M E G H Í V Ó NAPIREND

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M E G H Í V Ó NAPIREND"

Átírás

1 FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 20.-án (szerda) 16,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó RENDKÍVÜLI ülésére NAPIREND 1) Előterjesztés Hitelkeret szerződés Forint alapú hitelfelvételre 150 millió Ft értékben 1 év futamidőre tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról Előadó: Hidvégi József polgármester Esetleges távolmaradását kérem, szíveskedjen jelezni a Polgármesteri Hivatalnál. A napirendi pont anyaga megtekinthető a Városi Könyvtárban és a Polgármesteri Hivatalban, továbbá a internetes oldalon. Fonyód, május 18. Hidvégi József polgármester

2 Ügyiratszám: 01/ 368/2009. Ügyintéző: Kovács Péter FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testület május 20-i RENDKÍVÜLI ülésére Tárgy: Előterjesztés Hitelkeret szerződés Forint alapú hitelfelvételre 150 millió Ft értékben 1 év futamidőre tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról Tisztelt Képviselő-testület! Az ELMIB Zrt felé fennálló tartozás kiegyenlítésére kötvényt kívánt kibocsátani a Képviselőtestület. A kötvénykibocsátásának ügyintézésével megbízott külsős szakértő május 14. napján értesített, hogy a jelen gazdasági helyzetben egyetlen bank sem kívánja lejegyezni az önkormányzat kötvényeit. Az ELMIB Zrt-nek június 30-ig meg kell fizetni a fennálló tartozásunkat, amely a jelen pillanatban Ft. Az értékhatárra tekintettel közbeszerzési eljárást kell lefolytatni az alábbi eljárást megindító ajánlati felhívás, valamint annak dokumentációja szerint. Az eljárás során az alábbi eljárási cselekmények várhatók: - ajánlattételi felhívás megküldésének időpontja: május beérkezett ajánlatok bontása: június óra - beérkezett ajánlatok értékelése: június óra - döntés az eljárás eredményéről, eredményhirdetés: június 24 / szerda / rendes képviselő-testületi ülésen óra - szerződéskötés: július óra A Közbeszerzési Értesítő szerkesztőbizottságának lehetősége van a hirdetményt egy alkalommal hiánypótlásra, módosításra visszaküldeni, amely az eljárás csúszásával jár. Az eljárás tárgyaként a következőt jelöltem meg: Hitelkeret szerződés Forint alapú hitelfelvételre 150 millió Ft értékben 1 év futamidőre Forint alapú hitelfelvétel 150 millió Ft értékben 1 év futamidőre, hitelkeret szerződés formájában az alábbi célokra: - KÖZVIL Zrt törzs részvényeinek megvásárlására Ft - Működési célú hitel Ft A fő finanszírozási feltételek: Ajánlatkérő a hitel kamatait szeptember 1-től fizeti meg a futamidő végéig. A hitel tőketartozását július 15-én fizeti meg.

