Köszönet! Kiszi baba. Püspökiné Nagy Erzsébet polgármester

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Köszönet! Kiszi baba. Püspökiné Nagy Erzsébet polgármester"

Átírás

1 X. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM JÚNIUS INGYENES Köszönet! Kiszi baba Az óvodában a hagyományõrzés köré építettük fel nevelési programunkat. Szokássá vált, hogy Húsvét környékén tartunk egy olyan ünnepet, amelyen a hagyományõrzés a kiemelt téma. Idén április 15-én gyûltek össze a négy csoport gyermekei és az óvoda dolgozói, valamint vendégként hívtuk meg a községünkben mûködõ Kacskaringó Klub hagyományõrzõ gyermekcsoportot, akik mûsorral kedveskedtek a kicsiknek: - A három leány - /mesedramatizálás/ - Boldogi kiszézés - dramatikus játék - Boldogi lakodalmas - karikázó Az óvodás gyerekek is bekapcsolódtak a mûsorba: boldogi ruha bemutatóval, húsvéti locsolóverssel és boldogi gyermekjátékok bemutatásával. Az óvodai nevelõtestületben mûködõ Boldogi Hagyományok Munkaközösség megkezdte munkáját, melynek célja a helyi hagyományok megjelenése és élõbbé tétele az óvodai nevelésben. Zsírosné Õszi Katalin A Május 1-jei egészségmegõrzõ rendezvény megszervezéséért köszönetemet fejezem ki az Ujváry Ferenc Mûvelõdési Ház igazgatójának, a Berecz Antal Általános Iskola igazgatójának, pedagógusainak, a Napközi Otthonos Óvoda vezetõjének és dolgozóinak, a helyi Vadásztársaságnak, a Községi Sport Egyesületnek, valamint a Polgármesteri Hivatal jegyzõjének és dolgozóinak. Köszönöm a Boldog Községért Közalapítvány javára felajánlott összeget a Vadásztársaságnak, valamint a Polgármesteri Hivatal jegyzõjének, dolgozóinak. A rendezvény bevételeibõl felajánlott összeg az túszótanfolyam finanszírozására kerül felhasználásra. Püspökiné Nagy Erzsébet polgármester

2 2 BOLDOGI ÉLET JÚNIUS Szemét ügy Oly hosszú és hideg tél után elmúlt következnek a sorban. A vidéki levét. a tavasz is! A zord évszak egyhangú kistelepüléseken még itt-ott a Jó, jó - kérdezhetik sokan -, de mit fehérségét lassan és bátortalanul kertek végén mûködtetik a lehet tenni? Megoldás? Van, de felváltotta a színek szemet, lelket komposztálókat, még összegyûjtik nem egyszerû és e cikk terjedelmén boldogító üde világa. Elõször a a papírt, és még megetetik az belül nem is válaszolható meg. barka, majd a hóvirág, ibolya, a állatokkal a maradékot. Nem nagy Sokoldalnyi hely kellene ebben a kipattanó rügyek, majd a többi dolgok, ám mindent összevetve kis lapban és még több türelem az virág jött sorba. Eleinte félénken hazánkban vidéken jobb a helyzet. Önök, olvasók részérõl, ahhoz ki-kikukucskálva a hó, a tavaly Ám ha így haladunk, akkor ebben hogy teljes körû és megvalósítható elszáradt fû alól. Majd lassan és bizonyosan elõbb érjük el az EU-s p r o g r a m o k r ó l, t e r v e k r õ l méltóságteljesen birtokba vette a színvonalat. (Ott azért több megoldásokról essék szó. Azért természet a színek pompázatos hulladékot termelnek.) De ha a e n g e d j e n e k m e g n é h á n y világát. hulladék kezelésében nem (remélhetõleg már sokak által Ebbe az elszínezõdõ világba az zárkózunk fel, akkor bizony ismert) kifejezést: szelektív ember is besegít. Rögtön a hó ingünk, gatyánk is rámegy a hulladékkezelés, prioritási sorrend, olvadása után rikító piros, sárga, szemétre! Miért menne - tehetik fel komposztálás, újrahasznosítás, csillogó arany, ezüst, borús barna, a kérdést - hiszen jön a kukás újrafelhasználás, környezetbarát fekete tárgyak tûnnek föl szerte a hetente egyszer és elviszi a technológiák, stb. települések útjai mentén. Az szemetet, mi meg ezért fizetünk a Arról, hogy mit takarnak ezek a egykoron használati tárgyként, polgármesteri hivatalnak. Azt meg kifejezések és miért fontos csomagoló anyagként szolgáló még kibírjuk. Valóban? ismeretük Boldogon is- a tárgyak mára már szemétté váltak. Az Európai Unió irányelveiben késõbbiekben e lap hasábjain még O l y a n v a l a m i v é, a m i a szerepel, hogy Magyarországnak olvashatnak. A következõ számban közgondolkodás szerint, már néhány éven belül fel kell számolni a lakossági veszélyes hulladékokra semmire sem jó. Ebbõl a semmire korszerûtlen szeméttelepeit, és térünk ki, remélve azt, hogy ezzel a sem jó valamibõl Hazánkban 80 korszerû hulladéktelepeket kell bevezetõ cikkel felkeltettük millió (!) tonna keletkezik évente. létrehoznia. Ez bizony pénzbe érdeklõdésüket a környezet- Igaz ennek csak egy részét 5 kerül, sok-sok pénzbe. Ezt a pénzt védelem e koránt sem érdekfeszítõmillió tonnát- termelnek a Mi (lakosok) fogjuk meg- és területe iránt. települések. A többit 75 millió befizetni. Legalábbis a lakossági tonnát- az ipar és a mezõgazdaság hulladékok mértékében. (Ne hozza össze, persze azért, hogy felejtsük el: évente 5 millió tonna K ö s z ö n j ü k a B o l d o g i nekünk jobb és több mindent települési hulladék keletkezik!) Önkormányzatnak, hogy teret ad lehessen vásárolni és mi is egyre Természetesen igazságtalan volna, tájékoztató tevékenységünkhöz az jobb, és több mindent tudjunk a ha a hulladéktelepek kiépülése után Önök falujában. Amennyiben szemétbe dobni minden egyes település a lakosság felkeltette érdeklõdésüket ez a kis A következetes szemetelés arányában fizetné a kezelési írás, kérem, keressék meg eredménye, hogy hazánkban az (szállítási, deponálási) díjat. Így a egyesületünket kérdéseikkel, évek során 500 millió tonna jelenlegi helyzet mellett a nagy javaslataikkal. hulladék halmozódott fel. Ennek települések (a lakosonként is többet jelentõs része, bár legális, de nem szemetelõk) kevesebbet fizetnének Elérhetõségeink: szakszerû tárolóban pihen. a kasszába. Ezért a települések és Hatvani Környezetvédõ Egyesület Sajnos a hulladéknak csak 85%-át lakosaik érdeke, hogy minél Hatvan 3000, Hatvany Irén u. 6. gyûjtik be, a többi (15%- 3 millió kevesebb szemetet termeljenek, köbméter) valószínûleg valahol az illetve a keletkezõ hulladék minél Tel: 37/ utak mentén, erdõk szélén végzi. nagyobb hányadát településükön De a begyûjtött hulladék sem lesz ( k ö r n y e z e t k í m é l õ m ó d o n ) teljesen újra felhasználva. Nagy újrahasznosítsák. Ez a probléma a része (89%) lerakóba kerül. gazdagabb településeknek is Figyelmüket köszönöm: Ezek az adatok az ország egészére komoly fejtörést okoz. Ám, ha nem vonatkoznak. Köztünk legyen oldódik meg a helyzet, akkor Füzér Zsolt mondva a Fõváros ebben is elsõ, bizony (mint oly sokszor) a miként ebben is a nagyvárosok lakosság issza meg - ennek is - a

