MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA október 24., hétfõ. Tartalomjegyzék

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR KÖZLÖNY. 125. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. október 24., hétfõ. Tartalomjegyzék"

Átírás

1 MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA október 24., hétfõ 125. szám Tartalomjegyzék évi CXXXIV. törvény Az uzsorával összefüggõ egyes törvények módosításáról évi CXXXV. törvény A kereskedelemrõl szóló. évi CLXIV. törvény módosításáról évi CXXXVI. törvény Civitas Invicta Szigetvár, a leghõsiesebb városról /2011. (X. 24.) Korm. rendelet 31/2011. (X. 24.) KIM rendelet 55/2011. (X. 24.) NFM rendelet 28/2011. (X. 24.) KüM határozat 29/2011. (X. 24.) KüM határozat A Szakképzési és Felnõttképzési Intézetrõl szóló 292/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról A területi számjelrendszerrõl Az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezésérõl szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet módosításáról A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a közös államhatárt keresztezõ szénhidrogén szállító vezetékek építésével, üzemeltetésével, fenntartásával, rekonstrukciójával és üzemzavar-elhárításával kapcsolatos együttmûködésrõl szóló Megállapodás kihirdetésérõl szóló évi CXIX. törvény 2. és 3. -ainak hatálybalépésérõl Az Európai Unió és tagállamai, másrészrõl a Koreai Köztársaság közötti Szabadkereskedelmi Megállapodás kihirdetésérõl szóló évi XCVII. törvény 2. és 3. -ai hatálybalépésérõl 31679

2 31566 MAGYAR KÖZLÖNY évi 125. szám II. Törvények évi CXXXIV. törvény az uzsorával összefüggõ egyes törvények módosításáról* 1. (1) A Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Btk.) 330/A. (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (1) Aki más rászorult helyzetét kihasználva olyan különösen aránytalan mértékû ellenszolgáltatást tartalmazó megállapodást köt, amely alkalmas arra, hogy annak teljesítése a megállapodás kötelezettjét, a megállapodás kötelezettjének a vele közös háztartásban élõ hozzátartozóját, illetve a megállapodás kötelezettje által jogszabályon, bírósági határozaton, hatósági határozaton vagy szerzõdésen alapuló tartási kötelezettség alapján eltartott személyt súlyos vagy további súlyos nélkülözésnek tegye ki, bûntettet követ el, és három évig terjedõ szabadságvesztéssel büntetendõ. (2) A büntetés öt évig terjedõ szabadságvesztés, ha az uzsorabûncselekményt a) bûnszövetségben, b) üzletszerûen követik el. (2) A Btk. 330/A. -a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki: (4) Korlátlanul enyhíthetõ annak a büntetése, aki az uzsorabûncselekményt, mielõtt az a hatóság tudomására jutott volna, a hatóságnak bejelenti és az elkövetés körülményeit feltárja. 2. A Polgári Törvénykönyv hatálybalépésérõl és végrehajtásáról szóló évi 11. törvényerejû rendelet 36/A. -a helyébe a következõ rendelkezés lép: 36/A. Az ügyész a) a semmis szerzõdéssel a közérdekben okozott sérelem megszüntetése érdekében, továbbá b) uzsorás szerzõdés esetén a szerzõdés semmisségének megállapítása és az érvénytelenség jogkövetkezményeinek alkalmazása iránt keresetet indíthat. 3. Ez a törvény a kihirdetést követõ nyolcadik napon lép hatályba. Dr. Schmitt Pál s. k., köztársasági elnök Lezsák Sándor s. k., az Országgyûlés alelnöke * A tövényt az Országgyûlés a október 17-i ülésnapján fogadta el.

3 MAGYAR KÖZLÖNY évi 125. szám évi CXXXV. törvény a kereskedelemrõl szóló. évi CLXIV. törvény módosításáról* 1. A kereskedelemrõl szóló. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.) 2. -a a következõ 5a. ponttal egészül ki: (E törvény alkalmazásában:) 5a. helyi termelõi piac: olyan piac, ahol a kistermelõ a piac fekvése szerinti megyében, vagy a piac 40 km-es körzetében, vagy Budapesten fekvõ piac esetében az ország területén bárhol mûködõ gazdaságából származó mezõgazdasági-, illetve élelmiszeripari termékét értékesíti. 2. A Kertv. 6/A. (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, valamint a következõ (3) bekezdéssel egészül ki: (2) Vásár, valamint piac a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a kereskedelmi hatóság által kiadott vásár-, illetve piacüzemeltetési engedély birtokában üzemeltethetõ. (3) Helyi termelõi piac a kereskedelmi hatóságnak történõ bejelentéssel üzemeltethetõ. 3. A Kertv. 6/G. c) pontja helyébe a következõ szöveg lép: (A kereskedelmi hatóság) c) a bejelentett bevásárlóközpontokról és helyi termelõi piacokról, valamint az engedélyezett vásárokról és piacokról, (nyilvántartást vezet.) 4. A Kertv. 12. (1) bekezdés d) pontja helyébe a következõ szöveg lép: (Felhatalmazást kap a Kormány, hogy) d) a vásár- és piactartás részletes szabályait, a bevásárlóközpont, a vásár és a piac üzemeltetésének részletes feltételeit, valamint a bevásárlóközpont és a helyi termelõi piac bejelentésének, illetve a vásár- és a piacüzemeltetési engedély kiadásának részletes szabályait, valamint a kereskedelmet kiszolgáló szolgáltató tevékenységet végzõk nyilvántartásának személyes adatot nem tartalmazó adattartalmát és a nyilvántartás vezetésére vonatkozó részletes eljárási szabályokat, továbbá a jogszabályban vagy hatósági határozatban elõírt kötelezettségek be nem tartásának esetén alkalmazandó jogkövetkezményeket, (rendeletben állapítsa meg.) 5. (1) Ez a törvény január 1-jén lép hatályba, és január 2-án hatályát veszti. (2) Ez a törvény a belsõ piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK (2006.december 12.) európai parlamenti és tanácsi irányelv 5. cikkének való megfelelést szolgálja. Dr. Schmitt Pál s. k., köztársasági elnök Lezsák Sándor s. k., az Országgyûlés alelnöke * A törvényt az Országgyûlés a október 17-i ülésnapján fogadta el.

