EGÉSZSÉGÜGYI ÉS EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK DÍJ SZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGÉSZSÉGÜGYI ÉS EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK DÍJ SZABÁLYZATA"

Átírás

1 M I S K O L C I S E M M E L W E I S I G N Á C E G É S Z S É G Ü G Y I K Ö Z P O N T É S E G Y E T E M I O K T A T Ó K Ó R H Á Z N O N P R O F I T K F T Miskolc, Csabai kapu Tel.: (46) , Fax: (46) EGÉSZSÉGÜGYI ÉS EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK DÍJ SZABÁLYZATA Érvénybe lép: augusztus 1.

2 A. EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJAI A térítési díj ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásokról és térítési díjáról szóló többször módosított 284/1997./XII.23./ számú Korm. Rendeletben foglaltak alapján a biztosított által is csak részleges vagy teljes térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatások, valamint a nem biztosított magyar, valamint a nem magyar állampolgárok, a jogi személyiséggel és a jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok által igénybevett térítésköteles egészségügyi szolgáltatások díját, megfizetésének és behajtásának rendjét az alábbi s z a b á l y z a t b a n állapítjuk meg. A szabályzatban meghatározott díjtételeket a betegfelvételi helyeken jól látható módon ki kell függeszteni. I. A SZABÁLYZAT HATÁLYA A jelen szabályzat hatálya az alábbi térítésköteles egészségügyi tevékenységekre terjed ki. a) A részleges térítési díj fizetése ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások. 1.) Ápolási osztályon fekvő betegek által fizetendő részleges térítési díjakra. (1. sz. melléklet) 2.) Tartósan krónikus osztályon fekvő betegek esetében fizetendő részleges térítési díj A több mint 6 hónapig krónikus osztályon fekvő betegek esetében a hetedik hónaptól kezdődően részleges térítési díj fizetetendő. (1/A. sz. melléklet) 3.) Az orvosválasztás esetében fizetendő részleges térítési díjakra. Az egészségügyi szolgáltatás igénybe vétele során a biztosított a finanszírozott egészségügyi szolgáltató munkarendje alapján beosztott orvos helyett másik orvost igényelhet fekvő-, és járóbeteg szakellátásban is, amennyiben azt a biztosított egészségi állapota által indokolt ellátás szakmai tartalma, és az ellátás sürgőssége nem zárja ki. Amennyiben a beteg orvost választ és ezért nem a beutaló szerinti szolgáltatónál veszi igénybe az ellátást, csak az orvosválasztás térítési díját kell megfizetnie. (2.sz. melléklet) 4.) Amennyiben a biztosított beteg a szolgáltatást a beutalási rendtől eltérően veszi igénybe a szolgáltatást. (2.sz. melléklet) 5.) Amennyiben a biztosított beteg a fekvőbeteg szakellátást beutaló nélkül veszi igénybe, részleges térítési díjat kell fizetnie. (2.sz. melléklet) 2

3 6.) A fogászati ügyeleten fizetendő térítési díjakra. Azon betegek esetében, akikkel szemben az Önkormányzat területi ellátási kötelezettsége fennáll, (illetve azon lakosokra vonatkozóan, akikre az Önkormányzatnak szerződés alapján van ellátási kötelezettsége) a fogászati ügyeleti ellátás sürgős, indokolt esetben térítésmentes. Amennyiben a beteg az ellátást indokolatlanul vette igénybe, térítési díjat kell fizetnie. A 18. év alattiak alanyi jogon mentesülnek a térítési díj fizetése alól. Azon betegeknek, akikkel szemben az Önkormányzat területi ellátási kötelezettsége nem áll fenn, az ellátás indokoltságától függetlenül emelt összegű térítési díjat kell fizetni. (3.sz. melléklet) b) A teljes térítési díj fizetése mellett igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásokra. 1.) A kötelező egészségbiztosítás ellátásai keretébe nem tartozó egészségügyi szolgáltatásokra. 2.) nem biztosított magyar és a külföldi állampolgárok, a jogi személyiséggel és a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek által. 1.) A kötelező egészségbiztosítás keretébe nem tartozó egészségügyi szolgáltatások A teljes térítési díj megfizetése ellenében igénybe vett egészségügyi szolgáltatások a 4. sz. mellékletben, illetve alapellátás vonatkozásában a 7. sz. mellékletben meghatározott díjtételeket kell fizetni. Ilyen ellátásnak minősülnek: Lőfegyvertartásra vonatkozó orvosi alkalmassági vizsgálatok Járművezetői alkalmassági vizsgálatok Alkohol ill. kábítószer szintjének kimutatása érdekében végzett vérvizsgálatok Látlelet kiadása Alkohol, ill. kábítószer hatása alatt állás esetén a detoxikálás Külön jogszabály által elrendelt orvos-szakértői vizsgálatok és szakvéleményezés, kivéve, ha a vizsgálatra és szakvéleményezésre társadalombiztosítási, vagy szociális juttatásra, kedvezményre való jogosultság megállapítása céljából került sor. Hivatásos sportolók sportegészségügyi ellátása A tüdőszűrés, mely nem kötelező, ill. nem jogszabály határozza meg. A foglalkoztathatóság szakvéleményezése. Foglalkozás egészségügyi vizsgálatok A munkaügyi központ, valamint a szakképző intézmény által fizetendő díjak alkalmassági vizsgálatok esetében. Ezen ellátásokat mind a biztosítással rendelkezők, mind a biztosítással nem rendelkezők csak térítési díj megfizetése ellenében vehetik igénybe függetlenül attól, hogy az 3

