Terroir építészet. Bazaltbor-Laposa Pincészet, feldolgozó épület és Borhotel Badacsony

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Terroir építészet. Bazaltbor-Laposa Pincészet, feldolgozó épület és Borhotel Badacsony"

Átírás

1 Szöveg: Bojár Iván András Építész: Kis Péter Építészmûterme Kft. Fotó: Bujnovszky Tamás Terroir építészet Bazaltbor-Laposa Pincészet, feldolgozó épület és Borhotel Badacsony Ha e g y b o r és a z a z t elõállító b o r á s z at is u g ya n a b b ó l, e z ú t ta l n e m p u s z tá n a k é t ezredévnyi s z õ l õ m û v e l é s s e l f o g l a l k o z ó k u lt ú r tá j történetiségébõl, d e g e o l ó g i a i l a g m e g h atá r o z o t t terroirjából építi fel identitását, a k k o r tá n n e m meglepõ a z a k ö lt õ i-sz o b r á s z i megközelítés, a m e ly a b a d a c s o n y i Ba z a lt b o r érlelõ üzemét és pincéjét, a z a z Kis Péter építész mûvét jellemzi. Mindenki a Herzog & de Meuron köpönyegébõl bújt elõ. Minden modern borászat gondolata valahonnan a svájci tervezõpáros Napa Valley-ben majd húsz éve megalkotott borászatára megy vissza. Az is, amelyik anyaghasználatban emlékeztet rá, és az is, amely messze tévedt gondolatban az eredetitõl. Herzog és de Meuron ott és akkor olyan hangütést adott, amely visszacseng az egészen más felfogású késõbb született borászatok építészeti gondolataiban is. Van ugyanis néhány meghatározó kerettémája a mai építészetnek, amelyben, ha feladathoz jut egy tervezõ, nem kerülheti el, hogy a koncepcióalkotás során úgy tegyen, mintha nem ismerné a hasonló témában született kortárs munkákat, s az elõl sem bújhat el, hogy számolnia kelljen vele: ötletei mások által tervezett késõbbi épületekben köszönnek majd vissza. Hagyományosan ilyen a templomépítészet. A XX. század második felében ilyenné vált a múzeumok építészete. Jó másfél évtizede pedig ilyen lett a borászatoké. Mindhárom kerettéma kötött rituális vagy funkcionális programot, ugyanakkor spirituális tartalmat hordoz. Ezért is mutatja meg magát e témák valamelyikében minden olyan tervezõ, aki egy jól mûködõ épület elgondolásán túl magáról az építészetrõl is közölni kíván valamit. A borászatok esetében rend- 111

2 Lenn a borászat, fenn a hegy oldalán a borhotel épületegyüttese nem csak optikai kapcsolat. A pincészet komplex élménysort, a bor és a hely megismertetését tûzte ki célul Ugyanez az ötlet kevésbé szikár, szobrászi módon pontos megformálás nélkül irodalmias locsogás is lehetett volna. szerint valamiféle panteisztikus szellemrõl szólnak, amely szerencsés esetben a helyrõl, az ember és a föld viszonyáról tud valami újat és érvényeset mondani. A magyar bor közel két évtizede tartó önmagára találása máris néhány ikonikus borászat megszületéséhez járult hozzá. A bõ kéttucatnyi építészetileg értékelhetõ új példa ugyanakkor két részre tagozódik. Jelentõs részük nem tud felülemelkedni egy ellentmondáson: építészeti idézetek, tradicionális formálásmódok alkalmazásával az ez idõ alatt technológiailag meghaladott nemespenész-porlepel-viaszpecsét romantikájú borkészítés világát idézi meg, s nemigen talál adekvát formát a klinikai tisztaságot követelõ modern borkészítés világához. Holott ez a nehezebb feladat. Az új technológiák okán sokkal jobb borok születnek, mint hajdanán. Minõségük is pontosabban kalibrálható. Néha talán ez a kiszámítható és biztonságos reduktív eljárás pontos, de semmitmondó borokat eredményez. Ám épp ennek a technológiának köszönhetõ, hogy egyes borászok a személyes és poétikus borkészítésnek olyan széles eszközkészletét birtokolhatják, amilyenrõl korábban álmodniuk sem lehetett. A borász vagy a borászat karakterén túl pedig a hely karaktere, a terroir is soha nem ismert intenzitással képes megjelenni. Ez a meghatározó komponens minden bor esetében kiemelkedõ jelentõségû, a Balaton-felvidék tanúhegyeirõl lejövõ borok esetében pedig jószerivel minden mást felülíró jellemvonás. A földtörténetileg egy idõben keletkezett Somlóhegy, Csobánc, Szent György-hegy és a Badacsony vulkánjainak intenzív minerális ízvilága különösen karakteres borok megszületéséhez járul hozzá. E hegyek pincészetei között is az éppen most léptéket és management módszereket váltó badacsonyi Laposa pincészet kiemelten hangsúlyozza az itteni bor vulkáni, bazaltos eredetét. A magyar pincékbõl kijövõ borok legtöbbjét, ami a címkék tipográfiáját vagy a borászat megjelenését illeti, rendszerint maradinak minõsítik a külföldrõl érkezõk. Nem jótékony ódonságot, hanem posztszocialista áporodottságot látnak rajtuk, s ez bizony teljesen függetlenül a bor színvonalától a nemzetközi pozícionálásában komoly hát

3 Mint a megfolyt, majd megmerevedett láva, úgy ül a tájban a borfeldolgozó A téglaboltozat csupán bõr a pince falán Tisztaság, fegyelem, beesõ természetes fény a pincében A borhotel megformálása a környék jellegzetes hegyoldali pincéinek redukált idézete 2/5 5/5 Papp Dániel színmûvész: Bár a matematika, mondják, a természettudományok anyja, valahogy mégsem él meg a természetben egy ügyes, mértanilag pontos, de a matematika filozófiai magasságait meg sem közelítõ építmény. Az épület sikító fehérsége az esélyt sem adja meg számomra, hogy felfedezzem, és így magaménak érezzem. Tekintetemet dróton rángatva várja el tõlem, hogy istenítsem a tervezõt. Hát nem teszem. Azért sem. Benedek Zsanett építész: Tetszik az épületegyüttes egyszerû tömege, a gyerekrajzokat idézô forma és a finom homlokzati textúra ellenpontja. Ugyanakkor zavar a burkolat hangsúlyosan megjelenô táblaosztása, mert ez elvonja a figyelmet a monolit tömegrôl és kirajzolódó növénymintákról. Muzsai István építész: Az épület tömegkezelése alázatos és hagyománytisztelõ. Pont olyan az oromfalas tömege, mint egy fehérre vakolt nyeregtetõs ódon présháznak vagy kúriának. Hallatlan építészeti finomsága közelrõl érvényesül igazán, ahogyan felfedezzük a szõlõkacsok lenyomatát a fehér betonban, melyek a rácsos árnyékolós részeken pozitív formaként folytatódnak. Egy bátor épület törvényszerûen mindig hisztériát vált ki. Kicsi, sérült ország vagyunk, aki õszintén alkot és újat csinál vagy beperelik vagy kirúgják a kamarából. Kitartás Péter! Ha a borászat sok érzelmes és irracionális elemet hordoz, úgy a borhotel funkcionalista észelvûsége indokolatlan túlzás. rányt okoz. Ezt a versenyhátrányt igyekszik most egyetlen nagylevegõvel megalapozott programmal ledolgozni a Laposa pincészet, amely két éve már logót, grafikai arculatot váltott, most pedig építészetileg komplex fejlesztést végez Badacsonyban. E fejlesztés részben a bor elõállításának technológiai kereteit helyezi új alapokra, részben pedig a bor, a hely mint élmény átélhetõségét garantáló összetett eseménysor állomásait alakítja ki a Badacsony tóra nézõ déli oldalán. Lent a római úthoz közel jött létre a borérlelõ üzem és a látványpince. A szentély, ahol a bor a maga jelentésgazdag szakralitásában tárulhat a vendégek elé. Föntebb, a hegy reprezentatív pontján a borhotel és a hozzá tartozó panoráma terasz, melyet ott is egy pince szolgál ki. Valamint, s ez lesz majd a fejlesztés harmadik, befejezõ állomása: a Badacsony legszebb pontján álló Ranolder-villa teljes felújítása, mely a Laposaféle bazaltbor számára a birtokközpontot alkotja majd. E fejlesztés elsõ ütemében Kis Péter a Balaton-felvidék iránt helyi kötõdése, életforma-választása okán is elkötelezett építész jutott fõszerephez. Kis tehát jól ismeri a tájat. Évek hosszú során át tanulmányozta mélyen és akkurátus alapossággal pincéi kínálatát. Viszonyra lépett népi építészetével, agrár hagyományaival, lovaival, lányaival. Ha õ nem, akkor ki más is lehetne avatottabb XXI. századi tolmácsolója annak a kultúrának, amely itt tenyészik az idõk kezdete óta. Két vadonatúj épülete, bár egyetlen program állomásaiként keletkeztek, két eltérõ közelítésmód mentén nyert formát. A lenti borászat a hegy kialakulásának geológiai históriájába vezet vissza, ahhoz a pillanathoz, amikor a még vulkánként aktív Badacsony torkán egykoron kiömlõ izzó kõfolyam a tájat ellepõ Pannon-tenger hideg vizébe fordult. A magma lelassult, zsugorodott, szabályos sokszögû formát vett. Efféle természetes és szabályos képzõdmények föllelhetõk a világ néhány kitüntetett pontján, de fõleg itt, a Badacsony, s még inkább a szomszédos Szent György-hegy pompás bazaltoszlopai, kõzsákjai közt. Ahol ma a Badacsony csúcsán Ranolder püspök keresztje áll, Kis képzeletében onnan indult, csúszott, folyt le méltóságos lassúsággal a láva, amely a hegy bazaltját adja. Azt a követ, amelynek ásványai a hegy borának jellemzõ ízvilágát adják. Borászata ezt a megmerevedett mozdulatot, ezt az egymásra torlódó, tektonikailag tiszta formaképzõdést idézi fel. Kis Péter veszélyes mezsgyén haladt. Kevésbé szikár ugyanez az ötlet, szobrászi módon pontos megformálás nélkül irodalmias locsogás is lehetett volna. S mialatt a gravitációs elvre épített gyártási folyamatot befoglaló épület hosszanti tömegei a lávafolyamot idézik, homlokzatai a jellegzetes Balaton-felvidéki hegyoldalakra szórt pincék fehér oromfalait jelenítik meg. Kis merészen nyúlt a témához: nem a környék építészetének jellegzetes, szárazon rakott kõ-vakolt és meszelt fehér fanádtetõ anyaghármasát alkalmazta, hanem olyan finoman kezelt betont, amely alkalmas

