BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ varos. NYILVrÍNOS ÜLÉS Ilapirelldje

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ varos. NYILVrÍNOS ÜLÉS Ilapirelldje"

Átírás

1 BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ varos POLCrÍRMESTERÉTŐL Békéscsaba. Szem /s1l'áu tér 7. lk,. sz.: IV.S60-2!2009. Előadó: C~enllls ls/ván Mell.: J. pid. le\'élmásolat Hiv. s:.: Postacím: 560/ Pf 112. Te/~roll: (66) 523-SOl Telefax: (66) 523-S04 E~mai/: NYILVrÍNOS ÜLÉS Ilapirelldje Ehlkészítő: Stratégiai-Fejlesztési Osztály Pénzügyi és Gazdasági Osztály Vélcménvczií: Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi BizolIság A döntéshozatal IIlinösítcU többséget igényel! T:irg,y: SanlIán Kft. kéreime :l Széchenyi Ligeti játszótér építési szcrl.ődésénck módosítására Előterjesztés Békéscsaba Mcgyci Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének szeptember 24-en tartandó nyilvános ülésére TisztelI KÖl.Cyiílés! Békéscsaba Mcgyei Jogú Város Önkonnányzata május IS-én szerződést kötött a Somlán Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel (továbbiakban: Somlán Kft.) a Széchenyi ligeti játszótér tervezésére és kivitelezésére. A szerződésben meghatározott vállalkozói díj nettó FI ,- Ft ÁFA = ,- Ft bruttó ar , Ft kanult CS egyéb járulékos költségek = Ft összesen. A vállalkozói díj kifizetése7 egyenlő részben. minden év szeptember 30-án esedékes ( években). 200ó-ban a Somlán Kft. már kérte a vállalkozói díj még hátra lévő bruttó összegének kifizcté sét. de akkor a Tisztelt Közgyülés - a közbeszerzési szabályok betartása miatt - a szerződés módosítását nem hagyta jóvá. A Somlán Kft. által megbizott ügyvédi iroda a mellékelt levelében a Kbl l_ára hivatkozva ismételten kérte a szerződés módosítását. A közbeszerzési tanácsadónk szerint az ügyvédi iroda indoklása helytálló. azaz a bekövetkezett gazdasági változások az ajánlatte\'ö (később vállalkozó Somlán Kft.) lényeges jogos érdekeit sérti. cnnek kö\'clkeztében a szerzödésmódosítás a fizetési feltételek vonatkozásában nem sérti a közbeszerzési törvényt. I 303. ~ A fe1l:k csak akkor módosílhatják a szerzödésnek a felh ívás. a dokumentáció feltételei. illetőleg az aján" lat latlalma alapján meghatározott részét. ha a szerzödéskötesl kövctöen - a szcrzödéskötéskor előre nem lálható ok következteben beállott körülmén) miatt a szerzödes valamelyik fel lényeges jogos érdekéi séni.

2 2 Megvizsgáltuk a még hátralévő részletek eg),összegü kifizctéscnck Imtás{tt az önkormányzat köhségvetésére. Mcgállapitolluk. hogy fl évi törlesztő részleten felül a bruttó árból még Ft. a kamut és egyéb járulékos költségekböl Ft kifizetése van hátra ( évekre). A szerzödés fizetési fcltételeinek olyan módosítása. miszerint kifizet nénk a hátralévő bruttó Ft-ot. a következő évek költségvetését mentesítené a Ft kamat és egyéb járulékos költségek alól. A bruttó ,- FI kifizetése - a évi költségvetési rendelet módosításával, az általános tartulékbóllcljcsíthetö. A Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság szeptember 14-i üléscn alkotott véleményét jelen előteljesztéshez csatoljuk. A döntés végrehajtásában közreműködő felelős hivatali egység: Stratégiai- Fejlesztési Osztály, Pénzügyi és Gazdasági Osztály HATAROZATI,JAVASLAT: I. változal: Békéscsaba Megyei Jogu Város Önkonnányzat Közgyűlése a Somlán Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel a Széchenyi ligeti játszólér lervezésére és kivitelezésére május IS-en kötöt! szerződés módosítását oly módon jóváhagyja. amely szerint a brunó vállalkozói dij még ki nem fizetett leljes összege szeplember 30-ig egy összegben kifizetésre kerüljön. Az előirányzat-változás miatt a évi köhségvelési rendeletet módositani szükséges, melynek fedezete az általános tartalék. A közgyülés felhalalmazza Vantara Gyula polgánnestert a szükséges intézkedések megtételére. 2. változat: Békéscsaba Megyci Jogu Város Önkormányzat Közgyülése a Somlán Kereskedelmi és Szolgáltaló Kft-vel a Széchenyi ligeti játszótér tervczésére és kivitelezésére május IS-én kötött szerződés módosítását nem hagyja jóvá. Felelős: Vantara Gyula polgármester Határidő: szeptember 30 Béké.\"c.\"aba, szeptember 10. Vantara Gyula polgármester Pénzügyi:.

3 Hargitai - Mezőfi Ügyvédi Iroda I Rechtsanwallskan'llei I Attorney 31 Law F.' '-"'" ' JÚN15. ~1.-E7 ~. R~ '. (JL<.0,. ~f dr. Hargitai László ügyvéd dr. Hargitainé dr. Mezőfi Andrea ügyvéd Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Valltara Gyula Úr Polgármester részére Békéscsaba, Szent István tér 7. Budapest, Ikt.sz. /2009 Tárgy: Kht szerint szerződés módosítás kezdeményezése Tiszte~t Po~gárZIJester Úr! Hivatkozom a október 25-i VI~293/2006 sz. levelére, amelyben válaszolt ügyfelem a Somlán Kft október 19-én kelt levelére. Akkori levélváltásunk alapján nem került sor a vonatkozó közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésünk módosítására. Mint az közismert, idöközben - a bekövetkezett világgazdasági válság hatására - jelentősen változtak a deviza árfolyamok. A fennálló szerződés teljesitéséhez társaságunk deviza alapú hitelt vett fel. A júniusában K&H Bank által folyósított hitelösszeg ,- CHF. Ez, az akkori 150,60 Ft-os árfolyamon, :t volt. Azóta kétszer történt törlesztés, igya jelenlegi hitelállomány ,- CHF. Ha a május 25-1 MNB középárfolyammal számolunk - ez 185,05 Ft - fennmaradt , -" Ft két év törlesztése után. Ráadásul nem MNB középárfolyamon tartozunk, hanem eladási árfolyamon, és igya hitel összege a mai napon sincs 201M Ft alatt, sőt azt jelentósen meghaladja. Minthogy Önkormányzatuk forintban fizet, a hátralévő évek során prognosztizálhatóan tovább halmozódó veszteséggel kell szánolnunk árfolyamváltozásból illetve infláci6ból eredően. Hangsúlyozzuk a évig tartó futamidőt, aminek ilyen bizonytalan világ- és hazai gazdasági környezetben elviselhetetlenül messze van még a vége. H II IS BudalXst BudoOrsi ut 4-IS B Iph. Ill. em 201A Tel: (36 l) 3651(145 Fax: (36 1) Mobil:(j6)30 941S451

