Nyári PROGRAMOK Budapest, Krisztina krt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nyári PROGRAMOK. 1122 Budapest, Krisztina krt. 3. www.alpesiclub.hu 06 1 356 3701 info@alpesiclub.hu"

Átírás

1 Nyári PROGRAMOK Budapest, Krisztina krt

2 Az Al pe si Club és a Kör te SE nyá ron sem tét len ke dik. Bár a névrôl, Alpesi Club, nem éppen a nyár és a vízpart jut az eszünkbe, de a téli szezon végeztével az Alpesi Club a nyár folya - mán is színes programokkal várja a hozzá egész télen hû utazó kat, családokat, lelkes gyerekeket és felnôtteket, szabad - idejüket értel mesen és tartalma san eltölteni vágyókat. A nyári szünet kezdetétôl egész nyáron vitorlás- és szörftáborokba jelentkez - hetnek az úszni tudó, érdeklôdô, lelkes gyerekek. A táborok Alsóörsön, Balatonföldváron és Szigligeten kerülnek meg - ren de zésre, ahol a legtehetségesebbek késôbb ver seny zôként tökéletesíthetik a tá borainkban megszerzett tudásukat. Akik pedig csak a nyári szabad idejüket szeretnék értelmesen, kellemes társaságban eltölteni és akár életre szóló barátságokat kötni, nekik is ott a helyük. A felnôttekrôl sem feledkezünk meg, nekik ötödik éve szervezünk vitorlásés szörftáborokat, oktatással, szállásfog - la lással, szintén Alsó örsön és Balatonföldváron, akár egyéni idôpontokban is. Ba la ton, Ad ria, eset leg a Karib-térség? Vál lal juk a vi lág bár mely szeg le té be vi tor lás ha jók bér lé sét, igény sze rint kor má nyos - sal, re pü lô jegy fog la lás sal, transz fer rel, szál lás sal il let ve akár komp lett tú rák össze - ál lí tá sa egyé ni igé nyek nek meg fe le lô en. Amennyi ben kor má nyost sze ret ne bé rel - ni, vagy egyé ni ok ta tás ra vá gyik, csa pa - tunk ki vá ló vi tor lá zók kal biz to sít ja a nyár fo lya mán ezen igé nyek ki e lé gí té sét: Majthényi Sza bolcs kilencszeres vi lág baj nok vi tor lá zó D Albini And rás több szö rös ma gyar baj nok vi tor lá zó, Wild Joe na vi gá tor Körtvélyesi Mik lós több szö rös szörf és vi tor lás ma gyar baj nok Goszleth Mar cell olimpikon, szakedzô Rodoszi családi szörftáborunk Prasso - nissin augusztusban idén 2 alkalommal kerül meg rendezésre. Szörffelszerelés szállításában, bérlésében, repülôjegy -és szállásfoglalásban szívesen segítünk. Reméljük, hogy nyári katalógusunkban is minden érdeklôdô megtalálja a kedvére való programot. Ha mégsem, szívesen megszer vezzük azt, legyen az bármilyen nyaralás, csomagtúra vagy akár egyéni út. Utazási irodánk készséggel áll rendelkezésre. Hej hó, vi tor láz ni jó! De síz ni is!

3 PROGRAMOK Pünkösdi tekerés palsóörs Vitorlástábor gyerekeknek palsóörs Vitorlástábor gyerekeknek palsóörs Rodosz családi tábor I. pprassonisi / Rodosz Vitorlástábor gyerekeknek palsóörs Vitorlástábor gyerekeknek palsóörs és Balatonföldvár Vitorlástábor gyerekeknek palsóörs és Balatonföldvár Vitorlástábor gyerekeknek palsóörs és Balatonföldvár Vitorlástábor gyerekeknek palsóörs és Balatonföldvár Vitorlástábor gyerekeknek palsóörs és Szigliget Vitorlástábor gyerekeknek palsóörs és Szigliget Rodosz családi tábor II. pprassonisi / Rodosz Rodosz nagy túra pprassonisi / Rodosz További lehetôségek: felnôtt vitorlás oktatás Majthényi Szabolccsal, felnôtt és gyerek szörfoktatás +

4 SURFERS CLUB A Surfers Club azzal a céllal jött létre, hogy klubként összefogja azokat a fiatalokat és idôsebbeket, akik szörfözni szeretnének, vagy már szörföznek, de ezt szervezett keretek közt, egy baráti közösségben szeretnék folytatni. A Surfers Club megfelelô hátteret szeretne biztosítani minden lelkes szörfös részére. Ehhez klubtagjaink szolgálatába állítottuk a legjobb márkákat, úgymint a Drops-t, a KA-t és a Maui Sails-t, valamint a Rip Curl-t. Az Alpesi Club és a fiatalos, jókedvû oktatói gárda segít, hogy ez a társaság közös - séggé, egységgé formálódhasson. A Surfers Club további célja, hogy különbözô külföldi és hazai szörftáborokban minél több gye - rekkel ismertesse és szerettesse meg ezt a fantasztikus sportágat. A Surfers Club a következô tevékenységekkel foglalkozik: Szörfoktatás felnôtteknek és gyermekeknek egyaránt DROPS deszkák, KA és MAUI SAILS vitorlák, boomok, árbocok, kiegészítôk értékesítése RIP CURL technikai és utcai (strand) ruházat értékesítése Túrák, táborok szervezése belföldön és külföldön Klubélet Téli táborok szervezése Szaktanácsadás, teszt Szörftáborok Balatonföldváron és Alsóörsön Fiataloknak felnôtteknek: a nyár folyamán több hosszú hét végén és egy augusztusi héten szörftábort tartunk minden olyan lelkes szörfözni vágyó fiatalnak, felnôttnek, akik szakképzett okta tóktól, válogatott szörfverseny zôk tôl szeretnék elsajátítani ezt a sportágat. Pontos idôpontok elôkészületben, további részletek a weboldalon. Gyermekeknek: részletek a nyári vitorlás és szörftáborok leírásánál, illetve a weboldalon.

