HOGYAN ÉRINTI A HAZAI ADÓRENDSZER A VILLAMOSENERGIA-IPARI TÁRSASÁGOKAT?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HOGYAN ÉRINTI A HAZAI ADÓRENDSZER A VILLAMOSENERGIA-IPARI TÁRSASÁGOKAT?"

Átírás

1 HOGYAN ÉRINTI A HAZAI ADÓRENDSZER A VILLAMOSENERGIA-IPARI TÁRSASÁGOKAT? n AZ EURELECTRIC (AMELY AZ EU-TAGORSZÁGOK ÉS MÁS EURÓPAI ORSZÁGOK VILLAMOSENERGIA- IPARÁNAK KÉPVISELÔIT EGYESÍTÔ SZERVEZET), AHOL AZ MVM RT. IS KÉPVISELTETI MAGÁT, MINDEN ÉVBEN KÉSZÍT EGY TANULMÁNYT, AMELY AZ EU-TAGÁLLAMOK ADÓZÁSI RENDSZERÉT MUTATJA BE. AZ IDEI ÉVBEN A ÉVRÔL KÉSZÜLT BESZÁMOLÓ. MIVEL HAZÁNK SZERETNE MINÉL HAMARABB EU-TAGGÁ VÁLNI, FONTOS VOLT, HOGY MAGYARORSZÁG IS BEMUTASSA ADÓRENDSZERÉT AZ EURELECTRIC-NEK. EZT AZ ANYAGOT AZ MVM RT. ÁLLÍTOTTA ÖSSZE A SZERVEZET SZÁMÁRA. ÁRPÁDNÉ FRIEDSZÁM ANDREA A nemzetközi szervezet követelményeit a kért beszámoló tartalmával kapcsolatban egyelôre nem lehet maradéktalanul kielégíteni, tekintve, hogy az MVM Rt. nem jogosult a villamosenergia-iparból az adófizetéssel kapcsolatos adatok, információk öszszegyûjtésére. Ezért az elkészített anyag csak az MVM Rt.-nél fellelhetô, illetve az országos kiadványokból megszerezhetô adatokra, információkra alapozódhatott. Ebben a cikkben a tanulmánynak egy rövidített változatát adjuk közre, amely úgy véljük, hasznos ismereteket nyújt a hazai adórendszerrôl, azon belül a villamosenergia-ipari társaságokat érintô adókról, adójellegû kötelezettségekrôl, de még a magánszemélyekre vonatkozó adózási követelményekrôl is. Az EURELECTRIC részére készített tanulmány egyébként két részre tagolódik: n az elsô részben rövid áttekintés található a magyar villamosenergiaipar történetérôl és teljesítményérôl, n a második rész az adórendszer bemutatását tartalmazza. Ez az áttekintés sem a terjedelmi korlátok, sem pedig az elérni kívánt cél következtében nem tûzte céljául a teljes részletességet, de úgy véljük, a villamosenergia-törvénnyel kapcsolatos rövid helyzetismertetést tartalmazza. Hiányoznak ezen túlmenôen a mostani összefoglalóból a villamosenergia-ipar teljesítményére vonatkozó adatok, táblázatok is, az adózással összefüggô kérdésekben pedig néhány bár nem sok helyen kiegészítések találhatók abból a célból, hogy a lap olvasótábora minél teljesebb képet kaphasson az adórendszerrôl. Ezen túlmenôen némi változtatás történt az anyag szerkezetén is, mert volt, ahol az EURELECTRIC által kért felosztás erôltetettnek bizonyult. A továbbiakban a tanulmányt célszerû lenne minden évben elkészíteni, aktualizálni, amelyhez nagyon fontos lenne a MEH-nél kezdeményezni az EURELECTRIC által kért adatoknak a villamosenergia-ipari társaságoktól történô összegyûjtését és rendelkezésre bocsátását. A VILLAMOSENERGIA- IPARBAN LEZAJLÓ VÁLTOZÁSOK NAPJAINKBAN A napjainkban végbemenô legjelentôsebb változás a villamosenergiaiparban az EU-hoz történô csatlakozás jegyében zajló törvényalkotási folyamat, amelynek célja a kötelezô piacnyitás megvalósítása, valamint megfelelés a különbözô nyilvántartásokkal, versenysemlegességgel kapcsolatos elôírásoknak. A múlt évben a magyar Országgyûlés elfogadta az új, EU-konform villamosenergia-törvényt, mely január 1-jétôl lép hatályba. Ez a jogszabály új fejezetet jelent a magyar villamosenergia-ipar történetében. Ettôl az idôtôl kezdve az egységes piac két párhuzamos (egy közszolgáltatási és egy versenyszférában mûködô) piaccá alakul. A kormány késôbb fog dönteni a piacnyitás mértékérôl és menetrendjérôl. Az új törvény hangsúlyozza a szolgáltatás-biztonság fontosságát, mind a verseny-, mind pedig a közszférában. Ez a közszolgáltatásban nem fog változni, mert a közüzemi nagykereskedôk és szolgáltatók kötelezve lesznek arra, hogy szolgáltassanak a közüzemi fogyasztók számára. Az új szabályozás egyszerûsíti az engedélyezési tevékenységet és lehetôvé teszi az erômû projektek piaci alapon történô végrehajtását. Az új törvény korlátozásokat tartalmaz az engedélyes társaságokban történô jelentôs részesedés megszerzésére vonatkozóan. Ezeknek a sza- 82 A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI n 2002/1 2

