Az elhasznált víz útja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az elhasznált víz útja"

Átírás

1 XVIII. Évfolyam 3. szám Az elhasznált víz útja A Vízmondó címre keresztelt lakossági tájékoztató kiadványunk immár a harmadik számához érkezett. A március, április, május hónapban kiküldött els számban általánosan mutattuk be a DRV Rt. tevékenységét, mködési területét és a legfontosabb mszaki adatokat. Ezt követen a június, július, augusztus hónapban postázott második számban már jóval részletesebb tájékoztatást következett az ivóvízellátásról és az ahhoz kapcsolódó folyamatokról. Mindkét számban elhelyeztünk egy-egy keresztrejtvényt is, mely rendkívül népszer volt fogyasztóink körében, az els szám esetében 672, a második szám után mintegy 400 megfejtés (még nem végleges adat) érkezett vissza Társaságunkhoz. Néhány érdekld rejtvényfejt kérdéseket is feltett, melyeket az ügyfélszolgálati munkatársak bevonásával válaszoltunk meg. A harmadik szám a szennyvízelvezetés és -tisztítás témakörét dolgozza fel. Életünk mindennapos mozdulatává vált, hogy a kisebb nagyobb dolgunk elvégzése után lehúzzuk a wc-ét, a fürdés után kihúzzuk a kád dugóját, a mosogatást követen a lefolyóba engedjük a vizet, és még sorolhatnánk a példákat.

2 De vajon mi történik az elhasznált vízzel? Mire kell a csatornahasználati díjat fizetni? teszik fel a kérdést jogosan fogyasztóink. Az ilyen és ehhez hasonló kérdésekre próbálja szemléletes formában megadni a válaszokat a Vízmondó harmadik száma. Az ivóvízhasználat során keletkezett szennyvizeket össze kell gyjteni, és meg kell tisztítani annak érdekében, hogy ne szennyezzék környezetünket. Fogyasztóink egy részénél különböz átmérj csatornák rendszere vezeti a szennyvizet a tisztító telepekre. Ahol a domborzati viszonyok megengedik, ott gravitációsan áramlik a szennyvíz a csatornában, sok esetben azonban a szennyvízátemelkben elhelyezett szivattyúkkal kell a megfelel nyomást biztosítani. A fogyasztók másik csoportját azok alkotják, akiknél még nem épült ki a csatornahálózat, így esetükben egy megfelel engedélyekkel rendelkez vállalkozó szolgáltatását kell igénybe venni, aki gondoskodik a szippantott szennyvíz hatóságilag kijelölt fogadóhelyre történ beszállításáról. A szennyvíztisztító telepeken elször rácsokkal szrik ki a nagyobb méret szilárd anyagokat, majd leülepítik a szennyvízben található homokszer szennyezdést. Ezt követi a biológiai tisztítás, melynek során eltávolításra kerülnek a szennyvíz szerves anyagai. A mechanikai és biológiai tisztítás után, bizonyos esetekben harmadik fokozatú tisztítást is alkalmazni kell, amely a vízben még jelenlév közvetlenül felvehet növényi tápanyagok (foszfor, nitrogénvegyületek) eltávolítását célozza. A legutolsó tisztítási fázis a ferttlenítés, melynek célja a fennmaradó fertzésveszély megszüntetése. A tisztítási folyamat során keletkez szennyvíziszapot els lépésben vízteleníteni kell, az ún. csurgalékvizet visszavezetik a tisztítási technológia elejére, míg a víztelenített szennyvíziszapot komposztálják, és a mezgazdaságban hasznosítják. Létezik más iszaphasznosítási mód is, melynek során a srített iszap injektálással kerül elhelyezésre. A folyamatok természetesen szigorú minségügyi elírások alapján zajlanak, vízmintákat a hálózat különböz pontjain, a szennyvíztisztító telepen, illetve a befogadó élvíznél nemcsak Társaságunk szakemberei vesznek, hanem a Környezetvédelmi Felügyelségek is. A szennyvízelvezetés és tisztítás során felmerül hibákat igyekszünk a lehet legrövidebb idn belül orvosolni, hogy minél kevesebb kellemetlenséget okozzunk fogyasztóinknak. A Vízmondó szöveges oldalán a már szokásos keresztrejtvény mellett ismét kérdés felelet formájában helyet kapott a Tudja-e Ön, hogy cím rovat. Fogyasztóink megtudhatják, miért nem szabad a csapadékvizet a szennyvízcsatornába vezetni, mire kell ügyelni a zárt házi szennyvíztároló létesítése és üzemeltetése során, továbbá a Mszaki Egyetemmel közösen kifejlesztett szagtalanítási eljárásról is informálódhatnak. Természetesen az idényfogyasztókról sem feledkeztünk meg, összeállítottunk számukra egy Vízmondó különszámot, mely az eddigi három szám tartalmát ötvözi. Az idényfogyasztóink az augusztusi illetve szeptemberi vízmér leolvasást követen kapják kézhez a tájékoztató kiadványt. Dónucz László

3 Elismer Oklevelek Miniszteri Elismer Oklevél kitüntetésben részesült szakmai tevékenysége és a vízügyi szolgálatban eltöltött kiemelked munkája elismeréseként államalapításunk évfordulója alkalmából Társaságunk fejlesztési igazgatója, Molnár Béla. A kitüntetést dr. Persányi Miklós környezetvédelmi és vízügyi minisztertl vette át augusztus 19-én, Budapesten. Molnár Béla Elismer Oklevéllel tüntette ki a 25. jubileumi sportnap alkalmából a Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium Pintér Lajost, a DRV Rt. Tömegsport Bizottságának elnökét a Regionális Sportnapok szervezése során kifejtett több éves munkájáért és segítségéért. Az oklevél átadására a jubileumi sportnap ünnepélyes eredményhirdetésén, a Fvárosi Vízmvek Rt. békásmegyeri üdüljében került sor. Pintér Lajos

4 Bíztató eredmények az els hét hónapban Véget ért a nyár, s lassan már körvonalazódik a DRV Rt. idei teljesítménye, hogy vajon sikerül-e teljesíteni a cég 2003-ra megfogalmazott gazdasági elvárásait. Az idarányos teljesítésrl és az eddigi adatokból várható eredményrl kérdeztük Csuport László gazdasági vezérigazgató-helyettest. Csuport László - Az els hét hónap számadatai bíztatónak mondhatóak - kezdi a beszélgetést Csuport László. - A cég mködését a szezonalítás jellemzi, hiszen az év els néhány hónapjában kevesebb a termelt és értékesített víz mennyisége, az idjárás és az idegenforgalmi szezon következtében aztán a nyáron ez egyre növekszik, majd év végén újra tapasztalható egyfajta visszaesés. Adataink még csak az els hét hónapra vonatkoznak, ez azonban eredményesnek bizonyult, a tervben szerepl értékesítési adatokat teljesítettük, st némileg sikerült túl is teljesíteni. A fenntartási munkákban némi csúszás tapasztalható, mivel az elmúlt kemény és hosszú tél miatt csak áprilistól kezdhettünk dolgozni, de a munka jól halad, s bízunk abban, hogy a lemaradást hamarosan behozzuk. Az egész Európában tapasztalható idjárás, a nagy szárazság nekünk kimondottan kedvezett, hiszen az állandó lakosság körében a vártnál nagyobb volt a vízfogyasztás, valamint a locsolás mértéke. A másik oldalon, az alacsony vízszint és egyéb körülmények miatt a korábbiaknál kevesebb turista érkezett a Balatonhoz, s emiatt százalékkal kevesebb volt a vendégforgalom által betervezett vízfogyasztás. Mindezek eredményeként a termelt vízmennyiség körülbelül az elz évihez hasonlóan, csaknem száz százalékosan alakult, míg az értékesített víz mennyisége 104 százalék, addig a szennyvíz értékesítése összevetve a tervszámmal, 102,8 százalék. - Ezek a számadatok azt látszanak igazolni, hogy némi többletbevételre tett szert a DRV Rt. Így van ez? - Igen, a bevételeink valamivel jobbak a tervezettnél, s ugyanakkor a költségek terén is van még jelenleg egy kis megtakarításunk. Ez azonban csak átmeneti, hiszen a hátralév idszakban várható feladataink, többek között a már említett fenntartási munkák elvégzése valószínleg felemésztik ezt a tartalékot. Összességében azonban gazdaságilag sikeresnek értékelhet az els hét hónap, és bíztatóak a kilátásaink az elkövetkezend hónapokra is. Az augusztus és szeptember havi fogyasztás nagysága még dönt fontosságú lesz, hiszen ennek eredményétl függ, hogy a közgylés által feltételesen jóváhagyott két százalékos további bérfejlesztést meg tudjuk-e valósítani. Mint mondtam, a kedvez eljelek alapján bizakodunk abban, hogy a