5 ALPESI CLUB WEBSHOP u Az Alpesi Club WEBSHOP egész éveben, éjjel-nappal várja vásárlóit. Az áruház elérhetô az alpesishop.hu oldalon, valamint a oldal kezdôlapjáról is a webshop menüpontban. Az oldalon mindenféle regisztráció nélkül válogattok boltunk termékei közül. AZ ÁRUHÁZ FELÉPÍTÉSE, HASZNÁLATA: A shopba belépve bal oldalon láthatjuk a termékkategória választót, valamint egy klikkeléssel böngészhetsz akciós, valamint kiemelt termékeink közül. Jobb oldalon találja minden látogató a fontos tudnivalókat, például szállítási feltételek, garancia, stb.. VÁSÁRLÁS AZ ÁRUHÁZBAN: A bal oldali menüponból kiválaszthatjuk a termékkategóriát, majd az alkategóriát. Kiválasztás után az oldal középsô részén megjelennek a kategória termékei, látványos képekkel illusztrálva. A kiválasztott termékre kattintva megjelenik az áru rész letes leírása, egy nagyítható kép, valamint a méretválasztó. A mé retválasztóra kattintva kiválaszt hatjuk a ne künk megfelelô méretet, majd alatta a kosárba tesz gombra kattintva a termék bekerül a kosárba. A vásárlást tovább folytat hat juk, több termék vásárlásával, illetve a jobb oldali kosár, és pénztár menüpontokon elin dít hatjuk megrendelésünket. A termék(ek) kifizetését több féle (kártyás fizetés, utánvét, banki átutalás) módon is intézhetjük, ezt a rendelés végén kell megadnunk. Mindenkinek jó vásárlást kívánunk! Az Alpesi Club Csapata

6 FELNŐTT VITORLÁS- ÉS SZÖRFTÁBOROK Alsóörs és Balatonföldvár m A Körte SE és az Alpesi Club csapata a nagy sikerre való tekintettel a 2013-as nyári szezonban is szervez vitorlás- és szörftanfolyamokat, oktatást, továbbképzést felnőtteknek. Már nem csak Balatonföldváron vagyunk megtalálhatóak egész nyáron, hanem a Balaton északi partján, Alsóörsön is. Idén is MAJTHÉNYI SZABOLCS kilencszeres vitorlázó világbajnok segíti munkánkat, illetve lesz aktív részese táborainknak. Az igényeknek megfelelően több időpontot jelöltünk meg (hosszú hétvégékkel) a vállalkozó kedvű felnőtteknek. IDÔPONTOK ÉS HELYSZÍNEK: május 3 5 (3/2 nap) Balatonföldvár május 31 június 2 (3/2 nap) Balatonföldvár július (3/2 nap) Alsóörs nyitó hétvége július (3/2 nap) Alsóörs július (3/2 nap) Alsóörs augusztus 7 11 (5/4 nap) Balatonföldvár Igény szerint szállásfoglalásban segítünk. Szállás info: Étkezési lehetőség: reggeli-ebéd-vacsora menüben, illetve a la carte rendszerben. Az oktatás díja: Ft/fô/nap A díj tartalmazza az oktatást, hajó-/szörfbérletet és a tele pen való tartózkodást. Nem tartal - mazza a szállást és az étkezést. Prog ram: érkezés az elsô napon a délutáni órákban (a rövidebb táborokban lehetôség van az elsô nap reggel érkezni, és már aznap vitorlázni/szörfözni). Szobafoglalás, vacsora, megbeszélés. A következô napokban vitorlázás Kalóz, Windy, Asso és Sudár Regatta vitorlásokon illetve szörfözés Bic, Drops típusú szörfökön. Táborzárás az utolsó napon, délután. Tá bor ve ze tôk: Szabi, Mi ki, And ris, Balu A tá bor ba meg fe le lô ru há zat és fel sze re lés kell. Amit fel tét len hoz za tok: vál tás me le gí tô, egy tor na ci pô, amit nem saj nál tok a vi tor lá zás ra, nap szem ü veg, strand pa pucs, nap o laj, sap ka/ka lap min den mennyi ség ben Vár juk mi e lôb bi je lent ke zé se te ket en az és az cí men vagy telefonon, a és a számokon. Je lent ke zés és elô leg ( Ft) befizetése a tá - borokra: április 30-ig. g Al pe si Club, 1122 Budapest, Krisz ti na Krt. 3. Hát ra lék: a tá bor kez de té ig. A tábor megtartása minimum létszámhoz kötött, ami 5 fô.

7 VITORLÁSVERSENYZÉS GYEREKEKNEK Vitorlástáborainkat Balatonföldváron, a Spartacus Vitorlás Egylet telepén és Alsóörsön rendezzük. A Spartacus az egyik legsikeresebb magyar klub, ahol tényleg világszínvonalon is jegyzett csúcsokat értek el versenyzôk: világ- és Európa-bajnokok, olimpiai bronzérmes egység, világhírû sportolók. Képzett csapatunk tagjai nemzetközileg elismert sportolók Majthényi Szabolcs kilencszeres világbajnok vitorlázó D Albini András többszörös magyar bajnok vitorlázó, Wild Joe navigátor Körtvélyesi Miklós többszörös szörf- és vitorlás magyar bajnok A Kör te SE Al pe si Club, a Spar ta cus Vi tor lás Egy - let tel szo ro san együtt mû köd ve szer ve zi vi tor lás tá bo - ra it. Tá bo ra ink alatt a Szpari szak kép zett, gya kor lott sze mû szakedzôi kí sé rik fi gye lem mel a tá bo ro zók mun ká ját. Akik ben te hetsé get, lel ke se dést, aka ra tot lát nak a ver seny sport iránt, le he tô sé get biz to sí ta nak ar ra, hogy min deb ben ki is pró bál ják ma gu kat. A tá bo ra ink ban leg job ban sze rep lô gye re kek egy ju ta lom hét vé gén vehet nek részt nyár vé gén. Akik meg fe lel nek a kri té ri u mok nak és sze ret nék ma gu kat a ver seny zés te rü le tén megméretni, szer ve zett ke re tek kö zött ver senyvi tor lá zókká válhatnak.

8 HAJÓBÉRLÉS/ CHARTER/SKIPPER VILÁGSZERTE 6_ Egész nyá ron ki a dás ra kí nál juk Su dár Re gat ta tí pu sú 4-6 sze mé lyes vi tor lá sun kat, mely a ba - la ton föld vá ri ki kö tô ben ve he tô fel és ad ha tó le. Bér le ti díj: Ft/nap Már harmadik éve szervezünk vitorlázós túrákat azoknak a családoknak, baráti társaságoknak, akik a nyári (vagy akár téli) kikapcsolódásukat hajón szeretnék eltölteni. Igény szerint vállaljuk vitorlás hajók bérlését (Eastcraft), skipper biztosítását vitorláshajóra, illetve akár repülôjegyet, transzfert vagy komplett túrák összeállítását is a Balatonon, Cres szigetén, illetve egyéb tengeri, óceáni célpontokon.

