Nyári PROGRAMOK Budapest, Krisztina krt

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nyári PROGRAMOK. 1122 Budapest, Krisztina krt. 3. www.alpesiclub.hu 06 1 356 3701 info@alpesiclub.hu"

Átírás

1 Nyári PROGRAMOK Budapest, Krisztina krt

2 Az Al pe si Club és a Kör te SE nyá ron sem tét len ke dik. Bár a névrôl, Alpesi Club, nem éppen a nyár és a vízpart jut az eszünkbe, de a téli szezon végeztével az Alpesi Club a nyár folya - mán is színes programokkal várja a hozzá egész télen hû utazó kat, családokat, lelkes gyerekeket és felnôtteket, szabad - idejüket értel mesen és tartalma san eltölteni vágyókat. A nyári szünet kezdetétôl egész nyáron vitorlás- és szörftáborokba jelentkez - hetnek az úszni tudó, érdeklôdô, lelkes gyerekek. A táborok Alsóörsön, Balatonföldváron és Szigligeten kerülnek meg - ren de zésre, ahol a legtehetségesebbek késôbb ver seny zôként tökéletesíthetik a tá borainkban megszerzett tudásukat. Akik pedig csak a nyári szabad idejüket szeretnék értelmesen, kellemes társaságban eltölteni és akár életre szóló barátságokat kötni, nekik is ott a helyük. A felnôttekrôl sem feledkezünk meg, nekik ötödik éve szervezünk vitorlásés szörftáborokat, oktatással, szállásfog - la lással, szintén Alsó örsön és Balatonföldváron, akár egyéni idôpontokban is. Ba la ton, Ad ria, eset leg a Karib-térség? Vál lal juk a vi lág bár mely szeg le té be vi tor lás ha jók bér lé sét, igény sze rint kor má nyos - sal, re pü lô jegy fog la lás sal, transz fer rel, szál lás sal il let ve akár komp lett tú rák össze - ál lí tá sa egyé ni igé nyek nek meg fe le lô en. Amennyi ben kor má nyost sze ret ne bé rel - ni, vagy egyé ni ok ta tás ra vá gyik, csa pa - tunk ki vá ló vi tor lá zók kal biz to sít ja a nyár fo lya mán ezen igé nyek ki e lé gí té sét: Majthényi Sza bolcs kilencszeres vi lág baj nok vi tor lá zó D Albini And rás több szö rös ma gyar baj nok vi tor lá zó, Wild Joe na vi gá tor Körtvélyesi Mik lós több szö rös szörf és vi tor lás ma gyar baj nok Goszleth Mar cell olimpikon, szakedzô Rodoszi családi szörftáborunk Prasso - nissin augusztusban idén 2 alkalommal kerül meg rendezésre. Szörffelszerelés szállításában, bérlésében, repülôjegy -és szállásfoglalásban szívesen segítünk. Reméljük, hogy nyári katalógusunkban is minden érdeklôdô megtalálja a kedvére való programot. Ha mégsem, szívesen megszer vezzük azt, legyen az bármilyen nyaralás, csomagtúra vagy akár egyéni út. Utazási irodánk készséggel áll rendelkezésre. Hej hó, vi tor láz ni jó! De síz ni is!

3 PROGRAMOK Pünkösdi tekerés palsóörs Vitorlástábor gyerekeknek palsóörs Vitorlástábor gyerekeknek palsóörs Rodosz családi tábor I. pprassonisi / Rodosz Vitorlástábor gyerekeknek palsóörs Vitorlástábor gyerekeknek palsóörs és Balatonföldvár Vitorlástábor gyerekeknek palsóörs és Balatonföldvár Vitorlástábor gyerekeknek palsóörs és Balatonföldvár Vitorlástábor gyerekeknek palsóörs és Balatonföldvár Vitorlástábor gyerekeknek palsóörs és Szigliget Vitorlástábor gyerekeknek palsóörs és Szigliget Rodosz családi tábor II. pprassonisi / Rodosz Rodosz nagy túra pprassonisi / Rodosz További lehetôségek: felnôtt vitorlás oktatás Majthényi Szabolccsal, felnôtt és gyerek szörfoktatás +

4 SURFERS CLUB A Surfers Club azzal a céllal jött létre, hogy klubként összefogja azokat a fiatalokat és idôsebbeket, akik szörfözni szeretnének, vagy már szörföznek, de ezt szervezett keretek közt, egy baráti közösségben szeretnék folytatni. A Surfers Club megfelelô hátteret szeretne biztosítani minden lelkes szörfös részére. Ehhez klubtagjaink szolgálatába állítottuk a legjobb márkákat, úgymint a Drops-t, a KA-t és a Maui Sails-t, valamint a Rip Curl-t. Az Alpesi Club és a fiatalos, jókedvû oktatói gárda segít, hogy ez a társaság közös - séggé, egységgé formálódhasson. A Surfers Club további célja, hogy különbözô külföldi és hazai szörftáborokban minél több gye - rekkel ismertesse és szerettesse meg ezt a fantasztikus sportágat. A Surfers Club a következô tevékenységekkel foglalkozik: Szörfoktatás felnôtteknek és gyermekeknek egyaránt DROPS deszkák, KA és MAUI SAILS vitorlák, boomok, árbocok, kiegészítôk értékesítése RIP CURL technikai és utcai (strand) ruházat értékesítése Túrák, táborok szervezése belföldön és külföldön Klubélet Téli táborok szervezése Szaktanácsadás, teszt Szörftáborok Balatonföldváron és Alsóörsön Fiataloknak felnôtteknek: a nyár folyamán több hosszú hét végén és egy augusztusi héten szörftábort tartunk minden olyan lelkes szörfözni vágyó fiatalnak, felnôttnek, akik szakképzett okta tóktól, válogatott szörfverseny zôk tôl szeretnék elsajátítani ezt a sportágat. Pontos idôpontok elôkészületben, további részletek a weboldalon. Gyermekeknek: részletek a nyári vitorlás és szörftáborok leírásánál, illetve a weboldalon.

