1. Elemző rész 1.1 Célok meghatározása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. Elemző rész 1.1 Célok meghatározása"

Átírás

1 II./D. A KÖLTSÉGVETÉS KÉSZÍTÉSÉNEK ÉS ELFOGADÁSÁNAK FOLYAMATA

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Elemző rész 1.1 Célok meghatározása 1.2 Helyzetelemzés 1.3 Következtetések 2. Tanácsadó rész 2.1. Stratégiai tanácsok 2.2 Taktikai tanácsok 2.3 Informatikai megoldások

3 1. Elemző rész 1.1 Célok meghatározása

4 1.1 A CÉLOK MEGHATÁROZÁSA Melyek azok a kérdések, k melyek bemutatását á megcélozza e dokumentum: 1. Költségvetés-készítés mechanizmusa 2. Költségvetés-készítés módszerei 3. Költségvetés elfogadás feltételei (intézményi, személyi, jogszabályi és egyéb) 4. Költségvetés-készítés gyengeségei és erősségei 5. Költségvetés té összeállítás kockázatai ká

5 1. Elemző rész 1.2 Helyzetelemzés

6 1.2 HELYZETELEMZÉS 1. A költségvetés-készítés folyamata Cece Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvényben (Ötv.) meghatározott kötelező feladatokon kívüli, önként vállalt feladatait deklarálta egy rendelet segítségével még a költségvetés létrehozása előtt. Így nem közvetlenül bár, de létrehozta annak szisztémáját, hogy milyen közszolgáltatások és pénzmozgások kellenek a feladatellátáshoz.

7 1.2 HELYZETELEMZÉS Cece egy folyamatosan fejlődő település. Az utak többsége aszfaltozott, fl megoldott a közvilágítás, a szennyvíz tisztítása, a tömegközlekedés. Továbbá a település rendőrséget is fenntart. Mindezek pénzügyi szükséglete megtalálható a költségvetésben.

8 1.2 HELYZETELEMZÉS Dokumentumok által szabályozott a költségvetés tervezés. Az ügyrend, más néven az SZMSZ tartalmazza azokat a nyomvonalakat, amelyeken az ellenőrzés megtörténhet. Itt találhatjuk a feladat- és hatásköröket, felelősséget. Áht., Ámr., Ötv. vonatkozó előírásainak felel meg mindez.

9 1.2 HELYZETELEMZÉS A költségvetési rendelet tartalmára vonatkozóan a 217/1998. Korm.r., az Ötv. és az SZMSZ rendelkezései adnak követendő feladatokat.

10 1.2 HELYZETELEMZÉS A település gazdasági és stratégiai terve és programja az alapja az éves költségvetés megtervezésének. Ezért a körjegyző a felelős. A tervek dokumentumaiért pedig a gazdálkodási csoport felel l a szakmai és műszaki ű kollégák információra támaszkodva.

11 1.2 HELYZETELEMZÉS Először jóváhagyják a költségvetés felépítését, majd az abban megjelenő szemléletet az intézetekben alkalmazhatóvá teszik és benyújtják javaslataikat a költségvetésre nézve. Végül ezt a gazdálkodási csoport bírálja felül. Ezt követik azok a tárgyalások, amin megegyeznek az elvégzendő feladatokról és az azok elvégzéséhez nélkülözhetetlen apparátusról.

12 1.2 HELYZETELEMZÉS A tárgyalásokat követően a következő események zajlanak le, meghatározott sorrendben: véleménynyilvánítás y és javaslattétel, ezek a jegyző általi összegzése, nyilvánossá tétele, elfogadása, vagy véleményezett elutasítása, a rendelettervezet megalkotása, ehhez a bizottság véleményeinek hozzácsatolása, végül a polgármester terjeszti be a képviselőtestületnek.

13 1.2 HELYZETELEMZÉS 2. Ak költségvetés é elkészítése íé során alkalmazott l módszerek A jogi rendelkezések szellemében készült el a települési költségvetés. Az előzetes költségszámítások, amik a rendeltek megalkotásának szerves részei a tervezési adatlapok segítségével készülnek el. Eltérő alkalmazott technikákat figyelhetünk meg. Van a bázisszintű, feladatokon alapuló, teljesítményen alapuló és az ami marad. Az önkormányzatnál mindegyik megjelenik.