5 cég eléri az év végére a kívánatos adózás utáni eredményt, s akkor - igazgatósági jóváhagyás után - nem lesz akadálya az említett bérfejlesztésnek. - Milyen új megoldással igyekeznek naprakészebb információk birtokába jutni, s mi a helyzet az évek óta napirenden lév kéttényezs vízdíjjal kapcsolatban? - Mivel szeretnénk átfogó képet kapni a cég gazdasági helyzetérl, mködésérl, ezért bevezettük a havi értékelés rendszerét. Az igazgatóságok gazdasági adataik mellé havonta készítenek egy rövid, egyoldalas szöveges összefoglalót, amelyben értékelik saját teljesítményeiket, s ezáltal egyben láthatjuk a különböz tendenciákat, amelyek alapján meghatározhatjuk a feladatokat. Szintén a cég teljes mködését, de szorosabban a gazdasági területet érinti a kéttényezs díj bevezetésének problémaköre. Egyeztet megbeszélések zajlanak az ügyben, a minisztériumnak elküldtünk egy anyagot arra vonatkozóan, hogy az intézkedési tervben foglaltak miként teljesültek. Ennek kapcsán két egyeztetésre is sor került, a Balatoni Szövetséggel, valamint a Velence Tavi Kistérségi Területfejlesztési Társulással. Mindkét szervezet támogatja és egyetért a kéttényezs díjak bevezetésével. Hogy végül bevezetésre kerülhet-e, arról a minisztérium fog majd dönteni. Bízom benne, hogy ha 2004-ben már nem is, de 2005-re bevezethetjük ezt az új rendszert. - Mostanában több szakmai konferenciának is a DRV Rt. volt a házigazdája. Ez azt jelenti, hogy hazánkban szakmai körökben elismert színvonalú az itt folyó tevékenység? - Úgy gondolom, hogy ez így van, a cég presztízse mindenképpen jónak mondható. Nemrégiben nálunk tanácskoztak a regionális vízmvek vezérigazgatói, majd a Víz- és Csatornamvek Országos Szakmai Szövetségének Közgazdasági Bizottsága, valamint a DRV Rt. lesz a házigazdája a víziközmvek gazdasági vezetinek szeptember én Balatongyörökön - lapzártánk után - rendezett nagyszabású konferenciájának is, ahol várhatóan mintegy száz szakember vesz részt, s több küls eladó mellett a DRV Rt. szakemberei is tartanak eladást. - gyarmati - Vezérigazgatók értekezlete Az ország regionális vízszolgáltató cégeinek vezeti vettek részt szeptember 2-3-án azon a szakmai tanácskozáson, amelyre Siófokon került sor. Lapunk dr. Kovács György Zoltánt, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Települési Vízgazdálkodási Fosztály vezetjét kérdezte: - Mi a célja, feladata a tanácskozásnak? - Az állami többségi tulajdonú regionális vízm vállalatok - amelybl öt van jelenleg az országban - jelents ellátó rendszereket üzemeltetnek, ezek közül legnagyobb a Dunántúli Regionális Vízm Részvénytársaság. A szakmai felügyeletet ezen cégek felett a mi fosztályunk látja el. Rendszeresen, általában negyedévenként találkozunk a vezetkkel és mindig egy-egy vezér-

6 téma mellett megbeszéljük azokat az aktuális problémákat, amelyeknek megoldása szükséges az egységes szemlélet és magas színvonalú szolgáltatás biztosításához. - Milyen f témakörrl volt szó a siófoki találkozón? - Elssorban a nyári csúcsidei felkészülésrl és annak eredményeirl, tapasztalatairól tárgyalunk, ezekrl hangzik el beszámoló minden cég részérl. Szakmai szempontból megtekintettük a balatonszéplaki felszíni vízkivételi mvet, s ennek kapcsán az egyéb vízkivételi mvekrl is szó esett, amelyek idén fként az alacsony vízállások miatt kerültek nehéz helyzetbe, fként természetesen a Balatonnál, de a Dunánál is. Ehhez kapcsolódóan a várható téli mködési problémákat is átbeszéltük. Tóth István vezérigazgató úr szólt a DRV Rt. aktuális fejlesztési elképzeléseirl is, amelyek a Balaton Törvényhez kapcsolódnak. Az eredmények mellett megemlítette az árnyoldalakat is, amelyek elssorban finanszírozási nehézségeket jelentenek. Az igazgatókat jómagam a kormány második félévi jogalkotási munkatervével kapcsolatos minisztériumi feladatokról, többek között a közmtörvény koncepciójának elkészítésérl tájékoztattam. Közgazdászok Széplakon Kihelyezett ülést tartott szeptember 4-5-én a széplaki üdülközpontban a Víz- és Csatornamvek Országos Szakmai Szövetsége Közgazdasági Bizottsága. A programról Németh Esztert, a Bizottság elnökét, az Észak-dunántúli Vízm Rt. gazdasági vezérigazgató-helyettesét kérdeztük. - Immár hagyomány, hogy a bizottság szi ülését Széplakon tartjuk. Így nem csak Budapesten találkozunk a szakmai gondjaink megbeszélésére, hanem egy kicsit kötetlenebb formában is kicserélhetjük tapasztalatainkat egymással. Most például elkészítjük az szi fkönyveli értekezletet, amelynek szeptember én szintén a DRV Rt. lesz Balatongyörökön a házigazdája. Megbeszéljük az ezzel kapcsolatos tennivalóinkat, valamint értékeljük az éves munkarendünkben szerepl témaköröket és áttekintjük azokat a feladatokat, amelyeket még az idén el kell végeznünk. A szakmai szövetség ftitkára tájékoztat bennünket az elmúlt idszak elnökségi ülésein elhangzottakról, továbbá most aktuális a bennünket érint, készül törvénytervezetek megismerése, s megvitatjuk, hogy ezek közül melyek azok, ahol a szakmai szövetségnek lépnie kell. Ezen túl megismerjük egymás problémáit, s egyéb aktuális témaköröket tárgyalunk. - Kik a tagjai a közgazdasági bizottságnak?

7 - Ez egy választott szervezet, amelyben általában cégek fkönyveli, gazdasági igazgatói dolgoznak. A bizottság jelenleg 12 taggal mködik. Az ország különböz részeibl, valamint különböz tulajdonosi elvek alapján választunk küldötteket. Így vannak közöttünk regionális, valamint önkormányzati tulajdonú cégek képviseli is, s ezért elmondható, hogy a víz- és csatornamvek széles spektrumát képviseljük. Miniszteri látogatás a Balatonnál Dr. Persányi Miklós környezetvédelmi és vízügyi miniszter a Balatonnál tett látogatást július 14-én. A tárca vezetje a Balaton vízminségével kapcsolatban tájékozódott és négy somogyi strandot Kék Zászló elismerésben részesített, mely a kiváló vízminséget jelzi. A minisztérium új hagyományt szeretne teremteni a jelkép adományozásával, a zászlót ezúttal Zamárdi, Balatonlelle, Balatonboglár, Balatonszárszó vehette át. Balatoni útjának befejez állomásaként a miniszter Keszthelyre utazott, ahol megtekintette a DRV Rt. szennyvíztisztító telepét. A hét régióra osztott balatoni üdülkörzet szennyvízelvezetését és tisztítását Tóth István, Társaságunk vezérigazgatója mutatta be a miniszternek. A keszthelyi szennyvíztisztító telepen alkalmazott technológiáról, valamint a fejlesztést célzóan jelenleg is zajló félmilliárdos beruházásról Palánki János, a Nyugat-balatoni Igazgatóság igazgatója adott tájékoztatást. A találkozón résztvev szakemberek egyhangúlag állapították meg, hogy társaságunk környezetvédelmi munkája óriási szerepet játszik a magyar tenger vízminség védelmében Balatoni vizes szin(t)vonalak Nem véletlen a címben szerepl zárójeles jelzés, a Balatoni vízszintekkel kapcsolatos kommunikálás színvonala ugyanis csapnivaló volt az elmúlt szezonban. Félreértheten és lejáratóan pongyolán szerepelt a különböz országos és helyi médiumokban a Balatoni vízállásjelentés mérszáma, ugyanis a közölt: pl. 69 cm azt a képzetet keltheti a magyar, és sajnos a külföldi nézkben, olvasókban és hallgatókban, hogy összesen ennyi a tó vízmélysége. Ezek után nem csodálható az sem, hogy (néhány kivételtl eltekintve) a vízszint csökkenését okozó tényezk egymáshoz viszonyított arányának közlését sem tartották fontosnak. Mindezért, mint egy Vízügyi szaklap munkatársai felhívással fordulunk mindenkihez, aki velünk együtt aggódik a Balaton jövjéért, hogy családjában, ismersei között mondja el a szakszer és pontos valódit!