4 Amint emlékezetes, a játszótér átadása után ban a hivatkozott levélváltásunk alapján nem sikerült megoldást találni arra, hogy - mivel a teljes műszaki átadás megtörtént, a számlát a teljes összegről ki kellett állítanunk - a teljes ÁFA tartalmat be kellet fizetni az APEH-nek. így megoldatlan maradt az, hogya teljes beruházást meg kellett finanszírozni, a teljes ÁFA tartalmat befizetni, jóllehet önkormányzatuk a decemberi átadáshoz képest először szeptemberében fizetett. Akkor az ÁFA kölön történő kifizetését nem tartották lehetségesnek. Ilyen amiben előzmények után következett be veszteségeink tovább halmozódnak. a jelenlegi helyzet, A Kbt szerint a felek csak akkor módosíthatják a szerz6désnek a felhívás, a dokumentáció feltételei, illetőleg az ajánlat tartalma alapján meghatározott részét, ha a szerződéskötést követően a szerzé5déskötéskor előre nem látható ok következtében ~ beállott körülmény miatt a szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti. A fenti rendelkezés alapján szerződésmódosításunk törvényes feltételei fennállnak. A szerződéskötést követően tört ki a világgazdasági válság, mintegy %-os árfolyamveszteséget okozva. A szerződéskötéskor az nem volt előre látható, hogy ilyen mértékű lesz az árfolyamváltozás és még nem tudhatjuk, hogya forint visszaerősödése a korábbi súlyosabb helyzet időszakához képest mennyire tekinthető véglegesnek. Az, hogya deviza árfolyam változása a beruházás megfinanszirozására tekintettel - amihez az akkor szerződött fizetési feltételek mellett a hitelfelvétel elengedhetetlen volt olyan ok, aminek következtében beállott körülmény társaságunk lényeges jogos érdekét sérti aligha szorul magyarázatra. Mindezekre tekintettel kérjük a szerzödés m6dosítását úgy, hogy a fizetés ütemezésének megváltozása a kérdéses hitel futamidőt lényegesen le tudjuk rövidíteni a további veszteségek elkerülése érdekében. Szíves sürgős Tisztelettel: válaszát várva, IIAAGITA1 MEZÖfl UGYVEOIlROOA OA. HARGITAI LASlUi iigy.oéd 1118 ~;IeSI.8IxblY.si':' B. Ipil la. em. 20JA TelJF;u; (35-\) (JS-l) S Mellék~et: ügyvédi meghatalmazás - kézbesitve - dr. Hargitai Lász~ó ügyvéd kül~ere5kedelmi és biztositasi szakjogász, hivatalos közbeszerzési tanácsad6 2,: \loo"ocalu.'pol;i.~~t.~k6)1.<be

5 ÜGYVÉDI MEGI IATALMAZÁS Alulírott Dr. Samlán György ügyvezetö igazgató a Somlán Kft. képviseletében meghatalmazom a Hargitai-Mezőfi Ügyvédi Irodát (I I 18. Bp. Budaörsi út B. Iph A). Az ügy Dr. Hargitai László ügyvéd ellátása mellett. hogy társaságunk és Békéscsaba Megyci Jogú Város Önkormányzata (Békéscsaba, Szent István tér 7.) között nevezett Önkonnányzat október 25-i VI-293f2006 sz. levelével megválaszolt, a vonatkozó közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerzödésünkkcl kapcsolatos vitás ügyünkben jogi képviselöként teljes jogköjtel eljárjon. A jelen meghatalmazás visszavonásig érvényes. Budapest, június Oll,.. "-.~"" Meghala,?1~GU A meghatalmazást elfogadom: HARGITA1 MEZÖFI ÜCYvEOllRODA OR. HARGITAI LÁSZlÓ ~ iig.,...>9:l /'~ 11188udll;lest. BlJd:lóIsH:1 ~ 18.B. -:::::---~ TelJF,;oc {36-1) 365 1C44.Y... (J6.1~5-'O'S tpn.1il.em.2oia

