Köszönet! Kiszi baba. Püspökiné Nagy Erzsébet polgármester

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Köszönet! Kiszi baba. Püspökiné Nagy Erzsébet polgármester"

Átírás

1 X. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM JÚNIUS INGYENES Köszönet! Kiszi baba Az óvodában a hagyományõrzés köré építettük fel nevelési programunkat. Szokássá vált, hogy Húsvét környékén tartunk egy olyan ünnepet, amelyen a hagyományõrzés a kiemelt téma. Idén április 15-én gyûltek össze a négy csoport gyermekei és az óvoda dolgozói, valamint vendégként hívtuk meg a községünkben mûködõ Kacskaringó Klub hagyományõrzõ gyermekcsoportot, akik mûsorral kedveskedtek a kicsiknek: - A három leány - /mesedramatizálás/ - Boldogi kiszézés - dramatikus játék - Boldogi lakodalmas - karikázó Az óvodás gyerekek is bekapcsolódtak a mûsorba: boldogi ruha bemutatóval, húsvéti locsolóverssel és boldogi gyermekjátékok bemutatásával. Az óvodai nevelõtestületben mûködõ Boldogi Hagyományok Munkaközösség megkezdte munkáját, melynek célja a helyi hagyományok megjelenése és élõbbé tétele az óvodai nevelésben. Zsírosné Õszi Katalin A Május 1-jei egészségmegõrzõ rendezvény megszervezéséért köszönetemet fejezem ki az Ujváry Ferenc Mûvelõdési Ház igazgatójának, a Berecz Antal Általános Iskola igazgatójának, pedagógusainak, a Napközi Otthonos Óvoda vezetõjének és dolgozóinak, a helyi Vadásztársaságnak, a Községi Sport Egyesületnek, valamint a Polgármesteri Hivatal jegyzõjének és dolgozóinak. Köszönöm a Boldog Községért Közalapítvány javára felajánlott összeget a Vadásztársaságnak, valamint a Polgármesteri Hivatal jegyzõjének, dolgozóinak. A rendezvény bevételeibõl felajánlott összeg az túszótanfolyam finanszírozására kerül felhasználásra. Püspökiné Nagy Erzsébet polgármester

2 2 BOLDOGI ÉLET JÚNIUS Szemét ügy Oly hosszú és hideg tél után elmúlt következnek a sorban. A vidéki levét. a tavasz is! A zord évszak egyhangú kistelepüléseken még itt-ott a Jó, jó - kérdezhetik sokan -, de mit fehérségét lassan és bátortalanul kertek végén mûködtetik a lehet tenni? Megoldás? Van, de felváltotta a színek szemet, lelket komposztálókat, még összegyûjtik nem egyszerû és e cikk terjedelmén boldogító üde világa. Elõször a a papírt, és még megetetik az belül nem is válaszolható meg. barka, majd a hóvirág, ibolya, a állatokkal a maradékot. Nem nagy Sokoldalnyi hely kellene ebben a kipattanó rügyek, majd a többi dolgok, ám mindent összevetve kis lapban és még több türelem az virág jött sorba. Eleinte félénken hazánkban vidéken jobb a helyzet. Önök, olvasók részérõl, ahhoz ki-kikukucskálva a hó, a tavaly Ám ha így haladunk, akkor ebben hogy teljes körû és megvalósítható elszáradt fû alól. Majd lassan és bizonyosan elõbb érjük el az EU-s p r o g r a m o k r ó l, t e r v e k r õ l méltóságteljesen birtokba vette a színvonalat. (Ott azért több megoldásokról essék szó. Azért természet a színek pompázatos hulladékot termelnek.) De ha a e n g e d j e n e k m e g n é h á n y világát. hulladék kezelésében nem (remélhetõleg már sokak által Ebbe az elszínezõdõ világba az zárkózunk fel, akkor bizony ismert) kifejezést: szelektív ember is besegít. Rögtön a hó ingünk, gatyánk is rámegy a hulladékkezelés, prioritási sorrend, olvadása után rikító piros, sárga, szemétre! Miért menne - tehetik fel komposztálás, újrahasznosítás, csillogó arany, ezüst, borús barna, a kérdést - hiszen jön a kukás újrafelhasználás, környezetbarát fekete tárgyak tûnnek föl szerte a hetente egyszer és elviszi a technológiák, stb. települések útjai mentén. Az szemetet, mi meg ezért fizetünk a Arról, hogy mit takarnak ezek a egykoron használati tárgyként, polgármesteri hivatalnak. Azt meg kifejezések és miért fontos csomagoló anyagként szolgáló még kibírjuk. Valóban? ismeretük Boldogon is- a tárgyak mára már szemétté váltak. Az Európai Unió irányelveiben késõbbiekben e lap hasábjain még O l y a n v a l a m i v é, a m i a szerepel, hogy Magyarországnak olvashatnak. A következõ számban közgondolkodás szerint, már néhány éven belül fel kell számolni a lakossági veszélyes hulladékokra semmire sem jó. Ebbõl a semmire korszerûtlen szeméttelepeit, és térünk ki, remélve azt, hogy ezzel a sem jó valamibõl Hazánkban 80 korszerû hulladéktelepeket kell bevezetõ cikkel felkeltettük millió (!) tonna