A magyar közigazgatás emberi erőforrás fejlesztése között

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A magyar közigazgatás emberi erőforrás fejlesztése 2007-2009 között"

Átírás

1 Dr. Szakács Gábor CSc. képzési főigazgató-helyettes, Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ, Közigazgatási Képzési Igazgatóság A magyar közigazgatás emberi erőforrás fejlesztése között A közigazgatás emberi erőforrás fejlesztésének környezete, céljai A magyar közigazgatás sokak által hosszú ideje szorgalmazott fejlesztése, ha tetszik átalakítása, nem vihető sikeresen végig a meghatározó jelentőségűvé tett emberi erőforrás fejlesztés, tehát a közigazgatás vezetőképzési, továbbképzési és vizsgarendszerének tervszerű megújítása nélkül. A korszerűnek tekinthető közigazgatásra jellemző: - értékrend közvetítését, - az új értékek kialakítását, elfogadtatását, megszilárdítását, - a gondolkodás és a szemléletformálás elősegítését, - a szervezet és az egyén összehangolt fejlesztését, - a munkavállaló igényeinek fokozottabb kielégítését, - a használható, professzionális tudás, illetve a mindennapok gyakorlati feladatellátásához szükséges komplex kompetencia-megfelelés biztosítását, - a tehetségek felkarolását és az utánpótlás felkészítését - az egyéb feltételek megteremtésével egyetemben - csak a hazai, valamint a nemzetközi képzési, továbbképzési lehetőségeket is egy egységes rendszerbe foglaló belső (munkahelyi, közigazgatási) felnőttképzési struktúra tudja megoldani. Mégpedig egy olyan emberi erőforrás fejlesztési rendszer, amely képes az állandó változásoknak elébe menni, azokra megfelelő válaszokat adni, kellően mobil és rugalmas lenni. Jó szolgáltatóként magas színvonalon elégíti ki a belső és a külső igényeket. Biztosítja az egész életen át tartó tanulás lehetőségét, és támogató keretet ad a tanuló szervezet kifejlődéséhez. Összhangot teremt a szervezeti és az egyéni célok, elvárások között, ezzel biztosítva a fejlesztés motivációs bázisát. A felnőttképzésben érintettek elvárásaihoz, életkori adottságaihoz, eltérő munkakörülményeikhez, lehetőségeikhez, beosztásához, feladatrendszeréhez igazodó differenciált módszertani alapon áll, sokszínű tanítási, tanulási környezetet biztosít, széles spektrumú minősített (akkreditált) programkínálattal, valamint szakmai és pedagógiai szempontból is felkészült oktatói, tréneri, vizsgáztatói, mentori, tutori, choch-i hálózattal (közigazgatáson belüli és kívüli szakembergárdával) rendelkezik. Egyenlő esélyeket, lehetőségeket nyújt valamennyi érdekelt számára. Az elvárt minőség megteremtése érdekében támogatja a szabályozott keretek között folyó versenyt a felnőttképzési piac szereplői között. A közigazgatáshoz, a köztisztviselői karhoz, valamint az emberi erőforrás

2 2 fejlesztésben közreműködőkhöz 1 méltó tevékenységi környezetet hoz létre, tart fenn, illetve a magas pedagógiai követelmények teljesítéséhez indokolt feltételrendszert 2 biztosít. A folyamatos önfejlődés, illetve a tudatos rendszerfejlesztés érdekében következetes és szisztematikus minőségpolitikát valósít meg, több szempontú monitoring tevékenységet lát el, gyűjti és feldolgozza a résztvevők elégedettségére, valamint a felkészítést végzők önértékelésére vonatkozó adatokat is. Megismerhető, átlátható folyamatokat bonyolít, a szükséges információkat mindenki számára a kellő időben, formában, a lehető leggyorsabban hozzáférhetővé tesz, továbbá a racionalitásnak megfelelő, ezért osztott teherviselésen 3 alapuló, a párhuzamosságokat kiiktató költség-hatékonyműködési környezetet kínál. Ennek az összetett - ma még talán utópisztikusnak és idealizáltnak tűnő, azonban minden vonatkozásban megvalósítható, illetve megvalósítandó célállapotnak a minél előbbi eléréséhez arra van szükség, hogy a döntési pozícióban lévő politikai erők olyan támogatást adjanak, amely hosszabb távú kormányciklusukon átívelő fejlesztést tesz lehetővé. Ennek megfelelően elengedhetetlen, hogy a szükséges szabályozási feltételek adottak legyenek. A szakmai felsővezetők eltökélten, példamutatóan cselekedjenek az emberi erőforrás fejlesztési célok megvalósítása érdekében, továbbá a rendszer működtetéséért felelős tényezők megfelelő nagyságrendben, illetve elosztásban kiszámítható, előre tervezhető, ha lehet normatív alapú - financiális forrást rendeljenek a folyamatok teljesítéséhez. A sikeres rendszerfejlesztéshez nélkülözhetetlen a célközönség (vezetők, beosztott köztisztviselők) és az érdekképviseletek együttműködésen alapuló, aktív közreműködése. Az új alapokra helyezendő emberi erőforrás fejlesztési rendszer eredményes, hatékony és egyben hatásos működtetéséhez arra is szükség van, hogy a jelenleg jórészt adminisztratív dominanciájú, ezért korszerűtlennek számító személyzeti munkát meghaladva a magyar közigazgatáson belül is a jövőkép-vezérelt innovatív stratégiai elképzelések megvalósítására legalkalmasabbnak tartott integrált emberi erőforrás gazdálkodási rendszer épüljön ki. E rendszerszemléletű feladatmegoldásban a jelenleg alapvetően csak jogintézményként kezelt, valójában egyenként is jelentős szakmaiságot hordozó humánfunkciók egymáshoz kapcsolódó, egymást erősítő együttmozgását kell létrehozni. Ezek a humánfunkciók öt vagy hat humánfolyamatba rendezhetők. A humánfolyamatok lefedik, illetve átfogják az emberi erőforrás gazdálkodás valamennyi szegmensét, mégpedig úgy, hogy egyben elősegítik a közigazgatási szervek, de az egész magyar közigazgatás rendszer, illetve szervezetfejlesztését, a kultúra átalakítását. Következetes és szakszerű alkalmazásuk 1 Oktatásszervezők, fejlesztők, monitoring és help-desk feladatokat ellátók, a felkészítéseket végzők, stb.. 2 Felkészítési helyszínek, oktatástechnikai felszereltség, tananyagellátás, számítástechnikai, informatikai háttér, stb.. 3 A közigazgatáson belül folyó felkészítéseknél is akkor tekinthető ésszerűnek a költségvetési forrás biztosítása, ha azon a közigazgatási szerv (az általa kiemelten fontosnak tartott vagy kötelezően előírt beiskolázáskor) és a képzés alanya (pl. egyéni életpálya építésnél) megosztoznak (ez esetben a költségek és a remélt hasznok tényleges megosztásáról van szó). Az eredményesen teljesítőnek a munkaadó a Ktv. lehetőségeit kiaknázva - magasabb bért állapíthat meg, magasabb beosztásba helyezheti, részére különböző címeket adhat, ugyanakkor az ilyen felkészültséggel rendelkező állásbiztonsága is nagyobb lehet, feltétlenül nő belső munkaerő-piaci értéke, mobilizálhatósága. Végső soron a közigazgatás, illetve az adott szervezet megtartó ereje nő, illetve csökken a fluktuáció. Bővebben lásd: Polonyi István: Az oktatás gazdaságtana. OSIRIS Kiadó. Budapest, p.

3 3 hozzásegítheti a közigazgatást a változások feldolgozásához, eredményes kezeléséhez, az új kihívások megoldásához, de ahhoz is, hogy a problémák felszámolását középpontba állító, az adott helyzethez differenciáltan igazodó és konszenzuson alapuló vezetési, illetve irányítási gyakorlat váljék uralkodóvá. Az integrált emberi erőforrás gazdálkodás azt is megoldhatóvá teszi, hogy az értékteremtő, az innovatív és fejlesztésre alkalmas ember mint a szervezetek és a vezetők számára rendelkezésre álló meghatározó jelentőséggel bíró egyedüli erőforrás - a folyamatok középpontjába kerülhessen. A kiemelt megoldás egyebek mellett - kiválóan alkalmas arra, hogy pl. az emberi erőforrás áramlás folyamatához tartozó humánfunkciók olyan komplex szolgáltatást biztosítsanak a szervek, a munkáltatói jogkörrel rendelkező vezetők, illetve a majdani munkavállalók számára is, amely eredményeként a legjobbnak számító munkaerő foglalkoztatására nyílik lehetőség. Ugyanis a versenyvizsga alkalmazásával a közigazgatás által elvárt tartalmú és mélységű tudással, valamint a jövőbeni feladatellátáshoz szükséges kompetenciaszinttel rendelkező nagyobb létszámú jelölt megtalálására van lehetőség. A versenyvizsgához kapcsolt pályáztatással a szélesebb körű merítés, valamint a nyílt, esélyegyenlőségen alapuló megmérettetés lehetősége válik adottá. Az előző humánfunkciókra épülő kiválasztással ugyanakkor a szubjektív döntéshozatalt lehet a minimális szintre csökkenteni, illetve a pályázók érdemeken alapuló, igazságos szelekcióját szándékazonosság esetén - biztosítani. Együttesen, összehangoltan alkalmazva ezeket a humánfunkciókat erős, életképes kiválasztási folyamat alakítható ki. Abban az esetben, ha ezeket a humánfunkciókat egyedül, szigetszerűen alkalmazzuk könnyen hiteltelenné, formalitássá, felesleges teherré válhatnak (gondoljunk csak arra, hogy a kötelező pályáztatás egyedüli alkalmazása milyen közismert visszaélések színterévé válhat). A közigazgatás emberi erőforrás fejlesztésének folyamatát is - hasonló okok miatt indokolt az integrált emberi erőforrás gazdálkodás részévé tenni. A legtöbb helyen és esetben a külön utakon járó, elszeparáltan kezelt fejlesztési akciók sem tudják a kívánt, illetve a remélt hatást elérni. Teljesen más eredményre jutunk pl. akkor, ha a módszertani útmutatók szerint lefolytatott egyéni teljesítményértékelések eredményeként a munkatársak bevonásával a vezetők meghatározzák azokat a fejlesztési, továbbképzési célokat, amelyek a szervezeti érdekkel egyezően az egyén, valamint a szervezet gyarapításához, gazdagításához is hozzájárulnak, mint akkor, ha erre nem, vagy csak formálisan kerül sor. Ugyanis a teljesítményértékelési eredmények optimális felhasználásakor a közigazgatási vezetőképzések és továbbképzések nem válnak öncélúvá, sokak számára kényszerként megélt, motiválatlanul teljesített kötelező feladattá, valamint felesleges pénzkidobássá sem. A pozitívumként kiemelt megoldást alkalmazva az emberi erőforrás fejlesztések közép és rövidtávú (éves, féléves) tervezése is konkrét igényeken, elvárásokon alapulhat. A magyar közszolgálat a jogalkotók eredeti szándékának megfelelően a rendszerváltást követően életpálya, vagy karrieralapú rendszerelvek szerint kívánt működni. Ez a kívánalom azonban teljes körűen sohasem valósult meg. 4 Az iménti megállapítás érvényes az emberi erőforrás fejlesztés és a karriermenedzsment kapcsolatát, együttmozgását illetően is. A közigazgatási vezetőképzések, továbbképzések és vizsgák kínálta lehetőségeket a karriermenedzsment a közigazgatási alapvizsga és szakvizsga kivételével egyáltalán nem használta, használja fel. Azért sem tehette ezt, mert a munkakör alapú emberi erőforrás 4 Lásd bővebben: Dr. Hazafi Zoltán: A karrierrendszer múltja, jelene és lehetséges jövője Magyarországon I - III. rész. Új Magyar Közigazgatás november, 1. évfolyam 1. szám p.; december, 1. évfolyam 2. szám p.; január, 2. évfolyam 1. szám p.