9 2013 MÁJ 17k20 4 nap biciklizés, 3 éjszaka BALATON ÉSZAKI-PART BALATONI KERÉKPÁR TÚRA Idén pótolni szeretnénk a nyári Alpesi Clubos családi táborok hiányát, ezért Pünkösdkor szervezünk egy balatoni túrát kerékpáron. RÉSZVÉTELI DÍJ Felnôtt: Ft Gyerek: Ft Szál lás lehetôségek Alsóörsön: Körte SE vízi sporttelepe emeletes ágyas, 6 fôs légkondicionált lakókonténer Hotel Laroba**** lekérésre Program: 1. nap: május 17. péntek: utazás Alsóörsre egyénileg, megérkezés a Körte SE vízi sporttelepére, este sütögetés a telepen 2. nap: május 18. szombat: Alsóörs Lovas Palozak Csopak Balatonszôlôs Pé - csely - Nagyvázsony (27 km) Tótvázsony Balatonszôlôs Csopak Paloznak Lovas - Alsóörs (28 km) (összesen: 55 km) TIPP: boros pincelátogatás Csopakon (Béla és Bandi, Jásdi Pince, Figula vagy Liszkay stb.) 3. nap: május 19. vasárnap: Alsóörs Nemes vámos Veszprém Szentkirály - szabadja - Alsóörs (összesen: 38 km) TIPP: veszprémi állatkert 4. nap: május 20. Pünkösd hétfô: Alsóörs Balatonakali vonattal, onnan kerékpárral: Dörgicse Mencshely Nagyvázsony Mencshely Szentantalfa Zánka és Zánka Alsóörs vonattal (összesen kerék - párral: 33 km) TIPP: Nagyvázsonyi vár, Hegyestû Az árak tartalmazzák: szállást 3 éjszakára félpanziós ellátással (reggeli-vacsora) a KÖRTE SE vízi telepén, kerékpárok szállítását Alsóörsre és onnan Budapestre, személyes csomagok szállítását a túra ideje alatt, segítségnyújtást a kerékpár esetleges defektje, kisebb hibája esetén. Az árak nem tartalmazzák: kerékpárkölcsönzést (lehetôség van az Alpesi Club ORBEA kerék - párjainak kölcsönzésére), belépô - jegyeket strandokra, vonatjegyet, fakultatív programok költségeit FONTOS! A túrán csak olyan kerékpárral lehet részt venni, ami a közúti forgalomban való használatra alkalmas, a KRESZ elôírásainak megfelelô, és szervizelt. Ajánlott felszerelés: bukósisak (gyerekeknek kötelezô), távcsô, kesztyû, kulacs, napszemüveg, esôruházat, láthatósági mellény, napkrém.

10 VITORLÁS- ÉS SZÖRFTÁBOROK Alsóörsön A nyári szünet kezdetétől már nem csak Balatonföldvárra szervezzük felnőtt- és gyermektáborainkat (vitorlás és szörf), hanem Alsóörsre is. Így az északi parthoz kötődők is csatlakozhatnak táborainkhoz és színes programjainkhoz. Alsóörsön az ELMŰ melletti vízparti telken alakítottuk ki vízi -és sporttelepünket, ahol minden felszerelés teljesen új állapotban került használatba, amiket egyedül a Club táborozói használnak. A táborokban részvevők Optimist és Laser Pico (kétszemélyes tanuló hajó) hajókon illetve Drops szörfdeszkákon és Maui Sails vitorlákkal sajátíthatják el a vitorlázás minden csínját-bínját vagy fejleszthetik tovább már megszerzett tudásukat. A telepen a teljesség igénye nélkül: focipálya, strandröplabda, gumiasztal, asztalitenisz, szabadtéri csocsó, kerékpár kölcsönző, közös klubhelyiség vehető igénybe, ezzel is segítve a gyerekek illetve felnőttek mind teljesebb körű kikapcsolódását, szocializálódását. De akár akkor is szívesen látunk bárkit, ha egy bringatúrát követően szeretnének megpihenni, meginni egy pohár frissítőt. RÉSZVÉTELI DÍJ Egyesületi tagoknak (Körte SE) Ft Nem egyesületi tagoknak Ft A díj tartalmazza a szállást, étkezést (reggeli ebéd vacsora), oktatást, hajóbérletet és a különbözô programokat.

11 IDÔPONTOK: június június június 30 július július július július július 28 augusztus 02. A jelentkezés feltétele: úszni tudás és jó egészség. Prog ram: érkezés vasárnap 18 órakor. Szoba foglalás, vacsora, megbeszélés, játék, szunya. Vitorlázás öt napon keresztül új Optimist és Laser Pico hajókon, illetve Drops típusú szörfökön a Körte SE edzőivel, vitorlás-/szörfoktatóival. Táborzárás pénteken 17 órakor. Minden tábor vasárnap 18 órától péntek 17 óráig tart. Kérünk Mindenkit, hogy a táborba való érkezési és zárási idôpontokat tartsa be! augusztus augusztus A táborba megfelelô ruházat és felsze re lés szükséges. Amit feltétlen hozzatok: váltásmelegítô, egy tornacipô, amit nem sajnáltok a vitorlázásra, napszemüveg, strandpapucs, napolaj, sapka/kalap minden mennyiségben Várjuk mielôbbi jelentkezéseteket en az a címen, vagy telefonon a es és a es számokon. Jelentkezés és elôleg ( Ft) leadási határidô a táborokba: május 31. (Alpesi Club, Bp 1122, Krisztina Krt. 3.) Hátralék: a tábor kezdetén. Hej hó, vi tor láz ni (is) jó!

12 VITORLÁS- ÉS SZÖRFTÁBOROK Balatonföldváron A Körte SE a nyári szezonban ismét vitorlástáborokat szervez úszni tudó fiatalok számára, a jól megszokott Balatonföldváron, a következô idôpontokban: jú li us július július július 28 augusztus 02. A je lent ke zés fel té te le: úsz ni tu dás és jó egész ség. RÉSZVÉTELI DÍJ Egyesületi tagoknak (Körte SE és SVE) Ft Nem egyesületi tagoknak Ft A díj tartalmazza a szállást, étkezést (reggeli ebéd vacsora), oktatást, hajóbérletet és a különbözô programokat.