keletkezik évente. létrehoznia. Ez bizony pénzbe érdeklõdésüket a környezet- Igaz ennek csak egy részét 5 kerül, sok-sok pénzbe. Ezt a pénzt védelem e koránt sem érdekfeszítõmillió tonnát- termelnek a Mi (lakosok) fogjuk meg- és területe iránt. települések. A többit 75 millió befizetni. Legalábbis a lakossági tonnát- az ipar és a mezõgazdaság hulladékok mértékében. (Ne hozza össze, persze azért, hogy felejtsük el: évente 5 millió tonna K ö s z ö n j ü k a B o l d o g i nekünk jobb és több mindent települési hulladék keletkezik!) Önkormányzatnak, hogy teret ad lehessen vásárolni és mi is egyre Természetesen igazságtalan volna, tájékoztató tevékenységünkhöz az jobb, és több mindent tudjunk a ha a hulladéktelepek kiépülése után Önök falujában. Amennyiben szemétbe dobni minden egyes település a lakosság felkeltette érdeklõdésüket ez a kis A következetes szemetelés arányában fizetné a kezelési írás, kérem, keressék meg eredménye, hogy hazánkban az (szállítási, deponálási) díjat. Így a egyesületünket kérdéseikkel, évek során 500 millió tonna jelenlegi helyzet mellett a nagy javaslataikkal. hulladék halmozódott fel. Ennek települések (a lakosonként is többet jelentõs része, bár legális, de nem szemetelõk) kevesebbet fizetnének Elérhetõségeink: szakszerû tárolóban pihen. a kasszába. Ezért a települések és Hatvani Környezetvédõ Egyesület Sajnos a hulladéknak csak 85%-át lakosaik érdeke, hogy minél Hatvan 3000, Hatvany Irén u. 6. gyûjtik be, a többi (15%- 3 millió kevesebb szemetet termeljenek, köbméter) valószínûleg valahol az illetve a keletkezõ hulladék minél Tel: 37/ utak mentén, erdõk szélén végzi. nagyobb hányadát településükön De a begyûjtött hulladék sem lesz ( k ö r n y e z e t k í m é l õ m ó d o n ) teljesen újra felhasználva. Nagy újrahasznosítsák. Ez a probléma a része (89%) lerakóba kerül. gazdagabb településeknek is Figyelmüket köszönöm: Ezek az adatok az ország egészére komoly fejtörést okoz. Ám, ha nem vonatkoznak. Köztünk legyen oldódik meg a helyzet, akkor Füzér Zsolt mondva a Fõváros ebben is elsõ, bizony (mint oly sokszor) a miként ebben is a nagyvárosok lakosság issza meg - ennek is - a

3 2003. JÚNIUS BOLDOGI ÉLET 3 Az alapítvány Isaac Asimov regényét olvasva támogatni a társadalmat, akkor kisebb számára adottak, s melyekért a falu fiatal megfigyelhetjük, hogy az emberiség súlyuk lesz az egyéb alapítványoknak. házasai a városba költöznek. Így nõne a jövõje szempontjából milyen fontos Ezután a kis bevezetõ után szeretném falu lakosság megtartó ereje és a falu feladatok ellátását végezte egy néhány gondolatomat megosztani ezen fejlõdne. Ez egy a sok lehetõség közül. Itt alapítvány. sorok olvasóival. még felsorolhatók lennének olyan Az Alapítvány. Az 1990-es évek elején megalakult megvalósítható elképzelések, melyek Boldog Községért Közalapítvány a mind a közösség, mind az egyén Az emberi társadalom fejlõdése során fentiekben leírt területeken igen sokat tud szempontjából hasznosak. egyre több kisebb-nagyobb anyagi, tenni községünk fejlõdése érdekében. Az Az alapítványi tevékenység másik szellemi, illetve erkölcsi tõkével elmúlt években a boldogiak anyagi területe a felhalmozott anyagi rendelkezõ alapítvány jött létre. A áldozatainak köszönhetõen sok feladat, lehetõségekkel a falu fejlesztésének jövõben egyre nagyobb szerepet kapnak beruházás, fejlesztés kivitelezéséhez támogatása. Ezek közül néhányat az ezek az alapítványok. nyújtott támogatást. Úgy gondolom, elõzõekben már említettem. A sor Vegyük pl. a Nóbel által létrehozott hogy a közvetlen pénzbeli támogatáson folytatásaként a faluban zajló mûvészeti, alapítványt. A tudomány fejlõdése a túl, kihasználva az alapítványi kulturális élet támogatása, ezzel a falu fejlõdés irányának meghatározó szerepet a d ó k e d v e z m é n y e k n y ú j t o t t a ismertségének elõsegítése. Itt konkrétan kapott a Nóbel alapítvány által kiosztott l e h e t õ s é g e k e t, j ó v a l n a g y o b b neveket is említhetnék. Nagyon kevés Nóbel-Díj, amely az alapító szándéka lehetõségek rejlenek a közösség számára falu mondhatja el magáról, hogy a jó szerinti irányba viszi a társadalmat. az alapítványi tevékenységben. Az termõföld és a szorgalom mellett olyan Vegyük a másik alapítványt. A Soros alapítvány tevékenységét két fõ területen adottságokkal is