A szeretet meleg szalmája

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A szeretet meleg szalmája"

Átírás

1 XX. évf. 12. szám l december l Ára: 100 Ft Az önkormányzat havonta megjelenő közérdekű lapja a tartalomból Önkormányzati hírek november 28-án Bag Nagyközség Önkormányzata képviselőtestületi ülést tartott, ahol szó volt a jövő évi szemétszállításról is. /2 3. oldal Egy világjáró bagi Skuczi László középiskolai tanár minden szabadidejében utazik, és meg sem áll, míg el nem éri a Távol-Kelet valamelyik országát. /8 9. oldal Hagyományosan december 8 9-én rendezte meg a Muharay Népi Együttes hagyományos gálaműsorát a művelődési házban. / oldal A szeretet meleg szalmája Angliában egy kisfiú hazafelé ment az iskolából. Útja egy réten vezetett át, ahol meglátva egy szöcskét ledobta táskáját és utána vetette magát. Mármár sikerült elkapnia, amikor az állat egy hatalmas ugrással az árokparti kerítés mögé ugrott. Nem hagyom annyiban mondta magában a fiú, és át akart mászni a kerítésen, amikor az út felé eső árokparton egy fehér csomagot pillantott meg. Felébredt benne a kíváncsiság, és még a szöcskéről is elfelejtkezett. Vajon mi lehet benne? Odament és csodálkozva látta, hogy egy újszülött csecsemő van a csomagban, aki kerekre tárt szemekkel nézett a fiúra, mintha csak azt mondta volna: Végre, hogy felfedeztél, már rég várok rád! A fiú gondolkodni kezdett: mit tegyen? Az világos volt számára, hogy ennek a babának nem itt van a helye. Magához ölelte és hazavitte szüleihez, akik miután nem találták a baba szüleit befogadták, felnevelték és kiváló tudós vált belőle: Thomas Gresham, akiről kapta a Lánchíddal szemben levő pesti Gresham-palota a nevét. Életünk útjának szegélyére Isten elhelyezett egy csomagot, benne egy újszülött Gyermekkel. És Karácsony szent éjjelén emiatt a Gyermek miatt megy el kicsi és nagy, szegény és gazdag, sőt hívő és nem hívő a templomba, ezért a Gyermekért hoz áldozatot, kulcsolja önkéntelenül is össze kezeit a XXI. századi ember is. A Gyermek, Jézus pedig azért jött éppen gyermekként közénk, hogy magunkhoz ölelhessük, hogy befogadhassuk, dédelgethessük, szerethessük. És mindaz, aki helyet készített számára szívében, megtapasztalhatja az igazi örömet. Nem palotában akar lakni: jó neki az egyszerű istálló is. Nem puha kényelmes ágyban akar feküdni, jó neki a kőjászol is. Nemcsak előkelő és nemes emberek között akar élni, hanem minden ember szíve mélyen. Legyen az orvos vagy beteg, vezető vagy beosztott, szellemi vagy kétkezi munkás, mindegy: mert ő az Emberért, az emberi lelkekért jött. Csak egy a fontos számára, hogy ezekben a lelkekben legyen sok a szeretet meleg szalmájából, legyen neki helye a hit jászolában. Mert a szeretet és a hit összefügg: ahol van szeretet, ott megnő a hit is; ahol van hit, ott növekszik a tevékeny szeretetet is. Ezért a Hit Évének befejeztével meg kell jelennie életünkben a tevékeny felebaráti szeretetnek. A keresztény ember számára ugyanis nem pusztán lehetőség a szeretet gyakorlása, hanem olyan belső igény, amelyet nem tud, de nem is akar legyőzni. Sőt! Vágyik arra, hogy minél több emberen segíthessen, minél több ember szívébe elvigye az isteni szeretet melegét. És ha valóban szeretnénk igazi örömben lenni karácsony áldott, szép ünnepén, akkor természetes lesz, hogy az adventi időszak, a keresztény ember számára, nem az ajándékok utáni szaladgálásban telik, hanem abban, hogy hol, mikor és kinek tud segítséget nyújtani. Akkor készülünk erre a valóban felemelő és testet-lelket erősítő ünnepre jól, ha nem a boltok, üzletek és a bevásárlóközpontok zajában, hanem a lélek csendjében és a felebaráti szeretet gyakorlásában keressük Mesterünket, aki közénk jött, hogy végleg velünk maradjon, hogy testvérünkké és megváltónkká legyen Ha megfigyeljük, akkor észrevesszük, hogy amire kellőképpen felkészülünk, az mindig be is váltja a hozzá fűzött reményeket. Így, ha helyesen és jól készülünk Jézus születésének ünnepére, akkor valóban megszületik bennünk Krisztus, s akkor nemcsak szép ünnepünk lesz, hanem valóban keresztények, krisztusi emberek, a mennyország örökösei, polgárai leszünk. Azt kívánom minden Bagon élő embertársamnak, hogy ez az ünnep hozza meg mindannyiunk számára a belső békét, hozza meg az igazi örömet és leginkább, hogy lelkünk jászla tele legyen a szeretet sok-sok meleg szalmájával, hogy mire az ünnep elérkezik, addigra megszülessen minden ember szívében a Megváltó, a mi Urunk, Jézus Krisztus! Vele és Benne legyen igazi örömteli, békés és boldog karácsonyunk! Karácsondi Mihály