13 A jelentkezés feltétele: úszni tudás és jó egészség. Kérünk Mindenkit, hogy a táborba való érkezési és zárási idôpontokat tartsa be! Prog ram: érkezés vasárnap 18 órakor. Szoba foglalás, vacsora, megbeszélés, játék, szunya. Vitorlázás öt napon keresztül Kalóz, Optimist, Europa hajókon, illetve Drops típusú szörfökön a Körte SE edzői - vel, és vitorlás-/szörfoktatóival. Táborzárás pénteken 17 órakor. Minden tábor vasárnap 18 órától péntek 17 óráig tart. A táborba megfelelô ruházat és felsze re lés szükséges. Amit feltétlen hozzatok: váltásmelegítô, egy tornacipô, amit nem sajnáltok a vitorlázásra, napszemüveg, strandpapucs, napolaj, sapka/kalap minden mennyiségben Várjuk mielôbbi jelentkezéseteket en az a címen, vagy telefonon a es és a es számokon. Jelentkezés és elôleg ( Ft) leadási határidô a táborokba: május 31. (Alpesi Club, Bp 1122, Krisztina Krt. 3.) Hátralék: a tábor kezdetén.

14 VITORLÁS- TÁBOROK Szigligeten A Körte SE az idei nyári szezonban is átlátogat Szigligetre, a Balaton északi partjának egyik leg han - gulatosabb helyszínére, és az igényeknek megfe le - lően augusztusban szervez vitorlástábo rokat. A táborokat a Szigligeti Vitorlás Egyesülettel együtt - működve rendezzük meg a következő időpontokban: augusztus augusztus Táborvezetô: Majthényi Szabolcs Kérünk Mindenkit, hogy a táborba való érkezési és zárási idôpontokat tartsa be!

15 RÉSZVÉTELI DÍJ Bejárós Ft (szállás és étkezések nélkül) Kedvezményes ebédelési lehetôség van a strandon A jelentkezés feltétele: úszni tudás és jó egészség. Prog ram: Érkezés hétfôn reggel 9 óráig. Vitorlázás 5 napon keresztül, Optimist hajókon, Körte SE edzôivel, és vitorlás-/ szörfoktatóival. Táborzárás pénteken a délutáni órákban. Minden tábor hétfô reggel 9 órától péntek 17 óráig tart. A táborba megfelelô ruházat és felsze re lés szükséges. Amit feltétlen hozzatok: váltásmelegítô, egy tornacipô, amit nem sajnáltok a vitorlázásra, napszemüveg, strandpapucs, napolaj, sapka/kalap minden mennyiségben Várjuk mielôbbi jelentkezéseteket en az a címen, vagy telefonon a es és a es számokon. Jelentkezés és elôleg ( Ft) leadási határidô a táborokba: június 30. (Alpesi Club, Bp 1122, Krisztina Krt. 3.) Hátralék: a tábor kezdetén.

16 PRASONISI SZÖRFTÁBOROK Rodosz k Családi tábor I k24. Családi tábor II. A Surfers Club 2013-ben is szervez szörftábort Prasoni - sin, Rodoszon, idén két idôpontban is családok részé re. Itt lehetôség nyílik professzionális oktatáson részt venni, mind felnôtteknek, mind pedig gyerekeknek. Prasonisi Rodosz déli csücskében található, 92 km-re a fôvárostól és a repülôtértôl. Tökéletes szörfös hely, mind a haladók, mind pedig a teljesen kezdôk számára, hiszen a homokpad jobb oldalán hullámokon, míg a bal oldalon sima vízen szörfözhettek.

17 Maxi csomag fô oda-vissza út, 1 deszka, 2 vitorla szállítása, tábor használata 9 fô esetén Médium 1 csomag deszka, 2 vitorla szállítása, tábor használata Médium 2 csomag deszka, 2 vitorla szállítása Mini csomag 50 tábor használata 2013 AUG 24kSZEPT 7. Nagy tábor Ezen a túrán ismét a Surfers Club kisbusza lesz a középpontban. A busszal van lehetôség leutazásra, felszerelés szállíttatására, vagy éppen a kisbusz körüli tábor használatára. A busz a jól bevált módon összhangban lesz a szombati Wizzair repülôjárattal. Az említett szolgáltatások mindenki számára elérhetôek (a kisbusz kapacitásáig ). Az elmúlt évekhez hasonlóan 4 csomagot állítottunk össze. Ha úgy gondoljátok, hogy szeretnétek ezek egyikét igénybe venni, jelentkezzetek az címen!

