ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FOGYASZTÓI HITELMŰVELETEKHEZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FOGYASZTÓI HITELMŰVELETEKHEZ"

Átírás

1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FOGYASZTÓI HITELMŰVELETEKHEZ Jelen ÁSZF a MECSEK TAKARÉK Szövetkezet által megkötött egyedi szerződések elválaszthatatlan részét képezi! Hatályos: február 01. napjától

2 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FOGYASZTÓI HITELMŰVELETEK 1. A Hitelműveletekre vonatkozó Általános Szerződési Feltételek hatálya A Általános Szerződési Feltételek Fogyasztói Hitelműveletekhez (a továbbiakban: ÁSZF) hatálya kiterjed a MECSEK TAKARÉK Szövetkezet (továbbiakban: Takarékszövetkezet cégjegyzékszám: , adószám: , KSH szám: , székhely: 7695 Mecseknádasd, Rákóczi u. 40., tevékenységi engedély: Magyar Nemzeti Bank - korábban PSZÁF, ÁPTF, BAF - által június 17. napján kiadott /1987. sz. engedély) a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) 6 (1) bekezdés 28) pontja szerint fogyasztónak minősülő ügyfelekkel a (továbbiakban: Ügyfél) kapcsolatos a Hpt. 6. (1) 40. pontja szerinti hitel és pénzkölcsön nyújtására vonatkozó valamennyi szolgáltatására. Az ÁSZF rendelkezései valamennyi a Takarékszövetkezet által nyújtott hitel és kölcsön és bankgarancia vállalás tekintetében a szerződés részének minősülnek, amelyeket az Ügyfél az egyedi szerződés (a továbbiakban: Szerződés) aláírásakor fogad el. Az ÁSZF rendelkezései mind az Ügyfélre, mind a Takarékszövetkezetre nézve kötelezőek, de az egyes megkötött Szerződésekben egyedileg megtárgyalt szerződéses feltételek alkalmazásával azoktól kölcsönös egyetértéssel, írásban el lehet térni. Amennyiben az ÁSZF és az adott Szerződés azonos tárgyú előírásai között eltérés van, ez utóbbi rendelkezései az irányadóak. Amennyiben a Szerződés vagy az ÁSZF, valamely kérdést nem szabályoz a Takarékszövetkezet hatályos Általános Üzletszabályzata (a továbbiakban: ÁÜSZ) valamint a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadóak. Amennyiben az ÁÜSZ és az ÁSZF azonos tárgyú előírásai között eltérés van, ez utóbbi rendelkezései az irányadóak. 2. Ügyfelek tájékoztatása Takarékszövetkezet az ügyfél kívánságára ingyenesen rendelkezésre bocsátja Általános Üzletszabályzatát, az adott szolgáltatáshoz kapcsolódó Általános Szerződési Feltételeket, valamint Terméktájékoztatót, továbbá a jogszabály által nyilvánosságra hozni rendelt adatokat. Fogyasztónak minősülő ügyféllel kötendő, devizahitel nyújtására irányuló, illetőleg korábban ingatlanra kikötött vételi jogot tartalmazó Szerződés esetén a Takarékszövetkezet feltárja a szerződéses ügyletben az ügyfelet érintő kockázatot, amelynek tudomásulvételét az ügyfél aláírásával igazolja. Az előző bekezdésben meghatározott kockázatfeltáró nyilatkozat kiterjed a) devizahitel nyújtására irányuló Szerződés esetén az árfolyamkockázat ismertetésére, valamint annak hatására a törlesztő részletre, b) ingatlanra kikötött vételi jogot tartalmazó szerződés esetén a vételi jog érvényesítésének módjára és következményeire, a vételár megállapításának, az ügyfél értesítésének és a pénzügyi intézmény elszámolásának módjára, valamint arra, hogy biztosít-e az ügyfélnek haladékot, mely időszakban az ügyfél értékesítheti az ingatlant, és ha igen, a haladék időtartamát. Fogyasztónak minősülő ügyfél esetén a Takarékszövetkezet az 56/2014. (XII.31.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) 2. Hitelszerződés megkötését megelőző tájékoztatás, valamint 3. A fogyasztói kezességi szerződéshez és fogyasztói zálogszerződéshez kapcsolódó tájékoztatás címek alatt sorolt kötelezettségének eleget tesz. A tájékoztatás megismerését, megértését, tudomásul vételét, illetve magára 2