4 pm82 pm É pm 80 acélszerkezetû, fa burkolatú lépcsõ: (10+12) x 30/15 = Lenyûgözõ látvány a Badacsony oldaláról A beltér legnagyobb értéke a kültér volt az épületegyüttes felületének relief finomságú megdolgozására. A Bazaltborászat házait ma szõlõindák sûrû rajzolata szövi be, s a motívum átfordul a sarkokon, töretlenül vált anyagot és kapaszkodik végig az épület belsejébe természetes fényt juttató üvegfelületekre is. Bent aztán ez a fény a funkcionalitást mindvégig szem elõtt tartó, s ezért meglehetõsen rafinált téreltolások jótékony hatására bezuhog a térbe, majd még lejjebb, a legalsó szintekig jutva, a hegy mélyébe szivárog. Bent egyetlen mesterségesen zárt tér maradt csupán, a borászat szentélye, a látványpince. Itt Kis megint csak leleményes megoldást alkalmaz: téglaboltozatot von a tér köré, ám elsõsorban grafikailag mûködõ, s az égetett föld melegségét idecsempészõ boltozatot, amely azonnal leleplezi magát: az egymásra halmozott téglák nem tartanak semmit. A vasbetonból zsaluzott alagútformára pusztán mint tapéta tapad rá belülrõl a téglahéj. Nem azt a kort éljük már figyelmeztet az épületen keresztül Kis más igazságai vannak most a bornak. De a hangulat, a kézmûvesség most is érvényes erényeit ezek a virtuóz módon rakott elliptikus téglasorok tartják életben itt. A Borhotel esetében Kis Péter másik megoldást választott. Önmagán, ismeretein, élményein átszûrve a hegyoldal gazdag hagyományú épülettípusait idézi meg. Erõs redukcióval. Talán túl erõssel is. Ahogy a borászat esetében az ihletettség, a szabad artisztikus formálás megkérdõjelezhetetlen érték, úgy a helyi népi építészet szeretnivaló arányait, sokszor bumfordi részletgazdagságát mind-mind elvetõ ház puritánsága számomra túlzó. A borászat nyers ornamentikájú indadíszei még megidézik, képviselik e táj, az itteni kultúra díszítõkedvét. S a mindezt elvetõ minimalizmus ezek helyébe nem állít megfellebbezhetetlen értékeket. Ha a borászat sok érzelmes és irracionális elemet hordoz, úgy a borhotel funkcionalista észelvûsége indokolatlan túlzás. Túl profán ahhoz képest, hogy itt istenek élnek a hegyben. Messzirõl nézve is úgy hat, mint egy hívõk közé vegyült ateista, aki éles tekintettel pillant körbe az áhítattól párás szemû tömegben. Vannak persze jó látószögek, amelyekbõl összenézve Ranolder keresztje, a borhotel áttört homlokfala és a borászat játékosan torlódó fehér pofái egy összefüggõ világot alkotnak, csakhogy e világot egy még nagyobb univerzum, Badacsony sötétzöld tömege fogja keretbe. Maga az épület alaprajzilag is józan, egyszerû. A közösségi tér lényegét a tó látványára kirobbanó hatalmas üvegfelületek adják, s a korrekt, a borászat szõlõinda-metaforáját belsõépítészeti díszítésként megjelenítõ szobák is egytõl egyig a vízre néznek. Aki Badacsonyt akarja megérteni, legjobb, ha a lenti szentélyben indít. Végigkóstolva a bazalt különféle természetû italait a borhotelhez közeli teraszra jut föl. Innen a víz olyan, mint Egry József festményein. S az itt eltöltött alkony után, ahogy a fel- fedezõ program éjszakába fordul, úgy érdemes felkeresni a borhotel kényelmes szobáit. A programnak aztán lesz még egy állomása. A reggel. Amit a nagy tavon keletrõl keresztülsütõ nap élménye tesz emelkedetté, s amelynek megélésére aligha találni pompásabb helyszínt ennél. Az elmúlt évtizedben itt a kontinensen Spanyolország és Ausztria néhány borászata hozott forradalmian új gondolatot, lenyûgözõ megoldást abban a szellemben, ahogyan hajdan a H & de M ragadta meg a modern bor építészetének témáját. Kis Péter badacsonyi munkája méltó folytatása e gondolatmenetnek. Tud róluk. Meghaladta õket. A maga és a táj képére szabta a feladatot. Borászatot eztán már nem lehet itthon elgondolni anélkül, hogy a majdani tervek valamiképp ne fogalmaznák meg viszonyukat Kis munkájához. Akár elutasítás, akár folytatás is lesz a majdani álláspont, ez a mû mostantól kikerülhetetlen. B-B METSZET Lásd még: Vadaskert a Margitszigeten OCTOGON 2003/1., Ajándékbolt az Állatkertben 2003/2., Interjú az építészekkel 2007/6., Szent György téri Honvéd Fõparancsnokság 2008/5-6., Önkormányzati lakóépület a Práter utcában 2008/2. Bazaltbor-Laposa Pincészet, Feldolgozó épület: Tervezõk: Kis Péter Építészmûterme Kft.: Kis Péter, Molnár Bea vezetõ tervezõk, Bun Zoltán, Erdélyi Róbert, Hõna Orsolya, Romvári Péter, Varga Anikó Tájépítészet: Bogner Stúdió: Bogner Zsuzsa Tervezés: 2008 Kivitelezés: május május Borhotel: Tervezõk: Kis Péter Építészmûterme Kft.: Kis Péter, Molnár Bea vezetõ tervezõk, Bun Zoltán, Erdélyi Róbert 4 plusz Kft.: Berzsák Zoltán vezetõ tervezõ és Konyha Katalin, Mravik Csaba Tervezés: 2008 Kivitelezés: március december Payer Imre költô: Ha borban van az igazság, borban van az öröm, borban vigasz, akkor úgy dukál, hogy a nedû ivásának, hiszen az megigazulás és megvigasztalódás is egyben, megadassék a módja. Hol máshol lenne erre megfelelôbb alkalom, mintegy borospincében vagy egy borhotelben?! Ezeken a helyeken már a falak is mintha magukba szívnák a sok boros ember örömét, és hálából mintegy ôk is a borban levô igazság, öröm és vigasz élvezetére buzdítanak. Kiss-Gál ZsuZsanna + építész = Borhotel, Borkóstoló, Borfeldolgozó, több épület, közös koncepció, egy iroda, heterogén eredmény = Az épület egyszer, puritán = A hangulat badacsonyi kilátás, présház, talán támfal = A belsô hol merev, hol boutique = A környezet bazalt és antracit = A Borfeldolgozóban akarok megszállni Mayer Béla producer, rendezô: Került már a Badacsonyra paplakot idézô barokk présház, múzeumarcú kúria mára fotótémává értek, közben elhordták a hegy oldalát utcakônek. A természetes flórát már a kelták szôlôre cserélték. Késôbb rómaiak fejték a hegyet, száz éve meg olasz hadifoglyok teraszosítottak, adva a maradék mikroklímának. A hegy egyébként százévenként húsz centit emelkedik, elôbb-utóbb úgyis lerázza a felesleget