dicsekedhet, mint György által mûködtetett, a világot kell megszervezni. Az egyik fõ terület az Boldog. Például Püspökiné Kovács behálózó nemzetközi alapítvány alapítvány vagyonának és anyagi Mária, aki országos hírû festõ, vagy rendszert, amely a felnövekvõ lehetõségeinek bõvítése. Ezen a téren ki S z p i s j á k t a n á r ú r m û v é s z e t i nemzedéket célozza meg. Az elsõ és a kell használni az állam és az adóhatóság tevékenysége, vagy Szántó tanár úr második alapítvány között van egy által törvényekkel szabályozott történelmi iratai és szintén többrétû lényeges különbség. Míg a második lehetõségeket. Ide kell beépíteni azokat a mûvészeti tevékenysége, a boldogi alapítvány egy ki nem próbált, a pénz projekteket, melyek a falu hosszútávú Ujváry Ferenc Mûvelõdési Ház és szempontjából elsõdleges értékeket /mint érdekei szempontjából fontosak, és Könyvtár hagyományõrzõi és Beatusi szabad piac, liberalizáció/ támogat, addig anyagi tõke kovácsolható belõlük. Több kórusa, Jánosi Imre állatfarmja és a sort az elsõ alapítvány az emberiség által ilyen terület is van. Például a világon az lehetne még folytatni. felhalmozott, megtapasztalt, de a fejlõdés egyetlen termelõ eszköz, amely évente Mind ezek és az itt fel nem soroltak hangzatos jelszavai miatt feledésbe megújul, nem kell újat építeni helyette, olyan talentumok, melyeket bûn nem merült értékeket kutatja. Feladatának nem kopik el és az amibõl ebben a kihasználni úgy, hogy azzal az egyén és a tartja megõrizni azt a tudást, ami alapján faluban még van, az a föld. közösség is jól járna. majdan meg lehet szervezni egy új Úgy gondolom, azok az emberek, Emlékezzünk a párbeszédre: amikor emberi társadalmat. Mert ha kicsit idõsek, akik földjüket nem tudják az Úr szolgáit hívatta elutazása elõtt, odafigyelünk, már látható gyermekeink, mûvelni és nem akarják eladni, az talentumokat ad nekik, hogy távollétében unokáink lassan nem fogják tudni mi a alapítvány vagyonkezelõi viszonyban hasznosítsák azokat. Legyünk hasonlóak család, a szeretet, a kitartás és az erkölcs. szerzõdést kötnénk, s a tulajdon ahhoz a szolgához, aki a kapott 5 Ezeket a szavakat már napjainkban is az megtartásával a föld vagyon jövedelme talentumból 10-et csinált és elismerést együttélés, az önérvényesülés a az alapítványt s ezzel együtt a falut kapott érte. Ne legyünk olyanok, mint az s z a b a d s á g o t a s z a b a d o s s á g, a gazdagítja. A tulajdonos ennek fejében a szolga, amelyik kapott 1 talentumot, kötelességet a nekem jár szavak váltják adókedvezményt kap és e mellett egy elásta, s még büszke is volt rá, hogy fel. A fentieket figyelve láthatjuk, hogy olyan erkölcsi elismerést, mellyel megõrzik azt. Éljünk ezekkel a kapott egy-egy alapítvány milyen eltérõ célokat kiemelkedik s beírja nevét a falut, a talentumok adta lehetõségekkel, hogy is támogathat. Mivel az állam lassan csak fejlõdést támogatók sorába. majdan utódaink számára a kapott 5 adószedõ lesz egy-egy országban, így a Ha vannak olyan emberek, akik el talentumból 10-et hagyjunk örökül. társadalom a közösségek fejlesztésének akarják adni földjüket, két lehetõség lehetõségét egyre intenzívebben adja ki E z e n c é l o k e l é r é s é h e z közül választhatnak. Eladják egy albérletbe. nélkülözhetetlen az alapítvány idegennek, szomszédnak, vagy eladják Ezek egyik fontos pillére egy-egy kuratóriumának és a falu lakosságának az alapítványnak. Ha az alapítványnak közösség szempontjából az általuk támogatása. adják el, amely azt mûvelteti, a létrehozott és jól mûködtetett alapítvány. bevételbõl támogatni tudja az Ezek az alapítványok az önkormányiskolásokat, óvodásokat, úszásoktatást, Boldog, zatok nyújtotta lehetõségeken túl a zenei-, mûvészeti nevelést, jobb tárgyi Szûcs Ferenc közösség anyagi hozzájárulásával olyan feltételek teremtését az oviban, az kuratórium elnök célok megvalósítását segíthetik, melyek iskolában, utak építését, munkahely f o n t o s a k a k ö z ö s s é g j ö v õ j e teremtést stb. Meg lehetne szervezni, szempontjából. Ha majd sok olyan hogy gyermekeink és az idõsek, valamint alapítvány lesz, amely az emberi tudás, az a falu teljes lakossága számára emberiség által évszázadok alatt e l i n t é z h e t õ k l e g y e n e k a z o k a felhalmozott értékek alapján fogja lehetõségek, melyek a városi gyerekek

