ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FOGYASZTÓI HITELMŰVELETEKHEZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FOGYASZTÓI HITELMŰVELETEKHEZ"

Átírás

1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FOGYASZTÓI HITELMŰVELETEKHEZ Jelen ÁSZF a MECSEK TAKARÉK Szövetkezet által megkötött egyedi szerződések elválaszthatatlan részét képezi! Hatályos: február 01. napjától

2 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FOGYASZTÓI HITELMŰVELETEK 1. A Hitelműveletekre vonatkozó Általános Szerződési Feltételek hatálya A Általános Szerződési Feltételek Fogyasztói Hitelműveletekhez (a továbbiakban: ÁSZF) hatálya kiterjed a MECSEK TAKARÉK Szövetkezet (továbbiakban: Takarékszövetkezet cégjegyzékszám: , adószám: , KSH szám: , székhely: 7695 Mecseknádasd, Rákóczi u. 40., tevékenységi engedély: Magyar Nemzeti Bank - korábban PSZÁF, ÁPTF, BAF - által június 17. napján kiadott /1987. sz. engedély) a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) 6 (1) bekezdés 28) pontja szerint fogyasztónak minősülő ügyfelekkel a (továbbiakban: Ügyfél) kapcsolatos a Hpt. 6. (1) 40. pontja szerinti hitel és pénzkölcsön nyújtására vonatkozó valamennyi szolgáltatására. Az ÁSZF rendelkezései valamennyi a Takarékszövetkezet által nyújtott hitel és kölcsön és bankgarancia vállalás tekintetében a szerződés részének minősülnek, amelyeket az Ügyfél az egyedi szerződés (a továbbiakban: Szerződés) aláírásakor fogad el. Az ÁSZF rendelkezései mind az Ügyfélre, mind a Takarékszövetkezetre nézve kötelezőek, de az egyes megkötött Szerződésekben egyedileg megtárgyalt szerződéses feltételek alkalmazásával azoktól kölcsönös egyetértéssel, írásban el lehet térni. Amennyiben az ÁSZF és az adott Szerződés azonos tárgyú előírásai között eltérés van, ez utóbbi rendelkezései az irányadóak. Amennyiben a Szerződés vagy az ÁSZF, valamely kérdést nem szabályoz a Takarékszövetkezet hatályos Általános Üzletszabályzata (a továbbiakban: ÁÜSZ) valamint a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadóak. Amennyiben az ÁÜSZ és az ÁSZF azonos tárgyú előírásai között eltérés van, ez utóbbi rendelkezései az irányadóak. 2. Ügyfelek tájékoztatása Takarékszövetkezet az ügyfél kívánságára ingyenesen rendelkezésre bocsátja Általános Üzletszabályzatát, az adott szolgáltatáshoz kapcsolódó Általános Szerződési Feltételeket, valamint Terméktájékoztatót, továbbá a jogszabály által nyilvánosságra hozni rendelt adatokat. Fogyasztónak minősülő ügyféllel kötendő, devizahitel nyújtására irányuló, illetőleg korábban ingatlanra kikötött vételi jogot tartalmazó Szerződés esetén a Takarékszövetkezet feltárja a szerződéses ügyletben az ügyfelet érintő kockázatot, amelynek tudomásulvételét az ügyfél aláírásával igazolja. Az előző bekezdésben meghatározott kockázatfeltáró nyilatkozat kiterjed a) devizahitel nyújtására irányuló Szerződés esetén az árfolyamkockázat ismertetésére, valamint annak hatására a törlesztő részletre, b) ingatlanra kikötött vételi jogot tartalmazó szerződés esetén a vételi jog érvényesítésének módjára és következményeire, a vételár megállapításának, az ügyfél értesítésének és a pénzügyi intézmény elszámolásának módjára, valamint arra, hogy biztosít-e az ügyfélnek haladékot, mely időszakban az ügyfél értékesítheti az ingatlant, és ha igen, a haladék időtartamát. Fogyasztónak minősülő ügyfél esetén a Takarékszövetkezet az 56/2014. (XII.31.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) 2. Hitelszerződés megkötését megelőző tájékoztatás, valamint 3. A fogyasztói kezességi szerződéshez és fogyasztói zálogszerződéshez kapcsolódó tájékoztatás címek alatt sorolt kötelezettségének eleget tesz. A tájékoztatás megismerését, megértését, tudomásul vételét, illetve magára 2

3 vonatkozóan kötelező érvényűnek elismerését ezt követően az Ügyfelek aláírásukkal igazolják a tájékoztatás írásos összefoglalóján. Ezen tájékoztatás részeként átadásra kerül Ügyfelek részére az NGM rendelet 1. sz. melléklete alapján készített 1. sz,, illetve deviza alapú Szerződés esetén a 2. sz. táblázat, melyek átvételét, megismerését Ügyfelek szintén aláírásukkal nyugtázzák. Ezen kívül Takarékszövetkezet tájékoztatási kötelezettsége az alábbiakkal egészül ki: a) Takarékszövetkezet az Ügyfél kívánságára ingyenesen rendelkezésre bocsátja az eltérő feltételű termékei közötti összehasonlítást lehetővé tevő fizetési terveket, melyek a kölcsönök törlesztő részleteit tartalmazzák. b) Amennyiben a hitelhez állami támogatás, vagy állami kezesség járul, Takarékszövetkezet tájékoztatja az Ügyfelet a támogatás, illetve a kezesség igénybe vételéről, annak mértékéről, feltételeiről, illetve a támogatott hitel visszafizetése során tanúsított, a vállalt feltételeket nem teljesítő, nem szerződésszerű magatartás következményeiről. c) A Szerződésekre vonatkozó ajánlatok összehasonlítása és a hitelszerződés megkötése tekintetében hozandó megalapozott fogyasztói döntés érdekében a Takarékszövetkezet kellő időben, de azt megelőzően, hogy a fogyasztót bármilyen ajánlat vagy Szerződés kötné, köteles a fogyasztót az általa megadott információk alapján szóba jöhető hiteltermék tekintetében a évi CLXII. törvény (a továbbiakban: Fhtv.) által előírt formanyomtatvány felhasználásával, papíron, vagy más tartós adathordozón (ÁÜSZ-ben ilyenként meghatározott fogalom) tájékoztatni. A tájékoztatás I. része az általános, II. része a személyre szóló tájékoztatást tartalmazza. A tájékoztatásra a hitelbírálat elvégzését megelőzően kerül sor. d) A Takarékszövetkezet tájékoztatja továbbá Ügyfelet, hogy amennyiben Takarékszövetkezet a hitelreferencia-szolgáltatás igénybevétele alapján a fogyasztóval nem kíván szerződést kötni, a fogyasztót a hitelreferencia-szolgáltatás igénybevétele során történő adatátadás eredményéről és a hitelreferencia-szolgáltatás jellemzőiről haladéktalanul és díjmentesen tájékoztatja, kivéve, ha a tájékoztatási kötelezettség teljesítését törvény vagy az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa kizárja. e) A Takarékszövetkezet a Hitelkérelem befogadását követően, a Szerződés tervezetét annak aláírását megelőzően az Ügyfél rendelkezésére bocsátja, közli a Takarékszövetkezet által a hitel folyósításához megkívánt egyéb feltételeket és a hitelfelmondás eseteit, tájékoztatást ad továbbá - két tizedes jegy pontosságig - a teljes hiteldíj mutatóról (a THM rövidítés feltüntetésével), továbbá a Kölcsön felvételével, visszafizetésével, a Szerződés módosításával, illetve megszegésével kapcsolatosan felmerülő összes olyan költségről, amelyet a THM nem tartalmaz. Az előzőektől eltérően jelzáloghitel igénylése estén a Takarékszövetkezet a Szerződés tervezetét a fogyasztó kérése nélkül is legalább hét nappal a szerződéskötést megelőzően a fogyasztó rendelkezésére bocsájtja. f) A Takarékszövetkezet egyes fogyasztási kölcsönök esetében előírhatja a Szerződés megkötéséhez járulékos szolgáltatásként biztosítás igénybevételét. Ennek a járulékos szolgáltatásnak az ellenszolgáltatása nem minden esetben ismert a Szerződés aláírásának időpontjában. 3. Hitelkérelem, hitelbírálat Takarékszövetkezet a hozzá benyújtott hitel nyújtására irányuló kérelem elbírálásának feltételeként kikötheti, hogy az ügyfél számoljon be valamennyi, más banknál levő bankszámlájáról, üzleti érdekeltségéről, gazdálkodásáról, bocsássa rendelkezésre az évközi, illetőleg év végi mérlegét, valamint minden olyan adatot, információt, amely a kockázatok felméréséhez elengedhetetlen. Hitelművelet végzésére, az Ügyfél erre irányuló írásbeli kérelme (továbbiakban: Hitelkérelem) alapján kerülhet sor. A Hitelkérelemnek tartalmaznia kell az Ügyfél hitelképességének megállapításához szükséges, gazdasági helyzetének alakulására vonatkozó minden olyan adatot, illetve minden olyan körülményt, amelyek a hitel összegének és a részletes szerződési feltételek megállapítása során jelentőséggel bírhatnak. 3

4 Az Ügyfelet az általa szolgáltatott információk valódiságáért felelősség terheli. Amennyiben az Ügyfél által a Hitelkérelemben szolgáltatott adatok információk a hitelbírálat elkészítéséhez nem elegendőek, a Takarékszövetkezet - az Ügyfél költségére - kiegészítő adatok, dokumentumok benyújtását kérheti. A Hitelkérelmet a Takarékszövetkezet az Ügyfél pénzügyi, jogi és gazdasági helyzetének, a Hitelkérelemben meghatározott hitelcél illetve annak megvalósíthatóságának, valamint az Ügyfél által felajánlott biztosítékok értékének és érvényesíthetőségének elemzése alapján bírálja el. A Takarékszövetkezet az Ügyfél hitelképességére vonatkozó vizsgálat szempontjait maga határozza meg, és azokat időről időre módosíthatja, ha megítélése szerint a módosítás ésszerű és szükséges. Amennyiben az Ügyfél és harmadik személy(ek) az Európai Parlament és a Tanács 575/2013/EU rendelete Első rész I. Cím 4. cikk 39. bekezdésében meghatározott ügyfélcsoportot (a továbbiakban: Ügyfélcsoport) képeznek, a Takarékszövetkezet a Hitelkérelem elbírálása során az Ügyfélcsoportra vonatkozó jogszabályi előírások figyelembevételével jár el. A Hitelkérelem Takarékszövetkezet által történő átvétele nem jelenti az Ügyfél hitelműveletre vonatkozó ajánlatának elfogadását. A Takarékszövetkezet a Hitelkérelem annak hiánytalan kézhezvételét követő legkésőbb harminc napon belül, a rendelkezésre bocsátott adatok alapján alapján arról döntést hoz. Amennyiben a Hitelkérelemben meghatározott hitelösszeg nagysága, vagy az ügylet természete ezt indokolja, a Takarékszövetkezet jogosult az ajánlat elfogadására nyitva álló határidőt meghosszabbítani. Ezen határidőhosszabbításról a Takarékszövetkezet az Ügyfelet a Hitelkérelem hiánytalan kézhezvételét követően, haladéktalanul tájékoztatja. Ha a Takarékszövetkezet az Ügyfél hitelképességét az átadott adatok és információk, az elvégzett adósminősítés, és fedezetminősítés alapján megfelelőnek ítéli, dönt az Ügyfél kérelme jóváhagyásáról, ellenkező esetben a kérelem visszautasításáról. A Takarékszövetkezet a jóváhagyásában az Ügyfél által beadott kérelemben igényelt összegnél alacsonyabb összeget is megállapíthat. Amennyiben a Takarékszövetkezet a hitelművelet teljesítését megelőzően arról értesíti az Ügyfelet, hogy valamely, a Szerződésben meghatározott devizanemben a Takarékszövetkezet részéről történő teljesítés nem lehetséges, mert az adott devizanem a bankközi piacon nem elérhető, vagy csak aránytalan költséggel érhető el, a Takarékszövetkezet jogosult az Ügyfélnek más devizanemben (elsősorban forintban) történő finanszírozást felajánlani. Amennyiben az Ügyfél él a felajánlott lehetőséggel, a teljesítésre a Szerződés módosítását követően kerülhet sor. Amennyiben az Ügyfél nem fogadja el a felajánlott lehetőséget, a Takarékszövetkezet a teljesítés elmaradásáért nem tartozik felelősséggel. A Hitelkérelem befogadása esetén a Takarékszövetkezet a hitelműveletet a Szerződés megkötése időpontjában hatályos Hirdetményben közzétett hiteldíj ellenében végzi. 4. Szerződés A Szerződés megkötésének és módosításának érvényességéhez - a hiteldíj, és ennek következtében a törlesztőrészlet megváltoztatását, illetve az egyoldalú szerződésmódosítás esetét kivéve - a Szerződés írásba foglalása szükséges. A Takarékszövetkezet a hitelművelet végzését felfüggesztheti, illetve megtagadhatja, vagy az Ügyfél a banki szolgáltatás igénybevételére nem köteles, amennyiben a Szerződés megkötése után akár a Takarékszövetkezet, akár az Ügyfél körülményeiben olyan lényeges változás áll be, amelynek következtében a Szerződés teljesítése a Takarékszövetkezettől, illetve az Ügyféltől már nem várható el, továbbá olyan körülmények következnek be, amelyek miatt a Takarékszövetkezet az ÁÜSZ-ben részletezett azonnali hatályú felmondási jogát gyakorolhatná. 4

