Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal"

Átírás

1 Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. Tel: 22/ Fax: 22/ web: Ügyszám: 02/60-18/2010. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK FŐJEGYZŐJE, CÍMZETES FŐJEGYZŐJE, KÖRJEGYZŐJE, JEGYZŐJE SZÉKHELYÉN Tisztelt Főjegyző, Címzetes Főjegyző, Körjegyző, Jegyző Asszony/Úr! A képviselő-testületi ülések jegyzőkönyveiben foglaltak áttekintése során gyakran tapasztaljuk, hogy a testületek az általuk alkotott, a szervezeti rendet és működést meghatározó rendeletükben foglaltakat mellőzik. Célszerű, ha a képviselő-testület tagjai részére a jegyző a szervezeti és működési szabályzatot átadja, így lehetőség nyílik az igények összegyűjtésére, amely alapján olyan SZMSZ alkotható, illetve az SZMSZ úgy módosítható, hogy a testület a szabályozásnak megfelelően működjék. Fontos érdek fűződik ahhoz, hogy a képviselő-testületek által kötött szerződések az önkormányzat érdekeit szolgálják, ezért felhívom a figyelmet a szerződés-kötésről szóló döntések megfontolt meghozatalára, a szerződések nyilvánosságára. A továbbiakban egyes jogszabályok helyes alkalmazására hívom fel a figyelmet. I. A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában foglaltak alkalmazása A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) a helyi önkormányzás általános szabályai között három kiemelkedően fontos önkormányzati jogot deklarál: az önállósághoz való jogot, a demokratikus helyi hatalomgyakorlás jogát, valamint az önkormányzati jogok bírósági védelmének jogát. Az önállóság egyik garanciáját tartalmazza az Ötv. 18. (1) bekezdése, mely szerint a képviselő-testület a működésének részletes szabályait a szervezeti és működési szabályzatában (a továbbiakban: SZMSZ) határozza meg.

2 2 Az Ötv. az önkormányzatok szervezetére és működésére vonatkozó legfontosabb, legalapvetőbb szabályokat állapítja meg, ezzel lehetőséget biztosít a szervezet kialakításának szabadságához és a működés helyi szabályozásához. A képviselő-testület az SZMSZ-ről szóló rendeletében dönt többek között bizottsági szervezetéről, a bizottságok feladatairól, a képviselő-testület működését érintő részletes szabályokról, így például az ülések (rendes és rendkívüli) összehívásáról, az ülés vezetésének szabályairól, az előterjesztések módjáról, idejéről, a szavazás módjáról, különösen gépi szavazás esetén, meghatározza a képviselő-testületi ülések számát, a bizottság által előterjesztendő ügyek körét, a rendeletek kihirdetésének módját, stb. Az Ötv. arról is rendelkezik, hogy az SZMSZ rendelet, azaz jogszabály. A helyi önkormányzatok a jogállam részei, a jogszabályokat be kell tartaniuk, döntései, működésük nem lehetnek jogszabállyal ellentétesek. Mindezekből az következik, hogy az SZMSZ-ben foglaltak a képviselő-testületre kötelező erejűek. Gyakran tapasztaljuk, hogy a képviselő-testületek a saját maguk alkotta szabályokat nem tartják be. Mind működésük, mind döntéseik során mellőzik az SZMSZ vonatkozó rendelkezéseit. Felhívjuk a figyelmet, hogy a jövőben nagyobb gondot fordítsanak az SZMSZ-ben szabályozottak szerinti működésre. Amennyiben azt tapasztalják, hogy az SZMSZ előírásai túl szigorúak,vagy az abban foglaltak alkalmazása nem segíti a hatékony feladatellátást, akkor lehetőség van az SZMSZ-ről szóló rendelet módosítására, természetesen a törvényi kereteken belül. II. Többcélú kistérségi társulás társulási tanács tagjának helyettesítése A társulási tanácsok polgármester tagjainak helyettesítésével összefüggésben az alábbiakra hívom fel figyelmüket. A Tktv. 5. (2) bekezdése szerint a társulási tanácsot a társulás tagjainak polgármesterei alkotják. A polgármester helyettesítésének rendjéről a képviselőtestület rendelkezik. A fenti jogszabályi rendelkezést értelmezve tehát a helyettesítés rendjét a polgármester akadályoztatása esetén nem maga a polgármester határozza meg, hanem arról a képviselő-testület hoz döntést. Ez jelenti egyrészt azt, hogy a polgármestert a tanácsban nem helyettesíti automatikusan az egyébként más ügyekben helyettesítésére, munkájának segítésére megválasztott alpolgármester. Másrészt pedig azt, hogy akár egyedi, akár általános meghatalmazást is adhat a képviselő-testület valamely tagjának, vagy az alpolgármesternek. Amennyiben a helyettesítés rendje a társulási megállapodásban rögzített, az a hatályos megállapodás alapján az új képviselő-testület ismételt döntését nem igényli. Abban az esetben, ha a megállapodás helyettesként a mindenkori alpolgármestert jelöli meg, de ettől a testület a jövőben el kíván térni, akkor azt csak a társulási megállapodás módosítását követően teheti meg.