4 igénybevevő, "megrendelő" jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet illetve természetes személy. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. Törvényben, illetve a más jogszabályok által térítésmentesként meg nem határozott ellátások és egészségügyi szolgáltatások teljes térítési díj megfizetése mellett vehetők igénybe. Ilyen ellátásnak minősülnek különösen: 1.) Esztétikai - nem rekonstrukciós célú - plasztikai sebészeti műtéti eljárások, beavatkozások 2.) Nem orvosi indikációra végzett meddővé tétel 3.) Női, férfi sterilizáció, nem orvosi indikációra 4.) 4D ultrahang vizsgálat (Babamozi) 5.) Extrém sportolásból adódó sérülések ellátása Különösen veszélyes (extrém) sportnak minősül: a) vízisízés, b) jet-ski, c) vadvízi evezés, d) hegy- és sziklamászás az V. foktól, e) magashegyi expedíció, f) barlangászat, g) bázisugrás, mélybe ugrás (bungee jumping), h) falmászás, i) roncsautó (auto-crash) sport, rally, j) hőlégballonozás, k) félkezes és nyílttengeri vitorlázás, l) sárkányrepülés, ejtőernyőzés, paplanernyőzés, műrepülés. 6.) A szolgáltatást igénybe vevő saját kezdeményezésére és költségére végzi az intézmény. Amennyiben a biztosított az egészségi állapota által nem indokolt, a szakmaietikai követelményeket meghaladó külön igény szerinti kényelmi szolgáltatásra tart igényt, vagy az intézmény e célra kijelölt részlegében magasabb színvonalú ellátást kíván igénybe venni. 7.) A foglalkozásszerűen, ill. vállalkozás keretén belül szexuális szolgáltatást nyújtó polgárok orvosi vizsgálata. 8.) Külföldi munkavállaláshoz szükséges orvosi alkalmassági vizsgálatok kiegészítő vizsgálatokkal együtt. 9.) A biztosított kísérőjének részére az egészségügyi szolgáltató által biztosított szállás és étkezés, kivéve, ha a biztosított a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény szerint fogyatékos személynek minősül. 10.) A foglalkozás-egészségügyi szakorvos által kezdeményezett szakorvosi vizsgálatok. 11.) Bejelentkezési lista alapján végzett szolgáltatások. 12.) ESPERAL (disulfiram) tabletta beültetése. Ezen ellátásokért fizetendő térítési díj összegét a 5., 6. ill. laborvizsgálatok esetében a 11. sz. melléklet tartalmazza. 4

5 2.) A nem biztosított magyar, valamint a nem magyar állampolgárok, a jogi személyiséggel és a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek által igénybevett térítésköteles egészségügyi szolgáltatások A nem biztosított magyar, valamint a nem magyar állampolgár által igénybevett egészségügyi szolgáltatás térítéshez kötött egészségügyi ellátásnak minősül. Ez alól kivételt jelent, ha a Magyar Köztársaság az érintett állammal nemzetközi szerződésben az ellátások egy részére vagy a teljes ellátásra - viszonossági alapon - térítésmentességben állapodott meg. A kétoldalú megállapodások jellemzője, hogy általában a sürgősségi ellátást térítésmentesen kell biztosítani, viszont az azt meghaladó szolgáltatásokért térítési díjat kell fizetni. E körben az adott országgal kötött szerződés rendelkezései az irányadóak. Tehát amennyiben sürgősségi ellátást nyújtunk külföldi állampolgárnak, úgy annak térítésmentességére vagy térítési díjhoz kötöttségére az adott országgal kötött szerződés az irányadó (8. sz. melléklet). A nem sürgősségi ellátás minden esetben térítéshez kötött egészségügyi ellátásnak minősül. Ezen szolgáltatásokért fizetendő díjtételeket a 6., laborvizsgálatok esetében a 11. sz. melléklet, illetve alapellátás vonatkozásában az 7. sz. melléklet tartalmazza. 5

6 II. A TÉRÍTÉSI DÍJAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRA, MEGFIZETÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 1.) A részleges vagy teljes térítéshez kötött egészségügyi szolgáltatást igénybe vevő személyt a felvevő ill. az ellátást végző orvos köteles tájékoztatni a térítési díjfizetési kötelezettségről és annak e szabályzat szerinti mértékéről, ill. várható mértékéről. A tájékoztatás megtörténtét a szolgáltatást igénybe vevő aláírásával igazolja (5.sz.nyomtatványminta). Ezen tájékoztatás megtörténtét igazoló aláírást a betegdokumentáció részeként kell kezelni. A térítési díj szabályzatot az intézet hirdetőtáblájára, valamint a rendelőintézet földszintjén ki kell függeszteni. A szabályzat egy példányát valamennyi fekvő- és járóbeteg ellátást végző munkahelyre ki kell adni. 2.) A térítési díj megfizettetésének kezdeményezése az ellátást végző orvos kötelessége. Leletet, zárójelentést addig nem lehet kiadni, amíg a fizetés meg nem történik, illetve a beteg a kötelezvényt alá nem írta. Ennek érdekében a beteget ill. hozzátartozóját, amennyiben igényli kísérővel kell a fizetőhelyre küldeni. 3.) Amennyiben a biztosított beteg részleges vagy teljes térítéshez kötött szolgáltatást vesz igénybe, az olyan ellátásért, melyre térítés nélkül jogosult, térítési díj nem számítható fel. 4.) Az elvégzett szolgáltatásokért a fizetendő díjat a szolgáltatást igénybevevőnek, vagy a megrendelőnek kell megfizetni. 5.) Az egészségügyi szolgáltatásokról az intézmény pénzügyi osztálya számlát bocsát ki. A térítési díj beszedéséről gondoskodik. 6.) Az elvégzett szolgáltatás dokumentációját, eredményét, leletét, a vizsgálatok összegzéséről szóló igazolást a pénztári befizetést igazoló nyugta bemutatását követően kell lehetőség szerint az igénylőnek átadni. 7.) A betegek által történő orvosválasztás érvényességéhez orvosválasztási nyilatkozat (4. sz. nyomtatványminta) kitöltése szükséges 3 példányban, melyet a betegnek és a választott orvosnak is el kell látnia kézjegyével. Az aláírt orvosválasztási nyilatkozat 1 példánya a biztosított egészségügyi dokumentációjának a részét képezi, egy-egy példányt pedig a választott orvos és a biztosított kap. 6