3 vonatkozóan kötelező érvényűnek elismerését ezt követően az Ügyfelek aláírásukkal igazolják a tájékoztatás írásos összefoglalóján. Ezen tájékoztatás részeként átadásra kerül Ügyfelek részére az NGM rendelet 1. sz. melléklete alapján készített 1. sz,, illetve deviza alapú Szerződés esetén a 2. sz. táblázat, melyek átvételét, megismerését Ügyfelek szintén aláírásukkal nyugtázzák. Ezen kívül Takarékszövetkezet tájékoztatási kötelezettsége az alábbiakkal egészül ki: a) Takarékszövetkezet az Ügyfél kívánságára ingyenesen rendelkezésre bocsátja az eltérő feltételű termékei közötti összehasonlítást lehetővé tevő fizetési terveket, melyek a kölcsönök törlesztő részleteit tartalmazzák. b) Amennyiben a hitelhez állami támogatás, vagy állami kezesség járul, Takarékszövetkezet tájékoztatja az Ügyfelet a támogatás, illetve a kezesség igénybe vételéről, annak mértékéről, feltételeiről, illetve a támogatott hitel visszafizetése során tanúsított, a vállalt feltételeket nem teljesítő, nem szerződésszerű magatartás következményeiről. c) A Szerződésekre vonatkozó ajánlatok összehasonlítása és a hitelszerződés megkötése tekintetében hozandó megalapozott fogyasztói döntés érdekében a Takarékszövetkezet kellő időben, de azt megelőzően, hogy a fogyasztót bármilyen ajánlat vagy Szerződés kötné, köteles a fogyasztót az általa megadott információk alapján szóba jöhető hiteltermék tekintetében a évi CLXII. törvény (a továbbiakban: Fhtv.) által előírt formanyomtatvány felhasználásával, papíron, vagy más tartós adathordozón (ÁÜSZ-ben ilyenként meghatározott fogalom) tájékoztatni. A tájékoztatás I. része az általános, II. része a személyre szóló tájékoztatást tartalmazza. A tájékoztatásra a hitelbírálat elvégzését megelőzően kerül sor. d) A Takarékszövetkezet tájékoztatja továbbá Ügyfelet, hogy amennyiben Takarékszövetkezet a hitelreferencia-szolgáltatás igénybevétele alapján a fogyasztóval nem kíván szerződést kötni, a fogyasztót a hitelreferencia-szolgáltatás igénybevétele során történő adatátadás eredményéről és a hitelreferencia-szolgáltatás jellemzőiről haladéktalanul és díjmentesen tájékoztatja, kivéve, ha a tájékoztatási kötelezettség teljesítését törvény vagy az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa kizárja. e) A Takarékszövetkezet a Hitelkérelem befogadását követően, a Szerződés tervezetét annak aláírását megelőzően az Ügyfél rendelkezésére bocsátja, közli a Takarékszövetkezet által a hitel folyósításához megkívánt egyéb feltételeket és a hitelfelmondás eseteit, tájékoztatást ad továbbá - két tizedes jegy pontosságig - a teljes hiteldíj mutatóról (a THM rövidítés feltüntetésével), továbbá a Kölcsön felvételével, visszafizetésével, a Szerződés módosításával, illetve megszegésével kapcsolatosan felmerülő összes olyan költségről, amelyet a THM nem tartalmaz. Az előzőektől eltérően jelzáloghitel igénylése estén a Takarékszövetkezet a Szerződés tervezetét a fogyasztó kérése nélkül is legalább hét nappal a szerződéskötést megelőzően a fogyasztó rendelkezésére bocsájtja. f) A Takarékszövetkezet egyes fogyasztási kölcsönök esetében előírhatja a Szerződés megkötéséhez járulékos szolgáltatásként biztosítás igénybevételét. Ennek a járulékos szolgáltatásnak az ellenszolgáltatása nem minden esetben ismert a Szerződés aláírásának időpontjában. 3. Hitelkérelem, hitelbírálat Takarékszövetkezet a hozzá benyújtott hitel nyújtására irányuló kérelem elbírálásának feltételeként kikötheti, hogy az ügyfél számoljon be valamennyi, más banknál levő bankszámlájáról, üzleti érdekeltségéről, gazdálkodásáról, bocsássa rendelkezésre az évközi, illetőleg év végi mérlegét, valamint minden olyan adatot, információt, amely a kockázatok felméréséhez elengedhetetlen. Hitelművelet végzésére, az Ügyfél erre irányuló írásbeli kérelme (továbbiakban: Hitelkérelem) alapján kerülhet sor. A Hitelkérelemnek tartalmaznia kell az Ügyfél hitelképességének megállapításához szükséges, gazdasági helyzetének alakulására vonatkozó minden olyan adatot, illetve minden olyan körülményt, amelyek a hitel összegének és a részletes szerződési feltételek megállapítása során jelentőséggel bírhatnak. 3