5 A Takarékszövetkezet egyes jelzálog alapú kölcsönök esetében előírhatja a Szerződés megkötéséhez járulékos szolgáltatásként biztosítás igénybevételét, illetve lakás-takarékpénztári szerződéssel kombinált kölcsönök esetén lakás-takarékpénztárral megkötésre kerülő szerződés engedményezését. Ezen járulékos szolgáltatásoknak az ellenszolgáltatása nem minden esetben ismert a kölcsönszerződés aláírásának időpontjában. A Takarékszövetkezet Általános Üzletszabályzatában meghatározott Fogyasztónak nyújtott jelzálog alapú kölcsönök közül a Szerződésben rögzített hitelcél szerint lakóingatlan megvásárlása, építése, bővítés, korszerűsítése vagy felújítása céljára adott kölcsönök lakáscélú jelzáloghitelnek minősülnek. A Takarékszövetkezet amennyiben az ügyféllel Szerződést kíván kötni a Szerződés tervezetének egy példányát díj-, költség-, és egyéb fizetési kötelezettségmentesen rendelkezésére bocsátja. Az előzőektől eltérően jelzáloghitel igénylése estén a Takarékszövetkezet a Szerződés tervezetét a fogyasztó kérése nélkül is legalább hét nappal a szerződéskötést megelőzően a fogyasztó rendelkezésére bocsájtja. A Takarékszövetkezet a Szerződés ettől eltérő rendelkezésétől eltekintve - ügyfélévnek a naptári évet tekinti. 5. Fogyasztónak minősülő ügyfelek elállási joga a) A fogyasztó a Szerződéstől a szerződéskötés napjától számított tizennégy napon belül indokolás nélkül elállhat, ha a hitel folyósítására még nem került sor. A fogyasztó a szerződéskötés napjától számított tizennégy napon belül díjmentesen felmondhatja a Szerződést, ha a hitelt már folyósították. b) Ha a fogyasztó a 2. pont szerinti tájékoztatást a szerződéskötést követően kapja kézhez, elállási (felmondási) jogát az a) bekezdésben meghatározott időponttól eltérően a tájékoztatás kézhezvételétől számított tizennégy napig gyakorolhatja. c) Az elállási (felmondási) jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó az erre vonatkozó nyilatkozatát, amely egyértelműen és kifejezetten tartalmazza az Ügyfél elállási/felmondási szándékát, és amely az Ügyfél, illetve két tanú együttes aláírásával van ellátva az a) - b) bekezdésekben meghatározott határidő lejártáig postára adja vagy egyéb igazolható módon azt a hitelezőnek elküldi. A postára adás tényét, illetve időpontját postai tértivevénnyel köteles Ügyfél a Takarékszövetkezet azon fiókjában személyesen, a d) pontban meghatározott határidőn belül igazolni, ahol a Szerződést korábban aláírta. d) A fogyasztó az elállásról (felmondásról) szóló nyilatkozatának elküldését követően haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül köteles a felvett hitelösszeget és a hitel lehívásának időpontjától a visszafizetés időpontjáig felszámítható, a Szerződés szerint megállapított hitelkamatot a hitelezőnek visszafizetni. e) A fogyasztó elállása esetén a hitelező a d) bekezdés szerinti összegen kívül kizárólag arra az összegre jogosult, amelyet az államnak vagy önkormányzatnak a hitellel kapcsolatosan megfizetett, ha annak visszatérítésére nincs mód. f) A fogyasztó elállási jogának gyakorlása azt a hitelhez kapcsolódó járulékos szolgáltatásra vonatkozó szerződést is felbontja, amely a hitelező által vagy egy harmadik fél és a hitelező előzetes megállapodása alapján a harmadik fél által nyújtott szolgáltatásra vonatkozik. A Szerződéshez kapcsolódó, az Ügyfél által már megfizetett, a Takarékszövetkezet részéről, vagy a Takarékszövetkezet megbízásából harmadik személy által már teljesített szolgáltatások ellenértékét a Takarékszövetkezet nem téríti vissza. g) A fogyasztó elállási jogát jelzáloghiteleknél az Fhtv. 2. (4) bekezdése alapján nem gyakorolhatja. 6. Hiteldíj A hiteldíj az az összeg, amelyet az Ügyfél az egyes hitelműveletek ellenértékeként - a tőkeösszeg törlesztésén felül - köteles megfizetni a Takarékszövetkezet részére. A kamatokat és a hitelek éves kezelési költségét (azon konstrukcióknál, ahol ezt az Fhtv. lehetővé teszi) a Takarékszövetkezet az alábbi képletek alapján számítja: 5

6 Hitelek kamata: tőke összege x kamatláb% x naptári napok száma Hitelek éves kezelési költsége: havi nyitó tőke összege x költség% 1200 A hiteldíjon és a kölcsön összegén felül késedelmes fizetés esetén a Szerződésben meghatározott késedelmi kamat és a bíróság által meghatározott kártérítési kötelezettség is az Ügyfelet terheli. Az Ügyfelet terhelik a hiteldíjon felül az esedékes törlesztés elmulasztása miatt a Takarékszövetkezet által megfizetett felszólítási, levelezési, végrehajtási és a követelés behajtásával kapcsolatban felmerült egyéb költségek is. Az egyes hitelműveletek után felszámítható hiteldíj elemeket, a hiteldíj fizetésének esedékességét és beszedésének módját a mindenkor hatályos Hirdetmény, illetve a Szerződések tartalmazzák. A hiteldíj nem foglalja magában az egyes hitelműveletekhez kapcsolódó pénzforgalmi szolgáltatások díjait, továbbá a késedelmi kamatot. A hiteldíj nem foglalja magában a harmadik személy (értékbecslő, közjegyző, biztosító, földhivatal) részére fizetett, a hitelfelvétellel kapcsolatos egyéb járulékos költségeket. Késedelmi kamat: Amennyiben az Ügyfél a Szerződésből eredő bármely fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, úgy a Takarékszövetkezet jogosult a lejárt tartozások után, az esedékesség napjától, a jóváírás időpontjáig terjedő időre késedelmi kamatot felszámítani. A késedelmi kamat mértékét Szerződés és a mindenkori hatályos Hirdetmény tartalmazza. A késedelmi kamat felszámítása során a Takarékszövetkezet betartja az Fhtv. 17/F. - ában foglalt előírásokat. A hiteldíj - az egyes hitelművelet fajtájától függően - az alábbi elemekből tevődhet össze: Folyósítás előtt felmerülő hiteldíj elemek: A hitelbírálati díj A hitelbírálati díj a Hitelkérelem benyújtásakor esedékes. A hitelbírálati díj akkor is felszámításra kerül, ha a Szerződés megkötésére nem kerül sor. A nyomtatvány költség A nyomtatvány költség a Hitelkérelem benyújtásakor esedékes. A nyomtatvány költség akkor is felszámításra kerül, ha a Szerződés megkötésére nem kerül sor. Az értékbecslési díj Az értékbecslési díj a hitelbírálati díj részeként a Hitelkérelem benyújtásakor esedékes, amennyiben a Takarékszövetkezet nem külső értékbecslőt ír elő a felajánlott fedezetek értékeléséhez. Az értékbecslési díj akkor is felszámításra kerül, ha a Szerződés megkötésére nem kerül sor. A szerződéskötési díj A Takarékszövetkezet a Szerződésben meghatározott hitelösszeg alapján szerződéskötési díjat számíthat fel. A Takarékszövetkezet akkor is jogosult a szerződéskötési díjra, ha a szerződést aláírást követően a felek felbontják, vagy a kölcsön folyósítása, illetve egyéb hitelművelet végzése a Takarékszövetkezet érdekkörén kívülálló okból elmarad. A szerződéskötési díj a szerződés aláírásakor esedékes. A Takarékszövetkezet a szerződéskötési díjat az 6

7 Fhtv. 17/E. (2) bekezdésében előírtakra figyelemmel a hitelszerződésekben tételesen meghatározott módon szerepelteti. Az egyszeri kezelési költség Az egyszeri kezelési költséget a Takarékszövetkezet a Szerződésben meghatározott hitelösszeg alapján az Ügyfél részére történő kölcsönfolyósítással egyidejűleg számíthatja fel. Amennyiben a Takarékszövetkezet egyszeri kezelési költséget számít fel, azzal egyidejűleg azonos szerződésre tekintettel folyósítási jutalékot nem számít fel az Fhtv. 28. (5) bekezdésében foglalt előírásnak megfelelve. A folyósítási jutalék A Takarékszövetkezet a Szerződés alapján az Ügyfél részére történő kölcsönfolyósítással egyidejűleg folyósítási jutalékot számíthat fel. Amennyiben a Takarékszövetkezet folyósítási jutalékot számít fel, azzal egyidejűleg azonos szerződésre tekintettel egyszeri kezelési költséget nem számít fel az Fhtv. 28. (5) bekezdésében foglalt előírásnak megfelelve. Folyósítást követően felmerülő hiteldíj elemek: Az ügyleti kamat A Takarékszövetkezet az igénybe vett kölcsön használatáért az Ügyfél terhére ügyleti kamatot számít fel. Ha a Szerződésben kamatperiódusonként változó kamat kerül megállapításra, a kamatperiódus időtartama alatt a felszámított kamat mértéke nem változik. A kamatperiódus és az alkalmazott referencia kamat futamideje (kamatbázis) nem feltétlenül egyezik meg (pl. 3 hónapos BUBOR referencia, havi kamatperiódussal). Az adott ügyletre vonatkozóan használt referencia kamat és kamatperiódus meghatározását a Szerződés tartalmazza. A kamat felszámításának kezdő időpontja a kölcsön folyósításának napja, utolsó napja az utolsó törlesztésnek a Takarékszövetkezet számlájára, illetőleg pénztárába beérkezésének időpontja. A kamat megfizetése esedékes a törlesztő részlettel egyidejűleg, vagy a Szerződésben kikötött időpontban. Felek a tőketörlesztés tekintetében türelmi időtartamban is megállapodhatnak, a türelmi időtartamra is kiköthetik a kamat esedékességét. A Takarékszövetkezet által használt referencia kamatok: MNB által közzétett referencia kamat Államadósság Kezelő Központ diszkontkincstárjegy hozam Megnevezés Kamatperiódus Leírás AKK 1.3 nettó kamata Éves Társasházak támogatott hiteleinek nettó kamata a 12/2001. Korm.r. szerint. EURIBOR 12 hó 12 havi EURIBOR Havi Érvényesség hónapját megelőző hó utolsó napját megelőző napra közzétett 12 havi EURIBOR érték. EURIBOR 3 hó 3 havi EURIBOR (havi-1) Havi Érvényesség hónapját megelőző hó utolsó napját megelőző napra közzétett 3 havi EURIBOR érték. BUBOR 3 hó 3 havi BUBOR (havi) Havi Érvényesség hónapját megelőző hó utolsó napját megelőző napra közzétett 3 havi BUBOR érték. BUBOR 3 hó 3 havi BUBOR (nnév -2) Negyedéves Érvényesség naptári negyedévét megelőző negyedév utolsó napját megelőző 2. napra közzétett 3 havi BUBOR érték. 7

