BEVEZETÕ HU MAGYARORSZÁG-AUSZTRIA PHARE CBC KISPROJEKT ALAP 2001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BEVEZETÕ HU 010803 MAGYARORSZÁG-AUSZTRIA PHARE CBC KISPROJEKT ALAP 2001"

Átírás

1 BEVEZETÕ Az Európai Bizottság elõször 1994-ben hirdette meg a csatlakozásra váró országok számára a Phare CBC programot. Az Unió által támogatott határ menti együttmûködési programok jelentõsége egész Közép- és Kelet-Európában kiemelkedõ mind politikai, mind területfejlesztési értelemben, hiszen az egyes nemzetállamok területének nagy része határ menti térség, a népesség nagyon nagy része él a határok mentén. A Phare CBC program a határon átnyúló kapcsolatok fejlesztését támogatja, a határ menti térségek viszonylagos elmaradottságának felszámolását, a határok "átjárhatóságának" könnyítését. A sikeres Uniós példák mintájára hazánkban is elindított Phare CBC projektek hasonló céllal szolgálják az összeurópai érdekeket a gazdaság, kultúra, életminõség és környezetvédelem területein. A Phare CBC program olyan közös határon átívelõ fejlesztési projektekhez nyújt hathatós támogatást, amelyek e segítség nélkül csak sokkal késõbb, vagy egyáltalán nem valósulhattak volna meg. A Kisprojekt Alap a kilencvenes évek közepétõl fogva olyan rendszeres, és a Phare program egészéhez képest stabilabb és egyszerûbb feltételrendszerrel nyújtott támogatás volt, mely javította a megyék hátrányos helyzetû - nemcsak határ menti - perifériáinak fejlõdési esélyeit, elsõsorban azáltal, hogy támogatta és javította azokat a partnerségen alapuló helyi kezdeményezéseket, amelyek nélkül egyetlen fejlesztési projekt sem mûködhet jól. Erõsítette a civil szervezõdések "önbizalmát", pályázati és menedzsment kapacitásait. Olyan változásokat indított el települési és kistérségi szinteken, amelyek versenyelõnyt adtak és adhatnak a jövõben is a régió számára az Uniós források hatásos és hatékony felhasználásában. E kiadvány a Magyarország-Ausztria Phare CBC program 2001-es keretébõl megvalósult projekteket mutatja be egyenként, egyben lehetõséget adva az olvasónak, hogy további információkat szerezzen a projektgazdákról, az elért eredményekrõl a projekt-összefoglalókban szereplõ elérhetõségek felhasználásával. A létrejött eredmények továbbfejlesztésére, a kialakult együttmûködések erõsítésére, a határterület fejlesztésére kiemelt hatással lévõ kezdeményezések, projektötletek támogatására a továbbiakban az Interreg programok állnak rendelkezésre. A 2004 õszén megnyíló Magyarország-Ausztria Interreg III/A program forrásai lehetõséget biztosítanak az itt bemutatottakhoz hasonló, kisméretû, "people to people" kezdeményezések támogatására az együttmûködés különbözõ területein, csakúgy, mint a nagyobb, a határ menti fejlesztések szempontjából kulcsprojektnek minõsülõ beruházások megvalósításának segítésére. Az Interreg pályázatok aktuális anyagai és kiírásai megtalálhatók a Váti Kht. hivatalos honlapján is (http://www.pharereg.hu). Polgár Tibor Váti Kht. Nyugat-dunántúli Képviselet képviseletvezetõ 1

2 A MAGYARORSZÁG - AUSZTRIA PHARE CBC KISPROJEKT ALAP 2001 PROGRAM BEMUTATÁSA A évi Kisprojekt Alap - a korábbi évekhez hasonlóan - négy fõ együttmûködési területet ölelt fel. A program a magyar-osztrák határrégió fejlesztését hosszú távon meghatározó Ausztria-Magyarország Phare CBC Közös Programozási Dokumentummal ( ) összhangban az alábbi területeken támogatott együttmûködéseket: Regionális tervezés és fejlesztés, Gazdaságfejlesztés és együttmûködés, ideértve a turizmust is, Emberi erõforrás fejlesztése, kulturális együttmûködések Környezet és természetvédelem álló keret teljes egészében felhasználásra került. Egy projekt keretében maximálisan 90%-os támogatás volt igényelhetõ. A megvalósított projektekre a sokszínûség jellemzõ. A humán erõforrások fejlesztése, a gazdaságfejlesztés, a turisztika és környezetvédelem területén megvalósított együttmûködésekre, valamint a sikeres kulturális cserekapcsolatokra egyaránt találhatunk érdekes, izgalmas kezdeményezéseket, új ötleteket a 2001-es programév projektjei között. Az egyes projektekben elért eredmények összegzésével megállapítható, hogy a évi Magyarország-Ausztria Kisprojekt Alap is tovább erõsítette a közös gondolkodást és cselekvést a különbözõ fejlesztésekben a Nyugat-Dunántúlon, erõsítette a partnerséget a programokban résztvevõ szervezetek közt, amelyek így hosszú távon mûködõképes válaszokat képesek találni a csatlakozást követõ kihívásokra, elõsegítve ezáltal az együttmûködésben résztvevõ területeknek az Európai Unió többi régióihoz való felzárkózását a határ mindkét oldalán. A kisprojekt alapok célja a határ menti régióban a helyi és regionális szereplõk közötti fenntartható együttmûködési hálózatok kialakulásának ösztönzése, a magyar-osztrák határtérségben mûködõ szervezetek azon képességeinek és kapacitásainak erõsítése, amelyek szükségesek közös projektek kifejlesztéséhez és megvalósításához. Az 1995 óta sikeresen mûködõ kisprojekt alap programok jelentõsen hozzájárulnak ahhoz, hogy közös projektmegvalósítási struktúra kerüljön kidolgozásra a történelmileg és kulturálisan különbözõ régiók "egyesítésével", növelik a tudatosságot és a közös fellépést a mindkét felet érintõ problémák megoldásában és a lehetõségek kihasználásában. Fenti célok elérése érdekében a évi Kisprojekt Alap is olyan, kisebb léptékû, helyi és közösségi fejlesztési tevékenységek támogatását tette lehetõvé a magyar oldalon a Nyugat-dunántúli Régiót, osztrák oldalon pedig Burgenlandot és Bécset is magában foglaló határterületen, amelyek valamilyen határon átívelõ jelleggel/hatással bírtak. A kisprojekt alapok az együttmûködések széles területére koncentrálnak, a "kisprojekt" jelleget elsõsorban az egy pályázat keretében lehívható maximális támogatási összeg ( euró), valamint a megvalósításra rendelkezésre álló idõtartam (maximum 12 hónap) adja. Ez a két feltétel definiálja a kisprojekt alap típusú programokra beadható pályázatok körét, elsõsorban szolgáltatások igénybevételére (képzések, konferenciák, kulturális események szervezése, kiadványok szerkesztésére, stb.), kisebb eszközbeszerzésekre van lehetõség az egyes projektekben. Gyakori azonban, hogy egy-egy nagyobb, a határ menti területek fejlesztése szempontjából kulcsfontosságú nagyberuházás elõkészítése történik meg a kisprojektek keretében, tervek, elõkészítõ tanulmányok elkészíttetése révén. A program a támogatás igénybevételére jogosult non-profit szervezetek körében most is jelentõs érdeklõdésre tartott számot, a februárjában kiírt pályázati felhívásra magyar részrõl 52 projektjavaslat érkezett, mely jelentõsen - közel kétszeresen - meghaladta a lehetõségeket, a rendelkezésre álló 930 ezer eurós keretösszeget. A beérkezett pályázatok közül 24, a szakmai tartalom és a határon átnyúló hatások alapján magas színvonalúnak értékelt projekt támogatására került sor, melyek mindegyike e kiadvány keretében kerül részletes bemutatásra. A közös gondolkodás, közös fellépés igazolására valamennyi pályázónak rendelkeznie kellett egy ausztriai partnerszervezettel, amely a pályázót a projektjavaslat elõkészítésében, kidolgozásában, valamint a projektmegvalósítás során egyaránt segíthette. Néhány pályázat esetében a külföldi partner a projekt finanszírozásához is hozzájárult, esetlegesen a létrejött eredmények hasznosításában, a projekt fenntartásában vállalt szerepet. A nyertes projektek összesen 924 ezer eurót tettek ki, így a rendelkezésre 2 3

3 A VÁTI KHT BEMUTATÁSA A VÁTI Kht - mint állami tulajdonban lévõ közhasznú társaság - tevékenységi köre átfogja a területfejlesztéssel és -rendezéssel, továbbá az épített környezet védelmével és alakításával, valamint a mûemlékvédelemmel összefüggõ kutatási- tervezési és tanácsadói tevékenységek teljes körét. A Társaság mûködteti az ország egyetlen térinformatikai rendszerû komplex információs adatbázisát, a Térport-ot (terport.hu), valamint a Területi Információs Rendszert (TeIR). A Váti Kht-ban található az országos szintû terület- és településrendezési, valamint építésügyimûszaki dokumentációs központ is. NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÉPVISELET Soproni iroda 9400 Sopron, Új u. 12. Tel: 06/99/ , Fax: 06/99/ Szombathelyi iroda 9700 Szombathely, Kõszegi u. 23. Tel: 06/94/ , Fax: 06/94/ Zalaegerszegi iroda 8900 Zalaegerszeg, Petõfi u. 24. Tel: 06/92/ , Fax: 06/92/ A szervezet egyik kiemelt feladata, hogy részt vegyen a minisztériumok és országos hatáskörû szervek európai integrációból eredõ feladataik végrehajtásában és integrációs szakmai kapcsolataik szervezésében. A Váti Kht. részt vesz az EU csatlakozás elõtti programok (területfejlesztési Phare és Phare határ menti együttmûködés) lebonyolításában, végrehajtásának értékelésében; közremûködik a Nemzeti Fejlesztési Terv kidolgozásában, valamint közremûködõ szervezetként a Regionális Fejlesztési Operatív Program, az Interreg III közösségi kezdeményezés elõkészítésében és megvalósításában. A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium intézkedései alapján a területfejlesztés intézményrendszere kialakításának részeként a VÁTI 1998-tól fokozatosan létrehozta a területfejlesztés állami feladatait tervezéssel, kutatással, értékeléssel, egyéb szakmai szolgáltatásokkal, illetve operatív közremûködéssel, pénzügyi és program-lebonyolítással segítõ kapacitását, szervezetét. A kialakítás során figyelembe vette az Európai Unióhoz való csatlakozásra való folyamatos felkészülés támasztotta igényeket. Megfelelõen képzett szakembergárdát alakított ki, folyamatosan építette területi hálózatát. Területi képviseleti iroda a korábbi 4-hez képest 2004-ben már 12 városban található országszerte. A VÁTI Területfejlesztési Igazgatóság Nyugat-dunántúli Képviselete 1996 májusában alakult négy fõvel, a soproni képviselet mellett ma már Szombathelyen és Zalaegerszegen végzik a Phare programok menedzselését. A Nyugat-Dunántúli Régió helyzetébõl adódóan három - osztrák, szlovén, szlovák - Phare CBC programnak is célterülete. A Nyugat-dunántúli Régióban ezen támogatásokból olyan nagyprojektek valósultak meg példaszerûen, a teljesség igénye nélkül -, mint a Szentgotthárd-Heiligenkreuz Ipari Park közmûvesítése, a Gyõr-Gönyû kikötõ létrehozása, a zalaegerszegi regionális hulladéklerakó, a Gyõr-Pér repülõtér, a szombathelyi Társadalomtudományok és Európa Tanulmányok Intézete. Jelenleg is számos program/ projekt megvalósítása van folyamatban a Váti Kht. Nyugat-Dunántúli Képviseletének közremûködése mellett. A VÁTI TFI Nyugat-Dunántúli Regionális Képviselete felelõs a Phare CBC Magyarország- Ausztria, valamint a Phare CBC Magyarország-Szlovénia programok végrehajtásáért, továbbá részt vesz az EU csatlakozás után megnyíló magyar-osztrák, és magyar-szlovén-horvát, magyarszlovák-ukrán Interreg IIIA programok elõkészítésében, megvalósításában. A Phare CBC és az azt követõ Interreg határon átívelõ együttmûködéseket támogató programok mellett a Váti Kht és a képviselet a Regionális Fejlesztési Tanáccsal és Ügynökséggel részt vesz a Nemzeti Fejlesztési Terv Regionális Operatív Programjának (ROP) megvalósításában is. 4 A Váti Kht. által meghirdetett pályázatokkal, programokkal kapcsolatban információ szerezhetõ a honlapon, valamint a képviseleti irodákban, a Nyugat-dunántúli Régióban az alábbi címeken és telefonszámokon: 5

4 HU MAGYARORSZÁG-AUSZTRIA KISPROJEKT ALAP CARMINA BURANA KÖZÖS HANGVERSENY (HU ) A projekt fõ célja a határon átnyúló, hosszú távú együttmûködés alapjainak lerakása volt. Ennek elsõ lépésként az osztrák Wiener Tonkunstvereinigunggal és a Soproni "Liszt Ferenc" Szimfonikus Zenekarral egy közös hangverseny került megrendezésre (C. Orrf: Carmina Burana), valamint az elõadásra történõ közös felkészülés és a mû elõadása a Fertõrákosi barlangszínpadon. Ehhez kapcsolódóan a közös munkán, a közvetlen emberi kapcsolatokon, szemináriumokon túl a zenei ismeretek kölcsönös fejlesztése, az osztrák és magyar zenei hagyományok megismerése a cél. A sikeres projekt végén együttmûködési megállapodás kialakítására kerül sor. A kórus a projekt záróhangversenyén május 29-én a Fertõrákosi Barlangszínházban teltházzal, hétszáz nézõ elõtt mutatta be a darabot fergeteges sikerrel. A felkészülés alatt számos kapcsolat alakult ki a két zenekar, valamint a két zenekar vezetõi között. A magyar és az osztrák zenekar esetében meglévõ adottságok (pl. tudás, technikai felszereltség) a projekt során összeadódtak, így az együttmûködésünk során a közös munka örömén túl kihasználhattuk ezeket a lehetõségeket is. Folyamatosan tervezzük a következõ, csak együtt megvalósítható programokat, projekteket, melyek további mûvek (pl. Verdi: Requiem, stb.) elõadását teszik lehetõvé. Próbán A Soproni Liszt Ferenc Szimfonikus Zenekar 175 éve alakult, akkor Soproni Zeneegyletként. A zenekar a második világháború elõtti idõkben gyakran zenélt bécsi zenészekkel, akik egy-egy nagyobb zenekari mû elõadásánál kisegítették a magyar zenészeket. A történelmi viszonyok ezt a közös munkát lehetetlenné tették. Jelen pályázat lehetõséget adott ennek a múltbeli szép hagyománynak a felélesztésére. A Carmina Burana elõadásához nagy létszámú szereplõre van szükség. A projekt kiváló lehetõséget nyújtott arra, hogy ezt a nagyon népszerû, de lehetõségeinkhez mérten egyedül nem megvalósítható mûvet - közösen - elõadhassuk. A projekt tervezése során már megtaláltuk a partnereket (zenekar, kórusok), a késõbbiekben meg kellett szervezni a szólisták és kisegítõk, hangszerek biztosítását. A projekt lehetõséget biztosított a hazai zenekar ruházatának, kottatartóinak, hangszereinek egységesítésére, ill. kiegészítésére. A sok fellépõ (200 fõ) utaztatása, közös próbák megszervezése jelentõs feladat volt, akárcsak a fellépés technikai háttere, az elõadás népszerûsítése, közönség meghívása, szállítása. Partnerünk a felkészülésben, és a megvalósításban a Wiener Tonkunstvereinigung volt, amely egy Bécsben mûködõ amatõr zeneegyesület, szimfonikus zenekarral és kórussal. A problémák, és a mûködés háttere nagyon hasonlatosak a két partnernél, a támogatási és a finanszírozási lehetõségek szintén. A bécsi együttes fõként Bécsben és közvetlen környezetében ad hangversenyeket. Résztvevõ volt a Soproni Liszt Ferenc Pedagógus Énekkar, továbbá az Erkel Ferenc Általános Iskola kórusa is. Az elõadás 6 7

5 2. DIGITÁLIS GEOADATÁLLOMÁNY ELÕÁLLÍTÁSA LÉZERSZKENNER ADATOKBÓL (HU ) Nagypontosságú digitális domborzatmodell (DDM) kifejlesztése az országhatáron átnyúló - ökológiai szempontból egységesnek tekintendõ - Magyar-Osztrák Fertõ-Hanság Nemzeti Park / Neusiedler See-Seewinkel National Park egy-egy határos magyar és osztrák területére. A DDM integrálása egy nemzeti park információs rendszerébe. A DDM és más kiegészítõ adatok (ortofotó, kataszteri térkép, földhasználati térkép, vegetációtérkép, archív topográfiai térképek) együttes GIS-elemzése. Az osztrák partner az INTERREG IIIA program keretében tervezte a tükörprojekt megvalósítását. Az adatgyûjtést, adatfeldolgozást, az adatok elemzését és megjelenítését mindkét oldalon azonos módszerrel terveztük. Végül a magyar és osztrák adatokat egy egységes európai vonatkozási rendszerbe kívántuk átformálni. A projekt megvalósításának helyszíne a Fertõ-Hanság Nemzeti Park, Fertõ-menti élõhelyrekonstrukció, Sarród. Magyarországon a projektben tervezett kutatásnak - nagypontosságú digitális domborzatmodell kifejlesztése légi lézerszkenner adatokból - nincs hazai elõzménye. Osztrák partnerünk által beadott tükörprojekt az INTERREG IIIA Program keretében sajnos nem részesült támogatásban, viszont között az INTERREG IIIB- CADSES Program által támogatott SISTEMaPARC projekt keretében megvalósul az osztrák oldalon tervezett munka is, így remélhetõleg - bár idõben kissé eltolódva - realizálódnak a tervezett együttmûködéstõl, közös munkától várt elõnyök. Osztrák oldali tükörprojektünk gazdája az Institut für Photogrammetrie und Fernerkundung, Technische Universität Wien (IPF). Az együttmûködés 1982-tõl folyamatos, mely már több közös munkában is megmutatkozott, úgymint "A Fertõ tavi nádasok térképezése, "; "A Fertõ tó-mederfenék digitális felületmodelljének kifejlesztése, " 1998-tól a Phare CBC, illetve az INTERREG Programok keretében folytatódott tovább az együttmõködés. Ezekben a programokban is szép eredményeket sikerült elérnünk, több közös projekt is megvalósításra került. Az együttmûködés egyéb formái: tudományos-technikai tapasztalatcsere, oktatási anyagok, átvétele, hallgatói tanulmányutak. Magyar partnereink a Fertõ-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság és az Észak-Dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság. Mindkét intézmény a projekt eredményeinek fõ haszonélvezõje. Megõrzik, továbbfejlesztik és felhasználják a projekt eredményeit. rendszer (GIS). A vízmélység, a metszetek, víztérfogat és felület számítása fontos adatokat szolgáltat a természetvédelmi kezelés, tervezés számára (kiszámítható pl. az élõhelyrekonstrukció optimális elárasztásához szükséges vízmennyiség vagy az itt fészkelõ védett madarak számára optimális vízszint). A projekt eredményeit digitális formában a partnerek rendelkezésére bocsátjuk. Az eredményeket a partnerek megõrzik és felhasználják a természetvédelmi, vízügyi feladatok ellátásához. Az adatokat bevisszük a Fertõ- Hanság Nemzeti Park Igazgatóság nemzeti park információs rendszerébe éppúgy, mint az INTERREG Program keretében kifejlesztendõ magyar-osztrák nemzeti park információs rendszerbe, amelynek szolgáltatásai 2006-ra az Interneten is hozzáférhetõek lesznek. A projektben létrehozott adatállományokat és a nemzeti park információs rendszert megõrizzük, és folyamatosan továbbfejlesztjük. Ezek nélkülözhetetlenek a gyakorlati oktatásban, és más forrásból - a magas költségek miatt - nem tudnánk az adatokhoz hozzájutni. A Fertõ-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság további élõhelyrekonstrukciók létrehozását tervezi. További hasonló pályázatokat szándékozunk benyújtani a partnerekkel együttmûködve mind a természetvédelmi tervezés megalapozása, mind a nemzeti park információs rendszer továbbfejlesztése céljából. Fertõújlaki lézerszkenneres digitális felületmodell 8 Hatalmas területek találhatók a Hanságban, ahol a vízrendezés, lecsapolás következtében a régi mocsárvilág helyét ma értéktelen kultúrerdõk, alig-alig hasznosítható mezõgazdasági területek foglalják el, a táj természeti értékekben elszegényedett. A közös magyar-osztrák nemzeti park egyik legfontosabb hosszú távú feladata, hogy ezeket a területeket renaturalizálja, és emellett a különféle területhasználatok közötti konfliktusokat a természetvédelem javára feloldja. A projekt súlypontját képezi egy lézerszkenneres adatgyûjtés (LIDAR) nagymértékben javított adataiból kifejlesztett digitális domborzatmodell (DDM) elõállítása. A DDM magassági szintek színkódolt megjelenítésével felkutathatók a természetes mélyedések, a régi vizes élõhelyek, amelyek renaturálása a természetvédelem célja. A renaturalizáció tervezéséhez ideális alap a projektben kifejlesztett nemzeti park információs 9

6 3. ESÉLYEGYENLÕSÉG: FOGYATÉKOS FIATALOKKAL CSEREÜDÜLÉS, FOGLALKOZTATÁS (HU ) A projekt célja, hogy elõsegítse az értelmileg fogyatékos fiatalok társadalmi reintegrációját, a diszkrimináció csökkenését és ezzel együtt növelje esélyegyenlõségüket. A program célul tûzi ki, hogy a reintegráció az értelmi sérültek és nem értelmi fogyatékos fiatalok találkozásával valósuljon meg, népi mesterségek tanulása alkalmával, kézmûves foglalkozásokon. A távlati cél mindenképpen, hogy visszaszoruljon a kirekesztésre vonatkozó általános viselkedésforma, és hogy minél többen részt vegyenek hasonló jellegû reintegrációs programokban. Jelen projekt története évekre nyúlik vissza, egyike volt a magyar-osztrák Phare CBC kisprojektek elsõ sikeres csoportjának. A projekt ötlete osztrák oldalról érkezett. Az elõzõ években több fiatal értelmi sérült járt Bécsbõl Csödén, akiknek gondozói megszervezték a további cserekapcsolatokat. A projekt keretében magyar gyerekek jártak sérült értelmi képességû osztrák fiataloknál Ausztriában, ahol betekintést nyerhettek a partnerszervezet munkájába is, részt vettek speciális kézmûves foglalkozásaikon is. Tavasszal az osztrák gyerekek tölthettek egy hetet Csödén, ahol az Alkotótáborban tartalmas program várta õket: kézmûves foglalkozások, fotózás, kirándulások. A táborban részt vevõ bécsi fiatalokról és az általuk készített képekbõl megjelent egy prospektus. (Csödei Füzetek II.) A közös projekt kiállítással zárult Bécsben. A táborban alkotók munkáiból, fotóiból megvalósult kiállítás a Csödei Alkotótáborban is látható volt. A támogatás során elnyert berendezések, eszközök is hozzájárultak a tábor fejlesztõ pedagógiai módszereinek színvonalas alkalmazásához. Csödei alkotótábor résztvevõk is megtekinthették. A projektben részt vevõ magyar és osztrák fiatalok közötti nyelvi és egyéb problémákat áthidalta az alkotás öröme. A fogyatékos fiatalok speciális foglalkoztatása pozitív hatású testi-lelki fejlõdésükre. A fogyatékkal nem bírók személyiségfejlõdése jó hatásfokkal mérhetõ a közös együttlét alatt kialakult toleranciával. Több osztrák pedagógus érdeklõdését is sikerült felkelteni az alkotótábor iránt. A projekt eredménye a továbbra is fenntartható kapcsolat, mely a leírt pedagógiai módszerekkel és hasonló szervezésekkel prioritást élvez a mai társadalomban. A projektpartnerrel tartós, jövõbeli elképzeléseink a drámapedagógia, pszichodráma felé orientálódnak. Az ilyen és hasonló kapcsolatokat folyamatosan kell szervezni, hogy a szemléletváltás megtörténjen Magyarországon és végre elfogadható legyen a magyar társadalom számára is az integrálódás elmélete mellett annak gyakorlati aspektusa is. Az ausztriai testvér alapítvánnyal a "Geh mit Uns"-sal már nyolc éve tart a jó kapcsolat. A "Geh mit Uns" súlyosan fogyatékos fiatalokkal foglalkozó alapítvány. Évek óta Sigi és Paul Mazal vezetése alatt mûködik sok támogatóval és nagyszerû programokkal. Csödei alkotótábor 10 A rendszeres kapcsolatok eredményeként született a cserekapcsolat osztrák partnerünkkel, aminek a folytatását tette lehetõvé jelen projekt. A projekt kapcsán elkészült szórólap kétnyelvû tájékoztatója segítette a Csödei Alkotótábor szélesebb körû megismertetését Ausztriában is. A berendezések, felszerelések bõvülésével színesíthetjük programjainkat, gyakrabban és szívesebben jönnek hozzánk a jövõben. A kiállítást a táborban a nyári programokon 11

7 4. RÉGIÓBELI ESÉLYTEREMTÉS FIATALOKNAK VASSZERELÕ SZAKKÉPZÉSSEL (HU ) A projekt régiónkban és elsõsorban a Zala megyében élõ, a társadalom perifériájára szorult, egzisztenciájukat megteremteni nem tudó fiatalok részére adja meg a lehetõséget a társadalmi beilleszkedésre és a felzárkózásra. Ennek alapján lehetõség nyílik arra is, hogy elsõsorban a térségben mûködõ építõipari és gazdasági vállalkozások fennálló munkaerõigényüket kielégítsék, megfelelõ képzettségû szakembereket alkalmazhassanak. A projektben húsz, a 16. életévét betöltött, többségében hátrányos helyzetû Zala megyei fiatal vett részt, akik szakmával nem rendelkezõ munkanélküliek. A projekt megvalósítása során egy komplex vasszerelõ szakképzés keretében Zalaegerszegen elméleti és tanmûhelyi, Kisbucsán szakmai és termelési, Grosspetersdorfban (Ausztria) pedig kiegészítõ termelési gyakorlaton vettek részt a hallgatók. Az egész projektet végigkövetõ pszichoszociális gondozás elõsegítette a résztvevõk lemorzsolódásának megakadályozását, valamint folyamatos elméleti és gyakorlati felzárkóztatását. A projekt befejezésekor vasszerelõ (OKJ ) szakképesítést, illetve az osztrák BFI által kiállított német nyelvû bizonyítványt szereztek a sikeresen vizsgázók. Az elõzetes felmérések alapján mind a magyar, mind pedig az osztrák oldalon jelentõs a szakemberhiány e területen, így a végzett hallgatók nagy része számára a munkalehetõség biztosított. Elméleti konzultációs óra elhelyezésében. A Zébeton Kft a hazai szakmai termelési gyakorlat lebonyolításában nyújt segítséget, valamint munkahelyet biztosít a végzett hallgatók egy részének. Az elméleti, gyakorlati és kiegészítõ gyakorlati (ausztriai) képzés a tervezettek szerint megvalósításra került. A projektbõl való lemorzsolódás nem haladja meg a tervezett 15%-ot. A jól sikerült képzés eredményeképp a vállaltaknál magasabb arányban, több mint 80%-ban szerezték meg a szakképesítést a hallgatók. Már a projekt befejezésekor a tanulóknak közel fele rendelkezett munkahelyi ígérvénnyel. A projekt során a nemzetközi projektek megvalósításhoz szükséges személyi és tárgyi feltételek létrejöttek. Megerõsödtek a partnerkapcsolatok mind a hazai, mind az osztrák partnerekkel. A projektet megvalósító Elsõ Magyar-Dán Termelõ Iskola Alapítvány az Európai Uniós projektekben újrahasznosítható tapasztalatokra tett szert. A BFI Burgenlandi szervezetével közösen eredményes pályázatot nyújtott be, és nyert támogatást a 2002 évi Magyarország-Ausztria Phare CBC pályázat keretében is. 12 Osztrák oldalról a BFI Burgenlandi szervezete (az Osztrák Munkaügyi Szervezet Képzési Intézete) a partnerünk, akinek projektbeni szerepe igen átfogó. Többek között ez a szervezet vizsgálja az oktatási tervünket és hasonlítja azt össze az Ausztriában elfogadottal, amennyiben szükséges, javaslatokat tesz a szakképzési program kiegészítésére. Ezen kívül folyamatosan nyomon követi a képzési programban leírtak megvalósítását, megszervezi az ausztriai termelési gyakorlatot a képzésben résztvevõk számára, végül pedig, sikeres szakképesítõ vizsga esetén, biztosítja a BFI által kiállított német nyelvû bizonyítványt a végzett hallgatók Szakmai gyakorlati képzés részére. A projektet osztrák partnerünkön kívül még számos szervezet segíti. Ilyenek többek között a helyi önkormányzatok, melyek a potenciális résztvevõk felkutatásában nyújtanak segítséget. A Zala Megyei Munkaügyi Központ feladata már összetettebb. Azon kívül, hogy - hasonlóan a helyi önkormányzatokhoz - a képzésre jelentkezõket keres, a projekt idõtartamára utazási kedvezményt biztosít, ellátást folyósít a tanulóknak, biztosítja a projektben való részvétel lehetõségét és közremûködik a végzett hallgatók 13

8 5. MAGYAR GAZDÁK AZ UNIÓBAN (HU ) A projektben célként fogalmazódott meg a Muramenti kistérség agrárgazdasági potenciáljának növelése, a kistérségben élõ népesség helyben tartásának elõsegítése a projekt tevékenységei során átadott ismeretek átadásával, ezzel összefüggésben a térségben élõ õstermelõk, agrárvállalkozók felkészítése az EU csatlakozásra, a burgenlandi térség tapasztalatainak felhasználásával. A projekten belüli fõ tevékenységek az ismeretátadásban, az információ-szolgáltatásban, mezõgazdasági vásárban, tanulmányútban és egy hûtõház engedélyes tervének elkészítésében határozhatók meg. A mûhelyfoglalkozások célja annak lehetõ vététele volt, hogy a kistérség õstermelõi, agrárvállalkozói megismerjék az új típusú EU-konform agrártársulások elõnyeit, létrehozási, mûködési feltételeit. A harminc fõt számláló résztvevõi kör a kistérség biogyümölcs termesztésével foglalkozó, mezõgazdasági vállalkozóiból állt. Az Aranykalászos gazdatanfolyam hat alkalommal került megszervezésre, a rendezvény meghívottjai - összesen harminc fõ -, zömében a kistérség mezõgazdasági vállalkozói és õstermelõk voltak. Fõ célul a jelen lévõk szakmai ismereteinek bõvítését és felfrissítését határozták meg, ami alatt többek között az EU jogszabályoknak megfelelõ állattartást és állategészségügyet, az MHV támogatások rendszerét, pályázati lehetõségeket és az Uniós mezõgazdasági támogatásokat kellett érteni. Az érdeklõdõk számítógépkezelõi tanfolyam keretében bõvíthették idevonatkozó ismereteiket. A projekt keretében került megszervezésre a 10. Szepetneki Mezõgazdassági Kiállítás és Vásár. A programokat a rendszeresen megjelenõ Muramenti Hírlevélben is népszerûsítettük. A helyi sajátosságok figyelembe vételével elkészült egy hûtõkamra engedélyes terve. Kerekasztal Németh Imrével aktív résztvevõi (tanfolyamok, mûhelyfoglalkozások) tárgyi tudása gyarapodott, ezáltal jobban, hatékonyabban tudják saját vállalkozásukat vezetni. A vásár, a szakmai program, a tanulmányút részesei maradandó közösségi élmények mellett új, szakmailag friss, eredményes és távlatos tevékenységek vívmányait ismerték meg. A pénzügyi fenntarthatóság a TÉSZ létrejötte után a gazdák önrész befizetésébõl, önkormányzati és állami támogatásból, valamint új pályázati lehetõségek kihasználásából biztosítottnak látszik. Az intézményi fenntarthatóságot garantálja, hogy a Muramenti Nemzetiségi Területfejlesztési Társulás, mint térségi nonprofit szervezet a továbbiakban is vállalja a tevékenységek (vásár, gazdatanfolyam) koordinálását. Ezt a munkát a pályázatok során elnyert eszközök nagymértékben segítik. 14 A Burgenlandi Mezõgazdasági Kamarával nem új keletû az együttmûködés, közösen már több projektet sikeresen valósítottunk meg. Külföldi partnerünk jelen projekt megvalósításában is aktívan közremûködött. A projekt összetett, gazdaságfejlesztési és szervezési elemeket tartalmazó, közel egyéves tevékenységet jelentett a kistérségi társulásnak. A tevékenység a pályázó és partnerszervezetei számára projektszervezési és szakmai tapasztalatokat hozott. A sikeres lebonyolítás a partnerek X. vásár további együttmûködését erõsítette. A hûtõház engedélyes terve további pályázati források bevonásával belátható idõn belül biztosíthatja a beruházás megvalósítását is. A program 15

9 6. TANULMÁNY A HATÁR-MENTI BORVIDÉKEK EGYÜTTMUKÖDÉSÉRÕL (HU ) A projekt célja olyan területfejlesztési tanulmány, stratégia elkészítése volt, amely a Soproni borvidék és a burgenlandi borvidék EU csatlakozás utáni együttmûködési alapjait, a fejlesztés közös irányelveit teremti meg. kidolgozásában. A Soproni Borvidék Hegyközségi Tanács ennek szellemében kíván cselekedni, és hosszú távon a határ menti borvidékek turisztikai és marketingkommunikációs tevékenységeinek összehangolását, egymáshoz való közeledését támogatja döntéseiben. Az elkészített területfejlesztési tanulmányt egy szekunder és egy primer kutatás elõzte meg. A primer kutatás során soproni és burgenlandi meghatározó borászatokat és non-profit szervezetek kérdeztünk meg az együttmûködési lehetõségekrõl, formákról. "Határmenti borvidékek együttmûködési lehetõségei" konferencia A projekt osztrák partnere, a rust-i székhelyû Osztrák Borakadémia, tevékenyen részt vett a teljes projekt megvalósításában, és a workshopok munkájához külsõ osztrák szakértõket delegált. A projekt által lehetõvé vált az információnyújtás, és közösségfejlesztés, az érintett közösségek közötti együttmûködés és kommunikáció elõsegítése. Az osztrák és magyar borosgazdáknak és a borágazatot érintõ nonprofit szervezeteknek együttgondolkodásra, valamint egymás megismerésére nyílt lehetõsége. A stratégiában megállapított kooperációs lehetõségek: a közös termékfejlesztés, közös termékellenõrzés, a közös marketing, utóbbin belül a marketingkommunikáció, az értékesítési politika - borturizmus, a harmonizált értékesítés, a közös oktatás, képzés és a kutatás volt. Az tanulmány megállapításai alapján elsõ lépésként az együttmûködés a turizmus (közös borutak kialakítása, turisztikai termékek fejlesztése) és a marketingkommunikáció területén kezdhetõ meg. Különösen a kereskedelmi területek vonatkozásában (a primer kutatásban felmért igények szerint is) haladéktalanul szükséges az operatív programok kidolgozása, de ugyanilyen fontos operatív tervek felállítása a közös szõlészeti-borászati együttmûködés elindításához. "Határmenti borvidékek együttmûködési lehetõségei" konferencia A Bormarketing Mûhely Kht. és az Osztrák Borakadémia a fent bemutatott prioritásokat szem elõtt tartva, részt vállal a magyar és osztrák borfogyasztási kultúra alakításában, és részt vesz a stratégia alapján kialakítandó együttmûködési operatív tervek, programok 16 17

10 7. ZENE HATÁROK NÉLKÜL (HU ) A projekt szándéka a résztvevõ kórusok között a kapcsolat kiépítése volt, a határ menti kulturális kapcsolatok erõsítésével. Természetesen a tervek között szerepelt a közös hangversenyek megtartása révén zenei élmény nyújtása mindkét együttmûködõ határterület (Gyõr-Moson-Sopron megye és Burgenland) hallgatósága számára. vezetõségei tervezik a kórusok közötti laza baráti találkozók megszervezését. Erre a szüreti, a farsangi, ill. a szezonzáró összejövetelek ígérkeznek a legalkalmasabbaknak. A projekt megvalósítása során hat koncertet szerveztünk. Kettõt Großhöfleinben (azonos napon), hármat Sopronban és egyet Eisenstadtban. A felkészülés során tartott próbák és a hangversenyek utánra tervezett közös ebéd, illetve vacsora lehetõséget teremtett a személyes ismerkedésre, barátkozásra, valamint a további együttmûködések tervezésére. Konkrét tevékenységeink közül az elsõ intézkedéseket az elõkészületek, és a partnerek tájékoztatása jelentette. Ezek sikeres lezárulta után kerülhetett csak sor a koncertekre való felkészülésre, amely a mûvek megtanulásából és a közös próbákból állt. Az elsõ megmérettetés, a Großhöfleini hangversenyek, október 12-én zajlottak le, ami után sorra következtek még sikeres rendezvények. Október 26-án a Singerkreis Großhöflein-nel, november elsején pedig a Domchor Eisenstadt-tal adtunk közös koncertet Sopronban. A Domchor St. Martin hangversenyére, ugyancsak Sopronban, március 28-án került sor, a befejezõ zenekari est azonban már Eisenstadtban lett megrendezve június 20-án. A rákövetkezõ napon záró megbeszéléseket tartottunk a partnerekkel közösen, ahol a projekt eredményeit értékeltük. A großhöfleini ünnepség Külföldi partnereink közé sorolhatjuk a Domchor St. Martin Kórust (A-7000 Eisenstadt, Pfarrgasse 32.) és a Singerkreis Großhöflein Énekkart (A-7051 Großhöflein, Waldgasse 6.), velük közös koncertet szerveztünk, az együttmûködést partnereinkkel a jövõben is tervezzük. A projekt véghezvitele alatt sikerült a fõ célkitûzést elérni, magas színvonalú hangversenyek születtek. A résztvevõ kórusok igen lelkesen vettek részt a munkában. Valamennyi helyszínen telt ház fogadta az énekkarokat és az elõadás után a közönség szóban is kifejezte elismerését. Szakmai értékelésben sem volt hiány, ennek a kórusok vezetõi tettek eleget az összes elõadásra vonatkozóan. A partnerek közül azok is képviseltették magukat - hallgatóként - a hangversenyeken, akik nem szerepeltek. 18 A projekt által elért eredmények jól folytathatók a továbbiakban is. Erre vonatkozóan valamennyi résztvevõ kinyilvánította szándékát. Már körvonalazódnak a jövõ szezon tervei, ezek egyeztetésével tervezzük a közös elõadásokat, a mindenki számára megfelelõ mû kiválasztása után. A karnagyok tartják egymással a kapcsolatot. Az együttesek társadalmi 19

11 8. TÁJ ÉS KULTÚRÁK TALÁLKOZÁSA AZ ALPOKALJA ÉS A FERTÕ VONZÁSÁBAN (HU ) A projekt a hatóköréhez tartozó "Határ menti üdülõkörzet" közös értékeinek a képviseletét vállalta fel: Sopron és térsége; Fertõ mente, Fertõd, Eisenstadt, Rust városok kiemelésével; valamint Rosalia régió hozzávételével. A természeti és kulturális értékek, programok, szolgáltatások komplex turisztikai ajánlattá formálásával a projekt a terület ismertségét több marketing akción keresztül növelte. A térség rangjához illõ képviseletéhez, arculathoz illõ marketing eszközök kivitelezését vállalta fel. A határ menti partneri együttmûködés megteremtette az ún. "szomszédolás", programkiajánlás kereteit, valamint a viszonosság elvén mûködõ jövõbeni projektmegvalósulások alapjait. A határokon átnyúló értékek a Fertõ-táj, mint világörökség élõvilágával és épített örökségével, a térség közös gasztronómiájával, családi örökségeivel, kulturális és fesztivál életével, kiemelten Haydn, Liszt munkásságával elválaszthatatlan egységet alkotnak, melyek a projekt megvalósításával határok nélküli képviseletet nyertek. A marketing akciósorozatok a turisztikai kiállítási megjelenések, a tudatos kiadványterjesztések, valamint a komplex turisztikai ajánlatok elektronikus elérhetõsége a térség iránti érdeklõdést folyamatosan fenntartja. A képviselt térség montázsa Az összeállított határon átnyúló közös ajánlati paletta több napos látogatói tartózkodás programozásához kínál színvonalas ajánlatot, mellyel az eddigi elképzeléseket felülmúló térségi érdeklõdést és turisztikai érkezést lehet generálni. A határ menti üdülõkörzet az együttmûködés révén szinte mindent kínálni tud, ezért valamennyi célcsoport részére ajánlattal tud élni. Jelentõs fogadóterületté válva - átgondolt és tudatos térségi megjelenéssel - a térség érvényesülése biztosítottá válik. A hangsúlyozott képviselettel megteremti az esélyt a térség versenyképességének növeléséhez, segíti a meglévõ kapacitások kihasználását, valamint további turisztikai fejlesztéseket generál. A programelemek átgondolt egymásra építése során kivitelezést nyertek azok az eszközök, melyekkel rendszeres marketing akciókon keresztül - nem csak a projekt idejére, hanem további két évre - folyamatosan fent lehet tartani a térség iránti érdeklõdést. Három fõ partnert lehet megemlíteni, akik a projekt megvalósításában aktív szerepet vállaltak: a Tourismusverbandot (Eisenstadt, Neusiedler és Roslia Régió együttes képviselete), Sopron Megyei Jogú Várost és a Fertõ-Hanság Nemzeti Parkot. A tervezett ütemezés szerint megvalósuló cselekvési program, a térség sikeres pozícionálását több lépésen keresztül segítette. Többek között ide tartozik az arculattervezés, a A kiadvány címoldala fotótár bõvítés, a kiadványcsalád kivitelezése, a térség arculati megjelenéséhez mobil installáció készítése, a négy belföldi turisztikai kiállításon önálló standmegjelenés, és az internetes elektronikus térségi ajánlatok on-line lehívhatóságának megvalósítása. A program eredményeit a vendégek - egyéni utazók, családok -, a beutaztatást szervezõ, segítõ szakmai szervezetek, de különösképpen a szakmai partnerek és térségi önkormányzatok elismeréssel fogadták

12 9. BORKULTÚRA HATÁRON INNEN ÉS TÚL (BORTURIZMUS OSZKÓTÓL HEILIGENBRUNNIG) (HU ) A turizmus és ezen belül a borturizmus fejlesztése, határon átnyúló közös turisztikai kínálat megteremtése a projekt fõ célja. De ehhez a szõlõ- és bortermelés szakmai hátterének javítása, a turisztikai és a bormarketing erõsítése, valamint közvetlen gazdasági együttmûködés kialakítása az érintett határ menti térség szereplõi között elengedhetetlen. A közvetlen célcsoportot a térség bortermeléssel foglalkozó aktív gazdái, a szõlõhegyeken birtokkal rendelkezõ (aktivizálható) tulajdonosok, valamint a turisztikai kínálat nyújtásába egyéb módon bekapcsolható személyek jelentik. A közvetett célcsoportba a turisták és a projekt hatásaiból áttételesen részesülõ helyi lakosok tartoznak. fejlesztéseket. A képzéssorozaton résztvevõ 35 fõ ismeretszintje növekedett, ami várhatóan megnyilvánul a termelt borok minõségének javulásában, valamint a turisztikai szolgáltatások színvonalának emelkedésében. A kétezer példányban elkészült kiadvány növeli a közös kínálati csomag ismertségét. A projekt pénzügyi fenntarthatóságát a vinotékában megszervezett rendezvények, szervezett borkóstolók bevételei biztosítják. Emellett - pályázati források révén - további projektek megvalósítását is tervezzük a borturizmus fejlesztése érdekében. Tanulmányút A projekt keretében számos tevékenység megvalósítására sor került. Ezek közül a legfontosabb a határ menti Vinotéka és Bormúzeum kialakítása, ahol bemutatásra kerülnek az osztrák-magyar határtérségben elõállított borfajták, és kiállítás keretében megtekinthetõk a borkészítéshez használt eszközök is. A projektben továbbá megvalósításra kerültek a bortermelés és a borturizmus szakmai hátterének erõsítését célzó tevékenységek, úgymint képzéssorozat bortermelõk részére, ausztriai tanulmányút, konferencia, valamint a turisztikai információs és bormarketing tevékenységek. 22 Fõ partnerünk a Heilingenbrunni Turizmus Szövetség részvétele a projektben a hasonló projektek megvalósításában szerzett több mint egy évtizedes gyakorlat, valamint a hasonló adottságokra épülõ, hasonló elvek alapján megvalósított turisztikai fejlesztések szempontjából volt kiemelkedõ fontosságú. Segítette munkánkat két másik partnerünk, a Vasi Hegyhát Területfejlesztési Önkormányzati Társulás és Oszkó Község Önkormányzata is. Képzés Az eredmények elég látványosnak mondhatók. Lehetõség nyílt az osztrák magyar határtérségben termelt borok bemutatására, a vinotékában egyidejûleg borfajta megtekinthetõ. A Bormúzeum és a kiállítás, a rendezvény sikerének köszönhetõen, egész évben látogatható. A termelõi háttérhálózathoz a projekt keretében magyar, illetve osztrák termelõ csatlakozott. A jövõre nézve is ésszerûen lett megoldva a vinotéka kialakítása, ahol lehetõség van a csoportosan érkezõ vendégek leültetésére és szervezett borkóstolók, borbemutatók tartására. A tanulmányúton nem kevesebb, mint 45 fõ vett részt, akik megismerték a sikeres osztrák borturisztikai 23

13 10. ALPOK & PUSZTA TURISZTIKAI PROJEKT (HU ) Vas megye és az Alsó-Ausztriai régió számos olyan turisztikai attrakcióval és kínálattal rendelkezik, melyek nemzetközi szinten is számottevõek. A projekt célja a határ menti régióban mûködõ turisztikai szolgáltatók közös kiadványban történõ megjelentetése volt. Az egyedülálló kezdeményezéssel elõ kívántuk segíteni a határrégió turisztikai vállalkozásainak fejlesztését és a turisztikai szolgáltatók közötti együttmûködés bõvítését. A katalógus további elérhetõségét a kamara folyamatosan biztosítja. A partnerek és a résztvevõktõl kapott visszajelzések megerõsítették a projekt folytatása iránti igényt. A projekt tapasztalatainak felhasználásával megkezdõdött egy szélesebb körû Burgenlandot és Gyõr-Moson-Sopron, illetve Zala megyét is felölelõ turisztikai projekt elõkészítése. A kiadvány A projekt keretében Vas megyei és Alsó-Ausztriai turisztikai szolgáltatók közös kiadványban mutatkoztak be, amely a szállás- és vendéglátóhelyeken túlmenõen tartalmazza a térség turisztikai attrakcióit, programlehetõségeit (gyógyfürdõk, látnivalók, kirándulási lehetõségek, helyi programok, helyi vasutak stb.). A kiadvány belföldi turisztikai vásárokon került bemutatásra. A vásári bemutatás elõsegítette, hogy az ország távolabbi részén élõk is megismerjék a határrégió turisztikai lehetõségeit, hozzájárulva a régióba irányuló belföldi turizmus növeléséhez. A kiadványban szereplõ magyar szolgáltatók kétnapos ausztriai tanulmányúton vettek részt, ahol megismerték az osztrák partnervállalkozások kínálatát és megtörténtek az elsõ kapcsolatfelvételek. A projekt gesztora a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a magyar résztvevõk szervezését, a kiadvány elkészítését és bemutatását, míg az osztrák partner az osztrák turisztikai ajánlatok összegyûjtését végezte el. A partner egyesület Interreg III támogatással tükörprogramot valósított meg. A projektben a térség osztrák és magyar turisztikai szolgáltatói német nyelvû katalógusban jelentek meg, mely katalógus 14 nemzetközi turisztikai vásáron került bemutatásra (Bécs, Drezda, Köln, Hamburg, Temesvár stb.). 24 A projektben közel hatvan turisztikai ajánlatot bemutató igényes kivitelû kiadvány készült el példányban, ami tíz belföldi kiállításon továbbá a résztvevõk, valamint utazási irodák és Tourinform irodák közremûködésével került terjesztésre. A projekt eredményeképpen vonzó idegenforgalmi kínálat jött létre, ami megközelítõleg tízezer közvetlen kedvezményezetthez jutott el, a másodlagos olvasótábort is figyelembe véve a közvetett kedvezményezettek száma eléri a ezer fõt. A projektben résztvevõ magyar szolgáltatók mindegyike elégedett volt a kezdeményezéssel. Többségük szerint a projekt Kiállítás, Szeged hozzájárult vendégforgalmuk növeléséhez és a jövõben is részt kívánnak venni hasonló kezdeményezésben. 25

14 11. ÖKOTURIZMUS ÉS PARTNERSÉG AZ ÍROTTKÕ NATÚRPARKBAN (HU ) A projekt célja az Írottkõ Natúrpark területén egy átfogó ökoturisztikai fejlesztés, a turisztikai kínálati elemek bõvítésével, melyek a helyi értékekre épülve ismertetik meg a látogatót a natúrpark természeti és kulturális örökségével. A projekt további szándéka a hazai natúrparkok elsõ szakmai találkozójának megszervezése volt. A zárónapon a natúrparkok képviselõi megbeszélését folytattak a natúrparkok jövõbeni együttmûködésérõl. A projekt eredményeit az egyesület a helyi önkormányzatokkal közösen tartja fenn. A natúrpark találkozón, az együttmûködésre vonatkozóan több megállapodás született, többek között a hazai natúrparkok közötti szövetség létrehozására. Az ökoturisztikai fejlesztések célja tanösvények, bemutatóhelyek és kiállítások létrehozása, melyek részben ismertebb kirándulóhelyekhez kötõdnek (Írottkõ kilátó, Kalaposkõ), részben új értékekre hívják fel a figyelmet (helytörténeti kiállítások). A projekt során az élõ természeti értékeink megújítására is figyelmet fordítottunk (forrás felújítás), és a kirándulások kényelmét szolgáló pihenõpadokat helyeztünk el. A projekt záróeleme, hogy az elkészült fejlesztések a natúrpark honlapjára is felkerültek. A natúrparkok találkozójának célja egymás megismerése és a jövõbeni együttmûködések megvitatása volt. Partnerek voltak a helyi önkormányzatok, valamint a hazai és burgenlandi natúrparkok is részt vettek az együttmûködésben. A projekt eredményeinek két fõ csoportja különböztethetõ meg egymástól, ezek az ökoturisztikai fejlesztések és a natúrparkok találkozója. Tételesen az ökoturisztikai fejlesztések eredményei közé tartozik többek között a tanösvény kiépítése az Írottkõ kilátóhoz és a Kalaposkõhöz, a kõszegi borosgazdákat összekötõ borút információs tábláinak elkészítése, a helytörténeti és tûzoltó múzeum megszervezése Gyöngyösfaluban, a helytörténeti és egyháztörténeti kiállítás Nemescsóban, a velemi, Szent Vid hegyi ásatásokat bemutató kiállítás Velemben, avarkori ásatásokat bemutató információs tábla kihelyezése Lukácsházán, természeti értékek az Írottkõ Natúrparkban fotókiállítás Kõszegdoroszlón, négy darab forrás felújítása és információs tábla kihelyezése, pihenõpadok kihelyezése és ökoturisztikai honlap létrehozása a natúrpark honlapon belül. A natúrparkok találkozójának eredményei sem törpülnek el emellett a hosszú felsorolás mellett. A rendezvényen 78 fõ vett részt, hazai natúrparkok, burgenlandi natúrparkok és turisztikai szakemberek túlnyomó többségben. A találkozó elsõ napján szakmai konferenciára került sor, a második napon Ausztriában a landsee-i natúrparkot, valamint a Kõszegi-hegységben a Stájer házaknál mûködõ erdei iskolát tekintették meg a résztvevõk. A Kõszegi Borút Óriások útja 26 27

15 12. EURÓPÁBÓL EURÓPÁBA (HU ) A projekt célja, hogy a határ menti régiókban élõk ismerjék meg egymás kulturális értékeit, ne hagyják veszni a régmúlt hagyományait: tárják fel, ismertessék meg és adják tovább a határ túloldalán élõknek is kölcsönösen hazájuk kincseit. A célcsoportok olyan érdeklõdõk voltak, akik már a korábban felvett kapcsolatokkal, ismeretekkel rendelkeztek, vagy akik érdeklõdtek a történelmi és kulturális örökségek iránt. Kirándulás, Pannonhalma Alkotókör, Pamhagen A Pedagógusok Soproni Mûvelõdési Házáért Alapítvány az ausztriai Eisenstadtban mûködõ BGLD Seniorenbund Stadtgruppe és pamhageni Magyar-Osztrák Baráti Kör partnerekkel, 2003 nyarán szerzõdéskötéssel, majd a múlt év szeptemberétõl a soproni Pannonia Med Hotelben tartott nyitó elõadással indította útjára 2004 júniusáig tartó programját. A programok látogatottsága során szervezõdött érdeklõdõ réteg - különösen a Nyugdíjas Klubok - megvalósította a különbözõ kulturális rendezvényeket. A projekt részben mûvelõdéstörténeti örökségünk feltárására irányult, másrészt természeti örökségünk és a migráció kérdéseivel foglalkozott. A múlt õsz és az idei tavasz során együttesen keresték fel Brennbergbánya, a Fertõ-vidék, a Rábaköz és Pannonhalma természeti és kulturális értékeit, de eljutottak Eisenstadt, Loretto, Pamhagen, Frauenkirchen, Seewinkel, Halbturnba (a Fertõ osztrák oldalára) is. A projekt hét zenetörténeti elõadást és zenehallgatást is magában foglalt, hiszen a mai Burgenland területén éltek és alkottak: Joseph Haydn, Liszt Ferenc, Rauch András, Wohlmuth János, Mosonyi Mihály, Joachim József és a most 102 esztendõs Takács Jenõ zeneszerzõ. Tíz hónapon át mûködtek kézmûves alkotó köreink: szövõk, hímzõk, fafaragók, akik zsûrizett alkotásaikat elõször Eisenstadtban, majd Pamhagenben mutathatták be nagy érdeklõdéssel kísért kiállításokon. Az interkulturális eseményekhez tartozott a Magyar-Osztrák Baráti Kör közös programsorozata, amelynek során a Pamhagen és környékérõl származó partnerekkel párban tanulta egymás nyelvét egy-egy osztrák és magyar páros. A témák között az EU csatlakozással járó elõnyök, nehézségek is szóba kerültek - miközben a két nép azonos és eltérõ tapasztalatait beszélhették meg az adott témák alapján. A határon átnyúló együttmûködés fejlõdését szolgálta a projekt: olyan szakmai, emberi, közösségi kapcsolatok alakultak ki, amelyek segítették egy eurégiós szemlélet kialakítását. Rendszeresen fogadhatták egymást egyéni és csoportos foglalkozásokon, ünnepségeken, hangversenyeken, kirándulásokon, társas összejöveteleken, a soproni Petõfi Színházban. Vetítettképes ismeretterjesztõ elõadásokat hallgathattak, amelyek elsõsorban a közös gyökerek, az eurégió mûvelõdéstörténeti és természeti kincseinek bemutatására irányultak. A kultúra, a mûvészet összekötõ híd szerepet töltött be. Fenntarthatóságára igény van, Eisenstadt és Pamhagen is kérte a folytatást, a Pedagógusok Soproni Mûvelodési Házáért Alapítvány minden pályázati lehetõséget megragad, hogy a program folytatásához a szükséges pénzügyi források is rendelkezésre álljanak. A folytatáshoz segítséget nyújt az NCA program, a Polgármesteri Hivatalok és a mecénások támogatása. 28 Ausztriai partnereink, a BGLD Seniorenbund Stadtgruppe és a Pamhagen-i Magyar- Osztrák Baráti Kör a projekt lebonyolításának szinte minden elemében részt vettek. 29

16 13. KÖRNYEZETKÍMÉLÕ SZÕLÕTERMESZTÉSI TECHNOLÓGIA A SOPRONI BORVIDÉKEN (HU ) A projekt célkitûzése a környezetkímélõ szõlõtermesztési technológia megismertetése a Soproni Borvidéken. A bemutatásra és az ezt követõen bevezetésre kerülõ technológia megvalósításával segítjük a Soproni Borvidék szõlõtermesztésének technológiai fejlesztését mintegy ezer hektár szõlõültetvényen. A technológia alapelve a környezetvédelem érdekében alkalmazható, a minõségi szõlõtermesztés célját szolgáló komplex tevékenység, mely felhasználja a korszerû elõrejelzési módszereket, csökkenti a környezet kémiai terhelését, védi a hasznos élõ szervezeteket, segíti a biológiai sokszínûség helyreállítását. Egyidejûleg széles körben bemutattuk és megismertettük az agrár-környezetvédelmi programot. A projekt megvalósításának helyszínei Magyarországon a Nyugat-dunántúli Régión belül a Soproni Borvidék, Ausztriában Burgenland tartományon belül Neusiedler See- Hügenland és Neusiedler See borvidékek voltak. A projekt elsõ elemeként - a technológia megismertetése érdekében - elkészült egy környezetkímélõ technológiai füzet, mely részletesen bemutatja azokat a sajátos környezetkímélõ szõlõtermesztési eljárásokat, amelyek az EU országaiban általános alkalmazást nyertek. Második lépésként a Soproni Borvidék hegyközségeiben hét alkalommal kétnapos továbbképzéseket szerveztünk. A képzési program tematikájában az elõadók nagy hangsúlyt fektettek az agrár-környezetgazdálkodási programok megismertetésére (NAKP, ÖPUL), az integrált szõlõtermesztés elemeinek ismertetésére és a növényvédelmi elõrejelzési rendszerek bemutatására. A projekt további mérföldkövei az Ausztriában szervezett tanulmányutak voltak, melyek során a szõlõsgazdáknak lehetõségük volt az ottani környezetkímélõ szõlõtermesztési technológia tanulmányozására a gyakorlatban. A projekt szakmai konferenciával zárult, ahol bemutatásra került a Soproni Borvidék helyzete az EU csatlakozás idején és a szõlészet és borászat helyzete Burgenladban. A projekt eredményeinek értékelését követõen borászati bemutatóval zárult a konferencia. "Környezetkímélõ szõlõtermesztési technológia a Soproni borvidéken" konferencia A A továbbképzéseken összesen 500 résztvevõ volt jelen. A szõlõsgazdák részére hét alkalommal kétnapos szakmai továbbképzés megrendezésére került sor hét hegyközségben, három helyszínnel. Megvalósult a hét tanulmányút Ausztria Burgenland tartományban. Módszertani füzetet jelentettünk meg "Környezetkímélõ szõlõtermesztési technológia" címmel 1500 példányban, továbbá konferencia-kiadványt készítettünk 500 példányban a kezdeményezés idõtartama alatt. Végül a konferencia zárására Sopronban került sor, ahol a résztvevõk értékelték az eddig elért eredményeket. A bevezetett új környezetkímélõ szõlõtermesztési technológia fenntartható, mivel a gazdálkodók saját pozitív tapasztalataik alapján vállalják mûködtetését. Pénzügyi forrásait figyelembe véve, azonkívül, hogy többletforrás jelentkezik a technológia betartása mellett, az agrár-környezetvédelmi program résztvevõi jelentõs EU támogatáshoz juthatnak hozzá. A külföldi partner a Burgenlandische Landwirtsaftskammer volt. Hazai oldalon a "Zöld Mezõgazdaság" Kht., és a Soproni Borvidék Hegyközségi Tanács vett részt a projekt megvalósításában. "Környezetkímélõ szõlõtermesztési technológia a Soproni borvidéken" konferencia 30 31

17 Workshop 14. A BÉCS-POZSONY-GYÕR RÉGIÓ TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (RÖVIDNÉV: JORDES+ MAGYARORSZÁG) (HU ) Cél egy olyan közös éves idõtávra szóló területfejlesztési stratégia megfogalmazása, amely megalapozza a Bécs-Pozsony-Gyõr hármas-határ térség település- és telephely-, valamint infrastruktúra fejlesztési döntéseit. Valamint egy olyan közös gazdaságfejlesztési stratégia kidolgozása, amely középtávon a hármas-határ térség európai szintû fenntartható regionális növekedési pólussá alakulását segíti. Megalapozza egy olyan határ menti munkacsoport kialakulását a közigazgatás, a közpolitikák megvalósításának szintjén, amely biztosítja a hármas-határ térség stratégiai céljainak a folyamatos megvalósítását, azok politikai támogatottságát. A JORDES+ egy olyan stratégiai program, amely hosszú távú határon átnyúló döntésekbõl és rövid távú együttmûködési akciókból épül fel. A projekt általános célja, hogy a hármashatár térségében elõsegítse a gazdasági növekedést úgy, hogy az Európai Területfejlesztési Perspektíva (European Spatial Development Perspective - ESDP) alapelveivel összhangban a Bécs-Pozsony-Gyõr térség egy sok szálon együttmûködõ, policentrikus, európai szinten meghatározó régiót alkosson ben kezdõdött meg egy olyan tervezési projekt elõkészítése, amely csupán a befektetési 'Aranyháromszögként' emlegetett három város, de azok vonzáskörzetét is magában foglalva egy közös fejlesztési jövõkép kialakítását tûzte célul. A 'Joint Regional Development Strategy of the Vienna-Bratislava- Gyõr Region' (JORDES+) projekt Alsó-Ausztria, Bécs, Burgenland, Pozsony város, Pozsony és Nagyszombat megyék, valamint Gyõr-Moson- Sopron megye területét érinti. A tervezési munkában bécsi, pozsonyi és gyõri szakemberek vesznek részt. szervezetek a nemzeti munkacsoportok munkáját fogják össze, amelyek összetétele és kiterjedése az egyes országokban eltérõ, de szakértõkkel minden országban teljes körûen lefedett a projekt által érintett hét szakterületen: terület- és telephelyi politika, gazdaságfejlesztés, turizmusfejlesztés, oktatás és képzés, településhálózat és infrastruktúra fejlesztés, természet- és környezetvédelem, kulturális kapcsolatok és örökségvédelem. Négy kistérségi és négy ágazati fókusz csoport megbeszélés lebonyolítása történt meg a magyar oldali helyzetértékeléshez kapcsolódóan. Megrendezésre került két háromoldalú workshop a feladatok meghatározása, illetve az eredmények bemutatása és megvitatása céljából. Hét ágazatra a magyar oldali helyzetfelmérés, ágazatonként a jövõbeni INTERREG projektekhez potenciális partner lista készült el. Jelen projekt az osztrák és a szlovák oldalon megvalósuló JORDES+ projektek tükörprojektje közös háromoldalú menedzsment keretei között. A projekt a négy éves futamidejû közös projekt csupán elsõ szakaszát valósítja meg, amely a térség integrált értékelésével és a közös stratégiai irányok meghatározásával zárul. A stratégia készítés szakaszára a magyar partnereknek a CBC Kisprojekt Alap által lehetséges egyéves futamidõ miatt új pályázatot kellet benyújtania, amely sikeresnek bizonyult. A JORDES+ projekt végsõ produktuma egy közös háromoldalú stratégia, tehát egy elkészített dokumentum. Elkészítését követõen nem igényel további közvetlen pénzügyi forrásokat. A stratégiában foglaltak megvalósulása viszont feltételezi az Interreg rendszerének, tehát az Európai Unión belül a határon átnyúló kapcsolatok és kezdeményezések támogatását a 2006-ot követõ új tervezési-fejlesztési ciklusban is. 32 A JORDES+ projekt egy olyan háromoldalú stratégia és projekt, amely az egyes résztvevõ országokban benyújtott JORDES+ Magyarország, JORDES+ Szlovákia és JORDES+ Ausztria projektek hálózati együttmûködése keretében jön létre. Az integrált projekt vezetését az osztrák Regional Consulting (Bécs) látja el. Az egyes nemzeti komponenseket helyi koordinátor szervezetek biztosítják: Magyarországon az MTA RKK NYUTI (Gyõr), Szlovákiában az URBION (Pozsony), Ausztriában pedig az érintett osztrák tartományok Workshop - Alsó-Ausztria, Bécs és Burgenland - által közösösen alakított területfejlesztési ügynökség a Bécsben mûködõ PGO. A helyi koordinátor 33

18 15. KULTÚRA ÉS SPORT HATÁROK NÉLKÜL (HU ) A projekt fõ célja, hogy tanulóink megismerjék a szomszédos ország földrajzi, történelmi jellegzetességeit, osztrák tanulótársaik életét az Európai Unióban, és mindez játékosan történjen: a sport, a kirándulások, városnézések, túrák, ügyességi játékok segítségével. Másik fontos feladatunk Sopron és környéke bemutatása a partnerek számára, az osztrák tanulók bevezetése a magyar nyelv rejtelmeibe. A két intézmény közös "nyelve" a sport. Segítségével személyes kapcsolatot szándékoztunk kialakítani az iskolák tanulói között. Így az elvont fogalom "közös európai gondolkodás", "európaiság" a mindennapok élményein keresztül megfoghatóvá, tapasztalhatóvá, cselekvéssé váljon. Legalább ilyen fontos célunk az idegen nyelvû kommunikáció, a nyelvhasználat fejlesztése természetes közegben. Napjainkban a beszédkészség, a beszédértés, a kifejezõképesség fejlesztése, a használható nyelvtudás a nyelvtanítás fõ feladata - az esélyegyenlõség az Európai Unióban - gondolat jegyében. találkozók szakmai továbbképzésekként értékelendõk, hiszen az igazgatók és a nevelõk kicserélték, megvitatták módszertani ismereteiket, gyakorlati tapasztalataikat. Nagy ajándéka a projektnek, hogy gyarapíthattuk könyvtárunk állományát (német nyelvû tankönyvekkel és ismeretterjesztõ könyvekkel, kazettákkal), illetve iskolánk sportfelszerelését. A kapcsolat - szándékaink szerint - évente két találkozóval továbbra is fenntartható. Reméljük, hogy a kialakult baráti kapcsolatok nem lanyhulnak, folytatódik a diáklevelezés, és az emlékek továbbra is intenzív nyelvtanulásra ösztönzik a tanulóinkat. A soproni Lackner Kristóf Általános Iskola sport és angol tagozatos, 8 osztályos általános iskola. Közösségünk nem elõször vett részt nemzetközi projektben, így van tapasztalatunk a kapcsolatteremtésben, a projektmunkában, s az ehhez kapcsolódó tevékenységi formákban. A projektév során tíz alkalommal találkoztak a tanulóközösségek. Labdarúgó találkozókat, vetélkedõket tartottunk, közös sítúrákat az Alpokban. A túrák, kirándulások során megismerkedtünk a két várossal, Wiener Neustadt és Sopron környékével. Karácsonykor a népszokások bemutatásával, a színjátszó csoport elõadásaival leptük meg vendégeinket. A tanulók és a projektben résztvevõ nevelõk számára nyelvtanfolyamot szerveztünk, a gyermekeknek levelezõszakkört indítottunk. Kapcsolatteremtés Partnerünk: a Sporthauptschule Wiener Neustadtból. Mindkét intézménynek (iskolánknak és partnerünknek) egyik fõ profilja a sport, ezen belül a labdarúgás, így könnyen találtunk közös érdeklõdési területet, amely jó lehetõség volt a kapcsolatfelvételre. Iskolánkból mintegy 180 tanuló (a tanulóközösség harmada) és 16 nevelõ vett részt a projektben. 34 Labdarúgó találkozó A projekt eredményei a várakozásnak megfelelõen alakultak. Sok gyermek kapott kedvet a nyelvtanuláshoz, fejlõdtek a tanulók nyelvi képességei, vidám hangulatú találkozókat bonyolítottunk le. A pedagógusok számára is nyújtott újat, és hasznosat a projekt. A beszélgetések, 35

19 16. HATÁRMENTI TÖRTÉNELMI NAPOK SZENTGOTTHÁRD - MOGERSDORF (HU ) A projekt fõ célja volt, hogy az 1664-es Szentgotthárdi Csata 340. évfordulója alkalmából rendezendõ eseménysorozat keretében megmozgassa a kulturális és a tudományos élet területén, valamint a tájékoztatásban a határ mindkét oldalán meglévõ szereplõket. Ezzel a térségben eddig hiányzó, határon átnyúló tartalommal rendelkezõ, nyári kulturális fesztivál megalapozása valósul meg a projekt keretében. A rendezvénysorozat idõpontja május Az események gazdag kulturális és sportkínálatot nyújtottak az érdeklõdõk számára. Kiemelkedõ esemény volt a május 21-én megrendezett "Szentgotthárd 1664" tudományos konferencia. A rendezvénysorozat alkalmából betekintést nyerhettünk a francia kultúrába. Szentgotthárd mozijában Francia Filmnapokat rendeztünk, volt francia sanzon-est, a kulináris élvezetek kedvelõi ízelítõt kaphattak a francia konyhamûvészetbõl. A Nemzetközi Fúvószenekari találkozó a különbözõ nemzetek fúvószenei kultúrájába engedett betekintést. A sportprogramok nem csak hazai résztvevõket vonzottak, hanem érkeztek versenyzõk Ausztriából és Szlovéniából egyaránt. "Szentgotthárd 1664" konferencia, május tartó eseményre érkezõk szívesen maradnak a kisvárosban, így az átmenõ turista forgalom helyett legalább erre az idõre állandó, évrõl évre visszatérõ vendégkör alakulhat ki. A projekt keretében olyan szakmai kapcsolatok alakultak ki, amelyek biztosítják a program további mûködését, lehetõséget biztosítva a fel nem tárt, ki nem aknázott területek felé való nyitásra. A projekt az EU támogatás megszûnése után is megmarad. A megvalósításban résztvevõ partnerek - Szentgotthárd és Mogersdorf önkormányzata - biztosítják szükséges anyagi forrásokat. A rendezvénysorozat elindítása elõtt Szentgotthárd nem rendelkezett olyan turisztikai, idegenforgalmi kínálattal, melynek hatására vendégek érkeztek volna a kisvárosba. Ezen esemény elindításával bekapcsolódott abba a sorba, mely a térség más városait jellemezte, a történelmi hagyományaira alapozott turisztikai, idegenforgalmi rendezvényt hozott létre. 36 A projekt fõ partnere Mogersdorf Önkormányzata volt, de a megvalósításba bekapcsolódott a Mûvelõdés Háza és Színház, mint Szentgotthárd Város egyetlen kulturális intézménye, valamint a Szentgotthárdi Sportbarátok Egyesülete és a Mogersdorfi Schlösslbergi Baráti Egyesület. Térségi és egyben határon átnyúló hatású turisztikai vonzerõvel rendelkezõ esemény jött létre, amely a célterület legnagyobb szabású, rendszeresen megrendezésre kerülõ turisztikai és kulturális programja lesz az évek folyamán. Megvalósult a Határmenti Történelmi Napok háromnapos rendezvénysorozat, mely Szentgotthárd legjelentõsebb történelmi eseményére, az augusztus elsején lezajlott Szentgotthárdi Csatára Tavaszi fesztivál emlékezett immár második alkalommal. A kulturális rendezvények fellépõi Vas megyébõl, a régióból, valamint az ország egyéb területeirõl érkeztek. A határ menti kapcsolatok fejlõdését jelentik a külföldrõl érkezett szereplõk és érdeklõdõk. A rendezvény nemcsak igényes szórakozási lehetõséget nyújt, hanem a turizmus fejlesztését is lehetõvé teszi, hiszen a három napos, mindennap éjjelig 37

20 17. EGYÜTTMÛKÖDÉS A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI HÁLÓZATOK INTEGRÁLÁSÁÉRT (HU ) A projekt célja a magyar-osztrák határtérség gazdaságfejlesztési kapcsolatainak élénkítése, az elõször 2003 õszén megrendezett nemzetközi gazdaságfejlesztési konferencia folytatásának (II. Pannon Gazdasági Napok) elõkészítése, megrendezése volt. Fontos cél volt, hogy a projekt megalapozzon gazdasági és intézményi kapcsolatokat, és elõkészítsen további közös projekteket. A gazdasági együttmûködési folyamatokról szóló gondolatok és tudás kicserélése, a koncepciók, stratégiák összehangolása fontos feladat, melynek megvalósítására a projekt hatékony eszközöket tartalmazott. kapcsolatok épülését és "jó példákat" (best practice) mutat a potenciális szervezeteknek. A hírlevél rendszeres idõközönként a projekt lezárulta után is meg fog jelenni, fenntartva ezt az információs csatornát, és továbbra is ellátva a célszervezeteket az együttmûködéshez, kooperációhoz szükséges, vagy azt segítõ információkkal, jó példákkal. A hírlevelek, csakúgy, ahogyan az eddigi számok is, a honlapon is elérhetõek lesznek. Pannon Gazdasági Napok A projektmenedzsmentet és a projektgazda szerepét egyaránt a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség vállalta fel. Az aktív partnerhálózat bevonásával és az ausztriai Eco Plus Regionális Fejlesztési Ügynökség segítségével valósítottuk meg a tevékenységeket. A projekt megvalósítása során végzett tevékenységek: egy, a regionális hálózatok témakörében rendezett kétnapos nemzetközi konferencia, workshopok és bilaterális kontakt-napok szervezése, rendszeres regionális hírlevél eljuttatása minden releváns szereplõnek, egy KKV-k számára nyújtandó nemzetközi tanácsadói koncepció alapjait tartalmazó tanulmány elkészítése, és a projekthez kapcsolódó honlap-rész és kiadvány elkészítése. Ezek mellett természetesen minden lehetséges fórumon segítettük a kapcsolatok építését. A projekt eredményei a rendezvényeken kialakult új kapcsolatok, megállapodások, és projektötletek, illetve a médiában tapasztalt fokozottabb jelenlét, amellyel a célokat, az együttmûködés fontosságát próbáltuk hangsúlyozni. Az elkészült Pannon Gazdasági Napok honlap és kiadvány a kapcsolatfelvételt, és fontos információk megosztását segíti. 38 A honlap rész elkészültével lehetõség van arra, hogy az érintett szervezetek maguk szerkesszék az oldalt, ami a hosszú távú mûködést, rendszeres frissülést segíti. Az elkészült koncepcióval kapcsolatban már meg is kezdõdtek az egyeztetések külföldi partnerekkel. Egy következõ, az elképzeléshez illeszkedõ Phare CBC vagy Interreg kiírásra fogunk pályázni, a projekt elképzelés megvalósítása érdekében, a kidolgozott koncepció alapján. Az elkészült projektkiadvány segíti a projekt eredményeinek felidézését, serkenti a 39

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013

Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013 Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013 Emberi erőforr források közös k s használata és s fejlesztése se Munkaerő-piaci együttm ttműködési kezdeményez nyezések HU-SK 2008/01/1.6.2/0156

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévíz Az élet forrása A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévízi turizmusa számokban Magánszállás 812 ház 2240 szoba 4692 ágy Kereskedelmi szállás 20 Hotel (3-5 * ) 2078 szoba 5814 ágy Összesen

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

Határon átnyúló foglalkoztatási együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében

Határon átnyúló foglalkoztatási együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében Határon átnyúló foglalkoztatási együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében A munkaerőpiac jellemzői 2010. IV. negyedév Megnevezés Országos Gy-M-S megye Foglalkoztatottak száma (fő)* Vas megye Zala megye

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program. 2. Pályázati Felhívás 4012-312/2005. Támogatott projektek

Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program. 2. Pályázati Felhívás 4012-312/2005. Támogatott projektek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2. Pályázati Felhívás 4012-312/2005 Támogatott projektek 1.1 Intézkedés: KÖZÖS GAZDASÁGI TÉRSÉG 053/HU Régiófókusz Vállalkozás-, Humánerőforrás-

Részletesebben

Írottk. rparkért. Előadó: Bakos György elnök

Írottk. rparkért. Előadó: Bakos György elnök Írottk rottkő Natúrpark rparkért rt Egyesület Előadó: Bakos György elnök Fogalom A natúrpark egy különösen értékes, jellegzetes tájegységet takar, általában védett természeti területet, amely üdülési célokra

Részletesebben

Tájékoztatás a közötti Határmenti Programok keretében az ETT-k számára megnyíló lehetőségekről

Tájékoztatás a közötti Határmenti Programok keretében az ETT-k számára megnyíló lehetőségekről Tájékoztatás a 2014-2020 közötti Határmenti Programok keretében az ETT-k számára megnyíló lehetőségekről Shiraishi Renáta, Endrész Kinga Határmenti Gazdaságfejlesztési Főosztály Európai Területi Együttműködési

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

A Közösségi Bormarketing Program kidolgozásának szakmai háttere, avagy egy összefogás eredménye

A Közösségi Bormarketing Program kidolgozásának szakmai háttere, avagy egy összefogás eredménye A Közösségi Bormarketing Program kidolgozásának szakmai háttere, avagy egy összefogás eredménye Reich László (CMC jelölt) Budapest, 2008. március 18. Tartalom Előzmények A közösségi bormarketing program

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY 2013/01

SAJTÓKÖZLEMÉNY 2013/01 Projekt címe: Turizmus határok nélkül információs látogatóközpontok fejlesztése Nagyatádon és Križevciben Projekt rövid címe: ViNaK Projekt azonosító: HUHR/1101/1.2.2/2020 Vezető Kedvezményezett: Križevci

Részletesebben

Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. A Balatoni Integrációs Kft. fő feladatai a régió jövőjét szolgáló fejlesztési dokumentumok elkészítése, megvalósulásukat segítő projektfejlesztési,

Részletesebben

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013 Mintaprojekt az elérhető Európai Uniós források felhasználásának elősegítéséért a hátrányos helyzetű lakosság fenntartható lakhatási körülményeinek és szociális helyzetének javítása érdekében Pécsett 2013.

Részletesebben

Smart City Tudásbázis

Smart City Tudásbázis Smart City Tudásbázis Projektpartner: Vezető partner és további projektpartnerek: TINA VIENNA (Vezető partner) Esetleg Bécs város kollégái és üzlettársai a kiválasztott tématerületeken Potenciális projektpartnerek

Részletesebben

Ref # 1 A program neve: Kapacitásépítő támogatási program. Munkatársak Célcsoport száma 3 fő / ország Civil szervezetek és önkormányzat ok

Ref # 1 A program neve: Kapacitásépítő támogatási program. Munkatársak Célcsoport száma 3 fő / ország Civil szervezetek és önkormányzat ok Ref # 1 Kapacitásépítő támogatási program az 5 950 000 USD 212 088 USD fő / önkormányzat ok Az 5.000 USD támogatással indított Kapacitásépítő támogatási program célja a demokrácia és civil társadalom eszményeinek

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 12.A területfejlesztés és területrendezés jogintézményei és szervei /A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata/ Szabályozás: 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Desztinációs Menedzsment Nemzetközi Konferencia Budapest, 2007. Február 7-9. Desztinációs Menedzsment Koncepció és Magyarország esete Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Koncepció Desztinációs

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS Az ember a megszerzett földdarabon igyekszik megfelelő körülményeket teremteni magának, családjának, közösségének. Amíg az építési szándékát megvalósítja, számos feltételt

Részletesebben

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv-2015-0012 Völgyiné Nadabán Márta Miskolc MJV Önkormányzata, partner szintű

Részletesebben

III. Kárpát-medencei Térségfejlesztési Fórum

III. Kárpát-medencei Térségfejlesztési Fórum III. Kárpát-medencei Térségfejlesztési Fórum 2010. április 16-18. között rendezte meg a III. Kárpát-medencei Térségfejlesztési Fórumot a CESCI, a zentai Ci-Fi Civil Központ segítségével. A találkozónak

Részletesebben

A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Köztisztasági fürdök és mosodák létrehozása, működtetése Célterület azonosító: 1 019 100 1. A projekt

Részletesebben

Sikeres határon átnyúló együttműködés a Fertő-Hanság Nemzeti Park térségében. Bad Sauerbrunn 2010. november 19.

Sikeres határon átnyúló együttműködés a Fertő-Hanság Nemzeti Park térségében. Bad Sauerbrunn 2010. november 19. Sikeres határon átnyúló együttműködés a Fertő-Hanság Nemzeti Park térségében Bad Sauerbrunn 2010. november 19. A Fertő-Hanság Nemzeti park és a Nationalpark Neusiedler See- Seewinkel védett területei Fertő-tó

Részletesebben

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS Helyi Fejlesztési Stratégia 2014-2020 (MUNKAANYAG) INTÉZKEDÉSEK 1. INTÉZKEDÉS 1. Intézkedés megnevezése A településeken működő, az ott élők helyben maradását elősegítő szolgáltatások körének bővítése,

Részletesebben

Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia április 22.

Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia április 22. Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia 2016. április 22. A FENNTARTHATÓSÁGRA NEVELÉS LEHETŐSÉGEI Galambos Annamária főosztályvezető Földművelésügyi Minisztérium VÁLTSUNK SZEMLÉLETET!

Részletesebben

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái.

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Szalka Anita 2011. November 15. 2011.12.02. 1 A közösségi

Részletesebben

Pannon Helyi Termék Klaszter:

Pannon Helyi Termék Klaszter: Pannon Helyi Termék Klaszter: örökségvédelem és vidéki gazdaságfejlesztés a Nyugat-Dunántúlon Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Magyar Vidékakadémia: Konferencia a helyi termékekről Hévíz, 2011. február 10.

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik Géniusz Országos Tehetségnap Budapest, 2010. március 27. Sarka Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke A tehetségsegítés nemzeti

Részletesebben

MAGYARORSZÁG- SZLOVÁKIA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTM

MAGYARORSZÁG- SZLOVÁKIA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MAGYARORSZÁG- SZLOVÁKIA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM 2007-2013 Közzététel dátuma: 2008. október 15. A pályázati felhívás hivatkozási száma: 2008/01 1 Pályázati felhívás hivatkozási

Részletesebben

Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020

Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 Terület és településfejlesztési programok 2014-2020 között, különös tekintettel a Közép-magyarországi régióra JENEI Gábor Programirányító

Részletesebben

A Dunamellék Leader Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dunamellék Leader Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dunamellék Leader Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Az egyes célterületekhez tartozó kritériumok meghatározásához alapul vett LEADER alapelvek: 1. Terület alapú

Részletesebben

Project Co-financed by the European Union within the INTERREG IIIB CADSES Programme

Project Co-financed by the European Union within the INTERREG IIIB CADSES Programme INTERREG IIIB CADSES Közösségi Kezdeményezések Program HERITOUR Kulturális tematikus utak fejlesztése vidéki területeken Lencsés Tamara 2007. október 04. ÁTTEKINTÉS INTERREG programok INTERREG IIIB CADSES

Részletesebben

Regulation (EC) No. 1080/2006

Regulation (EC) No. 1080/2006 Irányító Hatóság Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 27-213 Európai kohéziós politika 27 és 213 között A. Stratégiai megközelítés: a kohéziós politika összekapcsolása a fenntartható

Részletesebben

Az országos koncepció és a Pannontáj-Sokoró Natúrpark kapcsolódási pontjai. Székely Rita elnök Pannontáj-Sokoró Közhasznú Egyesület

Az országos koncepció és a Pannontáj-Sokoró Natúrpark kapcsolódási pontjai. Székely Rita elnök Pannontáj-Sokoró Közhasznú Egyesület Az országos koncepció és a Pannontáj-Sokoró Natúrpark kapcsolódási pontjai Székely Rita elnök Pannontáj-Sokoró Közhasznú Egyesület A natúrpark múltja - Sokoró Ökológiai Park Alapítvány kezdeményezése Enyingi

Részletesebben

PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE

PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE A Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum projekt tevékenységeinek bemutatása Petrovicsné Takács Rózsa

Részletesebben

Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. Az RFH csoport tagja

Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. Az RFH csoport tagja Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. Az RFH csoport tagja Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. Szeretjük a kihívásokat! TANÁCSADÁS FEJLESZTÉS FINANSZÍROZÁS KÖZVETÍTÉS PÁLYÁZATÍRÁS PROJEKTMENEDZSMENT

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI FELÜLVIZSGÁLAT (HVS) 2013! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatósága 16/2013. (III.6.) közlemény értelmében elrendelte

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma:

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma: KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV Tartalma: Számviteli beszámoló (mérleg, eredmény kimutatás) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Célszerinti kifizetések kimutatása Támogatások kimutatása A közhasznúsági

Részletesebben

Miskolc, 2008. okt. 15. Dr. Petrás Ferenc A prezentáció tematikája Regionális Fejlesztési Programok a számok tükrében ROP gazdaságfejlesztés 2009-10 ROP Akcióterv gazdaságfejlesztés újdonságai Regionális

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

EU Compass projekt ismertetése 1.

EU Compass projekt ismertetése 1. EU Compass projekt ismertetése 1. Támogató alap: Magyarország- Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Pályázat benyújtás: 2010. 09. 15. Döntés: 2011. 03. 25. Szerződéskötés:

Részletesebben

Innovációs körök munkaprogramja

Innovációs körök munkaprogramja Társadalmi Innovációk generálása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 3515 Miskolc Egyetemváros 1. Tel: +36-46-565-111/20-23 e-mail: t-modell@uni-miskolc.hu Innovációs körök

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat közreműködése nemzetközi kapcsolatok kialakításában. Kiss Ágnes Temesvár 2012. szeptember 27.

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat közreműködése nemzetközi kapcsolatok kialakításában. Kiss Ágnes Temesvár 2012. szeptember 27. A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat közreműködése nemzetközi kapcsolatok kialakításában Kiss Ágnes Temesvár 2012. szeptember 27. MNVH feladatai Nemzetközi és térségközi kapcsolatok kialakítása Segítségnyújtás

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. RADNÓTI MIKLÓS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 7633Pécs, Esztergár Lajos út 6. OM 027423. Tartalma

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. RADNÓTI MIKLÓS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 7633Pécs, Esztergár Lajos út 6. OM 027423. Tartalma RADNÓTI MIKLÓS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 7633Pécs, Esztergár Lajos út 6. OM 027423 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tartalma 1. A kommunikációs terv célja 2. Hatókör 3. A kommunikáció felelősei 4. A kommunikáció

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat közművelődési és közgyűjteményi feladatairól Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A Balaton Fejlesztési Tanács évi munkaterve

A Balaton Fejlesztési Tanács évi munkaterve A Balaton Fejlesztési Tanács 2016. évi munkaterve A Balaton Fejlesztési Tanács célja, hogy a Balaton gazdájaként egy közösen elfogadott fejlesztési program mentén ösztönözze; és külső források, szaktudás

Részletesebben

Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben

Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben Tószegi-Faggyas Katalin vidékfejlesztési igazgató Vidékfejlesztési és Szaktanácsadási Igazgatóság Tudásmegosztó Nap - Székesfehérvár, 2014. november 27. A vidékfejlesztés

Részletesebben

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27.

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27. A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása 2013. november 27. 1. Keretek - ORÖ megállapodás, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási stratégia 2. Keretek - EU 2007-2013 - EU 2020,

Részletesebben

Mária Út Közhasznú Egyesület önkormányzati munkatalálkozó Hogyan tudjuk megsokszorozni a Mária út helyi szintű kiteljesedéséhez a forrásainkat?

Mária Út Közhasznú Egyesület önkormányzati munkatalálkozó Hogyan tudjuk megsokszorozni a Mária út helyi szintű kiteljesedéséhez a forrásainkat? Mária Út Közhasznú Egyesület önkormányzati munkatalálkozó Hogyan tudjuk megsokszorozni a Mária út helyi szintű kiteljesedéséhez a forrásainkat? Esztergom, 2015. november 26-27. Feladat megosztás - stratégiai

Részletesebben

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Államreform Operatív Program ÁROP-1.1.19 Amiről szó lesz. Az ÁROP-1.1.19 pályázati

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2002. (IX.30.) számú R e n d e l e t e a helyi közművelődésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, június 24.

Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, június 24. Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP-1.4.2-16 kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, 2016. június 24. Előterjesztő: Társulás Elnöke Előkészítő: Munkaszervezet Hatósági

Részletesebben

Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában

Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában Szakmai fejlesztőhálózat a kistelepülésektől az agorákig országos projektzáró konferencia Hatvan, 2015. szeptember 3. Partnereink

Részletesebben

Előadás elhangzott: Magyar Ifjúsági Konferencia visegrádi ünnepi ülése, szakmai panel, 2014. december 13.

Előadás elhangzott: Magyar Ifjúsági Konferencia visegrádi ünnepi ülése, szakmai panel, 2014. december 13. Előadó: Majzik Balázs főosztályvezető-helyettes EMMI Ifjúságügyi Főosztály Előadás témája: Emberi Erőforrás Fejlesztési OP, 2014-2020 Előadás elhangzott: Magyar Ifjúsági Konferencia visegrádi ünnepi ülése,

Részletesebben

ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP

ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP 1.4.5-12/1-2012-0011 azonosítószámon. Kedves Olvasó! A kiadvány,

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: I/65-1/2010/1 Tárgy: EGTC-s pályázatok benyújtása Üi.: Muntean Júlia Melléklet: Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ

Részletesebben

Támogatási lehetőségek a turizmusban

Támogatási lehetőségek a turizmusban Támogatási lehetőségek a turizmusban Hévíz 2015. május 28. Bozzay Andrásné szakmai főtanácsadó Lehetőségek az operatív programokban 2014-2020 1. Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program (GINOP)

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

Pannon Helyi Termék Klaszter:

Pannon Helyi Termék Klaszter: Pannon Helyi Termék Klaszter: örökségvédelem és vidéki gazdaságfejlesztés a Nyugat-Dunántúlon Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Magyar Vidékakadémia: Konferencia a helyi termékekről Budapest, 2010. december

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

A területfejlesztés intézményrendszere

A területfejlesztés intézményrendszere A területfejlesztés intézményrendszere 10. elıadás Regionális politika egyetemi tanár Törvény a területfejlesztésrıl és rendezésrıl (1996. XXI: tv. (III.20.)) Alapelvek és feladatok Alapelv: felkészülni

Részletesebben

Részvételi és szponzorációs ajánlat

Részvételi és szponzorációs ajánlat Részvételi és szponzorációs ajánlat Elsı Önkormányzati Projektbörze és Szakmai Konzultáció Budapest, 2010. március 31. Az európai uniós fejlesztési források elnyerése érdekében készült Integrált Városfejlesztési

Részletesebben

1077 BUDAPEST, CSENGERY U. 14-16. 16.

1077 BUDAPEST, CSENGERY U. 14-16. 16. 1077 BUDAPEST, CSENGERY U. 14-16. 16. Tel.: 06-1-461 461-33-00 Az IT Információs Társadalom Kht. segítõ tevékenysége a pályázatok elõkészítésében Farsang Attila regionális irodavezetõ Miskolc, 2004. február

Részletesebben

Az Ausztria-Magyarország határmenti együttműködés tapasztalatai

Az Ausztria-Magyarország határmenti együttműködés tapasztalatai 0 Az Ausztria-Magyarország határmenti együttműködés tapasztalatai 1 Programterület A program központi területe Ausztria Burgenland Bécs környéki területek déli része Bécs Magyarország Győr-Moson-Sopron

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004.április 26-i ülésére Tárgy: Szociális célú pályázatokhoz Képviselő-testületi határozat Előadó: Koósné Stohl Ilona Intézményvezető

Részletesebben

A határon átívelő Európai uniós programok hatásai a vajdasági magyarság helyzetére

A határon átívelő Európai uniós programok hatásai a vajdasági magyarság helyzetére Ricz András: A határon átívelő Európai uniós programok hatásai a vajdasági magyarság helyzetére Szabadka, 2011. december 17. Regionális Tudományi Társaság, Szabadka Háttér Európai Uniós szomszédsági programok

Részletesebben

OTP Consulting Romania OTP Bank Romania. Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, április 4.

OTP Consulting Romania OTP Bank Romania. Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, április 4. OTP Consulting Romania OTP Bank Romania Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, 2008. április 4. A Nemzeti Stratégiai Referencia Kerethez kapcsolódó Operatív Programok Humánerőforrás-fejlesztési Operatív

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése 1. Helyzetelemzés Tét Város Önkormányzatának legfontosabb szerve a képviselő-testület, amely az önkormányzat működésével,

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

Bevásárló és Tematikus utcák

Bevásárló és Tematikus utcák Bevásárló és Tematikus utcák Előadó: Király Gabriella bevásárlóutca menedzser Budapest, 2014. december 2. Tartalom Bevásárló utca menedzsment Pozitív hatások BUM tagjai Együttműködő utcák BUM eddig elért

Részletesebben

PANNON INNOVÁCIÓS ÉS KREATÍVIPARI KLASZTER PIKK

PANNON INNOVÁCIÓS ÉS KREATÍVIPARI KLASZTER PIKK PANNON INNOVÁCIÓS ÉS KREATÍVIPARI KLASZTER PIKK A klaszter menedzsment szervezete a Pannon Novum Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Nonprofit Kft. Győr Szombathely Zalaegerszeg A Nyugat-dunántúli régióban

Részletesebben

TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ

TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ Projektgenerálás és pályázatok kidolgozása a határon átnyúló területi együttműködés pályázati rendszerben 2009. január 5 - április 30. Projekt kód: 2008/II/EC/32 I. A projekt célja

Részletesebben

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM 2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM AZ ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVÉNEK CÉLKITŰZÉSEI az Unio Tanácsa 2010/37/EK döntése alapján Az Európai Unión belüli önkéntes tevékenység

Részletesebben

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 A támogató és a lebonyolítók Forrás EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Lebonyolítók Ökotárs Alapítvány Autonómia Alapítvány Demokratikus Jogok Fejlesztéséért

Részletesebben

Balatonfüred és környéke gyöngyszemei

Balatonfüred és környéke gyöngyszemei Balatonfüred és környéke gyöngyszemei azaz Balatonfüred és a Kelet-balatoni Kistérség mikro-régiójának összefogása az egész éves kulturális, egészség- és borturizmus fenntartható fejlôdéséért. Balatonfüred

Részletesebben

A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Nonprofit Kft. és a Centar za

A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Nonprofit Kft. és a Centar za HÍREK GPS- Alternatív munkaerő-piaci i program a Dráva mentén A projekt leírása A GPS projekt hivatalos nyitókonferenciájára 2013. április 25-én került sor, Pécsett a Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési

Részletesebben

A Magyar Kézműves Remek cím szerepe a helyi termékek piacra juttatásában

A Magyar Kézműves Remek cím szerepe a helyi termékek piacra juttatásában A Magyar Kézműves Remek cím szerepe a helyi termékek piacra juttatásában Magyar Vidékakadémia második sorozata Konferencia a helyi termékekről Mórahalom, 2011. február 24. A Magyar Kézműves Remek cím szerepe

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 2012. évi Börzsöny Nyugat-Nógrád Turizmusáért Turisztikai Nagydíj elnyerésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 2012. évi Börzsöny Nyugat-Nógrád Turizmusáért Turisztikai Nagydíj elnyerésére E-mail: rtdm@rtdm.hu Előzmények PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2012. évi Börzsöny Nyugat-Nógrád Turizmusáért Turisztikai Nagydíj elnyerésére A Börzsöny és Nyugat-Nógrád turizmusában érdekelt és érintett szereplők

Részletesebben

FEJLESZTÉSEK MEGVALÓSÍTHATÓSÁGA A PÁLYÁZATOK TÜKRÉBEN

FEJLESZTÉSEK MEGVALÓSÍTHATÓSÁGA A PÁLYÁZATOK TÜKRÉBEN FEJLESZTÉSEK MEGVALÓSÍTHATÓSÁGA A PÁLYÁZATOK TÜKRÉBEN Lochuk Nikoletta-MRM Nagypáli 2011 BEMUTATKOZÁS Az elıadás célja: megismertetni a pályázatot, mint eszközt. Miért fontosak az Európai Uniós pályázási

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E-TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E-TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E-TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA Előadás címe: Településfejlesztés a gyakorlatban Előadó neve:

Részletesebben

A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben. 2013.november 28.

A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben. 2013.november 28. A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben 2013.november 28. Megyei önkormányzatterületfejlesztés A megyei önkormányzat területi önkormányzat, amely törvényben meghatározottak szerint területfejlesztési,

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 GENIUS TEHETSÉGGONDOZÓ ALAPÍTVÁNY Budapest, 2013. április 30. TARTALOM 1. Egyszerűsített éves beszámoló 2. Kiegészítő melléklet 3. Közhasznúsági melléklet KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

Részletesebben

A MNVH tevékenységei projektötleti felhívások. Dr. Barancsi Ágnes MNVH Jász-Nagykun-Szolnok megyei referens FELADATOK

A MNVH tevékenységei projektötleti felhívások. Dr. Barancsi Ágnes MNVH Jász-Nagykun-Szolnok megyei referens FELADATOK A MNVH tevékenységei projektötleti felhívások Dr. Barancsi Ágnes MNVH Jász-Nagykun-Szolnok megyei referens Magyarország legszebb konyhakertje Karcag, 2013. november 15. FELADATOK A politikai -, a szakmai-

Részletesebben

A MNVH tevékenységei projektötleti felhívások Dr. Barancsi Ágnes MNVH Jász-Nagykun-Szolnok megyei referens

A MNVH tevékenységei projektötleti felhívások Dr. Barancsi Ágnes MNVH Jász-Nagykun-Szolnok megyei referens A MNVH tevékenységei projektötleti felhívások Dr. Barancsi Ágnes MNVH Jász-Nagykun-Szolnok megyei referens Magyarország legszebb konyhakertje Karcag, 2013. november 15. FELADATOK A politikai -, a szakmai-

Részletesebben

Innovatív Dél Zala Vidékfejlesztési Egyesület beérkezett projektötletek rendszerezve 2011.03.16.

Innovatív Dél Zala Vidékfejlesztési Egyesület beérkezett projektötletek rendszerezve 2011.03.16. A projektötlet-gyűjtés eredményei A projektötlet-gyűjtést honlapon és e-mailben is népszerűsítettük. A 70 projektötlet-adatlapból 19 érkezett e-mailben, 11-et adtak fel postai úton vagy faxon, és 40 készült

Részletesebben

Helyi termék fejlesztés a Zala Termálvölgye térségében

Helyi termék fejlesztés a Zala Termálvölgye térségében Helyi termék fejlesztés a Zala Termálvölgye térségében Helyi termék fejlesztés a gyakorlatban Miért jó a helyi termék? szakmai konferencia- 2013.02.21., Szentgyörgyvár Zala Termálvölgye LEADER Helyi Akciócsoport

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 11275/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város középtávú gyermek és ifjúsági koncepciójában foglaltak rövid távú megvalósítása érdekében a 2015-2016.

Részletesebben

Tartalmi összefoglaló

Tartalmi összefoglaló Tartalmi összefoglaló Összefogással a térség felzárkóztatásáért magyar ukrán területfejlesztési együttműködés második fázis című szeminárium 2007. április 16. Projekt kód: 2007/1/EC/21 Dátum: 2007. április

Részletesebben

Kommunikációs terv.

Kommunikációs terv. <Kisfaludy Károly Általános Iskola> Kommunikációs terv TÁMOP 3..7-/2-20-0569 A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3..7 projekt szakmai tervezésének. A kommunikációs feladatokat a szakmai feladatok határozzák

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Fiatalok Lendületben Program Időtartam: 2007-2013 Célja: Fiatalok tapasztalati tanulása nem-formális tanulási közegben a fiatalok aktív polgári részvételének elősegítése

Részletesebben

A Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft. Szombathely és Kistérsége Integrált Támogató Szolgálata

A Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft. Szombathely és Kistérsége Integrált Támogató Szolgálata A Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft. Szombathely és Kistérsége Integrált Támogató Szolgálata referencia intézményi tevékenységének bemutatása Budapest, 2011. január 27. Szombathely és Kistérsége

Részletesebben