3 A hitel nyújtója a kamattörlesztés esedékessége előtt 10 nappal értesíti az adóst az esedékes törlesztő részlet összegéről, valamint az esedékesség időpontjáról. A hitelösszeg rendelkezésre tartásának határideje július 15. Ajánlattevő a rendelkezésre tartás összegét kizárólag 0 Ft-ban határozhatja meg. Az alkalmasság feltételei közt a jogszabályban előírtakon túl az alábbiakat jelöltem meg: - Alkalmatlan az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha a mérleg szerinti eredménye az elmúlt 2 év (2007, 2008) bármelyikében negatív, - Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a saját tőkéje a és évben nem éri el a 10 milliárd forintot. - Az ajánlatkérő az ajánlattevőt alkalmatlannak minősíti, ha az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó nem rendelkezik az elmúlt 2 évre visszamenőleg (2007, Ft összegű önkormányzati hitelnyújtási referenciával. Az alkalmasság feltételeit ajánlattevő és a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pont szerinti alvállalkozója együttesen igazolhatja. - Az ajánlatkérő az ajánlattevőt alkalmatlannak minősíti, ha az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó nem rendelkezik legalább 1 fő, önkormányzatok részére fejlesztési célú hitelnyújtásban jártas, magyarul beszélő, felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberrel. Bírálati szempontként az eljárás során Az összességében legelőnyösebb ajánlat részt jelöltem meg az alábbi részszempontokkal: Részszempont Súlyszám Kamat mértéke 10 Projekt vizsgálati díj mértéke 1 Kezelési költség 2 Folyósítási jutalék 2 Határidőre való nem teljesítés esetén a késedelmi kamat mértéke 3 Egyszeri alkalommal teljes körben biztosítok valamennyi ajánlattevőnek hiánypótlásra lehetőséget. Egyéb információk: 1. Ajánlatkérő az eljárás nyertesének visszalépése esetén a második legkedvezőbbnek minősített ajánlattevővel köt szerződést, amennyiben azt az eredményhirdetésen meghatározta. 2. Az ajánlatot a cégjegyzésre jogosultak által végszerűen aláírva és minden információt tartalmazó oldalon szignálva, tartalomjegyzékkel ellátva, az információt tartalmazó oldalak folyamatos számozásával, 3 példányban (1 eredetiben, 2 másolatban, az eredeti megjelölésével), zárt borítékban kell benyújtani. Ha az eredeti és a másolati példányok között eltérés tapasztalható, az eredeti példány tartalma az irányadó. A borítékra a közbeszerzés tárgyát, valamint a következő feliratot fel kell írni: Felbontás nélkül a vagyongazdálkodási előadónak adandó! 3. Hitelfedezetként az ajánlatkérő kizárólag a saját bevételeit jelöli meg. 4. Az ajánlattevő a hitel keret rendelkezésre tartási díját kizárólag 0 Ft-ban határozhatja meg. 5. A hitelösszeg rendelkezésre tartásának ideje július Ajánlattevőknek közös ajánlat esetén a közös ajánlattevőknek - a Kbt. 71. (3) bekezdés és Kbt. 70. (1) bekezdés szerinti tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell.

4 7. Ajánlattevőknek közös ajánlat esetén a közös ajánlattevőknek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállakozóknak az ajánlathoz csatolni kell: - az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonatát, valamint a csatolt cégkivonatához esetlegesen kapcsolódó, el nem bírált változásbejegyzési kérelmének a cégbíróság érkeztető bélyegzőjével ellátott egyszerű másolatát - az ajánlatot cégszerűen aláíró személy(ek) egyszerű másolati aláírási címpéldányát, illetve meghatalmazott esetében a szabályszerű meghatalmazás eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati példányát és a meghatalmazott másolati aláírás mintáját. 8. Érvénytelen az ajánlat, ha a cégkivonat(ok) alapján megállapítható, hogy ajánlattevő, közös ajánlattevő, vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladóan igénybe venni kívánt alvállalkozója a közbeszerzési eljárás tárgyát képező tevékenység végzésére nem jogosult. 9. Külföldi ajánlattevő esetén az ajánlatot annak valamennyi dokumentumával együtt magyar nyelven kell benyújtani. A Kbt. 63., 66., és 67. szerinti hatósági igazolásokat, nyilatkozatokat, banki igazolásokat, aláírási címpéldányt, cégkivonatot, a 24/1986 (VI.26.) MT rendelet szerinti hitelesített magyar fordításban kell benyújtani, ezzel egyidejűleg, pedig köteles táblázatos formában nyilatkozni arra vonatkozóan, hogy a kizáró okok tekintetében mely, az ajánlattevő székhelye szerinti hatóságok adnak igazolást. 10. Az igazolásokat, nyilatkozatokat a Kbt. 20. (39 bekezdésében foglaltaknak megfelelően hiteles másolatban kérjük benyújtani, kivéve azon dokumentumok esetében, ahol az ajánlati felhívás kifejezetten lehetővé teszi az egyszerű másolatban történő benyújtást. 11. A bírálati szempontok kiegészítéseként ajánlatkérő közli, hogy adható pontszám valamennyi részszempont esetében A pontszámok meghatározásának módszere: az egyes alszempontok értékelésekor a legjobb ajánlat a maximális pontszámot kapja, míg a legrosszabb ajánlat 1 pontszámot kap, a többi ajánlat pontszáma az egyenes arányosság szabályai alapján kerül meghatározásra. Az egyes alszempontokra adott pontszámok ezt követően az adott alszemponthoz tartozó súlyszámmal kerülnek felszorzásra, majd az adott részszemponthoz tartozó valamennyi alszempontnál az így kialakult súlyozott pontszámok ajánlatonként összeadásra kerülnek. Az összességében legelőnyösebb ajánlat az lesz, amely a részszempontok és súlyszámok szorzatai alapján a legmagasabb összpontszámot éri el. 12. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlatkérő az ajánlattevő pénzügyi, gazdasági, illetve műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg. 13. Ajánlattevőnek vállalnia kell, hogy a hitel összeget július 15-től biztosítja az Ajánlatkérő részére. Erről az ajánlatában nyilatkoznia kell. Jelen ajánlati felhívásban, valamint a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény az irányadó. A Képviselő-testületnek meg kell határozni a bírálóbizottság összetételét, tagjait. Az eljárás során a bírálóbizottság elnökének Dr. Deákvári Andreát a Polgármesteri Hivatal Titkárság vezetőjét, tagjainak Perusza Ferencnét a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályának vezetőjét, és Németh Gyöngyit a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályának köztisztviselőjét javaslom.