2 bályoknak a célja az összefonódások megakadályozása. Fontos változás, hogy az új törvény eltörli a rögzített villamosenergia-eladási árakat a termelôk és kereskedôk, valamint a kereskedôk és feljogosított fogyasztók között. A szabályozott árak az átvitel, az elosztás és a rendszerirányítás, valamint a közüzem területén fognak fennmaradni tôl csak a közüzemi fogyasztókat fogják érinteni a rögzített árak. A megújuló energiaforrásokból és a hulladékanyagok felhasználásával termelt villamos energia zöld bizonyítványt kaphat. Az export és import tevékenység részlegesen liberalizált lesz; a korlátozások Magyarország EU-hoz történô csatlakozásakor kerülnek eltörlésre. Az export/import tevékenységek villamosenergia-kereskedôk, közüzemi nagykereskedôk, az átviteli rendszeroperátor (olyan mértékben, ahogy feladatai végrehajtásához szükséges) és a feljogosított fogyasztók által lesz végezhetô saját fogyasztásukra, de a feljogosított fogyasztók kötelezve lesznek arra, hogy saját fogyasztásuknak legalább a felét hazai termelésbôl vásárolják meg. Az elôkészület elsô lépése az volt, hogy az átviteli rendszert irányító társaság (MAVIR Rt.) függetlenné vált az átviteli társaságtól (MVM Rt.). A törvényalkotó szeretne a gyakorlatba átültetni egy objektív, átlátható és diszkriminációmentes szabályozást annak érdekében, hogy támogassa a versenyképes villamosenergia-piac fejlôdését. A törvény új fogalmakat alkotott, mint például feljogosított fogyasztók, eltörölte az export/import tevékenységgel kapcsolatos monopóliumot, intézkedéseket tett a különbözô tevékenységek könyvekben történô elkülönítésére úgy, hogy azokra a társaságoknak külön mérleget és eredménykimutatást kell készíteniük, mintha a különbözô tevékenységeket külön szervezetben mûködô társaságok végeznék. A feljogosított fogyasztók (amelyek meghaladják a 6 GWh/év fogyasztást) jogosultak kiválasztani saját villamosenergia-szállítóikat és 2003-tól hálózat-hozzáférési joggal fognak rendelkezni. Az új törvény szigorúan korlátozza azon tevékenységek tartalmát, melyeket az engedélyes társaságok végezhetnek, ezért az engedélyeket a Magyar Energia Hivatal fogja kibocsátani. A villamosenergia-piac megnyitása Magyarországon több lépésben fog megtörténni és egyelôre nem került meghatározásra, hogy mikor fog teljesen nyitottá válni. A villamosenergia-szolgáltatásnak két formája lesz: n a feljogosított fogyasztókkal történt szabad megállapodás alapján, n közüzemi szerzôdések alapján. A villamos energia országhatáron keresztül történô szállítása történhet villamosenergia-kereskedôk által, a rendszerirányító által, és a közüzemi nagykereskedô által, de ezen a területen számos korlátozó intézkedés marad életben. A BEVÉTEL MÉRTÉKÉTÔL FÜGGÔ ADÓK Magyarországon a villamosenergiaipari társaságok adózását az általános adótörvények szabályozzák, általában nincsenek rájuk vonatkozó kivételek, vagy speciális szabályok. Társasági adó A társasági adót a vállalati eredmény után kell fizetni és mértéke a pozitív adóalap 18%-a. Az adó alapja úgy határozható meg, hogy a bevételekbôl levonjuk a költségeket és ráfordításokat (ez az adózás elôtti eredmény), majd az eredményt módosítjuk különbözô adóalapot növelô és csökkentô tényezôkkel (pl. kapott osztalék, elengedett kötelezettség, adott támogatások, a számviteli törvény és a társasági adóról szóló törvény által megengedett értékcsökkenés, kapcsolt vállalkozások között alkalmazott árak módosítása stb.). Ha az adóalap negatív, azt a következô öt évre tovább vihetjük, elhatárolhatjuk (adóalapot csökkentô tényezôként vehetjük figyelembe a következô években). Jelentôs adókedvezményt élveznek a nagyberuházások és az elmaradott térségekben végzett beruházások, de ezek néhány év múlva valószínûleg eltörlésre kerülnek. Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása különbözô módszerekkel végezhetô el, de leggyakrabban a lineáris leírási módszert alkalmazzák. A számviteli törvény szerint az éves leírás mértéke az eszközök élettartamától függ, a Társasági Adó Törvény azonban csak meghatározott mértékû leírást ismer el adómentesnek. Személyi jövedelemadó A magánszemélyek jövedelemadója progresszív, mértéke 20%-tól 40%-ig terjed, de a törvény bizonyos tevékenységekre, gyermekekre, adományokra, biztosítási szerzôdésekre stb. vonatkozóan kedvezményeket is tartalmaz. A személyi jövedelemadót az alkalmazottak keresetébôl a munkáltató vonja le és utalja a költségvetés számára, illetve ahol erre valamilyen oknál fogva nincs lehetôség, a magánszemély önadózás keretében vallja be és fizeti meg. Osztalékadó Az osztalékadó közvetett adó. A magyar vállalkozások mentesek az osztalékadó fizetése alól. Más, külföldi tulajdonos vállalkozásoknak 20% osztalékadót kell fizetniük. A magánszemély tulajdonosoknak 20% vagy 35% osztalékadót kell fizetniük. Ennek mértéke függ a jegyzett tôke és az osztalék arányától. Ha a kifizetett osztalék meghaladja a jegyzett tôke törvényben meghatározott arányát, az adó mértéke 35%. A tulajdonosoktól a társaság vonja le az adót az osztalék kifizetése elôtt. Kamatadó A kapott kamat a magánszemélyek számára jövedelem, de az adó mértéke 0%. Értékesített tárgyi eszközök (nem ingatlanok) adója Magánszemélyek esetében az adó mértéke 10%, ha a bevételek és kiadások különbsége meghaladja a Ft-ot. Értékesített ingatlanok adója (nem érinti a villamosenergia-ipart) Magánszemélyekre vonatkozóan az adó mértéke 20% (az adó alapját A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI n 2002/1 2 83

3 úgy kapjuk meg, hogy az értékesítési árból levonjuk az elismert kiadásokat). Ha másik lakást/házat/építési telket vásárolunk ezen az összegen, nem kell megfizetni az adót. Természetbeni juttatások adója Ha a társaság munkavállalójának természetbeni (nem pénzbeni) juttatást ad, a társaságnak 44% személyi jövedelemadót és 3% munkaadói járulékot kell fizetnie. A fizetendô társadalombiztosítási járulék mértéke 2000-ben 33%, 2001-ben 31% volt, 2002-ben pedig 29%. Ha a társaság nem munkavállalói jogviszonyban álló személynek ad természetbeni juttatást, a vonatkozó szabályok a fentiektôl eltérôek. Helyi iparûzési adó A törvény különbséget tesz az önkormányzatok területén végzett állandó és ideiglenes iparûzési tevékenység között. Állandó iparûzési tevékenység esetében a számviteli törvény szerinti nettó árbevételt növelni kell a kamatbevételekkel, le kell vonni az eladott áruk beszerzési értékét, a közvetített szolgáltatásokat és az öszszes anyagköltséget. Az így meghatározott érték az adóalap. Az adó legmagasabb mértéke 2% és a helyi önkormányzatok dönthetik el, hogy bevezetik-e ezt az adónemet, vagy sem. Eseti iparûzési tevékenység végzése esetén az egy napra számított adómérték nem lehet több 5000 Ft-nál. Árfolyamnyereség adó A magánszemélyeket a törvény 20% árfolyamnyereség-adó fizetésére kötelezi. Bányajáradék Mielôtt a bányatársaságok kibányásznák a föld felszíne alatt lévô ásványokat, azok állami tulajdonban vannak. A bányajáradék így valójában egy ellenérték-adó, amit a bányatársaságnak kell megfizetnie a tulajdonába kerülô ásványok értéke után. A járadék mértéke a kibányászott ásványi anyagok értékének százalékában került meghatározásra: n ásványi olajok és gázok esetében (beleértve a CO 2 -t is) a mérték 12%, n felszíni bányászat útján kibányászott anyagok és nem fémes nyersanyagok esetében a mérték 5%, n más szilárd ásványi nyersanyagok és geotermikus energia esetében a mérték 2%. Fogyasztási adó (a villamosenergia-ipart nem érinti) A következô termékek után kell fizetni: nemesfémekbôl készült termékek; drágakövekbôl, vagy nemesfémbôl készült ékszerek (az adó mértéke 35%); személygépkocsik (az adó mértéke 10-32%, s közvetve érinti a villamosenergia-ipari társaságokat is); pörkölt kávé és valódikávé-kivonat (az adómérték 12%). Az adót meg kell fizetni Magyarországon történô értékesítés és import esetében is. Az adót a saját elôállítású termék után a termelô, a bérmunka keretében termeltetett termék után pedig a termeltetô; a nem adóalany termelôtôl és termeltetôtôl belföldi értékesítésre beszerzett, illetve az adó- és vámhatóságtól, bíróságtól belföldi értékesítésre átvett termék esetén a vevô, a felvásárló; az importált termék után az importáló fizeti. E törvény alkalmazásában importálónak az minôsül, akit jogszabály vámfizetésre kötelezett személyként nevez meg. Az adó alapja különbözô esetekben eltérôen került meghatározásra, így bizonyos esetekben lehet a forgalmi érték, az ellenérték, a vételár, a vámérték. Általános forgalmi adó A villamosenergia-importot és a hazai piacon történô értékesítést mind nagyfeszültségen, mind pedig kisfeszültségen jelenleg 12%-os adó terheli. Az adó mértéke más termékek értékesítése és szolgáltatás nyújtása esetében 25%, de vannak adómentes termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások, valamint létezik 0%-os adókulcs is. (A mentesség és a nulla kulcs közötti különbség gyakorlatilag az, hogy az adómentes értékesítéshez vagy szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódó kiadások számláiban található elôzetesen felszámított áfa nem igényelhetô vissza.) 0%-os kulccsal adózik például a termékexport, a preferált fogyasztók számára végzett importtevékenység stb. Az adó alapja a teljesítés ellenértéke, de vannak esetek, amikor az adó alapját a piaci érték képezi, mivel a meghatározott ár túlságosan alacsony (pl. kapcsolt vállalkozások esetében). Import esetében vannak országokra és alapítványokra vonatkozó mentességek. Az adófizetônek joga van az általa megfizetett adó levonásához, de vannak kivételek is, például személygépkocsi-üzemanyag. VAGYONHOZ KAPCSOLÓDÓ ADÓK Építményadó (helyi adó) Nem lakás céljára szolgáló lakóépületek és egyéb, a helyi önkormányzatok területén lévô épületek adókötelezettség alá esnek. Az éves maximális adómérték és adóalap a helyi önkormányzat döntésének függvénye: az adó mértéke 900 Ft/m 2, ha az adóalap az épület nettó alapterülete m 2 -ben, vagy az adó az épület szokásos piaci értékének 3%-a. Földadó (helyi adó) Az önkormányzat területén lévô beépítetlen belterületi földrészletre vezethetik be az önkormányzatok. A helyi önkormányzat döntésétôl függôen az adó alapja és mértéke: 200 Ft/m 2, ha az adó alapja a földterület m 2 -ben mért értéke, vagy a szokásos piaci értéknek a 3%-a. Idegenforgalmi adó Idegenforgalmi adót a magánszemélyeknek, vagy vállalkozásoknak/vállalkozóknak kell fizetniük (csak a második esettel foglalkozunk). Idegenforgalmi adó terheli azt, aki az önkormányzat illetékességi területén olyan üdülésre, pihenésre alkalmas épületnek tulajdonosa, amely nem minôsül lakásnak. Az adó alapja az épület nettó alapterülete és az éves adó mértéke legfeljebb 900 Ft/m A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI n 2002/1 2