4 4 BOLDOGI ÉLET JÚNIUS Boldogi Búcsú 2003 programjai (2003. június 29.) A körmenet és a szentmise a megszokott idõpontban 9.30-kor kezdõdik. A szentmisét Zsíros József kartali tiszteletes celebrálja. Az Ujváry Ferenc Mûvelõdési Ház és Könyvtár programjai: : Püspöki János Hegyek és emberek c. fotókiállításának megnyitója : Díszpolgári címek adományozása : Hagyományõrzõ találkozó Fellépnek: Vidróczki Néptáncegyüttes Gyöngyös Kerekes Népzenei Együttes Eger Jatari Indián Népmûv. Egyesület Mezõkövesd Boldogi Hagyományõrzõ Együttes Kacskaringó Klub Boldog Kaláris Néptáncegyüttes Boldog Sodrás Népzenei Kisegyüttes Szolnok : Utcabál Bódi Tamás zenekarával A mûvelõdési ház emeleti kiállítótermeiben továbbra is megtekinthetõ a Bruckner-Ujváry hagyatékból összeállított helyismereti, valamint Zsírosné Õszi Katalin fotóiból készített kiállítás. A tájház egész napos nyitva tartással várja a látogatókat. Legjobb barát a könyv Leáldozóban van a Gutenberggalaxis? Már többször felmerült a kérdés az utóbbi idõben. Az Internet e l t e r j e d é s é v e l, a C D - R O M megjelenésével sokan a könyvek haláláról beszélnek. Ha jól megnézzük, valóban azt látjuk, hogy egy bizonyos fokig visszaesett az olvasási kedv. A gyerekek a számítógépek, video bûvöletében élnek, a kötelezõ és ajánlott olvasmányokat sem olvassák el minden esetben. A szak- és ismeretterjesztõ könyvek még csak-csak lekerülnek a polcról, de a szépirodalom egyre ritkábban - kivéve az éppen aktuális sikerkönyveket (Harry Potter). Pedig az élet titka az olvasás. Az olvasó lehet Bornemissze Gergely, de Anna Karenina is. S ez a jó az irodalomban! Valamennyi szereplõ sorsa átélhetõ, ki lehet lépni a mindennapok szürkeségébõl. A varázsformula még mindig nem a képernyõ, a telefonvonal és az Internet. Hanem az a három dolog, amely a szellem felszabadulásához vezet: a könyv, a könyv, a könyv. - nyilatkozta az egyik legnagyobb élõ polihisztorunk, Ungváry Tamás. Kepesné Tóth Katalin Könyvajánló Jókai Anna A mérleg nyelve I. Félek az olyan embertõl, aki követeli, hogy mindenki olyan legyen, mint õ. Nem szeretem a megfellebbezhetetlen vélemény kinyílvánítóját, a gõgös ítélkezõket (...) A normálisnak vélttõl való eltérést türelemmel kell szemlélnünk, s ami üde színfolt a szürke monotóniában, azt nem kell mindenáron szabványosítani. De mûködik az erkölcsi középpontot még ismerõ lélekben egy vészcsengõ: Mi az, amikor a tolerancia átcsap az önérték- feladásba, s egyenlõség kerül a bûnös és bûntelen, a deviáns és az egészséges, a hibás és ép, a közösség számára jó és rossz közé...? Ha a bankrablót eszményítjük, az nem tolerancia, hanem bûnpártolás. Ha ott fekszik a részeg a pocsolyában, nem rúgunk belé- de ez még nem jelenti azt, hogy mellé kell heverednünk, ugyanolyan részegen... Ha egy fiú, vagy egy lány kanárisárga tarajt csináltat a hajából, vagy kék zöld sörtét visel csupán, nem röhögjük ki, de nem is futunk a fodrászhoz, hogy utánozzuk... -írja könyve egyik írásában Jókai Anna. ( Én s a másik ) A könyv új szempontokkal és felismerésekkel gazdagítja filozófiai, esztétikai közgondolkodásunkat.az új életmû kötet az esszék, tárcalevelek gyûjteményének elsõ kötete. A rövidlélegzetû munkák sem az életmû melléktermékei: bennük az idézetbe kívánkozó, aforizmaszerû megfogalmazások mesterének bizonyul az író, akinek meggyõzõdése, hogy az erkölcsi érték- a kötet találó címébe foglalt - mérleg nyelve.

5 2003. JÚNIUS BOLDOGI ÉLET 5 Tájsebészettel a tisztább jövõért! A boldogi Berecz Antal Általános Iskola pedagógiai közösen két napos akcióvá bõvítettük: május én a programjában kiemelt helyen szerepel a környezeti nevelés. Ezt Hatvani úti felvásárló-telepen lehetett leadni az eddig is fontosnak tartottuk, de ebben az évben - úgy érzem igen üzemképtelen, környezetszennyezõ hûtõgépeket, sokat tettünk érte. televíziókat, akkumulátorokat, stb. A környezetvédõk Iskolánk bekapcsolódott a Hulladék Munkaszövetség által két konténernyi veszélyes hulladékot szállítottak el, ami meghirdetett országos mozgalomba, amely Tájsebészet néven szabályosan elhelyezve már nem a mi környezetünket az illegális hulladéklerakókat kívánja feltérképezni és terheli. felszámolni.! Ugyanezen a napon az iskolában Madarak és Fák Napi A munkához való bátorságot és lelkesedést a Vadásztársaság kistérségi