BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva)"

Átírás

1 Oldalszám: 1/10 BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva) 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA Az anyag vagy keverék azonosítása Az anyag/keverék neve: CAS szám: - EU szám: - Regisztrációs szám: Regisztrált név: Az anyagok/keverékek felhasználása rovarölőszer, A biztonsági adatlap szállítójának adatai Gyártó/Szállító: Farmmix Kft. Cím: 4220 Hajdúböszörmény, Ipartelep utca 20. Tel.: +36 (52) Fax: / Forgalmazó: Farmmix Kft. Cím: 4220 Hajdúböszörmény, Ipartelep utca 20. Tel.: +36 (52) Fax: / Felelős: Szekeres Sándor Sürgősségi telefon EGÉSZSÉGÜGYI TOXIKOLÓGIAI TÁJÉKOZTATÓ SZOLGÁLAT (ETTSZ) 106 Budapest, Nagyvárad tér 2. Tel: , (24 órában hívható számok) 2. SZAKASZ: VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS 2.1. Anyag vagy keverék osztályozása Kockázati (R) mondatok R52/53 - Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat R65 - Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat Kategória Figyelmeztető (H) mondatok 2.2. Címkézési elemek Xn - ártalmas Kockázati (R) mondatok R52/53 - Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat R65 - Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat Biztonsági (S) mondatok S2 - Csatornába engedni nem szabad S46 - Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni S60 - Az anyagot és/vagy edényzetét veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani S62 - Lenyelés esetén hánytatni tilos: azonnal orvoshoz kell fordulni és megmutatni az edényzetet vagy a címkét

2 Oldalszám: 2/10 GHS címkézési elemek Figyelmeztető (H) mondatok Óvintézkedésre vonatkozó (P) mondatok Kiegészítő információk Egyéb veszélyek nem ismert, Az emberre és környezetre jelentett kockázatok elkerülése érdekében be kell tartani az alkalmazási előírásokat. Egészségre gyakorolt hatások Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása esetén tüdőkárosodást okozhat) Környezeti hatások ártalmas vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat, Fizikai és kémiai veszélyek nem ismert, Specifikus veszélyek nem ismert, 3. SZAKASZ: AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ ÖSSZETÉTEL/INFORMÁCIÓ Deltametrin 1 g/l % T N 23/25-50/53 GHS06 GHS0 Akut toxicitás kategória 3., inhaláció, Akut toxicitás kategória 3., orális, Vízi krónikus 1. kategória, Vízi akut 1. kategória, H301-H331-H Oldószer (párlatok (ásványolaj), hidrogénnel kezelt középpárlat) g/l % Xn 52/53-65 GHS08 Aspiráció veszély:1. kategória, Vízi krónikus 3. kategória, H304-H412 (Az R és H mondatok teljes szövegét lásd a 16. pontban.) 4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK Belégzés

