A szeretet meleg szalmája

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A szeretet meleg szalmája"

Átírás

1 XX. évf. 12. szám l december l Ára: 100 Ft Az önkormányzat havonta megjelenő közérdekű lapja a tartalomból Önkormányzati hírek november 28-án Bag Nagyközség Önkormányzata képviselőtestületi ülést tartott, ahol szó volt a jövő évi szemétszállításról is. /2 3. oldal Egy világjáró bagi Skuczi László középiskolai tanár minden szabadidejében utazik, és meg sem áll, míg el nem éri a Távol-Kelet valamelyik országát. /8 9. oldal Hagyományosan december 8 9-én rendezte meg a Muharay Népi Együttes hagyományos gálaműsorát a művelődési házban. / oldal A szeretet meleg szalmája Angliában egy kisfiú hazafelé ment az iskolából. Útja egy réten vezetett át, ahol meglátva egy szöcskét ledobta táskáját és utána vetette magát. Mármár sikerült elkapnia, amikor az állat egy hatalmas ugrással az árokparti kerítés mögé ugrott. Nem hagyom annyiban mondta magában a fiú, és át akart mászni a kerítésen, amikor az út felé eső árokparton egy fehér csomagot pillantott meg. Felébredt benne a kíváncsiság, és még a szöcskéről is elfelejtkezett. Vajon mi lehet benne? Odament és csodálkozva látta, hogy egy újszülött csecsemő van a csomagban, aki kerekre tárt szemekkel nézett a fiúra, mintha csak azt mondta volna: Végre, hogy felfedeztél, már rég várok rád! A fiú gondolkodni kezdett: mit tegyen? Az világos volt számára, hogy ennek a babának nem itt van a helye. Magához ölelte és hazavitte szüleihez, akik miután nem találták a baba szüleit befogadták, felnevelték és kiváló tudós vált belőle: Thomas Gresham, akiről kapta a Lánchíddal szemben levő pesti Gresham-palota a nevét. Életünk útjának szegélyére Isten elhelyezett egy csomagot, benne egy újszülött Gyermekkel. És Karácsony szent éjjelén emiatt a Gyermek miatt megy el kicsi és nagy, szegény és gazdag, sőt hívő és nem hívő a templomba, ezért a Gyermekért hoz áldozatot, kulcsolja önkéntelenül is össze kezeit a XXI. századi ember is. A Gyermek, Jézus pedig azért jött éppen gyermekként közénk, hogy magunkhoz ölelhessük, hogy befogadhassuk, dédelgethessük, szerethessük. És mindaz, aki helyet készített számára szívében, megtapasztalhatja az igazi örömet. Nem palotában akar lakni: jó neki az egyszerű istálló is. Nem puha kényelmes ágyban akar feküdni, jó neki a kőjászol is. Nemcsak előkelő és nemes emberek között akar élni, hanem minden ember szíve mélyen. Legyen az orvos vagy beteg, vezető vagy beosztott, szellemi vagy kétkezi munkás, mindegy: mert ő az Emberért, az emberi lelkekért jött. Csak egy a fontos számára, hogy ezekben a lelkekben legyen sok a szeretet meleg szalmájából, legyen neki helye a hit jászolában. Mert a szeretet és a hit összefügg: ahol van szeretet, ott megnő a hit is; ahol van hit, ott növekszik a tevékeny szeretetet is. Ezért a Hit Évének befejeztével meg kell jelennie életünkben a tevékeny felebaráti szeretetnek. A keresztény ember számára ugyanis nem pusztán lehetőség a szeretet gyakorlása, hanem olyan belső igény, amelyet nem tud, de nem is akar legyőzni. Sőt! Vágyik arra, hogy minél több emberen segíthessen, minél több ember szívébe elvigye az isteni szeretet melegét. És ha valóban szeretnénk igazi örömben lenni karácsony áldott, szép ünnepén, akkor természetes lesz, hogy az adventi időszak, a keresztény ember számára, nem az ajándékok utáni szaladgálásban telik, hanem abban, hogy hol, mikor és kinek tud segítséget nyújtani. Akkor készülünk erre a valóban felemelő és testet-lelket erősítő ünnepre jól, ha nem a boltok, üzletek és a bevásárlóközpontok zajában, hanem a lélek csendjében és a felebaráti szeretet gyakorlásában keressük Mesterünket, aki közénk jött, hogy végleg velünk maradjon, hogy testvérünkké és megváltónkká legyen Ha megfigyeljük, akkor észrevesszük, hogy amire kellőképpen felkészülünk, az mindig be is váltja a hozzá fűzött reményeket. Így, ha helyesen és jól készülünk Jézus születésének ünnepére, akkor valóban megszületik bennünk Krisztus, s akkor nemcsak szép ünnepünk lesz, hanem valóban keresztények, krisztusi emberek, a mennyország örökösei, polgárai leszünk. Azt kívánom minden Bagon élő embertársamnak, hogy ez az ünnep hozza meg mindannyiunk számára a belső békét, hozza meg az igazi örömet és leginkább, hogy lelkünk jászla tele legyen a szeretet sok-sok meleg szalmájával, hogy mire az ünnep elérkezik, addigra megszülessen minden ember szívében a Megváltó, a mi Urunk, Jézus Krisztus! Vele és Benne legyen igazi örömteli, békés és boldog karácsonyunk! Karácsondi Mihály

2 2 BAGI HÍrLAP ÖNkorMáNyzati hírek december november 28-án Bag Nagyközség Önkormány za tá - nak képviselő-testülete ülést tartott, ahol többek között a jövő évi szemétszállításról, a költségvetési koncepcióról, valamint a civil szervezetek ez évi támogatásáról is szó esett. Költségvetési koncepció 2014 A testület kiegészítette a korábban elfogadott 2014-re vonat - ko zó költségvetési koncepciót. E szerint a jövő évben az önkormányzat továbbra is igényt tart Nagy Jenőné néprajzi gyűjteményére, amit évben meg kíván vásárolni. A pénzügyi lehetőségek figyelembevétele mellett az önkormányzat folytatni kívánja a falu járdáinak, útjainak fel - újítását, melynek során kiemelten fontosnak tartja a temetői járdák és a kutak környékének rendbehozatalát, valamit tervezi az óvoda épületének felújítását. A koncepció kiegé szí té - sét a képviselő-testület egyhangúlag támogatta. III. negyedévi pénzügyi beszámoló A testület öt igen szavazattal egy tartózkodás mellett elfogadta Bag Nagyközségi Önkormányzat III. ne gyed - évi pénzügyi beszámolóját Ft bevételi és Ft kiadási főösszeggel. Megújuló szemétszállítás Tóth Gábor polgármester úr az ülésen tájékoztatta a kép vise lő - ket, hogy december 31-ig minden szemétszállítással fog - lal kozó cégnek meg kell felelnie egy ún. közszolgálói minősí tési eljárás során. Bag jelenlegi szemétszállító cégével így a szerződés megszűnik, az önkormányzatnak jövő nyárig kell új szerződést kötnie olyan céggel, amely a minősítési eljárás során megsze - rezte az Energetikai Hivatal engedélyét. Tóth Gábor arra kérte a testületet, hogy támogassa azt a szándéknyilat ko za tot, mely Közmeghallgatás november 28-án este 7 órakor Bag Nagyközség Önkor - mányzata közmeghallgatást tartott a Dózsa György Művelő - dési házban. Tóth Gábor polgármester úr beszámolóját azzal kezdte, hogy az önkormányzatnak nincsen kifizetetlen számlája, és jelenleg 20 millió forint tartalékkal rendelkezik. Ilyen jó anyagi háttérrel már nagyon régen tudta lezárni az évet az önkormányzat. Tóth Gábor polgármester ezek után összefoglalta és értékelte a 2013-as évet. Elmondta, hogy a művelődési házba is sikerült beszerezni egy faaprítékkal működő kazánt, ami nagymértékben csökkentette az energiaköltségeket. Az iskolában lévő tornacsarnok ablakait finom szerkezetű hálóval vonták be, ami megakadályozza, hogy könnyen betörjenek. Ez szintén hozzájárul az energiaköltségek csökkenéséhez. Az óvodánál a régi, elöregedett, balesetveszélyessé váló fákat kivágták, helyükre újakat telepítettek. A temető ravatalozójának felújítása is megtörtént. Jelenleg 64 fő közmunkást alkalmaz az önkormányzat, ők gondoskodnak a faluban a fűnyírásról, télen a hóeltakarításról és egyéb, a faluban szükségessé váló munkák ellátásáról. Ezek az emberek nagyrészt roma emberek, alkalmazásukkal lehetőség nyílik integrálásukra. Szociális földprogramot is indított az önkormányzat a BAGÁZS nevű szervezettel karöltve, a roma telep szomszédságában lévő önkormányzati földeken nyílik lehetőség arra, hogy a rászorulók szerint az önkormányzat csatlakozni kíván a Mány és Térsége Hulladékgazdálkodási Társuláshoz, és a társulással együtt részt kíván venni a 2014 első öt hónapjára vonatkozó hulladékgazdálkodási szolgáltatás megszervezésére kiírt meghívásos közbeszerzési eljáráson, biztosítva ezzel a folyama tos hulladékszállítási szolgáltatást. A szándéknyilatkozatot a testület egyhangúlag támogatta. Az önkormányzat jövő évi munkaterve A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta az önkormányzat évi munkatervét. A törvényben meghatározott feladatok teljesítése mellett kiemelt helyet kapott a jövő évi parlamenti és önkormányzati választásokra való felkészülés. Szociális rendelet módosítása Az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013 évi LXXV.törvény (a továbbiakban: Mód.tv.) június 15-ei hatállyal módosította, illetve január 1-vel módosítja egyéb jogszabályok mellett a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvényt (továbbiakban: Szt), valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. Törvényt (továbbiakban: Gytv.) is. Az átmeneti segély, temetési segély és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás az ellátórendszer átláthatóbbá tétele, az ellátások egyszerűsítése, továbbá az ügyfelek adminisztrációs terheinek csökkentése érdekében összevonásra kerül és egy ún. önkormányzati segély kerül kialakításra. Az átmeneti segélyre, a temetési segélyre, valamint a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra vonatkozó jelenlegi törvényi szabályozás december 31-ig marad hatályban, míg az ezen ellátási formákat felváltó önkormányzati segélyre vonatkozó szabályok január 1-jei hatállyal beépülnek segítséggel persze, de saját maguk gazdálkodjanak. Az ön kor - mány zat már szerződést kötött a téli hóeltakarítási munkákra is egy helyi vállalkozóval. A templom tavalyi felújítása idén újabb szakaszába lépett. Elnyert egy 38 milliós Leader-pályázatot, ebből újul meg a torony után a templom többi része is. A pályázati összeget az önkormányzat további 3 millió forinttal egészíti ki. Idén az önkormányzat a falu civil szervezeteit is tudja támogatni, még a 2013-as évre közel 6 millió forintot osztott ki közöttük. Tóth Gábor ezek után rátért a közéljövő terveinek is mer - tetésére. Ezek között elmondta, hogy az önkormányzat részt vesz egy pályázaton, amely a művelődési ház felújítását célozza. A pályázat második körén már túljutott az önkormányzat, minden remény megvan arra, hogy megvalósulhat a kultúrház tetőjének és nyílászáróinak cseréje, valamint fűtésének korszerűsítésére. Az ön - kor mányzat azt tervezi, hogy az iskola és a tornacsarnok fűtésére is beszerez egy faaprítékkal működő kazánt. Tavasszal folytatódna a járdafelújítási program, amit a nyolcadrészek bérbeadásából fedez az önkormányzat. Az elmúlt húsz évben e földterület semmilyen bevételt nem hozott, ám idéntől évi egy millió forint folyik be a bérleti díjból, amit kizárólag járdafelújításra szán az önkormányzat. A szemét szállí tással kapcsolatosan Tóth Gábor polgár - mes ter elmondta, hogy az ágazat átalakulóban van, december 31-ig minden ezzel foglalkozó cégnek akkreditáltatnia kell magát. Falunk továbbra is a jelenlegi szállítóval képzeli el a közös jövőt. Az ipari park sajnos a mai napig nem indult el, az önkormányzat állami hatósági felülvizsgálat elrendelésének kezde mé - nye zését tervezi. Továbbra is gond, hogy a Posta egy erre teljesen

