esetben kerülhet sor az NHP terhére, amennyiben a Bank számára az MNB által rendelkezésre bocsátott keretösszeg azt lehetővé teszi.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "esetben kerülhet sor az NHP terhére, amennyiben a Bank számára az MNB által rendelkezésre bocsátott keretösszeg azt lehetővé teszi."

Átírás

1 MNB NÖVEKEDÉSI HITELPROGRAM HITELKÉRELMI ADATLAP VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA ROGRAM 2. SZAKASZ (NHP2) KERETÉBEN IGÉNYELT H KERETÉBEN IGÉNYELT HITELEK ESETÉN A Bank jelen Hitelkérelmi Adatlapot az MNB Növekedési Hitelprogramjának (NHP) igényléséhez állította össze, így annak speciális adatigényét is tartalmazza. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. (továbbiakban: Bank) csak, cégszerűen aláírt, hiánytalanul lehetőség szerint elektronikusan - kitöltött adatlap alapján, valamennyi szükséges melléklet benyújtása után tudja a hitelbírálatot elvégezni. A NHP keretében a Bank hitelkérelmeket november 1-ig fogad be. (A hitelkérelmek alapján történő kihelyezésre azonban csak abban az esetben kerülhet sor az NHP terhére, amennyiben a Bank számára az MNB által rendelkezésre bocsátott keretösszeg azt lehetővé teszi.) A vállalkozás jelen kérelem aláírásával tudomásul veszi az alábbiakat: a Bank a hitel igénylése és a beadott dokumentumok alapján egyedileg dönt a hitel folyósításáról, annak összegéről és feltételeiről, a Bank jogosult a hitelkérelmet indokolással/indokolás nélkül elutasítani, vagy az igényeltnél alacsonyabb hitelösszegre vonatkozó ajánlatot adni, a hitelkérelem érdemi bírálata csak az előírt valamennyi szükséges dokumentum benyújtását követően, azok hiánytalan rendelkezésre állása esetén kezdődik meg, a Bank jogosult a bemutatott személyazonosító igazolvány és lakcím kártya adatait a BM Központi Nyilvántartó Hivatalánál ellenőrizni, a Banknak jogában áll a hitelbírálat során további egyéb dokumentumokat is bekérni, a hitelkérelem befogadása nem jelent pozitív hiteldöntést, illetve hitelnyújtásra vonatkozó kötelezettségvállalást a Bank részéről, KÉRJÜK FIGYELMESEN OLVASSA EL AZ ALÁBBIAKAT, VALAMINT JELEN HITELKÉRELMI NYOMTATVÁNY 1. és 2. SZÁMÚ MELLÉKLETÉT! A Bank a jelen hitelkérelmet az MNB - Növekedési Hitelprogram (továbbiakban: NHP) keretében veszi át, ennek kapcsán jelen kérelem aláírásával a vállalkozás kifejezetten tudomásul veszi/hozzájárul az alábbiakhoz: a hitelkérelemben és a hitelszerződésben foglalt hitelcél szerinti felhasználást mind a Magyar Nemzeti Bank, mind a Bank jogosult közvetlenül ellenőrizni, az NHP-ba tartozó hitelek december 31-ig állnak rendelkezésre, a Bank az NHP keretében folyósítási kérelmet azon ügyletek tekintetében tud befogadni, amelyek kapcsán a szükséges szerződések (hitelszerződés és biztosítéki szerződések) rendelkezésre állnak, valamint a folyósításhoz szükséges valamennyi feltétel maradéktalanul teljesül december 15-ig, az NHP keretében aláírásra kerülő szerződések (ideértve a biztosítéki szerződéseket is) illetve az azok alapján keletkező követelések az MNB részére óvadékként szolgálnak, amennyiben az NHP keretében az ügyfél hibájából a Banknak bármilyen költsége vagy kára származik, annak teljes megfizetése/megtérítése az ügyfél felelőssége az MNB-vel szemben kifogást nem érvényesíthet, beszámítást nem eszközölhet a Bankkal megkötendő szerződések tekintetében az NHP keretében aláírásra kerülő szerződések bármelyikénél szerződésszegés következik be, arról a Bank az MNB-t értesíti. 1

