EGÉSZSÉGÜGYI ÉS EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK DÍJ SZABÁLYZATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGÉSZSÉGÜGYI ÉS EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK DÍJ SZABÁLYZATA"

Átírás

1 M I S K O L C I S E M M E L W E I S I G N Á C E G É S Z S É G Ü G Y I K Ö Z P O N T É S E G Y E T E M I O K T A T Ó K Ó R H Á Z N O N P R O F I T K F T Miskolc, Csabai kapu Tel.: (46) , Fax: (46) EGÉSZSÉGÜGYI ÉS EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK DÍJ SZABÁLYZATA Érvénybe lép: augusztus 1.

2 A. EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJAI A térítési díj ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásokról és térítési díjáról szóló többször módosított 284/1997./XII.23./ számú Korm. Rendeletben foglaltak alapján a biztosított által is csak részleges vagy teljes térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatások, valamint a nem biztosított magyar, valamint a nem magyar állampolgárok, a jogi személyiséggel és a jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok által igénybevett térítésköteles egészségügyi szolgáltatások díját, megfizetésének és behajtásának rendjét az alábbi s z a b á l y z a t b a n állapítjuk meg. A szabályzatban meghatározott díjtételeket a betegfelvételi helyeken jól látható módon ki kell függeszteni. I. A SZABÁLYZAT HATÁLYA A jelen szabályzat hatálya az alábbi térítésköteles egészségügyi tevékenységekre terjed ki. a) A részleges térítési díj fizetése ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások. 1.) Ápolási osztályon fekvő betegek által fizetendő részleges térítési díjakra. (1. sz. melléklet) 2.) Tartósan krónikus osztályon fekvő betegek esetében fizetendő részleges térítési díj A több mint 6 hónapig krónikus osztályon fekvő betegek esetében a hetedik hónaptól kezdődően részleges térítési díj fizetetendő. (1/A. sz. melléklet) 3.) Az orvosválasztás esetében fizetendő részleges térítési díjakra. Az egészségügyi szolgáltatás igénybe vétele során a biztosított a finanszírozott egészségügyi szolgáltató munkarendje alapján beosztott orvos helyett másik orvost igényelhet fekvő-, és járóbeteg szakellátásban is, amennyiben azt a biztosított egészségi állapota által indokolt ellátás szakmai tartalma, és az ellátás sürgőssége nem zárja ki. Amennyiben a beteg orvost választ és ezért nem a beutaló szerinti szolgáltatónál veszi igénybe az ellátást, csak az orvosválasztás térítési díját kell megfizetnie. (2.sz. melléklet) 4.) Amennyiben a biztosított beteg a szolgáltatást a beutalási rendtől eltérően veszi igénybe a szolgáltatást. (2.sz. melléklet) 5.) Amennyiben a biztosított beteg a fekvőbeteg szakellátást beutaló nélkül veszi igénybe, részleges térítési díjat kell fizetnie. (2.sz. melléklet) 2

3 6.) A fogászati ügyeleten fizetendő térítési díjakra. Azon betegek esetében, akikkel szemben az Önkormányzat területi ellátási kötelezettsége fennáll, (illetve azon lakosokra vonatkozóan, akikre az Önkormányzatnak szerződés alapján van ellátási kötelezettsége) a fogászati ügyeleti ellátás sürgős, indokolt esetben térítésmentes. Amennyiben a beteg az ellátást indokolatlanul vette igénybe, térítési díjat kell fizetnie. A 18. év alattiak alanyi jogon mentesülnek a térítési díj fizetése alól. Azon betegeknek, akikkel szemben az Önkormányzat területi ellátási kötelezettsége nem áll fenn, az ellátás indokoltságától függetlenül emelt összegű térítési díjat kell fizetni. (3.sz. melléklet) b) A teljes térítési díj fizetése mellett igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásokra. 1.) A kötelező egészségbiztosítás ellátásai keretébe nem tartozó egészségügyi szolgáltatásokra. 2.) nem biztosított magyar és a külföldi állampolgárok, a jogi személyiséggel és a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek által. 1.) A kötelező egészségbiztosítás keretébe nem tartozó egészségügyi szolgáltatások A teljes térítési díj megfizetése ellenében igénybe vett egészségügyi szolgáltatások a 4. sz. mellékletben, illetve alapellátás vonatkozásában a 7. sz. mellékletben meghatározott díjtételeket kell fizetni. Ilyen ellátásnak minősülnek: Lőfegyvertartásra vonatkozó orvosi alkalmassági vizsgálatok Járművezetői alkalmassági vizsgálatok Alkohol ill. kábítószer szintjének kimutatása érdekében végzett vérvizsgálatok Látlelet kiadása Alkohol, ill. kábítószer hatása alatt állás esetén a detoxikálás Külön jogszabály által elrendelt orvos-szakértői vizsgálatok és szakvéleményezés, kivéve, ha a vizsgálatra és szakvéleményezésre társadalombiztosítási, vagy szociális juttatásra, kedvezményre való jogosultság megállapítása céljából került sor. Hivatásos sportolók sportegészségügyi ellátása A tüdőszűrés, mely nem kötelező, ill. nem jogszabály határozza meg. A foglalkoztathatóság szakvéleményezése. Foglalkozás egészségügyi vizsgálatok A munkaügyi központ, valamint a szakképző intézmény által fizetendő díjak alkalmassági vizsgálatok esetében. Ezen ellátásokat mind a biztosítással rendelkezők, mind a biztosítással nem rendelkezők csak térítési díj megfizetése ellenében vehetik igénybe függetlenül attól, hogy az 3

4 igénybevevő, "megrendelő" jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet illetve természetes személy. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. Törvényben, illetve a más jogszabályok által térítésmentesként meg nem határozott ellátások és egészségügyi szolgáltatások teljes térítési díj megfizetése mellett vehetők igénybe. Ilyen ellátásnak minősülnek különösen: 1.) Esztétikai - nem rekonstrukciós célú - plasztikai sebészeti műtéti eljárások, beavatkozások 2.) Nem orvosi indikációra végzett meddővé tétel 3.) Női, férfi sterilizáció, nem orvosi indikációra 4.) 4D ultrahang vizsgálat (Babamozi) 5.) Extrém sportolásból adódó sérülések ellátása Különösen veszélyes (extrém) sportnak minősül: a) vízisízés, b) jet-ski, c) vadvízi evezés, d) hegy- és sziklamászás az V. foktól, e) magashegyi expedíció, f) barlangászat, g) bázisugrás, mélybe ugrás (bungee jumping), h) falmászás, i) roncsautó (auto-crash) sport, rally, j) hőlégballonozás, k) félkezes és nyílttengeri vitorlázás, l) sárkányrepülés, ejtőernyőzés, paplanernyőzés, műrepülés. 6.) A szolgáltatást igénybe vevő saját kezdeményezésére és költségére végzi az intézmény. Amennyiben a biztosított az egészségi állapota által nem indokolt, a szakmaietikai követelményeket meghaladó külön igény szerinti kényelmi szolgáltatásra tart igényt, vagy az intézmény e célra kijelölt részlegében magasabb színvonalú ellátást kíván igénybe venni. 7.) A foglalkozásszerűen, ill. vállalkozás keretén belül szexuális szolgáltatást nyújtó polgárok orvosi vizsgálata. 8.) Külföldi munkavállaláshoz szükséges orvosi alkalmassági vizsgálatok kiegészítő vizsgálatokkal együtt. 9.) A biztosított kísérőjének részére az egészségügyi szolgáltató által biztosított szállás és étkezés, kivéve, ha a biztosított a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény szerint fogyatékos személynek minősül. 10.) A foglalkozás-egészségügyi szakorvos által kezdeményezett szakorvosi vizsgálatok. 11.) Bejelentkezési lista alapján végzett szolgáltatások. 12.) ESPERAL (disulfiram) tabletta beültetése. Ezen ellátásokért fizetendő térítési díj összegét a 5., 6. ill. laborvizsgálatok esetében a 11. sz. melléklet tartalmazza. 4

5 2.) A nem biztosított magyar, valamint a nem magyar állampolgárok, a jogi személyiséggel és a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek által igénybevett térítésköteles egészségügyi szolgáltatások A nem biztosított magyar, valamint a nem magyar állampolgár által igénybevett egészségügyi szolgáltatás térítéshez kötött egészségügyi ellátásnak minősül. Ez alól kivételt jelent, ha a Magyar Köztársaság az érintett állammal nemzetközi szerződésben az ellátások egy részére vagy a teljes ellátásra - viszonossági alapon - térítésmentességben állapodott meg. A kétoldalú megállapodások jellemzője, hogy általában a sürgősségi ellátást térítésmentesen kell biztosítani, viszont az azt meghaladó szolgáltatásokért térítési díjat kell fizetni. E körben az adott országgal kötött szerződés rendelkezései az irányadóak. Tehát amennyiben sürgősségi ellátást nyújtunk külföldi állampolgárnak, úgy annak térítésmentességére vagy térítési díjhoz kötöttségére az adott országgal kötött szerződés az irányadó (8. sz. melléklet). A nem sürgősségi ellátás minden esetben térítéshez kötött egészségügyi ellátásnak minősül. Ezen szolgáltatásokért fizetendő díjtételeket a 6., laborvizsgálatok esetében a 11. sz. melléklet, illetve alapellátás vonatkozásában az 7. sz. melléklet tartalmazza. 5