2 2 BAGI HÍrLAP ÖNkorMáNyzati hírek december november 28-án Bag Nagyközség Önkormány za tá - nak képviselő-testülete ülést tartott, ahol többek között a jövő évi szemétszállításról, a költségvetési koncepcióról, valamint a civil szervezetek ez évi támogatásáról is szó esett. Költségvetési koncepció 2014 A testület kiegészítette a korábban elfogadott 2014-re vonat - ko zó költségvetési koncepciót. E szerint a jövő évben az önkormányzat továbbra is igényt tart Nagy Jenőné néprajzi gyűjteményére, amit évben meg kíván vásárolni. A pénzügyi lehetőségek figyelembevétele mellett az önkormányzat folytatni kívánja a falu járdáinak, útjainak fel - újítását, melynek során kiemelten fontosnak tartja a temetői járdák és a kutak környékének rendbehozatalát, valamit tervezi az óvoda épületének felújítását. A koncepció kiegé szí té - sét a képviselő-testület egyhangúlag támogatta. III. negyedévi pénzügyi beszámoló A testület öt igen szavazattal egy tartózkodás mellett elfogadta Bag Nagyközségi Önkormányzat III. ne gyed - évi pénzügyi beszámolóját Ft bevételi és Ft kiadási főösszeggel. Megújuló szemétszállítás Tóth Gábor polgármester úr az ülésen tájékoztatta a kép vise lő - ket, hogy december 31-ig minden szemétszállítással fog - lal kozó cégnek meg kell felelnie egy ún. közszolgálói minősí tési eljárás során. Bag jelenlegi szemétszállító cégével így a szerződés megszűnik, az önkormányzatnak jövő nyárig kell új szerződést kötnie olyan céggel, amely a minősítési eljárás során megsze - rezte az Energetikai Hivatal engedélyét. Tóth Gábor arra kérte a testületet, hogy támogassa azt a szándéknyilat ko za tot, mely Közmeghallgatás november 28-án este 7 órakor Bag Nagyközség Önkor - mányzata közmeghallgatást tartott a Dózsa György Művelő - dési házban. Tóth Gábor polgármester úr beszámolóját azzal kezdte, hogy az önkormányzatnak nincsen kifizetetlen számlája, és jelenleg 20 millió forint tartalékkal rendelkezik. Ilyen jó anyagi háttérrel már nagyon régen tudta lezárni az évet az önkormányzat. Tóth Gábor polgármester ezek után összefoglalta és értékelte a 2013-as évet. Elmondta, hogy a művelődési házba is sikerült beszerezni egy faaprítékkal működő kazánt, ami nagymértékben csökkentette az energiaköltségeket. Az iskolában lévő tornacsarnok ablakait finom szerkezetű hálóval vonták be, ami megakadályozza, hogy könnyen betörjenek. Ez szintén hozzájárul az energiaköltségek csökkenéséhez. Az óvodánál a régi, elöregedett, balesetveszélyessé váló fákat kivágták, helyükre újakat telepítettek. A temető ravatalozójának felújítása is megtörtént. Jelenleg 64 fő közmunkást alkalmaz az önkormányzat, ők gondoskodnak a faluban a fűnyírásról, télen a hóeltakarításról és egyéb, a faluban szükségessé váló munkák ellátásáról. Ezek az emberek nagyrészt roma emberek, alkalmazásukkal lehetőség nyílik integrálásukra. Szociális földprogramot is indított az önkormányzat a BAGÁZS nevű szervezettel karöltve, a roma telep szomszédságában lévő önkormányzati földeken nyílik lehetőség arra, hogy a rászorulók szerint az önkormányzat csatlakozni kíván a Mány és Térsége Hulladékgazdálkodási Társuláshoz, és a társulással együtt részt kíván venni a 2014 első öt hónapjára vonatkozó hulladékgazdálkodási szolgáltatás megszervezésére kiírt meghívásos közbeszerzési eljáráson, biztosítva ezzel a folyama tos hulladékszállítási szolgáltatást. A szándéknyilatkozatot a testület egyhangúlag támogatta. Az önkormányzat jövő évi munkaterve A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta az önkormányzat évi munkatervét. A törvényben meghatározott feladatok teljesítése mellett kiemelt helyet kapott a jövő évi parlamenti és önkormányzati választásokra való felkészülés. Szociális rendelet módosítása Az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013 évi LXXV.törvény (a továbbiakban: Mód.tv.) június 15-ei hatállyal módosította, illetve január 1-vel módosítja egyéb jogszabályok mellett a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvényt (továbbiakban: Szt), valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. Törvényt (továbbiakban: Gytv.) is. Az átmeneti segély, temetési segély és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás az ellátórendszer átláthatóbbá tétele, az ellátások egyszerűsítése, továbbá az ügyfelek adminisztrációs terheinek csökkentése érdekében összevonásra kerül és egy ún. önkormányzati segély kerül kialakításra. Az átmeneti segélyre, a temetési segélyre, valamint a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra vonatkozó jelenlegi törvényi szabályozás december 31-ig marad hatályban, míg az ezen ellátási formákat felváltó önkormányzati segélyre vonatkozó szabályok január 1-jei hatállyal beépülnek segítséggel persze, de saját maguk gazdálkodjanak. Az ön kor - mány zat már szerződést kötött a téli hóeltakarítási munkákra is egy helyi vállalkozóval. A templom tavalyi felújítása idén újabb szakaszába lépett. Elnyert egy 38 milliós Leader-pályázatot, ebből újul meg a torony után a templom többi része is. A pályázati összeget az önkormányzat további 3 millió forinttal egészíti ki. Idén az önkormányzat a falu civil szervezeteit is tudja támogatni, még a 2013-as évre közel 6 millió forintot osztott ki közöttük. Tóth Gábor ezek után rátért a közéljövő terveinek is mer - tetésére. Ezek között elmondta, hogy az önkormányzat részt vesz egy pályázaton, amely a művelődési ház felújítását célozza. A pályázat második körén már túljutott az önkormányzat, minden remény megvan arra, hogy megvalósulhat a kultúrház tetőjének és nyílászáróinak cseréje, valamint fűtésének korszerűsítésére. Az ön - kor mányzat azt tervezi, hogy az iskola és a tornacsarnok fűtésére is beszerez egy faaprítékkal működő kazánt. Tavasszal folytatódna a járdafelújítási program, amit a nyolcadrészek bérbeadásából fedez az önkormányzat. Az elmúlt húsz évben e földterület semmilyen bevételt nem hozott, ám idéntől évi egy millió forint folyik be a bérleti díjból, amit kizárólag járdafelújításra szán az önkormányzat. A szemét szállí tással kapcsolatosan Tóth Gábor polgár - mes ter elmondta, hogy az ágazat átalakulóban van, december 31-ig minden ezzel foglalkozó cégnek akkreditáltatnia kell magát. Falunk továbbra is a jelenlegi szállítóval képzeli el a közös jövőt. Az ipari park sajnos a mai napig nem indult el, az önkormányzat állami hatósági felülvizsgálat elrendelésének kezde mé - nye zését tervezi. Továbbra is gond, hogy a Posta egy erre teljesen

