esetben kerülhet sor az NHP terhére, amennyiben a Bank számára az MNB által rendelkezésre bocsátott keretösszeg azt lehetővé teszi.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "esetben kerülhet sor az NHP terhére, amennyiben a Bank számára az MNB által rendelkezésre bocsátott keretösszeg azt lehetővé teszi."

Átírás

1 MNB NÖVEKEDÉSI HITELPROGRAM HITELKÉRELMI ADATLAP VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA ROGRAM 2. SZAKASZ (NHP2) KERETÉBEN IGÉNYELT H KERETÉBEN IGÉNYELT HITELEK ESETÉN A Bank jelen Hitelkérelmi Adatlapot az MNB Növekedési Hitelprogramjának (NHP) igényléséhez állította össze, így annak speciális adatigényét is tartalmazza. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. (továbbiakban: Bank) csak, cégszerűen aláírt, hiánytalanul lehetőség szerint elektronikusan - kitöltött adatlap alapján, valamennyi szükséges melléklet benyújtása után tudja a hitelbírálatot elvégezni. A NHP keretében a Bank hitelkérelmeket november 1-ig fogad be. (A hitelkérelmek alapján történő kihelyezésre azonban csak abban az esetben kerülhet sor az NHP terhére, amennyiben a Bank számára az MNB által rendelkezésre bocsátott keretösszeg azt lehetővé teszi.) A vállalkozás jelen kérelem aláírásával tudomásul veszi az alábbiakat: a Bank a hitel igénylése és a beadott dokumentumok alapján egyedileg dönt a hitel folyósításáról, annak összegéről és feltételeiről, a Bank jogosult a hitelkérelmet indokolással/indokolás nélkül elutasítani, vagy az igényeltnél alacsonyabb hitelösszegre vonatkozó ajánlatot adni, a hitelkérelem érdemi bírálata csak az előírt valamennyi szükséges dokumentum benyújtását követően, azok hiánytalan rendelkezésre állása esetén kezdődik meg, a Bank jogosult a bemutatott személyazonosító igazolvány és lakcím kártya adatait a BM Központi Nyilvántartó Hivatalánál ellenőrizni, a Banknak jogában áll a hitelbírálat során további egyéb dokumentumokat is bekérni, a hitelkérelem befogadása nem jelent pozitív hiteldöntést, illetve hitelnyújtásra vonatkozó kötelezettségvállalást a Bank részéről, KÉRJÜK FIGYELMESEN OLVASSA EL AZ ALÁBBIAKAT, VALAMINT JELEN HITELKÉRELMI NYOMTATVÁNY 1. és 2. SZÁMÚ MELLÉKLETÉT! A Bank a jelen hitelkérelmet az MNB - Növekedési Hitelprogram (továbbiakban: NHP) keretében veszi át, ennek kapcsán jelen kérelem aláírásával a vállalkozás kifejezetten tudomásul veszi/hozzájárul az alábbiakhoz: a hitelkérelemben és a hitelszerződésben foglalt hitelcél szerinti felhasználást mind a Magyar Nemzeti Bank, mind a Bank jogosult közvetlenül ellenőrizni, az NHP-ba tartozó hitelek december 31-ig állnak rendelkezésre, a Bank az NHP keretében folyósítási kérelmet azon ügyletek tekintetében tud befogadni, amelyek kapcsán a szükséges szerződések (hitelszerződés és biztosítéki szerződések) rendelkezésre állnak, valamint a folyósításhoz szükséges valamennyi feltétel maradéktalanul teljesül december 15-ig, az NHP keretében aláírásra kerülő szerződések (ideértve a biztosítéki szerződéseket is) illetve az azok alapján keletkező követelések az MNB részére óvadékként szolgálnak, amennyiben az NHP keretében az ügyfél hibájából a Banknak bármilyen költsége vagy kára származik, annak teljes megfizetése/megtérítése az ügyfél felelőssége az MNB-vel szemben kifogást nem érvényesíthet, beszámítást nem eszközölhet a Bankkal megkötendő szerződések tekintetében az NHP keretében aláírásra kerülő szerződések bármelyikénél szerződésszegés következik be, arról a Bank az MNB-t értesíti. 1

2 A jelen hitelkérelem aláírásával az alábbiakról nyilatkozom: cégünk nem pénzügyi intézmény, pénzforgalmi intézmény vagy elektronikus pénz kibocsátó vállalkozás és nem hitelintézet kapcsolt vállalkozása. cégünkben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése - tőke vagy szavazati joga alapján - külön-külön vagy együttesen nem haladja meg a 25%-ot. akár külföldön lévő kapcsolt- és partnervállalkozásaival összevont (konszolidált) éves beszámolója, annak hiányában a vállalkozás nyilvántartása alapján is KKV-nak minősül a kis-és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló évi XXXIV. törvény fogalmai szerint A vállalkozás összes NHP hitelfelvétele a évi XXXIV. törvény szerinti partnervállalkozásait és kapcsolódó vállalkozásait is figyelembe véve, több hitelintézettől történő kölcsönfelvétel esetén sem haladhatja meg a 3+3Mrd Ft-ot, az alábbiak szerint: az igénybevétel felső határa 3 milliárd forint, amely az NHP első és második szakaszában történő együttes igénybevételre vonatkozik az alábbiak szerint: az új forinthitelek és a forinthitel-kiváltások ások az NHP első és második szakaszában együttvéve nem haladhatják meg a 3 milliárd forintot; az első szakasz II. pillérében és a második szakasz II. pillérében történő devizahitel-kiváltások együttes értéke szintén legfeljebb 3 milliárd forint lehet. amennyiben nyiben a folyósítandó hitel fedezetéül az MV Zrt. hitelgaranciáját igénybe kívánjuk venni, a jelen hitelkérelem 1. sz mellékletében felsorolt korlátozásokat megismertük, az ott felsorolt kizáró okok közül egyik sem áll fenn jelen hitelkérelem tekintetében a hitelkérelem alapján a Bank pozitív döntését és a szerződéskötést követően keletkező hitelkövetelés kapcsán harmadik személynek nincs olyan joga, amely az óvadékba helyezett hitelkövetelés érvényesíthetőségét befolyásolná, a jelen hitelkérelmi nyomtatvány 2.sz mellékletében felsorolt valamennyi jognyilatkozatot megismertem és tudomásul veszem, hogy a Bank pozitív döntése esetén megkötendő hitelszerződésben a 2. sz. mellékletben rögzített jognyilatkozatot meg kell erősítenem, ennek hiányában a hitelszerződés nem jöhet létre. A hitelkérelem elbíráláshoz az alábbi dokumentumokat szíveskedjen benyújtani: Legutolsó Cégbejegyzés másolata*, vagy amennyiben módosítás van folyamatban, a Cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem másolata* Társasági Szerződés / Alapító Okirat másolata* (Utolsó egységes szerkezetbe foglalt, a vállalkozás nevére szóló, cégszerűen aláírt, ügyvéd által ellenjegyzett, cégbíróság által érkeztetett társasági szerződés / alapító okirat) Utolsó két lezárt évről éves beszámoló (mérleg, eredménykimutatás, könyvvizsgálói jelentés - amennyiben a vállalkozás számára kötelező, főkönyvi kivonat) Utolsó lezárt negyedévről főkönyvi kivonat 30 napnál nem régebbi NAV nemleges köztartozásról szóló igazolás másolata vagy NAV folyószámla kivonata Aláírási címpéldány másolata* Üzleti terv (beruházási hitel illetve annak kiváltása esetén) a hitel teljes futamidejére Nyilatkozat a számlavezető/hitelező bank(ok)tól, amelyben igazolják, hogy a kiváltani szándékozott hitel augusztus 31-ét követően nem került átstrukturálásra (ide értve az előtörlesztés esetét kivéve a hitel bármely feltételének módosítását), és azok kapcsán 90 napot meghaladó fizetési késedelem nem állt fenn EU-s támogatások kapcsán igényelt hiteleknél a támogatás odaítélését igazoló dokumentum Korosított szállító, vevő, készlet analitika (0-30; 31-90; ; nap; és 366 napon túl) Cégvezető, tulajdonos személyazonosító igazolvány, lakcímkártya és adókártya a másolata Cégismertető Biztosítékokkal kapcsolatos dokumentációk (tulajdoni lap, eszköznyilvántartás, törzslap, biztosítás stb.) *eredeti dokumentumok szerződéskötési feltételként benyújtandók pozitív hitelbírálat esetén 2