4 Az Ügyfelet az általa szolgáltatott információk valódiságáért felelősség terheli. Amennyiben az Ügyfél által a Hitelkérelemben szolgáltatott adatok információk a hitelbírálat elkészítéséhez nem elegendőek, a Takarékszövetkezet - az Ügyfél költségére - kiegészítő adatok, dokumentumok benyújtását kérheti. A Hitelkérelmet a Takarékszövetkezet az Ügyfél pénzügyi, jogi és gazdasági helyzetének, a Hitelkérelemben meghatározott hitelcél illetve annak megvalósíthatóságának, valamint az Ügyfél által felajánlott biztosítékok értékének és érvényesíthetőségének elemzése alapján bírálja el. A Takarékszövetkezet az Ügyfél hitelképességére vonatkozó vizsgálat szempontjait maga határozza meg, és azokat időről időre módosíthatja, ha megítélése szerint a módosítás ésszerű és szükséges. Amennyiben az Ügyfél és harmadik személy(ek) az Európai Parlament és a Tanács 575/2013/EU rendelete Első rész I. Cím 4. cikk 39. bekezdésében meghatározott ügyfélcsoportot (a továbbiakban: Ügyfélcsoport) képeznek, a Takarékszövetkezet a Hitelkérelem elbírálása során az Ügyfélcsoportra vonatkozó jogszabályi előírások figyelembevételével jár el. A Hitelkérelem Takarékszövetkezet által történő átvétele nem jelenti az Ügyfél hitelműveletre vonatkozó ajánlatának elfogadását. A Takarékszövetkezet a Hitelkérelem annak hiánytalan kézhezvételét követő legkésőbb harminc napon belül, a rendelkezésre bocsátott adatok alapján alapján arról döntést hoz. Amennyiben a Hitelkérelemben meghatározott hitelösszeg nagysága, vagy az ügylet természete ezt indokolja, a Takarékszövetkezet jogosult az ajánlat elfogadására nyitva álló határidőt meghosszabbítani. Ezen határidőhosszabbításról a Takarékszövetkezet az Ügyfelet a Hitelkérelem hiánytalan kézhezvételét követően, haladéktalanul tájékoztatja. Ha a Takarékszövetkezet az Ügyfél hitelképességét az átadott adatok és információk, az elvégzett adósminősítés, és fedezetminősítés alapján megfelelőnek ítéli, dönt az Ügyfél kérelme jóváhagyásáról, ellenkező esetben a kérelem visszautasításáról. A Takarékszövetkezet a jóváhagyásában az Ügyfél által beadott kérelemben igényelt összegnél alacsonyabb összeget is megállapíthat. Amennyiben a Takarékszövetkezet a hitelművelet teljesítését megelőzően arról értesíti az Ügyfelet, hogy valamely, a Szerződésben meghatározott devizanemben a Takarékszövetkezet részéről történő teljesítés nem lehetséges, mert az adott devizanem a bankközi piacon nem elérhető, vagy csak aránytalan költséggel érhető el, a Takarékszövetkezet jogosult az Ügyfélnek más devizanemben (elsősorban forintban) történő finanszírozást felajánlani. Amennyiben az Ügyfél él a felajánlott lehetőséggel, a teljesítésre a Szerződés módosítását követően kerülhet sor. Amennyiben az Ügyfél nem fogadja el a felajánlott lehetőséget, a Takarékszövetkezet a teljesítés elmaradásáért nem tartozik felelősséggel. A Hitelkérelem befogadása esetén a Takarékszövetkezet a hitelműveletet a Szerződés megkötése időpontjában hatályos Hirdetményben közzétett hiteldíj ellenében végzi. 4. Szerződés A Szerződés megkötésének és módosításának érvényességéhez - a hiteldíj, és ennek következtében a törlesztőrészlet megváltoztatását, illetve az egyoldalú szerződésmódosítás esetét kivéve - a Szerződés írásba foglalása szükséges. A Takarékszövetkezet a hitelművelet végzését felfüggesztheti, illetve megtagadhatja, vagy az Ügyfél a banki szolgáltatás igénybevételére nem köteles, amennyiben a Szerződés megkötése után akár a Takarékszövetkezet, akár az Ügyfél körülményeiben olyan lényeges változás áll be, amelynek következtében a Szerződés teljesítése a Takarékszövetkezettől, illetve az Ügyféltől már nem várható el, továbbá olyan körülmények következnek be, amelyek miatt a Takarékszövetkezet az ÁÜSZ-ben részletezett azonnali hatályú felmondási jogát gyakorolhatná. 4

5 A Takarékszövetkezet egyes jelzálog alapú kölcsönök esetében előírhatja a Szerződés megkötéséhez járulékos szolgáltatásként biztosítás igénybevételét, illetve lakás-takarékpénztári szerződéssel kombinált kölcsönök esetén lakás-takarékpénztárral megkötésre kerülő szerződés engedményezését. Ezen járulékos szolgáltatásoknak az ellenszolgáltatása nem minden esetben ismert a kölcsönszerződés aláírásának időpontjában. A Takarékszövetkezet Általános Üzletszabályzatában meghatározott Fogyasztónak nyújtott jelzálog alapú kölcsönök közül a Szerződésben rögzített hitelcél szerint lakóingatlan megvásárlása, építése, bővítés, korszerűsítése vagy felújítása céljára adott kölcsönök lakáscélú jelzáloghitelnek minősülnek. A Takarékszövetkezet amennyiben az ügyféllel Szerződést kíván kötni a Szerződés tervezetének egy példányát díj-, költség-, és egyéb fizetési kötelezettségmentesen rendelkezésére bocsátja. Az előzőektől eltérően jelzáloghitel igénylése estén a Takarékszövetkezet a Szerződés tervezetét a fogyasztó kérése nélkül is legalább hét nappal a szerződéskötést megelőzően a fogyasztó rendelkezésére bocsájtja. A Takarékszövetkezet a Szerződés ettől eltérő rendelkezésétől eltekintve - ügyfélévnek a naptári évet tekinti. 5. Fogyasztónak minősülő ügyfelek elállási joga a) A fogyasztó a Szerződéstől a szerződéskötés napjától számított tizennégy napon belül indokolás nélkül elállhat, ha a hitel folyósítására még nem került sor. A fogyasztó a szerződéskötés napjától számított tizennégy napon belül díjmentesen felmondhatja a Szerződést, ha a hitelt már folyósították. b) Ha a fogyasztó a 2. pont szerinti tájékoztatást a szerződéskötést követően kapja kézhez, elállási (felmondási) jogát az a) bekezdésben meghatározott időponttól eltérően a tájékoztatás kézhezvételétől számított tizennégy napig gyakorolhatja. c) Az elállási (felmondási) jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó az erre vonatkozó nyilatkozatát, amely egyértelműen és kifejezetten tartalmazza az Ügyfél elállási/felmondási szándékát, és amely az Ügyfél, illetve két tanú együttes aláírásával van ellátva az a) - b) bekezdésekben meghatározott határidő lejártáig postára adja vagy egyéb igazolható módon azt a hitelezőnek elküldi. A postára adás tényét, illetve időpontját postai tértivevénnyel köteles Ügyfél a Takarékszövetkezet azon fiókjában személyesen, a d) pontban meghatározott határidőn belül igazolni, ahol a Szerződést korábban aláírta. d) A fogyasztó az elállásról (felmondásról) szóló nyilatkozatának elküldését követően haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül köteles a felvett hitelösszeget és a hitel lehívásának időpontjától a visszafizetés időpontjáig felszámítható, a Szerződés szerint megállapított hitelkamatot a hitelezőnek visszafizetni. e) A fogyasztó elállása esetén a hitelező a d) bekezdés szerinti összegen kívül kizárólag arra az összegre jogosult, amelyet az államnak vagy önkormányzatnak a hitellel kapcsolatosan megfizetett, ha annak visszatérítésére nincs mód. f) A fogyasztó elállási jogának gyakorlása azt a hitelhez kapcsolódó járulékos szolgáltatásra vonatkozó szerződést is felbontja, amely a hitelező által vagy egy harmadik fél és a hitelező előzetes megállapodása alapján a harmadik fél által nyújtott szolgáltatásra vonatkozik. A Szerződéshez kapcsolódó, az Ügyfél által már megfizetett, a Takarékszövetkezet részéről, vagy a Takarékszövetkezet megbízásából harmadik személy által már teljesített szolgáltatások ellenértékét a Takarékszövetkezet nem téríti vissza. g) A fogyasztó elállási jogát jelzáloghiteleknél az Fhtv. 2. (4) bekezdése alapján nem gyakorolhatja. 6. Hiteldíj A hiteldíj az az összeg, amelyet az Ügyfél az egyes hitelműveletek ellenértékeként - a tőkeösszeg törlesztésén felül - köteles megfizetni a Takarékszövetkezet részére. A kamatokat és a hitelek éves kezelési költségét (azon konstrukcióknál, ahol ezt az Fhtv. lehetővé teszi) a Takarékszövetkezet az alábbi képletek alapján számítja: 5