8 Amelynek igazolásához a kapott statisztikai adatok mellé, megersítésül Társaságunk is mellékel néhányat Ángyán Rudolf vízgazdálkodási osztályvezet segítségével. Kevés a víz a Balatonban, továbbra sem fordult csapadékosra az idjárás, amit pedig már régóta várnak a régióban élk. A tó vizét egész éven át naponta mintegy 250 ezren isszák, fznek és mosakodnak vele. Tavaly készült felmérés arról, hogy a Balatonból ki, miért és mennyi vizet vételez ki. Így Fejér Vilmos a Balatoni Vízügyi Kirendeltség vezetje pontos és friss adatok birtokában van: - Az ivóvízellátás, terhelve az üdülési szezonban a jócskán megnövekedett népességgel, valamint a mezgazdasági és ipari célú vízkivétel egy év alatt mintegy 3,5 centiméterrel csökkenti a vízszintet. Ugyanennyi id alatt centiméter magas vízoszlopot párologtat el a tóból a napsütés. Tehát ha az ember beszüntetne a tó környékén mindenfajta vízfelhasználást, az sem oldaná meg a problémát. Csak az eszés, a vízbefolyások hozamnövekedése segíthetne. Egyébként a vízügy pontos információkkal rendelkezik arról is, hogy a legnagyobb befolyó, a Zala vízgyjtjérl mennyi vizet vonnak el. Ugyanis ehhez is engedélyre van szükség; az idei évben tizenhatot adtak ki, amelyek alapján egész évben 411 ezer köbméter vizet szivattyúzhatnak ki 494 hektár termföld öntözésére. A Balaton egy centiméterében mintegy hatmillió köbméter víz van, így a zalai vízkivétel a vízszintbl egy millimétert sem vesz el. Aztán azt amit mi tehetünk ezekhez hozzá: Ángyán Rudolf a DRV Rt. vízgazdálkodási osztályának vezetje egy a vízügytl kapott táblázatot mutat, és mindjárt magyarázza is a legfontosabb elemeit, valamint az elzményeket: - Az úgynevezett száraz idszak 2000-ben kezddött. Az eltte lev ötven év átlaga szerint évente mintegy 621mm csapadék hullott, a hozzáfolyások 908 mm-t adtak, míg a párolgás mm volt. Tehát, mindezt összesítve mm többlet adódott, melybl mm vízleeresztés is lehetséges és szükséges volt idnként, hogy a hatóságok által megadott vízszintet tartani lehessen. Ivóvíz céljára is veszünk ki vizet a Balatonból, ennek volt növekv és csökken periódusa is: a felszíni vízmveink, melyek a hetvenes évek elején épültek ki, évente átlagosan 25-31mm csökkenést jelenthetnek a tó vízháztartásában. Mint látszik, a többi tényezhöz képest ez elhanyagolható mennyiség.

9 A mostani problémát, mint az a 2002-es táblázaton jól látható: a kevés csapadék és hozzáfolyás jelenti. Ezekbl az adatokból is kitnik, hogy óriási a természetes vízveszteség. Nem szólva arról, hogy idén is szárazság volt, ezért mutat az a bizonyos vízmérce tudomásom szerint jelenleg 30-31cm körüli értéket. Mivel a Balaton vízkészlet gazdálkodása hivatalból nem hozzánk, hanem a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatósághoz tartozik, az elbbi adatok is mind tlük származnak. Igazolásul azonban mi is szolgálhatunk néhány általunk mért ténnyel. Például az a diagram, amely a társaságunk által üzemeltetett rendszereken keletkez tisztított szennyvíz mennyiségeket mutatja, jól szemlélteti mindezt. Miért? Mert bár nem szabadna, de a csapadék egy része sajnos valamilyen formában bekerül a szennyvízrendszerbe ben nagyon jól látszik a téli hóolvadás, a nyári nagyobb eszés, majd a következ években ismét ezek, de aztán a diagramok ellaposodnak. Ebbl az ábrából jól látható, amit sajnos máshonnan is tudunk: a tó vízhiánya a kevés csapadék miatt van! Érdekességként az üdülforgalom statisztikái számára is szolgálhatunk adatokkal, mivel a vízfogyasztást két tényez a nyaralók száma és az idjárás befolyásolja a legjobban. A DRV Rt. víztermelési táblázatából az elz évi, és az idei nyári hónapokat összehasonlítva jól látható minden, amit már máshol is jeleztek. Idén például a június jobb volt, de a július gyengébb, és az augusztus is jobb lesz, ami abból is következhet, hogy tavaly ilyenkor rossz id volt. A Balaton vízmérlege (tó mm) 2002 Végül az összefoglaló: Remélem sikerült minden kétséget kizáróan bizonyítani, hogy a szeretett tavunk vízhiányát egyértelmen a kevés csapadék okozza, és így társaságunk legfbb szándékaként, (így is) TISZTA VIZET SIKERÜLT ÖNTENÜNK MINDENKI POHARÁ- BA! Szabó Gábor Nagyberuházások az Észak-balatoni Igazgatóságnál Várhatóan 2005 végére épül meg Balatonfüreden az 1,2 milliárd forint beruházással megvalósuló új szennyvíztisztító telep - jelentette be a tóparti város képvisel-testületi ülésén Lenthár József a DRV Rt. Észak-balatoni igazgatója. Az Országos Vízügyi Figazgatóság az OVIBER-t bízta meg a régi szennyvíztisztító telep helyén felépítend új létesítmény beruházói lebonyolításával, s a Kft. megindította a közbeszerzési eljárást. A kétfordulós, elminsítéses közbeszerzési eljárás várhatóan idén októberben zárul eredményhirdetéssel. A beruházás befejezésének a határideje, mely magában foglalja a hathónapos próbaüzem lefolytatását is, a tervek szerint október közölte az igazgató.

10 - Mi alapján és ki döntötte el, hogy itt szükség van a fejlesztésre - tettük fel a kérdést Lenthár József igazgatónak. -A DRV Rt. illetve az Országos Vízügyi Figazgatóság jelezte a tulajdonos fele, hogy a szennyvíztisztító telep túlterhelt és a fejldést figyelembe véve, itt rövid idn belül meg kell építeni egy olyan új telepet, amelynek kapacitása a térség ellátására elegend lesz. -Annak idején a régi telepet nem úgy tervezték, hogy csak bvíteni kelljen? -A régi telep már eleve három ütemben készült. Még a hatvanas években kezdték el építeni, a telep elhelyezését pedig a környék legmélyebben található pontja határozta meg, ahova még gravitációsan el lehetett vezetni a szennyvizet. Ez itt Füreden nyilvánvalóan a Balaton part, amely akkoriban még nem volt ennyire értékes terület. Az utolsó ütemet a hetvenes évek elején készítették, így a telep összesen 3000 m3/nap kapacitású lett. Közben felépült mellette a nemzetközi camping és terjeszkedett a hajógyár is, a telek pedig idközben jelentsen felértékeldött. Az új telepet nem ide tervezték, eredetileg a parttól messzebb épült volna fel. Amikor ismertté vált a terület helyszíne, a tulajdonosok úgy felverték az ingatlan árát, hogy anynyiba került volna a telek megvásárlása, mint a beruházás megépítése. Akkor az állam, mint tulajdonos úgy döntött, hogy ezt így nem finanszírozza. Onnantól kezddött a huzavona, melynek végeredménye az lett, hogy itt a Balaton parton kell elkészülnie egy olyan létesítménynek, amely biztosítja, hogy még meghibásodása esetén se kerüljön szennyvíz a tóba. Ezen felül Balatonfüred városa kérte, hogy minden létesítmény legyen fedett a kellemetlen szaghatás elkerülése érdekében. Az egyeztetések sokáig tartottak, mivel a város kérése - amely egy jól mköd technológia esetében nem volt indokolt - jelents többletköltséggel járt. Végül a megegyezés értelmében csak a technológiailag indokolt mvek kerülnek majd lefedésre. - Mikor állt rendelkezésre a beruházáshoz szükséges összeg? -Több éves egyeztetés után egy kis csúszással 2003-ra érkezett meg az összeg a beruházóhoz. A keretbl ebben az évben 200 millió forint, 2004-ben 500 millió forint, majd 2005-ben további 500 millió forint használható fel. Természetesen közben folyt a tervezés, és mire rendelkezésre állt a pénz, addigra az összes engedélyezési terv elkészült. Így olyan kedvez helyzetbe került a beruházás, hogy azonnal indítható volt a közbeszerzés. Amit ez év június 11-én - elminsítéses formában -meg is hirdettek. A beruházó az OVF, a bonyolító pedig az OVIBER. A hathónapos próbaüzem lefolytatása után a beruházás végs befejezési határideje október 31. A közbeszerzés els lépcsjében négy céget választottak ki, a VEGYÉPSZER-t, a PURATOR-t,a DÉLVIÉP-et és az ALTERA-t. Nekik szeptember 29-ig kell beadni a pályázataikat. Ettl az idponttól számítva napon belül dl el, hogy ki lesz a fvállalkozó, akivel már lehetségünk nyílik a tárgyalásra. Az új szennyvíztelep mielbbi megépítését sürgeti az is, hogy a Balaton törvény értelmében megfelel kapacitású szennyvíztelep hiányában nem adható ki építési engedély Tihany, Balatonfüred, Akali, Örvényes, Udvari, Dörgicse, Vászoly, Pécsely és Balatonszls településeken. A szennyvíztisztító mielbbi átadása azért is fontos, mert a Füred környéki 8 település szennyvízhálózatának kiépítése úgy történt meg, hogy befogadóként a balatonfüredi tisztítótelep lett megjelölve. Ennek a csator-