2 A jelen hitelkérelem aláírásával az alábbiakról nyilatkozom: cégünk nem pénzügyi intézmény, pénzforgalmi intézmény vagy elektronikus pénz kibocsátó vállalkozás és nem hitelintézet kapcsolt vállalkozása. cégünkben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése - tőke vagy szavazati joga alapján - külön-külön vagy együttesen nem haladja meg a 25%-ot. akár külföldön lévő kapcsolt- és partnervállalkozásaival összevont (konszolidált) éves beszámolója, annak hiányában a vállalkozás nyilvántartása alapján is KKV-nak minősül a kis-és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló évi XXXIV. törvény fogalmai szerint A vállalkozás összes NHP hitelfelvétele a évi XXXIV. törvény szerinti partnervállalkozásait és kapcsolódó vállalkozásait is figyelembe véve, több hitelintézettől történő kölcsönfelvétel esetén sem haladhatja meg a 3+3Mrd Ft-ot, az alábbiak szerint: az igénybevétel felső határa 3 milliárd forint, amely az NHP első és második szakaszában történő együttes igénybevételre vonatkozik az alábbiak szerint: az új forinthitelek és a forinthitel-kiváltások ások az NHP első és második szakaszában együttvéve nem haladhatják meg a 3 milliárd forintot; az első szakasz II. pillérében és a második szakasz II. pillérében történő devizahitel-kiváltások együttes értéke szintén legfeljebb 3 milliárd forint lehet. amennyiben nyiben a folyósítandó hitel fedezetéül az MV Zrt. hitelgaranciáját igénybe kívánjuk venni, a jelen hitelkérelem 1. sz mellékletében felsorolt korlátozásokat megismertük, az ott felsorolt kizáró okok közül egyik sem áll fenn jelen hitelkérelem tekintetében a hitelkérelem alapján a Bank pozitív döntését és a szerződéskötést követően keletkező hitelkövetelés kapcsán harmadik személynek nincs olyan joga, amely az óvadékba helyezett hitelkövetelés érvényesíthetőségét befolyásolná, a jelen hitelkérelmi nyomtatvány 2.sz mellékletében felsorolt valamennyi jognyilatkozatot megismertem és tudomásul veszem, hogy a Bank pozitív döntése esetén megkötendő hitelszerződésben a 2. sz. mellékletben rögzített jognyilatkozatot meg kell erősítenem, ennek hiányában a hitelszerződés nem jöhet létre. A hitelkérelem elbíráláshoz az alábbi dokumentumokat szíveskedjen benyújtani: Legutolsó Cégbejegyzés másolata*, vagy amennyiben módosítás van folyamatban, a Cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem másolata* Társasági Szerződés / Alapító Okirat másolata* (Utolsó egységes szerkezetbe foglalt, a vállalkozás nevére szóló, cégszerűen aláírt, ügyvéd által ellenjegyzett, cégbíróság által érkeztetett társasági szerződés / alapító okirat) Utolsó két lezárt évről éves beszámoló (mérleg, eredménykimutatás, könyvvizsgálói jelentés - amennyiben a vállalkozás számára kötelező, főkönyvi kivonat) Utolsó lezárt negyedévről főkönyvi kivonat 30 napnál nem régebbi NAV nemleges köztartozásról szóló igazolás másolata vagy NAV folyószámla kivonata Aláírási címpéldány másolata* Üzleti terv (beruházási hitel illetve annak kiváltása esetén) a hitel teljes futamidejére Nyilatkozat a számlavezető/hitelező bank(ok)tól, amelyben igazolják, hogy a kiváltani szándékozott hitel augusztus 31-ét követően nem került átstrukturálásra (ide értve az előtörlesztés esetét kivéve a hitel bármely feltételének módosítását), és azok kapcsán 90 napot meghaladó fizetési késedelem nem állt fenn EU-s támogatások kapcsán igényelt hiteleknél a támogatás odaítélését igazoló dokumentum Korosított szállító, vevő, készlet analitika (0-30; 31-90; ; nap; és 366 napon túl) Cégvezető, tulajdonos személyazonosító igazolvány, lakcímkártya és adókártya a másolata Cégismertető Biztosítékokkal kapcsolatos dokumentációk (tulajdoni lap, eszköznyilvántartás, törzslap, biztosítás stb.) *eredeti dokumentumok szerződéskötési feltételként benyújtandók pozitív hitelbírálat esetén 2

3 A HITELIGÉNYLŐ ALAPADATAI A vállalkozás teljes neve: A vállalkozás rövid neve: Cégjegyzékszáma: Adószáma: Székhelye: Telephelye(i): Kapcsolattartó neve: Beosztása: Telefonszáma: címe: A HITELIGÉNY Hitel összege (MV Zrt. garancia igénybevétele esetén legfeljebb 500Mio Ft lehet): Devizaneme: HUF Hitelkiváltás Új hitel Hitel célja: 1. Beruházási hitel* 2. Forgóeszköz hitel** 3. EU-s Támogatás önerő finanszírozása *** Futamidő: (forgóeszköz hitel esetén legfeljebb 1 év, többi hitelcél esetén legfeljebb 10 év): Tőkefizetési türelmi idő: Törlesztési ütemezés: *Beruházási hitelek alatt az MNB az NHP alkalmazásában a számvitelről szóló évi C. törvény (Szmt.) 25. szerint meghatározott immateriális javak és az Szmt. 26. szerint meghatározott tárgyi eszközök beszerzésére, létesítésére, a már meglévő eszközök korszerűsítésére és kapacitásuk bővítésére, továbbá az Szmt. 27. szerint meghatározott tt tartós részesedések közül a 10 százalék feletti tulajdoni jogot jelentő részesedés szerzésre nyújtott hiteleket érti. **Forgóeszköz-finanszírozási hitelek ek alatt az MNB az NHP alkalmazásában az Szmt. 28. (2)-(4) pontja szerint meghatározott készletek vásárlására és az Szmt. 29. (2) szerint meghatározott vevői követelések finanszírozására nyújtott hiteleket érti ***EU-s támogatás önrészére és előfinanszírozására nyújtott hitelek alatt az MNB az NHP alkalmazásában az Európai Uniós Támogatási programok támogatás előfinanszírozására és társfinanszírozására nyújtott hiteleket érti. 3