6 II. A TÉRÍTÉSI DÍJAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRA, MEGFIZETÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 1.) A részleges vagy teljes térítéshez kötött egészségügyi szolgáltatást igénybe vevő személyt a felvevő ill. az ellátást végző orvos köteles tájékoztatni a térítési díjfizetési kötelezettségről és annak e szabályzat szerinti mértékéről, ill. várható mértékéről. A tájékoztatás megtörténtét a szolgáltatást igénybe vevő aláírásával igazolja (5.sz.nyomtatványminta). Ezen tájékoztatás megtörténtét igazoló aláírást a betegdokumentáció részeként kell kezelni. A térítési díj szabályzatot az intézet hirdetőtáblájára, valamint a rendelőintézet földszintjén ki kell függeszteni. A szabályzat egy példányát valamennyi fekvő- és járóbeteg ellátást végző munkahelyre ki kell adni. 2.) A térítési díj megfizettetésének kezdeményezése az ellátást végző orvos kötelessége. Leletet, zárójelentést addig nem lehet kiadni, amíg a fizetés meg nem történik, illetve a beteg a kötelezvényt alá nem írta. Ennek érdekében a beteget ill. hozzátartozóját, amennyiben igényli kísérővel kell a fizetőhelyre küldeni. 3.) Amennyiben a biztosított beteg részleges vagy teljes térítéshez kötött szolgáltatást vesz igénybe, az olyan ellátásért, melyre térítés nélkül jogosult, térítési díj nem számítható fel. 4.) Az elvégzett szolgáltatásokért a fizetendő díjat a szolgáltatást igénybevevőnek, vagy a megrendelőnek kell megfizetni. 5.) Az egészségügyi szolgáltatásokról az intézmény pénzügyi osztálya számlát bocsát ki. A térítési díj beszedéséről gondoskodik. 6.) Az elvégzett szolgáltatás dokumentációját, eredményét, leletét, a vizsgálatok összegzéséről szóló igazolást a pénztári befizetést igazoló nyugta bemutatását követően kell lehetőség szerint az igénylőnek átadni. 7.) A betegek által történő orvosválasztás érvényességéhez orvosválasztási nyilatkozat (4. sz. nyomtatványminta) kitöltése szükséges 3 példányban, melyet a betegnek és a választott orvosnak is el kell látnia kézjegyével. Az aláírt orvosválasztási nyilatkozat 1 példánya a biztosított egészségügyi dokumentációjának a részét képezi, egy-egy példányt pedig a választott orvos és a biztosított kap. 6

7 III. AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKÉRT FIZETENDŐ DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁRA, SZÁMLÁZÁSÁRA ÉS BEHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK 1.) Számlázás: 1.) A szolgáltatást nyújtó szervezeti egység (fekvőbeteg osztály, szakrendelés, stb.) az elvégzett szolgáltatásról - a szabályzat mellékletét képező 1.sz. illetve 2.sz. nyomtatványminta alapján - írásbeli tájékoztatást ad a pénzügyi osztálynak. A szolgáltatásról szóló jegyzéken fel kell tüntetni a szolgáltatást igénybevevő személy azonosítására szolgáló személyi adatokat, amit személyi igazolvánnyal, útlevéllel kell egyeztetni. Ezen adatok hiányáért - amennyiben emiatt a szolgáltatás díja behajthatatlan marad - az adatok kitöltője anyagi felelősséggel tartozik. Amennyiben a szolgáltatást igénybe vevő hiányosan ad meg az ellátásához, számlázáshoz szükséges adatokat, úgy - bizonyítható módon - fel kell szólítani a hiányzó adatok pótlására. 2.) A nyújtott szolgáltatások alapján a pénztáros állítja össze a számlát, majd gondoskodik az ellenérték befizetettségéről, esetleg behajtásáról. 3.)A számlát a beteg távozása előtt át kell adni, aki legkésőbb a távozás napján köteles a számlát kiegyenlíteni. Amennyiben a számla kifizetésére nem kerül sor, úgy kötelezvényt (3. sz. nyomtatványminta) kell aláírattatni. Ennek elmaradása után írásban 8 napos fizetési határidővel a teljesítésre fel kell szólítani. Amennyiben fizetési kötelezettségének ezen határidőben nem tesz eleget, úgy az igényt bírósági úton (fizetési meghagyással) kell érvényesíteni. 4.) Sürgős esetben a számlázás és a pénzügyi rendezés utólagos. Nem sürgős esetben a szolgáltatás igénybevevője a szolgáltatás ellenértékét köteles előre megfizetni. 5.) Fekvőbeteg szakellátás igénybevétele esetén a szolgáltatást igénylő előleget köteles fizetni, mely beszámításra kerül az elbocsátást megelőző számlázás során. Amennyiben a számlázás alapja az ellátás időtartamára naponta meghatározott összeg, és a gyógykezelés időtartama nem állapítható meg előre, 10 naponként előre kell fizetni a várható szolgáltatások függvényében. Amennyiben a számlázás HBCS alapú, a várható HBCS szerinti forint érték 50 %-a fizetendő előre. 6.) Abban az esetben, ha térítésköteles szolgáltatás elvégzéséért az Intézmény emberi mulasztás miatt nem jut bevételhez, úgy a mulasztókkal szemben megtérítés céljából a gazdasági igazgató eljárást kezdeményez. 2.) Az ellenérték megfizetésének szabályai ügyeleti időben: a.) Az osztály köteles a pénztárból nyugta tömböt(átvételi elismervényt) vételezni, amely szigorú számadású nyomtatvány. (Mivel szigorú számadású bizonylatról van 7

8 szó, a tömböt a benne maradó tőpéldányokkal, a tömb teljes felhasználását követően, vissza kell szolgáltatni a pénztárnak!) b.) A szolgáltatást nyújtó orvos vagy az általa meghatalmazott szakdolgozó a szolgáltatás ellenértékét a nyugta kitöltése mellett átveszi a szolgáltatást igénybevevőtől. c.) Az ügyeleti szolgálatot követő munkanapon a pénzt köteles befizetni a pénztárnak. d.) A pénzügyi osztály az utólagosan kiállított számlát a szolgáltatást igénybevevő címére postán megküldi. 3.) A szolgáltatási díjak behajtása A behajthatatlan követelésekről - név szerinti - analitikus nyilvántartást vezet a vevőnyilvántartó, amelyet negyedévente köteles átadni az ügyvédnek behajtásra. IV. A TÉRÍTÉSI DÍJ MÉLTÁNYOSSÁGI ALAPON TÖRTÉNŐ ELENGEDÉSÉNEK ÉS MÉRSÉKLÉSÉNEK RENDJE A kórházigazgató főorvos - a gazdasági igazgató javaslata alapján - a szolgáltatásokat igénybe vevő személyi és családi körülményeire, szociális helyzetére tekintettel különös méltánylást érdemlő esetben a térítési díjat és költséget elengedheti, illetve mérsékelheti. 1. A térítési díj mérséklésének, elengedésének feltételei: - szolgáltatást igénybe vevő jövedelemmel nem rendelkezik és azt igazolni tudja, - ha van ugyan jövedelme - de a minimálbért nem éri el, - ha a nyugdíjkorhatárnál magasabb életkorú és a nyugdíja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét nem haladja meg, - ha rokkantsági járadékban részesül, - ha saját háztartásban három, vagy annál több gyermek eltartásáról gondoskodik, - ha saját háztartásában súlyosan fogyatékos gyermek eltartásáról gondoskodik, - továbbá az orvosi bizottság által megállapított egyéb különös méltánylást érdemlő esetekben. A térítési díj mérséklése vagy elengedése tárgyában a méltányossági jogkör gyakorlására csak a részleges térítési díjjal igénybe vehető, valamint a nem biztosított illetve külföldi állampolgárok esetében igénybe vett egészségügyi szolgáltatások elvégzése esetén kerülhet sor. 8

9 B. JOGSZABÁLYOK ÁLTAL NEM MEGHATÁROZOTT EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK DÍJAI I. STERILIZÁLÁS DÍJTÉTELEI (nettó) 1. Autokláv - doboz egység 290,-Ft + ÁFA - csomagolt egység csomagoló anyaggal és belső indikátorral 180,-Ft + ÁFA - textilcsomag egység (csak sterilizálás) 145,-Ft + ÁFA Számítási alap a doboz- és csomag egységhez: Doboz mérete (cm): egység: 30x15x09 (kesztyűs) 1 30x30x09 (közepes doboz) 2 30x30x30 (kocka doboz) 4 30x60x30 (nagy doboz) 8 2. Formalin gáz - csomag egység 435,- Ft + ÁFA - csomag egység csomagoló anyaggal és belső indikátorral 495,- Ft + ÁFA Csomag mérete (cm): egység: 5x10 (pl. Mayo tubus) 1 30x60 (pl. légzőkör) 10 A különböző csomag nagyságok ezen két méret között változnak az eszközök nagyságától függően. 3. Plazma 1 menet Ft + ÁFA II. SZÁLLÍTÁSI DÍJ (bruttó) 100,-Ft/km január 1-től: 120 Ft/km III. TAKARÍTÁSI DÍJ (nettó) 380 Ft/m 2 /hó IV. SZEMÉTSZÁLLÍTÁSI DÍJ (nettó) Kommunális-hulladék szállítás 25 Ft/m 2 /hó V. ESZKÖZHASZNÁLAT (nettó) 100 Ft/óra/hó 9