7 III. AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKÉRT FIZETENDŐ DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁRA, SZÁMLÁZÁSÁRA ÉS BEHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK 1.) Számlázás: 1.) A szolgáltatást nyújtó szervezeti egység (fekvőbeteg osztály, szakrendelés, stb.) az elvégzett szolgáltatásról - a szabályzat mellékletét képező 1.sz. illetve 2.sz. nyomtatványminta alapján - írásbeli tájékoztatást ad a pénzügyi osztálynak. A szolgáltatásról szóló jegyzéken fel kell tüntetni a szolgáltatást igénybevevő személy azonosítására szolgáló személyi adatokat, amit személyi igazolvánnyal, útlevéllel kell egyeztetni. Ezen adatok hiányáért - amennyiben emiatt a szolgáltatás díja behajthatatlan marad - az adatok kitöltője anyagi felelősséggel tartozik. Amennyiben a szolgáltatást igénybe vevő hiányosan ad meg az ellátásához, számlázáshoz szükséges adatokat, úgy - bizonyítható módon - fel kell szólítani a hiányzó adatok pótlására. 2.) A nyújtott szolgáltatások alapján a pénztáros állítja össze a számlát, majd gondoskodik az ellenérték befizetettségéről, esetleg behajtásáról. 3.)A számlát a beteg távozása előtt át kell adni, aki legkésőbb a távozás napján köteles a számlát kiegyenlíteni. Amennyiben a számla kifizetésére nem kerül sor, úgy kötelezvényt (3. sz. nyomtatványminta) kell aláírattatni. Ennek elmaradása után írásban 8 napos fizetési határidővel a teljesítésre fel kell szólítani. Amennyiben fizetési kötelezettségének ezen határidőben nem tesz eleget, úgy az igényt bírósági úton (fizetési meghagyással) kell érvényesíteni. 4.) Sürgős esetben a számlázás és a pénzügyi rendezés utólagos. Nem sürgős esetben a szolgáltatás igénybevevője a szolgáltatás ellenértékét köteles előre megfizetni. 5.) Fekvőbeteg szakellátás igénybevétele esetén a szolgáltatást igénylő előleget köteles fizetni, mely beszámításra kerül az elbocsátást megelőző számlázás során. Amennyiben a számlázás alapja az ellátás időtartamára naponta meghatározott összeg, és a gyógykezelés időtartama nem állapítható meg előre, 10 naponként előre kell fizetni a várható szolgáltatások függvényében. Amennyiben a számlázás HBCS alapú, a várható HBCS szerinti forint érték 50 %-a fizetendő előre. 6.) Abban az esetben, ha térítésköteles szolgáltatás elvégzéséért az Intézmény emberi mulasztás miatt nem jut bevételhez, úgy a mulasztókkal szemben megtérítés céljából a gazdasági igazgató eljárást kezdeményez. 2.) Az ellenérték megfizetésének szabályai ügyeleti időben: a.) Az osztály köteles a pénztárból nyugta tömböt(átvételi elismervényt) vételezni, amely szigorú számadású nyomtatvány. (Mivel szigorú számadású bizonylatról van 7

8 szó, a tömböt a benne maradó tőpéldányokkal, a tömb teljes felhasználását követően, vissza kell szolgáltatni a pénztárnak!) b.) A szolgáltatást nyújtó orvos vagy az általa meghatalmazott szakdolgozó a szolgáltatás ellenértékét a nyugta kitöltése mellett átveszi a szolgáltatást igénybevevőtől. c.) Az ügyeleti szolgálatot követő munkanapon a pénzt köteles befizetni a pénztárnak. d.) A pénzügyi osztály az utólagosan kiállított számlát a szolgáltatást igénybevevő címére postán megküldi. 3.) A szolgáltatási díjak behajtása A behajthatatlan követelésekről - név szerinti - analitikus nyilvántartást vezet a vevőnyilvántartó, amelyet negyedévente köteles átadni az ügyvédnek behajtásra. IV. A TÉRÍTÉSI DÍJ MÉLTÁNYOSSÁGI ALAPON TÖRTÉNŐ ELENGEDÉSÉNEK ÉS MÉRSÉKLÉSÉNEK RENDJE A kórházigazgató főorvos - a gazdasági igazgató javaslata alapján - a szolgáltatásokat igénybe vevő személyi és családi körülményeire, szociális helyzetére tekintettel különös méltánylást érdemlő esetben a térítési díjat és költséget elengedheti, illetve mérsékelheti. 1. A térítési díj mérséklésének, elengedésének feltételei: - szolgáltatást igénybe vevő jövedelemmel nem rendelkezik és azt igazolni tudja, - ha van ugyan jövedelme - de a minimálbért nem éri el, - ha a nyugdíjkorhatárnál magasabb életkorú és a nyugdíja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét nem haladja meg, - ha rokkantsági járadékban részesül, - ha saját háztartásban három, vagy annál több gyermek eltartásáról gondoskodik, - ha saját háztartásában súlyosan fogyatékos gyermek eltartásáról gondoskodik, - továbbá az orvosi bizottság által megállapított egyéb különös méltánylást érdemlő esetekben. A térítési díj mérséklése vagy elengedése tárgyában a méltányossági jogkör gyakorlására csak a részleges térítési díjjal igénybe vehető, valamint a nem biztosított illetve külföldi állampolgárok esetében igénybe vett egészségügyi szolgáltatások elvégzése esetén kerülhet sor. 8