5 ALPESI CLUB WEBSHOP u Az Alpesi Club WEBSHOP egész éveben, éjjel-nappal várja vásárlóit. Az áruház elérhetô az alpesishop.hu oldalon, valamint a oldal kezdôlapjáról is a webshop menüpontban. Az oldalon mindenféle regisztráció nélkül válogattok boltunk termékei közül. AZ ÁRUHÁZ FELÉPÍTÉSE, HASZNÁLATA: A shopba belépve bal oldalon láthatjuk a termékkategória választót, valamint egy klikkeléssel böngészhetsz akciós, valamint kiemelt termékeink közül. Jobb oldalon találja minden látogató a fontos tudnivalókat, például szállítási feltételek, garancia, stb.. VÁSÁRLÁS AZ ÁRUHÁZBAN: A bal oldali menüponból kiválaszthatjuk a termékkategóriát, majd az alkategóriát. Kiválasztás után az oldal középsô részén megjelennek a kategória termékei, látványos képekkel illusztrálva. A kiválasztott termékre kattintva megjelenik az áru rész letes leírása, egy nagyítható kép, valamint a méretválasztó. A mé retválasztóra kattintva kiválaszt hatjuk a ne künk megfelelô méretet, majd alatta a kosárba tesz gombra kattintva a termék bekerül a kosárba. A vásárlást tovább folytat hat juk, több termék vásárlásával, illetve a jobb oldali kosár, és pénztár menüpontokon elin dít hatjuk megrendelésünket. A termék(ek) kifizetését több féle (kártyás fizetés, utánvét, banki átutalás) módon is intézhetjük, ezt a rendelés végén kell megadnunk. Mindenkinek jó vásárlást kívánunk! Az Alpesi Club Csapata

6 FELNŐTT VITORLÁS- ÉS SZÖRFTÁBOROK Alsóörs és Balatonföldvár m A Körte SE és az Alpesi Club csapata a nagy sikerre való tekintettel a 2013-as nyári szezonban is szervez vitorlás- és szörftanfolyamokat, oktatást, továbbképzést felnőtteknek. Már nem csak Balatonföldváron vagyunk megtalálhatóak egész nyáron, hanem a Balaton északi partján, Alsóörsön is. Idén is MAJTHÉNYI SZABOLCS kilencszeres vitorlázó világbajnok segíti munkánkat, illetve lesz aktív részese táborainknak. Az igényeknek megfelelően több időpontot jelöltünk meg (hosszú hétvégékkel) a vállalkozó kedvű felnőtteknek. IDÔPONTOK ÉS HELYSZÍNEK: május 3 5 (3/2 nap) Balatonföldvár május 31 június 2 (3/2 nap) Balatonföldvár július (3/2 nap) Alsóörs nyitó hétvége július (3/2 nap) Alsóörs július (3/2 nap) Alsóörs augusztus 7 11 (5/4 nap) Balatonföldvár Igény szerint szállásfoglalásban segítünk. Szállás info: Étkezési lehetőség: reggeli-ebéd-vacsora menüben, illetve a la carte rendszerben. Az oktatás díja: Ft/fô/nap A díj tartalmazza az oktatást, hajó-/szörfbérletet és a tele pen való tartózkodást. Nem tartal - mazza a szállást és az étkezést. Prog ram: érkezés az elsô napon a délutáni órákban (a rövidebb táborokban lehetôség van az elsô nap reggel érkezni, és már aznap vitorlázni/szörfözni). Szobafoglalás, vacsora, megbeszélés. A következô napokban vitorlázás Kalóz, Windy, Asso és Sudár Regatta vitorlásokon illetve szörfözés Bic, Drops típusú szörfökön. Táborzárás az utolsó napon, délután. Tá bor ve ze tôk: Szabi, Mi ki, And ris, Balu A tá bor ba meg fe le lô ru há zat és fel sze re lés kell. Amit fel tét len hoz za tok: vál tás me le gí tô, egy tor na ci pô, amit nem saj nál tok a vi tor lá zás ra, nap szem ü veg, strand pa pucs, nap o laj, sap ka/ka lap min den mennyi ség ben Vár juk mi e lôb bi je lent ke zé se te ket en az és az cí men vagy telefonon, a és a számokon. Je lent ke zés és elô leg ( Ft) befizetése a tá - borokra: április 30-ig. g Al pe si Club, 1122 Budapest, Krisz ti na Krt. 3. Hát ra lék: a tá bor kez de té ig. A tábor megtartása minimum létszámhoz kötött, ami 5 fô.

7 VITORLÁSVERSENYZÉS GYEREKEKNEK Vitorlástáborainkat Balatonföldváron, a Spartacus Vitorlás Egylet telepén és Alsóörsön rendezzük. A Spartacus az egyik legsikeresebb magyar klub, ahol tényleg világszínvonalon is jegyzett csúcsokat értek el versenyzôk: világ- és Európa-bajnokok, olimpiai bronzérmes egység, világhírû sportolók. Képzett csapatunk tagjai nemzetközileg elismert sportolók Majthényi Szabolcs kilencszeres világbajnok vitorlázó D Albini András többszörös magyar bajnok vitorlázó, Wild Joe navigátor Körtvélyesi Miklós többszörös szörf- és vitorlás magyar bajnok A Kör te SE Al pe si Club, a Spar ta cus Vi tor lás Egy - let tel szo ro san együtt mû köd ve szer ve zi vi tor lás tá bo - ra it. Tá bo ra ink alatt a Szpari szak kép zett, gya kor lott sze mû szakedzôi kí sé rik fi gye lem mel a tá bo ro zók mun ká ját. Akik ben te hetsé get, lel ke se dést, aka ra tot lát nak a ver seny sport iránt, le he tô sé get biz to sí ta nak ar ra, hogy min deb ben ki is pró bál ják ma gu kat. A tá bo ra ink ban leg job ban sze rep lô gye re kek egy ju ta lom hét vé gén vehet nek részt nyár vé gén. Akik meg fe lel nek a kri té ri u mok nak és sze ret nék ma gu kat a ver seny zés te rü le tén megméretni, szer ve zett ke re tek kö zött ver senyvi tor lá zókká válhatnak.

8 HAJÓBÉRLÉS/ CHARTER/SKIPPER VILÁGSZERTE 6_ Egész nyá ron ki a dás ra kí nál juk Su dár Re gat ta tí pu sú 4-6 sze mé lyes vi tor lá sun kat, mely a ba - la ton föld vá ri ki kö tô ben ve he tô fel és ad ha tó le. Bér le ti díj: Ft/nap Már harmadik éve szervezünk vitorlázós túrákat azoknak a családoknak, baráti társaságoknak, akik a nyári (vagy akár téli) kikapcsolódásukat hajón szeretnék eltölteni. Igény szerint vállaljuk vitorlás hajók bérlését (Eastcraft), skipper biztosítását vitorláshajóra, illetve akár repülôjegyet, transzfert vagy komplett túrák összeállítását is a Balatonon, Cres szigetén, illetve egyéb tengeri, óceáni célpontokon.