10 VI. HALOTTAK ELLÁTÁSÁVAL KAPCSOLATOS DÍJAK (bruttó) HŰTÉSI DÍJ: Halottvizsgálati bizonyítvány kitöltését követő naptól Ft/nap A halottak végtisztességre felkészítését a JLB Részvét Kft végzi. VII. ENERGIA DÍJTÉTELEK (ÁFA nélkül) 1. Fűtés Ft/légm 3 /év +ÁFA (Semmelweis) Ft/légm 3 /év + ÁFA (Diósgyőr) 2. Melegvíz Ft/m 3 + ÁFA (Semmelweis) Ft/m 3 + ÁFA (Diósgyőr) Ft/GJ+ÁFA (Aqua-Heal Kft.: hőmennyiségmérőn mért energia számlázásához) 3. Villamosenergia 40,00 Ft/kWó + ÁFA 4. Hidegvíz - víz és csatornadíj 770,00 Ft/m 3 + ÁFA VIII. MOSODAI DÍJ (ÁFA nélkül) 267,-Ft/kg + ÁFA IX. PARKOLÁSI DÍJ (bruttó ár) Parkolási díj 400.-Ft/alkalom február 1-től 500.-Ft/alkalom Parkolási matricák (bruttó ár): átvétele: január 25. napjától Matrica (dolgozói) Ft Matrica (nem dolgozók részére) Ft évi parkolási matricák átvétele: január 31. napjától Matrica (dolgozói) Ft Matrica (nem dolgozók részére) Ft A évi matricák február 10-ig érvényesek. A megvásárolt matricát nem vásároljuk vissza. 10

11 X. DOKUMENTÁCIÓ MÁSOLÁSI, SOKSZOROSÍTÁSI, ÜGYKEZELÉSI DÍJ (bruttó) - ügykezelési díj (adatkérés esetén) Ft/ügy - kórlapok, betegdokumentáció 110 Ft/oldal XI. NEM INTÉZMÉNYI DOLGOZÓK RÉSZÉRE BEÍRATKOZÁSI DÍJ (bruttó) Könyvtár: 1.500,-Ft/év XII. TELEFON DÍJTÉTELEK (bruttó) Belső telefonhálózat magáncélú használatának percdíjai D Í J A K Ft HÍVÁSI KATEGÓRIÁK Percenként Csúcsidő Csúcsidőn kívül Kapcsolási díj Fixdíj Helyi 11,10 5,55 4 Helyközi I. 22,50 11,25 4 Helyközi II. 22,50 11,25 4 Belföldi távolsági 30,00 15,00 4 Pannon GSM 75,00 47,50 4 T-Mobil 69, , Vodafone 76,25 56,25 4 Nemzetközi 1. 56,25 Nemzetközi 2. 67,50 Nemzetközi 3. 82,50 Nemzetközi ,25 Nemzetközi ,50 Nemzetközi ,25 Nemzetközi ,00 Nemzetközi ,00 Nemzetközi ,75 Nemzetközi ,10 Nemzetközi ,00 Belföldi tudakozó 63,00 Tudakozó Plusz 125,00 Nemzetközi tudakozó 142,00 Csúcsidő: A Taxavin szoftver által készített lista alapján egy összegben kerül kiszámlázásra. A Telenor szerződéses mobiltelefonok használati díjai: - ügyeleti telefonok használatáért a dolgozónak nem kell fizetni, - igazgatóság által meghatározottak körében az alapdíj 20 %-t, plusz a forgalmi költséget kell a dolgozónak kifizetnie, - igazgatóság által meghatározottak körében a teljes költség 20 %-t kell a dolgozónak kifizetnie arra tekintettel, hogy a munkáltató által biztosított mobiltelefon magáncélú használata természetbeni juttatásnak minősül, és 54 %-os adó terheli. 11

12 XIII. ORVOSGARZON DÍJTÉTELEI Lakbér 24 m 2 esetén: 25 m 2 esetén: MISEK dolgozói: Más intézményben dolgozók: MISEK dolgozói: Más intézményben dolgozók: Megnevezés 1 fő 2 fő 3 fő 1 fő 2 fő 3 fő 1 fő 2 fő 3 fő 1 fő 2 fő 3 fő Szemétdíj Közös költség (ÉMÁSZ, Takarítás) Melegvíz (3m3/fő/hó) Rendelkezésre állás + karbant. (fűtési szezonon kívül) Fűtési díj lm 3 fűtési szezonban (fűtés+rend.állás+karbant.) Félhavi fűtéssel lm 3 (félhavi fűtés+rend.állás+karbant.) Fűtési szezonon kívül Félhavi fűtéssel Fűtési szezonban

13 XIV. HELYISÉGHASZNÁLATI-, TERÜLETHASZNÁLATI DIJ (bruttó) Ft/alkalom XV. VENDÉGSZOBA (bruttó) Ft/éjszaka/szoba XVI. ÉLELMEZÉSI NORMÁK, TÉRÍTÉSI DÍJAK Hatálya: norma: augusztus 1-től térítési díj: augusztus 11-től 1.) Ellátotti élelmezési norma (ÁFA nélkül)( 43/1999. Kr. R. 45. (1)) - fekvőbetegek 550,- Ft/nap 2.) Alkalmazotti élelmezési norma (ÁFA nélkül) - normál-, és reggeli 83,-Ft kötelező: ebéd 215,-Ft napi: 298,-Ft - diétás: normál: reggeli 120,-Ft és kötelező ebéd 310,-Ft napi: 430,-Ft 3.) Térítési díjak (bruttó) TÉRÍTÉSI DÍJAK Nem kötelező Kötelező Reggeli Ebéd NORMÁL, Összesen: Reggeli Ebéd DIÉTA, Összesen: VENDÉG NORMÁL DIÉTA Reggeli Ebéd Összesen: Érvényes: január 1-től (ÁFA emelkedés miatt) TÉRÍTÉSI DÍJAK Nem kötelező Kötelező NORMÁL Reggeli Ebéd Összesen: DIÉTÁS Reggeli Ebéd Összesen: VENDÉG NORMÁL DIÉTA Reggeli Ebéd Összesen: ) Egy Ft nyersanyagköltségre vetített rezsi szállítási költség nélkül 0,65.-Ft.

14 XVII. KÉNYELMI SZOLGÁLTATÁSOK Betegek által kérhető egyágyas/ két ágyas szobák, mint kényelmi szolgáltatások napi térítési díjai, illetve a betegek kísérői által kérhető elhelyezés díja. Az egyes kategóriák tartalma: A kategóriás szoba: szoba saját vizesblokkal, televízióval és légkondícionálóval B kategóriás szoba: szoba saját vizesblokkal (fürdő és WC) és televízióval, légkondícionáló nélkül C kategóriás szoba: szoba saját vizesblokkal (fürdő éswc), televízió és légkondícionáló nélkül D kategóriás szoba: szoba vizesblokk nélkül Aktív, krónikus ellátásban és a kísérők számára kérhető kényelmi szolgáltatások napi térítési díjai: Megnevezés Egyágyas szoba Kétágyas szoba A B C D A B C D Aktív ellátás Krónikus ellátás Kísérő elhelyezés XVIII. INTERNETHASZNÁLATI DÍJ BETEGEK RÉSZÉRE bruttó 600 Ft / megkezdett naptári nap M i s k o l c, július 15. Dr. Tóth László ügyvezető igazgató

15 1.sz. melléklet Az ápolási osztályon nyújtott szolgáltatásokért fizetendő részleges térítési díjak Érvényes: augusztus augusztus 31.-ig: Az ápolási osztályon az Intézménybe szóló orvosi beutalás alapján történő elhelyezés és ápolás részleges térítési díja Ft/nap: az ápolás első 15 napja, majd az első szerződésmódosítást követően napra, Ft/nap: az ápolási 181. napjától. Az ellátásnak a beutalási rendtől eltérő igénybevétele esetén 4.000,-Ft egyszeri díjat a felvételre jelentkezéskor, 400,- Ft/nap plusz ápolási díjat az ellátás időtartamára felszámítunk. Érvényes: szeptember 1. Az ápolási osztályon az Intézménybe szóló orvosi beutalás alapján történő elhelyezés és ápolás részleges térítési díja Ft/nap: a szerződés első 6 hónapjára, Ft/nap: a 7. hónap 1. napjától. Az ellátásnak a beutalási rendtől eltérő igénybevétele esetén 4.000,-Ft egyszeri díjat a felvételre jelentkezéskor, 400,- Ft/nap plusz ápolási díjat az ellátás időtartamára felszámítunk. A változás a szeptember 1-én és azt követően megkötött szerződésekre és szerződésmódosításokra vonatkozik.

16 1/A.sz. melléklet Tartósan krónikus osztályon fekvő betegek esetében fizetendő részleges térítési díj A krónikus osztályon hat hónapnál tovább fekvő betegek esetében az intézmény jogosult a hetedik hónap első napjától kezdődően részleges térítési díjat kérni a betegtől, melynek értéke az aktuális 284/1997. Korm. Rendelet 1. sz. mellékletének 5. pontja szerint alakul. 800 Ft/nap Az orvosválasztásért, a beutaló nélkül illetve a beutalási rendtől eltérő szolgáltatás igénybevételéért fizetendő térítési díjak mértéke 2.sz. melléklet A biztosított által fizetendő részleges térítési díj mértéke annak az összegnek a 30 %-a, ami az adott ellátásért a külön jogszabályban foglaltak szerint az egészségbiztosító felé elszámolható azzal, hogy a biztosított által fizetendő összeg nem haladhatja meg a 284/1997. (XII.23.) Korm. rendeletben meghatározott Ft összeget.