3 2003. JÚNIUS BOLDOGI ÉLET 3 Az alapítvány Isaac Asimov regényét olvasva támogatni a társadalmat, akkor kisebb számára adottak, s melyekért a falu fiatal megfigyelhetjük, hogy az emberiség súlyuk lesz az egyéb alapítványoknak. házasai a városba költöznek. Így nõne a jövõje szempontjából milyen fontos Ezután a kis bevezetõ után szeretném falu lakosság megtartó ereje és a falu feladatok ellátását végezte egy néhány gondolatomat megosztani ezen fejlõdne. Ez egy a sok lehetõség közül. Itt alapítvány. sorok olvasóival. még felsorolhatók lennének olyan Az Alapítvány. Az 1990-es évek elején megalakult megvalósítható elképzelések, melyek Boldog Községért Közalapítvány a mind a közösség, mind az egyén Az emberi társadalom fejlõdése során fentiekben leírt területeken igen sokat tud szempontjából hasznosak. egyre több kisebb-nagyobb anyagi, tenni községünk fejlõdése érdekében. Az Az alapítványi tevékenység másik szellemi, illetve erkölcsi tõkével elmúlt években a boldogiak anyagi területe a felhalmozott anyagi rendelkezõ alapítvány jött létre. A áldozatainak köszönhetõen sok feladat, lehetõségekkel a falu fejlesztésének jövõben egyre nagyobb szerepet kapnak beruházás, fejlesztés kivitelezéséhez támogatása. Ezek közül néhányat az ezek az alapítványok. nyújtott támogatást. Úgy gondolom, elõzõekben már említettem. A sor Vegyük pl. a Nóbel által létrehozott hogy a közvetlen pénzbeli támogatáson folytatásaként a faluban zajló mûvészeti, alapítványt. A tudomány fejlõdése a túl, kihasználva az alapítványi kulturális élet támogatása, ezzel a falu fejlõdés irányának meghatározó szerepet a d ó k e d v e z m é n y e k n y ú j t o t t a ismertségének elõsegítése. Itt konkrétan kapott a Nóbel alapítvány által kiosztott l e h e t õ s é g e k e t, j ó v a l n a g y o b b neveket is említhetnék. Nagyon kevés Nóbel-Díj, amely az alapító szándéka lehetõségek rejlenek a közösség számára falu mondhatja el magáról, hogy a jó szerinti irányba viszi a társadalmat. az alapítványi tevékenységben. Az termõföld és a szorgalom mellett olyan Vegyük a másik alapítványt. A Soros alapítvány tevékenységét két fõ területen adottságokkal is dicsekedhet, mint György által mûködtetett, a világot kell megszervezni. Az egyik fõ terület az Boldog. Például Püspökiné Kovács behálózó nemzetközi alapítvány alapítvány vagyonának és anyagi Mária, aki országos hírû festõ, vagy rendszert, amely a felnövekvõ lehetõségeinek bõvítése. Ezen a téren ki S z p i s j á k t a n á r ú r m û v é s z e t i nemzedéket célozza meg. Az elsõ és a kell használni az állam és az adóhatóság tevékenysége, vagy Szántó tanár úr második alapítvány között van egy által törvényekkel szabályozott történelmi iratai és szintén többrétû lényeges különbség. Míg a második lehetõségeket. Ide kell beépíteni azokat a mûvészeti tevékenysége, a boldogi alapítvány egy ki nem próbált, a pénz projekteket, melyek a falu hosszútávú Ujváry Ferenc Mûvelõdési Ház és szempontjából elsõdleges értékeket /mint érdekei szempontjából fontosak, és Könyvtár hagyományõrzõi és Beatusi szabad piac, liberalizáció/ támogat, addig anyagi tõke kovácsolható belõlük. Több kórusa, Jánosi Imre állatfarmja és a sort az elsõ alapítvány az emberiség által ilyen terület is van. Például a világon az lehetne még folytatni. felhalmozott, megtapasztalt, de a fejlõdés egyetlen termelõ eszköz, amely évente Mind ezek és az itt fel nem soroltak hangzatos jelszavai miatt feledésbe megújul, nem kell újat építeni helyette, olyan talentumok, melyeket bûn nem merült értékeket kutatja. Feladatának nem kopik el és az amibõl ebben a kihasználni úgy, hogy azzal az egyén és a tartja megõrizni azt a tudást, ami alapján faluban még van, az a föld. közösség is jól járna. majdan meg lehet szervezni egy új Úgy gondolom, azok az emberek, Emlékezzünk a párbeszédre: amikor emberi társadalmat. Mert ha kicsit idõsek, akik földjüket nem tudják az Úr szolgáit hívatta elutazása elõtt, odafigyelünk, már látható gyermekeink, mûvelni és nem akarják eladni, az talentumokat ad nekik, hogy távollétében unokáink lassan nem fogják tudni mi a alapítvány vagyonkezelõi viszonyban hasznosítsák azokat. Legyünk hasonlóak család, a szeretet, a kitartás és az erkölcs. szerzõdést kötnénk, s a tulajdon ahhoz a szolgához, aki a kapott 5 Ezeket a szavakat már napjainkban is az megtartásával a föld vagyon jövedelme talentumból 10-et csinált és elismerést együttélés, az önérvényesülés a az alapítványt s ezzel együtt a falut kapott érte. Ne legyünk olyanok, mint az s z a b a d s á g o t a s z a b a d o s s á g, a gazdagítja. A tulajdonos ennek fejében a szolga, amelyik kapott 1 talentumot, kötelességet a nekem jár szavak váltják adókedvezményt kap és e mellett egy elásta, s még büszke is volt rá, hogy fel. A fentieket figyelve láthatjuk, hogy olyan erkölcsi elismerést, mellyel megõrzik azt. Éljünk ezekkel a kapott egy-egy alapítvány milyen eltérõ célokat kiemelkedik s beírja nevét a falut, a talentumok adta lehetõségekkel, hogy is támogathat. Mivel az állam lassan csak fejlõdést támogatók sorába. majdan utódaink számára a kapott 5 adószedõ lesz egy-egy országban, így a Ha vannak olyan emberek, akik el talentumból 10-et hagyjunk örökül. társadalom a közösségek fejlesztésének akarják adni földjüket, két lehetõség lehetõségét egyre intenzívebben adja ki E z e n c é l o k e l é r é s é h e z közül választhatnak. Eladják egy albérletbe. nélkülözhetetlen az alapítvány idegennek, szomszédnak, vagy eladják Ezek egyik fontos pillére egy-egy kuratóriumának és a falu lakosságának az alapítványnak. Ha az alapítványnak közösség szempontjából az általuk támogatása. adják el, amely azt mûvelteti, a létrehozott és jól mûködtetett alapítvány. bevételbõl támogatni tudja az Ezek az alapítványok az önkormányiskolásokat, óvodásokat, úszásoktatást, Boldog, zatok nyújtotta lehetõségeken túl a zenei-, mûvészeti nevelést, jobb tárgyi Szûcs Ferenc közösség anyagi hozzájárulásával olyan feltételek teremtését az oviban, az kuratórium elnök célok megvalósítását segíthetik, melyek iskolában, utak építését, munkahely f o n t o s a k a k ö z ö s s é g j ö v õ j e teremtést stb. Meg lehetne szervezni, szempontjából. Ha majd sok olyan hogy gyermekeink és az idõsek, valamint alapítvány lesz, amely az emberi tudás, az a falu teljes lakossága számára emberiség által évszázadok alatt e l i n t é z h e t õ k l e g y e n e k a z o k a felhalmozott értékek alapján fogja lehetõségek, melyek a városi gyerekek