11 nahálózat beruházásnak az értéke kb. 2 milliárd forint. Közel 600 millió forintos állami beruházásból épült meg az az átemel rendszer (Nyugati fgyjt), melynek feladata a 8 település szennyvízének továbbítása a balatonfüredi szennyvíztelepre. A települési szennyvízhálózatok próbaüzeme július 1-15 között zajlott, a Nyugati fgyjté pedig augusztus 1-vel zárult. A DRV egyébként kényszerpályán mozog, ugyanis a szennyvíztelep bvítésének csúszása miatt kénytelenek vagyunk a többletterhelést is fogadni. A telepünk kapacitása jelenleg 3000 m3/nap, de az idén nyáron már 5000 m3/nap mennyiséget kellett feldolgoznunk. Az új telep kapacitása szintén 5000 m3/nap lesz, de fél, hogy mire elkészül, az sem lesz elegend. Füred városa két pályázatot nyert a csatornázásra és Tihanyban is épülnek a vezetékek. A most elkészült Nyugati fgyjthöz csatlakozó településeken is egyre többen kötnek majd a hálózatra. (Itt most 50 %-os a rákötöttség.) Vagyis a csúcsterhelés várhatóan 6500 m3/nap körül fog kialakulni. A lobbizást már most megkezdtük minden fórum felé, hogy az els ütem elkészülése után rögtön folytathassuk a beruházást. Szerencsés lenne, ha ebbl legalább 2500 m3/nap kapacitástöbblet azonnal megépülhetne, mert így nem lenne szükség külön felvonulásra és a megépítés is olcsóbbá válna. Ezzel teljesíteni tudnánk az EU-s elvárásokat is. Az érveink nagyon ersek, mert bármilyen fejlesztést akarnak végrehajtani a Balaton partján, az víziközmvek nélkül lehetetlen. -A DRV-nek mi lesz a feladata a beruházás során? -Mivel mi leszünk majd az üzemeltetk, a saját érdekünkben nagyon fontos lesz folyamatosan nyomon kísérni minden kapavágást. Reméljük, hogy itt nem következik be az a gyakran alkalmazott szisztéma, hogy a pályázatot elnyer cég, amely egyébként akár emberanyagát, technikáját tekintve alkalmas lenne bármilyen építési feladat ellátására, olyan alvállalkozókat választ, amelyek majd sajnos nem lesznek képesek ugyanerre. Persze minden attól függ, hogy a beruházótól milyen jogosultságokat fogunk kapni, és milyen lesz a vele való együttmködés. Szerencsére a tervez, a Hidrokomplex, a tervezés egész korai fázisában rendkívül srn egyeztetett velünk. De ezek még csak az engedélyezési tervek lesznek. Ha azonban ez a jó együttmködés a késbbiekben is megmarad, akkor valószín nagyon jó telep fog épülni. Fleg akkor, ha a második ütem munkái is az elképzeléseink szerinti idben elkezddnek, mert akkor nem kell tovább gondolkodnunk a bvítésrl, hiszen a környékrl nem jelentkezhet már nagyobb mennyiség igény. Szabó G.

12 Megsznik a földvári üzemvezetség Jöv év elejétl megsznik a DRV Rt. Balatonföldvári Ivóvíz Üzemvezetsége. Hogy mi indokolja a változtatást, azt Májer Józseftl, a Dél-balatoni Igazgatóság igazgatójától kérdeztük. - Elssorban a kor követelményeihez szeretnénk igazodni az ésszersítéssel, amelynek eredménye a földvári átszervezés. A racionalizálás azonban nem csak a földvári térséget és ellátási területet érinti, hanem a lellei és a siófoki üzemvezetséget is, hiszen ezek veszik majd át az ellátási feladatokat - tájékoztatta lapunkat Májer József -. Úgy gondoljuk, hogy ezzel a megoldással sikerül az üzemvezetségek leterhelését közelíteni egymáshoz, és így a fogyasztók is magasabb színvonalú ellátásban részesülhetnek. A siófoki üzemvezetséghez kerül majd Szántód, Zamárdi és Balatonendréd, a lelleihez pedig Balatonföldvár, Balatonszárszó, Kröshegy, Bálványos, Kereki, Pusztaszemes, Szólád, Kötcse, Teleki és Nagycsepely. A siófoki és lellei üzemvezetségek új ellátási területéhez a vízellátó rendszerek önállóan kezelhet és üzemeltethet határait részletesen meghatároztuk, a szükséges ivóvíz átadási helyeket megterveztük. A szervezeti változással egyidejleg a siófoki üzemvezetség telephelye is megváltozik majd, amely átkerül a F u. 254 alól a DRV Rt. széplak-alsói telephelyére, a volt raktár területére, ahol kulturált körülményeket tudunk biztosítani a mködéshez. Így a régi, korszertlen és elavult helyett nem kell új üzemvezetséget építenünk Siófokon, hanem minimális ráfordítással meg tudjuk oldani a megfelel elhelyezést. A lakossági kapcsolattartás érdekében mindössze egy irodát mködtetünk majd Siófok központjában, a hamarosan átadásra kerül volt KVV-székházban. Így a siófoki fogyasztóinknak sem kell minden gondjukkal, panaszukkal a széplak-alsói központba utazniuk. - Egy-egy ilyen átszervezés, ésszersítés gyakran munkahelyek megsznésével jár. A földvári területen dolgozókat nyilván az érdekli a legjobban, hogy velük vajon mi lesz? - Egy dolog az biztos: mindent igyekszünk elkövetni azért, hogy dolgozóinknak munkát tudjunk biztosítani. Miután a feladatokat továbbra is el kell a területen látni, nyilván ahhoz dolgozók is kellenek. Tehát munkatársaink nagy része természetesen továbbra is nálunk marad. Az elfordulhat, hogy esetleg más munkakörbe kerül valaki, szó lehet például nyugdíjazásra is, alapvet és drasztikus létszámleépítéssel azonban nem számolunk. A földvári üzemvezetség dolgozói létszáma, valamint mszaki eszközei a fogyasztási helyek arányában kerülnek elosztásra a lellei és a siófoki üzemvezetségek között. Terveink szerint a földvári üzemvezetség jelenlegi létszámából tíz f kerül majd át a siófoki, a többi dolgozó a lellei üzemvezetséghez. Megsznik viszont a földvári üzemvezetség raktára, anyagai és feladatai az Igazgatósági központi raktárhoz kerülnek. A balatonföldvári üzemvezetség jelenlegi helye január elsejétl mint telephely mködik tovább, amely biztosíthatja a minimális ügyfélszolgálati feladatok ellátását, valamint a hibaelhárítás telephelyéül is szolgál egy f mvezet irányításával. A Szántódon lév telephellyel a továbbiakban nem számolunk, az ott dolgozók a siófoki üzemvezetséghez kerülnek. Összességében a tervezett szervezeti változásoktól, az irányítás központosításától a hatékonyság javulását várjuk, valamint az üzemvezetségek között eddig meglév leterheltségi különbségek kiegyenlítdését. - gy. -