3 A HITELIGÉNYLŐ ALAPADATAI A vállalkozás teljes neve: A vállalkozás rövid neve: Cégjegyzékszáma: Adószáma: Székhelye: Telephelye(i): Kapcsolattartó neve: Beosztása: Telefonszáma: címe: A HITELIGÉNY Hitel összege (MV Zrt. garancia igénybevétele esetén legfeljebb 500Mio Ft lehet): Devizaneme: HUF Hitelkiváltás Új hitel Hitel célja: 1. Beruházási hitel* 2. Forgóeszköz hitel** 3. EU-s Támogatás önerő finanszírozása *** Futamidő: (forgóeszköz hitel esetén legfeljebb 1 év, többi hitelcél esetén legfeljebb 10 év): Tőkefizetési türelmi idő: Törlesztési ütemezés: *Beruházási hitelek alatt az MNB az NHP alkalmazásában a számvitelről szóló évi C. törvény (Szmt.) 25. szerint meghatározott immateriális javak és az Szmt. 26. szerint meghatározott tárgyi eszközök beszerzésére, létesítésére, a már meglévő eszközök korszerűsítésére és kapacitásuk bővítésére, továbbá az Szmt. 27. szerint meghatározott tt tartós részesedések közül a 10 százalék feletti tulajdoni jogot jelentő részesedés szerzésre nyújtott hiteleket érti. **Forgóeszköz-finanszírozási hitelek ek alatt az MNB az NHP alkalmazásában az Szmt. 28. (2)-(4) pontja szerint meghatározott készletek vásárlására és az Szmt. 29. (2) szerint meghatározott vevői követelések finanszírozására nyújtott hiteleket érti ***EU-s támogatás önrészére és előfinanszírozására nyújtott hitelek alatt az MNB az NHP alkalmazásában az Európai Uniós Támogatási programok támogatás előfinanszírozására és társfinanszírozására nyújtott hiteleket érti. 3

4 A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA Honlap címe: Alapítás dátuma: KSH szám: Állandó foglalkoztatottak száma: 2011: 2012: Jelenleg: Tevékenységek TEÁOR szám Árbevétel százaléka Név TULAJDONOSI SZERKEZET Tulajdonosi arány (%) Tulajdonosi jogviszony kezdete A TULAJDONOS SZAKMAI MÚLTJÁNAK BEMUTATÁSA: A TULAJDONOSI SZERKEZETBEN AZ ELMÚLT 3 ÉVBEN TÖRTÉNT VÁLTOZÁS, MÓDOSÍTÁS LEÍRÁSA: 4

5 Felsővezető neve MENEDZSMENT Beosztása Mióta tölti be a pozíciót A MENEDZSMENT SZAKMAI MÚLTJÁNAK BEMUTATÁSA: TULAJDONOSOK MÁS VÁLLALKOZÁSOKBAN VALÓ RÉSZESEDÉSEI Tulajdonos Vállalkozás neve Részesedés (%) A VÁLLALKOZÁS TULAJDONI RÉSZESEDÉSE MÁS VÁLLALKOZÁSOKBAN Vállalkozás neve Tulajdonosi szerkezet Tevékenység Árbevétel SZÁMLAVEZETŐ PÉNZINTÉZETEK Bank neve Éves számlaforgalom (%-ban) 5

6 A CÉG ÉS TEVÉKENYSÉGÉNEK RÖVID ISMERTETÉSE: PIACI KÖRNYEZET, KONKURENCIA BEMUTATÁSA (PIACI RÉSZESEDÉS, FŐBB VERSENYTÁRSAK, VERSENYTÁRSAK SZÁMA, KERESLET ALAKULÁSA, SZEZONALITÁS) ): 6

7 ÜZLETI ELKÉPZELÉSEK (STRATÉGIA, TERVEK, ELKÉPZELÉSEK, AMENNYIBEN RENDELKEZIK RÉSZLETES ÜZLETI TERVVEL ANNAK CSATOLÁSA), IDEÉRTVE A A HITELCÉL RÉSZLETES ISMERTETÉSÉT, ENNEK IGAZOLÁSÁRA BENYÚJTOTT/FOLYÓSÍTÁSIG BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK LISTÁJÁT: 7

8 GAZDÁLKODÁSI ADATOK 5 LEGNAGYOBB VEVŐ (MEGRENDELŐ) ADATAI* Vevő neve Éves forgalom Kapcsolat kezdete Fizetési határidő HATÁRIDŐN TÚLI VEVŐKÖVETELÉSEK Összesen (összeg): Ebből 60 napon túli követelés: Kétes követelés: AZ 5 LEGNAGYOBB ÖSSZEGŰ LEJÁRT KÖVETELÉS RÉSZLETEZÉSE** Vevő neve Követelés összege Késedelem mértéke Kétes követelés oka Intézkedések 5 LEGNAGYOBB SZÁLLÍTÓ ADATAI* Szállító neve Éves forgalom Kapcsolat kezdete Fizetési határidő HATÁRIDŐN TÚLI SZÁLLÍTÓTARTOZÁS Összesen: Ebből 60 napon túli tartozás: * Az elmúlt 12 hónapban 8

9 Szállító neve AZ 5 LEGNAGYOBB ÖSSZEGŰ LEJÁRT KÖTELEZETTSÉG RÉSZLETEZÉSE** Kötelezettség összege Késedelem mértéke Lejárt köt. oka ** Intézkedések FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEK A VÁLLALKOZÁS RÉSZÉRŐL BANKI KÖTELEZETTSÉGEK (HITELEK, GARANCIÁK, FAKTORING) ÉS LÍZINGELT ESZKÖZÖK 1. Hitelintézet Hitel típusa Kötelezettség eredeti összege Fennálló tartozás Lejárat Biztosítékok 2. Hitelintézet Hitel típusa Kötelezettség eredeti összege Fennálló tartozás Lejárat Biztosítékok 3. Hitelintézet Hitel típusa Kötelezettség eredeti összege Fennálló tartozás Lejárat Biztosítékok **A Hitelkérelem kitöltésének napján. 9

10 TAGI KÖLCSÖN Tag neve Összeg Lejárat Törlesztés ütemezése A VÁLLALKOZÁS EGYÉB KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSAI (HITEL, GARANCIA, KEZESSÉG) Társaság neve Kapcsolat jellege Kötelezettség típusa Összeg Lejárat KÖLTSÉGVETÉSI KAPCSOLATOK Lejárt NAV/TB tartozás: Lejárt NAV vámtartozás: Egyéb lejárt tétel/bírság: Összege Megállapodás, átütemezés, intézkedés Per tárgya PERES ÜGYEK* Várható összege Alperes/felperes *A peres ügyekkel kapcsolatban a Bank további dokumentációt kérhet. A HITELKIVÁLTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATOK Meglévő hitel hitelnyújtó hitelintézetének neve Kiváltandó hitel azonosítója Kiváltandó hitel célja Kiváltandó hitel eredeti összege Kiváltandó hitel eredeti folyósításának dátuma (i) Kiváltandó hitelösszeg (pontos kinnlevőség összege) és devizaneme Kiváltandó hitel kamatozása Kiváltandó hitel tőketörlesztési gyakorisága Hitelszerződés utolsó módosítása Hitelszerződés lejárata Legrégebben fennálló késedelem kezdete Hitelcél igazolására benyújtandó dokumentumok 10

11 FELAJÁNLOTT BIZTOSÍTÉKOK* Ingatlan leírása, értékbecslés szerinti piaci és menekülési értéke: Gépi berendezés (vásárláskori és könyv szerinti értéke): Jármű (vásárláskori és könyv szerinti értéke): Értékpapír: Lekötött bankbetét *: Bankgarancia: Készfizető kezesség: Árbevétel engedményezés: Vállalt számlaforgalom: * A biztosíték ismertetése, tulajdonosa, leírása, terhei. Szükség esetén, a NHP sajátosságából adódóan, az egyéb fedezettől (MV Zrt. garancia megléte) függő mértékben a Bank készpénzóvadékot kérhet (MV Zrt. garancia megléte esetén 37, egyéb esetben 50%). Kérjük, olvassa el terméktájékoztatónkat az MV Zrt. garancia feltételeiről és jelezze az elhelyezésre kerülő betét összegét. NYILATKOZAT Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem és aláírásommal igazolom, hogy a hitelkérelemben és mellékleteiben szereplő adatok a valóságnak megfelelnek, teljeskörűek, érvényesek és hitelesek, azokat önkéntesen bocsátottam a Bank rendelkezésére, hozzájárulok ahhoz, hogy a Bank ezen adatokat nyilvántartsa és kezelje. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem és aláírásommal igazolom továbbá, hogy a vállalkozás és a kapcsolt vállalkozás(ok) ellen sem csőd-, sem felszámolási eljárás, sem végelszámolási eljárás nem folyik/folyt, illetve ilyen eljárás megindítása iránti kérelem előterjesztésére sem került sor, továbbá nincs lejárt adó-, TB-, vám- vagy egyéb köztartozása, nem áll/állt(ak) végrehajtási eljárás alatt ezenkívül társaságunk felszámolását a működése alatt bíróság nem rendelte el. Tudomásul veszem, hogy pozitív hitelbírálat esetén, amennyiben a Bank a hitelszerződést és a biztosítéki szerződéseket közjegyzői okirat formájában köti meg, a közjegyzői okiratba foglalás költségeit is cégünk viseli. Kelt:, Cégszerű aláírás 11

