Gondolkodó a párhuzamokról III. rész

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gondolkodó a párhuzamokról III. rész"

Átírás

1 Gondolkodó a párhuzamokról III. rész I. Korábbi fejtegetéseimben kitértem a közösségi szervezôdések, az egyéni, társadalmi és csoportérdekek harmonizációjának fontosságára. Elemeztem a felelôsségvállalás szerepét. Most egy kicsit konkrétabb leszek. Gondolkodjunk együtt az egyén a társadalom és a közösségi feladatok ellátására szervezôdô állam közötti munkamegosztásról. Azokat a feladatokat, amelyek az egyén és a csoport szintjén nem, vagy nem kellô hatékonysággal láthatóak el, magasabb szintû szervezettséget, érdekegyeztetést és koordinációs tevékenységet kívánnak meg, a társadalom az államra bízza. Az Alkotmány -többek között- rögzíti ebben a kapcsolatban rejlô kompetenciákat, nevesíti az állam feladatait, illetékességét és felelôsségét, továbbá az állampolgári jogosultságokat. A politikai rendszerváltással összefüggésben nem változott az állam felelôssége a nagy ellátó rendszerek mûködtetése terén. Ilyen ellátó rendszer humán területen az oktatás és az egészségügy. Az állam még részben sem vonulhat ki ezekbôl az ágazatokból annak okán, hogy magasak a költségek, hiszen az egyén ezeket az ellátásokat nem tudja megszervezni magának. Azért bízta az államra, hogy magas szintû koordinációval és hatékonysággal mûködtesse azt. Ebben a vonatkozásban a felelôsség kérdése is más, mint egy energiaszektor, vagy egy ipari szegmens esetleg közlekedési infrastruktúra mûködtetése állami feladatból való el/leadása esetén. Azt még elviseli a társadalom, ha ezekbôl a döntésekbôl kihagyják, de az egészségügyi ellátásban és az oktatásban az állami szerepvállalás módosítása, leépítése, -még ha részleges is- messze nemcsak gazdasági piaci kérdés. A haladással és a társadalmi gazdasági fejlôdéssel is összefüggésben számos pozíció tekintetében az átszervezés nélkülözhetetlen, de csak társadalmi egyetértéssel, a rész és egész összefüggéseinek ismeretében, kiérlelt megértett és elfogadott pozíciók esetében lehet eredményes. Ha nem így van, nem hogy újat teremteni nem tudunk, de a meglévô értékeket is veszélyeztetjük. Ma már ennek dokumentálható jelei vannak. Igen fontos a példamutatás. Az állami feladatokat ellátó kormányzati szereplôk és a politikai elit általános viselkedési megnyilvánulásait a társadalom tagjai idôvel leképezik. Ez nemcsak a nyakkendôs vagy anélküli öltözködésre, a csíkos öltönyre vagy kockás ingre érvényes. Ha bizalmatlan a vezetés általánossá válik a bizalmatlanság. Ha csak az ellenôrzésrôl szólnak a kormányzati intézkedések, sok szervezet beépíti mindennapi tevékenységébe az agyonellenôrzést, minden hivatalt ez a cél orientál. Ha az ügyeskedés átsejlik a vezetôi magatartásban, a gazdaság mikroszereplôi is képesek az elszürkülésre. Ha fennen hirdetjük a nulla toleranciát például a fagylaltárus nyugtaadási kötelezettsége okán, joggal vetôdik fel, hogyan élhetnek gazdasági politikai vezetôk vállalkozásuk által létrehozott (ÁFA visszaigényelt) ingatlanban és használhatnak adómentesen beszerzett eszközöket környezetük, családi életük és mindennapjaik kellemesebbé tétele érdekében. II. Ma már kinyilatkoztatta az egészségügyi kormányzat, hogy fordított sorrendben látott neki az átalakításnak. A forrásteremtéssel és a biztosítási technikák széleskörû társadalmi konszenzussal megalapozott szélesítésével kellett volna kezdeni, nem a szerkezet átalakítással. Mélyen egyetértünk. Persze így sokkal gyorsabb volt a siker. Hiszen az ÁSZ jelentésbôl tudjuk, hogy míg 2006-ban a TB alapok bevételeit a központi költségvetés 964 milliárd forinttal (!) egészítette ki, 2007 elsô félévben az elôzô félévi bázishoz viszonyítva is lényegesen kevesebb volt a kiadás. Tudjuk azt is, hogy a túlköltekezésre hajlamos egészségügyi kasszák egyensúlya csak látszólagos, hiszen a kórházak adósságállománya 54 milliárd forint, a gyógyszerkassza rendbetétele pedig mintegy tízmilliárdjába került a gyógyszertáraknak, húszmilliárdba a lakosságnak és a gyártók negyvenmilliárdot fognak még hozzátenni a profitjukból, ami nem sokáig viselhetô teher. A politikai rendszerváltás lehetôvé tette a piacgazdaság építését, így értelemszerûen megkezdôdött a gazdasági szerkezetátalakítás. Átstrukturálódott a munkaerôpiac, sokan váltak fölöslegessé. Tapasztalatból ismerjük a korábban a mezôgazdasági, feldolgozóipari termelés orientációjú gazdaság által igényelt diplomás és szakmunkás vagy átképezte magát, vagy létminimumon él ma is. Van olyan ismerôsöm, aki kertészmérnöki diplomával és számos szakképesítéssel papírboltot vezet, újságot árul. Most már pedagógus körben is várható ez a jelenség. Óriási pazarlás. Potenciális és tömeges terhet hordoz a gyógyító-megelôzô ellátásra a rendszerváltáskor 50-es éveit taposó, alkotó munkához nem jutó populáció jelentôs része, s ez a kör, azóta csak bôvül. Ma már ez nemcsak egy lehetséges nemkívánatos következménye az átalakításnak, hanem tény, ami nem váratlan és kezelni kell. Ebben a társadalmi környezetben növeljük a lakossági terheket, emeljük a nyugdíjkorhatárt, szervezzük át az egészségügyi ellátó rendszert, gondolkodunk piaci biztosítási versenyrôl és húzzuk össze a köz- és felsôoktatást. Hát nem ellentmondásos ez? Okos dolgok persze mindezek, csak a lassú gondolkodású társadalom nem tud lépést tartani a szárnyaló, a jelent nem, csak a jövôt látó, szakmai kérdésekben is politikai döntéseket hozó államigazgatással. Egyszóval a társadalom lemaradt. Magyarázzák pedig neki, hogy minden érte van (ez mintha a régmúltból ismerôs lenne valamelyest) neki teremtik a jobb jövôt, érje már fel ésszel. Tisztázni kellene végre, hogy ki van kiért? Gyógyszertár a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa Felelôs kiadó: dr. Mikola Bálint Szerkeszti a szerkesztô bizottság: dr. Feller Antal, dr. Herczeg János, Mátyásné Simon Zsuzsa, dr. Mikola Bálint, dr. Samu Antal, Sándor Árpád, Schlégelné Békefi Csilla, dr. Simon Kis Gábor, dr. Varga Imre A MOSZ címe: 1134 Budapest, Huba utca 10. Telefon: ISSN Nyomdai elôkészítés: Recsi István Telefon: Nyomda: Innova 2000 Innovariant Nyomda Hirdetés felvétel: Mezô Gizi 1061 Budapest, Király u. 12. Telefon: , Skype: mezo.gizi Ára: 1000 Ft + 5% ÁFA Gyógyszertár VI. évf. 9. szám 1