18 ÁLTALÁNOS SZERZÔDÉSI FELTÉTELEK /// UTAZÁSI SZERZÔDÉS A Gonza Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Gonza Alpesi Club utazási iroda) által a 2013-es nyári utazásokra érvényes), amely létrejött egyrészről a Gonza Alpesi Club utazási iroda Korlátolt Felelősségű Társaság, (cím: 1122 Budapest, Krisztina krt. 3., bejegyzés szám: U , adószám: , Tel.: Fax: ), mint utazásszervező, továbbiakban: Alpesi Club, másrészről megrendelő(k), továbbiakban: Utas(ok) között, az alábbi feltételekkel: Kedves Utasunk! Az általános szerződési feltételek a Ptk a, a, valamint a hatályos 214/1996. (XII.23.) Kormány rendeletben foglaltak figyelembe vételével biztosítja az Ön és a mi számunkra is a kölcsönösen rendezett viszonyt, ezért kérjük, hogy helyfoglalás, megrendelés, az előleg befizetése, illetve aláírás előtt a kormányrendelettel és a hasznos tudnivalókkal együtt alaposan tanulmányozza át! A 214/1996 (XII.23.) Kormány rendelet a megrendeléskor, illetve bármikor irodáinkban megtekinthető. 1. Az Alpesi Club minden általa szervezett utazásról részletes utazási ajánlatot (továbbiakban: tájékoztató) tesz közzé, amely tartalmazza az utazás időtartamát, az egyes szolgáltatások leírását, mennyiségét és minőségét és egyéb fontos információkat. Megrendelésre szervezett utazások esetében mindezeket az Alpesi Club írásos visszaigazolása, illetve a jelen szerződés mellékletei tartalmazzák. 2. A tájékoztatóhoz tartozó hasznos tudnivalókban rögzített információk, valamint az Alpesi Club részéről átadott, faxon, vagy üzenetben megküldött tájékoztatás, katalógus, egyedi tájékoztató, programismertetés, hibajegyzék a jelen ÁSZF, vagy az egyedi szerződési feltételek elidegeníthetetlen részét képezik. 3. Az Utas kijelenti, hogy az Alpesi Club utazási szerződésében, tájékoztatójában, a biztosítási tájékoztatóban és bármely más, e szerződéshez csatolt mellékletben foglalt és számára átadott utazási feltételeket megismerte, azokat a szerződés aláírásával elfogadja. Ha az utas nem személyesen jár el (jelentkezés, előleg befizetés, stb.), megbízottja, illetve törvényes képviselője jogosult helyette és nevében eljárni. Amennyiben az eljáró személy az Alpesi Club felé igazolja, hogy közte és a megbízó között szabályszerű teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás jött létre, úgy a szerződés alanyává a megbízó (Utas) válik. Amennyiben az eljáró személy ilyen igazolást nem mutat be, úgy minden, a szerződésből származó kötelezettség őt terheli. Az esetleges jogosulatlan megbízás ügyviteléből, eljárásából fakadó, az Alpesi Clubot ért, illetve annak oldalán felmerülő károkért és költségekért az eljáró személy teljes anyagi felelősséggel tartozik. Ha nem az Utas, hanem javára 3. személy foglalja le az utat, az Alpesi Club nem köteles vizsgálni, hogy a 3. személy jogszerűen képviseli-e az Utast. 4. Az utazási szerződés az Utasok és az Alpesi Club között a hivatkozott jogszabályok szerint a jelentkezés nyilvántartásba vételével és az előleg befizetésével, és ezzel egy időben az utazási szerződés elfogadásával, jogi személy esetében az utazás írásos megrendelése átadásával jön létre. Ha a jelentkezést az Alpesi Club helyhiány, vagy bármely más okból csak feltételesen fogadta el, a jelentkezési lapon ennek tényét feltünteti, az utazási szer - ződés csak akkor jön létre, ha az Alpesi Club az utast a jelentkezés elfogadásáról ezt követően írásban értesíti. Az utas tudomásul veszi, hogy jelen szerződés csak abban az esetben jogosítja fel a megrendelt szolgáltatás igénybevételére, ha a részvételi díj az Alpesi Club számlájára hiánytalanul és igazolható módon beérkezett. Ennek hiányában (bármilyen okból következett is be) a szolgáltatás biztosítását az Alpesi Club megtagadhatja, és ez esetben az Alpesi Clubot felelősség nem terheli. 5. Az Alpesi Club a tájékoztatóban közzétett programok megváltoztatásának, valamint a szállások azonos kategórián belüli megváltoztatásának jogát fenntartja. A változásokról köteles az Utast írásban haladéktalanul értesíteni, s amennyiben az Utas a változást írásban elfogadja, az a szerződés részévé válik. Amennyiben az Utas az értesítő levél kézhez vételétől számított 3 napon belül arra nem válaszol, az Alpesi Club jogosult az eset - leges késedelemből származó költségeinek csökkentése érdekében intézkedni. Az Alpesi Club ezen magatartása következtében az Utast ért esetleges kárért nem felelős. 6. Az Utas a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg előleget fizet, amelynek összege a teljes részvételi díj (egyedi megrendelésnél az irányár) 40%-a. Ettől az Alpesi Club akkor térhet el, ha a kül - föl di közreműködővel kötött szerződés ennél szigorúbb kötele - zettséget ír elő. A hátralék megfizetése az utazás megkezdése előtt 35 nappal, külön értesítés nélkül esedékes. A részvételi jegy a teljes összeg befizetését követően kerül átadásra. Az utazási szolgáltatások csak a részvételi díj és az egyéb költségek teljes összegének befizetésével vehetők igénybe. 7. A fizetési határidők be nem tartása esetén az Alpesi Club az utazási szerződést jogosult megszűntnek tekinteni, s a férőhelyet más Utasnak értékesíteni, vagy a megrendelt szolgáltatásokat kötbérfizetés elkerülése, ill. mérséklése végett haladéktalanul lemondani. Az Utas ez esetben köteles az Alpesi Clubnak a 12. pontban közölt költségeit az ott szabályozott módon és mértékben, az utazásra vonatkozó előírások figyelembe vételével megtéríteni. 8. A részvételi díj az utazási tájékoztatóban meghirdetett szolgáltatások árát, szervezési díjat és az ÁFA-t tartalmazza. A részvételi díjban nem szereplő külön felszámításra kerülő díjakat (végtakarítás, üdülőhelyi díj stb.) az Alpesi Club a jelentkezéskor kitöltendő adatlapon, vagy az utazási tájékoztatóban írásban közli. Az útlevél és vízum beszerzéséről és érvényességéről az Utas maga gondoskodik, a vám-, a deviza- és a közegészség - ügyi rendelkezések betartásáért az Utas maga felel. Amennyiben a rendelkezések be nem tartása miatt az Utas az utazáson nem tud részt venni, kártérítésre nem tarthat igényt. 9. Az Alpesi Club legkésőbb az utazás megkezdése előtt 15 nappal írásban tett nyilatkozattal elállhat a szerződéstől, ha az utazást a szerződéskötéskor előre nem látható az emberi életet és egészséget, illetve a vagyonbiztonságot veszélyeztető külső körülmény veszélyezteti, illetve ha a jelentkezők létszáma az utazáshoz szükséges legkisebb tervezett és meghirdetett utaslétszámot nem éri el. Ha az iroda ezen okok miatt áll el a szerző dés - től, akkor az Utas választása szerint vagy visszafizeti a teljes befizetett díjat, vagy az eredetivel lehetőség szerint azonos értékű helyettesítő szolgáltatást ajánl fel. Ha a helyettesítő szolgáltatás magasabb értékű, a díjkülönbözet az Utast terheli, ha alacso - nyabb, a különbözetet az Alpesi Club visszatéríti. 