3 3 Felhívom figyelmüket az előzőekkel összhangban arra is, hogy a társulási tanácsok a társulási megállapodásban foglaltak alapján társulásra ruházott önkormányzati feladat-és hatáskörökben hoznak döntést, ezért helyettesként jegyző nem járhat el. III. A képviselő-testület által kötött polgári jogi szerződések A helyi önkormányzatok jellemzően közhatalmi jogosítványokat gyakorolnak, szervezik, szabályozzák és igazgatják a helyi közügyeket, ugyanakkor, mint jogi személyek a polgári jog jogalanyai is. Az önkormányzatok illetve az önkormányzati jogosítványokat gyakorló képviselőtestület (Ötv. 2. (2) bekezdés) feladataik ellátása során különböző (vállalkozási, megbízási, adásvételi, stb.) szerződéseket kötnek. Tapasztalataink szerint a képviselő-testületek szerződéskötésről szóló határozatai sok esetben tartalmilag hiányosak, nem tesznek különbséget szerződéskötés és az általuk jóváhagyott szerződés-tervezet aláírása között. A szerződés megkötése a képviselő-testület hatásköre, természetesen e hatáskörét is átruházhatja bizottságára, vagy a polgármesterre. Az átruházás azonban jellemzően nem korlátlan, még a nagyobb önkormányzatok is csak meghatározott értékhatár alatt ruházzák át ezen jogosítványukat. Amennyiben a szerződés megkötéséről a képviselő-testület dönt, nem elégséges az a határozati tartalom, mely szerint az általa meghatározott természetes vagy jogi személlyel (jogi személyiség nélküli gazdasági társasággal) szerződést köt meghatározott díj, ár ellenében. A szerződés kötéséhez hozzá tartozik az adott szerződés lényeges tartalmi elemeinek meghatározása is, így különösen a teljesítés mennyiségi, minőségi meghatározása, a teljesítés helye, ideje, a késedelmes teljesítés jogkövetkezményei, a fizetés ideje, módja, a késedelmes fizetés jogkövetkezményei, stb. Nem kevésbé fontos a konkrét szerződés tárgya függvényében egyes speciális feltételekben való megállapodás (pl. visszavásárlási jog, jótállás). Ha ezekben a kérdésekben a képviselő-testület nem dönt, akkor gyakorlatilag a szerződési feltételeket a polgármester és a másik szerződő fél állapítja meg, önkormányzati szempontból nézve a szerződést a polgármester köti, holott erre felhatalmazása nincs. A polgármester arra jogosult, hogy mint a képviselő-testület képviselője (Ötv. 9. (1) bekezdés) a szerződést aláírja. A fentiek alapján tehát akkor jár el az Ötv.-ben foglaltaknak megfelelően a képviselőtestület, ha szerződéskötési szándék esetén az előterjesztett szerződés-tervezetről dönt. Amennyiben valamely oknál fogva szerződés-tervezetet az előterjesztés nem tartalmaz, úgy a képviselő-testületnek határozatában a szerződés minden lényeges tartalmi eleméről döntenie kell. Hasonló hiányosságot tapasztalunk hitelfelvétel esetén is. A hitelfelvételről szóló képviselő-testületi határozatok egy része csupán a hitel összegét tartalmazza. Nem a képviselő-testület dönt a hitelt folyósító pénzintézetről, a visszafizetés ütemezéséről, esedékességéről, a kamat mértékéről, a fedezet meghatározásáról, stb.

4 4 A hitel összege és annak járulékai függvényében közbeszerzési eljárás lefolytatása is szükséges lehet. Felhívjuk a figyelmet, hogy a képviselő-testület által meghatározott értékhatár feletti hitelfelvétel melyről az SZMSZ-ben célszerű dönteni a képviselő-testület kizárólagos hatásköre, így a hitelfelvételre irányuló szerződés teljeskörű tartalmának meghatározása is. A fentieket kell alkalmazni készfizető kezesség vállalásakor is. Nem lényegtelen továbbá, a hitelfelvételről szóló döntés előtt a kötelezettségvállalással kapcsolatos, az Ötv. 88. (2) bekezdésében foglaltak teljesítésére vonatkozó számítások elvégzése. A határozatban utalni kell arra is, hogy a hitelfelvétel az Ötv. 88. (2) bekezdésében foglaltaknak megfelel-e. IV. Az önkormányzatok által kötött szerződések nyilvánossága A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Avtv.) 19. (1)-(2) bekezdése arra kötelezi az önkormányzatokat mint közfeladatot ellátó szerveket, hogy biztosítsák feladataikra vonatkozóan, de különösen az önkormányzati költségvetésre és annak végrehajtására, az állami és önkormányzati vagyon kezelésére, a közpénzek felhasználására és az erre kötött szerződésekre, a piaci szereplők, a magánszervezetek és személyek részére különleges vagy kizárólagos jogi biztosítására vonatkozóan a közvélemény pontos és gyors tájékoztatását, illetve ezeket az adatokat közzé- vagy más módon hozzáférhetővé tegyék. Az Avtv ának (2) bekezdése, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 81. -ának (4) bekezdése szerint is az önkormányzati költségvetés terhére az önkormányzattal szerződő fél gazdasági tevékenysége keretében kötött szerződésekre vonatkozó adatok nyilvánosak. A Ptk ának (3) bekezdése szerint nem minősül üzleti titoknak a személyek gazdasági tevékenységével összefüggő, az önkormányzati vagyon birtoklásával, használatával, hasznosításával, az ilyen vagyont érintő bármilyen jog megszerzésével kapcsolatos adat. Azok a természetes személyek és gazdálkodó szervezetek, akik illetve amelyek az állammal vagy önkormányzattal bármiféle üzleti kapcsolatba kerülnek, kötelesek gazdasági tevékenységük adatainak nyilvánosságra kerülését eltűrni, mégpedig olyan mértékig, hogy a közvagyonnal való gazdálkodás, a közpénzek felhasználása ellenőrizhető legyen. Vagyis az önkormányzattal kötött polgári jogi szerződés adatai közérdekű adatok, és üzleti titokra hivatkozással sem zárhatóak el a nyilvánosság elől. Az adatvédelmi biztos álláspontja szerint e nyilvános adatkörbe tartozik a szerződő fél megnevezése, a szerződés ellenértéke, valamint a szerződés feltételei (pl. az ellenérték megfizetésének ütemezése, kedvezmények nyújtása a másik fél részére, egyes jogokról való lemondás, stb.).