5 Az érintettek a személyüket érintő döntés nyílt ülésen való tárgyalásához hozzájárultak. Az előterjesztéshez csatolom az Egyszerű eljárás ajánlattételi felhívását, annak dokumentációját, valamint az eljárás belső felelősségi rendjét. A javaslat 1. pontja szerinti határozat hozatalához minősítet többség (8 igen) szavazat, a határozati javaslat 1. pontjához névszerinti szavazás szükséges. Kérem, a Pénzügyi Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására, a Képviselő-testületet a határozathozatalra. Határozati javaslat: 1. Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete közbeszerzési eljárást indít Hitelkeret szerződés Forint alapú hitelfelvételre 150 millió Ft értékben 1 év futamidőre tárgyában. Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az eljárást a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény Harmadik része szerinti eljárásokra vonatkozó rendelkezéseknek megfelelő módon folytatja le. 2. Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az előterjesztéshez mellékelt Egyszerű eljárás ajánlati felhívását a polgármester a Közbeszerzési Értesítőnek a megjelentetés díjának átutalásával együtt megküldje. Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy amennyiben a Közbeszerzési Értesítő szerkesztője a felhívást javításra visszaküldi, a polgármester a Képviselő-testület összehívása nélkül elvégezze a szükséges módosításokat, ha az a Képviselő-testület döntésével nem ellentétes. 3. Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hitelkeret szerződés Forint alapú hitelfelvételre 150 millió Ft értékben 1 év futamidőre tárgyú közbeszerzési eljárás során a bírálóbizottság elnökének Dr. Deákvári Andreát a Polgármesteri Hivatal Titkárság vezetőjét, tagjainak Perusza Ferencnét a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályának vezetőjét, és Németh Gyöngyit a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályának köztisztviselőjét választja meg. 4. Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a polgármestert az Egyszerű eljárás ajánlattételi felhívás irat ellenjegyzésére. 5. Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a évi költségvetésében biztosítja az 1. pont szerinti tárgyú beruházás ellenértékét. Határidő: Felelős: értelem szerint polgármester Fonyód, május 17. Hidvégi József polgármester

6 KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: , melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez On-line értesítés: AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió X A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki A hirdetmény kézhezvételének dátuma Azonosító kód I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Fonyód Város Önkormányzat Postai cím: Fő u. 19. Város/Község: Fonyód Postai irányítószám: 8640 Kapcsolattartási pont(ok): Telefon: 85/ Címzett: Hidvégi József Fax: 85/ Ország: Magyarország Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): További információk a következő címen szerezhetők be: X Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet A dokumentáció a következő címen szerezhető be: X Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: X Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet I.2.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA Központi szintű Regionális/helyi szintű Közjogi szervezet X Közszolgáltató Támogatott szervezet [Kbt b) c) pont] Egyéb