6 Békéscsaba Megyei Jogú Varos Önkormányzat Közgyűlésének Városfejlesztési Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. KIVONAT a Városfejlesztési Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság szeptember t S-i nyilvános ülésének jeg)'zőkönyvéből Tárgy: Somlán Kft. kéreime a Széchenyi ligeti játszótér épílési szerzödésének módosítására 176/2009. (IX.lS.) VKMB határozala 7 igen egyhangú szavazaual Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzat Közgyiilésének Városfejlesztési, Kömyezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága az alábbi határozat elfogadását javasolja a közgyűlésnek: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkomlányzat Közgyülése a Somlán Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel a Széchenyi ligeti játszótér tervezésére és kivitelezésére május 15 én kötött szerződés módositasát nem hagyja jóvá. Felelős: Vantara Gyula polgánnester Határidő: szeptember 30. A kivonat hiteléül: (./ ~...u.."l Bondárné Viczián Anikó Bizottsági tilkar Kmf. \ ~._) Dr. Ferenczi Attila s.k. elnök

7 KIVONAT Békéscsaba i\lcgyci JOgll Város Önkorm:'myzat KözgyűlésénekCaZd~ISI\gi, Költségvetési és Pénzügyi llizottsága szeptember J4-i nyilvános ülése jcgyzőkiinyvébő) Tárg\': Soml:ín Krt. kéreime il S1"..échcnyi ligeti j:itszótér él)ítési szerződésének módosítására A Bizottság 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: (IX.14.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizotlság l-:latározat Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági. Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Kőzgyűlésnek: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkomlányzat Közgyűlése a Somlán Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vci a Széchenyi ligeti játszólér tervezésére és kivitelezésére május 15-én kötött szerzödés módosítását oly módon jóváhagyja. amely szerint az elörehozott kifizctés miatti kamat-bcvétel összegével csökkcnlett bruttó vállalkozói díj még ki nem fizetett teljes összege szeptember 30-ig egy összegben kífizetésre keriiljön. Az elöirányzat-változás miatt a évi költségvetési rendeletet módosítani szükséges, melynek fedezete az általános taj1alék. A közgyűlés felhatalmazza Vantara Gyula polgárnlestert a szükséges intézkedések megtételére. Felelős: Vantara Gyula polgármester Határidő: szeptember 30. Kmf. Fodor Lajos sk. a bizottság elnöke

BÉKÉSCSABA MEGYEJJOGÚ VAROS

BÉKÉSCSABA MEGYEJJOGÚ VAROS BÉKÉSCSABA MEGYEJJOGÚ VAROS JEGYZŐjÉTŐl Békéscsaba. Szelll istván lé,. 7. lk!. sz.: XIV 336/2009 Előadó: Kis Béla Mell.: 5 db térkép melléklet Hiv. sz.: Postacím: 560/ Pf 112. TelefoIl: (66) 523-802 Telefax:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEG YEI JOGÚ VÁROS TANAcSNOKÁTÓL

BÉKÉSCSABA MEG YEI JOGÚ VÁROS TANAcSNOKÁTÓL BÉKÉSCSABA MEG YEI JOGÚ VÁROS TANAcSNOKÁTÓL Békéscsaba. Szem ISl\'lÍn ter 7. Ikl. s=.: 11/.2/1-6/2010. Elöadó: Dr. Tógye I1diko Mell.: - Postacím: 560/ Pf 112. Telefon: (66) 523-800 Telefax: (66) 523-804

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2010. január 18-án tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. április 24-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. április 24-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. április 24-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András polgármester

Részletesebben

1. Pénzügyi / költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések

1. Pénzügyi / költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2013. március 27-én 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. június 27-i ülésére

E LŐ T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. június 27-i ülésére 4790-1/2012. E LŐ T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. június 27-i ülésére Tárgy: Folyószámla-hitelkeret és munkabérhitel felvétel szerződés felülvizsgálata Előterjesztő:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 12-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 12-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 12-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Tájékoztató a Tiszavasvári Strandfürdő Kft. által üzemeltetett Szentmihályi

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. Készült a 2011. január 19. napján tartandó képviselő-testületi ülésre.