természetismereti vetélkedõt tartottunk elnökének, Futó Istvánnak a felkérése és a Községi vendég diákok számára. Az iskola zsibongójában Önkormányzat segítõ szándéka adta. Ekkor már tudtuk, hogy rendezett kiállítással ízelítõt adtunk a tájsebészeti támogatókban nem lesz hiány! kampány során végzett munkáról, kedvet ébresztve És így is lett! Hát belevágtunk! bennük is hasonló tevékenységre. A tájsebészeti kampány keretében:! A napot az Árpád úti épület udvarán álló közel 50 éves! A Hatvani Környezetvédõ Egyesület által ezüstjuhar védett fává avatásával zártuk. Az egyedi rendelkezésünkre bocsátott mûholdas helymeghatározó tervezésû és kivitelezésû, juharfából faragott embléma - készülék segítségével feltérképeztük falunk határának Szpisják Pál mûvésztanár alkotása méltó dísze az illegális szemét-lerakóhelyeit. udvarnak, a csodálatos formájú, hatalmas, árnyas! Kerekasztal-beszélgetésre hívtuk a falu és a civil lombkoronájú védett fával együtt. szervezetek vezetõit, ahol a téma komolyságára való Felemelõ érzés leírni mindezt! Személyes megjegyzésként tekintettel minden szervezet képviseltette magát. még azt is hozzáteszem, életem nagy élménye volt, amikor a! Együttmûködési megállapodást kötöttünk a szemét Kukabúvár Karnevál színes programjain tanúsított összefogás elleni küzdelemre. láttán 12 éves lányom így összegezte a napot: De jó dolog! Megszerveztünk egy minden eddiginél nagyobb boldoginak lenni! Ez egy szuper falu! összefogást eredményezõ falu- és határtakarítási napot Így van! április 5-én, melyben részt vett a falu vezetése, az És, hogy még inkább az legyen, tegyünk érte minél többen, intézmények dolgozói, a civil szervezetek tagjai és minél többet! családtagjaik, valamint a Berecz Antal Általános Iskola Ügyeljünk a falu tisztaságára, hiszen az itt lakókról árulkodik teljes közössége: összesen kb. 400 ember! az útszéleken eldobált csokipapírok, sörösdobozok,! Ennek köszönhetõen a feltérképezett 24 lerakónak több üdítõsflakonok sokasága. Óvjuk a határ tisztaságát is! A szemét mint felét (13) teljesen, egy kis részét (2) részben attól még szemét marad, ha nem a mi szemünket szúrja a portán! felszámoltunk. A többire az õszi akción kerül sor! Gondoljunk másokra is! Fõleg azokra, akik fáradságos munkával! Gyermekrajz- és versíró pályázatot hirdettünk Tisztább dolgoztak, és elkeseredve látják, hogy kevés idõ elmúltával újabb jövõért! címmel, amelyre több mint 100 pályamunka szemétkupacok jelennek meg a megtisztított helyeken. érkezett. Az alkotásokból kiállítást rendeztünk az E figyelemfelhívó kampány reményeink szerint csak a kezdet Ujváry Ferenc Mûvelõdési Ház elõcsarnokában, volt. A szemét elleni küzdelem folytatódik, remélhetõleg minél amelyet szép számmal megtekintett a Boldogi Passió több harcos boldogi környezetvédõvel! elõadására érkezõ közönség is. A helyezettek a Berecz Antal Alapítvány és a Diákönkormányzat jóvoltából Addig is mindenkinek köszönjük a lelkes támogatást! értékes könyv-jutalomban és különdíjakban részesültek. Krakóczkiné Tóth Éva! Ugyanekkor állítottuk ki a gazdag fantáziáról és alkotóerõrõl tanúskodó tárgyakat, amelyeket a játékos kedvû diákok fabrikáltak hulladékokból. Jó idõtöltés volt, ötletes alkotások születtek.! április 25-án nagyszabású Kukabúvár Karneválon hívtuk fel a falu lakóinak figyelmét, hogy mi mindent megteszünk a szemetelés ellen, a felnõttek is legyenek ebben partnerek! A színes felvonuláson igazi karneváli hangulat uralkodott, amit még a hirtelen jövõ esõ sem tudott megrontani. Az Árpád úti iskolába érve a délután mûsorokkal majd diszkóval folytatódott. A belépõ a jelmezként használt szemét szétválogatva történõ kukába helyezése volt. Íme a szelektív hulladékgyûjtés csírája! A programok végeztével a Diák-önkormányzat elnöke felolvasta és átadta községünk polgármester asszonyának a bereczesek petícióját: kéréseit és! javaslatait a környezetvédelemmel kapcsolatban. M á j u s 9 - é n t a r t o t t u k é v i h a g y o m á n y o s A Boldogi Tájsebészek a beadott pályázattal elsõ hulladékgyûjtésünket, amelyen ezúttal elektronikai helyen végeztek a hatvani régióban, és bejutottak az hulladékot is gyûjtöttünk. Ezt az akciót a Hatvani országos döntõbe. Így harcba szállhatnak a Környezetvédõ Egyesülettel és helyi Önkormányzattal fõdíjért, a játszótérért.