6 Hitelek kamata: tőke összege x kamatláb% x naptári napok száma Hitelek éves kezelési költsége: havi nyitó tőke összege x költség% 1200 A hiteldíjon és a kölcsön összegén felül késedelmes fizetés esetén a Szerződésben meghatározott késedelmi kamat és a bíróság által meghatározott kártérítési kötelezettség is az Ügyfelet terheli. Az Ügyfelet terhelik a hiteldíjon felül az esedékes törlesztés elmulasztása miatt a Takarékszövetkezet által megfizetett felszólítási, levelezési, végrehajtási és a követelés behajtásával kapcsolatban felmerült egyéb költségek is. Az egyes hitelműveletek után felszámítható hiteldíj elemeket, a hiteldíj fizetésének esedékességét és beszedésének módját a mindenkor hatályos Hirdetmény, illetve a Szerződések tartalmazzák. A hiteldíj nem foglalja magában az egyes hitelműveletekhez kapcsolódó pénzforgalmi szolgáltatások díjait, továbbá a késedelmi kamatot. A hiteldíj nem foglalja magában a harmadik személy (értékbecslő, közjegyző, biztosító, földhivatal) részére fizetett, a hitelfelvétellel kapcsolatos egyéb járulékos költségeket. Késedelmi kamat: Amennyiben az Ügyfél a Szerződésből eredő bármely fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, úgy a Takarékszövetkezet jogosult a lejárt tartozások után, az esedékesség napjától, a jóváírás időpontjáig terjedő időre késedelmi kamatot felszámítani. A késedelmi kamat mértékét Szerződés és a mindenkori hatályos Hirdetmény tartalmazza. A késedelmi kamat felszámítása során a Takarékszövetkezet betartja az Fhtv. 17/F. - ában foglalt előírásokat. A hiteldíj - az egyes hitelművelet fajtájától függően - az alábbi elemekből tevődhet össze: Folyósítás előtt felmerülő hiteldíj elemek: A hitelbírálati díj A hitelbírálati díj a Hitelkérelem benyújtásakor esedékes. A hitelbírálati díj akkor is felszámításra kerül, ha a Szerződés megkötésére nem kerül sor. A nyomtatvány költség A nyomtatvány költség a Hitelkérelem benyújtásakor esedékes. A nyomtatvány költség akkor is felszámításra kerül, ha a Szerződés megkötésére nem kerül sor. Az értékbecslési díj Az értékbecslési díj a hitelbírálati díj részeként a Hitelkérelem benyújtásakor esedékes, amennyiben a Takarékszövetkezet nem külső értékbecslőt ír elő a felajánlott fedezetek értékeléséhez. Az értékbecslési díj akkor is felszámításra kerül, ha a Szerződés megkötésére nem kerül sor. A szerződéskötési díj A Takarékszövetkezet a Szerződésben meghatározott hitelösszeg alapján szerződéskötési díjat számíthat fel. A Takarékszövetkezet akkor is jogosult a szerződéskötési díjra, ha a szerződést aláírást követően a felek felbontják, vagy a kölcsön folyósítása, illetve egyéb hitelművelet végzése a Takarékszövetkezet érdekkörén kívülálló okból elmarad. A szerződéskötési díj a szerződés aláírásakor esedékes. A Takarékszövetkezet a szerződéskötési díjat az 6