12 1. sz. melléklet Amennyiben az NHP keretében a hitelkérelmi nyomtatványban igényelt hitel fedezetéül részben az MV Zrt. hitelgaranciája szolgál, vállalkozó jelen hitelkérelem aláírásával nyilatkozik az alábbiakról: o A KMOP 1.3. Új Széchenyi Hitelgarancia Program (ÚSZHGP) keretében Támogatásra jogosulta a devizabelföldinek minősülő, Magyarország területén székhellyel illetve az EU területén székhellyel és MAgyaroszág területén fiókteleppel rendelkező Mikro-, Kis- és Középvállalkozások. Támogatásra jogi személyiségű, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, valamint szövetkezet jogosult. o o o o Az alábbi céloknak megfelelő felhasználásokra újonnan kihelyezett hitelek vonhatók be az ÚSZHGP-ba: gépek, berendezések, egyéb tárgyi eszközök, illetve immateriális javak beszerzésének és egyéb beruházások finanszírozása meglévő üzleti tulajdon vagy bérelt infrastruktúra bővítése és/vagy fejlesztése, ingatlan vásárlása; és/vagy gazdasági tevékenység elindításához, tevékenységbővítéshez, beruházáshoz vagy meglévő tevékenység fejlesztéséhez, erősítéséhez kapcsolódó finanszírozások, ideértve az e feltételeknek megfelelő forgóeszköz-beszerzések finanszírozását is. beruházási- és a beruházáshoz kapcsolódó forgóeszköz hitel esetén a forgóeszközhitel aránya a folyósítandó teljes hitelösszeg 30%-át nem haladhatja meg Az ÚSZHGP-ba nem vonhatók be az alábbi célokra, illetve módon kihelyezett hitelek: ÁFA finanszírozás pénzügyi- vagy kiegészítő pénzügyi szolgáltatás finanszírozása folyószámlahitel rulírozó forgóeszközhitel üzletrész, részvény, illetve társasági részesedés vásárlása a hiteligénylő vállalkozás közvetlen vagy közvetett tulajdonosaitól, vezető tisztségviselőitől, vezető állású munkavállalójától, illetve (amennyiben alkalmazandó) e személyek közeli hozzátartozóitól történő, továbbá cégcsoporton belüli tárgyi eszköz vagy immateriális javak vásárlására, illetve mindezen személyek visszterhes közreműködésével megvalósítandó beruházás finanszírozására A de minimis támogatásokra vonatkozó szabályozások alapján az ÚSZHGP keretében nem részesíthetők támogatásban az alábbi vállalkozások, illetve nem nyújthatók az alábbi célú támogatások: halászathoz vagy akvakultúrához kapcsolódó tevékenységet végző vállalkozások mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozások (nem nyújtható támogatás abban az esetben sem, ha a fejlesztendő tevékenység eredményeként mezőgazdasági termék keletkezik a mezőgazdasági termékek feldolgozásában vagy forgalmazásában tevékenykedő vállalkozások, amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy a támogatás az elsődleges termelőknek való teljes vagy részleges továbbítástól függ olyan vállalkozások, amelyek legutolsó lezárt, teljes üzleti év nettó árbevételének (egyéni vállalkozói adóalapba beszámított bevételek) több, mint 50%-át mezőgazdasági tevékenység teszi ki (TEÁOR 08 szerint: ) 12

13 harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységek támogatása, nevezetesen az exportált mennyiségekhez közvetlenül kapcsolódó támogatás, az értékesítési hálózat kialakításával és működésével, vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokkal kapcsolatos támogatások az import áruk helyett hazai áru használatától függő támogatás a szénágazatban tevékenységet folytató vállalkozások szállítóeszköz megvásárlása az áru- és személyszállítási, ideértve a taxis személyszállítási ágazatban tevékenykedő vállalkozásokat a nehéz helyzetben lévő vállalkozások o o o Nem részesíthető az ÚSZHGP keretében támogatásban: olyan vállalkozás, lalkozás, amely ellen csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás van folyamatban, és/vagy amelynek kiegyenlítetlen lejárt köztartozása van (kivéve, amennyiben az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett) olyan vállalkozás, amely a Hitelszerződés megkötésének idején üzletszerű működéshez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik olyan vállalkozás, amelyről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a hitelkérelem szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott olyan vállalkozás, amellyel szemben olyan eljárás van folyamatban, amelyben, vagy eredményeként büntetőjogi intézkedésnek lehet helye, illetve amellyel szemben a bíróság büntetőjog intézkedésként tevékenységének korlátozását rendelte el olyan vállalkozás, amellyel szemben az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelező határozata van érvényben, továbbá akit, vagy amelyet a támogatást nyújtó szerv vezetője a támogatási rendszeréből kizárt, és a kizáró döntés a hitelkérelem benyújtásakor érvényben van. Nem részesíthető ÚSZHGP keretében támogatásban olyan jogalany, aki/amely adott, illetve az azt megelőző két pénzügyi év során összeghatár felett részesülne de minimis támogatásban. Nem nyújtható garancia olyan kiadáshoz, amely más program keretében egyéb európai pénzügyi alapokból társfinanszírozásban részesül 13

14 2.sz. melléklet A Bank pozitív döntése esetén megkötendő hitelszerződésben (KKV Szerződés) a vállalkozás (KKV) az alábbi jognyilatkozatokat köteles megtenni, illetve az alábbiakat köteles tudomásul venni: - mely személyekkel kapcsolatban merül fel a számvitelről szóló 2000.évi C. törvény szerinti Kapcsolt Vállalkozás jelleg. - tudomásul veszi a KKV Szerződésből a vele szerződő hitelintézetet megillető tőke-, kamat, büntető kamat és késedelmi kamatkövetelések MNB (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.) számára óvadékba történő adását; - kötelezettséget vállal arra, hogy az óvadéki jogosult MNB felszólítását követően a KKV Szerződés alapján fizetendő tőke-, kamat-, büntető kamat- és késedelmi kamattörlesztést az MNB által megjelölt fizetési számlára történő átutalással teljesíti; - kötelezettséget vállal a KKV Szerződésben előírt kötelezettségek teljesülésének ellenőrzése és az MNB törvényben előírt jegybanki feladatok ellátása érdekében a vele szerződő hitelintézettel és az MNB-vel való együttműködésre, melynek keretében a kért formában és módon, a megjelölt határidőre ingyenesen adatot vagy a KKV által hitelesített másolatban - dokumentumot szolgáltat. - felhatalmazza az MNB-t, valamint a vele szerződő hitelintézetet, illetve a Bankot, hogy a KKV székhelyén, telephelyén helyszíni ellenőrzést tartson, melynek során bármely iratba betekinthet, adatot megvizsgálhat, azokról kérésre általa hitelesített másolatot ad, - hozzájárul, hogy az ellenőrzési jogosultságot a megbízás igazolása mellett - az MNB, a vele szerződött hitelintézet, illetve a Bank az által ezzel megbízott harmadik személy (szervezet) is gyakorolja, - felhatalmazza a vele szerződő hitelintézetet, illetve a Bankot, hogy a KKV Szerződés célja teljesülésének ellenőrzésével, valamint az MNB törtvényben előírt feladatok ellátása érdekében banktitoknak minősülő adatokat adjon át az MNB részére, így különösen a kölcsön folyósítására, a törlesztésre, fizetési késedelemre és a fizetőképesség változására vonatkozóan, - felhatalmazza az MNB-t a KKV Szerződésből eredő fizetési kötelezettségek megszűnéséig terjedő időtartamra az adatszolgáltatás során a MNB birtokába kerülő, a KKV-ra vonatkozó üzleti- és banktitkot tartalmazó adatok az MNB törvényben előírt jegybanki feladatok ellátása céljából való kezelésére és arra, hogy az MNB az adatok feldolgozása és tárolása céljából harmadik személyt megbízzon, - A vállalkozás összes NHP hitelfelvétele ele a évi XXXIV. törvény szerinti partnervállalkozásait és kapcsolódó vállalkozásait is figyelembe véve, több hitelintézettől történő kölcsönfelvétel esetén sem haladhatja meg a 3+3Mrd Ft-ot, az alábbiak szerint: az igénybevétel felső határa 3 milliárd forint, amely az NHP első és második szakaszában történő együttes igénybevételre vonatkozik az alábbiak szerint: az új forinthitelek és a forinthitel-kiváltások az NHP első és második szakaszában együttvéve nem haladhatják meg a 3 milliárd forintot; az első szakasz II. pillérében és a második szakasz II. pillérében történő devizahitel-kiváltások együttes értéke szintén legfeljebb 3 milliárd forint lehet. - tudomásul veszi, hogy a vele szerződő hitelintézet köteles felmondani a KKV Szerződést, amennyiben (i) a kölcsönigénylés feltételei nem teljesültek, (ii) a kölcsön a céljától eltérően került felhasználásra, (iii) a KKV az adatszolgáltatási és az ellenőrzés tűrésére vonatkozó kötelezettségét figyelmeztetés ellenére megszegi, vagy (iv) a KKV és a KKV Szerződés nem felel meg a Program igénybevételére vonatkozóan az MNB által előírt feltételnek, - tudomásul veszi, hogy az előző pontban felsorolt felmondás esetén a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű, a folyósítástól számított büntető kamattal együtt köteles visszafizetni a kölcsönt, - tudomásul veszi, hogy a KKV Szerződés megújítása, átstrukturálása nem lehetséges, egyéb feltételei és annak biztosítéki szerződése csak az MNB előzetes hozzájárulásával módosíthatóak, azonban az MNB a hozzájárulását csak kivételesen, különösen indokolt esetben adja meg, 14