9 2013 MÁJ 17k20 4 nap biciklizés, 3 éjszaka BALATON ÉSZAKI-PART BALATONI KERÉKPÁR TÚRA Idén pótolni szeretnénk a nyári Alpesi Clubos családi táborok hiányát, ezért Pünkösdkor szervezünk egy balatoni túrát kerékpáron. RÉSZVÉTELI DÍJ Felnôtt: Ft Gyerek: Ft Szál lás lehetôségek Alsóörsön: Körte SE vízi sporttelepe emeletes ágyas, 6 fôs légkondicionált lakókonténer Hotel Laroba**** lekérésre Program: 1. nap: május 17. péntek: utazás Alsóörsre egyénileg, megérkezés a Körte SE vízi sporttelepére, este sütögetés a telepen 2. nap: május 18. szombat: Alsóörs Lovas Palozak Csopak Balatonszôlôs Pé - csely - Nagyvázsony (27 km) Tótvázsony Balatonszôlôs Csopak Paloznak Lovas - Alsóörs (28 km) (összesen: 55 km) TIPP: boros pincelátogatás Csopakon (Béla és Bandi, Jásdi Pince, Figula vagy Liszkay stb.) 3. nap: május 19. vasárnap: Alsóörs Nemes vámos Veszprém Szentkirály - szabadja - Alsóörs (összesen: 38 km) TIPP: veszprémi állatkert 4. nap: május 20. Pünkösd hétfô: Alsóörs Balatonakali vonattal, onnan kerékpárral: Dörgicse Mencshely Nagyvázsony Mencshely Szentantalfa Zánka és Zánka Alsóörs vonattal (összesen kerék - párral: 33 km) TIPP: Nagyvázsonyi vár, Hegyestû Az árak tartalmazzák: szállást 3 éjszakára félpanziós ellátással (reggeli-vacsora) a KÖRTE SE vízi telepén, kerékpárok szállítását Alsóörsre és onnan Budapestre, személyes csomagok szállítását a túra ideje alatt, segítségnyújtást a kerékpár esetleges defektje, kisebb hibája esetén. Az árak nem tartalmazzák: kerékpárkölcsönzést (lehetôség van az Alpesi Club ORBEA kerék - párjainak kölcsönzésére), belépô - jegyeket strandokra, vonatjegyet, fakultatív programok költségeit FONTOS! A túrán csak olyan kerékpárral lehet részt venni, ami a közúti forgalomban való használatra alkalmas, a KRESZ elôírásainak megfelelô, és szervizelt. Ajánlott felszerelés: bukósisak (gyerekeknek kötelezô), távcsô, kesztyû, kulacs, napszemüveg, esôruházat, láthatósági mellény, napkrém.

10 VITORLÁS- ÉS SZÖRFTÁBOROK Alsóörsön A nyári szünet kezdetétől már nem csak Balatonföldvárra szervezzük felnőtt- és gyermektáborainkat (vitorlás és szörf), hanem Alsóörsre is. Így az északi parthoz kötődők is csatlakozhatnak táborainkhoz és színes programjainkhoz. Alsóörsön az ELMŰ melletti vízparti telken alakítottuk ki vízi -és sporttelepünket, ahol minden felszerelés teljesen új állapotban került használatba, amiket egyedül a Club táborozói használnak. A táborokban részvevők Optimist és Laser Pico (kétszemélyes tanuló hajó) hajókon illetve Drops szörfdeszkákon és Maui Sails vitorlákkal sajátíthatják el a vitorlázás minden csínját-bínját vagy fejleszthetik tovább már megszerzett tudásukat. A telepen a teljesség igénye nélkül: focipálya, strandröplabda, gumiasztal, asztalitenisz, szabadtéri csocsó, kerékpár kölcsönző, közös klubhelyiség vehető igénybe, ezzel is segítve a gyerekek illetve felnőttek mind teljesebb körű kikapcsolódását, szocializálódását. De akár akkor is szívesen látunk bárkit, ha egy bringatúrát követően szeretnének megpihenni, meginni egy pohár frissítőt. RÉSZVÉTELI DÍJ Egyesületi tagoknak (Körte SE) Ft Nem egyesületi tagoknak Ft A díj tartalmazza a szállást, étkezést (reggeli ebéd vacsora), oktatást, hajóbérletet és a különbözô programokat.

11 IDÔPONTOK: június június június 30 július július július július július 28 augusztus 02. A jelentkezés feltétele: úszni tudás és jó egészség. Prog ram: érkezés vasárnap 18 órakor. Szoba foglalás, vacsora, megbeszélés, játék, szunya. Vitorlázás öt napon keresztül új Optimist és Laser Pico hajókon, illetve Drops típusú szörfökön a Körte SE edzőivel, vitorlás-/szörfoktatóival. Táborzárás pénteken 17 órakor. Minden tábor vasárnap 18 órától péntek 17 óráig tart. Kérünk Mindenkit, hogy a táborba való érkezési és zárási idôpontokat tartsa be! augusztus augusztus A táborba megfelelô ruházat és felsze re lés szükséges. Amit feltétlen hozzatok: váltásmelegítô, egy tornacipô, amit nem sajnáltok a vitorlázásra, napszemüveg, strandpapucs, napolaj, sapka/kalap minden mennyiségben Várjuk mielôbbi jelentkezéseteket en az a címen, vagy telefonon a es és a es számokon. Jelentkezés és elôleg ( Ft) leadási határidô a táborokba: május 31. (Alpesi Club, Bp 1122, Krisztina Krt. 3.) Hátralék: a tábor kezdetén. Hej hó, vi tor láz ni (is) jó!

12 VITORLÁS- ÉS SZÖRFTÁBOROK Balatonföldváron A Körte SE a nyári szezonban ismét vitorlástáborokat szervez úszni tudó fiatalok számára, a jól megszokott Balatonföldváron, a következô idôpontokban: jú li us július július július 28 augusztus 02. A je lent ke zés fel té te le: úsz ni tu dás és jó egész ség. RÉSZVÉTELI DÍJ Egyesületi tagoknak (Körte SE és SVE) Ft Nem egyesületi tagoknak Ft A díj tartalmazza a szállást, étkezést (reggeli ebéd vacsora), oktatást, hajóbérletet és a különbözô programokat.