14 1.2 HELYZETELEMZÉS A tervezés folyamán alkalmazható módszerek közül az önkormányzat a bázisszintű elnevezésűvel él, mivel abban az előző évi adatokkal dolgoznak némi módosítással élve, tekintetbe véve az aktuális változásokat. Az így kikalkulált költségeket a működési és fejlesztési kiadások még növeli, amennyire azt a költségvetés határai megengedik.

15 1.2 HELYZETELEMZÉS Egyszerre kell számolni a fejlesztések egyszeri összegével a későbbi, a fejlesztés következtében keletkező, fenntartási, üzemeltetési költségeket.

16 1.2 HELYZETELEMZÉS 3. A költségvetés elfogadásának intézményi, személyi, jogszabályi és egyéb feltételei Az állam költségvetésének azon részei, amelyek kapcsolatosak az önkormányzat által elvégzendő feladatokkal is, az államháztartásért és a helyi önkormányzatokért felelős miniszterek hatáskörébe tartozik. A költségvetési rendelkezés megteremtése nem tartozhat máshoz, csak a képviselőtestülethez, stülthzfőképp az alant listázottak:

17 1.2 HELYZETELEMZÉS 3. A költségvetés elfogadásának intézményi, személyi, jogszabályi és egyéb feltételei a gazdasági program, a költségvetés megállapítása, döntés a végrehajtásukról szóló beszámoló elfogadásáról, a helyi adó megállapítása, a településrendezési terv jóváhagyása, a képviselő-testület által meghatározott értékhatár feletti hitelfelvétel, a kötvénykibocsátás, továbbá a közösségi célú alapítvány és alapítványi forrás átvétele, és átadása; önkormányzati társulás létrehozása, társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez való csatlakozás.

18 1.2 HELYZETELEMZÉS Az ágazati bizottságok a szabályokban rögzítettek szerint kifejtik javaslataikat, véleményeiket a költségvetéssel és célokkal kapcsolatosan, mindezt követően megfogalmazza az egészről a véleményét a pénzügyi bizottság is. Egy összefoglalást alkot a körjegyző a tárgyalásokon elhangzott véleményekről és javaslatokról, majd, amikor a rendeletalkotásra kerül a sor, azt megkapja a képviselőtestület.

19 1.2 HELYZETELEMZÉS A költségvetés szervei által megfogalmazott kívánalmak, mint például a fejlesztések és az üzemben tartás, egy szakértői gárdával való egyeztetés után a képviselőtestület elő kerül, amely meghatározza azok fontossági sorrendjét a szerint, hogy anyagilag az mennyire kivitelezhető. Ezt a fontossági sorrendet úgy állapítják meg, hogy megvizsgálják a pályázati lehetőségeket és a belső forrásokat. Ennek megállapításakor a hivatal által kidolgozott stratégiai és gazdasági terv ad iránymutatást.

20 1.2 HELYZETELEMZÉS 4. Aköltségvetés-készítés é ké é erősségeinek ő kés gyengeségeinek bemutatása Erősségek: Célként határozza meg az önkormányzat azt, hogy a hlikédkit helyiek érdekeit szem előtt tartsa, t és azoknak k megfelelően cselekedjen. Legfontosabb, hogy a kötelezően vállalt célokat véghezvigyék. Fontos, hogy ezeket másból kell finanszírozni, mint az önként vállalt feladatokat. Központi támogatás és önkormányzati támogatás nem szerepel együtt a finanszírozás folyamán.

21 Erősségek: ő 1.2 HELYZETELEMZÉS Atö törvényi rendelkezések ka mérvadóak a tervezés során. Aprólékosan fel van tüntetve a szabályzatban, hogy a költségvetés létrehozásában kik segédkezhetnek. Javaslatok és vélemények kikérése annak érdekében, hogy az érintettek számára átláthatóvá váljon a rendszer.