15 - tudomással bír arról, hogy a kölcsönt bármikor kamat-, díj- és költségmentesen előtörlesztheti, - tudomásul veszi, hogy a vele szerződő hitelintézettel szembeni igényét sem kifogás, sem beszámítás útján nem érvényesítheti az MNB-vel szemben, - mely személyekkel kapcsolatban merül fel a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló évi XXXIV. törvény szerinti partnervállalkozási és kapcsolódó vállalkozási kapcsolat, - mely személyekkel kapcsolatban merül fel a - számvitelről szóló évi C. törvény szerinti - Kapcsolt Vállalkozás jelleg, - a KKV és a KKV Szerződés vonatkozásában biztosítéki kötelezett nem minősül bármely hitelintézet - a számvitelről szóló évi C. törvény szerinti - Kapcsolt Vállalkozásának - adatszolgáltatás kapcsán sem a KKV-nak, sem a biztosítéki kötelezettnek nem lehet díj- vagy költségigénye. 15

Új Széchenyi Mikrohitel Tájékoztató

Új Széchenyi Mikrohitel Tájékoztató ELSŐ EGERSZEGI HITEL ZRT. Új Széchenyi Mikrohitel Tájékoztató Hiteltermék Kedvezményezettjei: A devizabelföldinek minősülő, Magyarország területén székhellyel, illetve az Európai Gazdasági Térség területén

Részletesebben

Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K

Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K A HITELPROGRAM CÉLJA a hazai mikro- és kisvállalkozóknak kíván az indulásukhoz, a vállalkozásuk fejlesztéséhez indokolt, szükséges, megalapozott és elégséges forrásokat

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA HITELCÉL

KONDÍCIÓS LISTA HITELCÉL KONDÍCIÓS LISTA ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM BERUHÁZÁSI HITEL TÁMOGATOTT KEDVEZMÉNYEZETTEK KÖRE Devizabelföldinek minősül, Magyarország területén székhellyel, illetve az Európai Gazdasági Térség területén

Részletesebben

Támogatásban részesíthető Kedvezményezettek. Támogatható felhasználások

Támogatásban részesíthető Kedvezményezettek. Támogatható felhasználások 1. MELLÉKLET Termékleírás Támogatásban részesíthető Kedvezményezettek A GOP 4 Portfoliógarancia Program keretében Támogatásra jogosultak a devizabelföldinek minősülő, a Magyar Köztársaság területén székhellyel,

Részletesebben

HITELKÉRELMI ADATLAP

HITELKÉRELMI ADATLAP HITELKÉRELMI ADATLAP Közvetítő adatai: Közvetítő neve: Közvetítő kódja: Kérjük, az adatlapot teljes körűen töltse ki. Ennek hiányában a hitelbírálatot nem tudjuk elvégezni. Az adatokat, egyéb megjegyzés

Részletesebben

Új Széchenyi Hitel Termékleírás

Új Széchenyi Hitel Termékleírás Új Széchenyi Hitel Termékleírás 1. Hitelfelvevők köre: azok a devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő, a Magyar Köztársaság területén székhellyel, illetve az Európai Gazdasági Térség területén

Részletesebben

Növekedési Hitelprogram

Növekedési Hitelprogram Növekedési Hitelprogram 2. szakasz Speciális konstrukció leírása Termékleírás kiadásának dátuma: 2013. október 01. Termékleírás verziószáma: v1.0 1 Akiknek ajánljuk Pénzforgalmi számlával rendelkező, Magyarországon

Részletesebben

HITELKÉRELMI ADATLAP

HITELKÉRELMI ADATLAP HITELKÉRELMI ADATLAP A HITELIGÉNYLŐ ALAPADATAI A vállalkozás teljes neve: A vállalkozás rövid neve: Cégjegyzékszáma: Adószáma: KSH-számjel: Cégkategória (mikro-, kis-, közép-, nagyvállalkozás): (2004.

Részletesebben

NYILATKOZAT az Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel Programhoz

NYILATKOZAT az Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel Programhoz Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 5000 Szolnok, József A. út 83. Tel.: (56)423-134, Fax.: (56)423-134 e-mail: info@jnszvfa.hu web:www.jnszvfa.hu NYILATKOZAT az Új Széchenyi

Részletesebben

Corrigia Tízes. Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel

Corrigia Tízes. Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel Corrigia Tízes Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel A program keretében a pályázatnyertes Kedvezményezettek kedvezményes HITELBEN és VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSBAN részesülhetnek. Hiteltermék Kedvezményezettjei:

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÚJ SZÉCHENYI HITELGARANCIA

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÚJ SZÉCHENYI HITELGARANCIA TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ A Mohácsi Takarék Bank Zrt. (7700 Mohács, Dózsa Gy. u. 31.) továbbiakban Bank - az Európai Regionális Fejlesztési Alapból nyújtott támogatások közül meghirdetésre került GOP 4. Pénzügyi

Részletesebben

Az RVA Új Széchenyi Terv ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM általános feltételei (2011_v3.00)

Az RVA Új Széchenyi Terv ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM általános feltételei (2011_v3.00) Az RVA Új Széchenyi Terv ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM általános feltételei () Érvényes 2011. február 14-től visszavonásig, illetve legfeljebb 2015. október 31-ig. A támogatott hitelkonstrukcióra jogosultak

Részletesebben

NYILATKOZAT I. NYILATKOZAT II.

NYILATKOZAT I. NYILATKOZAT II. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 5000 Szolnok, József Attila út 83. Tel.: (56)423-134, Fax.: (56)423-134 e-mail: info@jnszvfa.hu NYILATKOZAT I...) a jelen nyilatkozat aláírásával

Részletesebben

Ú J S Z É C H E N Y I K O M B I N Á LT M I K R O H I T E L

Ú J S Z É C H E N Y I K O M B I N Á LT M I K R O H I T E L I. Nyilatkozat felelős vezetőjeként büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy fenti, vagy bármely más kapcsolt vállalkozásom az idei, illetve az ezt megelőző két pénzügyi évben az alábbi

Részletesebben

ÖSSZESÍTETT NYILATKOZATOK

ÖSSZESÍTETT NYILATKOZATOK I. Nyilatkozat Alulírott (vállalkozás):.......... felelős vezetőjeként:.......... büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy fenti, vagy bármely más kapcsolt vállalkozásom az idei, illetve

Részletesebben

SOPRON BANK BURGENLAND ZRT.

SOPRON BANK BURGENLAND ZRT. H-9400 Sopron H-9400 Sopron Kossuth Lajos u. 19, Pf. 154 Tel.: 0036/99/513-000 Fax: 0036/99/513-038 E-mail: sopronbank@sopronbank.hu Adósz.: 12951659-1-44 Bankkapcsolat MNB 19017004-00201768 www.sopronbank.hu

Részletesebben

Általános berendezés finanszírozási adatlap ÁTVÁLLALÁSHOZ Vállalati Ügyfelek számára

Általános berendezés finanszírozási adatlap ÁTVÁLLALÁSHOZ Vállalati Ügyfelek számára 2007. DECEMBER 31.-RE VONATKOZÓAN SZÍVESKEDJENEK KITÖLTENI! Az adatokat a jelzett év végi adatok alapján, ezer Ft-ban kérjük megadni! Kérjük minden sor kitöltését, a nemleges válaszok ill. nulla érték

Részletesebben

Hirdetmény Új Széchenyi Beruházási és Forgóeszközhitel

Hirdetmény Új Széchenyi Beruházási és Forgóeszközhitel Hirdetmény Új Széchenyi Beruházási és Forgóeszközhitel Támogatásban részesíthető Kedvezményezettek a) Az ÚSZH (GOP) Hitelprogram keretében a útján Támogatásra jogosultak a devizabelföldinek minősülő, Magyarország

Részletesebben

Jelen Kondíciós Lista a 2011. október 17. és 2012. január 29. között szerződött ügyletekre vonatkozik. Kondíciós lista

Jelen Kondíciós Lista a 2011. október 17. és 2012. január 29. között szerződött ügyletekre vonatkozik. Kondíciós lista Jelen Kondíciós Lista a 2011. október 17. és 2012. január 29. között szerződött ügyletekre vonatkozik Új Széchenyi Hitel Program keretében mikro- és kisvállalkozók részére nyújtott vállalkozói hitelek

Részletesebben

Általános adatok. I. Igényelt Kölcsön

Általános adatok. I. Igényelt Kölcsön 2016. szeptember 05. Hitelkérelem az OTP Vállalkozói Jelzáloghitel, az OTP Vállalkozói Jelzáloghitel (NHP3) és az OTP 2020 EU Fejlesztési Hitel igényléséhez Általános adatok I. Igényelt Kölcsön OTP Vállalkozói

Részletesebben

SOPRON BANK BURGENLAND ZRT.