7 Fhtv. 17/E. (2) bekezdésében előírtakra figyelemmel a hitelszerződésekben tételesen meghatározott módon szerepelteti. Az egyszeri kezelési költség Az egyszeri kezelési költséget a Takarékszövetkezet a Szerződésben meghatározott hitelösszeg alapján az Ügyfél részére történő kölcsönfolyósítással egyidejűleg számíthatja fel. Amennyiben a Takarékszövetkezet egyszeri kezelési költséget számít fel, azzal egyidejűleg azonos szerződésre tekintettel folyósítási jutalékot nem számít fel az Fhtv. 28. (5) bekezdésében foglalt előírásnak megfelelve. A folyósítási jutalék A Takarékszövetkezet a Szerződés alapján az Ügyfél részére történő kölcsönfolyósítással egyidejűleg folyósítási jutalékot számíthat fel. Amennyiben a Takarékszövetkezet folyósítási jutalékot számít fel, azzal egyidejűleg azonos szerződésre tekintettel egyszeri kezelési költséget nem számít fel az Fhtv. 28. (5) bekezdésében foglalt előírásnak megfelelve. Folyósítást követően felmerülő hiteldíj elemek: Az ügyleti kamat A Takarékszövetkezet az igénybe vett kölcsön használatáért az Ügyfél terhére ügyleti kamatot számít fel. Ha a Szerződésben kamatperiódusonként változó kamat kerül megállapításra, a kamatperiódus időtartama alatt a felszámított kamat mértéke nem változik. A kamatperiódus és az alkalmazott referencia kamat futamideje (kamatbázis) nem feltétlenül egyezik meg (pl. 3 hónapos BUBOR referencia, havi kamatperiódussal). Az adott ügyletre vonatkozóan használt referencia kamat és kamatperiódus meghatározását a Szerződés tartalmazza. A kamat felszámításának kezdő időpontja a kölcsön folyósításának napja, utolsó napja az utolsó törlesztésnek a Takarékszövetkezet számlájára, illetőleg pénztárába beérkezésének időpontja. A kamat megfizetése esedékes a törlesztő részlettel egyidejűleg, vagy a Szerződésben kikötött időpontban. Felek a tőketörlesztés tekintetében türelmi időtartamban is megállapodhatnak, a türelmi időtartamra is kiköthetik a kamat esedékességét. A Takarékszövetkezet által használt referencia kamatok: MNB által közzétett referencia kamat Államadósság Kezelő Központ diszkontkincstárjegy hozam Megnevezés Kamatperiódus Leírás AKK 1.3 nettó kamata Éves Társasházak támogatott hiteleinek nettó kamata a 12/2001. Korm.r. szerint. EURIBOR 12 hó 12 havi EURIBOR Havi Érvényesség hónapját megelőző hó utolsó napját megelőző napra közzétett 12 havi EURIBOR érték. EURIBOR 3 hó 3 havi EURIBOR (havi-1) Havi Érvényesség hónapját megelőző hó utolsó napját megelőző napra közzétett 3 havi EURIBOR érték. BUBOR 3 hó 3 havi BUBOR (havi) Havi Érvényesség hónapját megelőző hó utolsó napját megelőző napra közzétett 3 havi BUBOR érték. BUBOR 3 hó 3 havi BUBOR (nnév -2) Negyedéves Érvényesség naptári negyedévét megelőző negyedév utolsó napját megelőző 2. napra közzétett 3 havi BUBOR érték. 7

8 LIBOR 3 hó 3 havi LIBOR (nnév 2) Negyedéves Érvényesség naptári negyedévét megelőző negyedév utolsó napját megelőző 2. napra közzétett 3 havi LIBOR érték. EURIBOR 3 hó EURIBOR kamat Negyedéves Érvényesség naptári negyedévét megelőző negyedév utolsó napját megelőző napra közzétett 3 havi EURIBOR érték. Kiegészítő kamattámogatás Éves Kamatperiódus ügyfél-évente a 134/2009. Korm.r. szerint. LIBOR CHF 3 hó Saját ref.3lib (nnév-1) Negyedéves Érvényesség naptári negyedévét megelőző negyedév utolsó napját megelőző napra közzétett 3 havi LIBOR ¼%-ra felkerekített értéke. Változás csak legalább 1%-os elmozdulás esetén. EURIBOR 3 hó Saját ref.3eur (nnév-1) Negyedéves Érvényesség naptári negyedévét megelőző negyedév utolsó napját megelőző napra közzétett 3 havi EURIBOR ¼%-ra felkerekített értéke. Változás csak legalább 1%-os elmozdulás esetén. Jegybanki alapkamat HUF Jegybanki alapkamat Előre fixen nem meghatározott, jegybanki alapkamat változásakor változik. A rendelkezésre tartási jutalék Takarékszövetkezet a Szerződés alapján az Ügyfél rendelkezésére tartott és igénybe nem vett Kölcsön után rendelkezésre tartási jutalékot számíthat fel. A rendelkezésre tartási jutalék a rendelkezésre tartott kölcsön összege után a Szerződésben megjelölt igénybevételi jog megnyílásától a kölcsön folyósításáig, illetve az igénybevételi lehetőség megszűnéséig kerül felszámításra. A Takarékszövetkezet abban az esetben is jogosult rendelkezésre tartási jutalékot felszámítani, ha az Ügyfél a Szerződés alapján rendelkezésére tartott hitel terhére kölcsönt egyáltalán nem vesz igénybe. Ha a Szerződés - az abban foglaltaknak megfelelően - részben vagy egészben felmondásra kerül, a Takarékszövetkezet rendelkezésre tartási jutalékot a felmondási idő lejárta napjáig igénybe nem vett kölcsön után számolja fel. A rendelkezésre tartási jutalék megfizetése esedékes a Szerződésben kikötött időpontban. A rendelkezésre tartási jutalék felszámítása során a Takarékszövetkezet betartja az Fhtv. 28. (6) bekezdésében foglalt előírásokat. A szerződésmódosítási díj A Szerződés Ügyfél által kezdeményezett módosításakor a Takarékszövetkezet a módosításkor hatályos Hirdetményben meghatározott szerződésmódosítási díjat számítja fel. A Takarékszövetkezet a szerződésmódosítási díjat az Fhtv. 17/E. (2) bekezdésében előírtakra figyelemmel a hitelszerződésekben tételesen meghatározott módon szerepelteti. Ha a szerződésmódosítás a futamidő meghosszabbítására irányul, a Hpt-ben jelzáloghitelként meghatározott Szerződések esetében Takarékszövetkezet a futamidő meghosszabbításáért nem jogosult semmilyen általa megállapított mértékű díjat, jutalékot, vagy költséget felszámítani amennyiben a futamidő meghosszabbítására 5 éven belül nem került sor. Az előtörlesztési díj A Szerződés alapján fennálló rész, illetve teljes tartozásnak a Szerződésben meghatározott esedékességet megelőző visszafizetése, azaz előtörlesztés esetén a Takarékszövetkezet az előtörlesztés napján hatályos Hirdetmény szerinti mértékű előtörlesztési díjat számít fel. A Takarékszövetkezet az előtörlesztési díjat az Fhtv aiban foglaltakat betartva számítja fel. 8