4 A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA Honlap címe: Alapítás dátuma: KSH szám: Állandó foglalkoztatottak száma: 2011: 2012: Jelenleg: Tevékenységek TEÁOR szám Árbevétel százaléka Név TULAJDONOSI SZERKEZET Tulajdonosi arány (%) Tulajdonosi jogviszony kezdete A TULAJDONOS SZAKMAI MÚLTJÁNAK BEMUTATÁSA: A TULAJDONOSI SZERKEZETBEN AZ ELMÚLT 3 ÉVBEN TÖRTÉNT VÁLTOZÁS, MÓDOSÍTÁS LEÍRÁSA: 4

5 Felsővezető neve MENEDZSMENT Beosztása Mióta tölti be a pozíciót A MENEDZSMENT SZAKMAI MÚLTJÁNAK BEMUTATÁSA: TULAJDONOSOK MÁS VÁLLALKOZÁSOKBAN VALÓ RÉSZESEDÉSEI Tulajdonos Vállalkozás neve Részesedés (%) A VÁLLALKOZÁS TULAJDONI RÉSZESEDÉSE MÁS VÁLLALKOZÁSOKBAN Vállalkozás neve Tulajdonosi szerkezet Tevékenység Árbevétel SZÁMLAVEZETŐ PÉNZINTÉZETEK Bank neve Éves számlaforgalom (%-ban) 5

6 A CÉG ÉS TEVÉKENYSÉGÉNEK RÖVID ISMERTETÉSE: PIACI KÖRNYEZET, KONKURENCIA BEMUTATÁSA (PIACI RÉSZESEDÉS, FŐBB VERSENYTÁRSAK, VERSENYTÁRSAK SZÁMA, KERESLET ALAKULÁSA, SZEZONALITÁS) ): 6

7 ÜZLETI ELKÉPZELÉSEK (STRATÉGIA, TERVEK, ELKÉPZELÉSEK, AMENNYIBEN RENDELKEZIK RÉSZLETES ÜZLETI TERVVEL ANNAK CSATOLÁSA), IDEÉRTVE A A HITELCÉL RÉSZLETES ISMERTETÉSÉT, ENNEK IGAZOLÁSÁRA BENYÚJTOTT/FOLYÓSÍTÁSIG BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK LISTÁJÁT: 7

8 GAZDÁLKODÁSI ADATOK 5 LEGNAGYOBB VEVŐ (MEGRENDELŐ) ADATAI* Vevő neve Éves forgalom Kapcsolat kezdete Fizetési határidő HATÁRIDŐN TÚLI VEVŐKÖVETELÉSEK Összesen (összeg): Ebből 60 napon túli követelés: Kétes követelés: AZ 5 LEGNAGYOBB ÖSSZEGŰ LEJÁRT KÖVETELÉS RÉSZLETEZÉSE** Vevő neve Követelés összege Késedelem mértéke Kétes követelés oka Intézkedések 5 LEGNAGYOBB SZÁLLÍTÓ ADATAI* Szállító neve Éves forgalom Kapcsolat kezdete Fizetési határidő HATÁRIDŐN TÚLI SZÁLLÍTÓTARTOZÁS Összesen: Ebből 60 napon túli tartozás: * Az elmúlt 12 hónapban 8

9 Szállító neve AZ 5 LEGNAGYOBB ÖSSZEGŰ LEJÁRT KÖTELEZETTSÉG RÉSZLETEZÉSE** Kötelezettség összege Késedelem mértéke Lejárt köt. oka ** Intézkedések FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEK A VÁLLALKOZÁS RÉSZÉRŐL BANKI KÖTELEZETTSÉGEK (HITELEK, GARANCIÁK, FAKTORING) ÉS LÍZINGELT ESZKÖZÖK 1. Hitelintézet Hitel típusa Kötelezettség eredeti összege Fennálló tartozás Lejárat Biztosítékok 2. Hitelintézet Hitel típusa Kötelezettség eredeti összege Fennálló tartozás Lejárat Biztosítékok 3. Hitelintézet Hitel típusa Kötelezettség eredeti összege Fennálló tartozás Lejárat Biztosítékok **A Hitelkérelem kitöltésének napján. 9

10 TAGI KÖLCSÖN Tag neve Összeg Lejárat Törlesztés ütemezése A VÁLLALKOZÁS EGYÉB KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSAI (HITEL, GARANCIA, KEZESSÉG) Társaság neve Kapcsolat jellege Kötelezettség típusa Összeg Lejárat KÖLTSÉGVETÉSI KAPCSOLATOK Lejárt NAV/TB tartozás: Lejárt NAV vámtartozás: Egyéb lejárt tétel/bírság: Összege Megállapodás, átütemezés, intézkedés Per tárgya PERES ÜGYEK* Várható összege Alperes/felperes *A peres ügyekkel kapcsolatban a Bank további dokumentációt kérhet. A HITELKIVÁLTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATOK Meglévő hitel hitelnyújtó hitelintézetének neve Kiváltandó hitel azonosítója Kiváltandó hitel célja Kiváltandó hitel eredeti összege Kiváltandó hitel eredeti folyósításának dátuma (i) Kiváltandó hitelösszeg (pontos kinnlevőség összege) és devizaneme Kiváltandó hitel kamatozása Kiváltandó hitel tőketörlesztési gyakorisága Hitelszerződés utolsó módosítása Hitelszerződés lejárata Legrégebben fennálló késedelem kezdete Hitelcél igazolására benyújtandó dokumentumok 10