4 4 BOLDOGI ÉLET JÚNIUS Boldogi Búcsú 2003 programjai (2003. június 29.) A körmenet és a szentmise a megszokott idõpontban 9.30-kor kezdõdik. A szentmisét Zsíros József kartali tiszteletes celebrálja. Az Ujváry Ferenc Mûvelõdési Ház és Könyvtár programjai: : Püspöki János Hegyek és emberek c. fotókiállításának megnyitója : Díszpolgári címek adományozása : Hagyományõrzõ találkozó Fellépnek: Vidróczki Néptáncegyüttes Gyöngyös Kerekes Népzenei Együttes Eger Jatari Indián Népmûv. Egyesület Mezõkövesd Boldogi Hagyományõrzõ Együttes Kacskaringó Klub Boldog Kaláris Néptáncegyüttes Boldog Sodrás Népzenei Kisegyüttes Szolnok : Utcabál Bódi Tamás zenekarával A mûvelõdési ház emeleti kiállítótermeiben továbbra is megtekinthetõ a Bruckner-Ujváry hagyatékból összeállított helyismereti, valamint Zsírosné Õszi Katalin fotóiból készített kiállítás. A tájház egész napos nyitva tartással várja a látogatókat. Legjobb barát a könyv Leáldozóban van a Gutenberggalaxis? Már többször felmerült a kérdés az utóbbi idõben. Az Internet e l t e r j e d é s é v e l, a C D - R O M megjelenésével sokan a könyvek haláláról beszélnek. Ha jól megnézzük, valóban azt látjuk, hogy egy bizonyos fokig visszaesett az olvasási kedv. A gyerekek a számítógépek, video bûvöletében élnek, a kötelezõ és ajánlott olvasmányokat sem olvassák el minden esetben. A szak- és ismeretterjesztõ könyvek még csak-csak lekerülnek a polcról, de a szépirodalom egyre ritkábban - kivéve az éppen aktuális sikerkönyveket (Harry Potter). Pedig az élet titka az olvasás. Az olvasó lehet Bornemissze Gergely, de Anna Karenina is. S ez a jó az irodalomban! Valamennyi szereplõ sorsa átélhetõ, ki lehet lépni a mindennapok szürkeségébõl. A varázsformula még mindig nem a képernyõ, a telefonvonal és az Internet. Hanem az a három dolog, amely a szellem felszabadulásához vezet: a könyv, a könyv, a könyv. - nyilatkozta az egyik legnagyobb élõ polihisztorunk, Ungváry Tamás. Kepesné Tóth Katalin Könyvajánló Jókai Anna A mérleg nyelve I. Félek az olyan embertõl, aki követeli, hogy mindenki olyan legyen, mint õ. Nem szeretem a megfellebbezhetetlen vélemény kinyílvánítóját, a gõgös ítélkezõket (...) A normálisnak vélttõl való eltérést türelemmel kell szemlélnünk, s ami üde színfolt a szürke monotóniában, azt nem kell mindenáron szabványosítani. De mûködik az erkölcsi középpontot még ismerõ lélekben egy vészcsengõ: Mi az, amikor a tolerancia átcsap az önérték- feladásba, s egyenlõség kerül a bûnös és bûntelen, a deviáns és az egészséges, a hibás és ép, a közösség számára jó és rossz közé...? Ha a bankrablót eszményítjük, az nem tolerancia, hanem bûnpártolás. Ha ott fekszik a részeg a pocsolyában, nem rúgunk belé- de ez még nem jelenti azt, hogy mellé kell heverednünk, ugyanolyan részegen... Ha egy fiú, vagy egy lány kanárisárga tarajt csináltat a hajából, vagy kék zöld sörtét visel csupán, nem röhögjük ki, de nem is futunk a fodrászhoz, hogy utánozzuk... -írja könyve egyik írásában Jókai Anna. ( Én s a másik ) A könyv új szempontokkal és felismerésekkel gazdagítja filozófiai, esztétikai közgondolkodásunkat.az új életmû kötet az esszék, tárcalevelek gyûjteményének elsõ kötete. A rövidlélegzetû munkák sem az életmû melléktermékei: bennük az idézetbe kívánkozó, aforizmaszerû megfogalmazások mesterének bizonyul az író, akinek meggyõzõdése, hogy az erkölcsi érték- a kötet találó címébe foglalt - mérleg nyelve.

5 2003. JÚNIUS BOLDOGI ÉLET 5 Tájsebészettel a tisztább jövõért! A boldogi Berecz Antal Általános Iskola pedagógiai közösen két napos akcióvá bõvítettük: május én a programjában kiemelt helyen szerepel a környezeti nevelés. Ezt Hatvani úti felvásárló-telepen lehetett leadni az eddig is fontosnak tartottuk, de ebben az évben - úgy érzem igen üzemképtelen, környezetszennyezõ hûtõgépeket, sokat tettünk érte. televíziókat, akkumulátorokat, stb. A környezetvédõk Iskolánk bekapcsolódott a Hulladék Munkaszövetség által két konténernyi veszélyes hulladékot szállítottak el, ami meghirdetett országos mozgalomba, amely Tájsebészet néven szabályosan elhelyezve már nem a mi környezetünket az illegális hulladéklerakókat kívánja feltérképezni és terheli. felszámolni.! Ugyanezen a napon az iskolában Madarak és Fák Napi A munkához való bátorságot és lelkesedést a Vadásztársaság kistérségi természetismereti vetélkedõt tartottunk elnökének, Futó Istvánnak a felkérése és a Községi vendég diákok számára. Az iskola zsibongójában Önkormányzat segítõ szándéka adta. Ekkor már tudtuk, hogy rendezett kiállítással ízelítõt adtunk a tájsebészeti támogatókban nem lesz hiány! kampány során végzett munkáról, kedvet ébresztve És így is lett! Hát belevágtunk! bennük is hasonló tevékenységre. A tájsebészeti kampány keretében:! A napot az Árpád úti épület udvarán álló közel 50 éves! A Hatvani Környezetvédõ Egyesület által ezüstjuhar védett fává avatásával zártuk. Az egyedi rendelkezésünkre bocsátott mûholdas helymeghatározó tervezésû és kivitelezésû, juharfából faragott embléma - készülék segítségével feltérképeztük falunk határának Szpisják Pál mûvésztanár alkotása méltó dísze az illegális szemét-lerakóhelyeit. udvarnak, a csodálatos formájú, hatalmas, árnyas! Kerekasztal-beszélgetésre hívtuk a falu és a civil lombkoronájú védett fával együtt. szervezetek vezetõit, ahol a téma komolyságára való Felemelõ érzés leírni mindezt! Személyes megjegyzésként tekintettel minden szervezet képviseltette magát. még azt is hozzáteszem, életem nagy élménye volt, amikor a! Együttmûködési megállapodást kötöttünk a szemét Kukabúvár Karnevál színes programjain tanúsított összefogás elleni küzdelemre. láttán 12 éves lányom így összegezte a napot: De jó dolog! Megszerveztünk egy minden eddiginél nagyobb boldoginak lenni! Ez egy szuper falu! összefogást eredményezõ falu- és határtakarítási napot Így van! április 5-én, melyben részt vett a falu vezetése, az És, hogy még inkább az legyen, tegyünk érte minél többen, intézmények dolgozói, a civil szervezetek tagjai és minél többet! családtagjaik, valamint a Berecz Antal Általános Iskola Ügyeljünk a falu tisztaságára, hiszen az itt lakókról árulkodik teljes közössége: összesen kb. 400 ember! az útszéleken eldobált csokipapírok, sörösdobozok,! Ennek köszönhetõen a feltérképezett 24 lerakónak több üdítõsflakonok sokasága. Óvjuk a határ tisztaságát is! A szemét mint felét (13) teljesen, egy kis részét (2) részben attól még szemét marad, ha nem a mi szemünket szúrja a portán! felszámoltunk. A többire az õszi akción kerül sor! Gondoljunk másokra is! Fõleg azokra, akik fáradságos munkával! Gyermekrajz- és versíró pályázatot hirdettünk Tisztább dolgoztak, és elkeseredve látják, hogy kevés idõ elmúltával újabb jövõért! címmel, amelyre több mint 100 pályamunka szemétkupacok jelennek meg a megtisztított helyeken. érkezett. Az alkotásokból kiállítást rendeztünk az E figyelemfelhívó kampány reményeink szerint csak a kezdet Ujváry Ferenc Mûvelõdési Ház elõcsarnokában, volt. A szemét elleni küzdelem folytatódik, remélhetõleg minél amelyet szép számmal megtekintett a Boldogi Passió több harcos boldogi környezetvédõvel! elõadására érkezõ közönség is. A helyezettek a Berecz Antal Alapítvány és a Diákönkormányzat jóvoltából Addig is mindenkinek köszönjük a lelkes támogatást! értékes könyv-jutalomban és különdíjakban részesültek. Krakóczkiné Tóth Éva! Ugyanekkor állítottuk ki a gazdag fantáziáról és alkotóerõrõl tanúskodó tárgyakat, amelyeket a játékos kedvû diákok fabrikáltak hulladékokból. Jó idõtöltés volt, ötletes alkotások születtek.! április 25-án nagyszabású Kukabúvár Karneválon hívtuk fel a falu lakóinak figyelmét, hogy mi mindent megteszünk a szemetelés ellen, a felnõttek is legyenek ebben partnerek! A színes felvonuláson igazi karneváli hangulat uralkodott, amit még a hirtelen jövõ esõ sem tudott megrontani. Az Árpád úti iskolába érve a délután mûsorokkal majd diszkóval folytatódott. A belépõ a jelmezként használt szemét szétválogatva történõ kukába helyezése volt. Íme a szelektív hulladékgyûjtés csírája! A programok végeztével a Diák-önkormányzat elnöke felolvasta és átadta községünk polgármester asszonyának a bereczesek petícióját: kéréseit és! javaslatait a környezetvédelemmel kapcsolatban. M á j u s 9 - é n t a r t o t t u k é v i h a g y o m á n y o s A Boldogi Tájsebészek a beadott pályázattal elsõ hulladékgyûjtésünket, amelyen ezúttal elektronikai helyen végeztek a hatvani régióban, és bejutottak az hulladékot is gyûjtöttünk. Ezt az akciót a Hatvani országos döntõbe. Így harcba szállhatnak a Környezetvédõ Egyesülettel és helyi Önkormányzattal fõdíjért, a játszótérért.

6 6 BOLDOGI ÉLET JÚNIUS A KARATE SZAKOSZTÁLY VERSENYZÕI ÚJRA BEBIZONYÍTOTTÁK, HOGY MEGÁLLJÁK A HELYÜKET NEMZETKÖZI SZINTEN. Megrendezésre került Kazincbarcikán a II. Görög - Magyar bajnokság, ahol a versenyzõink, Szabó Csilla, Dudás Armand, Bakos Boglárka, Õszi Zsanett, Dobák Anett, Dobák Anita, Dobák Andrea, Vörös-Torma Gergõ 4 arany, 4 ezüst és 4 bronz éremmel tértek haza. A nemzetközi edzõtáborban történt öv vizsgán Hornyák István sikeresen levizsgázott a 2. danra. A sikeres szereplésnek köszönhetõen a nagymester hozzájárult ahhoz, hogy évben a nemzetközi edzõtábor és a III. Görög-Magyar bajnokság Boldogon kerüljön megrendezésre. Az Országos Diákolimpián versenyzõink, Dudás Armand, Dobák Anita, Dobák Anett 2 bronzéremmel és 4 negyedik helyezéssel tértek haza. Megrendezésre került immár sokadik alkalommal a szakosztály féléves edzõtábora, amiben a karatékák Sensei Siklós László 4. danos mester elõtt tudásukról számot adtak. A vizsga befejeztével a szakosztály technikai és erõnléti felkészültségét kimagaslónak értékelte, így a soros öv vizsgán mindenki egy fokozattal elõre lépett. Kimagasló eredményként tüntette fel azt a tényt, miszerint Csikós Ágnes közel egy hónap felkészítés alatt sikeresen megtudta védeni az áthozott öv fokozatának 6 ky-us részét, a felkészülési idõ június hónap végéig lett volna számára elõírva. Köszönetet mondunk Szamosvölgyi Judit vállalkozónak aki elõsegítette a Görög-Magyar bajnokságon történõ sikeres szereplésünket. szakosztályvezetõ Anyakönyvi hírek Újszülött: Hévíz Gábor a.n.: Kovács Éva Elhunyt: Õszi Jánosné sz. Õszi Erzsébet /91 é./ Rákóczi u. Bathó Lászlóné sz.: Tóth Klára /46 é./ Béke u. Házasságkötés: Futó Bernadett - Nagy György RENDÕRSÉGI HÍREK Sajnálatos módon elszaporodtak a településen a fiatalok körében a kerékpáros és segéd-motorkerékpáros balesetek. Szomorú tapasztalatom, hogy a szülõk felelõtlen módon megveszik a gyereknek a segéd-motorkerékpárt annak ellenére, hogy nem rendelkezik vezetõi engedéllyel. Fiatalok körében a tapasztalatlanság, hozzá nem értés,a vagányság, más személyekkel szembeni nem törõdömség a jellemzõ. A KRESZ elõírása szerint a közúti forgalomban résztvevõ személyeknek a fején becsatolt bukósisaknak kell lenni. Nem tér ki a KRESZ arra, hogy ha engem zavar, vagy hogy nekem melegem van benne. Másik tényezõ a kerékpárokkal történõ közlekedés. A gyerekek nem eléggé körültekintõek, nem olyan kerékpárral közlekednek amivel biztonságosan tudnának. Nem veszik figyelembe azt, hogy ha elütik õket akkor õk járnak rosszabbul. A kerékpárok nincsenek felszerelve megfelelõ világító berendezéssel. A világítás hiányában nem lehet kellõ idõben észre venni a szabálytalanul 2-3 fõ egymás mellet közlekedõ, az úttest közepén haladó személyeket.szomorú tapasztalatom, hogy a szülõk a gyerekük védelme érdekében nagyon keveset tesznek meg. A közlekedés során a keskeny járdán kerékpározik a szülõ, világítás nélkül közlekednek éjszaka, mellettük a gyerek, aki szintén világítás nélkül közlekedik. Ezen szabálysértések és a balesetek elkerülése végett szigorúbb felelõsségre vonás lesz foganatosítva, ha kell a feljelentés eszközét is elõ fogom venni. Szezonális bûncselekmény a kertek dézsmálása. Amennyiben látjuk, hogy a szomszéd kertjében olyan személyek vannak akik nem oda valók értesíteni kell a tulajdonost, és a tulajdonos értesíti a rendõrt. Az ilyen jellegû cselekmények visszaszorításában a lakosságnak együtt kell mûködnie a rendõrséggel és a polgárõrséggel. Az elmúlt évek tapasztalata, hogy a kert tulajdonos látta amint az általa ismert mezei szarka behajt a földjére és nem ment oda hozzá, hogy megkérdezze tõle mit keres ott. Másnap amikor látja, hiányzik a termésbõl, fennhangon szidja a polgárõrséget, hogy miért nem védi meg a kertjét. Megkezdõdik a nyári szünet, ezzel egyidejûleg megnõ a gyerek jelenléte a közutakon. Kérem a forgalomban résztvevõ személyeket, hogy vigyázzunk rájuk, mert õk nem fognak vigyázni. Hornyák István r.zls. kmb. POLGÁRÕR HÍREK. A csoport létszáma újra bõvült 4 fõvel. Tábori László, Tábori Ágnes, Leveles Zoltán, Vojtek Péter személyében.az OPSZ mûködési szabályzatának megsértése végett kizárásra került 3 fõ tagunk. Megalakításra került a MEZEI POLGÁRÕR CSOPORT, akik a nap folyamán kinn tartózkodnak a mezõgazdasági területen, így reményeink szerint sikerül visszaszorítani a mezei lopásokat. Tájékoztatásul közlöm, hogy a Polgárõrök szolgálatellátásuk során, illetve a szolgálat ellátásával kapcsolatban történt bármi nemû támadás Közfeladatot ellátó személy elleni erõszak bûncselekményének felel meg. Sajnálatos módon vannak olyan személyek akik azt sérelmezik, hogy a polgárõrök megakadályozzák abban õket, hogy esetlegesen bûncselekményeket kövessenek, és annak érdekében megpróbálják megfélemlíteni a polgárõröket.a helyi körzeti megbízottal történt megbeszélés során megállapodtunk, hogy amennyiben ilyen jellegû támadás éri a csoport tagjait akár éjszaka, akár ünnepnap, azonnal intézkedni fog azzal a személlyel szemben. Köszönetet mondunk Antal Gábornak, aki a csoport részére vásárolt 2 db. látcsövet, így a szolgálat ellátás során a területen történõ mozgást már nagyobb távolságból észre lehet venni, és a renitens személyekkel szemben hamarabb fel lehet lépni. Tóth István vezetõ