3 2013. december ÖNkorMáNyzati hírek BAGI HÍrLAP 3 Pauló Pál ismételten rákérdezett, hogy az önkormányzat tervezi-e segíteni a helyi vállalkozásokat. Tóth Gábor elmondta, hogy az Árokalján kialakított ipari park létrehozásában 200 milliós állami támogatás is segített. A következő ciklusban is indulni szeretne a polgármester-jelöltként, elsősorban azért, hogy az ipari parkot el tudja indítani, mert komoly ígérete van arra, hogy állami támogatással ez megvalósítható lesz. Mondok Ervin a Bag-domony-Aszód kereszteződésbe tervezett körforgalom ügyére kérdezett rá. Tóth Gábor polgár mes - ter válaszában elmondta, hogy azt az ígéretet kapta, hogy ha bevezetik a tehergépjárművek belföldi útdíját, akkor a befolyt összegből elkészül. Az útdíjat bevezették, reményeink szerint jövőre elkészül. Halász Tibor arra kérte a falu vezetését, hogy segítsen abban, hogy a patikába alapvető gyógyszerekért ne kelljen kétszer, há - rom szor visszamenni. Tóth Gábor polgármester elmondta, hogy a patika magánvállalkozásban működik, nehéz beleszólni az üz let ve - ze tésbe, de megígérte, hogy beszélni fog erről a patikussal. Az utolsó kérdések a falu közlekedésével kapcsolatosan hang zottak el. Ismételten javasolta Fenyvesi László, hogy a Fa na tix elé, illetve az üzletház és a művelődési ház közé jó lenne zeb rát létesíteni, va - la mint hasznos lenne az üzletház előtti par ko ló ban a közlekedési út vonalakat felfestéssel kijelölni. Pauló Pál pedig a Trockás ál la - potát nehezményezte, amin autóval szinte lehetetlenség közlekedni. A falu vezetése ígéretet tett a Trockás út tavasszal történő kija - ví tására, és a további felmerült probléma orvoslására is. -kraz Szt.-be. A január 1-jén hatályba lépő, önkormányzati segéllyel kapcsolatos főbb rendelkezések a következők: Szociális rászorultság esetén a jogosult számára a települési önkormányzat képviselő-testülete az Szt.-ben, illetve az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek szerint, a 43/B. (1) bekezdésben foglalt ápolási díjat, valamint önkormányzati segélyt állapít meg (Szt. 25. (3) bekezdés b.) pontja). A települési önkormányzat képviselő-testülete a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére a rendeletében meghatározottak szerint önkormányzati segélyt nyújt. Önkormányzati segély kamatmentes kölcsön formájában is nyújtható (Szt. 45. (1) bekezdése). Önkormányzati segély adható eseti jelleggel vagy meghatározott időszakra havi rendszerességgel (Szt. 45. (3) be kez dé se). Az önkormányzati segély iránti kérelemről a beér ke - zé sét követő 15 napon belül kell dönteni. Az önkormányzati segély természetbeni szociális ellátás formájában is nyújtható, például Erzsébet utalvány, élelmiszer, tű - zifa, tankönyv, vagy tanszervásárlás, tandíj, közüzemi díjak stb. Talajterhelési díjról szóló rendelet módosítása A talajterhelési díjról szóló 5/2005.(II.24.) számú rendeletet 1. -át a képviselő-testület az alábbiakkal egészítette ki: Az az ingatlantulajdonos, akinek talaj - terhelési díja keletkezik, de január 1-jétől csatlakozik a csatornahálózathoz és a rá kö tést a Bagi Polgármesteri Hivatal ban a daköv Kft. jóváhagyásával igazolja, valamint a hálózatra történő rákötés díjának első rész letét megfizette, a talajterhelési díj mértékének csak 30%-t köteles az önkormányzat költség ve tési számlájának talajterhelési al szám lájára befizetni. A kedvez mény abban az évben jár, amikor a rákötés, csatlakozás megvalósul. Orvosi ügyelet Dr. Balatoni Gyöngyi az orvosi ügyelettel kapcsolatban arról tájékoztatta a testületet, hogy szükségessé válik az ügyeleti autó lecserélése, ami falunkra nézve Ft költséggel jár. A testület a támogatás ki fizetését megszavazta, és beletette a jövő évi költségvetési koncepcióba. Civil szervezetek évi támogatása A képviselő-testülete úgy döntött, hogy 20 millió forintos tarta lé kából közel 6 millió forinttal támogatja falunk civil szervezeteit. Így a következő szervezetek kapnak támogatást. Civil szervezet Bagi TC'96 Muharay Elemér Népművészeti E. Helytörténeti Baráti Társulat Szinkron Nyugdíjas Egyesület Óvoda a Gyermekekért Alapítvány Bonifác Alapítvány Bagi Focisuli Alapítvány Szent András Alapítvány Százvirágú Kendő Alapítvány Polgárőrség Bag és Testvérvárosai Baráti E. Bagi Szent Rita Karitasz évi támogatás összege Ft Ft rezsi hozzájárulás Ft Ft a Rétesfesztivál bevételéből Ft Ft Ft Ft Ft Ft (templomfelújítási hozzájárulás) Ft Ft pályázati részvételhez Ft Ft Ft alkalmatlan épületben működik, az önkormányzat továbbra is dolgozik azon, hogy ez megváltozzon. Beszámolója végén Tóth Gábor ismertette a civil szervezeteknek kiosztott pénzösszegek nagyságát. (lsd. Önkormányzati hírek). A lakossági kérdések sorát Bagi Györgyné, illetve Csejtei Jánosné kezdte. Mindketten a szemétszállítással kapcsolatosan fogalmazták meg észrevételeiket, hogy ürítés után a kukákat nem teszik vissza rendesen a cég dolgozói, csak ledobják. Baczoniné Felszeghy Katalin pedig jelezte, hogy a zsákos szelektív hulladék gyűjtés során sok esetben nem tesznek be zsákot a cég alkalmazottai. Kocsondi György, a falunkban szemétszállítást végző cég vezetője is jelen volt, így ő válaszolt a kérdésekre, és ígéretet tett a hibák orvoslására. Pauló Pál azt kérte a polgármestertől, hogy a beszámoló ne csak az óvodáról, iskoláról szóljon, hiszen az oda tartózókon kívül vannak még nagyon sokan a faluban. Arra kérdezett rá, hogy az önkormányzati adósságok állami átvállalása után a bankok felé ki fogja kifizetni a tartozásokat, mert fél tőle, hogy mi, az ország polgárai, hiszen semmit nem hallani arról, hogy a kormány tárgyalna a bankokkal. Elmondta, hogy vállalkozóként elkeseredett emberekkel, eladhatatlan ingatlanokkal találkozik, igazából egy ál talán nem megy a gazdaság az országban. Tóth Gábor vála szá ban elmondta, hogy a bankok valószínűleg úgy adtak svájci frank alapú hiteleket, hogy erre nem volt meg svájci frankban a fe de ze tük. A kormány úgy látta, hogy nagyobb eséllyel tud a bankokkal tár gyalni, ha ezeket a hiteleket összefogja, mintha a tele pü lé sek nek egyenként kellene érdekeiket érvényesíteni. A tárgyalásokra remél hetőleg sor fog kerülni.

4 4 BAGI HÍrLAP iskolai hírek 2013 december arany Já nos ál ta lá nos is ko la és alapfokú művészeti iskola és ami hírei Bár látszólag csendben telnek a 2013/14-es tanév napjai, mégis mozgalmas időszakot tudhatunk a hátunk mögött. írásomban az utóbbi hónapok eseményeit, eredményeit rész letezem. Ebben a tanévben 16 osztályunk és 3 SNI tanulócsoportunk van. Az egyik első osztályunkat iskolaotthonos formában indítottuk. Van 2 napközis és 1 tanulószobai csoportunk. Vannak kézműves, zenei, sport és tanulmá nyokkal kapcsolatos szakköreink. Az iskolai könyvtár mindennap a kollégák és a gyerekek rendelkezésére áll. A mindennapos testnevelés ke re tében úszást és népi gyermekjátékokat is oktatunk. A tanu lók számára 7-8-ig és ig biztosítjuk a felügyeletet. w A tanulókat megismertettük a házirenddel és meg be szél - tük velük, hogy mit kell tenniük (vagy mit nem) ahhoz, hogy ne történjen velük baleset. w Varga Csaba helyi körzeti megbízott a bűnmegelőzésről, drog prevencióról és a következményekről tartott elő - adást a nagyoknak. w Lakatos Sándor személyében olyan gyermekkísérőnk van, akire a gyerekek hallgatnak, így ebben a tanévben még nem érkezett a falubeliektől panasz tanítványaink utcai viselkedésére sem. w Szeptemberben az Ikladon megrendezésre kerülő mezei futóversenyen: Cserni Bálint (2.a) harmadik, Jónás Tamás (6.a) második, Sára Milán (6. a) harmadik, Gyursánszki Máté (6.a) negyedik és Székely Bernadett (8.a) második helyezést ért el. Gratulálunk nekik. w Idén októberben megszerveztük a papírgyűjtést. Október elsejétől 1 hétig volt kihelyezve papírgyűjtő konténer. Ez alatt az idő alatt Ft értékű papírt gyűjtöttek a gye re kek. Köszönjük segítőinknek, (néniknek, bácsiknak) hogy már előre megbeszélték a gyerekekkel, hogy ki kinek fogja összeszedni a papírhulladékot és a hozzátartozóknak, hogy a szállításba besegítettek. Végre a pénz is megérkezett: fele az osztályoké, a másik felét fej lesz - tésekre, szükséges eszközökre használjuk fel. w Október 17-én tanulmányi kirándulások voltak. Volt osz tály, amely Bagon tett hosszabb gyalogtúrát, de volt olyan osztály is, amely buszos kirándulásra ment. Ebben az esetben az itthon maradók számára a felügyeletet biztosítottuk. w Folytatva a harmincnyolc évvel ezelőtt megkezdett ha - gyo mányt, 18-án Aszódon ismét megrendezték a Petőfiszavalóversenyt. Alsó tagozatunkat Ujvári Gábor Rómeó (4.a), a felsőt Székely Bernadett (8.a) képviselte. Leg na - gyobb örömünkre Gábor korcsoportjában az első lett. Köszönjük a felkészítők munkáját! w 22-én megtartottuk a tűzriadó próbát, ami az elsősöknél általában okoz némi riadalmat, hiszen még nem tudják, hogy miért kell villámgyorsan, de mégis nagyon fe gyel - me zetten elhagyni az épületet. Idén ez a művelet 2 perc 11 másodperc alatt sikerült. w w w Október 25-én az elektronikus hulladékok gyűjtését hir - det tük meg, amiért a Bonifác Alapítvány számlájára 20 ezer forintot utaltak. Így megszabadulhattunk a kommunális hulladéknak nem számító, otthon csak a helyet foglaló rossz tévéktől és egyéb elektromos kacatoktól. Terveink szerint a szelektív hulladékszállításnak ezt a formáját 2014-ben is megismételjük. Hogy az illetéktelenek ne tudjanak kutakodni a kidobandók között, a helyszínt a polgárőrség biztosította. November 8-án a Bólyai matematika, magyar versenyen a középmezőnyben végeztek ötödikeseink. 13-án a harmadikosok drámafoglalkozáson vettek részt a Mar czibányi téren. Évek óta jó kapcsolatot ápolunk a Ke rek asztal Színházi Nevelési Központtal (konzorciumban vagyunk velük) így most is nagy szeretettel fogadott min ket Lipták Ildikó. A feldolgozott darab címe Fi vé - rek volt. A gyerekek aktív résztvevői lehettek a darab eseményeinek. Nemcsak kreativitásuk, beszédkészségük, hanem lelkük is fejlődik egy-egy ilyen közelálló téma feldolgozásakor. w 15-én Karácsondi Mihály atya felszentelte az elhunyt ta - ná rokra és diáktársakra emlékező márványtáblát. Ismé - tel ten köszönjük a tábla adományozóinak (külön kö szö - net Hőnig Antalnak a kivitelezésért és a szer ve zé sért), hogy maradandó emléket állítottak szeretteiknek. A táb - la szentelésekor szinte láttam magam előtt a még meg sem születettet, amint megáll a tábla előtt és fejet hajt Igen, ez egy olyan alkotás, aminek az idő múlásával csak növekszik az értéke. w án nyílt tanítási napot tartottunk. Sokan meg tisz - teltek bennünket a jelenlétükkel. Az elsősöket azonban nemcsak a szülők, nagyszülők látogatták meg, ha nem az óvó nénik is. Köszönjük mindenki érdeklődését. w A kapcsolattartás egy új formájával is megpróbálkozunk: előre kijelölt és telefonon egyeztetett időpontban mindegyikünk egyéni fogadóórát is tart. Az időpontokat az ellenőrző elejében és az iskolai honlapon találhatják meg. w Az SZMK értekezleten nemcsak a 2013/14-es tanév ese - ményeit beszéltük meg és fogadták el a szülők, hanem Repeiné Rem Annát és Dobosné Szilágyi Gabriellát de le - gá lták a kötelezően létrehozandó Intézményi Tanácsba. w w Sajnos november 21-én gyermekkiemelés történt, a szülők gondatlansága miatt két gyermeket az iskolából vitt el a hatóság ismeretlen nevelőszülőhöz. Számukra ez a karácsony egészen más lesz, mint az eddigiek voltak Az igazolatlan hiányzásokat is jelentenünk kell, így egyre több családnál kerül megvonásra a családi pótlék. (50 igazolatlannál már szünetel, és kötelező védelembevétel történik.) Ismételten szeretném felhívni a figyelmet a szülői szerepre. Fontos, hogy tisztában legyünk vele, hogy szülőnek lenni a legszebb, de egyben a leg fe le lős ségteljesebb állapot a világon. Fotó: Dócza Imréné