13 Dolgozói elégedettség felmérés a Gépészeti Igazgatóságon A Gépészeti Igazgatóságon májusban végzett kérdíves dolgozói véleményfelmérést a PR Iroda és a Munkaügyi Osztály. Az igazgatóság dolgozóinak 33 %-a töltötte ki a kérdíveket. A felmérés 7 témakörrel kapcsolatosan vizsgálta a dolgozói véleményeket. Mindössze két tényez tekintetében közelíti meg a már elfogadható 70 %-os szintet a dolgozói elégedettség: a munkakörnyezet és a végzett munka. A legalacsonyabb elégedettségi szintet a javadalmazás témakörében mértük. Más dolgozói elégedettség felméréseket végz vállalatok tapasztalatai alapján a javadalmazás kérdéskörében születnek egyébként a legalacsonyabb elégedettségi értékek. A 46 %-os érték azonban ezt figyelembe véve is nagyon alacsony. A motivációval, a vezetéssel és a Gépészeti Igazgatóság tevékenységével kapcsolatos elégedettségi szint ennél magasabb ugyan, de nem éri el a 60 %- ot. Annak érdekében, hogy pontosabb, árnyaltabb képet kapjunk a problémás területekrl, bizonyos tényezk esetében az elégedettség mellett az adott kérdés a dolgozó számára való fontosságát is vizsgáltuk. A vizsgálat eredményét rögzíti az alábbi elégedettség-fontosság mátrix, mely grafikus formában ábrázolja azokat a kérdéscsoportokat, melyekkel a dolgozói elégedettség elérése/növelése érdekében foglalkozni szükséges. A mátrixban egy metszéspont jelöli az adott témakörhöz kapcsolódó elégedettség és fontosság értéket. A közel azonos elégedettséggel és fontossággal rendelkez területek vannak ideális helyzetben, hiszen ezek nem tartalmaznak sem elégedetlenséget okozó hiányosságokat, sem felesleges erforrás ráfordítást. A beavatkozást igényl terület az, ahol az alacsony elégedettséghez magas fontosság járul. Ideális helyzet ritkán alakul ki, vagyis ritkán egyezik meg adott tényez esetében az elégedettség és a fontosság értéke, ezért egy az abszolút ideális helyzetet jelképez egyenessel párhuzamosan ± 10 % szélesség, a kívánatos állapotot jelz sávot alakítottunk ki. Az ebbe a sávba kerül tényezk esetében nincs szükség különösebb beavatkozásra, mert viszonylag közel helyezkedik el egymáshoz az adott témával kapcsolatos elégedettségi szint és a fontossági érték. Mindössze két tényez került bele a célzott állapotot jelz sávba: a szociális-jóléti juttatások és a munkahelyi légkör. E két kérdéskör esetében közelít egymáshoz leginkább a dolgozók elégedettségérzete és az adott kérdés számukra való fontossága. E két tényezn kívül a mun-

14 kakörnyezettel és az elrelépési lehetséggel kapcsolatos érték közelíti meg leginkább a jelzett sávot. Az ideális állapottól legnagyobb távolságra a javadalmazással kapcsolatos terület, a szakmai megbecsülés, valamint a munka szervezettségének problémaköre helyezkedik el. A munka szervezettségének kérdése új elemként került bele az elégedettség fontosság relációinak vizsgálatába magas fontosság értékkel és 60 % alatti elégedettségi szinttel. A munka szervezettségével kapcsolatos érték magyarázatakor kemény és lágy tényezket egyaránt érdemes vizsgálni: a Gépészeti Igazgatóság kapacitásainak kihasználtsági szintje, egyenletessége, valamint a vezeti munka minsége, hatékonysága egyaránt befolyásolják a munkaszervezéssel kapcsolatosan kialakuló dolgozói elégedettségi szintet Az átlagos munkavállalói elégedettségi szint a kapott válaszok összesítése alapján 58 %. Ez az eredmény két százalékponttal marad el a évi felmérés adatai alapján számított társasági elégedettségi szinttl. Az egyes témakörök részletes elemzése a felmérés eredményeit összefoglaló, a menedzsment tagjainak rendelkezésére bocsátott jelentésben található. Cservenné Boros Andrea humánszervez, Munkaügyi Osztály A Gépészet - egyelre - marad Idén sem kerül kiszervezésre a DRV Rt. Gépészeti Igazgatósága. Ezt a hírt ersítette meg Tóth István vezérigazgató úr is a DRV Hírek kérdésére válaszolva. - A dolgozók körében hosszú id óta elterjedt a szóbeszéd, hogy a Gépészeti Igazgatóságnál jelents létszámleépítésekre lehet számítani, st az Igazgatóságnak a cégbl való kiszervezésére is hamarosan sor kerül. Mi az igazság ebben az ügyben? - kérdeztük a vezérigazgató urat. - Valóban nem új kelet a Gépészeti Igazgatóság önállósodásának kérdése, ezt már több alkalommal tárgyaltuk, vitattuk vezeti fórumokon is. Évekkel ezeltt a cég vezetése

15 például egyértelmen meghatározta, hogy a hét igazgatóságunk közül a hat közm igazgatóság hasonló feladatokat lát el, míg a Gépészeti Igazgatóság ezektl teljesen eltér munkát végez. A közmigazgatóságok alapszolgáltatást végeznek, s nem igazán piaci körülmények között. Ugyanakkor a Gépészeti Igazgatóságnak egyre inkább piaci körülmények között kell mködnie ahhoz, hogy a fejldése hosszú távon is biztosítható legyen. Ezért foglalkoztunk már a tavalyi évben is a Gépészeti Igazgatóság átvilágításával. Küls szakértvel átvizsgáltattuk a tevékenységi köreit, mert arra voltunk kíváncsiak, hogy közülük melyek piacképesek, s melyek nem. Ebbl például kiderült, hogy a személygépkocsi javítás hosszú távon várhatóan nem piacképes, ugyanakkor sok tevékenységi köre viszont igen jónak értékelhet. Úgy látjuk, hogy a piaci viszonyokat a cégen belül nem tudjuk biztosítani, s csak önálló jogi személyiség társaságként mködve derülhetne ki: mire is képes a Gépészet. Többek között az Rt. igazgatósága tavaly tárgyalta ezt a kérdést, de nem támogatta az elképzelést, hanem azt kérte, hogy inkább pontosítsuk a bels elszámolásokat, s próbáljunk jobban a piaci viszonyoknak megfelelen dolgozni. - Ennek ellenére az utóbbi hetekben-hónapokban újra megélénkültek a Gépészet átszervezésérl szóló beszélgetések - Ez valóban így van, s szerintem ennek két f oka van. Az egyik a munka ellátottság, amely abból adódik, hogy a tavasszal - fleg a gépjárm javítási tevékenységben - munkahiány jelentkezett. Ezzel kapcsolatban régóta tart a vita, hogy a cégen belül miért nem a Gépészethez hozzák be az igazgatóságok javíttatni gépjármveiket? Úgy látom, hogy ebbe a kérdésbe a cégvezetésnek hosszú távon nem szabad drasztikusan beavatkozni. Akkor lehetne jobb az együttmködés, ha kívülrl, szorosan ellenrzött megrendelések és számlák alapján vásárolnánk meg a saját cégtl a szolgáltatást. Jelenleg ugyanis kommunikációs zavarok tapasztalhatók, hiszen gyakran érvelnek azzal, hogy egy küls cég olcsóbban dolgozik. Azt azonban már nem mindig kísérik figyelemmel, hogy az a küls cég esetleg sokkal kevesebb munkát végez el a gépjármvön, s nem tördik azzal sem, hogy például a járm szétszedésekor az idközben felmerül hibákat is kijavítsa. A legtöbb probléma tehát a gépjármjavítással kapcsolatban merül fel, s ebbl adódnak olyan visszajelzések, hogy gondban van a Gépészet. Holott a gépjárm javítás csak egy kis része a feladatoknak. A vízóra javítás és szerelés, vagy a vízóra hitelesítés viszont rendkívül sikeres tevékenységek. A munka ellátottságon túl a másik ok, ami újra felszínre hozta a Gépészet ügyét, hogy az Igazgatósági ülésre be kellett vinnünk a cég öt éves stratégiájának idközi felülvizsgálatát, mivel eltelt már két és fél év a megalkotása óta, valamint új az igazgatóság is, s szeretnék megismerni a céget. Az ülésen én feltettem azt a kérdést az igazgatóságnak, hogy a stratégia felülvizsgálata során szabad-e most már konkrétan is foglalkozni a Gépészeti Igazgatóság kiszervezésével? Ez az egész stratégiai átvizsgálásnak csak egy kis szelete volt, s az igazgatóság sem foglalt állást, hanem a kérdést elnapolta a jöv év elejére, hiszen jelenleg még a többségi tulajdonos elképzelései sem véglegesek. Tudva lev, hogy új minisztériumhoz került a vízügy, így érthet, ha a mi igazgatóságunk sem szeretne elhamarkodott döntést hozni. Ami tehát biztos a Gépészettel kapcsolatban: egyelre minden marad a régiben. A cégvezetés az ismert tevékenységi körök figyelembe vételével arra kérte a Gépészet vezetését, hogy a piaci körülmények alapján tervezze meg a évi tevékenységét. Ez természetesen jelenthet némi létszámcsökkenést, vagy munkahelyi átcsoportosítást, de úgy gondolom, hogy alapvet változást nem.