7 2003. JÚNIUS BOLDOGI ÉLET 7 A Kertészeti Technológia Tanszék Kísérleti Telepének bemutatása Már lassan több, mint öt éve végzünk perliten), automatizált tápoldatozással. Biológiai szaktanácsadó munkát Boldogon, és most úgy növényvédelemmel gondoltuk, e cikkben nem a paprikáról írunk, hanem Márciusi kiültetésû oltott és hagyományos magunkról. folyton növõ paradicsom Szaktanácsadói munkánkon kívül a Szent István Május eleji kiültetésû fûtetlen fóliás paprika - Egyetemen nyolc másik kollégánkkal közösen oktatói fajta kísérlet, hagyományos növényvédelemmel és kutatói tevékenységet végzünk. Az oktatásról nem Május eleji kiültetésû fûtetlen fóliás paprika - szeretnénk most külön írni, elég annyi, hogy évente tripsz elleni védekezési kísérlet, pókok és ragadozó több száz hallgatónknak tanítjuk meg a zöldség-, a rovarok betelepítésével gyümölcs- és a szõlõtermesztés alapjait. Szabadföldi fóliával takart bakhátas paprika A boldogi termelõk számára fontosabb és (kápia, pritamin, több fehér és almapaprika fajta) közvetlenül Õket is érintõ tevékenységünk a kutatói Szabadföldi támrendszeres paradicsom (20 munka, melyet a Gödöllõ központjában lévõ két fajta) hektáros (ebbõl 2000 m2 fólia) kísérleti telepünkön Szabadföldi támrendszeres konzervuborka és végzünk. E cikk apropóját is az adta, hogy felhívjuk sárgadinnye (tápanyag és fajta kísérlet) egy kicsit a figyelmet magunkra, ugyanis minden Szabadföldi bakhátas intenzív szamóca évben elsõsorban Önökért, mint termesztõkért Articsóka - hazai adaptálási és technológiai dolgozunk és kísérletezünk, de munkánkra nagyon kísérletek kevesek kíváncsiak. Bemutatóinkat minden évben meghírdetjük, több tucat személyre szóló meghívót Ezen kívül még számos apró dolgot kiküldünk, de Boldogról eddig csak nagyon csekély felsorolhatnánk, ami a telepünkön található, de a érdeklõdést tapasztaltunk. lényeg az, hogy szerintünk érdemes egy délelõttöt Éppen ezért már most sok szeretettel meghívjuk rászánni és szétnézni. Telepünk könnyen mindannyiukat a augusztus 6-án tartandó megtalálható: a vasútállomásnál kell Isaszeg felé bemutatónkra. Ezen az idõponton kívül is fordulni és körülbelül 200 méterre jobboldalt már természetesen bármikor, bárkit szívesen látunk. lehet látni a fóliákat. A bejárat is itt található. S hogy kedvet csináljuk arra, hogy érdemes felkerekedni, a teljesség igénye nélkül leírjuk, hogy Mindenkit szeretettel várunk! idén mit láthatnak: Márciusi kiültetésû metszett paprika (több Kassai Tamás - Tornyai Tibor fajta), talaj nélküli termesztésben (kõgyapoton és SZIE Kertészeti Technológiai Tanszék Tud-e a strucc repülni? Történelmi vetélkedõ: Nagy Lajos király és kora Magyarország, Boldog Az elõdöntõs kérdések a FÜLES 6., 7., és 8. számában, a döntõ feladatai pedig a 13. számban jelentek meg. Az elõdöntõben 458 osztály (326 iskolából) vett részt. A játék ekkora népszerûsége miatt a kiadó a kiírás szerinti 20 osztály helyett a 81 legjobb eredményt elérõ osztályt juttatta a döntõbe. Ezek az osztályok a kiadótól 7-7 db A STRUCC VÉRE címû könyvet kaptak ajándékba a döntõ sokrétû feladataihoz: rejtvényeket kellett készíteni, esszéket írni, egy fejezetet színpadi jelenetté alakítani és megadott témákat megrajzolni. A játék népszerûségén ez a sok feladat sem ejtett csorbát: a 81 döntõbe jutott osztályból 70 küldte be pályamunkáját, melyek egytõl-egyig fantasztikus csapatmunkáról és kreativitásról tanúskodtak. A bírálóknak nem volt könnyû dolguk: pontozási rendszert dolgoztak ki az értékeléshez, melyben a különbségek kiiktatása céljából ún. kor-szorzóval látták el. Különdíjban az egyes kategóriákon belüli kiemelkedõ munkát nyújtó 18 osztály részesült. A versenyen szép Heves megyei siker is született: a boldogi Berecz Antal Általános Iskola 5.b osztálya - megosztva - a harmadik helyet szerezte meg kiváló teljesítményével. Jutalmul az osztály minden tagja várbelépõket, valamint könyveket kapott. Kisebbségi Hírek! Május elsején kivonult a kisebbség a Dankó úti pályára, melyet már elõzõleg felújítottunk, így egy szebb környezetben ünnepelhettünk. A gyermekeink mûsort adtak, a felnõttek, úgy a férfiak, mint a nõk kézilabdáztak, fociztak. A szabadban e közben készült a finom gulyás, ebbõl bárki ingyen ehetett. Élõzene szólt mellette, majd reggelig tartó szabadtéri disco volt. Utólag elmondhatjuk, hogy szépen zajlott le a május elseje! Kisebbségi Önkormányzat

8 8 BOLDOGI ÉLET JÚNIUS Sportélet a labdarúgó pályán Lassan elérkezünk a bajnokság végére (még négy forduló a harmincból), de mielõtt az eredményekrõl esne szó, térjünk ki egy kicsit a háttér munkára. A régóta áhított melegvíz probléma megoldódott, vagyis megoldották. Futó István segítségével és anyagi hozzájárulásával a téli idõszakban is esõben, sárban küzdõ srácaink - és természetesen vendég játékosaink, játékvezetõink - normális hõmérsékletû vízben tudnak tisztálkodni. Kicsit korszerûsítettük a szerelések mosását, melyhez két használt automata mosógépet üzemeltünk be a hagyományos, elavult tárcsás gép helyett. Ebben Katona Gusztáv segített és Petrovics Gusztáv ajánlotta fel munkáját a javításhoz. A pálya karbantartása érdekében épült ki az a csõrendszer, mely egyben a vízvezeték is. Ezzel és Józsa Gyula felajánlásával, ami szerelvényeket és az esõztetõ szórófejsort tartalmazza, majdnem teljesen megoldódott a locsolási probléma. Már csak a szivattyú csekély teljesítménye az, ami megakadályozza, hogy sokszor beton keménnyé száradt pályánkon dúsuljon a fû. Ha már a gyeprõl esett szó természetesen van még mit pótolnunk, gondolok itt a fûnyírásra, mely eszköz hiányában elég körülményes feladat. Úgy látszik, feladatot találunk bõven. Az elkövetkezõ hetek valamelyikén tervezzük befejezni a kispadok körbekerítését, ill. lecserélni a Turai út oldalán lévõ kapu mögötti labdafogó kerítést, amely már balesetveszélyes. Itt szeretném megköszönni az eddigi segítséget mindenkinek, aki energiáját, munkáját áldozta a létesítmény és rendszer mûködéséért. A teljesség igénye nélkül: Kis Márton, Varga Lajos, Csordás Norbert, Petrovics Zoltán, Kadét Géza, Boldogházi Csaba, Makádi Máté, Fischer István, Lukács Csaba, Kiss Ferenc, Sápi Ferenc, Borsós Zsolt, Pertovics Gusztáv, Kompolti István, Medveczki Sándor, Nagy József, Berkesi Róbert, Surányi Mihály, Szõlõsi Gábor, Boldogházi Zsolt, Petrovics Ferenc, egyéb segítséget kaptunk a helyi vállalkozóktól: Sport Sörözõ, Négyes Fogat Vendéglõ, Liget Sörözõ, Luda Pékség, Stumpf István és Puporka József stb. Csapatunk hozott eredményei az utóbbi hetekben egy kicsit visszaestek. De hát egy ilyen jó széria után, amit négy mérkõzésen keresztül elértek /kapott gól nélküli gyõzelem/ ez elnézhetõ apróság, mert hát ez egy játék, melynek vannak gyõztesei és vesztesei. Valljuk be õszintén - bár vágyunk rá - milyen unalmas lenne állandóan nyertesnek lenni! Az eddig lejátszott mérkõzések eredményei: felnõtt ifjúsági Boldog-Maklár 2:1 4:3 Markaz-Boldog 3:0 1:7 Boldog-Parád 2:0 3:0 Gy.pata-Boldog 0:1 3:1 Boldog-Atkár 4:0 0:2 Boldog-Gyöngyös En. 3:0 0:1 Hort-Boldog 2:0 2:3 Boldog-Mikófalva 0:3 6:2 /Mikófalva óvását jóváhagyva változott a felnõtt mérkõzés eredeti 2:2 eredménye/ Abasár-Boldog 1:1 1:18 Boldog-Vámosgyörk 1:2 5:1 Domoszló-Boldog 4:1 6:6 Medveczki Tibor FELHÍVÁS! NB III. Márton csoport A Betta kisállatkereskedés és Horgászcikk boltban kapható: száraz kutya-macska tápok, konzervek, szalámik, fagyasztott csirke láb-nyak-fej. Továbbra is folyamatosan kapható: csonti, giliszta, ill. rendelésre pinki. BRILIÁNS OPTIKA Rendel: Dr. Bernáth Éva szemész fõorvos Cím: Hatvan, Grassalkovich út 13. ( a szakképzési intézettel szemben) Nyitva tartás: hétfõtõl péntekig 9-18 óráig. Rendelési idõ: hétfõtõl péntekig óráig. Bejelentkezés telefonon: 06-30/ / Asztalitenisz 8. forduló: Balassagyarmat Boldog: 11-7 Gyõzelmeink: Kerek I.: 3, Telekes Fl.: 2, Dudás J.: 2, Záhonyi Gy.: forduló: Boldog Hatvan: 7-11 Gy.: Kerek: 4, Dudás: 1, Telekes: 1, a Dudás-Záhonyi pár. A csapatbajnokság végeredménye: 1. Veresegyház Hatvan Eger Lõrinci Boldog Bélapátfalva II Karácsond II Balassagyarmat Salgótarján Pásztó Záhonyi György Bízza az oroszlánra! Biztosításokkal kapcsolatos ügyintézés helyben! - biztosítások kötése (élet-, lakás-, gépjármû biztosítás) - változások bejelentése - zöldkártya kiállítása kárügyintézés A Generali-Providencia Biztosító Rt. helyi képviselõi: Záhonyi György (mobil: 06-30/ ) Záhonyiné Varga Julianna (mobil: 06-30/ ) Boldog, Zagyva út 10. Tel.: BOLDOGI ÉLET Kiadó: Polgármesteri Hivatal Felelõs szerkesztõ: Szitányi Péterné Fõszerkesztõ: Kepesné Tóth Katalin Szerkesztõség: Budai Zoltán, Józsa Erzsébet, Medveczki Tibor, Krakóczkiné Tóth Éva, Somogyváry László, Zsírosné Õszi Katalin. A szerkesztõség címe: Ujváry Ferenc Mûvelõdési Ház és Könyvtár Okiratszám: B/PHF/1418/He/94 Készült: 1300 példányban CoPa-Ker BT - Hatvan