3 Oldalszám: 3/10 Szem sérültet friss levegőre vinni, nyugalomba helyezni, légzéskimaradáskor azonnal mesterséges lélegeztetést végezni, vagy oxigén belélegzést alkalmazni, tudatvesztés esetén a sérültet stabil oldalfekvésben rögzíteni kell, orvosi segítség szükséges, ha a termék a szembe kerül, azonnal, legalább 15 percig bő vízzel öblíteni, kontaklencséket eltávolítani, irritáció esetén, orvosi segítség szükséges, Bőr az érintett bőrfelületet bő vízzel és szappannal lemosni, szennyezett ruhadarabokat azonnal levetni, bőr panaszok esetén orvoshoz fordulni Lenyelés a beteget ne hánytassa, mert nagy az aspiráció veszélye. a termék kőolaj desztillátumokat tartalmaz, amelyek miatt fennál az aspiráció tüdőgyulladás veszélye, a szájat bőséges vízzel kimosni, nem lenyelni, orvosi segítség szükséges, Akut és késleltetett tünetek és hatások Rendeltetésszerű alkalmazása és a munkavédelmi előirások betartása során egészségkárosító hatással nem kell számolni. További információk a lehetséges jelekről és tünetekről: lásd a 2. és 11. pont, Általános termékcímkét vagy adatlapot az orvosnak megmutatni, Utasítás az orvos számára: tüneti megfigyelő kezelés, 5. SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK Tűzveszélyességi osztály: C Tűzveszélyes Megfelelő oltóanyag széndioxid, szárazpor, hab, vízpermet Oltóanyag, mely biztonsági okokból nem használható vízsugár, Égési (hőbomlási) termékek tűz esetén mérgező gázok keletkeznek, Speciális védőfelszerelés tűzoltóknak zárt védőruha, sűrítettlevegős légzésvédő, Specifikus veszélyek nem ismert, Specifikus módszerek a tűznek kitett árut és tartályt porlasztott vízzel hűteni, ha lehetséges, a tartályt ki kell vontatni a veszélyzónából, ha lehetséges, az oltóvizet nem szabad a csatornába engedni, 6. SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLEN SZABADBA JUTÁS ESETÉN Személyekre vonatkozó óvintézkedések védőeszközök használata ajánlott, kerüljük a termék bőrre, szembe, ruhára jutását, kerüljük a termék permetének, gőzének belélegzését, Környezetre vonatkozó óvintézkedések az anyag vízbe, termőföldre, csatornába kerülését megakadályozni, ha az anyag vízbe került, a hatóságnak jelezni, A szennyezés-mentesítés módszerei a kiömlött anyagot gáttal elkeríteni, fedjük le, itassuk föl, pl. homokkal, szárazfölddel, vermikulittal helyezzük zárt edénybe, zárt edényben a megsemmisítés helyére szállítani, felszedés után mossuk át alaposan az anyag helyét, Egyéb szakaszokra való hivatkozás A védőfelszerelések a 8. pontban találhatóak.

4 Oldalszám: 4/10 7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS Kezelés Műszaki óvintézkedések az ipari higiénés és biztonsági előírásoknak megfelelően kell kezelni, Biztonsági kezelési tanács kerüljük a termék bőrre, szembe, ruhára jutását, kerüljük a termék permetének, gőzének belélegzését, használata közben nem szabad enni, inni, dohányozni, használata után mossuk meg a kezeinket, Tárolás Műszaki intézkedések/tárolási feltételek száraz, hűvös és jól szellőztetett helyen, eredeti, zárt csomagolásban, gyermekek kezébe nem kerülhet, Ne tároljuk együtt élelmiszerrel, italokkal, takarmánnyal, gyógyszerrel, kozmetikumokkal, fertőtlenítő- és erős oxidálószerekkel. Összeférhetetlen termékek erős oxidálószerek, erős savak, Csomagolóanyagok, Speciális felhasználás rovarölőszer, termékleírás szerint, 8. SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE - EGYÉNI VÉDELEM Expozíciós határértékek Komponens neve: Deltametrin AK érték (mg/m3) CK érték (mg/m3) MK érték (mg/m3) Oldószer (párlatok (ásványolaj), hidrogénnel kezelt középpárlat) nincs hozzárendelve Az expozíció ellenőrzése az ipari higiénés és biztonsági előírásoknak megfelelően kell kezelni, lásd. 7-es pont A foglalkozási expozició ellenőrzése Légzésvédelem nem megfelelő szellőztetés vagy elszívás esetén légzőkészüléket kell alkalmazni, az anyagnak megfelelő, (A típusú) szűrőbetéttel ellátott gázálarc, Kézvédelem Védőkesztyű (EN374 minősítés) Szemvédelem szorosan záró védőszemüveg (EN 166), Bőrvédelem oldószernek ellenálló védőruházat, védőkötény, A környezeti expozíció ellenőrzése az anyag vízbe, termőföldre, csatornába kerülését megakadályozni,

5 Oldalszám: 5/10. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK Alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk Halmazállapot: folyadék, Szín: halvány sárga, Szag: aromás szénhidrogén illat, Az egészségre, biztonságra és környezetre vonatkozó fontos információk Ph: Forráspont/tartomány ( C): C Gyulladáspont ( C): Robbanási határok: - alsó: - felső: Oxidálóképesség: Gőznyomás (20 C): Sűrűség (20 C): 0,855 g/cm3 Fajlagos sűrűség (víz=1), (20 C): Oldhatóság: - vízben: vízzel nem elegyedik, - más oldószerben: szerves oldószerekben jól oldódik, Megoszlási hányados (n-oktanol/víz): Viszkozitás: Gőzsűrűség: Párolgási szám: Bomlási hőmérséklet: Egyéb adatok:, Egyéb információk Olvadáspont/tartomány ( C): nem alkalmazható Lobbanáspont ( C): 102 C 10. SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG Reakciókészség normál tárolási feltételek mellett nem ismert Kémiai stabilitás normál körülmények között stabil anyag, Veszélyes reakciók Normál tárolási és felhasználási körülmények között veszélyes reakciók nem fordulnak elő. Kerülendő körülmények hőtől, lángtól, szikrátol és gyújtóforrástól tartsuk távol. Kerülendő anyagok erős oxidálószerek, erős savak, Veszélyes bomlástermékek tűz esetén veszélyes bomlás termékek keletkezhetnek, 11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK Érintett anyag Deltametrin

