Terroir építészet. Bazaltbor-Laposa Pincészet, feldolgozó épület és Borhotel Badacsony

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Terroir építészet. Bazaltbor-Laposa Pincészet, feldolgozó épület és Borhotel Badacsony"

Átírás

1 Szöveg: Bojár Iván András Építész: Kis Péter Építészmûterme Kft. Fotó: Bujnovszky Tamás Terroir építészet Bazaltbor-Laposa Pincészet, feldolgozó épület és Borhotel Badacsony Ha e g y b o r és a z a z t elõállító b o r á s z at is u g ya n a b b ó l, e z ú t ta l n e m p u s z tá n a k é t ezredévnyi s z õ l õ m û v e l é s s e l f o g l a l k o z ó k u lt ú r tá j történetiségébõl, d e g e o l ó g i a i l a g m e g h atá r o z o t t terroirjából építi fel identitását, a k k o r tá n n e m meglepõ a z a k ö lt õ i-sz o b r á s z i megközelítés, a m e ly a b a d a c s o n y i Ba z a lt b o r érlelõ üzemét és pincéjét, a z a z Kis Péter építész mûvét jellemzi. Mindenki a Herzog & de Meuron köpönyegébõl bújt elõ. Minden modern borászat gondolata valahonnan a svájci tervezõpáros Napa Valley-ben majd húsz éve megalkotott borászatára megy vissza. Az is, amelyik anyaghasználatban emlékeztet rá, és az is, amely messze tévedt gondolatban az eredetitõl. Herzog és de Meuron ott és akkor olyan hangütést adott, amely visszacseng az egészen más felfogású késõbb született borászatok építészeti gondolataiban is. Van ugyanis néhány meghatározó kerettémája a mai építészetnek, amelyben, ha feladathoz jut egy tervezõ, nem kerülheti el, hogy a koncepcióalkotás során úgy tegyen, mintha nem ismerné a hasonló témában született kortárs munkákat, s az elõl sem bújhat el, hogy számolnia kelljen vele: ötletei mások által tervezett késõbbi épületekben köszönnek majd vissza. Hagyományosan ilyen a templomépítészet. A XX. század második felében ilyenné vált a múzeumok építészete. Jó másfél évtizede pedig ilyen lett a borászatoké. Mindhárom kerettéma kötött rituális vagy funkcionális programot, ugyanakkor spirituális tartalmat hordoz. Ezért is mutatja meg magát e témák valamelyikében minden olyan tervezõ, aki egy jól mûködõ épület elgondolásán túl magáról az építészetrõl is közölni kíván valamit. A borászatok esetében rend- 111

2 Lenn a borászat, fenn a hegy oldalán a borhotel épületegyüttese nem csak optikai kapcsolat. A pincészet komplex élménysort, a bor és a hely megismertetését tûzte ki célul Ugyanez az ötlet kevésbé szikár, szobrászi módon pontos megformálás nélkül irodalmias locsogás is lehetett volna. szerint valamiféle panteisztikus szellemrõl szólnak, amely szerencsés esetben a helyrõl, az ember és a föld viszonyáról tud valami újat és érvényeset mondani. A magyar bor közel két évtizede tartó önmagára találása máris néhány ikonikus borászat megszületéséhez járult hozzá. A bõ kéttucatnyi építészetileg értékelhetõ új példa ugyanakkor két részre tagozódik. Jelentõs részük nem tud felülemelkedni egy ellentmondáson: építészeti idézetek, tradicionális formálásmódok alkalmazásával az ez idõ alatt technológiailag meghaladott nemespenész-porlepel-viaszpecsét romantikájú borkészítés világát idézi meg, s nemigen talál adekvát formát a klinikai tisztaságot követelõ modern borkészítés világához. Holott ez a nehezebb feladat. Az új technológiák okán sokkal jobb borok születnek, mint hajdanán. Minõségük is pontosabban kalibrálható. Néha talán ez a kiszámítható és biztonságos reduktív eljárás pontos, de semmitmondó borokat eredményez. Ám épp ennek a technológiának köszönhetõ, hogy egyes borászok a személyes és poétikus borkészítésnek olyan széles eszközkészletét birtokolhatják, amilyenrõl korábban álmodniuk sem lehetett. A borász vagy a borászat karakterén túl pedig a hely karaktere, a terroir is soha nem ismert intenzitással képes megjelenni. Ez a meghatározó komponens minden bor esetében kiemelkedõ jelentõségû, a Balaton-felvidék tanúhegyeirõl lejövõ borok esetében pedig jószerivel minden mást felülíró jellemvonás. A földtörténetileg egy idõben keletkezett Somlóhegy, Csobánc, Szent György-hegy és a Badacsony vulkánjainak intenzív minerális ízvilága különösen karakteres borok megszületéséhez járul hozzá. E hegyek pincészetei között is az éppen most léptéket és management módszereket váltó badacsonyi Laposa pincészet kiemelten hangsúlyozza az itteni bor vulkáni, bazaltos eredetét. A magyar pincékbõl kijövõ borok legtöbbjét, ami a címkék tipográfiáját vagy a borászat megjelenését illeti, rendszerint maradinak minõsítik a külföldrõl érkezõk. Nem jótékony ódonságot, hanem posztszocialista áporodottságot látnak rajtuk, s ez bizony teljesen függetlenül a bor színvonalától a nemzetközi pozícionálásában komoly hát