4 Gépjármûadó (súlyadó) Ezt az adót az önkormányzatok számára kell fizetni a gépjármûvek tömege alapján, és az adó fele az Útalapba kerül átutalásra. Az adó mértékét a helyi önkormányzatok határozzák meg, mértéke legalább 600 Ft, de legfeljebb 1000 Ft a gépjármû minden megkezdett 100 kg-ja után. A motorkerékpár, a lakó-pótkocsi, a lakóautó és a sátras utánfutó adója legalább 2000 Ft/év, de legfeljebb 5000 Ft/év. Teherautók esetében az adó mértéke függ az üres súlytól és a megengedett terheléstôl. Az adó alapja az önsúly és a megengedett terhelés 50%-a. TEVÉKENYSÉGHEZ KAPCSOLÓDÓ ADÓK Vámterhek Vámterhek alatt a vámot, a vám- ÁFÁ-t, a fogyasztási adót, a jövedéki adót és más kötelezô kifizetéseket értjük, melyeket a vámkezelési eljárás során vetnek ki. A cikknek ebben a részében csak a vámmal foglalkozunk, mivel a többi fent említett terhet az anyag más részében tárgyaljuk. A vámot speciális mértékek alapján kell megfizetni (vámtarifa), melyeket külön törvény határoz meg. A törvény tartalmaz mentességeket a vám megfizetése alól. Ha a nemzetgazdaság érdeke azt kívánja, a következô típusú ideiglenes vámok vezethetôk be a vámárukra: általános vám felár, piacvédô vámok, antidömping vámok, kiegyenlítô vámok, mezôgazdasági védôvámok. A vám alapja rendszerint a vámáru vámértéke. A vámérték magában foglalja (ha nem foglalja magában a fizetett, vagy fizetendô ár): az importált áru fuvarköltségét a magyar vámhatárig, a magyar határig az importált áruhoz kapcsolódó berakodási, kirakodási és árukezelési költségeket; a vámhatárig felszámított biztosítási költségeket. A vámtarifa tartalmazza az áruk vámtarifa számát, az áruk leírását és a vámtétel mértékét. A vámtarifa a legnagyobb kedvezményes elbánás szerinti, valamint autonóm és szerzôdéses preferenciális vámtételeket, továbbá büntetô vámtételeket tartalmaz. Jövedéki adó A villamosenergia-iparban jövedéki adó az ásványi olajokat terheli, azonban jövedékiadó-mentesek a transzformátorokban használt olajok, valamint a villamosenergia termeléséhez használt olaj is. (Más, jövedéki adóval sújtott termékek pl. az alkohol termékek, a sör, a bor, a pezsgô, a köztes alkoholtermékek és a dohány termékek.) Cégautó adó Ha a munkavállalók személyes céljaikra a vállalkozás tulajdonában lévô személygépkocsit használhatnak, a vállalkozásnak cégautó adót kell fizetnie. Az adó mértéke függ az autó árától és beszerzési idejétôl. Mértéke 1500 Ft-tól Ft-ig terjedhet. Adómentességet élveznek az orvosok a postaszolgálat által használt stb. személygépkocsik. Útadó külföldi autókon 50 Ft/nap az adó mértéke azokra az autókra, melyek 60 napig Magyarországon tartózkodnak. Az adó mértéke teherautók esetében 3 Ft/tonna/km. KÖRNYEZETVÉDELMI ADÓK Magyarországon különbözô törvények szabályozzák a Központi Környezetvédelmi Alapba történô befizetéseket, melyek közül a legjelentôsebbek a következôk: különféle környezetvédelmi bírságok, környezetterhelési díj, környezet-igénybevételi díj, környezetvédelmi termékdíj, külföldi autókat terhelô adó, bányajáradék, nemzetközi környezetvédelmi célú támogatások, költségvetési támogatás, önkéntes hozzájárulások, visszafizetés (és annak kamata) az Alapba, károkozás következtében történô kártérítés befizetése az Alapba, az Alap által megvásárolt értékpapírok kamata, egyéb bevételek. Központi Nukleáris Pénzügyi Alap A Központi Nukleáris Pénzügyi Alap a radioaktív hulladékok végleges elhelyezésére, valamint a kiégett üzemanyag átmeneti és végleges elhelyezésére szolgáló tárolók létesítését és üzemeltetését, illetve a nukleáris létesítmények leszerelésének (lebontásának) finanszírozását biztosító, és kizárólag ezt a célt szolgáló elkülönített állami pénzalap. Az Alapba történô befizetéseket úgy kell meghatározni, hogy azoknak a fent említett költségeket teljes mértékben fedezniük kell. A befizetés mértékét a költségvetési törvény határozza meg. A Paksi Atomerômû Rt.- nek 2000-ben 9311,3 MFt-ot kellett fizetnie havi arányos elosztásban. Környezetvédelmi bírságok Aki jogszabályban elôírt, illetve hatósági határozatban foglalt, a környezet védelmét szolgáló elôírást szeg meg, vagy azokban megállapított határértéket lép túl az általa okozott környezetszennyezés, illetôleg környezetkárosítás mértékéhez, súlyához és ismétlôdéséhez igazodó környezetvédelmi bírságot köteles fizetni. A környezetvédelmi bírságot a környezet igénybevételi járulékon és a környezetterhelési díjon felül kell megfizetni. Különbözô környezetvédelmi bírságok léteznek: légszennyezési (nincs meghatározott mértéke), veszélyes hulladék (nincs meghatározott mértéke, a különbözô tényezôktôl függ, mint az anyag mennyisége, veszélyességének mértéke és az okozott kár), zaj- és rezgés (képlet alapján határozható meg), szennyvíz (nincs meghatározott mértéke, függ a különféle szennyvizekre meghatározott limit értékek túllépésétôl), természetvédelmi (különbözô esetekben különbözô mértékû, pl. természetvédelmi területen engedély nélkül végzett tevékenység esetén mértéke legfeljebb Ft lehet minden megkezdett hektár után), ózonréteg-védelmi (elsô alkalommal értéke tízszer, második esetben százszor magasabb, mint a felhasznált tiltott anyagok ára), veszélyes anyagok importját szabályozó bírság (az importtevékenység engedéllyel végezhetô és a bírság mértéke Ft az en- A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI n 2002/1 2 85