7 I.3.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TEVÉKENYSÉGI KÖRE I.3.1) A KBT. VI. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRŐK ESETÉN Általános közszolgáltatások Védelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás Oktatás X Egyéb (nevezze meg): Önkormányzat Egészségügy I.3.2) A KBT. VII. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRŐK ESETÉN Víz [Kbt (1) bek. a) pont] Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása [Kbt (1) bek. a) pont] Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése [Kbt (1) bek. ba) pont] Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások [Kbt (1) bek. c) pont] Kikötői tevékenységek [Kbt (1) bek. bb) pont] Villamos energia [Kbt (1) bek.. a) pont] Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése [Kbt (1) bek. ba) pont] Vasúti szolgáltatások [Kbt (1) bek. c) pont] Repülőtéri tevékenység [Kbt (1) bek. bb) pont] Postai szolgáltatások [Kbt (1) bek. d) pont] I. 4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? igen nem x

8 II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) MEGHATÁROZÁS II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés Hitelkeret szerződés Forint alapú hitelfelvételre 150 millió Ft értékben 1 év futamidőre II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának) a) Építési beruházás b) Árubeszerzés c) Szolgáltatás X Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően Építési koncesszió A teljesítés helye NUTS-kód Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja/egyéb A teljesítés helye NUTS-kód II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul Közbeszerzés megvalósítása Keretmegállapodás megkötése II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben) Keretmegállapodás több ajánlattevővel A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek keretszáma VAGY, adott esetben, maximális létszáma Szolgáltatási kategória 27 (az szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében) Szolgáltatási koncesszió A teljesítés helye Fonyód Város Önkormányzat 8640 Fonyód, Fő u. 19. NUTS-kód Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása Keretmegállapodás egy ajánlattevővel A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok)ban: HU232 A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak számokkal és pénznem): A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges): II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya Hitelkeret szerződés Forint alapú hitelfelvételre 150 millió Ft értékben 1 év futamidőre

9 II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) Fő tárgy További tárgy(ak) II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) igen nem X Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be): egy részre egy vagy több részre valamennyi részre II.1.8.) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? igen nem II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve) Forint alapú hitelfelvétel 150 millió Ft értékben 1 év futamidőre, hitelkeret szerződés formájában az alábbi célokra: - KÖZVIL Zrt törzs részvényeinek megvásárlására Ft - Működési célú hitel Ft II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben) igen nem X Igen válasz esetén a vételi jog leírása: Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje: hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen): vagy: és között Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő jellegű szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett idejét: hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY: kezdés 2009/ 07/15 (év/hó/nap) ÉS/VAGY befejezés 2010/07/15 (év/hó/nap)

10 III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben) III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre Ajánlatkérő a hitel kamatait szeptember 1-től fizeti meg a futamidő végéig. A hitel tőketartozását július 15- én fizeti meg. A hitel nyújtója a kamattörlesztés esedékessége előtt 10 nappal értesíti az adóst az esedékes törlesztő részlet összegéről, valamint az esedékesség időpontjáról. A hitelösszeg rendelkezésre tartásának határideje július 15. Ajánlattevő a rendelkezésre tartás összegét kizárólag 0 Ft-ban határozhatja meg. III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben) Ajánlatkérő nem köti ki, hogy a nyertes ajánlattevők gazdasági társaságot alapítsanak III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott esetben) igen nem X Ha igen, a különleges feltételek meghatározása III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, vagy a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. tv (továbbiakban Kbt.) 66. (2) bekezdése, illetve 67. (4) bekezdése szerinti szervezet, akivel szemben a Kbt. 60. (1) bekezdés a)-i) pontokban foglalt kizáró okok valamelyike fennáll. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, vagy a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó, akivel szemben a Kbt. 61. (1) bekezdés a)-c) pontokban felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, vagy alvállalkozó, akivel szemben a Kbt. 61. (1) bekezdés d) pontban foglalt kizáró ok fennáll. Kizárásra kerül az eljárásból az olyan ajánlattevő, aki, illetőleg akinek a Kbt. 71. (1) bek. b) pontja szerinti alvállalkozója a Kbt. 62. (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyikének hatálya alá esik. Megkövetelt igazolási mód: A kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 63., 193., valamint a Közbeszerzések Tanácsának II. 23-i tájékoztatója szerint kell igazolni. A Kbt. 60. (1) bekezdés e) és g) pontjaira vonatkozó igazolás kivételével az igazolásoknak, nyilatkozatoknak az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi keltezésűnek kell lennie. A 60 napot nem meghaladó keltezést ajánlatkérő a nyilatkozatok és igazolások keletkezésének, illetve kiállításának dátumára és nem az esetleges közjegyzői hitelesítésre érti. A Kbt. 66. (2) bekezdése és a 67. (4) bekezdése szerinti szervezet az ajánlatban közjegyző által hitelesített nyilatkozattal igazolja, hogy nem tartozik a 60. (1) bekezdésében foglalt kizáró okok valamelyikének hatálya alá.

