BEVALLÁS A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG ESETÉN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BEVALLÁS A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG ESETÉN"

Átírás

1 BEVALLÁS A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG ESETÉN adó ben Kaposv ár önkormányzat illetékességi területén folytatott tev ékenység utáni adókötelezettségről I. Bev allás jellege Éves bevallás Záró bevallás Előtársasági bevallás Naptári től eltérő üzleti et választó adózó bevallása Év közben kezdő adózó bevallása Naptári től eltérő üzleti et választó adózó áttérésének éről készült közi bevallása A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint mezőgazdasági őstermelő bevallása A Htv. 37. (2) b) pontja alapján állandó jellegű iparűzési tevékenységgé váló tevékenység után benyújtott bevallás II. Bev allott időszak naptól napig III. A záró bev allás benyúj tásának oka Felszámolás Végelszámolás Átalakulás A tevékenység saját elhatározásból történő megszüntetése Hatósági megszüntetés Székhely áthelyezése Telephely megszüntetése Egyszerűsített vállalkozói adóalanyiság megszűnése A települési önkormányzat adórendeletének hatályon kívűl helyezése Egyéb: Előtársaságként működő társaság cégbejegyzés iránti kérelemnek elutasítása vagy a kérelem bejegyzés előtti visszavonása IV. Bev allásban szereplő betétlapok A B C D E F G V. Adóalany adóalany családneve vagy a cég neve: Születési helye: (város / község) utóneve: születési ideje: Anyja születési családneve: Anyja utóneve: Adóazonosító jele: Székhelye, lakóhelye: irsz.: közterület jellege: város: község: közterület neve: hsz.: épület: lépcsőház: emelet: ajtó: Bevallást kitöltő családneve: utóneve: telefonszáma: címe:

2 BEVALLÁS A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG ESETÉN VI. Az adó alapj ának egyszerűsített meghatározási módj át v álasztók nyilatkozata A adóre az adóalap egyszerűsített megállapítási módját választottam / választom A adóre az adóalap egyszerűsített megállapítási módját választom A adóben, mint az egyszerűsített vállalkozói adóalanya az adóalap egyszerűsített megállapítási módját választottam / választom A adóre, mint az egyszerűsített vállalkozói adó alanya az iparűzési adónál az egyszerűsített adóalap megállapítási módot választom VII. Az adó 1. Htv. szerinti - vállalkozási szintű - es nettó árbevétel (részletezése külön lapon található) 2. Eladott áruk beszerzési értéke 3. Közvetített szolgáltatások értéke 4. A 3. sorból az alvállalkozói teljesítmények értéke 5. Anyagköltség 6. Htv. szerinti - vállalkozási szintű - adóalap [1-(2+3+5)] 7. A foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap-mentesség 8. Külföldön létesített telephelyen végzett tevékenységre jutó adóalap mentessége 9. Foglalkoztatás csökkentéshez kapcsolódó adóalap-növekmény 10. Mentességekkel korrigált Htv. szerinti - a vállalkozási szintű - adóalap [ ] 11. Az önkormányzat illetékességi terülétére jutó - a. 10. sorbanlő adóalap megosztása szerinti - települési szintő adóalap 12. Adómentes adóalap önkormányzati döntés alapján (Htv. 39/C -a szerinti) 13. Az önkormányzati rendelet szerinti adóköteles adóalap [11-12] 14. Adóalapra jutó iparűzési adó összege [13. sor 2%] 15. Önkormányzati döntés szerinti adókedvezmény (Htv. 39/C -a szerinti) 16. Az ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység után az adóben megfizetett és az önkormányzatnál levonható adóátalány összege 17. Kommunális beruházás miatt magánszemély által levonható kedvezmény összege 18. Iparűzési adófizetési kötelezettség [14-( )] 19. Adóelölegre befizetett összeg 20. Feltöltési kötelezettség miatt befizetett összeg 21. Különbözet [18-(19+20)] 22. Az önkormányzatra jutó adóátalány összege