9 B. JOGSZABÁLYOK ÁLTAL NEM MEGHATÁROZOTT EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK DÍJAI I. STERILIZÁLÁS DÍJTÉTELEI (nettó) 1. Autokláv - doboz egység 290,-Ft + ÁFA - csomagolt egység csomagoló anyaggal és belső indikátorral 180,-Ft + ÁFA - textilcsomag egység (csak sterilizálás) 145,-Ft + ÁFA Számítási alap a doboz- és csomag egységhez: Doboz mérete (cm): egység: 30x15x09 (kesztyűs) 1 30x30x09 (közepes doboz) 2 30x30x30 (kocka doboz) 4 30x60x30 (nagy doboz) 8 2. Formalin gáz - csomag egység 435,- Ft + ÁFA - csomag egység csomagoló anyaggal és belső indikátorral 495,- Ft + ÁFA Csomag mérete (cm): egység: 5x10 (pl. Mayo tubus) 1 30x60 (pl. légzőkör) 10 A különböző csomag nagyságok ezen két méret között változnak az eszközök nagyságától függően. 3. Plazma 1 menet Ft + ÁFA II. SZÁLLÍTÁSI DÍJ (bruttó) 100,-Ft/km január 1-től: 120 Ft/km III. TAKARÍTÁSI DÍJ (nettó) 380 Ft/m 2 /hó IV. SZEMÉTSZÁLLÍTÁSI DÍJ (nettó) Kommunális-hulladék szállítás 25 Ft/m 2 /hó V. ESZKÖZHASZNÁLAT (nettó) 100 Ft/óra/hó 9

10 VI. HALOTTAK ELLÁTÁSÁVAL KAPCSOLATOS DÍJAK (bruttó) HŰTÉSI DÍJ: Halottvizsgálati bizonyítvány kitöltését követő naptól Ft/nap A halottak végtisztességre felkészítését a JLB Részvét Kft végzi. VII. ENERGIA DÍJTÉTELEK (ÁFA nélkül) 1. Fűtés Ft/légm 3 /év +ÁFA (Semmelweis) Ft/légm 3 /év + ÁFA (Diósgyőr) 2. Melegvíz Ft/m 3 + ÁFA (Semmelweis) Ft/m 3 + ÁFA (Diósgyőr) Ft/GJ+ÁFA (Aqua-Heal Kft.: hőmennyiségmérőn mért energia számlázásához) 3. Villamosenergia 40,00 Ft/kWó + ÁFA 4. Hidegvíz - víz és csatornadíj 770,00 Ft/m 3 + ÁFA VIII. MOSODAI DÍJ (ÁFA nélkül) 267,-Ft/kg + ÁFA IX. PARKOLÁSI DÍJ (bruttó ár) Parkolási díj 400.-Ft/alkalom február 1-től 500.-Ft/alkalom Parkolási matricák (bruttó ár): átvétele: január 25. napjától Matrica (dolgozói) Ft Matrica (nem dolgozók részére) Ft évi parkolási matricák átvétele: január 31. napjától Matrica (dolgozói) Ft Matrica (nem dolgozók részére) Ft A évi matricák február 10-ig érvényesek. A megvásárolt matricát nem vásároljuk vissza. 10

11 X. DOKUMENTÁCIÓ MÁSOLÁSI, SOKSZOROSÍTÁSI, ÜGYKEZELÉSI DÍJ (bruttó) - ügykezelési díj (adatkérés esetén) Ft/ügy - kórlapok, betegdokumentáció 110 Ft/oldal XI. NEM INTÉZMÉNYI DOLGOZÓK RÉSZÉRE BEÍRATKOZÁSI DÍJ (bruttó) Könyvtár: 1.500,-Ft/év XII. TELEFON DÍJTÉTELEK (bruttó) Belső telefonhálózat magáncélú használatának percdíjai D Í J A K Ft HÍVÁSI KATEGÓRIÁK Percenként Csúcsidő Csúcsidőn kívül Kapcsolási díj Fixdíj Helyi 11,10 5,55 4 Helyközi I. 22,50 11,25 4 Helyközi II. 22,50 11,25 4 Belföldi távolsági 30,00 15,00 4 Pannon GSM 75,00 47,50 4 T-Mobil 69, , Vodafone 76,25 56,25 4 Nemzetközi 1. 56,25 Nemzetközi 2. 67,50 Nemzetközi 3. 82,50 Nemzetközi ,25 Nemzetközi ,50 Nemzetközi ,25 Nemzetközi ,00 Nemzetközi ,00 Nemzetközi ,75 Nemzetközi ,10 Nemzetközi ,00 Belföldi tudakozó 63,00 Tudakozó Plusz 125,00 Nemzetközi tudakozó 142,00 Csúcsidő: A Taxavin szoftver által készített lista alapján egy összegben kerül kiszámlázásra. A Telenor szerződéses mobiltelefonok használati díjai: - ügyeleti telefonok használatáért a dolgozónak nem kell fizetni, - igazgatóság által meghatározottak körében az alapdíj 20 %-t, plusz a forgalmi költséget kell a dolgozónak kifizetnie, - igazgatóság által meghatározottak körében a teljes költség 20 %-t kell a dolgozónak kifizetnie arra tekintettel, hogy a munkáltató által biztosított mobiltelefon magáncélú használata természetbeni juttatásnak minősül, és 54 %-os adó terheli. 11