5 5 A szerződés feltételei azonban csak annyiban lehetnek nyilvánosak, amennyiben nem eredményezik pl. a technológiai eljárásokra, a műszaki megoldásokra, a gyártási folyamatokra, a munkaszervezési és logisztikai módszerekre, továbbá a know-how-ra vonatkozó adatokhoz való hozzáférést. Az Avtv. célja, hogy az önkormányzat pénzügyei, gazdálkodása átlátható, nyomon követhető legyen. A közérdekű adatok megismerése előtt csak meghatározott törvényi korlátok állhatnak (Avtv. 19. (3) bekezdése), illetve azok a személyes adatok (természetes személyekre vonatkozó adatok) nem ismerhetők meg, amelyek olyan személyekre vonatkoznak, akik nem gazdasági tevékenységük keretében kerülnek pénzügyi kapcsolatban az önkormányzattal (pl. szociális segélyezés, munkabér-kifizetés, munkavégzéshez kapcsolódó egyéb juttatás kifizetése, önkormányzati bérlakás bérének megfizetése, stb.). A fentieknek megfelelően tehát az önkormányzat pénzügyeiről bárki tájékozódhat az önkormányzatnál, akár olyan mélységben is, hogy a számlákat, kifizetési bizonylatokat is megismerheti. Az Avtv a határozza meg a közérdekű adatigénylés eljárási szabályait, eszerint az adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentumrészről az igénylő másolatot kaphat, költségtérítés kizárólag a másolatkészítésért állapítható meg. Az igény teljesítésének megtagadásáról, annak indokaival együtt értesíteni kell az igénylőt. A törvényi előírásokon túl a közfeladatot ellátó szerveknek a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő szabályzatuk (Avtv. 20. (8) bekezdés) szerint kell eljárniuk. E kérdéskörhöz kapcsolódik az államháztartásról szóló évi XXXIII. törvény 15/B. -ában foglalt nyilvánosságra hozatali kötelezettség, mely szerint a nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megszerzését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetén annak időtartamát, valamint az említett adatok változásait közzé kell tenni a szerződés létrejöttét követő hatvan napon belül. A szerződéseket az önkormányzat hivatalos lapjában vagy honlapján kell közzétenni. Természetesen ez nem jelenti a nettó ötmillió forint alatti szerződések nem közérdekű adatok, így ezek megismerésére az előzőekben leírtak irányadók Itt hívjuk fel a figyelmet az elektronikus információszabadságról szóló évi XC. törvényben foglaltak végrehajtására. A törvény előírásai szerint az önkormányzatot közzétételi kötelezettség terheli a törvény mellékletében megállapított általános közzétételi lista adatai vonatkozásában. Az általános közzétételi lista iránymutatást ad az adatok frissítésére is. Aktuális a szervezeti, személyzeti adatokban bekövetkezett változások azonnali átvezetése. Az általános közzétételi lista adatait az önkormányzat honlapján kell közzétenni.

6 6 V. Helyi építési szabályzat alkotása, módosítása Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) a települési önkormányzat feladataként jelöli meg a településrendezési feladatkör ellátását (Étv. 6. (1) bekezdés). A településrendezés célja a települések terület-felhasználásának és infrastruktúra-hálózatának kialakítása, az építés helyi rendjének szabályozása, a környezet természeti, tárgyi és épített értékeinek fejlesztése és védelme, továbbá az országos, a térségi, a települési és a jogos magánérdekek összhangjának megteremtése, az erőforrások kíméletes használatának elősegítése (Étv.7. (1) bekezdés). A településrendezés feladata a település területének, telkeinek felhasználására és beépítésére vonatkozó helyi szabályok kialakítása. Ezen feladat végrehajtásának eszköze a helyi építési szabályzat és szabályozási terv, melyről a képviselő-testület rendeletet alkot. Annak érdekében, hogy a helyi építési szabályzat a törvényben foglalt elvárásnak megfeleljen az Étv. 9. -a a rendelet alkotását előzetes eljáráshoz köti (előzetes véleményezési eljárás, véleményezési eljárás, egyeztető tárgyalás, közzététel, főépítészi záró vélemény). Az előzetes eljárás lefolytatása nélkül a rendelet nem alkotható meg. Ez a szabály a rendelet módosítására is vonatkozik, mely alól csak a 9. (10) bekezdésében meghatározott esetek a kivételek. Gyakran előfordul, hogy a képviselő-testületek pályázat benyújtásával összefüggésben vagy potenciális befektető érdekében illetve egyéb okból a helyi építési szabályzatról szóló rendeletüket a 9. -ban foglaltak mellőzésével módosítják. Felhívom a figyelmet, hogy az előzetes eljárás lefolytatása nélkül alkotott rendeletek törvénysértőnek minősülnek, melyeket az Alkotmánybíróság eddig következetesen megsemmisített. Fontos szabály, hogy az elfogadást követő 10 munkanapon belül a polgármesternek gondoskodnia kell az építési szabályzat és a figyelembe nem vett vélemény indokolásának az önkormányzat honlapján történő közzétételéről, továbbá meg kell küldenie a véleményezésben részt vett államigazgatási szerveknek valamint az állami főépítésznek (Étv. 9. (8) bekezdés). Új szabály, hogy a képviselő-testület által elfogadott helyi építési szabályzat az Étv. 9/A. és 9/B. -ában meghatározott esetek kivételével legkorábban a megállapításától számított harmincadik napon léptethető hatályba (Étv. 9. (7) bekezdés). A helyi építési szabályzatot azok összes munkarészével, a véleményezési eljárás dokumentumaival, a főépítész véleményével együtt a képviselő-testület üléséről készült jegyzőkönyv felterjesztésével egyidejűleg tizenöt napon belül a jegyző köteles megküldeni a közigazgatási hivatalnak (Étv. 9. (12) bekezdés). Az ismertetett szabályokat a helyi építési szabályzaton túl egyéb településrendezési eszköz esetén is alkalmazni kell.