8 LIBOR 3 hó 3 havi LIBOR (nnév 2) Negyedéves Érvényesség naptári negyedévét megelőző negyedév utolsó napját megelőző 2. napra közzétett 3 havi LIBOR érték. EURIBOR 3 hó EURIBOR kamat Negyedéves Érvényesség naptári negyedévét megelőző negyedév utolsó napját megelőző napra közzétett 3 havi EURIBOR érték. Kiegészítő kamattámogatás Éves Kamatperiódus ügyfél-évente a 134/2009. Korm.r. szerint. LIBOR CHF 3 hó Saját ref.3lib (nnév-1) Negyedéves Érvényesség naptári negyedévét megelőző negyedév utolsó napját megelőző napra közzétett 3 havi LIBOR ¼%-ra felkerekített értéke. Változás csak legalább 1%-os elmozdulás esetén. EURIBOR 3 hó Saját ref.3eur (nnév-1) Negyedéves Érvényesség naptári negyedévét megelőző negyedév utolsó napját megelőző napra közzétett 3 havi EURIBOR ¼%-ra felkerekített értéke. Változás csak legalább 1%-os elmozdulás esetén. Jegybanki alapkamat HUF Jegybanki alapkamat Előre fixen nem meghatározott, jegybanki alapkamat változásakor változik. A rendelkezésre tartási jutalék Takarékszövetkezet a Szerződés alapján az Ügyfél rendelkezésére tartott és igénybe nem vett Kölcsön után rendelkezésre tartási jutalékot számíthat fel. A rendelkezésre tartási jutalék a rendelkezésre tartott kölcsön összege után a Szerződésben megjelölt igénybevételi jog megnyílásától a kölcsön folyósításáig, illetve az igénybevételi lehetőség megszűnéséig kerül felszámításra. A Takarékszövetkezet abban az esetben is jogosult rendelkezésre tartási jutalékot felszámítani, ha az Ügyfél a Szerződés alapján rendelkezésére tartott hitel terhére kölcsönt egyáltalán nem vesz igénybe. Ha a Szerződés - az abban foglaltaknak megfelelően - részben vagy egészben felmondásra kerül, a Takarékszövetkezet rendelkezésre tartási jutalékot a felmondási idő lejárta napjáig igénybe nem vett kölcsön után számolja fel. A rendelkezésre tartási jutalék megfizetése esedékes a Szerződésben kikötött időpontban. A rendelkezésre tartási jutalék felszámítása során a Takarékszövetkezet betartja az Fhtv. 28. (6) bekezdésében foglalt előírásokat. A szerződésmódosítási díj A Szerződés Ügyfél által kezdeményezett módosításakor a Takarékszövetkezet a módosításkor hatályos Hirdetményben meghatározott szerződésmódosítási díjat számítja fel. A Takarékszövetkezet a szerződésmódosítási díjat az Fhtv. 17/E. (2) bekezdésében előírtakra figyelemmel a hitelszerződésekben tételesen meghatározott módon szerepelteti. Ha a szerződésmódosítás a futamidő meghosszabbítására irányul, a Hpt-ben jelzáloghitelként meghatározott Szerződések esetében Takarékszövetkezet a futamidő meghosszabbításáért nem jogosult semmilyen általa megállapított mértékű díjat, jutalékot, vagy költséget felszámítani amennyiben a futamidő meghosszabbítására 5 éven belül nem került sor. Az előtörlesztési díj A Szerződés alapján fennálló rész, illetve teljes tartozásnak a Szerződésben meghatározott esedékességet megelőző visszafizetése, azaz előtörlesztés esetén a Takarékszövetkezet az előtörlesztés napján hatályos Hirdetmény szerinti mértékű előtörlesztési díjat számít fel. A Takarékszövetkezet az előtörlesztési díjat az Fhtv aiban foglaltakat betartva számítja fel. 8

9 A prolongációs költség A fizetési esedékesség átütemezésére, illetve a Szerződés végső lejáratának módosítására irányuló, Ügyfél által kezdeményezett kérelemkor a Takarékszövetkezet az akkor hatályos Hirdetményben meghatározott prolongációs költséget számítja fel. A Takarékszövetkezet a prolongációs költséget az Fhtv. 17/E. (2) bekezdésében előírtakra figyelemmel a hitelszerződésekben tételesen meghatározott módon szerepelteti. A Hpt-ben jelzáloghitelként meghatározott Szerződések esetében Takarékszövetkezet a futamidő meghosszabbításáért nem jogosult semmilyen általa megállapított mértékű díjat, jutalékot, vagy költséget felszámítani amennyiben a futamidő meghosszabbítására 5 éven belül nem került sor. A halasztási díj A fizetési esedékesség, illetve a törlesztő részletek megfizetésének futamidőn belüli halasztására irányuló, Ügyfél által kezdeményezett kérelemkor a Takarékszövetkezet az akkor hatályos Hirdetményben meghatározott halasztási díjat számítja fel. A Takarékszövetkezet a halasztási díjat az Fhtv. 17/E. (2) bekezdésében előírtakra figyelemmel a hitelszerződésekben tételesen meghatározott módon szerepelteti. A készültségi fok ellenőrzés költsége Az építési munkálatokkal járó beruházások készültségi fokának megállapításának, valamint a műszaki szakértő alkalmazásának költségét annak felmerülésekor jogosult a Takarékszövetkezet a hatályos Hirdetmény szerinti mértékben felszámítani. A Takarékszövetkezet a készültségi fok ellenőrzés költségét az Fhtv. 17/E. (2) bekezdésében előírtakra figyelemmel a hitelszerződésekben tételesen meghatározott módon szerepelteti. A hitelfedezet felülvizsgálatának díja A Szerződés alapján a Takarékszövetkezet a részére nyújtott biztosítékot képező ingatlan(ok)ra vonatkozó értékbecslés jogszabály által előírt kötelező jellegű, illetve a Takarékszövetkezet által eseti jelleggel előírt felülvizsgálatakor a díj megfizetésének esedékessége napján hatályos Hirdetmény szerinti mértékű díjat számít fel. A Takarékszövetkezet a hitelfedezet felülvizsgálatának díját az Fhtv. 17/E. (2) bekezdésében előírtakra figyelemmel a hitelszerződésekben tételesen meghatározott módon szerepelteti. 7. Hiteldíj változtatása a) Fogyasztóval kötött Szerződésben az Ügyfél számára kedvezőtlenül kizárólag a kamatot, díjat vagy költséget módosíthat egyoldalúan a Takarékszövetkezet. Egyéb feltétel, ideértve az egyoldalú módosításra okot adó körülmények felsorolását is, egyoldalúan nem módosítható az ügyfél számára kedvezőtlenül. - A Takarékszövetkezet a referencia-kamatláboz kötött kamatozású hitelek esetében az Fhtv. 17/C. szakaszában foglaltak alapján a Szerződésekben a kamatot a referencia kamatlábhoz kötött változó kamatozással és a legfeljebb három éves futamidejű hitel esetében annak teljes futamidejére fix kamatfelárral, három évet meghaladó futamidejű hitel esetében három éves kamatperiódusokban rögzített kamatfelárral határozza meg. Utóbbi Szerződésekben a hitel utolsó kamatperiódusának időtartama három évnél rövidebb is lehet. A referencia kamatláb mértéke a Szerződésben meghatározott referenciakamat futamidejének megfelelő időközönként kerül módosításra a fordulónapot megelőző hónap utolsó munkanapja előtt 2 nappal érvényes referencia-kamatlábhoz igazítva. - A Takarékszövetkezet a évi LXXVII. tv a alapján devizanem módosítással érintett Szerződéseiben a kamatot referencia kamatlábhoz kötött változó kamatozással határozza meg, ahol a referencia kamatláb kizárólagosan a három hónapos BUBOR lehet. A kamatfelár a Szerződés eredeti kamatfelára. A Takarékszövetkezet a referencia-kamatlábhoz kötött, február 01.-ét követően aláírt fogyasztói hitelszerződésekben, illetve a évi LXXVII. tv.alapján devizanem módosulással érintett hitelek esetében a kamatfelárat az Fhtv. 17/D. szakasza (2) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján a Magyar Nemzeti Bank által meghatározott és közzétett kamatfelár-változtatási mutató alkalmazásával számított mértékig módosíthatja. A referencia-kamatlábhoz kötött február 01. napját megelőzően aláírt Szerződések esetében a Takarékszövetkezet kamatfelár-változtatási mutatót nem alkalmaz. 9