3 Mint a megfolyt, majd megmerevedett láva, úgy ül a tájban a borfeldolgozó A téglaboltozat csupán bõr a pince falán Tisztaság, fegyelem, beesõ természetes fény a pincében A borhotel megformálása a környék jellegzetes hegyoldali pincéinek redukált idézete 2/5 5/5 Papp Dániel színmûvész: Bár a matematika, mondják, a természettudományok anyja, valahogy mégsem él meg a természetben egy ügyes, mértanilag pontos, de a matematika filozófiai magasságait meg sem közelítõ építmény. Az épület sikító fehérsége az esélyt sem adja meg számomra, hogy felfedezzem, és így magaménak érezzem. Tekintetemet dróton rángatva várja el tõlem, hogy istenítsem a tervezõt. Hát nem teszem. Azért sem. Benedek Zsanett építész: Tetszik az épületegyüttes egyszerû tömege, a gyerekrajzokat idézô forma és a finom homlokzati textúra ellenpontja. Ugyanakkor zavar a burkolat hangsúlyosan megjelenô táblaosztása, mert ez elvonja a figyelmet a monolit tömegrôl és kirajzolódó növénymintákról. Muzsai István építész: Az épület tömegkezelése alázatos és hagyománytisztelõ. Pont olyan az oromfalas tömege, mint egy fehérre vakolt nyeregtetõs ódon présháznak vagy kúriának. Hallatlan építészeti finomsága közelrõl érvényesül igazán, ahogyan felfedezzük a szõlõkacsok lenyomatát a fehér betonban, melyek a rácsos árnyékolós részeken pozitív formaként folytatódnak. Egy bátor épület törvényszerûen mindig hisztériát vált ki. Kicsi, sérült ország vagyunk, aki õszintén alkot és újat csinál vagy beperelik vagy kirúgják a kamarából. Kitartás Péter! Ha a borászat sok érzelmes és irracionális elemet hordoz, úgy a borhotel funkcionalista észelvûsége indokolatlan túlzás. rányt okoz. Ezt a versenyhátrányt igyekszik most egyetlen nagylevegõvel megalapozott programmal ledolgozni a Laposa pincészet, amely két éve már logót, grafikai arculatot váltott, most pedig építészetileg komplex fejlesztést végez Badacsonyban. E fejlesztés részben a bor elõállításának technológiai kereteit helyezi új alapokra, részben pedig a bor, a hely mint élmény átélhetõségét garantáló összetett eseménysor állomásait alakítja ki a Badacsony tóra nézõ déli oldalán. Lent a római úthoz közel jött létre a borérlelõ üzem és a látványpince. A szentély, ahol a bor a maga jelentésgazdag szakralitásában tárulhat a vendégek elé. Föntebb, a hegy reprezentatív pontján a borhotel és a hozzá tartozó panoráma terasz, melyet ott is egy pince szolgál ki. Valamint, s ez lesz majd a fejlesztés harmadik, befejezõ állomása: a Badacsony legszebb pontján álló Ranolder-villa teljes felújítása, mely a Laposaféle bazaltbor számára a birtokközpontot alkotja majd. E fejlesztés elsõ ütemében Kis Péter a Balaton-felvidék iránt helyi kötõdése, életforma-választása okán is elkötelezett építész jutott fõszerephez. Kis tehát jól ismeri a tájat. Évek hosszú során át tanulmányozta mélyen és akkurátus alapossággal pincéi kínálatát. Viszonyra lépett népi építészetével, agrár hagyományaival, lovaival, lányaival. Ha õ nem, akkor ki más is lehetne avatottabb XXI. századi tolmácsolója annak a kultúrának, amely itt tenyészik az idõk kezdete óta. Két vadonatúj épülete, bár egyetlen program állomásaiként keletkeztek, két eltérõ közelítésmód mentén nyert formát. A lenti borászat a hegy kialakulásának geológiai históriájába vezet vissza, ahhoz a pillanathoz, amikor a még vulkánként aktív Badacsony torkán egykoron kiömlõ izzó kõfolyam a tájat ellepõ Pannon-tenger hideg vizébe fordult. A magma lelassult, zsugorodott, szabályos sokszögû formát vett. Efféle természetes és szabályos képzõdmények föllelhetõk a világ néhány kitüntetett pontján, de fõleg itt, a Badacsony, s még inkább a szomszédos Szent György-hegy pompás bazaltoszlopai, kõzsákjai közt. Ahol ma a Badacsony csúcsán Ranolder püspök keresztje áll, Kis képzeletében onnan indult, csúszott, folyt le méltóságos lassúsággal a láva, amely a hegy bazaltját adja. Azt a követ, amelynek ásványai a hegy borának jellemzõ ízvilágát adják. Borászata ezt a megmerevedett mozdulatot, ezt az egymásra torlódó, tektonikailag tiszta formaképzõdést idézi fel. Kis Péter veszélyes mezsgyén haladt. Kevésbé szikár ugyanez az ötlet, szobrászi módon pontos megformálás nélkül irodalmias locsogás is lehetett volna. S mialatt a gravitációs elvre épített gyártási folyamatot befoglaló épület hosszanti tömegei a lávafolyamot idézik, homlokzatai a jellegzetes Balaton-felvidéki hegyoldalakra szórt pincék fehér oromfalait jelenítik meg. Kis merészen nyúlt a témához: nem a környék építészetének jellegzetes, szárazon rakott kõ-vakolt és meszelt fehér fanádtetõ anyaghármasát alkalmazta, hanem olyan finoman kezelt betont, amely alkalmas

