PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft."

Átírás

1 PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. Üzleti jelentés 2005

2 2

3 t a r t a l o m j e g y z é k 1. Igazgatói beszámoló 4 2. Szervezeti séma 6 3. Ellátási terület 7 4. Gazdálkodási eredmények 8 5. Szolgáltatási tevékenység bemutatása Minőségfejlesztési tevékenység Környezetirányítás és környezetvédelem Beruházás Emberi erőforrás gazdálkodás Mérleg-fordulónap után bekövetkezett események 24 Független könyvvizsgálói jelentés 26 3

4 Ti s z t e l t O l v a s ó! Örömmel számolok be arról, hogy 2005-ben a fogyasztók érdekeit jól szolgáló hőmegtakarítások ellenére a távhőpiac tovább bővült. A fogyasztói elégedettség javítása érdekében folytatódó technikai fejlődés, pályázati forrásokkal támogatott fejlesztések, a folyamatok állandó javítása, az Innovációs Díj elnyerése és javuló gazdálkodási mutatók jellemzik a PÉTÁV 2005-ös üzleti évét. A évi tevékenységünk stratégiai céljaink tükrében a következőképpen jellemezhető: A távhőpiac megtartása illetve bővítése továbbra is legfőbb célunk volt, miközben a távhőpiac versenypiaccá válása tovább erősödött. Tevékenységünk eredményeképpen vevőkörünk a kedvezményezett beruházást biztosító letelepedési csomag kínálta lehetőségek következtében 6 MW-nyi új fogyasztóval bővült. Piacmegtartó és bővítő beruházásaink között kiemeltek a Pécs Expo, a Janus Pannonius Gimnázium, a 116 lakásos önkormányzati bérlakás bekapcsolása, a Miroslav Krleza Oktatási Központ és a Megyei Bíróság bővítése. Az új fogyasztók belépésével vált biztosíthatóvá, hogy a fogyasztói takarékosság ellenére a forróvíz értékesítés volumenét szinten tartottuk. Gazdálkodásunkban a 2005-re kitűzött céljainkat a megváltozott távhő szabályozási környezet adta lehetőségeket kihasználva sikerült jelentős mértékben túlteljesítenünk. Adózás előtti eredményünk -13 M Ft lett, amely 162 M Ft-tal jobb az eredetileg kitűzött -175 M Ft-os veszteségnél és 105 M Ft-tal jobb a évinél. Az eredmény javulását a fogyasztói és termelői árak egymáshoz viszonyított arányának kedvező változása, a szolgáltatási veszteségek további csökkentése és a költségtakarékos gazdálkodás együttes hatása eredményezte. Céljaink közt kiemelt helyett kapott 2005-ben a pénzeszközökkel való kiegyensúlyozott gazdálkodás, a fizetőképesség folyamatos fenntartása. A kedvező gazdálkodási eredménynek köszönhetően, valamint aktív pénzügyi eszközök alkalmazásával sikerült elérnünk, hogy működésünk önfinanszírozó, likviditási helyzetünk stabil maradt. Az év végi pénzeszközállomány 101 M Ft-tal alacsonyabb az előző évihez képest, mely csökkenés alul marad a piacbővítésre fordított 195 M Ft-hoz képest. Rendkívüli kihívást jelentett 2005-ben is a pénzügyi egyensúly megtartásában a fogyasztói hátralékképződés és a kintlévőség finanszírozása. A romló fizetőképesség a nem lakossági fogyasztók esetében is jellemzővé vált, de a legsúlyosabb helyzet az önkormányzati bérlakásokban élő, hátralékos fogyasztóknál van. Ebben a körben a 30 napnál régebbi tartozásállomány drasztikusan, 140 millió forinttal növekedett 6 év távlatában. A 7%-os önkormányzati lakásállomány a lakossági kintlévőség 49,3%-át adja. Így a jövő legfontosabb és legsürgősebb feladata a bérlakások hátralékrendezése, amely csak az Önkormányzattal való rendkívüli együttműködéssel oldható meg. 4

5 Saját forrásaink bővítéséhez pályázati forrásokat is bevontunk ben a Dél-Dunántúlon egyedülállóan elnyert Környezet Irányítási Operatív Program pályázat támogatási forrását és években 148 hőközpont változó tömegáramúsítására fordítjuk, ezzel javítva a rendszer üzemeltetésének gazdaságosságát és a fogyasztók kiszolgálásának még nagyobb komfortfokát. A Nemzeti Energiatakarékossági Program keretében elnyert forrásokat is igénybe véve Kertvárosban tömbhőközpontokat alakítottunk át épületenkénti hőközpontos ellátássá annak érdekében, hogy a fogyasztói igényekhez jobban igazodó, rugalmasabb és korszerűbb szolgáltatást tudjunk nyújtani. Az elmúlt években végzett rendszerfejlesztési-, szolgáltatásfejlesztési- és távhő modernizálási programunk adta a lehetőséget, hogy 2005-ben megpályázzuk a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által kiírt Innovációs Díjat, melyet sikeresen el is nyertünk. Az elismerés további ösztönző erőt jelent számunkra, hogy fejlesztési elképzeléseink megvalósításával javítsuk a távhőellátó rendszer műszaki színvonalát, és ezáltal növeljük fogyasztóink elégedettségét. Társaságunk folytatta integrált minőség- és környezetközpontú irányítási rendszerének célirányos működtetését és fejlesztését. Az ÖKOPROFIT BASIC program keretében társaságunk január 1-től partnerként részt vett az ÖKOPROFIT International projektben. A projekt célja az Ausztriában (Grazban) sikeresen alkalmazott metódusok átvétele, az ÖKOPROFIT vállalat minősítés elérése és fenntartása. Bízunk abban, hogy fogyasztóink magas színvonalú, korrekt, környezetbarát és gazdaságos szolgáltatásunkra hosszú távon igényt tartanak. Tevékenységünkkel minden szinten meg kívánunk felelni partnerkörünk elvárásainak. Örvendetes számunkra, hogy a mértéktartó, de értékmegőrző bérfejlesztés mellett a béren kívüli juttatások rendszerében dolgozói elégedettségre okot adó fejlődést tudhatunk magunk mögött, és Kollektív Szerződésünk tartalmát tekintve büszkén vallhatjuk, hogy munkatársaink számunkra a legfőbb értéket jelentik. Üzleti jelentésünket ajánlom vásárlóinknak, fogyasztóinknak, beszállítóinknak, bankjainknak és mindenkinek, aki a távhőszolgáltatásért dolgozik, akiket a távhőszolgáltatás működése, eredményei, valamint kihívásai érdekelnek, vagy érintenek. Gasz Zoltán ügyvezető igazgató 5