10. Amennyiben az Alpesi Clubon kívülálló, előre nem várt ese - mény vagy ok (pl.: sztrájk, háború, természeti csapás, időjárási okok, stb.) azaz vis major miatt az utazás elmarad, vagy csak részben valósul meg, az Alpesi Clubot felelősség nem terheli. Ilyen esetekében az Alpesi Club segítséget nyújt az Utas érdekében és költségére, ami az adott helyzetben maximálisan lehetséges. 11. Bel- vagy külföldi hatósági árváltozás, fuvardíj, valamint a valutaárfolyam megváltozása miatt az iroda legkésőbb az utazás megkezdése előtt 15 nappal a részvételi díjat felemelheti, melyről az Utast írásban értesíti. Ha a részvételi díj emelése meghaladja a 10%-ot, akkor az Utas a szerződéstől 3 munkanapon belül írásban tett nyilatkozattal költségmentesen elállhat. 12. Az Alpesi Club a jelen szerződésben, vagy a tájékoztatóban meghatározott legkisebb utaslétszám hiányában az utazás megkezdése előtt 15 nappal a szerződéstől, írásban tett nyilat - kozatban elállhat. Legkisebb utaslétszám Autóbuszos utazások esetén: 35 fő Egyéb utazások esetében: 20 fő. 13. Ha az Utas az utazás tervezett megkezdése előtt 35 napon belül az utazását írásbeli nyilatkozatával lemondja, és attól nem az utazási szerződés 10. pontjában foglaltak miatt áll el, az Alpesi Club az addig felmerült költségeinek megtérítését követelheti. Az Utasnak: napig a teljes részvételi díj 40%-át, napig a teljes részvételi díj 75%-át, 10 napon belüli lemondás és az utazáson meg nem jelenés esetén a teljes részvételi díjat kell költségtérítésként megfizetnie! 35 napon túli lemondás esetén egyszeri 5.000,-Ft/fő kezelési költséget számítunk fel. Külföldi üzleti partnereinkkel kötött szerződés alapján fizetendő eltérő lemondási, illetve kezelési költségeket esetenként külön közöljük. A részvételi díjhoz amennyiben előzetesen megrendelésre és kifizetésre kerültek a fakultatív programok és felárak díjai is hozzászámítandók. 14. Az Utas jogosult az utazási szerződésben lekötött részvétel jogát 3. személyre engedményezni. Az engedményezés csak olyan személyre lehetséges, aki az utazási szerződés feltételeit aláírá - sával elfogadja és megfizeti az esetlegesen felmerülő többlet - költségeket. Az engedményezés csak írásban, az Alpesi Club tudomásul vétele mellett lehetséges. 15. Az Alpesi Club az utazás előtt megmaradt helyeit esetenként kedvezményes áron (Last Minute) értékesítheti. Ebben az esetben a korábban teljes árat fizető Utasoknak semmiféle visszatérítés nem jár. Az értékesítés folyamán időközben meghirdetett kedvezmények a korábban jelentkezett és felvett Utasok részére nem biztosítható 16/a. Az utazási szerződés hibás teljesítése esetén az Utas a szolgáltatásokkal kapcsolatos kifogásait köteles az idegenvezetőnek, ha idegenvezető nincs, közvetlenül a szolgáltatónak haladéktalanul bejelenteni, jegyzőkönyvet felvetetni, vagy felvenni és azt a szolgáltató felelős képviselőjével aláíratni. Amennyiben a hely - színi kifogás az Utas számára elfogadhatóan nem kerülne elintézésre (pl.: a szolgáltató nem ismeri el a panaszt, nem vettek fel jegyzőkönyvet, stb.) az Utas köteles az Alpesi Clubot a rész vételi jegyen, vagy az utas tájékoztatóban szereplő ügyeleti telefonszámon haladéktalanul értesíteni. A segélytelefon használatának elmulasztásáért az Utas felelős. Az Utas a nem szerződésszerű (hibás, hiányos) teljesítésből származó igényeit a hazaérkezést követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 napon belül köteles írásban a jegyzőkönyv becsatolásával bejelenteni. A késedelmes bejelentésből származó kárért az Utas felelős. (Ptk /4. bekezdés) 16/b. Az utast ért mindazon károk vonatkozásába, melyet a Gonza Kft. (Alpesi Club), illetve szolgáltatási partnere okoz, a kártérítés felső határa a részvételi díj. 17. Ha a szerződéstől eltérő teljesítés az Utasnak felróható okból következik be, az Utas kártérítési igényt nem érvényesíthet. Az Alpesi Club nem köteles a részvételi díjat leszállítani, ha az Utas valamely szolgáltatást saját elhatározásából, vagy érdekkörében felmerült okból nem vesz igénybe, illetve utazását korábban megszakítja. 18. Az utazás során az Utas által 3. személynek okozott kárért az Utas közvetlenül tartozik felelősséggel. 19. Az egyénileg utazó utasoknak a külföldi partnerirodák nyitvatartási rendjét kell figyelembe venni, amelyről minden esetben a részvételi jegyen kapnak tájékoztatást. A megadott időpont utáni érkezés esetén szálláshelyüket csak másnap tudják elfog - lalni. Az Utas késése esetén az irodát kártérítési kötelezettség nem terheli. 20. A baleset-, betegség-, poggyász-biztosítás (BBP) díja a rész - vé teli díjban benne foglaltatik (ahol esetleg nem ott külön jelezzük). Irodánk a szállásfoglalást csak a BBP biztosítás egyidejű KÖTELEZŐ irodánkban történő megkötésével fogadja el! Kárigényüket a biztosító felé kizárólag a káreset helyszínén felvett hivatalos jegyzőkönyv (kórház, rendőrség, szállásadó) benyújtásával érvényesíthetik. Utólagos jegyzőkönyv kiállítására nincs mód. Útlemondási biztosítás kizárólag az előleg befizetésével egyidejűleg köthető (a részvételi díj 5%-a önrész 20%). 21. Az Alpesi Club a számára előírt vagyoni biztosítékra a Groupama Biztosító ZRt.-vel kötött szerződést. A szerződés száma: EKB-1596/ Az Alpesi Club kötelezettséget vállal arra, hogy az utazás megkezdése előtt 5 nappal-, ha az utazási szerződés megkötése és az indulás időpontja közötti időtartam ennél rövidebb, az utazási szerződés megkötésekor-, írásban tájékoztatja az Utast helyi képviselőjének, partnerének nevéről, címéről, telefonszámáról. Ennek hiányában arról a telefonszámról, vagy egyéb információról, amely lehetővé teszi az Utas számára az Alpesi Clubbal történő kapcsolatfelvételt (keresse a részvételi jegyen, vagy az utas tájékoztatón ügyeleti telefonszámunkat), ill. arról a helyi utazási irodáról, amelyhez az Utas szükség esetén segítségért fordulhat. 23. Saját poggyászának, kézicsomagjának őrizetéről az utazás során az Utas maga köteles gondoskodni, kivéve, ha továbbszállítás, vagy megőrzés céljából a szállító, vagy szolgáltató felelős képviselője átvette. 24. A prospektushoz tartozó hasznos tudnivalókban rögzített információk e szerződés elidegeníthetetlen részét képezik, amennyiben nem hozzáférhető, kérje munkatársainktól! 25. Az Alpesi Club által szervezett utazásokkal kapcsolatos vitás kérdésekben a felek megegyezésre törekednek. Megegyezés hiányában alávetik magukat a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességének. 26. Az Alpesi Club az általa szervezett utazások árajánlatait 290 Ft-os Euro árfolyamig tudja biztosítani. Efölött az iroda árat emelhet. Gonza Kft. (Alpesi Club)