4 pm82 pm É pm 80 acélszerkezetû, fa burkolatú lépcsõ: (10+12) x 30/15 = Lenyûgözõ látvány a Badacsony oldaláról A beltér legnagyobb értéke a kültér volt az épületegyüttes felületének relief finomságú megdolgozására. A Bazaltborászat házait ma szõlõindák sûrû rajzolata szövi be, s a motívum átfordul a sarkokon, töretlenül vált anyagot és kapaszkodik végig az épület belsejébe természetes fényt juttató üvegfelületekre is. Bent aztán ez a fény a funkcionalitást mindvégig szem elõtt tartó, s ezért meglehetõsen rafinált téreltolások jótékony hatására bezuhog a térbe, majd még lejjebb, a legalsó szintekig jutva, a hegy mélyébe szivárog. Bent egyetlen mesterségesen zárt tér maradt csupán, a borászat szentélye, a látványpince. Itt Kis megint csak leleményes megoldást alkalmaz: téglaboltozatot von a tér köré, ám elsõsorban grafikailag mûködõ, s az égetett föld melegségét idecsempészõ boltozatot, amely azonnal leleplezi magát: az egymásra halmozott téglák nem tartanak semmit. A vasbetonból zsaluzott alagútformára pusztán mint tapéta tapad rá belülrõl a téglahéj. Nem azt a kort éljük már figyelmeztet az épületen keresztül Kis más igazságai vannak most a bornak. De a hangulat, a kézmûvesség most is érvényes erényeit ezek a virtuóz módon rakott elliptikus téglasorok tartják életben itt. A Borhotel esetében Kis Péter másik megoldást választott. Önmagán, ismeretein, élményein átszûrve a hegyoldal gazdag hagyományú épülettípusait idézi meg. Erõs redukcióval. Talán túl erõssel is. Ahogy a borászat esetében az ihletettség, a szabad artisztikus formálás megkérdõjelezhetetlen érték, úgy a helyi népi építészet szeretnivaló arányait, sokszor bumfordi részletgazdagságát mind-mind elvetõ ház puritánsága számomra túlzó. A borászat nyers ornamentikájú indadíszei még megidézik, képviselik e táj, az itteni kultúra díszítõkedvét. S a mindezt elvetõ minimalizmus ezek helyébe nem állít megfellebbezhetetlen értékeket. Ha a borászat sok érzelmes és irracionális elemet hordoz, úgy a borhotel funkcionalista észelvûsége indokolatlan túlzás. Túl profán ahhoz képest, hogy itt istenek élnek a hegyben. Messzirõl nézve is úgy hat, mint egy hívõk közé vegyült ateista, aki éles tekintettel pillant körbe az áhítattól párás szemû tömegben. Vannak persze jó látószögek, amelyekbõl összenézve Ranolder keresztje, a borhotel áttört homlokfala és a borászat játékosan torlódó fehér pofái egy összefüggõ világot alkotnak, csakhogy e világot egy még nagyobb univerzum, Badacsony sötétzöld tömege fogja keretbe. Maga az épület alaprajzilag is józan, egyszerû. A közösségi tér lényegét a tó látványára kirobbanó hatalmas üvegfelületek adják, s a korrekt, a borászat szõlõinda-metaforáját belsõépítészeti díszítésként megjelenítõ szobák is egytõl egyig a vízre néznek. Aki Badacsonyt akarja megérteni, legjobb, ha a lenti szentélyben indít. Végigkóstolva a bazalt különféle természetû italait a borhotelhez közeli teraszra jut föl. Innen a víz olyan, mint Egry József festményein. S az itt eltöltött alkony után, ahogy a fel- fedezõ program éjszakába fordul, úgy érdemes felkeresni a borhotel kényelmes szobáit. A programnak aztán lesz még egy állomása. A reggel. Amit a nagy tavon keletrõl keresztülsütõ nap élménye tesz emelkedetté, s amelynek megélésére aligha találni pompásabb helyszínt ennél. Az elmúlt évtizedben itt a kontinensen Spanyolország és Ausztria néhány borászata hozott forradalmian új gondolatot, lenyûgözõ megoldást abban a szellemben, ahogyan hajdan a H & de M ragadta meg a modern bor építészetének témáját. Kis Péter badacsonyi munkája méltó folytatása e gondolatmenetnek. Tud róluk. Meghaladta õket. A maga és a táj képére szabta a feladatot. Borászatot eztán már nem lehet itthon elgondolni anélkül, hogy a majdani tervek valamiképp ne fogalmaznák meg viszonyukat Kis munkájához. Akár elutasítás, akár folytatás is lesz a majdani álláspont, ez a mû mostantól kikerülhetetlen. B-B METSZET Lásd még: Vadaskert a Margitszigeten OCTOGON 2003/1., Ajándékbolt az Állatkertben 2003/2., Interjú az építészekkel 2007/6., Szent György téri Honvéd Fõparancsnokság 2008/5-6., Önkormányzati lakóépület a Práter utcában 2008/2. Bazaltbor-Laposa Pincészet, Feldolgozó épület: Tervezõk: Kis Péter Építészmûterme Kft.: Kis Péter, Molnár Bea vezetõ tervezõk, Bun Zoltán, Erdélyi Róbert, Hõna Orsolya, Romvári Péter, Varga Anikó Tájépítészet: Bogner Stúdió: Bogner Zsuzsa Tervezés: 2008 Kivitelezés: május május Borhotel: Tervezõk: Kis Péter Építészmûterme Kft.: Kis Péter, Molnár Bea vezetõ tervezõk, Bun Zoltán, Erdélyi Róbert 4 plusz Kft.: Berzsák Zoltán vezetõ tervezõ és Konyha Katalin, Mravik Csaba Tervezés: 2008 Kivitelezés: március december Payer Imre költô: Ha borban van az igazság, borban van az öröm, borban vigasz, akkor úgy dukál, hogy a nedû ivásának, hiszen az megigazulás és megvigasztalódás is egyben, megadassék a módja. Hol máshol lenne erre megfelelôbb alkalom, mintegy borospincében vagy egy borhotelben?! Ezeken a helyeken már a falak is mintha magukba szívnák a sok boros ember örömét, és hálából mintegy ôk is a borban levô igazság, öröm és vigasz élvezetére buzdítanak. Kiss-Gál ZsuZsanna + építész = Borhotel, Borkóstoló, Borfeldolgozó, több épület, közös koncepció, egy iroda, heterogén eredmény = Az épület egyszer, puritán = A hangulat badacsonyi kilátás, présház, talán támfal = A belsô hol merev, hol boutique = A környezet bazalt és antracit = A Borfeldolgozóban akarok megszállni Mayer Béla producer, rendezô: Került már a Badacsonyra paplakot idézô barokk présház, múzeumarcú kúria mára fotótémává értek, közben elhordták a hegy oldalát utcakônek. A természetes flórát már a kelták szôlôre cserélték. Késôbb rómaiak fejték a hegyet, száz éve meg olasz hadifoglyok teraszosítottak, adva a maradék mikroklímának. A hegy egyébként százévenként húsz centit emelkedik, elôbb-utóbb úgyis lerázza a felesleget