9 A prolongációs költség A fizetési esedékesség átütemezésére, illetve a Szerződés végső lejáratának módosítására irányuló, Ügyfél által kezdeményezett kérelemkor a Takarékszövetkezet az akkor hatályos Hirdetményben meghatározott prolongációs költséget számítja fel. A Takarékszövetkezet a prolongációs költséget az Fhtv. 17/E. (2) bekezdésében előírtakra figyelemmel a hitelszerződésekben tételesen meghatározott módon szerepelteti. A Hpt-ben jelzáloghitelként meghatározott Szerződések esetében Takarékszövetkezet a futamidő meghosszabbításáért nem jogosult semmilyen általa megállapított mértékű díjat, jutalékot, vagy költséget felszámítani amennyiben a futamidő meghosszabbítására 5 éven belül nem került sor. A halasztási díj A fizetési esedékesség, illetve a törlesztő részletek megfizetésének futamidőn belüli halasztására irányuló, Ügyfél által kezdeményezett kérelemkor a Takarékszövetkezet az akkor hatályos Hirdetményben meghatározott halasztási díjat számítja fel. A Takarékszövetkezet a halasztási díjat az Fhtv. 17/E. (2) bekezdésében előírtakra figyelemmel a hitelszerződésekben tételesen meghatározott módon szerepelteti. A készültségi fok ellenőrzés költsége Az építési munkálatokkal járó beruházások készültségi fokának megállapításának, valamint a műszaki szakértő alkalmazásának költségét annak felmerülésekor jogosult a Takarékszövetkezet a hatályos Hirdetmény szerinti mértékben felszámítani. A Takarékszövetkezet a készültségi fok ellenőrzés költségét az Fhtv. 17/E. (2) bekezdésében előírtakra figyelemmel a hitelszerződésekben tételesen meghatározott módon szerepelteti. A hitelfedezet felülvizsgálatának díja A Szerződés alapján a Takarékszövetkezet a részére nyújtott biztosítékot képező ingatlan(ok)ra vonatkozó értékbecslés jogszabály által előírt kötelező jellegű, illetve a Takarékszövetkezet által eseti jelleggel előírt felülvizsgálatakor a díj megfizetésének esedékessége napján hatályos Hirdetmény szerinti mértékű díjat számít fel. A Takarékszövetkezet a hitelfedezet felülvizsgálatának díját az Fhtv. 17/E. (2) bekezdésében előírtakra figyelemmel a hitelszerződésekben tételesen meghatározott módon szerepelteti. 7. Hiteldíj változtatása a) Fogyasztóval kötött Szerződésben az Ügyfél számára kedvezőtlenül kizárólag a kamatot, díjat vagy költséget módosíthat egyoldalúan a Takarékszövetkezet. Egyéb feltétel, ideértve az egyoldalú módosításra okot adó körülmények felsorolását is, egyoldalúan nem módosítható az ügyfél számára kedvezőtlenül. - A Takarékszövetkezet a referencia-kamatláboz kötött kamatozású hitelek esetében az Fhtv. 17/C. szakaszában foglaltak alapján a Szerződésekben a kamatot a referencia kamatlábhoz kötött változó kamatozással és a legfeljebb három éves futamidejű hitel esetében annak teljes futamidejére fix kamatfelárral, három évet meghaladó futamidejű hitel esetében három éves kamatperiódusokban rögzített kamatfelárral határozza meg. Utóbbi Szerződésekben a hitel utolsó kamatperiódusának időtartama három évnél rövidebb is lehet. A referencia kamatláb mértéke a Szerződésben meghatározott referenciakamat futamidejének megfelelő időközönként kerül módosításra a fordulónapot megelőző hónap utolsó munkanapja előtt 2 nappal érvényes referencia-kamatlábhoz igazítva. - A Takarékszövetkezet a évi LXXVII. tv a alapján devizanem módosítással érintett Szerződéseiben a kamatot referencia kamatlábhoz kötött változó kamatozással határozza meg, ahol a referencia kamatláb kizárólagosan a három hónapos BUBOR lehet. A kamatfelár a Szerződés eredeti kamatfelára. A Takarékszövetkezet a referencia-kamatlábhoz kötött, február 01.-ét követően aláírt fogyasztói hitelszerződésekben, illetve a évi LXXVII. tv.alapján devizanem módosulással érintett hitelek esetében a kamatfelárat az Fhtv. 17/D. szakasza (2) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján a Magyar Nemzeti Bank által meghatározott és közzétett kamatfelár-változtatási mutató alkalmazásával számított mértékig módosíthatja. A referencia-kamatlábhoz kötött február 01. napját megelőzően aláírt Szerződések esetében a Takarékszövetkezet kamatfelár-változtatási mutatót nem alkalmaz. 9