4 31568 MAGYAR KÖZLÖNY évi 125. szám évi CXXXVI. törvény Civitas Invicta Szigetvár, a leghõsiesebb városról* Az Országgyûlés fejet hajt Szigetvár lakóinak és védõinek az 1566-os támadás idején a város és hazánk hõsies védelmében tanúsított bátor és önfeláldozó magatartása elõtt, ezért az alábbi törvényt alkotja: 1. Az Országgyûlés Szigetvár védõinek tántoríthatatlan bátorságát, a hazaszeretetbõl és áldozatvállalásból való példamutatását örök emlékezetül törvénybe iktatja. 2. Az Országgyûlés Szigetvár városnak a Leghõsiesebb Város ( Civitas Invicta") címet adományozza. 3. Ez a törvény a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba. Dr. Schmitt Pál s. k., köztársasági elnök Lezsák Sándor s. k., az Országgyûlés alelnöke * A törvényt az Országgyûlés a október 17-i ülésnapján fogadta el.

5 MAGYAR KÖZLÖNY évi 125. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 225/2011. (X. 24.) Korm. rendelete a Szakképzési és Felnõttképzési Intézetrõl szóló 292/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány az Alkotmány 35. (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alkotmány 40. (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, valamint a szakképzésrõl szóló évi LXXVI. törvény 57. -ában foglalt felhatalmazás alapján az alábbiakat rendeli el: 1. A Szakképzési és Felnõttképzési Intézetrõl szóló 292/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: NSZFI r.) 1. -a helyébe a következõ rendelkezés lép: 1. (1) A Szakképzési és Felnõttképzési Intézet (a továbbiakban: Intézet) központi hivatal. Az Intézetnek a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló évi XLIII. törvény szerinti irányítását a szakképzésért és felnõttképzésért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) látja el. (2) Az Intézet önállóan mûködõ és gazdálkodó, az elõirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkezõ központi költségvetési szerv. (3) Az Intézet székhelye Budapest. 2. Az NSZFI r. 3. -a helyébe a következõ rendelkezés lép: 3. (1) Az Intézet vezetõje a fõigazgató, akit munkájában fõigazgató-helyettesek segítenek. A fõigazgatót határozatlan idõtartamra a miniszter nevezi ki és menti fel. A fõigazgató-helyettest határozatlan idõtartamra, a fõigazgató javaslatára a miniszter nevezi ki és menti fel. A munkáltatói jogokat a fõigazgató felett a miniszter, a fõigazgató-helyettes felett a kinevezés és felmentés kivételével a fõigazgató gyakorolja. (2) A fõigazgató helyettes államtitkári, a fõigazgató-helyettes minisztériumi fõosztályvezetõi illetményre jogosult. (3) Az Intézet alkalmazásában álló kormánytisztviselõk felett a munkáltatói jogokat a fõigazgató gyakorolja. A munkáltatói jogokat a fõigazgató a kinevezés, a felmentés, valamint a vezetõi megbízás és annak visszavonása kivételével az Intézet vezetõ beosztású munkatársára ruházhatja át. 3. Záró rendelkezések (1) E rendelet november hó 1. napján lép hatályba. (2) E rendelet a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti. Orbán Viktor s. k., miniszterelnök

6 31570 MAGYAR KÖZLÖNY évi 125. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei A közigazgatási és igazságügyi miniszter 31/2011. (X. 24.) KIM rendelete a területi számjelrendszerrõl A statisztikáról szóló évi XLVI. törvény 26. (4) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a kormányhivatalokat felügyelõ miniszterek kijelölésérõl szóló 5/2010. (XII. 23.) ME rendelet 1. a) pontja szerinti feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el: 1. E rendelet 1. mellékletében, valamint 2. mellékletében foglalt területi számjelrendszert kell alkalmazni az ország településeinek egyedi azonosítására, valamint statisztikai szempontok szerinti csoportosítására, a statisztikai adatgyûjtés, adatfeldolgozás, adatszolgáltatás során a települések meghatározására. 2. (1) A területi számjelrendszer a települések nevét és területi számjelét tartalmazza. (2) A települések neve megegyezik a Magyar Köztársaság helynévkönyve kiadványban szereplõ névvel. (3) A települések területi számjele két részbõl áll: a) a településazonosító ból és b) csoportképzõ ismérvek iból, amelyek a következõk: ba) a megyét, bb) a fõváros kerületeit, bc) a település jogállását, bd) a megyeszékhelyet, be) a jogállás -öt, bf) a kistérséget, bg) a régiót, bh) a statisztikai t, bi) az agglomerációt, bj) a körjegyzõséget, bk) a mezõgazdasági et, bl) a szõlõ termõtájat, bm) a borvidéket, bn) a vállalkozási et, bo) az idegenforgalmi régiót, bp) az üdülõkörzetet, bq) a világörökségi t, br) a nemzeti parkot, bs) a gyógyturizmust és bt) a NUTS szintet jelölõ. 3. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon lép hatályba. (2) Az e rendeletben foglaltakat az e rendelet hatálybalépését követõen teljesített, elõször a tárgyévre vonatkozó statisztikai adatgyûjtés, adatfeldolgozás, adatszolgáltatás során kell alkalmazni. (3) Hatályát veszti a) a területi számjelrendszerrõl szóló 9001/2008. (SK 1.) KSH közlemény, b) az 1. számú kiegészítés a területi számjelrendszerrõl szóló 9001/2008. (SK 1.) KSH közleményhez címû 9002/2008. (SK 2.) KSH közlemény, c) az 1. számú kiegészítés a területi számjelrendszerrõl szóló 9001/2008. (SK 1.) KSH közleményhez címû 1/2009. (VII. 17.) KSH közlemény,