17 3.sz. melléklet A fogászati ügyelet igénybe vétele esetén fizetendő térítési díjak A közgyűlés (2005. május) által jóváhagyott térítési díj szabályzat értelmében a nem miskolci lakosok ill. Miskolcon tartózkodási hellyel nem rendelkező állampolgárok sürgős fogászati ellátásáért az alábbi térítési díjat kötelesek megfizetni: a) fogeltávolítás: 3000 Ft b.) vérzéscsillapítás térítésmentes c.) idegentest-eltávolítás -Acut: térítésmentes -Sürgősségi indikáció nélkül: 2500 Ft orvosi vizsgálati díj d.) törött fog lecsiszolása: 2500 Ft orvosi vizsgálati díj e.) gyökércsatorna megnyitása: 2500 Ft vizsgálati díj f.) előzőekhez szükséges érzéstelenítés 500 Ft fogászati rtg intraorális felvétel 1500 Ft orális felvétel 4000 Ft

18 A rendeletek által meghatározott szolgáltatásokért fizetendő térítési díjak (284/1997. Korm.R., 89/1995. Korm. R.) 4.sz. melléklet 1. Lőfegyvert munkakörükből eredően tartani szándékozó, illetve tartó személyek (I. csoport) lőfegyvertartásra való egészségi alkalmasságának pszichológiai vizsgálata a) első fokon Ft b) másodfokon Ft 2. Lőfegyvert tartani szándékozó, illetve tartó személyek (II. csoport) lőfegyvertartásra való a) orvosi alkalmassági vizsgálata aa) első fokon Ft ab) másodfokon Ft b) pszichológiai alkalmassági vizsgálata ba) első fokon Ft bb) másodfokon Ft 3. Gépjármű-vezetői, belvízi hajózási szolgálati és belvízi kedvtelési célú vízijárművezetői alkalmassági vizsgálat, III. és IV. osztályú tengeri kedvtelési célú tengeri vízijármű-vezetők időszakos és soron kívüli alkalmassági vizsgálata a) ha a 40. életévét még nem töltötte be: aa) első fokon Ft ab) másodfokon Ft b) ha a 40. életévét betöltötte, de a 60. életévét még nem érte el: ba) első fokon Ft bb) másodfokon Ft c) ha a 60. életévét betöltötte: ca) első fokon Ft cb) másodfokon Ft 4. Alkohol szintjének kimutatása érdekében végzett vér- és vizeletvétel Ft 5. Kábítószer szintjének kimutatása érdekében végzett a) vérvétel Ft

19 b) vizeletvétel Ft 6. Látlelet kiadása Ft 7. Részeg személy detoxikálása Ft 8. Kábítószer hatása alatt álló személy akut ellátása Ft 9. Tengeri hajózási egészségi alkalmassági vizsgálat a) tengeri hajózási szolgálatot teljesítő személy alkalmassági vizsgálata aa) az egészségi alkalmasság első vizsgálata Ft ab) az egészségi alkalmasság időszakos vizsgálata Ft ac) az egészségi alkalmasság soron kívüli vizsgálata Ft b) I. és II. osztályú tengeri kedvtelési célú tengeri vízijármű-vezetők alkalmassági vizsgálata ba) az egészségi alkalmasság első vizsgálata Ft bb) az egészségi alkalmasság időszakos vizsgálata Ft bc) az egészségi alkalmasság soron kívüli vizsgálata Ft c) III. és IV. osztályú tengeri kedvtelési célú tengeri vízijármű-vezetők első Ft alkalmassági vizsgálata 10. Jogszabály által elrendelt orvosszakértői vizsgálatok és szakvéleményezés, kivéve, ha a vizsgálatra és szakvéleményezésre társadalombiztosítási vagy szociális juttatásra, kedvezményre való jogosultság megállapítása céljából Ft kerül sor 11. Hivatásos sportolók sportegészségügyi vizsgálata Ft 12. Hivatásos sportolók további sportegészségügyi szakvizsgálata Az adott ellátásnak a közfinanszírozásban érvényesíthető díja 13. Repülő-egészségügyi alkalmassági vizsgálat a) 1. egészségügyi osztály aa) első, illetve kibővített (terheléses EKG, Ft teljes körű szemészeti vagy teljes körű fül-orr-gégészeti vizsgálatra is kiterjedő) vizsgálat ab) időszakos vizsgálat Ft b) 2. egészségügyi osztály ba) első, illetve kibővített (terheléses EKG vizsgálatra is kiterjedő) vizsgálat Ft

20 bb) időszakos vizsgálat Ft c) 3. egészségügyi osztály ca) első, illetve kibővített (terheléses EKG, Ft teljes körű szemészeti vagy teljes körű fül-orr-gégészeti vizsgálatra is kiterjedő) vizsgálat cb) időszakos vizsgálat Ft 14. Az a mellkas-szűrővizsgálat (tüdőszűrés), melynek igénybevételére nem az egészségügyi hatóság által a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló miniszteri rendelet szerint kötelezően elrendelt szűrővizsgálat keretében, vagy nem a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzősét és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló miniszteri rendelet szerinti korhoz kötött szűrővizsgálat keretében, vagy nem a jogszabály által előírt, a szakképzésről szóló évi LXXVI. törvény 2. (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti szakképzési intézményekben oktatásban részesülők szakmai alkalmassági vizsgálatai keretében kerül sor. A mellkasszűrővizsgálat közfinanszírozásban érvényesíthető díja 15. A foglalkoztathatóság szakvéleményezése 3100 Ft/fő/eset. 16. Foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok "D" foglalkozás-egészségügyi osztály esetében: "C" foglalkozás-egészségügyi osztály esetében: "B" foglalkozás-egészségügyi osztály esetében: "A" foglalkozás-egészségügyi osztály esetében: 17. A munkaügyi központ, valamint a szakképző intézmény által eltérő megállapodás hiányában fizetendő díjak: A munkaügyi központ, valamint a szakképző intézmény által beutalt személy: 1. munkaköri alkalmassági vizsgálata a közhasznú munka előkészítése érdekében: 2. Szakmai alkalmassági vizsgálata beiskolázás előkészítése érdekében: 3. Szakmai alkalmassági vizsgálata munkaközvetítés előkészítése érdekében: 4. A települési önkormányzat által a rendelkezésre állási támogatásra jogosultak közcélú foglalkoztatása esetén a beutalt személy munkaköri alkalmassági vizsgálata: Ft Ft Ft Ft Ft/fő/eset

21 5. sz. melléklet A kötelező egészségbiztosítás ellátásai keretébe nem tartozó egészségügyi szolgáltatások díjtételei 1. Esztétikai - nem rekonstrukciós célra - plasztikai sebészeti műtéti eljárások, beavatkozások Külsőfül alaki korrekciója: Ft Orrkorrekció: Ft Emlőplasztika: - protézis: Ft + protézis - felvarrás: Ft - csökkentés: Ft Hegkimetszés: Ft í Ráncplasztika arcon: Ft Szőrtelenítés (epilációk): Ft kezelésenként Dermabrasio: Ft kezelésenként Tetoválás eltávolítása: Ft Excisio Ft Alsó szemhéj plasztika Ft Felső szemhéj plasztika Ft Zsírszívás területenként Ft Hasplasztika Ft Felkarplasztika Ft Combplasztika Ft 2. Nem orvosi indikációra végzett terhességmegszakítás Terhesség megszakítás, nem orvosi indikációra:az évi LXXIX. tv., illetve a 32/92. (XII.23.) NM rend. szabályozza. Nem az intézmény bevétele. 3. Női sterilizáció, nem orvosi indikációra: Férfi sterilizáció, nem orvosi indikációra: Ft Ft 4. 4D Ultrahangkép, DVD díja: Szülészeti osztály Alapítványa által meghatározott, részükre fizetendő

Jirkovszkyné Szép Mária főosztályvezető Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai Főosztály

Jirkovszkyné Szép Mária főosztályvezető Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai Főosztály MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE ESZ:746.274/2006. Javaslat a Semmelweis Kórház- Rendelőintézet és Egyetemi Oktató Kórház, valamint a Diósgyőri Kórház- Rendelőintézet egységes Térítési Díj Szabályzatának

Részletesebben

Kitöltési útmutató az E-adatlaphoz V1.2

Kitöltési útmutató az E-adatlaphoz V1.2 Kitöltési útmutató az E-adatlaphoz V1.2 Változás jegyzék Módosítás dátuma Módosítás jellege Érintett oldalak 2014.10.03 Változás 4. oldal 2014.12.10 Kiegészítés 3. oldal 2. ú melléklet Leírás NYOMT_AZON

Részletesebben

350/2012. (XII. 12.) Korm. rendelet

350/2012. (XII. 12.) Korm. rendelet 350/2012. (XII. 12.) Korm. rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról szóló 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet, valamint a térítési díj ellenében igénybe vehetı egyes egészségügyi szolgáltatások

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a jogviszony-ellenőrzés változásairól, és a külföldön biztosítottak magyarországi egészségügyi ellátásáról

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a jogviszony-ellenőrzés változásairól, és a külföldön biztosítottak magyarországi egészségügyi ellátásáról Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár tájékoztatója a jogviszony-ellenőrzés változásairól, és a külföldön biztosítottak magyarországi egészségügyi ellátásáról (Sajtóanyag 2009. június 25.) A kötelező

Részletesebben

Valamennyi egészségügyi egységben ki kell függeszteni az alábbi feliratot:

Valamennyi egészségügyi egységben ki kell függeszteni az alábbi feliratot: A jogosultság igazolása során első lépésként a beteg állampolgárságát kell megállapítani. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. Törvény 26. par. (2) bekezdése alapján "a beteg - amennyiben ezt egészségi

Részletesebben

Laboratóriumi vizsgálatok ABC sorrendben A BKM Kórház Központi Klinikai Laboratóriumban

Laboratóriumi vizsgálatok ABC sorrendben A BKM Kórház Központi Klinikai Laboratóriumban Laboratóriumi vizsgálatok ABC sorrendben A BKM Kórház Központi Klinikai Laboratóriumban A vizsgálat megnevezése németpont/vizsgálat WHO kód Aktivált parciális tromboplasztin idő 267 28621 Allergénspecifikus

Részletesebben

Külföldiek egészségügyi ellátása. Egészségügyi ellátás az EU-ban. Balatonfüred, 2009. szeptember 12.