2 III. Hangsúlyozzuk, hogy sok a diplomás, nincs szakmunkás, iparos erôsíteni kell a szakképzést. Aki egyetemen akar tanulni, fizessen hozzájárulást. Természetesen van benne részigazság, hiszen a felsôoktatás arányainak átrendezése társadalmi gazdasági igényt is takar. Gondolok itt a természettudományi, egészség-, mûszaki-, társadalom-, közgazdaság és jogtudományi, pedagógiai képzésben résztvevôk arányaira, meg arra, hogy alig találunk már a lakossági kereskedelmi kapcsolatokban jó szakembert. Csakhogy miközben csillapíthatatlan profitéhségünkben minden lehetséges eszközzel preferáljuk a fogyasztói társadalomnak lassan jelképévé váló megaés giga- kereskedelmi centrumokat, ahol a családok eltölthetik már szabadidejüket is, leépítjük a szakmákat. Lassan egy helyen megvehetem a cipôfûzôt és a szmokingot, a sárgarépát és a lazacot, a gémkapcsot és az autót, megnézhetem a gyermekmûsort adó bohócot és hallgathatok Wagnert a hangversenyteremben. Már gyógyulhatok is, miközben logisztikai menedzserek igazítanak el, hogy el ne tévedjek, vagy ki ne hagyjak valamit. Látni is komplett családokat hétvégén bôven, akiknek 2 és 60 év között az a szabadidôs program, hogy elindulnak például az M1-en és mennek 13 kilométert. Vagy az M5-n 12 Km-t, vagy az M3-n 14 Km-t Itt bizony hiába keressük a rövidárust, az úri szabót, a tv szervízt de az üvegest, a kárpitost, az asztalost és a cipészt sem találjuk. Pedig kevés van belôlük, ôket kell képezni, nekik kell teret adni, ôk, a gyakorlati pályán érvényesülést keresô nemzeti kisiparosok, szolgáltatók, kereskedôk adnák majd a polgári középosztály stabil gerincét. Így volt ez annakidején Angliában, a Hanza-városokban, Németalföldön és az északi államokban is. Itt tudna hatékony lenni az állami beavatkozás. Gyermekkoromban azt mondták a szüleim, hogy azért van a kisdobos gyûlés vasárnap délelôtt, hogy ne tudjunk elmenni a kilences diákmisére, hátha már a hatoshoz nem is lesz kedvünk. Most hogy van ez??? Bevásárolni hét közben kell a lakóhelyhez közeli, hazai vállalkozásban mûködtetett kereskedelemben. A vasárnap a családé. Sétálni, kávézni és fagylaltozni, a gyermeket bicikliztetni vagy tolni a korzón kell. A szabadidôs, kulturális program eltöltésére nem a multik által mûködtetett vasbetongerendás lapostetôs mûszaki csoda való. Hiányzik a harmónia. I/c. Hangsúlyozzuk, hogy mindent megteszünk a társadalmi beilleszkedési problémákkal küszködôkért, hogy újra hasznossá váljanak és kiteljesedett életet éljenek. Tudjuk ugyanis, hogy ez a státus nemcsak az antidepresszánsok forgalmát lendíti fel, hanem komoly organikus elváltozásoknak, betegségeknek a melegágya. Tudjuk, hogy a társadalomnak ez a része generalizált spirálba kerülve a nem létezô szociális hálón fog elôbb utóbb fennakadni, miután háló nincs, leszakad. De ki közvetíti feléjük a gyógyító módokat, az egészséges életviteli mintákat, ha nem férnek hozzá az egészségügyi szolgáltatáshoz, s kiszervezzük alóluk a mankót. Úgy gondolom, egyetértünk abban, hogy nem jó irányban változik a társadalom egészségi állapota. Legfrissebb adatok szerint nô a csecsemôhalálozás, az euroatlanti térséghez viszonyítva jócskán lemaradunk a születéskor várható élettartam növekedési ütemében, de az életminôség és a mentálhygiéniai színvonal is sok kívánnivalót hagy maga után. Magas és rohamosan növekszik a szociálisan leszakadók aránya a társadalomban, miközben rendkívül alacsony a reprodukciós ráta. Ebben a helyzetben meglátásom szerint az egészségügyi ellátó rendszernek most nem arra kell berendezkedni, hogy egyre magasabb szintû ellátásért és szolgáltatásért versenyeztesse a befektetôket, s piaci biztosításban gondolkodjon. Ha csak profitot akarunk termelni, akkor tévedek, akkor ez egy gyümölcsözô út. De ha egészséges és alkotni kész társadalmat akarok, aki majd félti helyreállított egészségét, gondoskodni tud öregjeirôl, gyermekeirôl, és idôvel tömegesen áldozni fog a színvonalasabb ellátásért akkor elôbb a rossz irányokat meg kell fordítani, életviteli mintákat kell sulykolni, szûrni kell a népbetegségeket, és munkahelyeket kell teremteni. Ezt hívják tervezett humánerôforrás fejlesztésnek. Ehhez a folyamathoz viszont nélkülözhetetlen a hivatását szeretô, értelmiségiként társadalmi felelôsséget vállaló diplomás. Az a diplomás, aki most fizet az oktatásért (vagy helyette a család vállalja ezt), aki alól kihúzták a rezidensképzés lehetôségét, aki súlyos összegekért tud szakképesítést szerezni, s mindez a tehervállalás alig tart tovább tíz-tizenkét évnél. Utána viszont éhbérért bátran dolgozhat napi tizennyolc órát, például háziorvosként. Hát ehhez nagy nagy hivatástudat kell, vagy komoly hit abban, hogy akik ezt szervezték, elôbb utóbb eltûnnek a színrôl. Profitábilis szempontból, hosszabb távon is lényegesen jobb egy szélesebb piac kiszolgálása, mint egy jelenleg szûk réteget internetes kórházi ágyon modern képalkotó diagnosztikával naponta térképezni és jó pénzért, jövedelmezô biztosítási technikák mellett csúcstechnológiával kezelni. Bár ez a módszer hozza a gyorsabb tôkemegtérülést (ismerôs ugye a ritka forint és a sûrû fillér esete), jóllehet társadalmi szintû hatékonysága elenyészô. De miért és kinek olyan sürgôs ez a tempó? II/c. A gyógyszerészi szervezetek közel fél éve dolgoznak a magasabb szintû érdekérvényesítés lehetôségének megvalósításáért. Majdhogynem romokból kell építkeznünk, egyelôre csak az van meg tárgyiasult formában, amit megteremtettünk. A versenyszellem megerôszakolta a gyógyszerellátásban már kialakulóban levô harmóniát. Ahogyan a társadalom együttmûködése ki lett kapcsolva a társadalmi gazdasági makro kérdések átformálásában, ugyanúgy mi sem tudtuk érdemben befolyásolni sem a szakmai, sem a politikai döntéshozatalt. Megkezdôdött egy belsô programegyeztetés, ami a gyógyszerészet távolba mutató jövôképét vázolja fel horizonton, s körvonalazza az ahhoz vezetô utakat. A referencia szakterületek meghatározása terén és azok korrekt felvállalásában van még számos tennivalónk. Továbbiakban is úgy gondolom, hogy markánsan meg kell fogalmazni az érdekérvényesítô mezôket és fehéren feketén felosztani a terepet. A harmóniát nem abban kell megteremteni, hogy mindenki együtt végez mindent, hanem az egyes specifikációk közötti folyamatos egyeztetésben. A tudományos reprezentáció gondozza a képzés, szakképzés igen nehéz és igen veszélyes állapotban lévô szakterületét, hiszen ez a szürkeállomány fenntartás és fejlesztés záloga. A köztestület a gyógyszerészi kompetenciák visszaállítása, a jogok, lehetôségek és kötelezettségek nagyon összekuszált triádját építse. A MOSZ a továbbiakban is a gyógyszertárak szakmai és gazdasági mûködtetésével összefüggô területre fókuszál, megerôsítve a korábbi célkitûzést, a gyógyszertárak egészségcentrummá fejlesztését. Meggyôzôdésem, hogyha nem tudunk hatékony és azonnali megoldást a gyógyszerellátásban való nemzeti tulajdonosi szerepünk stabilizálására, a jövôkép a horizonton marad. Felvetítve. Ebben a kérdésben kötelezô a folyamatos kapcsolat és az együttgondolkodás, a harmonizáció. III/.c. A MOSZ június 6-án meghirdette dinamizációs programját. Az építkezés folyik. A márciusi Alapszabály módosításnak is köszönhetôen hihetetlen méretû a tagbôvülés. Feltártuk az elmúlt közel fél esztendôs regressziós károkat, lesújtó a helyzet. Olyan mértékû forráscsökkenés bekövetkezését regisztráltuk, ami eddig közel félszáz patika elvesztését jelzi a nemzeti szakmai tulajdonosi körbôl. Megkezdtük a tárgyalásokat a patikák, a gyártók és a lakosság adakozásából létrejött gyógyszerbüdzsé szufficit egy részének visszaszerzésére. Úgy gondoljuk, ha ebbôl a megtakarításból a Mentôszolgálat jogos akut gondjainak megsegítésére lehet fordítani, a közvetlen lakossági gyógyszerellátás sem érdemtelenül számít a visszapótlásra. A becsatornázás megkezdôdött. Számítunk arra, hogy az év hátralévô részében megnyílnak azok a gyógyszertárak, amelyek a megváltozott jogi környezettel élve részt kérnek a gyógyszer kiskereskedelembôl. A velük való kapcsolat kiépítésére is felkészültünk. Nem látjuk értelmét az ellenpontozásnak. Nem kívánjuk az egykori rossz artikulációjú jogelôd nélküli és privatizált gyógyszertárak közötti feszültségek reinkarnációját. Szakmai építkezésünk rendkívül népszerû a gyógyszerészek körében, egyelôre töretlen ívû, de a gazdasági stabilitás tartós elvesztése veszélyezteti a gyógyszerterápia menedzsment programot is. (Folytatjuk!) Dr. Mikola Bálint 2 Gyógyszertár VI. évf. 9. szám

3 Beszámoló a FIP 67. Kongresszusáról Kína Peking A FIP évi sorrendben 67. kongreszszusát globalizálódó világunk legdinamikusabban fejlôdô országának fôvárosában, a Kínai Népköztársaságban, Pekingben tartotta. A jövô évi olimpiai játékokra lázasan készülôdô fôvárost csak a leg -ek jelzôjével lehet jellemezni. Félelmetes az a fejlôdési ütem, amivel lépten, nyomon találkozhatunk. A látottak alapján elmondható, hogy már a jelenlegi készültségi fokával is a világvárosi jelzôt méltán viselô Pekingben fogják megrendezni az újkori olimpiai játékok egyik legemlékezetesebbjét. A jövô évi programokat talán egyedül szabad szemmel is jól látható és érezhetô beárnyékoló probléma a város légszennyezettsége, amelyen több millió Eurós befektetésekkel próbálnak segíteni (többek között ezt a célt szolgálja, hogy minden lakosnak egy fát kell ültetnie). Az elôzôektôl eltekintve mind a sportlétesítmények, mind az infrastruktúra, az üzletek, lakóházak, parkok, turista látványosságok stb. területén félelmetes léptékû építkezést tapasztaltunk. A nyári játékok kezdetére januártól új beruházásba már nem kezdenek, csak a már megkezdetteket fejezik be Peking egy igazi modern világváros képét fogja mutatni. A FIP konferencia fô témája Anekdotától az evidenciáig A betegek legmegfelelôbb gyógyszerhasználata a gyógyszerészek segítségével címet viselte. A konferencia megnyitójára a kínai parlamentben (Great People's Hall) példátlan biztonsági intézkedések közepette került sor. Az ünnepélyes megnyitó kiemelkedô magyar vonatkozású eseménye volt, hogy Dr. Vincze Zoltán professzor a gyógyszerészeti gyakorlat területén végzett munkásságának elismeréseként a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság ajánlását elfogadva FIP életmû díjat kapott. A megnyitót az üdvözléseket, köszöntôket és kitüntetéseket követôen egy fergeteges folklór program zárta. (Ezen a napon kínai és magyar zászlókkal volt fellobogózva a Tiananmen tér is a magyar miniszterelnöki látogatás tiszteletére.) A szakmai programok, a Pre-Satellite Workshop-oknak köszönhetôen már a megnyitót megelôzôen megkezdôdtek. A közvetlen lakossági gyógyszerellátás területéhez kötôdô továbbképzô programok egyrészt a biztonságos gyógyszerelés stratégiájával, másrészt egy fórum keretein belül a gyógyszerészi gyakorlat megújításával foglalkoztak. A konferencia programjainak sorában a különbözô speciális csoportok és szekciók sokoldalúan foglalkoztak a gyógyszerészeti tudományok és a gyakorlat aktualitásaival. A közforgalmú gyógyszerészetet érintô kérdések közül a teljesség igénye nélkül a következô témák kerültek górcsô alá: gyógyszerészi gondozás gyógyszeres terápia menedzsment egészségfejlesztés, a bizonyítékokon alapuló gyógyszerészet, gyógyszertári szolgáltatások bevezetése, elterjesztése, fejlesztése, stb; a családi gyógyszerészet, gyógyszerellátás és környezetvédelem, tradicionális kínai gyógyszerészet, a betegek biztonságos és hatékony gyógyszerelése, tájékoztatása, stb; a gyógyszerész szakma jövôjével kapcsolatos kérdések, stb. A konferenciát egy elsôsorban a kínai tradicionális és generikus gyógyszeripart, valamint a gyógyszerészeti kiadványokat és szakmai szervezeteket, stb. bemutató kiállítás színesítette. A meghitt, fesztelen személyes találkozások és beszélgetések színteréül szolgáló lehetôségek közül a szekció-vacsorák és a Kínai Nagy Falnál megrendezett búcsú party tette még emlékezetesebbé a konferenciát Dr. Samu Antal MOSZ alelnök Magángyógyszerészek Országos Szövetsége Alapítva Közlemény Prof. Dr. Vincze Zoltán Életmûdíjat kapott a Nemzetközi Gyógyszerész Szövetségtôl Peking szeptember 02. A FIP Praktizáló Gyógyszerész Bizottsága a Gyógyszerészi Praxis Életmûdíjat adományozta Vincze Zoltán egyetemi tanárnak. Ez az elismerés azoknak jár, akik kiemelkedô módon járultak hozzá a gyógyszerészi gyakorlat világméretû elôrehaladásához, fejlôdéséhez. Prof Dr. Vincze Zoltán 1966-ban szerzett diplomát a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Gyógyszerésztudományi Karán. Pályája során mindvégig szoros kapcsolatban maradt az egyetemi oktatással. A Gyógyszerügyi Szervezési Intézethez kötôdik pályafutása, melynek 1992-tôl professzora és igazgatója volt közötti idôszakban kari dékánként vezette a gyógyszerészoktatást. Kutató és oktató tevékenysége kiterjedt a gyógyszerügyi szervezés, a farmakoökonómia és a klinikai gyógyszerészet területére is. Ezekben a témákban számos publikációt és tankönyvet írt. Elhivatottan dolgozott a Magyar Gyógyszerészeti Társaságban, ahol ig fôtitkár, majd elnök, ezt követôen jelenleg is tiszteletbeli elnök tisztségeket töltött be között a FIP alelnökeként részt vállalt az EuroPharm Fórum megalakításában, amelynek elsô alelnöki funkcióját töltötte be idôszakban. A lengyel és a szlovák gyógyszerészeti társaságok nemzetközi munkásságának elismeréseként tiszteletbeli tagjuknak választották. Vincze professzor sokat tett a gyógyszerészi hivatás formálásáért, szoros munkakapcsolatot tartott fenn a gyógyszerellátásban dolgozó kollegákkal is. A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége ezt a tevékenységét ismerte el akkor, amikor 2003-ban neki ítélte a Gyógyszerészetért MOSZ Életmûdíjat. Vincze profeszszor ma is részt vesz a gyakorló gyógyszerészet napi problémáinak megoldásában. Életmûdíjasként rendszeres résztvevôje a Szövetség szakmai rendezvényeinek, a Gyógyszerészek Országos Kongresszusa nemzetközi és hazai fórumainak. A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége ôszintén gratulál Prof. Dr. Vincze Zoltánnak a legmagasabb szintû szakmai elismeréshez. További gyógyszerészi tevékenységéhez sikereket, magánéletéhez nyugalmat kívánunk. Dr. Mikola Bálint elnök Gyógyszertár VI. évf. 9. szám 3

4

5 Megalakult a Gyógyszerészi Gondozás Szakmai Bizottsága A címben jelzett bizottságot a Magyar Gyógyszerészi Kamara kezdeményezésére az MGYK, az MGYT és a MOSZ hozta létre. A bizottság létrehozását az indokolta, hogy mindhárom szervezet jelentôs erôfeszítéseket tesz a gyógyszerészi gondozás meghonosításáért, minél szélesebb körû szakmai, társadalmi és politikai elfogadtatásáért. Az MGYK a hypertonia-gondozást kezdte el, az MGYT az öngyógyítás-öngyógyszerelés, a MOSZ a diabetes-gondozás területén végez eredményes modellkísérleteket. A három szervezet, illetve a szervezetekben a gyógyszerészi gondozásért felelôs személyek közötti együttmûködés azonban eddig csupán korlátozott volt, miközben a programhonosítás olyan fázisába érkeztünk, amely összehangolt cselekvést igényel. Különös aktualitást ad az együttmûködésnek, hogy a gyógyszerészi kompetencia erôsítésének egyik meghatározó eleme lehet a gyógyszerészi gondozás, ennek azonban elôfeltétele az egységes módszertanra alapozott gyakorlat és a széleskörû alkalmazás. Az MGYK felkérésére mindhárom szervezet két-két tagot delegált a bizottságba. Az MGYK dr. Szabó Sándort és dr. Dobson Szabolcsot, az MGYT dr. Soós Gyöngyvért és Bánkuti Pétert, a MOSZ dr. Samu Antalt és dr. Hankó Balázst. A szervezetközi bizottság alakuló ülésére augusztus 23-án került sor, melyen részt vett Horváth Tamás MGYK elnök és Hankó Zoltán MGYK alelnök. A bizottság a Gyógyszerészi Gondozás Szakmai Bizottsága (GYGSZB) nevet vette fel. Döntés született arról, hogy a bizottság elnökét félévenként rotációs elv alapján választják (az elsô elnök dr. Samu Antal, ôt követi dr. Szabó Sándor, majd dr. Soós Gyöngyvér), a bizottság titkára dr. Hankó Balázs lett. Az MGYK az operatív teendôk elvégzéséhez Paczulák Edina személyében nyújt segítséget. Az alakuló ülésen a bizottságot létrehozó szervezetek elvárásainak figyelembe vételével döntés született a GYGSZB fô feladatairól, melyek közül a legfontosabbak az alábbiak: az elért gyógyszerészi gondozási eredmények (Gyógyszerészi Diabetes Prevenció Programja, Magas Vérnyomás Pilot Gyógyszerészi Gondozási vizsgálat, Öngyógyszerelés) közös értékelése, a programok eredményességének szakmai és költséghatékonysági elemzésekkel való alátámasztása, a gyógyszerészi gondozási szolgáltatások egységes módszertanának kidolgozása, a további gyógyszerészi gondozási programok harmonizációja és közös támogatása, a gyógyszerészi gondozás tömegesítésének elôkészítése, hogy minden gyógyszertár végezhessen gyógyszerészi gondozást, az engedélyezési (akkreditálási) és ellenôrzési gyakorlatra, valamint a részletes jogi szabályozásra vonatkozó részletek kimunkálása és a kodifikáció kezdeményezéséhez szükséges szakmai háttér biztosítása, az összehangolt és költségtakarékos továbbképzések biztosítása, a gyógyszerészi gondozás orvosszakmai, társadalmi és politikai elfogadottságának a növelése, a gyógyszerészi gondozás finanszírozásának rendezéséhez szükséges szakmai háttér biztosítása. Az elkövetkezendô félév meghatározó jelentôséggel bír a gyógyszerészi szakma jövôjét illetôen, ezért a Bizottságnak operatívan kell dolgoznia, hogy a meglévô eredmények értékelése és a módszertan tisztázása alapján kimunkálható legyen a jogi szabályozás. Alakuló ülésén a Bizottság döntött arról is, hogy a Magyar Hipertónia Társaságtól érkezett felkérés alapján az elsô közösen szervezendô program a metabolikus szindróma-kardiovaszkuláris prevenció területén indul el. Dr. Hankó Balázs Állás, lakással Gyógyszerész munkatársat (házaspárt is) keres a lajosmizsei székhelyû, 1991-ben alapított Familia Patika, azonnali belépéssel. A munkakör ellátásához új, 2 szoba összkomfortos (54 nm) lakást biztosítunk a gyógyszertár épületében. ( vagy ) Dr. Mikola Bálint Gyógyszertár VI. évf. 9. szám 5

6 Okozhat-e az állam kárt hatósági árszabályozással? A Törvény 55. (3) bekezdésében elôírja, hogy a gyógyszertár a közfinanszírozásban részesülô gyógyszerek kiszolgáltatása során legfeljebb az egészségbiztosítási szerv által a támogatás alapjául elfogadott ár és a támogatási összeg különbözeteként meghatározott térítési díj összegét számíthatja fel a gyógyszer kiadása során. Az árak megállapításáról szóló évi LXXXVII. törvény 7. (1) bekezdésének rendelkezése alapján a B) mellékletében megjelölt humán célú, a járóbeteg-ellátás keretében társadalombiztosítási támogatással forgalmazható gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök kereskedelmi árrésére vonatkozóan az egészségbiztosításért felelôs miniszter megállapítja a legmagasabb árat, mint hatósági árat. Piacnyitás a patikapiacon 2007-tôl címszóval jelezték azokat a változtatásokat, amelyek döntôen a Gazdasági Versenyhivatal által évben javasolt szabályozási modellre épülnek és azon a meggyôzôdésen alapulnak, hogy az egészségügy is egy a szolgáltatási piacok közül, melynek megvannak ugyan a sajátosságai, de a piaci törvények itt is érvényesülnek. A de gustibus non est disputandum analógiájaként elmondhatjuk más meggyôzôdését tiszteletben tartva hogy a társadalmi létben többnyire nincsenek egyedül üdvözítô megoldások. Utalhatunk itt a 677/B/1995. AB határozat megállapításaira, melyek szerint a gyógyszerészeti tevékenység területén a vállalkozáshoz való jog és a versenyszabadság korlátozásának megvan a megfelelô súlyú alkotmányos indoka: az egészségügyi intézmények és az orvosi ellátás mûködéséhez kapcsolódóan a gyógyszerforgalom biztonságának, a gyógyszerellátás szakmai színvonalának, stabilitásának állami garantálása. A lehetô legmagasabb szintû testi és lelki egészséghez való alkotmányos jog és a versenyszabadság államcél ütközése esetén felelôsség meghatározni azt, hogy az adott esetben melyik érvényesüljön elsôdlegesen, illetve milyen mértékben érvényesüljön az egyik vagy a másik a köz- és magánérdekek szövevényében. Ha azonban a évi XCVIII. törvény (a továbbiakban: Törvény) jelenleg hatályos szabályozása a piac prioritásán alapul, úgy a hatósági árszabályozás megvalósulása anomáliát jelent a piacgazdaság mûködésében. A társadalombiztosítási támogatással rendelhetô gyógyszerek kereskedelmi árrésérôl szóló 5/2007. (I. 24.) EüM rendelet 1. (1) és 2. (2) bekezdése a nagykereskedelmi eladási ár függvényében határozza meg a közforgalmú gyógyszertárban, fiókgyógyszertárban, intézeti gyógyszertárban, valamint kézigyógyszertár keretében érvényesíthetô, és a forgalomba hozatali engedéllyel rendelkezô gyógyszerek esetében degresszív jellegû, legmagasabb gyógyszer kiskereskedelmi árrést. A törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítô tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 53/2006. (XII. 28.) EüM rendelettel módosított 32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet IV. részébe és 5. számú mellékletébe foglalt támogatási szabályok alkalmazása következtében a gyógyszertárak gyógyszerkészleteiket a évben az OEP honlapján havonta közzétételre kerülô, az elôzôleg közölteknél alacsonyabb új bruttó fogyasztói árak figyelembevételével kötelesek értékesíteni. Ennek eredménye egy folyamatos, készletleértékelésbôl adódó veszteség, amelyet nem a piac szabályozó szerepe, hanem az állam intézkedései, beavatkozása okoznak a gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozás formájában mûködô gyógyszer kiskereskedelmi egységek gazdálkodásában. Emiatt felmerül az állam kártalanítási felelôsségének megállapítására és kártalanítási igény érvényesítésére irányuló eljárás szükségessége, mert az esetenként még a korábbi beszerzési áraknál is alacsonyabb áron történô értékesítés állami kényszere és a csökkenô árrés-tömeg együttes hatása a mûködési költségek fedezetének elvonását jelenti. Dr. Hardicsay Sándor 6 Gyógyszertár VI. évf. 9. szám

7 Az alábbiakban közöljük a MOSZ Egészségügyi Minisztérium részére küldött levelét A MOSZ június 6.-i Országos Választmányi ülését követôen áttekintette és elemezte a hazai gyógyszerellátás helyzetét. Megállapította, hogy a év decemberben, az egészségügyi- és a gyógyszerellátás átalakítását meghatározó, valamint a gyógyszergazdaságossági kérdéseket tárgyaló törvények alapvetô változásokat generáltak a közvetlen lakossági gyógyszerellátás területén. Korábbi véleményünkkel összhangban az egyes gyógyszerek gyógyszertáron kívüli forgalmazására tett intézkedések továbbra sem indokoltak és nem is váltották be a hozzáfûzött reményeket. Nem oldódott meg a sürgôsségi gyógyszerellátás helyzetének évek óta halogatott rendezése, és -felmérések tanúsítják- nem fokozódott a lakosság általános elégedettségi szintje sem. A gyógyszerellátás liberalizációja, a gyógyszertárak létesítési korlátjainak feloldása úgyszintén nem hozta meg a kormányzat által elvárt sikert. Kilenc hónap távlatában minimális a létesítési kezdeményezés. Ahol eddig forgalmi csomópontban új gyógyszertárat létesítettek, azoknak mûködési tapasztalatai sem szakmai sem gazdasági eredményeket nem igazolnak. Professzionális pénzügyi/gazdasági szakértôkkel való számítások tanúsítják, hogy a gyógyszertár-létesítés, mint befektetôi tevékenység, a pénzügyi szektorban elvárt öt év helyett több mint tízéves megtérülési mutatóval kalkulálható. Kivéve természetesen akkor, ha a létesítésekkel azonos, vagy magasabb számú, azonos populációt ellátó szolgáltató felszámolásával jár együtt. Reméljük viszont, hogy nem ez tükrözi a kormányzati szándékot. Jóllehet a továbbiakban közel kétszáz új közforgalmú gyógyszertár megnyitása várható, egyes sporadikus kivételektôl eltekintve nem igazolható sem az ellátás bôvítésére, sem a hozzáférhetôség javítására ígért kezdeményezôi szándék. A gyógyszertárak számának bôvítése az adminisztrációs tehernövekedéssel párosulva olyan szaklétszám ellátási hiátusokat generált, ami egyértelmûen ellátást veszélyeztetô pozíciót teremtett. Forrásoldali hiányok miatt a gyógyszertárakat mûködtetô kis- és mikro- vállalkozások munkaerô-piaci súlya nem vethetô össze a más, gyógyszerészeket foglalkoztató konglomerátumokkal, multinacionális cégekkel. A gyógyszer-gazdaságossági törvény peremén született intézkedések hatására a gyógyszertárak forgalomcsökkenése több mint 35%-os visszaesést mutat, ami közel 15%-os árréstömeg veszteséget eredményezve jelenleg a évi szintet közelíti meg. A 2007/2003 évre számított vállalkozói terhelésnövekedés ezzel szemben meghaladja az 50%-ot. Mindezekkel is összefüggésben az elmúlt hónapokban közel ötven gyógyszertár vált olyan mértékben veszteségessé, hogy szállítói tartozás fejében tulajdonosváltási kezdeményezések vannak folyamatban. Ezt a tendenciát a folyamatos ár- és támogatásváltozások és az ezzel kapcsolatos hektikus finanszírozási problémák jelentôsen felerôsítik. A két pozíció eredôjét tekintve megállapítható, hogy a gyógyszerellátás jelenleg lényegesen kedvezôtlenebb helyzetben van, mint a struktúra átalakítás és a gyógyszer-gazdaságossági intézkedések elôtti idôszakban. Jóllehet a gyógyszer-támogatási büdzsé szufficites, ezt azonban a mintegy 10 milliárdos gyógyszertári árrés-tömeg csökkenés, a 20 milliárdos lakossági teheremelkedés és a 40 milliárdos gyártói befizetések hatására (Dr. Reform Fórum Molnár L.) sikerült átmenetileg elérni. Összességében az eredmény instabil, és messze nem áll arányban a kedvezôtlen következményekkel. Mint ismeretes a gyógyszerellátás, mint szakfeladat az elmúlt évek során közös kormányzati, politikai, társadalmi és orvosszakmai egyetértésben kidolgozott fejlesztési koncepció szerint túlmutat a gyógyszer-kiszolgáltatási feladatkörön. A gyógyszerészbeteg találkozások száma és az európai gyakorlatban sokfelé ismert, erre épített gyógyszeres terápia menedzsment, a szûrési gondozási tevékenység szaklétszám és gazdaságigényes feladat. Eredményessége egészségnyereségben és költségvetési megtakarításban is mérhetô. Már nem arról van szó csupán, hogy az ezirányú korszerû és folyamatban lévô szakmai fejlesztések esetleg lefékezôdnek, hanem meglátásunk szerint a közvetlen gyógyszerellátás biztonsága is csorbát szenvedhet. Mindezekre figyelemmel a MOSZ feltárja azokat a gyógyszerellátással összefüggésbe hozható, gazdasági eredményt termelô tevékenységeket és lehetôségeket, amelyek a gyógyszertári vállalkozások forrásoldalát erôsíteni képesek. Ezzel összefüggésben kezdeményezzük az 1993-ban bevezetett és azóta érdemi valorizálás nélkül alkalmazott degresszív árrés rendelet módosítását. Hivatkozott rendelet alkalmazását annak a büdzsé megtakarítása irányában várható hatásait bevezetésekor is vitattuk (ld. Gyógyszertár 2007/07-08.). Az eltelt idôszakban viszont olyan mértékû változások következtek be a gyógyszerek árképzése és a forgalom összetétel arányaiban, amelyek a korábbi árrés-képzési elvek jelenlegi alkalmazhatóságát ellehetetlenítik. A gyakori árváltozások, a termelôi ártól való kétszeres eltérítés, a generikus program tapasztalatai és a hatóanyag fixesítés jelenlegi gyakorlata számos esetben gazdaságilag is irracionális döntéseket eredményez mind a gyógyszerek rendelésében, mind felhasználásuk terén. A évi gyógyszercsoportonként és forgalmi sávonként teljesített gyógyszerforgalmat alapul véve, a évi forgalom összetétel-változást elemezve és a trendek alapján prognosztizálva, javasoljuk a lineáris árrés visszaállítását és annak limitje forgalomarányos min. 27%-ban való megállapítását. Ezzel összefüggésben hivatkozunk a gazdasági évet értékelô ÁSZ jelentésben foglalt általános hazai kiskereskedelmi minimális 30-35% -os realizált árrésre, amelyet a KSH adatszolgáltatása is megerôsít. Nem hisszük, hogy bizonyításra szorul a gyógyszerellátás szellemi és tárgyi eszközigényességének fölénye a kiskereskedelem egyéb szektorainak viszonylatában. Kérjük javaslatunk szíves fogadását és lehetôséget a közös megoldásra. Bízunk abban, hogy az egészségügyi kormányzat számára is fontos az alapellátás markáns részét képezô gyógyszerellátás kondícióinak megôrzése, a hazai vállalkozások fennmaradása. Tisztelettel: Dr. Mikola Bálint elnök Gyógyszertár VI. évf. 9. szám 7

Gyógyszertár. Barátsággal: Dr. Mikola Bálint. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa. Felelôs kiadó: dr.

Gyógyszertár. Barátsággal: Dr. Mikola Bálint. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa. Felelôs kiadó: dr. Ismét eltelt egy esztendô. Megpróbáltattunk, és nem találtattunk könnyûnek. Terhünk számtalan volt, de felemelt fejjel és eltökélten álltuk a viharokat. Az Ádvent, a várakozás áttekintésre ösztönöz, az

Részletesebben

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa Tartalom Szemléletváltás az egészségpolitikában I. rész......... Dr. Mikola István 2 Beszámoló a MOSZ GYOK XX-ról II. rész........... Dr. Mikola Bálint 5 Aktuális MOSZ vélemény a Gyftv. módosításról....................

Részletesebben

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. XII. évf. 1. szám 2013. január

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. XII. évf. 1. szám 2013. január Magángyógyszerészek Országos Szövetsége XII. évf. 1. szám 2013. január Magángyógyszerészek Országos Szövetsége Missziós nyilatkozat A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége 1991-ben a gyógyszerészek civil

Részletesebben

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa Tartalom Aktuális Amit a Széll Kálmán Tervrôl és összefüggéseirôl tudni kell................... 2 Év Gyógyszerésze pályázat...................................... 5 Ülésezett a Magyar Gyógyszerügyi Egyeztetô

Részletesebben

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa ISSN 1588-8231

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa ISSN 1588-8231 Tartalom Újévi köszöntő................................................ 2 Tanulmány A gyógyszerügy 4 M modellje..................................... 3 Napirenden Kedvenc Patikám 2011........................................

Részletesebben

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa Tartalom Helyzet van!.................................................. 2 Aktuális MOSZ a Széll Kálmán Tervrôl I...................................... 3 MOSZ a Széll Kálmán Tervrôl II.....................................

Részletesebben

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. III. évf. 1. szám 2004. január

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. III. évf. 1. szám 2004. január Magángyógyszerészek Országos Szövetsége III. évf. 1. szám 2004. január Magángyógyszerészek Országos Szövetsége Missziós nyilatkozat A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége 1991-ben a gyógyszerészek civil

Részletesebben

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. XII. évf. 2. szám 2013. február

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. XII. évf. 2. szám 2013. február Magángyógyszerészek Országos Szövetsége XII. évf. 2. szám 2013. február Magángyógyszerészek Országos Szövetsége Missziós nyilatkozat A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége 1991-ben a gyógyszerészek

Részletesebben

A feladat adott. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa

A feladat adott. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa A feladat adott Szokatlan érzés a Gyógyszertárba vezércikket írni úgy, hogy a számítógép klaviatúrája fölé nem a MOSZ egyik vezetôjeként, hanem a kamara tisztségviselôjeként hajol e sorok írója. Szokatlan

Részletesebben

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa Tartalom MOSZ elnöki beszámoló.......................................... 2 MOSZ választások 2011......................................... 3 Aktuális A MOSZ Gyógyszertár-mûködtetés 2011 konferenciája Záródokumentuma..................................

Részletesebben

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. III. évf. 5. szám 2004. május

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. III. évf. 5. szám 2004. május Magángyógyszerészek Országos Szövetsége III. évf. 5. szám 2004. május Béres Alkotmánybírósági döntés után, a gyógyszerpiaci rendtartásról szóló tervezet vitájának kezdetén A gyógyszerellátási piac racionális

Részletesebben

Gyógyszertár. MAGÁNGYÓGYSZERÉSZEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE Alapítva: 1991. XIV. évf. 1. szám 2015. január PHARMA PRAXIS

Gyógyszertár. MAGÁNGYÓGYSZERÉSZEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE Alapítva: 1991. XIV. évf. 1. szám 2015. január PHARMA PRAXIS Gyógyszertár XIV. évf. 1. szám 2015. január PHARMA PRAXIS A diszlipidémia kezelésének új lehetőségei - 2. rész RENDEZVÉNY Hivatásfejlesztés és érdekképviselet Beszámoló a Gyógyszerészek Országos Kongresszusáról

Részletesebben

Gyógyszertár. Vette a lapot? Beszámoló a GYOK 2014-ről. MAGÁNGYÓGYSZERÉSZEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE Alapítva: 1991

Gyógyszertár. Vette a lapot? Beszámoló a GYOK 2014-ről. MAGÁNGYÓGYSZERÉSZEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE Alapítva: 1991 Gyógyszertár XIII. évf. 11-12. szám 201. november-december Vette a lapot? Beszámoló a GYOK 201-ről PHARMA PRAXIS A diszlipidémia kezelésének új lehetőségei - 2. rész RENDEZVÉNY Hivatásfejlesztés és érdekképviselet

Részletesebben

Az egészségügy humán erőforrás stratégiája Munkapéldány

Az egészségügy humán erőforrás stratégiája Munkapéldány 2010. Az egészségügy humán erőforrás stratégiája Munkapéldány Vízvári László Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet 2010.02.03. 1 Szerkesztette: Vízvári László Gyetvai Györgyi A 2008-as anyagot

Részletesebben

Gyógyszertár. Hol vagytok, fiatalok? MAGÁNGYÓGYSZERÉSZEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE Alapítva: 1991. (14-16. oldal) XIII. évf. 9. szám 2014.

Gyógyszertár. Hol vagytok, fiatalok? MAGÁNGYÓGYSZERÉSZEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE Alapítva: 1991. (14-16. oldal) XIII. évf. 9. szám 2014. Gyógyszertár XIII. évf. 9. szám 2014. szeptember RENDEZVÉNY A 2014. évi Gyógyszerészek Országos Kongresszusa programja PHARMA PRAXIS Mindig magasabbra A gyógyszerészi gondozás pilot programjának indulásáról

Részletesebben

A magyar egészségügyi szolgáltatások nyújtásának jogi szabályozása

A magyar egészségügyi szolgáltatások nyújtásának jogi szabályozása A magyar egészségügyi szolgáltatások nyújtásának jogi szabályozása Doktori értekezés Írta: dr. HOMICSKÓ ÁRPÁD OLIVÉR Témavezető: PROF. DR. HAJDÚ JÓZSEF Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar

Részletesebben

Jelentés Magyarország Felülvizsgált Nemzeti Lisszaboni Akcióprogramjának végrehajtásáról

Jelentés Magyarország Felülvizsgált Nemzeti Lisszaboni Akcióprogramjának végrehajtásáról MAGYARORSZÁG Jelentés Magyarország Felülvizsgált Nemzeti Lisszaboni Akcióprogramjának végrehajtásáról 2007. október Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 3 2. Makrogazdaság... 6 A makrogazdasági stabilitást támogató

Részletesebben

MUNKAFÜZET 2. NÉHÁNY GONDOLAT A MAGYAR 2004. ÁPRILIS EGÉSZSÉGÜGY REFORMJÁHOZ LEPP-GAZDAG ANIKÓ:

MUNKAFÜZET 2. NÉHÁNY GONDOLAT A MAGYAR 2004. ÁPRILIS EGÉSZSÉGÜGY REFORMJÁHOZ LEPP-GAZDAG ANIKÓ: MUNKAFÜZET 2. LEPP-GAZDAG ANIKÓ: NÉHÁNY GONDOLAT A MAGYAR EGÉSZSÉGÜGY REFORMJÁHOZ 2004. ÁPRILIS a legjobb, amit valamiről emberileg elmondani lehet, hogy meg kell azt reformálni, mert ez azt jelenti, hogy

Részletesebben

a Hungaropharma Zrt. információs lapja www.hungaropharma.hu Megfelelni a kor iparági követelményeinek: korszerűbb, hatékonyabb rendelésfelvétel

a Hungaropharma Zrt. információs lapja www.hungaropharma.hu Megfelelni a kor iparági követelményeinek: korszerűbb, hatékonyabb rendelésfelvétel a Hungaropharma Zrt. információs lapja www.hungaropharma.hu XX. évf. 2012/5.sz. Megfelelni a jövő kihívásainak beszélgetés dr. Feller Antallal, a gyógyszerpiac jelenlegi helyzetéről Békéscsaba nem volt

Részletesebben

JOTERV1-127.qxd 2005.12.09. 10:34 Page 1 ÉVKÖNYV 2005

JOTERV1-127.qxd 2005.12.09. 10:34 Page 1 ÉVKÖNYV 2005 ÉVKÖNYV 2005 ÉVKÖNYV 2005 KEDVES OLVASÓ! Intézetünk módosított alapító okirata értelmében 2004. márciusától feladatában és szervezetében megújult, és mint Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet folytatja

Részletesebben

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. XII. évf. 6. szám 2013. június

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. XII. évf. 6. szám 2013. június Magángyógyszerészek Országos Szövetsége XII. évf. 6. szám 2013. június Magángyógyszerészek Országos Szövetsége Missziós nyilatkozat A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége 1991-ben a gyógyszerészek civil

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. 2007. június

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. 2007. június NEMZETI FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI STRATÉGIA 2007. június Verzió: NFFS 3.2 Oldalszám összesen: 64 Jóváhagyta: Dr. Vági Márton Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia 1. A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS...3 1.1. A

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZAT, MINT KÖZSZOLGÁLTATÁS K+F+I STRATÉGIÁJA ÉS AZ ÁGAZAT INNOVÁCIÓS FOLYAMATAINAK VIZSGÁLATA AZ OKTATÁSI ÁGAZAT SZÁMÁRA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZAT, MINT KÖZSZOLGÁLTATÁS K+F+I STRATÉGIÁJA ÉS AZ ÁGAZAT INNOVÁCIÓS FOLYAMATAINAK VIZSGÁLATA AZ OKTATÁSI ÁGAZAT SZÁMÁRA AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZAT, MINT KÖZSZOLGÁLTATÁS K+F+I STRATÉGIÁJA ÉS AZ ÁGAZAT INNOVÁCIÓS FOLYAMATAINAK VIZSGÁLATA AZ OKTATÁSI ÁGAZAT SZÁMÁRA Készítette: Dr. Inotai András, Dr. Kaló Zoltán, Syreon Kutató

Részletesebben

Óvatos bizakodás a vezérigazgatóknál. Dr. Vadász Péter társelnök egy felmérés tanulságairól (8-10. oldal)

Óvatos bizakodás a vezérigazgatóknál. Dr. Vadász Péter társelnök egy felmérés tanulságairól (8-10. oldal) MAGYAR GYÁRIPAR A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja Óvatos bizakodás a vezérigazgatóknál Dr. Vadász Péter társelnök egy felmérés tanulságairól (8-10. oldal) Hogyan lehet teljes a foglalkoztatás?

Részletesebben

A civil szervezetek részvételi lehetőségei az egészségügyi szolgáltatások nyújtásában és az egészségpolitikai folyamatok befolyásolásában

A civil szervezetek részvételi lehetőségei az egészségügyi szolgáltatások nyújtásában és az egészségpolitikai folyamatok befolyásolásában PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM, BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR INTERDISZCIPLINÁRIS DOKTORI ISKOLA POLITIKATUDOMÁNYI PROGRAM Programvezető: Pálné Dr. Kovács Ilona A civil szervezetek részvételi lehetőségei az egészségügyi

Részletesebben

Az egészség és egészségügyi rendszer fejlesztésének makrogazdasági szempontjai

Az egészség és egészségügyi rendszer fejlesztésének makrogazdasági szempontjai Az egészség és egészségügyi rendszer fejlesztésének makrogazdasági szempontjai Kató és Társa 2003. Tanácsadó Kft. Készült a Környezetgazdászok kiútkeresése című kutatás keretében a Foglalkoztatási és Szociális

Részletesebben

MAGYAR INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM STRATÉGIA Egészségügyi és szociális ágazat

MAGYAR INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM STRATÉGIA Egészségügyi és szociális ágazat MAGYAR INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM STRATÉGIA Egészségügyi és szociális ágazat Készült Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium ajánlásai az információs társadalom ágazati részstratégiák készítéséhez c. ajánlás

Részletesebben

egészségügyi gazdasági szemle

egészségügyi gazdasági szemle egészségügyi gazdasági szemle A Nemzeti Erôforrás Minisztérium és az Egészségügyi Gazdasági Vezetõk Egyesülete közgazdasági folyóirata 49. évfolyam 5. szám, 2011. október Biztosítás az egészségügyben II.

Részletesebben

A FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ MAGYARORSZÁGON: A SZABÁLYOZÁS MÚLTJA, JELENE, JÖVÕJE

A FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ MAGYARORSZÁGON: A SZABÁLYOZÁS MÚLTJA, JELENE, JÖVÕJE Használd a könyvjelzõt! FOGYATÉKOSSÁGTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK XI. DISABILITY STUDIES FT DS A FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ MAGYARORSZÁGON: A SZABÁLYOZÁS MÚLTJA, JELENE, JÖVÕJE Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csabrendek Község Önkormányzata 2013-2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csabrendek Község Önkormányzata 2013-2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Csabrendek Község Önkormányzata 2013-2018. 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása....3 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok...

Részletesebben