6 Oldalszám: 6/ Akut toxicitás Belélegezve : A termékre vonatkozóan nincsenek adatok. Az információk az alkotórészek vizsgálatából származnak. Jelentések szerint állatokban: Deltametrin: LC50/belélegezve/2 óra/patkány 785 mg/m Lenyelve Jelentések szerint állatokban: : LD50/szájon át/ óra/patkány Deltametrin: LD50/szájon át/ óra/patkány,36-13 mg/kg LD50/szájon át/ óra/egér 1-34 mg/kg Bőrrel érintkezve >5000 mg/kg Jelentések szerint állatokban: : LD50/derminálisan/ óra/patkány >5000 mg/kg Deltametrin: LD50/derminálisan/ óra/patkány >800 mg/kg LD50/derminálisan/ óra/nyúl >2000 mg/kg Helyi hatások Belélegzve : nagyobb koncentrációjú gőzök és aeroszolok irritálhatják a légutakat, Deltametrin: Belélegzés esetén okozhat orrdugulást vagy orrfolyást, kaparó torok, ziháló légzés,tüsszögés, légszomj, fejfájás, szédülés, vagy frusztráció zsibbadás és bizsergés. Gliceridek, vegyes dekanoil és oktanoil: gőzei vagy permete irritálhatja a légutakat, Bőrrel érintkezve : enyhén irritál, Deltametrin: nem irritálja a bőrt, Gliceridek, vegyes dekanoil és oktanoil: hosszabb kitettség okozhat enyhe bőr irritációt, Szembe jutva : irritálhatja a szemet, Deltametrin: enyhén irritálja a szemet, Gliceridek, vegyes dekanoil és oktanoil: enyhén irritálja a szemet, Szenzibilitás : nem szenzibilizál, Deltametrin: nem okoz bőrérzékenységet Krónikus toxicitás : Rendeltetésszerű alkalmazása és a munkavédelmi előirások betartása során egészségkárosító hatással nem kell számolni. Deltametrin: 13 hetes neurotoxikológiai vizsgálat során hím és nőstény patkányok kaptak deltamethrin diétát 58 mg/kg/nap dózisban. Szervezeti mérgezés lehetet megfigyelni magas dózis (58 mg/kg/nap) esetén, mely magában foglalta a halálozást, bizonytalan járást, hiperérzékenységet zajra, teljesítmény romlást a neurotoxikilógiai vizsgálaton. A magas dózissal etett nőstényeknél nővekedett a retina károsodások száma [NOEL: 15 mg/kg/nap]. Nem volt kimutatható toxicitás, ha a deltametrint kukorica olajban oldották a 64 kutyán végzett 24 hónap alatt végzett kísérlet során 0,025, 0,25 és 1 mg/kg testtömeg súly dózis szinten. Patkányok és kuyták orális 10 mg/kg/nap dózisban 13 hetes vizsgálat során mozgató izom problémár mutatott, de patológiai elváltozást, vagy halálozást nem lehetett észlelni. Egyéb hatások megfigyelhetőek voltak kuytáknál, hányás, hasmenés, remegés, nyáladzás és lapos reflexek Specifikus hatások Genotoxicitás :, Deltametrin: Baktérium mutagenitás (Ames-teszt): negatív, Kromoszóma rendellenesség: negatív, Mikronukleusz egérnegatív, Karcinogenitás :, Deltametrin: az anyag karcinogenitásra nincsen kiértékelve, Rákkeltő hatásra nem volt bizonyíték deltametrinnel kezelt egereken vagy patkányokon 35 mg/ttkg és 47 mg/ttkg dózisban Reproduktív toxicitás