4 4 gazdálkodás nyújtotta megoldásokat a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény eltérően a Magyarországon alkalmazott egyéb jogviszonyokat szabályzó törvények rendelkezéseitől nem, vagy csak elemeiben veszi igénybe. A fejlett országok közigazgatási rendszerei zöménél jól behatárolt munkakörök magyarországi meghatározásának hiányában amely alapja valamennyi korszerűen működő emberi erőforrás gazdálkodási funkciónak igazi, több csatornás előrejutási lehetőséget biztosító karrier utakról és a hozzájuk kapcsolódó fejlesztési előírásokról, illetve a továbbképzések kínálata egyéb lehetőségek kiaknázásáról sem beszélhetünk. Ki kell mondani, hogy a magyar közigazgatásban nincs a humán szakma szabályai szerint működő karriermenedzsment, amely szoros kapcsolatban áll a munkavégzési rendszerfolyamatokkal, az emberi erőforrás áramlással, a teljesítménymenedzsmenttel, a javadalmazással, az ösztönzéssel, de az emberi erőforrás fejlesztéssel sem. 5 A stratégiai emberi erőforrás menedzsment elveinek érvényesítése, a humánfunkciók humánfolyamatokba rendezése és e folyamatok kapcsolódódási pontjainak kialakítása, optimalizálása, valamint az állandóan változó igényekhez, lehetőségekhez igazítása terén számos megoldásra váró feladattal kell szembe nézni, amennyiben érdemi, 5 A rendszert alkotó humánfunkciókat egyesítő humánfolyamatok a közigazgatáson belül az alábbiak szerint épülhetnének fel: A munkavégzési rendszerekhez tartozó humánfunkciókat egyesítő humánfolyamat: a munkakör-elemzés, szervezeti kompetencia szótár vagy térkép kialakítása, egységes munkaköri leírások bevezetése; a munkakörtervezés; rugalmas munkaidőrendszerek kialakítása; szervezetfejlesztés; a szervezeti kultúra fejlesztése; személyzeti, munkaügyi igazgatási feladatok; fegyelmi ügyintézés, jogsegély-szolgáltatás; a munkafeltételek javítása, az ergonómiával összefüggő kérdések; munka és egészségvédelem. Az emberi erőforrás áramláshoz tartozó humánfunkciókat egyesítő humánfolyamat: munkaerő-tervezés, munkaerő ellátás, létszámgazdálkodás; toborzás, versenyvizsga, pályáztatás, kiválasztás, felvétel, ösztöndíjas program, gyakornoki és próbaidős foglalkoztatás, karriermenedzsment, kiáramlás; nyugdíj előtti felkészítés, nyugdíjas-gondozás, TB és nyugellátás. A teljesítménymenedzsmenthez tartozó humánfunkciókat egyesítő humánfolyamat: szervezeti, szervezeti egység és egyéni teljesítménycélok és követelmények meghatározása, azok folyamatos mérése és értékelése; a minősítések végrehajtása, a minőségbiztosítási rendszer működtetése (CAF); közvélemény-kutatások megrendelése, eredmények közzététele. A kompenzációhoz és javadalmazáshoz tartozó humánfunkciókat egyesítő humánfolyamat: munkakörértékelés; bér-és besorolási, valamint ösztönzési és jutalmazási rendszerek működtetése; egyéni és csoportos bonusz, illetve cafetéria rendszer biztosítása; szociális, jóléti és kegyeleti gondoskodás, illetve ellátás, segélyezés; felnőtt és gyermeküdültetés; rendezvényszervezés. Az emberi erőforrás fejlesztéshez tartozó humánfunkciókat egyesítő humánfolyamat: a közigazgatás által működtetett a rendszerbe kerülést és az előrejutást karrierelemként támogató, valamint a munkakör megtartását és a fejlesztést szolgáló - iskolai rendszerű, továbbá iskolarendszeren kívüli képzések, vezetőképzések, továbbképzések, átképzések és vizsgák lebonyolítása; az utánpótlás és a tehetségmenedzsment funkciók megindítása; középtávú és éves továbbképzési tervkészítés és teljesítés; programminősítés; minőségbiztosítási és felnőttképzési monitoring tevékenység; hagyományos és e- tananyagfejlesztés; komplex oktatásmenedzsment, e-keretrendszer és továbbképzési pontrendszer együttes működtetése. Egyéb kiegészítő, valamennyi korábbi humánfolyamathoz kapcsolódó humánfunkciók: HR stratégiaalkotás, stratégiai tervezés; a közigazgatás rendszerfejlesztése; a személyzeti nyilvántartást és az emberi erőforrásgazdálkodást támogató integrált számítástechnikai szakértői szoftver működtetése, statisztikai adatszolgáltatás, VIR kiszolgálása; jogszabályalkotás, jogalkalmazás, jogi véleményezés; HR monitoring és kontrolling működtetése; munkaügyi kapcsolatok biztosítása, folyamatos érdekegyeztetés; egyéb szakmai és civil kapcsolatok fenntartása, esélyegyenlőségi programok folytatása; külső és belső szakterületi kommunikáció, információátadás, PR; módszertani munka; értékelő, elemző és szakterületi kutatómunka; célfeladatok végrehajtására irányuló projekttevékenység, pályázati feladatellátás. A fenti rendszer elméleti megalapozását lásd: Bakacsi-Bokor-Császár-Gelei-Kováts-Takács: Stratégiai emberi erőforrás menedzsment. KJK KERSZÖV Jogi és üzleti Kiadó Kft. Budapest, 2000.

5 5 minőségi átalakulást akarunk elérni. Ez a munka vette kezdetét 2006-ban, illetve az emberi erőforrás fejlesztés területén 2007 évben. A közigazgatás emberi erőforrás fejlesztési folyamatának átalakítása A közigazgatás 1999-ben kialakított továbbképzési rendszerének elért eredményeire alapozva kezdődött meg a év második félévétől az integrált emberi erőforrás gazdálkodási rendszer szerves részét alkotó a tanulmány elején megfogalmazott fő célok elérését szolgáló emberi erőforrás fejlesztés új alapokra helyezése. A több területen elindított munkák módszertani alapját az alábbi megoldások adják: - a felkészítések túlnyomó hányada - belátható időn belül - váljék moduláris rendszerűvé, időben és tartalomban egymásra építhetővé, mert ez a metódus jelentősen kíméli a munkaidőalapot, kiiktatja a párhuzamosságokat, a karriermenedzsmenthez, valamint a kialakításra váró tanulmányi pontrendszerhez (kreditrendszerhez) igazodóan tervezhetővé teszi a felkészítéseken való részvételt és - nem mellékesen - költség-hatékonyműködtetést eredményez; - a továbbképzések többsége fokozatosan alakuljon át kompetencia alapúvá 6 annak érdekében, hogy az adott feladatellátáshoz szükséges kompetenciák permanens, egész életen át tartó fejlesztése, valamint a szervezet, illetve a vezetés által elvárt teljesítménykövetelményhez szükséges kompetencia szint elérése az érintett köztisztviselő számára ne jelentsen nehézséget, ne legyen magára hagyva a vonatkozó elvárások teljesítése során; - a programok jelentős hányadát gyakorlatorientált tartalommal és didaktikai megoldással (pl. tréningek bonyolításával, az egymástól való tanulást segítő műhelybeszélgetések módszerét alkalmazva, a felnőttképzésben résztvevők fokozottabb bevonását, interaktív közreműködését biztosítva) indokolt lebonyolítani annak érdekében, hogy a résztvevők a felkészítéseket hasznosnak, érdekesnek és ne unalmas időtöltésnek tartsák, motiváltak, érdekeltek legyenek a részvételben; - a közigazgatási vezetőképzéseket, továbbképzéseket és a vizsgákat fejlesztésközpontúvá kell tenni azért, hogy a szervezeti célok és a velük összhangban kezelt egyéni, munkavállalói 6 Kompetencia: Egy személy alapvető, meghatározó jellemzői, melyek okozati kapcsolatban állnak az adott munkakör ellátásához szükséges kritériumszintnek megfelelő hatékony és/vagy kiváló teljesítménnyel. (A kompetencia egy adott munkakörben megkülönbözteti a sztárokat a közepesektől.) A kompetencia összetevői: ismeret, tudás, készségek, szociális szerepek vagy értékek, én-kép, személyiségvonások, motivációk. Forrás: Mohácsi Gabriella: Kompetencia modell nemzetközi környezetben 1-2- rész. Humánpolitikai Szemle szám, és p. A nagyvilágban egy - egy diszciplínához, szakterülethez köthetően számos kompetenciarendszert alkalmaznak. A munka világában, így az EU-ban is, megkülönböztetik az alapkompetenciákat, a kulcskompetenciákat, a generikus kompetenciákat, és a speciális vagy funkcionális kompetenciákat. E kompetenciák egymásra épülő, egymást feltételező, illetve kiegészítő rendszert alkotnak.

6 6 elképzelések teljesülhessenek, rajtuk keresztül a szervezeti tanulás eszménye realitássá váljék és az egyén fejlődése is biztosított legyen. A módszertani alapvetéseket figyelembe véve kezdődött meg az integrált emberi erőforrás gazdálkodás kiépítése szempontjából kiemelt stratégiai kérdésként kezelt vezetőképzés területén mutatkozó hiány azonnali pótlása. A legjobb megoldást a háromelemű Közigazgatási Vezetői Akadémia struktúrájának kialakítása kínálta. A feladatellátáshoz igazított, az utánpótlás-és tehetségmenedzsmenttel, továbbá a teljesítménymenedzsmenttel, valamint a karriermenedzsmenttel is összekapcsolt vezetőképzési szisztéma számos elvárás teljesítéséhez kínál minőségi megoldást. Az Akadémia első szintjén elhelyezkedő, az utánpótlás szempontjából figyelemre érdemes jelöltek, valamint a 0-5 év vezetői gyakorlattal rendelkezők közigazgatási vezetővé képzése a rendszer kiépítésének időszakában, a pilot program idején 2008-ban öt modulból álló, napjainkra hét modulos tréningsorozattá nőtte ki magát. 7 A tréningeken azoknak a kompetenciáknak a fejlesztésére kerül sor, amelyek a kezdő vezetők számára az egyéni teljesítményértékelés során, mint követelményelvárás fogalmazódik meg, illetve amelyek a mindennapi munkavéghez elengedhetetlenül szükségesek. A vezetővé képzési modulok tárgykörei és rövid célkitűzései a következők: 1. A vezető személyisége: a tréning célja a vezetői önismeret fontosságának tudatosítása, az önismeret mélyítése; az egyéni és szervezeti értékek azonosítása, ezek tudatos összehangolása. Az önismereten túl felkészít a szervezeti változások hatékony kezelésére és kommunikálására. 2. Csapatépítés, együttműködés: a tréning célja a csoportos együttműködés és a csoportmunka jellegzetességeinek gyakorlati megismertetése; a motiváció, a csoportnormák és csoportszerepek átfogó bemutatása; a felkészítés segítséget nyújt a hatékony és eredményes csoportvezetéshez. 3. Kommunikáció: a modul célja a személyközi kommunikáció fejlesztése, a szervezeti kommunikáció jellegzetességeinek gyakorlati szemléltetése, és az asszertív kommunikációs technikák elsajátítása. 4. Konfliktuskezelés és stresszkezelés: célja a tipikus munkahelyi konfliktushelyzetek okainak, jellemzőinek bemutatása, a konfliktuskezelés módszereinek elsajátíttatása, valamint a stressz hatásának gyakorlati szemléltetése, a lehetséges stresszkezelési módszerek bemutatása. 5. Vezetési stílus: a tréning célja a kooperatív-szituatív vezetési stílus és a hatékony időgazdálkodás gyakorlatközpontú megismertetése a részvevőkkel, ezzel segítve a vezetői hatékonyságot. 6. Tárgyalástechnika és prezentáció: a modul célja a tárgyalási kommunikációs készség fejlesztése, a prezentációs technikák megismertetése; felkészít a közigazgatásra jellemző értekezletek, előadások megtartására, a gyakorlatban jól használható sikeres és hatékony tárgyalási technikák elsajátítására, a prezentációs eszközök használatára. 7. Utánkövetés: a tréning célja a korábban megszerzett tudás felfrissítése és elmélyítése szituációs gyakorlatok közös megoldása és a tapasztalatok megosztása révén. 7 A vezetővé képzés egy egy modulja két napos, 16 órás, összesen 14 napos, 112 órás felkészítést foglal magába, amely egymást követő modulonként hosszabb időszak alatt, vagy a modulok között egy hét kihagyásával összefüggően is teljesíthető.