16 A cégvezetés azonban hosszabb távon mindenképpen úgy látja, hogy szükséges lenne a Gépészet új pályára állítása, önállósodása, mert ez biztosítaná számára a jövt. - gy - A víziközm szolgáltatás I-VIII. havi alakulásáról Vízellátás: Társaságunk mködési területén a 2003-as év els nyolc hónapjában 0,5%-al alacsonyabb volt a víztermelés az elz év azonos idszakához képest. A szezonon kívül (ez év májusáig) mintegy 2 %-kal kisebb termelési értékek mutatkoztak, és a nyári hónapok adatai is csökken tendenciát mutattak. A visszaesés alapveten a Balaton térségében a csökken üdülforgalomra vezethet vissza, de ebbl hosszabb távú következtetéseket nem lehet levonni, figyelembe véve a tó térségében megvalósult, illetve folyamatban lév fejlesztéseket (lakóparkok, vitorláskikötk, egyéb fejlesztések, stb.) Részvénytársaságunk szolgáltatási tevékenységében kiemelt jelentség az üdülterületek szezonális vízellátása. A Balaton üdülterületén - a termelési adatokat elemezve megállapítható, hogy a szezonon kívüli hónapokban ( ) az elz év hasonló idszakához képest 98 %-os volt az ivóvíztermelés. A szezonális idszakban ( ) ugyancsak az elz év hasonló idtartamát tekintve 99 %-os termelési értéket regisztráltunk. Az év els nyolc hónapjában a tavalyi évhez képest összességében 1,3%-os csökkenést tapasztaltunk. A szezonális hónapok termelési adatainak feldolgozásából kiderült, hogy ez év júniusában a víztermelés közel azonos volt, mint ben. Júliusban jelentsnek mondható visszaesés következett be, majd augusztusban ntt a termelés. Idén a Balaton üdülkörzetében a csúcstermelés mértéke az elmúlt évhez viszonyítva 4,9 %- kal csökkent. A csökkenés okát vizsgálva megállapítható, hogy a száraz és meleg idjárás ellenére az üdülforgalom csökkenése okozta a visszaesést. A Velencei-tó térségének víztermelése a szezon eltti idszakban ( ) mintegy 6 %-al ntt az elmúlt év ugyanazon idszakához viszonyítva. A nyári hónapokban (

17 08.31.) mintegy 9%-os növekedés volt tapasztalható. Éves víztermelést tekintve a növekedés 8 %-os volt. Az ivóvízellátás vonatkozásában az idei évben két cstörés veszélyeztette a térségek fogyasztóinak biztonságos ivóvízellátását. A gyors hibaelhárításnak köszönheten azonban nem alakult ki vízhiány. A DKBRV-n június 08-án Szántód és Zamárdi között az NA 300-as, június 24-én Balatongyörök belterületén az NA-500-as vezeték hibásodott meg. A kisebb üzemzavarokat a hibaelhárító szolgálat megoldotta. Szennyvízelvezetés és tisztítás: A Társaság mködési területén 105 %-os, a Balaton térségében 105 %-os, a Velencei-tó vonatkozásában 96 %-os mutatók alakultak ki az év els nyolc hónapjában, viszonyítva az elz év azonos idszakához. Egyik fontos stratégiai célkitzésünk, hogy növeljük a csatornabekötések számát azokon a területeken, ahol már kiépült a szennyvízhálózat. Az ún. Balaton Törvény megjelenése óta az önkormányzatokkal együttmködve folyamatosan szorgalmazzuk a már megvalósult csatornahálózatokra történ rákötések elvégzését. Ivóvízbázisaink és környezetünk megóvása érdekében nagy hangsúlyt fektetünk a települések csatornázottságának növelésére. Az elmúlt idszakban jelents központi támogatással Társaságunk lebonyolítói közremködésével nagyobb volumen fejlesztések valósultak meg Barcs és 17 társult település, valamint Iszkaszentgyörgy, Sárkeresztes, Magyaralmás, Moha térségében. A DRV a mködési területén folyamatosan figyelemmel kíséri az általa kezdeményezett szennyvízelvezetési és tisztítási programok elkészítését, és szükség szerint közremködik azok kidolgozásában. Jelenleg 23 olyan település van, ahol megkezddött, illetve folyamatban van a pályázatok benyújtásához szükséges tervek kialakítása.

18 A Társaságunk üzemeltetésében lev szennyvízelvezet rendszereket csak a szennyvizek elvezetésére létesítették Amennyiben nagyobb mennyiség csapadék kerül a szennyvízcsatornába, a hálózaton szennyvízkiömlés fordulhat el és zavarok keletkezhetnek a tisztítási technológiában. A DRV Rt. folyamatosan együttmködik az önkormányzatokkal, hogy a csapadékvíz elvezet rendszerek kiépítése, bvítése minél elbb megvalósuljon. Az ivóvízminség alakulása a DRV Rt. mködési területén: A szolgáltatott ivóvíz minségét tekintve a karsztvízbl kifogástalan minség ivóvizet tudtunk biztosítani. A legnagyobb kihívást a felszíni vizekbl történ ivóvízellátás jelentette, hiszen a nyersvíz minségének változása befolyásolta a tisztított víz minségét is. A Balaton vizének hmérséklete már június eleje óta folyamatosan meghaladta a 20 C -ot, és több alkalommal túllépte a 25 C -ot is. A tó vízszintje az aszályos és meleg nyári hónapokban erteljesen csökkent. A fent említett kedveztlen tényezk ellenére azonban elmondhatjuk, hogy a szezoni idszakban az ivóvízminségre vonatkozó határértékeket sikerült betartani a felszíni vízmvek esetében is. A balatonöszödi Zenon technológiával felújított csúcsvízm, valamint az újonnan létesült Kvágórs- Balatonakali NA 300-as összeköt-vezeték növelte a szezoni vízellátás mennyiségi és minségi biztonságát. A tisztított víz mérési eredményeibl azonban kitnik (szervesanyag-tartalom, algaszám), hogy szükség van a jelenlegi technológiák mielbbi korszersítésére. Szolgáltatási és Vízgazdálkodási Osztály TELT HÁZ AZ ÜDÜLKBEN A nyár általában a pihenés, a környezetváltozással járó kikapcsolódás idszaka. Ennek apropóján kérdeztük Pintér Lajost az üdültetések koordinálását végz szociálpolitikai csoportvezett a év üdültetési tapasztalatairól: - A lehetségek és helyszínek összeállításánál az volt a célunk, hogy munkatársaink minél nagyobb számban és minél változatosabb helyeken tölthessék el szabadságukat. - kezdte a csoportvezet - Saját üdülink mellett a dolgozóink igénybe vehették a társvízmves cégek csereüdültetési kínálatait, valamint a bérelt nyaralóinkat is. A hévízi üdülnk ugyan még szep-

19 tember végén is üzemel, néhány adattal azonban már most érzékeltetni tudjuk a kollégák nyaralási hajlandóságát. - Hallhatnánk minderrl néhány konkrétumot? - A korábbi évekhez hasonlóan az idén is 18 helyszínre adhatták be igényeiket munkatársaink, melyekre 432 f részérl összesen 1182 db. jelentkezés érkezett be csoportunkhoz. A választás megkönnyítése érdekében a nyaralási kínálatot tartalmazó tájékoztató füzetünkben a legszükségesebb információkat már tavasszal közreadtuk. Az üdülési bizottság május 23-ai ülésén született döntés a beutalók elosztásáról. Az igények és a rendelkezésünkre álló férhelyek összehangolása komoly elkészít munkát igényelt. Az általunk megalapozottnak vélt döntések meghozatalában a tájékoztató füzetben közölt szempontrendszer mellett a területi elvet is figyelembe vettük. - Legjobb tudomásunk szerint nem minden igényl juthatott beutalóhoz. Hányan voltak, akiknek kedvezett a szerencse, s a cég üdülési lehetségeit használhatták ki? - Az úgynevezett els elosztásnál az igénylk 66,9 %-a kapott beutalót. A bizottsági ülés után megmaradt lehetségekrl elször azokat a munkatársakat tájékoztattuk, akiknek igénye nem nyert kielégítést, így növelve beutalási esélyeiket. A mai összesítés adatai szerint az idei évben összesen 360 család 1058 tagja üdült a Társaság szervezésében, valamint 67 f munkavállaló 92 gyermeke részesült gyermeküdültetésben. - Tudható-e már, hogy mi várható a jöv évben? - Az üdültetési fszezon véget ért ugyan, de az üdültetés tapasztalatainak elemzése még hátra van. A visszajelzések ismeretében kezddik meg a év elképzeléseinek elkészítése, mely révén hasonló szint ellátás megvalósítását reméljük. Vizes vérvonalak: A Fraknói család A háromgenerációs vizes famíliák közül most a Fraknói családot szeretnénk bemutatni a DRV Hírek olvasóinak. A család középs férfi tagja József a mostani írás fszereplje, akirl már a beszélgetés elején kiderül, hogy egy igazán szerény és megfontolt ember. Pedig hát tanmhelyvezet, iskolatitkár, és idnként titkárn is. Harminchárom éve dolgozik a Társaságnál (tehát 30 éves törzsgárda tag), többször volt kiváló dolgozó, és az OVH-tól kitüntetést is kapott a Vízügyi Szolgálatban eltöltött munkájáért. Szóval akár lehetne egy kicsit büszkébb is, de mégis valósággal úgy kell rábeszélni az újságban való szereplésre. Székhelyén találkozunk, a Tanmhelyben, annak is a déleltt legcsendesebb helyén, az ebédlben ülünk egymással szemben. Egy pici indítási izgalom azért bennem is van, mert az elbbi felsorolásból azt kihagytam, hogy halk szavú és csendes ember is. Szerencsére azonban hamar belelendülünk, és megérkezik segítségül Péter fia is, a legifjabb Fraknói. Az idsebb Fraknói József, fszereplnk édesapja, sajnos már csak egy régebbi fekete fehér fénykép segítségével lehetett jelen a beszélgetésünkön. Nem véletlenül, hiszen képviseli történetünkben a legidsebb vízügyest a Fraknói családban.