13 A jelentkezés feltétele: úszni tudás és jó egészség. Kérünk Mindenkit, hogy a táborba való érkezési és zárási idôpontokat tartsa be! Prog ram: érkezés vasárnap 18 órakor. Szoba foglalás, vacsora, megbeszélés, játék, szunya. Vitorlázás öt napon keresztül Kalóz, Optimist, Europa hajókon, illetve Drops típusú szörfökön a Körte SE edzői - vel, és vitorlás-/szörfoktatóival. Táborzárás pénteken 17 órakor. Minden tábor vasárnap 18 órától péntek 17 óráig tart. A táborba megfelelô ruházat és felsze re lés szükséges. Amit feltétlen hozzatok: váltásmelegítô, egy tornacipô, amit nem sajnáltok a vitorlázásra, napszemüveg, strandpapucs, napolaj, sapka/kalap minden mennyiségben Várjuk mielôbbi jelentkezéseteket en az a címen, vagy telefonon a es és a es számokon. Jelentkezés és elôleg ( Ft) leadási határidô a táborokba: május 31. (Alpesi Club, Bp 1122, Krisztina Krt. 3.) Hátralék: a tábor kezdetén.

14 VITORLÁS- TÁBOROK Szigligeten A Körte SE az idei nyári szezonban is átlátogat Szigligetre, a Balaton északi partjának egyik leg han - gulatosabb helyszínére, és az igényeknek megfe le - lően augusztusban szervez vitorlástábo rokat. A táborokat a Szigligeti Vitorlás Egyesülettel együtt - működve rendezzük meg a következő időpontokban: augusztus augusztus Táborvezetô: Majthényi Szabolcs Kérünk Mindenkit, hogy a táborba való érkezési és zárási idôpontokat tartsa be!

15 RÉSZVÉTELI DÍJ Bejárós Ft (szállás és étkezések nélkül) Kedvezményes ebédelési lehetôség van a strandon A jelentkezés feltétele: úszni tudás és jó egészség. Prog ram: Érkezés hétfôn reggel 9 óráig. Vitorlázás 5 napon keresztül, Optimist hajókon, Körte SE edzôivel, és vitorlás-/ szörfoktatóival. Táborzárás pénteken a délutáni órákban. Minden tábor hétfô reggel 9 órától péntek 17 óráig tart. A táborba megfelelô ruházat és felsze re lés szükséges. Amit feltétlen hozzatok: váltásmelegítô, egy tornacipô, amit nem sajnáltok a vitorlázásra, napszemüveg, strandpapucs, napolaj, sapka/kalap minden mennyiségben Várjuk mielôbbi jelentkezéseteket en az a címen, vagy telefonon a es és a es számokon. Jelentkezés és elôleg ( Ft) leadási határidô a táborokba: június 30. (Alpesi Club, Bp 1122, Krisztina Krt. 3.) Hátralék: a tábor kezdetén.

16 PRASONISI SZÖRFTÁBOROK Rodosz k Családi tábor I k24. Családi tábor II. A Surfers Club 2013-ben is szervez szörftábort Prasoni - sin, Rodoszon, idén két idôpontban is családok részé re. Itt lehetôség nyílik professzionális oktatáson részt venni, mind felnôtteknek, mind pedig gyerekeknek. Prasonisi Rodosz déli csücskében található, 92 km-re a fôvárostól és a repülôtértôl. Tökéletes szörfös hely, mind a haladók, mind pedig a teljesen kezdôk számára, hiszen a homokpad jobb oldalán hullámokon, míg a bal oldalon sima vízen szörfözhettek.

17 Maxi csomag fô oda-vissza út, 1 deszka, 2 vitorla szállítása, tábor használata 9 fô esetén Médium 1 csomag deszka, 2 vitorla szállítása, tábor használata Médium 2 csomag deszka, 2 vitorla szállítása Mini csomag 50 tábor használata 2013 AUG 24kSZEPT 7. Nagy tábor Ezen a túrán ismét a Surfers Club kisbusza lesz a középpontban. A busszal van lehetôség leutazásra, felszerelés szállíttatására, vagy éppen a kisbusz körüli tábor használatára. A busz a jól bevált módon összhangban lesz a szombati Wizzair repülôjárattal. Az említett szolgáltatások mindenki számára elérhetôek (a kisbusz kapacitásáig ). Az elmúlt évekhez hasonlóan 4 csomagot állítottunk össze. Ha úgy gondoljátok, hogy szeretnétek ezek egyikét igénybe venni, jelentkezzetek az címen!