6 S z e r v e z e t i s é m a A PÉTÁV Kft. szervezeti felépítésében a fogyasztói elvárások és a belső igények alapján végrehajtott szervezetfejlesztési folyamat végeredményeként társaságunknál az alábbi szervezeti struktúra működik: 6

7 Ellátási terület 7

8 G a z d á l k o d á s i e r e d m é n y e k Vagyoni helyzet A társaság eszközeinek értéke összességében a december 31-i értékhez képest 0,6%-kal nőtt. Az eszközök összetétele kismértékben változott. A befektetett eszközök értéke 1,3%-kal nőtt, összetételében az elmúlt évhez viszonyítva nem történt jelentős változás. Az emelkedés a évi üzembe helyezések növelő és az elszámolt értékcsökkenés, selejtezések, értékesítések csökkentő hatásának eredményeként alakult ki. A tárgyi eszközök értéke növekedést mutat, melyet jelentős részben a piacbővítő beruházás növekedése okozott. A befektetett pénzügyi eszközök között a munkavállalóknak nyújtott lakásépítési kölcsönök szerepelnek. Ezek értéke 443 E Ft-tal növekedett. Ezen változás a évi törlesztések és a folyósított újabb kölcsönök különbözete. A forgóeszközök állománya 4,0%-os csökkenést mutat. A készletek értéke 103,6%-kal magasabb a bázisnál, amelyet a befejezetlen termelés és a készletekre adott előlegek növekedése okozott. A követelések 3,8%-kal magasabbak a bázis évinél, amelyből a vevőkövetelés 21,4 M Ft-tal növekedett, amit a évi fogyasztói díjemelések, a fogyasztói kör bővülése, valamint az önkormányzati lakásban élő fogyasztók továbbra is növekvő hátraléka okozott. A pénzeszközök értékének 21,5%-os csökkenését elsősorban a piacbővítő, piacmegtartó céllal végzett beruházások megnövekedett fedezet igénye magyarázza. Az aktív időbeli elhatárolás összege 23%-kal magasabb az elmúlt évinél. Ezt a havi elszámolású fogyasztók decemberi utolsó harmadot érintő, de januári fizetési határidejű árbevétel-növekedése okozta, mely döntően a nem lakossági fogyasztók évközbeni, jelentős árváltozásából adódik. A PÉTÁV Kft. forrásai az előző év végéhez képest 0,6%-kal, azaz 20,3 M Ft-tal növekedtek. A saját tőke 0,5%-os csökkenését a mérleg szerinti eredmény 12,9 M Ft vesztesége okozta, amely az elmúlt évinél 105,4 M Ft-tal kedvezőbb. Hosszú lejáratú kötelezettség 2005-ben sem keletkezett. A rövid lejáratú kötelezettségek 3,1%-kal növekedtek, melyet a szállítói állomány 19,0 M Ft-os emelkedése indokol. A passzív időbeli elhatárolások összege döntően a évet érintő, résszámla alapján elszámolt fogyasztók részére történő visszatérítésből, valamint a fejlesztési célra átvett pénzeszközökből adódik. Pénzügyi helyzet, hátralékkezelés A társaság pénzeszköz állománya 101,3 M Ft-tal csökkent 2005-ben, melyet a működési cash-flow 336,2 M Ft-tal, a pénzügyi cash flow 23,2 Ft-tal növelt, míg a beruházási 460,7 M Ft-tal csökkentett. Az előző év hasonló adataival összevetve megállapítható, hogy a teljes pénzeszköz állomány csökkenés szinte ugyanolyan mértékű, összetétele azonban változott. A működési cash-flow a távhőszolgáltatási díjak évközi változásának hatására jelentősebb mértékben növekedett, míg a beruházási kiadásaink az intenzív piacbővítési eredmények hatására megnövekedett fejlesztési igények miatt magasabbak voltak az előző évinél. A pénzügyi jellegű pénzbevételeink között kimutatott kamatbevételek a készpénzállomány csökkenése miatt 2005-ben is elmaradtak az előző évitől. 8

9 Mérleg (E Ft) Megnevezés Tény Tény Változás év A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli eliatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN D. Saját tőke I. Jegyzett tőke II. Jegyzett, de be nem fizetett tőke III. Tőketartalék IV. Eredménytartalék V. Lekötött tartalék VI. Értékelési tartalék VII. Mérleg szerinti eredmény E. Céltartalékok F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN

10 Vevőállomány alakulása év (E Ft) Január 1. nyitó December 31. záró Lakossági fizetési határidőn belüli lejárt napon belüli nap közötti napon túli Nem lakossági fizetési határidőn belüli lejárt napon belüli nap közötti napon túli Összesen Cash flow kimutatás (E Ft) Megnevezés év év I.Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás (működési cash flow, sorok) Adózás előtti eredmény Elszámolt amortizáció Elszámolt értékvesztés Céltartalék képzés és felhasználás különbözete Befektetett eszközök értékesítésének eredménye Szállítói kötelezettség változása Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása Passzív időbeli elhatárolások változása Vevőkövetelés változása Forgóeszk. (vevő és pénzeszk.nélkül) változása Aktív időbeli elhatárolások változása Fizetett adó (nyereség után) Fizetett osztalék, részesedés - II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz változás ( sorok) Befektetett eszközök beszerzése Befektetett eszközök eladása Kapott osztalék - III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változás ( sorok) Részvénykibocsátás bevétele (tőkebevonás) Kötvénykibocsátás bevétele Hitelfelvétel Véglegesen kapott pénzeszköz Részvénybevonás (tőkeleszállítás) Kötvény visszafizetés Hiteltörlesztés, - visszafizetés Véglegesen átadott pénzeszköz - IV. Pénzeszközök változása (I+II+III. sorok)

11 Pénzgazdálkodásunk mindezzel együtt eredményesnek mondható, hiszen megőriztük a társaság működésének önfinanszírozó jellegét. A pénzeszközök csökkenésének oka a piacbővítő beruházások évi növekedő ütemével magyarázható, de ezen beruházásaink haszna évről-évre egyre inkább megjelenik a működési cash-flowban, az új fogyasztók által fizetett hőszolgáltatási bevételekben. A társaság pénzgazdálkodásában továbbra is jelentős szerepet játszik a lakossági és a nem lakossági felhasználók által késve, vagy egyáltalán ki nem fizetett tartozások volumene. A mérlegben kimutatott vevőállomány nagysága a vevők minősítése után elszámolt értékvesztést követően 21,4 M Ft-tal növekedett, melyből a lakossági állomány 38,2 M Ft-tal növekedett, a nem lakossági 16,8 M Ft-tal csökkent. Ezek az adatok arra ösztönöznek bennünket, hogy a továbbiakban is következetesen alkalmazzuk a hátralék keletkezésének megelőzésére, illetve a már kialakult hátralék csökkentésére szolgáló módszereket és eszközöket, és együttműködési formákat találjunk főként az Önkormányzattal a bérlakásokból származó kintlévőségek csökkentésére, de gazdasági társaságokkal is a késedelmes fizetések rendezésére. Jövedelmi helyzet Az árbevétel alakulása A belföldi értékesítés nettó árbevétele évben 404,6 M Ft-tal magasabb az előző évinél, melyből az alaptevékenységi árbevétel 367,2 M Ft többletet mutat. Alaptevékenység árbevétele (E Ft) Megnevezés év év Eltérés Fűtés szolgáltatás Gőz szolgáltatás Hmv szolgáltatás ESCO szolgáltatás Összesen A június 15-től végrehajtott 6%-os mértékű lakossági, valamint a gázár változást követő januári (7%) és novemberi (25%) nem lakossági fogyasztói kör díjemelése jelentősen növelte az árbevételt. Az előző évinél hosszabb fűtési idény és a piacbővülés miatti többletértékesítés ugyancsak kedvezően hatott. A nettó árbevétel további összetevői közül a használati melegvízhez felhasznált hidegvíz értékesítésének árbevétel-emelkedését (21 M Ft), a hidegvíz díjának növekedése és a többletértékesítés együttesen okozta. Az anyagkészlet értékesítés árbevétele 7,7 M Ft-tal magasabb a bázisnál. A megrendelésre végzett vállalkozási munkák árbevétele 2,9 M Ft-tal meghaladja a évit. Itt jelentkezik a Csontváry utcai telephely bérbeadásából származó bevétel, mely 5 M Ft növekedést jelentett. 11

12 Az egyéb bevételek egyrészt a hátralékkezeléssel kapcsolatos késedelmi kamatot és behajtási költségmegtérülést, valamint az értékvesztésre befolyt bevételeket és az eszközértékesítést tartalmazzák. A pénzügyi bevételek 25,5 M Ft-tal alacsonyabbak a bázisnál, melynek oka, hogy az elmúlt évinél kevesebb pénzeszköz került lekötésre. A rendkívüli bevételek kis mértékben (941 E Ft-tal) kedvezőbbek a évinél. A ráfordítások alakulása A társaság ráfordításai az előző évihez képest 387,0 M Ft-tal növekedtek. Ezen belül meghatározó volt az anyagjellegű ráfordítások növekménye (293,3 M Ft). Ennek legnagyobb tétele a hőköltség, amely 169,6 M Ft-tal több az elmúlt évinél. Hőköltség alakulása (E Ft) Megnevezés év év Eltérés Forróvíz szolgáltatás Gőz szolgáltatás Kazántelepek Összesen A hőköltség növekmény legjelentősebb részét a január 15-i forróvíz hővásárlási árak átlagosan 8,2%-os emelkedése jelentette. A bázis évinél hosszabb fűtési idény szintén költségnövekedést okozott. A gőzszolgáltatás volumene jelentősen csökkent. Az anyagköltség további növekményét a vállalkozások és beruházások költségemelkedése adta. Az anyagjellegű ráfordításokon belül többletet mutatnak az igénybevett szolgáltatások és a közvetített szolgáltatások is. A személyi jellegű ráfordítások 6%-kal magasabbak a bázisnál. Jelentős (29,8 M Ft) az értékcsökkenési leírás növekedése, melynek oka az elmúlt évek intenzív fejlesztéseiből következő leírás. Eredmény alakulása Az ésszerű költséggazdálkodás és a bevételek növekedése ellenére a társaság mérleg szerinti eredménye 12,9 M Ft veszteség, amely azonban a 2004-es évhez viszonyítva 105,4 M Ft-os javulást mutat. A mérleg szerinti eredményjavulásnál nagyobb mértékű az üzemi tevékenység eredményének növekedése, mely azonban még mindig veszteséget mutat. Az üzleti eredményt a pénzállomány csökkenésével összhangban kisebb mértékben javította a pénzügyi műveletek eredménye, mint az előző évben, de a támogatások csökkenése eredményeként a rendkívüli eredmény jobban hozzájárult az adózás előtti eredményjavuláshoz. 12

13 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat (E Ft) A tétel megnevezése év év Változás Belföldi értékesítés nettó árbevétele Exportértékesítés nettó árbevétele - Értékesítés nettó árbevétele Saját termelésű készletek állományváltozása Saját előállítású eszközök aktivált értéke Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb bevételek Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke Anyagjellegű ráfordítások Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE Pénzügyi műveletek bevételei Pénzügyi műveletek ráfordításai PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások RENDKÍVÜLI EREDMÉNY ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY Adófizetési kötelezettség - ADÓZOTT EREDMÉNY Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre - Jóváhagyott osztalék, részesedés - MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

14 S z o l g á l t a t á s i t e v é k e n y s é g b e m u t a t á s a Fogyasztói kör alakulása, bővülése A PÉTÁV az ország legnagyobb távhőszolgáltatói közé tartozik. Pécsett a lakások közel fele, ezen túl 700 intézmény, illetve egyéb fogyasztó vételez hőenergiát. A fokozatos kiépítés eredményeként szinte kizárólag a PANNON HŐERŐMŰ Rt.-re, mint hőtermelőre támaszkodó rendszer jelenleg több mint 120 km nyomvonalhosszú vezetékből, 849 hőközpontból és 723 szekunder hőfogadó állomásból áll. A PÉTÁV Kft évben a távhőpiac bővítése során a gazdasági lehetőségei szabta határok közt, a meglévő műszaki-szolgáltatási színvonal megtartása mellett, a tulajdonosokkal közösen tett lépésekkel évre 5,5 MW teljesítménynövekedést tűzött ki a szolgáltatás kapacitás kihasználtságának javítása érdekében. A megkötött megállapodások és szerződések alapján a célt sikerült elérni, melyek eredményeképpen évben részben 2006 évi üzemindítással 6 MW mértékű piacbővülés realizálódott, melyet az alábbi bontásban mutatunk be: A PÉTÁV Kft. forróvíz rendszerre csatlakoztatott fogyasztói körének alakulása az ellátott fogyasztók darabszámának vonatkozásában: évben csatlakozó, vagy már meglévő fogyasztók teljesítmény bővülése Fogyasztói kör Változás Lakossági fogyasztók száma (db) Fűtés szolgáltatást igénybe vevők HMV szolgáltatást igénybe vevők Nem lakossági fogyasztók száma (db) Janus Pannonius Gimnázium és Szakközépiskola Mária utcai kazánház kiváltása Rákóczi-ház Király-ház Fellbach I. ütem Pécs Expo Vásárközpont Önkormányzati 116 lakás HBC Center I. ütem Miroslav Krleza Horvát-Magyar Oktatási Központ bővítése Megyei Bíróság bővítése Fecske-ház Kereskedők Háza bővítése Összesen 0,550 MW 0,260 MW 0,300 MW 0,950 MW 0,220 MW 2,200 MW 0,600 MW 0,241 MW 0,190 MW 0,285 MW 0,212 MW 0,014 MW 6,022 MW Üzemviteli jellemzők, hőforgalom Társaságunk 2005-ben a PANNON HŐERŐMŰ Rt.-nél 223 MW teljesítményt kötött le a forróvíz rendszeren. A gőzhálózaton 23 MW a szerződött teljesítmény. A saját fűtőművi ellátás 2,97 MW fogyasztói hőteljesítménnyel jellemezhető. A vásárlási és az értékesítési tervtől való eltérést, a 4,2 o C-os sokévi átlagot alig meghaladó 4,3 o C-os külső hőmérséklet, valamint a fogyasztók csökkenő fogyasztása, a forróvíz rendszeren pedig az épületszigetelések és a fűtési-rendszer korszerűsítések következményeként jelentkező megtakarítás okozta.

15 CRM Társaságunk vezetői és dolgozói azt az alapelvet vallják, hogy a fogyasztóközpontúság, a fogyasztók igényeinek a reális lehetőségeken belüli minél optimálisabb szolgálata alapvető követelmény és stratégiai fontosságú cél. Az elmúlt években ezen a területen jelentős fejlődés zajlott le, amely tart napjainkban is. Hétről-hétre, hónapról-hónapra születnek olyan új döntések, intézkedések, amelyek a fogyasztói kapcsolatrendszer kisebb-nagyobb részét formálják, javítják. Ezen törekvéseink legfőbb irányának a CRM rendszer építését tekintjük, amely a cégen kívüli és belüli ügyfélkapcsolatok szervezésének, irányításának különleges szemléletű kialakítása. A CRM-rendszer főbb részeinek tekintett elemek: Ügyféladat-nyilvántartás Számlázás Kampánymenedzsment Ügyvitel/ügykövetés Behajtási tevékenység Ügyfélelégedettség-mérés A rendszerépítés területén 2005-ben végzett munka részeként a Magyar Lajos u. 4. sz. új ügyfélszolgálati iroda használatbavételét követően, január 1-től megszűnt a Csontváry utcai ügyfélszolgálatunk. A kertvárosi kirendeltség megszűnésének és az egységes hibafelvételi és ügyfélszolgálati telefonvonal kialakításának hatására a telefonos megkeresések száma érezhetően megnőtt, az ek száma megtöbbszöröződött. Megtörtént a tervezett integrált ügyfélszolgálati, elszámolási és behajtási rendszer informatikai szükségleteinek felmérése ben 2005-ben Telefonos megkeresés 35% 50% Személyes megkeresés 65% 50% Az elmúlt évben, átlagosan napi 75 fő kereste fel ügyfélszolgálatunkat, azaz egy ügyintézőre naponta átlagosan ügyfél jutott. Egy-egy ügyintéző naponta körülbelül telefonhívást fogad, a hibafelvételi átcsorduló hívásokat is beleértve. Ezen adatok alapján a telefonos és a személyes megkeresések megoszlása az alábbiak szerint változott: 2005-ben havonta átlagosan an, de a legtöbben október hónapban (2 206 fő), a legkevesebben pedig decemberben (1 310 fő) keresték fel az ügyfélszolgálatot. Ugyanezen időszakban az átlagos várakozási idő 1 perc, az átlagos kiszolgálási idő pedig 6 perc 20 másodperc volt. Az ügyfélszolgálat munkafolyamatainak felülvizsgálata az SLA (Szolgáltatási Színvonal Egyezmény) projekt keretén belül valósult meg. Elkészült az ügyfélszolgálati működés víziója, amely új ügykezelési szemléletmódot tartalmaz, és magába foglalja az ügyfélszolgálati Szolgáltatási Színvonal Egyezményt, amely a nyújtott/nyújtandó szolgáltatásokat és azok paramétereit (idő, minőség, mennyiség) tartalmazza mind az ügyfelek, mind a társszervezetek felé. Javaslat készült az ügyfélszolgálat jövőbeni működésére, folyamataira, és ehhez kapcsolódóan az elszámolási mérőkkel kapcsolatos folyamatok rendezésére, újraszabályozására.

16 M i n ő s é g f e j l e s z t é s i t e v é k e n y s é g évben társaságunk folytatta integrált minőség- és környezetközpontú irányítási rendszerének sikeres működtetését és fejlesztését. Az elmúlt év főbb feladatai, illetve azok végrehajtásának eredményei a következők voltak: Külső és belső PR eszközök alkalmazásával folytattuk a minőség- és környezeti politikánk ismertté tételét. A környezeti hatásregiszterben feltártuk és felülvizsgáltuk a tevékenységeink végzése során jelentkező környezeti tényezőket és hatásokat, azoknak mértékét, súlyát és jelentőségét. A jelentős környezeti hatások csökkentése érdekében célokat határoztunk meg, a célok eléréséhez pedig programokat rendeltünk, és indítottunk el. A programok végrehajtását folyamatosan figyelemmel kísértük, és az elért eredményeket kiértékeltük ben csatlakoztunk az ÖKOPROFIT BASIC programhoz, melynek értelmében társaságunk január 1-től partnerként részt vesz az ÖKOPROFIT International projektben. A projekt célja az Ausztriában (Grazban) sikeresen alkalmazott metódusok átvétele, az,,ökoprofit vállalat minősítés elérése és fenntartása. A minőségcélokhoz kapcsolt akciók megvalósítása során sikerült elérnünk, hogy a saját berendezések meghibásodásából származó jogos fogyasztói panaszok 13%-kal csökkentek. A távfelügyeleti rendszerbe kötött szabályozó készülékek számának növelésével tovább csökkentettük az üzemviteli hibák észlelésének időtartamát, ennek következtében a fogyasztói panaszok bekövetkezésének valószínűségét. Az elmúlt évben az új ISO 14001:2004 szabvány megváltozott követelményeinek megfelelően aktualizáltuk folyamatainkat és a társaság teljes dokumentációs rendszerét. Minden munkatársunk számára egyértelműen ismertté tettük azokat a feladatokat, amelyek a rendszer működtetésével és fejlesztésével kapcsolatosak. Célkitűzésünket megvalósítva 2005-ben részt vettünk a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által kiírt Innovációs Díj pályázaton. A pályázati anyag alapján a külső független szakértők úgy ítélték meg a PÉTÁV Kft. műszaki fejlesztéseit, komplex innovációs tevékenységét, hogy az érdemes a kiírt díj odaítélésére. A díj elnyerése számunkra hatalmas erkölcsi elismerést jelent, megerősít minket abban, hogy a minőségfejlesztés terén jó úton haladunk. Biztosak vagyunk benne, hogy a siker további lendületet ad a PÉTÁV Kft.-nek és valamennyi munkatársának, támogatást nyújt a teljes körű minőség és a TQM filozófiának további elmélyítéséhez. A belső auditok, illetve az általuk feltárt hibák kijavítása jelentős mértékben járult hozzá a megújító audit sikeréhez. A vezetőségi átvizsgáláson a felső vezetés meggyőződött arról, hogy a rendszer működése kielégíti a szabványok követelményeit, és a további fejlesztés érdekében feladatokat határozott meg. A minőség- és környezetközpontú irányítási rendszerünk új szabvány szerinti megújító auditja januárjában sikeresen megtörtént. A tanúsító szervezet audit jelentésében kiemelte társaságunk működésének szervezettségét, szabályozottságát, valamint fogyasztóközpontúságát. Különösen magas színvonalúnak, részletesnek, pontosnak és életszerűnek ítélték a belső auditok, valamint a vezetőségi átvizsgálás során végzett munkát. A PANNONPOWER cégcsoporttal együttműködve, az Union Controll szakértői csoport segítségével 2005-ben kidolgoztuk a cég kockázatkezelési rendszerét. E munka során felállítottuk a PÉTÁV Kft. tevékenységi modelljét, azonosítottuk és kiértékeltük a kockázatokat és kontrollokat, melyek segítségével meghatároztuk és minősítettük a maradványkockázatokat. A munka folytatásaként intézkedési terveket fogunk kidolgozni, melyeket felelősökhöz rendelünk, megbecsüljük a végrehajtáshoz szükséges erőforrásokat annak érdekében, hogy a maradványkockázatokat elfogadható szintre csökkentsük. Ezt követően az intézkedések végrehajtásának nyomon követésével és hatásának elemzésével vizsgáljuk kockázatkezelési céljaink teljesülését. 16

17 17

18 Környezetirányítás és környezetvédelem A PÉTÁV Kft. a Környezetközpontú Irányítási Rendszer (KIR) hatálya alá tartozó területein folyamatosan feltárja tevékenységeinek és szolgáltatásainak környezeti tényezőit, majd meghatározza azokat, amelyek jelentős hatással vannak, vagy lehetnek a környezetre. Ezt a folyamatos elemző munkát a Környezeti Hatásregiszter összeállításával és karbantartásával végeztük az elmúlt években is. A KIR munka-team a területi egységek környezeti hatásait rendszeresen elemezte azzal a céllal, hogy a megelőző, összesített Környezeti Hatásregiszter elkészítése óta: a már vizsgált technológiai folyamat feltárt káros környezeti hatásai közül melyek szűntek meg, a már vizsgált technológiai folyamat feltárt környezeti hatásai közül melyek változtak, milyen mértékben és milyen irányban, a már vizsgált technológiai folyamat változott-e, és ha igen, ennek milyen következményei voltak a környezetre, a vizsgált egység milyen új technológia, technológiai berendezés, eljárás alkalmazását vezette be, illetve készül bevezetni rövidtávon (1-2 éven belül), és ennek milyen új környezeti hatása van, illetve lehet. A KIR munka-team az elemzés eredményeként feltárt környezeti hatásokat a társaság egészére vetítve értékelte. Az értékelés és rangsorolás alapján állítottuk össze az éves környezeti célokat. A teljesség igénye nélkül a legjelentősebb környezeti céljaink a következők voltak: Hőközpontok változó tömegáramú működése. Új lemezes hőcserélők és vegyszeradagolók beépítése. Hőközponti villamosenergia felhasználás csökkentése. Primer vezetéklyukadások számának és a primer pótvíz mennyiségének csökkentése. Hálózati veszteség csökkentése a forróvíz rendszeren. Papírhulladék mennyiségének csökkentése, újrapapír felhasználás követése. 18

19 19

20 B e r u h á z á s A évi beruházásai céljainkat az eddigi gyakorlatnak megfelelően négy fejezetbe foglaltuk: Beruházás jellege évi tény (E Ft) Piacmegtartó és bővítő Üzembiztonságot megőrző, növelő és hatékonyságot javító Munkakultúrát, szolgáltatást javító Immateriális javak Összesen: Piacmegtartó és piacbővítő beruházások Ebben a fejezetben a meglévő fogyasztók megtartását és az új fogyasztók belépését támogató beruházásaink szerepeltek ben több mint 195 M Ft-ot fordítottunk bekötővezetékek, hőközpontok létesítésére. Legfontosabb évi beruházások: Mária utcai gázkazánház kiváltása forró vizes hőközpont létesítésével, Jannus Pannonius Gimnázium hőközpont létesítése, Timár u távhőre kapcsolása hőközponttal együtt, A Búza téri Király Ház távhőellátása, Fellbach utcai lakópark I. ütem, Önkormányzati 116 lakásos társasház bekötése hőközponttal, Pécs Expo bekötővezeték (650 fm) létesítése. Hatékonyságot javító és üzembiztonságot növelő beruházások közül a jelentősek: Az elfogadott KIOP (Környezet Irányítási Operatív Program) pályázat alapján 148 db hőközpont részleges rekonstrukciójával a hőközpontok változó tömegáramúsítása valósul meg két év alatt évben 70 db hőközpont átalakítása történt meg 120 M Ft beruházási költségből mely 40%-át azaz 48 M Ft-ot támogatásként az EU biztosít. NEP (Nemzeti Energiahatékonysági Program) pályázat által támogatott forrás segítségével 2 db szolgáltatói hőközpont megszüntetésével létrehoztunk 10 db felhasználói hőközpontot, az ellátásukat biztosító előreszigetelt primer vezeték hálózattal együtt. A beruházási összköltség 76,7 M Ft volt, melynek 30%-a származott pályázati támogatásból. Az épületek belső fűtéskorszerűsítéséhez kapcsolódóan ezt a folyamatot ezzel is segítve, 13 hőközpontba építettünk be fordulatszám szabályozós szivattyút, 3 M Ft értékben. 20

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

Konszolidált pénzügyi beszámoló

Konszolidált pénzügyi beszámoló Konszolidált pénzügyi beszámoló (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Üzleti jelentés a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. 1997. évi magyar számviteli szabályok szerint készített konszolidált

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14.

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14. Tisztelt felhasználó! Ön a következő Excel munkafüzetlapokon a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kettős könyvvezetésen alapuló Éves beszámoló és Egyszerűsített éves beszámoló mérlegeit és

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés a

Független könyvvizsgálói jelentés a Független könyvvizsgálói jelentés a Magyar Elektrotechnikai Egyesület 2007. évi beszámolójának felülvizsgálatáról Budapest, 2008. április 1 Megállapítások A Magyar Elektrotechnikai Egyesület 2007. XII.31-i

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

2013. Szobért-Szobiakért Közalapítvány. Egyszerűsített éves beszámoló. Nyilvántartási szám: 1380. 2628 Szob, Szent Imre u. 12.

2013. Szobért-Szobiakért Közalapítvány. Egyszerűsített éves beszámoló. Nyilvántartási szám: 1380. 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Szobért-Szobiakért Közalapítvány 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Nyilvántartási szám: 138 Egyszerűsített éves beszámoló 213. Tartalom: - közhasznúsági jelentés - mérleg - eredménykimutatás - könyvvizsgálói

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI Money makes the world go around A pénz forgatja a világot A pénzügyi tevékenység tartalma a pénzügyek a vállalati működés egészét átfogó tevékenységi kört jelentenek,

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT 23. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE - 1 - Tartalomjegyzék I. A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA...

Részletesebben

BKV ELŐRE SPORT CLUB KÖZHASZNÚ SZERVEZET. A BKV Előre SC 2010. évi Közhasznúsági Jelentése

BKV ELŐRE SPORT CLUB KÖZHASZNÚ SZERVEZET. A BKV Előre SC 2010. évi Közhasznúsági Jelentése BKV ELŐRE SPORT CLUB KÖZHASZNÚ SZERVEZET 2 2. Vezetői összefoglaló A BKV Előre SC elkészítette az egyesület 2010. évi gazdálkodásáról szóló Közhasznúsági Jelentését, a közhasznú eredmény kimutatást és

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság neve: TvNetwork Nyrt. Telefon: 890-2001 Társaság címe: 1138 Bp., Váci út 168/A Telefax: 890-1590 Ágazati besorolás: Távközlés E-mail cím: tozsde@tvnetwork.hu Beszámolási időszak: 2011.01.01-2011.06.30.

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban 1. feladat Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok A tétel megnevezése Tárgy év Terven felüli értékcsökkenés 25 139 Egyéb ráfordítás sorból

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához A Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. (továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS A 2. NAPIRENDI PONTHOZ Beszámoló

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök l.sz.táblázat Eszközök és források összetételének változásai Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök A. Befektetett eszközök 684 605 673 899-10 706 98,4 I. Immateriális javak

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23749720-2-41 FŐVÁROSI BÍRÓSÁG CÉGBÍRÓSÁGA 01-09-976467 KÖVETKEZŐ OPCIÓ STATÉGIAI TANÁCSADÓ KFT 1028 Budapest, ÚJSOR UTCA 1 2011 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2011.

Részletesebben

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2012. március 28. 1. SZÁMVITELI POLITIKA A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. könyveit és nyilvántartásait a Számviteli

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz hírkomp.hu Kft. Adószám: 24102670-2-43 Cégjegyzékszám: 01-09-990571 Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz A hírkomp.hu Kft. alaptevékenysége folyóirat, időszaki kiadvány kiadása. A cég belföldi

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Községi Önkormányzat Balatonberény

Községi Önkormányzat Balatonberény Községi Önkormányzat Balatonberény A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 92/A.. (3) bekezdése szerinti 2011. évi önkormányzati közzététele ESZKÖZÖK költségveté si 21. melléklet a 10./2012.(05.03

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához Általános rész: Név: FÜZESGYÓGY KFT. Képviseletre jogosult:

Részletesebben

ÜZLETI TERV. Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. HUF Önerő mértéke

ÜZLETI TERV. Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. HUF Önerő mértéke ÜZLETI TERV Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. Vállalkozás neve Beruházás helye Igényelt kölcsön Futamidő hónap Türelmi idő hónap Új Széchenyi Beruházási

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. 2 0 0 9 ÉV Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság mint a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

Hitelesítő záradék (igen/nem) *

Hitelesítő záradék (igen/nem) * Ügyfél neve Mudi Fajtamentő Egyesület 1 8 7 2 6 9 0 3 9 4 9 9 5 2 9 1 3 Ügyfél címe 2377 Örkény, Vörösmarty u. 66 Mérlegkészítés helye Örkény adószám P K 6 0 4 0 0-2 0 0 9 18726903-9499-529-13 Cégjegyzék

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT WABERER'S International ZRt. 2012-2014. évi KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT a vállalkozás vezetője (képviselője) WABERER'S International

Részletesebben

A 2011. üzleti évről szóló éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

A 2011. üzleti évről szóló éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A 2011. üzleti évről szóló éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Az Art-Pack 2000 Kft éves beszámolója részeként a 2000.C. számviteli törvény (sztv.) alapján. Cégjegyzék szám: 11-09-014018 Statisztikai

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve 2010. évi módosított bevételi tervezet eft-ban I/1.számú melléklet 2010.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31.

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú Egyszerűsített éves beszámoló "Könyvvizsgálattal alatámasztva" 1 A. Befektetett eszközök 231 087 0 228 681 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 110 965

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí-

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí- 03-09-102802 11 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 662702 0 702547 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 60 0 94 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló Balaton Park 2000. Non profit Kft. Székhely: 7400 Kaposvár, Győr u. 21. Telephely: 1147 Budapest, Telepes u. 106. Egyszerűsített éves beszámoló 2014 Cégjegyzék száma: Cg. 14 09 309324 Balaton Park 2000.

Részletesebben

AZ EREDMÉNY KIMUTATÁSA

AZ EREDMÉNY KIMUTATÁSA 9. AZ EREDMÉNY KIMUTATÁSA 1 MIRŐL LESZ MA SZÓ? 1 EREDMÉNYKATEGÓRIÁK 2 EREDMÉNYKIMUTATÁS MÓDSZEREI 3 GYAKORLÁS 2 1 AZ EREDMÉNYKIMUTATÁS AZ ÉVES MŰKDÉS HATÓTÉNYEZŐIT RÉSZLETEZI 3 PÉNZÜGYI EREDMÉNY RENDKÍVÜLI

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 213. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához 1.) Általános tájékoztatás Törökbálint Közbiztonságáért Közalapítvány

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 13620275-4941-113-01 Statisztikai számjel 01-09-864697 Cégjegyzék száma Drayman Team Kft. 1196 Budapest, Kisfaludy utca 181. Egyszerűsített éves beszámoló 2008. december 31. A közzétett adatokat könyvvizsgáló

Részletesebben

GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT KFT. 5502. GYOMAENDRŐD, SUGÁR ÚT 53/1. Közhasznúsági jelentés 2013

GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT KFT. 5502. GYOMAENDRŐD, SUGÁR ÚT 53/1. Közhasznúsági jelentés 2013 Adószám: 21904428-1-04 Cégbíróság: Gyula Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 04-14-000053 GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT KFT. 5502. GYOMAENDRŐD, SUGÁR ÚT 53/1. 2013 Fordulónap: 2013. december

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VI. emelet Elérhetőség: 061 266 2181 Honlap:

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai

Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése A teljeskörû

Részletesebben

Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely eltérés esetén az eredeti angol nyelvu jelentés az irányadó.

Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely eltérés esetén az eredeti angol nyelvu jelentés az irányadó. US GAAP szerinti konszolidált éves beszámolója 2003. és 2002. december 31-én végzodo évekre független könyvvizsgálói jelentéssel együtt Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31.

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31. MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) adatok millió forintban 2013 2014 1. Pénzeszközök 39,870 459,330 2. Állampapírok 153,646 70,686 a) forgatási célú 92,910 16,462 b) befektetési célú 60,736 54,224 2/A. Állampapírok

Részletesebben

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ 1. oldal Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ I. Általános rész 1./ Általános háttérinformációk Bakony és Balaton Keleti

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2014. december 31. Törökbálint, 2015. január 30. 1 Reáltax

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához I. Általános rész 1. A vállalkozás bemutatása A Társaság a Transz-In Bt-ből való átalakulással 2001.március 10-én kezdte meg működését. Tulajdonosai:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Cégjegyzékszám: 1209006301 Óváros tér 15. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30i fordulónapra elkészített,

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft.

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2 2 2 6 5 4 3 4 3 2 4 0 5 9 9 0 2 0 2 0 9 0 7 4 1 4 3 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel A vállalkozás címe: 7300 Komló, Juhász Gy. u. 2. - Egyszerűsített éves beszámoló Keltezés: Komló, 2010. május

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Általános rész: A vállalkozás megnevezése: TÁMASZ Idősek Otthona

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23998814-2-15 SZ.SZ.B.M. CÉGBÍRÓSÁG 15-09-079577 RID FULL KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG 4531 Nyírpazony, VASVÁRI PÁL út 16. 2013 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2013.

Részletesebben

Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban)

Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban) Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban) 1. Általános háttér információ A Bátai Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Társaság),

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

MIKOM Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve

MIKOM Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve MIKOM Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve (Vezet i összefoglaló) Miskolc, 2015. 05.06 Üzleti Terv 2015 MIKOM Kft. Makro-gazdasági adatok, piaci környezet Eredmény-kimutatás Üzemi eredményre ható f bb

Részletesebben

2009. évi Közhasznúsági jelentése

2009. évi Közhasznúsági jelentése MÁKVIRÁG VIRÁGAI Gyermekellátási és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székesfehérvár, Nefelejcs u. 79-1. 8000 2009. évi Közhasznúsági jelentése Székesfehérvár, 2010. május 22.. Pintérné

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete 1. Általános kiegészítések 1.1.A gazdálkodó bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó főbb adatai - Székhely: - Internetes honlap címe: (ha a beszámolót a honlapon is közzéteszi) - Működési forma: Társasdalmi Rgyesület

Részletesebben

I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások

I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások A bank a konszolidálást könyv szerinti értéken végezte el. A leányvállalatok az éves beszámolók elkészítése

Részletesebben

ÚJ SZÉCHENYI HITEL KÖLCSÖNKÉRELEM ÜZLETI TERV TÁRSAS VÁLLALKOZÁS RÉSZÉRE

ÚJ SZÉCHENYI HITEL KÖLCSÖNKÉRELEM ÜZLETI TERV TÁRSAS VÁLLALKOZÁS RÉSZÉRE ÚJ SZÉCHENYI HITEL ÜZLETI TERV TÁRSAS VÁLLALKOZÁS RÉSZÉRE CÉGADATOK Teljes név Rövid név Székhelye Telephely(ek) Postacím Telefon Cégjegyzékszám Statisztikai számjel Alapítás dátuma Tevékenység megkezdésének

Részletesebben

RESONO projekt. Leírás

RESONO projekt. Leírás ÜZLETI TERV RESONO projekt NYELV / LANGUAGE IGAZ TARTALOMJEGYZÉK Munkafüzet megnevezése Mérleg, Mérlegterv Eredménykimutatás, eredményterv Cash-flow Feltételezések Árbevétel terv Költségterv Pénzügyi műveletek

Részletesebben

A Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda kiegészítő melléklete 2014. december 31. (adatok ezer forintban)

A Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda kiegészítő melléklete 2014. december 31. (adatok ezer forintban) 1. Általános magyarázatok 1.1 JOGI VISZONYOK Az alapító-tulajdonos Hollóné Dr Baranyi Zita ügyvéd kérelme alapján a BAZ Megyei Ügyvédi Kamara elnöksége 2005. július 01-i ülésén az alapító okirat jóváhagyásával

Részletesebben

RAVICSA NONPROFIT KFT.

RAVICSA NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a RAVICSA NONPROFIT KFT. 2011. évi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rakamaz, 2012. április 20 Ling Béla ügyvezető igazgató Kiegészítő Melléklet a 2011. évi beszámolóhoz I. Általános

Részletesebben