19 SZEZONNYITÓ GLECCSERTÁBOROK KAPRUNBAN 2013 OKT 25k OKT 29kNOV 3. Hagyományainkhoz hűen a 2013/2014-es téli szezont is kedvelt gleccserünkön, Kaprun Kitzsteinhorn lejtőin kezdjük meg. Kaprun az egyik legközelebb fekvő gleccser (Budapest 650 km), ahol ebben az időszakban kitűnő lehetőség nyílik a nyár folyamán megkopott sí tudás felfrissítésére. A kétszer 4 napos sízés alatt igény szerint lehetőség nyílik majd pályában, kapuk közt sízni. Idôpontok: október nap sízés, 4 éjszaka október 29 november 3. 5 nap sízés, 5 éjszaka RÉSZVÉTELI DÍJ elôkészületben

20 C 1122 Budapest Krisztina krt. 3. T (06 1) E W - Utazási iroda T (06 1) E

Utazási szerződés. másrészről. név:... lakcím:... e-mail cím:...

Utazási szerződés. másrészről. név:... lakcím:... e-mail cím:... Utazási szerződés Az általános szerződési feltételek a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk) 415-416 paragrafusaival, illetve az utazási szerződésről szóló 281/2008.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS UTAZÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az általános szerződési feltételek a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről (Ptk) szóló 2013. évi V. törvény 6: 254 paragrafusának (1) (5) bekezdései, illetve

Részletesebben

Utazási szerződés. Nirva Tours, 6800 Hódmezővásárhely, Deák F. u. 19. Tel/fax: 62 534 310, 62 534 311. Eng. Sz.: U-001596

Utazási szerződés. Nirva Tours, 6800 Hódmezővásárhely, Deák F. u. 19. Tel/fax: 62 534 310, 62 534 311. Eng. Sz.: U-001596 Utazási szerződés A megrendelés és a megrendelés visszaigazolásával együtt létrejön köztünk az utazási szerződés. Az utazási szerződésre vonatkozó jogok és kötelezettségeket külön ezen az oldalon fogalmaztuk

Részletesebben

1122 Budapest, Krisztina krt. 3. www.alpesiclub.hu 06 1 356 3701 info@alpesiclub.hu. Nyári PROGRAMOK

1122 Budapest, Krisztina krt. 3. www.alpesiclub.hu 06 1 356 3701 info@alpesiclub.hu. Nyári PROGRAMOK 1122 Budapest, Krisztina krt. 3. www.alpesiclub.hu 06 1 356 3701 info@alpesiclub.hu Nyári PROGRAMOK Az Al pe si Club és a Kör te SE nyá ron sem tét len ke dik. Bár a névrôl, Alpesi Club, nem éppen a nyár

Részletesebben

1122 Budapest, Krisztina krt. 3. www.alpesiclub.hu 06 1 356 3701 info@alpesiclub.hu. Nyári PROGRAMOK

1122 Budapest, Krisztina krt. 3. www.alpesiclub.hu 06 1 356 3701 info@alpesiclub.hu. Nyári PROGRAMOK 1122 Budapest, Krisztina krt. 3. www.alpesiclub.hu 06 1 356 3701 info@alpesiclub.hu Nyári PROGRAMOK AC Az Al pe si Club és a Kör te SE nyá ron sem tét len ke dik. Bár a név rôl, Al pe si Club, nem ép pen

Részletesebben

UTAZÁSI FELTÉTELEK. 2. Az utas az utazási szerződésen nyilatkozik, hogy a szolgáltatást nem adóalanyként,

UTAZÁSI FELTÉTELEK. 2. Az utas az utazási szerződésen nyilatkozik, hogy a szolgáltatást nem adóalanyként, UTAZÁSI FELTÉTELEK Utazási szerződés Általános utazási feltételek: Az Istria 94-Tours Utazási Iroda által szervezett valamennyi utazásra érvényes, amely létrejött egyrészről az Istria 94-Tours Utazási

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A VTRAVEL Utazási Kft. (Székhely: 1193 Budapest, Szigligeti u. 6., adószám: 23789063-2-43, cégjegyzék szám: Cg.01-09-977976, MKEH engedély szám: U-001352) által szervezett

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) a Krecons Művészeti és Kulturális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Szervező )

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

I. Az utazási szerződés

I. Az utazási szerződés Utazási Feltételek I. Az utazási szerződés 1. Az Alpine Tours Kft. (továbbiakban Alpine Tours) által szervezett külföldi utazásokra a Polgári Törvénykönyv 389-401. és 415-416. paragrafusa, és a 2009. évi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS UTAZÁSI FELTÉTELEK 1.) Angkor Tours Utazási Iroda Szolgáltató neve: ANGKOR TOURS Idegenforgalmi, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Szolgáltató jogi formája: Korlátolt felelősségű társaság Székhely:

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek Érvényes: 2015. október 20-tól visszavonásig Sun & Fun Holidays Kft. Székhely: 1138 Budapest, Meder u 8/D. fszt. MKEH- engedélyszám: U-001050, Adószám: 14126523-2-42, EU-s

Részletesebben

AZ IT UTAZÁSI IRODA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉS FELTÉTELEI 2017

AZ IT UTAZÁSI IRODA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉS FELTÉTELEI 2017 AZ IT UTAZÁSI IRODA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉS FELTÉTELEI 2017 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az IT Utazás Kft. utazásszervező, székhelye 4031 Debrecen, István út 112) központi irodája 4024 Debrecen, Csapó u.

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

Általános Utazási Szerződés

Általános Utazási Szerződés Általános Utazási Szerződés a GlobeTravel Kft. által szervezett belföldi utazásokra amely létrejött a GlobeTravel Kft. Kék Bolygó Utazási Iroda (székhelye: 6400 Kiskunhalas, Székely u. 2., telefonszáma:

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

Baraka Világjáró Utazási Iroda. Utazási szerződés általános feltételei

Baraka Világjáró Utazási Iroda. Utazási szerződés általános feltételei Baraka Világjáró Utazási Iroda 3525 Miskolc, Kazinczy u. 2. sz.; telefon: 46/509-440; fax: 46/509-441; nyilv. sz.: U-000087/2001.; adószám: 12589292-2-05.; e-mail: iroda@baraka.hu, www.baraka.hu (mint

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A HolidaySport Hungary Kft, HolidaySport Travel Utazási Iroda által szervezett valamennyi utazásra érvényes (székhely: 1115 Budapest, Kelenföldi u. 35/a., nyilvántartási

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek 1. Az utazási szerződés alapján az International Language Travel Kft. Utazási Iroda (továbbiakban: utazási vállalkozó) arra vállal kötelezettséget, hogy a szerződés egyedi

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

b) követelheti a teljes befizetett részvételi díj visszatérítését. Ebben az esetben a szervező a befizetett díjat haladéktalanul visszafizeti.

b) követelheti a teljes befizetett részvételi díj visszatérítését. Ebben az esetben a szervező a befizetett díjat haladéktalanul visszafizeti. UTAZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészt A Health and Travel Services Ltd (Székhelye: Brighton&Hoove, Hova House, 1 Hova Villas) Tel.: 06-30-1976-140, Fax: E-mail: info@villamtural.hu, Internet: www.villamtura.hu.,

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

WASSERSTART SPORTKÖR, BALATONFÖLDVÁR. Szörfözz velünk! Vitorlázz velünk!