18 ÁLTALÁNOS SZERZÔDÉSI FELTÉTELEK /// UTAZÁSI SZERZÔDÉS A Gonza Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Gonza Alpesi Club utazási iroda) által a 2013-es nyári utazásokra érvényes), amely létrejött egyrészről a Gonza Alpesi Club utazási iroda Korlátolt Felelősségű Társaság, (cím: 1122 Budapest, Krisztina krt. 3., bejegyzés szám: U , adószám: , Tel.: Fax: ), mint utazásszervező, továbbiakban: Alpesi Club, másrészről megrendelő(k), továbbiakban: Utas(ok) között, az alábbi feltételekkel: Kedves Utasunk! Az általános szerződési feltételek a Ptk a, a, valamint a hatályos 214/1996. (XII.23.) Kormány rendeletben foglaltak figyelembe vételével biztosítja az Ön és a mi számunkra is a kölcsönösen rendezett viszonyt, ezért kérjük, hogy helyfoglalás, megrendelés, az előleg befizetése, illetve aláírás előtt a kormányrendelettel és a hasznos tudnivalókkal együtt alaposan tanulmányozza át! A 214/1996 (XII.23.) Kormány rendelet a megrendeléskor, illetve bármikor irodáinkban megtekinthető. 1. Az Alpesi Club minden általa szervezett utazásról részletes utazási ajánlatot (továbbiakban: tájékoztató) tesz közzé, amely tartalmazza az utazás időtartamát, az egyes szolgáltatások leírását, mennyiségét és minőségét és egyéb fontos információkat. Megrendelésre szervezett utazások esetében mindezeket az Alpesi Club írásos visszaigazolása, illetve a jelen szerződés mellékletei tartalmazzák. 2. A tájékoztatóhoz tartozó hasznos tudnivalókban rögzített információk, valamint az Alpesi Club részéről átadott, faxon, vagy üzenetben megküldött tájékoztatás, katalógus, egyedi tájékoztató, programismertetés, hibajegyzék a jelen ÁSZF, vagy az egyedi szerződési feltételek elidegeníthetetlen részét képezik. 3. Az Utas kijelenti, hogy az Alpesi Club utazási szerződésében, tájékoztatójában, a biztosítási tájékoztatóban és bármely más, e szerződéshez csatolt mellékletben foglalt és számára átadott utazási feltételeket megismerte, azokat a szerződés aláírásával elfogadja. Ha az utas nem személyesen jár el (jelentkezés, előleg befizetés, stb.), megbízottja, illetve törvényes képviselője jogosult helyette és nevében eljárni. Amennyiben az eljáró személy az Alpesi Club felé igazolja, hogy közte és a megbízó között szabályszerű teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás jött létre, úgy a szerződés alanyává a megbízó (Utas) válik. Amennyiben az eljáró személy ilyen igazolást nem mutat be, úgy minden, a szerződésből származó kötelezettség őt terheli. Az esetleges jogosulatlan megbízás ügyviteléből, eljárásából fakadó, az Alpesi Clubot ért, illetve annak oldalán felmerülő károkért és költségekért az eljáró személy teljes anyagi felelősséggel tartozik. Ha nem az Utas, hanem javára 3. személy foglalja le az utat, az Alpesi Club nem köteles vizsgálni, hogy a 3. személy jogszerűen képviseli-e az Utast. 4. Az utazási szerződés az Utasok és az Alpesi Club között a hivatkozott jogszabályok szerint a jelentkezés nyilvántartásba vételével és az előleg befizetésével, és ezzel egy időben az utazási szerződés elfogadásával, jogi személy esetében az utazás írásos megrendelése átadásával jön létre. Ha a jelentkezést az Alpesi Club helyhiány, vagy bármely más okból csak feltételesen fogadta el, a jelentkezési lapon ennek tényét feltünteti, az utazási szer - ződés csak akkor jön létre, ha az Alpesi Club az utast a jelentkezés elfogadásáról ezt követően írásban értesíti. Az utas tudomásul veszi, hogy jelen szerződés csak abban az esetben jogosítja fel a megrendelt szolgáltatás igénybevételére, ha a részvételi díj az Alpesi Club számlájára hiánytalanul és igazolható módon beérkezett. Ennek hiányában (bármilyen okból következett is be) a szolgáltatás biztosítását az Alpesi Club megtagadhatja, és ez esetben az Alpesi Clubot felelősség nem terheli. 5. Az Alpesi Club a tájékoztatóban közzétett programok megváltoztatásának, valamint a szállások azonos kategórián belüli megváltoztatásának jogát fenntartja. A változásokról köteles az Utast írásban haladéktalanul értesíteni, s amennyiben az Utas a változást írásban elfogadja, az a szerződés részévé válik. Amennyiben az Utas az értesítő levél kézhez vételétől számított 3 napon belül arra nem válaszol, az Alpesi Club jogosult az eset - leges késedelemből származó költségeinek csökkentése érdekében intézkedni. Az Alpesi Club ezen magatartása következtében az Utast ért esetleges kárért nem felelős. 6. Az Utas a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg előleget fizet, amelynek összege a teljes részvételi díj (egyedi megrendelésnél az irányár) 40%-a. Ettől az Alpesi Club akkor térhet el, ha a kül - föl di közreműködővel kötött szerződés ennél szigorúbb kötele - zettséget ír elő. A hátralék megfizetése az utazás megkezdése előtt 35 nappal, külön értesítés nélkül esedékes. A részvételi jegy a teljes összeg befizetését követően kerül átadásra. Az utazási szolgáltatások csak a részvételi díj és az egyéb költségek teljes összegének befizetésével vehetők igénybe. 7. A fizetési határidők be nem tartása esetén az Alpesi Club az utazási szerződést jogosult megszűntnek tekinteni, s a férőhelyet más Utasnak értékesíteni, vagy a megrendelt szolgáltatásokat kötbérfizetés elkerülése, ill. mérséklése végett haladéktalanul lemondani. Az Utas ez esetben köteles az Alpesi Clubnak a 12. pontban közölt költségeit az ott szabályozott módon és mértékben, az utazásra vonatkozó előírások figyelembe vételével megtéríteni. 8. A részvételi díj az utazási tájékoztatóban meghirdetett szolgáltatások árát, szervezési díjat és az ÁFA-t tartalmazza. A részvételi díjban nem szereplő külön felszámításra kerülő díjakat (végtakarítás, üdülőhelyi díj stb.) az Alpesi Club a jelentkezéskor kitöltendő adatlapon, vagy az utazási tájékoztatóban írásban közli. Az útlevél és vízum beszerzéséről és érvényességéről az Utas maga gondoskodik, a vám-, a deviza- és a közegészség - ügyi rendelkezések betartásáért az Utas maga felel. Amennyiben a rendelkezések be nem tartása miatt az Utas az utazáson nem tud részt venni, kártérítésre nem tarthat igényt. 9. Az Alpesi Club legkésőbb az utazás megkezdése előtt 15 nappal írásban tett nyilatkozattal elállhat a szerződéstől, ha az utazást a szerződéskötéskor előre nem látható az emberi életet és egészséget, illetve a vagyonbiztonságot veszélyeztető külső körülmény veszélyezteti, illetve ha a jelentkezők létszáma az utazáshoz szükséges legkisebb tervezett és meghirdetett utaslétszámot nem éri el. Ha az iroda ezen okok miatt áll el a szerző dés - től, akkor az Utas választása szerint vagy visszafizeti a teljes befizetett díjat, vagy az eredetivel lehetőség szerint azonos értékű helyettesítő szolgáltatást ajánl fel. Ha a helyettesítő szolgáltatás magasabb értékű, a díjkülönbözet az Utast terheli, ha alacso - nyabb, a különbözetet az Alpesi Club visszatéríti. 