Külföldiek egészségügyi ellátása. Egészségügyi ellátás az EU-ban. Balatonfüred, 2009. szeptember 12. Balatonfüred, 2009. szeptember 12. Külföldiek egészségügyi ellátása Magyarországon, Egészségügyi ellátás az EU-ban Dr. Lengyel Balázs Nemzetközi és Európai Integrációs Főosztály Országos Egészségbiztosítási

Részletesebben

Egészségügyi ellátások. Alapellátás és Járóbeteg-ellátás: Az ellátásért 10 eurót kell fizetni a biztosítottnak évente.

Egészségügyi ellátások. Alapellátás és Járóbeteg-ellátás: Az ellátásért 10 eurót kell fizetni a biztosítottnak évente. Egészségügyi ellátások Ausztria: Alapellátás és Az ellátásért 10 eurót kell fizetni a biztosítottnak évente. Átlagban 8-10 eurót kell fizetni naponta, de ez tartományonként változik. 28 nap a felső korlát.

Részletesebben

. 7-ágaywéa Hivatala. trkezctt' 2006 NOV 3 0. Tisztelt Elnök Asszony! bizottsági módosító javaslatot

. 7-ágaywéa Hivatala. trkezctt' 2006 NOV 3 0. Tisztelt Elnök Asszony! bizottsági módosító javaslatot . 7-ágaywéa Hivatala szám. T`40 3jA~3 Magyar Országgyűlés Egészségügyi Bizottsága trkezctt' 2006 NOV 3 0. Bizottsági módosító javaslat Dr. Szili Katalin asszonynak, az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt

Részletesebben

Szabályzat. a Keszthelyi Városi Kórházban térítés ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásokról. Érvényes: 2007.

Szabályzat. a Keszthelyi Városi Kórházban térítés ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásokról. Érvényes: 2007. Szabályzat a Keszthelyi Városi Kórházban térítés ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásokról Érvényes: 2007. december 22-től Jóváhagyta: dr. Radics Sándor megbízott főigazgató Készítette: Kertész

Részletesebben

1 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet

1 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet TISZTELT BETEGEINK! A hatályos jogszabályok alapján az alábbi ellátásokértszolgáltatásokért praxisunkban a következő térítési díjakat kell fizetni (a társadalombiztosítás által teljesen nem finanszírozott,

Részletesebben

SZABÁLYZAT A TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETŐ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS A TÉRÍTÉS MÓDJÁRÓL

SZABÁLYZAT A TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETŐ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS A TÉRÍTÉS MÓDJÁRÓL Kanizsai Dorottya Kórház 8800 Nagykanizsa, Szekeres J. u. 2-8. Tel.: 06-93/502-000, T.fax: 06-93/502-064 SZABÁLYZAT A TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETŐ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS A TÉRÍTÉS MÓDJÁRÓL

Részletesebben

1408/71 rendelet: 12.; 72. cikk 574/72 rendelet: 10a.; 85.2. és 3. cikk

1408/71 rendelet: 12.; 72. cikk 574/72 rendelet: 10a.; 85.2. és 3. cikk MIGRÁNS MUNKAVÁLLALÓK SZOCIÁLIS BIZTONSÁGÁVAL FOGLALKOZÓ IGAZGATÁSI BIZOTTSÁG Lásd az Útmutatót a 3. oldalon E 405 ( 1 ) A BIZTOSÍTÁSI, FOGLALKOZTATOTTSÁGI VAGY MUNKANÉLKÜLISÉGI IDŐSZAKOK ÖSSZESÍTÉSÉRE,

Részletesebben

Laboratóriumi vizsgálatok WHO kód és Járóbeteg Szabályok szerint A BKM Kórház Központi Klinikai Laboratóriumban

Laboratóriumi vizsgálatok WHO kód és Járóbeteg Szabályok szerint A BKM Kórház Központi Klinikai Laboratóriumban Laboratóriumi vizsgálatok WHO kód és Járóbeteg Szabályok szerint A BKM Kórház Központi Klinikai Laboratóriumban WHO kód A vizsgálat megnevezése németpont Beküldői /vizsgálat kompetencia 21013 Homocisztein

Részletesebben

7.19. Egészségügyi dokumentáció másolat kiadásának térítési díja... 17 8. Magyar biztosítással rendelkező betegek részére saját kérésükre

7.19. Egészségügyi dokumentáció másolat kiadásának térítési díja... 17 8. Magyar biztosítással rendelkező betegek részére saját kérésükre Tartalom 1. A szabályzat célja... 4 2. A szabályzat alkalmazási területe... 4 3. Hivatkozások... 4 4. A szabályzat tartalma... 5 5. Térítésmentesen igénybe vehető egészségügyi ellátások... 5 5.1 Egészségügyi

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! 1) Biztosítási jogviszony az EGT tagállamban végzett kereső tevékenység alapján

Tisztelt Ügyfelünk! 1) Biztosítási jogviszony az EGT tagállamban végzett kereső tevékenység alapján Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 2009. január 1-től hatályos 80. (5) bekezdése értelmében a Közösségi rendelet vagy a

Részletesebben

A magyarországi egészségügyi szolgáltatók a külföldről érkező személyeket az alábbi jogosultságigazolások alapján láthatják el.

A magyarországi egészségügyi szolgáltatók a külföldről érkező személyeket az alábbi jogosultságigazolások alapján láthatják el. TÁJÉKOZTATÓ A magyar egészségbiztosítás szolgáltatásainak nyújtására szerződött szolgáltatók számára az Európai Gazdasági Térség tagállamaiból, Svájcból valamint Magyarországgal egészségügyi ellátásra

Részletesebben

- 70 éves kortól 1 700,-

- 70 éves kortól 1 700,- TISZTELT BETEGEINK! A hatályos jogszabályok alapján az alábbi ellátásokértszolgáltatásokért praxisunkban a következő térítési díjakat kell fizetni (a társadalombiztosítás által teljesen nem finanszírozott,

Részletesebben

SZ27 TÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT

SZ27 TÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT E példány sorszáma: SZ27 TÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Jóváhagyta: Zábó Edina gazdasági igazgató Dr. Molnár Csaba mb. főigazgató Minőségügyi szempontból jóváhagyás előtt ellenőrizte: Kárpáti Zoltán minőségirányítási

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ERASMUS+ HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA A 2016/2017-ES TANÉVRE

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ERASMUS+ HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA A 2016/2017-ES TANÉVRE PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ERASMUS+ HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA A 2016/2017-ES TANÉVRE 1. A pályázati felhívás célja: A pályázni jogosult hallgatói számára Erasmus+ külföldi

Részletesebben

Egyesített Szent István és Szent László Kórház - Rendelőintézet TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA ALKALMAZÁSI TERÜLET...