10 - A Takarékszövetkezet a referencia-kamatláboz nem kötött, de az eredeti Szerződés szerint változó kamatozású hitelek esetében az Fhtv. 17/D. szakasza (2) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján a hitelkamatot a február 1. napjához képest 3 évet meghaladó hátralévő futamidejű szerződések esetében módosíthatja legfeljebb a Magyar Nemzeti Bank által meghatározott és közzétett kamatváltoztatási mutató alkalmazásával számított mértékig. - A Takarékszövetkezet az állami kamattámogatással nyújtott hitelek kamatának változtatását az e hitelekre érvényes külön jogszabály(ok)ban meghatározott feltételekkel végzi azzal, hogy a hitelkamatot, költséget vagy díjat érintő módosítást a módosítás hatálybalépését megelőzően legalább 15 nappal hirdetményben közzéteszi. - A Takarékszövetkezet amely Szerződés típusoknál ez indokolt - a 3-18 éves futamidejű hitelek esetében a H4F3 jelű, a éves futamidejű hitelek esetében a H4F5 jelű Kamatfelár-változtatási mutatót alkalmazza, mely mutatókat az MNB a honlapján rendszeres időközönként közzétesz. b) A Takarékszövetkezet a hitel futamideje alatt legfeljebb öt alkalommal az egyes kamatperiódusok lejárta után a) a hitelkamatot legfeljebb a szerződésben meghatározott, a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett kamatváltoztatási mutató, b) a kamatfelárat legfeljebb a szerződésben meghatározott, a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett kamatfelár-változtatási mutató alkalmazásával számított mértékig módosíthatja. c) A Takarékszövetkezet az új kamatperiódusban alkalmazott kamat vagy kamatfelár mértékét a kamatperiódus lejártát megelőző 120. napi kamatváltoztatási, illetve kamatfelár-változtatási mutató figyelembevételével állapítja meg. d) A Takarékszövetkezet a február 01. napja előtt szerződött forint és deviza/deviza alapú kölcsönök kezelési költségét évente maximálisan a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett éves átlagos infláció mértékében emelheti. A kezelési költség felülvizsgálata minden naptári évet követő első hónapban történik. A módosítást annak hatálybalépését megelőzően legalább hatvan nappal hirdetményben közzéteszi. A Takarékszövetkezet a módosításról és a törlesztő-részlet ebből adódó változásáról az érintett ügyfeleket legkésőbb a módosítás hatálybalépését hatvan nappal megelőzően postai úton, vagy ha a szerződés ezt lehetővé teszi elektronikus levél, vagy SMS útján értesíti. e) A Takarékszövetkezet a kamaton kívül az Ügyfél terhére csak olyan költséget állapít meg és módosít - annak növekedésével arányosan az Ügyfél számára hátrányosan, amelyet a Szerződésben tételesen meghatározott, és amely költség a Szerződés megkötése, módosítása és az Ügyféllel való kapcsolattartás során közvetlenül az Ügyfél érdekében, harmadik személy szolgáltatásával összefüggésben az Ügyfélre áthárítható módon merült fel. A Takarékszövetkezet a kamaton kívül díj fizetését ide nem értve a hitel folyósításához, a hitelkeret rendelkezésre tartásához, valamint az Ügyfél általi előtörlesztéshez közvetlenül kapcsolódó költségei fejében az Fhtv. szerint megállapítható díjat a Szerződésben tételesen rögzített módon, a Szerződéskötéssel, a Szerződés módosításával és megszüntetésével, valamint ügyviteli költségeivel összefüggésben köt ki, és e díjat legfeljebb a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett előző éves fogyasztói árindex mértékével emeli. A Takarékszövetkezet a költséget annak felmerülésekor, a díjat pedig évente egy alkalommal, április 1. napjával hatályos időponttal módosítja. f) Ha az Fhtv. eltérően nem rendelkezik, a Szerződés Fhtv. 17/B. (1) bekezdése szerinti egyoldalú módosításáról annak hatálybalépését megelőzően legalább 60 nappal a Takarékszövetkezet értesíti az Ügyfelet, a 18. (5) bekezdése szerinti módon. 10

11 g) A hitel kamatfeltételeinek módosítása esetén a Takarékszövetkezet az állami kamattámogatással nyújtott hitel kamata és a referencia kamatlábhoz kötött hitelkamat kivételével - a kamatperiódus lejártát megelőző legalább 90 nappal tájékoztja az Ügyfelet az új kamatperiódusban alkalmazott kamat vagy kamatfelár mértékéről és a módosítást követően fizetendő törlesztőrészletek várható összegéről, és ha ennek kapcsán a törlesztőrészletek száma vagy a törlesztés gyakorisága változik, ennek tényéről. h) Ha a Takarékszövetkezet az Fhtv. 17/D. (2) bekezdés szerinti kamatmódosítás során a kamatváltoztatási, illetve a kamatfelár-változtatási mutató által lehetővé tett mértéknél kedvezőbb hitelkamatot, illetve kamatfelárat alkalmazott, a későbbi kamatperiódusokban a kamat, illetve a kamatfelár mértéke tekintetében adott kedvezményt - annak erejéig - a csökkentendő kamat, illetve kamatfelár mértékébe betudhatja. i) Az Ügyfél számára hátrányosan kizárólag a Szerződésben megállapított hitelkamat, kamatfelár, költség és díj módosítható egyoldalúan, feltéve hogy az Fhtv. ezt lehetővé teszi, és a felek ezt a Szerződésben kifejezetten kikötötték. Egyéb feltétel, ideértve az egyoldalú módosításra vonatkozó kikötést is, egyoldalúan, az Ügyfél számára hátrányosan nem módosítható. j) Ha a Szerződés egyoldalú módosításának alapjául szolgáló feltételek a hitelkamat, a kamatfelár, a költség vagy a díj csökkentését teszik lehetővé, a Takarékszövetkezetnek ezt a szerződéses kötelezettsége részeként az Ügyfél javára érvényesíti. k) A Takarékszövetkezet jogosult amennyiben a kamatok referencia-kamathoz kötöttek a referenciakamat automatikus változása esetén a kamatlábak azonnali módosítására az Ügyfél előzetes értesítése nélkül is. A Takarékszövetkezet az Ügyfelet a kamatlábak és átváltási árfolyamok módosulásáról legkésőbb a hatályba lépés időpontjában a honlapon közzétett, valamint az ügyféltérben kifüggesztett aktuális Hirdetmény formájában tájékoztatja. 8. Lakáscélú jelzáloghitelekre vonatkozó speciális előírások A Lakáscélú jelzáloghitelnek minősülő ügyletekre kötött Szerződések a Takarékszövetkezet által az Ügyfél számára kedvezőtlenül az ÁSZF 7. pontjában az e Szerződésekre irányadó szabályok szerint módosíthatóak. Lakáscélú jelzáloghitelek előtörlesztése esetén a Takarékszövetkezet által érvényesített költségek mértéke nem haladja meg az előtörlesztett összeg 1, illetve ha az előtörlesztés olyan időszakra esik, amikor a jelzáloghitel kamata rögzített, vagy változó kamatú és az előtörlesztésre a kamatperióduson belül kerül sor, akkor 1,5 %-át, kivéve ha a részleges vagy teljes előtörlesztés részben vagy egészben más pénzügyi intézmény által folyósított kölcsönből történik. Nem számít fel a Takarékszövetkezet előtörlesztési díjat, amennyiben az előtörlesztés visszafizetési biztosítékként kötött biztosítási szerződés alapján történt. Nem számít fel a Takarékszövetkezet előtörlesztési díjat az Ügyfél részleges vagy teljes előtörlesztése (végtörlesztése) esetén, ha az Ügyfél fennálló tartozása nem haladja meg az 1 millió forintot és a megelőző 12 hónap alatt előtörlesztést nem teljesített. Nem számít fel a Takarékszövetkezet előtörlesztési díjat a szerződés hatályba lépésétől számított 24 hónapot követően teljesített első részleges, vagy teljes előtörlesztés (végtörlesztés) alkalmával, kivéve, ha a részleges vagy teljes előtörlesztés (végtörlesztés) részben vagy egészben más pénzügyi intézmény által folyósított kölcsönből történik, vagy ha az előtörlesztett összeg meghaladja a Szerződésben meghatározott kölcsönösszeg felét. Lakáscélú jelzáloghitel esetén a futamidő meghosszabbításáért a Takarékszövetkezet nem számit fel semmilyen általa megállapított mértékű díjat, jutalékot vagy költséget, amennyiben a futamidő meghosszabbítására 5 éven belül nem kerül sor. Ezen kölcsönök esetén, amennyiben az Ügyfél a Szerződése alapján fennálló kötelezettsége teljesítésével legalább 90 napos késedelemben van, a futamidő alatt egy alkalommal írásban kezdeményezheti a futamidő meghosszabbítását legfeljebb 5 évvel. Az ilyen kérelem teljesítését a Takarékszövetkezet alapos ok nélkül nem tagadja meg. Ebben az esetben a díjak, költségek, jutalékok felszámításától a Takarékszövetkezet eltekint. 11

12 Jelen pontban meghatározott szerződések esetében a szerződés felmondását követő kilencvenedik nap eltelte után a Takarékszövetkezet az Ügyfél nem teljesítése miatt a felmondás napját megelőző napon érvényes ügyleti kamatot, költséget és díjat meghaladó mértékű késedelmi kamatot, költséget és díjat nem számít fel. Amennyiben a lakáscélú hitel deviza alapú, és a Szerződés a Szerződés felmondása bekövetkezésekor a fennálló tartozás összegének forintban történő meghatározását írja elő, akkor az előző bekezdést azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a Szerződés felmondását követő kilencvenedik napot követően a Takarékszövetkezet az Ügyfél nem teljesítése miatt, a felmondás napján érvényes ügyleti kamatot és kezelési költséget meghaladó mértékű késedelmi kamatot, költséget, díjat vagy jutalékot nem számít fel. A deviza alapú lakáscélú hitelek esetében a kölcsön folyósításakor a kölcsön, a havonta esedékessé váló törlesztő részlet, valamint a devizában megállapított bármilyen költség, díj vagy jutalék forintban meghatározott összegének kiszámítása a Takarékszövetkezet által meghatározott és közzétett saját deviza-középárfolyam alapján történik. A Takarékszövetkezet az átváltással és számítással összefüggésben külön költséget, díjat vagy jutalékot nem számít fel. Jelen bekezdésben megfogalmazott rendelkezéseket alkalmazza a Takarékszövetkezet abban az esetben is, ha a törlesztő részlet fizetése nem havi rendszerességgel történik, valamint ha az Ügyfél a fennálló teljes tartozását (vagy annak egy részét) elő-, illetve végtörleszti. Jelen bekezdés rendelkezéseit nem kell alkalmazni arra az esetre, ha a törlesztő részlet fizetésére devizában kerül sor. 9. A Szerződést biztosító mellékkötelezettségek Az Ügyfélnek a Szerződés alapján fennálló kötelezettségei biztosítékául a Szerződésben meghatározott fedezetek azaz Szerződést biztosító mellékkötelezettségek szolgálnak, melyek érvényesítésének módját és következményeit a Szerződés, illetve a Szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező biztosítéki szerződések (továbbiakban: Biztosítéki Szerződés) tartalmazzák. A Biztosíték értéke a tartozás (tőke és járulékai) összegét a Takarékszövetkezet által igényelt mértékben meghaladhatja. A Biztosítékot a Takarékszövetkezet saját belső szabályzatai szerint minősíti. Az üzleti kapcsolat fennállása alatt (pl. a biztosíték piaci értékének esetleges megváltozása miatt) a Biztosítékot a Takarékszövetkezet újraértékelheti, ennek költsége az Ügyfelet terheli. Az üzleti kapcsolat fennállása alatt a Takarékszövetkezet bármikor és bármely követelése tekintetében - függetlenül az Ügyfél tartozásának összegétől, feltételeitől és esedékességétől - megkövetelheti az Ügyféltől, hogy a Szerződést biztosító mellékkötelezettség vállalása során nyújtson biztosítékot, vagy a már adott biztosítékot egészítse ki olyan mértékben, amely az a Takarékszövetkezet követelése megtérülésének biztosításához szükséges. A Takarékszövetkezet felhívása esetén az Ügyfél köteles a biztosíték nyújtásáról azonnal gondoskodni. Az Ügyfél kijelenti, hogy az általa eddig felvett, illetve a jövőben felvételre kerülő hitelek biztosítékai nem nyújtanak kedvezőbb pénzügyi vagy jogi helyzetet más hitelezőknek, mint amilyet az Ügyfél a Szerződésben a Takarékszövetkezet számára biztosít. Az Ügyfél kijelenti, hogy a hitel futamideje alatt a hitel/kölcsön biztosítékul szolgáló ingatlant kivéve, ha a Takarékszövetkezet ehhez kifejezetten, írásban hozzájárul - nem adja el, nem adja bérbe, lízingbe, nem apportálja, vagy bármilyen egyéb módon nem bocsátja más rendelkezésére, valamint semmilyen módon nem terheli meg (negativ pledge - negatív biztosítéki záradék). Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerződéssel kapcsolatban felmerült és felmerülő fizetési kötelezettségeit mindenkor legalább azonos módon kezeli minden más jelenlegi és jövőbeli kötelezettségeivel, valamint kijelenti, hogy amennyiben a jövőben a Szerződés szerinti kölcsön és járulékainak teljes visszafizetése előtt a Takarékszövetkezet írásbeli hozzájárulásával más, harmadik személynek a tőle felvett hitel fedezetéül kedvezőbb biztosítékot nyújt, mint amilyet a Szerződés alapján a Takarékszövetkezetnek nyújtott, akkor ezen kedvezőbb biztosítékot a Takarékszövetkezet számára is egyidejűleg írásban felajánlja (pari passu egyenrangúsági záradék). A Takarékszövetkezet jogosult eldönteni, hogy az adott jogügylettel összefüggésben - az Ügyfél körülményeit is figyelembe véve milyen biztosítékot kíván meg. Amennyiben a Takarékszövetkezet szükségesnek ítéli, csak 12