3 2013. december ÖNkorMáNyzati hírek BAGI HÍrLAP 3 Pauló Pál ismételten rákérdezett, hogy az önkormányzat tervezi-e segíteni a helyi vállalkozásokat. Tóth Gábor elmondta, hogy az Árokalján kialakított ipari park létrehozásában 200 milliós állami támogatás is segített. A következő ciklusban is indulni szeretne a polgármester-jelöltként, elsősorban azért, hogy az ipari parkot el tudja indítani, mert komoly ígérete van arra, hogy állami támogatással ez megvalósítható lesz. Mondok Ervin a Bag-domony-Aszód kereszteződésbe tervezett körforgalom ügyére kérdezett rá. Tóth Gábor polgár mes - ter válaszában elmondta, hogy azt az ígéretet kapta, hogy ha bevezetik a tehergépjárművek belföldi útdíját, akkor a befolyt összegből elkészül. Az útdíjat bevezették, reményeink szerint jövőre elkészül. Halász Tibor arra kérte a falu vezetését, hogy segítsen abban, hogy a patikába alapvető gyógyszerekért ne kelljen kétszer, há - rom szor visszamenni. Tóth Gábor polgármester elmondta, hogy a patika magánvállalkozásban működik, nehéz beleszólni az üz let ve - ze tésbe, de megígérte, hogy beszélni fog erről a patikussal. Az utolsó kérdések a falu közlekedésével kapcsolatosan hang zottak el. Ismételten javasolta Fenyvesi László, hogy a Fa na tix elé, illetve az üzletház és a művelődési ház közé jó lenne zeb rát létesíteni, va - la mint hasznos lenne az üzletház előtti par ko ló ban a közlekedési út vonalakat felfestéssel kijelölni. Pauló Pál pedig a Trockás ál la - potát nehezményezte, amin autóval szinte lehetetlenség közlekedni. A falu vezetése ígéretet tett a Trockás út tavasszal történő kija - ví tására, és a további felmerült probléma orvoslására is. -kraz Szt.-be. A január 1-jén hatályba lépő, önkormányzati segéllyel kapcsolatos főbb rendelkezések a következők: Szociális rászorultság esetén a jogosult számára a települési önkormányzat képviselő-testülete az Szt.-ben, illetve az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek szerint, a 43/B. (1) bekezdésben foglalt ápolási díjat, valamint önkormányzati segélyt állapít meg (Szt. 25. (3) bekezdés b.) pontja). A települési önkormányzat képviselő-testülete a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére a rendeletében meghatározottak szerint önkormányzati segélyt nyújt. Önkormányzati segély kamatmentes kölcsön formájában is nyújtható (Szt. 45. (1) bekezdése). Önkormányzati segély adható eseti jelleggel vagy meghatározott időszakra havi rendszerességgel (Szt. 45. (3) be kez dé se). Az önkormányzati segély iránti kérelemről a beér ke - zé sét követő 15 napon belül kell dönteni. Az önkormányzati segély természetbeni szociális ellátás formájában is nyújtható, például Erzsébet utalvány, élelmiszer, tű - zifa, tankönyv, vagy tanszervásárlás, tandíj, közüzemi díjak stb. Talajterhelési díjról szóló rendelet módosítása A talajterhelési díjról szóló 5/2005.(II.24.) számú rendeletet 1. -át a képviselő-testület az alábbiakkal egészítette ki: Az az ingatlantulajdonos, akinek talaj - terhelési díja keletkezik, de január 1-jétől csatlakozik a csatornahálózathoz és a rá kö tést a Bagi Polgármesteri Hivatal ban a daköv Kft. jóváhagyásával igazolja, valamint a hálózatra történő rákötés díjának első rész letét megfizette, a talajterhelési díj mértékének csak 30%-t köteles az önkormányzat költség ve tési számlájának talajterhelési al szám lájára befizetni. A kedvez mény abban az évben jár, amikor a rákötés, csatlakozás megvalósul. Orvosi ügyelet Dr. Balatoni Gyöngyi az orvosi ügyelettel kapcsolatban arról tájékoztatta a testületet, hogy szükségessé válik az ügyeleti autó lecserélése, ami falunkra nézve Ft költséggel jár. A testület a támogatás ki fizetését megszavazta, és beletette a jövő évi költségvetési koncepcióba. Civil szervezetek évi támogatása A képviselő-testülete úgy döntött, hogy 20 millió forintos tarta lé kából közel 6 millió forinttal támogatja falunk civil szervezeteit. Így a következő szervezetek kapnak támogatást. Civil szervezet Bagi TC'96 Muharay Elemér Népművészeti E. Helytörténeti Baráti Társulat Szinkron Nyugdíjas Egyesület Óvoda a Gyermekekért Alapítvány Bonifác Alapítvány Bagi Focisuli Alapítvány Szent András Alapítvány Százvirágú Kendő Alapítvány Polgárőrség Bag és Testvérvárosai Baráti E. Bagi Szent Rita Karitasz évi támogatás összege Ft Ft rezsi hozzájárulás Ft Ft a Rétesfesztivál bevételéből Ft Ft Ft Ft Ft Ft (templomfelújítási hozzájárulás) Ft Ft pályázati részvételhez Ft Ft Ft alkalmatlan épületben működik, az önkormányzat továbbra is dolgozik azon, hogy ez megváltozzon. Beszámolója végén Tóth Gábor ismertette a civil szervezeteknek kiosztott pénzösszegek nagyságát. (lsd. Önkormányzati hírek). A lakossági kérdések sorát Bagi Györgyné, illetve Csejtei Jánosné kezdte. Mindketten a szemétszállítással kapcsolatosan fogalmazták meg észrevételeiket, hogy ürítés után a kukákat nem teszik vissza rendesen a cég dolgozói, csak ledobják. Baczoniné Felszeghy Katalin pedig jelezte, hogy a zsákos szelektív hulladék gyűjtés során sok esetben nem tesznek be zsákot a cég alkalmazottai. Kocsondi György, a falunkban szemétszállítást végző cég vezetője is jelen volt, így ő válaszolt a kérdésekre, és ígéretet tett a hibák orvoslására. Pauló Pál azt kérte a polgármestertől, hogy a beszámoló ne csak az óvodáról, iskoláról szóljon, hiszen az oda tartózókon kívül vannak még nagyon sokan a faluban. Arra kérdezett rá, hogy az önkormányzati adósságok állami átvállalása után a bankok felé ki fogja kifizetni a tartozásokat, mert fél tőle, hogy mi, az ország polgárai, hiszen semmit nem hallani arról, hogy a kormány tárgyalna a bankokkal. Elmondta, hogy vállalkozóként elkeseredett emberekkel, eladhatatlan ingatlanokkal találkozik, igazából egy ál talán nem megy a gazdaság az országban. Tóth Gábor vála szá ban elmondta, hogy a bankok valószínűleg úgy adtak svájci frank alapú hiteleket, hogy erre nem volt meg svájci frankban a fe de ze tük. A kormány úgy látta, hogy nagyobb eséllyel tud a bankokkal tár gyalni, ha ezeket a hiteleket összefogja, mintha a tele pü lé sek nek egyenként kellene érdekeiket érvényesíteni. A tárgyalásokra remél hetőleg sor fog kerülni.