3 BEVALLÁS A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG ESETÉN VIII. Adóelőleg bev allása Előlegfizetási időszak naptól napig Esdékesség Összeg Első előlegrészlet az előfizetési időszakban (VII. pont 18. sorában szereplő adóösszeg csökkentve az önkormányzat határozata alapján március 16.-án fizetendő előleggel)) Második előlegrészlet az előfizetési időszakban (VII. pont 18. sorában szereplő adóösszeg fele) IX. Nyilatkozat társasági adóelőleg-kiegészítésről Társasági adóelőlegnek az adói várható fizetendő adó összegére történő kiegészítésére kötelezett 2009-ben.: Igen Nem X. Felelősségem tudatában kij elentem, hogy a bev allásban közölt adatok a v alóságnak megfelenek Jelen bevallást ellenjegyzem: Jelölje X-szel, ha az adóhatósághoz bejelentett, a bevallás aláírására jogosult állandó meghatalmazott: Adótanácsadó, adószakértő vagy okleveles adószakértő neve: Jelölje X-szel, ha meghatalmazott és meghatalmazást csatolta: Adóazonosító száma: Bizonyítvány / Igazolvány száma: Jelölje X-szel, ha az aláíró az adóhatósághoz bejelentett pénzügyi képviselő

4 "A" JELŰ BETÉTLAP Vállalkozók nettó árbev ételének a kiszámítása Adóazonosító jele: II. Nettó árbev étel 1. Htv. szerinti - vállalkozási szintű - es nettó árbevétel [ ] 2. A számviteli törvény szerinti nettó árbevétel 3. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerinti jogdíjbevétel 4. Egyéb szolgáltatások értékeként, illetve egyéb ráfordítások között kimutatott jövedéki adó összege 5. Egyéb ráfordítások között kimutatott regisztrációs adó, energia adó összege 6. Felszolgálási díj árbevétele III. Felelősségem tudatában kij elentem, hogy a bev allásban közölt adatok a v alóságnak megfelenek

5 "B" JELŰ BETÉTLAP Hitelintézetek és pénzügyi v állalkozások nettó árbev ételének a kiszámítása II. Nettó árbev étel 1. Htv. szerinti - vállalkozási szintű - es nettó árbevétel [ ] 2. Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek 3. Egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételei 4. Nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás nettó árbevétele 5. Befektetési szolgáltatás bevétele 6. Fedezeti ügyletek veszteségének / nyereségének nyereségjellegű különbözete 7. Alapügyletek (fedezett tételek) nyereségének / veszteségének nyereségjellegű különbözete 8. Fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások III. Felelősségem tudatában kij elentem, hogy a bev allásban közölt adatok a v alóságnak megfelenek

6 "C" JELŰ BETÉTLAP Biztosítók nettó árbev ételének a kiszámítása II. Nettó árbev étel 1. Htv. szerinti - vállalkozási szintű - es nettó árbevétel [ ] 2. Biztosítástechnikai eredmény 3. Nettó működési költség 4. Befektetésekből származó biztosítástechikai ráfordítások (csak biztosítási ágnál) és az egyéb biztosítástechnikai ráfordítások együttes összege 5. Fedezeti ügyletek nyereségének / veszteségének nyereségjellegű különbözete 6. Alapügyletek (fedezett tételek) nyereségének / veszteségének nyereségjellegű különbözete 7.Nem biztosítási tevékenység bevétele, befektetett nettó árbevétele, a Htv c) alpontja szerint egyéb növelő tételek 8. Htv c) alpontjában foglalt csökkentések III. Felelősségem tudatában kij elentem, hogy a bev allásban közölt adatok a v alóságnak megfelenek