13 akkor nyújt kölcsönt, vagy helyezi ki pénzeszközeit más formában, ha az Ügyfél mellett a Takarékszövetkezet által elfogadott harmadik személy is megfelelő biztosítékot ad. Takarékszövetkezet követeléseinek biztosítására az alábbi jogi biztosítékok valamelyikét - vagy többet együttesen - alkalmazza a Ptk. szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó szabályai szerint. a) bankgarancia, bankkezesség b) jelzálogjog (általános és fogyasztói) c) kézizálogjog d) ingó dolgok jelzáloga (dologra, jogra, követelésre) e) készfizető kezesség (általános és fogyasztói) f) fizetésiszámla követelésen alapított zálogjog (óvadék) Valamely vagyontárgy biztosítékként való lekötése esetén a forgalmi érték és forgalomképesség alapján a Takarékszövetkezet dönti el, hogy a vagyontárgyat milyen értékben veszi figyelembe. 10. Biztosítékok kezelése Az Ügyfél köteles gondoskodni a Takarékszövetkezet biztosítékául szolgáló vagyon, jog, követelés fenntartásáról, értéke megőrzéséről, a Takarékszövetkezet felszólítására követeléseinek érvényesítéséről, továbbá a lekötött vagyontárgyak megőrzéséről és rendeltetésszerű használatáról. Az Ügyfél köteles a biztosíték és kölcsön eredeti arányát - a Takarékszövetkezet által elfogadott biztosítékok kiegészítésével - helyreállítani a) amennyiben a biztosítékul lekötött vagyontárgyak értéke a szerződéskötés időpontjában megállapított érték alá csökken, vagy b) amennyiben a szerződéskötéskor nyújtott biztosíték megsemmisül, elvész, vagy megrongálódik, vagy c) amennyiben a biztosíték értékében a fennálló tartozáshoz viszonyítva figyelemmel az árfolyamváltozásra is a Takarékszövetkezet értékelése szerint jelentős értékcsökkenés következik be, vagy d) amennyiben a biztosítékul szolgáló pénz, értékpapír és / vagy egyéb pénzügyi eszköz árfolyamértéke csökken, vagy e) amennyiben az Ügyfél gazdálkodásában vagy pénzügyi helyzetében jelentős romlás következik be a Takarékszövetkezet megítélése szerint. A fenti feltételek bármelyikének bekövetkezte esetén abban az esetben is, ha a követelés még nem esedékes - a Takarékszövetkezet jogosult eldönteni, mely esetekben igényel pótfedezetet. Ha a Takarékszövetkezet pótfedezetet igényel, úgy írásban felszólítja az Ügyfelet, hogy 15 (tizenöt) napon belül gondoskodjon a Takarékszövetkezet számára elfogadható pótfedezetről. A hitelbiztosítéki nyilvántartásba bejegyzett jelzálogjog kötelezettje a rendes gazdálkodás körében jogosult a körülírással meghatározott zálogtárgyat feldolgozni, átalakítani, egyesíteni, vegyíteni és elidegeníteni, azonban az elhasznált, vagy értékesített dolgot az Ügyfél köteles pótolni. Takarékszövetkezet jogosult bármikor, illetve a jogszabályban előírt gyakorisággal ellenőrizni a biztosítékok meglétét, értékét, állagát, az ellenőrzés során az Ügyfél köteles együttműködni, az ellenőrzéshez szükséges adatokat megadni, egyben a felülvizsgálat költségeit köteles megtéríteni. Az Ügyfél a Takarékszövetkezettel szembeni bármilyen hitelügyletből eredő tartozásának fennállása időtartama alatt köteles tájékoztatni a Takarékszövetkezetet vagyoni helyzetében beálló minden olyan változásról, mely hatással lehet a biztosíték érvényesíthetőségére. 13

14 11. Biztosítékok biztosítása A Takarékszövetkezet jogosult a hitelműveletek teljesítésének feltételéül - a biztosítékok biztosítása céljából - meghatározott biztosítási szerződés megkötését előírni az Ügyfél részére. Amennyiben a Takarékszövetkezet a biztosítékául lekötött vagyontárgyakra szerződésben kiköti, az Ügyfél köteles azokat minden kár esetére biztosítani és abiztosítót értesíteni a vagyontárgyak és a biztosítási összeg elzálogosításáról és az értesítésben a Takarékszövetkezetet teljesítési utasítás adására jogosult zálogjogosultként megjelölni a biztosítási összegre vonatkozó követelés tekintetében. Ügyfél köteles a biztosítási kötvényt a Takarékszövetkezet részére bemutatni. A Takarékszövetkezet kiköti, hogy az Ügyfél a biztosítási díjat a Takarékszövetkezetnél vezetett bankszámlájáról fizesse meg. Ügyfél a Szerződés hatálya alatt a biztosítási szerződést a Takarékszövetkezet hátrányára nem módosíthatja, és a Takarékszövetkezet hozzájárulása nélkül nem szüntetheti meg. A Takarékszövetkezet a javára teljesítési utasítást követően befolyó biztosítási összeget követelésének esedékessége előtt is jogosult az Ügyfél tartozásának csökkentésére fordítani, illetve a Takarékszövetkezet döntése szerint az Ügyfél részére a vagyontárgy helyreállítására ellenőrzött keretek között folyósítani. 12. Biztosítékok érvényesítése Amennyiben az Ügyfél esedékességkor nem teljesíti kötelezettségét, a Takarékszövetkezet jogosult érvényesíteni bármely biztosítékból eredő jogát a hatályos jogszabályoknak megfelelő módon úgy, ahogy az a Takarékszövetkezet követeléseinek kielégítését legeredményesebben szolgálja, az Ügyfél érdekeinek figyelembevételével. A Biztosítékok megőrzéséhez és érvényesítéséhez a Takarékszövetkezet jogosult közreműködőt igénybe venni. A Takarékszövetkezet az Ügyfél rendelkezése nélkül is megterhelheti az ügyfél nála vezetett bankszámláját a pénzintézeti tevékenysége körében keletkezett követelésével. Takarékszövetkezet az Ügyfél bármely szabad rendelkezésű bankszámlája, munkabére, jövedelme terhére fizetési meghagyás kibocsátását kérheti a bíróságtól, amelynek eredménytelensége esetén végrehajtást kezdeményezhet. A biztosítékok nyújtásával, fenntartásával, kezelésével és érvényesítésével kapcsolatban felmerült minden költség az Ügyfelet terheli. 13. Folyósítás, igénybevétel A Takarékszövetkezet a hitelt legkorábban a Szerződésben rögzített, az adott naptári naptól kezdődően, a Szerződésben meghatározott időpontig tartja az Ügyfél rendelkezésére (rendelkezésre tartási időszak). A Takarékszövetkezet a rendelkezésre tartási időszakon belül igénybevett kölcsönt az igénybevétel napján folyósítja. Ha a rendelkezésre tartási időszak utolsó napjáig a hitel részben sem került igénybevételre, a Szerződés - a felek külön jognyilatkozata nélkül - megszűnik, és a Szerződés alapján az Ügyfelet terhelő - a megszűnés napjáig nem teljesített - fizetési kötelezettségek esedékessé válnak. A Takarékszövetkezet a kölcsönt a hitelcéltól függően folyósíthatja egy összegben, illetve szakaszosan építési munkálatok finanszírozása esetén pl. szakaszosan, a készültségi fokkal arányosan is. A készültségi fok megállapítására a Takarékszövetkezet általa kijelölt műszaki ellenőr segítségét kérheti, melynek költsége az Ügyfelet terheli. 14

15 14. Törlesztés Az Ügyfél minden esetben élhet a határidő (lejárat) előtti részbeni (előtörlesztés), vagy teljes egészében (végtörlesztés) teljesítés jogával. A január 1-e után szerződött devizaalapú hitelek végtörlesztése esetén az Ügyfél jogosult a szerződés devizanemében történő egyösszegű törlesztésre. A kamat, a díjak a költségek, valamint a hitelkeret terhére igénybevett kölcsön esedékességének időpontjában az Ügyfél köteles gondoskodni arról, hogy a szükséges fedezet az Ügyfél Takarékszövetkezetnél vezetett bankszámláján rendelkezésre álljon. Amennyiben az Ügyfél a Szerződésből eredő valamennyi fizetési kötelezettségének eleget tett, jogosult a Szerződést 15 napos felmondási idővel írásban felmondani. Ügyfél tudomásul veszi, hogy akár a törlesztő részletek, akár a kamat, késedelmi kamat, díjak, költségek, jutalékok számítására, ennek alapján az Ügyfél tartozásának meghatározására a Takarékszövetkezet nyilvántartásai az irányadók. Az Ügyfél és a Takarékszövetkezet együttes írásbeli megállapodása hiányában a Takarékszövetkezet az Ügyfél esedékességkor és azt követően teljesített befizetéseit a polgári jog általános szabályai szerint (azaz először díjtartozásra, késedelmi kamatra, ügyleti kamatra, majd tőkére) számolja el. Az azonos jogcímen esedékes követelések közül az időben korábban keletkezett kerül elszámolásra. Az Ügyfél a kölcsön összegét és díjait a Szerződésben megjelölt időpontokban a megjelölt összegben, mindennemű levonás vagy beszámítás nélkül tartozik visszafizetni. Amennyiben az Ügyfél kölcsön igénybevételi jogával csak részben élt és a kölcsönt több részletben kell visszafizetnie, az igénybe nem vett összeggel a Szerződés eltérő rendelkezése hiányában az utolsó törlesztő részlet(ek) csökken(nek). Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben a Takarékszövetkezet felé fizetést teljesít anélkül, hogy bármely címen lejárt vagy esedékes tartozása állna fent (előtörlesztés), egyéb eltérő és egyértelmű rendelkezése hiányában a megfizetett összegből a polgári jog általános szabályai szerint tőkére elszámolható részösszeget a Takarékszövetkezet a Szerződés szerint legkésőbb esedékessé váló tőkerész-tartozás teljesítésére számolja el, azaz az előtörlesztett összegtől függően módosulhat a kölcsön megfizetésének határideje(lejárata). Amennyiben a Szerződés alapján fizetendő összeg esedékessége olyan napra esik, amely nem banki munkanap, akkor a teljesítés napja az ezt követő első banki munkanap. Az Ügyfél fizetési kötelezettségét elsősorban a Szerződésben feltüntetett bankszámlájá(i)ról köteles teljesíteni, ezért kötelezettséget vállal arra, hogy bankszámláját legalább a Szerződés szerint esedékes összeg erejéig feltölti legkésőbb az esedékesség napját megelőző banki munkanapig. Az előtörlesztés az Ügyfél által aláírt visszavonhatatlan megbízása alapján történik. A megbízást az előtörlesztés értéknapját megelőző banki munkanapon, deviza konverzió esetén az előtörlesztés értéknapját megelőző 2 (kettő) banki munkanappal 13:00 óráig, pénteki munkarend szerint délelőtt 11:00 óráig kell az Ügyfélnek a Takarékszövetkezethez eljuttatnia. 15. Kötelezettség-vállalások Az Ügyfél kijelenti, hogy az általa eddig felvett, illetve a jövőben felvételre kerülő hitelek, illetőleg más pénzügyi intézménytől kapott bankgaranciák biztosítékai nem nyújtanak kedvezőbb pénzügyi vagy jogi helyzetet más hitelezőknek, mint amilyet az Ügyfél a Szerződésben a Takarékszövetkezet számára biztosított, kivéve, ha ehhez a Takarékszövetkezet kifejezetten írásban hozzájárult. Az Ügyfél ezúton kötelezi magát, hogy a Szerződés fennállása alatt eszközeit, vagyonát, tulajdonát képező egyéb javait, továbbá a biztosítékként felajánlott vagyontárgyait a Takarékszövetkezet előzetes írásbeli hozzájárulása 15