12 XIII. ORVOSGARZON DÍJTÉTELEI Lakbér 24 m 2 esetén: 25 m 2 esetén: MISEK dolgozói: Más intézményben dolgozók: MISEK dolgozói: Más intézményben dolgozók: Megnevezés 1 fő 2 fő 3 fő 1 fő 2 fő 3 fő 1 fő 2 fő 3 fő 1 fő 2 fő 3 fő Szemétdíj Közös költség (ÉMÁSZ, Takarítás) Melegvíz (3m3/fő/hó) Rendelkezésre állás + karbant. (fűtési szezonon kívül) Fűtési díj lm 3 fűtési szezonban (fűtés+rend.állás+karbant.) Félhavi fűtéssel lm 3 (félhavi fűtés+rend.állás+karbant.) Fűtési szezonon kívül Félhavi fűtéssel Fűtési szezonban

13 XIV. HELYISÉGHASZNÁLATI-, TERÜLETHASZNÁLATI DIJ (bruttó) Ft/alkalom XV. VENDÉGSZOBA (bruttó) Ft/éjszaka/szoba XVI. ÉLELMEZÉSI NORMÁK, TÉRÍTÉSI DÍJAK Hatálya: norma: augusztus 1-től térítési díj: augusztus 11-től 1.) Ellátotti élelmezési norma (ÁFA nélkül)( 43/1999. Kr. R. 45. (1)) - fekvőbetegek 550,- Ft/nap 2.) Alkalmazotti élelmezési norma (ÁFA nélkül) - normál-, és reggeli 83,-Ft kötelező: ebéd 215,-Ft napi: 298,-Ft - diétás: normál: reggeli 120,-Ft és kötelező ebéd 310,-Ft napi: 430,-Ft 3.) Térítési díjak (bruttó) TÉRÍTÉSI DÍJAK Nem kötelező Kötelező Reggeli Ebéd NORMÁL, Összesen: Reggeli Ebéd DIÉTA, Összesen: VENDÉG NORMÁL DIÉTA Reggeli Ebéd Összesen: Érvényes: január 1-től (ÁFA emelkedés miatt) TÉRÍTÉSI DÍJAK Nem kötelező Kötelező NORMÁL Reggeli Ebéd Összesen: DIÉTÁS Reggeli Ebéd Összesen: VENDÉG NORMÁL DIÉTA Reggeli Ebéd Összesen: ) Egy Ft nyersanyagköltségre vetített rezsi szállítási költség nélkül 0,65.-Ft.

14 XVII. KÉNYELMI SZOLGÁLTATÁSOK Betegek által kérhető egyágyas/ két ágyas szobák, mint kényelmi szolgáltatások napi térítési díjai, illetve a betegek kísérői által kérhető elhelyezés díja. Az egyes kategóriák tartalma: A kategóriás szoba: szoba saját vizesblokkal, televízióval és légkondícionálóval B kategóriás szoba: szoba saját vizesblokkal (fürdő és WC) és televízióval, légkondícionáló nélkül C kategóriás szoba: szoba saját vizesblokkal (fürdő éswc), televízió és légkondícionáló nélkül D kategóriás szoba: szoba vizesblokk nélkül Aktív, krónikus ellátásban és a kísérők számára kérhető kényelmi szolgáltatások napi térítési díjai: Megnevezés Egyágyas szoba Kétágyas szoba A B C D A B C D Aktív ellátás Krónikus ellátás Kísérő elhelyezés XVIII. INTERNETHASZNÁLATI DÍJ BETEGEK RÉSZÉRE bruttó 600 Ft / megkezdett naptári nap M i s k o l c, július 15. Dr. Tóth László ügyvezető igazgató

15 1.sz. melléklet Az ápolási osztályon nyújtott szolgáltatásokért fizetendő részleges térítési díjak Érvényes: augusztus augusztus 31.-ig: Az ápolási osztályon az Intézménybe szóló orvosi beutalás alapján történő elhelyezés és ápolás részleges térítési díja Ft/nap: az ápolás első 15 napja, majd az első szerződésmódosítást követően napra, Ft/nap: az ápolási 181. napjától. Az ellátásnak a beutalási rendtől eltérő igénybevétele esetén 4.000,-Ft egyszeri díjat a felvételre jelentkezéskor, 400,- Ft/nap plusz ápolási díjat az ellátás időtartamára felszámítunk. Érvényes: szeptember 1. Az ápolási osztályon az Intézménybe szóló orvosi beutalás alapján történő elhelyezés és ápolás részleges térítési díja Ft/nap: a szerződés első 6 hónapjára, Ft/nap: a 7. hónap 1. napjától. Az ellátásnak a beutalási rendtől eltérő igénybevétele esetén 4.000,-Ft egyszeri díjat a felvételre jelentkezéskor, 400,- Ft/nap plusz ápolási díjat az ellátás időtartamára felszámítunk. A változás a szeptember 1-én és azt követően megkötött szerződésekre és szerződésmódosításokra vonatkozik.

16 1/A.sz. melléklet Tartósan krónikus osztályon fekvő betegek esetében fizetendő részleges térítési díj A krónikus osztályon hat hónapnál tovább fekvő betegek esetében az intézmény jogosult a hetedik hónap első napjától kezdődően részleges térítési díjat kérni a betegtől, melynek értéke az aktuális 284/1997. Korm. Rendelet 1. sz. mellékletének 5. pontja szerint alakul. 800 Ft/nap Az orvosválasztásért, a beutaló nélkül illetve a beutalási rendtől eltérő szolgáltatás igénybevételéért fizetendő térítési díjak mértéke 2.sz. melléklet A biztosított által fizetendő részleges térítési díj mértéke annak az összegnek a 30 %-a, ami az adott ellátásért a külön jogszabályban foglaltak szerint az egészségbiztosító felé elszámolható azzal, hogy a biztosított által fizetendő összeg nem haladhatja meg a 284/1997. (XII.23.) Korm. rendeletben meghatározott Ft összeget.