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében térségében a fenntarthatóság jegyében Alapadatok TÁMOP 3.2.13/12/1 Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában című felhívásra beadott pályázat. A pozitív támogatói

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

DIÁKSPORT RENDEZVÉNYEK

DIÁKSPORT RENDEZVÉNYEK DIÁKSPORT RENDEZVÉNYEK Óbuda-Békásmegyeren 2010-2011. tanév II. félév Pedagógiai Szolgáltató Intézet 2011. június 6. DIÁKSPORT RENDEZVÉNYEK Óbuda-Békásmegyeren 2010-2011. tanév II. félév. Tartalom 1. Általános

Részletesebben

SZÁLKA. Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású - terület

SZÁLKA. Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású - terület SZÁLKA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 1707,6 ha Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású

Részletesebben

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2004. ÉVRŐL

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2004. ÉVRŐL A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2004. ÉVRŐL 1. TAGTOBORZÁS, SZERVEZETÉPÍTÉS A 2003. évben 41 taggal és közel 60 támogató taggal működtünk.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Fiedler Ottó Sportegyesület 2014 évi tevékenységéről. Ó z d, 2015. február 19. Fiedler Ottó Sportegyesület Elnöke

TÁJÉKOZTATÓ. a Fiedler Ottó Sportegyesület 2014 évi tevékenységéről. Ó z d, 2015. február 19. Fiedler Ottó Sportegyesület Elnöke TÁJÉKOZTATÓ a Fiedler Ottó Sportegyesület 2014 évi tevékenységéről Ó z d, 2015. február 19. Előterjesztő: Fiedler Ottó Sportegyesület Elnöke Egyesületünk rövid bemutatása: 1906-ban Ózdon épült fel Közép-Európa

Részletesebben

Együtt az élő környezetért munkaközösség

Együtt az élő környezetért munkaközösség Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu Együtt az élő környezetért munkaközösség Éves terv 2013/2014 Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni haladás.

Részletesebben

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE 2015. április Az ÖKO-munkacsoport Tóth Violetta Takács Barbara biológia-testnevelés szakos tanár, az ÖKO- munkacsoport vezetője

Részletesebben

A 2014. december 10-én Budapesten tartandó Dr. Ketter László Hagyományőrző Gasztronómiai Verseny versenyfelhívása és forgatókönyve

A 2014. december 10-én Budapesten tartandó Dr. Ketter László Hagyományőrző Gasztronómiai Verseny versenyfelhívása és forgatókönyve A 2014. december 10-én Budapesten tartandó Dr. Ketter László Hagyományőrző Gasztronómiai Verseny versenyfelhívása és forgatókönyve Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a Gödöllő Környéki Regionális Turisztikai

Részletesebben

Beszámoló a 24 órás sportnapról:

Beszámoló a 24 órás sportnapról: Beszámoló a 24 órás sportnapról: A TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0236 számú pályázatunk iskolai hagyománnyá tehető eseményei között immár 2. alkalommal rendeztük meg a tanév vége előtti 24 órás sportnapot, amely

Részletesebben

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma:

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma: KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV Tartalma: Számviteli beszámoló (mérleg, eredmény kimutatás) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Célszerinti kifizetések kimutatása Támogatások kimutatása A közhasznúsági

Részletesebben

A XIII. Jedlik Ányos Fizikaverseny Országos Döntőjének rövid krónikája

A XIII. Jedlik Ányos Fizikaverseny Országos Döntőjének rövid krónikája A XIII. Jedlik Ányos Fizikaverseny Országos Döntőjének rövid krónikája 1999-től kezdődően 13. alkalommal rendeztük meg a Jedlik Ányos fizikaversenyt, nyíregyházi országos döntővel. A 13 év alatt kb. 21

Részletesebben

Ennek kapcsán 1992. november 24 én megalakult az Országos Baleset megelőzési Bizottság, majd sora egymás után a megyei és

Ennek kapcsán 1992. november 24 én megalakult az Országos Baleset megelőzési Bizottság, majd sora egymás után a megyei és Veszprém, 2013. április 17. Gradvolt Szilveszter r. őrnagy Pécs VBB. Titkára I. Pécs Városi Baleset megelőzési Bizottság bemutatása Aközlekedésről szóló 1988. évi I. tv. a közlekedési propaganda tevékenységet

Részletesebben

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának Október első napján Énekel az iskola, elnevezésű programmal emlékeztünk meg a zenei világnapról. Elsősorban Bodoki Györgyné Betti néni volt segítségünkre ebben, ő volt az, aki megénekeltette az iskola

Részletesebben

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most 2011. március 3 TÉL-FÉNY 2011. XI. alkalommal megrendezett fotókiállításon Afrikától Furugyon át Új-Zélandig láthattunk fényképeket a tárlaton. Először lehetett szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot

Részletesebben

Nyíri Arborétumért, Természetért, Kultúráért Egyesület

Nyíri Arborétumért, Természetért, Kultúráért Egyesület Nyíri Arborétumért, Természetért, Kultúráért Egyesület KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. Egyszerűsített könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolójának

Részletesebben

Ezen dokumentum Jászárokszállás Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének 2007. évi jelentősebb eseményeit, beavatkozásait, híreit foglalja magába Készítette: Tekse Csaba parancsnok-helyettes 2007. október

Részletesebben

Zöld Nap Egyesület. Zöld Nap Egyesület beszámoló

Zöld Nap Egyesület. Zöld Nap Egyesület beszámoló Zöld Nap Egyesület beszámoló A Zöld Nap Egyesület pártpolitikától mentes, független nonprofit; jogi személyiséggel rendelkező; környezetvédelmi, szakmai-tudományos szervezet, amely a 26/2000.01.30-i kormányrendelet

Részletesebben

ÖKOISKOLA PROGRAM 2013-2014

ÖKOISKOLA PROGRAM 2013-2014 ÖKOISKOLA PROGRAM 2013-2014 Készítette: Mujzer Richárd ÖKOiskola vezető Győr, 2013. szeptember 5. Ha majd kivágtad az utolsó fát, megmérgezted az utolsó folyót, és kifogtad az utolsó halat, rádöbbensz,

Részletesebben

A páros versenyek végleges eredményei:

A páros versenyek végleges eredményei: 1 12. VEGYTERV SZABADIDŐSPORT TEKEKUPA 8. Lakatos Géza emlékverseny. 2006. augusztus 11 27. Serdülőknek és ifjúságiaknak: 4x30 = 120 vegyesgurítás. Szenioroknak: 4x21 = 84 hármas-taroló gurítás. A páros

Részletesebben

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS 2008. június 14. szombat 18 óra RAFFAY BÉLA szobrászművész kiállításának megnyitója a Tóparti Galériában (Révfülöp, Halász utca 6.). A kiállítást megnyitja: Kancsal Károly,

Részletesebben

Költségvetés 2003. Szemétgyûjtés

Költségvetés 2003. Szemétgyûjtés X. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM 2003. ÁPRILIS INGYENES Húsvét és gondjai Húsvét a keresztény vallás fõünnepe, Jézus Krisztus feltámadásának emléknapja. Ennek ismétlése minden vasárnap is, azért, hogy ezt az eseményt

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2010/2011.

Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2010. szeptember 30. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2012/2013.

Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2012. szeptember 1. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2011. január 1. 2011. december 31.

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2011. január 1. 2011. december 31. Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2011. január 1. 2011. december 31. "Lemondani a feleslegről akkor, amikor másoknak a szükséges hiányzik: nem jótett, hanem kötelesség."