5 2013 december iskolai hírek BAGI HÍrLAP 5 Fotó: Kratofil Sándor w w November 25-én, 26-án a kistérségi teremlabdarúgóversenyen az 5-6. osztályos tanulók és a 7-8. osztályos ta - nu lóink is a 3. helyen végeztek. Nagy eredmény ez a tavalyi 4. és 6. helyezéshez képest, hiszen nálunk az is ko - lában nincs versenyszerű futballozás. A diákok utaztatása szülői segítséggel valósult meg, amit ezúton is nagyon köszönünk Tóth Zsoltnak. Minden évben nagy gondot fordítunk a beiskolázásra. Már októberben megkezdődnek az ezzel járó feladatok. Október 14-én az Apostolok szállásán a közelben lévő egyházi iskolák vezetői mutatták be intézményüket. Kö - szönjük Karácsondi Mihály atyának a lehetőséget és Pin - térné Tóth Katalinnak a szervezést. Az iskolában pedig az egri művészeti iskola, az aszódi francia tagozat és a kör - nyék beli intézmények képviselői tartottak bemutatkozó foglalkozásokat. 24-én Gödöllőre mentek a nyolcadikosok pályaválasztási napra, este pedig az érdeklődő szülőknek tartottunk pályaválasztási szülői értekez letet. Azon tanulók szüleivel is elbeszélgetünk, akiknek a gyermeke tanév közben tölti be a 16. életévét. A jelenlegi szabályozás szerint a tankötelezettség a betöltött 16. életévig tart. w Gödöllőre járunk bérletes színházi elő - adásokra. A no vem ber 22-ei előadáson (Mol nár Ferenc: Pál utcai fiúk c. művének musical feldolgozásán igazi meglepetésben volt ré - szünk: a darab egyik szereplője iskolánk egykori tanít - ványa, Tóth Luca volt.) w Kiemelt céljaink között szerepel a hagyományőrzés is. Ünnepség keretében nyitottuk meg a tanévet, megemlékeztünk Szent Mihály napjáról, az októberi esemé - nyek ről, megtartottuk a szüreti bált. Az iskolai Télapóünnepségeket 6-án, a karácsonyi ünnepséget december 20-án fél 11-től tartjuk. w Karácsony közeledtével megkezdődött a karácsonyi ké - szü lődés is. A gyerekek számára délutánonként foglal ko - zá sokat szervezünk, hétfő reggelente pedig évfolyamonkénti megemlékezések keretében meggyújtjuk az adventi gyertyákat. Kívánom minden kedves Olvasónak, hogy családias, meleg, szeretetteljes légkörben töltsék a karácsonyt és a téli szünet minden napját hogy ne maradjanak program nél - kül, hiszen egy közös süti készítés, társasjátékozás is jó idő - töl tés, elfoglaltság lehet a család minden tagja számára, amire az agyonhajszolt hétköznapokon jó lesz majd visszaemlékezni Szásziné Győri Éva Folyamatosan bővülő áruválaszték, MinőséGi termékek! Angyali pékség szeletelt kenyér 229 Ft/kg Tej (UHT) 199 Ft/l Peridot víz 179 Ft/l Márka üdítők 199 Ft Gondoljon időben az év végére! Vásárolja, rendelje meg nálunk a szilveszteri virslit! Szeretettel várja Önt a megújult ÁLLOMÁS AKCIÓ! Minden kedves Vásárlónknak kellemes karácsonyt és boldog új esztendőt kívánunk! A gödöllői színház előterében

6 6 BAGI HÍrLAP jegyzet december K özeleg a karácsony, ezért ebben a pár sorban kivételesen nem az iskolai eredményeinkről írok, hanem arról, ami a háttérből befolyásolja iskolánk belső világát. Mostani témám a szülői szerep, a szülői szeretet. Sokféle megközelítésben olvastam, hallottam már a KARÁCSONYRÓL. Magam is különbözőképpen éltem már meg azt. Más volt, amikor a gyermekeim ki - csik voltak, és más ma, amikor nagyok. De vannak dolgok, amik soha nem változnak: most is ugyanannyira szeretem őket, mint 20 évvel ezelőtt. Nem ugyanúgy, hiszen már nem puszilgatom őket állandóan, nem kérdezgetem percenként, hogy nem vagy éhes, kis fiam/ kislányom Ahogy azt sem kérdezem folyton, hogy megírtad-e a leckédet azt viszont megkérdezem, hogy: Mi tör - tént ma a munkahelyeden, sikerült-e befejezned azt, amit elkezdtél? A kérdezés maradt, a tartalom változott. Ma már nem babát vagy kisautót vásárolok ajándékba, hanem praktikus dolgokat. Az ajándék maradt, a tartalom változott. Mondhatnám azt, hogy a munkám gyümölcse beérett, a gyermekeim az iskolában és a munkahelyükön is megállják a helyüket. Mégsem teszem, mert azzal, hogy a gyermekeim felnőttek, még nem fejeződött be a velük, értük való létem. Vallom, hogy az anyaság, a szülői szerep Istentől kapott, de mégis választott szerepünk. Amikor úgy döntöttünk, hogy megtartjuk a babát, vállaltuk az ezzel járó örömök mellett a gondokat is. Láttuk a kör nye ze - tünkben élő kamaszokat, tudtuk, hogy a mieink sem maradnak mindig 2 évesek Abban sem lehettünk biztosak, hogyha iskolába kerülnek, mindent elsőre meg - értenek majd és csak csillagos ötösük lesz. Sejtettük már akkor, hogy néha betegek lesznek, akkor otthon kell velük maradnunk, hogy ápoljuk őket Szülői szerep, szülői szeretet Amikor óvodába, iskolába kerültek az enyémek, alig vártam, hogy hétvége legyen vagy szünet, hogy együtt lehessen a család. Most azért hív fel a szülő, hogy oldjam meg, hogy alsós gyermeke reggel 6-tól este 8-ig az is ko lá - ban lehessen. Mert dolgozik, mert nem ér rá gyereket nevelni, mert pénzt keres. Azt csak én teszem hozzá, hogy a pénz mellett a boldogságot is keresi, csak valahol máshol. Mérges vagyok A régi képeket nézegetve, mit nem adnék érte, ha csak egy kis időre vissza me hetnék az időben, hogy gyermekeimmel Ki jön az én kisházamba? -t játszhassak, hogy aztán felkapva megforgassam valamelyiket a levegőben Az évek hipp-hopp elrepülnek. Megnőnek a gyerekek, és amit elszalasztottunk kiskorukban, azt nem pó tol hat juk, nem hozhatjuk vissza később, amikor már köszönik szépen, de nem kérnek belőle. Mindent az idejében kell elvégezni. Véleményem szerint ne csak az óvodától, iskolától várjuk, hogy gondoskodjon gyermekünkről vagy a Karitásztól, hogy elvigye kirándulni őket.. Ezúton is na - gyon köszönjünk a bagi Karitásznak, hogy tanít vá nyai nk - nak mátraverebélyi kirándulást szervezett. Karácsondi Mihály atyának és segítőinek a nyári tábort És a Palánta Gyermekmentő Missziónak, hogy a tavalyi bábozások mellett már ebben a tanévben is jelezték, hogy idén is szívesen ellátogatnak hozzánk társadalmi munkában de mondhatnám a Bagázs Egyesület IKSZ programját is, melynek keretében korrepetálják a rászorulókat Ám a gyermekeinkkel való foglalkozás nemcsak az ő dolguk, hanem a miénk, szülőké is. Ne feledjük, itt a karácsony. Egy kicsit több odafigyeléssel valóban a szeretetről szólhat. Kollégáim és a magam nevében kívánom, hogy boldog, szeretetteljes legyen mindenki ünnepe! Sz.Gy.É. Árvácskás virág üzlet Adventi koszorúk, gyertyák, kellékek, díszek nagy választékban kaphatók! Kegyeleti koszorúk, sírcsokrok, megemlékezési díszek és minden, ami virág! Valamint Volán bérlet és Galga menti kábeltelevízió ügyfélszolgálat. Telefon: 06-30/ Áldott békés karácsonyt, és boldog új évet kívánunk minden kedves vásárlónknak: Ági és Pisti