5 Cégünk fennállásának hetedik évében átköltöztünk jelenlegi székhelyünkre, a Hungária Malomudvarban kialakított bemutatótermünkbe és irodánkba. A belső kialakításakor elsősorban az volt a szempont, hogy mi milyen környezetben érezzük jól magunkat, mert hiszünk abban, hogy ezt a pozitív töltetet közvetíthetjük vásárlóink, partnereink felé is. Ezáltal közös munkánk kiegyensúlyozottá válik. A VAL Műhelybe belépve nem egy zsúfolt fürdőszoba szalonban találja magát a látogató, hanem egy letisztult, ízléses, Loft Design Kávézóban, ahol a látvány rögtön magával ragadja a fürkésző szemeket. Elsősorban a szakma (tervezők, belsőépítészek, lakberendezők) érdeklődésére számítunk, őket becsábítva tapasztalatunk az, hogy értik és tudják: egy hozzáértő környezetben találják magukat, s hogy ezáltal a munka, az együttműködés gördülékenyebb lesz. Harmadik évünket itt töltve ez már tapasztalat, s visszatérő ügyfeleinkre büszkék vagyunk. Elhivatottságunk, hozzáértésünk, problémamegoldó képességünk már bizonyította magát. Aki velünk dolgozik, biztos lehet abban, hogy a végeredmény teljes megelégedéssel tölti majd el. Kollegáink, nemzetközi hátterünk, beszállítóink, alvállalkozóink hozzáállása és hozzáértése garantálja a minőséget, mely nem csak egy alkalomra szól. Elmondhatjuk magunkról, hogy aki egyszer nálunk vásárolt, utána visszatérő partnerré válik. Hétköznapjaink során nem csak az építőipar oldaláról közelítjük meg a kapcsolattartás fogalmát. Igyekszünk minél több aspektusból a figyelem középpontjába kerülni. Ezért aztán nem szokatlan, ha kötetlen zenés estre vagy a párkapcsolatokat feszegető beszélgetésre, design hétre, szakmai szimpóziumra vagy újszerű termékek bemutatójára, egyéb kulturális rendezvényre hívjuk az érdeklődőket. Tény: hozzánk bármikor érdemes betérni! Nordikal Tervező és Szolgáltató Kft. sapa: svéd alumínium nyílászárók, függönyfalak tervezése, gyártása, kivitelezése H-1113 Budapest, Bartók B. út 152. Telefon: Fax: Web: Bemutatóterem és iroda: 1095 Budapest, Soroksári út 48. Telefon: , Fax: Nyitva tartás: H-P 9-17 Szo-V: Zárva; Időpont egyeztetés céljából, keresse kollegáinkat. Budapest első Design kávézójában, a Malom Kávézóban ugyanis folyamatosan megújuló, időszaki kiállításokat rendezünk, korunk haladó alkotóinak munkáit bemutatva. A Hungária Malomudvar pezsgő életének köszönhetően ismert arcokkal is összefuthat nálunk, így pl. Michael Madsent (pl.: Kill Bill 1-2) is vendégeink között tisztelhettük. Ha tehát emlékezetessé szeretné tenni házának, lakásának befejező munkálatait, a burkolatválasztást: Ön jó helyen jár! Várjuk szeretettel és szakértelemmel!