10. Amennyiben az Alpesi Clubon kívülálló, előre nem várt ese - mény vagy ok (pl.: sztrájk, háború, természeti csapás, időjárási okok, stb.) azaz vis major miatt az utazás elmarad, vagy csak részben valósul meg, az Alpesi Clubot felelősség nem terheli. Ilyen esetekében az Alpesi Club segítséget nyújt az Utas érdekében és költségére, ami az adott helyzetben maximálisan lehetséges. 11. Bel- vagy külföldi hatósági árváltozás, fuvardíj, valamint a valutaárfolyam megváltozása miatt az iroda legkésőbb az utazás megkezdése előtt 15 nappal a részvételi díjat felemelheti, melyről az Utast írásban értesíti. Ha a részvételi díj emelése meghaladja a 10%-ot, akkor az Utas a szerződéstől 3 munkanapon belül írásban tett nyilatkozattal költségmentesen elállhat. 12. Az Alpesi Club a jelen szerződésben, vagy a tájékoztatóban meghatározott legkisebb utaslétszám hiányában az utazás megkezdése előtt 15 nappal a szerződéstől, írásban tett nyilat - kozatban elállhat. Legkisebb utaslétszám Autóbuszos utazások esetén: 35 fő Egyéb utazások esetében: 20 fő. 13. Ha az Utas az utazás tervezett megkezdése előtt 35 napon belül az utazását írásbeli nyilatkozatával lemondja, és attól nem az utazási szerződés 10. pontjában foglaltak miatt áll el, az Alpesi Club az addig felmerült költségeinek megtérítését követelheti. Az Utasnak: napig a teljes részvételi díj 40%-át, napig a teljes részvételi díj 75%-át, 10 napon belüli lemondás és az utazáson meg nem jelenés esetén a teljes részvételi díjat kell költségtérítésként megfizetnie! 35 napon túli lemondás esetén egyszeri 5.000,-Ft/fő kezelési költséget számítunk fel. Külföldi üzleti partnereinkkel kötött szerződés alapján fizetendő eltérő lemondási, illetve kezelési költségeket esetenként külön közöljük. A részvételi díjhoz amennyiben előzetesen megrendelésre és kifizetésre kerültek a fakultatív programok és felárak díjai is hozzászámítandók. 14. Az Utas jogosult az utazási szerződésben lekötött részvétel jogát 3. személyre engedményezni. Az engedményezés csak olyan személyre lehetséges, aki az utazási szerződés feltételeit aláírá - sával elfogadja és megfizeti az esetlegesen felmerülő többlet - költségeket. Az engedményezés csak írásban, az Alpesi Club tudomásul vétele mellett lehetséges. 15. Az Alpesi Club az utazás előtt megmaradt helyeit esetenként kedvezményes áron (Last Minute) értékesítheti. Ebben az esetben a korábban teljes árat fizető Utasoknak semmiféle visszatérítés nem jár. Az értékesítés folyamán időközben meghirdetett kedvezmények a korábban jelentkezett és felvett Utasok részére nem biztosítható 16/a. Az utazási szerződés hibás teljesítése esetén az Utas a szolgáltatásokkal kapcsolatos kifogásait köteles az idegenvezetőnek, ha idegenvezető nincs, közvetlenül a szolgáltatónak haladéktalanul bejelenteni, jegyzőkönyvet felvetetni, vagy felvenni és azt a szolgáltató felelős képviselőjével aláíratni. Amennyiben a hely - színi kifogás az Utas számára elfogadhatóan nem kerülne elintézésre (pl.: a szolgáltató nem ismeri el a panaszt, nem vettek fel jegyzőkönyvet, stb.) az Utas köteles az Alpesi Clubot a rész vételi jegyen, vagy az utas tájékoztatóban szereplő ügyeleti telefonszámon haladéktalanul értesíteni. A segélytelefon használatának elmulasztásáért az Utas felelős. Az Utas a nem szerződésszerű (hibás, hiányos) teljesítésből származó igényeit a hazaérkezést követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 napon belül köteles írásban a jegyzőkönyv becsatolásával bejelenteni. A késedelmes bejelentésből származó kárért az Utas felelős. (Ptk /4. bekezdés) 16/b. Az utast ért mindazon károk vonatkozásába, melyet a Gonza Kft. (Alpesi Club), illetve szolgáltatási partnere okoz, a kártérítés felső határa a részvételi díj. 17. Ha a szerződéstől eltérő teljesítés az Utasnak felróható okból következik be, az Utas kártérítési igényt nem érvényesíthet. Az Alpesi Club nem köteles a részvételi díjat leszállítani, ha az Utas valamely szolgáltatást saját elhatározásából, vagy érdekkörében felmerült okból nem vesz igénybe, illetve utazását korábban megszakítja. 18. Az utazás során az Utas által 3. személynek okozott kárért az Utas közvetlenül tartozik felelősséggel. 19. Az egyénileg utazó utasoknak a külföldi partnerirodák nyitvatartási rendjét kell figyelembe venni, amelyről minden esetben a részvételi jegyen kapnak tájékoztatást. A megadott időpont utáni érkezés esetén szálláshelyüket csak másnap tudják elfog - lalni. Az Utas késése esetén az irodát kártérítési kötelezettség nem terheli. 20. A baleset-, betegség-, poggyász-biztosítás (BBP) díja a rész - vé teli díjban benne foglaltatik (ahol esetleg nem ott külön jelezzük). Irodánk a szállásfoglalást csak a BBP biztosítás egyidejű KÖTELEZŐ irodánkban történő megkötésével fogadja el! Kárigényüket a biztosító felé kizárólag a káreset helyszínén felvett hivatalos jegyzőkönyv (kórház, rendőrség, szállásadó) benyújtásával érvényesíthetik. Utólagos jegyzőkönyv kiállítására nincs mód. Útlemondási biztosítás kizárólag az előleg befizetésével egyidejűleg köthető (a részvételi díj 5%-a önrész 20%). 21. Az Alpesi Club a számára előírt vagyoni biztosítékra a Groupama Biztosító ZRt.-vel kötött szerződést. A szerződés száma: EKB-1596/ Az Alpesi Club kötelezettséget vállal arra, hogy az utazás megkezdése előtt 5 nappal-, ha az utazási szerződés megkötése és az indulás időpontja közötti időtartam ennél rövidebb, az utazási szerződés megkötésekor-, írásban tájékoztatja az Utast helyi képviselőjének, partnerének nevéről, címéről, telefonszámáról. Ennek hiányában arról a telefonszámról, vagy egyéb információról, amely lehetővé teszi az Utas számára az Alpesi Clubbal történő kapcsolatfelvételt (keresse a részvételi jegyen, vagy az utas tájékoztatón ügyeleti telefonszámunkat), ill. arról a helyi utazási irodáról, amelyhez az Utas szükség esetén segítségért fordulhat. 23. Saját poggyászának, kézicsomagjának őrizetéről az utazás során az Utas maga köteles gondoskodni, kivéve, ha továbbszállítás, vagy megőrzés céljából a szállító, vagy szolgáltató felelős képviselője átvette. 24. A prospektushoz tartozó hasznos tudnivalókban rögzített információk e szerződés elidegeníthetetlen részét képezik, amennyiben nem hozzáférhető, kérje munkatársainktól! 25. Az Alpesi Club által szervezett utazásokkal kapcsolatos vitás kérdésekben a felek megegyezésre törekednek. Megegyezés hiányában alávetik magukat a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességének. 26. Az Alpesi Club az általa szervezett utazások árajánlatait 290 Ft-os Euro árfolyamig tudja biztosítani. Efölött az iroda árat emelhet. Gonza Kft. (Alpesi Club)

