A Balatonra vonatkozó jogszabályok jegyzéke 2003/08 állapot. Törvények

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Balatonra vonatkozó jogszabályok jegyzéke 2003/08 állapot. Törvények"

Átírás

1 A Balatonra vonatkozó jogszabályok jegyzéke 2003/08 állapot évi LVII. Törvény a vízgazdálkodásról Törvények A Balaton, mint természetes állóvízre vonatkozó alap jogszabály. Szabályozási területei: A vízzel kapcsolatos létesítmények m ködtetésével kapcsolatos feladatok, illetékesség, hatáskörök. A tulajdonosi jogok szabályozása: 6. (1) Az állam kizárólagos tulajdonában vannak: a) a felszín alatti vizek és azok természetes víztartó képz dményei; b) a természetes tavak közül a Balaton (a Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszerrel együtt), a Velencei-tó, a Fert tó és a Hévízi-tó, valamint azok medre. Ehhez kapcsolódóan: 7. (1) Az állami tulajdonban lév vizekr l és vízlétesítményekr l a okban és a 13. -ban foglaltakra is figyelemmel, a közérdek mértékéig, a központi költségvetés - ideértve a fejezeti kezelés vízügyi célel irányzat pénzeszközeinek felhasználásával -, illetve vízgazdálkodási társulat útján (IX. Fejezet) kell gondoskodni. Ezen túl a 20. (3) alapján a parti ingatlan tulajdonosa (használója) köteles t rni, hogy a meder tulajdonosa, illetve megbízottai szakfeladataik ellátásához szükséges mértékben az ingatlanhoz f z d érdekek figyelembevételével a) az ingatlanon keresztül a víz partjára bejárjanak; b) a mederb l a vízgazdálkodási feladataik végrehajtása során kiemelt, valamint a vízgazdálkodási feladataik elvégzéséhez szükséges anyagokat az ingatlanon keresztül szállítsák, vagy azokat, illetve a munkák elvégzéséhez szükséges eszközöket, átmeneti jelleg létesítményeket az ingatlanon elhelyezzék; c) a vízrajzi észleléshez, a hajóút kit zéséhez, valamint az egyéb szakfeladatok ellátásához szükséges jeleket, létesítményeket az ingatlanon elhelyezzék és karbantartsák. 23. (1) E törvény hatálybalépését követ en a természetes vizek partját a tulajdonos állam, illetve a tulajdonos helyi önkormányzat közérdek célokra tartja fenn, ezért az államtól, illet leg az önkormányzattól beépítetlen ingatlantulajdon természetes vizek partján nem szerezhet. A víz kártételei elleni védekezés. A vízjogi engedély megszerzése és az ehhez kapcsolódó jogosultságok. A vízgazdálkodási társulatok létrejötte és m ködése. Vízzel kapcsolatos fogalom meghatározások évi CXII. Törvény a Balaton Kiemelt Üdül körzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról 1. A törvény célja a Balaton kiemelt üdül körzetének területén az érintett önkormányzatok, szakmai, gazdasági és társadalmi szervezetek egyetértésével a területrendezés alapvet feladatainak és szabályainak megállapítása. 2. (1) A törvény hatálya a Balaton kiemelt üdül körzetének területére terjed ki. A törvényben szabályozott egyes témakörök: 16. (1) A települések beépítésre szánt területe, belterülete a Balaton jogi partvonalával meghatározott vízfelület rovására nem növelhet. További mederfeltöltések, mederkorrekciók a partvonal-szabályozási terv alapján végezhet k. A partvonal-szabályozási terv elkészítésének (felülvizsgálatának) határideje december 31. (2) Az engedély nélküli feltöltések megszüntetésére vonatkozó eljárást az illetékes vízügyi hatóságnak egy éven belül meg kell indítania. 20. (1) Az üdül körzet valamennyi parti településén a belterülethez csatlakozó parthossz legkevesebb 30%-án 5-30 méter széles közhasználatú parti sétány alakítandó ki, figyelemmel a természetes vegetáció megtartására. (2) A part menti 30 méteres területsávon belül, a vízparti rehabilitációs szabályozási követelmények alapján felülvizsgált és módosított településrendezési terv és helyi építési szabályzat elfogadásáig, közterület nem idegeníthet el, nem min síthet át, új épület nem építhet, és meglév épület nem b víthet, kivéve a strandok higiénés és a kiköt k használatához nélkülözhetetlenül szükséges épületeket. A különféle övezetek felsorolása és kategorizálása, mindegyik esetben részletesen szabályozva azokat. 1

2 2000. évi XLII. Törvény a víziközlekedésr l 1. (1) A törvény hatálya a Magyar Köztársaság területén: a) folytatott hajózási tevékenységre, az azt szolgáló vagy annak folytatását befolyásoló, a mederben és a parton lév létesítményekre, az úszólétesítményekre, a víziutakra és kiköt kre, b) hajózási tevékenység folytatásában részt vev természetes és jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkez gazdálkodó szervezetekre terjed ki. A törvény emellett felsorolja az állam, az önkormányzatok feladatait, a hajózással kapcsolatos igazgatási eljárást. A lajstromozás szabályait. A törvényben szabályozott Balatonre vonatkozó f bb témakörök: 7. (1) Az úszólétesítményt - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - nyilvántartásba kell venni. (2) Nem kell nyilvántartásba venni: a) csónakot a révcsónak kivételével, b) a nem gépi hajtású vízi sporteszközt, c) a gépnélküli kishajót, kivéve a vitorlás kishajót, d) a lakótéri felépítmény nélküli, 25 m2-nél kisebb fedélzeti terület úszóm vet, e) az egyéb úszólétesítményt. A hajóosztályozási szabályok, környezetvédelmi, munkabiztonsági és biztonsági el írások. A hajózási tevékenység végzésének feltételei. 58. (1) A Balatonon, a Velencei-tó és a Fert tó teljes területén, továbbá a Ráckevei-Dunaág és a Tisza-tó külön jogszabályban meghatározott részein bels égés motorral hajtott kishajót és csónakot üzemeltetni tilos. (3) Az (1) bekezdésben meghatározott tilalom nem terjed ki: a) a hajózási hatóság, b) a rend rség vízirendészeti szervének, a határ rség, valamint a vám- és pénzügy rség, c) a katasztrófa-elhárításban közrem köd szervezetek, d) a víziút fenntartását, valamint a természet- és környezetvédelmi feladatot ellátó hatóság vízijárm veire, továbbá e) a hajózási hatóság által - külön jogszabályban foglaltak alapján - kiadott üzemeltetési engedéllyel rendelkez vízijárm vekre. Az üzemeltetési engedély kiadását megel z en az illetékes környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság szakhatósági hozzájárulását be kell szerezni. 85. (1) Kiköt - ideértve a vesztegl helyet is - a hajózási hatóság engedélyével létesíthet, b víthet, tartható üzemben és szüntethet meg. Az eljárás során a külön jogszabályban meghatározott szakhatóságok állásfoglalását be kell szerezni. (2) A kiköt k használatának részletes szabályait a kiköt üzemben tartója kiköt rendben állapítja meg. A kiköt rendet - határkiköt esetén a vámhatóság és a határ rizeti szerv egyetértésével - a hajózási hatóság hagyja jóvá. (3) A közforgalmú kiköt kiköt rendjét a kiköt üzemben tartójának a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium hivatalos lapjában meg kell hirdetnie. A kiköt rend hajóforgalmat érint részét hajósoknak szóló hirdetményben is közzé kell tenni. 86. (1) A szükségkiköt t a hajózási hatóság a vízügyi- és környezetvédelmi hatóság szakhatóságként történ bevonásával jelöli ki. Természetvédelmi területen a természetvédelmi hatóságot is be kell vonni szakhatóságként az eljárásba. Abban az esetben, ha már üzemel kiköt t jelöl ki a hajózási hatóság szükségkiköt vé, a szakhatóságokat nem kell bevonni az eljárásba. (2) A szükségkiköt rendeltetésre alkalmas állapotban tartásáról a víziút fenntartója gondoskodik. Végül fogalom meghatározásokat tartalmaz a jogszabály. 2

3 1997. évi LXXVIII. Törvény az épített környezet alakításáról és védelmér l 1. (1) A törvény hatálya kiterjed az épített környezet alakítása és védelme körébe tartozóan: a) a települések területének rendezésére (a továbbiakban: településrendezés), b) a településrendezés tervezésére (a továbbiakban: településtervezés), c) az épületek, m tárgyak (a továbbiakban együtt: építmények), valamint az építési munkák és építési tevékenységek építési el írásainak kialakítására, d) az építmények építészeti-m szaki tervezésére (a továbbiakban: építészeti-m szaki tervezés), e) az építmények kivitelezésére, f) az építési termékek, anyagok, szerkezetek, berendezések és módszerek min ségi követelményeinek kialakítására, g) az épített környezet emberhez méltó és esztétikus kialakítására, valamint az építészeti örökség védelmére, h) a települések zöldfelületeivel kapcsolatos munkákra, A törvény fogalmakat, hatásköröket, feladatokat és illetékességet (Országgy lés, Önkormányzatok) határoz meg. F bb szabályai: 9. (1) A helyi építési szabályzatot és a településrendezési terveket az országos településrendezési szakmai el írások figyelembevételével, továbbá a külön jogszabályban meghatározott fogalmak és jelkulcsok alkalmazásával kell elkészíteni. 12. (1) A szabályozási terv a település közigazgatási területére vagy külön-külön annak egyes - legalább telektömb nagyságú - területrészeire készülhet. 23. (1) Telket csak úgy szabad alakítani, hogy az a terület rendeltetésének megfelel használatra alkalmas legyen, továbbá annak alakja, terjedelme, beépítettsége és megközelíthet sége a jogszabályoknak és a szabályozási tervnek megfeleljen évi LIII. Törvény a természet védelmér l 1. E törvény célja: a) a természeti értékek és területek, tájak, valamint azok természeti rendszereinek, biológiai sokféleségének általános védelme, megismerésének és fenntartható használatának el segítése, továbbá a társadalom egészséges, esztétikus természet iránti igényének kielégítése; b) a természetvédelem hagyományainak megóvása, eredményeinek továbbfejlesztése, a természeti értékek és területek kiemelt oltalma, meg rzése, fenntartása és fejlesztése. F bb szabályozási elve: 16. (1) A mez -, erd -, nád-, hal-, vadgazdálkodás (a továbbiakban: gazdálkodás) során biztosítani kell a fenntartható használatot, ami magában foglalja a tartamosságot, a természetkímél módszerek alkalmazását és a biológiai sokféleség védelmét. A jogszabály ogalom meghatározásokat, alapelveket, a különböz hatósági eljárások részletes szabályait és a résztvev hatóságokat és ezek hatásköreit tartalmazza a jogszabály évi CXXI. Törvény a sz l termesztésr l és a borgazdálkodásról A Balaton vidékének egyik meghatározó haszonnövénye a sz l. A törvény a sz l telepítéséhez, gondozásához, termesztéséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez kapcsolódó el írásokat, illetve a hatósági eljárásokat tartalmazza. A Balaton Régió borvidékei: 5. Badacsonyi borvidék Ábrahámhegy, Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Balatonrendes, Balatonszepezd, Gyulakeszi, Hegymagas, Káptalantóti, Kisapáti, K vágóörs, Nemesgulács, Raposka, Révfülöp, Salföld, Szigliget, Tapolca településeknek a sz l kataszter szerint I. és II. osztályú határrészei. 6. Balatonfüred-Csopaki borvidék a) Balatonfüred-Csopaki körzet: Alsóörs, Aszóf, Balatonakali, Balatonalmádi, Balatonfüred, Balatonsz l s, Balatonudvari, Csopak, Dörgicse, Fels örs, Lovas, Mencshely, Örvényes, Paloznak, Pécsely, Tihany, Vászoly, b) Zánkai körzet: Balatoncsicsó, Monoszló, Óbudavár, Szentantalfa, Szentjakabfa, Tagyon, Zánka településeknek a sz l kataszter szerint I. és II. osztályú határrészei. 3

4 7. Balatonfelvidéki borvidék a) Káli körzet: Balatonhenye, Hegyesd, Köveskál, Mindszentkálla, Monostorapáti, Szentbékkálla; b) Balatonederics-Lesencei körzet: Balatonederics, Lesencefalu, Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Nemesvita, Sáska, Zalahaláp, c) Cserszegi körzet: Balatongyörök, Csabrendek, Cserszegtomaj, Gyenesdiás, Héviz-Egregy, Rezi, Sümeg, Sümegprága, Várvölgy, Vonyarcvashegy településeknek a sz l kataszter szerint I. és II. osztályú határrészei. 13. Balatonboglári borvidék Andocs, Balatonberény, Balatonboglár, Balatonlelle, Balatonkeresztúr, Balatonendréd, Balatonszemes, Karád, Kéthely, K röshegy, Kötcse, Látrány, Lengyeltóti, Marcali, Ordacsehi, Somogysámson, Somogytúr, Szólád, Sz l sgyörök, Visz, Zamárdi településeknek a sz l kataszter szerint I. és II. osztályú határrészei. 21. Balatonmelléke borvidék a) Balatonmelléki körzet: Bérbaltavár, Csáford, Dióskál, Egeraracsa, Garabonc, Homokkomárom, Nagyrada, Orosztony, Pakod, Sármellék, Szentgyörgyvár, Vindornyalak, Vindornyasz l s, Zalabér, Zalakaros, Zalaszabar, Zalaszántó, Zalaszentgrót, b) Muravidéki körzet: Csörnyeföld, Dobri, Letenye, Murarátka, Muraszemenye, Szécsisziget, Tormafölde, Zajk településeknek a sz l kataszter szerint I. és II. osztályú határrészei. Somogy megyében: Balatonszabadi, Böhönye, Csurgó, Kaposhomok, Kaposkeresztúr, Kercseliget, Mosdós, Nagyberki, Szabadi, Veszprém megyében: Balatonf kajár, Balatonkenese, Balatonvilágos, Zala megyében: Bak, Becsehely, Eszteregnye, Galambok, Kallósd, Magyarszerdahely, Miháld, Nagykanizsa, Nemessándorháza, Pölöske, Rigyác, Sand, Söjtör, Tótszentmárton, Valkonya településeknek a sz l kataszter szerint I. és II. osztályú határrészei évi XLI. Törvén a halászatról és a horgászatról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 78/1997. (XI. 4.) FM rendelettel A Balaton hazánk egyik halászatilag jelent s térsége. A régió gazdasági szerkezetében fontos helyet foglal el. A törvény szabályozza a halászati jogot, a halgazdálkodást a hozzá kapcsolódó hatósági eljárásokat, a bírságolás rendjét évi LIII. Törvény a környezet védelmének általános szabályairól 2. (1) A törvény hatálya kiterjed: a) az él szervezetek (életközösségeik) és a környezet élettelen elemei, valamint azok természetes és az emberi tevékenység által alakított környezetére; b) az e törvényben meghatározottak szerint, a környezetet igénybe vev, terhel, veszélyeztet, illet leg szennyez tevékenységre. A törvény szabályozza az alapvet környezetvédelmi magatartásokat. Természeti elemenként az általános eljárásokat. A résztvev szervezetek, hatóságok, intézmények feladat és hatásköreit. A környezetvédelmi eljárás keretében a hatástanulmányok, dokumentációk elkészítésének szabályait évi XX. Törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltség szervek feladat- és hatásköreir l E törvény célja, hogy - megállapítsa a helyi önkormányzati feladat- és hatáskörébe, a helyi önkormányzat szervei államigazgatási feladatés hatáskörébe, továbbá a köztársasági megbízott, valamint a centrális alárendeltség állami szerv feladat- és hatáskörébe tartozó ügyeket; - törvényi szinten szabályozza az önkormányzati feladat- és hatáskört megállapító alacsonyabb szint jogszabályi rendelkezéseket, törvénnyel új feladatokat és hatásköröket állapítson meg; - elvégezze az indokolt anyagi és eljárásjogi, valamint szervezetirányítási korszer sítéseket. 4

5 1995. évi XLII. Törvény az egyes helyi közszolgáltatások kötelez igénybevételér l Az törvény a helyi önkormányzati feladatkörbe tartozó, a köztisztasággal és a településtisztasággal, valamint az életés vagyonbiztonsággal összefügg egyes - közszolgáltatás útján megvalósuló - közfeladatok ellátásának el segítését szabályozza évi LV. Törvény a term földr l A törvény célja, hogy a mez gazdaságban a magántulajdonon alapuló piaci viszonyok meghatározóvá váljanak, a term föld forgalma és a term föld, mint a jelzálogjogon alapuló hitelezés biztosítéka, a kialakuló új üzemi szervezetek m ködését hatékonyan el segítse, a versenyképes mez gazdasági termelés folytatására alkalmas földbirtokok jöjjenek létre, a birtokelaprózódások hátrányos következményei a mez gazdaság tulajdoni szerkezetét ne terheljék, a gazdálkodó zavartalan mez gazdasági termelést folytathasson, a term föld területének csökkenése ésszer határok között maradjon, és a term föld min ségének védelme megfelel jogi hátteret kapjon évi XCI. Törvény az állategészségügyr l 1. (1) A törvény hatálya kiterjed: a) az állat - ideértve a vadon él állatot is - (a továbbiakban: állat) tartásának, forgalmazásának, az állati eredet termék el állításának, tárolásának, felhasználásának, forgalmazásának, az élelmiszer el állításának, tárolásának, az állati eredet élelmiszer forgalmazásának, a takarmány el állításának, tárolásának, forgalmazásának és felhasználásának, a fert zésközvetít anyagoknak és eszközöknek járványügyi és higiéniai szempontból történ ellen rzésére, b) az állat egészségi állapotának meg rzésére, vizsgálatára, gyógyítására, c) az állatgyógyászati készítmény el állítására, forgalomba hozatalára, forgalmazására, tárolására, felhasználására, d) a nyilvános állategészségügyi laboratóriumi tevékenységre, e) az állatbetegségek kórokozóival (a továbbiakban: kórokozó) folytatott egyes tevékenységekre, valamint f) az a)-e) pontban foglalt tevékenységek engedélyezésére és ellen rzésére évi XLIII. Törvény a hulladékgazdálkodásról A törvény célja a környezet védelme érdekében, különös tekintettel a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióval fennálló és más nemzetközi megállapodásokból adódó kötelezettségeire, - a fenntartható fejl dés, a jöv generációk létfeltételeinek, lehet ségeinek biztosítása, - az energia- és nyersanyagfogyasztás mérséklése, a felhasználás hatékonyságának növelése, a hulladék mennyiségének csökkentése, - az emberi egészség, a természeti és épített környezet, hulladék okozta terhelésének mérséklése évi LXV. Törvény a helyi önkormányzatokról A helyi önkormányzás lehet vé teszi, hogy a választópolgárok helyi közössége - közvetlenül, illet leg a választott helyi önkormányzata útján - önállóan és demokratikusan intézze a helyi érdek közügyeit. Az Országgy lés, támogatva a helyi közösségek önszervez önállóságát, segíti az önkormányzáshoz szükséges feltételek megteremtését, el mozdítja a közhatalom demokratikus decentralizációját. 5

6 1996. évi XXI. Törvény a területfejlesztésr l és a területrendezésr l A törvény célja az ország kiegyensúlyozott területi fejl dése és a térségei társadalmi-gazdasági, kulturális fejl désének el mozdítása, valamint az átfogó területfejlesztési politika érvényesítése, az országos és a térségi területfejlesztési és területrendezési feladatok összehangolása érdekében az Országgy lés - az Európai Unió regionális politikájára figyelemmel, alapelveihez, eszköz- és intézményrendszeréhez való csatlakozás követelményeire is tekintettel évi XXVI. Törvény az Országos Területrendezési Tervr l 1. E törvény célja, hogy meghatározza az ország egyes térségei területfelhasználásának feltételeit, a m szakiinfrastrukturális hálózatok összehangolt térbeli rendjét, tekintettel a fenntartható fejl désre, valamint a területi, táji, természeti, ökológiai és kulturális adottságok, értékek meg rzésére, illetve er források védelmére évi LXXXIX. Törvény a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszerér l A törvény rendelkezik az Országgy lés az önkormányzatok beruházási feladataihoz nyújtandó címzett és céltámogatásokról, valamint a szociális feladatokat ellátó nem állami fenntartók beruházási feladataihoz nyújtandó címzett támogatásokról a központi pénzeszközök hatékony és ellen rizhet felhasználásának igényével, az önkormányzatok, valamint a szociális ellátásban közrem köd nem állami fenntartók fejlesztési tevékenysége stabilitásának megteremtése érdekében évi LXXIV. Törvény a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetér l és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésr l A törvény szabályozza az életet és a vagyonbiztonságot, a természetes és épített környezetet veszélyeztet természeti és civilizációs katasztrófák megel zését és károsító hatásai elleni védekezést egységes irányítási rendszerének kialakítását és m ködtetését, továbbá a veszélyhelyzetben, illetve a katasztrófa sújtotta területeken alkalmazható szabályok bevezetését évi XCIII. Törvény a védett természeti területek védettségi szintjének helyreállításáról 1. (1) E törvény hatálya - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - azokra a védett és fokozottan védett, valamint a védelemre tervezett természeti területekre (a továbbiakban együtt: védett természeti terület) terjed ki, amelyeket a mez gazdasági szövetkezet közös használatában álló földterületek. 6

7 Rendeletek 121/1996. (VII. 24.) Korm. Rendelet a közfürd k létesítésér l és m ködésér l A rendelet a Balaton környékén létesült és a jöv ben létesítend termál-, gyógyszállók medencéinek, strandjainak kialakításához, és a szükséges eljárásokhoz kapcsolódik. 203/2001. (X. 26.) Korm. rendelet a felszíni vizek min sége védelmének egyes szabályairól 1. A rendelet célja a felszíni vizek min ségének tartós és hatékony megóvása és javítása, az emberi egészség és a környezeti állapot meg rzése érdekében, valamint a szennyezések, különösen a veszélyes anyagok kibocsátásának megel zése és csökkentése, a szennyez anyag kibocsátással járó tevékenységek, létesítmények korszer sítésének el segítése, ezek részletes szabályozása. 283/2002. (XII. 21.) Korm. Rendelet a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeir l A balatoni vízpart-rehabilitációs tanulmánytervekre és a vízpart-rehabilitációs tanulmánytervekkel érintett területek településrendezési terveire vonatkozó szabályozási követelményeknek, a vízpart-rehabilitációs tanulmánytervek tartalmi követelményeinek, illet leg a vízpart-rehabilitációs tanulmánytervek egyeztetése és elfogadása rendjének meghatározásával foglalkozik a rendelet. Emellett kitér a meder és a part rendezésére, a vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett területek terület-felhasználására is. 22/1998. (II. 13.) Korm. Rendelt a Balaton és a parti zóna nádasainak védelmér l, valamint az ezeken folytatott nádgazdálkodás szabályairól A rendelet célja, hogy a Balaton medrében, továbbá a parti zónában a biológiai sokféleség meg rzését és a tó vízmin ségének védelmét is szolgáló nádgazdálkodás történjen. Ezen célok érdekében a meglév nádasok fenntartásáról, rekonstrukciójáról és lehet ség szerint új nádasterületek kialakításáról kell gondoskodni. A rendelet tartalmazza a nádasok min sítésének és osztályozásának, illetve a nádgazdálkodás szabályainak rögzítését. 27/2002. (XII. 5.) GKM rendelet a víziközlekedés irányítására és a hajóút kit zésére szolgáló jelekr l, valamint e jelek létesítésér l, üzemeltetésér l, módosításáról és megszüntetésér l 1. A rendelet hatálya a vízi úttá nyilvánított felszíni vizeken a víziközlekedés irányítására és a hajóút kit zésére, szolgáló jelekre, valamint e jelek létesítésére, üzemeltetésére, módosítására és megszüntetésére terjed ki. Így a Balaton estében is alkalmazni kell. A rendelet tartalmazza a víziközlekedéssel kapcsolatos feladatokat, eljáró hatóságokat, ezek illetékességének, hatáskörének rögzítését. 30/2003. (III. 18.) Korm. Rendelet a vízi közlekedés egyes belvízi utakon környezetvédelmi okokból való korlátozásáról és a korlátozás alá es területeken kiadható üzemeltetési engedélyr l A rendelet Balaton Régiót érint f bb témakörei: 5. (1) Üzemeltetési engedélyt a hajózási hatóság a környezetvédelmi, továbbá védett természeti területen a természetvédelmi hatóság szakhatósági hozzájárulásával a következ esetekben adja meg: a) korlátozás alá es területen közleked bels égés segédmotorral felszerelt vitorlás kishajóra abban az esetben, ha a segédmotor és a névleges vitorlafelület aránya nem haladja meg a 0,4 kw/m2 értéket. A bels égés motorral ett l eltér en felszerelt vitorlás kishajó e rendelet alkalmazása tekintetében bels égés motorral hajtott kishajónak min sül. A vitorlás kishajó bels égés segédmotorját a következ korlátozásokkal használhatja: aa) kiköt ben és annak 300 m-es körzetében, ab) Balatonon a Tihanyrév-Szántód között közleked komp útvonalán és a mellette húzódó m széles vízterületen, ac) sürg s orvosi ellátás, segítségnyújtás szükségessége és baleset esetén, ad) viharjelzés esetén kizárólag a legközelebbi kiköt be történ behajózásig, továbbá, 7

8 ae) ha a szél ereje nem éri el a Beaufort-skála szerinti 1. széler sséget, kizárólag a legközelebbi kiköt be történ behajózásig; b) tavon közleked vagy a hajózási hatóság engedélyével vízi munkát végz belvízi nagyhajó vagy úszómunkagép munkavégzését, tevékenységét kiszolgáló bels égés motorral hajtott kishajójára vagy csónakjára, továbbá az Országos Ment szolgálat bels égés motorral hajtott kishajójára. A bels égés motorral hajtott kishajó vagy csónak a következ korlátozásokkal használható: ba) rendkívüli eseménynél (beleértve a mentési eseményt), bb) tavon munkát végz úszómunkagép biztonságos tevékenységre, kiszolgálására, személyzet szállítására, jelek és eszközök kihelyezésére, felszedésére; c) tavon kiköt hellyel rendelkez vitorlás sportegyesület tulajdonában lév, tíz kísért egységenként egy kísér motorosra, ha az ca) szervezett oktatáson, edzésnapon vagy a sportági országos szakszövetség által meghirdetett, és hatóságilag engedélyezett versenyen részt vev nem t kesúlyos vitorlás csónakokat vagy nem t kesúlyos vitorlás kishajókat, illetve vitorlás vízi sporteszközöket kísér, vagy rendez i feladatot lát el, illetve cb) sportági országos szakszövetség által szervezett és meghirdetett, az illetékes hatóság által engedélyezett kiemelten jelent s, t kesúlyos vitorlás kishajók részvételével zajló nemzetközi rendezvényén (pl. EB, VB) a hivatalos edzésnapok és a verseny id tartamára lát el kísér motoros feladatot. A hivatalos edzéseken, illetve versenynapokon kívül kísér motorost nem lehet használni; d) tavon kiköt hellyel rendelkez országos gyermekszervezet tulajdonában lév, tíz kísért egységenként egy kísér motorosra, ha az szervezett oktatáson vagy túrán nem t kesúlyos vitorlás csónakokat vagy nem t kesúlyos vitorlás kishajókat, illetve vitorlás vízi sporteszközöket kísér; e) kiköt, vízi sportpálya, valamint vízi repül tér üzemeltet jének egy bels égés motorral hajtott kishajójára az üzemeltetési feladatok ellátására a létesítmény 300 m-es körzetében, továbbá, ha a létesítmény a parttól 300 méternél távolabb helyezkedik el, akkor a közelebbi part és a létesítmény közti legrövidebb útvonalra; f) egy rendezvényre arra a bels égés motorral hajtott kísér vagy ment motorosra, amely a tavon kiköt hellyel nem rendelkez vitorlás, illetve egyéb sportegyesület, szövetség tulajdonában van, amennyiben a szervez egyesület vagy szövetség az általa rendezett és hatóságilag engedélyezett vitorlásversenyen, vízi rendezvényen nem tud a rendezvény engedélyében meghatározott számú, a vízterületre érvényes üzemeltetési engedéllyel rendelkez kísér vagy ment motorost biztosítani; g) tógazdálkodással és víziút-fenntartással összefügg feladatot végz bels égés motorral hajtott kishajóra és csónakra; h) bejegyzett vízi ment egyesület útvonalengedéllyel közleked vízi ment szolgálatot végz ment motorosára; i) közforgalmú személyszállítást végz bels égés motorral hajtott kishajóra vagy motorcsónakra; j) hivatásos hajósképzést és vizsgáztatást végz bels égés motorral hajtott kishajóra vagy csónakra. (2) Az üzemeltetési engedély kiadásának részletes feltételeit e rendelet melléklete tartalmazza. 7. (1) Vízi ment szolgálat ment motorosként csak a hajózási hatóság által annak min sített bels égés motorral hajtott vízi járm vet használhat. (2) A ment motoros vezetését csak arra kiképzett, kisgéphajó-vezet képesítéssel vagy a vízi járm kategóriájának megfelel hivatásos belvízi hajózási képesítéssel rendelkez személy végezheti. (3) Vízi ment szolgálatot ellátó ment motoros csak a vízi rendészet rend ri szervének, az Országos Ment szolgálatnak vagy saját figyel szolgálatának a riasztására közlekedhet. Saját riasztás kizárólag konkrét mentési feladatra adható ki. A saját riasztásra történ mentési feladat megkezdését haladéktalanul be kell jelenteni a vízi rendészet rend ri szervének, amely dönt az esemény kezelésének további módjáról. A riasztást a motornaplóba be kell jegyezni, amely egyben útvonalengedélyként is szolgál. Minden egyéb esetben (pl. megel z tevékenység) kizárólag a vízi rendészet rend ri szervének felkérése, illetve engedélye alapján közlekedhetnek vízi ment szolgálatot ellátó motorosok. (4) Vízen történ mentésben vagy megel z tevékenységben, kizárólag arra kiképzett egyesületi tag, orvos vagy hivatásos belvízi hajózási képesítéssel rendelkez személy vehet részt. 5/2002. (X. 29.) KvVM rendelet a települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes létesítmények kialakításának és üzemeltetésének részletes m szaki szabályairól A jogszabály hatálya a hulladékkezel létesítmények létesítésével, kialakításával és üzemeltetésével kapcsolatos tevékenységekre terjed ki. Meghatározza az egyes hulladékkezel létesítmények fajtáit, m szaki paramétereit. A Balaton térségében található hulladékkezel m vek szempontjából alapvet fontosságú szabályokat tartalmaz. 8