7 2013. december NyuGDíjas hírek BAGI HÍrLAP 7 Elszaladtak az évek... szent-erzsébet nap bagon szent-erzsébet nap alkalmából idén is köszöntötte a bagi szent rita ka ritasz falunk idős lakosait. Műsorral, jó szóval sze retetvendégséggel várta őket november 23-án a mű ve lő dé si házba. Egy órakor szentmisével kezdődött a művelődési házban a hagyományos, Szent Erzsébet napjához kötődő alkalom, melyre a Szent rita Karitasz szeretettel várta Bag minden 65 év feletti, szépkorú lakosát. A karitasz vezetője köszönetet mondott Kiss Józsefnek és Angyal Józsefnek a támogatásért, de a névtelen adakozóknak is, akik nagymértékben járulnak hozzá ahhoz, hogy e kö - szön tés évről évre megvalósulhasson. Köszönetet mondott Karácsondi Mihály atyának és Benedek József kántornak a közremű ködésért, az önkormányzatnak a helyszín biztosí - tásáért, a kultúrház gondnokának pedig a helyszín beren de - zéséért. Ezt követően Volter Domonkos és Albert Márton ministránsok tréfás jeleneteket adtak elő, majd Karácsondi Mihály atya 10 jó tanácsot olvasott fel a nyugdíjasoknak, mely szerint misére jó, ha elviszi az ember a hallókészülékét (persze csak az, akinek szüksége van rá), ellenkező esetben sajnálkozni fog, hogy a papnak elment a hangja. A tréfás tanácsokon jót derültek a jelenlévők, akik a kellemes emlékek mellett egy emléklapot is hazavihettek. A finom ebéd sem maradt el a sok-sok házi sütemény kíséretében. -kr- Fotó: Könczöl Rita A Szinkron Nyugdíjas Egyesület újabb sikere az Idősek Világnapján Minden év október 1-jét az ENSZ közgyűlése az Idősek Világnapjává nyilvánította 1991-ben. Hazánkban is ha gyo - mánnyá vált az idősek köszöntése ezen a napon. A polgármesterek, a képviselők, az oktatási, közmű ve lő - dési, szociális intézmények dolgozói és az egyházak is kiveszik részüket az idősek ünneplésének megszervezéséből. Gazdag programokkal fejezik ki hálájukat az idős emberek életen át tartó munkájáért, a tőlük kapott törődésért, segítségért, szeretetért. A különböző nyugdíjas klubok is szívesen szerepelnek ilyenkor, megmutatva, hogy bennük is van még tehetség, vitalitás, jókedv. A Nyugdíjas Klubok és Idősek Életet az éveknek Országos Szövetsége idén október 30-án a Fővárosi Állat-és Növénykertben tartotta meg az Idősek Világnapja országos rendezvényét, melyre közel 1300 tag érkezett az ország szinte minden megyéjéből. Ezt többek között az Állatkert nagylelkű felajánlása tette lehetővé. A Varázshegyben került sor az ünnepség lebonyolítására, ahol Prof. Persányi Miklós, az Állatkert főigazgatója köszöntötte a megjelenteket. Dr. Hegyesiné Orsós Éva, a Nyugdíjas Klubok és Idősek Életet az éveknek Országos Szövet sé gé nek elnöke tartott az elmúlt időszakról értékelő beszédet, majd átadta az Idősbarát díjakat azoknak a cégeknek, szervezeteknek, partnereknek, akik hosszabb ideje segítik az országos és a megyei szervezetek munkáját. A díjak átadása után művészeti hagyományőrző műsor következett, melynek résztvevői voltak: 1; Mór Ezerjó Nyugdíjas Egyesület Ezerjó Forgatós Tánccsoportja; idősek világnapja ; Basa Pankánk (képünkön), a bagi Szinkron Nyugdíjas Egyesület szó listája, aki a tőle megszokott szín vo nalon Galga menti népdal cso kor előadásával káp ráz tatta el a nézőket, vastapsot aratva. 3; Végül a bagi Szinkron Nyugdíjas Egyesület rozmaring vegyes kórusa és tánckara mutatott be Galga menti dalokat és táncokat élő zenei kísérettel, melyet a nézők nagy ovációval és vastapssal jutalmaztak. Úgy gondoljuk, az, hogy Pest megyéből csak minket hívtak meg szerepelni, igazolja, hogy nem volt hiába a sok gyakorlás, mert sikerült egyesületünknek magas színvonalú műsort bemutatnia a nézőknek. Az pedig, hogy a táncunkat élő zene kísérte, szinte már egyedülálló az országban. Büszkék voltunk az országos rendezvényen való szereplésünkre, és úgy érezzük, Pankánk gyönyörű énekével együtt méltán kiérdemeltük a kiemelt meghívást és sikert. B.F.K.

8 8 BAGI HÍrLAP utazó december távol-kelet vonzásában EGy VILÁGJÁró BAGI skuczi lászló középiskolai tanár, ha csak teheti, vagyis iskolai szünetek idején, útnak indul. Meg sem áll, míg el nem éri a mesés távol-kelet valamelyik országát. Honnan ez a vonzódás a Távol-Kelet iránt? Skuczi László: A bagi Muharay Népi Együttesben, majd a Bar - tók Béla Együttesben táncoltam, így sokat jártam külföldön. Egyik utunk alkalmával Lengyelországban megismerkedtem három idős japán úrral, és ők meghívtak Japánba. Milyen nyelven beszéltetek egymással? S.L.: Japánul. Tudsz japánul? S.L.: Igen. Ha mentünk valahova külföldre a néptánc együt - tes sel, akkor az adott ország nyelvét elkezdtem tanulni autodidakta módon ban jártam először Japánban, azóta kétévente kimegyek a mestereimhez, ugyanis aikidózom, ami egy japán harcművészet. Volt olyan, hogy bentlakó edzőtáborban voltam, és kintlétem alatt csak edzettem. Merre jártál még? S.L.: Tibetben, Nepálban, Bhutanban, Vietnámban, Kam - bod zsában. Érdekel a buddhizmus, ezért járom ezeket a he - lyeket ban jártam Nepálban, ahol olyan emberekkel ismerkedtem meg, akik utazási irodában dolgoztak, és ők segítették például megszervezni a tibeti utamat. Japánban egy alkalommal két hétig egy buddhista kolostorban éltem, hogy lássam, mit is jelent ez a vallás a gyakorlatban. Hogy teltek ott a napjaid? S.L.: Hajnali ötkor kelés, majd meditáció, reggeli, utána templomtakarítás következett. Némi szabadidő után meditálás, takarítás és ismét meditálás szerepelt a programban, végül következett a vacsora. A buddhista szerzetesek vegetáriánus táplálkozást folytattak, én kaptam húst is, mert úgy gondol - ták, nem biztos, hogy bírom rizsen és zöldségen. Indiában jártam Kőrösi Csoma Sándor sírjánál is, az ő nyomának követése miatt is vonzódom a föld e tájékához. Ladakban találkoztam azon morva misszió tagjaival is, akik anno Kőrösit is támogatták útja során. Miből telik minderre? S.L.: Fizetésem egy részét mindig félreteszem.. Eddig csak a nyári szünetekben utaztam, de idén biztos, hogy nem bírom ki a következő nyárig. Terveid szerint, hova vezet a következő utad? S.L.: A téli szünetben Kambodzsába, Angkorba szeretnék menni, most szervezem az utat. Az anyagiakra visszatérve, sok esetben japán barátaim vendégül látnak, és csak az utazást kell fizetnem, és volt, hogy pályázaton nyertem és így utaztam. Japán barátaid jártak már Magyarországon? S.L.: Igen, 1994-ben járt itt a mesterem, Tamura Tsuneo. A japánokról úgy tartják, ami igaz is, hogy távolságtartó emberek, de japán barátaim már családtagnak tartanak. Nem gondoltál arra, hogy kiköltözzél Japánba és ott élj? S.L.: Japán nem fehér embernek való. Nagyon kötelesség - tudóak, és a munka mindennél előbbre való számukra. Amikor a legjobb barátomnál voltam kint, azt tapasztaltam, hogy este kilencre érnek csak haza, és akkor tud együtt lenni a család, ami idehaza szokatlan lenne. A japánok nagyon pontosak és precízek. Ha az állomáson a vonat fél percet

9 késik, akkor a masiniszták már idegesen rohangálnak... A japánok nem bliccelnek, nagyon fe gyel mezetten betartják az előírásokat, szabályokat. Szívósan dolgoznak. Vegyük például a focit ban a japán foci még sehol sem volt, most meg ők rendeztek világbajnokságot. A stadionok egy évvel korábban készen voltak... Azt hiszem, ez magáért beszél. Vagy például minden évben háromszáz külföldi tanár utazását fedezi az állam, akik ilyenkor bejárják az országot, hogy tapasztalataikat át tudják adni diákjaiknak. Milyennek látod Tokiót, a fővárost. Itthonról mi úgy képzeljük, óriási ott a zsúfoltság. S.L.: Tokió 10 milliós nagyváros, számomra megszokhatatlan, hogy két órát utazom, és még mindig Tokióban vagyok. Amúgy sok az ember, de egyáltalán nem zsúfolt. Hajlék ta lanok is akadnak, nem általános a jólét. Ők kikukázzák például a képregényeket, és azokat eladják, de nem zavaró a jelenlétük. Látok itt a szoba falán egy furcsa zászlót. Mi ez? S.L.: Buddhista imazászló. Kiteszik a házra, fújja a szél, és úgy tartják, hogy a rajta lévő imádságok ilyenkor felszállnak Istenhez. Hasonló az imamalomhoz, amibe imádságot tesznek és tekerik. Így nem kell folyton imádság mormolásával tölteniük az idejüket. Milyen turistának tartod magad, egyáltalán turista vagy? S.L.: Bárhova megyek, igyekszem megismerni a helyi szokásokat, betartani a helyi szabályokat és tisztelni a helyi embereket. Egy alkalommal beálltam egy vallási ünnep fel - vo nulói közé, és tekertem az imamalmot. Az egyik helyi odajött, szólt, hogy nem jól csinálom. Megmutatta, hogyan kell, és így vonultam tovább. Távol-Keleten egyébként nagyon tiszteletben tartják a turis tá kat. Pontosan tisztában vannak azzal, hogy a turizmus pénzt hoz az országnak, így katonai ellen őr zések során hozzá sem nyúlnak egy turista holmijához. Egy alkalommal buszon utazva Nepálban mindenkinek le kel lett szállnia a buszról, csak nekem nem, mert turista voltam, sőt az egyik katona át akarta nézni a mellettem lévő táskát, de miután megtudta, hogy az enyém, hozzá sem nyúlt. Volt valamilyen kellemetlen élményed is? S.L.: Indiába többet nem megyek, az biztos. Idén nyáron már hazafelé indultam, amikor rosszul lettem a reptéren. Azonnal értesítették a magyar konzult, egy magánkórházba kerültem, szerencsére volt biztosításom. Igazából a kór ház - ban töltött három nap kiesett, valamiféle mérgezést kaptam, és ki is száradtam. Szerencsére gyorsan rendbe jöttem, a mai napig nem tudom, mi okozta ezt. Látok itt még a falon nagyon sok rajtszámot. Fu tó ver - senyeken is indulsz? S.L.: 1986 óta veszek részt utcai futóversenyeken, 1989-ben futottam az első maratonomat Pesten, azóta, ha tehetem, indulok versenyeken. Kívánom, hogy még sokszor eljuss ezekre a szép helyekre erőben, egészségben, köszönöm a beszélgetést. -krimakendő Fotó: szt