7 Oldalszám: 7/ :, Deltametrin: nem okoz reproduktív toxicitást, Deltametrint adtak egér- és patkányoknak gyomor intubálással 3, 6 és 12mg/ttkg (terhesség 7-10 nap) ill. 1.25, 2.5, illetve 5.0 mg/ttkg (terhesség 7-20 nap) dózis szinteken. Mindkét faj esetében dózisfüggő csökkenését figyeltek meg az anyai súlygyarapodásnak. Nem dózisfüggőek az elhullások, de egerekben a nagy és közepes dózisú csoportok görcsössé váltak az adagolások után. Mindkettőnél hatástalanok a beültetések számában a magzati halálozás, magzati súly vagy fejlődési rendellenességek. Teratológiai vizsgálat szerint, a deltametrin nem teratogén, amikor orális intubációval adták az egér- és patkányoknak(0.1;1.0;10 mg/kg/nap) a terhesség és napján. Egerekben, a magzat fejlődésének mérsékelt és átmeneti hátráltatása az 1 és 10 mg/kg/nap dózis szinten volt észlelhető, de ezeket a hatásokat nem figyelték meg a szülés utáni 1 vagy 21 nap Késleltetett csontképződés az egyetlen megfigyelt hatás patkányokban a legmagasabb dózisnál. Egy 3 generációs reprodukciós vizsgálat patkányokban (0.1, 1.0 és 2.5 mg/kg/nap), a reproduktív NOEL nagyobb, mint 2,5 mg/kg/nap volt STOT toxocitás :, Aspiráció :, 12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓ Érintett anyag Deltametrin Ökotoxicitás Vízi toxicitás Deltametrin: LC50/szivárványos pisztráng/6 óra 0,3 µg/l LC50/Zebrahal (Brachydanio rerio)/6 óra 2 µg/l LC50/ponty,/6 óra 1,84 µg/l Szárazföldi toxicitás Szenyvízkezelőben mutatott viselkedés Mobilitás Perzisztencia és lebomlási képesség Általános Deltametrin: biológiailag lebomlik, Vízben Levegőben Talajokban és üledékekben Deltametrin: Eleveniszapos biodegradálás teszt: 3, 6 és óra utáni értékelések: Deltametrin 51,4% lebontva 3 óra után, 5,8% lebontva 6 óra után, és 63,4% lebontva óráig. Biológiailag lebontható Bioakkumulációs képesség A PBT- és a vpvb- értékelés eredményei Deltametrin: nem tartalmaz poliklórozott szénhidrogéneket és nehézfémeket, Egyéb káros hatások Deltametrin: az anyag vízbe, termőföldre, csatornába kerülését megakadályozni, ha az anyag csatornába, vízbe került, a hatóságnak jelezni,

8 Oldalszám: 8/ SZAKASZ: SZEMPONTOK AZ ÁRTALMATLANÍTÁSHOZ Termék ártalmatlanítása legyen tekintettel minden állami és helyi környezetvédelmi előírásra, Az anyagot és az edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell. Az üres tartályok vagy belső hengerfalak visszatarthatnak némi termék maradékot. Ne lyukassza át vagy égesse el a tárolóedényt. Csomagolás ártalmatlanítása a veszélyes hulladékkal szennyezett csomagolóanyag kezelését és ártalmatlanítását a termékre vonatkozó előírásoknak megfelelően kell végezni, EWC adatok * veszélyes anyagokat tartalmazó, mezőgazdasági vegyi hulladékok 14. SZAKASZ: A SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ UN szám 3082 ADR/ADN/RID Helyes szállítási megnevezés: KÖRNYEZETRE VESZÉLYES FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N. IMDG Műszaki/Kereskedelmi név: Veszélyességi osztály: Veszélyességi bárca: Osztálybasorolási kód: Csomagolási csoport: Veszélyt jelölő (Kemler) szám: Környezetre veszélyes: Alagút korlátozási kód: Helyes szállítási megnevezés: M6 III 0 IGEN (E) KÖRNYEZETRE VESZÉLYES FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N. IATA Műszaki/Kereskedelmi név: Veszélyességi osztály: Veszélyességi bárca: Csomagolási csoport: EmS: Tengervízszennyezőség: Helyes szállítási megnevezés: III F-A, S-F IGEN Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. Műszaki/Kereskedelmi név: Veszélyességi osztály: Veszélyességi bárca: Csomagolási csoport: PAX: CAO: III UN szám: SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ Seveso kategória - Raktárosztály 10 raktárosztály: Éghető folyadékok kivéve 3A és 3B,