Egyesített Szent István és Szent László Kórház - Rendelőintézet TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA ALKALMAZÁSI TERÜLET... TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA... 4 2. ALKALMAZÁSI TERÜLET... 4 3. AZ ILLETÉKESSÉG ÉS FELELŐSSÉG MEGHATÁROZÁSA... 4 4. FOGALMAK, DEFINÍCIÓK... 4 5. A SZABÁLYZAT LEÍRÁSA... 4 5.1. TÉRÍTÉSI DÍJ FIZETÉSÉRE

Részletesebben

DR. SCHMIDT PÉTER ALPOLGÁRMESTER ELÕTERJESZTÉSE JAVASLAT A TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETÕ EGYES ORVOSI SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJÁRÓL

DR. SCHMIDT PÉTER ALPOLGÁRMESTER ELÕTERJESZTÉSE JAVASLAT A TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETÕ EGYES ORVOSI SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJÁRÓL ... napirendi pont DR. SCHMIDT PÉTER ALPOLGÁRMESTER ELÕTERJESZTÉSE JAVASLAT A TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETÕ EGYES ORVOSI SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJÁRÓL A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2

A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2 1. oldal A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2 A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

INFORMÁCIÓKÉRÉS A CSALÁDI JUTTATÁSOKRA VALÓ JOGOSULTSÁGRÓL A CSALÁDTAGOK LAKÓHELYE SZERINTI TAGÁLLAMBAN

INFORMÁCIÓKÉRÉS A CSALÁDI JUTTATÁSOKRA VALÓ JOGOSULTSÁGRÓL A CSALÁDTAGOK LAKÓHELYE SZERINTI TAGÁLLAMBAN MIGRÁNS MUNKAVÁLLALÓK SZOCIÁLIS BIZTONSÁGÁVAL FOGLALKOZÓ IGAZGATÁSI BIZOTTSÁG Lásd az Útmutatót a 4. oldalon E 411 ( 1 ) INFORMÁCIÓKÉRÉS A CSALÁDI JUTTATÁSOKRA VALÓ JOGOSULTSÁGRÓL A CSALÁDTAGOK LAKÓHELYE

Részletesebben

Térítési díj Szabályzat

Térítési díj Szabályzat Gálfi Béla Nonprofit Kft 2013 Pomáz, Mártírok útja 22. Tel.: 06-26-525-650 Fax: 06-26-325-370 E-mail: therapie@mail.datanet.hu Honlap: www.galfi.hu Térítési díj Szabályzat Dr. Bujdosó Zoltán orvos igazgató

Részletesebben

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL A Magyarországon egészségügyi szolgáltatásra jogosult személyek, akik Magyarországon, vagy az Európai

Részletesebben

Doktor24 Labor Vizsgálati Csomagok*

Doktor24 Labor Vizsgálati Csomagok* Doktor24 Labor Vizsgálati Csomagok* Szolgáltatás megnevezése Kis labor (Teljes vérkép, vörösvértest-süllyedés, vércukor, koleszterin) Nagy labor (Teljes vérkép, vércukor, vörösvértest-süllyedés, TSH, LDL-,

Részletesebben

I.fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A szabályzat célja és hatálya

I.fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A szabályzat célja és hatálya A Pécsi Tudományegyetem térítési díj ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásainak szabályzata I.fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat célja és hatálya 1. A szabályzat célja, hogy az egyéni

Részletesebben

(Nagy laborban szereplő TSH eltérés esetén automatikusan elvégzi a labor, ennek költsége ebben az esetben utólag fizetendő)

(Nagy laborban szereplő TSH eltérés esetén automatikusan elvégzi a labor, ennek költsége ebben az esetben utólag fizetendő) Doktor24 Labor Vizsgálati Csomagok* Szolgáltatás megnevezése Kis labor (Teljes vérkép, vörösvértest-süllyedés, vércukor, koleszterin) Nagy labor (Teljes vérkép, vércukor, vörösvértest-süllyedés, TSH, LDL-,

Részletesebben

M I S K O L C I S E M M E L W E I S K Ó R H Á Z É S E G Y E T E M I O K T A T Ó K Ó R H Á Z

M I S K O L C I S E M M E L W E I S K Ó R H Á Z É S E G Y E T E M I O K T A T Ó K Ó R H Á Z M I S K O L C I S E M M E L W E I S K Ó R H Á Z É S E G Y E T E M I O K T A T Ó K Ó R H Á Z 3 5 2 9 Miskolc, Csabai kapu 9-11. Tel.: (46) 555-666, Fax: (46) 555-601 E-mail: igazgato@misek.hu BETEGTÁJÉKOZTATÓ

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT TÜDŐGYÓGYINTÉZETE, FARKASGYEPŰ ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. február 22-i ülésére

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT TÜDŐGYÓGYINTÉZETE, FARKASGYEPŰ ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. február 22-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ RENDELŐINTÉZET, VESZPRÉM VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT TÜDŐGYÓGYINTÉZETE, FARKASGYEPŰ Szám: 02/21/2007. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

Részletesebben

31997 R 0118: A Tanács 1996.12.2-i 118/97/EGK rendelete (HL L 28. szám, 1997.1.30., 1. o.), az alábbi módosításokkal:

31997 R 0118: A Tanács 1996.12.2-i 118/97/EGK rendelete (HL L 28. szám, 1997.1.30., 1. o.), az alábbi módosításokkal: 2. A SZEMÉLYEK SZABAD MOZGÁSA A. SZOCIÁLIS BIZTONSÁG 1. 31971 R 1408: A Tanács 1971. június 14-i 1408/71/EGK rendelete a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló

Részletesebben

SZABÁLYZAT Központ Tárgy: Térítési díjak Lap: 1/ 6

SZABÁLYZAT Központ Tárgy: Térítési díjak Lap: 1/ 6 Tárgy: Térítési díjak Lap: 1/ 6 1. A kötelező egészségbiztosítás ellátási keretében igénybe nem vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjai. Megnevezés Lőfegyvert munkakörükből eredően tartani

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Tájékoztatója Egyetemi Hallgatók Egészségbiztosításáról Magyarországon 1

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Tájékoztatója Egyetemi Hallgatók Egészségbiztosításáról Magyarországon 1 Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Tájékoztatója Egyetemi Hallgatók Egészségbiztosításáról Magyarországon 1 Magyar állampolgár hallgatók egészségbiztosítása Amennyiben az Eötvös Loránd Tudományegyetem

Részletesebben

Doktor24 Egyedi Szolgáltatások Díjszabása

Doktor24 Egyedi Szolgáltatások Díjszabása Doktor24 Egyedi Szolgáltatások Díjszabása Belgyógyászati áttekintő Tüdőszűrő röntgen (PA mellkas felvétel) Hasi és kismedencei ultrahang Nyaki (carotis és pajzsmirigy) ultrahang Ízületi ultrahang Echokardiográfiai

Részletesebben

TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETŐ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK SZABÁLYZATA

TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETŐ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK SZABÁLYZATA Iktatószám: 288-1/2016. TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETŐ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK SZABÁLYZATA Készítette: Kozmáné Farkas Katalin gazdasági igazgató Ellenőrizte: Rédai Marianna minőségirányítási

Részletesebben

Egészségügyi szolgáltatások térítési díj szabályzata Sz 25

Egészségügyi szolgáltatások térítési díj szabályzata Sz 25 E példány sorszáma: Egészségügyi szolgáltatások térítési díj szabályzata Sz 25 Készítette: Engert Ferenc gazdasági igazgató Jóváhagyta és kiadását elrendelte: Dr. Csizmadia Csaba főigazgató főorvos 1/25

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselő-testületnek - Sárospatak Város Rendelőintézetének

Részletesebben

SZ-NK-13 A TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETŐ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS A TÉRÍTÉS MÓDJÁRÓL

SZ-NK-13 A TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETŐ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS A TÉRÍTÉS MÓDJÁRÓL SZ-NK-13 SZABÁLYZAT A TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETŐ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS A TÉRÍTÉS MÓDJÁRÓL A PÉLDÁNY SORSZÁMA: A PÉLDÁNY TULAJDONOSA NÉV: MUNKAKÖR: A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Mobilitásgarancia füzet

Mobilitásgarancia füzet Mobilitásgarancia füzet Minőségi használt autók. Garanciával. Mobilitásgarancia Fontos tudnivalók Kérjük, figyelmesen olvassa el a klubkártya használatáról szóló jelen fejezetet, mielőtt szolgáltatásainkat

Részletesebben

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL A biztosítottak körében már ismert E-111 jelű nyomtatványt 2005. november 1-jétől Magyarországon

Részletesebben

Rendelési idő: csütörtök 7:00-10:00 Vérvétel díja: 3000 Ft Sürgősségi felár: 5000 Ft (a labornaptól eltérő napon történő vérvétel esetén).

Rendelési idő: csütörtök 7:00-10:00 Vérvétel díja: 3000 Ft Sürgősségi felár: 5000 Ft (a labornaptól eltérő napon történő vérvétel esetén). Diabétesz Vese Vas-anyagcsere Ionok Labor vizsgálatok Rendelési idő: csütörtök 7:00-10:00 Vérvétel díja: 3000 Ft Sürgősségi felár: 5000 Ft (a labornaptól eltérő napon történő vérvétel esetén). Nagylabor

Részletesebben

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL A Magyarországon egészségügyi szolgáltatásra jogosult személyek, akik Magyarországon, vagy az Európai

Részletesebben

KOMLÓI EGÉSZSÉGCENTRUM, BÁNYÁSZATI UTÓKEZELŐ ÉS ÉJJELI SZANATÓRIUM EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

KOMLÓI EGÉSZSÉGCENTRUM, BÁNYÁSZATI UTÓKEZELŐ ÉS ÉJJELI SZANATÓRIUM EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT KOMLÓI EGÉSZSÉGCENTRUM, BÁNYÁSZATI UTÓKEZELŐ ÉS ÉJJELI SZANATÓRIUM EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT Egységes Egészségügyi Szolgáltatások Térítési Díjai Érvényes: 2016. április 01-től Készítette: Fejes Éva Gazdasági

Részletesebben

GOTTSEGEN GYÖRGY ORSZÁGOS KARDIOLÓGIAI INTÉZET. Szakellátás igénybevételének jogosultságáról, külföldi betegek ellátásának rendjéről

GOTTSEGEN GYÖRGY ORSZÁGOS KARDIOLÓGIAI INTÉZET. Szakellátás igénybevételének jogosultságáról, külföldi betegek ellátásának rendjéről GOTTSEGEN GYÖRGY ORSZÁGOS KARDIOLÓGIAI INTÉZET S Z A B Á L Y Z A T Készítette: Jóváhagyta:.. Dohnál Erika szervezési és minőségirányítási igazgató. Dr. Ofner Péter főigazgató főorvos Dokumentáció kódja:

Részletesebben

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ A. MELLÉKLET A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ AZ EGT-MEGÁLLAPODÁSBAN HIVATKOZOTT AZOK A JOGI AKTUSOK, AMELYEKET A 2003. ÁPRILIS 16-I CSATLAKOZÁSI OKMÁNY MÓDOSÍTOTT Az EGT-megállapodás

Részletesebben

Külföldiek egészségügyi ellátása Magyarországon és magyarok egészségügyi ellátása külföldön

Külföldiek egészségügyi ellátása Magyarországon és magyarok egészségügyi ellátása külföldön Külföldiek egészségügyi ellátása Magyarországon és magyarok egészségügyi ellátása külföldön Dr. Hódi Sándor Főosztályvezető-helyettes Nemzetközi és Európai Uniós Főosztály Tematika 1. Egészségügyi ellátások

Részletesebben

LABOR SZOLGÁLTATÁSOK ÁRJEGYZÉKE

LABOR SZOLGÁLTATÁSOK ÁRJEGYZÉKE LABOR SZOLGÁLTATÁSOK ÁRJEGYZÉKE Vérvétel (Blood sampling) 1.500 Ft CSOMAG VIZSGÁLATOK MEGNEVEZÉSE STD szűrés PCR I. csomag HPV kimutatás Trichomonas vagin. PCR Chlamydia trachom. PCR Gardnerella vagin.

Részletesebben

VIZITDÍJ ÉS KÓRHÁZI NAPIDÍJ MÉRTÉKEK

VIZITDÍJ ÉS KÓRHÁZI NAPIDÍJ MÉRTÉKEK Kedves Betegeink! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a hatályos jogi szabályozás szerint Önöknek a járó-beteg ellátás igénybevételekor VIZITDÍJAT, fekvő betegként történő ellátásukkor KÓRHÁZI NAPIDÍJAT

Részletesebben

1. SZ. Minisztérium Állami. MELLÉKLET Egészségügyi SZABÁLYZAT. Változat: 2 Központ

1. SZ. Minisztérium Állami. MELLÉKLET Egészségügyi SZABÁLYZAT. Változat: 2 Központ Tárgy: Térítési díjak Lap: 1/ 6 1. A kötelező egészségbiztosítás ellátási keretében igénybe nem vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjai. Megnevezés Lőfegyvert munkakörükből eredően tartani

Részletesebben

Tisztelt Elnök Asszony! bizottsági módosító javaslatot

Tisztelt Elnök Asszony! bizottsági módosító javaslatot orszagg l tala Magyar Országgyűlés Egészségügyi Bizottsága romá. r i 1o931454 Érkezett: 2006 NOV 3 0. Bizottsági módosító javaslat Dr. Szili Katalin asszonynak, az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról

Részletesebben

A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek

A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek 15.02.2006-15.03.2006 A beállított feltételeknek 589 felel meg a(z) 589 válaszból. Jelölje meg tevékenységének fő ágazatát. D -

Részletesebben

Térítési díjak: szakorvosi vizsgálatok és diagnosztika OEP által finanszírozott rendeléseken, biztosítási jogviszony hiányában

Térítési díjak: szakorvosi vizsgálatok és diagnosztika OEP által finanszírozott rendeléseken, biztosítási jogviszony hiányában Térítési díjak: szakorvosi vizsgálatok és diagnosztika OEP által finanszírozott rendeléseken, biztosítási jogviszony hiányában A biztosítással nem rendelkezők, szakrendelésenként (a diagnosztika vizsgálatok

Részletesebben

Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V. 8.) önkormányzati rendelete az Inárcsi Tipegő Bölcsőde térítési díjairól

Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V. 8.) önkormányzati rendelete az Inárcsi Tipegő Bölcsőde térítési díjairól Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V. 8.) önkormányzati rendelete az Inárcsi Tipegő Bölcsőde térítési díjairól Inárcs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

HALLGATÓI ERASMUS + ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT /2018-as TANÉV

HALLGATÓI ERASMUS + ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT /2018-as TANÉV HALLGATÓI ERASMUS + ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT - 2017 /2018-as TANÉV TANULMÁNYOK A Színház- és Filmművészeti Egyetem pályázatot hirdet az egyetem hallgatói részére tanulmányi ERASMUS+ ösztöndíj elnyerésére európai

Részletesebben

- - Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/ , Fax: 22/

- - Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/ , Fax: 22/ Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/454-050, Fax: 22/454-052 1. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM a 18. életévét betöltött tartósan beteg

Részletesebben

Térítési díjak: szakorvosi vizsgálatok és diagnosztika OEP által finanszírozott rendeléseken, biztosítási jogviszony hiányában

Térítési díjak: szakorvosi vizsgálatok és diagnosztika OEP által finanszírozott rendeléseken, biztosítási jogviszony hiányában Térítési díjak: szakorvosi vizsgálatok és diagnosztika OEP által finanszírozott rendeléseken, biztosítási jogviszony hiányában A biztosítással nem rendelkezők, szakrendelésenként (a diagnosztika vizsgálatok

Részletesebben

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok)

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) 2006.4.27. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 114/1 I (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 629/2006/EK RENDELETE (2006. április 5.) a szociális biztonsági rendszereknek

Részletesebben

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. (1) A rendelet 45.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. (1) A rendelet 45.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának 8/2008 (III.1. ) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 19/2007 (XII.14.) rendelettel módosított 11/2007. (IX.21.) rendelet módosításáról 1..

Részletesebben

Tapolcai Kórház Egészségügyi Nonprofit Kft. 8300 Tapolca, Ady E. u.1-3. TÉRITÉSI SZABÁLYZAT

Tapolcai Kórház Egészségügyi Nonprofit Kft. 8300 Tapolca, Ady E. u.1-3. TÉRITÉSI SZABÁLYZAT KÉSZÍTETTE: SIN JÓZSEF GAZDASÁGI IGAZGATÓ A DOKUMENTÁCIÓ KÓDJA: VERZIÓSZÁM: 02 TÉRITÉS JÓVÁHAGYTA: ÉRVÉNYBELÉPÉS IDŐPONTJA: FILE NÉV: TÉRITÉS OLDALAK SZÁMA: 33 MELLÉKLETEK SZÁMA: 4 2011.JANUÁR 1. ÉRVÉNYBELÉPÉSI

Részletesebben

HALLGATÓI ERASMUS + ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT /2017-es TANÉV

HALLGATÓI ERASMUS + ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT /2017-es TANÉV HALLGATÓI ERASMUS + ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT - 2016 /2017-es TANÉV SZAKMAI GYAKORLAT A Színház- és Filmművészeti Egyetem pályázatot hirdet az egyetem hallgatói részére ERASMUS+ ösztöndíj elnyerésére európai

Részletesebben

Kérjük, hogy a felvételhez hozza magával a következő dokumentumokat:

Kérjük, hogy a felvételhez hozza magával a következő dokumentumokat: Kérjük, hogy a felvételhez hozza magával a következő dokumentumokat: - FOT (fogyatékossági támogatás) vagy emelt családi pótlék határozat - rendszeres havi jövedelem igazolás - TAJ kártya fénymásolata

Részletesebben

TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZAT

TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZAT TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZAT Készítette: Jónás Rudolfné vezető kontroller... Ellenőrizte: Zelnik Krisztina minőségirányítási vezető... Jóváhagyta: Dr. Stankovics Éva főigazgató... Fenntartói jóváhagyás: 2015.

Részletesebben

A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (I. 27.) önkormányzati rendelete, a 8/2013.(III. 29.), a 25/2013.(XI.04.) és a 12/2014.(V.15.) önkormányzati rendeletekkel egységes szerkezetbe

Részletesebben

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája?

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája? MEMO/11/406 Brüsszel, 2011. június 16. Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai kártyája? Nyaralás: álljunk készen a váratlan helyzetekre! Utazást tervez az EU területén, Izlandra,

Részletesebben

Tisztelt Szülő/Gondviselő!

Tisztelt Szülő/Gondviselő! Tisztelt Szülő/Gondviselő! Tisztelettel tájékoztatom Önt, hogy az étkezési díj beszedése a 2015/16 tanévtől a szolgáltatást megelőzően, előzetes befizetéssel valósul meg. A szeptember havi díjat 2015.