11 FELAJÁNLOTT BIZTOSÍTÉKOK* Ingatlan leírása, értékbecslés szerinti piaci és menekülési értéke: Gépi berendezés (vásárláskori és könyv szerinti értéke): Jármű (vásárláskori és könyv szerinti értéke): Értékpapír: Lekötött bankbetét *: Bankgarancia: Készfizető kezesség: Árbevétel engedményezés: Vállalt számlaforgalom: * A biztosíték ismertetése, tulajdonosa, leírása, terhei. Szükség esetén, a NHP sajátosságából adódóan, az egyéb fedezettől (MV Zrt. garancia megléte) függő mértékben a Bank készpénzóvadékot kérhet (MV Zrt. garancia megléte esetén 37, egyéb esetben 50%). Kérjük, olvassa el terméktájékoztatónkat az MV Zrt. garancia feltételeiről és jelezze az elhelyezésre kerülő betét összegét. NYILATKOZAT Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem és aláírásommal igazolom, hogy a hitelkérelemben és mellékleteiben szereplő adatok a valóságnak megfelelnek, teljeskörűek, érvényesek és hitelesek, azokat önkéntesen bocsátottam a Bank rendelkezésére, hozzájárulok ahhoz, hogy a Bank ezen adatokat nyilvántartsa és kezelje. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem és aláírásommal igazolom továbbá, hogy a vállalkozás és a kapcsolt vállalkozás(ok) ellen sem csőd-, sem felszámolási eljárás, sem végelszámolási eljárás nem folyik/folyt, illetve ilyen eljárás megindítása iránti kérelem előterjesztésére sem került sor, továbbá nincs lejárt adó-, TB-, vám- vagy egyéb köztartozása, nem áll/állt(ak) végrehajtási eljárás alatt ezenkívül társaságunk felszámolását a működése alatt bíróság nem rendelte el. Tudomásul veszem, hogy pozitív hitelbírálat esetén, amennyiben a Bank a hitelszerződést és a biztosítéki szerződéseket közjegyzői okirat formájában köti meg, a közjegyzői okiratba foglalás költségeit is cégünk viseli. Kelt:, Cégszerű aláírás 11

12 1. sz. melléklet Amennyiben az NHP keretében a hitelkérelmi nyomtatványban igényelt hitel fedezetéül részben az MV Zrt. hitelgaranciája szolgál, vállalkozó jelen hitelkérelem aláírásával nyilatkozik az alábbiakról: o A KMOP 1.3. Új Széchenyi Hitelgarancia Program (ÚSZHGP) keretében Támogatásra jogosulta a devizabelföldinek minősülő, Magyarország területén székhellyel illetve az EU területén székhellyel és MAgyaroszág területén fiókteleppel rendelkező Mikro-, Kis- és Középvállalkozások. Támogatásra jogi személyiségű, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, valamint szövetkezet jogosult. o o o o Az alábbi céloknak megfelelő felhasználásokra újonnan kihelyezett hitelek vonhatók be az ÚSZHGP-ba: gépek, berendezések, egyéb tárgyi eszközök, illetve immateriális javak beszerzésének és egyéb beruházások finanszírozása meglévő üzleti tulajdon vagy bérelt infrastruktúra bővítése és/vagy fejlesztése, ingatlan vásárlása; és/vagy gazdasági tevékenység elindításához, tevékenységbővítéshez, beruházáshoz vagy meglévő tevékenység fejlesztéséhez, erősítéséhez kapcsolódó finanszírozások, ideértve az e feltételeknek megfelelő forgóeszköz-beszerzések finanszírozását is. beruházási- és a beruházáshoz kapcsolódó forgóeszköz hitel esetén a forgóeszközhitel aránya a folyósítandó teljes hitelösszeg 30%-át nem haladhatja meg Az ÚSZHGP-ba nem vonhatók be az alábbi célokra, illetve módon kihelyezett hitelek: ÁFA finanszírozás pénzügyi- vagy kiegészítő pénzügyi szolgáltatás finanszírozása folyószámlahitel rulírozó forgóeszközhitel üzletrész, részvény, illetve társasági részesedés vásárlása a hiteligénylő vállalkozás közvetlen vagy közvetett tulajdonosaitól, vezető tisztségviselőitől, vezető állású munkavállalójától, illetve (amennyiben alkalmazandó) e személyek közeli hozzátartozóitól történő, továbbá cégcsoporton belüli tárgyi eszköz vagy immateriális javak vásárlására, illetve mindezen személyek visszterhes közreműködésével megvalósítandó beruházás finanszírozására A de minimis támogatásokra vonatkozó szabályozások alapján az ÚSZHGP keretében nem részesíthetők támogatásban az alábbi vállalkozások, illetve nem nyújthatók az alábbi célú támogatások: halászathoz vagy akvakultúrához kapcsolódó tevékenységet végző vállalkozások mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozások (nem nyújtható támogatás abban az esetben sem, ha a fejlesztendő tevékenység eredményeként mezőgazdasági termék keletkezik a mezőgazdasági termékek feldolgozásában vagy forgalmazásában tevékenykedő vállalkozások, amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy a támogatás az elsődleges termelőknek való teljes vagy részleges továbbítástól függ olyan vállalkozások, amelyek legutolsó lezárt, teljes üzleti év nettó árbevételének (egyéni vállalkozói adóalapba beszámított bevételek) több, mint 50%-át mezőgazdasági tevékenység teszi ki (TEÁOR 08 szerint: ) 12

13 harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységek támogatása, nevezetesen az exportált mennyiségekhez közvetlenül kapcsolódó támogatás, az értékesítési hálózat kialakításával és működésével, vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokkal kapcsolatos támogatások az import áruk helyett hazai áru használatától függő támogatás a szénágazatban tevékenységet folytató vállalkozások szállítóeszköz megvásárlása az áru- és személyszállítási, ideértve a taxis személyszállítási ágazatban tevékenykedő vállalkozásokat a nehéz helyzetben lévő vállalkozások o o o Nem részesíthető az ÚSZHGP keretében támogatásban: olyan vállalkozás, lalkozás, amely ellen csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás van folyamatban, és/vagy amelynek kiegyenlítetlen lejárt köztartozása van (kivéve, amennyiben az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett) olyan vállalkozás, amely a Hitelszerződés megkötésének idején üzletszerű működéshez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik olyan vállalkozás, amelyről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a hitelkérelem szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott olyan vállalkozás, amellyel szemben olyan eljárás van folyamatban, amelyben, vagy eredményeként büntetőjogi intézkedésnek lehet helye, illetve amellyel szemben a bíróság büntetőjog intézkedésként tevékenységének korlátozását rendelte el olyan vállalkozás, amellyel szemben az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelező határozata van érvényben, továbbá akit, vagy amelyet a támogatást nyújtó szerv vezetője a támogatási rendszeréből kizárt, és a kizáró döntés a hitelkérelem benyújtásakor érvényben van. Nem részesíthető ÚSZHGP keretében támogatásban olyan jogalany, aki/amely adott, illetve az azt megelőző két pénzügyi év során összeghatár felett részesülne de minimis támogatásban. Nem nyújtható garancia olyan kiadáshoz, amely más program keretében egyéb európai pénzügyi alapokból társfinanszírozásban részesül 13

14 2.sz. melléklet A Bank pozitív döntése esetén megkötendő hitelszerződésben (KKV Szerződés) a vállalkozás (KKV) az alábbi jognyilatkozatokat köteles megtenni, illetve az alábbiakat köteles tudomásul venni: - mely személyekkel kapcsolatban merül fel a számvitelről szóló 2000.évi C. törvény szerinti Kapcsolt Vállalkozás jelleg. - tudomásul veszi a KKV Szerződésből a vele szerződő hitelintézetet megillető tőke-, kamat, büntető kamat és késedelmi kamatkövetelések MNB (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.) számára óvadékba történő adását; - kötelezettséget vállal arra, hogy az óvadéki jogosult MNB felszólítását követően a KKV Szerződés alapján fizetendő tőke-, kamat-, büntető kamat- és késedelmi kamattörlesztést az MNB által megjelölt fizetési számlára történő átutalással teljesíti; - kötelezettséget vállal a KKV Szerződésben előírt kötelezettségek teljesülésének ellenőrzése és az MNB törvényben előírt jegybanki feladatok ellátása érdekében a vele szerződő hitelintézettel és az MNB-vel való együttműködésre, melynek keretében a kért formában és módon, a megjelölt határidőre ingyenesen adatot vagy a KKV által hitelesített másolatban - dokumentumot szolgáltat. - felhatalmazza az MNB-t, valamint a vele szerződő hitelintézetet, illetve a Bankot, hogy a KKV székhelyén, telephelyén helyszíni ellenőrzést tartson, melynek során bármely iratba betekinthet, adatot megvizsgálhat, azokról kérésre általa hitelesített másolatot ad, - hozzájárul, hogy az ellenőrzési jogosultságot a megbízás igazolása mellett - az MNB, a vele szerződött hitelintézet, illetve a Bank az által ezzel megbízott harmadik személy (szervezet) is gyakorolja, - felhatalmazza a vele szerződő hitelintézetet, illetve a Bankot, hogy a KKV Szerződés célja teljesülésének ellenőrzésével, valamint az MNB törtvényben előírt feladatok ellátása érdekében banktitoknak minősülő adatokat adjon át az MNB részére, így különösen a kölcsön folyósítására, a törlesztésre, fizetési késedelemre és a fizetőképesség változására vonatkozóan, - felhatalmazza az MNB-t a KKV Szerződésből eredő fizetési kötelezettségek megszűnéséig terjedő időtartamra az adatszolgáltatás során a MNB birtokába kerülő, a KKV-ra vonatkozó üzleti- és banktitkot tartalmazó adatok az MNB törvényben előírt jegybanki feladatok ellátása céljából való kezelésére és arra, hogy az MNB az adatok feldolgozása és tárolása céljából harmadik személyt megbízzon, - A vállalkozás összes NHP hitelfelvétele ele a évi XXXIV. törvény szerinti partnervállalkozásait és kapcsolódó vállalkozásait is figyelembe véve, több hitelintézettől történő kölcsönfelvétel esetén sem haladhatja meg a 3+3Mrd Ft-ot, az alábbiak szerint: az igénybevétel felső határa 3 milliárd forint, amely az NHP első és második szakaszában történő együttes igénybevételre vonatkozik az alábbiak szerint: az új forinthitelek és a forinthitel-kiváltások az NHP első és második szakaszában együttvéve nem haladhatják meg a 3 milliárd forintot; az első szakasz II. pillérében és a második szakasz II. pillérében történő devizahitel-kiváltások együttes értéke szintén legfeljebb 3 milliárd forint lehet. - tudomásul veszi, hogy a vele szerződő hitelintézet köteles felmondani a KKV Szerződést, amennyiben (i) a kölcsönigénylés feltételei nem teljesültek, (ii) a kölcsön a céljától eltérően került felhasználásra, (iii) a KKV az adatszolgáltatási és az ellenőrzés tűrésére vonatkozó kötelezettségét figyelmeztetés ellenére megszegi, vagy (iv) a KKV és a KKV Szerződés nem felel meg a Program igénybevételére vonatkozóan az MNB által előírt feltételnek, - tudomásul veszi, hogy az előző pontban felsorolt felmondás esetén a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű, a folyósítástól számított büntető kamattal együtt köteles visszafizetni a kölcsönt, - tudomásul veszi, hogy a KKV Szerződés megújítása, átstrukturálása nem lehetséges, egyéb feltételei és annak biztosítéki szerződése csak az MNB előzetes hozzájárulásával módosíthatóak, azonban az MNB a hozzájárulását csak kivételesen, különösen indokolt esetben adja meg, 14

15 - tudomással bír arról, hogy a kölcsönt bármikor kamat-, díj- és költségmentesen előtörlesztheti, - tudomásul veszi, hogy a vele szerződő hitelintézettel szembeni igényét sem kifogás, sem beszámítás útján nem érvényesítheti az MNB-vel szemben, - mely személyekkel kapcsolatban merül fel a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló évi XXXIV. törvény szerinti partnervállalkozási és kapcsolódó vállalkozási kapcsolat, - mely személyekkel kapcsolatban merül fel a - számvitelről szóló évi C. törvény szerinti - Kapcsolt Vállalkozás jelleg, - a KKV és a KKV Szerződés vonatkozásában biztosítéki kötelezett nem minősül bármely hitelintézet - a számvitelről szóló évi C. törvény szerinti - Kapcsolt Vállalkozásának - adatszolgáltatás kapcsán sem a KKV-nak, sem a biztosítéki kötelezettnek nem lehet díj- vagy költségigénye. 15

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ Új Széchenyi Hitelprogramok Beruházási és Forgóeszközhitel. Hatályos a 2015.03.05-én és utána szerződött hitelügyletek esetében

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ Új Széchenyi Hitelprogramok Beruházási és Forgóeszközhitel. Hatályos a 2015.03.05-én és utána szerződött hitelügyletek esetében 1 TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ Új Széchenyi Hitelprogramok Beruházási és Forgóeszközhitel Hatályos a 2015.03.05-én és utána szerződött hitelügyletek esetében A BG Finance Zrt. (1036 Budapest, Pacsirtamező út 5. E/3.

Részletesebben

NYILATKOZAT az Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel Programhoz

NYILATKOZAT az Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel Programhoz Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 5000 Szolnok, József A. út 83. Tel.: (56)423-134, Fax.: (56)423-134 e-mail: info@jnszvfa.hu web:www.jnszvfa.hu NYILATKOZAT az Új Széchenyi

Részletesebben

Növekedési Hitelprogram

Növekedési Hitelprogram Növekedési Hitelprogram 2. szakasz Speciális konstrukció leírása Termékleírás kiadásának dátuma: 2013. október 01. Termékleírás verziószáma: v1.0 1 Akiknek ajánljuk Pénzforgalmi számlával rendelkező, Magyarországon

Részletesebben

Ügyféltájékoztató. A Magyar Nemzeti Bank Növekedési Hitelprogram II. refinanszírozási hitelkonstrukcióról kisvállalatok részére

Ügyféltájékoztató. A Magyar Nemzeti Bank Növekedési Hitelprogram II. refinanszírozási hitelkonstrukcióról kisvállalatok részére Ügyféltájékoztató A Magyar Nemzeti Bank Növekedési Hitelprogram II. refinanszírozási hitelkonstrukcióról kisvállalatok részére Jelen ügyféltájékoztató célja, hogy az ügyfelei számára az MKB Bank Zrt. összefoglaló

Részletesebben

Hitelpont Zrt. 1022 Budapest, Alvinci út 16. tel: +36-(1)-239-86-38 email: info@hitelpont.hu www.hitelpont.hu

Hitelpont Zrt. 1022 Budapest, Alvinci út 16. tel: +36-(1)-239-86-38 email: info@hitelpont.hu www.hitelpont.hu Hitelpont Zrt. 1022 Budapest, Alvinci út 16. tel: +36-(1)-239-86-38 email: info@hitelpont.hu www.hitelpont.hu EGYSZERŰSÍTETT KÖLCSÖNKÉRELEM A HITELPONT ZRT. ÚJ SZÉCHENYI BERUHÁZÁSI ÉS FORGÓESZKÖZ HITELÉHEZ