7 7 VI. Közérdekű bejelentéssel kapcsolatos eljárás A Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (a továbbiakban: felügyelőség) jelezte hivatalomnak, hogy a jegyzők egy része helytelen gyakorlatot folytat a közérdekű bejelentésekkel kapcsolatban. Rendszeresen előfordul ugyanis, hogy tartalma szerint közérdekű bejelentésnek minősülő beadványokat, (pl. egy üzem szennyezi az élővizet, hulladékot helyeznek el természetvédelmi területen, stb.) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. tv. (Ket.) 22. (2) bekezdésére hivatkozva tesznek át a felügyelőségre, mint a kérelem elintézésére hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz. A közérdekű kérelmekkel, panaszokkal és bejelentésekkel kapcsolatos eljárást a évi XXIX. törvény (továbbiakban: Tv.) szabályozza, mely eljárás azonban nem tartozik a Ket. hatálya alá. Közérdekű kérelem, panasz és bejelentés kapcsán kizárólag a Tv. rendelkezései irányadóak, melyek az eljárási szabályokat is tartalmazzák. A Tv (3) bekezdése szerint a közérdekű bejelentés olyan körülményre hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása, illetőleg megszüntetése a közösség vagy az egész társadalom érdekét szolgálja. A közérdekű bejelentés javaslatot is tartalmazhat. A közérdekű bejelentés tehát mindig valamilyen visszásságra hívja fel a figyelmet, nem a bejelentő saját, közvetlen érdekeit szolgáló eljárás indítása a célja. A hivatkozott jogszabályhely (4) bekezdése értelmében közérdekű bejelentéssel bárki szóban, írásban vagy elektronikus úton fordulhat a tárgykörben eljárásra jogosult szervhez. A szóbeli bejelentést az eljárásra jogosult szerv köteles írásba foglalni. Ha a közérdekű bejelentést nem az eljárásra jogosult szervhez tették meg, azt nyolc napon belül oda át kell tenni. Az áttételről a bejelentőt egyidejűleg értesíteni kell a Tv (5) bekezdése értelmében. Fentiek alapján amennyiben közérdekű bejelentést nyújtanak be a jegyzőhöz és a jegyző megállapítja, hogy az eljárásra nem jogosult, úgy a Tv (5) bekezdésére hivatkozva a közérdekű bejelentést egy kísérőlevéllel nem végzéssel kell áttenni. Mindezzel egy időben az áttételről szintén levélben kell értesíteni a bejelentőt. Ha a jegyző jogosult az eljárásra, úgy a Tv. rendelkezései szerint kell a vizsgálatot lefolytatni. Amennyiben a vizsgálat során jogszabálysértést állapít meg a hatóság, úgy helye van hivatalból történő eljárás lefolytatásának is. Ebben az eljárásban azonban a bejelentő nem minősül ügyfélnek, tekintettel arra, hogy az nem érinti a jogát, jogos érdekét. A Legfelsőbb Bíróság a Kfv. III /2009/7. számú eseti döntésében foglalkozott a közérdekű bejelentés szabályaival. A Legfelsőbb Bíróság kifejtette, hogy a közérdekű bejelentés nem minősül a Ket. szerinti kérelemnek, ugyanakkor közérdekű

8 8 bejelentést követően, annak vizsgálata kapcsán sor kerülhet hivatalból történő eljárás lefolytatására. A bírósági döntés indokolása szerint a közérdekű bejelentés lényege az, hogy az valamely harmadik fél által elkövetett jogszabálysértésre tekintettel amely nem feltétlenül a bejelentőnek okozott jogsérelmet a harmadik fél elleni eljárás lefolytatását célozza. Ez az eljárás azonban nem a bejelentő (vagy más) jogsérelmének reparálására irányul (a jogsérelem léte nem feltétel), csak a köz érdekében alkalmazott szankciók, jogkövetkezmények (tipikusan bírság kiszabása) megállapítására irányuló hivatalból induló eljárás kezdeményezését jelenti, amely a jogsérelmet ha van egyáltalán legfeljebb közvetve, áttételesen (és részben) orvosolhatja. Amennyiben tehát a Ket. 22. (2) bekezdése alapján történik a közérdekű bejelentések áttétele, ez azt a téves feltételezést keltheti a bejelentőkben, hogy Ket. szerinti kérelmüket teszik át a hatáskörrel, illetékességgel rendelkező hatósághoz, mely az áttétel alapján kérelemre hatósági eljárást fog lefolytatni. Mindezekre tekintettel kérem, hogy a jövőben a közérdekű kapcsolatban a Tv. rendelkezései szerint szíveskedjen eljárni. bejelentésekkel VII. Vis maior támogatás A A vis maior támogatási igényekkel kapcsolatban felhívom a figyelmet a vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló 232/1996. (XII. 26.) Kormányrendelet alkalmazására. A Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság jelezte hivatalomnak, hogy az önkormányzatok a vizek kártételeiről, illetve azok elleni védekezésről nem minden esetben értesítik a vízügyi igazgatóságot. Ennek következtében előfordul, hogy a vis maior támogatási igények benyújtását követően szerez tudomást a vízügyi igazgatóság a védekezésről. A hivatkozott Kormányrendelet pontja szerint védekezés: az élet- és vagyonbiztonság érdekében, az árvíz, a belvíz kártételeinek megelőzését, elhárítását, illetőleg mérséklését szolgáló műszaki és államigazgatási feladatok végrehajtása. A Kormányrendelet 18. (1) bekezdés b) pontja szerint a polgármesterek a védekezési tevékenységükről kötelesek tájékoztatni az illetékes vízügyi igazgatóságot. Fentieknek azért is van jelentősége, mert a vis maior bejelentést követően lefolytatott helyszíni vizsgálat során tekintettel arra, hogy a helyszíni vizsgálatot a bejelentést követően legkésőbb 20 munkanapon belül kell megtartani már nem minden esetben zajlik védekezési tevékenység.