22 Gyengeségek: 1.2 HELYZETELEMZÉS A főleg kézi jellegű nyilvántartásokat célszerű lenne lecserélni a rendelkezésre álló szoftverek valamelyikére, informatikai programra (Excel).

23 Gyengeségek: 1.2 HELYZETELEMZÉS A költségvetési é tervek hiányosságai á i miatt a felmerülő költségek sem kalkulálhatóak. Nincs követendő előírás arra, hogy egy változás következtében, milyen kockázati tényezőkkel kell számolni. A költségvetés tervezéséből gyakran kimaradnak a fejlesztésekkel felmerülő, sok időt, éveket felölelő következmények (fenntartás, üzemeltetés).

24 1.2 HELYZETELEMZÉS 5. Aköltségvetés é összeállítása á során felmerülő lő kockázatok bemutatása Szükséges lenne egy tanulmány elkészítése, amelynek alapja egy felmérés lenne. Itt megkérdeznék a lakosokat és a helyi gazdaságban tevékenykedőket, hogy számukra mi lenne fontos. Így nem költene olyan dolgokra az önkormányzat, ami felesleges. Sokszor a helyi érdekekkel ellentétesen, olyan projektek valósulnak meg, amelyben az állami támogatásnak nagy befolyásoló ereje van.

25 1.2 HELYZETELEMZÉS A tartósabb projektek az idő múlásával költségvetés- érzékennyé válhatnak. A projektek költségvetésének tervezési hiányosságai miatt a később befolyó források kihasználhatósága csökken.

26 1. Elemző rész 1.3 Következtetések

27 1.3 KÖVETKEZTETÉS Az éves költségvetés megtervezése a jogszabályoknak megfelelően történik. Ezek alapján a tervezési folyamat egészét, és részleteit, írásos rögzítését, a folyamat struktúráját, a résztvevő alanyokat és a kommunikációs csatornákat a belső szabályzat foglalja magában. Kidolgozott gazdálkodási elképzelés és pontos célkitűzések hiányában a tervezés jelentős hátránnyal indul.

28 1.3 KÖVETKEZTETÉS Amennyiben a végrehajtás irányelvei írásban rögzítettek, könnyen kiküszöbölhető, hogy nem formális elemek kerüljenek a tervezésbe.

29 1.3 KÖVETKEZTETÉS Az egy évre tervezett költségvetésnek, azaz a hároméves gördülő költségvetésnek párhuzamban kell lennie a nagyszabású beruházások járulékos kiadásaival, és benne szerepeltetni kell azokat. Az önkormányzat költségvetésében nem találjuk meg azokat a pénzügyi tételeket, amelyek az újonnan létrehozott vagyonelemek fenntartása következtében keleteznek.

30 1.3 KÖVETKEZTETÉS A tervezési folyamat során a hagyományos nyilvántartási módot használják a gyorsabb számítógépes helyett. Ha áttérnének, komplikáltabb elemzések elkészítésére is képesek lennének, amely integrált gazdasági g rendszert hozna létre.

31 2. Tanácsadói rész 2.1 Stratégiai tanácsok

32 2.1 STRATÉGIAI TANÁCSADÁS A dokumentum célkitűzései: Javaslatok elkészítése a költségvetés létrehozásával kapcsolatosan Akcióterv elkészítése annak érdekében, hogy a központi költségvetési célkitűzések megvalósuljanak. Át kell rendezni a költségvetés té létrehozás lépéseit, és alá kell rendelni azt a stratégiai céloknak.

33 2.1 STRATÉGIAI TANÁCSADÁS Szükséges lenne egy tanulmány elkészítése, amelynek alapja egy felmérés lenne. Itt megkérdeznék a lakosokat és a hli helyi gazdaságban tevékenykedőket, kdk hogy számukra mi lenne fontos. Így nem költene olyan dolgokra az önkormányzat, ami ifelesleges. l A vonatkozó szabályzat elkészítése ajánlott.