9 Oldalszám: / WGK WGK 2 A termékre vonatkozó fontosabb hazai előírások 13. évi XCIII. törvény a munkavédelemről és kapcsolódó rendeletek évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról évi XXV. törvény a kémiai biztonságról 8/2001 (VI. 15.) Korm. rendelete a hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről 3/2002. (II.8) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről 28/2011. (IX. 6.) BM rendelete az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljá-rások illetve tevékenységek részletes szabályairól 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról 3/2006. (I. 26.) EüM rendelet az Európai Unióban osztályozott veszélyes anyagok jegyzékéről 107/2006/EK rendelet a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), 38/2003 (VII.7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet Egyéb vonatkozó nemzeti szabályozás Veszélyes anyagok munkahelyi levegőben megengedett határértékei: 25/2000.(IX.30.) EüM-SzCSM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról és az azt módosító 13/2002.(XI.28.) EszCsM-FMM együttes rendelet EWC kódszámok: 16/2001.(VII.18.) KöM rendeletet a hulladékok jegyzékéről és az azt módosító 10/2002(III.26.) sz. KöM rendelet. Közúti szállítási osztály: 17. évi 1. törvényre valamint (A Veszélyes áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás "A" és "B" Mellékletének kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról szóló 20/17.(IX.18.)KPM rendelet) és azt módosító 71/2011 (XII.8.) rendelet, valamint a évi LXXVII törvény C függelék melléklete (A Nemzetközi Vasúti Árufuvarozási Egyezmény mellékleteinek belföldi alkalmazásának kihirdetéséről szóló 72/2011 (XII.8.) NFM rendelet. 1272/2008/EK rendelet az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 667/548/EGK és az 1/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 107/2006/EK rendelet módosításáról. Kémiai biztonsági értékelés: A termékről nem készült kémiai biztonsági értékelés. 16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓ az alábbi pontokat érintette: 16.5., 16.6., 16.7., R mondatok R52/53 - Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat R65 - Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat R23/25 - Belélegezve és lenyelve mérgező R50/53 - Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat H mondatok H301 - Lenyelve mérgező. H331 - Belélegezve mérgező. H410 - Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. H304 - Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet. H412 - Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz Általános információk Ez az információ a TERMÉKRE MINT OLYANRA vonatkozik és megfelel a vállalkozás specifikációjának. Készítmények és keverékek esetén meg kell győződni, hogy új veszély nem lép fel. Az adatlapban található információ a biztonsági adatlap nyomtatásának időpontjában meglévő legjobb ismereteinken alapszik és jóhiszeműen adjuk. Bizonyos adatok felülvizsgálata azonban folyamatban van. A felhasználók figyelmét felhívjuk további veszélyek lehetőségére, ha a terméket más célra használják, mint amelyre ajánlott. Ezt az adatlapot csak megelőzés és biztonság céljából szabad használni és sokszorosítani. A törvényekre, előírásokra és gyakorlati szabályokra, dokumentumokra vonatkozó hivatkozások nem tekinthetők teljesnek. A terméket átvevő személy felelőssége, hogy megnézze az összes a termék használatával és kezelésével kapcsolatos hivatalos dokumentumot. Az is a terméket kezelők felelőssége, hogy az ebben a biztonsági adatlapban szereplő és a munka biztonságához, az egészség és a környezet védelméhez szükséges információ egészét továbbadják minden következő személynek, aki bármilyen módon kapcsolatba kerül a termékkel (felhasználás, tárolás, konténerek tisztítása, egyéb eljárások) Műszaki tanácsadó szolgálat

10 Oldalszám: 10/ Farmmix Kft. Cím: 4220 Hajdúböszörmény, Ipartelep utca 20. Tel.: +36 (52) Fax: / Az adatlap összeállításához használt adatok forrásai Biztonsági adatlap - Farmmix. (2007), Egyéb információ - Engedélyszám - SP mondatok - Szer típusa szúnyogirtó szer, III. forgalmazási kategória, Hatóanyag 0,12 % deltametrin

Acetamiprid, [MOSPILAN 20 SG] BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva)