6 6 BOLDOGI ÉLET JÚNIUS A KARATE SZAKOSZTÁLY VERSENYZÕI ÚJRA BEBIZONYÍTOTTÁK, HOGY MEGÁLLJÁK A HELYÜKET NEMZETKÖZI SZINTEN. Megrendezésre került Kazincbarcikán a II. Görög - Magyar bajnokság, ahol a versenyzõink, Szabó Csilla, Dudás Armand, Bakos Boglárka, Õszi Zsanett, Dobák Anett, Dobák Anita, Dobák Andrea, Vörös-Torma Gergõ 4 arany, 4 ezüst és 4 bronz éremmel tértek haza. A nemzetközi edzõtáborban történt öv vizsgán Hornyák István sikeresen levizsgázott a 2. danra. A sikeres szereplésnek köszönhetõen a nagymester hozzájárult ahhoz, hogy évben a nemzetközi edzõtábor és a III. Görög-Magyar bajnokság Boldogon kerüljön megrendezésre. Az Országos Diákolimpián versenyzõink, Dudás Armand, Dobák Anita, Dobák Anett 2 bronzéremmel és 4 negyedik helyezéssel tértek haza. Megrendezésre került immár sokadik alkalommal a szakosztály féléves edzõtábora, amiben a karatékák Sensei Siklós László 4. danos mester elõtt tudásukról számot adtak. A vizsga befejeztével a szakosztály technikai és erõnléti felkészültségét kimagaslónak értékelte, így a soros öv vizsgán mindenki egy fokozattal elõre lépett. Kimagasló eredményként tüntette fel azt a tényt, miszerint Csikós Ágnes közel egy hónap felkészítés alatt sikeresen megtudta védeni az áthozott öv fokozatának 6 ky-us részét, a felkészülési idõ június hónap végéig lett volna számára elõírva. Köszönetet mondunk Szamosvölgyi Judit vállalkozónak aki elõsegítette a Görög-Magyar bajnokságon történõ sikeres szereplésünket. szakosztályvezetõ Anyakönyvi hírek Újszülött: Hévíz Gábor a.n.: Kovács Éva Elhunyt: Õszi Jánosné sz. Õszi Erzsébet /91 é./ Rákóczi u. Bathó Lászlóné sz.: Tóth Klára /46 é./ Béke u. Házasságkötés: Futó Bernadett - Nagy György RENDÕRSÉGI HÍREK Sajnálatos módon elszaporodtak a településen a fiatalok körében a kerékpáros és segéd-motorkerékpáros balesetek. Szomorú tapasztalatom, hogy a szülõk felelõtlen módon megveszik a gyereknek a segéd-motorkerékpárt annak ellenére, hogy nem rendelkezik vezetõi engedéllyel. Fiatalok körében a tapasztalatlanság, hozzá nem értés,a vagányság, más személyekkel szembeni nem törõdömség a jellemzõ. A KRESZ elõírása szerint a közúti forgalomban résztvevõ személyeknek a fején becsatolt bukósisaknak kell lenni. Nem tér ki a KRESZ arra, hogy ha engem zavar, vagy hogy nekem melegem van benne. Másik tényezõ a kerékpárokkal történõ közlekedés. A gyerekek nem eléggé körültekintõek, nem olyan kerékpárral közlekednek amivel biztonságosan tudnának. Nem veszik figyelembe azt, hogy ha elütik õket akkor õk járnak rosszabbul. A kerékpárok nincsenek felszerelve megfelelõ világító berendezéssel. A világítás hiányában nem lehet kellõ idõben észre venni a szabálytalanul 2-3 fõ egymás mellet közlekedõ, az úttest közepén haladó személyeket.szomorú tapasztalatom, hogy a szülõk a gyerekük védelme érdekében nagyon keveset tesznek meg. A közlekedés során a keskeny járdán kerékpározik a szülõ, világítás nélkül közlekednek éjszaka, mellettük a gyerek, aki szintén világítás nélkül közlekedik. Ezen szabálysértések és a balesetek elkerülése végett szigorúbb felelõsségre vonás lesz foganatosítva, ha kell a feljelentés eszközét is elõ fogom venni. Szezonális bûncselekmény a kertek dézsmálása. Amennyiben látjuk, hogy a szomszéd kertjében olyan személyek vannak akik nem oda valók értesíteni kell a tulajdonost, és a tulajdonos értesíti a rendõrt. Az ilyen jellegû cselekmények visszaszorításában a lakosságnak együtt kell mûködnie a rendõrséggel és a polgárõrséggel. Az elmúlt évek tapasztalata, hogy a kert tulajdonos látta amint az általa ismert mezei szarka behajt a földjére és nem ment oda hozzá, hogy megkérdezze tõle mit keres ott. Másnap amikor látja, hiányzik a termésbõl, fennhangon szidja a polgárõrséget, hogy miért nem védi meg a kertjét. Megkezdõdik a nyári szünet, ezzel egyidejûleg megnõ a gyerek jelenléte a közutakon. Kérem a forgalomban résztvevõ személyeket, hogy vigyázzunk rájuk, mert õk nem fognak vigyázni. Hornyák István r.zls. kmb. POLGÁRÕR HÍREK. A csoport létszáma újra bõvült 4 fõvel. Tábori László, Tábori Ágnes, Leveles Zoltán, Vojtek Péter személyében.az OPSZ mûködési szabályzatának megsértése végett kizárásra került 3 fõ tagunk. Megalakításra került a MEZEI POLGÁRÕR CSOPORT, akik a nap folyamán kinn tartózkodnak a mezõgazdasági területen, így reményeink szerint sikerül visszaszorítani a mezei lopásokat. Tájékoztatásul közlöm, hogy a Polgárõrök szolgálatellátásuk során, illetve a szolgálat ellátásával kapcsolatban történt bármi nemû támadás Közfeladatot ellátó személy elleni erõszak bûncselekményének felel meg. Sajnálatos módon vannak olyan személyek akik azt sérelmezik, hogy a polgárõrök megakadályozzák abban õket, hogy esetlegesen bûncselekményeket kövessenek, és annak érdekében megpróbálják megfélemlíteni a polgárõröket.a helyi körzeti megbízottal történt megbeszélés során megállapodtunk, hogy amennyiben ilyen jellegû támadás éri a csoport tagjait akár éjszaka, akár ünnepnap, azonnal intézkedni fog azzal a személlyel szemben. Köszönetet mondunk Antal Gábornak, aki a csoport részére vásárolt 2 db. látcsövet, így a szolgálat ellátás során a területen történõ mozgást már nagyobb távolságból észre lehet venni, és a renitens személyekkel szemben hamarabb fel lehet lépni. Tóth István vezetõ