7 MAGYAR KÖZLÖNY évi 125. szám d) a 2. számú kiegészítés a területi számjelrendszerrõl szóló 9001/2008. (SK 1.) KSH közleményhez címû 2/2009. (VII. 17.) KSH közlemény, e) a 3. számú kiegészítés a területi számjelrendszerrõl szóló 9001/2008. (SK 1.) KSH közleményhez címû 1/2010. (I. 22.) KSH közlemény, f) a 4. számú kiegészítés a területi számjelrendszerrõl szóló 9001/2008. (SK 1.) KSH közleményhez címû 9/2010. (X. 4.) KSH közlemény. Dr. Navracsics Tibor s. k., közigazgatási és igazságügyi miniszter 1. melléklet a 31/2011. (X. 24.) KIM rendelethez 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. A területi számjelrendszer A területi számjelrendszer az államigazgatási területi egységek nevét és számjelét tartalmazza a január 1-jei állapotnak megfelelõ államigazgatási területi beosztás szerint számjel A területi számjel két részbõl áll: településazonosító (1 5. pozíció), csoportképzõ ismérvek sorozata (6 58. pozíció). Fejezet Pozíció Megnevezés A településazonosító, ebbõl az 5. a CDV-szám A területi : A megye A fõváros kerületeinek A település jogállásának A megyeszékhely A jogállás A kistérség A régió A statisztikai Az agglomeráció A körjegyzõség A mezõgazdasági A szõlõtermõtáj A borvidék A vállalkozási Az idegenforgalmi régió Az üdülõkörzet A világörökségi A nemzeti park A gyógyturizmus A NUTS-

8 31572 MAGYAR KÖZLÖNY évi 125. szám A településazonosító A településazonosító a település egyedi meghatározására szolgáló, sorszám jellegû, tartalom nélküli egyedi azonosító, amely a település alakulásától megszûnéséig változatlan, és a település megszûnése után sem használható fel más település azonosítására. 5 jegybõl áll, ebbõl 4 azonosítja a települést, 1 pedig az ún. CDV-szám, amely az automatikus számítógépes ellenõrzést szolgálja. A településhálózat változása esetén a települések településazonosító ával kapcsolatos feladatokat a Központi Hivatal a kialakult gyakorlat szerint végzi. A használata: A településazonosító hoz bármelyik csoportképzõ ismérv száma hozzárendelhetõ, és a kívánt csoportosítás elvégezhetõ. A csoportképzõ ismérvek nómenklatúráit az 1. melléklet 2. fejezete tartalmazza A területi A területi az alábbi négy részbõl áll: megye, a fõváros kerületeinek, a település jogállásának, és a megyeszékhely A megye A megye a területi elsõ két számjegye Budapest fõváros és a megyék meghatározására szolgál A fõváros kerületeinek A fõváros kerületei a területi harmadik és negyedik számjegye a fõváros kerületeinek a meghatározására szolgál A település jogállásának A település jogállása a területi ötödik számjegye a településnek a területi közigazgatási rendszerben elfoglalt helyét fejezi ki A megyeszékhely A megyeszékhely a területi hatodik számjegye a megyeszékhelyeket különbözteti meg A jogállás A jogállás a település jogállása nak a nagyközségek szerepeltetésével bõvített kétpozíciós rendszere A kistérség A települések kistérségbe sorolását ötpozíciós fejezi ki. Az 1 4. pozíció a kistérséghez való tartozást, az 5. pozíció a kistérségi központokat jelöli A régió A települések régiókba sorolását egypozíciós fejezi ki A statisztikai A települések kba sorolását egypozíciós fejezi ki Az agglomeráció A települések agglomerációkba sorolását négypozíciós fejezi ki. A négypozíciós 1. pozíciója az agglomeráció típusát fejezi ki, a 2 3. pozíció azonosítja az adott agglomerációt, a 4. pozíció egy adott agglomeráción belül különbözteti meg az agglomeráció központját, az agglomeráció társközpontjait, az agglomeráció egyéb településeit.

9 MAGYAR KÖZLÖNY évi 125. szám A körjegyzõség A települések körjegyzõségbe sorolását hatpozíciós fejezi ki. Az 1. pozíció a körjegyzõséghez való tartozást, a 2 6. pozíció a körjegyzõség központját fejezi ki A mezõgazdasági A települések mezõgazdasági be való tartozását hárompozíciós fejezi ki. Az 1. pozíció a makrokörzet (egyszerû sorszám 1-tõl 9-ig). A 2. pozíció a mezokörzet sorszáma a makrokörzeten belül. A 3. pozíció a mikrokörzet sorszáma a megyén belül A szõlõtermõtáj A települések szõlõtermõtájba való sorolását 1 pozíciós fejezi ki A borvidék A települések borvidékbe való sorolását 2 pozíciós fejezi ki A vállalkozási A települések vállalkozási ekbe való sorolását kétpozíciós fejezi ki Az idegenforgalmi régió A települések idegenforgalmi régiókba sorolását egypozíciós fejezi ki Az üdülõkörzet Az üdülõkörzet a települések kiemelt üdülõkörzetekbe sorolására nyújt információkat két pozícióban A világörökségi A települések világörökségi ekhez való tartozását egypozíciós fejezi ki A nemzeti park A települések nemzeti parkokhoz való besorolását egypozíciós fejezi ki A gyógyturizmus A települések gyógyturizmus szerinti besorolását négypozíciós fejezi ki A NUTS- A területi számjelben a NUTS rendszernek megfelelõen hétpozíciós ot alkalmazunk, melyben a statisztikai kistérségek szintjéig azonosítjuk a településeket. 2. A TERÜLETI SZÁMJELRENDSZERBEN ALKALMAZOTT NÓMENKLATÚRÁK 2.1. A megye ( ) nómenklatúrája (STAR T03) Budapest 01 Baranya megye 02 Bács-Kiskun megye 03 Békés megye 04 Borsod-Abaúj-Zemplén megye 05 Csongrád megye 06 Fejér megye 07 Gyõr-Moson-Sopron megye 08 Hajdú-Bihar megye 09