4 4 BAGI HÍrLAP iskolai hírek 2013 december arany Já nos ál ta lá nos is ko la és alapfokú művészeti iskola és ami hírei Bár látszólag csendben telnek a 2013/14-es tanév napjai, mégis mozgalmas időszakot tudhatunk a hátunk mögött. írásomban az utóbbi hónapok eseményeit, eredményeit rész letezem. Ebben a tanévben 16 osztályunk és 3 SNI tanulócsoportunk van. Az egyik első osztályunkat iskolaotthonos formában indítottuk. Van 2 napközis és 1 tanulószobai csoportunk. Vannak kézműves, zenei, sport és tanulmá nyokkal kapcsolatos szakköreink. Az iskolai könyvtár mindennap a kollégák és a gyerekek rendelkezésére áll. A mindennapos testnevelés ke re tében úszást és népi gyermekjátékokat is oktatunk. A tanu lók számára 7-8-ig és ig biztosítjuk a felügyeletet. w A tanulókat megismertettük a házirenddel és meg be szél - tük velük, hogy mit kell tenniük (vagy mit nem) ahhoz, hogy ne történjen velük baleset. w Varga Csaba helyi körzeti megbízott a bűnmegelőzésről, drog prevencióról és a következményekről tartott elő - adást a nagyoknak. w Lakatos Sándor személyében olyan gyermekkísérőnk van, akire a gyerekek hallgatnak, így ebben a tanévben még nem érkezett a falubeliektől panasz tanítványaink utcai viselkedésére sem. w Szeptemberben az Ikladon megrendezésre kerülő mezei futóversenyen: Cserni Bálint (2.a) harmadik, Jónás Tamás (6.a) második, Sára Milán (6. a) harmadik, Gyursánszki Máté (6.a) negyedik és Székely Bernadett (8.a) második helyezést ért el. Gratulálunk nekik. w Idén októberben megszerveztük a papírgyűjtést. Október elsejétől 1 hétig volt kihelyezve papírgyűjtő konténer. Ez alatt az idő alatt Ft értékű papírt gyűjtöttek a gye re kek. Köszönjük segítőinknek, (néniknek, bácsiknak) hogy már előre megbeszélték a gyerekekkel, hogy ki kinek fogja összeszedni a papírhulladékot és a hozzátartozóknak, hogy a szállításba besegítettek. Végre a pénz is megérkezett: fele az osztályoké, a másik felét fej lesz - tésekre, szükséges eszközökre használjuk fel. w Október 17-én tanulmányi kirándulások voltak. Volt osz tály, amely Bagon tett hosszabb gyalogtúrát, de volt olyan osztály is, amely buszos kirándulásra ment. Ebben az esetben az itthon maradók számára a felügyeletet biztosítottuk. w Folytatva a harmincnyolc évvel ezelőtt megkezdett ha - gyo mányt, 18-án Aszódon ismét megrendezték a Petőfiszavalóversenyt. Alsó tagozatunkat Ujvári Gábor Rómeó (4.a), a felsőt Székely Bernadett (8.a) képviselte. Leg na - gyobb örömünkre Gábor korcsoportjában az első lett. Köszönjük a felkészítők munkáját! w 22-én megtartottuk a tűzriadó próbát, ami az elsősöknél általában okoz némi riadalmat, hiszen még nem tudják, hogy miért kell villámgyorsan, de mégis nagyon fe gyel - me zetten elhagyni az épületet. Idén ez a művelet 2 perc 11 másodperc alatt sikerült. w w w Október 25-én az elektronikus hulladékok gyűjtését hir - det tük meg, amiért a Bonifác Alapítvány számlájára 20 ezer forintot utaltak. Így megszabadulhattunk a kommunális hulladéknak nem számító, otthon csak a helyet foglaló rossz tévéktől és egyéb elektromos kacatoktól. Terveink szerint a szelektív hulladékszállításnak ezt a formáját 2014-ben is megismételjük. Hogy az illetéktelenek ne tudjanak kutakodni a kidobandók között, a helyszínt a polgárőrség biztosította. November 8-án a Bólyai matematika, magyar versenyen a középmezőnyben végeztek ötödikeseink. 13-án a harmadikosok drámafoglalkozáson vettek részt a Mar czibányi téren. Évek óta jó kapcsolatot ápolunk a Ke rek asztal Színházi Nevelési Központtal (konzorciumban vagyunk velük) így most is nagy szeretettel fogadott min ket Lipták Ildikó. A feldolgozott darab címe Fi vé - rek volt. A gyerekek aktív résztvevői lehettek a darab eseményeinek. Nemcsak kreativitásuk, beszédkészségük, hanem lelkük is fejlődik egy-egy ilyen közelálló téma feldolgozásakor. w 15-én Karácsondi Mihály atya felszentelte az elhunyt ta - ná rokra és diáktársakra emlékező márványtáblát. Ismé - tel ten köszönjük a tábla adományozóinak (külön kö szö - net Hőnig Antalnak a kivitelezésért és a szer ve zé sért), hogy maradandó emléket állítottak szeretteiknek. A táb - la szentelésekor szinte láttam magam előtt a még meg sem születettet, amint megáll a tábla előtt és fejet hajt Igen, ez egy olyan alkotás, aminek az idő múlásával csak növekszik az értéke. w án nyílt tanítási napot tartottunk. Sokan meg tisz - teltek bennünket a jelenlétükkel. Az elsősöket azonban nemcsak a szülők, nagyszülők látogatták meg, ha nem az óvó nénik is. Köszönjük mindenki érdeklődését. w A kapcsolattartás egy új formájával is megpróbálkozunk: előre kijelölt és telefonon egyeztetett időpontban mindegyikünk egyéni fogadóórát is tart. Az időpontokat az ellenőrző elejében és az iskolai honlapon találhatják meg. w Az SZMK értekezleten nemcsak a 2013/14-es tanév ese - ményeit beszéltük meg és fogadták el a szülők, hanem Repeiné Rem Annát és Dobosné Szilágyi Gabriellát de le - gá lták a kötelezően létrehozandó Intézményi Tanácsba. w w Sajnos november 21-én gyermekkiemelés történt, a szülők gondatlansága miatt két gyermeket az iskolából vitt el a hatóság ismeretlen nevelőszülőhöz. Számukra ez a karácsony egészen más lesz, mint az eddigiek voltak Az igazolatlan hiányzásokat is jelentenünk kell, így egyre több családnál kerül megvonásra a családi pótlék. (50 igazolatlannál már szünetel, és kötelező védelembevétel történik.) Ismételten szeretném felhívni a figyelmet a szülői szerepre. Fontos, hogy tisztában legyünk vele, hogy szülőnek lenni a legszebb, de egyben a leg fe le lős ségteljesebb állapot a világon. Fotó: Dócza Imréné