10 - A Takarékszövetkezet a referencia-kamatláboz nem kötött, de az eredeti Szerződés szerint változó kamatozású hitelek esetében az Fhtv. 17/D. szakasza (2) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján a hitelkamatot a február 1. napjához képest 3 évet meghaladó hátralévő futamidejű szerződések esetében módosíthatja legfeljebb a Magyar Nemzeti Bank által meghatározott és közzétett kamatváltoztatási mutató alkalmazásával számított mértékig. - A Takarékszövetkezet az állami kamattámogatással nyújtott hitelek kamatának változtatását az e hitelekre érvényes külön jogszabály(ok)ban meghatározott feltételekkel végzi azzal, hogy a hitelkamatot, költséget vagy díjat érintő módosítást a módosítás hatálybalépését megelőzően legalább 15 nappal hirdetményben közzéteszi. - A Takarékszövetkezet amely Szerződés típusoknál ez indokolt - a 3-18 éves futamidejű hitelek esetében a H4F3 jelű, a éves futamidejű hitelek esetében a H4F5 jelű Kamatfelár-változtatási mutatót alkalmazza, mely mutatókat az MNB a honlapján rendszeres időközönként közzétesz. b) A Takarékszövetkezet a hitel futamideje alatt legfeljebb öt alkalommal az egyes kamatperiódusok lejárta után a) a hitelkamatot legfeljebb a szerződésben meghatározott, a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett kamatváltoztatási mutató, b) a kamatfelárat legfeljebb a szerződésben meghatározott, a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett kamatfelár-változtatási mutató alkalmazásával számított mértékig módosíthatja. c) A Takarékszövetkezet az új kamatperiódusban alkalmazott kamat vagy kamatfelár mértékét a kamatperiódus lejártát megelőző 120. napi kamatváltoztatási, illetve kamatfelár-változtatási mutató figyelembevételével állapítja meg. d) A Takarékszövetkezet a február 01. napja előtt szerződött forint és deviza/deviza alapú kölcsönök kezelési költségét évente maximálisan a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett éves átlagos infláció mértékében emelheti. A kezelési költség felülvizsgálata minden naptári évet követő első hónapban történik. A módosítást annak hatálybalépését megelőzően legalább hatvan nappal hirdetményben közzéteszi. A Takarékszövetkezet a módosításról és a törlesztő-részlet ebből adódó változásáról az érintett ügyfeleket legkésőbb a módosítás hatálybalépését hatvan nappal megelőzően postai úton, vagy ha a szerződés ezt lehetővé teszi elektronikus levél, vagy SMS útján értesíti. e) A Takarékszövetkezet a kamaton kívül az Ügyfél terhére csak olyan költséget állapít meg és módosít - annak növekedésével arányosan az Ügyfél számára hátrányosan, amelyet a Szerződésben tételesen meghatározott, és amely költség a Szerződés megkötése, módosítása és az Ügyféllel való kapcsolattartás során közvetlenül az Ügyfél érdekében, harmadik személy szolgáltatásával összefüggésben az Ügyfélre áthárítható módon merült fel. A Takarékszövetkezet a kamaton kívül díj fizetését ide nem értve a hitel folyósításához, a hitelkeret rendelkezésre tartásához, valamint az Ügyfél általi előtörlesztéshez közvetlenül kapcsolódó költségei fejében az Fhtv. szerint megállapítható díjat a Szerződésben tételesen rögzített módon, a Szerződéskötéssel, a Szerződés módosításával és megszüntetésével, valamint ügyviteli költségeivel összefüggésben köt ki, és e díjat legfeljebb a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett előző éves fogyasztói árindex mértékével emeli. A Takarékszövetkezet a költséget annak felmerülésekor, a díjat pedig évente egy alkalommal, április 1. napjával hatályos időponttal módosítja. f) Ha az Fhtv. eltérően nem rendelkezik, a Szerződés Fhtv. 17/B. (1) bekezdése szerinti egyoldalú módosításáról annak hatálybalépését megelőzően legalább 60 nappal a Takarékszövetkezet értesíti az Ügyfelet, a 18. (5) bekezdése szerinti módon. 10

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében . számú szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi szerződésben

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT S1.számú melléklet Általános Szerződési Feltételek fogyasztóknak nyújtott ügyletek esetében ..... hitel iktatószámú szerződés 1. számú függeléke

Részletesebben

Hatályos: 2015. 02. 01.-től

Hatályos: 2015. 02. 01.-től Hatályos: 2015. 02. 01.-től Iktatószám:.. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő forint hitel/kölcsön szerződéshez A fenti hitel iktatószámú hitelügyletre

Részletesebben

SZ/23/10. számú HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT

SZ/23/10. számú HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT S z i g e t v á r i T a k a r é k s z ö v e t k e z e t SZ/23/10. számú HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT Szigetvár, 1999 Jelen szabályzatot a Takarékszövetkezet Igazgatósága a 2/7/1999 (03.09) számú határozatában

Részletesebben

7. számú melléklet. Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

7. számú melléklet. Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében 7. számú melléklet Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hitel-iktatószámú hitelügyletre

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő hitel vagy kölcsönszerződéshez Hatálybalépés napja: 2015.03.21. A jelen Általános Szerződési Feltétel (továbbiakban:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT HITEL / KÖLCSÖN ÜGYLETEK ESETÉBEN