SOPRON BANK BURGENLAND ZRT. H-9400 Sopron H-9400 Sopron Kossuth Lajos u. 19, Pf. 154 Tel.: 0036/99/513-000 Fax: 0036/99/513-038 E-mail: sopronbank@sopronbank.hu Adósz.: 12951659-1-44 Bankkapcsolat MNB 19017004-00201768 www.sopronbank.hu

Részletesebben

Új Magyarország mikrohitelek

Új Magyarország mikrohitelek Új Magyarország mikrohitelek ÚJ MAGYARORSZÁG MIKROHITEL KONSTRUKCIÓ-FORGÓESZKÖZRE Érvényes: 2010. január 1-től visszavonásig. A jogosultság feltételei - nyereség orientált vállalkozásnak kell lennie, azaz

Részletesebben

Jelen Kondíciós Lista a január 30. és 2013.május 14. között szerződött ügyletekre vonatkozik. Kondíciós lista

Jelen Kondíciós Lista a január 30. és 2013.május 14. között szerződött ügyletekre vonatkozik. Kondíciós lista Jelen Kondíciós Lista a 2012. január 30. és 2013.május 14. között szerződött ügyletekre vonatkozik Új Széchenyi Hitel Program keretében mikro- és kisvállalkozók részére nyújtott vállalkozói hitelek kamatáról,

Részletesebben

Ügyféltájékoztató. A Magyar Nemzeti Bank Növekedési Hitelprogram refinanszírozási hitelkonstrukcióról kisvállalatok részére

Ügyféltájékoztató. A Magyar Nemzeti Bank Növekedési Hitelprogram refinanszírozási hitelkonstrukcióról kisvállalatok részére Ügyféltájékoztató A Magyar Nemzeti Bank Növekedési Hitelprogram refinanszírozási hitelkonstrukcióról kisvállalatok részére Jelen ügyféltájékoztató célja, hogy az ügyfelei számára az MKB Bank Zrt. összefoglaló

Részletesebben

Hiteligénylő lap Társas vállalkozások beruházási hitel igényléséhez

Hiteligénylő lap Társas vállalkozások beruházási hitel igényléséhez 1 A hiteligénylő megnevezése: 2 Székhelye: Telephelye(i: Telefon: 3 A társaságot jegyzők neve(i: 4 Tevékenység kezdete: 5 Társasági szerződés kelte Cégbejegyzés dátuma: Cégbejegyzés száma: Hiteligénylő

Részletesebben

FAKTORING KÉRELEM ADATLAP

FAKTORING KÉRELEM ADATLAP Az adatokat a fent jelzett fordulónapi adatok szerint, ezer Ft-ban kérjük megadni! Kérjük minden sor kitöltését, a nemleges válaszok ill. nulla érték jelölését is. I. Általános adatok A Társaság neve:

Részletesebben

Az RVA Új Széchenyi Terv ÚJ SZÉCHENYI LENDÜLET - HITEL PROGRAM általános feltételei (2014_v2.01)

Az RVA Új Széchenyi Terv ÚJ SZÉCHENYI LENDÜLET - HITEL PROGRAM általános feltételei (2014_v2.01) Az RVA Új Széchenyi Terv ÚJ SZÉCHENYI LENDÜLET - HITEL PROGRAM általános feltételei () Érvényes 2014. október 01-től visszavonásig, illetve legfeljebb 2015. október 31-ig. A támogatott hitelkonstrukcióra

Részletesebben

Kérelmi adatlap mezőgazdasági gép finanszírozásához

Kérelmi adatlap mezőgazdasági gép finanszírozásához Kérelmi adatlap mezőgazdasági gép finanszírozásához I. Ügyfél adatai: Ügyfél neve: Címe: Levelezési cím: Telefonszám: Ügyintéző neve: Fő számlavezető bank: e-mail: Faxszám: Telefonszám: Mobil: Számlaszám:

Részletesebben

MKB EGYSZEREGY JELZÁLOGHITEL IGÉNYLÉS

MKB EGYSZEREGY JELZÁLOGHITEL IGÉNYLÉS I. Igényelt hitel főbb adatai MKB EGYSZEREGY JELZÁLOGHITEL IGÉNYLÉS Hitelkérelem típusa Új igénylés Meglévő sz. szerződés módosítása Hitel összege Hitel devizae HUF EUR CHF Hitel futamideje hónap Rendelkezésre

Részletesebben

Terméktájékoztató. A termék neve: Kombinált Mikrohitel GOP-2011-2.1.1/M programokhoz

Terméktájékoztató. A termék neve: Kombinált Mikrohitel GOP-2011-2.1.1/M programokhoz Terméktájékoztató A termék neve: Kombinált Mikrohitel GOP-2011-2.1.1/M programokhoz A pályázók köre: Devizabelföldinek minősülő, Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel

Részletesebben

A HITELKÉRELEMHEZ BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK

A HITELKÉRELEMHEZ BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK A HITELKÉRELEMHEZ BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK A vállalkozás alapdokumentumai Alapító Okirat, Társasági Szerződés és módosításai, apportlista, 30 napnál nem régebbi cégkivonat, a cégkivonaton még nem szereplő

Részletesebben

SOPRON BANK BURGENLAND ZRT.

SOPRON BANK BURGENLAND ZRT. H-9400 Sopron Kossuth Lajos u. 19, Pf. 154 Tel.: 0036/99/513-000 Fax: 0036/99/513-038 E-mail: sopronbank@sopronbank.hu Adósz.: 12951659-1-44 Bankkapcsolat: MNB 19017004-00201768 www.sopronbank.hu SOPRON

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ A Mohácsi Takarék Bank Zrt. (7700 Mohács, Dózsa Gy. u. 31.) továbbiakban Bank - az Európai Regionális Fejlesztési Alapból nyújtott támogatások közül meghirdetésre került GOP 4.1. Pénzügyi

Részletesebben

Hiteligénylő lap Társas vállalkozások forgóeszközhitel/folyószámlahitel igényléséhez

Hiteligénylő lap Társas vállalkozások forgóeszközhitel/folyószámlahitel igényléséhez Hiteligénylő lap Társas vállalkozások forgóeszközhitel/folyószámlahitel igényléséhez I. 1 A hiteligénylő : 2 Székhelye: Telephelye(i: Telefon: 3 A társaságot jegyzők neve(i: 4 Tevékenység kezdete: 5 Társasági

Részletesebben

HITELKÉRELEM Társas vállalkozások részére területalapú támogatás előfinanszírozásához. Pénzintézet neve Számlaszám Bankinformáció dátuma

HITELKÉRELEM Társas vállalkozások részére területalapú támogatás előfinanszírozásához. Pénzintézet neve Számlaszám Bankinformáció dátuma 1. oldal HITELKÉRELEM Társas vállalkozások részére területalapú támogatás előfinanszírozásához I. Általános információk 1. A vállalkozás neve: rövidített neve: székhelye, fióktelep címe: telephelye: telefonszáma:

Részletesebben

OTP Business 250 Hitelprogram

OTP Business 250 Hitelprogram OTP Business 250 Hitelprogram OTP Business Folyószámlahitel A Business 250 Hitelprogramcélja A Hitelprogram célja az OTP Bank Nyrt. meglévő és leendő ügyfeleinek gyors, rugalmas kiszolgálása beruházásiforgóeszköz-

Részletesebben

Hirdetmény. Hatályos 2012. december 20-tól

Hirdetmény. Hatályos 2012. december 20-tól Hirdetmény Hatályos 2012. december 20-tól Új Széchenyi Hitel Program keretében mikro-, kis-és középvállalkozások részére nyújtott vállalkozói hitelek általános feltételeiről, kamat, díj- és költségtételeiről

Részletesebben

Általános adatok. I. Igényelt Kölcsön

Általános adatok. I. Igényelt Kölcsön 2016. december 20. Hitelkérelem az OTP Invest Vállalkozásfejlesztési Hitel és az OTP 2020 Fejlesztési Hitel igényléséhez Általános adatok I. Igényelt Kölcsön Kölcsön típusa: OTP Invest Vállalkozásfejlesztési

Részletesebben

MKB EGYSZEREGY INGATLANFEDEZETŰ FOLYÓSZÁMLAHITEL IGÉNYLÉS

MKB EGYSZEREGY INGATLANFEDEZETŰ FOLYÓSZÁMLAHITEL IGÉNYLÉS I. Igényelt hitel főbb adatai MKB EGYSZEREGY INGATLANFEDEZETŰ FOLYÓSZÁMLAHITEL IGÉNYLÉS Igényelt hitelkeret összege Hitel devizae HUF EUR A hitelkerethez kapcsolódó bankszámla száma Az igényelt hitelkeret

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az Új Széchenyi Beruházási Hitel hitelvételi feltételeiről

TÁJÉKOZTATÓ az Új Széchenyi Beruházási Hitel hitelvételi feltételeiről TÁJÉKOZTATÓ az Új Széchenyi Beruházási Hitel hitelvételi feltételeiről A szerződő fél: Devizabelföldinek minősülő, a Magyar Köztársaság területén székhellyel, illetve az Európai Gazdasági Térség területén

Részletesebben

Széchenyi Kártya Program

Széchenyi Kártya Program Széchenyi Kártya Program Hat hiteltermék minden eddiginél alacsonyabb kamattal, melyek közül biztosan talál vállalkozása céljainak megfelelőt: 1. Széchenyi Kártya Folyószámlahitel 2. Széchenyi Forgóeszköz

Részletesebben

Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K

Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K A HITELPROGRAM CÉLJA az Új Magyarország Mikrohitel Program a régió mikrovállalkozóinak kíván az indulásukhoz, a vállalkozásuk fejlesztéséhez indokolt, szükséges, megalapozott

Részletesebben

GOP 4 MIKROHITEL PROGRAM ÚJ MAGYARORSZÁG FORGÓESZKÖZ MIKROHITEL TERMÉKLEÍRÁS

GOP 4 MIKROHITEL PROGRAM ÚJ MAGYARORSZÁG FORGÓESZKÖZ MIKROHITEL TERMÉKLEÍRÁS GOP 4 MIKROHITEL PROGRAM ÚJ MAGYARORSZÁG FORGÓESZKÖZ MIKROHITEL TERMÉKLEÍRÁS 1. A hitel célja: Mikrovállalkozások forgóeszköz vásárlásainak finanszírozása. 2. Hitel típusa: Éven belüli lejáratú forgóeszköz

Részletesebben

4,5-4,99%-os FIX kamat a teljes futamidôre 2013.12.13-ig benyújtott hitelkérelmek esetében hitelek

4,5-4,99%-os FIX kamat a teljes futamidôre 2013.12.13-ig benyújtott hitelkérelmek esetében hitelek Kedvezményes kamatozású vállalati forint Akár 80%-os finanszírozási arány AVHGA kiegészítô kezesség esetén 4,5-4,99%-os FIX kamat a teljes futamidôre 2013.12.13-ig benyújtott hitelkérelmek esetében hitelek

Részletesebben

Az ügyfél által benyújtandó dokumentumok listája Lombardhitel esetében

Az ügyfél által benyújtandó dokumentumok listája Lombardhitel esetében Az ügyfél által benyújtandó dokumentumok listája Lombardhitel esetében Hitelkérelem (A1) A vállalkozás létét igazoló dokumentumok (A2) Fedezeti dokumentumok Egyéb: Amennyiben a társasági szerződés/alapszabály

Részletesebben

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hatályos: 2012. június 15. 1 MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hitelprogram keretösszege 15 milliárd forint. Hitelprogram célja A mezőgazdasági termelés, elsősorban az

Részletesebben

I. A VÁLLALKOZÁS ADATAI

I. A VÁLLALKOZÁS ADATAI ADATLAP ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMHOZ KAPCSOLÓDÓ HITELKÉRELEMHEZ AZ ADATLAPHOZ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK LISTÁJA *: 30 NAPNÁL NEM RÉGEBBI CÉGKIVONAT ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY CÉGSZERŰEN ALÁÍRT ÉS AUDITÁLT MÉRLEGBESZÁMOLÓK

Részletesebben

MNB NÖVEKEDÉSI HITELPROGRAM HITELKÉRELEM (MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOKNAK)

MNB NÖVEKEDÉSI HITELPROGRAM HITELKÉRELEM (MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOKNAK) A Társaság adatai: Név : Székhely : Adószám : Cégjegyzék sz.: Telefon : Fax : E-mail cím : Vezető tisztségviselő: Bankszámla számok: A kért hitel: Összege : Lejárata : Célja : MNB NÖVEKEDÉSI HITELPROGRAM

Részletesebben

Kombinált Mikrohitel. A Mikrovállalkozások fejlesztéséért

Kombinált Mikrohitel. A Mikrovállalkozások fejlesztéséért Kombinált Mikrohitel A Mikrovállalkozások fejlesztéséért Kombinált Mikrohitel Mikrovállalkozások fejlesztése - Új Széchenyi Terv Vállalkozásfejlesztési pályázata - Újdonság a magyar finanszírozási termékpalettán

Részletesebben

Új Magyarország mikrohitelek

Új Magyarország mikrohitelek Új Magyarország mikrohitelek ÚJ MAGYARORSZÁG MIKROHITEL KONSTRUKCIÓ-FORGÓESZKÖZRE Érvényes: 2010. április 1-től visszavonásig. A jogosultság feltételei - nyereség orientált vállalkozásnak kell lennie,

Részletesebben

Új Széchenyi Beruházási és Forgóeszköz Hitel termékleírás

Új Széchenyi Beruházási és Forgóeszköz Hitel termékleírás Új Széchenyi Beruházási és Forgóeszköz Hitel termékleírás Röviden... 1 Hitelkérelem benyújtása... 1 A hitel kondíciói... 2 A hitel biztosítékai... 2 Hitelfelvevők köre... 3 A finanszírozásból kizártak

Részletesebben

HITELKÉRELEM Egyéni vállalkozók, őstermelők részére területalapú támogatás előfinanszírozásához

HITELKÉRELEM Egyéni vállalkozók, őstermelők részére területalapú támogatás előfinanszírozásához 1. oldal HITELKÉRELEM Egyéni vállalkozók, őstermelők részére területalapú támogatás előfinanszírozásához I. Általános információk 1. A vállalkozó, őstermelő főbb adatai: Név Anyja neve: Szül.helye Szül.ideje

Részletesebben

Pályázat, hitel, önerő? Honnan szerezzünk gyorsan olcsó forrást?

Pályázat, hitel, önerő? Honnan szerezzünk gyorsan olcsó forrást? Pályázat, hitel, önerő? Honnan szerezzünk gyorsan olcsó forrást? Előadó: Fehérváry Tamás 2011-10-27 Három termék Új Széchenyi Forgóeszköz Hitel 50 millió forintig, önerő nélkül Új Széchenyi Beruházási

Részletesebben

Faktorkérelmi adatlap kettős könyvvitelt vezető mikro-, kis- és középvállalkozás (MKKV) részére

Faktorkérelmi adatlap kettős könyvvitelt vezető mikro-, kis- és középvállalkozás (MKKV) részére Takarék Faktorház Pénzügyi Szolgáltató Zrt. Székhely: 1125 Budapest Fogaskerekű u. 4-6. Levelezési cím: 1122 Budapest, Pethényi köz 10. Telefon: +36 1 224 6414 Fax: +36 1 224 6417 E-mail: sales@tfaktorhaz.hu

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI FORGÓESZKÖZ HITELIGÉNYLÉS ( TÁRSAS VÁLLALKOZÁS ESETÉBEN, KKMR )

VÁLLALKOZÓI FORGÓESZKÖZ HITELIGÉNYLÉS ( TÁRSAS VÁLLALKOZÁS ESETÉBEN, KKMR ) Rétköz Takarékszövetkezet Kisvárda, Szent László út 68. Tel: 45/ 415113 kozpont@retkoz.tksz.hu 4. sz. melléklet VÁLLALKOZÓI FORGÓESZKÖZ HITELIGÉNYLÉS ( TÁRSAS VÁLLALKOZÁS ESETÉBEN, KKMR ) Hiteligénylő

Részletesebben

ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM

ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM ÁLTALÁNOS ÉS JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEK A MIKROHITEL CÉLJA a hazai mikro- és kisvállalkozóknak kíván az indulásukhoz, a vállalkozásuk fejlesztéséhez indokolt, szükséges, megalapozott és elégséges forrásokat

Részletesebben

Az OTP Új Forrás Forgóeszközhitel igényléséhez szükséges dokumentumok

Az OTP Új Forrás Forgóeszközhitel igényléséhez szükséges dokumentumok Az OTP Új Forrás Forgóeszközhitel igényléséhez szükséges dokumentumok I. Egyszerûsített hitelkérelem II. A beszámolónak megfelelô információs adatlap III. Garantiqa Hitelgarancia Zrt. Nyilatkozatok Az

Részletesebben

Összesen: Finanszírozás formája Zártvégű Lízing * Nyíltvégű lízing* Bérlet* Igényelt futamidõ 12 24 36 48 60 hónap* Egyéb:

Összesen: Finanszírozás formája Zártvégű Lízing * Nyíltvégű lízing* Bérlet* Igényelt futamidõ 12 24 36 48 60 hónap* Egyéb: 1. Alapadatok. kapcsolattartó: Várhidi Zsuzsanna: 06-20-429-5715 A megvásárolandó gép típusa: Rendeltetése: Gép gyártási éve: Nettó vételára (Ft) Összesen: Finanszírozás formája Zártvégű Lízing * Nyíltvégű

Részletesebben

Faktorkérelmi adatlap kettős könyvvitelt vezető mikro-, kis- és középvállalkozás (MKKV) részére

Faktorkérelmi adatlap kettős könyvvitelt vezető mikro-, kis- és középvállalkozás (MKKV) részére Takarék Faktorház Pénzügyi Szolgáltató Zrt. Székhely: 1125 Budapest Fogaskerekű u. 4-6. Levelezési cím: 1122 Budapest, Pethényi köz 10. Telefon: +36 1 224 6414 Fax: +36 1 224 6417 E-mail: sales@tfaktorhaz.hu

Részletesebben

Lízingkérelem Gazdasági társaságok részére

Lízingkérelem Gazdasági társaságok részére 1. Lízingbevevő vállalkozás adatai Lízingbevevő neve: Kapcsolattartó neve: Fő-. és fontosabb kiegészítő tevékenység megnevezése: Alapítás dátuma: Székhely: Telephely: Bankszámlaszám: Telefon, Fax: Vez.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az Új Széchenyi Forgóeszköz Hitel hitelvételi feltételeiről

TÁJÉKOZTATÓ az Új Széchenyi Forgóeszköz Hitel hitelvételi feltételeiről A szerződő fél: TÁJÉKOZTATÓ az Új Széchenyi Forgóeszköz Hitel hitelvételi feltételeiről Devizabelföldinek minősülő, a Magyar Köztársaság területén székhellyel, illetve az Európai Gazdasági Térség területén

Részletesebben

Az RVA Új Széchenyi Terv ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM általános feltételei (2013_v2.00)

Az RVA Új Széchenyi Terv ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM általános feltételei (2013_v2.00) Az RVA Új Széchenyi Terv ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM általános feltételei () Érvényes 2013. október 01-től visszavonásig, illetve legfeljebb 2015. október 31-ig. A támogatott hitelkonstrukcióra jogosultak

Részletesebben

Hitelkonstrukciók és Garanciaprogram

Hitelkonstrukciók és Garanciaprogram Hitelkonstrukciók és Garanciaprogram Mikro-, kis- és középvállalkozások részére Brossura_210x210_j5.indd 1 Új Széchenyi Hitel Támogatható hitelcél: gépek, berendezések, egyéb tárgyi eszközök, illetve immateriális

Részletesebben

HITELKÉRELMI- ÉS HITELBÍRÁLATI ADATLAP

HITELKÉRELMI- ÉS HITELBÍRÁLATI ADATLAP HITELKÉRELMI- ÉS HITELBÍRÁLATI ADATLAP VÁLLALATI ÜGYFELEK SZÁMÁRA GOP A gyors hitelbírálat érdekében kérjük, hogy az adatlapot pontosan és teljes körűen töltse ki, a hiányos adatlap lassítja a hitelbírálati

Részletesebben

I. A VÁLLALKOZÁS ADATAI

I. A VÁLLALKOZÁS ADATAI ADATLAP VÁLLALATI ÜGYFELEK SZÁMÁRA AZ ADATLAPHOZ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK LISTÁJA *: 30 NAPNÁL NEM RÉGEBBI CÉGKIVONAT ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY CÉGSZERŰEN ALÁÍRT ÉS AUDITÁLT MÉRLEGBESZÁMOLÓK LEGUTOLSÓ HAVI FŐKÖNYVI

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI FORGÓESZKÖZ HITELIGÉNYLÉS ( Egyéni vállalkozók)

VÁLLALKOZÓI FORGÓESZKÖZ HITELIGÉNYLÉS ( Egyéni vállalkozók) Rétköz Takarékszövetkezet Kisvárda, Szent László út 68. Tel: 45/ 415113 kozpont@retkoz.tksz.hu 2. sz. melléklet VÁLLALKOZÓI FORGÓESZKÖZ HITELIGÉNYLÉS ( Egyéni vállalkozók) Hiteligénylő azonosító adatai:

Részletesebben

Jelen Kondíciós Lista a 2013. október 18. és 2014. január 15. között szerződött ügyletekre vonatkozik. Kondíciós Lista

Jelen Kondíciós Lista a 2013. október 18. és 2014. január 15. között szerződött ügyletekre vonatkozik. Kondíciós Lista Jelen a 2013. október 18. és 2014. január 15. között szerződött ügyletekre vonatkozik Új Széchenyi Hitelprogramok és a Kombinált Mikrohitel Program keretében Mikro- Kis- és Középvállalkozások részére nyújtott

Részletesebben

KO MBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM

KO MBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM Felhívjuk figyelmét, hogy tájékoztatónk kizárólag a kedvezményezetteknek szóló Kombinált Mikrohitel (a továbbiakban: KMH) visszatérítendő támogatás azaz mikrohitel részéhez kapcsolódik. A konstrukció vissza

Részletesebben

HITELKÉRELEM HUF. HUF Önerő mértéke. Önerő mértéke HUF. Beruházás célja. Beruházás megvalósulási helye

HITELKÉRELEM HUF. HUF Önerő mértéke. Önerő mértéke HUF. Beruházás célja. Beruházás megvalósulási helye HITELKÉRELEM 1. Az igényelt finanszírozás adatai Igényelt kölcsön Futamidő hónap Türelmi idő hónap Új Széchenyi Beruházási Hitel Új Széchenyi Forgóeszköz Hitel Egyéb Igényelt kölcsön Igényelt kölcsön Igényelt

Részletesebben

Terra Credit Pénzügyi Szolgáltató Zrt.

Terra Credit Pénzügyi Szolgáltató Zrt. TERRA ÚJ SZÉCHENYI BERUHÁZÁSI HITEL Hitelösszeg: Futamidő: Rendelkezésre tartási idő: Tőke moratórium: Tőke törlesztés: Előtörlesztés: 5-50 Millió Ft. 3-15 ÉV maximum 12 hónap Beruházás befejezését követő

Részletesebben

Új Magyarország mikrohitel

Új Magyarország mikrohitel Új Magyarország mikrohitel ÚJ MAGYARORSZÁG MIKROHITEL KONSTRUKCIÓ-BERUHÁZÁSRA Érvényes: 2010. április 1-től visszavonásig. A jogosultság feltételei - nyereség orientált vállalkozásnak kell lennie, azaz

Részletesebben

MNB Növekedési Hitelprogram 2. szakasz

MNB Növekedési Hitelprogram 2. szakasz MNB Növekedési Hitelprogram 2. szakasz A Sberbank Magyarország Zrt.-nél a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által meghirdetett Növekedési Hitel Program második szakasza is elérhető. A Sberbank Magyarország Zrt

Részletesebben

Az RVA Új Széchenyi Terv ÚJ SZÉCHENYI HITEL EXTRA - PROGRAM általános feltételei (2013_v1.04)

Az RVA Új Széchenyi Terv ÚJ SZÉCHENYI HITEL EXTRA - PROGRAM általános feltételei (2013_v1.04) Az RVA Új Széchenyi Terv ÚJ SZÉCHENYI HITEL EXTRA - PROGRAM általános feltételei (2013_v1.04) Érvényes 2014. október 1-től visszavonásig, illetve legfeljebb 2015. október 31-ig. A támogatott hitelkonstrukcióra

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre HITEL HIRDETMÉNY 1 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre 1 Tartalom 1. Fogalomtár...3 2. Rulírozó-, és folyószámlahitel (VRULIROZÓ; VFOLYÓSZLA)...5 3. Rövid lejáratú hitel (éven belüli) (FORGÓÉBEL1;

Részletesebben

1. Alapadatok 2. Az Önkormányzat gazdálkodási alapadatai 3. Kiegészítő adatok 4. Nyilatkozatok

1. Alapadatok 2. Az Önkormányzat gazdálkodási alapadatai 3. Kiegészítő adatok 4. Nyilatkozatok Adatszolgáltatási lap önkormányzati ügyfelek részére 1. Alapadatok 2. Az Önkormányzat gazdálkodási alapadatai 3. Kiegészítő adatok 4. Nyilatkozatok 1.1. Az önkormányzat alapadatai Önkormányzat neve: Oroszlány

Részletesebben

ADATLAP KKV VÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE Bt, egyéni vállalkozó

ADATLAP KKV VÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE Bt, egyéni vállalkozó CIB Lízing Csoport H-1138 Budapest, Váci út 140. Telefon: (36-1) 485-9861, 485-9863, 485-9739. Telefax: (36-1) 489-6718 BCI Italian Banking Group Registry Code No. 20024 I. ÜGYFÉL INFORMÁCIÓK Cégnév (rövidített

Részletesebben

Az ügyfél által benyújtandó dokumentumok listája az OTP Új Magyarország Forgóeszközhitel esetében

Az ügyfél által benyújtandó dokumentumok listája az OTP Új Magyarország Forgóeszközhitel esetében Az ügyfél által benyújtandó dokumentumok listája az OTP Új Magyarország Forgóeszközhitel esetében Hitelkérelem (A1) A Vállalkozás létét igazoló dokumentumok (A2) A Vállalkozás gazdálkodásával kapcsolatos

Részletesebben

HIRDETMÉNY 12/2015. Vállalkozóknak szóló kivonata

HIRDETMÉNY 12/2015. Vállalkozóknak szóló kivonata HIRDETMÉNY 12/2015. Vállalkozóknak szóló kivonata VÁLLALKOZÓI HITELEZÉS FORINTBAN Érvényes 2014. október 01-től Referencia kamat: 1, illetve 3 havi BUBOR A/ Éven belüli beruházási és forgóeszköz hitelek

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E az újpesti kisvállalkozások gazdaságfejlesztési támogatásáról (T E R V E Z E T) Budapest Főváros

Részletesebben

(beleértve a hiteligénylőt) II.