5 gedély nélkül importált anyagok minden megkezdett tonnája után), egyéb törvényekben meghatározott bírságok. Környezetterhelési díj A környezetvédelmi adóknak a második típusa a környezetterhelési díj, akkor fizetendô, ha egy vállalkozás szennyezôanyagokat bocsát ki. Környezet-igénybevételi díj A környezet használóinak igénybevételi díjat kell fizetniük a környezet meghatározott elemének bizonyos módokon történô használata esetén. Környezetvédelmi termékdíj Bizonyos termékek - melyek használatuk közben, vagy azt követôen különleges terhet, vagy veszélyt jelentenek a környezetre elôállítását, importálását és elosztását környezetvédelmi termékdíj fizetésének kötelezettsége terheli. A díjat a belföldi elôállítású termékdíjköteles termék elsô belföldi forgalomba hozója, vagy saját célú felhasználója, valamint a termékdíjköteles vámáru behozatala esetén a vámfizetésre kötelezett, illetve a vámszabadterület köteles fizetni. (Ilyen termékek például az üzemanyagok, és más kôolajtermékek közvetlenül szennyezô termékek a gumiabroncsok, a hûtôberendezések és hûtôközegek, csomagolóanyagok, akkumulátorok, hígítók és oldószerek.) A termékdíj mértéke üzemanyagok esetében a jövedéki adó 3%-a. A villamosenergia-ipar érintett az üzemanyagok és más nyersolajok importjában (mi csak ezekkel a termékekkel foglalkozunk). Betétdíjak Jogszabály állapítja meg azon termékek körét, amelyeknek visszafogadása a környezet terhelésének, szenynyezésének csökkentése érdekében indokolt. A visszafogadás ösztönzésére a termék forgalmazójának betétdíjat kell felszámítania. A betétdíjas termék forgalmazója köteles a használt termék visszavételérôl és megfelelô kezelésérôl gondoskodni, továbbá a forgalmazáskor felszámított betétdíjat a termék visszaszolgáltatójának megfizetni. MUNKAVÁLLALÓKHOZ KAPCSOLÓDÓ ADÓK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK Társadalombiztosítási járulék A vállalkozásoknak társadalombiztosítási járulékot kell fizetni (melynek mértéke 2000-ben a bérek és keresetek 33%-a volt, 2001-ben 31%-a, 2002-ben pedig 29%-a), továbbá 11% hozzájárulást kell levonniuk a bérekbôl és keresetekbôl azok kifizetése elôtt. Munkaadói járulék A munkaadó a munkavállaló részére munkaviszonya alapján kifizetett és elszámolt bruttó munkabér, illetmény (kereset), valamint végkielégítés, jubileumi jutalom, a betegszabadság idejére adott díjazás, személyi jövedelemadó köteles természetbeni juttatás (kivéve az Szja tv. 69. (10) bekezdése szerinti reprezentáció, üzleti ajándék címén nyújtott természetbeni juttatás), étkezési hozzájárulás, üdülési hozzájárulás és a munkaviszony keretében biztosított cégautó adójának 25 %-a után 3% munkaadói járulékot köteles fizetni. Szakképzési hozzájárulás A munkaadóknak az éves bérköltség 1,5%-át kell befizetniük szakképzési hozzájárulásként. Rehabilitációs hozzájárulás A társaságoknak, amennyiben munkavállalóik száma meghaladja a 20 fôt és a megváltozott munkaképességû munkavállalók száma nem éri el a munkavállalók létszámának 5%-át, rehabilitációs hozzájárulást kell fizetniük, melynek mértéke 2000-ben Ft/fô volt, 2001-ben pedig Ft/fô. A rehabilitációs hozzájárulást annyi fôre kell megfizetni, ahány fô hiányzik az 5%-ból. A rehabilitációs hozzájárulás mértéke a tárgyévet megelôzô második év Központi Statisztikai Hivatal által közzétett nemzetgazdasági éves bruttó átlagkeresetének 3%-a. Munkavállalói járulék A társaságoknak a kifizetés elôtt munkavállalóik keresetének 1,5%-át le kell vonniuk, és be kell fizetniük egy elkülönített alapba. Egészségügyi hozzájárulás Két fajtája van: tételes, és százalékos. A tételes egészségügyi hozzájárulást a kifizetôknek kell fizetniük a foglalkoztatottak száma után, mértéke 2000-ben 3900 Ft/fô, 2001-ben 4200 Ft/fô, 2002-ben pedig 4500 Ft/fô (minden foglalkoztatott után csak egyszer kell fizetni, tehát csak egy foglalkoztatónak kell megfizetnie a hozzájárulást) ben az egy napra számított összeg 130 Ft/fô. A százalékos mértékû egészségügyi hozzájárulást a magánszemélyek különbözô fajta jövedelmei után kell megfizetni (például: a társadalombiztosítási járulék alól mentes jövedelmek után, a 35% osztalékadóval terhelt osztalék után, a társadalombiztosítási járulék alól mentes természetbeni juttatás után, amikor a magánszemély nem biztosított a társaságnál). A százalékos típusú hozzájárulás másik fajtáját a magáncélra is használt cégautók után kell fizetni, mértéke pedig a cégautó adó 25%-a. Kommunális adó (helyi adó) Magánszemélyeknek vagy társaságoknak/vállalkozóknak kell fizetniük, de mi csak ez utóbbival foglalkozunk. A helyi önkormányzatok döntésétôl függôen az adó alapja az adózónál az önkormányzat területén a foglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma és az éves maximális mérték 2000 Ft/fô lehet. VEGYES KÖTELEZETTSÉGEK Ebben a csoportban különbözô kötelezettségeket említünk meg. A kötelezettségek rendszere nagyon kiterjedt és bonyolult, így csak a legfontosabbakkal foglalkozunk. 86 A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI n 2002/1 2