11 III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlattevő csatolja a számviteli jogszabályok szerinti pénzügyi beszámolóját a 2007, évre vonatkozóan [Kbt. 66. (1) bekezdés b) pont]. III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Ajánlattevőnek ismertetni kell: - a és évekre vonatkozóan legalább 2 db hitelnyújtási referenciát - A Kbt. 67. (3) bekezdés b) pontja alapján a hitelnyújtásért felelős személy szakmai végzettségét és hitelnyújtási gyakorlatát igazoló dokumentumok másolatát Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha a mérleg szerinti eredménye az elmúlt 2 év (2007, 2008) bármelyikében negatív, Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a saját tőkéje a és évben nem éri el a 10 milliárd forintot. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): -Az ajánlatkérő az ajánlattevőt alkalmatlannak minősíti, ha az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó nem rendelkezik az elmúlt 2 évre visszamenőleg (2007, év) legalább 2 darab Ft összegű önkormányzati hitelnyújtási referenciával. Az alkalmasság feltételeit ajánlattevő és a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pont szerinti alvállalkozója együttesen igazolhatja. - Az ajánlatkérő az ajánlattevőt alkalmatlannak minősíti, ha az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó nem rendelkezik legalább 1 fő, önkormányzatok részére fejlesztési célú hitelnyújtásban jártas, magyarul beszélő, felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberrel III.2.4) Fenntartott szerződések A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott igen nem X A szerződés a Kbt szerint fenntartott igen nem x III. 3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve? igen X nem Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: évi CXII. törvény, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

12 IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) AZ ELJÁRÁS TÍPUSA IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti Tárgyalás nélküli X Tárgyalásos IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti Tárgyalás nélküli Tárgyalásos IV. 2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg) A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás VAGY Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint X Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell megadni) Részszempont Súlyszám Részszempont Súlyszám 1. kamat mértéke Folyósítási jutalék 2 2. projekt vizsgálati díj mértéke 3. Kezelési költség Hitelszerződés módosítási díj 3 IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? igen nem X Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (ha szükséges) IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? igen nem X Igen válasz esetén Előzetes összesített tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: / / (év/hó/nap) Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)

13 Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: / / (év/hó/nap) IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben) A dokumentáció beszerzésének határideje Dátum: 2009/06/18 (év/hó/nap ) Időpont: óra Kell-e fizetni a dokumentációért? igen X nem Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): Pénznem: HUF A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció ellenértékét az ajánlatkérő az OTP Bank Nyrt Fonyódi fiókjánál vezetett számú bankszámlára történő átutalással kell teljesíteni és a dokumentáció átvételekor az ajánlatkérőnek bemutatni az átutalási igazolás eredeti példányát. Az átutalási okmányon a befizetés jogcímét fel kell tüntetni. Az átutalás megtörténtét en jelezni kell a címen az átutalástól számított 24 órán belül, de legkésőbb június óráig IV.3.4) Az ajánlattételi határidő Dátum: 2009/06/18 (év/hó/nap) Időpont: óra IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV X Egyéb: IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén) / / -ig (év /hó/nap ) VAGY hónap(ok)ban: 02 vagy napokban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: 2009/06/18 (év/hó/nap) Időpont: óra Helyszín : Polgármesteri hivatal 8640 Fonyód, FŐ u. 19. Tanácsterem Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek. A kbt (2) bekezdésében meghatározott személyek. Az ajánlatkérő részéről a bontáson a Fonyód Város Önkormányzat Közbeszerzési szabályzatában megjelölt személyek vehetnek részt.