34 2.1 STRATÉGIAI TANÁCSADÁS Ha az önkormányzatok újratervezik felépítésüket, megszüntetik funkciótlan tevékenységeiket, és indokolatlan kiadásaikat nagy eséllyel növekedhet értékteremtő kvalitásuk. Kockázatfelmérő magatartás javasolt a hitelek felvételénél. Ajánlott azokat elemzés formájában, átlátható módon és írásban elkészíteni.

35 2.1 STRATÉGIAI TANÁCSADÁS A nem lekötött pénzeszközöket befektetésekben kell elhelyezni, l de ennek mikéntjét részletes, kötelező ő érvényű előírásokban kell rögzíteni. A befektetéssel járó kockázat ká mértékét meg kell határozni és meg kell szabni a vállalt, legvégső határt.

36 2.1 STRATÉGIAI TANÁCSADÁS A taktikai jellegű ötleteink bizonyos hányada a jogi szabályozáson alapul, a fennmaradó hányadhoz viszont tudunk saját ötleteket adni, melyek által a költségvetés létrehozása is eredményesebb és sikeres lesz.

37 2. Tanácsadói rész 2.2 Taktikai tanácsok

38 a.) Cselekvési terv 2.2 TAKTIKAI TANÁCSADÁS Ajánljuk, hogy az önkormányzat vizsgálja meg az alapító okiratokban foglaltakat és az esetleges hiányosságokat pótolja, a hibákat javítsa. Válassza szét az alap-, kiegészítő-, kisegítő-, vállalkozási területeket egymástól. A két utolsónak pedig a legvégső határát át is állapítsa meg. Ajánljuk, hogy szerezze be a szükséges informatikai programokat az önkormányzat és helyezze azokat használatba.

39 2.2 TAKTIKAI TANÁCSADÁS Ahhoz, hogy a vagyongazdálkodás sikeresnek bizonyuljon, mindenképpen egységessé kell tenni az éves vagyongazdálkodási tervet. Ütemterv kidolgozására kell törekedni a költségvetés tervezésének procedúrájával kapcsolatosan, ahol az abban feladatot vállalókat is listázni kell. Továbbá az értékeket létrehozó lehetőségeket is keresni kell.

40 2.2 TAKTIKAI TANÁCSADÁS b)a b.) cselekvési terv megvalósíthatóságának íh ó á igazolása Az egyszerű irányítási funkciókon kívül az önkormányzatnak olyan személyeket kell keresnie a hivatalon belül, akik részt tudnak venni érdemben a költségvetési tárgyalások során és annak megtervezésében, pénzügyi analízist készítenek, átfogó szervezési képességeik vannak, melyek megvalósítására is képesek, tudnak tanulni más önkormányzatoktól k és idomulnak a külső feltételrendszerhez és annak változásaihoz.

41 2.2 TAKTIKAI TANÁCSADÁS Azt ajánljuk, hogy az önkormányzat tartson felülvizsgálatot a személyi erőforrások kapacitását illetően a költségvetés megtervezésével, nyilvántartások készítésével és az adatáramlással kapcsolatosan.

42 2. Tanácsadói rész 2.3 Informatikai megoldások

43 2.3 INFORMATIKAI MEGOLDÁSOK A beszámolói és tervezési folyamatok során az önkormányzat nem használja a már elérhető szoftvereket, mint például a vezetői modulokat. Jellemzően még mindig Excellel dolgoznak, ami lelassítja a folyamatokat. A költségvetési előirányzatokat a gazdálkodási csoport hozza létre és ezen kívül ellenőrzi az intézményektől származó egyszerűbb javaslatokat is.

44 2.3 INFORMATIKAI MEGOLDÁSOK A tervezés, számfejtés, stb. folyamatához kaphatnak az önkormányzatok informatikai támogatást a Magyar Államkincstár internetes oldalán. Továbbá ilyen jellegű segítséget ad a K11 program is, amely elhagyhatóvá teszi a központilag meghatározott űrlapok letöltését, mert helyettesíti azokat.