6 Illetékbélyeg Magánszemélyek és társaságok közötti számos jogi eljárás illetékköteles. Vagyonszerzési illeték Vagyonszerzési illeték az örökséget, az ajándékot és a visszterhes vagyonátruházást terheli. A villamosenergia-ipart általában csak az utóbbi érinti. Az illeték fô területei: ingatlan megszerzése (piaci érték 10%-a); az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékû jog megszerzése, továbbá e jognak a megszüntetése folytán bekövetkezô vagyonszerzés; az ingatlanon fennálló haszonélvezet gyakorlásának átengedése; ingónak hatósági árverésen történô megszerzése; gépjármû, illetôleg pótkocsi tulajdonának, haszonélvezetének megszerzése a mérték gépjármûvek és elektromos hajtású autóknál 10 Ft/cm 3, 2500 kg alatti pótkocsi esetében 5000 Ft, 2500 kg felett pedig Ft; közterületen álló, ingatlannak nem minôsülô felépítmény tulajdonjogának, vagyoni értékû jogának megszerzése. A visszterhes vagyonátruházási illeték általános mértéke ha a törvény másként nem rendelkezik a megszerzett vagyon terhekkel nem csökkentett forgalmi értéke után 10%. Államigazgatási eljárási illeték Az elsô fokú államigazgatási eljárásért ha a törvény másként nem rendelkezik 1500 forint illetéket kell fizetni (általános tételû eljárási illeték). Az elsô fokú államigazgatási határozat elleni fellebbezés illetéke ha e törvény melléklete másként nem rendelkezik, és a fellebbezési eljárás tárgyának értéke pénzben megállapítható a fellebbezéssel érintett, vagy a fellebbezésben vitatott összeg minden megkezdett forintja után 200 forint, de legalább 3000 forint, legfeljebb forint. Ha a fellebbezési eljárás tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 3000 forint. Az értékhez igazodó államigazgatási eljárási illeték alapja az eljárás tárgyának az eljárás megindítása idôpontjában fennálló értéke. A törvény számos kivételt tartalmaz az illetékfizetési kötelezettség alól. Polgári eljárási illeték A polgári peres és nem peres eljárásban az illeték alapja ha törvény másként nem rendelkezik az eljárás tárgyának az eljárás megindításakor fennálló értéke, jogorvoslati eljárásban pedig a vitássá tett követelés vagy követelésrész értéke. Ha az eljárás tárgyának értéke nem állapítható meg, és ha törvény másként nem rendelkezik, az illeték számításának alapja: n a helyi bíróság elôtt a peres eljárásban forint, a nem peres eljárásban forint; n a Fôvárosi Bíróság és a megyei bíróság elôtt: elsô fokon indult peres eljárásban forint, nem peres eljárásban pedig forint, fellebbezési eljárásban, peres eljárás esetén forint, nem peres eljárásban pedig forint; n a Legfelsôbb Bíróság elôtt: az elsô fokon indult nem peres eljárásban forint, jogorvoslati eljárásban peres eljárás esetén forint, nem peres eljárásban pedig forint. Tételes illetékek A törvény számos tételes illetékfajtáról rendelkezik (például munkaügyi perek illetéke), amelyek esetében, ha az érték nem határozható meg, az illeték mértéke 5000 Ft. Csôd- és felszámolási eljárás illetéke Jogi személyiséggel rendelkezô gazdálkodó szervezetek felszámolási eljárásának illetéke forint, a csôdeljárás illetéke forint, jogi személyiséggel nem rendelkezô gazdálkodó szervezet esetében a felszámolási eljárás illetéke forint, a csôdeljárás illetéke pedig forint. Cégbírósági eljárás illetéke A cégbejegyzésre irányuló eljárás illetéke a létesítô okiratban, a társasági szerzôdésben, az alapító okiratban, illetve az alapszabályban megállapított vagyon (jegyzett tôke) értéke után jogi személy esetében 2%, de legalább forint, legfeljebb forint. Összegezve a cikk mondanivalóját, remélhetôleg sikerült érzékeltetni, viszonylag átfogóan bemutatni azt az adórendszert, amelyben a társaságok mûködnek, s mi, magánszemélyek létezünk. Ez a bonyolult rendszer át kell, hogy alakuljon az EU-követelmények szerint, s valószínûleg egyszerûsödni is fog. Minden esetre érdemes a jövôben is nagyobb figyelmet szentelni ennek a területnek, mert nagymértékben kihat mindennapjainkra is. n HÍREK AZ MVM RT. A CSABA EXPO-N MÁJUS 1 5. Társaságunk idén is számos kiállításon tervezi a megjelenést. A bevált gyakorlatnak megfelelôen idén is az MVM csoport egységes megjelenítését tervezzük, melyet rugalmasan, az egyes cégek helyi érintettségét és terveit, valamint speciális célközönségét is figyelembe véve állítunk össze. Új elem az idei kiállítási palettán, hogy azon régiókban, ahol az MVM Rt. kiemelt beruházásokat kezd, illetve folytat, egyedi standokkal jelentkezünk. Ebbe a sorba illeszkedik, egyúttal az idei év elsô megjelenése a Csaba Expo, melynek aktualitását a Békéscsaba Sándorfalva távvezeték létesítése jelenti. (Tringer Ágoston) A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI n 2002/1 2 87

A 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet

A 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet A 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról szóló 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet szabályait

Részletesebben

adózása (Előadó: dr. Bozsik Sándor) Tananyag: előadások anyaga + adózás ÁFA törvény Félórás vizsga az elméletből 1,5 órás nyitott könyves vizsga a

adózása (Előadó: dr. Bozsik Sándor) Tananyag: előadások anyaga + adózás ÁFA törvény Félórás vizsga az elméletből 1,5 órás nyitott könyves vizsga a Vállalkozások lk á k adózása (MSC levelező hallgatók részére) (Előadó: dr. Bozsik Sándor) Tananyag: előadások anyaga + adózás rendjéről szóló tv., SZJA, TA, ÁFA törvény Vizsga: Félórás vizsga az elméletből

Részletesebben

2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról

2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról Előterjesztés 2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról Előterjesztés 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti

Részletesebben

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi adókról szóló többször módosított

Részletesebben

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására. 2016/2017. I. félév Adóoptimalizálás

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására. 2016/2017. I. félév Adóoptimalizálás Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására Hol tartunk? Természetbeni juttatások Adók és közterhek Ingóság értékesítése Miről lesz szó? Példák a bér személyi jövedelemadójának kiszámítására Tax wedge

Részletesebben

Társasági adó évi törv. mód. előirányzat évi teljesítés évi teljesítés. Megnevezés

Társasági adó évi törv. mód. előirányzat évi teljesítés évi teljesítés. Megnevezés Társasági adó milliárd forintban A bevallott társasági adó főbb elemeinek alakulása 1. Adózás előtti nyereség 4 658,6 4 567,5 4 636,1 2. Társasági adó alapja (pozitív) 2 670,5 2 510,2 2 657,6 3. Számított

Részletesebben

DTM Hungary Tax Intelligence

DTM Hungary Tax Intelligence VÁLTOZÁSOK A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓBAN 2012. Kedves Ügyfelünk! Az Országgyűlés 2011. november 21-én elfogadta az egyes adótörvények és azzal összefüggő, egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot.

Részletesebben

A HELYI ADÓKRÓL HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A HELYI ADÓKRÓL HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA: 2014. FEBRUÁR 5. Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással) " A " változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m.

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással)  A  változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m. 6.) Határozza meg az eredménykimutatás célját! Ismertesse az eredmény- megállapítás módjait, az A változat szerint (összköltség és forgalmi költség eljárás)! Részletezze az egyes eredmény kategóriák tartalmát!

Részletesebben

HELYI ADÓ ÉS ILLETÉK VÁLTOZÁSOK. Dr. Gróf Gabriella

HELYI ADÓ ÉS ILLETÉK VÁLTOZÁSOK. Dr. Gróf Gabriella HELYI ADÓ ÉS ILLETÉK VÁLTOZÁSOK 2013 Dr. Gróf Gabriella HELYI ADÓ VÁLTOZÁSOK IPARŰZÉSI ADÓ 2012. Évi CLXXVIII. törvény Elábé és közvetített szolgáltatás (ksz) értékének együttes összege sávos progresszió

Részletesebben

ADÓZÁS Budapest, 2008

ADÓZÁS Budapest, 2008 ADÓZÁS Budapest, 2008 Szerző: Sztanó Imréné dr. Alkotó szerkesztő: Dr. Sugár Katalin Lektor: Dr. Bokor Pál ISBN 978 963 638 280 3 ISSN 1789-5103 Kiadja a SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt. Felelős

Részletesebben

Eredmény és eredménykimutatás

Eredmény és eredménykimutatás Eredmény és eredménykimutatás Eredmény Eredmény Az adott időszak hozamainak és ráfordításainak különbsége. Nyereség Veszteség 0 A hozam - bevétel A létrehozott teljesítmények várható ellenértéke Az értékesített,

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. (XI.11.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. (XI.11.) önkormányzati rendelete a helyi adókról 1 Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. (XI.11.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi

Részletesebben

Készült: :36

Készült: :36 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 04 B8. Finanszírozási bevételek 05/A Teljesített kiadások

Részletesebben

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítása

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítása EHO 2012: az egészségügyi hozzájárulás bevallása 2012-ben - ADÓBEVALLÁS 2014 - Adó 2014 - Adó 1 sz EHO 2012: az egészségügyi hozzájárulás bevallása 2012-ben, EHO (egészségügyi hozzájárulás) fizetési kötelezettség

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

1.Kivét után fizetendő szja: forintnak a 16%-a= forint.