7 7 Az elképzelések szerint a karriermenedzsment fontos elemeként, illetve a vezetői karrier utat választók számára az első vezetői beosztás előfeltételeként a vezetővé képző eredményes teljesítése lesz előírva. Az Akadémia második szintjén az öt évnél hosszabb idejű vezetői gyakorlattal rendelkezők öt modulból építkező vezetői továbbképzése helyezkedik el. Ennél a felkészítésnél építve a vezetővé képzési modulokon feldolgozott ismeretekre, kipróbált megoldásokra, illetve az időközben megszerzett vezetői gyakorlatra - igazodva a magasabb vezetői beosztásokra jellemző feladatellátáshoz a közigazgatás irányítása szempontjából kiemelt jelentőséggel bíró speciális vagy funkcionális kompetenciák fejlesztésére kerül sor. A vezetői továbbképzés moduljainak tárgykörei és rövid célkitűzései a következők: 1. Stratégiai gondolkodás: a tréning célja a stratégiai személet tudatosítása a vezetői munkában, a természetes vezetés stílusának és a változásmenedzsment eszközrendszerének bemutatása. 2. Stratégiai menedzsment és HR menedzsment: a modul célja a stratégiai menedzsment kiemelt szerepének bemutatása, több minőségbiztosítási eljárás gyakorlati szemléltetése, a stratégiai emberi erőforrás menedzsment alapelveinek és az empowerment szemléletének gyakorlati bemutatása. 3. Projektmenedzsment: a tréning célja a projektmenedzsment bemutatása, a projektszerű működés kezdeményezésének ösztönzése. A projektmenedzsment eszköztárának gyakorlati bemutatásával olyan eljárásokat modellez, amelyek segítenek a projektcsoportok vezetésének gyakorlatai problémáit megoldani. 4. Tárgyalástechnika és prezentáció: a tréning célja a tárgyalási kommunikációs készség fejlesztése, a prezentációs technikák megismertetése; felkészít a közigazgatásra jellemző értekezletek, előadások megtartására, a gyakorlatban jól használható sikeres és hatékony tárgyalási technikák elsajátítására, a prezentációs eszközök használatára. 5. Utánkövetés: a modul célja a korábban megszerzett tudás felfrissítése és elmélyítése szituációs gyakorlatok közös megoldása és a tapasztalatok megosztása révén. A vezetői továbbképzések lehetővé teszik a senior vezetők számára a folyamatosan jelentkező továbbképzési igényeik kielégítését, valamint a magasabb vezetői beosztásokba kerüléshez elengedhetetlen tudás, kompetencia megfelelés megszerzésének lehetőségét, ezzel belső munkaerő-piaci értékük, mobilitásuk növelését is. Az Akadémia első két szintjén található kompetenciafejlesztő tréningmodulok mint az a korábban leírtakból kiolvasható - tartalmukat tekintve nem kívánják megismételni vagy megfejelni a felsőoktatásban korábban elsajátított szervezési, vezetési, stb. alapismereteket és módszerükben sem szeretnének száraz ismeretközlésre szorítkozni. Viszont azért, hogy a vezetőképzési tréningmodulok iránt érdeklődők korábban megszerzett tudásukat feleleveníthessék és azokat új ismeretekkel kiegészíthessék elkészült a Közigazgatás és vezetés című, valamennyi érdeklődő számára hozzáférhető e-tananyag. A Közigazgatási Vezetői Akadémia csúcsán a 2010 szeptemberében induló Executive Master in Public Administration (EMPA) jellegű két éves szakirányú továbbképzési szakos posztgraduális képzés található. A Ktv. legutóbbi módosítása 2012 es hatálybaléptetéssel előírja, hogy: A központi államigazgatási szerv, valamint annak területi szervei vezetésére, továbbá a minisztérium főosztályának vezetésére kinevezés, megbízás csak annak adható, aki a külön jogszabályban meghatározott közigazgatási felsővezetői képzésén részt vett, és

8 8 azt sikeresen teljesítette. A Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter a képzésen való részvétel, illetve a teljesítés alól felmentést adhat, ha az érintett személy vállalja, hogy a képzést három éven belül teljesíti. A vezetői kinevezést, megbízást vissza kell vonni, ha az érintett e kötelezettségének határidőn belül nem tett eleget. 8 Az EMPA képzés ennek megfelelően a felsővezetői kinevezés, megbízás karrier előírásaként épül a rendszerbe. A KSZK Közigazgatási Képzési Igazgatóság (továbbiakban: KSZK KKI) által 2009-ben megszervezett és lebonyolított, illetve az ez év végéig realizálódó vezetőképzéseire vonatkozó legfontosabb adatokat az 1. számú táblázat mutatja be. A mellékletben két Közigazgatási Vezetői Akadémiát végzett vezető véleményét olvashatják a felkészítések megítéléséről. 1. számú táblázat megvalósult/ tervezett program neve saját szervezésű felkészítések csoportszáma saját szervezésű felkészítéseken végzettek száma részvevői elégedettség (1-10 pontos skálán) a felkészítés ideje financiális háttér szeptember 30-ig teljesült vezetővé képzés fő 9,0 pont 5x2 nap ÁROP 222 vezetői továbbképzés fő 8,9 pont 3x2 nap ÁROP 222 coaching tréning fő 9,2 pont 1 nap ÁROP fokos értékelés fő óra ÁROP 222 Összesen: fő 9,0 pont december 31-ig tervezett vezetői utánkövető tréning fő - 2 nap ÁROP 222 tárgyalástechnikaprezentáció fő - 2 nap ÁROP 222 Összesen: fő Mindösszesen: fő A vezetőképzés kialakítása és életben tartása mellett a közigazgatáson belül folyó emberi erőforrás fejlesztés megújításának következő kulcskérdése, hogy a közigazgatás vezetőképzési, továbbképzési és vizsgarendszerének a jelenlegi gyakorlat szerinti működtetését, illetve a vonatkozó jogszabályokkal előírt felülről vezérelt, statikus, egyben adminisztratív dominanciájú tervezési mechanizmusát sikerül-e alapvetően átalakítani. Az továbbra is megfelelő megoldásnak látszik, hogy az éppen regnáló kormány középtávon meghatározza azokat a prioritásokat, amelyekkel a közigazgatás fejlesztését reméli elősegíteni. 9 A KSZK KKI által koordinált és a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium jóváhagyásával megvalósuló, a Kormány középtávú elképzeléseinek realizálására szolgáló éves tervezési gyakorlaton azonban sürgősen változtatni kell. Egyebek mellett azért van szükség a módosításra, mert a továbbképzési tervek - a vonatkozó jogszabály által előírt időintervallumok miatt - nem hozhatók összhangba a közigazgatási szervek költségvetési tervezésével, nem kapcsolódhatnak az új típusú teljesítményértékeléshez, ebből adódóan az évi CIX. Törvény a Magyar Köztársaság évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról. 1. (10) A Ktv ának (2) bekezdése a következő mondattal egészül ki. 9 Lád pl.: 2020/2008. (II. 23.) Korm. határozat a közigazgatási továbbképzés és vezetőképzés évekre szóló középtávú tervéről.

9 9 alulról építkezés mechanizmusa sem megoldandó. Az éves tervek realizálására a költségvetési céltámogatás elosztási, jóváhagyási procedúrája miatt - lényegében hat - nyolc hónap áll csak rendelkezésre. A tervkészítők körének jogszabály általi behatárolása azt eredményezi, hogy a közigazgatási szervek nagyobbik hányadának nem kell éves továbbképzési tervek készíteni, így a köztisztviselők jelentős része főleg a helyi szintű közigazgatásban dolgozók ritkábban, vagy csak ad hoc formában élhetnek a fejlesztés lehetőségével. A MEH költségvetésében a közigazgatási továbbképzési rendszer központi programjainak bonyolítására elkülönített cél-előirányzati forrás évente változó nagyságrendje is nehezíti, vagy lehetetlenné teszi a tervezést. A céltámogatás erős hullámzás mellett évek óta csökkenő tendenciát mutat, 2010-ben a világgazdasági válság okán - el is marad. Az így kieső összegeket az Európai Unió által biztosított ÁROP-os programokból eddig pótolni lehetet, azonban ezek többsége az eltérő eljárásrend és a gyakran éveken átnyúló megvalósítás miatt - a közigazgatási szervek éves terveibe nehezen, illetve egyáltalán nem építhető be. A közigazgatási szervek a Ktv. legutóbbi módosításáig - nem voltak kötelezve arra, hogy költségvetésükben átláthatóvá tegyék, illetve minden részletre kiterjedően nyilván tartsák az emberi erőforrás fejlesztésre fordítható összegeket. 10 Kevés intézmény rendelkezik olyan informatikai alkalmazással, amellyel meg tudja oldani a szervezeti szintű, valamint az egyénre vonatkozó képzési, továbbképzési és vizsgaadatok nyilvántartását, kiértékelését, továbbá a tervkészítés során történő felhasználását is. Sarkosan fogalmazva ma nehezen vagy egyáltalán nem lehet megbízható, pontos adatokra alapozva a társadalmat, a Kormányt, a kutatókat, a szakembereket, a közigazgatásban dolgozókat tájékoztatni arról, hogy országos, de akár egy egy szervezet szintjén is mennyit, milyen jellegű programokra, milyen személyi kör számára és milyen hatékonysággal költöttek a belső továbbképzési rendszer működtetésére, valamint a dolgozók rendszeren kívüli fejlesztési támogatására a magyar közigazgatásban. 11 A közel sem teljes körű problémaregiszter alapján is nyílvánvalónak látszik, hogyha komolyan vesszük az emberi erőforrás fejlesztés kínálta lehetőségeket, ezt a gyakorlatot nem szabad tovább folytatni. Ezért a KSZK KKI munkatársai elkészítették és jogszabályalkotásra felterjesztették azt a kormányrendelet tervezetet, amellyel megoldható az éves tervezés összhangba hozása a költségvetés és a TÉR fejlesztési céljainak tervezésével. 12 A javasolt megoldás azt is lehetővé tenné, hogy valamennyi közigazgatási szerv részese legyen, bekapcsolódhasson a tervezés és 10 A Magyar Köztársaság évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló évi CIX. törvény 1. (11) bekezdése a Ktv át kiegészítette a következő (8) bekezdéssel, amely értelmében: Ha a központi államigazgatási szerv a köztisztviselő képzésére, továbbképzésére saját forrást használ fel, akkor ennek összegét az éves költségvetésében szerepeltetnie kell. A központi államigazgatási szerv a köztisztviselő képzésére, továbbképzésére tervezett forrást a szolgáltató központ útján használhatja fel a külön jogszabályban meghatározott akkreditált képzési programokra, kivéve, ha a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter megállapítja, hogy a képzés, továbbképzés specialitása miatt a szolgáltató központ útján történő felhasználás indokolatlan lenne. Mint látható a rendelet nem érinti a közigazgatás teljes körét ezért a tervezés egységesítése, az átláthatóság biztosítása továbbra is nehezen megoldható feladat. 11 Lásd bővebben: dr. Szakács Gábor: Közigazgatási továbbképzés és vizsgarendszer átalakítása című alprojektjének indítását szolgáló problémaregiszter. A közigazgatási karrier-továbbképzési és vizsgarendszer megújítása című összkormányzati projekt indításához készült munkaanyag. KSZK Budapest, január p., valamint Előterjesztés a közigazgatási továbbképzési rendszer átalakítására, különös tekintettel a köztisztviselői életpályához előmeneteli feltételként meghatározott vezetőképzésekre, továbbképzésekre és vizsgákra. KSZK Budapest, március p. 12 Korm. rendelet tervezet a köztisztviselők vezetőképzési, továbbképzési és vizsgarendszeréről. Munkaanyag. KSZK Budapest, március 08.

10 10 a végrehajtás folyamatába. A közigazgatási tanulmányi (kredit) pontrendszer alkalmazásával a Korm. rendelet tervezete transzparenssé, a szervezet és az egyén szintjén is kiszámíthatóvá kívánja tenni a folyamatok tervezését, szabályozását, nyilvántartását, értékelését és a további fejlesztési célok beazonosítását is. A KSZK vezetése látva a tervezés és a finanszírozás körüli zavarokat a KSZK KKI munkatársainak aktív közreműködésével az előző két év tapasztalatait felhasználva év első félévére összeállította azt a továbbképzési Portfoliót, amely új lehetőségeket nyit a közigazgatási szervek számára a tervezés gyakorlatának átalakításához, pénzügyi forrásaik gazdaságos és minőséget biztosító felhasználásához. 13 A Portfolió kínálatában őt fő témakörben (Közigazgatási Vezetői Akadémia; szervezetfejlesztés és kompetenciafejlesztés; szakmai továbbképzések /államigazgatás, önkormányzati igazgatás/; általános továbbképzések /EU, idegen nyelvi kompetenciafejlesztés/; közigazgatási vizsgafelkészítések és vizsgák) összesen 91 darab KSZK KKI tulajdonú, illetve felhasználású hagyományos (előadásos, zömében tréninggel, valamint gyakorlati képzéssel megvalósuló) és e-learninggel támogatott távoktatási program választására adódik lehetőség. Ezeket a közigazgatás egésze számára felhasználható programokat az igények szerint - vagy a KSZK szervezi meg, vagy programjai szervezési jogát átengedi a felhasználó közigazgatási szerveknek. A MEH miniszter engedélyével a KSZK KKI minősítési eljárásán állva maradt külső oktatási vállalkozások tulajdonában lévő további 224 darab program is a közigazgatási szervek terv összeállítási választékát bővítheti. Szintén a miniszter adhat engedélyt a jogszabály által meghatározott körbe tartozó szervezetek számára hogy indokolt esetben a bemutatott körön kívüli, saját csak az érintett szakterületen, illetve szervezetnél érdeklődésre számot tartó ezért speciálisnak nevezhető programokkal is színesítsék továbbképzési kínálatukat. A tervezés mellett az emberi erőforrás fejlesztéshez kapcsolódó tevékenységek gyors, pontos, naprakész lebonyolításához ma már elengedhetetlen egy olyan informatikai alkalmazás igénybe vétele, melynek segítségével valamennyi közigazgatási szerv vonatkozó munkája megkönnyíthető. A KSZK KKI az ÁROP 225-ös program lehetőségeit kihasználva kifejlesztett és 2010 január elsejétől minden államigazgatási és önkormányzati szervezet számára rendelkezésre bocsátatja azt a KIWI névre keresztelt komplex közigazgatási képzésmenedzsment rendszert, amely alkalmas a versenyvizsga lebonyolítása mellett az egyéb felkészítésekre történő jelentkezések fogadására, a jelentkezők online kezelésére, a folyamatok nyomon követésére és a keletkezett adatok nyilvántartására. A KIWI rendszerrel könnyen megoldhatóvá válik a KSZK KKI- hoz beadott programok minősítési eljárásának lefuttatására, továbbá az éves továbbképzési tervek elkészítése, engedélyeztetése, nyilvánosságra hozása. A hagyományos tantermi és e-learning kurzusok tervezése, szervezése, a képzési programok összeállítása és közzététele, a felkészítésekre történő csoportos és egyéni bejelentkezések biztosítása, az oktatástechnikai eszközök hozzárendelése, a tananyagok és a résztvevői tájékoztatók közzététele is megoldottá válik a KIWI alkalmazásával. A rendszert a szakemberek összekapcsolták az ILIAS keretrendszerrel, amely lehetővé teszi e-learning alapú távoktatás online menedzselését, az e-tananyagok önálló tanulását, valamint a felkészülést segítő szakmai tutorok munkájának nyomon 13 Portfolió 2010 tavasz KSZK Budapest, november 60 p.