7 2003. JÚNIUS BOLDOGI ÉLET 7 A Kertészeti Technológia Tanszék Kísérleti Telepének bemutatása Már lassan több, mint öt éve végzünk perliten), automatizált tápoldatozással. Biológiai szaktanácsadó munkát Boldogon, és most úgy növényvédelemmel gondoltuk, e cikkben nem a paprikáról írunk, hanem Márciusi kiültetésû oltott és hagyományos magunkról. folyton növõ paradicsom Szaktanácsadói munkánkon kívül a Szent István Május eleji kiültetésû fûtetlen fóliás paprika - Egyetemen nyolc másik kollégánkkal közösen oktatói fajta kísérlet, hagyományos növényvédelemmel és kutatói tevékenységet végzünk. Az oktatásról nem Május eleji kiültetésû fûtetlen fóliás paprika - szeretnénk most külön írni, elég annyi, hogy évente tripsz elleni védekezési kísérlet, pókok és ragadozó több száz hallgatónknak tanítjuk meg a zöldség-, a rovarok betelepítésével gyümölcs- és a szõlõtermesztés alapjait. Szabadföldi fóliával takart bakhátas paprika A boldogi termelõk számára fontosabb és (kápia, pritamin, több fehér és almapaprika fajta) közvetlenül Õket is érintõ tevékenységünk a kutatói Szabadföldi támrendszeres paradicsom (20 munka, melyet a Gödöllõ központjában lévõ két fajta) hektáros (ebbõl 2000 m2 fólia) kísérleti telepünkön Szabadföldi támrendszeres konzervuborka és végzünk. E cikk apropóját is az adta, hogy felhívjuk sárgadinnye (tápanyag és fajta kísérlet) egy kicsit a figyelmet magunkra, ugyanis minden Szabadföldi bakhátas intenzív szamóca évben elsõsorban Önökért, mint termesztõkért Articsóka - hazai adaptálási és technológiai dolgozunk és kísérletezünk, de munkánkra nagyon kísérletek kevesek kíváncsiak. Bemutatóinkat minden évben meghírdetjük, több tucat személyre szóló meghívót Ezen kívül még számos apró dolgot kiküldünk, de Boldogról eddig csak nagyon csekély felsorolhatnánk, ami a telepünkön található, de a érdeklõdést tapasztaltunk. lényeg az, hogy szerintünk érdemes egy délelõttöt Éppen ezért már most sok szeretettel meghívjuk rászánni és szétnézni. Telepünk könnyen mindannyiukat a augusztus 6-án tartandó megtalálható: a vasútállomásnál kell Isaszeg felé bemutatónkra. Ezen az idõponton kívül is fordulni és körülbelül 200 méterre jobboldalt már természetesen bármikor, bárkit szívesen látunk. lehet látni a fóliákat. A bejárat is itt található. S hogy kedvet csináljuk arra, hogy érdemes felkerekedni, a teljesség igénye nélkül leírjuk, hogy Mindenkit szeretettel várunk! idén mit láthatnak: Márciusi kiültetésû metszett paprika (több Kassai Tamás - Tornyai Tibor fajta), talaj nélküli termesztésben (kõgyapoton és SZIE Kertészeti Technológiai Tanszék Tud-e a strucc repülni? Történelmi vetélkedõ: Nagy Lajos király és kora Magyarország, Boldog Az elõdöntõs kérdések a FÜLES 6., 7., és 8. számában, a döntõ feladatai pedig a 13. számban jelentek meg. Az elõdöntõben 458 osztály (326 iskolából) vett részt. A játék ekkora népszerûsége miatt a kiadó a kiírás szerinti 20 osztály helyett a 81 legjobb eredményt elérõ osztályt juttatta a döntõbe. Ezek az osztályok a kiadótól 7-7 db A STRUCC VÉRE címû könyvet kaptak ajándékba a döntõ sokrétû feladataihoz: rejtvényeket kellett készíteni, esszéket írni, egy fejezetet színpadi jelenetté alakítani és megadott témákat megrajzolni. A játék népszerûségén ez a sok feladat sem ejtett csorbát: a 81 döntõbe jutott osztályból 70 küldte be pályamunkáját, melyek egytõl-egyig fantasztikus csapatmunkáról és kreativitásról tanúskodtak. A bírálóknak nem volt könnyû dolguk: pontozási rendszert dolgoztak ki az értékeléshez, melyben a különbségek kiiktatása céljából ún. kor-szorzóval látták el. Különdíjban az egyes kategóriákon belüli kiemelkedõ munkát nyújtó 18 osztály részesült. A versenyen szép Heves megyei siker is született: a boldogi Berecz Antal Általános Iskola 5.b osztálya - megosztva - a harmadik helyet szerezte meg kiváló teljesítményével. Jutalmul az osztály minden tagja várbelépõket, valamint könyveket kapott. Kisebbségi Hírek! Május elsején kivonult a kisebbség a Dankó úti pályára, melyet már elõzõleg felújítottunk, így egy szebb környezetben ünnepelhettünk. A gyermekeink mûsort adtak, a felnõttek, úgy a férfiak, mint a nõk kézilabdáztak, fociztak. A szabadban e közben készült a finom gulyás, ebbõl bárki ingyen ehetett. Élõzene szólt mellette, majd reggelig tartó szabadtéri disco volt. Utólag elmondhatjuk, hogy szépen zajlott le a május elseje! Kisebbségi Önkormányzat