10 10 BAGI HÍrLAP Gála december Hagyományosan a muharay elemér népi együttes évi gálaműsora december 8-án és 9-én rendezte meg a Muharay elemér Népi együttes idei gálaműsorát, amely hagyo má nyosan az ak tu ális mun - ka évről ad összefoglaló ké pet, hogy hogyan zajlottak a próbák, előadások, milyen tánc anyagok kerültek az együttes repertoárjába. Mind két a l ka lommal zsúfolásig megtelt a bagi Dózsa György Mű - ve lő dési ház rokonokkal, ismerősökkel, barátok kal, érdek lő dőkkel, akik ez alkalommal is színvonalas néptánc és hagyományőrző műsorszámokat láthattak. A gálaműsort ifj. Rónai Lajos az együttes művészeti veze - tő je és Péter Tibor az együttes titkára nyitotta meg. Miu tán köszöntötték a jelenlévőket Tóth Gábor polgár mes ter úr érkezett a színpadra, aki átnyújtotta azt az egy millió forintos támogatást, amellyel még a évben támogatja Bag Nagyközség Önkormányzata az együttest. Majd Benedek Krisztina, az est háziasszonya vette át a szót, aki maga is táncosként és néptáncoktatóként is az együttesben nevelkedett. Sorban 3-4 számonként felkon - fe rálta a fellépőket találó, vicces fordulatokkal fűsze rez - ve mondandóját. Egy alkalommal arra kérte a közönséget, hogy Ne azt nézzék hogyan áll a dolmányuk, hanem, hogy hogyan jár a táncosoknak a lábuk! A gálát a legkisebbek nyitották Egy szem kökény, című műsorukkal, amelyet Gyetvan Anita koreografált. Őket a felnőtt és ifjúsági táncosok Örömimben című tánc száma követte, majd a felsős általános iskolás és al sóbb éves középiskolások Felső-rába-közi táncokat ad tak elő Adjon az Isten címmel. A magyarországi rábaköz ből az erdélyi Küküllő mentére kalauzolta el a kö - zön séget az együttes, az Ádámosi határon című koreog - ráfiát ismét a felnőtt és ifjúsági korosztály táncosai adták elő. Majd a Fix-stim zenekar, az együttes állandó kísérője Karácsonyi kántálást adott elő. Ifj. rónai Lajos és Balatoni László Kertem alatt ne fütyüréssz! címmel a ci gány folklór világába röpítette a közönséget. Az első rész Gyimes néptánckincseit bemutató számmal zárult, mjad Ritecz György a Muharay Elemér Népművészeti Egye sü let elnöke érkezett a színpadra, hogy Péter Tiborral átadják az elismerő okleveleket. Idén kitüntető oklevélben ré szesült Czuppon Szidónia, Szűcs Petra, Kapuvári Dávid és Pálinkás Tamás akik 10, Tóth Petra, aki 15 éve, Kiss Jánosné, aki 20 éve, Péter Tibor, aki 25 éve, Tóth Jánosné, aki 35 éve és Lados László, aki 40 éve tagja az együttesnek. Gratulálunk valamennyiüknek! A szünet utána gála második részében a hagyomány - őrzők léptek színpadra és régi bagi lakodalmi szokásokat elevenítették fel a menyasszony-kikérőtől egészen az újasszony-szentelésig. -kr-

11 Gála BAGI HÍrLAP 11 Fotó: kr december

12 12 BAGI HÍrLAP kertbarát december Szederinda Kertbarát Kör magyarország legszebb konyhakertjei a bagi iglice óvoda részt vett a legszebb Magyar konyhakertek programban, s az ovisok létrehoztak több kicsi kertecskét benne fogyasztható haszonnövényekkel. Minden bagi lakos és intézmény, amely részt vett ebben a programban, jutalmat kapott. a magánszemélyek egy-egy csomag (6 különböző növényt tartalmazó) vetőmagot (NÖDik és Valeyrac exotics felajánlásában), míg az ovi egy vásárlási utalványt (emberpalánta felajánlásában) és egy bio-dombágyást (Bio gazdabolt felajánlásában). A dombágyás építésére október 22-én, kedden került sor. A dombágyáshoz a faanyagot a gödöllői Kószó mezőgazdasági bolt, illetve a GEFA Kft. szponzorációként biztosította. A dombágyás feltöltéséhez a földet Klerovszki Zoltán hozta. A dombágyás építését Székely Gyöngyvér a Bio Gazdabolt tulajdonosa irányította. Az építésen a Bio gazdabolt munkatársai, a bagi Szederinda Kertbarát Kör tagjai, az óvoda munkatársai, valamint az önkormányzat által küldött közmunkások vettek aktívan részt. A dombágyás építésekor felmerültek kisebb-nagyobb problémák (melyek félreér tésből adódtak), de aztán kiderült, hogy nincs elég termőföld a dombágyás elkészítéséhez. Nem volt mit tenni, szereztünk utánfutót, és két markos legény elindult földet gyűjteni. Közben Kovács Istvánné Ilonka néni segítséget kért az önkormányzattól, ők is hoztak egy pótkocsi földet, segítettek azt behordani a dombágyásba. A problémát egy huszárvágással a Klerovszki Zoltán vállalkozó tulajdonos oldotta meg, aki egy markolónyi földet hozott, s ez így már elég volt, a dombágyás végleges elkészítéséhez. Megvolt hát a keret, papp komáromi Judit rovata dombágyás A BAGI IGLICE óvodában feltöltöttük gallyakkal, lombbal, földdel, Gyöngyvér beoltotta a talajt baktériumokkal, majd bevezettük az öntöző rendszert, s végül beültettük a dombágyást a következő növényekkel: fodros kel (télen is szedhető, magasra növő káposztaféle), spenót, répa, retek. A növények egy részét az ovisok már télen is ehetik, de tavaszra kikelnek a friss zöldségek, s a dombágyásnak köszönhetően sokkal korábban, mintha szabadföldbe kerültek volna. A dombágyásba tavasszal új növények kerülnek, melyeket a továbbiakban is Székely Gyöngyvér, a Bio- Gazdabolt tulajdonosa biztosítja. A bagi óvodások nevében köszönjük mindenki lelkes munkáját és az önzetlen segítséget. P.K.J A Szent Imre úti zöldség-gyümölcs üzlet különböző déligyümölcs akciókkal, többféle szaloncukor választékkal várja kedves vásárlóit! minden kedves vásárlónknak békés, boldog KArácSonyt és egészségben gazdag új esztendőt kíván a géczy bt. bag, Szent Imre u. 53. Különleges gyümölcsökre rendelést felveszünk!

13 2013. december BaGázs BAGI HÍrLAP 13 Isten csodálatosan működik Az ALÁBBi írásból MEGTudHATjuK, HoGyAN indult EL A változás A BAGi RoMA TELEPEN P-né: Mikor és hogyan tértetek meg? l-né: 2000 áprilisában küldött segítsé get a Mindenható, ami - kor életünk a leg nagyobb mélységben volt. A bagi te le pen a te - tő fokára hágott a bűnöző élet mód, a paráznaság, az alkoholizmus, a drogozás, s ezek következ mé nyei. Ez a ne ga tív példa kihatott a gyer mekekre, a fiatalokra, sőt az egész köz ség lakóinak életére is. Sok keresztyén testvérünkkel együtt fohász - kodtunk az Úrhoz segítségért, és Ő meg hall gat ta kérésünket. Az Ő bölcsessége szerint, a rendelt időben csele ke dett, és evangelizá ló kat küldött, akik az öröm hírt elvitték a telepre. Hallgassátok most ti is: Jézus meghalt a bűnein kért, az Ő vére mindenre elegendő, aki Hozzá megy, hisz Ben ne, és megtartja parancsolatait, üdvözül. A keresztnél van a bocsánat, a bé - kesség, az újrakezdés lehetősége. A kegyelem Istene hatalmasabb, mint azt mi fel tud nánk fogni. Az Őhozzá teljes szívvel ragaszkodóknak megmutatja szere te tét, hatalmát és sza ba dí - tását. Az Úr áldása kegyelemből lesz a miénk, ezt mi semmivel sem érdemelhetjük ki. A Krisz tusban bízók meggyógyulnak testi-lelki bajaikból. P-né: Mi változást látsz a megtértek életében? l-né: Mindenek előtt megkeresztelkedtek a bűneik bocsánatá - ra, ahogy a Bibliában meg van írva, ahogy példát adott a mi Urunk Jézus Krisztus. Akinek, ha megvalljuk bűneinket, Ő hű és igaz, megbocsátja, s a tenger mélyére veti. Lassan elmaradtak a csúnya, trágár beszédek, átkozódások. Ezeket felváltotta az ima, a hálaadás. Sokan feladták a vad életet, összeházasodtak, hűséget fogadtak egymásnak. Én férjhez mentem Istvánhoz, és sokan követték a példát: Tóth Balázs és Sz. Ildikó. Gáspár Lász ló és Lakatos Éva, Püspök Róbert és Lakatos Piroska, Farkas Imre és Horváth Tünde, Lakatos Sándor és Lakatos Anna, Raffael Sándor és Renáta, Kanalas Tibor és Horváth Erika. Hisszük, hogy Isten a férfit és a nőt házasságra teremtette, azért, hogy örüljenek egymásnak és gyermekeiknek, egymást segítsék, és vigasztalják az élet viszon tagságaiban. Ezek az emberek megtapasztalták az áldást, az oltalmat, az Ige és a Szent Lélek vezetését. Hisszük, hogy az Isten munkálkodása folytatódik! Legyen áldott az Úr, a mi drága Megváltónk! P-né Isten ma is gyógyít Gáspár László is megtért, élő kapcsolatba került a Minden ha tóval. Ő általa mentette meg a Szent Lélek azt a 23 éves Vidák Jánost, aki a élettársával és ikergyermekeivel a szomszédjában lakik. János züllött életet élt, ivott, drogozott, és egyre mélyebbre süllyedt. Élettársa elzavarta, és már nem engedte vissza a házba. Elke se redett - ségében öngyilkosságot kísérelt meg, inzulint lőtt be magának, amit egy cukorbetegtől kapott. reggelre a hátsó házban találtunk rá arccal lefelé a homokban. Többen azt mondták, hogy begyógy - sze rezte magát, és hagyjam aludni. de Isten Lelke szólt, hogy imádkozzam érte, és ne hagyjam magára. Szóltam neki, hogy kelljen fel, de semmi válasz. Éreztem, hogy nagy a baj, mert nagyon gyengén lélegzett. Azonnal hívtam orvost, és ők elmondták, hogy mit kell tennem, hová fordítsam a testét, arcát. Mentőheli kop ter - rel szállították a kórházba, az orvosok 10% esélyt adtak a túl - élésre, és ha túl is éli agy ká ro sodott lesz. Nagyon sokat imádkoztunk érte és az Úr meghallgatott és szinte teljesen felépült. Azóta együtt járunk a gyülekezetbe, és nagyon örülünk, hogy Isten munkálkodik az ő életében is. hála érte istennek! G. l. e Minden kedves vásárlónknak békés, boldog e karácsonyi ünnepet, és eredményekben gazdag új eesztendőt e kíván a Béke úti kisabc-ből Sápiné. Meghívó e e e e e e EGY KIS BOLT, NAGY VÁLASZTÉKKAL! e e Az új évben is szeretettel e várjuk vásárlóinkat!

14 14 BAGI HÍrLAP az imáról december az imáról (5. rész) 1. Advent Adventben a karácsonyt, a Messiás érkezését várjuk. Ez a hajnali misék, a roráték ideje. Ilyenkor a szentmisék számomra sokkal bensőségesebbek, áhitattal teliek. Szinte érezni a levegőben az emberek várakozását, a kitörni kívánkozó örömet. Ez az öröm jutott eszembe az alábbi ének olvasása közben, mely elsősorban a Szűz Anyát dícséri. Feltetszett már a szép hajnal, sugarait mutatja, Jön Gábriel Názáretből, a nagy örömöt hozza, Keljetek fel álmotokból, keresztények, vígan énekeljetek! Szűz Mária, a szép hajnal, a napnál is ékesebb, Isten előtt menyben, földön mindennél legkedvesebb, Azért Őtet választotta szent fiának szép szülődajkájának. Szűz Mária, mennyországnak világító csillaga, Az Isten trónusa mellett legelső helyet kapja, Bűnösöknek szószólója, pártfogója: lett kegyelmes dajkája 2. Szállást keres a Szent Család... A szentcsalád-járás hagyománya közösségi imádság. Ka rá csony előtt kilenc napon keresztül végzik úgy, hogy december 23-ra befejezzék, hisz másnap már szenteste van. A Szent Család fogadására kilenc család összeáll, s minden este más-más hajlékban fogadják a Szent Családot ábrázoló szobrot vagy képet. Berendeznek a szoba közepén egy házi oltárt, amin egy gyertya ég mindaddig, amíg a szobrot egy másik családhoz nem viszik. A házi oltárt körbeülik ájtatosságot végezve, az imádság másfél órán át vagy annál tovább is tart. Ma már csak az asszonyok, régebben gyerekek is részt vettek ezen az imádkozáson. Az imádság a beköszönő énekkel kezdődik: Szállást keres a Szent Család, de senki sincs, ki helyet ád, nincsen, aki befogadja, ki égnek s földnek az ura. Az idő is későre jár, a madár is fészkére száll. Csak a Szent Szűz jár hiába Betlehemnek városába. Legalább ti, jó emberek, fogadjátok e kisdedet! Házatokba boldogság száll, Ha betér az égi Király. A házbeliek válaszul énekelik: Ne sírj tovább, Szűz Mária, ne menjetek ma máshova! Szállásunkat mi megosztjuk, kis Jézuskát befogadjuk. december KARÁCSoNy HAvA Advent és szentcsalád-járás Házbeliek nevében így felelnek: Üdvözlégy Mária!,,Hon - nan van az, hogy az én Uramnak Anyja jön hozzám? Ó, de boldog vagyok, hogy a Szent Családot hajlékomban tisztelhetem, és Nekik szállást adhatok! Miután elhelyezték a szent keresztet és a szobrot a házi oltáron, egy hosszú felajánló ima következik, amiből csak egy rövid részt emelnék ki, melyben az alázatosság és a bűnbánat tükröződik: Ó, Jézus, Mária, József! Ó, Szent Család! Mély alázattal leborulunk előtted. Méltatlan voltunk teljes tudatában édes mindnyájunkat kegyes oltalmadba helyezzük. Töredelmes szívvel megkérlelünk mind a saját, mind mások bűneiért.( ) Védj meg minket a bűntől és minden bajtól, hogy békességben és nyugalommal szolgáljunk Istennek! ( ) Állj mellettünk minden cselekedtünkben, és szerezz kegyelmet, hogy gondolattal, szóval és tettel mindig úgy viselkedjünk, hogy sohase bántsunk meg! Ezután az előimádkozó ismét egy hosszú párbeszédes imát mond, amelyben dicséri az Istent, majd kéréseket fogalmaz meg, amire a háznép felel. Szintén csak egypár kérést mu ta tok példának: Előimádkozó: Ó, Szent Család, neveld a keresztény házastársak hűségét, szeretetét és áldozatos lelkületét! Mind: Jézus, Mária, József! E: Ó, Szent Család, védd meg az ifjúságot az istentelenség és erkölcstelenség romboló szellemétől! M: Jézus, Mária, József! Ezt követően a Szent Család rózsafüzér következik, amelyet felosztva imádkoznak elő, a hagyomásnyos szent - olvasó mintájára. Titkai a következők: 1. Kinek eljövetelét a világ 4000 év óta várta. 2. Kinek eljövetelét a pátriárkák és az ószövetségi igazok hőn óhajtották. 3. Ki üdvünkért mennyekből leszállott. 4. Kinek születéséhez gondosan készültél 5. Kinek nagy buzgalommal és szeretettel szolgáltál. Minden tized után a Dicsőség helyett, Áldott legyen Jézus, Mária, Szent József! fohász mondatik. Majd ez az ima: Ó, Istenem, milyen nagy a te irgalmasságod, és a te szereteted mire hozott téged. Mennyei szent Atyád kebléből a Szűznek méhébe leszállanál. Ezt nem egyebért cselekedted, hanem mi értünk, hogy örökre el ne kárhozzunk. Az olvasó után ez a felajánló ima hangzik el, kérve a Szent Családot,,nyissátok fel a mennyek ajtaját előttünk, hogy mi is bejuthassunk a dicsőült szentek sorába, majd az olvasó utáni éneket énekelik. (...) Néktek ajánjuk fel szívünket, lelkünket, E rózsafüzérrel, egész életünket. Kérünk, ó, Szent Család, vigyázz mindnyájunkra, Siess beteg lelkünk meggyógyítására! (...) A szoba ajtajában ketten állnak, az egyik egy keresztet, a másik pedig a Szent Család szobrot tartja a kezében. Így szólnak: Elhoztam hozzátok a Szent Család képét: A Szűzanyát méhének áldott gyümölcsével, az Úr Jézussal és a Szűzanya szent jegyesét, Szent Józsefet. Áldásuk tér be e házba. Remélem szívesen fogadjátok. Az olvasó után litána mondatik a boldogságos Szűz Mária tisztaságos jegyeséről, Szent Józsefről. A litániát pedig az Úrangyala és egy nagyon szép esti ima követi: Istenem és minde nem! Ismét elmúlt egy nap, mely soha vissza nem jő. Egy kor és talán nemsokára eljő az éj, melyben már bűn bá - natot nem tarthatok. Azért még ma, úgy mint e nap alkonyán

15 2013. december az imáról BAGI HÍrLAP 15 leborulok előtted, a szívem mélyéből imádlak, ó, Szent há ro m - ság egy Isten. Dícsérlek és hálát mondok minden jótétemé nye - dért, melyekkel engem ma és egész életemben elhalmoztál. (...) Ó, bocsáss meg édes, Jó, mennyei Atyám szent Fiad érdemeiért. (...) Atyám és Istenem, add hozzá segítségedet, hogy mindig akaratod szerint éljek, és most kérlek szépen, őrizz, oltalmazz az éjnek fátyola alatt mindig lelki-testi veszedelemtől, minden hozzám tartozóval együtt a Te szent Fiad érdemeiért, Szűzanyámnak, Máriának, szent őrző angyalomnak, védő szenjeimnek és minden szentek esedezése által. Amen Ezután körbeadják a Szent Család szobrot, amit mindenki megcsókol, közben énekelik: Názáreti hajlékából elindul Szűz Mária, Jegyesével, Szent Józseffel Betlehem városába. Szeplőtlen szíve alatt vitte égi magzatát. Szent lábai alig bírták a nagy út fájdalmát. Harmadnapon kimerülve, késő esti homályba. Érkeztek meg Betlehembe, Dávidnak városába. Ó, jegyesem, szólt a Szent Szűz, keress éjjeli szállást. Kérdezd meg, befogadják-e a világ Megváltóját? Kőből volt a ti szívetek, betlehemi lakosok, Amikor a Szent Családnak szállást ti nem adtatok. Nem hallottátok Szent József esdő, kérő szavait. Nem szántátok a Szent Szűznek hulldogáló könnyeit. Ezután a keresztet is hasonló módon körbeadják és meg - csó kolják, énekelve:,,szent keresztet vettem a kezembe... Az ájtatosság alatt számos esti és Szent Családról szóló szebbnél szebb ének hangzik el. Dicsértessél, Jézus Krisztus, adj jó éjszakát! Add meg a te híveidnek a mennyország szép álmát! Míg feljön a piros hajnal, Vigyázzon ránk az őrangyal égi karokkal! Szűz Mária küldje hozzánk őrző angyalát, Ó, adj, Jézus, mindnyájuknak csendes, boldog éjszakát!(...) AMEN Volter Domonkos készüljön velünk a karácsonyi ünnepekre és szilveszterre! Decemberben hétről hétre új, ünnepi AkcIókkAl várjuk vásárlóinkat! Rendelésre vállaljuk ajándék csemege kosár elkészítését kívánság szerint! December hónapban 2 db Törley és/vagy BB pezsgő egyidejű vásárlása esetén 1 db. 1literes termék az ajándék! A bio- és reformélelmiszerek választéka folyamatosan bővül, ha még nem találták meg azt, amire szükségük van, igényeiket a boltban személyesen vagy telefonon a 06-20/ telefonszámon, illetve interneten az és a webcímen adhatják le. Békés, boldog karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag új esztendőt kíván a Fanatix csapata

16 Karácsonyi merengő Vacsora vita Az asszony elmegy panaszkodni a plébánoshoz, hogy mindennap összevesznek az urával, a vacsora sem ízlik már egyiküknek sem, mert annyira korholják egymást, hogy még az étvágyuk is alábbszáll. Mit tanácsol a plébános úr, hogy ez a már mindennapossá vált áldatlan állapot elmúljék felőlünk? kérdezi az asszony. A plébános pedig azt felelte neki: Hát van erre egy hatásos gyógyszerem, adok én magának egy üvegcse szenteltvizet, s amikor megérkezik az ura, gyorsan vegyen a szájába belőle egy kanállal. de le ne nyelje, csak forgassa a nyelve körül a szentelt vizet vagy egy félóráig. Aztán majd számoljon be nekem az eredményről. Így is történt. Amikor elfogyott a szenteltvíz mert félóra elteltével csak lenyelte az asszony visszament hát a plé - bánoshoz. Mondja neki: Plébános úr, nagyon köszönöm a szentelt gyógyszert, kitűnően bevált. Azóta nincs vita, nem veszekszünk, a férjem is jókedvvel fogyasztja el főztömet, tudna-e adni még belőle egy üveggel? Apu elfelejti Figyelj rám, kisfiam. Álmodban teszem ezt a vallomást. Belopóztam hozzád, egyedül. Alig néhány perccel ezelőtt, miközben a szobámban újságot olvasva ültem, lelkiismeretfurdalásom támadt. Bűnösként jöttem az ágyadhoz... Arra gondoltam, kisfiam, ahogy ma haragudtam rád. Megszidtalak reggel, amikor öltöztél iskolába menés előtt, mert a törülközővel csak úgy megpacskoltad az arcodat. rendreutasítottalak, mert szétszórtad a dolgaidat a padlón. reggeli közben is találtam megróni valót. Kiloccsantottad a tejet, aztán egészben nyelted le az ételt; a könyöködet az asztalra raktad; a vajat túl vastagon kented a kenyérre. Amikor pedig elindultál, és én is a vonathoz készültem, vissza fordultál integetni nekem és így kiáltottál: Isten veled, apu! én meg szigorúan összeráncoltam a homlokomat, és azt feleltem: Húzd ki magad! délután aztán elölről kezdődött az egész. Amint hazafelé jöttem, meglestelek az úton: térdeltél, a golyókkal játszottál. Máris lyukas volt a harisnyád. Megaláztalak a pajtásaid előtt azzal, hogy rád parancsoltam: előttem menj egész hazáig. drága a harisnya, és te is gondosabb lennél, ha neked kellene vásárolnod. Ezt vetette apád a szemedre, kisfiam. Emlékszel-e, hogy később, amikor a szobámban olvastam, félénken bejöttél, szomorú tekintettel a szemedben? Amikor felnéztem az újságból, türelmetlenül a zavarás miatt, habozva álltál az ajtóban. Mi akarsz? förmedtem rád. Te nem feleltél, hanem viharos lendülettel felém futottál, a karo dat a nyakam köré fontad, megcsókoltál, magadhoz öleltél azzal a szeretettel, amelyet Isten ültetett a szívedbe, és amelyet még a ridegség sem tudott elhervasztani. Aztán elmentél, feltipegtél a lépcsőn az emeletre. Nos, kisfiam, nem sokkal ezután történt, hogy az újság kicsúszott a kezemből, és rettenetes, dermesztő félelem fogott el. Mit csinált belőlem a megszokás?! A hibakeresés, a dorgálás rossz szokása azért büntettelek meg, mert gyerek vagy! Nem mintha nem szeretnélek, csak éppen túl sokat várok egy gyerektől. A saját megsokasodott éveim mértékével mérlek. Pedig olyan sok jó, szép és becsületes van a jellemedben. A szíved nagyon jó. Az a természetes kedvesség is mutatja, amellyel hozzám futottál, és egy csókkal jó éjt kívántál nekem. Nem is számít ma este semmi más, kisfiam. Eljöttem a kis ágyadhoz a sötétben, és szégyenkezve letérdelek. Ez a vallomás csak vezeklésem egyik része. Tudom, meg sem értenéd ezeket a dolgokat, ha nappal és hangosan mondanám el neked. Holnap azonban igazi apu leszek! Pajtásod leszek, és veled szenvedek, ha szenvedsz, veled nevetek, ha nevetsz. Inkább leharapom a nyelvemet, ha még egyszer türelmetlen leszek. Azt mondogatom majd magamban, mint valami litániát: Hiszen csak gyerek csak egy kisfiú még! Attól félek, úgy bántam veled, mintha máris felnőtt lennél. Most azonban, hogy itt látlak az ágyacskádban, fáradtan és összegömbölyödve, most látom, hogy még csak egy kisgyerek vagy. Tegnap még anyád tartott a karján, és fejed az ő vállán pihent. Sokat kívántam tőled, nagyon sokat... Isten teremtette a rosszat? Egy kollégiumban tanított egy professzor, aki arról lett híres, hogy kitartóan próbálta cáfolni a keresztény tanokat. Minden szemeszterben megkérdezte az elsősöktől, hogy van-e köztük keresztény. Ha talált keresztényeket, akkor addig érvelt, amíg a hitüket nevetségessé nem tette. Az egyik szemeszterben feltett egy kérdést egy fiúnak, aki feltette a kezét a Van-e keresztény közöttünk? kérdéskor. Fiatalember kérdezte a professzor, Mindent Isten teremtett? Igen, uram! felelte a fiatal ember. Ekkor a professzor azt mondta: Ha mindent Isten teremtett, akkor Isten a gonoszt is megteremtette. Ha csak olyant tudunk teremteni, amilyenek mi vagyunk, akkor Isten gonosz. A tanuló nem tudott mit válaszolni, és a professzor örült, hogy újra be tudta bizonyítani, hogy a keresztény hit csak mítosz. Nem sokkal később egy másik diák felemelte a kezét és ezt mondta: Uram, kérdezhetek valamit? Igen, természetesen válaszolt a professzor. A fiatalember felállt és azt mondta Létezik olyan dolog, hogy hideg?

17 Természetesen, milyen kérdés ez? Sosem fázott még? Uram, valójában a hideg nem is létezik. Amit mi hidegnek tekintünk, az valójában a hő hiánya. Az abszolult nulla az, amikor teljesen nincs hő. A hideg valójában nem is létezik, hanem mi alkottunk egy terminust, hogy leírjuk azt az állapotot, amikor nincs jelen hő. Majd folytatta Uram, van olyan, hogy sötétség? A professzor újra azt válaszolta, hogy: Természetesen van! Uram, valójában a sötétség nem létezik. A sötétség akkor keletkezik, amikor nincs fény. A sötétség fogalmát arra használják, amikor nincs jelen fény. Legvégül megkérdezte: Uram, létezik olyan dolog, hogy gonosz? Természetesen! felelte a professzor. Ha körbenézünk, akkor erőszakot, gyilkosságot látunk és ezek mind gonoszak. Uram, valójában gonosz nem létezik. A gonosz egyszerűen Isten jelenlétének hiánya. A gonosz egy emberi fogalom, amit Isten jelenlétének hiányára használunk. Isten nem teremtett gonoszságot. Az igazság vagy a szeretet olyan erények, mint a hő és a fény. A gonosz egyszerűen egy állapot, ahol Isten nincs jelen, mint a hideg hő nélkül vagy a sötétség fény nélkül. A professzor nem tudott semmit mondani erre. Az élet ajándéka Kedves Lányom! Ha majd egyszer öregnek látsz, légy türelmes, kérlek, és mindenek előtt próbálj megérteni engem. Ha majd ugyanazt ismételgetem, ne torkollj le azzal, hogy ezt már ezerszer elmondtad, csak hallgass meg, kérlek. Emlékezz majd, hogy kislány korodban hányszor meséltem Neked estéről-estére ugyanazt a történetet, amíg elaludtál. Ha majd nem akarok megfürdeni, ne szégyeníts meg, ne veszekedj velem, hanem jusson eszedbe, hányszor kergettelek különböző ígéretekkel az esti fürdőzés előtt. Ha azt látod majd, hogy tudatlanul állok az új dolgok előtt, hagyj időt tanulnom, és ne mutasd, hogy reménytelen eset vagyok. Emlékezz rá, Kedvesem, hogy mennyi mindenre tanítottalak meg kiskorodban: szépen enni, egyedül felöl tözni és megfésülködni, felvenni a kesztyűt az Élet kihí - vásaival szemben. Ha nehezemre esik majd a járás, hagyd, hogy beléd kapaszkodjam, ahogy én segítettem Neked az első lépéseknél. Ha beszélgetés közben elejtem a szavak fonalát, ne követeld, hogy lehajoljak érte, csak hallgass meg. Amikor pedig eljönnek az utolsó napok, ne hagyj magam ra azért, mert szomorúnak vagy tehetetlennek érzed majd magad. Segíts az út végére érni. Én pedig egy cinkos mo sollyal megköszönöm Neked, hogy együtt töltöttük ezt az időt: az Élet ajándékát! A lakatlan szigeten Egyszer történt egy hajótörés, amit csak egy ember élt túl. Őt a víz egy lakatlan sziget partjára vetette. Azért imádkozott nap mint nap, hogy jöjjön és mentse meg valaki. Mindennap kémlelte a horizontot, hátha meglát egy hajót, ami megment - heti, de hiába. Végül, beletörődve sorsába, épített magának egy kis kunyhót a szigeten. Aztán egy napon, amikor elment halászni, hogy legyen aznapra is mit ennie, szörnyű dologra ért vissza. Az egész kunyhó lángokban állt! Teljesen leégett, úgy, hogy csak hamu maradt belőle. A hajótörött teljesen elkeseredett. Nemcsak hogy hajótörést szenvedett, de mire beletörődött sorsába és épített magának egy kis zárt menedéket, az is odalett. Hogy tehetted ezt velem, Istenem? Mivel érdemeltem ki ezt a rosszat?! Már kezdtem megbarátkozni az egyedüllét gondolatával, és olyan jól éreztem magam ebben a kis kunyhóban, miért kellett ezt is elvenned tőlem?! kiáltott Istenhez. Másnap kora reggel, amikor kisírt szemét kinyitotta, arra ébredt, hogy kiköt egy hajó. Nem hitt a szemének! Amikor felszállt a hajóra, megkérdezte a kapitányt, hogy honnan tudták, hogy ő ott van. Abból a nagy füstből, amit csináltál. Abból láttuk, hogy van itt valaki a lakatlan szigeten felelte a kapitány. Életünkben vannak olyan időszakok, amikor mindent elveszettnek érzünk, mert annyi rossz dolog történik velünk. de ha bízunk Istenben és hozzá fordulunk, minden negatív történésre lesz egy pozitív válasza. Az igazi ajándék A szülők hazafelé rohanva felfedezték, hogy a sarkon új játékbolt nyílt. Beestek, és egymás szavába vágva ahogy szokták, bombázni kezdték az eladót: Tudja, egész nap dolgozunk... És a gyereknek ma van a szülinapja... Valami értelmes játék kéne... Aminek örül, ami leköti, amivel jó sokáig elvan... Amitől nem lenne olyan magányos napközben... Az őszülő eladó szelíden rájuk mosolygott: Értem. Igazán sajnálom, de ebben a boltban szülőket nem árusítunk. A híd Egy farmon élt két testvér egymás szomszédságában. Egy napon egy jelentéktelen félreértés kapcsán összevesztek, és most egy csapásra minden megváltozott. Hiába a negyvenéves szomszédság, most végül odáig fajult a dolog, hogy nem is álltak szóba egymással. Egy szép napos reggelen az idősebbik testvérhez bekopogott egy idegen férfi, aki munkát keresett egy-két napra. Először el akarta hajtani, de végül amikor meghallotta, hogy ácsmester, és jól bánik a fával, az megmozgatta a fantáziáját. Azt a feladatot adta neki, hogy a testvére és az ő telke határába építsen egy kerítést. Olyat kért, amin még átlátni sem lehet, mert annyira haragudott a testvérére. Miután kiadta a feladatot, és minden faanyagot, szerszámot, szeget a rendelkezésére bocsátott a mesternek, elment a városba. Az ács neki is látott a munkának. Estefelé, amikor visszajött az idősebb testvér, megdöbbenve látta, hogy a telek határában, a kis völgyben nem egy kerítés, hanem ellen - kezőleg egy híd áll, mely összeköti az ő és testvére telkét. Pont akkor jött ki a fiatalabbik testvér, aki szintén megdöbbenve nézte a hidat, ezt mondta: drága testvérem! Te képes voltál egy hidat építtetni, azok után, ami köztünk történt? Azok után, amiket tettem és mondtam? Erre mindketten nagyon elszégyellték magukat, és a híd közepén egy - másra borulva kibékültek. Ennek örömére kérték az ácsmestert, hogy maradjon még pár napig, találnak még neki valami munkát. Erre a Mester így felelt: Szívesen maradnék, de még sok olyan hely van, ahol hidat kell építenem! Éljen a magyar nyelv! A leghosszabb magyar mondat, ami visszafelé olvasva is ugyanaz: Kis erek mentén, láp sík ölén, oda van a bánya rabja, jaj Baranyában a vadon élö Kis Pálnét nem keresik. BOLdOG ÜNNEPET!