45 2.3 INFORMATIKAI MEGOLDÁSOK A PMINFO nevezetű rendszer jó arra, hogy a jogszabályi rögzítettségű g időközi költségvetési jelentés elkészüljön segítségével. A MÉRLEG nevezetű rendszer jó arra, hogy a jogszabályi rögzítettségű időközi mérlegjelentés bizonylatainak kezelése megtörténjen. Mind a K11-hez hasonló. A programok alkalmazásában adnak útmutatást a regionális igazgatóságok államháztartáshoz kapcsolódó irodái.

Tanulmány a korábbi ÁROP szervezetfejlesztési projekt értékelési és felülvizsgálati eredményeiről

Tanulmány a korábbi ÁROP szervezetfejlesztési projekt értékelési és felülvizsgálati eredményeiről Tanulmány a korábbi ÁROP szervezetfejlesztési projekt értékelési és felülvizsgálati eredményeiről Eredmények hasznosulásának és horizontális szempontok érvényesülésének vizsgálata DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamat felülvizsgálata

Nyíregyháza Megyei Jogú város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamat felülvizsgálata Nyíregyháza Megyei Jogú város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamat felülvizsgálata A költségvetés tervezési folyamat felülvizsgálata és új tervezési módszertanok bemutatása

Részletesebben

Kenderes Város Önkormányzata. Stratégiai tervezés és éves költségvetés összekapcsolása

Kenderes Város Önkormányzata. Stratégiai tervezés és éves költségvetés összekapcsolása ÁROP 1.A.2/A-2008 Kenderes Város Önkormányzata Stratégiai tervezés és éves költségvetés összekapcsolása Eljárásrend a stratégiai tervezésre és annak éves költségvetéssel való összekapcsolására a közoktatási

Részletesebben

SZERVEZETFEJLESZTÉS. 3. sz. melléklet PROJEKTSZEMLÉLET TUDÁSBÁZIST MEGALAPOZÓ DOKUMENTUM

SZERVEZETFEJLESZTÉS. 3. sz. melléklet PROJEKTSZEMLÉLET TUDÁSBÁZIST MEGALAPOZÓ DOKUMENTUM SZABADSZÁLLÁS VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 6080 Szabadszállás, Kálvin tér 1. Tel.: (06) 76-558-006; Fax: (06) 76-558-146 E-mail: szabadszallas@szabadszallas.hu www.szabadszallas.hu SZERVEZETFEJLESZTÉS

Részletesebben

Nyíregyházi Főiskola

Nyíregyházi Főiskola Nyíregyházi Főiskola BELSŐ KONTROLL KÉZIKÖNYV Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án Módosítva: 2014. április 8., hatályba lép: 2014. április 10-én Módosítva: 2015. július 7.,

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY

IGAZSÁGÜGYI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY G/2/2011. BIZALMAS IGAZSÁGÜGYI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDÁLKODÁSÁNAK ÁLLAPOTFELMÉRÉSÉRŐL Készítette: dr. Szebellédi István Igazságügyi adó-, járulék és könyvszakértő Bjsz.: 3992

Részletesebben

A Városfejlesztő Társaság létrehozását és működtetését segítő iránymutatás

A Városfejlesztő Társaság létrehozását és működtetését segítő iránymutatás A Városfejlesztő Társaság létrehozását és működtetését segítő iránymutatás Jelen iránymutatás a városrehabilitációs témájú pályázati útmutatókban, valamint a Tervezési Útmutató a Megyei Jogú Városok városrehabilitációs

Részletesebben

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM BELSŐ KONTROLL KÉZIKÖNYV 2010.

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM BELSŐ KONTROLL KÉZIKÖNYV 2010. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM BELSŐ KONTROLL KÉZIKÖNYV 2010. 1 Tartalomjegyzék Általános bevezető... 6 Államháztartási Belső Kontroll Standardok... 10 1. KONTROLLKÖRNYEZET... 10 1.1. Célok és szervezeti felépítés...

Részletesebben

J A V A S L A T. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala 2013. évi belső ellenőrzési tervére

J A V A S L A T. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala 2013. évi belső ellenőrzési tervére Előterjesztő: Dr. Kovács János főjegyző Készítette: Cseh Béla Megbízott belső ellenőr (Reg.sz.: 5113853 ) J A V A S L A T a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala 2013. évi belső ellenőrzési

Részletesebben

HATÉKONYSÁGNÖVELÉS LEHETŐSÉGEIT BEMUTATÓ TANUL- MÁNY I.

HATÉKONYSÁGNÖVELÉS LEHETŐSÉGEIT BEMUTATÓ TANUL- MÁNY I. HATÉKONYSÁGNÖVELÉS LEHETŐSÉGEIT BEMUTATÓ TANUL- MÁNY I. BUDAPEST, 2014. ÁPRILIS 30. Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2. ELŐZMÉNYEK... 5 3. A STRATÉGIAI TERVEZÉS JELENTŐSÉGE NAPJAINKBAN... 6 3.1 Stratégiai

Részletesebben

BELSŐ KONTROLLRENDSZER

BELSŐ KONTROLLRENDSZER BELSŐ KONTROLLRENDSZER Tura Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala BELSŐ KONTROLLRENDSZER Érvényes: 2010. augusztus 5 -től Jóváhagyta:... jegyző 3 BELSŐ KONTROLLRENDSZER Tura Város Önkormányzat

Részletesebben

LEADER Zöld Könyv TERVEZET

LEADER Zöld Könyv TERVEZET Készítette: A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium megbízásából a Magyarországi LEADER Központ Magyarországi LEADER Közhasznú Egyesület 2007. január A Zöld Könyv tervezete a 2007-2013 pénzügyi

Részletesebben

ZALAEGERSZEGI POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ KONTROLLRENDSZERE ÁLTALÁNOS RÉSZ

ZALAEGERSZEGI POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ KONTROLLRENDSZERE ÁLTALÁNOS RÉSZ 4. számú melléklet 1 ZALAEGERSZEGI POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ KONTROLLRENDSZERE A Zalaegerszegi Polgármesteri Hivatal belső kontrollrendszerét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, (a továbbiakban

Részletesebben

2015. április 30-i rendes ülésére

2015. április 30-i rendes ülésére 34. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzatának 2015-2018. évi stratégiai

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Belső Kontroll Szabályzat

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Belső Kontroll Szabályzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Belső Kontroll Szabályzat Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától Érvényes: visszavonásig Tartalomjegyzék 1. A belső kontrollrendszer

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Polgármesteri Hivatala

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Általános döntési kompetenciák, eljárások korszerűsítése a stratégiai menedzsment erősítése érdekében

Részletesebben

ÁROP-1.A.5-2013-2013-0084 SOLTVADKERT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÁMOGATÓ INFRASTRUKTÚRÁ- JÁT BEMUTATÓ TANULMÁNY

ÁROP-1.A.5-2013-2013-0084 SOLTVADKERT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÁMOGATÓ INFRASTRUKTÚRÁ- JÁT BEMUTATÓ TANULMÁNY ÁROP-1.A.5-2013-2013-0084 SOLTVADKERT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÁMOGATÓ INFRASTRUKTÚRÁ- JÁT BEMUTATÓ TANULMÁNY Készítette: Budapest, 2014. július 31. ÁROP-1.A.5-2013-2013-0084 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló...

Részletesebben

Egységes szerkezetben. Bevezetés

Egységes szerkezetben. Bevezetés Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a többszörösen módosított 22/2008.(XII.23.) számú a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról szóló rendelete Egységes szerkezetben Bevezetés A Magyar

Részletesebben

Nyíregyházi Főiskola

Nyíregyházi Főiskola Nyíregyházi Főiskola BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án Módosítva: 2014. április 8., hatályba lép: 2014. április 10-én Tartalom I. Bevezető... 2

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2012. KÉSZÍTETTE: DR. TÖRÖK KATALIN BELSŐ ELLENŐRZÉSI VEZETŐ Győr, 2012. november Tartalom I. Bevezetés... 3 II. A belső ellenőrzés hatáskörét, feladatait és céljait meghatározó

Részletesebben

F E U V E - kézikönyv

F E U V E - kézikönyv Melléklet F E U V E kézikönyv Folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszer Tartalom: Ismertető A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje Kockázatkezelési eljárásrend Ellenőrzési