Acetamiprid, [MOSPILAN 20 SG] BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva) Sumi Agro Hungary Kft. 1016 Budapest, Zsolt u. 4. Tel.: 3612146441 Fax: 3612021649 BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva) Oldalszám: 1/9 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva)

BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva) Oldalszám: 1/10 BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva) 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1. 1. Termékazonosító Az anyag/keverék neve: CAS szám: - EU szám:

Részletesebben

Háztartási lakkbenzin hígító ANDA. BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint)

Háztartási lakkbenzin hígító ANDA. BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint) Oldalszám: 1/11 BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 45/2010/EU rendelet szerint) 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1. 1. Termékazonosító Az anyag/keverék neve: CAS szám:

Részletesebben

Acetampirid, [MOSPILAN 70 WP] BIZTONSÁGI ADATLAP

Acetampirid, [MOSPILAN 70 WP] BIZTONSÁGI ADATLAP Oldalszám: 1/8 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA 1. 1. Az anyag vagy készítmény azonosítása Az anyag neve: CAS szám: EU szám: - - 1. 2. Az anyagok/készítmények

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint)

BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint) Oldalszám: 1/10 BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint) 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1. 1. Termékazonosító Az anyag/keverék neve: CAS szám:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva)

BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva) Oldalszám: 1/11 BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva) 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1. 1. Termékazonosító Az anyag/keverék neve: CAS szám: - EU szám:

Részletesebben

ALKOGÉL égőpaszta. BIZTONSÁGI ADATLAP (453/2010/EU rendelet szerint)

ALKOGÉL égőpaszta. BIZTONSÁGI ADATLAP (453/2010/EU rendelet szerint) Oldalszám: 1/10 BIZTONSÁGI ADATLAP (453/2010/EU rendelet szerint) 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1. 1. Termékazonosító Az anyag neve: A keverék Etanol, IPA, metil-etil-keton

Részletesebben

Biztonsági adatlap FORCE 20 CS

Biztonsági adatlap FORCE 20 CS 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A13219F 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

PIGROL SCHWEDENWAXX 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP

PIGROL SCHWEDENWAXX 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP PIGROL SCHWEDENWAXX 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP Az előző magyar változat kiállításának kelte: 2010.04.10. Aktualizálás kelte: 2013.06.08. 1. A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító

Részletesebben

Biztonsági adatlap ACTARA 25 WG

Biztonsági adatlap ACTARA 25 WG 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A9584C 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Kiadás/felülvizsgálat:2012.10.30. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint

Kiadás/felülvizsgálat:2012.10.30. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Kiadás/felülvizsgálat:2012.11.05. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint

Kiadás/felülvizsgálat:2012.11.05. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása Kiállítás dátuma: 2007.08.01. Verzió: 4 Oldal: 1/6 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi elnevezés: LÁNCKENŐ SPRAY 1.2. Az anyag vagy

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 453/2010/EU rendelettel módosított 1907/2006 (REACH) rendelet szerint.

BIZTONSÁGI ADATLAP 453/2010/EU rendelettel módosított 1907/2006 (REACH) rendelet szerint. 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termék beazonosítása: Terméknév: PARAMO OT-HP3 Kémiai megnevezés: keverék 1.2 Felhasználás: Speciális hidraulikaolaj. 1.3 Gyártó cég neve:

Részletesebben

Kiadás/felülvizsgálat:2012.11.26. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap a 1907/2008 EK rendelet szerint

Kiadás/felülvizsgálat:2012.11.26. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap a 1907/2008 EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap a 1907/2008 EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő

Részletesebben

Biztonsági adatlap TOPAS 100 EC. 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt Felhasználás:

Biztonsági adatlap TOPAS 100 EC. 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt Felhasználás: 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A6209G 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült a 453/2010 EU rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült a 453/2010 EU rendelet szerint Felülvizsgálat dátuma/revizíó:2011.07.10/2.0 1 / 8 1.SZAKASZ: A KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA 1.1 Termék azonosító: CNI ALKO B 1.2 Anyag/keverék felhasználása/iparág: Ipari felhasználás 1.3 A biztonsági

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. SZAKASZ: A veszély meghatározása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. SZAKASZ: A veszély meghatározása BIZTONSÁGI ADATLAP A BIZOTTSÁG 453/2010/EU rendeletével összhangban Kiállítás dátuma: 2012-11-30 Verzió: 2.0 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi

Részletesebben

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006 számú EK rendelet szerint

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006 számú EK rendelet szerint K-OTHRIN 10 ULV 1/11 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Márkanév K-OTHRIN 10 ULV Termék kódja (UVP) 05940303 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

Biztonsági adatlap 2. VESZÉLYESSÉGSZERINTI BESOROLÁS. 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása. Besorolás az 1272/2008 (EU) rendelet szerint

Biztonsági adatlap 2. VESZÉLYESSÉGSZERINTI BESOROLÁS. 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása. Besorolás az 1272/2008 (EU) rendelet szerint 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A6209G 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap PIRIMOR 50 WG

Biztonsági adatlap PIRIMOR 50 WG 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A10788A 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSATermék tájékoztató 1.1 Termékazonosító : Raid Légy-és szúnyogirtó aeroszol

1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSATermék tájékoztató 1.1 Termékazonosító : Raid Légy-és szúnyogirtó aeroszol 1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSATermék tájékoztató 1.1 Termékazonosító : Raid Légy-és szúnyogirtó aeroszol 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

/ 9 CELLI NITRO HÍGÍTÓ

/ 9 CELLI NITRO HÍGÍTÓ BIZTONSÁGI ADATLAP (453/2010/EU) Oldal: 1 / 9 1. A KEVERÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 TERMÉKAZONOSÍTÓ: 1.2 A KEVERÉKK MEGFELELŐ AZONOSÍTOTT FELHASZNÁLÁSA: Festék-hígító, lemosó ELLENJAVALLT FELHASZNÁLÁS

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. k é s z ü l t a 1 9 0 7 / 2 0 0 6 / E K, a 4 5 3 / 2 0 1 0 / E U é s 1 2 7 2 / 2 0 0 8 / EK r e n d e l e t s z e r i n t

BIZTONSÁGI ADATLAP. k é s z ü l t a 1 9 0 7 / 2 0 0 6 / E K, a 4 5 3 / 2 0 1 0 / E U é s 1 2 7 2 / 2 0 0 8 / EK r e n d e l e t s z e r i n t 1/1 Verzió: 5.0 HU BIZTONSÁGI ADATLAP k é s z ü l t a 1 9 0 7 / 2 0 0 6 / E K, a 4 5 3 / 2 0 1 0 / E U é s 1 2 7 2 / 2 0 0 8 / EK r e n d e l e t s z e r i n t 1. szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás

Részletesebben

az 1907/2006/EK rendelet szerint

az 1907/2006/EK rendelet szerint Felülvizsgált változat kiadása: 2010. 08. 19. Oldalszám: 1/7 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: FLAMAX grillgyújtó folyadék 1.2.Az anyag megfelelő

Részletesebben

Mortein Ultra - Légy- és szúnyogirtó aeroszol

Mortein Ultra - Légy- és szúnyogirtó aeroszol 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Azonosítási szám: D0066729 / 0062578 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 104375E : Orvosi műszer-fertőtlenítőszer

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 104375E : Orvosi műszer-fertőtlenítőszer BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével (453/2010) - Európa SEKUSEPT EXTRA N Változat 1 1. SZAKASZ Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Részletesebben

Referencia név Frissítés sorszáma Frissítés dátuma FRUTON Ca 2.0.0 2012. november 8.

Referencia név Frissítés sorszáma Frissítés dátuma FRUTON Ca 2.0.0 2012. november 8. Referencia név Frissítés sorszáma Frissítés dátuma FRUTON Ca 2.0.0 2012. november 8. BIZTONSÁGI ADATLAP (a R.E.A.C.H. 1907/2006-os sorszámú Európai Szabályzat 453/2010 sz. módosított rendelete szerint)

Részletesebben

Bradolin alkoholos felületfertőtlenítő szer Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.01. változat: 2. BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint

Bradolin alkoholos felületfertőtlenítő szer Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.01. változat: 2. BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

A 1907/2006 számú EK szabályzás szerint

A 1907/2006 számú EK szabályzás szerint 1/9 BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályzás szerint Kovald Kft 1. SZAKASZ: Az /keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: Megnevezés: 1.2. A keverék megfelelő azonosított

Részletesebben