Az egész életen át tartó tanulás programja LEONARDO DA VINCI. Sikertörténetek EURÓPA LEHETŐSÉGEKET TEREMT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az egész életen át tartó tanulás programja LEONARDO DA VINCI. Sikertörténetek EURÓPA LEHETŐSÉGEKET TEREMT"

Átírás

1 Az egész életen át tartó tanulás programja LEONARDO DA VINCI Sikertörténetek EURÓPA LEHETŐSÉGEKET TEREMT

2 A Europe Direct szolgáltatás az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire segít Önnek választ találni. Ingyenesen hívható telefonszám*: * Egyes mobiltelefon-szolgáltatók nem engednek hozzáférést a as telefonszámokhoz, vagy kiszámlázzák ezeket a hívásokat. Felhívjuk figyelmét, hogy a projektek közül már több is lezárult, ezért előfordulhat, hogy a hozzájuk kapcsolódó linkek már nem működnek, és a kontaktszemélyekre vonatkozó adatok elavultak. Jelentős mennyiségű további információt talál az Európai Unióról az interneten. Az információk az Europa szerveren, a következő címen állnak rendelkezésre: Katalógusinformáció a kiadvány végén található. Luxembourg: Az Európai Közösségek Hivatalos Kiadványainak Hivatala, 2008 ISBN Európai Közösségek, 2008 A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett. Printed in Belgium KLÓRMENTES FEHÉR PAPÍRRA NYOMTATVA

3 Leonardo da Vinci-program: Új képességek a jobb munkahelyek érdekében Európa ma nagyarányú átalakuláson megy keresztül, hogy a lisszaboni stratégia keretében a világ egyik vezető tudásalapú gazdaságává válhasson. Ez azt jelenti, hogy a tudás és a belőle táplálkozó innováció az Európai Unió legértékesebb erőforrása. A Leonardo da Vinci-program hátterében az európai munkaerőpiac megerősítésének célkitűzése áll. Ennek érdekében a program segítséget nyújt az embereknek az új képességek, ismeretek és képesítések megszerzésében és felhasználásában. A munkaerőpiacon és a vállalkozásoknál elérhető tudás naprakész szintre hozása elengedhetetlen az átalakulási folyamat keresztülviteléhez. 1 A 2002-ben indult koppenhágai folyamat célja az európai együttműködés fő prioritásainak azonosítása annak érdekében, hogy az európai szakképzés az egész világ számára mércévé váljon 2010-re. A Leonardo da Vinci programban a koppenhágai folyamat alapján meghatározott finanszírozási prioritások hatékonyan irányították a programot. A támogatott projektek legjobbjai olyan eszközöket és modelleket fejlesztettek ki, amelyekből a tagállamok politikai tevékenysége közvetlenül profitálhatott. Így a Leonardo da Vinci-program Ján Figel a Koppenhágában kitűzött célok elérésére irányuló erőfeszítéseket Az Európai Bizottság oktatásért, hatékonyan támogató eszköznek bizonyult. képzésért, kultúráért és ifjúságért felelős tagja A Leonardo da Vinci-program támogatja a tapasztalatcserét a tanárok, az oktatók és a humánerőforrás-menedzserek körében, és ezáltal növeli a különféle európai szakképzési rendszerek átláthatóságát, valamint (az egymástól való tanuláson keresztül) segíti azok modernizálását és 2006 között kb , a szakoktatás és szakképzés területén dolgozó szakember részesült nemzetek közötti mobilitásra vonatkozó támogatásban. Ugyanebben az időszakban a program gyakornok számára biztosított egyedülálló lehetőséget arra, hogy képzésben vegyenek részt és munkatapasztalatot szerezzenek egy idegen országban. Nagy örömömre szolgál, hogy bemutathatom ezt a húsz bevált gyakorlatokra vonatkozó projektet ismertető füzetet. A projektek követendő példát és inspirációt fognak jelenteni mások számára is. Az alapján lettek kiválasztva, hogy produktumaik és eredményeik mennyire vihetők át, illetve új felhasználók szempontjából mennyire érdekesek és hasznosak. Arra szeretném biztatni mindenekelőtt a szakoktatásban és szakképzésben érdekelt különböző feleket, hogy tanuljanak ezekből az eredményekből, és alkalmazzák azokat az egész életen át tartó tanulás új programjának ( ) keretében.

4

5 TARTALOMJEGYZÉK 4 Alapvető információk az egész életen át tartó tanulás programjáról 4 A Leonardo da Vinci-program 10 éve ( ) 6 Ipari-műszaki gyakornokok dán vállalatoknál 7 A francia álláskeresők nyelvi és kultúrák közötti képességeinek fejlesztése 8 A szakképzéssel nem rendelkező fiatal álláskeresők foglalkoztathatóságának javítása Cottonera térségében 9 A személyek tudásának és képességeinek javítása mobilitási akciók által 10 Egy szakképzési orientációs és tanácsadó rendszer modelljének kifejlesztése 11 A szakképzés javítása az ipari minőségirányítás tanulásán keresztül 12 Vállalkozásoknál való elhelyezés Európában az építőipari ágazatban dolgozó oktatók részére 13 Betekintés az élelmiszer-marketingbe Heindenheimban 14 Szakmai képesítési kreditátviteli rendszer (VQTS) 15 Nyelvoktatás és referenciaanyagok kidolgozása békefenntartók számára 16 Alacsony keresetű munkavállalóknak szóló pályaválasztási tanácsadás 17 TACITUS A nem formális tanulás fejlesztése és átvitele 18 EEEYMS Kisgyermekek gondozásával kapcsolatos készségek európai fejlesztése 19 Elhelyezés támogatása 20 Interaktív szimulációs gyakorlat vészhelyzetek esetére (I SEE) 21 A veszélyes árukat szállító járművek vezetőinek, valamint azok oktatóinak képzésére vonatkozó fejlettebb módszertant kínáló integrált rendszer 22 Jelnyelvek és európai írott nyelvek a süketek virtuális szakoktatásában (Deafvoc) 23 Elektronikus munkaszimulátorok (EWS) 24 A fatechnológiai ágazatban használható világháló-alapú képességeszközök fejlesztése (DEWEBAS) 25 Alumatter 26 A Leonardo da Vinci-program díjazottjai ( ) 28 A Leonardo da Vinci-programmal kapcsolatos információk a potenciális pályázók részére

6 Európa az egész életen át tartó tanulásért: tartós kötelezettségvállalás az oktatás és a képzés terén 4 Egészen a közelmúltig az emberek a rált európai munkaerőpiac létrehozása Az egész életen át tartó tanulás prog- tanuláson azt az oktatást értették, által válna teljessé, aminek megvalósí- ramja négy alprogramból áll; mindegyik amelyet az iskolában és az egyetemen tásához egységesíteni kell az európai más-más oktatási ágazatért felelős: kaptak. Európa jelenleg jelentős átala- oktatási és képzési környezetet. Comenius (iskolák), Erasmus (felsőok- kuláson megy át, amelynek célja, hogy a tatás), Leonardo da Vinci (szakképzés) világ egyik vezető tudásalapú társadal- Az oktatási és képzési programok és Grundtvig (felnőttoktatás). mává váljon. Ez azt jelenti, hogy a tudás integrációja és a belőle táplálkozó innováció az EU A négy ágazatot horizontális intézke- legértékesebb erőforrása, különösen a Az Európai Bizottság Oktatásügyi és dések egészítik ki annak érdekében, világméretű verseny fokozódását látva Kulturális Főigazgatósága különböző hogy az előbbiek a lehető legjobb ered- a hagyományosabb ágazatokban. oktatási és szakképzési kezdeménye- ményeket érhessék el. Ezek középpont- zéseit az egész életen át tartó tanulás jában a szakpolitikai együttműködés, Ebből az következik, hogy a magas programjának keretében vonta össze. a nyelvek, valamint az információs és színvonalú alap-, közép- és felső szintű A jelentős költségvetéssel (a kommunikációs technológiák állnak. oktatásra ma nagyobb szükség van, közötti időszakra közel 7 milliárd Emellett támogatják a projekteredmé- mint valaha. De ugyanez igaz a folya- euróval) ellátott új program lép a nyek hatékony terjesztését és kiakná- matos szakképzésre és tanulásra is, korábbi, 2006-ban véget ért oktatási, zását is. Az új Jean Monnet-programot amely által folyton meg kell újítani szakképzési és e-tanulási programok azért hozták létre, hogy erősítse az az EU polgárainak tudásalapját, hogy helyébe. európai identitást, valamint fellen- képesek legyenek megbirkózni a mai dítse az európai integrációval kapcso- világ kihívásaival és szakadatlanul Az egész életen át tartó tanulás új prog- latos ismereteket és tájékoztatást. fejlődő technológiáival. ramja lehetővé teszi az életük bármely A Jean Monnet-program az európai szakaszában járó Európa-szerte mű - integráció folyamatáról szóló oktatást, Az EU már megteremtette a lendü- ködő iskolákhoz, egyetemekhez és vál - gondolkodást és vitát ösztönzi a világ letes egységes piacot, és bevezette lalatokhoz tartozó személyek részére, minden részén működő felsőoktatási a világ egyik vezető nemzetközi valu- hogy izgalmas tanulmányi lehetősé- intézményekben. táját, az eurót. Ez a két oszlop az integ- gekben vegyenek részt. A Leonardo da Vinci program 10 éve ( ) A Leonardo da Vinci- (LdV) program 1995-ben indult az európai szociális partnerek és a gazdasági ágazatok kezdeményezése nyomán. A program a szakoktatásban és szakképzésben részt vevő személyek oktatási és tanulási szükségleteire összpontosít. Célja az európai munkaerőpiac versenyképes ségének megerősítése azáltal, hogy segíti az európai polgárokat új képességek, ismeretek és képesítések meg -szerzésében. Támogatja továbbá az újí -tást és a fejlesztést a szakoktatási és szakképzési rendszerek terén, valamint azokat az erőfeszítéseket, amelyek célja vonzóbbá tenni az előbbieket a tanulmányok iránt esetlegesen érdeklődők számára. A program nyitva áll a szakoktatás és szakképzés tárgyát képező témák teljes spektruma előtt. Nemzeteken átívelő, ágazathoz kötött és interdiszciplináris tanulmányok által támogatja a tudás, az innováció és a szakértelem cseréjét a szakoktatás és szakképzés különféle szereplőinek körében. A program új generációja nagyobb hangsúlyt fektet a nemzeti igazgatásra, így több figyelmet kaphatnak a nemzeti stratégiák. A Leonardo da Vinci a tevékenységek széles körét finanszírozza, mobilitási projekteket, valamint fejlesztési és innovációátadási projekteket és hálózatokat is beleértve. Egyaránt szól a szakmai alapképzésben tanuló diákokhoz, a munkaerőpiacon szereplő személyekhez, a szakoktatásban és szakképzésben dolgozó szakemberekhez, valamint a területen működő valamennyi szervezethez. A program teljes költségvetésének legalább 60 %-át mobilitási tevékenységekre kell fordítani.

7 sikerei, kilátásai A mobilitási tevékenységek megerősítése európai munkaerő-piaci mobilitás bátorításához és egy valódi versenyképes 2000 és 2006 között mintegy szakember profitált a nemze- 5 A mobilitás támogatásán keresztül a európai munkaerőpiac felépítéséhez is. teken átívelő mobilitásból. Leonardo da Vinci-program a gyakor és 2006 között (többnyire nokok (a szakmai alapképzésben részt fiatal) polgár élt ezzel a lehetőséggel. A pályázati eljárást egyszerűsítették, vevők és a munkába álláshoz már hogy könnyebben vehessenek részt megfelelő képesítéssel rendelkező A Leonardo da Vinci-program támogatja a vállalkozások, ezen belül is külö- személyek) számára a jövőben is egye- a szakoktatásban és szakképzésben nösen a kisebb cégek. Miután véget ért dülálló lehetőséget fog kínálni arra, dolgozó szakemberek (pl. tanárok, LdV-gyakornoki elhelyezésük, a részt- hogy képzésben vegyenek részt, és oktatók, humánerőforrás-menedzserek, vevők Europass mobilitási okmányt is munkatapasztalatot szerezzenek egy tanácsadó specialisták stb.) körében kapnak, ha ezt igénylik. Ez egy fontos idegen országban. Új képességeket a tapasztalatcserét, és ezáltal növeli összetevő, amely egyik modulját képezi és szakmai ismereteket szerezhetnek, a különféle európai szakképzési rend- az európai szakoktatási és szakkép- valamint ezenfelül az új környeze- szerek átláthatóságát, valamint (az zési kreditátviteli rendszer (ECVET) tekhez is jobban tudnak alkalmazkodni. egymástól való tanuláson keresztül) létrehozásának. A Leonardo da Vinci hozzájárul az segíti azok modernizálását. Az innováció átadása a figyelem közép- két eleme az európai képesítési keret- szakoktatási és szakképzési (VET) rend- pontjába kerül rendszer (EKKR) és európai szakokta- szereinek megerősítéséhez. tási és szakképzési kreditátviteli rend- A Leonardo da Vinci-program aktívan szer (ECVET) bevezetése. A támogatott A kisebb számú innovációfejlesztési támogatja a nemzetek közötti együtt- Leonardo da Vinci innovációs projektek projekt továbbra is a közös európai működést a szakoktatásban és a szak- legjobbjai olyan eszközöket és model- kihívásokra és prioritásokra adható új, képzésben érdekelt valamennyi fél leket fejlesztettek ki, amelyekből a innovatív megoldások kidolgozására körében. Egyik fő küldetése, hogy tagállamok politikai tevékenysége köz - fog koncentrálni. transznacionális projektek társfinan- vetlenül profitálhatott. szírozása révén hozzájáruljon képzési A Leonardo da Vinci-program a szoci- rendszereink átalakításához. A múltban A Leonardo da Vinci-program évente ális partnerekkel való együttműködé- az LdV olyan innovációs projektekre átlagosan 250 projektet támogatott, sének köszönhetően kezdettől fogva összpontosított, amelyek célja a képzési így fennállásának 10 éve alatt egész szoros kapcsolatban állt az üzleti rendszerek színvonalának innovatív sor innovatív gyakorlatot és eljárást világgal. Tevékenységével hozzájárul a intézkedések, tartalmak, módszerek fejlesztett, illetve épített ki az európai koppenhágai, a maastrichti és a helsinki és eljárások kidolgozása által történő szakoktatás és szakképzés számára. nyilatkozatban lefektetett szakokta- növelése volt a szakoktatás és szak- Az új innovációátadási projektek célja tási és szakképzési politikai stratégiák képzés terén. az előző programidőszak vagy más megvalósításához, azaz összekapcsolja tapasztalatok során összegyűlt bevált a politikát a gyakorlattal. Ez fontos A koppenhágai folyamat alapján megha- gyakorlatok kiaknázása azáltal, hogy hozzájárulás az Európai Unió lisszaboni tározott finanszírozási prioritások ezeket alkalmazni kezdik, átültetik vagy menetrendjében kijelölt átfogó stra- számos kézzelfogható előnyt eredmé- átviszik más földrajzi területekre vagy tégia megvalósításához, amely szerint nyeztek. A prioritások kiválasztását új gazdasági ágazatokba. E projektek az EU-nak a világ legversenyképesebb egy valódi európai munkaerőpiac létre- nemzeti szintű kiválasztása és igazga- gazdaságává kell válnia. hozásának célja vezérelte, amelynek tása hozzá fog járulni Európa nemzeti Év Össz. Mobilitás (millió EUR) 69,1 71,8 76,9 83,6 107,9 127,8 155,2 692,3 Mobilitási gyakornoki ösztöndíjak száma Innovatív projektek (millió EUR) 80,9 82,3 89,7 91,7 109,2 86,4 99,8 640,0 Innovatív projektek száma

8 MOBILITÁS Ipari-műszaki gyakornokok képzése dán vállalatoknál 6 Ez a képzési vállalkozás egy nemzetközi üzemmérnök nevű magasabb szintű szakmai képesítési keretet alakított ki a különösen tehetséges gyakornokok számára, amely számos eddig is létező ipari-műszaki képzési irányt egészít ki. A mobilitási projekt részei a következők: kultúra, nyelvek, ügyfelek eligazítása, valamint prezentációs módszerek. A képzést kifejezetten az e területen működő vállalkozások igényei alapján alakították ki. Húsz képzésének harmadik vagy negyedik évében járó ipari-műszaki gyakornok 3 hetet tölt el dániai testvérvállalatoknál. A képzés céljai a következők: a gyakornokok ismerkedjenek meg a testvérvállalatok munkamenetével és termelési folyamataival, fejlesszék angol nyelvtudásukat, a nemzetközi ügyfélkapcsolatokra vonatkozó készségeiket (a vásárlókkal és a licenciavevőkkel való kapcsolattartásban), és végül, de nem utolsósorban javítsák a németországi és dániai cégek dolgozói közötti viszonyt és kapcsolatokat. A képzési vállalkozás jövőbeli stratégiája elsősorban az értékesítés utáni szolgáltatásokra irányul. Ebben a keretben dolgoztak ki egy koncepciót a tehetséges gyakornokok hosszú távú szakmai fejlődésének támogatására. A résztvevők munkahelyi továbbképző tanfolyamokat és képzést kapnak otthon és külföldön a folyamatban lévő szakmai alapképzésükbe beágyazódó négyéves fejlesztési program során. Ez egy további oktatási programon való részvételre képesíti őket, amelynek lezárásaként jogosultságot szereznek a nemzetközi üzemmérnök cím használatára. A jelenlegi projekt korábbi, e területen végrehajtott projekteken alapul, és láthatjuk rajta, hogy folyamatosan tökéletesedett és kibontakozott a tehetséges gyakornokok hosszú távú szakmai fejlődésének gondolata. Eddig a vállalat mintegy 160 gyakornoka részesült a képzésben. A projekt fontos hozzájárulást nyújt ahhoz, hogy az európai szakképzés hozzáigazodjon a munkaerőpiac változó követelményeihez és modernizálásához. A gyakornokokat az egész életen át tartó tanulásra motiválja azáltal, hogy szakmai gyakorlattal is összekapcsolt szakmai alapképzésüket összeköti a továbbképzéssel. A képzés színvonalának növelése által a szakoktatás és szakképzés vonzóbbá válik az egyetemi szektorban szerzett végzettséggel rendelkező munkavállalók számára. Industrial-technical trainees are trained in Danish companies MAN DIESEL SE, AUGSBURG DK Kaspar Fischer Stadtbachstrasse 1 D Augsburg Tel.: (49-821) Fax: (49-821) A PROJEKT IDÖTARTAMA

9 MOBILITÁS A francia álláskeresők nyelvi és kultúrák közötti képességeinek fejlesztése és szakmai horizontjuk bővítése szakmai hozzáértésük megerősítése által A projekt (legalább Baccalauréat, legfeljebb bac +2 végzettséggel rendelkező) francia álláskeresők szakmai és nyelvi képességeinek fejlesztéséhez és igazolásához járul hozzá európai cégeknél történő elhelyezésük által. A kiküldő szervezet céljai: egyfelől az európai dimenzió fejlesztése és megerősítése a szakmai alapképzés és/vagy továbbképzés politikájának és tartalmának terén, másrészt az együttműködés javítása és a képességek átadásának ösztönzése az ipar és az oktatás között a képzett munkaerő létrehozásának érdekében. A Formation Transnationale Europe című képzési tanfolyam három lépésre tagolódik: először 8 hét általános tanfolyam az iskolánkban (36 óra hetente) szakmai, nyelvi és kulturális modulokkal; másodszor 3 6 hét intenzív nyelvtanfolyam a Chéquier-Langues keretében, amelyet a Région Ile-de France finanszíroz ( óra); végül hét szakmai gyakorlat egy európai cégnél. 7 Az európai mobilitás bővítéséhez való hozzájárulás segítségével garantálható az európai polgárság és a foglalkoztathatóság. Az interkulturális környezetben szerzett jobb szakmai és nyelvi készségeknek köszönhetően bővülnek a célcsoport szakmai lehetőségei óta számos európai partnerség alakult ki, így biztosítva van a gyakornokok sikeres szakmai irányítása. Az igazolás és tanúsítás több különböző formában történhet: a gyakornoknak írnia kell egy végbeszámolót a vendéglátó cég nyelvén, azt be kell nyújtania a kiküldő szervezethez, majd értékelik; nyelvi teszt; képzési bizonyítvány a vendéglátó cég részéről, valamint Europass mobilitási okmány. Formation Transnationale Europe CHAMBRE DE COMMERCE ET D INDUSTRIE DE L ESSONNE FACULTÉ DES MÉTIERS D EVRY Négy európai országot képviselő 18 partner (UK, IE, MT, ES) A PROJEKT IDÖTARTAMA Dominique Bezolles chemin de la grange Feu Louis F Evry Cedex Tel.: (33-1) Fax: (33-1)

10 MOBILITÁS A szakképzéssel nem rendelkező fiatal álláskeresők foglalkoztathatóságának javítása Cottonera térségében 8 Az ETC cég e Leonardo da Vinci mobilitási projekt keretében tíz képesítéssel nem rendelkező fiatal álláskeresőt küldött Cottonera térségéből Nagy- Britanniába, a BBC képzési és fejlesztési központjába, hogy bővítsék a televíziós munkához kapcsolódó ismereteiket, és gyakorlatot szerezzenek a munkában egy sikeresen működő televíziós és rádiós szervezetnél. A projektet a cottonerai régióban (Málta egy belső kikötői régiójában) élő éves, tudományos képesítéssel nem rendelkező fiatalok számára dolgozták ki, célja a résztvevők önbecsülésének növelése, valamint olyan feladatokkal és készségekkel való ellátása volt, amelyek segítségével később elhelyezkedhetnek a televíziós és filmiparban. Az audiovizuális ipart (filmgyártást és televíziót) dinamikus gazdasági jelentősége, valamint szociológiai és kulturális hatásai miatt választották. Azért a cottonerai régió mellett döntöttek, mert statisztikák szerint e belső kikötői régióban kiugróan magas a munkát kereső személyek koncentrációja, és többségük az audiovizuális ágazatban szeretne elhelyezkedni. Történetesen e projekt sikeres megvalósításának köszönhetően az ETC úgy döntött, hogy növeli munkanélkülieknek szóló képzési kínálatát az audiovizuális ágazatban. Az ETC adataiból kiderül, hogy e személyek többsége olyan ismert filmekben dolgozott statisztaként, mint a Gladiátor és az U-571. Így bár szakképzetlenek, rendelkeznek gyakorlati munkatapasztalattal, habár annak hátterében nem áll képesítés és bizonyítvány. A háromhetes elhelyezés nagy része munka közbeni képzésből és az audiovizuális környezettel való ismerkedésből állt. A projektnek köszönhetően erősödött az audiovizuális termelésben érintett különböző felek együttműködése. Továbbá a projektnek köszönhetően a tíz résztvevő közül kettő később munkát is talált: az egyik egy helyi tévéállomásnál, a másik egy helyi audiovizuális cégnél. Egy harmadik résztvevőt egy nagy-britanniai audiovizuális cég alkalmazott. A többiek többségének más ágazatokban sikerült elhelyezkednie. Egy további pozitív eredmény az a médiafigyelem volt, amelyben ez a kis projekt innovatív megközelítésének köszönhetően részesült lezárása után. Improving Employability of Unskilled Young Jobseekers in the Cottonera Area ETC (EMPLOYMENT & TRAINING CORPORATION) Raphael Scerri Head Office Hal Far BBG 006, Malta Tel.: (356) Fax: (356) BBC Training & Development, BBC Wood Norton Training Centre, Evesham WR11 4YB Worcestershire, UK A PROJEKT IDŐTARTAMA

11 MOBILITÁS A személyek tudásának és képességeinek javítása mobilitási akciók által, különösen a fiatal munkavállalók és a pályakezdők körében A projekt kiemelkedő hozzájárulás az európai munkaerőpiac létrejöttéhez és az európai oktatás és képzés átalakításához, modernizálásához és az új körülményekhez való hozzáigazításához. Tökéletesen illeszkedik a Leonardo da Vinci-program tevékenységei közé, mivel növeli a szakmai továbbképzés színvonalát és elérhetőségét, valamint a tudás és a képességek egész életen át tartó elsajátítását. Szem előtt tartja az alkalmazkodóképesség növelését és fejlesztését, mégpedig különösen a technológiai és szervezeti változások konszolidálása érdekében. Az európai mobilitás bővítéséhez hozzájárulva szavatolni képes az európai polgárságot és a foglalkoztathatóságot. Az Euromobility TGLAV projekt Olaszország egy bizonyos részén élő fiatal munkavállalók és pályakezdők mobilitás iránti igényét igyekszik kielégíteni. Ezek a fiatalok bővíteni szeretnék nyelvtudásukat, valamint szakmai képességeiket és tudásukat azáltal, hogy részt vesznek a tagállamok valamelyikében szervezett mobilitási akciókon. Mindegyik 16 hét időtartamú mobilitási akció nyelvtanfolyammal kezdődik, amelyet a vendéglátó szervezetért felelős személlyel folytatott interjúk kísérnek (ezek célja a résztvevő szakmai elvárásainak alapos elemzése). Ezután további elbeszélgetések következnek olyan potenciális cégekkel, amelyek korábban megkapták a jelöltek önéletrajzait. Az első négy hét után a résztvevők megkezdik szakmai gyakorlatukat egy cégnél. Ez a gyakorlat több szakmát is érint, és különböző ágazatokban érdekelt cégek (részben magán-, részben állami vállalatok, de elsősorban KKV-k) bonyolítják le. A projekt célja, hogy átadja a résztvevőknek azokat a nyelvi és szakmai képességeket, valamint alapvető és átfogó készségeket, amelyekre minden polgárnak szüksége van ahhoz, hogy sikeres legyen egy tudásalapú közösségben, és versenyképes legyen a globalizált munkaerőpiacon. Ennek megkönnyítése érdekében a szerzett tapasztalatról igazolást ad az Europass mobilitási okmány, valamint a fogadó cég által rendszerint kiállított ajánlólevél. 9 EUROMOBILITY TGLAV 2004/2005 CEP CONSORZIO EUROPEO PER LA FORMAZIONE (JELENLEG EN.A.I.P. PIEMONTE) Hat különböző európai országot képviselő 10 partner (IT, IE, HU, FR, UK, ES) Germano Nervo Corso Svizzera, 165 I Torino Tel.: (39-011) Fax: (39-011) A PROJEKT IDÖTARTAMA

12 MOBILITÁS Egy szakképzési orientációs és tanácsadó rendszer modelljének kifejlesztése a munkaerőpiac igényei alapján 10 A projekt célja egy szakképzési tanácsadó rendszer modelljének kifejlesztése volt a munkaerőpiac igényei alapján. A projekt eredményeként az ír és magyar partnerek létrehoztak egy megyei szintű internetalapú pályaválasztási tanácsadó rendszert, amely nemzeti rendszerré lépett elő. A projekt célja egy szakképzési orientációs és tanácsadó rendszer modelljének kifejlesztése volt a munkaerőpiac igényei alapján, annak érdekében, hogy a szakképzés jobban igazodjon a munkaerőpiac elvárásaihoz. Így a felnőttek és a fiatalok konkrétabb döntéseket hozhatnak a pályaválasztás során. A megyei munkaügyi központokban dolgozó pályaválasztási tanácsadók és döntéshozók, valamint a projektben közreműködő szervezetek együttműködésének hatékonyabbá tétele érdekében képzésre volt szükség, amelynek során megismerkedtek a pályaválasztásban segítséget nyújtó rendszerrel. A rendszer segítségével olyan szakmát találhat az érdeklődő, amely nemcsak megfelel a képességeinek és érdeklődésének, de keresett is a munkaerőpiacon, ami megkönnyíti későbbi foglalkoztatását. A munkaügyi központ 8 megyei szervezettel és 11 ír fogadó intézménnyel közösen hajtotta végre a projektet. A 18 támogatott akik a pályaválasztási tanácsadás vagy a szakképzés területén dolgozó tanácsadók és döntéshozók voltak nyelvi, szakmai és kulturális előkészítésen, majd egy kéthetes írországi tanulmányúton vett részt. Tanulmányozták, hogy ott a pályaválasztási tanácsadó rendszer hogyan működik, milyen munkaerő-piaci információk segítik tevékenységét, a munkaadók igényei miként jutnak el az álláskeresőkhöz, valamint megismerkedtek az adatbázisok működésével. A tanulmányúton szerzett ismeretek és tapasztalatok alapján a munkaügyi központ a partnerintézményekkel közösen kidolgozott egy megyei szintű komplex pályaválasztási tanácsadási modellt, amely a alatt elérhető regionális pályaválasztási tanácsadó hálózat alapjául szolgált. A Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium annyira sikeresnek ítélte a létrehozott hálózatot, hogy a rendszert országos szinten működteti 2005 áprilisa óta. A címen jelenleg is elérhető országos pályaválasztási tanácsadási rendszer garancia arra, hogy a mobilitási projekt eredményeit felhasználták, és hosszú távon közismertek lesznek. A projekt jó példa arra, hogy egy Leonardo da Vinci mobilitási projekt keretében kidolgozott megyei szinten működő rendszer hogyan bővíthető ki regionális, majd országos rendszerré. A projekt 2005-ben megnyerte a European Quality in Mobility (Európai Minőség a Mobilitásban) díjat. Developing a Model for Vocational Orientation and Vocational Guidance Considering Labour Market Demands BÉKÉS MEGYEI MUNKAÜGYI KÖZPONT Tamásné Lehoczki Aranka Árpád sor 2/6 H-5600 Békéscsaba Tel.: (36-66) Fax: (36-66) magyar partner (HU) 1 ír partner (IE) A PROJEKT IDŐTARTAMA

13 MOBILITÁS A szakképzés javítása az ipari minőségirányítás tanulásán keresztül Ez a tanároknak és oktatóknak szóló projekt eredményként egy DVD-t és az ipari termelési minőségirányításra vonatkozó képzési útmutatót hozott létre. A DVD a projektben részt vevő szervezetek együttműködésének gyümölcse; egy műszaki képzésbe illeszkedő oktatási modul szerves részeként kerül felhasználásra. A projekt melléktermékeként a résztvevők bővítették angoltudásukat és szociális képességeiket. A mobilitási projekt fő témája a minőségirányítás volt a képzés területén. A projektmunka során a résztvevők számára világossá vált a közeli kapcsolat az ipari gyártáshoz szükséges minőségirányítás és a tervezett oktatási folyamat között. A projekt célja a tanárkollegák együttműködésének javítása, valamint a csoport által hasznosítható kollektív munkamódszerek kidolgozása volt. A projektben 9 technológiai jellegű tantárgy tanára és oktatója vett részt, akik (pénzügyi támogatás nélkül) a BILVOC nyelvi projektben is közreműködtek, aminek köszönhetően jelentősen javítani tudták angol nyelvi oktatásukat. Végig szoros kapcsolat állt fenn a BILVOC gyakornoki mobilitási projekttel, amely 3 ország 10 oktatási intézményének gyakornoki projektek formájában megvalósuló együttműködése. A tanároknak és oktatóknak szóló projekt e másik projekt konkrét stratégiai kibővítését jelenti. Az eredmények terjesztését a partnerségen belül vitelezik ki. A projekt során készült 5 DVD-t négy nyelvre fordítják le, és a prototípusok minőségét tesztelik, mielőtt ezeket felhasználnák a tanórákon. A projekt kettős feladatot lát el: egyfelől a minőségirányítás témán keresztül hozzájárul a vállalkozásokban folyó képzés javításához, másfelől gondoskodik a részt vevő tanárok tanulási szükségleteiről, és ezáltal javítja oktatási képességüket. 11 Improvement of vocational training through studying industrial quality management STAATLICHES BERUFSBILDENDES SCHULZENTRUM JENA-GÖSCHWITZ Volker Rempke Rudolstädter Straße 95 D Jena Tel.: ( ) Fax: ( ) PT A PROJEKT IDÖTARTAMA

14 MOBILITÁS Vállalkozásoknál való elhelyezés Európában az építőipari ágazatban dolgozó, egyetemen képzett oktatók részére 12 A Lille 1 Egyetem által gon - dozott Szakmák okta tása szakmai mesterfoko zat ke - retében a CCCA-BTP kéré - sére egyhetes európaiképzési időszak megszer - vezésére került sor. 18 sze mély (2 csoportban 6 6 oktatói képzésben részt vevő diák és 3 3 oktató) Írországban és Svédországban járt; a projekt egyik eredeti vonása a résztvevők összetétele. E képzési időszak fő célja más oktatási rendszerek, szakmai és értékelési módszerek felfedezése, valamint a nyelvtudás javítása annak érdekében, hogy: javuljon az oktatók szakmai felkészültsége, valamint népszerűsítsék és megkönnyítsék a jövőre nézve a szakiskolai tanulók európai mobilitását. Azért Írországra és Svédországra esett a választás, mert az ott működő vállalatok elkötelezettek a képzési folyamat színvonalának biztosítása iránt. Az ír és svéd partnereket az építőipari testületekkel, intézményekkel, képzési szervezetekkel, valamint szakmai szövetségekkel ápolt kapcsolataik alapján választották ki. Az a tény, hogy a résztvevők egyetemi tanulmányai mobilitást is magukba foglaltak, közvetlen következményekkel is járt: az oktatók jobban odafigyeltek arra, hogy az általuk szervezett képzési programok igazodjanak az egyéni szükségletekhez; jobban meg tudják ítélni saját pedagógiai módszereiket más európai módszerekhez képest; valamint megváltozik a cégek által a képzési folyamatban betöltött szerep megítélése. A projekt 2006 decemberében Dolgozói Mobilitás díjat kapott a francia nemzeti ügynökségtől. Az eredményeket széles körben terjesztették és hirdették kommunikációs anyagokon, illetve közönségkapcsolati tevékenységen keresztül. Ezt a képzést ugyanúgy értékelik, illetve olyan mértékben veszik figyelembe a mesterfokozat megszerzésére irányuló tanulmányok során, mint más képzési egységeket. A mesterképzés általános európai részébe van beágyazva. Ebbe pedagógiai, nyelvi és kulturális felkészítés, valamint egy A képzések Európája című egység tartozik. A jövőben új, európai szintű projekteket is terveznek, amelyekkel lehetőség nyílik a partnerség folytatására. European placement for trainers in the building sector who are trained at the university COMITÉ DE CONCERTATION ET DE COORDINATION DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CCCA-BTP) Marek Lawinski 19 rue du Père Corentin F Paris Cedex 14 Tel.: (33-1) Fax: (33-1) FR: Lille 1 Egyetem, GRETA Espace langues Lyon IE: Dublin Technology Institute SE: a BYN regionális hivatala A PROJEKT IDŐTARTAMA

Az egész életen át tartó tanulás programja GRUNDTVIG. Sikertörténetek EURÓPA LEHETŐSÉGEKET TEREMT

Az egész életen át tartó tanulás programja GRUNDTVIG. Sikertörténetek EURÓPA LEHETŐSÉGEKET TEREMT Az egész életen át tartó tanulás programja GRUNDTVIG Sikertörténetek EURÓPA LEHETŐSÉGEKET TEREMT A Europe Direct szolgáltatás az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire segít Önnek választ találni. Ingyenesen

Részletesebben

Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag. az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz. Oktatás és képzés

Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag. az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz. Oktatás és képzés Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz Oktatás és képzés 1. Az oktatási politika helye az EU jogrendszerében 1.1 Az oktatás és az acquis Az európai

Részletesebben

A 2006 UTÁNI EURÓPAI OKTATÁSI, KÉPZÉSI ÉS IFJÚSÁGÜGYI PROGRAMOK JÖVŐBELI KIDOLGOZÁSA NYILVÁNOS KONZULTÁCIÓS ANYAG

A 2006 UTÁNI EURÓPAI OKTATÁSI, KÉPZÉSI ÉS IFJÚSÁGÜGYI PROGRAMOK JÖVŐBELI KIDOLGOZÁSA NYILVÁNOS KONZULTÁCIÓS ANYAG EURÓPAI BIZOTTSÁG Oktatási és Kulturális Főigazgatóság A 2006 UTÁNI EURÓPAI OKTATÁSI, KÉPZÉSI ÉS IFJÚSÁGÜGYI PROGRAMOK JÖVŐBELI KIDOLGOZÁSA NYILVÁNOS KONZULTÁCIÓS ANYAG Európai Bizottság Oktatási és Kulturális

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány NYELVOKTATÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS A MAGYARORSZÁGI NYELVOKTATÁS

Részletesebben

Erasmus+ Pályázati útmutató

Erasmus+ Pályázati útmutató Erasmus+ Pályázati útmutató Amennyiben a különböző nyelvű változatok között jelentésbeli eltérések vannak, az angol nyelvű változat az irányadó a más nyelvű változattal szemben. 3. verzió (2015): 16/12/2014

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR)

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) Európai Képesítési Keretrendszer Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) A Europe Direct szolgáltatás az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire segít Önnek választ találni.

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR)

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) Európai Képesítési Keretrendszer Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) A Europe Direct szolgáltatás az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire segít Önnek választ találni.

Részletesebben

MaecVET projekt. Zöld könyv a masszőr szakmák minőségi előírásairól és a kapcsolódó foglalkoztatási helyzetről Európában

MaecVET projekt. Zöld könyv a masszőr szakmák minőségi előírásairól és a kapcsolódó foglalkoztatási helyzetről Európában MaecVET projekt Zöld könyv a masszőr szakmák minőségi előírásairól és a kapcsolódó foglalkoztatási helyzetről Európában 4 MaecVET projekt Bevezetés 5 MaecVET projekt Bevezetés Bevezetés A közelmúlt gazdasági

Részletesebben

A FIATALOK TÁMOGATÁSA AZ ISKOLÁBÓL A MUNKA VILÁGÁBA VEZETŐ ÚTON

A FIATALOK TÁMOGATÁSA AZ ISKOLÁBÓL A MUNKA VILÁGÁBA VEZETŐ ÚTON A FIATALOK TÁMOGATÁSA AZ ISKOLÁBÓL A MUNKA VILÁGÁBA VEZETŐ ÚTON Foglalkoztatás & Európai Szociális Alap Példák az Európai Szociális Alap projektjeire Foglalkoztatási és szociális ügyek Európai Bizottság

Részletesebben

Oktatási, képzési, ifjúsági. és sportpolitika. Oktatás és képzés A jövőnk záloga KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL

Oktatási, képzési, ifjúsági. és sportpolitika. Oktatás és képzés A jövőnk záloga KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL Oktatási, képzési, ifjúsági Oktatás és képzés A jövőnk záloga és sportpolitika Az oktatásba és a képzésbe való befektetés kulcsfontosságú a fiatalok személyes

Részletesebben

panorama Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés biztosítása inforegio A gazdasági, társadalmi és területi kohézióról szóló ötödik jelentés

panorama Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés biztosítása inforegio A gazdasági, társadalmi és területi kohézióról szóló ötödik jelentés panorama inforegio 36 2010 2011. tél Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés biztosítása A gazdasági, társadalmi és területi kohézióról szóló ötödik jelentés hu TARTALOM 3 Az olvasókhoz 4-13

Részletesebben

EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP

EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP πϖ7080146_50ψεσφ ΗΥ Ινηαλτ.θξδ7:Μισε εν παγε 1 22.11.2007 1:10 Υηρ Σειτε 1 EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP Befektetés az emberekbe immár 50 éve πϖ7080146_50ψεσφ ΗΥ Ινηαλτ.θξδ7:Μισε εν παγε 1 22.11.2007 1:10 Υηρ

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 27.9.2007 COM(2007) 558 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK

Részletesebben

Kézikönyv az integrációról

Kézikönyv az integrációról Második kiadás Kézikönyv az integrációról szakpolitikusok és szakemberek számára Igazságügyek, Szabadság és Biztonság Főigazgatósága Európai Bizottság Kézikönyv az integrációról szakpolitikusok és szakemberek

Részletesebben

Képzés és foglalkoztatás

Képzés és foglalkoztatás Képzés és foglalkoztatás fó kuszban A képzés és foglalkoztatás szereplőit összekötő partnerségek Az Erasmus+ program égisze alatt, ahol a közeljövőben elérhető pályázati források döntő része a mobilitás

Részletesebben

Vállalkozói ismeretek a szakképzésben

Vállalkozói ismeretek a szakképzésben Vállalkozói ismeretek a szakképzésben A szakértői csoport zárójelentése Európai Bizottság Vállalkozás és ipar EURÓPAI BIZOTTSÁG VÁLLALKOZÁSPOLITIKAI ÉS IPARI FŐIGAZGATÓSÁG A kis- és középvállalkozások

Részletesebben

Az Európai Foglalkoztatási Stratégia (EFS) tíz éve

Az Európai Foglalkoztatási Stratégia (EFS) tíz éve Az Európai Foglalkoztatási Stratégia (EFS) tíz éve Európai Bizottság Az Európai Foglalkoztatási Stratégia (EFS) tíz éve Európai Bizottság Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlőségi Főigazgatóság D2

Részletesebben

Brüsszel, 2002. február 20. 6365/02 EDUC 27. Forrás: A Tanács. Elõzõ dokumentum száma: 5828/02 EDUC 17

Brüsszel, 2002. február 20. 6365/02 EDUC 27. Forrás: A Tanács. Elõzõ dokumentum száma: 5828/02 EDUC 17 EURÓPAI TANÁCS Brüsszel, 2002. február 20. 6365/02 EDUC 27 AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE Forrás: A Tanács Elõzõ dokumentum száma: 5828/02 EDUC 17 Javaslat száma: 11762/01 EDUC 102 - COM (2001) 501 final Tárgy:

Részletesebben

equalset tapasztalatok

equalset tapasztalatok equalset tapasztalatok equalset tapasztalatok hátrányos helyzetû emberek munkaerôpiaci integrációjához vezetô különféle utak 2007 A könyv anyagát az equalset nemzetközi partnerség dolgozta ki. A kiadvány

Részletesebben

a Vállalozókészség fejlesztése

a Vállalozókészség fejlesztése a Vállalozókészség fejlesztése Leonardo da Vinci, Grundtvig és Erasmus projektek tükrében HOPPÁ Disszeminációs füzetek 46. A vállalkozókészség fejlesztése Leonardo da Vinci, Grundtvig és Erasmus projektek

Részletesebben

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Programkiegészítő Dokumentum 2004-2006 Magyar Köztársaság Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Oktatási Minisztérium Egészségügyi Szociális és Családügyi

Részletesebben

Pályázati kalauz Erasmus + 2. kulcstevékenység (KA2): Együttműködés az innováció és bevált gyakorlatok terén

Pályázati kalauz Erasmus + 2. kulcstevékenység (KA2): Együttműködés az innováció és bevált gyakorlatok terén Pályázati kalauz Erasmus + 2. kulcstevékenység (KA2): Együttműködés az innováció és bevált gyakorlatok terén Stratégiai partnerségek /Köznevelési projektek 2015 Tartalomjegyzék I. Általános tudnivalók...

Részletesebben

Harc a tartós munkanélküliség ellen. Foglalkoztatás és Európai Szociális Alap. Foglalkoztatási és Szociális Ügyek.

Harc a tartós munkanélküliség ellen. Foglalkoztatás és Európai Szociális Alap. Foglalkoztatási és Szociális Ügyek. Harc a tartós munkanélküliség ellen Foglalkoztatás és Európai Szociális Alap Foglalkoztatási és Szociális Ügyek Európai Bizottság A fordítás az Oktatási Minisztérium megbízásából az eredeti angol nyelvű

Részletesebben

TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY ÉVES JELENTÉS. 2007. év. 2008. május

TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY ÉVES JELENTÉS. 2007. év. 2008. május TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY ÉVES JELENTÉS 2007. év 2008. május Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Bevezető... 5 I. A TKA feladatainak rövid áttekintése... 5 I.1. Rövid történet... 5 I.2. 2007-ben kezelt programok

Részletesebben

Papp Gergő * Az iskolapadból a munkaasztalhoz

Papp Gergő * Az iskolapadból a munkaasztalhoz Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Gazdaság- és Vállalkozáselemző Intézet HCCI Research Institute of Economics and Enterprises Papp Gergő * Az iskolapadból a munkaasztalhoz Nemzeti szakképzési rendszerek

Részletesebben

EURONEWS A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK OKTATÁSÁRÓL 20. SZÁM

EURONEWS A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK OKTATÁSÁRÓL 20. SZÁM EURONEWS A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK OKTATÁSÁRÓL 20. SZÁM E SZÁM TARTALMÁBÓL ÜZENET AZ IGAZGATÓTÓL... 2 BÚCSÚ AZ ÜGYNÖKSÉG FŐÉPÍTÉSZÉTŐL... 3 ÚJ ELNÖKE VAN AZ ÜGYNÖKSÉGNEK... 3 AZ EURÓPAI ÜGYNÖKSÉG

Részletesebben

Memorandum az egész életen át tartó tanulásról

Memorandum az egész életen át tartó tanulásról Memorandum az egész életen át tartó tanulásról 1 Letölthetô EU-dokumentumok magyarul (www.oki.hu/eudok.asp) Memorandum az egész életen át tartó tanulásról Tartalomjegyzék 1. Bevezetô 2. Egész életen át

Részletesebben

A képzésbôl a munka világába történô átmenet támogatására

A képzésbôl a munka világába történô átmenet támogatására Konferencia az Európai Szociális Alap (ESZA) típusú kísérleti projekt A képzésbôl a munka világába történô átmenet támogatására címû, HU0008-02 számú Phare-program nyertes projektjeinek bemutatására Szolnok,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYÁNAK STRATÉGIÁJA AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSRÓL

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYÁNAK STRATÉGIÁJA AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSRÓL A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYÁNAK STRATÉGIÁJA AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSRÓL 2005. szeptember 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS HAZAI FEJLESZTÉSÉNEK FŐ STRATÉGIAI IRÁNYAI... 5 1.1.

Részletesebben

IFM Humán Erőforrás Háttértanulmányok

IFM Humán Erőforrás Háttértanulmányok IFM Humán Erőforrás Háttértanulmányok Integrációs és Fejlesztéspolitikai Munkacsoport Humánerőforrás-fejlesztési Szakmai Munkacsoport 2004/1/3.5. AZ ÉLETHOSSZIG TANULÁS MAGYARORSZÁGI INTÉZMÉNYRENDSZERE

Részletesebben