5 Cégünk fennállásának hetedik évében átköltöztünk jelenlegi székhelyünkre, a Hungária Malomudvarban kialakított bemutatótermünkbe és irodánkba. A belső kialakításakor elsősorban az volt a szempont, hogy mi milyen környezetben érezzük jól magunkat, mert hiszünk abban, hogy ezt a pozitív töltetet közvetíthetjük vásárlóink, partnereink felé is. Ezáltal közös munkánk kiegyensúlyozottá válik. A VAL Műhelybe belépve nem egy zsúfolt fürdőszoba szalonban találja magát a látogató, hanem egy letisztult, ízléses, Loft Design Kávézóban, ahol a látvány rögtön magával ragadja a fürkésző szemeket. Elsősorban a szakma (tervezők, belsőépítészek, lakberendezők) érdeklődésére számítunk, őket becsábítva tapasztalatunk az, hogy értik és tudják: egy hozzáértő környezetben találják magukat, s hogy ezáltal a munka, az együttműködés gördülékenyebb lesz. Harmadik évünket itt töltve ez már tapasztalat, s visszatérő ügyfeleinkre büszkék vagyunk. Elhivatottságunk, hozzáértésünk, problémamegoldó képességünk már bizonyította magát. Aki velünk dolgozik, biztos lehet abban, hogy a végeredmény teljes megelégedéssel tölti majd el. Kollegáink, nemzetközi hátterünk, beszállítóink, alvállalkozóink hozzáállása és hozzáértése garantálja a minőséget, mely nem csak egy alkalomra szól. Elmondhatjuk magunkról, hogy aki egyszer nálunk vásárolt, utána visszatérő partnerré válik. Hétköznapjaink során nem csak az építőipar oldaláról közelítjük meg a kapcsolattartás fogalmát. Igyekszünk minél több aspektusból a figyelem középpontjába kerülni. Ezért aztán nem szokatlan, ha kötetlen zenés estre vagy a párkapcsolatokat feszegető beszélgetésre, design hétre, szakmai szimpóziumra vagy újszerű termékek bemutatójára, egyéb kulturális rendezvényre hívjuk az érdeklődőket. Tény: hozzánk bármikor érdemes betérni! Nordikal Tervező és Szolgáltató Kft. sapa: svéd alumínium nyílászárók, függönyfalak tervezése, gyártása, kivitelezése H-1113 Budapest, Bartók B. út 152. Telefon: Fax: Web: Bemutatóterem és iroda: 1095 Budapest, Soroksári út 48. Telefon: , Fax: Nyitva tartás: H-P 9-17 Szo-V: Zárva; Időpont egyeztetés céljából, keresse kollegáinkat. Budapest első Design kávézójában, a Malom Kávézóban ugyanis folyamatosan megújuló, időszaki kiállításokat rendezünk, korunk haladó alkotóinak munkáit bemutatva. A Hungária Malomudvar pezsgő életének köszönhetően ismert arcokkal is összefuthat nálunk, így pl. Michael Madsent (pl.: Kill Bill 1-2) is vendégeink között tisztelhettük. Ha tehát emlékezetessé szeretné tenni házának, lakásának befejező munkálatait, a burkolatválasztást: Ön jó helyen jár! Várjuk szeretettel és szakértelemmel!

6 A Spányi & Jakab Kft. Ügyfeleit komplex és teljes körű mérnöki szolgáltatásaival segíti beruházási céljaik sikeres elérésében es alapításától eltelt időszakban az ország egyik letapasztaltabb és legfelkészültebb, kifejezetten beruházások lebonyolítására és ellenőrzésére specializálódott cégévé vált, amely nemzetközi és hazai ügyfeleknek egyaránt kínálja szolgáltatásait. munkánk nem szembetűnő A reneszánsz luxusa! Kézzel vetett téglára kézzel festett egyedi történelmi majolikacsempék magas- és mélyépítmény szigetelés utólagos szigetelések Egy rég elfeledett, budai kézműves hagyomány feltámadása Cím: 1115 Budapest, Kelenföldi út 17/B. IV. em. 1. Telefon: Fax: Web: hozzáadott értéke a színfalak mögött rejlik Megrendelés esetén érdeklődni lehet: Spányi & Jakab Beruházásszervező és Lebonyolító Kft Budapest, Győri út 16. Telefon: , Fax:

dian studio f i t O u t REFERENCIA ÉS CÉGBEMUTATÓ

dian studio f i t O u t REFERENCIA ÉS CÉGBEMUTATÓ dian studio f i t O u t REFERENCIA ÉS CÉGBEMUTATÓ bemutatkozás A dian studio Kft. 2012 ben alakult, fő tevékenysége a mérnöki és műszaki tevékenység. A dian studio tervezéssel, belsőépítészettel, projekt

Részletesebben

Készházak & könnyûszerkezetes otthonok

Készházak & könnyûszerkezetes otthonok GERENDAHÁZAK Készházas oldalak Készházak & könnyûszerkezetes otthonok V A JÖVÕ egyik meghatározó építési technológiája. A megbízhatóságot, a kényelmes, kiszámítható építkezést, a minõséget, a stabil árakat,

Részletesebben

A BORÁSZAT, MINT TURISZTIKAI LEHETŐSÉG A RÉGIÓ SZÁMÁRA. Győrffy Zoltán bormarketing szakértő VinOliva pr & communication

A BORÁSZAT, MINT TURISZTIKAI LEHETŐSÉG A RÉGIÓ SZÁMÁRA. Győrffy Zoltán bormarketing szakértő VinOliva pr & communication A BORÁSZAT, MINT TURISZTIKAI LEHETŐSÉG A RÉGIÓ SZÁMÁRA Győrffy Zoltán bormarketing szakértő VinOliva pr & communication BOR, TURIZMUS, VÁLLALKOZÁS BOR, TURIZMUS, VÁLLALKOZÁS BOR A bor helyzete ma a világban

Részletesebben

dian studio f i t o u t R E F E R E N C I A é s C É G B E M U T A T Ó

dian studio f i t o u t R E F E R E N C I A é s C É G B E M U T A T Ó dian studio f i t R E F E R E N C I A o é s u t C É G B E M U T A T Ó bemutatkozás A dian studio kft. 2012 - ben alakult, f műszaki tevékenység. tevékenysége a mérnöki és A dian studio tervezéssel, bels

Részletesebben

Sajtóközlemény: Világsiker a szentendrei temető magyar terve

Sajtóközlemény: Világsiker a szentendrei temető magyar terve Sajtóközlemény: Világsiker a szentendrei temető magyar terve Közel ezerötszáz, a világ minden pontjáról beérkező építészeti alkotás közül a legjobbak közé sorolta a World Architecture Festival neves zsűrije

Részletesebben

NAGY DOBÁS. Kocka a zsidónegyedben. Szöveg: Káplár F. Krisztina Tervezés: Minusplus Építész Kft. Fotó: Bujnovszky Tamás

NAGY DOBÁS. Kocka a zsidónegyedben. Szöveg: Káplár F. Krisztina Tervezés: Minusplus Építész Kft. Fotó: Bujnovszky Tamás NAGY DOBÁS Kocka a zsidónegyedben Tavaly novemberben egy régi trafóházból átalakítva nyílt meg a régi pesti zsidónegyedben egyre terebélyesedõ vigalmi zóna legfrissebb darabja. Az ugyancsak példásan átépített

Részletesebben

Képzeljen el egy világító falat, ami érintéssel irányítható, akár egy tablet!

Képzeljen el egy világító falat, ami érintéssel irányítható, akár egy tablet! Képzeljen el egy világító falat, ami érintéssel irányítható, akár egy tablet! A természetes hangulatvilágítást kínál a falak, a padló és más felszínek kivilágításával. Az egyedi technológia olyan interaktív

Részletesebben

õserõ a hegytetõn Az egész légkör, a hely V eranda

õserõ a hegytetõn Az egész légkör, a hely V eranda õserõ a hegytetõn Sokan vágynak kilépve a nagyvárosi élet nyüzsgésébõl és számtalan stresszhelyzetet teremtõ légkörébõl a Balaton-felvidék páratlanul egyedi környezetébe, ahol nem ébresztõórára kel fel

Részletesebben

HA FÜRDŐSZOBA VAGY BURKOLAT, AKKOR LAURO FLOOR!

HA FÜRDŐSZOBA VAGY BURKOLAT, AKKOR LAURO FLOOR! HA FÜRDŐSZOBA VAGY BURKOLAT, AKKOR LAURO FLOOR! Klasszikus Stílus Konyha Családias hangulat Jégvarázs Klasszikus Stílus Fürdőszobák Keleti hatás Tér játék Otthoni luxus szálloda Luxus romantika Csendes

Részletesebben

BESZÁMOLÓ PROJEKTLÁTOGATÁSRÓL

BESZÁMOLÓ PROJEKTLÁTOGATÁSRÓL BESZÁMOLÓ PROJEKTLÁTOGATÁSRÓL HACS neve: Déli Napfény LEADER Egyesület Projektlátogatás helyszíne és időpontja: Algyő A projektlátogatást végző személy/ek: Terhes Csaba Az ügyfél képviseletében: Katona

Részletesebben

Medint Group Debrecen

Medint Group Debrecen Medint Group Debrecen Megváltozott munkaképességű személyeket foglalkoztató csoport http://medint-group.hu Debrecen, Vármegyeháza u. 11. dr. Magyari László ügyvezető igazgató A cégcsoport tagjai - jelenlegi

Részletesebben

jankó ablak www.jankokft.hu A biztos megoldás

jankó ablak www.jankokft.hu A biztos megoldás Referencia Album WARD MÁRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉLETÖRÖM IDoSEK OTTHONA ÉS GIMNÁZIUM Veszprém, Sólyi utca 20. Budapest, V. ker., Molnár utca 4. 2005-ben Dinamikusan nyitotta fejlődő meg iskola, kapuit melyet

Részletesebben

EGYENMEGOLDÁSOK HELYETT Építész: Bagoly Lajos

EGYENMEGOLDÁSOK HELYETT Építész: Bagoly Lajos EGYENMEGOLDÁSOK HELYETT Építész: Bagoly Lajos LAKÓPARKBA TERVEZNI MINDIG IS KÜLÖNLEGES KIHÍVÁST JELENT AZ ÉPÍTÉSZ SZÁMÁRA, UGYANIS ILYENKOR A HELY SZELLEME EBBEN AZ ESETBEN ÁTLAGOS, PEST MEGYEI KISVÁROSI

Részletesebben

JÖVŐNK KÖTELEZETTSÉGEI A JELEN LEHETŐSÉGEI KEDVEZMÉNYES KOLLEKTÍV STANDMEGJELENÉSI AJÁNLAT A CONSTRUMA / RENEO 2014-RE

JÖVŐNK KÖTELEZETTSÉGEI A JELEN LEHETŐSÉGEI KEDVEZMÉNYES KOLLEKTÍV STANDMEGJELENÉSI AJÁNLAT A CONSTRUMA / RENEO 2014-RE KEDVEZMÉNYES KOLLEKTÍV STANDMEGJELENÉSI AJÁNLAT A CONSTRUMA / RENEO 2014-RE CONSTRUMA / RENEO 2014 A HUNGEXPO Zrt. szakmai partnereként ismét kedvező megjelenési lehetőséget kínálunk a 2014 évi CONSTRUMA

Részletesebben

A Kikládok gyöngye A Rocky Retreat luxusvilla

A Kikládok gyöngye A Rocky Retreat luxusvilla A Kikládok gyöngye A Rocky Retreat luxusvilla Szöveg: Trencséni Dávid / Építész: Ilias Bratopoulos / Fotó: Costas Vergas Két luxusapartman épült Mykonos, azaz Mükéné szigetén hasonló koncepció alapján

Részletesebben

Szőlőbirtok és pincészet. Badacsonyi borvidék

Szőlőbirtok és pincészet. Badacsonyi borvidék Szőlőbirtok és pincészet Badacsonyi borvidék A kis hegy, ahol nagy élmények várnak A Káptalantóti határában emelkedő 217 méter magas Sabar-hegy, a Balaton-felvidék hegyeinek talán legkisebbike, adottságait

Részletesebben

Kós Károly. Kovács László

Kós Károly. Kovács László Kovács László Kós Károly Az a köves hegy, velünk szemben éppen: az a Tâlharu; ez itt a Piatra Calului. Ott messze pedig, a völgyhajlásból szürkén, fátyolosan, ide látszik a vénséges, kopasz Vlegyásza.

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ 2013.09.27. NEM VERBÁLIS. Karl Erik Rosengren (Lund) : Az építészeti kommunikáció a tervezéssel kezdődik:

KOMMUNIKÁCIÓ 2013.09.27. NEM VERBÁLIS. Karl Erik Rosengren (Lund) : Az építészeti kommunikáció a tervezéssel kezdődik: Az építészet szerepe a vizuális kommunikáció fejlődésében 2. VERBÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ VESZPRÉMI PANNON EGYETEM 2013 ŐSZI SZEMESZTER NEM VERBÁLIS VIZUÁLIS Karl Erik Rosengren (Lund) : a nem verbális kommunikáció

Részletesebben

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja 1. Ön a szakterületén belül felkérést kap egy mű elkészítésére az ókori egyiptomi művészet Mutassa be az egyiptomi művészet korszakait, az építészet, szobrászat és festészet stílusjegyeit, jellegzetességeit!

Részletesebben

A történet elindult. A Pannon Papír megalakulása.

A történet elindult. A Pannon Papír megalakulása. IRODAI MEGOLDÁSOK Történetünk A Pannon Papírt 2005-ben magyarországi magánszemélyek alapították győri székhellyel, többéves papír-írószer kereskedelmi tapasztalattal. A régi kereskedők szakmai elkötelezettsége

Részletesebben

VISEGRÁD VÁROSKÖZPONTJÁNAK LÉTREHOZÁSA

VISEGRÁD VÁROSKÖZPONTJÁNAK LÉTREHOZÁSA VISEGRÁD VÁROSKÖZPONTJÁNAK LÉTREHOZÁSA ÉPÍTÉSZETI TERVPÁLYÁZAT 2008. TARTALOMJEGYZÉK 1. ÉPÍTÉSZETI GONDOLATOK, MŰLEÍRÁS 2. TARTÓSZERKEZETEK, ÉPÜLETGÉPÉSZET 3. HASZNÁLT ANYAGOK, TÉRBÚTOROK, BURKOLATOK 4.

Részletesebben

A HANSA kiállítása igazán ütős volt. A zenére koreografált, különböző színű vízsugarakat kibocsátó zuhanyfejek mágnesként vonzották a látogatókat.

A HANSA kiállítása igazán ütős volt. A zenére koreografált, különböző színű vízsugarakat kibocsátó zuhanyfejek mágnesként vonzották a látogatókat. Frankfurt, ISH szubjektíven Szerző: Bodor Éva lakberendező A HANSA-GEBERIT pályázat helyezettjeként alkalmam nyílt ellátogatni a frankfurti ISH kiállításra, amely a szaniter kiállítások körében olyan helyet

Részletesebben

A hazai fény... Referencia projektek 2009-2011

A hazai fény... Referencia projektek 2009-2011 A hazai fény... Referencia projektek 2009-2011 MAGYAR TERMÉK Tervezéstől a gyártásig A hazai fény... A világítástechnikában eltöltött több évtizedes múltunknak köszönhetően, szinte minden kihívásnak meg

Részletesebben

Prémiumkert Várnegyed

Prémiumkert Várnegyed Prémiumkert Várnegyed érték és elegancia Plombatech M I S K O L C Az épület, ahogy elképzeltük... a Prémiumkert Várnegyed létrehozásával mindenképpen szeret nénk megfelelni egy olyan értékszemléletnek,

Részletesebben

KAKAÓ - CSIGA NÉLKÜL - KODÁLY KÖZPONT, PÉCS ÍRTA: VÁNCZA MÁRK

KAKAÓ - CSIGA NÉLKÜL - KODÁLY KÖZPONT, PÉCS ÍRTA: VÁNCZA MÁRK KAKAÓ - CSIGA NÉLKÜL - KODÁLY KÖZPONT, PÉCS ÍRTA: VÁNCZA MÁRK A közelmúltban Pécsett felépült Kodály Központ fontos alapköve a 2011-ben Európa Kulturális Fővárosa címet elnyert város fejlesztési tervének,