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT HITEL / KÖLCSÖN ÜGYLETEK ESETÉBEN Hatályos: 2015. február 1. napjától A.....sz. szerződés... számú melléklete ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT HITEL / KÖLCSÖN ÜGYLETEK ESETÉBEN A Környe-Bokod Takarékszövetkezet (továbbiakban:

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében. Hatályos: 2015. február 01-től

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében. Hatályos: 2015. február 01-től Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Hatályos: 2015. február 01-től Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében alkalmazandó ÁSZSZ

Részletesebben

1. Szerződésben használt fogalmak:

1. Szerződésben használt fogalmak: Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében..... hitel iktatószámú szerződés 1. számú függeléke A fenti hitel iktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében. Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében. Hatálybalépés napja: 2015. február 1. Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Hatálybalépés napja: 2015. február 1. A fenti hiteliktatószámú

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet számú szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre

Részletesebben

Jelen ÁSZSZ hatálya a fogyasztóknak a Takarék Kiváltó Hitel termék keretében nyújtott jelzáloghitelekre terjed ki.

Jelen ÁSZSZ hatálya a fogyasztóknak a Takarék Kiváltó Hitel termék keretében nyújtott jelzáloghitelekre terjed ki. .. Üzletszabályzat /.. melléklet Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban - lakáscélú és szabad felhasználású forintosított hitel kiváltására

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2015. február 1-jétől A 2015. február 1-jétől

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. Kölcsönszám: ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő jelzáloghitel szerződésekhez (lakáscélú jelzálogkölcsönök, jelzálogfedezet mellett nyújtott szabad

Részletesebben

HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT

HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2015. február 1. Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Fogalmak... 3 3. Általános tudnivalók... 5 4. A kölcsönszerződés létrejötte, a felek kötelezettségei...

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Dél Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2015.08.12. Jóváhagyta: MTB Zrt., SZHISZ 2110000/15/0065 sz. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS ÉS

Részletesebben

BPH Lakossági Hitelezési Üzletszabályzat

BPH Lakossági Hitelezési Üzletszabályzat A Banco Popolare Hungary Bank Zrt., mint Átruházó és a MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt., mint Átvevő között 2013. július 31. napján létrejött Átruházási Keretszerződés (továbbiakban: Átruházási Keretszerződés)

Részletesebben

közvetlenül kapcsolódó, objektíve indokolt költségek megtérítésére szolgáló, az Ügyfél által a Takarékszövetkezetnek megfizetendő díjat.

közvetlenül kapcsolódó, objektíve indokolt költségek megtérítésére szolgáló, az Ügyfél által a Takarékszövetkezetnek megfizetendő díjat. közvetlenül kapcsolódó, objektíve indokolt költségek megtérítésére szolgáló, az Ügyfél által a Takarékszövetkezetnek megfizetendő díjat. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes

Részletesebben

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék ÁSZF az FHB személyi kölcsönről FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1 Bevezető 3 I. Közös szabályok 3 1. Általános

Részletesebben

HITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA

HITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA SM.3.sz. melléklet HITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA A Hitelezés Üzletszabályzata /továbbiakban: Üzletszabályzat / a Bácska Takarékszövetkezet, - 6430 Bácsalmás Gr Teleki u. 2.; Cégjegyzék szám: 03 02 000174;

Részletesebben

Szigetvári Takarékszövetkezet

Szigetvári Takarékszövetkezet Székhelye: 7900 Szigetvár, József A. u. 19 sz. Tevékenységi engedély száma: 883/1997/F. Tevékenységi engedély kelte: 1997. december 11. HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT Szigetvár, 2012 Jelen szabályzatot a Takarékszövetkezet

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez. hatályba lépés: 2015. február 01.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez. hatályba lépés: 2015. február 01. A...sz. kölcsönszerződés 1. sz,. függeléke ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez hatályba lépés: 2015. február 01. A jelen ÁSZF magában

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Bakonyvidéke Takarékszövetkezet Kisbér ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT A Takarékszövetkezet Igazgatósága a szabályzatot a 2015. június 24-i ülésén az 5-23/2015. számú határozatával megtárgyalta és elfogadta.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ A FÓKUSZ Takarékszövetkezet (székhelye: 6133 Jászszentlászló, Alkotmány u. 2/a., S.W.I.F.T. kódja: TAKBHUHB, cégjegyzékszáma: 03-02-000232,

Részletesebben

Hirdetmény. Fogyasztók részére nyújtott hitelek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről

Hirdetmény. Fogyasztók részére nyújtott hitelek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről Hirdetmény Fogyasztók részére nyújtott hitelek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről Érvényes: 2015.február 1-től Kiadva: Otthonteremtési támogtásra vonatkozó

Részletesebben

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL Budapest, 2015. január 26. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Az üzletszabályzat hatálya... 3 2. Hitelműveletek... 4 3. A hitelműveletek általános feltételei...

Részletesebben

Takarék Személyi Kölcsön

Takarék Személyi Kölcsön 1. sz. függeléke Takarék Személyi Kölcsön ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez Hatálybalépés napja: 2015.08.01. A jelen ÁSZF magában

Részletesebben

Lakossági Kölcsönügyletek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. hatályos: 2013. február 01-től AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Lakossági Kölcsönügyletek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. hatályos: 2013. február 01-től AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA Lakossági Kölcsönügyletek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI hatályos: 2013. február 01-től 1. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA 1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF)

Részletesebben

1. Szerződésben használt fogalmak:

1. Szerződésben használt fogalmak: Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi szerződésben (továbbiakban: Szerződés) nevezett Adós

Részletesebben