Részletesebben

Új Széchenyi Beruházási és Forgóeszköz Hitel termékleírás

Új Széchenyi Beruházási és Forgóeszköz Hitel termékleírás Új Széchenyi Beruházási és Forgóeszköz Hitel termékleírás Röviden... 1 Hitelkérelem benyújtása... 1 A hitel kondíciói... 2 A hitel biztosítékai... 2 Hitelfelvevők köre... 3 A finanszírozásból kizártak

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Budapest, 2013. szeptember 1. Bevezető rendelkezések: Pénzügyi vállalkozás neve: MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés. keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés. keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK közvetítői számára Kódszám: GOP-2007-4.1./13 1 A. PÁLYÁZAT CÉLJA

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Budapest, 2014. április 23. Bevezető rendelkezések: Pénzügyi vállalkozás neve: MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság

Részletesebben

Új Széchenyi Hitel Program

Új Széchenyi Hitel Program Új Széchenyi Hitel Program ÚJ Széchenyi Hitel BERUHÁZÁSRA Érvényes: 2014. július 01.-től visszavonásig. A jogosultság feltételei - nyereség orientált vállalkozásnak kell lennie, - egyéni vállalkozó; -

Részletesebben

Ügyféltájékoztató. A Magyar Nemzeti Bank Növekedési Hitelprogram II. refinanszírozási hitelkonstrukcióról kisvállalatok részére

Ügyféltájékoztató. A Magyar Nemzeti Bank Növekedési Hitelprogram II. refinanszírozási hitelkonstrukcióról kisvállalatok részére Ügyféltájékoztató A Magyar Nemzeti Bank Növekedési Hitelprogram II. refinanszírozási hitelkonstrukcióról kisvállalatok részére Jelen ügyféltájékoztató célja, hogy az ügyfelei számára az MKB Bank Zrt. összefoglaló

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ Kombinált Mikrohitel (Jelenleg nem igényelhető 1 )

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ Kombinált Mikrohitel (Jelenleg nem igényelhető 1 ) 1 TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ Kombinált Mikrohitel (Jelenleg nem igényelhető 1 ) A BG Finance Zrt. (1036 Budapest, Pacsirtamező út 5. E/3. ) továbbiakban Társaság - az Európai Unió Strukturális Alapjaiból nyújtott

Részletesebben

Mikrohitel Kézikönyv

Mikrohitel Kézikönyv Mikrohitel Kézikönyv Új Széchenyi Hitel Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel Hatályos: 2012. március 25. napjától MIKROHITEL KÉZIKÖNYV a Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány által az Új Széchenyi

Részletesebben

Támogatásban részesíthető Kedvezményezettek. Támogatható felhasználások

Támogatásban részesíthető Kedvezményezettek. Támogatható felhasználások 1. MELLÉKLET Termékleírás Támogatásban részesíthető Kedvezményezettek A GOP 4 Portfoliógarancia Program keretében Támogatásra jogosultak a devizabelföldinek minősülő, a Magyar Köztársaság területén székhellyel,

Részletesebben

Terméktájékoztató. A termék neve: Kombinált Mikrohitel GOP-2011-2.1.1/M programokhoz

Terméktájékoztató. A termék neve: Kombinált Mikrohitel GOP-2011-2.1.1/M programokhoz Terméktájékoztató A termék neve: Kombinált Mikrohitel GOP-2011-2.1.1/M programokhoz A pályázók köre: Devizabelföldinek minősülő, Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel

Részletesebben

I. A VÁLLALKOZÁS ADATAI

I. A VÁLLALKOZÁS ADATAI ADATLAP ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMHOZ KAPCSOLÓDÓ HITELKÉRELEMHEZ AZ ADATLAPHOZ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK LISTÁJA *: 30 NAPNÁL NEM RÉGEBBI CÉGKIVONAT ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY CÉGSZERŰEN ALÁÍRT ÉS AUDITÁLT MÉRLEGBESZÁMOLÓK

Részletesebben

HITELIGÉNYLÉS ÉS ÜZLETI TERV

HITELIGÉNYLÉS ÉS ÜZLETI TERV HITELIGÉNYLÉS ÉS ÜZLETI TERV Vállalkozás/Vállalkozó Az Üzleti terv átvétele nem kötelezi a Dél-Dunántúli Takarék Szövetkezeti Hitelintézet mikrohitel biztosítására! Az Üzleti tervet átvettem..., 201. hó

Részletesebben

MNB Növekedési Hitelprogram 2. szakasz

MNB Növekedési Hitelprogram 2. szakasz MNB Növekedési Hitelprogram 2. szakasz A Sberbank Magyarország Zrt.-nél a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által meghirdetett Növekedési Hitel Program második szakasza is elérhető. A Sberbank Magyarország Zrt

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés, illetve 2.1.1/M Komponens. továbbá a

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés, illetve 2.1.1/M Komponens. továbbá a PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés, illetve 2.1.1/M Komponens továbbá a Közép-Magyarországi Operatív Program 1.3.1 Konstrukció, illetve 1.2.1/M Komponens

Részletesebben

Az RVA Új Széchenyi Terv ÚJ SZÉCHENYI LENDÜLET - HITEL PROGRAM általános feltételei (2014_v2.01)

Az RVA Új Széchenyi Terv ÚJ SZÉCHENYI LENDÜLET - HITEL PROGRAM általános feltételei (2014_v2.01) Az RVA Új Széchenyi Terv ÚJ SZÉCHENYI LENDÜLET - HITEL PROGRAM általános feltételei () Érvényes 2014. október 01-től visszavonásig, illetve legfeljebb 2015. október 31-ig. A támogatott hitelkonstrukcióra