Részletesebben

é p í t é s z e m. h u P O R T F Ó L I Ó

é p í t é s z e m. h u P O R T F Ó L I Ó P O R T F Ó L I Ó Tevékenységünket önálló egyéni vállalkozásainkkal kezdtük meg, amelyek 1998 óta vannak jelen az építészeti tervezés és a kivitelezés területén. A 2006-os évre szükségessé vált munkáink

Részletesebben

A kaleidoszkóp minden arabeszkje

A kaleidoszkóp minden arabeszkje 50 tiszatáj OLASZ SÁNDOR A kaleidoszkóp minden arabeszkje SÁNDOR IVÁN ARABESZK CÍMŰ REGÉNYÉRŐL Borges Az okok című verséből vett sorok jelentéssűrítő és -előlegező mottóként olvashatók Sándor Iván 1991-ben

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról Támogatás témája: Múzeumi gyűjtemények tárgyi és szellemi kulturális örökségünk című magyar-román

Részletesebben

Életre keltjük épületét

Életre keltjük épületét Tégy bele csövet, szerelvényt! Hol kazán ontja melegét, a ház életre kél Közel 40 fő munkatársi létszám, közel 100 főt foglalkoztató alvállalkozói kör. 300 m2, XXI. századi technológiával épült iroda,

Részletesebben

4,5m PININFARINA FORMAVILÁGA

4,5m PININFARINA FORMAVILÁGA PININFARINA FORMAVILÁGA MINDANNYIUNK ÁLTAL ELFOGADOTT TÉNY, HOGY HASZNÁLATI TÁRGYAINK ÍGY A VÁROSKÉPET ALKOTÓ MINDEN EGYES ÉPÍTÉSZETI ELEM TERVEZÉSE ESETÉN NAGY HANGSÚLYT KELL HELYEZNI A FUNKCIÓ ÉS A FORMA

Részletesebben

Mit tennék a vizek védelmében

Mit tennék a vizek védelmében Mit tennék a vizek védelmében Marcal folyó Készítette: Bálint Brigitta Magyargencsi Sportegyesület Bevezető Bizonyára sokan hallottak már a Dunántúl szívében emelkedő Somló-hegyről és bortermő vidékéről,

Részletesebben

NEM PUBLIKUS NEM PUBLIKUS

NEM PUBLIKUS NEM PUBLIKUS VÁLTOZÁSOK KÖZÖTT Építész: Török Csongor Lakberendezô: Juhász Miklós ELÔNYÖS HELYZET ALAKULHAT KI, HA NEMCSAK SAJÁT HÁZÁT TERVEZHETI MEG AZ ÉPÍTÉSZ, HANEM A SZOMSZÉDJÁÉT IS. EZÁLTAL AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET

Részletesebben

Egy hosszú hétvégét töltöttünk el Gyulán a Corso Hotelben. Gyula nagyon szép,

Egy hosszú hétvégét töltöttünk el Gyulán a Corso Hotelben. Gyula nagyon szép, Gyulai emlék Egy hosszú hétvégét töltöttünk el Gyulán a Corso Hotelben. Gyula nagyon szép, tiszta és turistákkal teli kisváros. Gyönyörűek a belváros szökőkútjai, a vár körüli sétány, ahol a nyári melegben

Részletesebben

epiteszforum.hu médiaajánlat érvényes 2010. október 1-től

epiteszforum.hu médiaajánlat érvényes 2010. október 1-től epiteszforum.hu médiaajánlat érvényes 2010. október 1-től Az idén 10 éves www.epiteszforum.hu naponta új hírekkel jelentkező építészeti napilap, amely a hasznos szakmai és közéleti információk mellett

Részletesebben

Varga Borbála 2011.01.18. VABPABB.ELTE. Sámántárgyak motívumai a magyar fazekasművészetben

Varga Borbála 2011.01.18. VABPABB.ELTE. Sámántárgyak motívumai a magyar fazekasművészetben Sámántárgyak motívumai a magyar fazekasművészetben A Kárpát-medence fazekasművészetét egyedülálló változatosság jellemzi: a XVIII. századra kialakult az egyes központokra jellemző sajátos formavilág és

Részletesebben

EGYEDI BURKOLÁSI MEGOLDÁSOK:

EGYEDI BURKOLÁSI MEGOLDÁSOK: EGYEDI BURKOLÁSI MEGOLDÁSOK: Kőintarzia, természetes kövek, vagy extra méretű greslapok, illesztési hézag (fuga) nélküli szabásával. AZ ELKÉPZELÉSTŐL - A MEGVALÓSÍTÁSIG: 1. A megrendelő által kiválasztott

Részletesebben

" j e z ő v e e r. s z

 j e z ő v e e r. s z s z " j e z ő v e e r k y " A z é l m é n e E G É S Z N A P O S K I R Á N D U L Á S O K K é r j ü k v á l a s s z o n! Märchenland Meseország Vannak mesék, amelyek életre kelnek, és mi is részeseivé válhatunk!

Részletesebben

Koncepció, műszaki leírás

Koncepció, műszaki leírás Koncepció, műszaki leírás Helyszín, adottságok: A tervezési helyszínről kilátó nélkül is megfelelő panoráma nyílik mind a Velencei-tóra, mind a Velencei-hegység, Nadap irányába. A tó felöl nézve a Bence-hegy

Részletesebben

Az intézmény neve: fenntartott Eszterházy Károly Főiskola Gyakorló Általános Iskola, Középiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény OM azonosító:

Az intézmény neve: fenntartott Eszterházy Károly Főiskola Gyakorló Általános Iskola, Középiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény OM azonosító: 2011 Az intézmény neve: fenntartott Eszterházy Károly Főiskola Gyakorló Általános Iskola, Középiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény OM azonosító: 200679 Székhely: 3300 Eger, Eszterházy tér 1.

Részletesebben

Györköny szálláshelyek

Györköny szálláshelyek Györköny szálláshelyek Gellérthegyi Lak Györköny-Pincefalu központjában helyezkedik el egy új építésű présház, mely külsőségeiben hagyományos présház jellegű, viszont belső kialakítása lehetővé teszi vendégek

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK QUADRO QUADRO 8-9 VERMONT 30-33 RETRO 46-47

TARTALOMJEGYZÉK QUADRO QUADRO 8-9 VERMONT 30-33 RETRO 46-47 FALI DEKORÁCIÓ TARTALOMJEGYZÉK QUADRO 4 ARCO 5 QUADRO 8-9 ARCO 10-13 BLOCCO 14-17 SIERRA 18-21 QUBO 22-25 MODERNO 26-29 Az INCANA fali dekorációknak köszönhetően minden VERMONT 30-33 ALASKA 36-39 MONTANA

Részletesebben

Ha bátrabb lennék, ilyen lenne otthon is

Ha bátrabb lennék, ilyen lenne otthon is Ha bátrabb lennék, ilyen lenne otthon is Minőségi kikapcsolódásra, feltöltődésre vágyó családok és baráti társaságok számára a Borbarátok szálloda legyen a legjobb választás főszezonon kívül is Badacsonyban

Részletesebben

Egy veszprémi vállalkozás sikertörténete

Egy veszprémi vállalkozás sikertörténete Egy veszprémi vállalkozás sikertörténete veszport.hu 2014.05.16.15:31 Új, korszerű 1332 négyzetméteres üzemcsarnokot avattak pénteken Veszprémben a Transmoduls Tervező és Gyártó Kft telephelyén. A gazdasági

Részletesebben

FF-STATIKA Építőmérnöki és Művészeti Bt.

FF-STATIKA Építőmérnöki és Művészeti Bt. ÉPÜLETEK x ALAPOZÁSOK x FELMÉRÉSEK x KIVITELEZÉS FF-STATIKA Építőmérnöki és Művészeti Bt. Tartószerkezetek tervezése Építészeti tervezés Mérnöki létesítmények, földművek tervezése Mobil távközlő állomások

Részletesebben

MALOM. Mester-Csiki Borbála Bevezetés az építészetbe 2014

MALOM. Mester-Csiki Borbála Bevezetés az építészetbe 2014 MALOM A malom kifejezés egy olyan dolgot takar, mely darabos, nagyobb részecskékből álló anyagot aprít, őröl finomabbá, az anyag további felhasználását elősegítő formába hozza, más szóval feldolgozza.