11 11 követését is. A rendszer valamennyi közigazgatási vizsga, illetve vizsgarész megszervezését és megrendezését, a vizsgázók és a vizsgáztatók közreműködését, a folyamatok lekövetését megoldja. A KIWI képzésmenedzsment alkalmazás minden felvitt adat nyilvántartását, így pl. a vizsgaeredményekét is a hatályos adatvédelmi, informatikai és személyiségvédelmi szabályok betartásával biztosítja, valamint a hozzáférési jogosultságoknak megfelelően differenciált alkalmazást tesz lehetővé, továbbá alkalmas arra is, hogy segítségével komplex monitoring-tevékenységet lehessen végezni, statisztikai adatokat lekérdezni, vagy a Vezetői Információs Rendszernek információkat szolgáltatni. A rendszer képes megoldani a jóváhagyási folyamatok online kezelését ( küldések), a közigazgatási tanulmányi (kredit) pontrendszer működtetését, a vizsgáztatók, oktatók és a minősített programok adatbázis kezelését, a munkáltatói adatbázis felhasználását, a képzés helyszíneinek (tantermek, oktatástechnikai eszközök) figyelését, a közigazgatási képzési igények nyomon követését. A KIWI rendszert a KSZK üzemelteti és ehhez a közigazgatási szervek Interneten kapcsolódhatnak. 14 A képzésmenedzsment alkalmazáshoz interfész kapcsolat épül ki a minisztériumoknál bevezetésre kerülő Kormányzati Személyügyi Szolgáltató Rendszerhez (KSZSZR). Jelentős tartalmi változás következett be a KSZK KKI tevékenységében az elmúlt két év során. A korábbi időszakban alapvetően módszertani és vizsgaközpontként működő intézményrész az ÁROP-os projektek jóvoltából pályázatíróvá, közbeszerzések bonyolítójává, a projektmenedzsment funkciók ellátójává és komoly oktatásszervezővé is előlépett. A évre vonatkozó továbbképzési adatokat a 2. számú táblázat mutatja be. A kimutatásból jól látszik az a tendencia, amely szerint a felhasználók a hagyományosnak tekinthető előadások megtartása helyett egyre nagyobb mértékben igénylik a személyiség és kompetenciafejlesztő tréningeket. Jellemzőnek nevezhető az is, hogy számos korábban ismertetett - szempont következtében a felhasználók a rövidebb idejű 1-3 napos modulrendszerű, lényegre törő, intenzív továbbképzéseket favorizálják. A vezetőképzésekhez hasonlóan a résztvevői tetszési index a közigazgatási továbbképzések többségénél is magas értéket, megelégedettséget mutat. Ez annak is köszönhető, hogy a KSZK KKI által szervezett programok mindegyike átesett a komoly követelményeket támasztó minősítési eljáráson. A programoktatók munkája, a felkészítési tartalmak, az alkalmazott módszerek, a képzési helyszínek, a szervezés lebonyolítása, stb. mind mind folyamatosan vizsgált, kontrollált és pedagógiai monitoringgal kísért tevékenységek. Ez az összetett és 2009-ben rendszeressé tett munka azzal az eredménnyel jár, hogy ismertté válnak a fejlesztés irányai és szükségletei, de azok a tényezők is, amelyeken javítani, változtatni szükséges. A monitoring tevékenység azt is 14 A KIWI rendszer felhasználói lesznek: a KSZK, valamennyi államigazgatási szerv, beleértve a tervkészítőket is, a Regionális Államigazgatási Hivatalok, kirendeltségeik és rajtuk keresztül az önkormányzatok, a külső és belső programtulajdonosok, a külső képzésszervezők (versenyvizsga, EMPA, Bibó István Európai Közigazgatási Ösztöndíj), az OKV és a KTK tagjai, az engedélyező szakmai és HR vezetők, ügyintézők és rajtuk keresztül valamennyi köztisztviselő.

12 12 lehetővé teszi, hogy az ismételten nem megfelelő színvonalú munkavégzést produkáló közreműködőket időszakosan, vagy véglegesen ki lehessen zárni a feladatellátásból. 2. számú táblázat megvalósult / tervezett program neve saját szervezésű felkészítések csoport-száma saját szervezésű felkészítéseken végzettek száma részvevői elégedettség (1-10 pontos skálán) a felkészítés ideje financiális háttér KSZK által koordinált felkészítéseken végzettek száma összesen TÉR I. oktatás fő 8,3 pont 1 nap ÁROP TÉR II. oktatás fő 8,7 pont 1 nap ÁROP TÉR informatikai képzés fő 9,5 pont 1 nap ÁROP Önismereti tréning fő 8,7 pont 3 nap ÁROP szeptember 30- ig teljesült Problémamegoldó tréning fő 8,9 pont 2 nap ÁROP Jogalkalmazási tréning fő 8,7 pont 2 nap ÁROP Titkos ügykezelői képzés fő 9,5 pont 1 és 2 nap bevétel - Biztonsági megbízott képzés 2 49 fő 9,7 pont 1 nap bevétel - Ket. általános és különös részi képzés fő 8,3 pont 1 és 2 nap ÁROP fő Összesen: fő 8,9 pont fő Titkos ügykezelői képzés 3 60 fő - 1 és 2 nap bevétel - Biztonsági megbízott képzés 1 20 fő - 1 nap bevétel december 31-ig tervezett Ket. általános és különös részi képzés fő - 1 és 2 nap ÁROP Összesen: fő fő Mindösszesen: fő fő A versenyképesség fenntartása szempontjából rendkívüli értékkel bírnak a már többször kiemelt ÁROP-os projektek kínálta lehetőségek. A tárgyévben 24 db hagyományos és 30 db e-learnig alapú tananyag fejlesztését sikerült ebből a forrásból megoldani. Így készültek el a versenyvizsga bevezetését, a közigazgatási szakvizsga átalakítását, az ügykezelői alapvizsga korszerűsítését lehetővé tévő tananyagok. Az újonnan kinevezett, illetve megválasztott állami vezetők, polgármesterek, választott képviselőtestületi tagok tudásgyarapodását segítő, a TÉR bevezetését megkönnyítő, a társadalmi esélyegyenlőség kérdéseivel foglalkozó, az új Ket. törvény megismerését szolgáló, valamint a titkos ügykezelőknek szóló e- tananyagok is ebbe a körbe tartoznak. Az ÁROP-os projektek arra is lehetőséget kínáltak, hogy új képzési programokkal lehessen gazdagítani a kínálati palettát. Ezek sorába tartoznak a korábban említett vezetővé képzési és vezető továbbképzési modulok mellett - a problémamegoldó, a speciális ügyfélkapcsolati, az önismereti, vagy a jogalkalmazási tréningek, a titkos ügykezelők és a biztonsági megbízottak felkészítései, de a közigazgatás oktatóinak, valamint előadóinak készült andragógiai programok is. A KSZK KKI következetesen törekedett arra, hogy ezeknek a programoknak és tananyagoknak a felhasználásával, valamint a korábbi ROP 311. projekt legjobbnak számító tréningjei igénybevételével saját felhasználói joggal bíró, illetve tulajdonú képzési kínálatot alakítson

13 13 ki, valamint arra is, hogy ezt a kört költségvetési forrásai révén fokozatosan bővítse. Ez a megoldás lehetővé teszi a magas színvonalat garantáló, széles választékot biztosító programkínálatot, valamint azt, hogy a felhasználó közigazgatási szervek a piaci átlagárnál olcsóbban juthassanak olyan programokhoz, amelyek a közigazgatásra fazonírozottak, ennél fogva a belső speciális igények kielégítésére is alkalmasak. A középtávú stratégiai elképzeléseknek megfelelően a kiemelt kezdeményezések teremtik meg az alapját annak, hogy a KSZK KKI hasonlóan a legtöbb nyugat-európai társintézményhez akadémiai működésre állhasson át. Külön kell említést tenni arról a törekvésről, amely a legkorszerűbbnek számító igaz nem mindenható önálló tanulást segítő e-learning alapú, szaktutori támogatással ellátott távoktatás elterjesztését célozta meg. Megállapítható, hogy ezen a szakterületen is rohamos fejlődés indult, mert nem csak az említett nagymennyiségű tananyagfejlesztésre, hanem e- tananyagszerzők felkészítésére, módszertani anyagok elkészítésére, a KIWI rendszer oktatására, szoftverfejlesztésre, valamint a korábban megkezdett idegen nyelvi e-képzés folytatására is sor került. Az irányított önálló tanulás lehetőségeinek szélesítésére főleg a fiatalabb korosztályok körében fokozódó igény mutatkozik, ezt pedig nem szabad figyelmen kívül hagyni. Az e-learninggel támogatott távoktatáshoz kapcsolódó feladatellátást reprezentáló legfontosabb adatokat a 3. számú táblázat mutatja be. 3. számú táblázat megvalósult / tervezett program neve saját szervezésű felkészítések csoportszáma saját szervezésű felkészítéseken végzettek száma a felkészítés ideje financiális háttér angol e-nyelvtanulás fő 6 hónap bevétel német e-nyelvtanulás fő 6 hónap bevétel TÉR- e-tanulás fő 1 hónap ÁROP 222 versenyvizsga e-tanulás fő 1 hónap ÁROP szeptember 30-ig teljesült versenyvizsga e-tananyag tesztelés fő 1 nap ÁROP 222 e-tananyagszerzők felkészítése 7 59 fő 3 nap ÁROP 222 Kiwi rendszer oktatása fő 2 nap ÁROP 222 Összesen: fő december 31-ig tervezett Ket. e-tanulás 1 89 fő 1 hónap bevétel Összesen: fő - - Mindösszesen: fő - - A közigazgatásban folyó emberi erőforrás fejlesztés következő figyelemre érdemes területe a közigazgatási vizsgafelkészítések és vizsgák egyenkénti értékelése, valamint az egyes vizsgák kapcsolatrendszerének feltérképezése. Az elmúlt évtized kiértékelt tapasztalatait, továbbá a felhasználók többségi igényeit figyelembe véve a közigazgatási vizsgák gyakorlatát indokoltnak látszik jelentősen átalakítani. Egyező megállapításra juthat valamennyi érdeklődő, aki elolvassa a KSZK KKI munkatársai által 2008-ban végzett, a közigazgatási