5 2013 december iskolai hírek BAGI HÍrLAP 5 Fotó: Kratofil Sándor w w November 25-én, 26-án a kistérségi teremlabdarúgóversenyen az 5-6. osztályos tanulók és a 7-8. osztályos ta - nu lóink is a 3. helyen végeztek. Nagy eredmény ez a tavalyi 4. és 6. helyezéshez képest, hiszen nálunk az is ko - lában nincs versenyszerű futballozás. A diákok utaztatása szülői segítséggel valósult meg, amit ezúton is nagyon köszönünk Tóth Zsoltnak. Minden évben nagy gondot fordítunk a beiskolázásra. Már októberben megkezdődnek az ezzel járó feladatok. Október 14-én az Apostolok szállásán a közelben lévő egyházi iskolák vezetői mutatták be intézményüket. Kö - szönjük Karácsondi Mihály atyának a lehetőséget és Pin - térné Tóth Katalinnak a szervezést. Az iskolában pedig az egri művészeti iskola, az aszódi francia tagozat és a kör - nyék beli intézmények képviselői tartottak bemutatkozó foglalkozásokat. 24-én Gödöllőre mentek a nyolcadikosok pályaválasztási napra, este pedig az érdeklődő szülőknek tartottunk pályaválasztási szülői értekez letet. Azon tanulók szüleivel is elbeszélgetünk, akiknek a gyermeke tanév közben tölti be a 16. életévét. A jelenlegi szabályozás szerint a tankötelezettség a betöltött 16. életévig tart. w Gödöllőre járunk bérletes színházi elő - adásokra. A no vem ber 22-ei előadáson (Mol nár Ferenc: Pál utcai fiúk c. művének musical feldolgozásán igazi meglepetésben volt ré - szünk: a darab egyik szereplője iskolánk egykori tanít - ványa, Tóth Luca volt.) w Kiemelt céljaink között szerepel a hagyományőrzés is. Ünnepség keretében nyitottuk meg a tanévet, megemlékeztünk Szent Mihály napjáról, az októberi esemé - nyek ről, megtartottuk a szüreti bált. Az iskolai Télapóünnepségeket 6-án, a karácsonyi ünnepséget december 20-án fél 11-től tartjuk. w Karácsony közeledtével megkezdődött a karácsonyi ké - szü lődés is. A gyerekek számára délutánonként foglal ko - zá sokat szervezünk, hétfő reggelente pedig évfolyamonkénti megemlékezések keretében meggyújtjuk az adventi gyertyákat. Kívánom minden kedves Olvasónak, hogy családias, meleg, szeretetteljes légkörben töltsék a karácsonyt és a téli szünet minden napját hogy ne maradjanak program nél - kül, hiszen egy közös süti készítés, társasjátékozás is jó idő - töl tés, elfoglaltság lehet a család minden tagja számára, amire az agyonhajszolt hétköznapokon jó lesz majd visszaemlékezni Szásziné Győri Éva Folyamatosan bővülő áruválaszték, MinőséGi termékek! Angyali pékség szeletelt kenyér 229 Ft/kg Tej (UHT) 199 Ft/l Peridot víz 179 Ft/l Márka üdítők 199 Ft Gondoljon időben az év végére! Vásárolja, rendelje meg nálunk a szilveszteri virslit! Szeretettel várja Önt a megújult ÁLLOMÁS AKCIÓ! Minden kedves Vásárlónknak kellemes karácsonyt és boldog új esztendőt kívánunk! A gödöllői színház előterében

6 6 BAGI HÍrLAP jegyzet december K özeleg a karácsony, ezért ebben a pár sorban kivételesen nem az iskolai eredményeinkről írok, hanem arról, ami a háttérből befolyásolja iskolánk belső világát. Mostani témám a szülői szerep, a szülői szeretet. Sokféle megközelítésben olvastam, hallottam már a KARÁCSONYRÓL. Magam is különbözőképpen éltem már meg azt. Más volt, amikor a gyermekeim ki - csik voltak, és más ma, amikor nagyok. De vannak dolgok, amik soha nem változnak: most is ugyanannyira szeretem őket, mint 20 évvel ezelőtt. Nem ugyanúgy, hiszen már nem puszilgatom őket állandóan, nem kérdezgetem percenként, hogy nem vagy éhes, kis fiam/ kislányom Ahogy azt sem kérdezem folyton, hogy megírtad-e a leckédet azt viszont megkérdezem, hogy: Mi tör - tént ma a munkahelyeden, sikerült-e befejezned azt, amit elkezdtél? A kérdezés maradt, a tartalom változott. Ma már nem babát vagy kisautót vásárolok ajándékba, hanem praktikus dolgokat. Az ajándék maradt, a tartalom változott. Mondhatnám azt, hogy a munkám gyümölcse beérett, a gyermekeim az iskolában és a munkahelyükön is megállják a helyüket. Mégsem teszem, mert azzal, hogy a gyermekeim felnőttek, még nem fejeződött be a velük, értük való létem. Vallom, hogy az anyaság, a szülői szerep Istentől kapott, de mégis választott szerepünk. Amikor úgy döntöttünk, hogy megtartjuk a babát, vállaltuk az ezzel járó örömök mellett a gondokat is. Láttuk a kör nye ze - tünkben élő kamaszokat, tudtuk, hogy a mieink sem maradnak mindig 2 évesek Abban sem lehettünk biztosak, hogyha iskolába kerülnek, mindent elsőre meg - értenek majd és csak csillagos ötösük lesz. Sejtettük már akkor, hogy néha betegek lesznek, akkor otthon kell velük maradnunk, hogy ápoljuk őket Szülői szerep, szülői szeretet Amikor óvodába, iskolába kerültek az enyémek, alig vártam, hogy hétvége legyen vagy szünet, hogy együtt lehessen a család. Most azért hív fel a szülő, hogy oldjam meg, hogy alsós gyermeke reggel 6-tól este 8-ig az is ko lá - ban lehessen. Mert dolgozik, mert nem ér rá gyereket nevelni, mert pénzt keres. Azt csak én teszem hozzá, hogy a pénz mellett a boldogságot is keresi, csak valahol máshol. Mérges vagyok A régi képeket nézegetve, mit nem adnék érte, ha csak egy kis időre vissza me hetnék az időben, hogy gyermekeimmel Ki jön az én kisházamba? -t játszhassak, hogy aztán felkapva megforgassam valamelyiket a levegőben Az évek hipp-hopp elrepülnek. Megnőnek a gyerekek, és amit elszalasztottunk kiskorukban, azt nem pó tol hat juk, nem hozhatjuk vissza később, amikor már köszönik szépen, de nem kérnek belőle. Mindent az idejében kell elvégezni. Véleményem szerint ne csak az óvodától, iskolától várjuk, hogy gondoskodjon gyermekünkről vagy a Karitásztól, hogy elvigye kirándulni őket.. Ezúton is na - gyon köszönjünk a bagi Karitásznak, hogy tanít vá nyai nk - nak mátraverebélyi kirándulást szervezett. Karácsondi Mihály atyának és segítőinek a nyári tábort És a Palánta Gyermekmentő Missziónak, hogy a tavalyi bábozások mellett már ebben a tanévben is jelezték, hogy idén is szívesen ellátogatnak hozzánk társadalmi munkában de mondhatnám a Bagázs Egyesület IKSZ programját is, melynek keretében korrepetálják a rászorulókat Ám a gyermekeinkkel való foglalkozás nemcsak az ő dolguk, hanem a miénk, szülőké is. Ne feledjük, itt a karácsony. Egy kicsit több odafigyeléssel valóban a szeretetről szólhat. Kollégáim és a magam nevében kívánom, hogy boldog, szeretetteljes legyen mindenki ünnepe! Sz.Gy.É. Árvácskás virág üzlet Adventi koszorúk, gyertyák, kellékek, díszek nagy választékban kaphatók! Kegyeleti koszorúk, sírcsokrok, megemlékezési díszek és minden, ami virág! Valamint Volán bérlet és Galga menti kábeltelevízió ügyfélszolgálat. Telefon: 06-30/ Áldott békés karácsonyt, és boldog új évet kívánunk minden kedves vásárlónknak: Ági és Pisti