8 8 BOLDOGI ÉLET JÚNIUS Sportélet a labdarúgó pályán Lassan elérkezünk a bajnokság végére (még négy forduló a harmincból), de mielõtt az eredményekrõl esne szó, térjünk ki egy kicsit a háttér munkára. A régóta áhított melegvíz probléma megoldódott, vagyis megoldották. Futó István segítségével és anyagi hozzájárulásával a téli idõszakban is esõben, sárban küzdõ srácaink - és természetesen vendég játékosaink, játékvezetõink - normális hõmérsékletû vízben tudnak tisztálkodni. Kicsit korszerûsítettük a szerelések mosását, melyhez két használt automata mosógépet üzemeltünk be a hagyományos, elavult tárcsás gép helyett. Ebben Katona Gusztáv segített és Petrovics Gusztáv ajánlotta fel munkáját a javításhoz. A pálya karbantartása érdekében épült ki az a csõrendszer, mely egyben a vízvezeték is. Ezzel és Józsa Gyula felajánlásával, ami szerelvényeket és az esõztetõ szórófejsort tartalmazza, majdnem teljesen megoldódott a locsolási probléma. Már csak a szivattyú csekély teljesítménye az, ami megakadályozza, hogy sokszor beton keménnyé száradt pályánkon dúsuljon a fû. Ha már a gyeprõl esett szó természetesen van még mit pótolnunk, gondolok itt a fûnyírásra, mely eszköz hiányában elég körülményes feladat. Úgy látszik, feladatot találunk bõven. Az elkövetkezõ hetek valamelyikén tervezzük befejezni a kispadok körbekerítését, ill. lecserélni a Turai út oldalán lévõ kapu mögötti labdafogó kerítést, amely már balesetveszélyes. Itt szeretném megköszönni az eddigi segítséget mindenkinek, aki energiáját, munkáját áldozta a létesítmény és rendszer mûködéséért. A teljesség igénye nélkül: Kis Márton, Varga Lajos, Csordás Norbert, Petrovics Zoltán, Kadét Géza, Boldogházi Csaba, Makádi Máté, Fischer István, Lukács Csaba, Kiss Ferenc, Sápi Ferenc, Borsós Zsolt, Pertovics Gusztáv, Kompolti István, Medveczki Sándor, Nagy József, Berkesi Róbert, Surányi Mihály, Szõlõsi Gábor, Boldogházi Zsolt, Petrovics Ferenc, egyéb segítséget kaptunk a helyi vállalkozóktól: Sport Sörözõ, Négyes Fogat Vendéglõ, Liget Sörözõ, Luda Pékség, Stumpf István és Puporka József stb. Csapatunk hozott eredményei az utóbbi hetekben egy kicsit visszaestek. De hát egy ilyen jó széria után, amit négy mérkõzésen keresztül elértek /kapott gól nélküli gyõzelem/ ez elnézhetõ apróság, mert hát ez egy játék, melynek vannak gyõztesei és vesztesei. Valljuk be õszintén - bár vágyunk rá - milyen unalmas lenne állandóan nyertesnek lenni! Az eddig lejátszott mérkõzések eredményei: felnõtt ifjúsági Boldog-Maklár 2:1 4:3 Markaz-Boldog 3:0 1:7 Boldog-Parád 2:0 3:0 Gy.pata-Boldog 0:1 3:1 Boldog-Atkár 4:0 0:2 Boldog-Gyöngyös En. 3:0 0:1 Hort-Boldog 2:0 2:3 Boldog-Mikófalva 0:3 6:2 /Mikófalva óvását jóváhagyva változott a felnõtt mérkõzés eredeti 2:2 eredménye/ Abasár-Boldog 1:1 1:18 Boldog-Vámosgyörk 1:2 5:1 Domoszló-Boldog 4:1 6:6 Medveczki Tibor FELHÍVÁS! NB III. Márton csoport A Betta kisállatkereskedés és Horgászcikk boltban kapható: száraz kutya-macska tápok, konzervek, szalámik, fagyasztott csirke láb-nyak-fej. Továbbra is folyamatosan kapható: csonti, giliszta, ill. rendelésre pinki. BRILIÁNS OPTIKA Rendel: Dr. Bernáth Éva szemész fõorvos Cím: Hatvan, Grassalkovich út 13. ( a szakképzési intézettel szemben) Nyitva tartás: hétfõtõl péntekig 9-18 óráig. Rendelési idõ: hétfõtõl péntekig óráig. Bejelentkezés telefonon: 06-30/ / Asztalitenisz 8. forduló: Balassagyarmat Boldog: 11-7 Gyõzelmeink: Kerek I.: 3, Telekes Fl.: 2, Dudás J.: 2, Záhonyi Gy.: forduló: Boldog Hatvan: 7-11 Gy.: Kerek: 4, Dudás: 1, Telekes: 1, a Dudás-Záhonyi pár. A csapatbajnokság végeredménye: 1. Veresegyház Hatvan Eger Lõrinci Boldog Bélapátfalva II Karácsond II Balassagyarmat Salgótarján Pásztó Záhonyi György Bízza az oroszlánra! Biztosításokkal kapcsolatos ügyintézés helyben! - biztosítások kötése (élet-, lakás-, gépjármû biztosítás) - változások bejelentése - zöldkártya kiállítása kárügyintézés A Generali-Providencia Biztosító Rt. helyi képviselõi: Záhonyi György (mobil: 06-30/ ) Záhonyiné Varga Julianna (mobil: 06-30/ ) Boldog, Zagyva út 10. Tel.: BOLDOGI ÉLET Kiadó: Polgármesteri Hivatal Felelõs szerkesztõ: Szitányi Péterné Fõszerkesztõ: Kepesné Tóth Katalin Szerkesztõség: Budai Zoltán, Józsa Erzsébet, Medveczki Tibor, Krakóczkiné Tóth Éva, Somogyváry László, Zsírosné Õszi Katalin. A szerkesztõség címe: Ujváry Ferenc Mûvelõdési Ház és Könyvtár Okiratszám: B/PHF/1418/He/94 Készült: 1300 példányban CoPa-Ker BT - Hatvan