14 14 szakvizsgáról készített kérdőíves felmérés eredményét. 15 A legmarkánsabb kifogások a vizsga tartalmával, követelményrendszerével és a vizsgáztatás módjával kapcsolatban fogalmazódtak meg. Egyértelműnek tűnik, hogy a kor megváltozott igényeit az ilyen rendszerű vizsgák már nem képesek kielégíteni, sem a vizsgázókat alkalmazó közigazgatási szervek oldaláról, sem a vizsga alanyainak szemszögéből nézve. Talán az is nyilvánvaló, hogy ezek a köztisztviselői életpályához kapcsolódó kötelezően teljesítendő penzumok nem lehetnek öncélúak, önmagukért valók. A versenyvizsga évi belépésével a közigazgatási vizsgarendszer szerkezete, funkciója egyébként is gyökeresen át kell, hogy alakuljon. A közigazgatási alapvizsga a év végére betöltve szerepét meg fog szűnni. Helyét a közigazgatási versenyvizsga veszi át. Közismert, hogy a közigazgatási alapvizsga és a közigazgatási szakvizsga kapcsolata, egymásra épülése sem tekinthető megoldottnak. Valamennyi érdekelt (oktató, vizsgáztató, vizsgázó) szinte egybehangzó véleménye az volt, illetve ma is az, hogy a két vizsga között az indokoltnál lényegesen nagyobb a tartalmi átfedés. Abban is egyetértés mutatkozott, hogy a követelményelvárás túlzó. A kötelező és a szabadon választható tantárgyak zöme sem önmagában, sem egymáshoz viszonyítva nem felel meg a korszerűnek számító moduláris tananyag elrendezési elvnek, illetve gyakorlatnak. Ez pedig merevvé, rugalmatlanná, nehezen átalakíthatóvá teszi a kérdéses vizsgákat. Ebből következően a jelenlegi helyzet megváltoztatása - az új vizsga belépésének apropóját kihasználva - megkezdődött. A versenyvizsga tartalmának, követelményrendszerének összeállításakor a feladatellátásához szükséges általános/generális tudástartalom lexikális mérése, a jogszabályismeret szó szerinti számonkérése helyett inkább a következő kérdésekre adott válaszok beazonosítása került a vizsga középpontjába: - a vizsgázó milyen mértékben, illetve hogyan képes értelmezni, felhasználni, alkalmazni a versenyvizsga tananyagát, milyen szintű a számítástechnikai felkészültsége, helyírása, íráskészsége; - a közigazgatási munkában előforduló tipikus és atipikus szituációkból adódó problémák lényegét sikerül-e felismerni, milyen szintű a problémakezelési, kommunikációs készsége, valamint a változásokhoz való alkalmazkodási képessége. Ennek megfelelően a versenyvizsgához megírt tananyagok a szerzők szándékai szerint is - lényegesen eltérnek szellemiségüket, tartalmukat illetően a közigazgatási alapvizsgáétól. Ez a megállapítás akkor is igaz, ha a közigazgatási alapvizsga és a versenyvizsga egyes tananyagainak/moduljainak elnevezésében egyezőségeket, hasonlóságokat lehet felfedezni. A versenyvizsgán olyan úgynevezett horizontális ismeretek alkalmazási készségét is mérni kell, mint a globalizáció, a fenntartható fejlődés, az etika, az érdekkonfliktus-kezelés, az antidiszkrimináció, az esélyegyenlőség, a korrupció, az átláthatóság és az adatvédelem, amelyek korábban hiányoztak, vagy csak érintőlegesen szerepeltek a közigazgatási alapvizsga, de még a közigazgatási szakvizsga követelményrendszerében is. 16 E munka végrehajtása során 15 Lásd részletesen: dr. Abay-Nemes Baranyi Boros Nagy - dr. Szakács dr. Szántai: A közigazgatási szakvizsga kérdőív összegző értékelése. letöltés ideje: szeptember Bővebben lásd: dr. Szakács Gábor- dr. Abay-Nemes Orsolya: Tények és ellenérzések, célok, szándékok, és rendezőelvek, aktualitások a közigazgatási versenyvizsga kapcsán. Új Magyar Közigazgatás augusztus

15 15 mindenképpen érdemes újragondolni a közigazgatási szakvizsga funkcióját, tartalmát a köztisztviselői életpálya modellben elfoglalt helyét, szerepét. Annál is inkább, mivel a közigazgatási szakvizsgának nem csak a versenyvizsgával, hanem a pályakezdők gyakornoki felkészítésével is igen szoros érintkezési pontjai lehetnek. A versenyvizsga a közigazgatásba történő belépéshez szükséges generális tudást és kompetencia-megfelelést méri. A tervek szerint a gyakornoki, illetve próbaidő alatti elméleti és gyakorlati felkészítésnek, felkészülésnek azt a célt kell szolgálnia, hogy a frissen belépő a feladatellátásához kötődő speciális ismeretek, készségek birtokába kerülhessen. A közigazgatási szakvizsga többékevésbé ma ezt a kettős szerepet tölti be az általánosnak számító kötelező és a munkavégzéshez kötődő szabadon választott tantárgyi rendszerével. Erre azonban a versenyvizsga működése és a gyakornoki, illetve próbaidős felkészítés életbe lépése után - azokat időben viszonylag hamar követve - nem igazán lesz szükség. Szerencsésebb lenne, ha a közigazgatási szakvizsga a köztisztviselői életpálya későbbi fázisában kapna szerepet, mégpedig új funkcióval, illetve tartalommal a kiemelt szakértői feladatokra aspirálóknak tenné lehetővé a teljesítményhez kötődő előrelépést. Ezzel újabb karrier utat lehetne nyitni, azok számára, akik nem aspirálnak vezetői babérokra, de felkészültségüknél, tudásuknál fogva ki szeretnének emelkedni az átlag közül. A minden bizonnyal új névvel is felruházott közigazgatási szakértői vizsga lehetséges tananyaga neves szakértők, tudósok, közigazgatási szakemberek bevonásával a KSZK KKI megbízásából ez év végére elkészül. Ezek az e- tananyagok közpolitika-alkotási kompetenciafejlesztésre alkalmasak és átfogják: a magyar közigazgatás alkotmányos rendszerét; a korrupció elleni közdelem egy integritás alapú közigazgatásban témakörét; a fenntartható fejlődés értékeit; a politika és szakma kérdéseit; a közpolitikai szemléletet; a közpolitika folyamatát; a közpolitikai menedzsmentet; a közigazgatási reformok nemzetközi trendjeit; a fejlesztéspolitika területeit; az EU közpolitikákat; a magyar közigazgatás és az EU kapcsolatát; végül az állami ellenőrzés kérdéseit. Az elkészült tananyagok akkor is felhasználhatók, ha a felvázolt elképzelés nem jön létre. A különböző közigazgatási vizsgafelkészítőkre és vizsgákra vonatkozó, a KSZK KKI által teljesített, illetve országosan koordinált feladatok adatainak jegyzékét a 4. számú táblázat mutatja be. Az emberi erőforrás fejlesztés jelentős feladata - a kiválasztás folyamatával szorosan együttműködve - a közigazgatás tervszerű utánpótlásának biztosítása, esélyegyenlőségi, valamint tehetséggondozó programok támogatása és lebonyolítása. A legalkalmasabbnak látszó munkaerő megtalálására, illetve a megfelelő utánpótlás biztosítására életre hívott versenyvizsgáról már több alkalommal történt említés. Ezt a Magyarországon egyedül álló és előzménynélküli munkát, közel száz felkért külső és belső szakértő segítette. A vizsga fazonját, igazi értékét a megközelítőleg ötszáz pályázattal kiválasztott és az új feladatra felkészített vizsgáztatói kör fogja megadni, már ha ezek a vállalkozó szellemű emberek hajlandók lesznek átlépni korábbi árnyékukat és képesnek mutatkoznak eleget tenni a kompetencia alapú vizsgáztatással együtt járó nem egyszerű kihívásnak. A diplomás romák a közigazgatásban címmel a közeli napokban meghirdetett ÁROP- 229/A számú program megvalósítása során nem kisebb a KSZK munkatársai előtt álló feladat, mint a közel 500 fő jelentkező közül a pályázati kiírásban foglaltaknak eleget tett 284 főt felkészíteni a közigazgatási versenyvizsgára, a vizsgát lebonyolítani és a 200 fő legjobban teljesítő számára 2010 év első felében megtalálni a határozatlan idejű köztisztviselői foglalkoztatást biztosító központi és területi államigazgatási szerveket. A foglalkoztatásra

16 16 sikerrel pályázó intézmények vezetőit és munkatársait egy érzékenyítő mentori programmal kell felkészíteni a diplomás romák beilleszkedésének elősegítésére. 4. számú táblázat megvalósult program neve saját szervezésű felkészítések csoportszáma saját szervezésű felkészítéseken végzettek száma a felkészítés ideje financiális háttér KSZK által koordinált felkészítéseken végzettek száma összesen ügykezelői alapvizsga felkészítő 3 53 fő 2 nap bevétel 323 fő alapvizsga felkészítő fő 3 nap bevétel 5034 fő szakvizsga felkészítő fő bevétel 4121 fő versenyvizsga vizsgáztatóinak felkészítése fő 5 nap vagy e- learning ÁROP versenyvizsga tutori felkészítése 1 48 fő 1 nap ÁROP tanfolyamszervezők felkészítése 1 43 fő 1 nap bevétel szeptember 30-ig teljesült ügykezelői alapvizsga 3 49 fő 1 nap bevétel 323 fő alapvizsga fő 1 nap bevétel 5034 fő szakvizsga fő 1 nap bevétel 4121 fő versenyvizsga fő 2 nap bevétel - Összesen: fő fő ügykezelői alapvizsga felkészítő nap bevétel folyamatban alapvizsga felkészítő fő 3 nap bevétel folyamatban szakvizsga felkészítő 5 +1 nap bevétel folyamatban december 31-ig tervezett versenyvizsga oktatóinak felkészítése 2 nap bevétel - versenyvizsga felkészítő fő 5 nap bevétel 100 fő ügykezelői alapvizsga nap bevétel folyamatban alapvizsga fő 1 nap bevétel folyamatban szakvizsga fő 1 nap bevétel folyamatban versenyvizsga fő 2 nap bevétel 100 fő összesen: fő fő mindösszesen: fő fő A Bibó István Európai Közigazgatási Ösztöndíj program 2010 év szeptemberében tervezett beindításával azt a célt kell elérni, hogy az érdeklődést mutató és többletmunkát vállaló felsőoktatási hallgatók legjobbjai számára megnyíljon az út a közigazgatás kvalifikált beosztásaiba. Ezzel a megoldással tervezhető, és a legtehetségesebbnek bizonyuló utánpótlás bázisa hozható létre, illetve a program sikere esetén hosszú ideig tartható fenn. A program résztvevőinek hétvégi elméleti felkészítésekre a KSZK-ban kerül sor, a kötelező nyári

17 17 és évközi szakmai gyakorlatokat a majdani foglalkoztatást biztosító közigazgatási szervek végzik el. Összegzés helyett Az érdeklődő olvasó számára talán sikerült bemutatni azt az összetett és startégiai szempontokat érvényesíteni akaró munkát, amelyet a KSZK KKI létre hozott a vizsgálat tárgyává tett két és fél évben. A több szálon futó tevékenységek megtervezése és eredményes lebonyolítása nagyfokú innovációt, szorgalmat, optimizmust, fegyelmezett feladatellátást, folyamatos, többirányú kommunikációt, csoportmunkát, egymásra figyelést, menedzsment szemléletű irányítást, illetve ennek elfogadását követelt meg minden közreműködőtől. Az ÁROP-os projektek jelentős segítséget, de egyben nagy kihívást is jelentettek. Azzal is szembesülni kellett, hogy a kezdeményezések célba találásához nem mindig vezetett egyenes út. A régi beidegződések, a rutin, az így szoktuk csinálni szemlélet meghaladása azonban azért nem jelent megoldhatatlan nehézséget, mert szerencsére a pozitívan gondolkodók, az előrejutni kívánók, a segítséget felkínálók szava, ereje minden esetben továbblendítette a folyamatokat az esetleges holtpontokon. Annak ellenére, hogy a fokozatosan kiépítendő integrált emberi erőforrás gazdálkodási rendszer, valamin e rendszer szerves részét alkotó emberi erőforrás fejlesztés stratégiai alapjai nem minden vonatkozásban adottak, számos területen olyan előrehaladást sikerült elérni, amelyet már nehezen vagy egyáltalán nem lehet visszafordítani, ellenkező előjelűvé tenni.

18 18 Melléklet: A Közigazgatási Vezetői Akadémiát befejezők körében végzett két interjú szövege. (Az interjúkat készítette és lejegyezte: Bokodi Márta a KSZK vezetőképzési és szervezetfejlesztési programvezetője) Szemenyei Gyöngyit kérdeztük a vezetőképzésről, vezetői munkájáról, nehézségeiről és sikereiről. Megkérdeztük milyen beosztásokat töltött már be, mióta vezető, hogy szerzett tudomást a Közigazgatási Vezetői Akadémia indulásáról, kinek köszönheti részvételét, milyennek találta a képzést, illetve mit tart fő értékének, mit profitált már az elmúlt fél évben az ott tanultakból, hova helyezné a képzés fejlesztésében a hangsúlyt! Válaszai: Szemenyei Gyöngyi, az Orosházai Körzeti Földhivatal hivatalvezetője vagyok 6 éve. Egymás után több vezetői beosztásban is voltam. Összesen 15 év vezetői gyakorlatom van. Először csoportvezető, osztályvezető, majd hivatalvezető lettem. A földhivatalban 19 munkatársam van és hozzám tartozik Mezőkovácsháza különálló kirendeltsége, ahol 14 további köztisztviselő dolgozik. Fontos feladatomnak tartom, hogy a hivatalban az erőforrás-elosztás egyenletes legyen, mindenki értse a munkafolyamatok egymáshoz kapcsolódásának a lényegét, egyenletesen tudjam biztosítani a munkaterhelést, a munkatársaim konfliktusmentesen tudjanak ügyintézni, és fontos az ügyfelek kulturált, udvarias kiszolgálása. Hosszútávra tervezek. Ezért a képzésen megtapasztalt vezetői stratégiai gondolkodás, az érzelmi intelligencia fontossága, és a hozzá kötődő vezetői stílusok különösen sokat jelentettek számomra. Tréneri stílusú vezetőnek tartom magam, aki figyelembe veszi a munkatársak adottságait, és szeretné ezeket kihasználni és fejleszteni is. Szemléletmódom sokat formálódott a tréningek hatására. Minden tevékenységemet a korábbiaknál átgondoltabban tervezem. Például a képzésen szerzett ismereteimet, tapasztalataimat felhasználva új projektet készítettem a helyettesítések rendszerének megszervezésére. Nagyon örülök, hogy elértem azt, hogy minden munkatársam ismeri, érti a hivatal teljes feladatrendszerét, és így egymásnak segítséget nyújtva végzik munkájukat. A vezető pályám elején nagyon nehezen éltem meg mások irányítását, később elfogadtam a helyzetet. Éppen ezért nagyon örültem a tavasszal indult vezetői továbbképző tanfolyamnak. Elsősorban a kommunikáció témakörével kapcsolatos elvárásaim voltak a képzés előtt. Arra vágytam, hogy a napi munkámban kapjak olyan segítséget, melyek megkönnyítik a problémamegoldást, megkönnyítik a konfliktusok kezelését. Voltam már a megyében néhány két, vagy három napos vezetői tréningen. De ezek független képzések voltak, nem kapcsolódtak össze. A képzés indításakor a Békés Megyei Földhivatalból kerestek meg. Nálunk minden képzést támogatnak, ami nem kerül a hivatalnak pénzébe. A személyzeti osztály ajánlotta a lehetőséget, és én boldogan jöttem. Azok a képzések, amikben eddig részt vettem, mind tréning jellegűek voltak. A különböző szervezetek vezetőivel együtt megélt gyakorlatok számomra a képzés legfontosabb részei. Az alapvégzettségem