Részletesebben

MÛVÉSZET. Fogas feszületek ARANYI SÁNDOR FOTÓKONSTRUKCIÓJA

MÛVÉSZET. Fogas feszületek ARANYI SÁNDOR FOTÓKONSTRUKCIÓJA MÛVÉSZET Fogas feszületek ARANYI SÁNDOR FOTÓKONSTRUKCIÓJA Először talán egy terebélyes pályaudvart kellene elképzelnünk. Átlós, nyílegyenes és íves sínpárok regimentje, köztük tömpe váltók, sudár jelzőlámpák.

Részletesebben

www.ceuco.com 1/5 Hungary ceuco@ceuco.com Vice-President-Márta Hasenauer General Secretary Italy

www.ceuco.com 1/5 Hungary ceuco@ceuco.com Vice-President-Márta Hasenauer General Secretary Italy www.ceuco.com 1/5 HUNGARIKUMOK az európai gasztronómiai és borkultúrában PROGRAMOK nap időpont napirend Utazás a szállodákból Villányba. Pincelátogatás a borvidék Aurum díjas borászainak pincészeteiben,

Részletesebben

Felhő. Kiss Gábor Ádám GPUV2D 2013

Felhő. Kiss Gábor Ádám GPUV2D 2013 Felhő Kiss Gábor Ádám GPUV2D 2013 A felhő szó hallatán mindenki az égen úszó meteorológiai képződményre gondol. Ez a légkörben lebegő apró vízcseppek és jégkristályok halmaza. Folyton mozgásban van, alakja

Részletesebben

Mádi Furmint Ünnep 2013 Szakmai Beszámoló

Mádi Furmint Ünnep 2013 Szakmai Beszámoló Mádi Furmint Ünnep 2013 Szakmai Beszámoló Tartalomjegyzék: Technikai adatok 2 A program eredményessége, szakmai hatásai 3 Részletes Program 4-6 Fotóalbum 7-16 Sajtómegjelenések 17-22 Kreatív anyagok 23-24

Részletesebben

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST 2012. május 8., 18 óra, Bécs Tisztelt (az eseményen jelenlévők függvénye). Különleges és talán minden másnál alkalmasabb két egymáshoz ezernyi szállal kötődő nemzet kapcsolatainak

Részletesebben

Krupp Márton 2007 Építéskivitelezés-tervezés 5.

Krupp Márton 2007 Építéskivitelezés-tervezés 5. ÜVEGSZÁLAS BETON LiTraCon - Light Transmitting Concrete - Fény Áteresztő Beton - Feltaláló: Losonczi Áron - 2001 BME építész diploma - Svédország posztrgraduális képzés - 2002 szabadalom bejelentése -

Részletesebben

ÍRÁSOS MUNKARÉSZ BUDAPEST, VIII., BLÁTHY U. 30. HRSZ.: 38645 LAKÓÉPÜLET KÜLSÖ HOMLOKZAT FELÚJÍTÁSA

ÍRÁSOS MUNKARÉSZ BUDAPEST, VIII., BLÁTHY U. 30. HRSZ.: 38645 LAKÓÉPÜLET KÜLSÖ HOMLOKZAT FELÚJÍTÁSA ÍRÁSOS MUNKARÉSZ BUDAPEST, VIII., BLÁTHY U. 30. HRSZ.: 38645 LAKÓÉPÜLET KÜLSÖ HOMLOKZAT FELÚJÍTÁSA 1. ÉS 2. SZ.LAKÁSHOZ ELŐ TETŐ FELÚJÍTÁSA ÉS BŐ VÍTÉSE TERVDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ TARTALOMJEGYZÉK 1. ÉPÍTÉSZETI

Részletesebben

A vállalkozás vezérelvei

A vállalkozás vezérelvei A vállalkozás vezérelvei Developing the future. Magunkról: Raiffeisen evolution project development Cégünk egy Ausztriában, Közép- és Kelet-Európában működő, bécsi székhelyű ingatlanvállalkozás. Sikerünk

Részletesebben

VIII. ÉPÍTÉSZ-KÉSZ REGATTA ÉPÍTÉSZTALÁLKOZÓ ÉS VITORLÁSVERSENY

VIII. ÉPÍTÉSZ-KÉSZ REGATTA ÉPÍTÉSZTALÁLKOZÓ ÉS VITORLÁSVERSENY VIII. ÉPÍTÉSZ-KÉSZ REGATTA ÉPÍTÉSZTALÁLKOZÓ ÉS VITORLÁSVERSENY A V4 Építészeti Alapítvány által szervezett VIII. ÉPÍTÉSZ-KÉSZ REGATTA építésztalálkozó és vitorlásverseny bemutatása 2008-ban, amikor az

Részletesebben

V. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2008. október 9-16.

V. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2008. október 9-16. V. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2008. október 9-16. Gyergyószentmiklós-Gura Humurului Erdély. Minden magyarban ennek a szónak a hallatán valamilyen érzelmi hangulat alakul ki. A trianoni

Részletesebben

Az ásványgyapot új generációja

Az ásványgyapot új generációja Az ásványgyapot új generációja Egy selymes tapintású, kristálytiszta, nem éghető hő- és hangszigetelő ásványgyapot az URSA-tól PureOne az ásványgyapot új generációja URSA az Ön partnere elkötelezett a

Részletesebben

Műszaki leírás. A Móricz Zsigmond körtéri műemléki védettségű Gomba épületének építészeti és hasznosítási ötletpályázata. 2009. szeptember 7.

Műszaki leírás. A Móricz Zsigmond körtéri műemléki védettségű Gomba épületének építészeti és hasznosítási ötletpályázata. 2009. szeptember 7. Műszaki leírás A Móricz Zsigmond körtéri műemléki védettségű Gomba épületének építészeti és hasznosítási ötletpályázata 2009. szeptember 7. 2. / 7 oldal Rajzjegyzék és tartalom 01 A város egy duzsungel

Részletesebben

A Magyar Kézműves Remek cím szerepe a helyi termékek piacra juttatásában

A Magyar Kézműves Remek cím szerepe a helyi termékek piacra juttatásában A Magyar Kézműves Remek cím szerepe a helyi termékek piacra juttatásában Magyar Vidékakadémia második sorozata Konferencia a helyi termékekről Mórahalom, 2011. február 24. A Magyar Kézműves Remek cím szerepe

Részletesebben

Alapítványunkat több mint két évtizede azzal a céllal hoztuk létre, hogy (elsősorban értelmi)

Alapítványunkat több mint két évtizede azzal a céllal hoztuk létre, hogy (elsősorban értelmi) TERMÉKISMERTETŐ Alapítványunkat több mint két évtizede azzal a céllal hoztuk létre, hogy (elsősorban értelmi) fogyatékos fiatal felnőttek számára személyre szabott, egyedi lakhatási és foglalkoztatási

Részletesebben

IPARTANSZÉK SZAKIRÁNYVÁLASZTÁS 2016. Dobai János DLA egyetemi docens, tanszékvezető www.ipar.bme.hu

IPARTANSZÉK SZAKIRÁNYVÁLASZTÁS 2016. Dobai János DLA egyetemi docens, tanszékvezető www.ipar.bme.hu Dobai János DLA egyetemi docens, tanszékvezető Az IPARTANSZÉK Az IPARTANSZÉK nem gyártervezési tanszék Úgy gondoljuk és hogy az építészmérnök, az építészmérnöki gondolkodás a tervezés gyakorlatának elsajátítása

Részletesebben

FELVÉTELI PÁLYÁZAT 2006

FELVÉTELI PÁLYÁZAT 2006 FELVÉTELI PÁLYÁZAT 2006 A Kós Károly Egyesülést 1989-ben alapította a szerves építészeti gondolkodást képviselő hét tervezőiroda. A jelenlegi harminckét tag között építész tervezéssel, kertépítészettel,

Részletesebben

Ü d v ö z ö l j ü k T ó t h F e r e n c p i n c é s z e t é n e k h o n l a pj á n!

Ü d v ö z ö l j ü k T ó t h F e r e n c p i n c é s z e t é n e k h o n l a pj á n! B o r á s z at T u r i z m u s Pa rt n e r e k galéria b emutatkoz ás Ü d v ö z ö l j ü k T ó t h F e r e n c p i n c é s z e t é n e k h o n l a pj á n! Tóth Ferenc pincészetét, az Egri Borvárat bátran

Részletesebben

"Örömmel ugrok fejest a szakmába" - Interjú Őze Áronnal

Örömmel ugrok fejest a szakmába - Interjú Őze Áronnal "Örömmel ugrok fejest a szakmába" - Interjú Őze Áronnal 2014. október 29. szerda, 08:00 Az idei Vidor fesztiválon Őze Áron és Kedvek Richárd nyerte a legjobb főszereplő párosnak járó Pantalone-díjat az

Részletesebben

Dr. Mezős Tamás, Elnök Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 1.