9 9 B Felhívom a figyelmet továbbá arra is, hogy a Kormány a 243/2010. (X. 5.) rendeletével módosította a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló 8/2010. (I. 28.) rendeletét (a továbbiakban: Korm. rendelet). A módosításról rendelkező jogszabály a Magyar Közlöny 154. számában jelent meg, és október 8-án lépett hatályba. Új rendelkezés (Korm. rendelet 3. (10) bekezdése), hogy amennyiben a vis maior esemény következtében a kötelező önkormányzati feladatot szolgáló épület összedől, vagy helyreállíthatatlanul károsodik, a miniszter javaslatára, a káreseményhez kapcsolódó közfeladatokért felelős fejezetet irányító szerv előzetes szakmai véleménye alapján a Kormány dönt a támogatás felhasználásáról új, a káreseményt megelőző funkciót betöltő beruházás megvalósítása érdekében. A módosítás következtében az önkormányzat, illetve többcélú kistérségi társulás az 5. melléklet szerinti adatlapon rögzített támogatási kérelmét egy eredeti és három másolati példányban kell, hogy benyújtsa a Magyar Államkincstár területileg illetékes szervének (Korm. rendelet 4. (2) bekezdése). A módosítás előtt elegendő volt egy másolati példány benyújtása. A Korm. rendelet 4. (2) bekezdésében foglalt rendelkezést a október 8. napját követően benyújtott vis maior pályázatoknál kell alkalmazni. Bővültek a támogatási kérelem kötelező mellékletei is, így kötelező melléklet a képviselő-testület, illetve társulási tanács határozata arról, hogy vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását (Korm. rendelet 4. (3) bekezdés ce) pontja). Ár- és belvízvédekezési költségek elszámolásával kapcsolatos kérelmek esetén kizárólag a védekezési költségek vonatkozásában az előzőekben hivatkozott ce) pontban megjelölt dokumentum csatolása nem kötelező. A Korm. rendelet 7. -a jelentősen módosult. A hivatkozott jogszabályhely (1) bekezdése részletesen taglalja a támogatási igényekről szóló miniszteri döntés tartalmát. A (2) bekezdés értelmében a támogatott önkormányzatnak, többcélú kistérségi társulásnak az elszámoláshoz benyújtandó számla vagy egyéb teljesítést igazoló dokumentum eredeti példányán sokszorosítás előtt az ebr42 rendszerben támogatási igényhez tartozó, igénylésazonosítót fel kell tüntetnie. A támogatás lehívására a miniszteri döntést követő 12 hónapon belül benyújtott számlák esetében van csak lehetőség (Korm. rendelet 7. (2) bekezdés d) pontja). A Korm. rendelet 7. (3) bekezdésében konkrétan meghatározták a támogatási előleg arányát. A helyreállításhoz kapcsolódó előleg a jelzett helyreállítási költségek legfeljebb 15 %-ának megfelelő összeg lehet, amellyel az első teljesítésarányos kifizetésig kell elszámolni. A védekezési költségekhez kapcsolódó előleg a jelzett védekezési költségek legfeljebb 50 %-ának megfelelő összeg lehet. A Korm. rendelet 7. (4) bekezdése tartalmazza a támogatás felhasználásának elszámolására vonatkozó rendelkezéseket, melyek szintén módosultak.

10 10 Lényeges változás, hogy a hivatkozott norma szerint a támogatás felhasználásáról a befejezési határidőt követő 22 munkanapon belül, de legkésőbb a miniszteri döntést követő 12 hónapon belül kell elszámolni. Az építési engedély köteles helyreállítások esetén az építési engedély és használatbavételi engedély hitelesített másolatát is be kell csatolni (Korm. rendelet 7. (4) bekezdés o) pontja). Új rendelkezés, hogy a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervének képviselője és a Katasztrófavédelmi Igazgatóság képviselője a helyreállítás során annak befejezéséig a támogatás felhasználását a helyszínen ellenőrizheti (Korm. rendelet 7. (5) bekezdése). A támogatás felhasználását a minisztérium, továbbá jogszabályban erre feljogosított egyéb szervek is ellenőrizhetik, a Korm. rendelet új 7. (9) bekezdése alapján. A módosító rendelkezéseket a Korm. rendelet 8/A. (1) bekezdésében meghatározott kivétellel a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. Tájékoztatom, hogy az Alkotmánybíróság 60/1992.(XI.17.) AB számú határozata értelmében szakmai álláspontom kötelező jogi erővel nem rendelkező tájékoztatásnak minősül, arra bíróság vagy más hatóság előtt hivatkozni nem lehet. Székesfehérvár, október 12. Tisztelettel: Dr. Balogh Ibolya hivatalvezető

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK SZABÁLYZATA

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK SZABÁLYZATA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK SZABÁLYZATA SOPRON 2010 TARTALOMJEGYZÉK A szabályzat célja... 3 A szabályzat hatálya... 3 Közérdekű adatok köre...

Részletesebben

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 1 I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) honlapjának működtetéséhez kapcsolódó feladatok és felelőségi

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóságon (továbbiakban: Igazgatóság) a közérdekű adatok megismerésére irányuló

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I.

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. A szabályzat hatálya Ezen utasítás hatálya a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeire terjed ki. II. Az Önkormányzat honlapjának

Részletesebben

NAGYOROSZI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALÁNAK A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉT RÖGZÍTŐ SZABÁLYZATRÓL

NAGYOROSZI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALÁNAK A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉT RÖGZÍTŐ SZABÁLYZATRÓL NAGYOROSZI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALÁNAK A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉT RÖGZÍTŐ SZABÁLYZATRÓL A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról

Részletesebben

Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal

Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. Tel: 22/526-900 Fax: 22/526-905 e-mail: hivatal@fejer.kdrkh.hu web: www.fejerkozig.helyinfo.hu Ügyszám: 02/60-19/2010. Többcélú

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

KÖZÉRDEKŰ ADATOK EGYEDI IGÉNYLÉSÉNEK RENDJE

KÖZÉRDEKŰ ADATOK EGYEDI IGÉNYLÉSÉNEK RENDJE KÖZÉRDEKŰ ADATOK EGYEDI IGÉNYLÉSÉNEK RENDJE A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 61. (1) bekezdése értelmében A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van a szabad véleménynyilvánításra,

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZABÁLYZATA. a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZABÁLYZATA. a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZABÁLYZATA a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992.

Részletesebben

3/2014. számú SZABÁLYZATA

3/2014. számú SZABÁLYZATA Tárnok Nagyközség Önkormányzatának a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő 3/2014. számú SZABÁLYZATA Tárnok Nagyközség Önkormányzata (továbbiakban együtt: közfeladatot

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. 2. 6. 7. 9. 10. ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja,

Részletesebben

I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK I/2.6. pont 1 Hivatal Általános Közzétételi listája ÁLLTALLÁNOS IINTÉZZKEDÉSEK 1. Ahol felelősként több van nevesítve, a nevesítésük sorrendje jelenti az egymás közti adatáramlás sorrendjét is (kijelölve

Részletesebben

Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Kft.

Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Kft. 1. melléklet a 2011. évi CXII. Törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Frissítés Megőrzés 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon-

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. sz. melléklet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat megnevezése Frissítés Megőrzés adatfelelős Megjegyzés 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NEMZETKÖZI ZOMÁNCMŰVÉSZETI ALKOTÓMŰHELYE

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NEMZETKÖZI ZOMÁNCMŰVÉSZETI ALKOTÓMŰHELYE BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NEMZETKÖZI ZOMÁNCMŰVÉSZETI ALKOTÓMŰHELYE Iktatószám: 16 /2010. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő SZABÁLYZAT Érvényes 2010.