9 155/2002. (VII. 9.) Korm. Rendelet a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatáskörér l A rendelet alapján (1) A miniszter a környezeti elemek és hatótényez k (a továbbiakban együtt: környezet), a természeti, illet leg a védett természeti terület, illetve érték (a továbbiakban együtt: természet) összehangolt és rendezett védelme, alakítása, fejlesztése és helyreállítása, valamint a vízgazdálkodási tevékenységekkel kapcsolatos állami feladatok ellátása érdekében, a fenntartható fejl déssel összhangban feladatkörében be) kidolgozza a vizek védelmére irányuló szabályozást és követelményrendszert, bf) meghatározza a rendkívüli vízszennyezésekkel összefügg, a vizeket, illetve a környezetet ér károk elhárítási feladatait, irányítja azok végrehajtását, és megállapítja a vízkárok elhárításának környezetvédelmi követelményeit, bg) figyelemmel kíséri és ösztönzi a vizek min ségének javítására irányuló tevékenységeket, bh) kidolgozza, irányítja és figyelemmel kíséri a vizeket veszélyeztet, szennyez, károsító tevékenységek szennyezés csökkentési intézkedési programját, bi) meghatározza - az érintett miniszterekkel együttesen - a vizek jó állapotának követelményeit, bj) figyelemmel kíséri a vízigények és a vízkészletek közötti egyensúlyt, felügyeli a vízkészletek elosztását, a vízhasznosítást és a használt vizek elhelyezését; 4. A miniszter a vízgazdálkodási feladatok irányítása tekintetében a) az általános vízgazdálkodási feladatok körében irányítja: ab) a nemzeti tervek, programok végrehajtását (így különösen ivóvízbázis-védelem, ivóvízmin ség javítás, szennyvízelvezetés és -tisztítás, felszíni és felszín alatti vízkészletek védelme, Balaton Vízgazdálkodás Fejlesztési program, Kis-Balaton Vízvédelmi Program, Holtág-rehabilitációs Program), 273/2001. (XII. 21.) Korm. Rendelet a természetes fürd vizek min ségi követelményeir l, valamint a természetes fürd helyek kijelölésér l és üzemeltetésér l A rendelet hatálya a természetes fürd vizekre terjed ki. A Balaton vonatkozásában ezért lényeges ez a jogszabály. Meghatározza mi min sül természetes fürd víznek, mikortól meddig tart a fürdési idény, mi min sül szennyezettségnek. Mely szervek rendelkeznek hatáskörrel a fürd hely kijelölése, m ködtetése vonatkozásában. Milyen eljárás szerint kell elvégezni a mintavételt és milyen víz min síthet kiválónak. 213/2001. (XI. 14.) Korm. Rendelet a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeir l A jogszabály meghatározza az egyes hulladék fajtákat, azok kezelésének, tárolásának, feldolgozásának és ártalmatlanításának szabályait. A Balaton környéki településeknek ezen rendelet figyelembevételével kell megoldaniuk a hulladékkezelést térségükben. A rendelet meghatározza a hatósági eljárások menetét, felsorolja a hatóságokat feladatköreikkel együtt. 26/2002. (II. 27.) Korm. Rendelet a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programmal összefügg szennyvízelvezetési agglomerációk lehatárolásáról Ez a jogszabály rendelkezik a Balaton térségének vonatkozásában is a szennyvízkezelési agglomerációk lehatárolásáról. 9

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÁLLAM(KÖZ)IGAZGATÁSI ALAPISMERETEK

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÁLLAM(KÖZ)IGAZGATÁSI ALAPISMERETEK KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÁLLAM(KÖZ)IGAZGATÁSI ALAPISMERETEK Szerkesztette: Técs y István, GEO-SIVO Kft. A fejezetek szerz i és szerz i: 1. fejezet: Técs y István 2. fejezet: Técs y István 3. fejezet:

Részletesebben

21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet. a leveg védelmével kapcsolatos egyes szabályokról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya

21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet. a leveg védelmével kapcsolatos egyes szabályokról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya A jogszabály mai napon hatályos állapota 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet a leveg védelmével kapcsolatos egyes szabályokról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Környezetvédelmi törvény 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól Az Országgyűlés tekintettel arra, hogy a természeti örökség és a környezeti értékek a nemzeti vagyon részei,

Részletesebben

347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérıl

347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérıl A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérıl A

Részletesebben

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja HATÁLYOS: 2008. augusztus 31. 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről Az Országgyűlés felismerve, hogy a természeti értékek és természeti területek a nemzeti vagyon sajátos és pótolhatatlan részei,

Részletesebben

A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI

A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Természet- és Környezetmegőrzési Szakállamtitkárság A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI Lezárva:

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 223. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 223. szám MAGYAR KÖZLÖNY 223. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. december 30., hétfő Tartalomjegyzék 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet A vízügyi ágazat irányításának átalakításával összefüggésben, valamint

Részletesebben

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről OptiJus Opten Kft. I. 1996. évi LIII. törvény 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről A 2013.1.1. és 2013.6.30. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.................................

Részletesebben

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről 1

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről 1 1. oldal 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről 1 Az Országgyűlés felismerve, hogy a természeti értékek és természeti területek a nemzeti vagyon sajátos és pótolhatatlan részei, fenntartásuk, kezelésük,

Részletesebben

276/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet

276/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet 276/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása alá tartozó központi és területi államigazgatási szervek feladat- és hatásköréről A Kormány az államháztartásról szóló,

Részletesebben

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja Hatály: 2011.I.1. 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről Az Országgyűlés felismerve, hogy a természeti értékek és természeti területek a nemzeti vagyon sajátos és pótolhatatlan részei, fenntartásuk,

Részletesebben

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről Az Országgyűlés felismerve, hogy a természeti értékek és természeti területek a nemzeti vagyon sajátos és pótolhatatlan részei, fenntartásuk, kezelésük, állapotuk