1.Kivét után fizetendő szja: forintnak a 16%-a= forint. 1. Példa Egyéni vállalkozó SZJA-ja 10 000 000 forint bevétel, 3 000 000 költség, ebből 1 000 000 kivét! Mennyi adót fizet majd összesen? Megoldás ( 2014-es szabályok) 1.Kivét után fizetendő szja: 1.000.000

Részletesebben

2015 PMINFO - III. negyedév

2015 PMINFO - III. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 733315 1254 17 0403 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7132 Bogyiszló

Részletesebben

Példák a helyi adóra és az illetékre

Példák a helyi adóra és az illetékre Példák a helyi adóra és az illetékre Dr Lakatos Mária: ADÓZÁS I. Hol tartunk? Illetékek eredete Illetékfajták Öröklési illeték Ajándékozási illeték Visszterhes vagyonátruházási illeték Eljárási díjak Dr

Részletesebben

Társasági adó. Gyakorlat

Társasági adó. Gyakorlat Társasági adó Gyakorlat Fiktív Fagyi Kft. társasági adója Megnevezés Összeg (eft-ban) 1 Belföldi termékértékesítésből származó nettó 65 230 árbevétel 2 Külföldi értékesítésből származó nettó bevétel 34

Részletesebben

a helyi iparüzési adóról. I. fejezet Általános rendelkezések

a helyi iparüzési adóról. I. fejezet Általános rendelkezések SIROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2004. évi 13., 2003. évi 16., 2002. évi 16. 2000.évi 18., 1999. évi 18. és 1998. évi 16. számu rendeletekkel módositott 1997. évi 18. /1997.december 23./ rendelete a helyi iparüzési

Részletesebben

Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 2 Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

ADÓZÁS GYAKORLATOK. Tao

ADÓZÁS GYAKORLATOK. Tao ADÓZÁS GYAKORLATOK Tao Társasági adó A társasági adó A társas vállalkozások (részvénytársaságok, kft-k, bt-k) eredményét terhelő központi költségvetést illető adónem. Közvetlen (direkt), jövedelemadó Magyarországon

Részletesebben

2015 PMINFO - II. negyedév

2015 PMINFO - II. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 417930 1254 17 0415 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7136 Fácánkert

Részletesebben

Határozza meg a munkavállaló február havi nettó keresetét! (adatok forintban)

Határozza meg a munkavállaló február havi nettó keresetét! (adatok forintban) SZJA 1.példa Egy munkaviszonyban lévő elvált nő, havi rendszeres keresete 180 000 Ft. A munkáltatójától havi 8 000 Ft értékben kap élelmiszervásárlásra jogosító Erzsébet utalványt. Más juttatása az adott

Részletesebben

Adózási alapismeretek 5.2 konzultáció. Helyi adók

Adózási alapismeretek 5.2 konzultáció. Helyi adók Adózási alapismeretek 5.2 konzultáció Helyi adók A törvény 1990. évi C. törvény a helyi adókról Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit

Részletesebben

Adókhoz kapcsolódó feladatok

Adókhoz kapcsolódó feladatok Adókhoz kapcsolódó feladatok Az adórendszer általános jellemzıi 1. feladat A gazdaságirányítás milyen feladatokat tölthet be a piacgazdaságokban: 2. feladat Kik a gazdaságirányítás szereplıi? 3. feladat

Részletesebben

Összehasonlító példák. 2016/2017 II. Dr Lakatos Mária: ADÓZÁS I

Összehasonlító példák. 2016/2017 II. Dr Lakatos Mária: ADÓZÁS I Összehasonlító példák Hol tartunk? Családi állapothoz igazodó kedvezmények Adójóváírások és hitelek Ki mennyit fizet? Kína Egyéni vállalkozók személyi jövedelemadózása Példa bér adójának kiszámítására

Részletesebben

Kapcsolt vállalkozások

Kapcsolt vállalkozások Kapcsolt vállalkozások Budapest, 2011. március 10. Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó Art 1. (8) bekezdése: A szokásos piaci ártól eltérő szerződési feltételeket alkalmazó kapcsolt vállalkozások

Részletesebben

Siklósi Ágnes Veress Attila: Gazdasági események kontírozása A Z-ig. Szerkeszetette: Gátfalvi Katalin Forrás: Számviteli Levelek

Siklósi Ágnes Veress Attila: Gazdasági események kontírozása A Z-ig. Szerkeszetette: Gátfalvi Katalin Forrás: Számviteli Levelek Költségvetési kapcsolatok elszámolása a számvitelben 1. Az elmúlt években több új adónemet is bevezettek, amelyet a vállalkozásoknak számviteli rendszerükben nyilván kell tartaniuk, s nyomon követniük

Részletesebben

A költségvetés környezetvédelmi vonatkozásai. Dr. Bathó Ferenc helyettes államtitkár

A költségvetés környezetvédelmi vonatkozásai. Dr. Bathó Ferenc helyettes államtitkár A költségvetés környezetvédelmi vonatkozásai Dr. Bathó Ferenc helyettes államtitkár Tévhit, hogy a költségvetés mindenható, vele minden problémát meg lehet oldani. A környezetvédelemhez kapcsolódó elvonási

Részletesebben

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására 191-192 Hol tartunk? Természetbeni juttatások Adók és közterhek Ingóság értékesítése Árfolyamnyereség Kamat Osztalék 2012/2013. II. félév 72-83 Miről lesz szó?

Részletesebben

Egységes rovat azonosító kódok

Egységes rovat azonosító kódok 2. függelék Egységes Rovat Azonosító kódok Az Áhsz. 16. számú mellékletében közzétett Egységes Számlatükör főkönyvi számláinak és az NGM Tájékoztatóban közzétett 2013. évi intézményi költségvetés összeállítására

Részletesebben

MAGYARSZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK. 15/2009. (XII. 21.) sz. RENDELETE AZ IPARÛZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ

MAGYARSZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK. 15/2009. (XII. 21.) sz. RENDELETE AZ IPARÛZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ MAGYARSZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 15/2009. (XII. 21.) sz. RENDELETE AZ IPARÛZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ 11/2007.(XII.19.) sz. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL A helyi adókról szóló, többször módosított

Részletesebben

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (40 pont) Könyvelés Főkönyvi számlavázakon Eszközök Nyitó mérleg Források A. Befektetett

Részletesebben

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS a 2014. évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jöv.adójáról, a hitelintézetek különadójáról, az inno. járulékról, ill. a szakképzési hozzájárulásról

Részletesebben

14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11)

14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11) 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 377 887 02 Normatív jutalmak (K1102) 0 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 0 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési

Részletesebben

Adónaptár 2006. 2006. január

Adónaptár 2006. 2006. január Adónaptár 2006 2006. január jan. 12. jan. 15. (jan. 16.) jan. 20. az igazoláson szereplő, a kifizető által le nem vont adó, adóelőleg megfizetése a magánszemély, az egyéni vállalkozó, a mezőgazdasági őstermelő

Részletesebben

Önkormányzat bevételei és kiadásai

Önkormányzat bevételei és kiadásai Önkormányzat bevételei és kiadásai ezer Ft-ban 2015. évi 2015. évi BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE eredeti módosított ssz. előirányzat előirányzat 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 98

Részletesebben

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben)

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

1. melléklet a 8/2016. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé

1. melléklet a 8/2016. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé 1. melléklet a 8/216. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI MÓDOSÍTOTT ÖSSZESEN K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN (az 5/2003. (IV.10.), a 22/2003. (XII.30.), a 29/2004. (XII.30.) és a 26/2010. (XII.31.) sz. rendeletekkel módosítva!

EGYSÉGES SZERKEZETBEN (az 5/2003. (IV.10.), a 22/2003. (XII.30.), a 29/2004. (XII.30.) és a 26/2010. (XII.31.) sz. rendeletekkel módosítva! EGYSÉGES SZERKEZETBEN (az 5/2003. (IV.10.), a 22/2003. (XII.30.), a 29/2004. (XII.30.) és a 26/2010. (XII.31.) sz. rendeletekkel módosítva!) KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2002 (XII.26.) ör. számú rendelete

Részletesebben

Különadó 2007. Magánszemély adóalapja, adója

Különadó 2007. Magánszemély adóalapja, adója Különadó 2007 A 2006. július 10-én elfogadott adótörvény alapján magánszemélyeknek és vállalkozásoknak különadót, hitelintézeteknek járadékot kell fizetniük. Magánszemély adóalapja, adója Elírás 2007.