17 3.sz. melléklet A fogászati ügyelet igénybe vétele esetén fizetendő térítési díjak A közgyűlés (2005. május) által jóváhagyott térítési díj szabályzat értelmében a nem miskolci lakosok ill. Miskolcon tartózkodási hellyel nem rendelkező állampolgárok sürgős fogászati ellátásáért az alábbi térítési díjat kötelesek megfizetni: a) fogeltávolítás: 3000 Ft b.) vérzéscsillapítás térítésmentes c.) idegentest-eltávolítás -Acut: térítésmentes -Sürgősségi indikáció nélkül: 2500 Ft orvosi vizsgálati díj d.) törött fog lecsiszolása: 2500 Ft orvosi vizsgálati díj e.) gyökércsatorna megnyitása: 2500 Ft vizsgálati díj f.) előzőekhez szükséges érzéstelenítés 500 Ft fogászati rtg intraorális felvétel 1500 Ft orális felvétel 4000 Ft

18 A rendeletek által meghatározott szolgáltatásokért fizetendő térítési díjak (284/1997. Korm.R., 89/1995. Korm. R.) 4.sz. melléklet 1. Lőfegyvert munkakörükből eredően tartani szándékozó, illetve tartó személyek (I. csoport) lőfegyvertartásra való egészségi alkalmasságának pszichológiai vizsgálata a) első fokon Ft b) másodfokon Ft 2. Lőfegyvert tartani szándékozó, illetve tartó személyek (II. csoport) lőfegyvertartásra való a) orvosi alkalmassági vizsgálata aa) első fokon Ft ab) másodfokon Ft b) pszichológiai alkalmassági vizsgálata ba) első fokon Ft bb) másodfokon Ft 3. Gépjármű-vezetői, belvízi hajózási szolgálati és belvízi kedvtelési célú vízijárművezetői alkalmassági vizsgálat, III. és IV. osztályú tengeri kedvtelési célú tengeri vízijármű-vezetők időszakos és soron kívüli alkalmassági vizsgálata a) ha a 40. életévét még nem töltötte be: aa) első fokon Ft ab) másodfokon Ft b) ha a 40. életévét betöltötte, de a 60. életévét még nem érte el: ba) első fokon Ft bb) másodfokon Ft c) ha a 60. életévét betöltötte: ca) első fokon Ft cb) másodfokon Ft 4. Alkohol szintjének kimutatása érdekében végzett vér- és vizeletvétel Ft 5. Kábítószer szintjének kimutatása érdekében végzett a) vérvétel Ft

19 b) vizeletvétel Ft 6. Látlelet kiadása Ft 7. Részeg személy detoxikálása Ft 8. Kábítószer hatása alatt álló személy akut ellátása Ft 9. Tengeri hajózási egészségi alkalmassági vizsgálat a) tengeri hajózási szolgálatot teljesítő személy alkalmassági vizsgálata aa) az egészségi alkalmasság első vizsgálata Ft ab) az egészségi alkalmasság időszakos vizsgálata Ft ac) az egészségi alkalmasság soron kívüli vizsgálata Ft b) I. és II. osztályú tengeri kedvtelési célú tengeri vízijármű-vezetők alkalmassági vizsgálata ba) az egészségi alkalmasság első vizsgálata Ft bb) az egészségi alkalmasság időszakos vizsgálata Ft bc) az egészségi alkalmasság soron kívüli vizsgálata Ft c) III. és IV. osztályú tengeri kedvtelési célú tengeri vízijármű-vezetők első Ft alkalmassági vizsgálata 10. Jogszabály által elrendelt orvosszakértői vizsgálatok és szakvéleményezés, kivéve, ha a vizsgálatra és szakvéleményezésre társadalombiztosítási vagy szociális juttatásra, kedvezményre való jogosultság megállapítása céljából Ft kerül sor 11. Hivatásos sportolók sportegészségügyi vizsgálata Ft 12. Hivatásos sportolók további sportegészségügyi szakvizsgálata Az adott ellátásnak a közfinanszírozásban érvényesíthető díja 13. Repülő-egészségügyi alkalmassági vizsgálat a) 1. egészségügyi osztály aa) első, illetve kibővített (terheléses EKG, Ft teljes körű szemészeti vagy teljes körű fül-orr-gégészeti vizsgálatra is kiterjedő) vizsgálat ab) időszakos vizsgálat Ft b) 2. egészségügyi osztály ba) első, illetve kibővített (terheléses EKG vizsgálatra is kiterjedő) vizsgálat Ft

20 bb) időszakos vizsgálat Ft c) 3. egészségügyi osztály ca) első, illetve kibővített (terheléses EKG, Ft teljes körű szemészeti vagy teljes körű fül-orr-gégészeti vizsgálatra is kiterjedő) vizsgálat cb) időszakos vizsgálat Ft 14. Az a mellkas-szűrővizsgálat (tüdőszűrés), melynek igénybevételére nem az egészségügyi hatóság által a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló miniszteri rendelet szerint kötelezően elrendelt szűrővizsgálat keretében, vagy nem a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzősét és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló miniszteri rendelet szerinti korhoz kötött szűrővizsgálat keretében, vagy nem a jogszabály által előírt, a szakképzésről szóló évi LXXVI. törvény 2. (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti szakképzési intézményekben oktatásban részesülők szakmai alkalmassági vizsgálatai keretében kerül sor. A mellkasszűrővizsgálat közfinanszírozásban érvényesíthető díja 15. A foglalkoztathatóság szakvéleményezése 3100 Ft/fő/eset. 16. Foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok "D" foglalkozás-egészségügyi osztály esetében: "C" foglalkozás-egészségügyi osztály esetében: "B" foglalkozás-egészségügyi osztály esetében: "A" foglalkozás-egészségügyi osztály esetében: 17. A munkaügyi központ, valamint a szakképző intézmény által eltérő megállapodás hiányában fizetendő díjak: A munkaügyi központ, valamint a szakképző intézmény által beutalt személy: 1. munkaköri alkalmassági vizsgálata a közhasznú munka előkészítése érdekében: 2. Szakmai alkalmassági vizsgálata beiskolázás előkészítése érdekében: 3. Szakmai alkalmassági vizsgálata munkaközvetítés előkészítése érdekében: 4. A települési önkormányzat által a rendelkezésre állási támogatásra jogosultak közcélú foglalkoztatása esetén a beutalt személy munkaköri alkalmassági vizsgálata: Ft Ft Ft Ft Ft/fő/eset