Dr. Mezős Tamás, Elnök Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 1. Dr. Mezős Tamás, Elnök Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 1. Tárgy: Roma Parlament (VIII. Tavaszmező u.6.) és Műteremház és Művészkert (VIII. József u. 37.) műemlékvédelmi

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI CSODA VAGY SHOPPING KIRÁLYNŐ?

ÉPÍTÉSZETI CSODA VAGY SHOPPING KIRÁLYNŐ? Ez az elképesztő bevásárló központ, az úgynevezett Emporia számos belföldi és nemzetközi díjat gyűjtött be nagyszerű megjelenésének és marketingjének köszönhetően, beleértve a Világ legjobb Bevásárló Építménye

Részletesebben

CSÍRÁZÁS GERMINATION

CSÍRÁZÁS GERMINATION CSÍRÁZÁS GERMINATION stilizált búzatábla csíptetőfelület csíra installáció A 2014-es Velencei Biennálé magyar pavilonjának kiállítása az ÉPÍTÉS témakörét, ezen belül is a kizárólag a Kárpát-medencére jellemző,

Részletesebben

Pannonhalmi Borvidék Márton napi pincejárás 2013. november 09-10.

Pannonhalmi Borvidék Márton napi pincejárás 2013. november 09-10. Márton nap apropóján újra pincejárást szervezünk a Pannonhalmi Borvidéken! November 9-én és 10-én a borvidék 9 borásza, borászata várja szeretettel a borkedvelő közönséget! A Pannonhalmi Borvidék mintegy

Részletesebben

SZÁMALK Központ Budapest, XI. Mérnök u. 39.

SZÁMALK Központ Budapest, XI. Mérnök u. 39. SZÁMALK Központ Budapest, XI. Mérnök u. 39. 2007-2009 Építész: Dobai János DLA Munkatárs: Vizdák Janka Belsőépítész: Tardos Tibor, Tardos-Design Bt. Épületszerkezetek: Pataky és Horváth Építésziroda Kft.

Részletesebben

PORTFOLIO. 2. oldal CÉGBEMUTATÁS

PORTFOLIO. 2. oldal CÉGBEMUTATÁS 2. oldal CÉGBEMUTATÁS A kiállítás-szervezésben és az idegenforgalomban szerzett tapasztalatunkban bízva, 2001-ben raktuk le cégünk alapjait. Rendezvények szervezésével és lebonyolításával, kiállítások

Részletesebben

Karácsony máshol, máshogyan

Karácsony máshol, máshogyan Karácsony máshol, máshogyan A karácsonyt sokféleképpen lehet ünnepelni, s mivel a téma nem is oly régen még aktuális volt, gondoltam, pár újonnan szerzett információt közölnék iskolánk szorgalmas diákjaival:

Részletesebben

Magyarország 2008. Egészség g és kényelem

Magyarország 2008. Egészség g és kényelem Magyarország 2008 Egészség g és kényelem A SISTEM-AIR CSOPORT A SISTEM-AIR az európai központi porszívó gyártás és kereskedelem kiemelkedö képviselöje mind a lakossági, mind az ipari szektor területén.

Részletesebben

Lindab Rainline. Lindab Rainline. Lindab Ereszcsatorna rendszer. Adjon a házának új arculatot!

Lindab Rainline. Lindab Rainline. Lindab Ereszcsatorna rendszer. Adjon a házának új arculatot! Lindab Rainline Lindab Ereszcsatorna rendszer Adjon a házának új arculatot! A sokszínű rendszer Miért ne választhatna sötétbordó csatornát fehér homlokzathoz? Miért ne szerelhetne fel exkluzív rézvöröset

Részletesebben

Az építészeti minőség, avagy a bizalom anatómiája

Az építészeti minőség, avagy a bizalom anatómiája Az építészeti minőség, avagy a bizalom anatómiája Engedjék meg, hogy bemutatkozzam, Vikár András építész vagyok. Lukács Istvánnal közös irodánk tervei alapján, az elmúlt évtizedben, csaknem 120 000 m 2

Részletesebben

ÉLHETÔ MODERNIZMUS Építész: Radácsy Roland

ÉLHETÔ MODERNIZMUS Építész: Radácsy Roland ÉLHETÔ MODERNIZMUS Építész: Radácsy Roland A KORÁBBI SIKERES EGYÜTTMÛKÖDÉSEINK NYOMÁN FORDULT HOZZÁM ÚJRA A MEGRENDELÔ. A KERTVÁROSI KÖRNYEZETBEN ELHELYEZKEDÔ, ENYHE LEJTÉSÛ ÜRES TELEK IDEÁLIS HELYSZÍN

Részletesebben

PE.AC. Szőlészeti Borászati K Olasz rizling késői szüret Olasz rizling 2012 Badacsony Fehér bor /édes 92 Aranyérem

PE.AC. Szőlészeti Borászati K Olasz rizling késői szüret Olasz rizling 2012 Badacsony Fehér bor /édes 92 Aranyérem Bornév Fajta Évjárat Termőhely ategória1 ategória2 Pontszám Érem Név szüret Zeus 2011 Badacsony Fehér bor /édes 95,8 Champion Borbély Családi Pincészet késői szüret 2012 Badacsony Fehér bor /édes Nagy

Részletesebben

LEADER vállalkozási alapú

LEADER vállalkozási alapú HPME-hez rendelt forrás HPME HVS célkitűzéshez Helyi termékre épülő bemutató helyek, látványműhelyek kialakítása Versenyképesség (411) LEDER vállalkozási alapú 55 000 000 Ft Míves Térség térség gazdasági

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

PORT FOL I O. 2. oldal CÉGBEMUTATÁS

PORT FOL I O. 2. oldal CÉGBEMUTATÁS 2. oldal CÉGBEMUTATÁS PORT FOL I O A kiállítás-szervezésben és az idegenforgalomban szerzett tapasztalatunkban bízva, 2001-ben raktuk le cégünk alapjait. Rendezvények szervezésével és lebonyolításával,

Részletesebben

Jegyzőkönyv lakossági fórumról

Jegyzőkönyv lakossági fórumról Budaörsi Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 2040 Budaörs, Szabadság út 134. Telephely: 2040 Budaörs, Szabadság út 133. fszt. 6. Cégjegyzékszám: Cg. 13-09-109561; Adószám: 13799676-2-13

Részletesebben

A vidék helyzete. a 168-ból 100 vidékies kistérség, (59,5%) 1813 település található területükön (57,8%) Területük 57 ezer km²(61,9%)

A vidék helyzete. a 168-ból 100 vidékies kistérség, (59,5%) 1813 település található területükön (57,8%) Területük 57 ezer km²(61,9%) A vidék helyzete a 168-ból 100 vidékies kistérség, (59,5%) 1813 település található területükön (57,8%) Területük 57 ezer km²(61,9%) Lakónépességük 3,3 millió(39,7%) Falvaink arculata Hazánk településeinek

Részletesebben

Fedezze fel a Legrand világát

Fedezze fel a Legrand világát Fedezze fel a Legrand világát MINDEN, AMI VILLANYSZERELÉS www.legrand.hu 15 éve Magyarországon! A Legrand Magyarország Villamossági Rendszerek Zrt. piacvezetõ a kisfeszültségû elektromos szerelvények gyártása

Részletesebben

Miért dolgozna éppen Dániában radiológusként? 5 érvünk is van rá:

Miért dolgozna éppen Dániában radiológusként? 5 érvünk is van rá: Miért dolgozna éppen Dániában radiológusként? 5 érvünk is van rá: 1. A munka és a magánélet egyensúlya Az infografika és a kreatív vizualitással bemutatott mutatók iránt érdeklődők kedvéért: http://www.oecdbetterlifeindex.org/topics/work-life-balance/

Részletesebben

Ügyfelünk a Knorr-Bremse. Központilag szervezett európai disztribúció

Ügyfelünk a Knorr-Bremse. Központilag szervezett európai disztribúció Ügyfelünk a Knorr-Bremse Központilag szervezett európai disztribúció Copyright Knorr-Bremse AG Közös növekedés lépésről lépésre A stabil kapcsolatok kialakulásához idő kell. Idő kell a kölcsönös bizalom

Részletesebben

TÉZISEK. HARRY POTTER HÉT ARCA: J. K. Rowling regénysorozatának hét irodalomelméleti megközelítése

TÉZISEK. HARRY POTTER HÉT ARCA: J. K. Rowling regénysorozatának hét irodalomelméleti megközelítése TÉZISEK HARRY POTTER HÉT ARCA: J. K. Rowling regénysorozatának hét irodalomelméleti megközelítése J. K. Rowling tíz évig írta regénysorozatát, így egy utolsó szegletéig jól átgondolt művel van dolgunk.