Részletesebben

Az OTP Új Forrás Forgóeszközhitel (NHP2) igényléséhez szükséges dokumentumok

Az OTP Új Forrás Forgóeszközhitel (NHP2) igényléséhez szükséges dokumentumok Az OTP Új Forrás Forgóeszközhitel (NHP2) igényléséhez szükséges dokumentumok I. Egyszerűsített kölcsönkérelem II. III. IV. Tulajdonos / Magánszemély készfizető kezes Magánszemély készfizető kezes főbb

Részletesebben

Az RVA Új Széchenyi Terv KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM általános feltételei (2012_v1.01)

Az RVA Új Széchenyi Terv KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM általános feltételei (2012_v1.01) Az RVA Új Széchenyi Terv KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM általános feltételei () Érvényes: 2012. február 1-től visszavonásig (illetve legfeljebb 2015. október 31-ig). A program keretében a pályázatnyertes

Részletesebben

Terméktájékoztató 1. A NÖVEKEDÉSI HITELPROGRAM TARTALMI ELEMEI ÉS ÜZLETI PARAMÉTEREI

Terméktájékoztató 1. A NÖVEKEDÉSI HITELPROGRAM TARTALMI ELEMEI ÉS ÜZLETI PARAMÉTEREI Terméktájékoztató a Növekedési Hitelprogram második szakaszának I. és II. pillére keretében folyósított refinanszírozási hitelek igénybevételének módjáról és feltételeiről 1 1. A NÖVEKEDÉSI HITELPROGRAM

Részletesebben

Az Új Széchenyi Terv Kombinált Mikrohitel Program általános feltételei

Az Új Széchenyi Terv Kombinált Mikrohitel Program általános feltételei Az Új Széchenyi Terv Kombinált Mikrohitel Program általános feltételei Érvényes: 2012. január 27.-től visszavonásig (illetve legfeljebb 2015. október 31-ig). Az információk tájékoztató jellegűek és nem

Részletesebben

Az RVA Új Széchenyi Terv ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM általános feltételei (2013_v2.00)

Az RVA Új Széchenyi Terv ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM általános feltételei (2013_v2.00) Az RVA Új Széchenyi Terv ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM általános feltételei () Érvényes 2013. október 01-től visszavonásig, illetve legfeljebb 2015. október 31-ig. A támogatott hitelkonstrukcióra jogosultak

Részletesebben

Terméktájékoztató 1. A NÖVEKEDÉSI HITELPROGRAM TARTALMI ELEMEI ÉS ÜZLETI PARAMÉTEREI

Terméktájékoztató 1. A NÖVEKEDÉSI HITELPROGRAM TARTALMI ELEMEI ÉS ÜZLETI PARAMÉTEREI Terméktájékoztató a Növekedési Hitelprogram második szakaszának I. és II. pillére keretében folyósított refinanszírozási hitelek igénybevételének módjáról és feltételeiről 1 1. A NÖVEKEDÉSI HITELPROGRAM

Részletesebben

Új Magyarország Kishitel Termékleírás

Új Magyarország Kishitel Termékleírás Új Magyarország Kishitel Termékleírás Támogatásban részesíthetı Kedvezményezettek A GOP 4 Kishitel Program keretében a Közvetítı útján Támogatásra jogosultak a devizabelföldinek minısülı, a Magyar Köztársaság

Részletesebben

A KAVOSZ Zrt. Agrár Széchenyi Kártya Üzletszabályzata

A KAVOSZ Zrt. Agrár Széchenyi Kártya Üzletszabályzata A KAVOSZ Zrt. Agrár Széchenyi Kártya Üzletszabályzata Az Üzletszabályzat mellékletei 1. A regisztrációs díj mértéke 2. Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány mindenkori hatályos Agrár Széchenyi

Részletesebben

TERMÉKSZABÁLYZAT. TakarékHitel Plusz

TERMÉKSZABÁLYZAT. TakarékHitel Plusz 2/2014. számú közvetlen hatályú szabályzat a Szövetkezeti Hitelintézetek és a Takarékbank Zrt. részére TERMÉKSZABÁLYZAT TakarékHitel Plusz központi fejlesztésű kötelező termék Kiadta: Takarékbank Zrt.

Részletesebben

MKB 1X1 FORGÓESZKÖZHITEL PLUSZ IGÉNYLÉS AZ MNB NÖVEKEDÉSI HITELPROGRAM II. (NHP) KERETÉBEN ÉS FELTÉTELEI SZERINT

MKB 1X1 FORGÓESZKÖZHITEL PLUSZ IGÉNYLÉS AZ MNB NÖVEKEDÉSI HITELPROGRAM II. (NHP) KERETÉBEN ÉS FELTÉTELEI SZERINT MKB 1X1 FORGÓESZKÖZHITEL PLUSZ IGÉNYLÉS AZ MNB NÖVEKEDÉSI HITELPROGRAM II. (NHP) KERETÉBEN ÉS FELTÉTELEI SZERINT A jelen Igénylést aláíró Ügyfél (Vállalkozás) igényli az MKB Bank Zrt-től az MKB 1x1 Forgóeszköz

Részletesebben