Részletesebben

KLIK VIII. kerületi tankerület 1082 Budapest Baross utca 65-67. igazgató: Szabóné Fónagy Erzsébet e-mail: timea.csillag@klik.gov.hu tel.

KLIK VIII. kerületi tankerület 1082 Budapest Baross utca 65-67. igazgató: Szabóné Fónagy Erzsébet e-mail: timea.csillag@klik.gov.hu tel. Melléklet a 2005. évi XC. törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefonés telefaxszáma, elektronikus

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2. számú melléklet 1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon-

Részletesebben

Az ERDŐKERTESI POLGÁRMESTERI HIVATAL. a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő SZABÁLYZATA

Az ERDŐKERTESI POLGÁRMESTERI HIVATAL. a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő SZABÁLYZATA Az ERDŐKERTESI POLGÁRMESTERI HIVATAL a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő SZABÁLYZATA Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló

Részletesebben

1. melléklet a 2011. évi CXII. Törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok

1. melléklet a 2011. évi CXII. Törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Frissítés Megőrzés CSORNAHŐ Csornai Hőszolgáltató Kft. 9300 Csorna, Barbacsi u.1. Telefon:0696/592080, 0696/261677 Fax: 0696/592089 E-mail: csornaho@csornaho.hu honlap: csornaho.hu ügyfélszolgálati

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Dabasi Kornélia Előterjesztő: Fodor Rita

Részletesebben

Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről

Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről Martonvásár, 2016. január 4. Dr. Balázs Ervin főigazgató 0

Részletesebben

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság. jelentése

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság. jelentése Ügyszám: NAIH-1921-12/2013/V. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság jelentése Monorierdő Község Önkormányzatának közzétételi kötelezettsége elmulasztásának tárgyában A bejelentő közérdekű

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/ RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária Előterjesztő: RÉTSÁGI

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok (1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez) ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma,

Részletesebben

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal. a közérdekű adatok közzétételének rendjéről szóló SZABÁLYZATA

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal. a közérdekű adatok közzétételének rendjéről szóló SZABÁLYZATA Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal a közérdekű adatok közzétételének rendjéről szóló SZABÁLYZATA Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

Frissítésre vonatkozó határidő. Megőrzés. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal

Frissítésre vonatkozó határidő. Megőrzés. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal 1. számú melléklet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Frissítésre vonatkozó határidő Megőrzés Adatgazda Tartalomfelelős 1. Az Egyetem hivatalos neve, székhelye, postai címe,

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 14/2006. (IV.27.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 14/2006. (IV.27.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 14/2006. (IV.27.) KGY r e n d e l e t e Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti tulajdonjog gyakorlásának szabályozásáról

Részletesebben

Dunaremete Község Önkormányzat. Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Dunaremete Község Önkormányzat. Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Dunaremete Község Önkormányzat Képviselő-testülete 80-8/2013/X J e g y z ő k ö n y v Dunaremete Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 15-én megtartott nyilvános üléséről Készült: Dunaremete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET március 7-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET március 7-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 68/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2013. március 7-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből K i v o n a t Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IV.

Részletesebben

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Vácduka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

A KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSEK ÉS PANASZOK KEZELÉSÉNEK RENDJÉRŐL

A KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSEK ÉS PANASZOK KEZELÉSÉNEK RENDJÉRŐL A KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSEK ÉS PANASZOK KEZELÉSÉNEK RENDJÉRŐL Jászberény Város Jegyzője tekintettel az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 141.

Részletesebben

I. fejezet. II. fejezet

I. fejezet. II. fejezet SÁGÚJFALUI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KISHARTYÁNI KIRENDELTSÉGÉNEK A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉT RÖGZÍTŐ SZABÁLYZATRÓL 15/2013. (IV.29.) határozat Az információs

Részletesebben

SZABÁLYZAT. Tura Város Önkormányzatának és Polgármesteri Hivatalának a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő

SZABÁLYZAT. Tura Város Önkormányzatának és Polgármesteri Hivatalának a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő Tura Város Önkormányzatának és Polgármesteri Hivatalának a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő SZABÁLYZAT Készítette: Horkai István informatikus Jóváhagyta: Dolányi

Részletesebben

SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK, TOVÁBBÁ A KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK

SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK, TOVÁBBÁ A KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK, TOVÁBBÁ A KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK RENDJÉRŐL 2 Salföld Község Önkormányzat SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ

Részletesebben

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK ADAT FRISSÍTÉS MEGŐRZÉS A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának

Részletesebben

I. Szervezeti, személyzeti adatok

I. Szervezeti, személyzeti adatok Általános közzétételi lista (az Infotv. 1. számú melléklete alapján) I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. 2. 3. 4. 5. 6. Adat Elérhetőség Frissítés A közfeladatot ellátó szerv, azaz az Egyetemhivatalos

Részletesebben

Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete 18/2004. (XII.23.) rendelete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről

Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete 18/2004. (XII.23.) rendelete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete 18/2004. (XII.23.) rendelete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete élve a Magyar

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás. Közérdekű adatok nyilvánosságának rendje

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás. Közérdekű adatok nyilvánosságának rendje 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Közérdekű adatok nyilvánosságának rendje Érvényes: 2014. év január hó 1. naptól

Részletesebben

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

Vis maior esemény. Sem a bekövetkezésért, sem a következményekért nem felelős senki

Vis maior esemény. Sem a bekövetkezésért, sem a következményekért nem felelős senki Vis maior esemény előre nem látható természeti vagy más erők által okozott esemény, amelynek bekövetkezése egyrészt nem előre kiszámítható, másrészt emberi beavatkozás kevés ahhoz, hogy elhárítsa. Jellegzetesen

Részletesebben

Felsőzsolca Város Polgármesteri Hivatala

Felsőzsolca Város Polgármesteri Hivatala Felsőzsolca Város Polgármesteri Hivatala SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK, TOVÁBBÁ A KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK RENDJÉRŐL Felsőzsolca,