Részletesebben

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk:

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk: ZOMBA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 5729 Ebből szántó 4393 gazdasági erdő 356 védett terület 0 ipari hasznosítású 0 terület egyéb 980 Polgármesteri Hivatal: 7173 Zomba

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Ökomunkaközösség E g e r, 2011. szeptember 01. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről 2014 Szabó Tiborné Az egyesület elnöke Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Az egyesület jogállása: A polgárőrség önálló civil

Részletesebben

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója Az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium Vörösmarty Mihály Tagintézményében az ének-zenei

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

Kulcsi Kemencés Kézműves Egyesület

Kulcsi Kemencés Kézműves Egyesület Kulcsi Kemencés Kézműves Egyesület a 10 évig sikeresen működő Mesterségek Bölcsője Alkotó napok elnevezésű rendezvény kapcsán jött létre 2008-ban, azokkal a segítőkkel, akik az évente egyszer megrendezésre

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

Beszámoló a 35/2013. (V.22.) VM rendelet támogatásával megvalósult beruházásról

Beszámoló a 35/2013. (V.22.) VM rendelet támogatásával megvalósult beruházásról Beszámoló a 35/2013. (V.22.) VM rendelet támogatásával megvalósult beruházásról Pályázó neve: Palotási Polgárőr Egyesület Pályázó címe: 3042 Palotás Kossuth út 1. Ügyfél-azonosító: 1004795335 Támogatási

Részletesebben

Nógrád megye. Ország: Magyarország Régió: Észak-Magyarország Megyeszékhely: Salgótarján Balassagyarmati kistérség

Nógrád megye. Ország: Magyarország Régió: Észak-Magyarország Megyeszékhely: Salgótarján Balassagyarmati kistérség Nógrád megye Ország: Magyarország Régió: Észak-Magyarország Megyeszékhely: Salgótarján Balassagyarmati kistérség Nevezetességei: -Tolnay Klári Emlékház -Zichy Vay-kastély -Mauks-kúria(Mikszáth-Mauks emlékszoba)

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében

Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében Óbudai Zöld Szabadegyetem Szabó Magdolna 2011. december 1. főtanácsadó Törvényi háttér Európa Tanácsi alapelvek, Környezeti akcióprogramok 1990. évi LXV. trv.

Részletesebben

A Nulla Hulladék Hét aktivitás és Nulla Hulladék Országos Találkozó című pályázat helyi szintű hulladékcsökkentési akció

A Nulla Hulladék Hét aktivitás és Nulla Hulladék Országos Találkozó című pályázat helyi szintű hulladékcsökkentési akció A Nulla Hulladék Hét aktivitás és Nulla Hulladék Országos Találkozó című pályázat helyi szintű hulladékcsökkentési akció Nimfea Természetvédelmi Egyesület A HUMUSZ Szövetség és a Nemzeti Együttműködési

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2011. szeptember 30. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok környezettudatosságának

Részletesebben

A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló

A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló INTÉZMÉNY Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda Egregyi Tagintézménye, Hévíz, Zrínyi út 151 IDŐPONT 2011-2012 tanév, 2012. 08. 31. Az idei tanévben

Részletesebben

Sikeres pályázatok 2006 2010. években. a.) Berhida Városi Önkormányzat. 4. számú melléklet 2006.

Sikeres pályázatok 2006 2010. években. a.) Berhida Városi Önkormányzat. 4. számú melléklet 2006. KD-TEÚT-133-2006 Sikeres pályázatok 2006 2010. években a.) Berhida Városi Önkormányzat 4. számú melléklet Szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása 35.959.000,- Települési hulladék közszolgáltatásfejlesztési

Részletesebben

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz.

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz. A Csabacsűdi játszótér felújítása az Önkéntesek Hete keretében című projekt megvalósulása Csabacsűdön Pályázó: Tiszta Környezetünkért Alapítvány Csabacsűd Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2005. ÉVRŐL

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2005. ÉVRŐL A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2005. ÉVRŐL 1. TAGTOBORZÁS, SZERVEZETÉPÍTÉS A 2003. évben 32 taggal és közel 60 támogató taggal működtünk.

Részletesebben

POGÁNYÉRT ALAPÍTVÁNY 2008.

POGÁNYÉRT ALAPÍTVÁNY 2008. POGÁNYÉRT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. A dokumentumot átvettem: Pogány, 2009. február 5. Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Pogányért Alapítvány Számviteli beszámolója 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

MUSICAL-re hangolva Egyesület Közhasznúsági Jelentése 2009.

MUSICAL-re hangolva Egyesület Közhasznúsági Jelentése 2009. MUSICAL-re hangolva Egyesület Közhasznúsági Jelentése 2009. TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. A szervezet céljainak rövid leírása 3. Szöveges beszámoló a közhasznúsági tevékenységről 4. A költségvetési

Részletesebben

Diákvilág. A foglalkozás megrendezését a múzeum a TÁMOP 3.2.11/10-1/2010-0236-os pályázaton nyerte el.

Diákvilág. A foglalkozás megrendezését a múzeum a TÁMOP 3.2.11/10-1/2010-0236-os pályázaton nyerte el. Diákvilág Kedves Olvasó! 2012. március 13-án, 21 felső tagozatos tanuló részt vett a Koszta József Múzeum Kézzel-lábbal a múzeumban című múzeumpedagógiai foglalkozásán, amelyet az 1848. március 15-i forradalom

Részletesebben

Versenyek 2012 I. negyedév

Versenyek 2012 I. negyedév Versenyek 2012 I. negyedév 1. A Polgárőrség Biztonságos közlekedés című rajzpályázata (2012. 03.09.) 1.helyezett: Takács Kitti 4.s Különdíj: Kerek Martina és Tóth Szelina 4.s Felkészítő tanáruk: Némethné

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a közalapítvány 2014. évi tevékenységéről. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány. Készítette: Bálinthné Sándor Andrea

BESZÁMOLÓ. a közalapítvány 2014. évi tevékenységéről. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány. Készítette: Bálinthné Sándor Andrea Adonyi Gyermekekért Közalapítvány 2457 Adony Rákóczi u. 39. Tel.: 25/231-020 Adószám: 18494785-1-07 Bankszámlaszám: 57700074-10001734 Ercsi és Vidéke Tak.Szöv. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány BESZÁMOLÓ

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: A Szent István Közösségi Házban 2014. december hó 11-én 17 00 órakor a szászvári vállalkozókkal tartott kötetlen vitafórumról. Köszönöm, hogy elfogadták a meghívást és megjelentek.

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

I. Debrecen Grappling Bajnokság

I. Debrecen Grappling Bajnokság I. Debrecen Grappling Bajnokság G4 Grappling Liga 2013-2014 4. forduló 2014.03.08 Végeredmény Gi Grappling leányok, nők Ifjúsági1 korosztály 48+ kg. 2 versenyző I. Tóth Anett Gracie Barra Orgovány II.

Részletesebben

I. A szervezet alapadatai

I. A szervezet alapadatai TARTALOM I. A szervezet alapadatai II. Egyszerűsített könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolójának mérlege III. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról IV.

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

Közösségi programok az intelligens Ruzsáért

Közösségi programok az intelligens Ruzsáért Közösségi programok az intelligens Ruzsáért TÁMOP-3.2.3.B-12/1-2013-0046 Projektzáró kiadvány A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága az Új Széchenyi Terv keretében

Részletesebben

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23.

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA

Részletesebben

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás MÁTÉTELKI HÍREK 25. szám Mátételke község Önkormányzatának friss hírei Képvisel -testületünk 2006. október 10-i ülésének anyagából 2006. október 17. Közérdek információk! A választási bizottság tájékoztatása

Részletesebben

Alkotószakkör iskolánk könyvtárában

Alkotószakkör iskolánk könyvtárában Alkotószakkör iskolánk könyvtárában Gyermekeink esztétikai érzékenysége, művészetek iránti fogékonysága az élményt és eredményt biztosító aktivitás révén fejlődik igazán. Alkotó, kreatív, a saját világát

Részletesebben

Települési jövőkép. Sárosd

Települési jövőkép. Sárosd Települési jövőkép Sárosd Problémák Szociális struktúra Kisebbség (10%) Bölcsőde hiánya Gyógyszertár szolgáltatása Hagyományőrzés, nem óvjuk történelmi értékeinket. Képzetlen munkaerő Helyi járatos busz

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

MAGYAR BOWLING és TEKE SZÖVETSÉG

MAGYAR BOWLING és TEKE SZÖVETSÉG ORSZÁGOS SERDÜLŐ ÉS IFJÚSÁGI FIÚ EGYÉNI, SPRINT ÉS ÖSSZETETT EGYÉNI BAJNOKSÁG 2014-2015. ÉVI V E R S E N Y K I Í R Á S A A bajnokság kiírása a Magyar Bowling és Tekeszövetség Teke Szakági Szövetsége /továbbiakban:

Részletesebben

Dunakeszi Szent István Általános Iskoláért Alapítvány 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4.