7 2013. december NyuGDíjas hírek BAGI HÍrLAP 7 Elszaladtak az évek... szent-erzsébet nap bagon szent-erzsébet nap alkalmából idén is köszöntötte a bagi szent rita ka ritasz falunk idős lakosait. Műsorral, jó szóval sze retetvendégséggel várta őket november 23-án a mű ve lő dé si házba. Egy órakor szentmisével kezdődött a művelődési házban a hagyományos, Szent Erzsébet napjához kötődő alkalom, melyre a Szent rita Karitasz szeretettel várta Bag minden 65 év feletti, szépkorú lakosát. A karitasz vezetője köszönetet mondott Kiss Józsefnek és Angyal Józsefnek a támogatásért, de a névtelen adakozóknak is, akik nagymértékben járulnak hozzá ahhoz, hogy e kö - szön tés évről évre megvalósulhasson. Köszönetet mondott Karácsondi Mihály atyának és Benedek József kántornak a közremű ködésért, az önkormányzatnak a helyszín biztosí - tásáért, a kultúrház gondnokának pedig a helyszín beren de - zéséért. Ezt követően Volter Domonkos és Albert Márton ministránsok tréfás jeleneteket adtak elő, majd Karácsondi Mihály atya 10 jó tanácsot olvasott fel a nyugdíjasoknak, mely szerint misére jó, ha elviszi az ember a hallókészülékét (persze csak az, akinek szüksége van rá), ellenkező esetben sajnálkozni fog, hogy a papnak elment a hangja. A tréfás tanácsokon jót derültek a jelenlévők, akik a kellemes emlékek mellett egy emléklapot is hazavihettek. A finom ebéd sem maradt el a sok-sok házi sütemény kíséretében. -kr- Fotó: Könczöl Rita A Szinkron Nyugdíjas Egyesület újabb sikere az Idősek Világnapján Minden év október 1-jét az ENSZ közgyűlése az Idősek Világnapjává nyilvánította 1991-ben. Hazánkban is ha gyo - mánnyá vált az idősek köszöntése ezen a napon. A polgármesterek, a képviselők, az oktatási, közmű ve lő - dési, szociális intézmények dolgozói és az egyházak is kiveszik részüket az idősek ünneplésének megszervezéséből. Gazdag programokkal fejezik ki hálájukat az idős emberek életen át tartó munkájáért, a tőlük kapott törődésért, segítségért, szeretetért. A különböző nyugdíjas klubok is szívesen szerepelnek ilyenkor, megmutatva, hogy bennük is van még tehetség, vitalitás, jókedv. A Nyugdíjas Klubok és Idősek Életet az éveknek Országos Szövetsége idén október 30-án a Fővárosi Állat-és Növénykertben tartotta meg az Idősek Világnapja országos rendezvényét, melyre közel 1300 tag érkezett az ország szinte minden megyéjéből. Ezt többek között az Állatkert nagylelkű felajánlása tette lehetővé. A Varázshegyben került sor az ünnepség lebonyolítására, ahol Prof. Persányi Miklós, az Állatkert főigazgatója köszöntötte a megjelenteket. Dr. Hegyesiné Orsós Éva, a Nyugdíjas Klubok és Idősek Életet az éveknek Országos Szövet sé gé nek elnöke tartott az elmúlt időszakról értékelő beszédet, majd átadta az Idősbarát díjakat azoknak a cégeknek, szervezeteknek, partnereknek, akik hosszabb ideje segítik az országos és a megyei szervezetek munkáját. A díjak átadása után művészeti hagyományőrző műsor következett, melynek résztvevői voltak: 1; Mór Ezerjó Nyugdíjas Egyesület Ezerjó Forgatós Tánccsoportja; idősek világnapja ; Basa Pankánk (képünkön), a bagi Szinkron Nyugdíjas Egyesület szó listája, aki a tőle megszokott szín vo nalon Galga menti népdal cso kor előadásával káp ráz tatta el a nézőket, vastapsot aratva. 3; Végül a bagi Szinkron Nyugdíjas Egyesület rozmaring vegyes kórusa és tánckara mutatott be Galga menti dalokat és táncokat élő zenei kísérettel, melyet a nézők nagy ovációval és vastapssal jutalmaztak. Úgy gondoljuk, az, hogy Pest megyéből csak minket hívtak meg szerepelni, igazolja, hogy nem volt hiába a sok gyakorlás, mert sikerült egyesületünknek magas színvonalú műsort bemutatnia a nézőknek. Az pedig, hogy a táncunkat élő zene kísérte, szinte már egyedülálló az országban. Büszkék voltunk az országos rendezvényen való szereplésünkre, és úgy érezzük, Pankánk gyönyörű énekével együtt méltán kiérdemeltük a kiemelt meghívást és sikert. B.F.K.