14 V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK V.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E? (adott esetben) igen nem x Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: V.2) A SZERZŐDÉS EU ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS? igen nem x Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási alapot: V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben) V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja: június órakor kezdődő képviselő-testületi ülés V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja: július 13. V.3.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja :(kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli) V.3.4.1) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen x V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben) A hirdetmény közzétételétől az ajánlattételi határidő lejártáig minden munkanap óráig vehető át a Fonyódi Polgármesteri Hivatal 22-es irodájában, június 18-án óráig vehető át a dokumentáció. Külön kérésre az Ajánlatkérő a dokumentációt elektronikusan is megküldi. V.3.5.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: A bírálati szempontok kiegészítéseként ajánlatkérő közli, hogy adható pontszám valamennyi részszempont esetében V.3.5.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.5.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: A pontszámok meghatározásának módszere: az egyes alszempontok értékelésekor a legjobb ajánlat a maximális pontszámot kapja, míg a legrosszabb ajánlat 1 pontszámot kap, a többi ajánlat pontszáma az egyenes arányosság szabályai alapján kerül meghatározásra. Az egyes alszempontokra adott pontszámok ezt követően az adott alszemponthoz tartozó súlyszámmal kerülnek felszorzásra, majd az adott részszemponthoz tartozó valamennyi alszempontnál az így kialakult súlyozott pontszámok ajánlatonként összeadásra kerülnek. Az összességében legelőnyösebb ajánlat az lesz, amely a részszempontok és súlyszámok szorzatai alapján a legmagasabb összpontszámot éri el. V.6) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e? igen x nem V.7) Egyéb információk: 14. Ajánlatkérő az eljárás nyertesének visszalépése esetén a második legkedvezőbbnek minősített ajánlattevővel köt szerződést, amennyiben azt az eredményhirdetésen meghatározta. nem

15 15. Az ajánlatot a cégjegyzésre jogosultak által végszerűen aláírva és minden információt tartalmazó oldalon szignálva, tartalomjegyzékkel ellátva, az információt tartalmazó oldalak folyamatos számozásával, 3 példányban (1 eredetiben, 2 másolatban, az eredeti megjelölésével), zárt borítékban kell benyújtani. Ha az eredeti és a másolati példányok között eltérés tapasztalható, az eredeti példány tartalma az irányadó. A borítékra a közbeszerzés tárgyát, valamint a következő feliratot fel kell írni: Felbontás nélkül a vagyongazdálkodási előadónak adandó! 16. Hitelfedezetként az ajánlatkérő kizárólag a saját bevételeit jelöli meg. 17. Az ajánlattevő a hitel keret rendelkezésre tartási díját kizárólag 0 Ft-ban határozhatja meg. 18. A hitelösszeg rendelkezésre tartásának ideje július Ajánlattevőknek közös ajánlat esetén a közös ajánlattevőknek - a Kbt. 71. (3) bekezdés és Kbt. 70. (1) bekezdés szerinti tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell. 20. Ajánlattevőknek közös ajánlat esetén a közös ajánlattevőknek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállakozóknak az ajánlathoz csatolni kell: - az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonatát, valamint a csatolt cégkivonatához esetlegesen kapcsolódó, el nem bírált változásbejegyzési kérelmének a cégbíróság érkeztetőbélyegzőjével ellátott egyszerű másolatát - az ajánlatot cégszerűen aláíró személy(ek) egyszerű másolati aláírási címpéldányát, illetve meghatalmazott esetében a szabályszerű meghatalmazás eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati példányát és a meghatalmazott másolati aláírásmintáját. 21. Érvénytelen az ajánlat, ha a cégkivonat(ok) alapján megállapítható, hogy ajánlattevő, közös ajánlattevő, vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladóan igénybe venni kívánt alvállalkozója a közbeszerzési eljárás tárgyát képező tevékenység végzésére nem jogosult. 22. Külföldi ajánlattevő esetén az ajánlatot annak valamennyi dokumentumával együtt magyar nyelven kell benyújtani. A Kbt. 63., 66., és 67. szerinti hatósági igazolásokat, nyilatkozatokat, banki igazolásokat, aláírási címpéldányt, cégkivonatot, a 24/1986 (VI.26.) MT rendelet szerinti hitelesített magyar fordításban kell benyújtani, ezzel egyidejűleg, pedig köteles táblázatos formában nyilatkozni arra vonatkozóan, hogy a kizáró okok tekintetében mely, az ajánlattevő székhelye szerinti hatóságok adnak igazolást. 23. Az igazolásokat, nyilatkozatokat a Kbt. 20. (39 bekezdésében foglaltaknak megfelelően hiteles másolatban kérjük benyújtani, kivéve azon dokumentumok esetében, ahol az ajánlati felhívás kifejezetten lehetővé teszi az egyszerű másolatban történő benyújtást. 24. A bírálati szempontok kiegészítéseként ajánlatkérő közli, hogy adható pontszám valamennyi részszempont esetében A pontszámok meghatározásának módszere: az egyes alszempontok értékelésekor a legjobb ajánlat a maximális pontszámot kapja, míg a legrosszabb ajánlat 1 pontszámot kap, a többi ajánlat pontszáma az egyenes arányosság szabályai alapján kerül meghatározásra. Az egyes alszempontokra adott pontszámok ezt követően az adott alszemponthoz tartozó súlyszámmal kerülnek felszorzásra, majd az adott részszemponthoz tartozó valamennyi alszempontnál az így kialakult súlyozott pontszámok ajánlatonként összeadásra kerülnek. Az összességében legelőnyösebb ajánlat az lesz, amely a részszempontok és súlyszámok szorzatai alapján a legmagasabb összpontszámot éri el.