10 31574 MAGYAR KÖZLÖNY évi 125. szám Heves megye 10 Komárom-Esztergom megye 11 Nógrád megye 12 Pest megye 13 Somogy megye 14 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 15 Jász-Nagykun-Szolnok megye 16 Tolna megye 17 Vas megye 18 Veszprém megye 19 Zala megye 20 Országhatáron kívüli tevékenység 21 Az ország területre nem bontható adatai A fõváros kerületei jának ( ) nómenklatúrája (STAR T37) Budapest I. kerület 01 Budapest II. kerület 02 Budapest III. kerület 03 Budapest IV. kerület 04 Budapest V. kerület 05 Budapest VI. kerület 06 Budapest VII. kerület 07 Budapest VIII. kerület 08 Budapest IX. kerület 09 Budapest X. kerület 10 Budapest XI. kerület 11 Budapest XII. kerület 12 Budapest XIII. kerület 13 Budapest XIV. kerület 14 Budapest XV. kerület 15 Budapest XVI. kerület 16 Budapest XVII. kerület 17 Budapest XVIII. kerület 18 Budapest XIX. kerület 19 Budapest XX. kerület 20 Budapest XXI. kerület 21 Budapest XXII. kerület 22 Budapest XXIII. kerület 23 Valamennyi település (Budapesté is) 00 Nem település (fiktív területi egység) A település jogállása jának ( ) nómenklatúrája (STAR T38) Fõváros 1 Megyei jogú város 2 Város 3 Község 4 Nem település (kerület, fiktív területi egység) A megyeszékhely jának ( ) nómenklatúrája (STAR T39) Megyeszékhely 1 Nem megyeszékhely 2 Nem település (kerület, fiktív területi egység) 9

11 MAGYAR KÖZLÖNY évi 125. szám A jogállás (1.2.3.) nómenklatúrája (STAR T156) Fõváros 10 Megyei jogú város 20 Város 30 Nagyközség 41 Község 42 Nem település (kerület, fiktív területi egység) A kistérség jának (1.2.4.) nómenklatúrája A kistérség (STAR T157) Budapest 3101 Komlói 3201 Mohácsi 3202 Sásdi 3203 Sellyei 3204 Siklósi 3205 Szigetvári 3206 Pécsi 3207 Pécsváradi 3208 Szentlõrinci 3209 Bajai 3301 Bácsalmási 3302 Kalocsai 3303 Kecskeméti 3304 Kiskõrösi 3305 Kiskunfélegyházai 3306 Kiskunhalasi 3307 Kiskunmajsai 3308 Kunszentmiklósi 3309 Jánoshalmai 3310 Békéscsabai 3401 Mezõkovácsházai 3402 Orosházai 3403 Sarkadi 3404 Szarvasi 3405 Szeghalomi 3406 Békési 3407 Gyulai 3408 Miskolci 3501 Edelényi 3502 Encsi 3503 Kazincbarcikai 3504 Mezõkövesdi 3505 Ózdi 3506 Sárospataki 3507 Sátoraljaújhelyi 3508 Szerencsi 3509

12 31576 MAGYAR KÖZLÖNY évi 125. szám Szikszói 3510 Tiszaújvárosi 3511 Abaúj Hegyközi 3512 Bodrogközi 3513 Mezõcsáti 3514 Tokaji 3515 Csongrádi 3601 Hódmezõvásárhelyi 3602 Kisteleki 3603 Makói 3604 Mórahalomi 3605 Szegedi 3606 Szentesi 3607 Bicskei 3701 Dunaújvárosi 3702 Enyingi 3703 Gárdonyi 3704 Móri 3705 Sárbogárdi 3706 Székesfehérvári 3707 Abai 3708 Adonyi 3709 Ercsi 3710 Csornai 3801 Gyõri 3802 Kapuvár-Beledi 3803 Mosonmagyaróvári 3804 Sopron Fertõdi 3805 Téti 3806 Pannonhalmai 3807 Balmazújvárosi 3901 Berettyóújfalui 3902 Debreceni 3903 Hajdúböszörményi 3904 Hajdúszoboszlói 3905 Polgári 3906 Püspökladányi 3907 Derecske Létavértesi 3908 Hajdúhadházi 3909 Egri 4001 Hevesi 4002 Füzesabonyi 4003 Gyöngyösi 4004 Hatvani 4005 Pétervásárai 4006 Bélapátfalvai 4007

13 MAGYAR KÖZLÖNY évi 125. szám Dorogi 4101 Esztergomi 4102 Kisbéri 4103 Komáromi 4104 Oroszlányi 4105 Tatai 4106 Tatabányai 4107 Balassagyarmati 4201 Bátonyterenyei 4202 Pásztói 4203 Rétsági 4204 Salgótarjáni 4205 Szécsényi 4206 Aszódi 4301 Ceglédi 4302 Dabasi 4303 Gödöllõi 4304 Monori 4305 Nagykátai 4306 Ráckevei 4307 Szobi 4308 Váci 4309 Budaörsi 4310 Dunakeszi 4311 Gyáli 4312 Pilisvörösvári 4313 Szentendrei 4314 Veresegyházi 4315 Érdi 4316 Barcsi 4401 Csurgói 4402 Fonyódi 4403 Kaposvári 4404 Lengyeltóti 4405 Marcali 4406 Nagyatádi 4407 Siófoki 4408 Tabi 4409 Balatonföldvári 4410 Kadarkúti 4411 Baktalórántházi 4501 Csengeri 4502 Fehérgyarmati 4503 Kisvárdai 4504 Mátészalkai 4505 Nagykállói 4506 Nyírbátori 4507 Nyíregyházi 4508 Tiszavasvári 4509 Vásárosnaményi 4510

14 31578 MAGYAR KÖZLÖNY évi 125. szám Ibrány Nagyhalászi 4511 Záhonyi 4512 Jászberényi 4601 Karcagi 4602 Kunszentmártoni 4603 Szolnoki 4604 Tiszafüredi 4605 Törökszentmiklósi 4606 Mezõtúri 4607 Bonyhádi 4701 Dombóvári 4702 Paksi 4703 Szekszárdi 4704 Tamási 4705 Celldömölki 4801 Csepregi 4802 Körmendi 4803 Kõszegi 4804 Õriszentpéteri 4805 Sárvári 4806 Szentgotthárdi 4807 Szombathelyi 4808 Vasvári 4809 Balatonalmádi 4902 Balatonfüredi 4903 Pápai 4904 Sümegi 4905 Tapolcai 4906 Várpalotai 4907 Veszprémi 4908 Zirci 4909 Ajkai 4910 Devecseri 4911 Keszthelyi 5001 Lenti 5002 Letenyei 5003 Nagykanizsai 5004 Zalaegerszegi 5005 Zalaszentgróti 5006 Hévízi 5007 Pacsai 5008 Zalakarosi 5009 Nem település (fiktív területi egység) 9999

15 MAGYAR KÖZLÖNY évi 125. szám A kistérségi székhely (STAR T159) Nem székhelytelepülés 0 Székhelytelepülés 1 Nem település (kerület, fiktív területi egység) A régió jának (1.2.5.) nómenklatúrája (STAR T50) A tervezési-statisztikai régiók és a hozzájuk tartozó megyék (fõváros) Közép-Magyarország (Budapest, Pest) 1 Közép-Dunántúl (Fejér, Komárom-Esztergom, Veszprém) 2 Nyugat-Dunántúl (Gyõr-Moson-Sopron, Vas, Zala) 3 Dél-Dunántúl (Baranya, Somogy, Tolna) 4 Észak-Magyarország (Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád) 5 Észak-Alföld (Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg) 6 Dél-Alföld (Bács-Kiskun, Békés, Csongrád) A statisztikai jának (1.2.6.) nómenklatúrája (STAR T155) Közép-Magyarország (Közép-Magyarország) 1 Dunántúl (Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Dél-Dunántúl) 2 Alföld és Észak (Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld) Az agglomeráció jának (1.2.7.) nómenklatúrája (STAR T99, T100, T101) 1. pozíció Budapesti agglomeráció 0 Vidéki agglomeráció 1 Agglomerálódó térség 2 Nagyvárosi településegyüttes 3 Településegyüttesbe nem tartozó települések pozíció A konkrét agglomerációt (agglomerálódó térséget stb.) azonosító két pozíció Budapest 000 Budapesti agglomeráció Északi szektor 001 Keleti szektor 002 Délkeleti szektor 003 Déli szektor 004 Nyugati szektor 005 Északnyugati szektor 006 Gyõri agglomeráció 101 Miskolci agglomeráció 102 Pécsi agglomeráció 103 Balatoni agglomerálódó térség 201 Egri agglomerálódó térség 202 Szombathelyi agglomerálódó térség 203 Zalaegerszegi agglomerálódó térség 204 Békéscsabai nagyvárosi településegyüttes 301 Debreceni nagyvárosi településegyüttes 302 Kaposvári nagyvárosi településegyüttes 303 Kecskeméti nagyvárosi településegyüttes 304 Nyíregyházi nagyvárosi településegyüttes 305

16 31580 MAGYAR KÖZLÖNY évi 125. szám Salgótarjáni nagyvárosi településegyüttes 306 Soproni nagyvárosi településegyüttes 307 Szegedi nagyvárosi településegyüttes 308 Szekszárdi nagyvárosi településegyüttes 309 Székesfehérvári nagyvárosi településegyüttes 310 Szolnoki nagyvárosi településegyüttes 311 Tatabányai nagyvárosi településegyüttes 312 Veszprémi nagyvárosi településegyüttes 313 Településegyüttesbe nem tartozó település pozíció Központ 1 Társközpont 2 Egyéb település 3 Településegyüttesbe nem tartozó település A körjegyzõség jának (1.2.8.) nómenklatúrája A körjegyzõség (STAR T40) Település, ahol jegyzõ mûködik és nem körjegyzõségi székhely 1 A körjegyzõség székhelye 2 A körjegyzõségbe tartozó település 3 Nem település (kerület, fiktív területi egység) A körjegyzõség székhelyének (a jegyzõ, ill. a körjegyzõ szolgálati helyének) településazonosítója (STAR T41) Település, ahol T40=1, 2 saját településazonosító Település, ahol T40=3 a körjegyzõség székhelyének településazonosítója Nem település (kerület, fiktív területi egység) A mezõgazdasági jának (1.2.9.) nómenklatúrája (STAR T33) Megnevezés Makro- Mezo- Mikrokörzet ÉSZAKI KÖZÉPHEGYSÉG 1 BÖRZSÖNY CSERHÁT VIDÉKE 11 Ipoly völgye 111 Cserhát vidéke 112 Börzsöny vidéke 113 MÁTRA BÜKK ÉSZAKI TÉRSÉG 12 Észak-Borsod 121 Mátra Bükk északi vidéke 123 MÁTRA BÜKK ELÕTERE 13 Közép-hevesi térség 131 Mátraalja 133 Mezõség 134 MÁTRA BÜKK DÉLI LEJTÕJE 14 Mátra Bükk déli lejtõje 142 Bükkalja 143

17 MAGYAR KÖZLÖNY évi 125. szám Makro- Mezo- Mikrokörzet Megnevezés SAJÓ ÉS HERNÁD VÖLGYE 15 Sajó és Hernád völgye 152 HEGYKÖZ 16 Hegyköz 166 NYÍRSÉG 2 FELSÕ-TISZA-VIDÉK 21 Tiszavasvári vidéke 211 Rétköz 212 Szatmár-beregi síkság 213 Bodrogköz 217 Taktaköz 218 NYÍRSÉG 22 Nyírség-Erdõspuszták 223 Észak-Nyírség 224 Dél-Nyírség 225 TISZA ÉS KÖRÖS MENTE 3 KÖZÉP-TISZA-VIDÉK 31 Tiszamellék 311 Nagykunság 312 Tiszazug 313 Hevesi-Tisza-vidék 314 Tisza mente 315 HAJDÚSÁG 32 Hajdúság 322 BERETTYÓ KÖRÖSÖK VIDÉKE 33 Szeghalomi körzet 331 Szarvasi körzet 332 Békés Gyula Sarkadi körzet 333 Bihar-Sárrét 334 BÉKÉS CSANÁDI LÖSZHÁT 34 Maros Körös köze 343 Békési síkság 344 ALSÓ-TISZA VÖLGYE 35 Alsó-Tisza völgye 352 DUNAI ALFÖLD 4 MEZÕFÖLD 41 Mezõföld II. 411 Mezõföld I. 412 Mezõföld III. 415 SÁRVÍZ KÖRNYÉKE 42 Sárvíz környéke 423 DRÁVA MENTE 43 Drávavölgy a Pécsi medencével 433 Ormánság 434