16 nélkül nem terheli meg. Az Ügyfél kötelezettséget vállal, hogy amennyiben a biztosítékokat elidegeníti, megterheli, vagy azokat az ésszerű gazdálkodás követelményeivel ellentétes módon használja, kezeli és ennek következtében a biztosíték fedezeti értéke csökken, a Takarékszövetkezet felhívására 15 napon belül a biztosíték Takarékszövetkezet által elfogadható mértékű kiegészítéséről gondoskodik. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a jelen pontban foglalt kötelezettségek annak jogkövetkezményeivel együtt akkor is őt terhelik, ha a biztosítékul szolgáló vagyontárgyak harmadik személy tulajdonát képezik. Az Ügyfél a Szerződés fennállása alatt köteles: a) a Takarékszövetkezet által meghatározott gyakorisággal és tartalommal a hitelképesség vizsgálathoz, továbbá az adott hitelművelethez kapcsolódó banki kockázatok kezeléséhez szükséges tájékoztatást és adatokat megadni; b) a Takarékszövetkezet felszólítására a jövedelmi és vagyoni helyzetével kapcsolatos, Takarékszövetkezet által kért dokumentumok, illetve nyilatkozatok egy eredeti példányát a felhívás kézhezvételétől számított 15 napon belül a Takarékszövetkezetnek bemutatni; c) a biztosítékul lekötött vagyonelemek a Takarékszövetkezet által meghatározott, lényeges adatait, azok változásait, valamint ezen vagyonelemekre vonatkozó okiratokat rendelkezésre bocsátani; d) a jelzálog-biztosítékul szolgáló ingatlanokra vagyonbiztosítást kötni, és a biztosítási díjat a hitel futamideje alatt a biztosítási kötvényben előírt gyakorisággal megfizetni, a biztosítási díj megfizetésére a Takarékszövetkezetnek állandó átutalási megbízást, vagy csoportos beszedésre felhatalmazást adni; e) a biztosítékul szolgáló ingatlanok állagát megőrizni, szükség esetén helyreállítani, vagy további ingatlanbiztosítékkal a jelzálog-fedezetet kiegészíteni, ha a hitel biztosítékául szolgáló ingatlan állaga tartósan romlik, vagy egyéb okból a hitelbiztosítéki értéke csökken, a biztosítékok értékében, érvényesíthetőségében bekövetkező változásról a Takarékszövetkezetet haladéktalanul értesíteni; f) haladéktalanul tájékoztatni a Takarékszövetkezetet, ha neve, lakáscíme, telefonszáma, vagy munkahelye megváltozik, illetve munkahelye megszűnik, továbbá ha vagyonával szemben bárki végrehajtási eljárást kezdeményez, illetve ilyen eljárás megindítását kilátásba helyezi; g) tájékoztatást nyújtani minden olyan peres-, peren kívüli, végrehajtási és hatósági eljárásról, intézkedésről és vizsgálatról, az Ügyfél bármely vagyontárgyát érintő káreseményről, továbbá minden olyan egyéb lényeges körülményről, amely az Ügyfél Szerződésben vállalt kötelezettségének teljesíthetőségét, vagy egyébként fizetőképességét érintheti; h) előzetes tájékoztatást adni, ha a Szerződés fennállása alatt további hitel-, vagy kölcsönjogviszonyt szándékozik létesíteni más hitelintézettel; i) nyilatkozat kitöltésével írásban tájékoztatást nyújtani az Ügyfélcsoport megállapításához szükséges adatokról; j) tájékoztatást nyújtani valamennyi, más hitelintézetnél vezetett bankszámlái számáról; k) a Takarékszövetkezet kérésére minden olyan, a Takarékszövetkezet által meghatározott további információt rendelkezésre bocsátani, amelyre a Takarékszövetkezetnek a hatályos jogszabályok alapján fennálló, illetve az adott hitelművelethez kapcsolódó kötelezettségei teljesítéséhez elengedhetetlen szüksége van; Az Ügyfél a Szerződés fennállása alatt köteles a Takarékszövetkezetet haladéktalanul értesíteni: a) az Ügyféllel vagy a biztosítékokkal szemben kezdeményezett vagy foganatosított bármely végrehajtási cselekményről; 16

17 b) a Szerződés megkötésének időpontjában tehermentes vagyontárgyak megterheléséről; c) minden olyan körülményről, lényeges eseményről, amely a Szerződés alapján teljesítendő kifizetések visszafizetését, vagy a nyújtott biztosítékok értékét befolyásolja, vagy a Takarékszövetkezet megítélése szerint befolyásolhatja, a tényről, körülményről történő tudomásszerzést követően haladéktalanul. Az Ügyfél a jelen pontban írt tájékoztatási kötelezettségének általánosan az egyes események bekövetkeztét követő 5 munkanapon belül köteles eleget tenni, kivéve a meghatározott időre teljesítendő, valamint az esemény bekövetkezésével egyidejűleg teljesítendő tájékoztatási kötelezettséget. Az Ügyfél - a Takarékszövetkezet kérésére - köteles a jelen pontban írt tájékoztatási kötelezettsége tárgyát képező, a Takarékszövetkezet által megjelölt dokumentumokat a Takarékszövetkezet, illetve a Takarékszövetkezet meghatalmazott képviselője rendelkezésre bocsátani. Az Ügyfél felhatalmazza a Takarékszövetkezetet arra, hogy az Ügyfélre vonatkozóan az illetékes adóhatóságnál, biztosítónál, vámhatóságnál, társadalombiztosítási szervezetnél, Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál, illetőleg az Ügyféllel kapcsolatban álló pénzügyi intézménynél az Ügyfél hitelképességének megállapításához szükséges információt szerezzen be. Az Ügyfél a Takarékszövetkezet fenti jogainak gyakorlása érdekében felhatalmazást ad a fenti adatokat kezelő intézményeknek, mint titokbirtokosoknak arra, hogy a Takarékszövetkezet részére az általa e célból kért információkat kiszolgáltassák. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szerződés fennállása alatt más pénzügyi intézménynél csak a Takarékszövetkezet előzetes írásbeli tájékoztatása mellett nyithat bankszámlát, vehet igénybe kölcsönt, vagy köthet egyéb kötelezettségvállalással járó szerződést (pl. kezességvállalás, pénzügyi lízingszerződés, stb.). Amennyiben az Ügyfél más pénzügyi intézménynél újabb bankszámlát nyit, úgy köteles a Takarékszövetkezet felhatalmazó levélen alapuló beszedési jogát megalapozó, a számlavezető pénzügyi intézmény által aláírt - a Szerződés fennállása alatt az Ügyfél által egyoldalúan vissza nem vonható - felhatalmazó nyilatkozatát a bankszámlanyitást követő 5 munkanapon belül a Takarékszövetkezet rendelkezésére bocsátani. Az Ügyfél köteles megfizetni valamennyi, a Szerződésben nevesített költséget, díjat, jutalékot, kamatot, késedelmi kamatot, illetve olyan egyéb, nem nevesített díjakat, költségeket, amelyek a Szerződésben meghatározott, Ügyfelet érintő kötelezettségek teljesítésével, a Takarékszövetkezeti követelések és igények érvényesítésével kapcsolatosak, beleértve az esetleges behajtási és végrehajtási költségeket. 16. Szerződésszegés Amennyiben a jelen pontban meghatározott szerződésszegési események bekövetkezte/fennállta a Takarékszövetkezet megítélésén, mérlegelésén múlik, úgy a Takarékszövetkezet minden esetben a rendeltetésszerű joggyakorlás elvének megfelelően, a körülmények által megengedett mértékben az Ügyfél érdekeit lehetőség szerint figyelembe véve jár el. A Szerződés vonatkozásában a Takarékszövetkezet általi azonnali hatályú felmondásra okot adó eseménynek/körülménynek minősülnek az alábbiak: a) A Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (Ptk.) 6:387. -ban foglalt bármely felmondási ok bekövetkezte. b) Az Ügyfél esedékességkor valamely olyan összeget elmulaszt megfizetni a Takarékszövetkezetnek, amely a Szerződés alapján fizetendő. c) Az Ügyfél a Szerződésben vállalt valamely kötelezettségét nem vagy nem szerződésszerűen teljesíti, kivéve, ha a Takarékszövetkezet egyedi mérlegelés alapján meghozott döntésével a 17

18 szerződésszerű teljesítésre, illetve a teljesítésre póthatáridőt biztosított és erről az Ügyfelet írásban értesíti. d) Az Ügyfélnek a Szerződésben vállalt bármely felelősségi nyilatkozata, az általa a Takarékszövetkezetnek adott gazdasági, jogi, pénzügyi információk, illetve szerződéses kötelezettségeinek teljesítésére vonatkozó közlése valótlannak, hiányosnak bizonyulnak ahhoz a tényleges helyzethez képest, amely a nyilatkozat megtétele vagy az információ átadása időpontjában fennállt, illetve az Ügyfél a Takarékszövetkezetet bármely egyéb módon szándékosan megtéveszti. e) Az Ügyfél olyan fizetési kötelezettséget vállal, mely veszélyezteti a Takarékszövetkezettel szembeni kötelezettségei teljesítését. f) Az Ügyfél a Takarékszövetkezet előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül eladja, átruházza, vagy megterheli bármely vagyonának (meglévő vagy jövőbeli jogainak, követeléseinek, ingó és ingatlan vagyontárgyainak, stb.) egészét vagy annak egy részét egy vagy több ügylettel - ideértve a törvényes zálogjogot is -, ide nem értve a jogszabály által alapított terheket és ügyleti biztosítékokat, feltéve, hogy ez utóbbiak nem veszélyeztetik, illetve nem veszélyeztethetik a Szerződés alapján az Ügyfelet terhelő kötelezettségek maradéktalan teljesítését. g) A biztosítéki Szerződés bármilyen okból érvénytelenné válik, vagy az abban foglalt kötelezettségvállalások érvényesíthetősége, kikényszeríthetősége csökken, megszűnik, vagy azokat nem teljesítik. Amennyiben Ügyfél a 14. pontban vállalt kötelezettségeit nem teljesíti, vagy a 15. pontban leírt azonnali felmondásra okot adó tényezők között megnevezett esemény vagy körülmény bekövetkezik, az szerződésszegésnek minősül, a Takarékszövetkezet felszólítja az Ügyfelet az esedékes fizetési kötelezettség teljesítésére és / vagy az egyéb szerződésszegő magatartás és / vagy állapot megszüntetésére. Amennyiben az Ügyfél a Takarékszövetkezet írásbeli felszólítása ellenére nem tesz maradéktalanul eleget esedékes fizetési kötelezettségének és / vagy az egyéb szerződésszegő magatartás és / vagy állapot megszüntetésének, a Takarékszövetkezet jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, valamint érvényesíteni a biztosítékot teljes egészében vagy részben, az Ügyfél és a biztosítékot nyújtó egyidejű értesítése mellett. A felmondásról a Takarékszövetkezet minden esetben írásban értesíti az Ügyfelet. A felmondás következtében a Takarékszövetkezet Szerződés alapján fennálló kötelezettségei megszűnnek, a rendelkezésre tartási idő azonnali hatállyal megszűnik, és a folyósított kölcsön és járulékainak megfizetése egy összegben azonnali hatállyal esedékessé válik. 17. Szerződés megszűnése A Szerződés az alábbiakban meghatározott esetekben és időpontban szűnik meg a) A Szerződés megszűnik, ha az összes fél maradéktalanul teljesítette kötelezettségeit, és a feleknek egymással szemben a Szerződés alapján további kötelezettsége már nem is keletkezhet. b) A Szerződés megszűnik, ha a felek erre nézve írásban megállapodnak, a megegyezésben meghatározott időpontban. Amennyiben az adott Szolgáltatás jellegéből más nem következik, bármelyik fél jogosult a Szerződést 15 (tizenöt) napos felmondási idő mellett a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal indokolás nélkül felmondani. c) Ha a Szerződésben meghatározott kamatperiódus lejárta után a kamat, illetve a kamatfelár mértéke az újabb kamatperiódusban az Ügyfélre hátrányosan változik, az Ügyfél a Szerződés költség- és díjmentes felmondására jogosult. E felmondást az Ügyfélnek a kamatperiódus lejártát megelőző 60 nappal kell 18