Részletesebben

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről1

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről1 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről1 z Országgyűlés felismerve, hogy a természeti értékek és természeti területek a nemzeti vagyon sajátos és pótolhatatlan részei, fenntartásuk, kezelésük, állapotuk

Részletesebben

Hatályos: 2012.01.01-2012.12.31

Hatályos: 2012.01.01-2012.12.31 Hatályos: 2012.01.01-2012.12.31 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemr l a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben [A vastag bet s szedés az 1993. évi XCIII. törvény

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 45. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 16., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 45. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 16., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 16., hétfõ 45. szám Tartalomjegyzék 2012. évi XXXV. törvény A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházások megvalósításának gyorsításáról

Részletesebben

Készítette: Bibók Zsuzsanna, VM

Készítette: Bibók Zsuzsanna, VM A környezeti és természeti hatások vizsgálata Útmutató az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek hatásvizsgálatához és módszertani segédlet az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek

Részletesebben

Területfejlesztéssel kapcsolatos, leggyakrabban használt jogszabályok

Területfejlesztéssel kapcsolatos, leggyakrabban használt jogszabályok Területfejlesztéssel kapcsolatos, leggyakrabban használt jogszabályok Jogszabály Jogszabály címe 1957. évi IV. törvény Az államigazgatási eljárás általános szabályairól 1959. évi IV. törvény A Polgári

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁR GY RIKAPU UTCA KÖRNYÉKI TÖMBÖK ÉPÍTÉSI ÖVEZETBE SOROLÁSÁNAK MÓDOSÍTÁSA 2013.

MOSONMAGYARÓVÁR GY RIKAPU UTCA KÖRNYÉKI TÖMBÖK ÉPÍTÉSI ÖVEZETBE SOROLÁSÁNAK MÓDOSÍTÁSA 2013. Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata Képvisel Testületének 30/2013.(VI.28.) és 8/2013.(II.8.) ÖK. rendeleteivel módosított Mosonmagyaróvár Építési Szabályzatáról szóló 15/2002. (V.15.) ÖK. rendelete Mosonmagyaróvár

Részletesebben

XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. fejezet. 2005. évi költségvetése

XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. fejezet. 2005. évi költségvetése A XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezet 2005. évi költségvetése Budapest, 2004. október hó A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezet 2005. évi költségvetése a 2004. évben elkezdett

Részletesebben

I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. Általános szabályok

I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. Általános szabályok 1999. évi LXXIV. törvény a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről Az Országgyűlés az Alkotmányból, a nemzetközi

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 144. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. október 30., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 144. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. október 30., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 144. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. október 30., kedd Tartalomjegyzék 2012. évi CLVII. törvény A településfejlesztéssel, a településrendezéssel és az építésüggyel összefüggõ egyes

Részletesebben

FO TOSABB FOGALMAK (2. )

FO TOSABB FOGALMAK (2. ) AZ ÉPÍTETT KÖR YEZET ALAKÍTÁSÁRÓL ÉS VÉDELMÉRŐL szóló 1997. ÉVI LXXVIII. TÖRVÉ Y (Étv.) Az épített környezet védelme az építési törvény szabályozási területe. A korábbi igazgatási jellegű szabályozástól

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ 2/2005.(I.11.) KORM. RENDELET SZERINT 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti véleményezési dokumentáció alátámasztására

Részletesebben

A hazai környezetügy az elmúlt negyedszázadban

A hazai környezetügy az elmúlt negyedszázadban Az Országgyűlés Fenntartható Fejlődés Bizottsága A hazai környezetügy az elmúlt negyedszázadban Tények és adatok, hazai előzmények és nemzetközi háttér Budapest, 2013 A bevezetés, a kortörténeti összeállítás

Részletesebben

A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI

A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI Földművelésügyi Minisztérium Környezetügyért, Agrárfejlesztésért és Hungarikumokért Felelős Államtitkárság Környezetügyért Felelős Helyettes Államtitkárság A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

Részletesebben

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 1 Az Országgyűlés, a lakosság biztonságának és biztonságérzetének

Részletesebben

KADARKÚT település RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ

KADARKÚT település RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ KADARKÚT település RENDEZÉSI TERVE Kaposvár, 2004. április 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1./ KÖRNYEZETKIALAKÍTÁSI JAVASLAT... 4 1.1./ A települési környezet természeti és művi elemei... 5 1.11./ Környezeti

Részletesebben

Budapest, 2012. június

Budapest, 2012. június MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/7675. számú törvényjavaslat a településfejlesztéssel, a településrendezéssel és az építésüggyel összefüggő egyes törvények módosításáról Előadó: dr. Pintér Sándor belügyminiszter

Részletesebben

Jogi háttér. Az Európai Parlament és a Tanács 2002. március 7-i 2002/21/EK irányelve 5. pont

Jogi háttér. Az Európai Parlament és a Tanács 2002. március 7-i 2002/21/EK irányelve 5. pont 1. EU irányelvek és a hatályos magyar jogszabály Jogi háttér "... lisszaboni európai tanács kiemelte a digitális, tudás alapú gazdaság felé történő elmozdulásban rejlő növekedési, versenyképességi és munkahelyteremtési

Részletesebben

Környezeti vizsgálat. FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához

Környezeti vizsgálat. FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához Környezeti vizsgálat (2/2005.(I.11.) Korm. rendelet szerint) FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához (jóváhagyott, végleges dokumentáció alátámasztó munkarésze)

Részletesebben