9 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Ungarisch (Normativer

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 20/1992.(VII.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 20/1992.(VII.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 20/1992.(VII.1.) számú r e n d e l e t e az önkormányzat jelképeinek meghatározásáról (egységes szerkezetben a 17/1993. (V.1.) sz, és a 37/1993. (X.6.) számú

Részletesebben

DrávaTour Novigrad Podravskitól Podravske Sesvetéig

DrávaTour Novigrad Podravskitól Podravske Sesvetéig DrávaTour Novigrad Podravskitól Podravske Sesvetéig 2014.06.13., péntek a DrávaTour második napja. Délelőtt 10 órakor rajtolt el a 120 fős mezőny Koprivnica (Kapronca) városából. A túra-verseny második

Részletesebben

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 323-327

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 323-327 Jeney János 1 A MAGYAR NÉPESSÉG FELTÉRKÉPEZÉSE A 19. SZÁZAD VÉGÉN/ 20. SZÁZAD ELEJÉN Magyarország területén élő népeket ábrázoló térképek készítése a történelem során a 19. század közepétől a 20. század

Részletesebben

LdV Projekt Üzleti folyamatok modellezése a középiskolában 5. találkozó jegyzőkönyv. Horvátország

LdV Projekt Üzleti folyamatok modellezése a középiskolában 5. találkozó jegyzőkönyv. Horvátország LdV Projekt Üzleti folyamatok modellezése a középiskolában 5. találkozó jegyzőkönyv Horvátország 5. projekttalálkozó téma: Mérési és értékelési módszerek a gyakorlócégek gyakorlatában A találkozó célja

Részletesebben

Kedves Versenyzők! Herber Attila-Martos Ida - Moss László-Tisza László: Történelem 4. és 5. kötet megfelelő részei, Reáltanoda Alapítvány, Bp.

Kedves Versenyzők! Herber Attila-Martos Ida - Moss László-Tisza László: Történelem 4. és 5. kötet megfelelő részei, Reáltanoda Alapítvány, Bp. Kedves Versenyzők! Szeretettel köszöntünk titeket a Hatodik és hetedik osztályos tanulók kulturális vetélkedőjén! Az első forduló sikeres megoldásához segítségül szolgál az általunk megadott szakirodalom.

Részletesebben

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint ELTE Érettségi és Felvételi Előkészítő Iroda 1088, Bp. Múzeum krt. 4/A Alagsor -159. http.://elteelokeszito.hu 100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint Történelem Tematika Kurzus

Részletesebben

A viták békés rendezése. Az erőszak tilalma. Komanovics Adrienne, 2011

A viták békés rendezése. Az erőszak tilalma. Komanovics Adrienne, 2011 A viták békés rendezése Az erőszak tilalma Komanovics Adrienne, 2011 1 I. A viták békés rendezése Komanovics Adrienne, 2011 2 Áttekintés (1) A nemzetközi vita fogalma (2) Jogforrások (3) A viták békés

Részletesebben

Maderspach Ferenc síremléke 1. /K/katonak.htm. 1 Forrás: Kalapis Zoltán: Életrajzi Kalauz II. http://www.banaterra.eu/ mayar

Maderspach Ferenc síremléke 1. /K/katonak.htm. 1 Forrás: Kalapis Zoltán: Életrajzi Kalauz II. http://www.banaterra.eu/ mayar ZSOMBOLYA Zsombolya, románul Jimbolia, németül Hatzfeld város a román-szerb határ mellett, Temesvártól 45 km-re Nyugatra. Lakosainak száma 2002-ben kevéssel haladta meg a 11 ezret, az egykori 8 ezres helyi

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága

Részletesebben

MAGYAR NYELVOKTATÁS ÉS NYELVÁPOLÁS A KÁRPÁT-MEDENCEI SZÓRVÁNYVIDÉKEKEN. Budapest 2012. április 13.

MAGYAR NYELVOKTATÁS ÉS NYELVÁPOLÁS A KÁRPÁT-MEDENCEI SZÓRVÁNYVIDÉKEKEN. Budapest 2012. április 13. MAGYAR NYELVOKTATÁS ÉS NYELVÁPOLÁS A KÁRPÁT-MEDENCEI SZÓRVÁNYVIDÉKEKEN Budapest 2012. április 13. VAJDASÁG DÉL-BÁCSKAI ÉS SZERÉMSÉGI SZÓRVÁNY MAGYAR KISKÖZÖSSÉGEIBEN ÚJRASZERVEZETT MAGYAR NYELVOKTATÁS

Részletesebben

H A D T U D O M Á N Y I S Z E M L E

H A D T U D O M Á N Y I S Z E M L E NYELVI SOKSZÍNŰSÉG VAGY MEGOSZTOTTSÁG: SZERB, HORVÁT, BOSNYÁK LINGUISTIC DIVERSITY OR DIVISION: THE SERBIAN, THE CROATIAN AND THE BOSNIAN I. Az egykori jugoszláviai nyelvpolitika a múltban (a XIX. század

Részletesebben

KÓDEX Reformkor és kiegyezés

KÓDEX Reformkor és kiegyezés M A G Y A R KÓDEX Reformkor és kiegyezés MAGYARORSZÁG MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETE 1790-1867 7 KOSSUTH KIADÓ Tartalom 1. FEJEZET / TÖRTÉNELEM 7 A NEMZETTÉ VÁLÁS KORA (1790-1848) / Dobszay Tamás-Hermann Róbert 7

Részletesebben

NEM ADOTTSÁG, FELADAT IS

NEM ADOTTSÁG, FELADAT IS VÁRADY TIBOR NEM ADOTTSÁG, FELADAT IS Ifj. Korhecz Tamás: Otthonteremtőben a szülőföldön. Fórum Könyvkiadó, Újvidék, 2009, 164 oldal Kisebbségi helyzetben a fennmaradás nem automatizmus kérdése. Nem erre

Részletesebben

II. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett és anyagilag támogatott Nemzetiségi Országos Általános Iskolai Tanulmányi Versenyek

II. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett és anyagilag támogatott Nemzetiségi Országos Általános Iskolai Tanulmányi Versenyek II. Az által meghirdetett és anyagilag támogatott Nemzetiségi Országos Általános Iskolai Tanulmányi Versenyek I. Nemzetiségi nyelv és irodalom I/1. Görög, horvát, román, szerb, szlovák, szlovén nyelv és

Részletesebben

TARTALOM DOKUMENTUMOK. A nemzetiségi anyaszervezet

TARTALOM DOKUMENTUMOK. A nemzetiségi anyaszervezet TARTALOM Elõszó................................ 11 Érdekképviseleti lehetõség integrációs alku............ 17 1. Az MNSZ a magyar és a román történeti diskurzusban......... 17 2. A romániai magyarság kisebbségpolitikai

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. Készült a 2011. január 19. napján tartandó képviselő-testületi ülésre.

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. Készült a 2011. január 19. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2011. január 19. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Tárgy: Javaslat idegenforgalmi adó bevezetésének átengedéséről Fővárosi

Részletesebben

Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ

Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ Privigyey Pál Magyarország nem volt, hanem lesz POLITIKO-ROMANTIKA 1887 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. ELŐSZÓ Isten haza és a király! Ezen tárgyakról fog könyvem

Részletesebben

Történelmi verseny 2. forduló. A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap

Történelmi verseny 2. forduló. A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap Történelmi verseny 2. forduló A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap 1. Határozd meg Partium fogalmát, és sorold fel a Partiumot alkotó vármegyéket! (3 pont) 2. Az alábbi képeken Partium híres szülöttei

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere. Javaslat a gyermekvédelmi szakellátással kapcsolatos együttműködési megállapodás megkötésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere. Javaslat a gyermekvédelmi szakellátással kapcsolatos együttműködési megállapodás megkötésére Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ikt.szám: 30.989/2012 Javaslat a gyermekvédelmi szakellátással kapcsolatos együttműködési megállapodás megkötésére Tisztelt Közgyűlés! A gyermekek védelméről

Részletesebben

1. Cikk 2. Cikk 3. Cikk

1. Cikk 2. Cikk 3. Cikk EGYEZMÉNY a Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság között a Magyar Köztársaságban élõ horvát kisebbség és a Horvát Köztársaságban élõ magyar kisebbség jogainak védelmérõl A Magyar Köztársaság és a

Részletesebben

Magyar nyelvoktatás és nyelvápolás a kárpát-medencei szórványvidékeken

Magyar nyelvoktatás és nyelvápolás a kárpát-medencei szórványvidékeken Magyar nyelvoktatás és nyelvápolás a kárpát-medencei szórványvidékeken Nemzetközi konferencia, Budapest, Magyarság Háza Szentháromság tér 6, 2012. április 13 Magyarul Szlovéniában doc. dr. Kovács Attila

Részletesebben

Román iskolák Észak-Erdélyben (1940 1944)

Román iskolák Észak-Erdélyben (1940 1944) Limes 167 Oktatásügy Sebestyén Kálmán Román iskolák Észak-Erdélyben (1940 1944) Az erdélyi magyarságot iskoláiért folytatott küzdelme során gyakran érik román nacionalista oldalról vádaskodások, melyek

Részletesebben

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. negyedéves teljesítményéről

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. negyedéves teljesítményéről Trend riport A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. negyedéves teljesítményéről Összefoglaló - 2013 I. negyedévében nemzetközi viszonylatban a legjobb teljesítményt az elmúlt évhez hasonlóan Közel

Részletesebben

Iskolánk rövid története

Iskolánk rövid története 1887 1979 2003 1 Iskolánk rövid története Korszakok, elnevezések: Iskolánk 1887-ben Református Felekezeti Elemi Népiskola néven kezdte meg működését egy 1927/28-as iskolai statisztikai jelentés szerint.

Részletesebben

Ez itt az ősi balladák világa, Mesél az erdő, súg a szűzi csend: A székely sors nagy barna szárnyú sasként Hegyek felett s a szívekben kereng.

Ez itt az ősi balladák világa, Mesél az erdő, súg a szűzi csend: A székely sors nagy barna szárnyú sasként Hegyek felett s a szívekben kereng. Erdély története Ez itt az ősi balladák világa, Mesél az erdő, súg a szűzi csend: A székely sors nagy barna szárnyú sasként Hegyek felett s a szívekben kereng. Megejt a rét, az illatos kaszáló Ezer virágból

Részletesebben

ETNIKAI TÉRFOLYAMATOK A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN

ETNIKAI TÉRFOLYAMATOK A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN ETNIKAI TÉRFOLYAMATOK A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN Kocsis Károly A Magyar Tudomány Napja Erdélyben 10. Fórum Az erdélyi magyar tudomány a rendszerváltás után Kolozsvár, 2011 A Kárpát-medence mint magyar geopolitikai

Részletesebben

NYELVHASZNÁLATI JOGI HELYZETKÉP SZERBIÁBAN

NYELVHASZNÁLATI JOGI HELYZETKÉP SZERBIÁBAN NYELVHASZNÁLATI JOGI HELYZETKÉP SZERBIÁBAN A Z E L M É L E T T Ő L A G Y A K O R L A T I G, A Z A Z A S T R A T É G I Á T Ó L A V A L Ó S E R E D M É N Y E K I G K I S E B B S É G V É D E L E M E U R Ó

Részletesebben

Előzményei: o A reformáció a 16. században a katolikus egyház megújítására indult mozgalom. o A szó jelentése: helyreállítás

Előzményei: o A reformáció a 16. században a katolikus egyház megújítására indult mozgalom. o A szó jelentése: helyreállítás A refrmáció a 16. században a katlikus egyház megújítására indult mzgalm A szó jelentése: helyreállítás Előzményei: A nagy földrajzi felfedezések A könyvnymtatás feltalálása A tudmányk és művészetek 15.

Részletesebben

EMLÉKEZTETO MPB elnökségi ülés 2007. július 10. 14:00 Magyar Sport Háza (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.)

EMLÉKEZTETO MPB elnökségi ülés 2007. július 10. 14:00 Magyar Sport Háza (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.) EMLÉKEZTETO MPB elnökségi ülés 2007. július 10. 14:00 Magyar Sport Háza (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.) Jelen vannak: Gömöri Zsolt, Tóth Ildikó, Schiller-Kertész Judit, Pancsa József, Szekeres Pál

Részletesebben

TARTALOM. Bevezetés 5 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 7

TARTALOM. Bevezetés 5 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 7 TARTALOM Bevezetés 5 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 7 1. KÖNYV. KÖNYVKIADÁS. KÖNYVTERJESZTÉS. KÖNYVTÁRÜGY. SAJTÓ..7 Bibliográfia 7 Nyomdászat. Nyomdászattörténet 8 Bibliofília. Könyvművészet. Könyvritkaságok 8 KÖNYVKIADÁS

Részletesebben

A szociális biztosítás kérdése.

A szociális biztosítás kérdése. 47 A szociális biztosítás kérdése. Előadó: Dr. Lakatos Sándor, a Munkaadók Szövetségének főtitkára,marosvásárhely. Romániában ma a szociális biztosítás kérdését négyféle törvényi intézkedés szabályozza,

Részletesebben

1. A Társulási Megállapodás 2. A társulás neve, székhelye, jogállása: pontja az alábbiak szerint módosul:

1. A Társulási Megállapodás 2. A társulás neve, székhelye, jogállása: pontja az alábbiak szerint módosul: Melléklet a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 74/2015. (VI.26.) számú határozathoz A Tisza Vízgyűjtő Programrégió Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása az időközben bekövetkezett változások

Részletesebben

Rövidítésjegyzék. Jegyzetek 179

Rövidítésjegyzék. Jegyzetek 179 JEGYZETEK Rövidítésjegyzék évf. = évfolyam fn = főnév in = -ban, -ben KFL = Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár köt. = kötet mn = melléknév MOL = Magyar Országos Levéltár, Budapest Nr. = néprajz sz. = szám,

Részletesebben

Törvény a nemzeti kisebbségek kulturális önkormányzatáról * (Kelt 1925. február 12-én)

Törvény a nemzeti kisebbségek kulturális önkormányzatáról * (Kelt 1925. február 12-én) Törvény a nemzeti kisebbségek kulturális önkormányzatáról * (Kelt 1925. február 12-én) Az alkotmány 21. -ának megfelelõen a nemzeti kisebbségek kulturális önkormányzatának intézményei a megfelelõ speciális

Részletesebben

NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2014. AUGUSZTUS 26-I ÜLÉSÉRŐL

NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2014. AUGUSZTUS 26-I ÜLÉSÉRŐL NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2014. AUGUSZTUS 26-I ÜLÉSÉRŐL Az ülés helyszíne: Nemzeti Választási Iroda székháza (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.) Az ülés ideje:

Részletesebben

Történelmi verseny 1. forduló

Történelmi verseny 1. forduló Történelmi verseny 1. forduló I. Ebben a feladatban képeket láthattok a Délvidékről. Válaszoljatok az ezekhez kapcsolódó kérdésekre! 1. b) Milyen stílusban épült? (1) 2. b) Mikor foglalták el a települést

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

NYELVI TÁBOR AUSZTRIÁBAN

NYELVI TÁBOR AUSZTRIÁBAN 1 NYELVI TÁBOR AUSZTRIÁBAN IN BURGENLAND IN MADONNENSCHLÖSSEL Iskolánk 2013. szeptember 30-tól október 4-ig Ausztriába, Burgenlandba ismét német nyelvi tábort szervez immár 13.éve. Célunk, a német nyelv

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

[I. Levéltári intézményi adatok] [II. Felsőbb lev. egységre von. adatok] [III. Jegyzőkönyvre von. adatok] [IV. Eseményre, ülésre von. adatok] [V.

[I. Levéltári intézményi adatok] [II. Felsőbb lev. egységre von. adatok] [III. Jegyzőkönyvre von. adatok] [IV. Eseményre, ülésre von. adatok] [V. [I. Levéltári intézményi adatok] [II. Felsőbb lev. egységre von. adatok] [III. Jegyzőkönyvre von. adatok] [IV. Eseményre, ülésre von. adatok] [V. Napirendi pontra, tárgyra von. adatok] [VI. Tartalomra

Részletesebben

Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) 1. Cikk. 2. Cikk. 3. Cikk

Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) 1. Cikk. 2. Cikk. 3. Cikk 1979. évi 19. törvényerejű rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás kihirdetéséről (A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa csatlakozási okiratának letétbe helyezése

Részletesebben

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén VÁZLATOK II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai Népek, nyelvek, vallások Európa benépesedésének irányai: Ázsia, Afrika alpi típusú emberek közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában:

Részletesebben

Magyar Nemzeti Igazgatóság Széchenyi István. Provizórium Wir können warten. Húsvéti cikk. Soha nem látott gazdasági növek

Magyar Nemzeti Igazgatóság Széchenyi István. Provizórium Wir können warten. Húsvéti cikk. Soha nem látott gazdasági növek Fogalom Személyek Évszámok Véres megtorlás Haynau 1850-59 Neoabszolutizmus Windischgraetz 1859 Föderalizmus Schwarzenberg okt dipl. 1860 Centralizáció Alexander Bach feb. pát. 1861 Osztrák adórendszer

Részletesebben

Megmaradás, avagy lehetőségek és szándékok a Vajdaságban - etnikai magatartásvizsgálat -

Megmaradás, avagy lehetőségek és szándékok a Vajdaságban - etnikai magatartásvizsgálat - Megmaradás, avagy lehetőségek és szándékok a Vajdaságban - etnikai magatartásvizsgálat - Szerbia etnikai térképe Vajdaság etnikai térképe A vajdasági magyarok területi megoszlása A délvidéki magyarok

Részletesebben

BOD PÉTER HÁROMSZÁZ ÉVE KONFERENCIA NAGYENYEDEN ÉS MAGYARIGENBEN

BOD PÉTER HÁROMSZÁZ ÉVE KONFERENCIA NAGYENYEDEN ÉS MAGYARIGENBEN Főszervezők: BOD PÉTER Alapítvány Gyulafehérvár Bethlen Gábor Kollégium Nagyenyed Társszervezők: Bethlen Gábor Dokumentációs Könyvtár, Nagyenyed; Magyarigeni Református Egyházközség; Bod Péter Megyei Könyvtár,

Részletesebben

NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2015. FEBRUÁR 20-I ÜLÉSÉRŐL

NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2015. FEBRUÁR 20-I ÜLÉSÉRŐL NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2015. FEBRUÁR 20-I ÜLÉSÉRŐL Az ülés helyszíne: Nemzeti Választási Iroda székháza (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.) Az ülés ideje:

Részletesebben

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat!

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat! nyelv: A nyelv arra való, hogy el tudjuk mondani másoknak, amit gondolunk, és mások gondolatait meg tudjuk érteni. Nagyon régen alakult ki, és folyamatosan változik. A nyelv részei: a hangok, a szavak,

Részletesebben

A horvátországi magyarság területi és társadalomstatisztikai sajátosságai

A horvátországi magyarság területi és társadalomstatisztikai sajátosságai GYÉMÁNT RICHÁRD DROZDIK ZSUZSA Bevezető A horvátországi magyarság területi és társadalomstatisztikai sajátosságai A Horvát Köztársaság 1991. június 25-én deklarálta függetlenségét, és kilépett a Jugoszláv

Részletesebben

2005. évi III. Kiegészítő Jegyzőkönyv

2005. évi III. Kiegészítő Jegyzőkönyv 2005. évi III. Kiegészítő Jegyzőkönyv http://humanitarius.nemzetkozijog.hu Kiegészítő Jegyzőkönyv az 1949. augusztus 12-én aláírt Genfi Egyezményekhez egy további megkülönböztető jelvény elfogadásáról

Részletesebben

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 január - februári teljesítményéről

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 január - februári teljesítményéről Trend riport A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 január - februári teljesítményéről Összefoglaló - 2013 februárjában nemzetközi viszonylatban a legjobb teljesítményt az elmúlt évhez hasonlóan Közel

Részletesebben

LÉPÉSEK A SZARAJEVÓI MERÉNYLET UTÁN. RedRuin Consulting munkája

LÉPÉSEK A SZARAJEVÓI MERÉNYLET UTÁN. RedRuin Consulting munkája LÉPÉSEK A SZARAJEVÓI MERÉNYLET UTÁN RedRuin Consulting munkája BEVEZETÉS 1914. július 12. SZERB VILLÁMHADMŰVELET HELYZETELEMZÉS ERŐSSÉGEK felfelé ívelő, diverz gazdaság véderő tv. (hadsereg modernizációja)

Részletesebben

Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Kft. 7621 Pécs, Mária u. 9. email: varosfejlesztes@pecs2010.hu

Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Kft. 7621 Pécs, Mária u. 9. email: varosfejlesztes@pecs2010.hu Alapadatok Emberi erőforrás Regionális erőforrás Befektetői kézikönyv Terület: 163 km² Tengerszint feletti magasság: 120-250m Éves csapadékmennyiség: 620 mm Éves átlagos középhőmérséklet: 10, 3 C Januári

Részletesebben

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének A BÉKÉS MEGYEI KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZTETŐ FÓRUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Fórum adatai A Fórum neve: A Fórum rövidített neve: Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető

Részletesebben

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG E L N Ö K. Országos Polgárőr Szövetség Etikai Bizottságának ÜGYRENDJE

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG E L N Ö K. Országos Polgárőr Szövetség Etikai Bizottságának ÜGYRENDJE ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG E t i k a i B i z o t t s á g E L N Ö K Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: 1077 Budapest Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 Országos Polgárőr Szövetség

Részletesebben

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001.

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület 1.2. Székhelye: 5600 Békéscsaba, Kazinczy

Részletesebben

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 A jogok generációi...3 A hatalmi ágak elválasztása... 4 Az Alaptörvény és a korábbi Alkotmány kapcsolata... 4 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 1.1.

Részletesebben

A XVIII. kerületi nemzetiségi önkormányzatok 2015. évi pályázati (program) célú megítélt önkormányzati támogatása

A XVIII. kerületi nemzetiségi önkormányzatok 2015. évi pályázati (program) célú megítélt önkormányzati támogatása A XVIII. kerületi nemzetiségi önkormányzatok 2015. évi pályázati (program) célú megítélt önkormányzati a Budapest Főváros XVIII. kerületi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat: Szent Cirill és Szent Metód Ünnepe.

Részletesebben

Az Országgyűlés...12012 (...) OGY határozata

Az Országgyűlés...12012 (...) OGY határozata {remegiysz km : I S9 0 11 Érkezett : 2012 FFFR 1 4. Az Országgyűlés...12012 (...) OGY határozata a Máriapócsi Kegyhelyről és a magyar görögkatolikus közösség társadalomba n betöltött szerepér ől Magyarország

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Hrvatski Vrtić, Osnovna Škola, Gimnazija i Učenički Dom Miroslava Krleže Székhelye:

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 17/1993. (V.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 17/1993. (V.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 17/1993. (V.1.) számú r e n d e l e t e a 20/1992. (VII.1.) sz. az önkormányzat jelképeinek meghatározásáról szóló rendelet kiegészítéséről, és Nyíregyháza város

Részletesebben

74. A FELLEBBEZÉS ELINTÉZÉSÉNEK ALAKI SZABÁLYAI

74. A FELLEBBEZÉS ELINTÉZÉSÉNEK ALAKI SZABÁLYAI szernek az alkalmazására került sor; úgy az eljárási szabályok közül a súlyosítási tilalomra vonatkozóan is a Be. 354. (4) bekezdésének a 2010. május 1. napját megelőző korábbi rendelkezései érvényesülnek.

Részletesebben