Dunakeszi Szent István Általános Iskoláért Alapítvány 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Szent István Általános Iskoláért Alapítvány 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. 2012. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Dunakeszi, 2013. május 21. Tyimofejevné Iványi Réka a kuratórium elnöke Az alapítvány

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 1/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18930191-1-19 Bejegyző szerv: VESZPRÉM MEGYEI BÍRÓSÁG Regisztrációs szám: PK. 60 010/2000 EGYÜTT A KÖNYVTÁRÉRT ALAPÍTVÁNY 8420 Zirc, JÓZSEF A. utca 1 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2015. április 1-i ülésére Készítette: dr. Kozma Enikő alpolgármesteri jogi referens Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2 Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2 TÁMOP-3.1.4/08/2 projekt megvalósítás a Sugovica Általános Művelődési Központ

Részletesebben

Gödöllő Város Képviselő-Testülete

Gödöllő Város Képviselő-Testülete Gödöllő Város Képviselő-Testülete File: D:\Képviselő testületi\2011\0421\2011 április 21 001.rep 2011.04.21, 08:04 N Y I L V Á N O S K É P V I S E L Ő -T E S T Ü L E T I Ü L É S J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL

POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁRMESTERI HIVATAL ELÉRHETŐSÉGEK: H-5650 Mezőberény, Kossuth tér 1. /Városháza épülete/ Telefon: +36 (66) 515-515 FAX: +36 (66) 515-503 E-mail: info@mezobereny.hu Általános ügyfélfogadási rend: Hétfő:

Részletesebben

Aba civil szervezetei

Aba civil szervezetei Aba civil szervezetei Szervezet neve: Sárvíz Térségfejlesztő Egyesület Székhely: 8127 Aba, Béke tér 1. Képviselő neve: Fejes István Képviselő címe: 8127 Aba, Béke tér 1. 20/223-0607 fejes.istvan@telehaz.hu

Részletesebben

Rétság Városi Sport Egyesület

Rétság Városi Sport Egyesület - Rétság Városi Sport Egyesület - Részlet az alapszabályból: A Rétság Városi Sport Egyesület az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján önállóan m köd társadalmi szervezet. Az egyesület a

Részletesebben

A Heves Megyei Tehetségsegítő Tanács TT 700 003 330

A Heves Megyei Tehetségsegítő Tanács TT 700 003 330 A Heves Megyei Tehetségsegítő Tanács TT 700 003 330 Szolnok, 2013. 05. 29. Szalkai Mária HMTT titkára Az élet egyikünk számára sem könnyű. Hinnünk kell, hogy tehetségesek vagyunk valamiben, és azt a valamit

Részletesebben

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN SZEPTEMBER 1. ÉV ELEJI ÉRTEKEZLET, ÉVES PROGRAM, FELADATOK MEGBESZÉLÉSE felelős: Koloszárné Varga Elvira ig 2. IMIP, HÁZIREND, SZMSZ FELÜLVIZSGÁLATA

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL Vasvári Pál Múzeum 4440 Tiszavasvári, Kálvin út. 7. Mobil:+36/30-676-8514 www.vasvaripalmuzeum.hu e-mail: info@vasvaripalmuzeum Nyitva tartás: Április 1-től - október 31-ig: K-V: 09-18 óráig November 1-től

Részletesebben

Kedves Könyvtárlátogató!

Kedves Könyvtárlátogató! Kedves Könyvtárlátogató! Az Önök településén a Balassi Bálint Megyei Könyvtár által működtetett Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer biztosítja a könyvtári szolgáltatásokat. Ezzel a kérdőívvel arról szeretnénk

Részletesebben

Természettudományi munkaközösség. Versenyeredmények 2009/2010

Természettudományi munkaközösség. Versenyeredmények 2009/2010 Természettudományi munkaközösség Versenyeredmények 2009/2010 Természetfotó pályázat Őszi forduló I. helyezés: Szabó Fanni 7.b Ködbe burkolózva II. helyezés: Batki Viktória 8.e Fénysugár III. helyezés:

Részletesebben

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA Erkel Ferenc Művelődési Központ 2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA 2092 Budakeszi, Fő u. 108. Tel/fax: 06-23-451-161 www.efmk-budakeszi.hu, info@efmk-budakeszi.hu Szeptemberi programjaink Szeptember 20-án, (péntek)

Részletesebben

Aranyosok Arany-hete

Aranyosok Arany-hete Aranyosok Arany-hete Arany János születésének 197. évfordulója alkalmából március másodikától egy teljes tanítási héten keresztül változatos programokon idéztük meg iskolánk névadójának szellemét, tudtunk

Részletesebben

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata 2014-2019 Kapolcs község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

A Haza és haladás vetélkedő döntője

A Haza és haladás vetélkedő döntője A Haza és haladás vetélkedő döntője 2013. május 27. Debrecen Részletek az előzetes feladatokból A megnyitó A csapatok munka közben Nézzük, kit rejt a léggömb? A zsűri a feladatok értékelése közben, nagy

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2015-2016. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2015-2016. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2015-2016. tanév Időpont Program Résztvevők Felelős Megjegyzés 09. 03-09. 30. ökoszakkör szervezése alsó- és felső tagozatos tanulók alsó: Szántóné Seller Szilvia, felső: Bekő László,

Részletesebben

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám TARTALOM - Nemzetközi Fogyatékos Nap Nyíregyházán - Karácsonyi ünnepség Tégláson - Vakos bejárás a Fórumban - Braille Emlékülés

Részletesebben

Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata. Felelős kiadó: Somogyi Balázs

Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata. Felelős kiadó: Somogyi Balázs Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata Felelős kiadó: Somogyi Balázs Kiadási év, 2014 A perkátai Győry-kastély parkja fenntartható hasznosítása Győry kastély és Perkáta Perkáta település Fejér megyében

Részletesebben

Óvodánk ökológiai jelszava

Óvodánk ökológiai jelszava Óvodánk ökológiai jelszava Egyesült erővel meg akarjuk menteni a FÖLDET! FELNŐTTEK FIGYELEM! A FÖLDNEK, AKÁRCSAK A GYEREKEKNEK, VÉDELEMRE ÉS TÖRŐDÉSRE VAN SZÜKSÉGE! Az Öko-Iskola nevelési program fő céljai:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Községháza tanácskozó terme. igazgatási előadó Tomics Jánosné. pályázó, Diósdról Pradán Ilona

JEGYZŐKÖNYV. Községháza tanácskozó terme. igazgatási előadó Tomics Jánosné. pályázó, Diósdról Pradán Ilona JEGYZŐKÖNYV Készült: Atkár község önkormányzata Képviselőtestületének 2007. szeptember 19-én 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Távolmaradását bejelentette:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Alulírott alapítók a PTK-ban meghatározottak szerint tartós közérdekû célra ALAPÍTVÁNYT hozunk létre az alábbi feltételek szerint:

ALAPÍTÓ OKIRAT. Alulírott alapítók a PTK-ban meghatározottak szerint tartós közérdekû célra ALAPÍTVÁNYT hozunk létre az alábbi feltételek szerint: ALAPÍTÓ OKIRAT Alulírott alapítók a PTK-ban meghatározottak szerint tartós közérdekû célra ALAPÍTVÁNYT hozunk létre az alábbi feltételek szerint: 1. Az alapítvány neve: Simonyi Károly Szakközépiskola és

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

Növekvő gyermeklétszámok

Növekvő gyermeklétszámok IX. évf. 5. sz. 2012. augusztus www.kiralyhegyes.hu Növekvő gyermeklétszámok óvodánkban, iskolánkban Palánta ültetvényezések a fóliasátorban Útkarbantartási munkálatok Egészségügyi szűrővizsgálatok Ingyenes

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 I.CÉL: A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése, együttműködve a város önkormányzatával, a szülői házzal, társadalmi

Részletesebben

2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10.

2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10. 2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10. Szakmai beszámoló I. A rendezvény bemutatása A Kalocsai Paprikafesztivál és a Paprikás Ételek Főzőversenye a térség legnagyobb

Részletesebben

Jakabszállás. Települési projektgyűjtő adatlap a Kistérségi Sport-és szabadidős stratégiához 2009-2013.

Jakabszállás. Települési projektgyűjtő adatlap a Kistérségi Sport-és szabadidős stratégiához 2009-2013. Jakabszállás elérhetősége 2 : I. Jakabszállás Községi Lovas Sportpálya teljes körű fejlesztése, kiépítése Jakabszállási Lovas Sportegyesület Konfár János elnök 20/54-111-66 - Jakabszállás és vonzáskörzete

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3508/01149 Vérzivataros évtizedek 1914-1944 MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Az idén 2014. november 18-19-én, immár 41.alkalommal került sor a Hajdú-Bihar

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2013. április 25-én a Szajol község Önkormányzata Képviselő-testülete nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2013. április 25-én a Szajol község Önkormányzata Képviselő-testülete nyilvános ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. április 25-én a Szajol község Önkormányzata Képviselő-testülete nyilvános ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal önkormányzati tanácskozó helyisége Jelen vannak:

Részletesebben