(beleértve a hiteligénylőt) II. Hiteligénylő lap Egyéni vállalkozók, illetve vállakozói igazolvánnyal nem rendelkező gazdálkodók (őstermelők forgóeszközhitel/folyószámlahitel igényléséhez 1 A hiteligénylő : (születési név 2 Székhelye:

Részletesebben

2. A vállalkozás gazdálkodásával kapcsolatos dokumentumok

2. A vállalkozás gazdálkodásával kapcsolatos dokumentumok A fedezetek meglétét igazoló dokumentumok Letéti igazolás, Bankszámlakivonat, Életbiztosítás esetén biztosítási kötvény. Természetes személy igénylő esetén személyazonosító igazolvány és lakcímkártya (ha

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági ek kondíciói Érvényes: 2016. november 29 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN Lakossági ügyfelek részére I. Alapkondíciók THM1 2 THM2 2 Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók

Részletesebben

Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás

Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Hatályos: 2013. december 21. 1 Hitelprogram keretösszege 8 milliárd forint. 2 Hitel célja Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Minősített elismeréssel rendelkező termelői csoportok

Részletesebben

Kedvező hitellehetőségek vállalkozások számára

Kedvező hitellehetőségek vállalkozások számára Kedvező hitellehetőségek vállalkozások számára Szomor János Vezető Ügyfélmenedzser Sopron Bank Zrt Martonvásár, 2015. november 6. Beruházási hitelek Ingatlan vásárlás, létrehozás Gépvásárlás Részesedés

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a MAGYAR KÖZÚTI FUVAROZÓK EGYESÜLETE és az ÁLTALÁNOS KÖZLEKEDÉSI HITELSZÖVETKEZET. által közösen bonyolított hitelkonstrukcióról 1.) Visszaigényelhető ÁFA megelőlegezése Az igénybe vehető összeg

Részletesebben

Pénzügyi Információs melléklet (PIM)

Pénzügyi Információs melléklet (PIM) I. Alapadatok (Jelenlegi állapot) A vállalkozás neve: A vállalkozás székhelye: Alapítás dátuma: Cégjegyzékszám: Adószám: Statisztikai azonosító szám: Pénzügyi Információs melléklet (PIM) II. A vállalkozás

Részletesebben

KERETÉBEN NYÚJTOTT MIKROHITEL

KERETÉBEN NYÚJTOTT MIKROHITEL I. De minimis nyilatkozat Az Új Széchenyi Hitel Program keretében a tervezett beruházások/forgóeszköz vásárlások finanszírozásához igényelt kedvezményes forrás az Európai Unió működéséről szóló Szerződés

Részletesebben

MFB Élelmiszeripai Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek

MFB Élelmiszeripai Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hatályos: 2013. december 10. 1 MFB Élelmiszeripai Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hitelprogram keretösszege 6 milliárd forint, ebből 4 milliárd forint a nagyvállalatok és középvállalatok,

Részletesebben

Lízingkérelem Gazdasági társaságok részére

Lízingkérelem Gazdasági társaságok részére ERSTE LAKÁSLÍZING ZRT. H-1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. Telefon: 0640 222 229, 061 237 1660 Telefax: 061 237 1666 E-mail: info@erstelakaslizing.hu www.erstelakaslizing.hu Lízingkérelem Gazdasági társaságok

Részletesebben

SZÁLLÍTÓI ADATLAP Gazdasági társaságok részére

SZÁLLÍTÓI ADATLAP Gazdasági társaságok részére 1 I. Ügyfél adatok: Teljes neve és cégformája: SZÁLLÍTÓI ADATLAP Gazdasági társaságok részére Székhelye: Telephelye: Levelezési címe: Adószáma: Cégjegyzékszáma: KSH száma: Alapítás dátuma: Bejegyzés dátuma:

Részletesebben

MNB Növekedési Hitelprogram. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

MNB Növekedési Hitelprogram. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 MNB Növekedési Hitelprogram Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 MNB Növekedési Hitelprogram, Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Részletesebben

ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM HITELKÉRELEM (MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOKNAK)

ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM HITELKÉRELEM (MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOKNAK) A Társaság adatai: Név : Székhely : Adószám : Cégjegyzék sz.: Telefon : Fax : Vezető tisztségviselő: Bankszámla számok: E-mail cím : A kért hitel: Összege : Célja : ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM HITELKÉRELEM

Részletesebben

PÁTRIA Takarékszövetkezet 2230 Gyömrő Szent István u 28 VÁLLALKOZÓI HITELKÉRELMI NYOMTATVÁNY. A cég vezetőjével kapcsolatos adatok:

PÁTRIA Takarékszövetkezet 2230 Gyömrő Szent István u 28 VÁLLALKOZÓI HITELKÉRELMI NYOMTATVÁNY. A cég vezetőjével kapcsolatos adatok: VÁLLALKOZÓI HITELKÉRELMI NYOMTATVÁNY Hiteligénylő azonosító adatai: Hiteligénylő teljes neve: Székhelye: KSHszámjel Adószám. Cégjegyzék szám: Alapítás dátuma Levelezési címe:: Tevékenységi köre: Számlavezető

Részletesebben

Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet

Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet 1 2085 Pilisvörösvár, Fİ u. 130. Telefon : ( 26 ) 330-335; ( 26 ) 530-520; Fax : 530-528 www.takarek.axelero.net kozpont@takarek.axelero.net HITELKÉRELEM Hitelkérelem

Részletesebben

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET VÁLLALKOZÓI HITEL KONSTRUKCIÓINAK FELTÉTELEI

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET VÁLLALKOZÓI HITEL KONSTRUKCIÓINAK FELTÉTELEI ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET VÁLLALKOZÓI HITEL KONSTRUKCIÓINAK FELTÉTELEI VÁLLALKOZÓI HITELKONSTRUKCIÓK FORGÓESZKÖZ HITEL A kölcsön összege: min. 1.000.000.-Ft- tól A kölcsön futamideje: maximum 5 év Kamat¹:

Részletesebben

Tájékoztató a Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése. célú GINOP kódszámú Hitelprogramról

Tájékoztató a Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése. célú GINOP kódszámú Hitelprogramról Tájékoztató a Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése célú GINOP-8.3.1-16 kódszámú Hitelprogramról Hitelprogram célja A Hitelprogram célja a Mikro-, Kis- és Középvállalkozások olyan

Részletesebben

HITELIGÉNYLÉS Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet által folyósítandó Kombinált Mikrohitelhez kapcsolódó előfinanszírozási hitelhez

HITELIGÉNYLÉS Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet által folyósítandó Kombinált Mikrohitelhez kapcsolódó előfinanszírozási hitelhez HITELIGÉNYLÉS Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet által folyósítandó Kombinált Mikrohitelhez kapcsolódó előfinanszírozási hitelhez Vállalkozás / Vállalkozó A hiteligénylés átvétele nem kötelezi a Gádoros

Részletesebben

I. Az igénylő főbb adatai:

I. Az igénylő főbb adatai: Oldal :1 I. Az igénylő főbb adatai: 1. Azonosító adatok : 1. A hiteligénylő vállalkozás neve : 2. Székhelye : 3. Telephelye (i) : 4. A tevékenység végzésének formája Kft. Bt. Rt. Kkt. 5. Adóigazgatási

Részletesebben

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL ADATLAP fizetési könnyítési (fizetési halasztási, részletfizetési) kérelmek elbírálásához gazdasági társaságok részére I. Kérelmező azonosító adatai Kérelmező neve: Székhelye:

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ADATLAP

MEZŐGAZDASÁGI ADATLAP Adatlap verzió száma: 00/06/MG MEZŐGAZDASÁGI ADATLAP az MKB-Euroleasing Autólízing Zrt. által elvégzendő hitelképességi vizsgálathoz Aktuális állapotra vonatkozóan, melynek dátuma:. A Lízingbevevő / Adós

Részletesebben