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2010. (VII. 16.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2010. (VII. 16.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2010. (VII. 16.) önkormányzati rendelete a rendkívüli események okozta károk enyhítésére szolgáló vissza nem térítendő támogatásról és segélyről * (Egységes

Részletesebben

A Heves Megyei Kormányhivatalra vonatkozó általános közzétételi lista az Info. tv. 1. melléklete szerint. Szervezeti, személyzeti adatok

A Heves Megyei Kormányhivatalra vonatkozó általános közzétételi lista az Info. tv. 1. melléklete szerint. Szervezeti, személyzeti adatok A Heves Megyei Kormányhivatalra vonatkozó általános közzétételi lista az Info. tv. 1. melléklete szerint 1. 2. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Frissítés Megőrzés A közfeladatot ellátó szerv hivatalos

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály

Abony Városi Önkormányzat. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Kossuth tér 1. Telefon/fax: (53) 360-049 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezte:

Részletesebben

TOLDY FERENC GIMNÁZIUM

TOLDY FERENC GIMNÁZIUM TOLDY FERENC GIMNÁZIUM A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK, INTÉZÉSÉNEK, TOVÁBBÁ A KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK RENDJÉRŐL Az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról

Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról (Egységes szerkezetben a 18/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelettel.) Inárcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. A rendelet hatálya. II. A költségvetés bevételei és kiadásai [1]

I. A rendelet hatálya. II. A költségvetés bevételei és kiadásai [1] Jász-Nagykun-Szolnok Megye Közgyűlésének 2/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés

Részletesebben

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról 1.Az előterjesztés száma: 349 /2016 2.Az előterjesztést készítő személy neve: dr. Hekman Tibor 3.Az előterjesztést készítésében közreműködő személy

Részletesebben

Kerepes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Kerepes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Kerepes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2007. (III. 29.) rendelete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről egységes szerkezetben a 25/2009. (X. 29.) rendelettel

Részletesebben

Kiss Csaba polgármester

Kiss Csaba polgármester JEGYZŐKÖNYV Készült Kulcs Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. május 28-án 16.00 órakor a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében megtartott soron következő nyílt testületi üléséről. Jelen

Részletesebben

az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása iránt

az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása iránt PÁLYÁZATI ADATLAP az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása iránt 1. sz. melléklet 1 Az önszerveződő közösség neve: Az önszerveződő közösség címe: A szervezet jogállása: A szervezet telefon-, faxszám,

Részletesebben

ZALAKAROS VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1. Telefon: 93/340-100, Fax: 93/340-531. Email: hivatal@zalakaros.

ZALAKAROS VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1. Telefon: 93/340-100, Fax: 93/340-531. Email: hivatal@zalakaros. 86287 Ügyiratszám:01-53/2011-17 ZALAKAROS VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1. Telefon: 93/340-100, Fax: 93/340-531. Email: hivatal@zalakaros.hu SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Részletesebben

Előterjesztés. Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása

Előterjesztés. Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása Előterjesztés A 3. napirendi ponthoz Napirend: Előterjesztő: Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása a polgármester Előzmények: - Rendelet - tervezet: az előterjesztés melléklete I. A téma ismertetése:

Részletesebben

1. A rendelet célja, hatálya

1. A rendelet célja, hatálya Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról Segesd Község Önkormányzatának

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/ RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Elterjesztést készítette: Fodor Rita Mária Elterjeszt: Hegeds Ferenc

Részletesebben

én kelt megkeresésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adjuk.

én kelt megkeresésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adjuk. KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATAL 1056 Budapest, Váci utca 62-64., www.kmrkh.hu 1364 Budapest, Pf. 234. e-mail: hivatal@kmrkh.hu HIVATALVEZETŐ Fax: 06-1/317 6606 e-mail: hivatal@kmrkh.hu

Részletesebben

A TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉSEK RENDJE 1

A TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉSEK RENDJE 1 A TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉSEK RENDJE 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) 25. (10) bekezdésében foglaltak szerint az előterjesztések rendjének további szabályait és a benyújtásukhoz

Részletesebben

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az Polgármester Előterjesztés a képviselő-testület számára önkormányzat rendszerének 2008. ellenőrzéséről szóló számvevőszéki jelentés alapján Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Intézkedési terv az gazdálkodási

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT. I. Szervezeti, személyzeti adatok ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma,

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjesztő: Fodor Rita Mária jegyző

Részletesebben

JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2011.(III. 16.) önkormányzati rendelete

JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2011.(III. 16.) önkormányzati rendelete JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2011.(III. 16.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának és elszámolásának rendjéről Juta Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA l. Szervezeti, személyezeti adatok

KÖZZÉTÉTELI LISTA l. Szervezeti, személyezeti adatok KÖZZÉTÉTELI LISTA l. Szervezeti, személyezeti adatok l. sz. melléklete Adat Frissítés Felelős Megőrzés l. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, Szervezési és székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról (t e r v e z e t) E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Mád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014.(V.08.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezésről Mád Község Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/942-1/2013/I. Üi.: Juhászné Kérdő E. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ RENDELETTERVEZET Tárgy: Államháztartáson kívüli forrás

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról ás átvételéről Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Balatonszőlős és Pécsely Községek Körjegyzősége

Balatonszőlős és Pécsely Községek Körjegyzősége Balatonszőlős és Pécsely Községek Körjegyzősége Székhely: 8233 Balatonszőlős, Fő u. 9. Ügyfélfogadási Iroda: 8245 Pécsely, Vásártér u. 148/A. Tel./Fax: 87/580-180 Tel./Fax: 87/445-017 SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő -testületének 3/2014.(V. 8.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Pitvaros Község Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Pitvaros Község Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Pitvaros Község Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Pitvaros Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2014. (II. 27.) KT.

Részletesebben

Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelete Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről

Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelete Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelete Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. július 10-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. július 10-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/151-2/2014. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

AZ INFORMATIKA JOGI VONATKOZÁSAI SZABÁLYOZOTT ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK.