Részletesebben

A Körjegyzőség Hivatalának szervezetfejlesztése Sármelléken SZAKÉRTŐI MUNKA TANULMÁNY

A Körjegyzőség Hivatalának szervezetfejlesztése Sármelléken SZAKÉRTŐI MUNKA TANULMÁNY SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SÁRMELLÉK ÉS SZENTGYÖRGYVÁR KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGI HIVATALA 8391, Sármellék, Dózsa Gy. u. 324. Telefon: 83/355-186; Fax: 83/355-001 A Körjegyzőség Hivatalának szervezetfejlesztése

Részletesebben

Folyamat optimalizálás FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN. a funkcionális folyamatok egyszerűsítésére. Folyamatmenedzsment Munkacsoport

Folyamat optimalizálás FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN. a funkcionális folyamatok egyszerűsítésére. Folyamatmenedzsment Munkacsoport Folyamat optimalizálás FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN a funkcionális folyamatok egyszerűsítésére 2013. május 31. Készítette: Folyamatmenedzsment Munkacsoport A módszertan az ÁROP-1.2.18 azonosító jelű, Szervezetfejlesztési

Részletesebben

Markhot Ferenc Kórház SZABÁLYZAT OLDAL: 1/47 DÁTUM: 12.06.13. Belső ellenőrzési kézikönyv KIADÁS: 001. Tárgyszó: Igazgatás Azonosító: 182-101-2/10

Markhot Ferenc Kórház SZABÁLYZAT OLDAL: 1/47 DÁTUM: 12.06.13. Belső ellenőrzési kézikönyv KIADÁS: 001. Tárgyszó: Igazgatás Azonosító: 182-101-2/10 Markhot Ferenc Kórház SZABÁLYZAT OLDAL: 1/47 DÁTUM: 12.06.13. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. Iktatószám: Ü/559-1/10 Hatályba lépés: 2010.02.05. Belső ellenőrzési kézikönyv

Részletesebben

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Hatályos: 2008. szeptember 1-jétől 1 Bevezető Törvényi előzmények A többször módosított 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról

Részletesebben

BELSŐ KONTROLLRENDSZER

BELSŐ KONTROLLRENDSZER BELSŐ KONTROLLRENDSZER 4.számú függelék A Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Belső kontrollrendszerét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), az államháztartásról

Részletesebben

Projektmenedzsment kézikönyv - projektszerű feladatok végrehajtását erősítő tanácsadói javaslatok gyűjteménye

Projektmenedzsment kézikönyv - projektszerű feladatok végrehajtását erősítő tanácsadói javaslatok gyűjteménye Projektmenedzsment kézikönyv - projektszerű feladatok végrehajtását erősítő tanácsadói javaslatok gyűjteménye Csenger Város Polgármesteri Hivatala számára Dátum: 2009.09.01. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...

Részletesebben

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CAF MODELL JELENTŐSÉGE, FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE... 5 3. A CAF MODELL GYAKORLATI ALKALMAZÁSÁNAK MENETE... 7 4. AZ ADOTTSÁGOK ÉRTÉKELÉSE... 9 1. KRITÉRIUM: VEZETÉS... 10 1.1.

Részletesebben

BELSŐ KONTROLLRENDSZER

BELSŐ KONTROLLRENDSZER BELSŐ KONTROLLRENDSZER E L Ő S Z Ó Az államháztartási belső pénzügyi ellenőrzési (ÁBPE) rendszer EU-konform átalakítása az elmúlt években megtörtént. Új jogszabályok születtek, illetve meglévők módosultak.

Részletesebben

Az ISO 31000 szabvány alkalmazása az államháztartási belső kontroll standardok kockázatkezelési ajánlásai vonatkozásában

Az ISO 31000 szabvány alkalmazása az államháztartási belső kontroll standardok kockázatkezelési ajánlásai vonatkozásában Az ISO 31000 szabvány alkalmazása az államháztartási belső kontroll standardok kockázatkezelési ajánlásai vonatkozásában Ivanyos János, Trusted Business Partners Kft. Az államháztartás egyensúlyának és

Részletesebben