6 A Spányi & Jakab Kft. Ügyfeleit komplex és teljes körű mérnöki szolgáltatásaival segíti beruházási céljaik sikeres elérésében es alapításától eltelt időszakban az ország egyik letapasztaltabb és legfelkészültebb, kifejezetten beruházások lebonyolítására és ellenőrzésére specializálódott cégévé vált, amely nemzetközi és hazai ügyfeleknek egyaránt kínálja szolgáltatásait. munkánk nem szembetűnő A reneszánsz luxusa! Kézzel vetett téglára kézzel festett egyedi történelmi majolikacsempék magas- és mélyépítmény szigetelés utólagos szigetelések Egy rég elfeledett, budai kézműves hagyomány feltámadása Cím: 1115 Budapest, Kelenföldi út 17/B. IV. em. 1. Telefon: Fax: Web: hozzáadott értéke a színfalak mögött rejlik Megrendelés esetén érdeklődni lehet: Spányi & Jakab Beruházásszervező és Lebonyolító Kft Budapest, Győri út 16. Telefon: , Fax:

600 KÉRDÉS ÉS FELELET

600 KÉRDÉS ÉS FELELET Presztízs 1.oldal Presztízs 2.oldal A KALLIGRÁF KÖNYVESBOLT AJÁNLJA Íme néhány példa a belvárosi Kalligráf könyvesbolt változatos kínálatából, amelybôl a hét bármely napján kedvére válogathat. 600 KÉRDÉS

Részletesebben

Székesfehérvár és Vidéke

Székesfehérvár és Vidéke II. évfolyam 12. szám 2013. május 30. Székesfehérvár és Vidéke Az újság a 130 éves múltú, azonos címmel megjelent napilap utódjaként a 2013-as Szent István Emlékév eseményeihez kapcsolódva jelenik meg.

Részletesebben

MINŐSÉGI BORTURIZMUS A PÉCSI BORVIDÉKEN

MINŐSÉGI BORTURIZMUS A PÉCSI BORVIDÉKEN MINŐSÉGI BORTURIZMUS A PÉCSI BORVIDÉKEN A KEDVES OLVASÓ! A Pécs-Mecseki Borút kiadványát tartja a kezében. A prospektusunk célja borútunk minősített szolgáltatóinak a bemutatása és annak elérése, hogy

Részletesebben

ÚJ ÉV, ÚJ KEZDET, ÚJ LEHETŐSÉGEK! Új évet kezdünk: új reményekkel, új tervekkel, új kapcsolatokkal.