7 "D" JELŰ BETÉTLAP Befektetési vállalkozások nettó árbevételének a kiszámítása II. Nettó árbev étel 1. Htv. szerinti - vállalkozási szintű - es nettó árbevétel [ ] 2. Befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei 3. Nem befektetési szolgáltatási tevékenység bevétele 4. Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek együttes összege 5. Fedezeti ügyletek nyereségének / veszteségének nyereségjellegű különbözete 6. Alapügyletek (fedezett tételek) nyereségének / veszteségének nyereségjellegű különbözete III. Felelősségem tudatában kij elentem, hogy a bev allásban közölt adatok a v alóságnak megfelenek

8 "E" JELŰ BETÉTLAP Kockázati tőketársaságok és kockázati tőkealapok nettó árbev ételének a kiszámítása II. Nettó árbev étel 1. Htv. szerinti - vállalkozási szintű - es nettó árbevétel [2+3-(4+5+6)] 2. A számviteli törvény szerinti nettó árbevétel 3. Befektetett pénzügyi eszközöknek minősülő részvények, részesedések a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg realizált árfolyamnyereség, továbbá az ilyen befektetések után kapott (járó) osztalék és részesedés együttes összege 4. A társasági adóról és az osztalékokról szóló törvény szerinti jogdíjból származó, árbevételként elszámolt ellenérték 5. Egyéb szolgáltatások értékeként, illetve egyéb ráfordítások között kimutatott jövedéki adó összege 6. Egyéb ráfordítások között kimutatott, az adóhatósággal elszámolt regisztrációs adó, energiaadó összege III. Felelősségem tudatában kij elentem, hogy a bev allásban közölt adatok a v alóságnak megfelenek

9 "F" JELŰ BETÉTLAP A v állalkozási szintű adóalap megosztása Adóazonosító jele: II. Az alkalmazott adóalap megosztása módszere Személyi jellegű fáfordítással arányos Eszközérték arányos Személyi jellegű ráfordítás és szközérték arányos együtt A Htv. 3. számú melléklet 2.2 pontja szerinti megosztás III. Megosztás 1. vállalkozás által az adóben - a Htv. melléklete szerinti - figyelembeveendő összes személyi jellegű ráfordítás összege 2. Az 1. sorból sz önkormányzat illetékességi területén foglalkoztatottak után az adóben -a Htv. melléklete szerint - figyelembeveendő személyi jellegű ráfordítás összege 3. A vállalkozásnak az adóben a székhely, telephely szerinti településekhez tartozó - a Htv. melléklete szerinti - összes eszközérték összege 4. A 3. sorból az önkormányzat illetékességi területén figyelembeveeendő - a Htv. melléklete szerinti - eszközérték összege 5. Egyetemes vagy közüzemi szolgáltató, villamosenergia- vagy földgázkereskedő villamosenergia vagy földgáz végsőfogyasztók részére történő értékesítésből származó összes számviteli törvényszerinti nettó árbevétel 6. Az 5. sorból az egyetemes vagy közüzemi szolgáltató, villamosenergia- vagy földgázkereskedő villamosenergia vagy földgáz végső fogyasztók részére történő értékesítésből származó az önkormányzat illetékességi területére jutó számviteli törvény szerinti nettó árbevétele 7. Villamos energia elosztó hálózati engedélyes és földgázelosztói engedélyes esetén az összes végsőfogyasztónak továbbított villamosenergia vagy földgáz mennyisége 8. A 7. sorból a villamosenergia elosztó hálózati engedélyes és földgázfogyasztói engedélyes esetén az önkormányzat illetékességi területén lő fogyasztónak továbbított villamosenergia vagy földgáz mennyisége (kwh v agy ezer m3) (kwh v agy ezer m3) IV. Felelősségem tudatában kij elentem, hogy a bev allásban közölt adatok a v alóságnak megfelenek