19 SZEZONNYITÓ GLECCSERTÁBOROK KAPRUNBAN 2013 OKT 25k OKT 29kNOV 3. Hagyományainkhoz hűen a 2013/2014-es téli szezont is kedvelt gleccserünkön, Kaprun Kitzsteinhorn lejtőin kezdjük meg. Kaprun az egyik legközelebb fekvő gleccser (Budapest 650 km), ahol ebben az időszakban kitűnő lehetőség nyílik a nyár folyamán megkopott sí tudás felfrissítésére. A kétszer 4 napos sízés alatt igény szerint lehetőség nyílik majd pályában, kapuk közt sízni. Idôpontok: október nap sízés, 4 éjszaka október 29 november 3. 5 nap sízés, 5 éjszaka RÉSZVÉTELI DÍJ elôkészületben

20 C 1122 Budapest Krisztina krt. 3. T (06 1) E W - Utazási iroda T (06 1) E

TÉLI PROGRAMOK 2013/2014. 1122 Budapest, Krisztina krt. 3. www.alpesiclub.hu 06 1 356 3701 info@alpesiclub.hu

TÉLI PROGRAMOK 2013/2014. 1122 Budapest, Krisztina krt. 3. www.alpesiclub.hu 06 1 356 3701 info@alpesiclub.hu TÉLI PROGRAMOK 2013/2014 1122 Budapest, Krisztina krt. 3. www.alpesiclub.hu 06 1 356 3701 info@alpesiclub.hu Is ten hozott az Al pe si Clubban! Lapozgasd idei, 2013/2014-es nyomtatott programfüzetünket

Részletesebben

Utazási szerződés. Nirva Tours, 6800 Hódmezővásárhely, Deák F. u. 19. Tel/fax: 62 534 310, 62 534 311. Eng. Sz.: U-001596

Utazási szerződés. Nirva Tours, 6800 Hódmezővásárhely, Deák F. u. 19. Tel/fax: 62 534 310, 62 534 311. Eng. Sz.: U-001596 Utazási szerződés A megrendelés és a megrendelés visszaigazolásával együtt létrejön köztünk az utazási szerződés. Az utazási szerződésre vonatkozó jogok és kötelezettségeket külön ezen az oldalon fogalmaztuk

Részletesebben

UTAZÁSI SZERZŐDÉS. Az utas neve: Az út megnevezése: Telefon, fax: E-mail cím: Szem.ig. szám/ útlevél szám:

UTAZÁSI SZERZŐDÉS. Az utas neve: Az út megnevezése: Telefon, fax: E-mail cím: Szem.ig. szám/ útlevél szám: UTAZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyfelől a PlanetHungary Utazásszervező Kft. (továbbiakban PLANETHUNGARY) (Székhely, telephely és levelezési cím: 1073, Budapest, Kertész utca 43., telefon: 06-1-411-1882,

Részletesebben

A Z U TAS O K S ZO LG Á L ATÁ BA N ÉVE

A Z U TAS O K S ZO LG Á L ATÁ BA N ÉVE MÁR A Z U TAS O K S ZO LG Á L ATÁ BA N ÉVE TARTALOM + BEVEZETŐ + IRODACÍMEK 2 ÁSZF 3 HASZNOS TUDNIVALÓK 4 HASZNOS TUDNIVALÓK 5 TARTALOMJEGYZÉK BULGÁRIA Napospart 22 Elenite 26 Neszebár 27 Autóbuszos közlekedés

Részletesebben

5-0. napon belüli elállás, vagy meg nem jelenés esetén a részvételi díj 100%-a.

5-0. napon belüli elállás, vagy meg nem jelenés esetén a részvételi díj 100%-a. Utazási szerződés Amely, létrejött egyrészről Insight Tours Idegenforgalmi, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely, egyben telephely, ahol a szolgáltatás történik, valamint

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek Az utazásszervező adatai: GRAND TOURS KFT Cím: H-7621 Pécs, Király u. 5. Tel+ 36 72 211213, 211533, Fax: + 36 72 213996, e-mail: grand@t-online.hu, weboldal: www-grand-tours.hu,

Részletesebben

1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az ISZTRIA TOURS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhelye és levelezési címe: 7621 Pécs, Citrom u. 18., Tel.: +36 72 215 686, fax: +36 72 210 798, e-mail: info@isztriatours.hu,

Részletesebben

Utazási feltételek - a Coral Tours Kft. által szervezett utazásokra 2014 szeptember 1-től

Utazási feltételek - a Coral Tours Kft. által szervezett utazásokra 2014 szeptember 1-től Utazási feltételek - a Coral Tours Kft. által szervezett utazásokra 2014 szeptember 1-től 1. A Coral Tours Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft (Székhelye: 1066 Budapest, Teréz körút 42-44., tel.: (1) 412

Részletesebben

60-35 nappal indulás előtt: 10 % 35-15 nappal indulás előtt: 50 % 15-8 nappal indulás előtt: 75 %

60-35 nappal indulás előtt: 10 % 35-15 nappal indulás előtt: 50 % 15-8 nappal indulás előtt: 75 % Utazási feltételek 1. A MONTANA TOURS Utazásszervező és Szolgáltató KFT. (továbbiakban mint IRODA) székhelye: 6720, Szeged Somogyi B. 20., adószáma: 11595421-2-06, cégjegyzékszáma: 06-09-005672, engedélyszám:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek.