19 közölnie a Takarékszövetkezettel, és annak érvényességéhez az is szükséges, hogy az Ügyfél a fennálló tartozását legkésőbb a kamatperiódus utolsó napján a Takarékszövetkezet részére teljesítse. d) A hitelkártyához vagy fizetési számlához kapcsolódó hitelszerződés feltételeinek egyoldalú módosítása esetén az Ügyfél a szerződést 30 napos határidővel költség- és díjmentesen akkor is felmondhatja, ha a Szerződést határozott időre kötötték. A felmondás akkor érvényes, ha az Ügyfél a felvett hitelösszeget és annak a visszafizetés időpontjáig felszámítható Szerződés szerinti hitelkamatait a felmondási határidő leteltéig a Takarékszövetkezetnek visszafizeti. e) A Szerződésnek a Takarékszövetkezet általi azonnali hatályú felmondása esetén a Szerződés megszűnik a felmondó nyilatkozat Ügyfél általi kézhezvételének napján, illetőleg azon a napon, amelyen a Szerződés értelmében a felmondó nyilatkozatot kézbesítettnek kell tekinteni. Ilyen esetben a Takarékszövetkezet valamennyi, a Szerződés alapján az Ügyféllel szemben fennálló követelése esedékessé válik. f) A Takarékszövetkezet jogosult a Szerződést azonnali hatállyal írásban felmondani, ha a szerződésszegésként meghatározott események bármelyike bekövetkezik. g) Az Ügyfél fenti b) pont szerinti felmondását a Takarékszövetkezet csak abban az esetben fogadja el, ha a felmondás időpontjában az Ügyfélnek a Szerződés alapján nincs tartozása (azaz a Takarékszövetkezet követelésének jóváírása maradéktalanul megtörtént) a Takarékszövetkezettel szemben, és az Ügyfél amennyiben nem rendelkezik a Takarékszövetkezetnél pénzforgalmi számlával - az esetleges Takarékszövetkezettel szembeni követelésének kifizetéséről vagy átutalásáról rendelkezik. Ez alól kivételt képeznek az 5. pontban szabályozott fogyasztók elállási joga alapján felmondott szerződések. h) A Szerződés abban az esetben is megszűnik, ha az aláírásának napját követő 180 napon belül nem történik folyósítás és a Szerződés módosítására sem kerül sor, a megszűnés időpontja a határidő utolsó napja. A Szerződés bármely okból történő megszűnése önmagában nem jelenti a Szerződés alapján a Takarékszövetkezetet az Ügyféllel szemben megillető bármely követelése vagy annak érvényesítési lehetősége megszűnését. A Szerződés rendelkezései értelemszerűen alkalmazandóak mindaddig, amíg a Szerződés alapján a Takarékszövetkezetnek követelése áll fenn, vagy keletkezhet az Ügyféllel szemben. A Takarékszövetkezet követelésének érvényesítésével kapcsolatban felmerült valamennyi költség beleértve a jogi eljárás költségeit, a követelés behajtására kötött megbízás költségeit is az Ügyfelet terhelik. 18. Általános rendelkezések A Felek az Ügyfél beszámítási jogát az Ügyfélnek a Szerződésből származó fizetési kötelezettsége tekintetében kizárják. A Felek megállapodnak abban, hogy az Ügyfélnek a mindenkor fennálló esedékes tartozása, illetve annak összegszerűsége tekintetében a Takarékszövetkezet nyilvántartása, kimutatása az irányadó. A Takarékszövetkezet saját kimutatása alapján jogosult az Ügyfél esedékes tartozását közjegyzői tanúsítványba foglaltatni. E ténytanúsítvány az Ügyfél terhére fennálló kölcsön- és járuléktartozás közokirati tanúsítása, amelynek alapján a Takarékszövetkezet a tartozás behajtását kezdeményezheti. Amennyiben a Szerződés több nyelven készül, úgy a két szöveg eltérése, illetve értelmezési kérdések esetén a magyar nyelvű szöveg az irányadó. A Takarékszövetkezet fenntartja magának a jogot, hogy Általános Üzletszabályzatát, Általános Szerződési Feltételeit, Hirdetményeit egyoldalúan megváltoztassa, valamint, hogy azokat a pénz- és tőkepiaci feltételek, a jogszabályok és hatósági előírások, valamint a takarékszövetkezeti üzletpolitika megváltozásakor, ahhoz igazodva egyoldalúan módosítsa. A kiegészítés és módosítás a hatályba lépésnek napjától kezdve vonatkozik a szerződésre. Az Ügyfél kijelenti, hogy a Takarékszövetkezet Általános Üzletszabályzatát, és Általános 19

20 Szerződési Feltételeit megismerte és az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el és a Szerződés aláírásával a Szerződés (és mellékletei) általa történt átvételét elismeri. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a szabályzatok elérhetőek a Takarékszövetkezet fiókjaiban, valamint a Takarékszövetkezet honlapján (www.mecsekvideke.hu). A Takarékszövetkezet a jelen pontban meghatározott honlapján közzétéve értesíti az Ügyfelet az Általános Üzletszabályzatának, Általános Szerződési Feltételeinek, Hirdetményeinek módosításairól. A módosításokról és a hatályba lépés napjáról szóló tájékoztatás jelen pontban körülírt módját az Ügyfél elfogadja. MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Igazgatósága 20

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetmény módosítására a 2014. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a személyi hitel kamata változott a báziskamat

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FOGYASZTÓI HITELMŰVELETEKHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FOGYASZTÓI HITELMŰVELETEKHEZ ÁSZF Fogyasztói Hitelműveletekhez ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FOGYASZTÓI HITELMŰVELETEKHEZ Jelen ÁSZF a MECSEK TAKARÉK Szövetkezet által megkötött egyedi szerződések elválaszthatatlan részét képezi!

Részletesebben

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához A Kölcsön összege: 5.000 EUR 50.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a folyósítás

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet. Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet. Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók Kihirdetve: 2015. augusztus 24. Érvényes: 2015. augusztus 25. Jelen dokumentum nem

Részletesebben

HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2017. január 3. A Kölcsön összege: 1.000.000,- Ft 10.000.000,- Ft A Kölcsön futamideje: 18 hónap

Részletesebben

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2016.10.01.-től befogadott kérelmek esetén A Kis-Rába menti Takarékszövetkezet a Szabadfelhasználású

Részletesebben

2. Kamatok, díjak, költségek

2. Kamatok, díjak, költségek Kondíciós lista az elszámolással és forintosítással érintett KDB Bank által kezelt lakáscélú és szabadfelhasználású jelzálog kölcsönügyletekre vonatkozóan /magánszemélyek részére/ 1. A kölcsön feltételei:

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY KIVÁLTÓ FIX ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017.04.01.-től befogadott kérelmek esetén A Kis-Rába menti Takarékszövetkezet a Szabadfelhasználású

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Törvényi kamatozású volt lakásalapos hitel január 31-ig folyósított pénzintézeti hitel ,5 1

H I R D E T M É N Y. Törvényi kamatozású volt lakásalapos hitel január 31-ig folyósított pénzintézeti hitel ,5 1 H I R D E T M É N Y A Mohácsi Takarék Bank Zrt. által már nem forgalmazott lakossági lakáscélú forint és deviza alapú annuitásos hitelek után felszámított kamatról, kezelési költségről és díjakról I. KAMAT,

Részletesebben

HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2016. július 2. összege: 100.000,- Ft 20.000.000,- Ft futamideje: 13 hónap 300 hónap Az alkalmazott Referencia-kamatláb:

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: 2017. január 16-tól A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Mohácsi Takarék Bank Zrt. a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Takarék Személyi Kölcsön célja: A Takarék Személyi Kölcsön standard

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. április 6. A Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi t és Kiváltó Takarék

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, valamint FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, valamint FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet 4372 Nyírbéltek, Kossuth u. 16. Engedélyszám: 837/1997/F. számú határozat Engedély kelte: 1997. november 27. TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. 01. 16. A a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek

Részletesebben

LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI

LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet 3200 Gyöngyös, Magyar út 1. 1 em 7. Telefon: 37/505-220, Fax: 37/505-225 email: kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu, www.gyongyosmatratakarek.hu Nyilvántartó bíróság: Egri Törvényszék

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. 2002. január 31-ig folyósított pénzintézeti hitel 12-180 16,5 1. 2002. február 1-től folyósított pénzintézeti hitel 12-180 15 1

H I R D E T M É N Y. 2002. január 31-ig folyósított pénzintézeti hitel 12-180 16,5 1. 2002. február 1-től folyósított pénzintézeti hitel 12-180 15 1 H I R D E T M É N Y A Mohácsi Takarék Bank Zrt. által már nem forgalmazott lakossági lakáscélú forint és deviza alapú annuitásos hitelek után felszámított kamatról, kezelési ről és díjakról I. KAMAT, KEZELÉSI

Részletesebben

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói HIRDETMÉNY 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói A,,Rábaközi Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék

Részletesebben

ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186

ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 HIRDETMÉNY - LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2015. január 1-től A Takarékszövetkezet

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Borotai Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint

Részletesebben

LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI

LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet 3200 Gyöngyös, Magyar út 1. 1 em 7. Telefon: 37/505-220, Fax: 37/505-225 email: kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu, www.gyongyosmatratakarek.hu Nyilvántartó bíróság: Egri Törvényszék

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2011. április 1. A Király Hitel elengedhetetlen szerződéskötési feltétele,

Részletesebben

HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2015.július 1.

HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2015.július 1. HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2015.július 1. Jelen Hirdetmény a 2015. április 01. napját követően befogadott Takarék Kiváltó Hitel kapcsán alkalmazott kondíciókat tartalmazza.

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY 2017. január 16-tól Az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.17. Jelen Hirdetmény a 2016. január 01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

Hatályos: november 05. napjától

Hatályos: november 05. napjától 1 Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Termék ÁSZF) a MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Fogyasztóknak nyújtott fogyasztási kölcsön típusú forint kölcsön ügyletei esetében Hatályos: 2015. november

Részletesebben

HIRDETMÉNY. LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához. Hatályba lépés napja: április 1.

HIRDETMÉNY. LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához. Hatályba lépés napja: április 1. HIRDETMÉNY LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2016. április 1. A Kölcsön összege: 5.000 EUR 100.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a

Részletesebben

HIRDETMÉNY. felhívja Tisztelt Ügyfelei figyelmét, hogy az Üzletszabályzatai és az Általános Szerződési Feltételei az alábbiak szerint módosulnak.