10 "G" JELŰ BETÉTLAP Nyilatkozat túlfizetésről Adóazonosító jele: II. Az alkalmazott adóalap megosztása módszere A túlfizetés összegét később esedékes iparűzési adó fizetési kötelzettségre kívánom felhasználni A túlfizetés összegéből adó fizetési kötelezettségre kívánom felhasználni forintot kérek visszatéríteni, a fennmaradó összeget később esedékes iparűzési A túlfizetés összegéből forintot kérek visszatéríteni, forintot kérek más adónemben / hatóságnál nyilvántartott lejárt esedékességű köztartozásra átvezetni, a fennmaradó összeget később esedékes iparűzési adó fizetési kötelezettségre kívánom felhasználni A túlfizetés összegéből forintot kérek más adónemben / hatóságnál nyilvántartott lejárt esedékességű köztartozásra átvezetni, a fennmaradó összeget később esedékes iparűzési adó fizetési kötelezettségre kívánom felhasználni A túlfizetés teljes összegének visszatérítését kérem III. Más adónemben, hatóságnál nyilv ántartott lej árt esedékességű köztartozásra átv ezetendő összegek Sorszám Köztartozást nyilvántartó intézmény megnevezése Köztartozás fajtája 1. Összeg Köztartozáshoz tartozó pénzintézeti számlaszám Sorszám Köztartozást nyilvántartó intézmény megnevezése Köztartozás fajtája Összeg Köztartozáshoz tartozó pénzintézeti számlaszám Sorszám Köztartozást nyilvántartó intézmény megnevezése Köztartozás fajtája Összeg Köztartozáshoz tartozó pénzintézeti számlaszám Sorszám Köztartozást nyilvántartó intézmény megnevezése Köztartozás fajtája Összeg Köztartozáshoz tartozó pénzintézeti számlaszám intézmény álatal alkalmazott ügyfélazonosító szám intézmény álatal alkalmazott ügyfélazonosító szám intézmény álatal alkalmazott ügyfélazonosító szám intézmény álatal alkalmazott ügyfélazonosító szám

11 "G" JELŰ BETÉTLAP Nyilatkozat túlfizetésről III. Más adónemben, hatóságnál nyilv ántartott lej árt esedékességű köztartozásra átv ezetendő összegek Sorszám Köztartozást nyilvántartó intézmény megnevezése Köztartozás fajtája Összeg Köztartozáshoz tartozó pénzintézeti számlaszám 1. intézmény álatal alkalmazott ügyfélazonosító szám IV. Felelősségem tudatában kij elentem, hogy a bev allásban közölt adatok a v alóságnak megfelenek

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2010. adóévben a/az önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2010. adóévben Vaszar önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó

Részletesebben

I. Bevallás jellege. II. Bevallott időszak

I. Bevallás jellege. II. Bevallott időszak I. Bevallás jellege BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2010. adóben a Ceglédbercel Község önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Ópusztaszer Község Polgármesteri Hivatala H-6767 Ópusztaszer, Tóhajlat 130. Tel.:+36-62/575-130, Fax:+36-62/575-131 Web: http://www.opusztaszer.eu E-mail :opusztaszer@invitel.hu BEVALLÁS a helyi iparűzési

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet szerint BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap... adóévben a EGERFARMOS önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység

Részletesebben

ÉVI BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

ÉVI BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén ÉVI BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén I. Bev allás jellege ben kezdődő adó ben kaposv ár önkormányzat illetékességi területén folytatott tev ékenység utáni

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2011. adóévben PÉCEL önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap Kunhegyes Város Polgármesteri Hivatala Gazdasági Osztály Adócsoport 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1. Tel: 59/530-620; Fax: 59/326-057 BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység

Részletesebben

II. Bevallott időszak év hó naptól év hó napig

II. Bevallott időszak év hó naptól év hó napig BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2010. adóévben Akasztó Község Önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

II. Bevallott időszak év hó naptól év hó napig

II. Bevallott időszak év hó naptól év hó napig BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2010. adóévben a Hidas Község Önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2011. adóévben a/az PILISMARÓT önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

II. Bevallott időszak év hó naptól év hó napig

II. Bevallott időszak év hó naptól év hó napig BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2010. adóévben a Lepsény Nagyközség Önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