Részletesebben

Önkormányzat Gyanógeregye évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Önkormányzat Gyanógeregye évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 1. melléklet a 7/2016. (V.12.) önkormányzati rendelethez Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat évi költségvetése Konszolidált Bevételek (E Ft)

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat évi költségvetése Konszolidált Bevételek (E Ft) 1. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése Konszolidált

Részletesebben

Adózási ismeretek. Adózási alapfogalmak. Illeték. Adó csoportosítása. Adózási alapelvek 2012.11.07.

Adózási ismeretek. Adózási alapfogalmak. Illeték. Adó csoportosítása. Adózási alapelvek 2012.11.07. Adózási ismeretek Czibula Zoltán igazgató 06-30-9451590 czibula@alfakepzo.hu www.alfakepzo.hu Adózási alapfogalmak Adó: Állam egyoldalú bevétele, ellenszolgáltatás nélküli elvonását törvény biztosítja.

Részletesebben

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének a helyi iparűzési adóról szóló 7/2002.(IX.02.) 12/2003.(X.06.) 11/2005.(X.24.) 15/2006.(XII.15.) rendeletekkel módosított 11/1999.XII.01.) rendelete

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete. A helyi iparűzési adóról.

Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete. A helyi iparűzési adóról. Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete A helyi iparűzési adóról. Zalacsány község Önkormányzati képviselőtestülete a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1)

Részletesebben

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám :

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám : irornányszám : Or«Ággyülés Hivatala Érkezett : 2005 O KT 0 5. Országgyűlési Képviselő Módosító javaslat Dr. Szili Katalinnak az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Asszony! A házszabály 94. (1)

Részletesebben

Társasági adó. Gyakorlat

Társasági adó. Gyakorlat Társasági adó Gyakorlat A társasági adó A társas vállalkozások (részvénytársaságok, kft-k, bt-k) eredményét terhelő központi költségvetést illető adónem. Közvetlen (direkt), jövedelemadó Magyarországon

Részletesebben

NAPSUGARAK HÁZA NONPROFIT KFT ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZITŐ MELLÉKLETE

NAPSUGARAK HÁZA NONPROFIT KFT ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZITŐ MELLÉKLETE 1 NAPSUGARAK HÁZA NONPROFIT KFT. 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZITŐ MELLÉKLETE I. Általános rész A. A vállalkozás adatai Közhasznúsági fokozat: közhasznú Cégforma : Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához I. Általános rész 1. A vállalkozás bemutatása A Társaság a Transz-In Bt-ből való átalakulással 2001.március 10-én kezdte meg működését. Tulajdonosai:

Részletesebben

á á Ö á é ő ü é ö á á é ö é é é ő í í é é ő ü á ö é é á á á ö é í á ö á ő ó ó é ö é é é á á á ó ó ó é ö é é é á á á á á ó ó ó ö é é á í ó ő ő á é á ö í á é ö é é é őó ó é ö é é é ő ő é ö é őí á á ö é é

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző IPARŰZÉSI ADÓ ( nyomtatvány ) Adókötelezettség: Adóköteles Szerencs Város illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett v állalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).

Részletesebben

ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA ÉVRŐL

ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA ÉVRŐL Adóhatóság tölti ki! Adóhatóság megnevezése:. Bevallás benyújtásának időpontja:. Azonosító szám: ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA 2009. ÉVRŐL 2003. december 31-e előtt kezdett őstermelők részére,

Részletesebben

Társasági adó évi teljesítés évi előirányzat évi teljesítés. Megnevezés

Társasági adó évi teljesítés évi előirányzat évi teljesítés. Megnevezés Társasági adó milliárd forintban A bevallott társasági adó főbb elemeinek alakulása 1. Adózás előtti nyereség 5 515,8 4 920,2 5 396,9 2. Társasági adó alapja (pozitív) 3 066,1 3 058,9 3 180,1 3. Számított

Részletesebben

Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2006 /XII.14./ számú. rendelete a helyi adók bevezetéséről.

Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2006 /XII.14./ számú. rendelete a helyi adók bevezetéséről. Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2006 /XII.14./ számú. rendelete a helyi adók bevezetéséről. Vámosmikola Község Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990.évi

Részletesebben

SORKIKÁPOLNA Önkormányzat évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

SORKIKÁPOLNA Önkormányzat évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 1. melléklet a 7/2015.(V.29.) önkormányzati rendelethez SORKIKÁPOLNA Önkormányzat 2014. évi zárszámadása Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek K1. Személyi juttatások K2.

Részletesebben

Dombrád Város Önkormányzata 14/2003.(XI.27.) Ör. RENDELETE. Helyi adókról. - egységes szerkezetben - I. Fejezet. Adóalany, adókötelezettség 1..

Dombrád Város Önkormányzata 14/2003.(XI.27.) Ör. RENDELETE. Helyi adókról. - egységes szerkezetben - I. Fejezet. Adóalany, adókötelezettség 1.. Dombrád Város Önkormányzata 14/2003.(XI.27.) Ör. RENDELETE Helyi adókról - egységes szerkezetben - Dombrád Város Önkormányzata a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Ht.)

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

Elvárt adó - nyilatkozat

Elvárt adó - nyilatkozat Elvárt adó - nyilatkozat Megnevezés Az adóévben Az adóévet megelőző adóévben 2. adóévben Igen Nem Igen Nem Igen Nem Az adózás előtti eredmény nagyobb-e, mint a korrigált bevétel 2%-a? Igen esetén a további

Részletesebben

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított 1/1999. (II. 01.) rendelete a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal

Részletesebben

I. Általános szabályok

I. Általános szabályok Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 19/1995.(XII. 28.) Kt. számú rendelete A helyi adókról Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg A szöveg hatályos: 2004. január 1-től (Módosították: 12/1997.(VI.

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. II. A bevezetett egyes helyi adókra vonatkozó különös rendelkezések. 1. Építményadó. Adókötelezettség

I. Általános rendelkezések. II. A bevezetett egyes helyi adókra vonatkozó különös rendelkezések. 1. Építményadó. Adókötelezettség Ózd Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 38/2007. (XII. 29.) sz. önkormányzati rendelete a 11/2008. (III.21.) sz., a 38/2008.(XII.30.) sz., a 21/2009.(XII.22.) sz., az 1/2010. (I.4.) sz. és az

Részletesebben

Kedvezmények, külön adózó jövedelmek

Kedvezmények, külön adózó jövedelmek Kedvezmények, külön adózó jövedelmek 2013/2014. II. Hol tartunk Az SZJA jellemzői A törvény alanyi hatálya A bevallási kötelezettség A jövedelemadó általános sémája Jövedelmek csoportosítása Összevonás

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. 2. Ózd Város helyi adóit, azok pótlékait, bírságait a rendelet mellékletében feltüntetett számlákra kell teljesíteni.

I. Általános rendelkezések. 2. Ózd Város helyi adóit, azok pótlékait, bírságait a rendelet mellékletében feltüntetett számlákra kell teljesíteni. Ózd Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 38/2007. (XII. 29.) sz. önkormányzati rendelete a 11/2008. (III.21.) sz., a 38/2008.(XII.30.) sz., a 21/2009.(XII.22.) sz., az 1/2010. (I.4.) sz., az 1/2011.