KI MúlTjáT NEM ISMERI,

KI MúlTjáT NEM ISMERI, 1394 2010 2010. szeptember l XvII. évfolyam 8-9. szám l Az önkormányzat közérdekû, havonta megjelenõ lapja l ára: 100 Ft L A TARTAloMból visszatekintés Tóth Gábort, falunk polgármesterét, országgyűlési

Részletesebben

Azért vagyunk A világban, hogy

Azért vagyunk A világban, hogy 20 éves a 1394 2014 XXI. évf. 9. sz. l 2014. október l ingyenes kiadás Az önkormányzat havonta megjelenő közérdekű lapja a tartalomból közbiztonsági központ A kamerák a rend őr ség és a polgárőrség bűn

Részletesebben

162,9. KözBiztonsági Központ létesül Bagon. millió forintot nyert Bag energetikai pályázaton!

162,9. KözBiztonsági Központ létesül Bagon. millió forintot nyert Bag energetikai pályázaton! 20 éves a 1394 2014 XXI. évf. 4. szám l 2014. április l Ára: 100 Ft Az önkormányzat havonta megjelenő közérdekű lapja a tartalomból az égetés szabályai A felügyelet nélkül hagyott tűz továbbterjedhet és

Részletesebben

2010. ÉVI ORSZÁGGYŰLÉSI

2010. ÉVI ORSZÁGGYŰLÉSI ingyenes közéleti havilap 2010 április 2010. ÉVI ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ VÁLASZTÁS TÓTH GÁBOR, a FIDESZ KDNP képviselőjelöltje már az 1. fordulóban mandátumot szerzett Pest megye 5. számú választókörzetében

Részletesebben

A közös advent fényei. Mikulás hozta és vitte az ajándékokat. Tartalom

A közös advent fényei. Mikulás hozta és vitte az ajándékokat. Tartalom 2011. december Tartalom Kiemelt arany a néptáncosainknak 2. oldal Kilencvenéveseket köszöntöttünk 2. oldal Síkosság mentesítési felhívás 3. oldal Kátyúztatunk a tél előtt 3. oldal Mezőföldi Mikulás-túra

Részletesebben

SZABOLCS HÍRADÓ. Ballagás. Fásítási program Pusztaszabolcson. "Ember lenni mindig, minden körülményben."

SZABOLCS HÍRADÓ. Ballagás. Fásítási program Pusztaszabolcson. Ember lenni mindig, minden körülményben. SZABOLCS HÍRADÓ ÁRA:120Ft PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉLETI ÉS KULTÚRÁLIS LAPJA XXI. ÉVFOLYAM 2011. ÁPRILIS Fásítási program Pusztaszabolcson Folytatódik a nagyszabású fásítási program, amelyet

Részletesebben

HÍRMONDÓ. Felvirradó napon köszöntsön jó kedved, kicsi hajlékodba költözzön szeretet.

HÍRMONDÓ. Felvirradó napon köszöntsön jó kedved, kicsi hajlékodba költözzön szeretet. ZAMÁRDI HÍRMONDÓ ZAMÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK LAPJA XX. évf. 1. szám 2012. január Oly sok a kívánság, nem tudom, hol kezdjem? Talán hogy a Földön békesség teremjen. Legyen bőség, vagyon, sok, sok

Részletesebben

Hévízgyörki Hírmondó

Hévízgyörki Hírmondó Hévízgyörki Hírmondó XVII. évfolyam 1. szám 2008. március ingyenes A Hévízgyörki Önkormányzat közérdekû kiadványa Tartalom Húsvét: feltámadásunk jelene és jövendője 2 A polgármester megemlékezése Kedves

Részletesebben

Meghallgatott imádság - Henti Viskendi

Meghallgatott imádság - Henti Viskendi X. évfolyam 7. szám 2005. december.. kapcsolat Montaigne írta az Esszék-ben: A legnagyobb dolog a világon, megelégedni tudnunk mindmagunkkal. Ezt persze nem a lusta, a tevéstől magát távoltartó, hanem

Részletesebben

SEMJÉNI KRÓNIKA 2008. december 2008/4. szám

SEMJÉNI KRÓNIKA 2008. december 2008/4. szám Kállósemjén Önkormányzatának lapja SEMJÉNI KRÓNIKA 2008. december 2008/4. szám A szeretet és békesség ünnepe A nép, amely sötétségben jár, nagy fényességet lát, és az embe- rek hirdetik az örömhírt. nagybevásárlás,

Részletesebben

És valóban! Számos új kezdeményezéssel találkozhattunk, köztük a

És valóban! Számos új kezdeményezéssel találkozhattunk, köztük a XXI. évfolyam 6. szám DUNAVARSÁNY ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA 2010. június Minden eddiginél nagyobb érdeklődés kísérte június első hétvégéjén a Dunavarsányi Napokat, ami nemcsak a résztvevők számában,

Részletesebben

A TARTALOMBÓL. Jászboldogháza Község időszakos lapja. 2014. MÁRCIUS 15. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 250 Ft

A TARTALOMBÓL. Jászboldogháza Község időszakos lapja. 2014. MÁRCIUS 15. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 250 Ft Jászboldogháza Község időszakos lapja POLGÁRMESTERI H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57) 460-023 faluujsag@jaszboldoghaza.hu www.jaszboldoghaza.hu 2014. MÁRCIUS 15. ÉVFOLYAM 1.

Részletesebben

Meghívó. Tûzoltóautók szolgálatra készen ÖNKÉNTES TÛZOLTÓK KERESTETENEK

Meghívó. Tûzoltóautók szolgálatra készen ÖNKÉNTES TÛZOLTÓK KERESTETENEK 1394 2009 2009. március XVI. évfolyam 3. szám Az önkormányzat közérdekû, havonta megjelenõ lapja Ára: 100 Ft A TARTALOMBÓL ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Február hónapban Bag Nagyközség Önkormányzatának képviselõ-testülete

Részletesebben

zus arra intette tanítványait,

zus arra intette tanítványait, Lellei XXII. évfolyam 12. szám Újság 2013. december A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát. A halál árnyékának földjén lakókra világosság ragyog. (Ézsaiás 9,1.) A Biblia tanítása szerint az

Részletesebben

Áldott karácsonyt és boldog új esztendőt kívánunk!