21 5. sz. melléklet A kötelező egészségbiztosítás ellátásai keretébe nem tartozó egészségügyi szolgáltatások díjtételei 1. Esztétikai - nem rekonstrukciós célra - plasztikai sebészeti műtéti eljárások, beavatkozások Külsőfül alaki korrekciója: Ft Orrkorrekció: Ft Emlőplasztika: - protézis: Ft + protézis - felvarrás: Ft - csökkentés: Ft Hegkimetszés: Ft í Ráncplasztika arcon: Ft Szőrtelenítés (epilációk): Ft kezelésenként Dermabrasio: Ft kezelésenként Tetoválás eltávolítása: Ft Excisio Ft Alsó szemhéj plasztika Ft Felső szemhéj plasztika Ft Zsírszívás területenként Ft Hasplasztika Ft Felkarplasztika Ft Combplasztika Ft 2. Nem orvosi indikációra végzett terhességmegszakítás Terhesség megszakítás, nem orvosi indikációra:az évi LXXIX. tv., illetve a 32/92. (XII.23.) NM rend. szabályozza. Nem az intézmény bevétele. 3. Női sterilizáció, nem orvosi indikációra: Férfi sterilizáció, nem orvosi indikációra: Ft Ft 4. 4D Ultrahangkép, DVD díja: Szülészeti osztály Alapítványa által meghatározott, részükre fizetendő

_. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

_. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere,~' _. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások

Részletesebben

SZABÁLYZAT A TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBEVEHETŐ

SZABÁLYZAT A TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBEVEHETŐ E példány sorszáma: SZABÁLYZAT A TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBEVEHETŐ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJÁRÓL Készítő: Jóváhagyó:..... Dr. Pusztai Dezső Dr. Török Krisztina főigazgató főigazgató Toldy

Részletesebben

TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZAT

TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZAT Szent Pantaleon Kórház-rendelőintézet Dunaújváros 2400 Dunaújváros, Korányi S. u.4-6. honlap: www.pantaleon.hu Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros a térítési díj ellenében igényben vehető

Részletesebben

ORSZÁGOS SPORTEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET Dr. Soós Ágnes, fıigazgató fıorvos

ORSZÁGOS SPORTEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET Dr. Soós Ágnes, fıigazgató fıorvos ORSZÁGOS SPORTEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET Dr. Soós Ágnes, fıigazgató fıorvos 1123 Budapest, Alkotás u. 48 Levelezési cím: 1525 Bp. 114. Pf. 39. Tel.: (1) 488-61-11 Fax.: (1)375-3292 E-mail: foig@osei.hu Ikt.

Részletesebben

TÉRÍTÉS ELLENÉBEN IGÉNYBEVEHETŐ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK ÁRLISTÁJA

TÉRÍTÉS ELLENÉBEN IGÉNYBEVEHETŐ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK ÁRLISTÁJA TÉRÍTÉS ELLENÉBEN IGÉNYBEVEHETŐ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK A példány sorszáma: A példány tulajdonosa: A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI DOKUMENTUM A DR. KENESSEY ALBERT KÓRHÁZ TULAJDONA. Engedély nélküli másolása

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA UZSOKI UTCAI KÓRHÁZ 1145 Budapest, Uzsoki utca 29-41. Főigazgató: Dr. Ficzere Andrea SZABÁLYZAT E példány sorszáma:... EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA Készítette: Karátsonyi Annamária

Részletesebben

Kórházi Belső Szabályzat. Iktatószám: I/8565 2 /2013 Változat szám: 04 Hatályba helyezve: 2013. 11. 29. Összesen 12 oldal

Kórházi Belső Szabályzat. Iktatószám: I/8565 2 /2013 Változat szám: 04 Hatályba helyezve: 2013. 11. 29. Összesen 12 oldal FEJ ÉR MEGYEI SZENT GYÖRGY EGYETEMI OKTATÓ KÓRHÁZ 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3. Telefon: (22) 535 500 / Fax: (22) 535 688 Honlap: www.fmkorhaz.hu 1901 Iktatószám: I/8565 2 /2013 Változat szám:

Részletesebben

Az Ön szociális biztonsági jogai. Magyarországon

Az Ön szociális biztonsági jogai. Magyarországon Az Ön szociális biztonsági jogai Magyarországon A tájékoztatóban szereplő információkat az EU szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (MISSOC) nemzeti kapcsolattartóival szoros

Részletesebben

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi

Részletesebben

Készült az Európai Unió Európai Integrációs Alapjának támogatásával. Bevándorlókról kézikönyv segítô szakembereknek

Készült az Európai Unió Európai Integrációs Alapjának támogatásával. Bevándorlókról kézikönyv segítô szakembereknek Készült az Európai Unió Európai Integrációs Alapjának támogatásával. Bevándorlókról kézikönyv segítô szakembereknek Írta: Mészáros Attila Lastofka János Soltis Lilla Bevándorlókról kézikönyv segítô szakembereknek

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról 1 Pétfürdő nagyközség képviselő-testülete