WASSERSTART SPORTKÖR, BALATONFÖLDVÁR. Szörfözz velünk! Vitorlázz velünk! WASSERSTART SPORTKÖR, BALATONFÖLDVÁR Szörfözz velünk! Vitorlázz velünk! Szörf-, vitorlás, katamarán és SUP nyári táborok 2017 Szörf-, vitorlás, katamarán és SUP táborok Balatonföldváron 2017. június-július

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A jelen Általános szerződési feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák az ILST-Hungary Kft. ( szolgáltató ) és az által üzemeltetett ilst.hu internetes címen található webáruház

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

SARTI. Alexandrion Apartman. Központ: 150 m Strand: 200 m Klíma: 5 /nap WIFI:

SARTI. Alexandrion Apartman. Központ: 150 m Strand: 200 m Klíma: 5 /nap WIFI: www.sithonia-sarti.hu www.sartimania.hu Sarti Sarti ófalu Sarti Beach Sarti a Halkidiki-félsziget kö zép sõ, Sithónia-nyúlványának ke le ti partján fek szik. Ne vét már az ókor ban is lé te zõ te le pü

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1. A biz to sí tó tár sa ság ra vo nat ko zó ada tok UNION Vienna Insurance Group Biz to sí tó Zrt. 1082 Bu da pest, Ba ross u. 1. H-1461 Bu da

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Kedves Uvaterv -es Vendégeink!

Kedves Uvaterv -es Vendégeink! Kedves Uvaterv -es Vendégeink! A TIHANYI ÜDÜLŐ - a 2012-es évben is várja a pihenni, nyaralni vágyó vendégeket. Az üdülési program lehetőséget ad : - rövidebb, hosszabb időszak, - csak szállás, - szállás

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK UTAZÁSI SZERZŐDÉS

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK UTAZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK UTAZÁSI SZERZŐDÉS A KOZMAPOLITAN & VARI Kft. (a továbbiakban: KOZMAPOLITAN): (Székhely: 1089 Bp, Vajda Péter u.7-13. Telephely: 1062 Bp., Délibáb u. 30. Telefon: (1) 4130272

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés

Szolgáltatási szerződés Szolgáltatási szerződés Amely létrejött egyrészről: a Balaton Média és Információs Központ kapcsolattartó: telefonszáma: e-mail címe: székhely: Veszprém, Virág Benedek u.4. telefon: +36 88-326-619 tel/fax:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 31., péntek 35. szám I. kö tet Ára: 943, Ft TARTALOMJEGYZÉK 24/2006. (III. 31.) FVM r. Az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

Foglalási, módosítási és lemondási feltételek

Foglalási, módosítási és lemondási feltételek Foglalási, módosítási és lemondási feltételek Szállásadó: Alszeri Rönk Vendégház Őriszentpéter Alszer 27/a 9941 Telefon: 06 30 586 2226 Email: orsegironkhaz@gmail.com Vendég: Foglalást/ajánlatkérést benyújtó

Részletesebben

30. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 17., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2047, Ft. Oldal

30. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 17., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2047, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 17., péntek 30. szám Ára: 2047, Ft TARTALOMJEGYZÉK 4/2006. (III. 17.) MNB r. A Bartók Béla születésének 125. évfordulója emlékérme kibocsá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

2. A DÍJFIZETÉS FELTÉTELEI

2. A DÍJFIZETÉS FELTÉTELEI A La Grotta Holidays Idegenforgalmi Kft. Utazásszervező, székhelye és levelezési címe: 1065 Budapest, Podmaniczky u. 6., Tel.: 354-0664,65, fax: 302-4840,e-mail: info@lagrotta.hu, telephelye: 1065 Budapest,

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

Amennyiben a visszaigazolás ezen az időtartamon belül nem történne meg, úgy az utasnak az általa befizetett előleg haladéktalanul visszajár, az erre

Amennyiben a visszaigazolás ezen az időtartamon belül nem történne meg, úgy az utasnak az általa befizetett előleg haladéktalanul visszajár, az erre 1. A MEDINA TOURS Utazási Iroda Kft. (székhely: 1137 Budapest, Szt, István krt. 22.; telefonszám: (1) 239-8172; nyilvántartási szám:r-0932/94/1999) által szervezett utazásokra a Polgári Törvénykönyv 389-401.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 y szám: 16112 * * * A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek 160. szám Ára: 3801, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXXIII. tv. A bá nyá szat ról szóló 1993. évi XLVIII. tör vé ny mó do sí tá sá

Részletesebben

UTAZÁSI SZERZŐDÉS. Az utas neve: Az út megnevezése: Telefon, fax: E-mail cím: Szem.ig. szám/ útlevél szám:

UTAZÁSI SZERZŐDÉS. Az utas neve: Az út megnevezése: Telefon, fax: E-mail cím: Szem.ig. szám/ útlevél szám: UTAZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyfelől a PlanetHungary Utazásszervező Kft. (továbbiakban PLANETHUNGARY) (Székhely, telephely és levelezési cím: 1073, Budapest, Kertész utca 43., telefon: 06-1-411-1882,

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

47. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

47. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK 70/2007. (IV. 14.) Korm. r. Egyes mun ka vé del mi tár gyú kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról... 2948

Részletesebben

Utazási Feltételek. A díjemelés indokát az utassal a díjemelés közlésével egyidejűleg írásban közölni kell.

Utazási Feltételek. A díjemelés indokát az utassal a díjemelés közlésével egyidejűleg írásban közölni kell. Utazási Feltételek 1. Az Utazásszervező által szervezett utazásokra a Polgári Törvénykönyv 6:238-6:250. és 6:254. szakasza, az utazási szerződésről szóló 281/2008. (XI.28.) Korm. rendelet, az utazásszervező

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 23. SZÁM ÁRA: 798 Ft 2006. no vem ber 29.

LVII. ÉVFOLYAM 23. SZÁM ÁRA: 798 Ft 2006. no vem ber 29. LVII. ÉVFOLYAM 23. SZÁM ÁRA: 798 Ft 2006. no vem ber 29. FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét az értesítõ utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2007. évi elõ fi

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete 3048 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/48. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerûsítéséhez

Részletesebben