Áldott karácsonyt és boldog új esztendőt kívánunk! Vecsési Tájékoztató 23. évfolyam 12. (278.) szám 2013 december a helyi önkormányzat időszakos ingyenes kiadványa Áldott karácsonyt és boldog új esztendőt kívánunk! Van még időnk? A Kék Golyó utcában, az

Részletesebben

100. éves születésnap! 100 éves Ercsi legidősebb polgára.

100. éves születésnap! 100 éves Ercsi legidősebb polgára. jan2013_layout 1 2013.01.14. 9:45 Page 1 www.ercsi.hu Hoffmann Margit élt 90 évet A jó harcot megharcoltam, a pályát végig futottam, a hitet megtartottam. Most készen vár az igaz élet koronája, melyet

Részletesebben

Újhartyán község nevének eredetéről

Újhartyán község nevének eredetéről Újhartyán község nevének eredetéről Újhartyán község képviselő testülete a 118/2010.(09.08.) sz. Képviselő-testületi határozatában felkérte a települési német kisebbségi önkormányzatot, vizsgálja meg a

Részletesebben

Takács István kiállítás

Takács István kiállítás XXIV. évf. 25. szám VÁROSUNK LAPJA 2012. december 13. Takács István kiállítás Az önkormányzati adósságrendezésről Tállai András A pályaválasztási lehetőségekről Csirmaz István Szakmai nívódíjat kapott

Részletesebben

201 2.december 3. VI. évfolyam 9. szám

201 2.december 3. VI. évfolyam 9. szám 201 2.december 3. VI. évfolyam 9. szám Önkormányzati hírek Balatonmáriafürdővel és Balatonkeresztúrral alakít közös önkormányzati hivatalt Balatonberény Az új önkormányzati törvény értelmében a 2000 főnél

Részletesebben

ADVENTI IDÕBEN. ADVETUS DOMINI: vagyis az Úr eljövetele... AZ ADVENT

ADVENTI IDÕBEN. ADVETUS DOMINI: vagyis az Úr eljövetele... AZ ADVENT XX. ÉVFOLYAM, 2010. 12. SZÁM DECEMBER ADVENTI IDÕBEN ADVETUS DOMINI: vagyis az Úr eljövetele... Várunk Valakit... Nagyon várjuk! Tudjuk, egész biztosan eljön. Nem ver át, nem odázza a találkozást, nem

Részletesebben

Múltunk Új sorozat indul a Pándi Tükörben 23.

Múltunk Új sorozat indul a Pándi Tükörben 23. Múltunk Új sorozat indul a Pándi Tükörben 23. 1941 Helyi közéleti periodika 2013. július 22. évfolyam/ 2., 85. szám NYÁR 28 oldal Ára: 180 forint Kontakt: panditukor@gmail.com Kiadja: Pánd Községi 1275

Részletesebben

Őri Hírek ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA. Szívem csengő

Őri Hírek ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA. Szívem csengő III. évfolyam 4. szám 2014. december 1 ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA Tartalomból Közmeghallgatás Házunk tája - Önkormányzati hírek Újraválasztották az elnököt Sokan, sokféleképpen emlékeztek Fesztiválváros

Részletesebben

A TARTALOMBÓL. Az első osztályosok. Jászboldogháza Község időszakos lapja. 2014. SZEPTEMBER 15. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 250 Ft

A TARTALOMBÓL. Az első osztályosok. Jászboldogháza Község időszakos lapja. 2014. SZEPTEMBER 15. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 250 Ft Jászboldogháza Község időszakos lapja POLGÁRMESTERI H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57) 460-023 faluujsag@jaszboldoghaza.hu www.jaszboldoghaza.hu 2014. SZEPTEMBER 15. ÉVFOLYAM

Részletesebben

Tájékoztató testületi ülésekről

Tájékoztató testületi ülésekről A DESZKI FALUNKÉRT EGYESÜLET LAPJA www.falunkert.hu XXV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2015. JANUÁR Falukarácsony 2014. Az év vége természetesen a Karácsony és a Szilveszter jegyében telt. Karácsonyozott az iskola,

Részletesebben

Suli hírek Új nevet választ az Általános Iskola 9-13.

Suli hírek Új nevet választ az Általános Iskola 9-13. Suli hírek Új nevet választ az Általános Iskola 9-13. 1941 Helyi közéleti periodika 2013. március 22. évfolyam/ 1., 84. szám TAVASZ 28 oldal Ára: 180 forint Kontakt: panditukor@gmail.com Kiadja: Pánd Községi

Részletesebben

A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2007. JANUÁR XVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2007. JANUÁR XVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2007. JANUÁR XVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM Év eleji gondolatok 2 Újévi köszöntõk 3 Történelem, kultúra 4 Mindenki karácsonyfája 5 Képviselõ-testületi ülés 6 Hasznos

Részletesebben

Karácsony üzenete. 2006. december * V Á R O S P O L I T I K A I T Á J É K O Z T A T Ó * XVII. év fo lyam 12. szám

Karácsony üzenete. 2006. december * V Á R O S P O L I T I K A I T Á J É K O Z T A T Ó * XVII. év fo lyam 12. szám 2006. december * V Á R O S P O L I T I K A I T Á J É K O Z T A T Ó * XVII. év fo lyam 12. szám A természet megviccel minket, embereket, hiszen ha nem tudnánk, hogy december havában vagyunk nyugodtan gondolhatnánk

Részletesebben

A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 25. évfolyam 2. szám 2014. MÁRCIUS ÁPRILIS Ára: 120 Ft Dsida Jenő Pünkösdi várakozás Kész a világ, Feszült, ünnepi várás Tereng felette. Halotti csend. Csak néha néha Sóhajt

Részletesebben

2011. DECEMBER 12. ünneplünk! (FOLYTATÁS A 2. OLDALON)

2011. DECEMBER 12. ünneplünk! (FOLYTATÁS A 2. OLDALON) WWW.KISKUNDOROZSMA.HU/DOROZSMAINAPLO MEGJELENIK KISKUNDOROZSMÁN KISKUNDOROZSMÁN ÉS KÜLTERÜLETEIN, 4000 PÉLDÁNYBAN ünnepe KÖZÉLETI LAP ALAPÍTVA 1990-BEN Kará csony 1 Karácsony. Decemberben erről az ünnepről

Részletesebben