Általános Szerződési Feltételek. 1 Általános Szerződési Feltételek. 1.Az Admiral Travel Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2700 Cegléd. Szabadság tér 7.; Utazási iroda: tel. 06-53, 311500, és 500-843 / 24 órás ügyeleti száma: 06-20

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A Chemol Travel márkanéven forgalmazott utazások a Marshaller Repülőjegy Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1015 Budapest, Batthyány u. 49. fszt. 9., Cégjegyzékszám:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS UTAZÁSI FELTÉTELEK 1 Bevezetés 1.1 A LIGHTHOUSE TRAVEL KFT. (székhely: 1025 Budapest, Törökvész út 87-91., telefon: 0613458462, fax: 0613458462, adószám: 13883881-2-41, cégjegyzékszám: 01-09-878183,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek 1. Az utazási szerződés alapján az International Language Travel Kft. Utazási Iroda (továbbiakban: utazási vállalkozó) arra vállal kötelezettséget, hogy a szerződés egyedi

Részletesebben

Islandia Kft. 1126 Budapest, Orbánhegyi út 3. UTAZÁSI SZERZŐDÉS

Islandia Kft. 1126 Budapest, Orbánhegyi út 3. UTAZÁSI SZERZŐDÉS UTAZÁSI SZERZŐDÉS az ISLANDIA TRAVEL Kft. által szervezett külföldi utazások általános feltételei AZ ISLANDIA TRAVEL Kft. adatai: Székhely: 1126 Budapest, Orbánhegyi út 3/b. Telefon: (+361)488 0128, (+361)

Részletesebben

tisztelt utasaink, partnereink!

tisztelt utasaink, partnereink! tisztelt utasaink, partnereink! Egyiptom, teljes nevén Egyiptomi Arab Köztársaság, Észak-Afrikában és Délnyugat-Ázsiában, a Sínai-félszigeten fekszik. Az egyetlen olyan afrikai ország, amely szárazföldi

Részletesebben

Ha Nászút, akkor Coral Tours!

Ha Nászút, akkor Coral Tours! nu_prosi_01110:coral_nu 200.12.0. 9:55 Page 2 Ha Nászút, akkor Coral Tours! Magyarország első nászutazási irodája, ahol mindent egy helyen megtalál! Kedves Nászutas Pár! Köszönjük bizalmukat, amellyel

Részletesebben

Multi Help 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Multi Help 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Feltétel Multi Help Multi Help 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Je len fel té te lek ér vé nye sek az UNIQA Biztosító Zrt. (székhelye: 1134 Buda - pest, Róbert Károly krt. 7074. a továbbiakban: biztosító) se

Részletesebben

Feltétel. Bónusz Pro III.

Feltétel. Bónusz Pro III. Feltétel Bónusz Pro III. Ügyféltájékoztató Tisztelt Partnerünk! Kér jük, hogy biz to sí tá si aján la tá nak aláírá sa elôtt fi gyel me sen ol vas sa el az igény fel mé rés alap ján Ön nek aján lott ter

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek 0. Bevezetés 0.1. A TdM Travel Tours Üdülési és Utaztatási kereskedelmi, Szolgáltató Kft. - 2600 Vác, Görgey u.4/b. Tel.: 06/27 319-381, 319-382, 502-820, 502-821 Fax: 06/27

Részletesebben

Ajánlat. Med Help. Betegségbiztosítás

Ajánlat. Med Help. Betegségbiztosítás Ajánlat Med Help Betegségbiztosítás UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Med Help Betegségbiztosítás Ajánlat Ajánlatszám: Kötvényszám:

Részletesebben

Feltétel. Travel Help utazási biztosítás

Feltétel. Travel Help utazási biztosítás UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 76 78. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 12386-060 Travel Help utazási biztosítás Feltétel 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Je len fel té te lek ér vé nye sek az

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ - BEVEZETŐ

SZOLGÁLTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ - BEVEZETŐ SZOLGÁLTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ - BEVEZETŐ Kérünk mindenkit, amennyiben Résztvevőja kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el jelen tájékoztató anyagunkat, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe

Részletesebben

169. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 28., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1540, Ft

169. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 28., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1540, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. no vem ber 28., péntek 169. szám Ára: 1540, Ft TARTALOMJEGYZÉK 278/2008. (XI. 28.) Korm. r. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi

Részletesebben

Feltétel. Med Help II. Betegségbiztosítás. 2014. március 15-től érvényes

Feltétel. Med Help II. Betegségbiztosítás. 2014. március 15-től érvényes Feltétel Med Help II. Betegségbiztosítás 2014. március 15-től érvényes Ügyféltájékoztató Tisztelt Partnerünk! Kérjük, hogy biztosítási ajánlatának aláírása elôtt figyelmesen ol vas sa el Önnek ajánlott

Részletesebben

A) Ügyféltájékoztató 2. B) Otthon & nyugalom III. lakásbiztosítás általános feltétel 3. C) Otthon & nyugalom III. lakásbiztosítás különös feltétel 6

A) Ügyféltájékoztató 2. B) Otthon & nyugalom III. lakásbiztosítás általános feltétel 3. C) Otthon & nyugalom III. lakásbiztosítás különös feltétel 6 Otthon & nyugalom III. lakásbiztosítás feltételek Tartalomjegyzék A) Ügyféltájékoztató 2 B) Otthon & nyugalom III. lakásbiztosítás általános feltétel 3 C) Otthon & nyugalom III. lakásbiztosítás különös

Részletesebben

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm.

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 14., péntek 43. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 87/2006. (IV. 14.) Korm. r. Veszélyhelyzet kihirdetésérõl és a veszélyhelyzet során teendõ

Részletesebben

Ajánlat és feltételek

Ajánlat és feltételek Ajánlat és feltételek 2005 NYILATKOZAT Jelen nyilatkozat a számú biztosítási ajánlat elválaszthatatlan részét képezi. Alulírott szerződő elismerem, hogy az ajánlat alá írá sa előtt át vet tem, megismertem

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

K2 Sí & Snowboard Központ K2 Bike Shop: Budapest, 1036 Pacsirtamezô u. 16. (bejárat a Viador utca felôl) Nyitvatartás: www.skiing.hu www.k2-bike.

K2 Sí & Snowboard Központ K2 Bike Shop: Budapest, 1036 Pacsirtamezô u. 16. (bejárat a Viador utca felôl) Nyitvatartás: www.skiing.hu www.k2-bike. K2 Sí & Snowboard Központ K2 Bike Shop: Budapest, 1036 Pacsirtamezô u. 16. (bejárat a Viador utca felôl) Telefon: +36-1-453-0819 Mobil telefon: +36-30-995-2728 Fax: +36-1-453-0818 Edzések: +36-30-221-4246

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. Jelen ÁSZF hatálybalépésének ideje: 2013. október 20.

Általános Szerződési Feltételek. Jelen ÁSZF hatálybalépésének ideje: 2013. október 20. Általános Szerződési Feltételek Jelen ÁSZF hatálybalépésének ideje: 2013. október 20. Jelen dokumentum tartalmazza a Nettrade Szolgáltató és Tanácsadó Kft., mint szolgáltató által üzemeltetett www.kreativjatek.hu

Részletesebben