ÚJ ÉV, ÚJ KEZDET, ÚJ LEHETŐSÉGEK! Új évet kezdünk: új reményekkel, új tervekkel, új kapcsolatokkal. KÖSZÖNTŐ ÚJ ÉV, ÚJ KEZDET, ÚJ LEHETŐSÉGEK! Új évet kezdünk: új reményekkel, új tervekkel, új kapcsolatokkal. Erről egy történet jut az eszembe: két rab a börtönben azt a feladatot kapta, hogy fesse meg

Részletesebben

2 0 1 5 / 1 / j a n u á r / f e b r u á r w w w. t e r v l a p. h u. Ára: 890 Ft A FÉNY FOGLALATA HERMAN HERTZBERGER ÜZENETE

2 0 1 5 / 1 / j a n u á r / f e b r u á r w w w. t e r v l a p. h u. Ára: 890 Ft A FÉNY FOGLALATA HERMAN HERTZBERGER ÜZENETE A FÉNY FOGLALATA HERMAN HERTZBERGER ÜZENETE KÖNYVTÁR MINT KULTÚRPALOTA FÉNY A FÖLD ALATT EMLÉKEZET ÉS INVENCIÓ FÉNNYEL ÁTTÖRT BETONHÉJ AZ IDÕKAPU ELÕTT ÉS MÖGÖTT A HIT ÉS A KÖZÖSSÉG EREJE INTROVERTÁLT

Részletesebben

MÉK NAKVI közös projektek bemutatása Nógrádtól a Balatonig. NAKVI hírek: Terv és pályázat Terv a sikerhez

MÉK NAKVI közös projektek bemutatása Nógrádtól a Balatonig. NAKVI hírek: Terv és pályázat Terv a sikerhez 2014. október építész közlöny műhely magyar építész kamara 236 Fókuszban a vidékfejlesztés Somló, Celli présház Fotó: Dékány Tibor MÉK NAKVI közös projektek bemutatása Nógrádtól a Balatonig NAKVI hírek:

Részletesebben

Bútorajánló Magazin. www. Bútorajánló a köbön, lakberendezés a neten! virágtrendek. ü l ű b ú t o r t r e n d e k. mini zen kert. www.trendlakas.

Bútorajánló Magazin. www. Bútorajánló a köbön, lakberendezés a neten! virágtrendek. ü l ű b ú t o r t r e n d e k. mini zen kert. www.trendlakas. www. r e n d la k á s.h u Bútorajánló Magazin Lakberendezési és életmódmagazin III. évfolyam 2010/március április mini zen kert egy házikó metamorfózisa Tavaszi virágtrendek Kínai tudomány n y u g a t

Részletesebben

2012.december, Budapest

2012.december, Budapest IGÉNYES SZÓRAKOZTATÁS - FÉNNYEL TELT GONDOLKODTATÁS IGAZGATÓI PÁLYÁZAT BUDAÖRSI JÁTÉKSZÍN 2013. Lippai László Igazgató aspiráns Pesty - Nagy Kati Művészeti - vezető aspiráns A legjobb dolgok mindig a közelünkben

Részletesebben

6. oldal. Sziget: a megkerülhetetlen szereplő. A megfelelő tartalom is fontos. 8. oldal. 12. oldal. 23. oldal

6. oldal. Sziget: a megkerülhetetlen szereplő. A megfelelő tartalom is fontos. 8. oldal. 12. oldal. 23. oldal VI. évfolyam 2. szám 2014.március-április-május A SZPONZORÁCIÓ ÚJ ARANYKORA 6. oldal Sziget: a megkerülhetetlen szereplő 8. oldal Legyen költséghatékony és integrált 12. oldal A megfelelő tartalom is fontos

Részletesebben

Kérjen egy nyugat-európai szintű nyugdíjtervezést! Június - júliusban díjtalan

Kérjen egy nyugat-európai szintű nyugdíjtervezést! Június - júliusban díjtalan PÉNZÜGYEK TANÁCSOK - MEGOLDÁSOK Nyugdíjproblematika: mi vár ránk nyugdíjas éveinkben? Kérjen egy nyugat-európai szintű nyugdíjtervezést! Június - júliusban díjtalan Kedves Olvasó! A nyugdíjkérdés ma Magyarországon

Részletesebben

Mármint a MUSTRÁ-ról. Ez a kiállítás a Hivatal, de még inkább az örökségvédelem

Mármint a MUSTRÁ-ról. Ez a kiállítás a Hivatal, de még inkább az örökségvédelem [ Jegyzet Amirõl még beszélni kell E számunk szerzõi: BALÁZSIK TAMÁS mûvészettörténész, KÖH BUGÁR MÉSZÁROS KÁROLY építész, Magyar Építészeti Múzeum BUZINKAY PÉTER dr., mûvészettörténész, KÖH DUKRÉT GÉZA

Részletesebben

A nyomtatott termék a maradandóság része. Környezetbarát: a természetbôl vétetett, és annak károsítása nélkül képes visszatérni oda

A nyomtatott termék a maradandóság része. Környezetbarát: a természetbôl vétetett, és annak károsítása nélkül képes visszatérni oda XVII. évfolyam, 264. szám, 2012. május 15. A nyomtatott termék a maradandóság része Környezetbarát: a természetbôl vétetett, és annak károsítása nélkül képes visszatérni oda HOVA TOVÁBB?!? Lapunk megjelenésekor