19 19 földmérő mérnök. Az főiskolán nem volt az alapképzés része a vezetéselmélet. Mikor vezetői beosztásba kerültem, naponta szembesültem vezetési problémákkal, nehézségekkel, ezeket csak a saját vezetőimmel tudtam megbeszélni. A képzéseken sokfajta állásponttal, megoldási javaslattal találkoztam egy-egy probléma esetén, ezek azok, amelyek igazán plusz feltöltődést, továbblépési lehetőségeket jelentenek számomra. A tréningek idejére mentesítem magam a hivatali elfoglaltságok alól. Először furcsának találtam a képzés helyét, hogy olyan helyszíneken szervezte meg a KSZK a képzéseket, ahonnan nem tudtam minden este hazamenni. Később megértettem ennek a fontosságát, hogy így a képzés alatt nem a családi és munkahelyi problémákkal foglalkoztam, hanem ebből a környezetből kiszakítva, a képzés összekapcsolódott egy kis rekreációval, feltöltődéssel is. A képzéseken nagyon jól éreztem magam, nagyon kedves csoporttársakkal hozott össze a sors, a csoport jól működött. Elsősorban a szituációs gyakorlatok és a csoportmunkák jelentették számomra a hozzáadott értéket. A képzésnek nagyon fontos része, hogy pár hónap elteltével utánkövetésre is nyílt lehetőség. A betegek kivételével mindenki eljött a képzésre. Az egész csoport örömmel fogadta a lehetőséget, és a két nap lehetőséget adott az eltelt idő alatt kipróbált vezetési technikák megosztására, és módszeres feldolgozásra. A csoportos feladatok utáni kiértékelések nagyon sok új tapasztalatot hoztak. A fontos konklúziók nagyon értékesek voltak. Eddig is a kiemelkedő kompetenciáim között tartottam számon szakmai tudásomat, empatikus készségemet, munkaszervezési és változás-menedzselési készségeimet, melyeket most a képzések után a tudatosság szintjén is alkalmazni fogok. A fejlesztésben természetesen nem lehet megállni. Azt gondolom, visszatérő jelleggel mindnyájunknak szüksége van a képzés folytatására. A vezetői munka csoportmunka, ezért a képzések fókuszában a kommunikációt, a döntési készségek fejlesztését, a visszacsatolási technikák fejlesztését tartom a legfontosabbnak. Ezek azok a készségek, melyeket mindenkinek folyamatosan fejleszteni kell. Minden vezetőtársamnak ajánlom a Közigazgatási Vezetői Akadémia elvégzését! Lehetőségeim szerint munkatársaimat is beiskolázom! Dr. Bozóky Ágnest, vezetői munkájáról, nehézségeiről és sikereiről. Megkérdeztük milyen beosztásokat töltött már be, mióta vezető, hogy szerzett tudomást a Közigazgatási Vezetői Akadémia indulásáról, kinek köszönheti részvételét, milyennek találta a képzést, illetve mit tart fő értékének, mit profitált már az elmúlt fél évben az ott tanultakból, hova helyezné a képzés fejlesztésében a hangsúlyt! Válaszai:

20 20 A Dél-Alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Kecskeméti Kirendeltségének osztályvezetője vagyok. Több mint 3 éves vezetői tapasztalatom van. Az átszervezések következtében osztályvezetői és főosztályvezetői beosztást is betöltöttem már. Fontos feladatomnak tartom, hogy a folyamatos fejlesztést a hivatal életében. Több újító, a közigazgatás korszerűsítését célzó programban vettem már részt. Jelenleg a CAF (Common Assessement Framework) modell régiós bevezetésén dolgozunk, de a szervezet közreműködött a Közigazgatási Ügyfélszolgálati Karták bevezetését célzó modellkísérleti programban is, melynek része volt többek között a munkakörelemzések elkészítése is. Fontosnak tartom a munkatársaimmal megfelelő kommunikációt tudjak kialakítani. Tipikusan edző/fejlesztő vezetőnek tartom magam, minden nehézségével együtt szeretem a vezetői munkát, és beosztásomat pozitívan élem meg. A képzésről vezetőmtől szereztem tudomást, és bár már részt vettem korábban tréning jellegű vezetőképzéseken, önként jelentkeztem, mert véleményem szerint egy vezetőnek folyamatosan fejlesztenie kell magát. Az is fontos volt számomra, hogy olyan gyakorlatokat ismerhessek meg, melyek további munkámat segítik. Emellett lényegesnek tartottam, hogy jó hangulatban teljen el az idő és más szervezetektől érkező kollégákat ismerjek meg. Úgy értékelem a képzés nagyon hasznos volt, főként az asszertivitással, nyílt kommunikációval, a feladatok delegálásával kapcsolatos részeket élveztem. Talán ez korábbi képzéseimnek köszönhető több gyakorlatot már ismertem, akkor persze kicsit unatkoztam. Viszont elvárásaimnak megfelelően kiváló csapat volt, és nagyon sokat tanultunk egymás tapasztalataiból is. A vezetőimtől, vezetőtársaimtól szoktam segítséget kérni, ha vezetési problémáim vannak, de most úgy érzem sikereket értem el azóta az új eszközök kipróbálásával is, melyre a tréning inspirált. Már rövidtávon is hasznosítottam a tanultakat, hosszú távon pedig a szemléletformálás és a folyamatos fejlődést tartom nagyon fontosnak! A szemléletmódom alapvetően nem változott meg, de szélesedett az eszköztáram, és más szemszögből látok bizonyos helyzeteket is. Nagyon örültem az utánkövetésnek és tárgyalástechnika tréningnek is, melyre most ősszel került sor, és érdemes lenne a képzést tovább fejleszteni, kommunikáció és problémamegoldás témakörben mindenképpen. Saját készségeim közül a szakmai ismeretek alkalmazását, kommunikációs készségeimet, elemzési, információ megosztó és tervezési, valamint empatikus készségeimet mindenképpen jó színvonalúnak ítélem. A visszacsatolások adásában, változások kezelésében, munkatársak fejlesztésében nyitott vagyok a fejlődésre. Mindenképpen ajánlom vezetőtársaimnak, és mindazoknak, akik a későbbiekben vezetővé szeretnének válni.

osztott költségvállalás fokozatos bevezetése, pályázati lehetőségek maximális kihasználása

osztott költségvállalás fokozatos bevezetése, pályázati lehetőségek maximális kihasználása A magyar közigazgatás emberi erőforrás fejlesztésének áttekintése: a közelmúlt eredményei ié és tapasztalatai t t Összeállította: dr. Szakács Gábor CSc. képzési főigazgató helyettes Fő célunk az emberi

Részletesebben

Képzési tartalmak fejlesztése felhasználói igények alapján Közszolgálati humán szervező szakirányú továbbképzési szak

Képzési tartalmak fejlesztése felhasználói igények alapján Közszolgálati humán szervező szakirányú továbbképzési szak Emberi erőforrás gazdálkodás és közszolgálati életpálya Új Közszolgálati Életpálya ÁROP-2.2.17-2012-2013-0001 Képzési tartalmak fejlesztése felhasználói igények alapján Közszolgálati humán szervező szakirányú

Részletesebben

A 2010. évi képzési tervről a közigazgatási versenyvizsgáról és a Ktv. módosításáról

A 2010. évi képzési tervről a közigazgatási versenyvizsgáról és a Ktv. módosításáról A 2010. évi képzési tervről a közigazgatási versenyvizsgáról és a Ktv. módosításáról 1 2010. évi képzés tervezés Az éves képzési továbbképzési terv elkészítésekor célelőirányzati forrásra nem számíthatunk!

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA I. PILLÉR: FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E-LEARNING KÉPZÉS II.

Részletesebben

E 1 SZAKMAI PREZENTÁCIÓ. A versenyszféra képzési tapasztalatainak sikeres felhasználása a közigazgatási vezető-képzésben

E 1 SZAKMAI PREZENTÁCIÓ. A versenyszféra képzési tapasztalatainak sikeres felhasználása a közigazgatási vezető-képzésben E 1 SZAKMAI PREZENTÁCIÓ A versenyszféra képzési tapasztalatainak sikeres felhasználása a közigazgatási vezető-képzésben Előadók: Durugy András, Európa Tréning Oktató és Tanácsadó Kft., ügyvezető Dr. Szakács

Részletesebben

Lehetőségek és dilemmák. Közigazgatási vezetőképzés. ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel

Lehetőségek és dilemmák. Közigazgatási vezetőképzés. ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel Lehetőségek és dilemmák Közigazgatási vezetőképzés A személyügyi tevékenység kihívásai a közszolgálatban II. szekció dr. Princzinger Péter NKE Vezető és

Részletesebben

STRATÉGIAI EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS GYÖNGYÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL

STRATÉGIAI EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS GYÖNGYÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL STRATÉGIAI EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS GYÖNGYÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL (ÁROP-1.A.5-2013-2013-0030 GYÖNGYÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE ) Gyöngyös, 2014. december 4-5. Az áttekintő vizsgálat

Részletesebben

Stratégiai alapú, integrált emberi erőforrás gazdálkodás bevezetésének lehetősége a közszolgálatban

Stratégiai alapú, integrált emberi erőforrás gazdálkodás bevezetésének lehetősége a közszolgálatban Stratégiai alapú, integrált emberi erőforrás gazdálkodás bevezetésének lehetősége a közszolgálatban Dr. Szakács Gábor egyetemi docens, kutatócsoport vezető Nemzeti Közszolgálati Egyetem Innováció Növekedés

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

központi programok Pályakezdők Ösztöndíjas Foglalkoztatási Programja) és a kapcsolódó gyakorlati tapasztalatok összegzése

központi programok Pályakezdők Ösztöndíjas Foglalkoztatási Programja) és a kapcsolódó gyakorlati tapasztalatok összegzése A KSZK részvételével megvalósuló központi programok (Roma Diplomások Programja Pályakezdők Ösztöndíjas Foglalkoztatási Programja) és a kapcsolódó gyakorlati tapasztalatok összegzése dr. Barta Zsuzsanna

Részletesebben

Tanácsadói attitűd a közszférában a közszolgálati humán szervező szakirányú továbbképzés tapasztalatai -

Tanácsadói attitűd a közszférában a közszolgálati humán szervező szakirányú továbbképzés tapasztalatai - Tanácsadói attitűd a közszférában a közszolgálati humán szervező szakirányú továbbképzés tapasztalatai - Innováció Növekedés Fenntarthatóság VII. Országos Tanácsadói Konferencia Budapest, 2014. október

Részletesebben

Képzési igények a MELLearN Felsőoktatási Hálózatban

Képzési igények a MELLearN Felsőoktatási Hálózatban Képzési igények a MELLearN Felsőoktatási Hálózatban Sass Judit (BCE) - judit.sass@uni-corvinus.hu Bodnár Éva (BCE) - eva.bodnar@uni-corvinus.hu Kálmán Anikó (BME) - drkalmananiko@gmail.com Célok, előzmények

Részletesebben

ÁROP-1.A.7-2013 Szervezetfejlesztés a Veszprém Megyei Kormányhivatal számára

ÁROP-1.A.7-2013 Szervezetfejlesztés a Veszprém Megyei Kormányhivatal számára ÁROP-1.A.7-2013 Szervezetfejlesztés a Veszprém Megyei Kormányhivatal számára FLOW és FOLYAMAT vagy FOLYAMAT és FLOW ( kihívások és lehetőségek a közszolgáltatásban dolgozó vezetők előtt ) Orosz Lajos NKE

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az EU projektmenedzser képzés a projektek sikeres előkészítésével, menedzselésével, végrehajtásával, és

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem HR kapcsolódások az ÁROP projektekben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem HR kapcsolódások az ÁROP projektekben Teljes munkaidős határozott idejű kjt A projekt célja Projekt feladat/munkakör megnevezése Létszám (fő) Projekt feladat rövid leírása Elvárt kompetenciák (végzettség, szakmai tapasztalat, szakterület stb)

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - JELENTKEZÉSI LAP

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - JELENTKEZÉSI LAP Az Év Képzési Programja PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - JELENTKEZÉSI LAP 1.) A program címe: V e z e t ő k é p z é s "Vezetőképzés: Fiatal vezetők, a vezetői utánpótlás, illetve a frissen kinevezett vezetők kompetencia-fejlesztése

Részletesebben

2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10

2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10 HÍRLEVÉL 2014/I. 2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10 kiemelt projekt keretében az idén is indulnak térítésmentes, a továbbképzési kötelezettség

Részletesebben

Tudásalapú közszolgálati előmenetel

Tudásalapú közszolgálati előmenetel Tudásalapú közszolgálati előmenetel 980 millió Ft támogatás 7 fejlesztett terület 3 bevont egyetemi kar 2 új doktori iskola 3000 fő képzésbe bevont személy A projekt tevékenységei A közszolgálat közös

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar TELEPÜLÉS- ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MENEDZSMENT szakirányú továbbképzési szak A 21. században a település- és területfejlesztés fontossága várhatóan tovább növekszik.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - JELENTKEZÉSI LAP

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - JELENTKEZÉSI LAP Az Év Képzési Programja PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - JELENTKEZÉSI LAP 1.) A program címe: V e z e t ő k é p z é s "Vezetőképzés: Fiatal vezetők, a vezetői utánpótlás, illetve a frissen kinevezett vezetők kompetencia-fejlesztése

Részletesebben

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI 2014. február 15. HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2013-2018. Összeállította Geisztné Gogolák Éva igazgató Jóváhagyta: az iskola tantestülete 1. Jogszabályi háttér A 93/2009. (IV. 24.)