18 31582 MAGYAR KÖZLÖNY évi 125. szám Makro- Mezo- Mikrokörzet Megnevezés Dráva melléke és Csurgó környéke 437 BARANYAI LÖSZSZIGET 44 Baranyai löszsziget 445 DUNA MENTI SÍKSÁG 45 Dunamellék 451 Dunavölgy 452 Sárköz-Duna menti síkság 453 DUNA TISZA-KÖZI HÁTSÁG 46 Csongrádi homokhát 461 Bács-Kiskun megyei homokhátság 462 Pest megyei homokhátság 464 JÁSZSÁG 47 Jászság Jász-Nagykun-Szolnok megyei része 471 Jászság Pest megyei része 475 BÁCSKA 48 Bácska 483 KISALFÖLD 5 KISALFÖLD 51 Komáromi síkság 511 Szigetköz mosoni hátság 512 Hanság Fertõvidék 513 Rábaköz 514 FOLYÓK VÖLGYE I. 52 Folyók völgye I. 524 Folyók völgye II. 533 MARCAL-MEDENCE 53 Marcal-medence 531 Cser 532 DUNÁNTÚLI KÖZÉPHEGYSÉG 6 BAKONY VÉRTES HEGYVIDÉK 61 Vértes hegyvidék 611 Bakony hegyvidék 612 Bársonyosi dombvidék 613 Sukorói dombvidék 615 DUNAZUG-HEGYVIDÉK 62 Pilis budai hegyvidék 621 Gerecse Pilis hegyvidék 622 BALATON-FELVIDÉK 63 Balaton-felvidék 633 Keszthelyi-hegység és környéke 634 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI DOMBSÁG 7 ALPOKALJA 71

19 MAGYAR KÖZLÖNY évi 125. szám Makro- Mezo- Mikrokörzet Megnevezés Soproni-hegyvidék Cseri táj 711 Határ mente 716 GÖCSEJ HETÉS ÕRSÉG 72 Göcsej Hetés 721 Õrség 725 VASI ZALAI DOMBSÁG 73 Hegyhát 731 Észak-zalai dombság 732 DÉL-ZALAI DOMBSÁG 74 Dél-zalai dombság 743 DUNÁNTÚLI-DOMBSÁG 8 MARCALI-HÁT és KÖRNYÉKE 81 Marcali-hát és környéke 812 SOMOGY TOLNAI DOMBVIDÉK 82 Tabi dombvidék 821 Tolnai dombvidék 822 SOMOGYI HOMOKVIDÉK 83 Somogyi homokvidék 834 KAPOS VÖLGYE 84 Kapos völgye 846 MECSEK VIDÉKE 9 MECSEK ZSELIC HEGYHÁT 91 Mecsek Zselic hegyhát 911 Baranyai geresdi dombság 912 Zselicség 913 Völgység hegyhát 914 Nem település (fiktív területi egység) A szõlõtermõtáj jának ( ) nómenklatúrája (STAR T167) Alföldi szõlõtermõ táj 1 Észak-Dunántúli szõlõtermõ táj 2 Dél-Dunántúli szõlõtermõ táj 3 Észak-Magyarországi szõlõtermõ táj 4 Nem település (fiktív területi egység) A borvidék jának ( ) nómenklatúrája (STAR T168) Csongrádi borvidék 01 Hajós-Bajai borvidék 02 Kunsági borvidék 03 Ászár-Neszmélyi borvidék 04 Badacsonyi borvidék 05 Balatonfüred-Csopaki borvidék 06 Balaton-felvidéki borvidék 07 Etyek-Budai borvidék 08 Móri borvidék 09

20 31584 MAGYAR KÖZLÖNY évi 125. szám Pannonhalmi borvidék 10 Nagy-Somlói borvidék 11 Soproni borvidék 12 Balatonboglári borvidék 13 Pécsi borvidék 14 Szekszárdi borvidék 15 Villányi borvidék 16 Bükki borvidék 17 Egri borvidék 18 Mátrai borvidék 19 Tokaji borvidék 20 Zalai borvidék 21 Tolnai borvidék 22 A település nem tartozik borvidékbe A vállalkozási jának ( ) nómenklatúrája (STAR T52) Kunmadaras és Térsége Vállalkozási Övezet 09 Zalai Regionális Lenti központú Vállalkozási Övezet 10 Békés Megyei Vállalkozási Övezet 11 A település nem tartozik vállalkozási be Az idegenforgalmi régió jának ( ) nómenklatúrája (STAR T102) Budapest Közép-dunavidéki régió 01 Észak-magyarországi régió 02 Észak-alföldi régió 03 Tisza-tavi régió 04 Dél-alföldi régió 05 Közép-dunántúli régió 06 Balatoni régió 07 Dél-dunántúli régió 08 Nyugat-dunántúli régió 09 Nem település (fiktív területi egység) Az üdülõkörzet jának ( ) nómenklatúrája (STAR T103) Budapest kiemelt üdülõkörzet 01 Balaton kiemelt üdülõkörzetbe tartozó partközeli települések 02 Balaton kiemelt üdülõkörzetbe tartozó további települések 03 Dunakanyar kiemelt üdülõkörzet 04 Mátra Bükk kiemelt üdülõkörzet 05 Mecsek és Villány kiemelt üdülõkörzet 06 Sopron Kõszeghegyalja kiemelt üdülõkörzet 07 Tisza-tó kiemelt üdülõkörzet 08 Velencei-tó Vértes kiemelt üdülõkörzet 09 Egyéb, üdülõkörzetbe nem tartozó települések 99