Részletesebben

Egészségügyi ellátás és betegjogok az Európai Gazdasági Térségben

Egészségügyi ellátás és betegjogok az Európai Gazdasági Térségben Egészségügyi ellátás és betegjogok az Európai Gazdasági Térségben 2014 Egészségügyi ellátás és betegjogok az Európai Gazdasági Térségben Bevezetés Az egészségügyi ellátást az Európai Unió polgárainak

Részletesebben

A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról

A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2015.(II. 16.) önkormányzati RENDELETE A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve osztályai és a fő feladatkörök:

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve osztályai és a fő feladatkörök: 1 Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve osztályai és a fő feladatkörök: Pénzbeli Ellátási és Ellenőrzési Osztály (Vezető: Nagy Erika) Pénzbeli ellátások,

Részletesebben

Különösen veszélyes (extrém) sporttevékenység miatt bekövetkezõ balesetekre vonatkozó biztosítás

Különösen veszélyes (extrém) sporttevékenység miatt bekövetkezõ balesetekre vonatkozó biztosítás Különösen veszélyes (extrém) sporttevékenység miatt bekövetkezõ balesetekre vonatkozó biztosítás Terméktájékoztató Europ Assistance segítségnyújtás éjjel-nappal Tel.: (36 1) 465-3614 Fax: (36 1) 458-4445

Részletesebben

A magyarországi egészségügyi szolgáltatók a külföldről érkező személyeket az alábbi jogosultságigazolások alapján láthatják el.

A magyarországi egészségügyi szolgáltatók a külföldről érkező személyeket az alábbi jogosultságigazolások alapján láthatják el. TÁJÉKOZTATÓ A magyar egészségbiztosítás szolgáltatásainak nyújtására szerződött szolgáltatók számára az Európai Gazdasági Térség tagállamaiból, Svájcból valamint Magyarországgal egészségügyi ellátásra

Részletesebben

ERASMUS UTASBIZTOSÍTÁS

ERASMUS UTASBIZTOSÍTÁS ERASMUS UTASBIZTOSÍTÁS Európai Utazási Biztosító Zrt. Általános Információ EUB ügyfélszolgálat: 1132 Budapest, Váci út 36-38. Tel.: +36 1 452 3580 www.eub.hu ugyfelszolgalat@eub.hu EUB-Segítségnyújtás

Részletesebben

FADDI HÍREK melléklet 2009.MÁRCIUS

FADDI HÍREK melléklet 2009.MÁRCIUS FADD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2006. (VI.28.) KT. RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYAIRÓL (Egységes szerkezetben a módosításra megalkotott 1/2007.(I.31.), 14/2007.(VI.27.),

Részletesebben

I. Sürgôs/szükséges ellátás. II. Teljes ellátás. III. Gyógykezelési célú utazás. IV. Hol mennyi önrészt kell fizetni?

I. Sürgôs/szükséges ellátás. II. Teljes ellátás. III. Gyógykezelési célú utazás. IV. Hol mennyi önrészt kell fizetni? Bevezetés 2 I. Sürgôs/szükséges ellátás 3 II. Teljes ellátás 6 III. Gyógykezelési célú utazás 8 IV. Hol mennyi önrészt kell fizetni? 10 1 Bevezetés A z Európai Unió akcióprogramokra épülô közös szociálpolitikája

Részletesebben

Ügyféltájékoztató és Biztosítási feltétel-csomag az Astra Iránytű Utasbiztosítási termékhez

Ügyféltájékoztató és Biztosítási feltétel-csomag az Astra Iránytű Utasbiztosítási termékhez Ügyféltájékoztató és Biztosítási feltétel-csomag az Astra Iránytű Utasbiztosítási termékhez Tartalom Utasbiztosítás Általános Feltételek (AUBÁF013)... 7 Általános rendelkezések... 7 Szerződés alanyainak

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. 3

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. 3 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 45/2005. (X. 28.) önkormányzati rendelete a szociális szolgáltatásokról és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú

Részletesebben

A Mohácsi Önkormányzat 13/2000.(IV.28.) r e n d e l e t e a szociális ellátásokról

A Mohácsi Önkormányzat 13/2000.(IV.28.) r e n d e l e t e a szociális ellátásokról A Mohácsi Önkormányzat 13/2000.(IV.28.) r e n d e l e t e a szociális ellátásokról (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 5/2013.(III.11.), 36/2012.(XII.17.), 10/2012.(IV.2.), 4/2012.(II.8.), 19/2011.(VI.27.),

Részletesebben

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1 Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2007/II.20./ számú rendelete a Szociális törvény helyi végrehajtásáról, a helyi önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni szociális

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete A szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

1998. évi LXXXIV. törvény. a családok támogatásáról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelettel. I.

1998. évi LXXXIV. törvény. a családok támogatásáról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelettel. I. 1998. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelettel [Vastag betűvel szedve az 1998. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE

BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye 2600 Vác Kölcsey Ferenc u. 4. Tel./Fax.: (27)504-105 E-mail: bfi@bfi.vac.hu Egységes Szakmai Program 6. sz. melléklet BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK

Részletesebben

CLASSIC, PREMIUM és PRIVILEG SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ÉS BIZTOSÍTÁS szabályzata Kiegészítõ Balesetbiztosítással és Sportbaleset és sporteszköz biztosítással

CLASSIC, PREMIUM és PRIVILEG SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ÉS BIZTOSÍTÁS szabályzata Kiegészítõ Balesetbiztosítással és Sportbaleset és sporteszköz biztosítással CLASSIC, PREMIUM és PRIVILEG SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ÉS BIZTOSÍTÁS szabályzata Kiegészítõ Balesetbiztosítással és Sportbaleset és sporteszköz biztosítással Jelen szabályzati pontok a Classic, Premium és Privileg

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1573/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A szociális és gyermekvédelmi

Részletesebben