V. Az Adóalany 1. Adóalany neve (cégneve): 2. Születési helye: város/község, ideje év hó nap 3. Anyja születési családi és utóneve

V. Az Adóalany 1. Adóalany neve (cégneve): 2. Születési helye: város/község, ideje év hó nap 3. Anyja születési családi és utóneve Benyújtandó: Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal Adócsoport 6635 Szegvár, Szabadság tér 2. Tel.: 63/364-800 23-mellék Helyi iparűzési adó számlaszám: Késedelmi pótlék számlaszám: Mulasztási bírság

Részletesebben

Nagytarcsa Község Önkormányzata BEVALLÁS

Nagytarcsa Község Önkormányzata BEVALLÁS Nagytarcsa Község Önkormányzata Adócsoport 2142 Nagytarcsa, Rákóczi út 4. Tel.: 28/450-204/107, 110 mellék, Fax: 28/450-204/116 mellék BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2011. adóévben a Mezőzombor Község Önkormányzata t illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap.. adóévben TISZALÖK önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó

Részletesebben

II. Bevallott időszak év hó naptól év hó napig

II. Bevallott időszak év hó naptól év hó napig BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2011. adóévben az Alsóörs Község Önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén 1 BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap. adóévben a/az önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2010. adóben a/az önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó

Részletesebben

II. Bevallott időszak

II. Bevallott időszak BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2011. adóben a önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó a

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2011. adóévben Méhkerék önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap. adóévben a/az önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó a

Részletesebben

Az adóhatóság tölti ki: Benyújtás, postára adás napja:. átvevő aláírása

Az adóhatóság tölti ki: Benyújtás, postára adás napja:. átvevő aláírása Az adóhatóság tölti ki: Benyújtás, postára adás napja:..... átvevő aláírása BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2012. adóévben a Szalkszentmárton Önkormányzat

Részletesebben

EGER1087 BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

EGER1087 BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén EGER1087 BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2010. adóévben az Eger Megyei Jogú Város önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni

Részletesebben

5. Statisztikai számjele: - - 6. Pénzintézet számlaszáma: - - város/község közterület közt. jelleg hsz. ép. lh. em. ajtó 8.

5. Statisztikai számjele: - - 6. Pénzintézet számlaszáma: - - város/község közterület közt. jelleg hsz. ép. lh. em. ajtó 8. BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2008. adóévben a Kisújszállás Város önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről.

Részletesebben

Lengyeltóti Város Polgármesteri Hivatal Adócsoportja. Adócsoport Telefon: 85/530-016 (1-es mellék) 8693 Lengyeltóti, Zrínyi M. u. 2.

Lengyeltóti Város Polgármesteri Hivatal Adócsoportja. Adócsoport Telefon: 85/530-016 (1-es mellék) 8693 Lengyeltóti, Zrínyi M. u. 2. Lengyeltóti Város Polgármesteri Hivatala Adócsoport Telefon: 85/530-016 (1-es mellék) 8693 Lengyeltóti, Zrínyi M. u. 2. Lengyeltóti Város Polgármesteri Hivatala Lengyeltóti Város Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén. adóévről Iklad önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó a székhely,

Részletesebben

Költségvetési és Adóosztály 7900 Szigetvár Zrínyi tér 1. Tel.: 06 73 514-300 514-325 Fax: 06 73 514-355 BEVALLÁS

Költségvetési és Adóosztály 7900 Szigetvár Zrínyi tér 1. Tel.: 06 73 514-300 514-325 Fax: 06 73 514-355 BEVALLÁS Szigetvár Város Önkormányzata 1/9 Költségvetési és Adóosztály 7900 Szigetvár Zrínyi tér 1. Tel.: 06 73 514-300 514-325 Fax: 06 73 514-355 Szigetvári Polgármesteri Hivatal Iktató Költségvetési és Adóosztály

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap... adóévben... Község Önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségról (Benyújtandó

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén 2010. adóévben illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó a székhely, telephely

Részletesebben