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. 05. 02.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. 05. 02.-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. 05. 02.-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Tiszavasvári Város Önkormányzata 2011. évi fejlesztési feladatai saját erejének

Részletesebben

Egyéb közlemény: Az ellenjegyzés megtörtént. 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

Egyéb közlemény: Az ellenjegyzés megtörtént. 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó

A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0008 A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó Vezetői Információs Rendszer (VIR) szoftver fejlesztése az Ajánlatkérő A Humán TISZK rendszerének továbbfejlesztése a humán szakmák

Részletesebben

3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 65 Ajánlatkérő: Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Beszerzés tárgya: Eljárás fajtája: Hirdetmény típusa: Budapest

Részletesebben

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a100001...

http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a100001... A jogszabály mai napon hatályos állapota 14/2010. (X. 29.) NFM rendelet a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények, a bírálati összegezések és az éves statisztikai összegezések mintáiról A közbeszerzésekről

Részletesebben

Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó

Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Általános keresés: O K Általános keresés Közbeszerzési Értesítő Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2012/2. lapszám 2012/1.

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II.

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II. TÁRGYÁBAN INDÍTOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ NYILVÁNTARTÁSI

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

42/523-333 Fax: 42/523-334

42/523-333 Fax: 42/523-334 RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Szabolcs Volán Zrt. Postai cím: Korányi Frigyes u. 12. Város/Község: Nyíregyháza

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Általános közszolgáltatások

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Általános közszolgáltatások Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 123 Ajánlatkérő: Keszthely Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: 8360 Keszthely, Fő tér 1. Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Hivatalos név: Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÁKK Zrt.) Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község: Budapest

Hivatalos név: Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÁKK Zrt.) Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község: Budapest EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 3. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás X Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés Építési koncesszió

Részletesebben

Tiszacsege közétkeztetés

Tiszacsege közétkeztetés Tiszacsege közétkeztetés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/47 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

X Oktatás Egyéb (nevezze meg): Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást? igen nem X

X Oktatás Egyéb (nevezze meg): Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást? igen nem X EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság IT-121. számú közbeszerzési eljárás Kecskemét, 2012. július 24. 1 Az eljárás alapadatai: Az eljárás tárgya:

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Címzett: főigazgató E-mail: Fax: +36-1-469-4144 Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL):

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Címzett: főigazgató E-mail: Fax: +36-1-469-4144 Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL): AJÁNLATI FELHÍVÁS EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Nyomtatók bérlése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/37

Nyomtatók bérlése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/37 Nyomtatók bérlése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/37 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Bérlet Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

https://195.228.171.34/hkm/viewform.jsp?id=24142/2011

https://195.228.171.34/hkm/viewform.jsp?id=24142/2011 Page 1 of 11 Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítıben történı közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérı a

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság IT-128. számú közbeszerzési eljárás Izsák, 2012. június 18. 1 Az eljárás alapadatai: Az eljárás tárgya: Kerékpárút

Részletesebben

Szennyvíztechnológiai vegyszerek szállítása a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. részére - Eljárást megindító felhívás

Szennyvíztechnológiai vegyszerek szállítása a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. részére - Eljárást megindító felhívás Szennyvíztechnológiai vegyszerek szállítása a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. részére - Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/88 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény

Részletesebben