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 Társadalmi Megújulás Operatív Program Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban pályázat Kódszám: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai

Részletesebben

PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG

PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG KIVÁLÓSÁG PROFIL 2011. június A kiváló szervezetek elérik és fenntartják azt a teljesítményt, mely megfelel a partnereik elvárásainak. Ennek a célnak sikeres elérése

Részletesebben

A Főosztály dolgozói:

A Főosztály dolgozói: NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOORDINÁCIÓS ÉS SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY Cím: 3100 Salgótarján, Zemlinszky R. út 9 Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36 3100 Salgótarján, Pf: 265. Telefon: 06 (32) 620-756

Részletesebben

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről Jelen dokumentum az ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0012 azonosító számú Szervezetfejlesztési program az Országos Egészségbiztosítási

Részletesebben

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A Projektnyitó nap TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése /tanulói laptop program/ A nyírábrányi Ábrányi Emil Általános Iskola Informatikai

Részletesebben

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap)

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 0. évi integritásjelentése III.. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) Az integritás menedzsment táblázat

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

Társasági képzések az üzleti stratégia szolgálatában

Társasági képzések az üzleti stratégia szolgálatában Társasági képzések az üzleti stratégia szolgálatában Budapest, 2010. március 25. PSZE HR Szakmai nap Előadó: Kalocsai Katalin Oktatási Központ Alapok A humán n tőke t elemei képzettség végzett munkával

Részletesebben

Dr. Fodor Imréné PRKK igazgató

Dr. Fodor Imréné PRKK igazgató Az élethosszig tartó tanulás megalapozása: a regionális képző központok közreműködése a foglalkoztatási rehabilitációban Az oktatás a jövőről való gondoskodás Arisztotelész Dr. Fodor Imréné PRKK igazgató

Részletesebben

A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben

A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben dr. Rádli Katalin szakmai főtanácsadó Oktatásügy és pedagógus-továbbképzés Pedagógusképzés

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET TANTÁRGYI PROGRAM ÉS ÜTEMTERV 2010/2011. tanév II. félév A TANTÁRGY Kódja: NBP_AD102G3 Megnevezése: A FELNŐTTKÉPZÉS ÉS AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK FEJLESZTÉSE Szak: Andragógia szak Heti tanóra: 2 Vizsgajelleg:

Részletesebben

Helyzetjelentés a hazai közszolgálat HR gyakorlatáról a Közszolgálati Humán Tükör országos kutatás eredményei alapján (2013 2014)

Helyzetjelentés a hazai közszolgálat HR gyakorlatáról a Közszolgálati Humán Tükör országos kutatás eredményei alapján (2013 2014) HR-Megoldások a XXI. Században fókuszban a közszféra és a magánszféra 2014. December 2. Budapest Helyzetjelentés a hazai közszolgálat HR gyakorlatáról a Közszolgálati Humán Tükör országos kutatás eredményei

Részletesebben

Korszerű iskolavezetés a köznevelés új rendszerében 60 óra

Korszerű iskolavezetés a köznevelés új rendszerében 60 óra Korszerű iskolavezetés a köznevelés új rendszerében 60 óra Akkreditált pedagógus-továbbképzés Alapítási engedély nyilvántartási száma: 43/44/2014. (blended learning képzés) Továbbképzési tájékoztató 1

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája hat éves időtávban (2014-2020) fogalmazza meg az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájával kapcsolatos célokat és az ezekhez kapcsolódó

Részletesebben

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság Az IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó, valamint az IKT mentor szaktanácsadó felkészítése a digitális kompetencia fejlesztés támogatására Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning

Részletesebben

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés (Szakirányú továbbképzési (szakmérnöki) szak) Munkarend: Levelező Finanszírozási forma: Költségtérítéses Költségtérítés (összesen): 375 000 Ft

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján ÁROP 2007-3.A.1. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi régióban című

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ENERGIAGAZDÁLKODÁSI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az Energiagazdálkodási menedzser képzés az energiagazdaságtan alapfogalmainak és a globális és

Részletesebben

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11.

Részletesebben

Csenger Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamatvizsgálata

Csenger Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamatvizsgálata Csenger Város Önkormányzatt Pollgármestterii Hiivattalla Csenger Város Önkormányzat az Új Magyarország Fejlesztési Terv Államreform Operatív Program, keretén belül, A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése

Részletesebben

KÉPZÉSI TEMATIKA ÉS TANANYAG

KÉPZÉSI TEMATIKA ÉS TANANYAG KÉPZÉSI TEMATIKA ÉS TANANYAG I. A KÉPZÉSI PROGRAMOT MEGVALÓSÍTÓ ADATAI I. 1. A képzési programot megvalósító adatai: Név: KONSZENZUS ALAPÍTVÁNY BUDAPESTI SZERVEZETE Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0

Részletesebben

A MENTORTANÁRKÉPZÉS E-LEARNING TÁMOGATÁSA

A MENTORTANÁRKÉPZÉS E-LEARNING TÁMOGATÁSA Simonics István Óbudai Egyetem Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ simonics.istvan@tmpk.uni-obuda.hu A MENTORTANÁRKÉPZÉS E-LEARNING TÁMOGATÁSA Az Óbudai Egyetemen 2011-ben megkezdtük a Gyakorlatvezető

Részletesebben

Összefoglaló a II. Országos Szaktanácsadói Konferencia programjáról

Összefoglaló a II. Országos Szaktanácsadói Konferencia programjáról Összefoglaló a II. Országos Szaktanácsadói Konferencia programjáról 2017.02.09. Előadók Köszöntő: Dr. Maruzsa Zoltán Oktatási Hivatal Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettes Brassói Sándor Egységes

Részletesebben

Prof. Dr. Varga Mihály. Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt bemutatása, TÁMOP 4.1.1.C

Prof. Dr. Varga Mihály. Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt bemutatása, TÁMOP 4.1.1.C Prof. Dr. Varga Mihály Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt bemutatása, TÁMOP 4.1.1.C DUÁLIS KÉPZÉS A MŰSZAKI FELSŐOKTATÁSBAN szakmai fórum Felsőoktatási Centrum Zalaegerszeg,

Részletesebben

Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő. Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő 2/42

Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő. Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő 2/42 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Változások a szakképzés területén mit jelent ez a cégek számára

Változások a szakképzés területén mit jelent ez a cégek számára Változások a szakképzés területén mit jelent ez a cégek számára Dr. Odrobina László főosztályvezető Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály A szakképzés újraszabályozása 2011-2012 Az új szakképzési törvény

Részletesebben

Ágazati Vezetői Információs Rendszer koncepciója

Ágazati Vezetői Információs Rendszer koncepciója Ágazati Vezetői Információs Rendszer koncepciója Ágazati Vezetői Információs Rendszer koncepciója Bemutatja: Bruhács Tamás főosztályvezető-helyettes - OM, Fejlesztési és Tudományos Ügyek Főosztálya Hodász

Részletesebben

A pedagógusok szakmai munkájának támogatása és a megújuló pedagógiai szakmai szolgáltatások

A pedagógusok szakmai munkájának támogatása és a megújuló pedagógiai szakmai szolgáltatások A pedagógusok szakmai munkájának támogatása és a megújuló pedagógiai szakmai szolgáltatások Brassói Sándor Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettes A főbb problémák 2005-ben kb. 6 millió fiatal (18-24

Részletesebben

Szám: 04/367-1/2006. Helyi Önkormányzat Jegyzője/Körjegyzője. Székhelyén. Tisztelt Jegyző/Körjegyző Asszony/Úr!

Szám: 04/367-1/2006. Helyi Önkormányzat Jegyzője/Körjegyzője. Székhelyén. Tisztelt Jegyző/Körjegyző Asszony/Úr! Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal Vezetője 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. Tel: 22/316-321 Fax: 22/310-391 e-mail: kozigazgatasi.hivatal@fejer.b-m.hu Szám: 04/367-1/2006. Helyi Önkormányzat Jegyzője/Körjegyzője

Részletesebben

Tréningszokások Európában 2012

Tréningszokások Európában 2012 Tréningszokások Európában 2012 A Cegos Németországban, Spanyolországban, Franciaországban, az Egyesült Királyságban, Olaszországban, Hollandiában és Magyarországon elvégzett kutatásának eredményei 2,800

Részletesebben

Felnőttképzési tájékoztató

Felnőttképzési tájékoztató Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00373-2010 Felnőttképzési tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok Felnőttképzési programjai és szolgáltatásai 2012. 1 Bemutatkozás A Jász-Nagykun-Szolnok t (a továbbiakban

Részletesebben

A kompetencia igények követése a Perfekt gyakorlatában. Szolnok IX. 27.

A kompetencia igények követése a Perfekt gyakorlatában. Szolnok IX. 27. A kompetencia igények követése a Perfekt gyakorlatában Szolnok 2010. IX. 27. Kérdések Mi a kompetencia? Mit kezd a szervezet a kompetenciákkal? Milyen a jó szakképzési rendszer? Cégtörténet A Perfekt Zrt.

Részletesebben

Minoség. Elismerés. Mobilitás. Oktatás /képzés. Standardok. Foglalkoztathatóság. Munkaerő piaci igényekre épülő képzési programok és képesítések

Minoség. Elismerés. Mobilitás. Oktatás /képzés. Standardok. Foglalkoztathatóság. Munkaerő piaci igényekre épülő képzési programok és képesítések Minoség Elismerés Mobilitás Oktatás /képzés Standardok Foglalkoztathatóság Munkaerő piaci igényekre épülő képzési programok és képesítések A VSPORT+ projekt A VSPORT+ projekt fő célja, hogy a főbb szereplők

Részletesebben

ITSZK 2.0 INTEGRITÁS TANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ KÉPZÉS TOVÁBBFEJLESZTÉSE

ITSZK 2.0 INTEGRITÁS TANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ KÉPZÉS TOVÁBBFEJLESZTÉSE ITSZK 2.0 INTEGRITÁS TANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ KÉPZÉS TOVÁBBFEJLESZTÉSE DR PALLAI KATALIN AZ INTEGRITÁS TUDÁSKÖZPONT VEZETŐJE 2014.09.21. 1 ITSZK 1.0 Fejlesztés még a feladatkört szabályozó kormányrendelet

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik Géniusz Országos Tehetségnap Budapest, 2010. március 27. Sarka Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke A tehetségsegítés nemzeti

Részletesebben

2014.11.26. KULCSFONTOSSÁGÚ TEHETSÉGEK MENEDZSMENTJE

2014.11.26. KULCSFONTOSSÁGÚ TEHETSÉGEK MENEDZSMENTJE 2014.11.26. KULCSFONTOSSÁGÚ TEHETSÉGEK MENEDZSMENTJE KIT TEKINTÜNK TEHETSÉGNEK? 26/11/2014 Page 1 KI A TEHETSÉG KIK PÁLYÁZHATNAK A BONAFARM CSOPORTBAN? VEZETŐI SZAKEMBER - Lelkesedés, erős teljesítmény

Részletesebben

A GKF - S.A.M. GYAKORNOKI RENDSZERÉNEK BEMUTATÁSA

A GKF - S.A.M. GYAKORNOKI RENDSZERÉNEK BEMUTATÁSA A GKF - S.A.M. GYAKORNOKI RENDSZERÉNEK BEMUTATÁSA I. Cél: A munkaerı piac számára gyakorlati, elméleti alapismeretekkel és probléma megoldó képességgel rendelkezı munkaerı képzése. A két cég szervezésében

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat az Egészséges Magyarország 2014 2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017 2018 évekre vonatkozó cselekvési tervéről A Kormány hatályos: 2016.12.28 - a) elfogadja az

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 12.A területfejlesztés és területrendezés jogintézményei és szervei /A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata/ Szabályozás: 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

A teljesítményértékelés fejlesztési célja

A teljesítményértékelés fejlesztési célja A teljesítményértékelés fejlesztési célja a Közigazgatási szervek munkatársainak kompetenciafejlesztése című ÁROP-2.2.23-2013-2013-0001 Projekt keretében 2013. december 18-án Információs nap Arany Mónika

Részletesebben

Naprakész tudás. Munkavédelmi és munkaügyi szakterületi képzések

Naprakész tudás. Munkavédelmi és munkaügyi szakterületi képzések TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése Naprakész tudás Munkavédelmi és munkaügyi szakterületi képzések Előadó: Pató Ágnes Tevékenység

Részletesebben

JNSZ TISZK TÁMOP-2.2.3 NYITÓKONFERENCIA 2008. 12. 05. Szolnok

JNSZ TISZK TÁMOP-2.2.3 NYITÓKONFERENCIA 2008. 12. 05. Szolnok JNSZ TISZK TÁMOP-2.2.3 NYITÓKONFERENCIA 2008. 12. 05. Szolnok Előadásvázlat Tények a JNSZ TISZK-ről Kiemelt céljaink a projektidőszakban A projektidőszak utáni fenntarthatóság feltételei Csak együtt sikerülhet

Részletesebben

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20.