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. Készült a 2011. január 19. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2011. január 19. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Tárgy: Javaslat idegenforgalmi adó bevezetésének átengedéséről Fővárosi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2008. január 21-én a Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsággal

Részletesebben

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. február 02-i soron kívüli nyílt üléséről

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. február 02-i soron kívüli nyílt üléséről Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5137 Jászkisér, Fő út 7. E-mail: jaszkiser@vnet.hu Tel.: 57/550-130 Fax: 57/550-120 Ikt. sz.: 13-5/2015 Je gyz őkönyv. Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2013. január 23-i ülésén elhangzottakról

JEGYZŐKÖNYV. Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2013. január 23-i ülésén elhangzottakról 2636-1/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2013. január 23-i ülésén elhangzottakról Jelen vannak: Dr. Csarnó Ákos elnök Dr. Misz Mihály tag Pál

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010.(II.11.) sz. rendelete. Bucsa Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatáról

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010.(II.11.) sz. rendelete. Bucsa Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatáról Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010.(II.11.) sz. rendelete Bucsa Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatáról Bucsa Község Önkormányzata a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2014. január 9-én 9.00 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal kistermében

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2., /Fax: 06-99-360-012, e-mail: polgarmester@nagycenk.

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2., /Fax: 06-99-360-012, e-mail: polgarmester@nagycenk. Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2., /Fax: 06-99-360-012, e-mail: polgarmester@nagycenk.hu S Ü R G Ő S S É G I E L Ő T E R J E S Z T É S 8. N A P I R E N D I P

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2015. május 14-én 9.30 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal kistermében

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 25.-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2015. évben indítandó közbeszerzési eljárásaihoz közbeszerzési tanácsadó

Részletesebben

Szentesi Hitelszövetkezet

Szentesi Hitelszövetkezet Szentesi Hitelszövetkezet 6600 Szentes, Apponyi tér 12. Tel: (63) 510-195, Fax.: (63) 444-574 Adószám:11098137-1-06 SZENTESI HITELSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZAT A Hitelszövetkezet Igazgatósága a 110/2012.(10.10.)

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. - a Közgyűléshez

TÁJÉKOZTATÓ. - a Közgyűléshez NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TElEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VEJL/238-2/2014. Ügyintéző

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Bugyi Nagyközség Önkormányzata 2347 Bugyi, Beleznay tér 1. Tel.: 29-547-502, Fax: 29-348-464 J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült, a Bugyi Polgármesteri Hivatalban a helyi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 2. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 28.) Határozatok: 9/2013. 15/2013. Kt. hat

NYÍLT ÜLÉSE. 2. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 28.) Határozatok: 9/2013. 15/2013. Kt. hat Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 2. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 28.) Határozatok: 9/2013. 15/2013. Kt. hat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében.

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Balogh

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 4/2014. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. március 26. napján megtartott R E N D E S K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1 Fertőd Város

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dozmat Község képviselő-testületének 2014. november 11-én megtartott testületi ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dozmat Község képviselő-testületének 2014. november 11-én megtartott testületi ülésén DOZMAT KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSE JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. november 11-én megtartott testületi ülésén Helye: Dozmati Faluház Jelen vannak: Horváth Ádám Csongor polgármester, Dankovics Norbert képviselő,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 12-én 10.30 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 12-én 10.30 órakor megtartott üléséről Ügyszám: 1/8-21/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 12-én 10.30 órakor megtartott üléséről Ülés helye: Jelen vannak: Ajkai Közös Önkormányzati

Részletesebben

BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6.

BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6. BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6. Ikt. sz.: 23/2014. NYIL V ANOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! Tárgy: ALAPÍTÓI DÖNTÉS A Békéscsaba Vagyonkezelő

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete. J e g y z ő k ö n y v

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete. J e g y z ő k ö n y v Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete J e g y z ő k ö n y v Készült Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. június 12-i rendkívüli n y i l v á n o s üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

M E G H Í V Ó NAPIREND

M E G H Í V Ó NAPIREND FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14.-én (kedd) 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó RENDKÍVÜLI ülésére

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 9/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 20-án 11.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 62/2013.(IV. 30.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc

Részletesebben