Részletesebben

2. fejezet. 2.1. Telekhez a házat vagy éppen fordítva? 2.2. A megfelelő telek szubjektív ismérvei. 2.3. A megfelelő telek objektív ismérvei

2. fejezet. 2.1. Telekhez a házat vagy éppen fordítva? 2.2. A megfelelő telek szubjektív ismérvei. 2.3. A megfelelő telek objektív ismérvei 2. fejezet 2.1. Telekhez a házat vagy éppen fordítva? Ha megszületett a házépítésről szóló családi döntés, akkor a következő logikus lépés jövendő otthonunk helyének megtalálása: a telekválasztás. De biztos,

Részletesebben

R E G É C, A V Á R R O M H A S Z N O S Í T Á S A GYŐRFFY ZOLTÁN, KORMÁNYOS ANNA, VARGA BENCE ÉPÍTÉSZETI ÖTLETPÁLYÁZAT MESTERISKOLA XX.

R E G É C, A V Á R R O M H A S Z N O S Í T Á S A GYŐRFFY ZOLTÁN, KORMÁNYOS ANNA, VARGA BENCE ÉPÍTÉSZETI ÖTLETPÁLYÁZAT MESTERISKOLA XX. R E G É C, A V Á R R O M H A S Z N O S Í T Á S A ÉPÍTÉSZETI ÖTLETPÁLYÁZAT MESTERISKOLA XX. CIKLUS GYŐRFFY ZOLTÁN, KORMÁNYOS ANNA, VARGA BENCE MESTER: CZIGÁNY TAMÁS REGÉC, A VÁRROM HASZNOSÍTÁSA - ÉPÍTÉSZETI

Részletesebben

Vezetõi irodabútor program

Vezetõi irodabútor program exclusive vezetõi irodabútor katalógus Vezetõi irodabútor program Ez a terület megköveteli a rendkívüli igényességet és minõséget. Vezetõi irodabútor családjainkat a precíz megmunkálás, tartós, jó minõségû

Részletesebben

A Badacsonyi borvidék adottságai, jelene és jövője. Vulkánok völgye Óriások völgye Tapolcai medence

A Badacsonyi borvidék adottságai, jelene és jövője. Vulkánok völgye Óriások völgye Tapolcai medence A Badacsonyi borvidék adottságai, jelene és jövője Vulkánok völgye Óriások völgye Tapolcai medence A szőlőtermesztés a tanúhegyek lankáin folyik Szent György-hegy Csobánc (Keszi-hegy) Jellegzetes kalap

Részletesebben

Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 4. szám 2013. február 4. Hallgatók számára

Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 4. szám 2013. február 4. Hallgatók számára Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 4. szám 2013. február 4. Hallgatók számára Európai Ifjúsági Nagy Károly-díj Az Európai Ifjúsági Károly-díj lehetőség arra, hogy a fiatalok bemutassák Európára vonatkozó

Részletesebben

Protektor vakolóprofilok

Protektor vakolóprofilok Protektor vakolóprofilok 2006/1 A Protektorwerk A Protektorwerk egy 1903-ban alapított német családi vállalkozás. Kezdettõl fogva olyan kiegészítõ jellegû acél termékek gyártásával foglalkozik, amelyek

Részletesebben

XELLA Pórusbeton építés jövõje

XELLA Pórusbeton építés jövõje XELLA Pórusbeton építés jövõje Hagyomány és fejlõdés A növekedésorientált vállalati stratégiát a technikai és minõségi elõrelépés indokolja. Franz Haniel und Cie. Haniel Bau-Industrie (Führungsgesellschaft)

Részletesebben

Zágonyi Mónika. Jég és gyöngy

Zágonyi Mónika. Jég és gyöngy Zágonyi Mónika Jég és gyöngy JÉG ÉS GYÖNGY Első fejezet Uramisten úristen csak ennyit bírtam kinyögni, miközben az űrhajóban lévő számítógép monitorjára meredtem. Mi van? kérdezte Alain, az egyetlen társam,

Részletesebben

Harmonikus színkombinációk. Szebb életterek. CombiColours a BLANCO színes mosogatóközpontjai.

Harmonikus színkombinációk. Szebb életterek. CombiColours a BLANCO színes mosogatóközpontjai. Harmonikus színkombinációk. Szebb életterek. CombiColours a BLANCO színes mosogatóközpontjai. 555_10_Farbbroschuere_HU.indd 1 17.11.2010 15:24:16 Uhr Kreatív megoldásokat kínálunk. BLANCO CombiColours

Részletesebben

Övezet: Lk-FT-1 Beépítés módja: SZ (szabadonálló)

Övezet: Lk-FT-1 Beépítés módja: SZ (szabadonálló) ,00 6,0,,0 8,0 6,00 B NAPLÓKERT UTCA 6,70 8,0 6,00 0,80 B,00 05/5 5,00 8,0 6,70 0,0 É Övezet: Lk-FT- Beépítés módja: SZ (szabadonálló) A A,00 6,00 6,00 5,0 A A TELEKTERÜLET: 808,9 m BEÉPÍTETT TERÜLET:,8

Részletesebben

Oktatóstúdió. KEMON oktatások 2011/I. félév

Oktatóstúdió. KEMON oktatások 2011/I. félév Oktatóstúdió KEMON oktatások 2011/I. félév Kedves Fodrász KollégA! Neked mi volt az újévi fogadalmad? Nekünk az, hogy minél több szakmabelihez jussunk el, bemutatva a továbbképzések fontosságát. Ennek

Részletesebben

Komplex, egyedi programcsomagokat kínálunk leendő látogatóink számára szórakoztatási lehetőségekkel, családbarát programok biztosításával.

Komplex, egyedi programcsomagokat kínálunk leendő látogatóink számára szórakoztatási lehetőségekkel, családbarát programok biztosításával. Csabai Kolbászház Látvány és élmény! Disznóvágás Kolbászkészítés Csapatépítő programok 2015 januárjától megnyitotta kapuit a Csabai Rendezvényszervező Kft. által üzemeltetett fesztiválház. Fő célunk a

Részletesebben

A pénzről- és a közösségről

A pénzről- és a közösségről A pénzről- és a közösségről (Hetedik nyilvánosságra hozott csatornázás: Öreg és Margaréta. 2009 febr. 27.) Margaréta látja azt az épület-modellt, - Dobogókő központi helyén, amit korábban megálmodott.

Részletesebben

Novoferm lemezfalcos tűzgátló ajtók

Novoferm lemezfalcos tűzgátló ajtók Novoferm lemezfalcos tűzgátló ajtók TAEA Ei: 30 perc NALSAL Ei: 60 perc Ei: 90 perc Ei30/Ei60/Ei90 perces lemezfacos tűzgátló acél ajtóelemek Kiváló minőség + évtizedes tapasztalat = garantált biztonság!

Részletesebben

POSZTMODERN UTAZÁS (SEHOVÁ) AZ ÍRÓI KÉPZELET FEDÉLZETÉN

POSZTMODERN UTAZÁS (SEHOVÁ) AZ ÍRÓI KÉPZELET FEDÉLZETÉN KÁNTÁS BALÁZS POSZTMODERN UTAZÁS (SEHOVÁ) AZ ÍRÓI KÉPZELET FEDÉLZETÉN KAPCSOLÓDÓ TANULMÁNY ZSÁVOLYA ZOLTÁN HOLLANDI BOLYGÓ CÍMŰ HANGREGÉNYÉHEZ Zsávolya Zoltán első, műfajteremtő(nek szánt) (hang)regénye

Részletesebben

Bor Baráti Kör. képes krónikája 2001. Október Megszületik az ötlet, és hirtelen elhatározásból

Bor Baráti Kör. képes krónikája 2001. Október Megszületik az ötlet, és hirtelen elhatározásból A Bor Baráti Kör képes krónikája 2001. Megszületik az ötlet, és hirtelen elhatározásból elmegyünk Egerbe, a Szépasszony völgybe. Következő héten borkóstolót tartunk (képen balról jobbra: Miki, Konyak)

Részletesebben