HIRDETMÉNY. felhívja Tisztelt Ügyfelei figyelmét, hogy az Üzletszabályzatai és az Általános Szerződési Feltételei az alábbiak szerint módosulnak. HIRDETMÉNY Az UniCredit Ingatlanlízing Zrt. felhívja Tisztelt Ügyfelei figyelmét, hogy az Üzletszabályzatai és az Általános Szerződési Feltételei az alábbiak szerint módosulnak. **** I. Az UniCredit Ingatlanlízing

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2016. január 5. A Kölcsön összege: 5.000 EUR 100.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a

Részletesebben

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól 31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól I. Fogyasztási célú hitelek (2015.02.01.) Az éves ügyleti kamat* (%) referenciakamatból és kamatfelárból áll. A referencia kamat

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. július 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

HIRDETMÉNY Lakossági Jelzáloghitel Hatályos: től

HIRDETMÉNY Lakossági Jelzáloghitel Hatályos: től HIRDETMÉNY Lakossági Jelzáloghitel Hatályos 2016.03.21-től Az Ügyleti kamat mértékének és összetevőinek adatai/alakulása Kamatok Megnevezés Piaci kamatozású forint hitel lakáscélra Piaci kamatozású forint

Részletesebben

Lakossági szabad felhasználású jelzáloghitel hirdetmény

Lakossági szabad felhasználású jelzáloghitel hirdetmény Lakossági szabad felhasználású jelzáloghitel hirdetmény Érvényes: 2017. január 1-től Jelzálog fedezete mellett nyújtott, felhasználási célhoz nem kötött forintalapú jelzáloghitel magánszemélyek részére,

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre HITEL HIRDETMÉNY 1 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre 1 Tartalom 1. Fogalomtár...3 2. Rulírozó-, és folyószámlahitel (VRULIROZÓ; VFOLYÓSZLA)...5 3. Rövid lejáratú hitel (éven belüli) (FORGÓÉBEL1;

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december 15. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.06. Jelen Hirdetmény a 2016. május 6. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HITELMŰVELETEKHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HITELMŰVELETEKHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HITELMŰVELETEKHEZ Jelen ÁSZF a Mecsekvidéke Takarékszövetkezet által megkötött egyedi szerződések elválaszthatatlan részét képezi! Hatályos: 2010. december 10-től, illetve

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 %

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 % H I R D E T M É N Y MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL 1. SZABOLCS viharkár hitel 2010 Érvényes: 2010.06.23. jegybanki alapkamat + 3 % Folyósítási

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016. október 01. Jelen Hirdetmény a 2016. január 1. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016. december 31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.07. Jelen Hirdetmény a 2015. december 14. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 %

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 % H I R D E T M É N Y MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL 1. SZABOLCS viharkár hitel 2010 Érvényes: 2010.06.23. jegybanki alapkamat + 3 % Folyósítási

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.09.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december 7- napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2016. 01.01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL I. A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám:

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.09.01. Jelen Hirdetmény a 2016.08.31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016.11.30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó Hitel

Részletesebben

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Hatályos: 2015. április 15-től visszavonásig 1 1 Lakáscélú hitelek (1) 1.1 HUF alapú lakáscélú hitelek HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Kamatláb = Referencia Kamatláb

Részletesebben

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre Hirdetmény Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról I. Lakossági folyószámlahitel Érvényes: 2015. április 9. Közzétéve: 2015. április 9. Csak az új szerződésekre Igényelhető

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2016. október 4. A Kölcsön összege: 5.000 EUR 100.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a

Részletesebben

Bankszámla hitelkeret szerződés

Bankszámla hitelkeret szerződés Bankszámla hitelkeret szerződés amely létrejött egyrészről a Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet hajdú.. egysége.cím Felügyeleti hatóság: Magyar Nemzeti Bank székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2017. január 3. A Kölcsön összege: 5.000 EUR 100.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a

Részletesebben

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről A hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről Érvényes: 2016. május 25-től I. Hitelekre vonatkozó általános díjtételek Díjtétel megnevezése Mértéke Hiteligérvény díja 1.998.- Ft/alkalom

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY (JAVASOLT HIRDETMÉNY MINTA) Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 30-ig befogadott

Részletesebben

HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2016. január 1.

HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2016. január 1. HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016. január 1. Jelen Hirdetmény a 2015. december 21. 2016. május 15. között befogadott Takarék Forint Kiváltó Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE

A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE Hatályos: 2015. július 8-tól visszavonásig 1 A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE 1 Lakáslízing Kamatláb = Referencia

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2016.09.01. Jelen Hirdetmény a 2016. január 01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

INGATLANFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT JELZÁLOG TÍPUSÚ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015.02.02-től

INGATLANFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT JELZÁLOG TÍPUSÚ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015.02.02-től INGATLANFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT JELZÁLOG TÍPUSÚ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY Hatályos: 2015.02.02-től 1 SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG KÖLCSÖN KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL Érvényes 2015.02.02.

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Borotai Takarékszövetkezet Hatálybalépés napja 2016.12.01 Jelen Hirdetmény a 2015.07.01 napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a központi lakossági hiteltermékek

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a központi lakossági hiteltermékek HIRDETMÉNY A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a központi lakossági hiteltermékek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, költségekről és ezek teljesítési rendjéről Érvényes:

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016. december 31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016. december 31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2012. január 1. Érvényes: visszavonásig. A 2011. április 1. napján hatályba lépett azonos című dokumentum jelen dokumentum hatályba

Részletesebben

HIRDETMÉNY. 14. Takarék Otthon Hitel Hatálybalépés napja:

HIRDETMÉNY. 14. Takarék Otthon Hitel Hatálybalépés napja: HIRDETMÉNY 14. Takarék Otthon Hitel Hatálybalépés napja 2016.10.01. Jelen Hirdetmény a 2016.09.30 napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2014. január 1-től

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2014. január 1-től ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2014. január 1-től Fizetési számla

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016.12.31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: január 01.

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: január 01. Szarvas és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet 5540 Szarvas, Szabadság út 30. Telefon +36 66 312 100 Fax +36 66 312 577 E-mail kozpont@szarvastksz.hu www.szarvastksz.hu Cégjegyzékszám 04-02-000342, Gyulai

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2016.06.30. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY A hirdetésben szereplő három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás. Hatálybalépés napja 2016.12.01.

Részletesebben

HIRDETMÉNY. 14. Takarék Otthon Hitel Hatálybalépés napja:

HIRDETMÉNY. 14. Takarék Otthon Hitel Hatálybalépés napja: HIRDETMÉNY 14. Takarék Otthon Hitel Hatálybalépés napja 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016.12.31 napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán

Részletesebben

ÉRVÉNYES KAMATOK. - egyéb építési bankhitel /felújít/ 2.- 13.- 15.06-18.06 2012.03.31.-ig folyósított hitelekre érvényes

ÉRVÉNYES KAMATOK. - egyéb építési bankhitel /felújít/ 2.- 13.- 15.06-18.06 2012.03.31.-ig folyósított hitelekre érvényes Nyírbélteki Takarékszövetkezet 4372.Nyírbéltek,Kossuth u.16. ÉRVÉNYES KAMATOK Eng.szám:36/1990.05.14. egysz.kez.költs. kamat Hiteldíj mutató Új folyósításu hitelek kamata: % / év % /év várható % 2005.

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.17. Jelen Hirdetmény a 2016. május 17. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

Takarék Otthon Hitel HIRDETMÉNY

Takarék Otthon Hitel HIRDETMÉNY Takarék Otthon Hitel HIRDETMÉNY Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet Hatálybalépés napja 2016.11.01. Jelen Hirdetmény a 2016.10.31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016.11.30-ig befogadott

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.17. Jelen Hirdetmény a 2016.04.06. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. október 1. 1. Takarék Classic Személyi Kölcsön

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016.12.31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET)

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) 1. sz. melléklet SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. január 01. 1 1. Takarék Classic Személyi

Részletesebben

Hatályos: április 05. napjától

Hatályos: április 05. napjától Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Termék ÁSZF) a MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Fogyasztóknak nyújtott forint alapú Jelzáloghitel ügyletei esetében Hatályos: 2016. április 05. napjától Az Általános

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2013. február 20-tól Fizetési számla

Részletesebben

OTTHONOM lakáscélú hitel

OTTHONOM lakáscélú hitel Érvényes: 2017. március 01-től visszavonásig A kölcsön kamatlába Rendelkezésre tartási díj 8 Szerződéskötési díj Folyósítási díj 3 Teljes hiteldíj mutató (THM) 2 Elő-, végtörlesztés díja Értékbecslés /

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016.12.31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet 3200 Gyöngyös, Magyar út 1. 1. em 7. Telefon 37/505-220, Fax 37/505-225 email kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu, www.gyongyosmatratakarek.hu Nyilvántartó bíróság Egri Törvényszék

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.06. Jelen Hirdetmény a 2016.05.06. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. május 15-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

PIACI KAMATOZÁSÚ LAKÁSCÉLÚ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015.02.02-től visszavonásig

PIACI KAMATOZÁSÚ LAKÁSCÉLÚ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015.02.02-től visszavonásig PIACI KAMATOZÁSÚ LAKÁSCÉLÚ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY Hatályos: 2015.02.02-től visszavonásig 1 1. Szabolcs OTTHON piaci kamatozású lakáscélú hitel A kölcsön összege: 500.000 Ft - 25.000.000 Ft A

Részletesebben

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2013. január 1. Érvényes:

Részletesebben

1. FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN THM* 20,87 % (500.000,- Ft hitelösszegre, 3 éves lejáratra számítva) 2,5 % Takarékszövetkezetnél számlával rendelkező ügyfél

1. FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN THM* 20,87 % (500.000,- Ft hitelösszegre, 3 éves lejáratra számítva) 2,5 % Takarékszövetkezetnél számlával rendelkező ügyfél Ügyleti kamat évi Éven belül: Éven túl: Egyszeri KISKUN TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNY A KISKUN Takarékszövetkezetnél alkalmazott lakossági forint hitelek kondícióiról Érvényes: 2014. június 25. napjától

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2012. január 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

BORSOD TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET

BORSOD TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET BORSOD TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET EU-2. számú ELNÖKI UTASÍTÁS 6/1. számú Hirdetmény a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Hatályba lépési idő: 2013. február 01. Hatályba léptető határozat:

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.12.01. Jelen Hirdetmény a 2016.11.30. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

Takarék Otthon Hitel HIRDETMÉNY

Takarék Otthon Hitel HIRDETMÉNY Takarék Otthon Hitel HIRDETMÉNY Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet Hatálybalépés napja 2016.08.01. Jelen Hirdetmény a 2016.08.01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016.08.31-ig befogadott

Részletesebben

A MagNet Bank Zrt. fogyasztók részére nyújtott, már nem igényelhető hitelek kamatairól, alkalmazott díjairól, jutalékairól és költségeiről.

A MagNet Bank Zrt. fogyasztók részére nyújtott, már nem igényelhető hitelek kamatairól, alkalmazott díjairól, jutalékairól és költségeiről. A MagNet Bank Zrt. fogyasztók részére nyújtott, már nem igényelhető hitelek kamatairól, alkalmazott díjairól, jutalékairól és költségeiről. Hatályba lépés, érvényesség: 2015. február 1-től visszavonásig

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016.08.22. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017.01.31.-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY (JAVASOLT HIRDETMÉNY MINTA) Hatálybalépés napja 2016.08.01. Jelen Hirdetmény a 2016.07.31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.06.01. Jelen Hirdetmény a 2016.05.31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben