A Balatonra vonatkozó jogszabályok jegyzéke 2003/08 állapot. Törvények

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Balatonra vonatkozó jogszabályok jegyzéke 2003/08 állapot. Törvények"

Átírás

1 A Balatonra vonatkozó jogszabályok jegyzéke 2003/08 állapot évi LVII. Törvény a vízgazdálkodásról Törvények A Balaton, mint természetes állóvízre vonatkozó alap jogszabály. Szabályozási területei: A vízzel kapcsolatos létesítmények m ködtetésével kapcsolatos feladatok, illetékesség, hatáskörök. A tulajdonosi jogok szabályozása: 6. (1) Az állam kizárólagos tulajdonában vannak: a) a felszín alatti vizek és azok természetes víztartó képz dményei; b) a természetes tavak közül a Balaton (a Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszerrel együtt), a Velencei-tó, a Fert tó és a Hévízi-tó, valamint azok medre. Ehhez kapcsolódóan: 7. (1) Az állami tulajdonban lév vizekr l és vízlétesítményekr l a okban és a 13. -ban foglaltakra is figyelemmel, a közérdek mértékéig, a központi költségvetés - ideértve a fejezeti kezelés vízügyi célel irányzat pénzeszközeinek felhasználásával -, illetve vízgazdálkodási társulat útján (IX. Fejezet) kell gondoskodni. Ezen túl a 20. (3) alapján a parti ingatlan tulajdonosa (használója) köteles t rni, hogy a meder tulajdonosa, illetve megbízottai szakfeladataik ellátásához szükséges mértékben az ingatlanhoz f z d érdekek figyelembevételével a) az ingatlanon keresztül a víz partjára bejárjanak; b) a mederb l a vízgazdálkodási feladataik végrehajtása során kiemelt, valamint a vízgazdálkodási feladataik elvégzéséhez szükséges anyagokat az ingatlanon keresztül szállítsák, vagy azokat, illetve a munkák elvégzéséhez szükséges eszközöket, átmeneti jelleg létesítményeket az ingatlanon elhelyezzék; c) a vízrajzi észleléshez, a hajóút kit zéséhez, valamint az egyéb szakfeladatok ellátásához szükséges jeleket, létesítményeket az ingatlanon elhelyezzék és karbantartsák. 23. (1) E törvény hatálybalépését követ en a természetes vizek partját a tulajdonos állam, illetve a tulajdonos helyi önkormányzat közérdek célokra tartja fenn, ezért az államtól, illet leg az önkormányzattól beépítetlen ingatlantulajdon természetes vizek partján nem szerezhet. A víz kártételei elleni védekezés. A vízjogi engedély megszerzése és az ehhez kapcsolódó jogosultságok. A vízgazdálkodási társulatok létrejötte és m ködése. Vízzel kapcsolatos fogalom meghatározások évi CXII. Törvény a Balaton Kiemelt Üdül körzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról 1. A törvény célja a Balaton kiemelt üdül körzetének területén az érintett önkormányzatok, szakmai, gazdasági és társadalmi szervezetek egyetértésével a területrendezés alapvet feladatainak és szabályainak megállapítása. 2. (1) A törvény hatálya a Balaton kiemelt üdül körzetének területére terjed ki. A törvényben szabályozott egyes témakörök: 16. (1) A települések beépítésre szánt területe, belterülete a Balaton jogi partvonalával meghatározott vízfelület rovására nem növelhet. További mederfeltöltések, mederkorrekciók a partvonal-szabályozási terv alapján végezhet k. A partvonal-szabályozási terv elkészítésének (felülvizsgálatának) határideje december 31. (2) Az engedély nélküli feltöltések megszüntetésére vonatkozó eljárást az illetékes vízügyi hatóságnak egy éven belül meg kell indítania. 20. (1) Az üdül körzet valamennyi parti településén a belterülethez csatlakozó parthossz legkevesebb 30%-án 5-30 méter széles közhasználatú parti sétány alakítandó ki, figyelemmel a természetes vegetáció megtartására. (2) A part menti 30 méteres területsávon belül, a vízparti rehabilitációs szabályozási követelmények alapján felülvizsgált és módosított településrendezési terv és helyi építési szabályzat elfogadásáig, közterület nem idegeníthet el, nem min síthet át, új épület nem építhet, és meglév épület nem b víthet, kivéve a strandok higiénés és a kiköt k használatához nélkülözhetetlenül szükséges épületeket. A különféle övezetek felsorolása és kategorizálása, mindegyik esetben részletesen szabályozva azokat. 1

2 2000. évi XLII. Törvény a víziközlekedésr l 1. (1) A törvény hatálya a Magyar Köztársaság területén: a) folytatott hajózási tevékenységre, az azt szolgáló vagy annak folytatását befolyásoló, a mederben és a parton lév létesítményekre, az úszólétesítményekre, a víziutakra és kiköt kre, b) hajózási tevékenység folytatásában részt vev természetes és jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkez gazdálkodó szervezetekre terjed ki. A törvény emellett felsorolja az állam, az önkormányzatok feladatait, a hajózással kapcsolatos igazgatási eljárást. A lajstromozás szabályait. A törvényben szabályozott Balatonre vonatkozó f bb témakörök: 7. (1) Az úszólétesítményt - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - nyilvántartásba kell venni. (2) Nem kell nyilvántartásba venni: a) csónakot a révcsónak kivételével, b) a nem gépi hajtású vízi sporteszközt, c) a gépnélküli kishajót, kivéve a vitorlás kishajót, d) a lakótéri felépítmény nélküli, 25 m2-nél kisebb fedélzeti terület úszóm vet, e) az egyéb úszólétesítményt. A hajóosztályozási szabályok, környezetvédelmi, munkabiztonsági és biztonsági el írások. A hajózási tevékenység végzésének feltételei. 58. (1) A Balatonon, a Velencei-tó és a Fert tó teljes területén, továbbá a Ráckevei-Dunaág és a Tisza-tó külön jogszabályban meghatározott részein bels égés motorral hajtott kishajót és csónakot üzemeltetni tilos. (3) Az (1) bekezdésben meghatározott tilalom nem terjed ki: a) a hajózási hatóság, b) a rend rség vízirendészeti szervének, a határ rség, valamint a vám- és pénzügy rség, c) a katasztrófa-elhárításban közrem köd szervezetek, d) a víziút fenntartását, valamint a természet- és környezetvédelmi feladatot ellátó hatóság vízijárm veire, továbbá e) a hajózási hatóság által - külön jogszabályban foglaltak alapján - kiadott üzemeltetési engedéllyel rendelkez vízijárm vekre. Az üzemeltetési engedély kiadását megel z en az illetékes környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság szakhatósági hozzájárulását be kell szerezni. 85. (1) Kiköt - ideértve a vesztegl helyet is - a hajózási hatóság engedélyével létesíthet, b víthet, tartható üzemben és szüntethet meg. Az eljárás során a külön jogszabályban meghatározott szakhatóságok állásfoglalását be kell szerezni. (2) A kiköt k használatának részletes szabályait a kiköt üzemben tartója kiköt rendben állapítja meg. A kiköt rendet - határkiköt esetén a vámhatóság és a határ rizeti szerv egyetértésével - a hajózási hatóság hagyja jóvá. (3) A közforgalmú kiköt kiköt rendjét a kiköt üzemben tartójának a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium hivatalos lapjában meg kell hirdetnie. A kiköt rend hajóforgalmat érint részét hajósoknak szóló hirdetményben is közzé kell tenni. 86. (1) A szükségkiköt t a hajózási hatóság a vízügyi- és környezetvédelmi hatóság szakhatóságként történ bevonásával jelöli ki. Természetvédelmi területen a természetvédelmi hatóságot is be kell vonni szakhatóságként az eljárásba. Abban az esetben, ha már üzemel kiköt t jelöl ki a hajózási hatóság szükségkiköt vé, a szakhatóságokat nem kell bevonni az eljárásba. (2) A szükségkiköt rendeltetésre alkalmas állapotban tartásáról a víziút fenntartója gondoskodik. Végül fogalom meghatározásokat tartalmaz a jogszabály. 2

3 1997. évi LXXVIII. Törvény az épített környezet alakításáról és védelmér l 1. (1) A törvény hatálya kiterjed az épített környezet alakítása és védelme körébe tartozóan: a) a települések területének rendezésére (a továbbiakban: településrendezés), b) a településrendezés tervezésére (a továbbiakban: településtervezés), c) az épületek, m tárgyak (a továbbiakban együtt: építmények), valamint az építési munkák és építési tevékenységek építési el írásainak kialakítására, d) az építmények építészeti-m szaki tervezésére (a továbbiakban: építészeti-m szaki tervezés), e) az építmények kivitelezésére, f) az építési termékek, anyagok, szerkezetek, berendezések és módszerek min ségi követelményeinek kialakítására, g) az épített környezet emberhez méltó és esztétikus kialakítására, valamint az építészeti örökség védelmére, h) a települések zöldfelületeivel kapcsolatos munkákra, A törvény fogalmakat, hatásköröket, feladatokat és illetékességet (Országgy lés, Önkormányzatok) határoz meg. F bb szabályai: 9. (1) A helyi építési szabályzatot és a településrendezési terveket az országos településrendezési szakmai el írások figyelembevételével, továbbá a külön jogszabályban meghatározott fogalmak és jelkulcsok alkalmazásával kell elkészíteni. 12. (1) A szabályozási terv a település közigazgatási területére vagy külön-külön annak egyes - legalább telektömb nagyságú - területrészeire készülhet. 23. (1) Telket csak úgy szabad alakítani, hogy az a terület rendeltetésének megfelel használatra alkalmas legyen, továbbá annak alakja, terjedelme, beépítettsége és megközelíthet sége a jogszabályoknak és a szabályozási tervnek megfeleljen évi LIII. Törvény a természet védelmér l 1. E törvény célja: a) a természeti értékek és területek, tájak, valamint azok természeti rendszereinek, biológiai sokféleségének általános védelme, megismerésének és fenntartható használatának el segítése, továbbá a társadalom egészséges, esztétikus természet iránti igényének kielégítése; b) a természetvédelem hagyományainak megóvása, eredményeinek továbbfejlesztése, a természeti értékek és területek kiemelt oltalma, meg rzése, fenntartása és fejlesztése. F bb szabályozási elve: 16. (1) A mez -, erd -, nád-, hal-, vadgazdálkodás (a továbbiakban: gazdálkodás) során biztosítani kell a fenntartható használatot, ami magában foglalja a tartamosságot, a természetkímél módszerek alkalmazását és a biológiai sokféleség védelmét. A jogszabály ogalom meghatározásokat, alapelveket, a különböz hatósági eljárások részletes szabályait és a résztvev hatóságokat és ezek hatásköreit tartalmazza a jogszabály évi CXXI. Törvény a sz l termesztésr l és a borgazdálkodásról A Balaton vidékének egyik meghatározó haszonnövénye a sz l. A törvény a sz l telepítéséhez, gondozásához, termesztéséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez kapcsolódó el írásokat, illetve a hatósági eljárásokat tartalmazza. A Balaton Régió borvidékei: 5. Badacsonyi borvidék Ábrahámhegy, Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Balatonrendes, Balatonszepezd, Gyulakeszi, Hegymagas, Káptalantóti, Kisapáti, K vágóörs, Nemesgulács, Raposka, Révfülöp, Salföld, Szigliget, Tapolca településeknek a sz l kataszter szerint I. és II. osztályú határrészei. 6. Balatonfüred-Csopaki borvidék a) Balatonfüred-Csopaki körzet: Alsóörs, Aszóf, Balatonakali, Balatonalmádi, Balatonfüred, Balatonsz l s, Balatonudvari, Csopak, Dörgicse, Fels örs, Lovas, Mencshely, Örvényes, Paloznak, Pécsely, Tihany, Vászoly, b) Zánkai körzet: Balatoncsicsó, Monoszló, Óbudavár, Szentantalfa, Szentjakabfa, Tagyon, Zánka településeknek a sz l kataszter szerint I. és II. osztályú határrészei. 3

4 7. Balatonfelvidéki borvidék a) Káli körzet: Balatonhenye, Hegyesd, Köveskál, Mindszentkálla, Monostorapáti, Szentbékkálla; b) Balatonederics-Lesencei körzet: Balatonederics, Lesencefalu, Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Nemesvita, Sáska, Zalahaláp, c) Cserszegi körzet: Balatongyörök, Csabrendek, Cserszegtomaj, Gyenesdiás, Héviz-Egregy, Rezi, Sümeg, Sümegprága, Várvölgy, Vonyarcvashegy településeknek a sz l kataszter szerint I. és II. osztályú határrészei. 13. Balatonboglári borvidék Andocs, Balatonberény, Balatonboglár, Balatonlelle, Balatonkeresztúr, Balatonendréd, Balatonszemes, Karád, Kéthely, K röshegy, Kötcse, Látrány, Lengyeltóti, Marcali, Ordacsehi, Somogysámson, Somogytúr, Szólád, Sz l sgyörök, Visz, Zamárdi településeknek a sz l kataszter szerint I. és II. osztályú határrészei. 21. Balatonmelléke borvidék a) Balatonmelléki körzet: Bérbaltavár, Csáford, Dióskál, Egeraracsa, Garabonc, Homokkomárom, Nagyrada, Orosztony, Pakod, Sármellék, Szentgyörgyvár, Vindornyalak, Vindornyasz l s, Zalabér, Zalakaros, Zalaszabar, Zalaszántó, Zalaszentgrót, b) Muravidéki körzet: Csörnyeföld, Dobri, Letenye, Murarátka, Muraszemenye, Szécsisziget, Tormafölde, Zajk településeknek a sz l kataszter szerint I. és II. osztályú határrészei. Somogy megyében: Balatonszabadi, Böhönye, Csurgó, Kaposhomok, Kaposkeresztúr, Kercseliget, Mosdós, Nagyberki, Szabadi, Veszprém megyében: Balatonf kajár, Balatonkenese, Balatonvilágos, Zala megyében: Bak, Becsehely, Eszteregnye, Galambok, Kallósd, Magyarszerdahely, Miháld, Nagykanizsa, Nemessándorháza, Pölöske, Rigyác, Sand, Söjtör, Tótszentmárton, Valkonya településeknek a sz l kataszter szerint I. és II. osztályú határrészei évi XLI. Törvén a halászatról és a horgászatról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 78/1997. (XI. 4.) FM rendelettel A Balaton hazánk egyik halászatilag jelent s térsége. A régió gazdasági szerkezetében fontos helyet foglal el. A törvény szabályozza a halászati jogot, a halgazdálkodást a hozzá kapcsolódó hatósági eljárásokat, a bírságolás rendjét évi LIII. Törvény a környezet védelmének általános szabályairól 2. (1) A törvény hatálya kiterjed: a) az él szervezetek (életközösségeik) és a környezet élettelen elemei, valamint azok természetes és az emberi tevékenység által alakított környezetére; b) az e törvényben meghatározottak szerint, a környezetet igénybe vev, terhel, veszélyeztet, illet leg szennyez tevékenységre. A törvény szabályozza az alapvet környezetvédelmi magatartásokat. Természeti elemenként az általános eljárásokat. A résztvev szervezetek, hatóságok, intézmények feladat és hatásköreit. A környezetvédelmi eljárás keretében a hatástanulmányok, dokumentációk elkészítésének szabályait évi XX. Törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltség szervek feladat- és hatásköreir l E törvény célja, hogy - megállapítsa a helyi önkormányzati feladat- és hatáskörébe, a helyi önkormányzat szervei államigazgatási feladatés hatáskörébe, továbbá a köztársasági megbízott, valamint a centrális alárendeltség állami szerv feladat- és hatáskörébe tartozó ügyeket; - törvényi szinten szabályozza az önkormányzati feladat- és hatáskört megállapító alacsonyabb szint jogszabályi rendelkezéseket, törvénnyel új feladatokat és hatásköröket állapítson meg; - elvégezze az indokolt anyagi és eljárásjogi, valamint szervezetirányítási korszer sítéseket. 4

5 1995. évi XLII. Törvény az egyes helyi közszolgáltatások kötelez igénybevételér l Az törvény a helyi önkormányzati feladatkörbe tartozó, a köztisztasággal és a településtisztasággal, valamint az életés vagyonbiztonsággal összefügg egyes - közszolgáltatás útján megvalósuló - közfeladatok ellátásának el segítését szabályozza évi LV. Törvény a term földr l A törvény célja, hogy a mez gazdaságban a magántulajdonon alapuló piaci viszonyok meghatározóvá váljanak, a term föld forgalma és a term föld, mint a jelzálogjogon alapuló hitelezés biztosítéka, a kialakuló új üzemi szervezetek m ködését hatékonyan el segítse, a versenyképes mez gazdasági termelés folytatására alkalmas földbirtokok jöjjenek létre, a birtokelaprózódások hátrányos következményei a mez gazdaság tulajdoni szerkezetét ne terheljék, a gazdálkodó zavartalan mez gazdasági termelést folytathasson, a term föld területének csökkenése ésszer határok között maradjon, és a term föld min ségének védelme megfelel jogi hátteret kapjon évi XCI. Törvény az állategészségügyr l 1. (1) A törvény hatálya kiterjed: a) az állat - ideértve a vadon él állatot is - (a továbbiakban: állat) tartásának, forgalmazásának, az állati eredet termék el állításának, tárolásának, felhasználásának, forgalmazásának, az élelmiszer el állításának, tárolásának, az állati eredet élelmiszer forgalmazásának, a takarmány el állításának, tárolásának, forgalmazásának és felhasználásának, a fert zésközvetít anyagoknak és eszközöknek járványügyi és higiéniai szempontból történ ellen rzésére, b) az állat egészségi állapotának meg rzésére, vizsgálatára, gyógyítására, c) az állatgyógyászati készítmény el állítására, forgalomba hozatalára, forgalmazására, tárolására, felhasználására, d) a nyilvános állategészségügyi laboratóriumi tevékenységre, e) az állatbetegségek kórokozóival (a továbbiakban: kórokozó) folytatott egyes tevékenységekre, valamint f) az a)-e) pontban foglalt tevékenységek engedélyezésére és ellen rzésére évi XLIII. Törvény a hulladékgazdálkodásról A törvény célja a környezet védelme érdekében, különös tekintettel a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióval fennálló és más nemzetközi megállapodásokból adódó kötelezettségeire, - a fenntartható fejl dés, a jöv generációk létfeltételeinek, lehet ségeinek biztosítása, - az energia- és nyersanyagfogyasztás mérséklése, a felhasználás hatékonyságának növelése, a hulladék mennyiségének csökkentése, - az emberi egészség, a természeti és épített környezet, hulladék okozta terhelésének mérséklése évi LXV. Törvény a helyi önkormányzatokról A helyi önkormányzás lehet vé teszi, hogy a választópolgárok helyi közössége - közvetlenül, illet leg a választott helyi önkormányzata útján - önállóan és demokratikusan intézze a helyi érdek közügyeit. Az Országgy lés, támogatva a helyi közösségek önszervez önállóságát, segíti az önkormányzáshoz szükséges feltételek megteremtését, el mozdítja a közhatalom demokratikus decentralizációját. 5

6 1996. évi XXI. Törvény a területfejlesztésr l és a területrendezésr l A törvény célja az ország kiegyensúlyozott területi fejl dése és a térségei társadalmi-gazdasági, kulturális fejl désének el mozdítása, valamint az átfogó területfejlesztési politika érvényesítése, az országos és a térségi területfejlesztési és területrendezési feladatok összehangolása érdekében az Országgy lés - az Európai Unió regionális politikájára figyelemmel, alapelveihez, eszköz- és intézményrendszeréhez való csatlakozás követelményeire is tekintettel évi XXVI. Törvény az Országos Területrendezési Tervr l 1. E törvény célja, hogy meghatározza az ország egyes térségei területfelhasználásának feltételeit, a m szakiinfrastrukturális hálózatok összehangolt térbeli rendjét, tekintettel a fenntartható fejl désre, valamint a területi, táji, természeti, ökológiai és kulturális adottságok, értékek meg rzésére, illetve er források védelmére évi LXXXIX. Törvény a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszerér l A törvény rendelkezik az Országgy lés az önkormányzatok beruházási feladataihoz nyújtandó címzett és céltámogatásokról, valamint a szociális feladatokat ellátó nem állami fenntartók beruházási feladataihoz nyújtandó címzett támogatásokról a központi pénzeszközök hatékony és ellen rizhet felhasználásának igényével, az önkormányzatok, valamint a szociális ellátásban közrem köd nem állami fenntartók fejlesztési tevékenysége stabilitásának megteremtése érdekében évi LXXIV. Törvény a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetér l és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésr l A törvény szabályozza az életet és a vagyonbiztonságot, a természetes és épített környezetet veszélyeztet természeti és civilizációs katasztrófák megel zését és károsító hatásai elleni védekezést egységes irányítási rendszerének kialakítását és m ködtetését, továbbá a veszélyhelyzetben, illetve a katasztrófa sújtotta területeken alkalmazható szabályok bevezetését évi XCIII. Törvény a védett természeti területek védettségi szintjének helyreállításáról 1. (1) E törvény hatálya - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - azokra a védett és fokozottan védett, valamint a védelemre tervezett természeti területekre (a továbbiakban együtt: védett természeti terület) terjed ki, amelyeket a mez gazdasági szövetkezet közös használatában álló földterületek. 6

7 Rendeletek 121/1996. (VII. 24.) Korm. Rendelet a közfürd k létesítésér l és m ködésér l A rendelet a Balaton környékén létesült és a jöv ben létesítend termál-, gyógyszállók medencéinek, strandjainak kialakításához, és a szükséges eljárásokhoz kapcsolódik. 203/2001. (X. 26.) Korm. rendelet a felszíni vizek min sége védelmének egyes szabályairól 1. A rendelet célja a felszíni vizek min ségének tartós és hatékony megóvása és javítása, az emberi egészség és a környezeti állapot meg rzése érdekében, valamint a szennyezések, különösen a veszélyes anyagok kibocsátásának megel zése és csökkentése, a szennyez anyag kibocsátással járó tevékenységek, létesítmények korszer sítésének el segítése, ezek részletes szabályozása. 283/2002. (XII. 21.) Korm. Rendelet a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeir l A balatoni vízpart-rehabilitációs tanulmánytervekre és a vízpart-rehabilitációs tanulmánytervekkel érintett területek településrendezési terveire vonatkozó szabályozási követelményeknek, a vízpart-rehabilitációs tanulmánytervek tartalmi követelményeinek, illet leg a vízpart-rehabilitációs tanulmánytervek egyeztetése és elfogadása rendjének meghatározásával foglalkozik a rendelet. Emellett kitér a meder és a part rendezésére, a vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett területek terület-felhasználására is. 22/1998. (II. 13.) Korm. Rendelt a Balaton és a parti zóna nádasainak védelmér l, valamint az ezeken folytatott nádgazdálkodás szabályairól A rendelet célja, hogy a Balaton medrében, továbbá a parti zónában a biológiai sokféleség meg rzését és a tó vízmin ségének védelmét is szolgáló nádgazdálkodás történjen. Ezen célok érdekében a meglév nádasok fenntartásáról, rekonstrukciójáról és lehet ség szerint új nádasterületek kialakításáról kell gondoskodni. A rendelet tartalmazza a nádasok min sítésének és osztályozásának, illetve a nádgazdálkodás szabályainak rögzítését. 27/2002. (XII. 5.) GKM rendelet a víziközlekedés irányítására és a hajóút kit zésére szolgáló jelekr l, valamint e jelek létesítésér l, üzemeltetésér l, módosításáról és megszüntetésér l 1. A rendelet hatálya a vízi úttá nyilvánított felszíni vizeken a víziközlekedés irányítására és a hajóút kit zésére, szolgáló jelekre, valamint e jelek létesítésére, üzemeltetésére, módosítására és megszüntetésére terjed ki. Így a Balaton estében is alkalmazni kell. A rendelet tartalmazza a víziközlekedéssel kapcsolatos feladatokat, eljáró hatóságokat, ezek illetékességének, hatáskörének rögzítését. 30/2003. (III. 18.) Korm. Rendelet a vízi közlekedés egyes belvízi utakon környezetvédelmi okokból való korlátozásáról és a korlátozás alá es területeken kiadható üzemeltetési engedélyr l A rendelet Balaton Régiót érint f bb témakörei: 5. (1) Üzemeltetési engedélyt a hajózási hatóság a környezetvédelmi, továbbá védett természeti területen a természetvédelmi hatóság szakhatósági hozzájárulásával a következ esetekben adja meg: a) korlátozás alá es területen közleked bels égés segédmotorral felszerelt vitorlás kishajóra abban az esetben, ha a segédmotor és a névleges vitorlafelület aránya nem haladja meg a 0,4 kw/m2 értéket. A bels égés motorral ett l eltér en felszerelt vitorlás kishajó e rendelet alkalmazása tekintetében bels égés motorral hajtott kishajónak min sül. A vitorlás kishajó bels égés segédmotorját a következ korlátozásokkal használhatja: aa) kiköt ben és annak 300 m-es körzetében, ab) Balatonon a Tihanyrév-Szántód között közleked komp útvonalán és a mellette húzódó m széles vízterületen, ac) sürg s orvosi ellátás, segítségnyújtás szükségessége és baleset esetén, ad) viharjelzés esetén kizárólag a legközelebbi kiköt be történ behajózásig, továbbá, 7

8 ae) ha a szél ereje nem éri el a Beaufort-skála szerinti 1. széler sséget, kizárólag a legközelebbi kiköt be történ behajózásig; b) tavon közleked vagy a hajózási hatóság engedélyével vízi munkát végz belvízi nagyhajó vagy úszómunkagép munkavégzését, tevékenységét kiszolgáló bels égés motorral hajtott kishajójára vagy csónakjára, továbbá az Országos Ment szolgálat bels égés motorral hajtott kishajójára. A bels égés motorral hajtott kishajó vagy csónak a következ korlátozásokkal használható: ba) rendkívüli eseménynél (beleértve a mentési eseményt), bb) tavon munkát végz úszómunkagép biztonságos tevékenységre, kiszolgálására, személyzet szállítására, jelek és eszközök kihelyezésére, felszedésére; c) tavon kiköt hellyel rendelkez vitorlás sportegyesület tulajdonában lév, tíz kísért egységenként egy kísér motorosra, ha az ca) szervezett oktatáson, edzésnapon vagy a sportági országos szakszövetség által meghirdetett, és hatóságilag engedélyezett versenyen részt vev nem t kesúlyos vitorlás csónakokat vagy nem t kesúlyos vitorlás kishajókat, illetve vitorlás vízi sporteszközöket kísér, vagy rendez i feladatot lát el, illetve cb) sportági országos szakszövetség által szervezett és meghirdetett, az illetékes hatóság által engedélyezett kiemelten jelent s, t kesúlyos vitorlás kishajók részvételével zajló nemzetközi rendezvényén (pl. EB, VB) a hivatalos edzésnapok és a verseny id tartamára lát el kísér motoros feladatot. A hivatalos edzéseken, illetve versenynapokon kívül kísér motorost nem lehet használni; d) tavon kiköt hellyel rendelkez országos gyermekszervezet tulajdonában lév, tíz kísért egységenként egy kísér motorosra, ha az szervezett oktatáson vagy túrán nem t kesúlyos vitorlás csónakokat vagy nem t kesúlyos vitorlás kishajókat, illetve vitorlás vízi sporteszközöket kísér; e) kiköt, vízi sportpálya, valamint vízi repül tér üzemeltet jének egy bels égés motorral hajtott kishajójára az üzemeltetési feladatok ellátására a létesítmény 300 m-es körzetében, továbbá, ha a létesítmény a parttól 300 méternél távolabb helyezkedik el, akkor a közelebbi part és a létesítmény közti legrövidebb útvonalra; f) egy rendezvényre arra a bels égés motorral hajtott kísér vagy ment motorosra, amely a tavon kiköt hellyel nem rendelkez vitorlás, illetve egyéb sportegyesület, szövetség tulajdonában van, amennyiben a szervez egyesület vagy szövetség az általa rendezett és hatóságilag engedélyezett vitorlásversenyen, vízi rendezvényen nem tud a rendezvény engedélyében meghatározott számú, a vízterületre érvényes üzemeltetési engedéllyel rendelkez kísér vagy ment motorost biztosítani; g) tógazdálkodással és víziút-fenntartással összefügg feladatot végz bels égés motorral hajtott kishajóra és csónakra; h) bejegyzett vízi ment egyesület útvonalengedéllyel közleked vízi ment szolgálatot végz ment motorosára; i) közforgalmú személyszállítást végz bels égés motorral hajtott kishajóra vagy motorcsónakra; j) hivatásos hajósképzést és vizsgáztatást végz bels égés motorral hajtott kishajóra vagy csónakra. (2) Az üzemeltetési engedély kiadásának részletes feltételeit e rendelet melléklete tartalmazza. 7. (1) Vízi ment szolgálat ment motorosként csak a hajózási hatóság által annak min sített bels égés motorral hajtott vízi járm vet használhat. (2) A ment motoros vezetését csak arra kiképzett, kisgéphajó-vezet képesítéssel vagy a vízi járm kategóriájának megfelel hivatásos belvízi hajózási képesítéssel rendelkez személy végezheti. (3) Vízi ment szolgálatot ellátó ment motoros csak a vízi rendészet rend ri szervének, az Országos Ment szolgálatnak vagy saját figyel szolgálatának a riasztására közlekedhet. Saját riasztás kizárólag konkrét mentési feladatra adható ki. A saját riasztásra történ mentési feladat megkezdését haladéktalanul be kell jelenteni a vízi rendészet rend ri szervének, amely dönt az esemény kezelésének további módjáról. A riasztást a motornaplóba be kell jegyezni, amely egyben útvonalengedélyként is szolgál. Minden egyéb esetben (pl. megel z tevékenység) kizárólag a vízi rendészet rend ri szervének felkérése, illetve engedélye alapján közlekedhetnek vízi ment szolgálatot ellátó motorosok. (4) Vízen történ mentésben vagy megel z tevékenységben, kizárólag arra kiképzett egyesületi tag, orvos vagy hivatásos belvízi hajózási képesítéssel rendelkez személy vehet részt. 5/2002. (X. 29.) KvVM rendelet a települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes létesítmények kialakításának és üzemeltetésének részletes m szaki szabályairól A jogszabály hatálya a hulladékkezel létesítmények létesítésével, kialakításával és üzemeltetésével kapcsolatos tevékenységekre terjed ki. Meghatározza az egyes hulladékkezel létesítmények fajtáit, m szaki paramétereit. A Balaton térségében található hulladékkezel m vek szempontjából alapvet fontosságú szabályokat tartalmaz. 8

9 155/2002. (VII. 9.) Korm. Rendelet a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatáskörér l A rendelet alapján (1) A miniszter a környezeti elemek és hatótényez k (a továbbiakban együtt: környezet), a természeti, illet leg a védett természeti terület, illetve érték (a továbbiakban együtt: természet) összehangolt és rendezett védelme, alakítása, fejlesztése és helyreállítása, valamint a vízgazdálkodási tevékenységekkel kapcsolatos állami feladatok ellátása érdekében, a fenntartható fejl déssel összhangban feladatkörében be) kidolgozza a vizek védelmére irányuló szabályozást és követelményrendszert, bf) meghatározza a rendkívüli vízszennyezésekkel összefügg, a vizeket, illetve a környezetet ér károk elhárítási feladatait, irányítja azok végrehajtását, és megállapítja a vízkárok elhárításának környezetvédelmi követelményeit, bg) figyelemmel kíséri és ösztönzi a vizek min ségének javítására irányuló tevékenységeket, bh) kidolgozza, irányítja és figyelemmel kíséri a vizeket veszélyeztet, szennyez, károsító tevékenységek szennyezés csökkentési intézkedési programját, bi) meghatározza - az érintett miniszterekkel együttesen - a vizek jó állapotának követelményeit, bj) figyelemmel kíséri a vízigények és a vízkészletek közötti egyensúlyt, felügyeli a vízkészletek elosztását, a vízhasznosítást és a használt vizek elhelyezését; 4. A miniszter a vízgazdálkodási feladatok irányítása tekintetében a) az általános vízgazdálkodási feladatok körében irányítja: ab) a nemzeti tervek, programok végrehajtását (így különösen ivóvízbázis-védelem, ivóvízmin ség javítás, szennyvízelvezetés és -tisztítás, felszíni és felszín alatti vízkészletek védelme, Balaton Vízgazdálkodás Fejlesztési program, Kis-Balaton Vízvédelmi Program, Holtág-rehabilitációs Program), 273/2001. (XII. 21.) Korm. Rendelet a természetes fürd vizek min ségi követelményeir l, valamint a természetes fürd helyek kijelölésér l és üzemeltetésér l A rendelet hatálya a természetes fürd vizekre terjed ki. A Balaton vonatkozásában ezért lényeges ez a jogszabály. Meghatározza mi min sül természetes fürd víznek, mikortól meddig tart a fürdési idény, mi min sül szennyezettségnek. Mely szervek rendelkeznek hatáskörrel a fürd hely kijelölése, m ködtetése vonatkozásában. Milyen eljárás szerint kell elvégezni a mintavételt és milyen víz min síthet kiválónak. 213/2001. (XI. 14.) Korm. Rendelet a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeir l A jogszabály meghatározza az egyes hulladék fajtákat, azok kezelésének, tárolásának, feldolgozásának és ártalmatlanításának szabályait. A Balaton környéki településeknek ezen rendelet figyelembevételével kell megoldaniuk a hulladékkezelést térségükben. A rendelet meghatározza a hatósági eljárások menetét, felsorolja a hatóságokat feladatköreikkel együtt. 26/2002. (II. 27.) Korm. Rendelet a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programmal összefügg szennyvízelvezetési agglomerációk lehatárolásáról Ez a jogszabály rendelkezik a Balaton térségének vonatkozásában is a szennyvízkezelési agglomerációk lehatárolásáról. 9

10 2/2002. (I. 23.) KöM-FVM együttes rendelet az érzékeny természeti területekre vonatkozó szabályokról A Balaton térségében találtatóak érzékeny természeti területek (a továbbiakban: ÉTT). Az ÉTT kijelölés célja a természeti (ökológiai) szempontból érzékeny földrészleteken olyan természetkímél gazdálkodási módok meg rzése, fenntartása, további földrészletek kijelölése, amelyek támogatással ösztönzött, önként vállalt korlátozások révén biztosítják az él helyek védelmét, a biológiai sokféleség, a tájképi és kultúrtörténeti értékek összehangolt meg rzését. A rendelet célja az ÉTT kijelölése, létesítése és fenntartása, a területén folytatott természetkímél gazdálkodás ösztönzése az általános támogatási feltételek meghatározása által. A rendelet szabályozza a hatósági eljárás rendjét. 7/2002. (III. 1.) KöM rendelet a használt és szennyvizek kibocsátásának mérésér l, ellen rzésér l, adatszolgáltatásáról, valamint a vízszennyezési bírság sajátos szabályairól 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed: a) arra a természetes és jogi személyre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkez szervezetre, aki (amely) a felszíni vizekkel kapcsolatban jogokkal rendelkezik, vagy akit (amelyet) kötelezettségek terhelnek, valamint akinek (amelynek) létesítménye vagy terméke, illetve tevékenysége vízszennyezést okoz vagy okozhat, b) a felszíni vizekre, azok terhelésére, veszélyeztetésére, szennyezésére. A rendelet meghatározza továbbá az alapfogalmakat és a szennyvízkibocsátás ellen rzésének szabályait. 1/2002. (I. 15.) KöM rendelet a Balaton-felvidéki Nemzeti Park b vítésér l A rendelet a BFNP b vítésével kapcsolatban az alábbiakat fogalmazza meg: A természet védelmér l szóló évi LIII. törvény 24. -a (1) bekezdésének a) pontjában, valamint 85. -ának b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következ ket rendelem el: 1. Védetté nyilvánítom és a 31/1997. (IX. 23.) KTM rendelettel létesített Balaton-felvidéki Nemzeti Park területéhez csatolom a Gyötr s-tet Cserszegtomaj 022/11, 022/17-77, 459, 460, 461/1-16, , 500, 502 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, összesen 22 hektár kiterjedés területét. 2. A védetté nyilvánítás célja a területen nagy egyedszámban található ritka növény- és állatfajok, valamint a rendkívül fajgazdag növénytársulások meg rzése. 3. A védett terület rzése, fenntartása és bemutatása a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság feladata. 4. Ez a rendelet a kihirdetését követ 8. napon lép hatályba. 123/1997. (VII. 18.) Korm. Rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelmér l 1. (1) A rendelet hatálya az ivóvízmin ség vízigények kielégítését, az ásvány- és gyógyvízhasznosítást szolgáló, igénybe vett, lekötött vagy távlati hasznosítás érdekében kijelölt vízbázisokra, továbbá az ilyen felhasználású víz kezelését, tárolását, elosztását szolgáló vízilétesítményekre terjed ki, amelyek napi átlagban legalább 50 személy vízellátását biztosítják. A rendeletbe továbbá meghatározásra kerül a véd idom, véd terület fogalma, az ezekhez kapcsolódó egyes szabályok. 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet a leveg védelmével kapcsolatos egyes szabályokról 1. A rendelet célja a környezeti leveg min ségének tartós és hatékony megóvása és javítása, az emberi egészség védelme és a környezet állapotának meg rzése érdekében. 24/1992. (I. 28.) Korm. rendelet egyes környezet- és természetvédelmi jogszabályok módosításáról, valamint a jegyz környezet- és természetvédelmi feladat- és hatáskörér l 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról 10

11 A rendeletben a Kormány a vízgazdálkodásról szóló évi LVII. törvény 45. (7) bekezdésének e) pontjában kapott felhatalmazás alapján a vízügyi igazgatási szervek, valamint a helyi önkormányzatok jegyz inek vízgazdálkodási hatósági hatáskörét és a hatósági jogkör gyakorlásával összefügg feladatait szabályozza. 46/1999. (III. 18.) Korm. rendelet a hullámterek, a parti sávok, a vízjárta, valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról és a hasznosításáról A rendelet a parti sáv jogellenes használatának megszüntetését és eljárási rendjét, illetve a hullámterekkel kapcsolatos teend ket szabályozza. 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekr l A rendelet szabályozása szerint 1. (1) Területet felhasználni, továbbá telket alakítani, építményt, építményrészt, épületegyüttest építeni, átalakítani, b víteni, felújítani, helyreállítani, korszer síteni és lebontani, elmozdítani, a rendeltetését megváltoztatni (a továbbiakban együtt: építési munka) és ezekre hatósági engedélyt adni e rendelet és mellékletei, valamint a helyi településrendezési eszközök (a helyi építési szabályzat és a szabályozási terv) rendelkezései szerint szabad. 20/2001. (II. 14.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálatról A környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kt.) a (7) bekezdésének c) és i) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján a Kormány megalkotta a környezeti hatásvizsgálatokkal kapcsolatos eljárási rendeletet. 80/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet a telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységekr l, valamint a telepengedélyezés rendjér l 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkez gazdasági társaságokra, természetes személyekre (egyéni vállalkozókra, bedolgozókra), bérmunkát, illetve aktív feldolgozást végz kre, valamint a külföldi vállalkozások magyarországi fióktelepeire, amelyek e rendelet mellékletében felsorolt olyan ipari, szolgáltató, raktározási tevékenységet folytatnak, ahol a felhasznált és a technológia során keletkezett anyagok, illet leg üzemeltetett berendezések miatt a végzett munkafolyamatok következményeként egészségártalom, t z- és robbanásveszély, vagy zavaró környezeti hatásuk miatt leveg -, víz-, talajszennyezés, zajhatás léphet fel. 240/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet a települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni vizek és vízgy jt területük kijelölésér l A Kormány rendelet, a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény 36. -ában kapott felhatalmazás alapján, a felszíni vizek min ségét érint szennyez anyag terhelések csökkentése érdekében szükséges feladatokat határozza meg. 204/2001. (X. 26.) Korm. rendelet a csatornabírságról A rendelet hatálya azokra a természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkez gazdasági társaságokra (üzemek) terjed ki, amelyek a közm ves szennyvízelvezetést és -tisztítást szolgáló víziközm be (szennyvízelvezet m be) szennyvizet és/vagy az R.-ben meghatározott feltételek szerint folyékony települési hulladékot bocsátanak be. 2/1985. (III.28.) OVH rendelet a vizeken és vizilétesítmények vízterületén víziállások létesítésér l és 11

12 használatáról, valamint felülvizsgálatáról A rendelet a víziállások létesítésének és fenntartásának engedélyezésével összefügg eljárást szabályozza. 46/2001. (XII. 27.) BM rendelet a szabad vízen való tartózkodás alapvet szabályairól A rendelet szabályozza a folyóvizekben (folyók, állandó és id szakos vízfolyások, holtágak) és állóvizekben (mesterséges és természetes tavak), továbbá vízi létesítmények (csatornák) vizében (a továbbiakban együtt: szabad vizek) történ fürdést. 27/1993. (IX. 23.) KHVM rendelet a vízi közlekedés rendjér l A Magyar Köztársaság területén a vízi közlekedés rendjét az e rendelet mellékleteként közzétett Hajózási Szabályzat tartalmazza. 4/1984. (II. 1.) ÉVM rendelet a településtisztasági szolgáltatás ellátásáról és a települési folyékony hulladékok ártalmatlanításáról 1. (1) A rendelet hatálya a településtisztasági szolgáltatást ellátó jogi személyekre és magánszemélyekre, valamint a települési folyékony hulladékok ártalmatlanítását (hasznosítását) végz jogi személyekre terjed ki. (2) Nem terjed ki a rendelet hatálya az emberre és a környezetre veszélyes (mérgez, fert z ) hulladékok keletkezésének ellen rzésével és az azok ártalmatlanításával kapcsolatos tevékenységekre. 1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM együttes rendelet a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefügg tevékenységekr l A rendelet a települési szilárd hulladéklerakók kijelölését szabályozza. 23/1995. (VII. 12.) FM rendelet az állategészségügyi és élelmiszer-ellen rz állomásokról A rendelet kimondja, hogy 1. (1) Az állategészségügy, az élelmiszer-, a dohány-, valamint a takarmány-ellen rzés külön jogszabályokban meghatározott hatósági és egyéb állami szakfeladatait (alaptevékenység) a földm velésügyi miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alatt álló, államigazgatási szervezetként m köd, megyénként és a f városban szervezett állategészségügyi és élelmiszer-ellen rz állomások (a továbbiakban: állomás) látják el. A bor ellen rzésével kapcsolatos hatósági és egyéb állami szakfeladatokat a külön jogszabály szerinti szervezet látja el. 41/1997. (V. 28.) FM rendelet az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról A rendelet az állategészségügyi feladatokat, hatásköröket szabályozza. 12/1983. (V. 12.) MT rendelet a zaj- és rezgésvédelemr l 1. A rendelet célja, hogy az emberi környezet és az emberi egészség megóvása érdekében megállapítsa az azokat veszélyeztet zajok és káros rezgések elleni védelem (a továbbiakban együtt: zaj- és rezgésvédelem) alapvet szabályait. 12

13 2/1983. (V. 25.) OKTH rendelkezés a zaj- és rezgésbírságról A 12/1983. (V. 12.) MT rendelet kiegészítése. 8/2002. (III. 22.) KöM-EüM együttes rendelet a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról A rendelet meghatározza és szabályozza a zaj- és rezgésvédelemmel kapcsolatos feladatokat. 46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési tevékenységekkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed minden - a (2) bekezdésben nem említett - építményre, építményrészre, épületegyüttesre (a továbbiakban együtt: építmény), - a telekalakítás kivételével - az Étv. 34. (1) bekezdés szerinti építési munkára, továbbá a 9. -ban meghatározott egyéb építési tevékenységre (a továbbiakban együtt: építési tevékenység), tekintet nélkül annak rendeltetésére, állandó vagy ideiglenes jellegére, továbbá anyagára, illet leg építési módjára. 12/1997. (IV. 25.) KTM rendelet a védett természeti területek védettségi szintjének helyreállításához szükséges kisajátítások ütemezésér l 1. A védett és védelemre tervezett (a továbbiakban együtt: védett) természeti területek közül a 2003-ban kisajátításra tervezett földterületek nagyságát - nemzeti park igazgatóságonként (a továbbiakban: igazgatóság), valamint m velési ág szerint - e rendelet melléklete tartalmazza. 14/1997. (V. 28.) KTM rendelet a nemzeti parkok területének övezeti kategóriákba való besorolásáról 1. A rendelet célja, hogy a nemzetközi el írásokkal összhangban megállapítsa a nemzeti parkok övezeti kategóriákba való besorolásának elveit, módját, továbbá meghatározza az egyes övezetekben a természetvédelmi kezelés alapvet szempontjait. 2. A nemzeti parkok természeti értékeinek megóvása érdekében, azok területét természeti, kezelt és bemutató övezeti kategóriákba kell sorolni [Tvt. 28. (7) bekezdés]. 10/2000. (VI. 2.) KöM-EüM-FVM-KHVM együttes rendelet a felszín alatti víz és a földtani közeg min ségi védelméhez szükséges határértékekr l A rendeletet az érintett minisztériumok a felszín alatti víz és a földtani közeg min ségi védelme, a már bekövetkezett szennyez dések min sítése és a szükséges intézkedések megalapozása érdekében a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény 89. -ának (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján hozták. 7/2002. (III. 1.) KöM rendelet a használt és szennyvizek kibocsátásának mérésér l, ellen rzésér l, adatszolgáltatásáról, valamint a vízszennyezési bírság sajátos szabályairól 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed: a) arra a természetes és jogi személyre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkez szervezetre, aki (amely) a felszíni vizekkel kapcsolatban jogokkal rendelkezik, vagy akit (amelyet) kötelezettségek terhelnek, valamint akinek (amelynek) létesítménye vagy terméke, illetve tevékenysége vízszennyezést okoz vagy okozhat, b) a felszíni vizekre, azok terhelésére, veszélyeztetésére, szennyezésére. 13

14 9/2002. (III. 22.) KöM-KöViM együttes rendelet a használt és szennyvizek kibocsátási határértékeir l és alkalmazásuk szabályairól 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed: a) arra a természetes és jogi személyre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkez szervezetre, aki (amely) a felszíni vizekkel kapcsolatban jogokkal rendelkezik, vagy akit (amelyet) kötelezettségek terhelnek, valamint akinek (amelynek) létesítménye vagy terméke, illetve tevékenysége vízszennyezést okoz vagy okozhat, b) a felszíni vizekre, azok terhelésére, veszélyeztetésére, szennyezésére. 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet az államháztartás m ködési rendjér l 1. (1) E rendelet szabályozza az államháztartás szervezetei vagyoni és pénzügyi helyzetét, illet leg a m ködése és a szaktevékenységei alakulását befolyásoló pénzügyi-gazdasági eseményekre, döntési eljárásokra vonatkozó el írásokat. 9/1998. (I. 23.) Korm. rendelet a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatásának, a céljelleg decentralizált támogatásának igénybejelentési, döntésel készítési és elszámolási rendjér l, valamint a Magyar Államkincstár finanszírozási, elszámolási és ellen rzési feladatairól, továbbá a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságai feladatairól 32/1998. (II. 25.) Korm. rendelet a területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatások felhasználásának részletes szabályairól 24/2003. (III. 4.) Korm. rendelet a területfejlesztési célok megvalósítását szolgáló fejezeti kezelés el irányzatok pályázati rendszerben történ felhasználása összehangolásának rendjér l 25/2003. (III. 4.) Korm. rendelet a évi területfejlesztési célel irányzat régiók és megyék, valamint a területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatások megyék közti felosztásáról 26/2003. (III. 4.) Korm. rendelet a területfejlesztési célel irányzat felhasználásának részletes szabályairól 27/2003. (III. 4.) Korm. rendelet a térség- és település-felzárkóztatási célel irányzat felhasználásának részletes szabályairól 163/2001. (IX. 14.) Korm. rendelet a vállalkozásoknak nyújtott állami támogatások tilalma alóli mentességek egységes rendjér l 14

15 Kormányhatározatok 2035/2001. (II. 23.) Korm. Határozat a Balatoni Vízgazdálkodási Fejlesztési Programról A Kormány a Balaton és térsége vízgazdálkodásának fejlesztése érdekében a tó vízgy jt jére kiterjed en a módosított Balatoni Vízgazdálkodási Fejlesztési Program ( ) keretében a egy 8 pontos feladatsort határozott meg: 1. folytatni kell a csatornázási és szennyvíztisztítási program végrehajtását, 2. a tó bels terhelését csökkent lepelkotrási stratégia módosítása alapján a kotrást - a vízmin ségi állapot figyelembevételével - be kell fejezni, 3. a tó küls terhelésének csökkentése érdekében a part menti települések komplex belterületi vízrendezésének gyorsítására a szükséges költségek feltüntetésével, az önkormányzatok bevonásával intézkedési tervet kell készíteni, 4. a tó biztonságos vízkészlet-gazdálkodását szolgáló ideiglenes vízszint-szabályozási rend tapasztalatait a végleges szabályozási rend elfogadása és bevezetése céljából értékelni kell, 5. a vízszintszabályozás biztonsága, az id szakos hajózás feltételeinek javítása, valamint az árvíz- és belvízveszély elkerülése érdekében - a folyamatos fenntartás mellett ig be kell fejezni a Sió csatorna mederrendezését és -b vítését, továbbá a siófoki zsilip rekonstrukcióját; 6. a teljes partvonal ökológiai és vízmin ség-védelmi szempontok szerinti felülvizsgálatát követ en a szabályozási tervet el kell készíteni; partszabályozási munkákat csak az ideiglenes partvéd m vek véglegesítése, a szennyzugok megszüntetése és az üdülési célokat szolgáló területek (strandok, kiköt k) védelme és fejlesztése érdekében lehet végezni, 7. felhívja az érintett minisztereket és felkéri az érintett önkormányzatokat a kapcsolódó fejlesztési tervek elkészítésére és a programban foglalt feladatok végrehajtására, valamint a társadalmi és tudományos szervezeteket, hogy feladatkörükben minden lehetséges módon segítsék el és támogassák annak megvalósítását, 8. felkéri a Magyar Tudományos Akadémiát, hogy az érintett miniszterek bevonásával a határozat mellékletében rögzített vízmin ségi mér számokat a kutatási eredmények és a vízmin ség javítását szolgáló intézkedések értékelésével összhangban az évi értékelést követ en ötévenként - szükség esetén ennél gyakrabban - vizsgálja meg, és az esetleges módosítási javaslatot tegye meg. 1212/2002. (XII. 21.) Korm. Határozat a balatoni vízpart-rehabilitáció megvalósítására vonatkozó intézkedésekr l A 2035/2001. (II. 23.) Korm. Határozat kiegészítése, konkretizálása 2180/2001. (VII. 13.) Korm. Határozat a balatoni szennyvízkezelés és csatornahálózat közötti fejlesztési programjáról 1068/1996. (VI. 21.) Korm. Határozat a Balaton ökológiai állapotának védelmére és a vízmin ség javítására vonatkozó intézkedési tervr l Az intézkedési terv céljai: a) A vízgy jt környezeti, valamint a tó ökológiai állapotának javítása. El kell érni, hogy a strandok vize közegészségügyi szempontból folyamatosan megfelel legyen. b) Az eddigi intézkedések folytonosságát és összehangoltságát biztosító, egységes szemléletet tükröz, az érintett tárcák és az önkormányzatok feladatait részletez munkaterv kialakítása, amely biztosítja a Balaton vízmin ségének olyan mérték javítását, hogy a természeti értékek, az üdülés, a fürd zés és az ivóvíznyerés biztonsága ne kerüljön veszélybe. c) Az üdül övezetben a rekreációs körülmények és a min ségi turizmus feltételeinek fejlesztése. d) Természeti értékek meg rzési feltételeinek biztosítása az shonos flóra és fauna életfeltételeinek el segítésével. e) A tó védelmét az egész vízgy jt területre kiterjed intézkedési sorozatokkal kell megoldani, mivel a Balaton ökológiai állapotát a tó vizének min ségét és mennyiségét közvetlenül, illetve közvetve a vízgy jt terület és annak vízrajzi viszonyai, az azon lév környezethasználatok, valamint természeti folyamatok határozzák meg. f) Alapvet jelent ség a tó küls és bels terhelésének csökkentése, ennek kapcsán a Kis-Balaton II. ütemének 15

16 befejezése, a Keszthelyi-öböl vízmin ség-javító vékony réteg kotrása, a szennyvíztisztítási és csatornázási program végrehajtása, a lakossági rákötések arányának növelése, különösen a nyugati medencében, valamint ott, ahol a szennyvíztisztítók és a f m vi szennyvízcsatornák teljesen hiányoznak; valamint az új környezetvédelmi és természetvédelmi feltételeknek megfelel vízrendezések, melioráció és erd sítés végrehajtása. A kormányhatározat felsorolja az egyes feladatokat és a feladatok végrehajtásáért felel s minisztériumokat. 2153/2002. (V. 15.) Korm. határozat a Balaton Kiemelt Üdül körzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepciójáról ( ) A Balaton Kiemelt Üdül körzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepcióját a Kormány elfogadta. 1097/2001. (VIII. 17.) Korm. határozat a Balaton Kiemelt Üdül körzet Területrendezési Tervének érvényesítését célzó intézkedésekr l A Kormány a Balaton Kiemelt Üdül körzet Területrendezési Tervének végrehajtása érdekében a Kormány intézkedési tervet fogadott el, mely meghatározza a szükséges feladatokat és a feladatok végrehajtásáért felel s minisztériumok körét. 1075/2003. (VII. 30.) Korm. Határozat a Balatonnal kapcsolatos intézkedésekr l A jogszabály meghatározza a kormányzati beavatkozás rövid, közép, és hosszú távú feladatait, felsorolva az illetékes tárcákat 2014/2003. (I. 30.) Korm. határozat az M7 autópálya díjasításáról, az állami kezelés gyorsforgalmi úthálózat egységes használati díjáról és a matricás útdíjszedési rendszer m ködési tapasztalataiból ered feladatokról A Kormány a rendeletben kimondja, hogy meghirdetett gazdaságpolitikai céljaival összhangban szükségesnek tartja, hogy a gyorsforgalmi úthálózat tovább b vüljön, a használati díjak tekintetében még meglév aránytalanságok a matricás rendszer általánossá tételével megsz njenek. Továbbá a rendelet keretében határozta meg az M7 használata során fizetend díjak nagyságát. 2044/2003. (III. 14.) Korm. határozat az országos közúthálózat fejlesztésének, fenntartásának és üzemeltetésének hosszú és középtávú feladatairól, valamint finanszírozásának egyes kérdéseir l A Kormány, a rendelet keretében az országos közúthálózat fejlesztésének, fenntartásának és üzemeltetésének hosszú és középtávú feladatairól, valamint finanszírozásának egyes kérdéseir l határozott. 16

17 Országgy lési határozat 35/1998. (III. 20.) OGY határozat az Országos Területfejlesztési Koncepcióról A jogszabály célja: - az összehangolt nemzeti területfejlesztési politika kialakítása, - a térségi - regionális, megyei, kistérségi - és helyi közösségek területfejlesztési kezdeményezéseinek összhangja, - az egyes térségek fejlesztési koncepcióinak, programjainak kidolgozásához információk biztosítása, - az Európai Unió regionális politikájához való illeszkedés el segítése, valamint - a határmenti együttm ködésekben rejl kölcsönös el nyök hasznosítása érdekében az Országos Területfejlesztési Koncepció megalkotása. 83/1997. (IX. 26.) OGY határozat a Nemzeti Környezetvédelmi Programról A határozta keretében az OGY elfogadta a Nemzeti Környezetvédelmi Programot, a Programban kijelölt célokat, célállapotokat, a megvalósítás kulcsterületeire, eszközeire vonatkozó és a különleges intézkedéseket igényl területekkel kapcsolatos általános feladatokat. Tanács 76/160 EGK irányelve Európai Uniós rendeletek Tanács 96/61/EK irányelve az integrált szennyezés megel zésr l és ellen rzésr l Tanács 2000/60/EK Víz Keretirányelve Tanács 91/271/EGK irányelve a települési szennyvíz kezelésér l Tanács 76/464/EGK irányelve a Közösség vízikörnyezetébe bevezetett egyes veszélyes anyagok által okozott szennyez désekr l Tanács 80/68/EGK irányelve a felszín alatti vizek védelmér l egyes veszélyes anyagok által okozott szennyez désekkel szemben Tanács 86/280/EGK irányelve egyes veszélyes anyagok vizekbe történ bevezetése határértékeir l és min ségi követelményeir l. Tanács 1975/440/EGK irányelve a felszíni vizekr l Tanács 1980/86/EGK irányelve a felszín alatti vizekr l Tanács 1999/31/EK irányelve a hulladéklerakókról 17

31/1997. (IX. 23.) KTM rendelet. a Balaton-felvidéki Nemzeti Park létesítéséről

31/1997. (IX. 23.) KTM rendelet. a Balaton-felvidéki Nemzeti Park létesítéséről 31/1997. (IX. 23.) KTM rendelet a Balaton-felvidéki Nemzeti Park létesítéséről A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24. -a (1) bekezdésének a) pontjában, valamint 85. -ának b) pontjában

Részletesebben

Támogatott pályázatok operatív programok szerint az üdülőkörzetben, 2004-2010

Támogatott pályázatok operatív programok szerint az üdülőkörzetben, 2004-2010 Támogatott pályázatok operatív programok szerint az üdülőkörzetben, 2004-2010 Operatív program parti és partközeli települések támogatott pályázat, db elnyert Balaton kiemelt üdülőkörzet további települések

Részletesebben

366/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet a közigazgatási hivatalokat érint egyes kormányrendeletek módosításáról

366/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet a közigazgatási hivatalokat érint egyes kormányrendeletek módosításáról 366/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet a közigazgatási hivatalokat érint egyes kormányrendeletek módosításáról A Kormány az Alkotmány 35. -ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében,

Részletesebben

147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó

147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról 1. E rendelet hatálya kiterjed

Részletesebben

változás: november 1-tıl január 1-tıl évi XLVIII. törvény a bányászatról jelenleg hatályos tartalommal:

változás: november 1-tıl január 1-tıl évi XLVIII. törvény a bányászatról jelenleg hatályos tartalommal: A Magyar Közlöny és a Hivatalos Értesítı innen 1, hiteles elektronikus változata innen 2 érhetı el. A jogszabályok mindenkor hatályos változata legegyszerőbben pedig innen 3 érhetık el. törvények 1987.

Részletesebben

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi

Részletesebben

Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete. 11/1999. (XII. 30.) önkormányzati rendelete AZ EGYES HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZ IGÉNYBEVÉTELÉR L

Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete. 11/1999. (XII. 30.) önkormányzati rendelete AZ EGYES HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZ IGÉNYBEVÉTELÉR L Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete 11/1999. (XII. 30.) önkormányzati rendelete AZ EGYES HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZ IGÉNYBEVÉTELÉR L A módosításokkal: 14/2004. (VI. 16.) ÖR, 11/2007. (X.

Részletesebben

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Dósa Henrietta Táj- és természetvédelmi referens VM, Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály Természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény

Részletesebben

A HAJÓZÁS HATÓSÁGI ÜGYEI AZ NFM KERETEI KÖZÖTT

A HAJÓZÁS HATÓSÁGI ÜGYEI AZ NFM KERETEI KÖZÖTT A HAJÓZÁS HATÓSÁGI Nemzeti Közlekedési Hatóság ÜGYEI AZ NFM KERETEI KÖZÖTT Bellyei Csaba Hajózási Hatósági Főosztály A HAJÓZÁS HATÓSÁGI ÜGYEI AZ NFM KERETEI KÖZÖTT 382/2016. (XII. 2.) Korm. Rendelet a

Részletesebben

k i e g é s z í t ő a j á n l á s a

k i e g é s z í t ő a j á n l á s a T/17966/19. szám Az Országgyűlés Területfejlesztési bizottságának Idegenforgalmi bizottságának Környezetvédelmi bizottságának Önkormányzati bizottságának k i e g é s z í t ő a j á n l á s a a Balaton Kiemelt

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM 122-06 Víz- és szennyvíztechnológus és vízügyi technikus feladatok A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe

Részletesebben

A Balaton fejlesztési térkép v.0.1 bemutató előadás

A Balaton fejlesztési térkép v.0.1 bemutató előadás A Balaton fejlesztési térkép v.0.1 bemutató előadás Balaton Fejlesztési Tanács Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kht. Siófok, 2008. június 10. Fejlesztési Térkép céljai Mire irányul? A Balaton

Részletesebben

Kistelepülések szennyvízelvezetési és -tisztítási lehetőségei. Lajosmizse május 24. Dévai Henriett Főosztályvezető-helyettes Belügyminisztérium

Kistelepülések szennyvízelvezetési és -tisztítási lehetőségei. Lajosmizse május 24. Dévai Henriett Főosztályvezető-helyettes Belügyminisztérium Kistelepülések szennyvízelvezetési és -tisztítási lehetőségei Lajosmizse 2016. május 24. Dévai Henriett Főosztályvezető-helyettes Belügyminisztérium A települési szennyvíz kezeléséről szóló 91/271/EGK

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 12.A területfejlesztés és területrendezés jogintézményei és szervei /A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata/ Szabályozás: 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. -a (3) bekezdésének d) pontjában

Részletesebben

Területrendezési szabályozás változása

Területrendezési szabályozás változása Területrendezési szabályozás változása Magó Erzsébet osztályvezető Belügyminisztérium Területrendezési és Településügyi Főosztály 2014. április 15. Előzmények Országos Területrendezési Tervről szóló 2003.

Részletesebben

T/7395. számú törvényjavaslat. a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény módosításáról

T/7395. számú törvényjavaslat. a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/7395. számú törvényjavaslat a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény módosításáról Előadó: Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter Budapest,

Részletesebben

Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat?

Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat? Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat? Dr. Tompai Géza főosztályvezető Belügyminisztérium, Területrendezési és Településügyi Főosztály 2011. 1 Helyi és térségi érdekek A településrendezés helyi közügy

Részletesebben

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban A Területrendezés (1996. évi XXI. Törvény (Tftv.) alapján): A területrendezés az országra, illetve térségeire

Részletesebben

Közszolgáltatási szerződés I. számú melléklet: A gyűjtőkörzetekhez tartozó települések listája Sorszám Település Ajkai gyűjtőkörzet 1 Adorjánháza 2 Ajka 3 Apácatorna 4 Bakonyjákó 5 Bakonypölöske 6 Bodorfa

Részletesebben

1. A Balaton kiemelt üdülőkörzet néhány fontosabb adata országos összehasonlításban, 2009

1. A Balaton kiemelt üdülőkörzet néhány fontosabb adata országos összehasonlításban, 2009 Táblázatok 1. A Balaton kiemelt üdülőkörzet néhány fontosabb adata országos összehasonlításban, 2009 2. A Balaton kiemelt üdülőkörzet részletező adatai országos összehasonlításban, 2009 3. A Balaton kiemelt

Részletesebben

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala >>>1145 Budapest, Pétervárad utca 2. SZMSZ BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Városépítési Osztály

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet. az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet. az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. -a (3) bekezdésének d) pontjában

Részletesebben

2000. évi CXII. törvény

2000. évi CXII. törvény 2000. évi CXII. törvény a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról Az Országgyűlés - figyelemmel arra, hogy a Balaton

Részletesebben

Tervezet. a természetvédelmi kezelési tervek készítésére, készítőjére és tartalmára vonatkozó szabályokról. (közigazgatási egyeztetés)

Tervezet. a természetvédelmi kezelési tervek készítésére, készítőjére és tartalmára vonatkozó szabályokról. (közigazgatási egyeztetés) A KORMÁNY ÉS A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/986/2007. Tervezet a természetvédelmi kezelési tervek készítésére, készítőjére és tartalmára vonatkozó

Részletesebben

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014. (..) önkormányzati rendelete a Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Részletesebben

Környezetvédelmi tárgyú ügyek

Környezetvédelmi tárgyú ügyek Önkormányzat/Közérdekű adatok/ii/4. menüpontba Környezetvédelmi tárgyú ügyek Zajvédelem A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklete

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 16/2008. (VI. 25.) SZÁMÚ RENDELETE AZ ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG VÉDELMÉNEK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 16/2008. (VI. 25.) SZÁMÚ RENDELETE AZ ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG VÉDELMÉNEK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 16/2008. (VI. 25.) SZÁMÚ RENDELETE AZ ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG VÉDELMÉNEK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 16/2008. (VI. 25.) SZÁMÚ RENDELETE AZ ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG VÉDELMÉNEK HELYI

Részletesebben

8. A Kkt. 21. (1) bekezdés g) pontjához kapcsolódóan a gépjárm üzemeltet je a 7. mellékletben meghatározott összeg bírságot

8. A Kkt. 21. (1) bekezdés g) pontjához kapcsolódóan a gépjárm üzemeltet je a 7. mellékletben meghatározott összeg bírságot 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések körér l, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegér l,

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! 28. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /92-17/ 2011 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2011. december 9 i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú

Részletesebben

VAGYONGAZDÁLKODÁS A BALATONON

VAGYONGAZDÁLKODÁS A BALATONON Útvesztők a vagyongazdálkodásban VAGYONGAZDÁLKODÁS A BALATONON Nemzeti Közlekedési Napok 2014 Siófok, 2014. október 28-30. A Balaton Közép-Európa legnagyobb sekélyvízű természetes tava közel 80 km hosszú

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól Opten Törvénytár Opten Kft. I. 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A 2010.01.01.

Részletesebben

283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet. a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről. Általános rendelkezések

283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet. a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről. Általános rendelkezések 283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete a környezetvédelemről, közterületek használatáról és az állattartásról Hatályos: 2016. szeptember 6. Nyirád 2001

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2015.VI.26.) hatályos állapota A jel a

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS Az ember a megszerzett földdarabon igyekszik megfelelő körülményeket teremteni magának, családjának, közösségének. Amíg az építési szándékát megvalósítja, számos feltételt

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy lésének 6/2005. ( ) sz. rendelete a talajterhelési díjról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy lésének 6/2005. ( ) sz. rendelete a talajterhelési díjról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy lésének 6/2005. (03. 07.) sz. rendelete a talajterhelési díjról (A 7/2006. (02.22.) számú és a 44/2007. (12.28.) számú módosító önkormányzati rendeletekkel egységes

Részletesebben

Hatályos jogszabályok elektronikus győjteménye. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény

Hatályos jogszabályok elektronikus győjteménye. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 1. Hatályos Jogszabályok Elektronikus Győjteménye Az elektronikus információszabadságról szóló törvény alapján a Kormányzati Portálon 2005. december 1-jétıl elérhetı a Hatályos jogszabályok elektronikus

Részletesebben

AGRÁR-KÖRNYEZETI JOG JOGSZABÁLYJEGYZÉK

AGRÁR-KÖRNYEZETI JOG JOGSZABÁLYJEGYZÉK AGRÁR-KÖRNYEZETI JOG JOGSZABÁLYJEGYZÉK 2013/14. tanév I. félév A következőkben felsorolt jogszabályok a felkészülést kívánják elősegíteni azzal a megjegyzéssel, hogy a fontos jogszabályokként megjelölt

Részletesebben

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 4/2009. (IV. 22.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTFELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 4/2009. (IV. 22.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTFELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete 4/2009. (IV. 22.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTFELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL Bak Község Önkormányzatának Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

3/2008. (II. 5.) KvVM rendelet

3/2008. (II. 5.) KvVM rendelet 3/2008. (II. 5.) KvVM rendelet a természetvédelmi kezelési tervek készítésére, készítıjére és tartalmára vonatkozó szabályokról A természet védelmérıl szóló 1996. évi LIII. törvény 36. (4) bekezdésében

Részletesebben

Magyar Hidrológiai Társaság Soproni és Győri Területi Szervezet XVI. FERTŐ ANKÉT

Magyar Hidrológiai Társaság Soproni és Győri Területi Szervezet XVI. FERTŐ ANKÉT Magyar Hidrológiai Társaság Soproni és Győri Területi Szervezet XVI. FERTŐ ANKÉT Partvonal értelmezései: Hazai értelmezés: - Vízgazdálkodási lexikon (1970): A folyó v. tó középvízi medrének és a környező

Részletesebben

Természetvédelmi célú erdészeti kifizetések a Mez gazdasági és Vidékfejlesztési Alapból

Természetvédelmi célú erdészeti kifizetések a Mez gazdasági és Vidékfejlesztési Alapból Természetvédelmi célú erdészeti kifizetések a Mez gazdasági és Vidékfejlesztési Alapból Máthé László, erdészeti programvezet WWF Magyarország Az erdészeti földterületek fenntartható használatát célzó intézkedések

Részletesebben

Magyar Építész Kamara

Magyar Építész Kamara Jogszabályok Figyelem! Számos jogszabály megváltozott 2011. január 1. hatállyal. Egyes jogszabályoknál a legutolsó módosítás hatályának kezdetét zárójelben jeleztük. 1. Alapvetõ elõírások 1995. évi LIII.

Részletesebben

a 8/2010. (II.26.) számú rendelettel egységes szerkezetben.

a 8/2010. (II.26.) számú rendelettel egységes szerkezetben. SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 8/2007. (III.21.) SZÁMÚ RENDELETE a közterület-felügyeletr l a 8/2010. (II.26.) számú rendelettel egységes szerkezetben. Tartalom A közterület-felügyelet

Részletesebben

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ MUNKARÉSZ A településrendezési tervek készítése során figyelembe kell venni a magasabb szintű területrendezési tervek szabályozásait.

Részletesebben

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (továbbiakban OTrT) országos ket, területfelhasználási

Részletesebben

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. alapító okirata

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. alapító okirata XX/1130/5/2010. A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2) bekezdésében, az államháztartás

Részletesebben

2009. évi intézményi költségvetési alapokmány

2009. évi intézményi költségvetési alapokmány 2009. évi intézményi költségvetési alapokmány 1. A költségvetési szerv általános adatai: - megnevezése: Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság - székhelye: 9700 Szombathely, Vörösmarty

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. A Helyi Építési Szabályzat módosításáról és a Szabályozási Tervek elfogadásáról

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. A Helyi Építési Szabályzat módosításáról és a Szabályozási Tervek elfogadásáról Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 5/05.(III.05.)

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.(..) határozat - tervezet mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ)

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.(..) határozat - tervezet mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.(..) határozat - tervezet mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása. /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának Képviselőtestülete. 17/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának Képviselőtestülete. 17/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre

Részletesebben

1. A közszolgáltatás tartalma. 2. A közszolgáltatással ellátott terület. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése

1. A közszolgáltatás tartalma. 2. A közszolgáltatással ellátott terület. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése Pécsely Község Önkormányzat képviselő-testületének 12/2015. (VIII.15. ) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Pécsely

Részletesebben

KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2 Tel/Fax: /46/ 356-345, /46/ 313-476 E-mail: provinciaterv@gmail.com

Részletesebben

Vízügyi igazgatás története

Vízügyi igazgatás története Vízügyi igazgatás története Emberi beavatkozás fázisai Eseti beavatkozás Tervezett felmérés / építkezés Természet adta korlátokhoz való igazodás Állam feladatai: Jogalkotás, jogalkalmazás Tárgyiasult feladatok

Részletesebben

Mi az a Natura 2000? Honnan lehet tudni, hogy egy ingatlan Natura 2000 területen van?

Mi az a Natura 2000? Honnan lehet tudni, hogy egy ingatlan Natura 2000 területen van? Mi az a Natura 2000? A Natura 2000 egy olyan összefügg európai ökológiai hálózat, amely a közösségi jelent ség természetes él hely-típusok, közösségi jelent ség állatés növényfajok védelmén keresztül biztosítja

Részletesebben

A VÍZGAZDÁLKODÁST SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLYI HÁTTÉR

A VÍZGAZDÁLKODÁST SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLYI HÁTTÉR A VÍZGAZDÁLKODÁST SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 1.) 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról 2.) 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási

Részletesebben

97/2004. (VI. 3.) FVM rendelet. a borok eredetvédelmi szabályairól. Tájbor. A tájbor elnevezése. Meghatározott termőhelyről származó minőségi bor

97/2004. (VI. 3.) FVM rendelet. a borok eredetvédelmi szabályairól. Tájbor. A tájbor elnevezése. Meghatározott termőhelyről származó minőségi bor 97/2004. (VI. 3.) FVM rendelet a borok eredetvédelmi szabályairól A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Btv.) 57. (1) bekezdésének b) és g) pontjaiban

Részletesebben

T/11110/7. számú EGYSÉGES JAVASLAT

T/11110/7. számú EGYSÉGES JAVASLAT ORSZÁGGY Ű LÉS HIVATAL A MAGYARORSZÁG KORMÁNYA Érkezett : 2013 MÁJ 2 a enjegyezte. Pintér Sándor belügyminiszter T/11110/7. számú EGYSÉGES JAVASLAT az egyes ingatlanok fővárosi önkormányzat részére történ

Részletesebben

TERVEZET. a védett tokfajok hasznosítására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló.../.. (..) KvVM rendeletről

TERVEZET. a védett tokfajok hasznosítására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló.../.. (..) KvVM rendeletről KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/865/2008 TERVEZET a védett tokfajok hasznosítására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló../.. (..) KvVM rendeletről /közigazgatási egyeztetés/

Részletesebben

Hatályos OTrT (Jelen tervezés terv alapja) Ország szerkezeti terv (hatályos településrendezési terv alapja)

Hatályos OTrT (Jelen tervezés terv alapja) Ország szerkezeti terv (hatályos településrendezési terv alapja) I I. 1. 5. A területrendezési tervvel való összhang igazolása Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-től hatályos Bács-Kiskun

Részletesebben

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT.

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT. / 4 oldal Tartalomjegyzék:./ Célmeghatározás 2./ Területi érvényesség 3./ Fogalom meghatározások 4./ Eljárás 5./ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6./ Dokumentálás Készítette: Kővári Tímea Jóváhagyta:

Részletesebben

A Balaton részvízgyűjtő terv tervezetének kiemelt kérdései

A Balaton részvízgyűjtő terv tervezetének kiemelt kérdései A Balaton részvízgyűjtő terv tervezetének kiemelt kérdései Tóth Sándor (KÖDU KÖVIZIG) "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Siófok 2009. július 21. 4-2 Balaton közvetlen alegység 53

Részletesebben

H A T Á S V I Z S G Á L A T I L A P

H A T Á S V I Z S G Á L A T I L A P H A T Á S V I Z S G Á L A T I L A P I. Költségvetési hatások: Az előterjesztésben foglalt módosítás kizárólag az új tűzoltólaktanyák létrehozását és fejlesztését célzó beruházások megvalósításával összefüggő

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításról Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

I Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya

I Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya Tiszatenyő községi önkormányzat képviselőtestületének 26/2004 (XI. 1.) rendelete a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 25/2004 (IX. 20.) rendeletének módosítására, és

Részletesebben

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA 5. melléklet az 57/2016.(XI.4.) kt. számú határozathoz A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott

Részletesebben

M E G S Z Ü N T E T Ő O K I R A T

M E G S Z Ü N T E T Ő O K I R A T M E G S Z Ü N T E T Ő O K I R A T Ábrahámhegy, Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Balatonederics, Balatonhenye, Balatonrendes, Gyulakeszi, Hegymagas, Kapolcs, Káptalantóti, Kékkút, Kisapáti, Kővágóőrs,

Részletesebben

A Kormány. Korm. rendelete. a vízgazdálkodási bírság megállapításának részletes szabályairól

A Kormány. Korm. rendelete. a vízgazdálkodási bírság megállapításának részletes szabályairól Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 1 Melléklet a BM/ /2015. számú kormány-előterjesztéshez A Kormány /2015. (.) Korm. rendelete a vízgazdálkodási

Részletesebben

4/1 AAo JIO évi törvény. egyes ingatlanok fővárosi önkormányzat részére történ ő átadásával összefüggő törvénymódosításokról *

4/1 AAo JIO évi törvény. egyes ingatlanok fővárosi önkormányzat részére történ ő átadásával összefüggő törvénymódosításokról * ~ú : : alt r~ tlivatala,i1 4/1 AAo JIO Érkeze tt' 2013 JuN D I. 2013. évi törvény egyes ingatlanok fővárosi önkormányzat részére történ ő átadásával összefüggő törvénymódosításokról * 1. Az egyes ingatlanok

Részletesebben

A KATONAI ÉPÍTÉSÜGY AKTUÁLIS KÉRDÉSEI

A KATONAI ÉPÍTÉSÜGY AKTUÁLIS KÉRDÉSEI A KATONAI ÉPÍTÉSÜGY VI. Katonai Építéshatósági Konferencia GÖD, 2007. május 29-30. Gulyás András mérnök ezredes HM KEHH Építéshatósági Osztály 2007. 06. 08. VI. Katonai Építéshatósági Konferencia 1 TARTALOM

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. A védetté nyilvánítás célja 2.

A rendelet hatálya 1. A védetté nyilvánítás célja 2. Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének Albertirsa Város helyi jelentőségű természeti einek és értékeinek védetté nyilvánításáról és a természetvédelem helyi szabályairól szóló 16/2008.(III.

Részletesebben

Az árvíz kockázatkezelési tervek alkalmazása a jogszabályokban

Az árvíz kockázatkezelési tervek alkalmazása a jogszabályokban Az árvíz kockázatkezelési tervek alkalmazása a jogszabályokban Martfű, 2010. november 25. Dr. Makay Gábor Dél dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Az árvíz kockázatkezelési tervek megjelenése

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 29-i ülésére Tárgy: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére

Részletesebben

TÖRÖKBÁLINT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK.Önkormányzati rendelete a Környezetvédelmi Alap létrehozásáról. Preambulum

TÖRÖKBÁLINT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK.Önkormányzati rendelete a Környezetvédelmi Alap létrehozásáról. Preambulum 1. melléklet TÖRÖKBÁLINT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK.Önkormányzati rendelete a Környezetvédelmi Alap létrehozásáról Preambulum Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testülete a környezet

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1364/2008. Tervezet a Szarvasi Történelmi Emlékpark Természetvédelmi Terület létesítéséről és a természetvédelmi kezelő megnevezéséről szóló 8/1991. (IV.26.)

Részletesebben

2006-ban megjelent jelentısebb környezetvédelmi jogszabályok listája: Január: I. Magyar Közlöny 1. A katasztrófák elleni védekezés irányításáról,

2006-ban megjelent jelentısebb környezetvédelmi jogszabályok listája: Január: I. Magyar Közlöny 1. A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, 2006-ban megjelent jelentısebb környezetvédelmi jogszabályok listája: Január: II. 1. A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetérıl és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek

Részletesebben

1.1. PÁ' ulyás Gergely elnök. Országgy űlés Hivatal a Irományszám: T ( g3 Érkezett: Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Egységes javasla t

1.1. PÁ' ulyás Gergely elnök. Országgy űlés Hivatal a Irományszám: T ( g3 Érkezett: Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Egységes javasla t Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Országgy űlés Hivatal a Irományszám: T ( g3 Érkezett: 20161 ÁPR. 2 5 t Egységes javasla t Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! Az

Részletesebben

Az Intézkedési Programban megfogalmazott főbb szabályozási javaslatok Mozsgai Katalin Nagy István ÖKO Zrt szeptember 11.

Az Intézkedési Programban megfogalmazott főbb szabályozási javaslatok Mozsgai Katalin Nagy István ÖKO Zrt szeptember 11. Az Intézkedési Programban megfogalmazott főbb szabályozási javaslatok Mozsgai Katalin Nagy István ÖKO Zrt. 2009. szeptember 11. A vízgyűjtő-gazdálkodás tervezésének főbb jellemzői a VGT három ciklusa:

Részletesebben

Tájékoztató. BM Országos Katasztrófavédelmi. Főigazgatóság Budapest, szeptember 19.

Tájékoztató. BM Országos Katasztrófavédelmi. Főigazgatóság Budapest, szeptember 19. Tájékoztató a 2016. június 4. napját megelőzően engedély nélkül létesített vízkivételt biztosító vízilétesítmények vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárásáról BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Részletesebben

KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSBAN

KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSBAN KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSBAN V É L E M É N Y E Z É S I D O K U M E N T Á C I Ó KÖKÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÍTETTE: KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

A Projekt Igazgatóságon alkalmazott rendeletek és jogszabályok

A Projekt Igazgatóságon alkalmazott rendeletek és jogszabályok A Projekt Igazgatóságon alkalmazott ek és jogszabályok SOR- SZÁM 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. NYILV. SZÁM MEGNEVEZÉS FELLELHETŐSÉG 1959. évi IV. törvény 1988. évi I. törvény 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 28/2015.(X.29.) sz. önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 23/2010. (VIII.26.) sz. rendelettel módosított 11/2005. (IV.14.) számú

Részletesebben

RENDEZÉSI TERVEK ÉS A KÖZÚTHÁLÓZAT-FEJLESZTÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI, AKTUÁLIS KÉRDÉSEK

RENDEZÉSI TERVEK ÉS A KÖZÚTHÁLÓZAT-FEJLESZTÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI, AKTUÁLIS KÉRDÉSEK RENDEZÉSI TERVEK ÉS A KÖZÚTHÁLÓZAT-FEJLESZTÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI, AKTUÁLIS KÉRDÉSEK ÁLLAMREFORM ÉS A KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI BALATONFÖLDVÁR, 2007.05.08-09. ELİADÓ: DR. FÜLÖP GYULA TERÜLETFEJLESZTÉS

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület február 26-án 10:00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület február 26-án 10:00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről. Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám: 301/ 64-4 /2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2016. február 26-án 10:00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről.

Részletesebben

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u 52 Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy- Zsilinszky út I/2 Tel/Fax: 46/356-345, Mobil:06/530-6676 E-mail: provinciaterv@gmailcom

Részletesebben

SPIRIT OF BALATON. 24 órás kerékpáros élmény- és teljesítménytúra július 2. szombat, 8:00. Nyomtatványok

SPIRIT OF BALATON. 24 órás kerékpáros élmény- és teljesítménytúra július 2. szombat, 8:00. Nyomtatványok 24 órás kerékpáros élmény- és teljesítménytúra szombat, 8:00 Nyomtatványok Ez a file az alábbi nyomtatványokat tartalmazza: - pecsétkönyv - ellenőrzőlapok - rajttábla (A4 és 2xA5) - plakát - matricák Név:

Részletesebben

HATÁROZAT. Szám: 33/2014. (VII. 10.) MÖK határozat Tárgy: Döntés fogszabályozási szakellátási feladattal kapcsolatos pályázati felhívásról

HATÁROZAT. Szám: 33/2014. (VII. 10.) MÖK határozat Tárgy: Döntés fogszabályozási szakellátási feladattal kapcsolatos pályázati felhívásról VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 33/2014. (VII. 10.) MÖK határozat Tárgy: Döntés fogszabályozási szakellátási feladattal kapcsolatos pályázati felhívásról 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1149/2008. Tervezet a Somogyvári Kupavár-hegy természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2008. szeptember

Részletesebben

1. A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet módosítása

1. A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet módosítása A Kormány 427/2015. (XII. 23.) Korm. rendelete a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet, valamint a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzatának 23/2011. (IX.30.) Ör. rendelete a víziállások létesítésének és fennmaradásának szabályozásáról

Tolna Város Önkormányzatának 23/2011. (IX.30.) Ör. rendelete a víziállások létesítésének és fennmaradásának szabályozásáról Tolna Város Önkormányzatának 23/2011. (IX.30.) Ör. rendelete a víziállások létesítésének és fennmaradásának szabályozásáról Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében

Részletesebben

Szentlőrinc Nagyközség Képviselőtestületének 11/1996.(IV.25.) számú R e n d e l e t e. a helyi jellegű természeti értékek védelméről

Szentlőrinc Nagyközség Képviselőtestületének 11/1996.(IV.25.) számú R e n d e l e t e. a helyi jellegű természeti értékek védelméről Szentlőrinc Nagyközség Képviselőtestületének 11/1996.(IV.25.) számú R e n d e l e t e a helyi jellegű természeti értékek védelméről (A 11/2012.(V.31.), a 18/2009.(X.01.), a 7/2001.(V.31.) sz. Rendelettel

Részletesebben

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés 3., 4., 7., 9., 19. és 32. pontjában, 62. (1b) bekezdésében,

Részletesebben

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Tard község Önkormányzatának 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati

Részletesebben

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2000.(VI.5.) számú önkormányzati rendelete a környezet- és természetvédelemről 1

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2000.(VI.5.) számú önkormányzati rendelete a környezet- és természetvédelemről 1 TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2000.(VI.5.) számú önkormányzati rendelete a környezet- és természetvédelemről 1 Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2/2009. (II. 13.) rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL ÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPRÓL

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2/2009. (II. 13.) rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL ÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPRÓL KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2/2009. (II. 13.) rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL ÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPRÓL Kállósemjén Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Tolna Város Önkormányzata Képviselőtestületének 3/1997. (III.25.) Ör. rendelete a települési szippantott szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról Tolna Város

Részletesebben

Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. Szervezeti és Működési Szabályzatának a

Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. Szervezeti és Működési Szabályzatának a Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Szervezeti és Működési Szabályzatának 1.-4. -a KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY 2005. ÉVRE 1. Fejezeti szám, megnevezése: 16 Környezetvédelmi

Részletesebben

Wolf Viktória sk. jegyző. Vella Ferenc Zsolt sk. polgármester. Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetésre került 2015. április 30. napján.

Wolf Viktória sk. jegyző. Vella Ferenc Zsolt sk. polgármester. Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetésre került 2015. április 30. napján. Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelete a alaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Részletesebben

A gyomirtó szer alkalmazás jogszabályi alapelvei különös tekintettel a természetvédelmi gyakorlatra Dancza István

A gyomirtó szer alkalmazás jogszabályi alapelvei különös tekintettel a természetvédelmi gyakorlatra Dancza István A gyomirtó szer alkalmazás jogszabályi alapelvei különös tekintettel a természetvédelmi gyakorlatra Dancza István Agresszív özönnövény fajok természetvédelmi kezelése a gyakorlatban Szakmai szeminárium

Részletesebben