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális pályázatok kategóriái Megjelentetésre váró közoktatási pályázati konstrukciók: 2010-ben terveink szerint 3 (TÁMOP

Részletesebben

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK M5004 FELDTOK Felnőttoktatási és képzési tevékenysége során alkotó módon alkalmazza a felnőttek tanulásának lélektani 4 törvényszerűségeit a) a felnőtt tanuló motiválására formális tanulmányai 5 során

Részletesebben

Vállalkozásmenedzsment szakmérnök

Vállalkozásmenedzsment szakmérnök Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozásmenedzsment szakmérnök levelező szakirányú továbbképzés képzési- és kimeneti követelményei Budapest, 2012. Vállalkozásmenedzsment szakmérnök szakirányú

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV 1. Neme 2. Születési éve 3. Lakhelye 1 4. Melyik évben végzett? 5. Melyik szakon végzett? 2 6. Milyen tagozaton végzett? 7. Idegen nyelv ismerete

Részletesebben

Az Európai Bizottság javaslata az egész életen át tartó tanulást szolgáló Európai Képesítési Keretrendszer létrehozására

Az Európai Bizottság javaslata az egész életen át tartó tanulást szolgáló Európai Képesítési Keretrendszer létrehozására Az Európai Bizottság javaslata az egész életen át tartó tanulást szolgáló Európai Képesítési Keretrendszer létrehozására Az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) az EU tagállamok kormányfőinek kezdeményezésére

Részletesebben

Műszaki szakterület: A távoktatás módszertana (távoktatási tutorképzés)

Műszaki szakterület: A távoktatás módszertana (távoktatási tutorképzés) 19. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2011 Műszaki szakterület: A távoktatás módszertana (távoktatási tutorképzés) Időpont: 2011. július 17 23. Helyszín: Szováta, Teleki Oktatási Központ Helyek száma: 25 fő Célcsoport:

Részletesebben

Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia április 22.

Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia április 22. Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia 2016. április 22. A FENNTARTHATÓSÁGRA NEVELÉS LEHETŐSÉGEI Galambos Annamária főosztályvezető Földművelésügyi Minisztérium VÁLTSUNK SZEMLÉLETET!

Részletesebben

A projekt részcéljai:

A projekt részcéljai: ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG FEJLESZTÉSE A FELHÍVÁS KÓDSZÁMA: EFOP-3.2.9-16 Magyarország Kormányának felhívása a család-és gyermekjóléti központok vagy az általuk kiszerződött feladatellátó

Részletesebben

A projekt ütemezése 2010. 2011. 2012. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. Tevékenység

A projekt ütemezése 2010. 2011. 2012. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. Tevékenység A projekt ütemezése Tevékenység Projekt menedzsment 1. Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése 1.2 Regionális- térségi szolgátatóvá váláshoz szükséges módszertani és szervezeti fejlesztések A Regionális

Részletesebben

A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050)

A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050) A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050) I. A pályázat keretében megvalósuló képzések Döntéshozatal Célja: a résztvevők megismerik és gyakorolják a hatékony, önérvényesítő

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi célok

Részletesebben

HR Portál.hu. Perspektíva a válság sújtotta építőiparnak

HR Portál.hu. Perspektíva a válság sújtotta építőiparnak HR Portál.hu Perspektíva a válság sújtotta építőiparnak 2009.06.30 A TÁMOP projekt keretében szakmai konferencia zajlott 2009. június 26-án az Ybl Miklós Építőipari Szakképző Iskolában. A projekt célja,

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK TÁJÉKOZTATÓ PROGRAMFÜZET a Centroszet Szakképzés-szervezési NKft.-nél

FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK TÁJÉKOZTATÓ PROGRAMFÜZET a Centroszet Szakképzés-szervezési NKft.-nél FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK PROGRAMFÜZET a Centroszet Szakképzés-szervezési NKft.-nél Készítette: Marosvölgyi Ágnes A készítés dátuma: Budapest, 2011.07.08. Jóváhagyás dátuma: Budapest, 2011.07.11. Némedi

Részletesebben

Minőségfejlesztési kézikönyv

Minőségfejlesztési kézikönyv Minőségfejlesztési kézikönyv Kézikönyv a felsőoktatási intézmények minőségfejlesztési feladataihoz Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 A felsőoktatás minőségfejlesztési helyzete

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ Ülés időpontja: a Képviselő-testület 2013. június 25-i ülésére Előterjesztés tárgya: Javaslat Vecsés Város Önkormányzatának részvételére az ÁROP-3.A.2-2013 kódszámú, Szervezetfejlesztés

Részletesebben

Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben

Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben Könczöl Tamás igazgató elearning Igazgatóság Sulinet etanulás Módszertani és Kompetencia Központ Educatio KHT. IKT - Információs és Kommunikációs

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2012. évi célok

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK A SZERVEZETFEJLESZTÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DMJV ÖNKORMÁNYZATÁNÁL

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK A SZERVEZETFEJLESZTÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DMJV ÖNKORMÁNYZATÁNÁL ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK A SZERVEZETFEJLESZTÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DMJV ÖNKORMÁNYZATÁNÁL BEVEZETÉS FOLYAMATOS KIHÍVÁS: ÁLLANDÓ VÁLTOZÁS MAI KÖZIGAZGATÁSSAL

Részletesebben

KOORDINÁCIÓS, HUMÁNPOLITIKAI és SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY. 1. A Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály koordinációs feladatai tekintetében:

KOORDINÁCIÓS, HUMÁNPOLITIKAI és SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY. 1. A Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály koordinációs feladatai tekintetében: 1. A Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály koordinációs feladatai tekintetében: a) Ellátja a Megyei Államigazgatási Kollégium működésével kapcsolatos koordinációs és adminisztrációs feladatokat;

Részletesebben

Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN

Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN A képzés célja A vállalkozások hatékonyságának növelése a munkatársak kommunikációs technikájának, eszközeinek,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a Felsőoktatási Nemzeti Pályatárs Ösztöndíj Programról

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a Felsőoktatási Nemzeti Pályatárs Ösztöndíj Programról OKTATÁSI MINISZTER 8024-1/2006. TERVEZET! (OM honlap) ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a Felsőoktatási Nemzeti Pályatárs Ösztöndíj Programról Budapest, 2006. március I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 1. Tartalmi

Részletesebben

Egyetemi HR rendszerek megújításának lehetıségei

Egyetemi HR rendszerek megújításának lehetıségei Egyetemi HR rendszerek megújításának lehetıségei Dr. Endrei Dóra orvos-igazgató Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Dr. Saághy Andrea Pécsi Tudományegyetem Gazdasági Fıigazgatóság Közgazdasági Igazgatóság

Részletesebben

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata -

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata - ELŐKÉSZÍTÉS: 8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért - képzési program folyamata - A tanfolyam meghirdetése időpontok megjelölésével Jelentkezők regisztrálása A jelentkezők

Részletesebben

/2013. (..) Korm. rendelet. egyes közszolgálati tárgyú kormányrendeletek módosításáról

/2013. (..) Korm. rendelet. egyes közszolgálati tárgyú kormányrendeletek módosításáról 1 /2013. (..) Korm. rendelet egyes közszolgálati tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány az 1., valamint a 6. és 8. tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény

Részletesebben

Mérés gyakorisága. Aktív jogviszonnyal rendelkező hallgatók száma Fő Féléves ORH Neptun Automatikus

Mérés gyakorisága. Aktív jogviszonnyal rendelkező hallgatók száma Fő Féléves ORH Neptun Automatikus A.1 Hallgatói létszám növelése A.1.1 Aktív jogviszonnyal rendelkező hallgatók Aktív jogviszonnyal rendelkező hallgatók Fő Féléves ORH Neptun Automatikus Finanszírozási szempontú kimutatás, azaz kétszakos

Részletesebben

Tanulási központok kialakítása

Tanulási központok kialakítása Tanulási központok kialakítása NYITOK HÁLÓZAT A TÁRSADALMI BEFOGADÁSÉRT TÁMOP-5.3.9-11/1-2012-0001 A gesztor szervezetek szerepe Mi a nyitott tanulási központ? Alapinfrastruktúra f e l n ő t t e k tanulásához,

Részletesebben

A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése: diplomás pályakövetés és vezetői információs rendszerek (TÁMOP 4.1.3)

A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése: diplomás pályakövetés és vezetői információs rendszerek (TÁMOP 4.1.3) A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése: diplomás pályakövetés és vezetői információs rendszerek (TÁMOP 4.1.3) 2011. december 7. Fejlesztés a minőségi oktatásért Minőség a felsőoktatásban

Részletesebben

Rejtett tartalékok vagy kidobott pénz?

Rejtett tartalékok vagy kidobott pénz? Rejtett tartalékok vagy kidobott pénz? Vezetői kompetenciafejlesztés lehetőségei az egészségügyben A KONETT Team komplex vezetőfejlesztési modelljének bemutatása Előadó: Salamon Hugó, KONETT Team vezető

Részletesebben

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége Kérdőív Foglalkoztatási stratégia kidolgozása Abaújban, a helyi foglalkoztatási kezdeményezések

Részletesebben

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető:

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető: TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0524 Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra Projekt kezdete: 2012 aug. 1 Projekt vége 2012. május 31. Továbbképzési emlékeztető: 1. Változásmenedzselés

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE OKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE OKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 56. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE OKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG BUDAPEST,

Részletesebben

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11.

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Miért az NKE-KTK? Dr. Szabó Szilvia mb. oktatási dékánhelyettes 2015.

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Miért az NKE-KTK? Dr. Szabó Szilvia mb. oktatási dékánhelyettes 2015. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Miért az NKE-KTK? Dr. Szabó Szilvia mb. oktatási dékánhelyettes 2015. mert az NKE KTK a magyar közigazgatási képzés elsőszámú és vezető intézménye

Részletesebben

A DUÁLIS KÉPZÉSBEN REJLŐ LEHETŐSÉGEK A KECSKEMÉTI FŐISKOLÁN Jövőorientált jelen

A DUÁLIS KÉPZÉSBEN REJLŐ LEHETŐSÉGEK A KECSKEMÉTI FŐISKOLÁN Jövőorientált jelen A DUÁLIS KÉPZÉSBEN REJLŐ LEHETŐSÉGEK A KECSKEMÉTI FŐISKOLÁN Jövőorientált jelen DR. TÖRÖK ERIKA ÉS KOVÁCS ZSUZSANNA NEMZETKÖZI KONFERENCIA A DUÁLIS FELSŐOKTATÁSRÓL KECSKEMÉTI FŐISKOLA 2015. ÁPRILIS 14.

Részletesebben

A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1.

A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1. A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1. SZABÁLYOZÁS a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 64. a nevelési-oktatási intézmények működéséről

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ SZEPTEMBER 15. ELŐADÓ: DR. SZEPESI GÁBOR OPERATÍV PROJEKTVEZETŐ

TÁJÉKOZTATÓ SZEPTEMBER 15. ELŐADÓ: DR. SZEPESI GÁBOR OPERATÍV PROJEKTVEZETŐ TÁJÉKOZTATÓ AZ ÖNKORMÁNYZATI ASP ORSZÁGOS KITERJESZTÉSE KAPCSÁN A CSATLAKOZTATÁSI KONSTRUKCIÓRÓL 2016. SZEPTEMBER 15. ELŐADÓ: DR. SZEPESI GÁBOR OPERATÍV PROJEKTVEZETŐ Önkormányzati ASP 1.0 Az Önkormányzati

Részletesebben