Részletesebben

Magyar építõipar. Magyar Nemzet Építõipari melléklete

Magyar építõipar. Magyar Nemzet Építõipari melléklete Magyar építõipar A Építõipari melléklete T A R T A L O M Derengõ fény az alagút végén 4 5 Olcsó hitelhez juthatnak a vállalkozások 5 Még az õsszel átadják a Tüskecsarnokot 6 7 Megújul a szombathelyi kórház

Részletesebben

MAGAZIN. II. évfolyam 2. szám, 2007. nyár. www.oc.hu

MAGAZIN. II. évfolyam 2. szám, 2007. nyár. www.oc.hu MAGAZIN II. évfolyam 2. szám, 2007. nyár LAKÁSELADÁSI PRAKTIKÁK Tippek, trükkök, nyitott házak VISSZA AZ ÉDENKERTBE Bali-sziget AKI MEGTALÁLTA ÁLMAI KERTJÉT Kováts Adéllal az otthonról és a színészetrôl

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI RENDEZVÉNYSZERVEZŐK SZÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS LAPJA

A MAGYARORSZÁGI RENDEZVÉNYSZERVEZŐK SZÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS LAPJA MaReSz 2011. június 12. évfolyam 2. szám A MAGYARORSZÁGI RENDEZVÉNYSZERVEZŐK SZÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS LAPJA Kiadványunk az interneten is megtalálható: www.maresz.hu TARTALOM MaReSz NAP 2011. március 29.

Részletesebben

Atechnikai fejlõdés ma már lehetõvé teszi, a takarékos gazdálkodás pedig megköveteli,

Atechnikai fejlõdés ma már lehetõvé teszi, a takarékos gazdálkodás pedig megköveteli, [ Jegyzet Tisztelt Olvasó! E számunk szerzõi: BALASSA M. IVÁN néprajzkutató BARA JÚLIA mûvészettörténész, PhD hallg., BBTE, Kolozsvár BUGÁR MÉSZÁROS KÁROLY építész, ig. KÖH, Magyar Építészeti Múzeum FINTA

Részletesebben

Kínai lecke. A Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola mint lehetőség. DEMOS Magyarország

Kínai lecke. A Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola mint lehetőség. DEMOS Magyarország Í rásunk egy esettanulmány. Első megközelítésben az idén ötödik tanítási évében járó különleges iskolát, a Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolát mutatjuk be, összefoglalva az érintett csoportok

Részletesebben

ÉPÍTÉSZET SZERKEZETEK. w w w. t e r v l a p. h u. Ára: 890 Ft. Elbeszélhetetlen. Egy víztorony építészirodává alakítása. Mûemlék klimatizálva

ÉPÍTÉSZET SZERKEZETEK. w w w. t e r v l a p. h u. Ára: 890 Ft. Elbeszélhetetlen. Egy víztorony építészirodává alakítása. Mûemlék klimatizálva ÉPÍTÉSZET ÚJDONSÁGOK RÉSZLETEK SZERKEZETEK Ára: 890 Ft w w w. t e r v l a p. h u Elbeszélhetetlen Egy víztorony építészirodává alakítása Mûemlék klimatizálva Összetett sziklás táj Új mecset a Newport Iszlám

Részletesebben

TARTALOM. Autó Zrt. 9028 Győr, Fehérvári u. 76. Tel.: 0696/415-088 Fax: 0696/413-503 www.nadorauto.hu. Adatbányászat 2

TARTALOM. Autó Zrt. 9028 Győr, Fehérvári u. 76. Tel.: 0696/415-088 Fax: 0696/413-503 www.nadorauto.hu. Adatbányászat 2 Autó Zrt. 9028 Győr, Fehérvári u. 76. Tel.: 0696/415-088 Fax: 0696/413-503 www.nadorauto.hu Fesztivál 2008. július 11 20-ig www.tizforrasfesztival.hu Adatbányászat 2 TARTALOM 2 20 24 Győri prémium lakások

Részletesebben

15/2 AZ ANTROPOZÓFIA ÉS A SZOCIÁLIS ÉLET FOLY ÓIRAT A

15/2 AZ ANTROPOZÓFIA ÉS A SZOCIÁLIS ÉLET FOLY ÓIRAT A AZ ANTROPOZÓFIA ÉS A SZOCIÁLIS ÉLET FOLY ÓIRAT A 2012. JÚNIUS 15/2 Antropozófia Sorsközösség - Keresztény Közösség Világhelyzet Ertsey Atila: Harc a földért Gyógyászat Sárközy Ágota: Fémbõl és fénybõl

Részletesebben

Beszélgetés Karácsony Tamás építésszel

Beszélgetés Karácsony Tamás építésszel NAGY T. KATALIN Beszélgetés Karácsony Tamás építésszel - Milyen ma építésznek lenni? Milyen helyzetben van ez a szakma? - Azt gondolom, hogy a szakmám nincsen jó helyzetben, nem egy elismert, nem minden

Részletesebben

építész közlöny Várkert bazár 30 év után magyar építész kamara műhely A Magyar Építész Kamara a Construmán A MÉK védelmében