Részletesebben

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 KÉRELEM ÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ I. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési

Részletesebben

TÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT. 2012.03.01 dátum. 2012.03.01 dátum 2012.03.01

TÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT. 2012.03.01 dátum. 2012.03.01 dátum 2012.03.01 XIII. KERÜLETI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. TÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Ottinger Vilmos Gazdasági igazgató 2012.03.01 dátum A dokumentáció kódja: Változat száma: SZAB- TÉRÍTÉSI 09

Részletesebben

HATÁRON ÁTLÉPŐ GÉPJÁRMŰVEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSÉNEK IGAZOLÁSA

HATÁRON ÁTLÉPŐ GÉPJÁRMŰVEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSÉNEK IGAZOLÁSA HATÁRON ÁTLÉPŐ GÉPJÁRMŰVEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSÉNEK IGAZOLÁSA A PSZÁF tájékoztatója a Magyar Köztársaság területére belépő külföldi telephelyű gépjárművek, valamint a magyar forgalmi rendszámú

Részletesebben

I. Fejezet: Általános rendelkezések

I. Fejezet: Általános rendelkezések I. Fejezet: Általános rendelkezések 1. Egészségügyi szolgáltatásra a biztosítással rendelkező és az azzal nem bíró, de az ellátás szempontjából vele egy tekintet alá eső személy (pl. járadékosok, GYES,

Részletesebben

TÉRÍTÉSI DÍJ ÉS TANDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL

TÉRÍTÉSI DÍJ ÉS TANDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 8105 Pétfürdő, Hősök tere 10., Telefon: 88/476-211, fax: 88/476-042 Adószám: 18926631-1-19 OM 100522 E-mail: kolping@kolpingpet.hu TÉRÍTÉSI

Részletesebben

../2010. (..) Korm. rendelet

../2010. (..) Korm. rendelet ../2010. (..) Korm. rendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet és a térítési díj ellenében igénybe vehető

Részletesebben

A beutalás nélkül igénybe vehető ellátások és a beutalásra jogosult orvosok

A beutalás nélkül igénybe vehető ellátások és a beutalásra jogosult orvosok közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. (9) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény

Részletesebben

Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskola Térítési- és Tandíj Szabályzata a 8/2014. (X.10.) KLIK elnöki utasítás alapján

Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskola Térítési- és Tandíj Szabályzata a 8/2014. (X.10.) KLIK elnöki utasítás alapján Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskola Térítési- és Tandíj Szabályzata a 8/2014. (X.10.) KLIK elnöki utasítás alapján I. Fejezet Általános rendelkezés 1. (1) A Szabályzat célja A Szabályzat célja, hogy

Részletesebben

LABORATÓRIUMBAN VÉGZETT VIZSGÁLATOK, ÉS A VIZSGÁLATOKKAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK TÜDŐGYÓGYINTÉZET TÖRÖKBÁLINT

LABORATÓRIUMBAN VÉGZETT VIZSGÁLATOK, ÉS A VIZSGÁLATOKKAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK TÜDŐGYÓGYINTÉZET TÖRÖKBÁLINT A LABORATÓRIUMBAN VÉGZETT VIZSGÁLATOK, ÉS A VIZSGÁLATOKKAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK TÜDŐGYÓGYINTÉZET TÖRÖKBÁLINT 1. A laboratórium címe: 2045. Törökbálint, Munkácsy Mihály út 70. Mb.Laborvezető: Dr.Surányi

Részletesebben

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2010. (XII. 21.) rendelete a helyi idegenforgalmi adóról

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2010. (XII. 21.) rendelete a helyi idegenforgalmi adóról 1 Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2010. (XII. 21.) rendelete a helyi idegenforgalmi adóról Módosítás: a) 3/2011 (II. 3.) ör. b) 50/2011 (XI. 28.) ör. c) 15/2014.

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA Hajdúhadház, 2012. június 18. A VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA

Részletesebben

A NEM BIZTOSÍTOTT BETEGEK ELLÁTÁSÁNAK TÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA

A NEM BIZTOSÍTOTT BETEGEK ELLÁTÁSÁNAK TÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA A NEM BIZTOSÍTOTT BETEGEK ELLÁTÁSÁNAK TÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyta: Dr. Kovács Gábor mb. főigazgató Kiadás dátuma Változás helye 2004. 01. 01. Bevezetés 2008. 01. 31. módosítása 2012. 09. 30. Finanszírozási-Kontrolling-és

Részletesebben

A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatók részére végzett vizsgálatok díja

A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatók részére végzett vizsgálatok díja A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatók részére végzett vizsgálatok díja Megnevezés: Szemészet szakorvosi vizsgálat Fül-orr-gégészeti szakorvosi vizsgálat Audiológiai szakvizsgálat Bőrgyógyászat szakorvosi

Részletesebben

Mikepércs Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2010. (XII.20.) számú KT rendelete

Mikepércs Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2010. (XII.20.) számú KT rendelete Mikepércs Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2010. (XII.20.) számú KT rendelete a szociális étkezésért, házi segítségnyújtásért, a gyermekétkezésért, a munkahelyi étkezésért, valamint a vendégétkezésért

Részletesebben

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít.

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2005. (IX. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról* Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

JELENTÉS A KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEKRŐL

JELENTÉS A KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEKRŐL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1036 JELENTÉS A KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEKRŐL

Részletesebben

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Ungarisch (Normativer Teil) 1 von 89 A. MELLÉKLET A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ AZ EGT-MEGÁLLAPODÁSBAN HIVATKOZOTT AZOK A JOGI

Részletesebben

Az utasítás hatálya. 1. Az utasítás hatálya a Pécsi Tudományegyetem valamennyi, egészségügyi szakellátásban részt vevő szervezeti egységére kiterjed.

Az utasítás hatálya. 1. Az utasítás hatálya a Pécsi Tudományegyetem valamennyi, egészségügyi szakellátásban részt vevő szervezeti egységére kiterjed. 6/2012. sz. Klinikai Főigazgatói Utasítás az 5./2009. sz. Klinikai Főigazgatói Utasítás módosításával egységes szerkezetben a külföldi személyek, illetve egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot

Részletesebben

Egységes szerkezet. 6/2010. (V.07.) önkormányzati rendelete

Egységes szerkezet. 6/2010. (V.07.) önkormányzati rendelete Egységes szerkezet Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV.19.) a 18/2011. (XII.16.) a 5/2012. (IV.26.) a 4/2013. (III.29.) és a 3/2015. (III.30.) rendeletekkel módosított

Részletesebben

Klinikai kémiai automaták bérlete és klinikai kémiai vizsgálatokhoz szükséges reagensek beszerzése

Klinikai kémiai automaták bérlete és klinikai kémiai vizsgálatokhoz szükséges reagensek beszerzése Klinikai kémiai automaták bérlete és klinikai kémiai vizsgálatokhoz szükséges reagensek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/85 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

ÁR- ÉS ZÓNA- TÁBLÁZAT 2017

ÁR- ÉS ZÓNA- TÁBLÁZAT 2017 ÁR- ÉS ZÓNA- TÁBLÁZAT 2017 2 DHL GLOBALMAIL BUSINESS HOGYAN MŰKÖDIK? JELLEMZŐK Tegye borítékba, és címezze meg a leveleket. Csomagolja be a leveleket a DHL-től kapott dobozba vagy zsákba. Töltse ki a légi

Részletesebben

Térítési díjak: szakorvosi vizsgálatok és diagnosztika OEP által finanszírozott rendeléseken, biztosítási jogviszony hiányában

Térítési díjak: szakorvosi vizsgálatok és diagnosztika OEP által finanszírozott rendeléseken, biztosítási jogviszony hiányában Térítési díjak: szakorvosi vizsgálatok és diagnosztika OEP által finanszírozott rendeléseken, biztosítási jogviszony hiányában A biztosítással nem rendelkezők, szakrendelésenként (a diagnosztika vizsgálatok

Részletesebben

A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT BELFÖLDI KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA

A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT BELFÖLDI KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT BELFÖLDI KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA A Marcali Városi Kulturális Központ kiküldetési rendjét a 1992.évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról, a személyi jövedelemadóról

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA 1. A pályázati felhívás célja: A pályázni jogosult hallgatói számára Erasmus+ külföldi részképzés

Részletesebben

Belföldi kiküldetési szabályzat

Belföldi kiküldetési szabályzat Testnevelési Egyetem Belföldi kiküldetési szabályzat Jóváhagyta a Testnevelési Egyetem Szenátusa 43/2015. sz. határozatával 1 ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A szabályzat célja, tartalma A Testnevelési Egyetem (továbbiakban:

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2010. (VII.02.) önkormányzati rendelete a köznevelési 1 intézményekben fizetendő térítési díj és tandíj megállapításának szabályairól Zalaegerszeg Megyei

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéhez 1 Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, időpontja:... Lakóhelye:...

Részletesebben

Gazdasági Szabályzat

Gazdasági Szabályzat GOTTSEGEN GYÖRGY ORSZÁGOS KARDIOLÓGIAI INTÉZET Gazdasági Szabályzat A kiemelt igény szintű Pénzgazdálkodási osztály Készítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta: Pethőné Tarnai Erzsébet gazdasági igazgató Dr. Keszthelyi

Részletesebben

Belföldi kiküldetési szabályzat

Belföldi kiküldetési szabályzat Testnevelési Egyetem Belföldi kiküldetési szabályzat A Szenátus elfogadta a 43/2015. számú határozatával. 2016. december 15-ig elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben. Módosító határozatok: 90/2016.

Részletesebben

Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala

Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Tel.: (36)-23-565-610, (36)-23-565-612 Fax: (36)-565-629 E-mail: hivatal@zsambek.hu Web: www.zsambek.hu 4. számú melléklet a 63/2006.

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. február 24-ei ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. február 24-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórháza Fıigazgatója E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. február 24-ei ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Az Országos Sportegészségügyi Intézet térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatásai

Az Országos Sportegészségügyi Intézet térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatásai Az Országos Sportegészségügyi Intézet térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatásai Bejelentkezés a sportorvosi engedélyhez szükséges szűrővizsgálatokra: 1. A honlapunkra való bejelentkezés után ON-LINE.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről

TÁJÉKOZTATÓ A Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről TÁJÉKOZTATÓ A Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről Hatályos: 2012. július 2-től Az Ercsi és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet (továbbiakban:

Részletesebben