21 MAGYAR KÖZLÖNY évi 125. szám A világörökségi jának ( ) nómenklatúrája (STAR T104) Budapest Duna-parti látképe, a Budai Várnegyed, az Andrássy út és történelmi környezete 01 Hollókõ 02 Aggteleki-karszt és Szlovák karszt barlangjai 03 Ezeréves Pannonhalmi Bencés Fõapátság és természeti környezete 04 Hortobágyi Park a Puszta 05 Pécsi ókeresztény sírkamrák 06 Fertõ/Neusiedlersee kultúrtáj 07 Tokaji történelmi borvidék kultúrtáj 08 Nem világörökségi A nemzeti park jának ( ) nómenklatúrája (STAR T105) Aggteleki Park 01 Balaton-felvidéki Park 02 Bükki Park 03 Duna Dráva Park 04 Duna Ipoly Park 05 Fertõ Hanság Park 06 Hortobágyi Park 07 Kiskunsági Park 08 Körös Maros Park 09 Õrségi Park 10 Nem tartozik nemzeti parkhoz A gyógyturizmus jának ( ) nómenklatúrája (STAR T108) Minõsített gyógyhely 1000 Minõsített gyógyhely gyógyvízzel 1010 Minõsített gyógyhely gyógyiszappal 1020 Minõsített gyógyhely gyógyfürdõvel 1030 Minõsített gyógyhely gyógybarlanggal, gyógyfürdõvel 1070 Minõsített gyógyhely gyógyvízzel, gyógybarlanggal 1080 Minõsített gyógyhely gyógyvízzel, gyógyfürdõvel 1090 Minõsített gyógyhely gyógyvízzel, gyógyiszappal, gyógyfürdõvel 1120 Minõsített gyógyhely gyógyvízzel, gyógyfürdõvel, gyógyszállóval 1130 Település gyógyvízzel 2010 Település gyógyiszappal 2020 Település gyógyfürdõvel 2030 Település gyógybarlanggal 2040 Település gyógyszállóval 2050 Település gyógygázfürdõvel 2060 Település gyógyvízzel, gyógybarlanggal 2080 Település gyógyvízzel, gyógyfürdõvel 2090 Település gyógyvízzel, gyógyszállóval 2100 Település gyógyvízzel, gyógyiszappal 2110 Település gyógyvízzel, gyógyiszappal, gyógyfürdõvel 2120 Település gyógyvízzel, gyógyfürdõvel, gyógyszállóval 2130 Település gyógyvízzel, gyógyhellyel, gyógyfürdõvel, gyógyszállóval, gyógyiszappal 2140 Település gyógyvízzel, gyógyfürdõvel, gyógyszállóval, gyógyvízzel, gyógybarlanggal, gyógyiszappal 2150 Nincs gyógyturizmus A NUTS-rendszer ( ) nómenklatúrája (STAR T158) 1 2. pozíció: országazonosító HU 3. pozíció: 1. szint statisztikai 4. pozíció: 2. szint tervezési-statisztikai régiók statisztikai n belül

Működési terület Hivatásos tűzoltóság Katasztrófavédelmi őrs Sárbogárd HTP Aba-Belsőbáránd Székesfehérvár HTP

Működési terület Hivatásos tűzoltóság Katasztrófavédelmi őrs Sárbogárd HTP Aba-Belsőbáránd Székesfehérvár HTP Aba Sárbogárd HTP Aba-Belsőbáránd Abádszalók Tiszafüred HTP Abaliget Abasár Gyöngyös HTP Abaújalpár Abaújkér Abaújlak Abaújszántó Szerencs HTP Abaújszolnok Abaújvár Gönc KŐ Abda Győr HTP Abod Szendrő HTP

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 202. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. december 31., péntek. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 202. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. december 31., péntek. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 202. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. december 31., péntek Tartalomjegyzék 2010. évi CLXXXIV. törvény A bíróságok elnevezésérõl, székhelyérõl és illetékességi területének

Részletesebben

T/2911. számú. törvényjavaslat. a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény módosításáról

T/2911. számú. törvényjavaslat. a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/2911. számú törvényjavaslat a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény módosításáról Előadó: Dr. Lamperth Mónika önkormányzati

Részletesebben

A belügyminiszter 71/2012. (XII. 14.) BM rendelete a járások kialakításával összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról

A belügyminiszter 71/2012. (XII. 14.) BM rendelete a járások kialakításával összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 169. szám 27989 Ügyeleti feladatokat ellátó munkatárs ruházata Felszerelési eszközök megnevezés Mennyiség/ Mennyiségi egység 1. Félcipõ (fekete) 1 db 2. Gyakorló nadrág nyári 2

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 107. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 13., hétfõ. Tartalomjegyzék. A járási (fõvárosi kerületi) hivatalokról 18287

MAGYAR KÖZLÖNY. 107. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 13., hétfõ. Tartalomjegyzék. A járási (fõvárosi kerületi) hivatalokról 18287 MAGYAR KÖZLÖNY 107. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 13., hétfõ Tartalomjegyzék 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 219/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 220/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 4894 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 53. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei A Miniszterelnökséget vezető miniszter 21/2015. (IV. 17.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból

Részletesebben

9/2008. (I. 24.) FVM rendelet

9/2008. (I. 24.) FVM rendelet 9/2008. (I. 24.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében a kistérségi közlekedési szolgáltatások

Részletesebben

A 9/2008. (I. 24.) FVM

A 9/2008. (I. 24.) FVM 1. számú melléklet a 9/2008. (I. 24.) FVM rendelethez A 9/2008. (I. 24.) FVM rendelet alapján a kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztésére igénybe vehető támogatások esetén a fejlesztéssel érintett

Részletesebben

362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet. az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről

362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet. az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről 362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről A Kormány az Alkotmány 35. -ának (2) bekezdésében megállapított

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 56. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 56. szám MAGYAR KÖZLÖNY 56. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. április 23., csütörtök Tartalomjegyzék 103/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet Az állami vezetők és az államigazgatási szervek köztisztviselői számára

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 53. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 53. szám MAGYAR KÖZLÖNY 53. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. április 17., péntek Tartalomjegyzék 2015. évi XXXIX. törvény A Quaestor károsultak kárrendezését biztosító követeléskezelő alap létrehozásáról

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 77. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 77. szám MAGYAR KÖZLÖNY 77. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 4., csütörtök Tartalomjegyzék 2015. évi LIX. törvény Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményéhez fűzött Kiotói Jegyzőkönyv 2012. december

Részletesebben

Előterjesztés. a Kormány részére. a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról. Budapest, 2012. július 23.