építész közlöny Várkert bazár 30 év után magyar építész kamara műhely A Magyar Építész Kamara a Construmán A MÉK védelmében 2014. április építész közlöny műhely magyar építész kamara 233 Várkert bazár 30 év után Fotó: Zsitva Tibor A Magyar Építész Kamara a Construmán A MÉK védelmében Újra van belsőépítész tervezői jogosultság

Részletesebben

KOMMENTÁR TARTALOM 2008 2

KOMMENTÁR TARTALOM 2008 2 KOMMENTÁR KÖZÖSSÉG HAGYOMÁNY SZABADSÁG TARTALOM 2008 2 VÁROSPOLITIKA Jane Jacobs: Mire való a járda? A biztonság 3 Roger Scruton: A lámpaoszlopok és a telefonfülkék jelentõségérõl 22 KATYŃ Lagzi Gábor:

Részletesebben

Öt földrész úszói Füreden

Öt földrész úszói Füreden TARTALOM Romantikus Reformkor BALATONFÜRED VÁROS HAVONTA MEGJELENÕ KÖZÉLETI LAPJA Évzáró elõtt Nem ment el az eszem, ha az olvasó arra gondolna. Hiszen az iskolai évnyitó éppen most zajlott, az év vége

Részletesebben

KEZDÉSRE HANGOLVA SAJTÓANYAG PÉCS EURÓPA KULTURÁLIS FÔVÁROSA 2010-ES PROGRAMJAIRÓL PÉCS, 2009. JÚNIUS 12. www.pecs2010.hu

KEZDÉSRE HANGOLVA SAJTÓANYAG PÉCS EURÓPA KULTURÁLIS FÔVÁROSA 2010-ES PROGRAMJAIRÓL PÉCS, 2009. JÚNIUS 12. www.pecs2010.hu KEZDÉSRE HANGOLVA SAJTÓANYAG PÉCS EURÓPA KULTURÁLIS FÔVÁROSA 2010-ES PROGRAMJAIRÓL PÉCS, 2009. JÚNIUS 12. www.pecs2010.hu KÖSZÖNTÔK 4 NAGYRENDEZVÉNYEK, FESZTIVÁLOK 8 KÉPZÔMÛVÉSZET, KIÁLLÍTÁSOK 13 KOMOLYZENE

Részletesebben

A kiadványt Wootsch Péter készítette

A kiadványt Wootsch Péter készítette A kiadványt Wootsch Péter készítette Mobilitás Országos I úsági Szolgálat, Budapest, 2009. Tartalomjegyzék Előszó egy kirakóhoz... 5 1. fejezet: A település, ahol élünk... 11 1.1. A település, ahol lakunk.

Részletesebben

2014/1/január/február. Ára: 890 Ft. Kvantumugrás. Köztér. A múzeumi pillanat. A kínai Müpa. Nem látszani és mégis. Kalmar Mûvészeti Múzeum

2014/1/január/február. Ára: 890 Ft. Kvantumugrás. Köztér. A múzeumi pillanat. A kínai Müpa. Nem látszani és mégis. Kalmar Mûvészeti Múzeum 2014/1/január/február A múzeumi pillanat Nem látszani és mégis Kvantumugrás Gránátkõ kápolna Kalmar Mûvészeti Múzeum Rúnakövek fedése Az Alte Pinakothek pandantja A kínai Müpa Köztér Egy láthatatlan hiány

Részletesebben

AZ ÉV PINCÉSZETE. Pályázat

AZ ÉV PINCÉSZETE. Pályázat AZ ÉV PINCÉSZETE Pályázat 2014 Tartalomjegyzék Gyökereink... 4 A susogó szőlő szerelme... 4 A terroir... 4 Alapok... 5 Helyünk a borvidéken... 6 A csapat... 8 Technológia... 9 A borotai pincészet... 10

Részletesebben

VIDÁM ŐSZ. 3Ajánló REGIO REGIA A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÜZLETI MAGAZINJA

VIDÁM ŐSZ. 3Ajánló REGIO REGIA A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÜZLETI MAGAZINJA REGIO REGIA A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÜZLETI MAGAZINJA online: www.regioregia.hu/magazin Felelős kiadó: Cseh Teréz, a KEM-Bridge Net ügyvezetője Főszerkesztő: Veér Károly - veerkaroly@kembridge.hu Főmunkatárs:

Részletesebben

Szeretettel várjuk a XYLEXPO vásáron Milánóban 2008 május 27 31 között!

Szeretettel várjuk a XYLEXPO vásáron Milánóban 2008 május 27 31 között! Szeretettel várjuk a XYLEXPO vásáron Milánóban 2008 május 27 31 között! 4 impresszum tartalom Fölfelé, kéz a kézben Az Expowood kapcsán a vidombáki Poloexpóra figyelt márciusban a faipar, s túlzás nélkül

Részletesebben