20 A hatvanas évek táján került a DRV eldjéhez, a Dél-balatoni Víz- és Csatornam Vállalathoz raktárosként. Miután megszerezte a mérlegképes könyveli képesítést, anyagkönyvel lett a Központban. Késbb átkerült az újonnan megalakult Délbalatoni Üzemigazgatósághoz, ahol egészen a nyugdíjba meneteléig, vagyis1974-ig dolgozott üzemviteli-és TMK eladóként. Munkája során többször kapott kiváló dolgozó kitüntetést. József, aki édesapjától vette át a vizes stafétabotot 1948-ban látta meg a napvilágot. Folytassuk innen az történetével. -A siófoki gimnázium elvégzése után Fehérvárra kerültem, mert rádió és tv mszerész szerettem volna lenni. Így aztán a Videotonban teltek a gyakorlati- és az els munka éveim is. De mint a fiúknál az akkoriban szokás volt, közbejött a katonaság 1969-ben. Ott persze bven volt ideje az embernek a gondolkozásra is. Úgy döntöttem, hogy nem utazgatok tovább, hanem itthon próbálom felépíteni az életem. Hova tovább? Akkor jött a szüli segítség. Apám megtudta, hogy lenne egy hely a cégnél az én szakmámban, az urh-s szerelknél. Ha azt gondolnák, hogy ezután minden ment simán, velem együtt tévednek. József azt kéri, úgy írjam le az esetet, hogy érezhet legyen benne már nincs sértdés, persze akkor azért nem volt mindegy. Tehát 1971 márciusában édesapja megegyezett az akkori fnökkel, hogy alkalmazza a fiút. felmondott, ám közben jött egy átszervezés, egy újabb fnök, aki nem t akarta felvenni. Aztán azért mégis valahogy idekerült, és be is bizonyította, hogy nem érdemtelenül. Szép dolgos idk voltak, mert a cég óriási fejldésen ment át azokban az években. Mi biztosítottuk a rádiós összeköttetést a tornyok és gépházak között, persze az akkori technikával. - Ez volt akkor életed csöves korszaka, mondom én, célozva ezzel az akkori technikára, meg arra, hogy lakása sem volt még akkoriban. Na meg, hogy oldva a visszaemlékezés fonalát, megnevettessem egy kicsit a két Fraknóit is. - Hogy lettél pedagógus? - tettem fel a gondolom már mindenkit érdekl kérdést. - Hát ez sem ment nekem könnyen- kezdi fhsünk-.(az eddigi pályájának ismeretében ezt nem is gondoltuk). Szóval, nekem eredenden volt már hozzá kedvem, és talán ezért már elvégeztem levelezn a Mszaki Egyetem Mszaki Oktatói szakán egy kurzust, és1974-ben felsfokú végzettséget szereztem. A Társaságunk tanmhelye 1980-ban elkészült, nekem pedig végig figyelnem kellett az építkezést, mert úgy volt, hogy én kerülök oda. Aztán egy év múlva 1981-ben így is lett, és hát az óta is itt dolgozom. (Szerencsére, mondom, illetve írom én!). József itt valósággal kinyílik, és a rá jellemz szerénységgel, de azért már végre büszkén mesél a hivatásáról, és az elért eredményekrl. - Idekerülésem óta, sok mindent sikerült megváltoztatatni. Folyamatosan igyekszünk fejleszteni az oktatás szervezeti és technikai feltételeit. A taner létszámát viszont sajnos nem sikerült növelni. Ezt nem panaszkodva mondja, hanem csak úgy tényszeren. Mint a bevezet címsorokban idéztem, az iskolatitkár, és idnként titkárn is. Persze kapott közben ersítést is Tóth József személyében 1989-ben.

XV. évfolyam 3. szám. Környezetvéd honatyák

XV. évfolyam 3. szám. Környezetvéd honatyák XV. évfolyam 3. szám Környezetvéd honatyák Néhány napos terepszemlét tartott a Balaton északi partján és nyugati medencéjében az Országgylés környezetvédelmi bizottsága. Október 10-én Tihanyban a tó vízminség

Részletesebben

XX. Évfolyam 2. szám. Vízmondó: Hibaelhárítás a szennyvízhálózaton

XX. Évfolyam 2. szám. Vízmondó: Hibaelhárítás a szennyvízhálózaton XX. Évfolyam 2. szám Vízmondó: Hibaelhárítás a szennyvízhálózaton Az elz lapszámban várakozással telve még arról írtam, vajon milyen fogadtatásra lel majd a Vízmondó új, képregényes oldala. Az elmúlt csaknem

Részletesebben

HÍR forrás szerkesztése

HÍR forrás szerkesztése HÍR forrás szerkesztése A DRV Rt. bels információs kiadványának, a HÍR forrás-nak a szerkesztését 2002. január 1-tl Dónucz László PR-vezet veszi át Lódi Miklós munkaügyi osztályvezettl. A formai megújulás

Részletesebben

A Napló 2002. január 5-ei számában jelent meg az alábbi cikk: Veszélyben a régi vízórák

A Napló 2002. január 5-ei számában jelent meg az alábbi cikk: Veszélyben a régi vízórák A Napló 2002. január 5-ei számában jelent meg az alábbi cikk: Veszélyben a régi vízórák Balatonfüred (V.I.)- A hosszan tartó hideg gondoz okozhat a vízellátásban, hogy milyen mértékt, arról Lenthár József,

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

Kutatás-fejlesztés helyzete és lehet ségei Magyarországon

Kutatás-fejlesztés helyzete és lehet ségei Magyarországon Kutatás-fejlesztés helyzete és lehet ségei Magyarországon Forum Politicum Könyvek Forum Politicum Intézet Kiadványa Felel s szerkeszt : Huber Szebasztián kozpont@forumpoliticum.hu www.forumpoliticum.hu

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

Fodor Zita. Logisztikai információs rendszerek alkalmazásának hatása a kis- és középvállalkozások versenyképességére

Fodor Zita. Logisztikai információs rendszerek alkalmazásának hatása a kis- és középvállalkozások versenyképességére Fodor Zita Logisztikai információs rendszerek alkalmazásának hatása a kis- és középvállalkozások versenyképességére Budapesti Corvinus Egyetem Kisvállalkozásfejlesztési Központ Témavezet: Dr. Szegedi Zoltán

Részletesebben

HÁTTÉRTANULMÁNY A ZÖLD BERUHÁZÁSI RENDSZER KLÍMABARÁT OTTHON ENERGIAHATÉKONYSÁGI ALPROGRAM

HÁTTÉRTANULMÁNY A ZÖLD BERUHÁZÁSI RENDSZER KLÍMABARÁT OTTHON ENERGIAHATÉKONYSÁGI ALPROGRAM HÁTTÉRTANULMÁNY A ZÖLD BERUHÁZÁSI RENDSZER KLÍMABARÁT OTTHON ENERGIAHATÉKONYSÁGI ALPROGRAM NORMATÍV TÁMOGATÁSI RENDSZERKÉNT VALÓ KIÍRÁSÁNAK LEHETSÉGÉRL, MEGVALÓSÍTHATÓSÁGÁRÓL Energia Klub 2010. július,

Részletesebben

PÉCS Megyei Jogú Város Önkormányzata

PÉCS Megyei Jogú Város Önkormányzata PÉCS Megyei Jogú Város Önkormányzata I. BEVEZETÉS...6 II. HELYZETELEMZÉS...7 II.1. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN...7 II.1.1. Pécs az országos településhálózatban...7 II.1.1.1.

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT ILLÉS ÁGNES

SZAKDOLGOZAT ILLÉS ÁGNES SZAKDOLGOZAT ILLÉS ÁGNES 2012 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Egészségügyi menedzsment specialista szak A VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ MTINEK ÉSSZER ANYAGFELHASZNÁLÁST

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Csóka Ágnes PR szakreferens szak 2006.