Részletesebben

Társasági adó. 2007. évi teljesítés. 2008. évi előirányzat. 2009. évi előirányzat. Megnevezés

Társasági adó. 2007. évi teljesítés. 2008. évi előirányzat. 2009. évi előirányzat. Megnevezés Társasági adó milliárd forintban A bevallott társasági adó főbb elemeinek alakulása 1. Adózás előtti nyereség 5743,2 6188,2 6903,6 2. Társasági adó alapja (pozitív) 3509,7 3782,1 4774,7 3. Számított adó

Részletesebben

Elemi költségvetés CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR Megye: 13 Településtípus: 0057 Szakág: Szektor: 1251 Év/Időszak:

Elemi költségvetés CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR Megye: 13 Településtípus: 0057 Szakág: Szektor: 1251 Év/Időszak: 02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 01 Alapilletmények 26 985 0 0 02 Illetménykiegészítések 0 0 0 03 Nyelvpótlék 0 0 0 04 Egyéb kötelező illetménypótlékok

Részletesebben

Tájékoztató a lakossági betéti termékek kamatjövedelme után fizetendő kamatadóról és egészségügyi hozzájárulásról KAMATJÖVEDELMEK UTÁN FIZETENDŐ KAMATADÓ A Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.

Részletesebben

Colling Ügyfél-tájékoztató május 30.

Colling Ügyfél-tájékoztató május 30. Colling Ügyfél-tájékoztató 2011. május 30. 1 H 1138 Budapest, Váci út 141. Tel: +36 1 452 6900 Fax: +36 1 452 6910 colling@colling.hu www.colling.hu Tisztelt Olvasó! Ebben a hónapban is összeállítottunk

Részletesebben

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról 1

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról 1 Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról 1 Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C.

Részletesebben

Pénzügyi számvitel. VIII. előadás. A jövedelmek számvitele

Pénzügyi számvitel. VIII. előadás. A jövedelmek számvitele Pénzügyi számvitel VIII. előadás A jövedelmek számvitele A jövedelemelszámolási számlán elszámolt jövedelem értelmezése Adott vállalkozástól a vállalkozás alkalmazottjai, vagy más személyek részére valamilyen

Részletesebben

1. Vállalkozói alapismeretek

1. Vállalkozói alapismeretek 1. Vállalkozói alapismeretek Az üzleti vállalkozás főbb jellemzői: a kitűzött célok megvalósítására viszonylag magas fokú döntési szabadság, autonómia mellett kerül sor, az üzleti tevékenység mindig profitorientált,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz hírkomp.hu Kft. Adószám: 24102670-2-43 Cégjegyzékszám: 01-09-990571 Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz A hírkomp.hu Kft. alaptevékenysége folyóirat, időszaki kiadvány kiadása. A cég belföldi

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:. év.. hó. nap Az adóhatóság megnevezése: Az adóhatóság azonosító száma: Az átvevő aláírása

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:. év.. hó. nap Az adóhatóság megnevezése: Az adóhatóság azonosító száma: Az átvevő aláírása Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatala 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124. Telefon: 72/ 570-910 Fax: 72/570-916 HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2006. adóévről Kozármisleny Város Önkormányzata illetékességi

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ Ingatlan bérbeadás Amennyiben az ingatlan bérbeadásból származó jövedelem meghaladja az egy millió forintot és így a bérbeadó magánszemély 14%-os egészségügyi hozzájárulás (EHO) fizetésére

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Dunavarsány Város Önkormányzatának képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL Egységes szerkezetben: 2010. december 13. A 2011. január 1-jétől hatályos szöveg. 2 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

Adózási általános elmélet. EKF Csorba László

Adózási általános elmélet. EKF Csorba László Adózási általános elmélet EKF Csorba László A magyar államháztartás mérete, aránya az országhoz képest GDP Bruttó hazai termék GDP 47 (2005) 42 (2010)% az államháztartáson folyik keresztül Visegrádi országok:

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Magánszemélyek kommunális adója

Magánszemélyek kommunális adója 5/2000. (XI.20.) sz. Önkormányzati rendelet a helyi adókról (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a központi állami költségvetéstől független

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Kft. 2011. üzleti év. Közhasznúsági jelentése

A Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Kft. 2011. üzleti év. Közhasznúsági jelentése A Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Kft. 2011. üzleti év Közhasznúsági jelentése Budapest, 2012. február 15. Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Kft 2011.üzleti év Közhasznúsági jelentése 2/7 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Eredménykimutatás 2014.

Eredménykimutatás 2014. 1 1 1 0 9 0 0 0 0 1 5 0 1 1 3 0 7 Statisztikai számjel 0 7-0 9-0 0 3 0 6 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Pálhalmai Agrospeciál Kft. a vállalkozás címe, telefonszáma 2407 Dunaújváros, Pálhalma

Részletesebben

DTM Hungary Accounting Intelligence

DTM Hungary Accounting Intelligence AZ OSZTALÉKFIZETÉSSEL KAPCSOLATOS SZÁMVITELI TUDNIVALÓK Kedves Ügyfelünk! Noha a nem magánszemélyek részére kifizetett osztalék 2006. január 1-jétől adómentesség alá tartozik, a magánszemély tulajdonosok

Részletesebben

JOGI HÍRLEVÉL 2012/10. Ecovis Holding Budapest

JOGI HÍRLEVÉL 2012/10. Ecovis Holding Budapest WWW.ECOVIS.HU WWW.ECOVIS.COM Tartalom HÓNAP témája: A kisadózó vállalkozások tételes adója és a kisvállalati adó Dr. Balogh Péter Róbert ügyvéd, senior partner, irodavezető Változik a lakásszerzés illetéke

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

Tájékoztató a változásokról 2010. 09. 12. Visszakerült az önkormányzatokhoz az iparűzési adó adóigazgatási hatásköre

Tájékoztató a változásokról 2010. 09. 12. Visszakerült az önkormányzatokhoz az iparűzési adó adóigazgatási hatásköre Tájékoztató a változásokról 2010. 09. 12 Visszakerült az önkormányzatokhoz az iparűzési adó adóigazgatási hatásköre 2010. június 29-től a helyi iparűzési adóban az adóigazgatási hatáskör visszakerült az

Részletesebben

Majosháza Község Polgármesteri Hivatal

Majosháza Község Polgármesteri Hivatal Majosháza Község Polgármesteri Hivatal 2339 Majosháza, Kossuth u. 34. Tel: 06 24 511830, Fax: 06 24 511831 E-mail: majoshaza@majoshaza.hu Tisztelt Adózók! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Majosháza Község

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK FELSİZSOLCA NAGYKÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 14/1991. (XI.30.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL (A 16/1993. (IX.25.), a 6/1995. (V.26.), a 11/1995. (XII.8.), a 12/1996. (XII.20.), a 14/1999.

Részletesebben

Magyarkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének l/1995. (I. 31.) sz. rendelete a magánszemélyek és a vállalkozók kommunális adójáról

Magyarkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének l/1995. (I. 31.) sz. rendelete a magánszemélyek és a vállalkozók kommunális adójáról Magyarkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének l/1995. (I. 31.) sz. rendelete a magánszemélyek és a vállalkozók kommunális adójáról A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (l) bekezdésében

Részletesebben

ADÓVÁLTOZÁSOK 2011. KIEGÉSZÍTŐ az ADÓZÁS című könyv 2010. évi kiadásához

ADÓVÁLTOZÁSOK 2011. KIEGÉSZÍTŐ az ADÓZÁS című könyv 2010. évi kiadásához ADÓVÁLTOZÁSOK 2011 KIEGÉSZÍTŐ az ADÓZÁS című könyv 2010. évi kiadásához Budapest, 2011 Adozas_kieg_2011.indd 1 2011.04.05. 10:46:11 Szerző: Sztanó Imréné dr. Lektor: Dr. Bokor Pál Kézirat lezárva: 20.03.31.

Részletesebben

Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének

Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 1 / 5 2014.12.15. 13:27 Ricse Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/1999 (II.9..) A helyi adókról Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 6/1999. (II. 09.) sz. Önkormányzati rendelete

Részletesebben