AZ INFORMATIKA JOGI VONATKOZÁSAI SZABÁLYOZOTT ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK. AZ INFORMATIKA JOGI VONATKOZÁSAI SZABÁLYOZOTT ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK. AZ INFORMATIKA JOGI VONATKOZÁSAI ELEKTRONIKUS KÖZZÉTÉTELI KÖTELEZETTSÉG. ADATVÉDELEM - INFORMÁCIÓSZABADSÁG Fogalmak:

Részletesebben

Darnózseli Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2008. (IV.3.) rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről

Darnózseli Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2008. (IV.3.) rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Darnózseli Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2008. (IV.3.) rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Darnózseli Község Önkormányzata Képviselő-testülete élve a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Képviselői, illetve polgármesteri és alpolgármesteri vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos eljárási S Z A B Á L Y Z A T

Képviselői, illetve polgármesteri és alpolgármesteri vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos eljárási S Z A B Á L Y Z A T 50/2004.(VI.18.) rendelet 7. sz. melléklete Képviselői, illetve polgármesteri és alpolgármesteri vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos eljárási S Z A B Á L Y Z A T A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX:

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX: SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2016. február 11. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS POLGÁRMESTERI HIVATALA KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉT RÖGZÍTŐ SZABÁLYZATA

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS POLGÁRMESTERI HIVATALA KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉT RÖGZÍTŐ SZABÁLYZATA ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS POLGÁRMESTERI HIVATALA KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉT RÖGZÍTŐ SZABÁLYZATA ZIRC Városi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) és

Részletesebben

T/ számú. törvényjavaslat. egyes ingatlanok fővárosi önkormányzat részére történő átadásával összefüggő törvénymódosításokról

T/ számú. törvényjavaslat. egyes ingatlanok fővárosi önkormányzat részére történő átadásával összefüggő törvénymódosításokról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/11110. számú törvényjavaslat egyes ingatlanok fővárosi önkormányzat részére történő átadásával összefüggő törvénymódosításokról Előadó: Dr. Pintér Sándor belügyminiszter Budapest,

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 68/2013. (IV. 25.) határozata

Részletesebben

4/2015. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK TARTALOMJEGYZÉK A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETE

4/2015. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK TARTALOMJEGYZÉK A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETE ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETE SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM Az államháztartáson kívüli forrás átadásárólátvételéről 2. oldal 6/2015. (VII. 1.) önkormányzati rendelet 2015. július 1.

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől E LŐ T E R J E S Z T É S köznevelési intézmény működtetési kötelezettsége alóli felmentési kérelem tárgyában Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület

Részletesebben

Csöglei Közös Önkormányzati Hivatal SZABÁLYZATA A KÖZÉRDEKŰ ADATOK IGÉNYLÉSÉNEK ÉS KÖZZÉTÉTELÉNEK RENDJÉRŐL. Csögle, 2013. június 15.

Csöglei Közös Önkormányzati Hivatal SZABÁLYZATA A KÖZÉRDEKŰ ADATOK IGÉNYLÉSÉNEK ÉS KÖZZÉTÉTELÉNEK RENDJÉRŐL. Csögle, 2013. június 15. Csöglei Közös Önkormányzati Hivatal SZABÁLYZATA A KÖZÉRDEKŰ ADATOK IGÉNYLÉSÉNEK ÉS KÖZZÉTÉTELÉNEK RENDJÉRŐL Csögle, 2013. június 15. A szabályzat célja és hatálya A személyes adatok védelméről és a közérdekű

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére Melléklet: Panaszbejelentõ lap Budapest, 2013. április 10. Hatályos: 2013. április 10. Jóváhagyta:

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: a Képviselőtestület) Kozármisleny Város Önkormányzata, a Polgármesteri Hivatal, valamint intézményei számára,

Részletesebben

1. melléklet a évi CXII. törvényhez

1. melléklet a évi CXII. törvényhez 1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok KEI-KTSz - 1. sz. melléklet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Frissítés

Részletesebben

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK RENDJÉRŐL. Tartalomjegyzék

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK RENDJÉRŐL. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1. A Szabályzat célja... 2 2. A Szabályzat hatálya... 2 3. Értelmező rendelkezések... 2 4. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igény és intézése... 3 4.1. Az igény benyújtása... 3

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Biztosítások.hu Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére I. BEVEZETÉS A Biztositasok.hu Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. (továbbiakban: Alkusz) a tevékenységére,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármester ELŐTERJESZTÉS A Képviselő testület nyilvános ülésének anyaga /SZMSZ 17. (1) bek./ a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-i ülésére 2. napirend: Göndörné Frajka Gabriella jegyző

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-i ülésére 2. napirend: Göndörné Frajka Gabriella jegyző 1 E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-i ülésére 2. napirend: Tárgy: Köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló rendelet

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VI. 26.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati támogatásokról.

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VI. 26.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati támogatásokról. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VI. 26.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati támogatásokról. Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal

Közép-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal Közép-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. Tel: 22/316-321 Fax: 22/310-391 e-mail: kozigazgatasi.hivatal@fejer.b-m.hu web: www.fejerkozig.helyinfo.hu Ügyszám:

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (II. 21. ) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Bogács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Az Ináncsi Közös Önkormányzati Hivatal SZABÁLYZAT

Az Ináncsi Közös Önkormányzati Hivatal SZABÁLYZAT Az Ináncsi Közös Önkormányzati Hivatal SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK, TOVÁBBÁ A KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK RENDJÉRŐL Hatályos:

Részletesebben

hivatal@abrahamhegy.hu Név Fábián Gusztáv polgármester Postai cím 8256 Salföld, Kossuth L. u. 27. Telefonszám + 36 20 275-7511

hivatal@abrahamhegy.hu Név Fábián Gusztáv polgármester Postai cím 8256 Salföld, Kossuth L. u. 27. Telefonszám + 36 20 275-7511 Közérdekű adatok: 1. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK 1.1.KAPCSOLAT, SZERVEZET, VEZETŐK 1.1.1 ELÉRHETŐSÉGI ADATOK Hivatalos név Salföld Község Önkormányzata Székhely 8256 Salföld, Kossuth L. u. 27. Postai

Részletesebben

A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara közérdekű adatok megismerésére irányuló szabályzata

A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara közérdekű adatok megismerésére irányuló szabályzata A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara közérdekű adatok megismerésére irányuló szabályzata A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/137-24/2016. Sürgős minősítésű indítvány E L Ő

Részletesebben