SZAKDOLGOZAT. Csóka Ágnes PR szakreferens szak 2006. SZAKDOLGOZAT Csóka Ágnes PR szakreferens szak 2006. ATALANTA Távoktatási Központ SZAKDOLGOZAT MI KÖNE, HA VOLNA? AZAZ EGY CIVIL SZERVEZET PR STRATÉGIÁJA Készítette: Csóka Ágnes Konzulens tanár: Morva Gábor

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA A 2007. ÉVI GAZDÁLKODÁSRÓL

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA A 2007. ÉVI GAZDÁLKODÁSRÓL NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA A 2007. ÉVI GAZDÁLKODÁSRÓL 1. AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE Az önkormányzat éves költségvetését a Közgylés 2007.

Részletesebben

Szállítói nap 2008. Az alapítvány az európai uniós forrásokból

Szállítói nap 2008. Az alapítvány az európai uniós forrásokból XXXI. évfolyam, 4. szám 2008. április Szállítói nap 2008 Hagyományosan nagysikerû rendezvénynek adott otthont az erõmû látogatóközpontja március 20-án. Elõször is hosszan sorolták a PA Zrt. Kiemelt Szállító,

Részletesebben

BAKONYI TISZK INTÉZMÉNYI MARKETING- ÉS BEISKOLÁZÁSI STRATÉGIA

BAKONYI TISZK INTÉZMÉNYI MARKETING- ÉS BEISKOLÁZÁSI STRATÉGIA BAKONYI TISZK INTÉZMÉNYI MARKETING- ÉS BEISKOLÁZÁSI STRATÉGIA 1 2010. december 15. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 5 2. HELYZETELEMZÉS: A BAKONYI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS 6 2.1 Általános demográfiai

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA A 2008. ÉVI GAZDÁLKODÁSRÓL

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA A 2008. ÉVI GAZDÁLKODÁSRÓL NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA A 2008. ÉVI GAZDÁLKODÁSRÓL 1. AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE Az önkormányzat éves költségvetését a Közgylés 4/2008.

Részletesebben

Paksi Hírnök. Hogyan értékeli az elmúlt idõszak munkáját a polgármester és a három frakcióvezetõ? Tud jobbat? Egy évre lakossági számlán

Paksi Hírnök. Hogyan értékeli az elmúlt idõszak munkáját a polgármester és a három frakcióvezetõ? Tud jobbat? Egy évre lakossági számlán Hogyan értékeli az elmúlt idõszak munkáját a polgármester és a három frakcióvezetõ? Írásaink a 3 5. oldalon Fotó: Paksi Hírnök archív Paksi Hírnök Az írás megmarad. XVII. ÉVF. 13. SZÁM ALAPÍTVA 1989-BEN

Részletesebben

várható technológiai változásait, amelyek szerinte akár már 5 10 év múlva jelentõs hatással lehetnek a gázrendszerek tervezésére és szerelésére.

várható technológiai változásait, amelyek szerinte akár már 5 10 év múlva jelentõs hatással lehetnek a gázrendszerek tervezésére és szerelésére. Hírlevél 2011. december XII. évfolyam 2. szám Kedves Kollégák! Most, amikor az év vége közeledtével számvetést készítünk az eltelt idõszakról, jólesõ érzéssel állapíthatjuk meg, a partnerkapcsolatok újraszervezését

Részletesebben

Paksi Hírnök. Tisztes polgárok. Elfogadták a költségvetést. Óriásberuházás. indul jövõre

Paksi Hírnök. Tisztes polgárok. Elfogadták a költségvetést. Óriásberuházás. indul jövõre Afrikától a háziorvosi székig: dr. Ságh Beáta Portrénk a 15. oldalon Fotó: Molnár Gyula Paksi Hírnök Az írás megmarad. XVIII. ÉVF. 6. SZÁM ALAPÍTVA 1989-BEN 2009. MÁRCIUS 20. Tisztes polgárok fotók: Molnár

Részletesebben

AZ ENERGIA KLUB JAVASLATA A NEMZETI ENERGIAHATÉKONYSÁGI CSELEKVÉSI TERV

AZ ENERGIA KLUB JAVASLATA A NEMZETI ENERGIAHATÉKONYSÁGI CSELEKVÉSI TERV AZ ENERGIA KLUB JAVASLATA A NEMZETI ENERGIAHATÉKONYSÁGI CSELEKVÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁHOZ Készítette: Fülöp Orsolya, Király Zsuzsanna 2007. augusztus Tartalomjegyzék 1 Bevezet... 2 2 A cselekvési terv kerete

Részletesebben

Környezet és egészség. IV. Európai Környezet és Egészség Miniszteri Konferencia Budapest 2004

Környezet és egészség. IV. Európai Környezet és Egészség Miniszteri Konferencia Budapest 2004 Környezet és egészség IV. Európai Környezet és Egészség Miniszteri Konferencia Budapest 2004 A REC-r!l röviden 39 A kötet megjelenését az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium, valamint a

Részletesebben

Érd egy leend megyei jogú város közlekedési problémái

Érd egy leend megyei jogú város közlekedési problémái Budapesti Mszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Építmérnöki Kar 2005. évi Tudományos Diákköri Konferencia www.vit.bme.hu/tdk/2005 Érd egy leend megyei jogú város közlekedési problémái Szerz: Friedl Ferenc,

Részletesebben

2014. október. Módosul a halászok tevékenysége. Önkormányzati. Időutazás választások. Füreden

2014. október. Módosul a halászok tevékenysége. Önkormányzati. Időutazás választások. Füreden Módosul a halászok tevékenysége 7. Önkormányzati 8-9. Időutazás 16. választások Füreden 2 Aktuális Lapszél Szavaztok? Szevasztok! A címbeli kérdés-felelet egy ma már az égieket nevettető humorista szájából

Részletesebben

KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁSRA NEVELÉS PROTOKOLLJA A BAKONYI TISZK INTÉZMÉNYÉBEN

KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁSRA NEVELÉS PROTOKOLLJA A BAKONYI TISZK INTÉZMÉNYÉBEN A szak- és felnttképzés struktúrájának átalakítása cím konstrukció keretében az Esélyt a jövnek! elnevezés pályázata KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁSRA NEVELÉS PROTOKOLLJA A BAKONYI TISZK INTÉZMÉNYÉBEN 2010.

Részletesebben

Támogatási programok lebonyolítása a nonprofit szektorban

Támogatási programok lebonyolítása a nonprofit szektorban Támogatási programok lebonyolítása a nonprofit szektorban DemNet könyvek 4. 2001 Budapest KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Ezúton mondunk köszönetet az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Hivatala (USAID) Európai

Részletesebben

Átadták a Tapolcai - tavasbarlang látogatóközpontját

Átadták a Tapolcai - tavasbarlang látogatóközpontját Átadták a Tapolcai - tavasbarlang látogatóközpontját Tapolca földalatti világának csodái Jubilál a Nők a Balatonért Egyesület Tihanyi sikerek - itthon és külföldön Halról, vízről a Balatoni Szövetség ülésén

Részletesebben

TAVASZI HADJÁRAT. 3Ajánló REGIO REGIA A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÜZLETI MAGAZINJA

TAVASZI HADJÁRAT. 3Ajánló REGIO REGIA A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÜZLETI MAGAZINJA REGIO REGIA A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÜZLETI MAGAZINJA online: www.regioregia.hu/magazin Felelős kiadó: Cseh Teréz, a KEM-Bridge Net ügyvezetője Főszerkesztő: Veér Károly - veerkaroly@kembridge.hu Főmunkatárs:

Részletesebben

XXXII. évfolyam, 4. szám 2009. április. Vezérigazgató úr! Gratulálok a kinevezésedhez,

XXXII. évfolyam, 4. szám 2009. április. Vezérigazgató úr! Gratulálok a kinevezésedhez, XXXII. évfolyam, 4. szám 2009. április Zöld út Paks-2 létesítésének elõkészítõ tevékenységéhez A paksi atomerõmû bõvítésére vonatkozó parlamenti határozatot az energetikáért felelõs miniszter, Molnár Csaba

Részletesebben

A nyomdai munkálatokat a Pátria Nyomda Zrt. (1117 Budapest, Hunyadi János út 7.) végezte.

A nyomdai munkálatokat a Pátria Nyomda Zrt. (1117 Budapest, Hunyadi János út 7.) végezte. SZINOPTIKUM Szinoptikum az ELTE Az Élethosszig Tartó Mveldésért Alapítvány periodikuma ISSN 2062-7009 A periodikum szerkesztje: Dr. Arapovics Mária A kötetet szerkesztették: Kedves Tímea és Varga Zsuzsanna

Részletesebben

FÉLÉVZÁRÁS A SZERENCSI ISKOLÁKBAN

FÉLÉVZÁRÁS A SZERENCSI ISKOLÁKBAN XXVI. év fo lyam 2. szám 2011. január 28. Ára: 150 fo rint www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 KÖZ ÉLE TI LAP MEG JE LE NIK KÉT HE TEN TE SZERENCSEN ÉS KÖR NYÉ KÉN FÉLÉVZÁRÁS A SZERENCSI ISKOLÁKBAN

Részletesebben