Előterjesztés. a Kormány részére. a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról. Budapest, 2012. július 23. Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTER XXII-3/712/ (2012) A 2011. évi CXII. törvény 27.. (5) bek. rendelkezései

Részletesebben

TERVEZET A MINISZTER ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete

TERVEZET A MINISZTER ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól

Részletesebben

A Groupama Garancia Biztosító Zrt. 2014. 01. 01-jétől érvényes gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifája

A Groupama Garancia Biztosító Zrt. 2014. 01. 01-jétől érvényes gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifája Zöld út a garantált biztonsághoz A Groupama Garancia Biztosító Zrt. 2014. 01. 01-jétől érvényes gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifája Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a fennálló kötelező

Részletesebben

Bejelentés alapján működő helyi lineáris audiovizuális médiaszolgáltatások 2015. július 3-i állapot. Médiaszolgáltatás állandó megnevezése

Bejelentés alapján működő helyi lineáris audiovizuális médiaszolgáltatások 2015. július 3-i állapot. Médiaszolgáltatás állandó megnevezése állandó Sárvíz-Multimédia Bt. 8127 Aba Rákóczi u. 4/b. Sárvíz Térségi Aba, Csősz, Kálóz, Sárkeresztúr, Sárszentágota, Soponya, Tác Tisza-tó Strand Nonprofit Kft. 5241 Abádszalók Mikszáth Kálmán u. 3. Szalóki

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 42. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 42. szám MAGYAR KÖZLÖNY 42. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. március 30., hétfő Tartalomjegyzék 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi)

Részletesebben

Societatea Comerciala de Asigurare- Reasigurare Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe

Societatea Comerciala de Asigurare- Reasigurare Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe Societatea Comerciala de Asigurare- Reasigurare Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 2013. március 12-étől érvényes díjtarifája Kérjük a tarifálás során

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 117. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 117. szám MAGYAR KÖZLÖNY 117. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. július 9., kedd Tartalomjegyzék 2013. évi CXXX. törvény Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény módosításáról

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Szolgáltatási terület 1. Az internetprotokollon nyújtott televízió szolgáltatás (IPTV) területe... 2 2. A kábeltelevízió szolgáltatás területe... 4 3. A műholdas televízió szolgáltatás területe... 10 1/10

Részletesebben

Ir.szám Település Utca Házszám Üzletlánc Üzlet neve

Ir.szám Település Utca Házszám Üzletlánc Üzlet neve Ir.szám Település Utca Házszám Üzletlánc Üzlet neve 8127 Aba Rákóczi u. 13. COOP Balogh Center 8127 Aba Dózsa Gy. u. 36/a COOP 306/K 8127 Aba Rákóczi u. 4/c COOP 301/K 7127 Aba Petőfi u. 93 COOP ABC 8127

Részletesebben

Magyar Ökumenikus Segélyszervezet adománygyűjtő perselyei a Magyar Posta hálózatában

Magyar Ökumenikus Segélyszervezet adománygyűjtő perselyei a Magyar Posta hálózatában Megye Posta neve Posta címe Bács-Kiskun Ágasegyháza posta 6076 Ágasegyháza Kossuth utca 11. Bács-Kiskun Akasztó posta 6221 Akasztó Fő utca 47. Bács-Kiskun Bácsalmás posta 6430 Bácsalmás Hősök tere 11.

Részletesebben

A TERÜLETFEJLESZTÉSI TÉREGYSÉGEK VÁLTOZÁSAI

A TERÜLETFEJLESZTÉSI TÉREGYSÉGEK VÁLTOZÁSAI DR. SZIGETI ERNŐ: A TERÜLETFEJLESZTÉSI TÉREGYSÉGEK VÁLTOZÁSAI A területfejlesztés és területrendezés során alkalmazott tér- és településstruktúrák (kedvezményezett területek és települések, kiemelt térségek,

Részletesebben

Ellátott települések teljes listája

Ellátott települések teljes listája Ellátott települések teljes listája Észak-Dunántúlon Dél-Alföldön Északi Gázüzem Déli Gázüzem Keleti Gázüzem Abda Ágasegyháza Algyő Ács Akasztó Almáskamarás Acsád Apostag Ambrózfalva Acsalag Ásotthalom

Részletesebben

Baranya BICSÉRD LŐRINC-MED Nonprofit Kft. 7940 Szentlőrinc Templom tér 8. 73-570310 Baranya BODA LŐRINC-MED Nonprofit Kft. 7940 Szentlőrinc Templom tér 8. 73-570310 Baranya BÜKKÖSD LŐRINC-MED Nonprofit

Részletesebben

311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet. a kedvezményezett térségek besorolásáról

311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet. a kedvezményezett térségek besorolásáról /00. (XI..) Korm. rendelet a kedvezményezett térségek besorolásáról A Kormány a területfejlesztésrõl és a területrendezésrõl szóló. évi XXI. törvény. () bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

A TIGÁZ Rt. közüzemi szolgáltatási működési engedélyes szolgáltatási területe, az ellátott települések, településrészek, területek

A TIGÁZ Rt. közüzemi szolgáltatási működési engedélyes szolgáltatási területe, az ellátott települések, településrészek, területek ABONY Abony AE 233/1/1995 1979 TIGÁZ Rt. ABONY Jászkarajenő VI. 1996 TIGÁZ Rt. ABONY Kőröstetétlen VI. 1996 TIGÁZ Rt. ABONY Szászberek AE 233/1/1995 1993 TIGÁZ Rt. ABONY Törtel VIII. 1996 TIGÁZ Rt. ABONY

Részletesebben

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 73. szám 51017. Kormányrendeletek

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 73. szám 51017. Kormányrendeletek M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 73. szám 51017 III. Kormányrendeletek A Kormány 132/2013. (V. 9.) Korm. rendelete az integrált kormányzati ügyfélszolgálatok (kormányablakok) létrehozását és az azokhoz

Részletesebben

T/11211. számú. törvényjavaslat

T/11211. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/11211. számú törvényjavaslat egyes állami ingatlanok ingyenes tulajdonba adásáról, valamint a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek

Részletesebben

Abai Polgármesteri Hivatal 8127 Aba, Rákóczi u. 12. tel.: 06-22-430-002

Abai Polgármesteri Hivatal 8127 Aba, Rákóczi u. 12. tel.: 06-22-430-002 Abai Polgármesteri Hivatal 8127 Aba, Rákóczi u. 12. tel.: 06-22-430-002 Abaligeti Polgármesteri Hivatal 7678 Abaliget, Kossuth L. u. 87. tel.: 06-72-378-504 Abasári Polgármesteri Hivatal 3261 Abasár, Fő

Részletesebben