18 2191, Bag, Petőfi tér 14. (az üzletház oldala) 20 év TaPaszTalaTTal, szakmai hozzáértéssel várjuk új és törzsvásárlóinkat! kínálatunkból nehéz áruk tészták cukor liszt olaj fűszerek vegyiáruk, stb italok feliratos borok, alkalmakra francia pezsgők sörökre folyamatos akciók l l l l l l l l Ászok: 175 Ft+ü Kőnigs: 110 Ft+ü Riesen: 99 Ft+ü Rocky: 110 Ft+ü Lövenbrau: 189 Ft/d. Arany fácán: 155 Ft/d. Kozel: 135 Ft/d. Ízesített sörök: 189 Ft/d. Émász kártya aktiválás és egyenleg feltöltés Telefontöltés! RendezVényekRe, családi összejövetelekre hűtőt, sörcsapot BizTosíTunk! KÁVÉAUTOMATA További információért érdeklődjön HUGINÁL! Táplálékkiegészítők, vitaminok és ásványi anyagok, fehérjék Minden, ami az edzés közben szükséges lehet! háziorvosok rendelési ideje i. számú rendelő: Hősök tere 1. dr. Balatoni Gyöngyi Tel.: +36/ rendel: hétfő: 8 12 kedd: 8 12 szerda: (időpontkérés) csütörtök: 8 12 péntek (páratlan héten): 8 11 ii. számú rendelő: dózsa Gy. u. 53. dr. Cséke ibolya Tel.: +36/ , 06-70/ rendel: hétfő: 8 12 kedd: szerda: 8 12 csütörtök: péntek (páros héten): 8 11 nap pa li, éj sza kai és hét vé gi ügye let A hétvégi ügyelet mellett a nap pa li és éj sza kai ügye le tet is a Turai Köz ponti Ügye let lát - ja el. Köznapokon 16 órától másnap reggel 8 óráig, hétvégén péntek délután 14 órától hétfő reggel 8 óráig hívható, illetve kereshető fel. Cí me: Tura, Pe tő fi tér 2. Te lefon.: 104 a fog or vos rendelési ideje dr. Szabó Melánia (Bag, Hősök tere 1.) Telefon: +36/ Rendelési idő: hétfő, kedd, csütörtök: óráig, szerda, péntek: óráig. ügyeletes állatorvosok dr. szőke zsolt Kartal, Felszabadulás u Tel.: dr. németh mihály Aszód, Kossuth Lajos u. 62. Tel.: dr. márton János Galgamácsa, Kiskút u. 3. Tel.: ebrendész, állatmentő: sipos József vácszentlászló, Erdő u. 75. Tel.: se gély ké rő szám: 107, 112 aszódi rendőrőrs: 28/ aszó di jár őrök: 20/ bagi kör ze ti meg b.: 20/ bagi polgárőrség: 30/ /

19 2013. december MiNDeNFéle BAGI HÍrLAP 19 labdarúgás BaGi Tc 96 VeRőce 5 1 (3 1) Gól: Szekula F. (2), Hegedûs K. (2), Nagy B., ill. Teréki M. sárga lap: Tóth r., ill. Molnár G., Kékesi P., Czifra B., Kékesi K., Vizler V. simó lászló: Megérdemelt sikert arattunk. Bíztam abban, hogy a játékosok úgy játszanak majd a kéthetes szünet után, ahogy tették. További sok sikert kívánok a Püspökhatvannak! Vizler jános: Sajnos nehéz úgy játszani, hogy a játékvezetõ téves ítéleteibõl három gólt kapunk. Egyébként sem vagyunk könnyû helyzetben, és ezt nehéz volt megemészteni, viszont amikor fel tudtunk volna állni, rögtön padlóra küldtek. Nem tudom, hogy miért elõítéletesek velünk a bírók, megpróbálunk normálisan játszani, de ebben sajnos nem partnerek... Valkó BaGi Tc (1 0) GóL: Lakatos S. (2), Tóth Gy. (11-esbõl), Lakatos J., ill. Budai K., Szekula F. SÁrGA LAP: Csenteri Cs., Lakatos S., Pál Á., ill. Nagy P., Balogh J., Csernyák T. HOrVÁTH ZOLTÁN: Mindig öröm nyerni, akkor meg pláne, ha egy bajnokesélyest gyõzünk le. Nem a pálya minõségén múlott a gyõzelem, hanem a jobb hozzáállásunkon. SIMó LÁSZLó: Megérdemelt valkói siker született. Ez a pálya a mi játékunkhoz finoman fogalmazva sem ideális. Gratulálok a haza iaknak, megmutatták, hogy kell szívvel-lélekkel futballozni! BaGi Tc 96 erdőkertes 2 2 (1 0) Gól: Lázár L., Balogh J. (11-esbõl), ill. Sági A. (11-esbõl), rosenberger d. SÁrGA LAP: Budai K., Csernyák T., Maros Sz., ill. Pádár G., Mészáros Á., rosenberger d., Hollósi Zs. kiállítva: Lázár L. a 81. percben (gólhelyzetben lévõ ellenféllel szemben elkövetett szabálytalanságért), ill. Lajkó Z. a 86. percben (ellökte az ellenfelét). simó lászló: Nagyon mély talajon jó meccset játszottunk. Egy megnyert találkozót hoztunk sajnos ikszre, ettõl függetlenül gratu - lálok a játékosaimnak. remélem, hogy a jövõben ezeket a pontokat behozzuk majd! CsizMaDia Balázs: Olyan volt ez a mérkõzés, mint az õszünk: jó kezdés, hullámvölgy, de a végére belejöttünk. Jobb erõnlétünknek és cseréinknek köszönhetõen értékes ponttal térünk haza, de sajnos a mély talaj nem tette lehetõvé, hogy az egyébként jó csapatok élvezhetõ találkozót játszanak. Gratulálok a játékosaimnak! A TABELLA ÁLLÁSA DECEMBER 1-JÉN CSAPAT M GY D V LG KG GK P 1. iklad KFC Erdőkertesi SE verőce SE bagi tc Aszód FC Fortuna SC-Kismaros vác-deákvár SE Nagymaros FC Kistarcsai vsc Galgahévíz SK isaszegi SE Mogyoród KSK valkó KSK Gödöllői EAC Püspökhatvan SE M: Mérkőzés, GY: Győzelem, D: Döntetlen, V: Vereség, LG: Lőtt gól, KG: Kapott gól, GK: Gólkülönbség, P: Pont Egyre több az országban a veszett állat A veszettség a magyar vörös rókák körében ismét sűrűbben for dul elő november 7-én a Pest megyei Kőröstetétlen köz igaz - gatási területén lévő tanyára merészkedett és ott kutyával össze - marakodó róka teteméből is kimutatták a veszettség víru sát. A szükséges helyi járványügyi intézkedések: a rókával érint kező oltat - lan eb leölése, a tanyán található másik három oltott kutya, két macska és egy ló 90 napos megfigye lé sé nek el ren delése, a veszettség humán-egészségügyi vonatko zásá ról az érintettek ér - tesítése megtörtént. Kőrös te tétlen község közigazgatási területén ebzárlat érvényes. Elrendelésre került to vábbá a községben az oltatlan kutyák és macskák veszettség elleni azonnali védőoltása is. felhívjuk az állampolgárok figyelmét a veszettséggel kapcsolatban az alábbiakra: w A természetellenesen viselkedő (barátságos, vagy támadó ma - gatartást mutató) vadon élő emlősállattal (róka, aranysakál, kóbor eb) ne érintkezzen! w Ha jármű által elgázolt vagy ismeretlen ok miatt elhullott róka tetemet talál, ne érintse meg! w Minden esetben értesítse az állategészségügyi hatóságot! w Ha veszettségre gyanús állattal érintkezett, sürgősen keresse fel háziorvosát. w Ha házi kedvence a megszokottól eltérően viselkedik, vagy hara pás nyomait véli felfedezni rajta, haladéktalanul értesítse szolgáltató állatorvosát! w Ne feledkezzen meg az ebek évenkénti kötelező veszettség elleni oltásáról! w Tekintettel a veszettség esetekre, kijáró házimacskák esetében is javasoljuk a veszettség elleni oltás beadatását a főváros és Pest megye területén. Pest Megyei Kormányhivatal ABC KATIBI Söröző Folyamatosan bővülő kínálatával várja kedves vásárlóit és vendégeit a katibi élelmiszerüzlet és söröző! bag, szent andrás u. 17. ÚJ nyitvatartás: 6 11-ig és ig! Kellemes karácsonyt és boldog új évet kívánunk! kati és tibi

20 20 BAGI HÍrLAP ez MeG az december Szilveszteri petárdázás! A szilveszteri petárdázáskor min den évben állatok ezrei ro - hannak világgá sokan közü - lük a kocsik kerekei alatt, vagy sintértelepeken végzik vagy so - sem jutnak haza. Ezért kérjük a gazdákat, hogy december 31-én egész nap és január 1-én tartsák kedvencüket biztonságos helyen, bezárva. Tapasztalatok szerint a dur - rogtatást már karácsony után megkezdik, ezért a két ünnep között is fokozott óvatosságot javaslunk a gazdiknak. Ha szük - séges, gondoskodjanak elő re enyhe nyugtatóról az állatok számára erről a kezelő állat - orvos tud bővebb információt adni. Mivel többször elő for - dult, hogy az állatok ijedtükben kitörték az ablakot vagy kiásták magukat a pajtából, kertből, stb., ezért feltétlenül szükséges, hogy a bezárt állatokon is le - gyen nyakörv és vízhatlan biléta a gazdi adataival. (Ha eddig nem tette meg, itt az ideje kutyája bechipeztetésének is!). ÁLDOTT, BÉKÉS KARÁCSONYT KÍVÁNUNK FALUNK MINDEN LAKOSÁNAK Bag Nagyközség Önkormányzata Szeretettel meghívjuk falunk minden lakosát, karácsonyi műsorunkra, amelyet december 20-án, pénteken 16:00 órától tartunk, a bagi Dózsa György Művelődési Ház udvarán. Mindenki öltözzön melegen! Énekekkel és betlehemes játékkal kápráztatnak el minket, a picik a nagyobbak a nyugdíjasaink és persze a Muharay Népi együttes... Lesz ott helyi kézművesek vására, óvodások, iskolások portékáinak vására. Kapható majd forralt bor, tea, sült gesztenye és minden, amivel még hangulatosabbá varázsolhatjuk az estét... a szervezők Köszönjük fogadóórák tóth gá bor or szág gyű lé si kép vi se lő Te le fon: * kép vi se lői fo ga dó órák: bag, Szent im re u. 52. (Pol gár mes te ri Hi va tal) min den héten csü tör tökön dél előtt. be je lent ke zés, elő ze tes időpontegyeztetés szükséges. Szívesen fogadunk játékokat, ruhaneműt, tartós élelmiszert, édességet. Az ajándékokat nem fontos becsomagolni. gyűjtjük december 13-ig! impresszum kiadó: Bag Nagyközség Önkormányzata szerkesztők: Könczöl Rita, Baczoniné Felszeghy Katalin, Szabados Tamás nyomdai munkák: Prime Print Kft. megjelenik: 500 példányban hirdetésfelvétel és felvilágosítás: es telefonszámon

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Adventi időszak az óvodában

Adventi időszak az óvodában 4 2012. január Adventi időszak az óvodában Az advent a karácsonyi előkészületek időszaka. Ez a négy hét az óvodában is számos tevékenységre ad lehetőséget. Először is minden csoport elkészíti a maga adventi

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ 2015. 12. 11. Fontos információ Karácsonyi vásár - december 12. szombat Bethlehem - december 17. csütörtök Karácsonyi műsor - december 18. péntek Téli szünet - december 19-2016. január 4. Első tanítási

Részletesebben

Ikt.szám: /2014.

Ikt.szám: /2014. Ikt.szám: 1126-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én 15 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh XI. évf. 6. sz. 2014. december www.kiralyhegyes.hu "Áldás szálljon házatokra, meghitt béke lengje be, boldogságnak légy forrása, szóljon errõl Szenteste!" Jégvirág költözzön mindegyik ablakba, gőzölgő

Részletesebben

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában,

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, ama XII. ÁGOTA táborrul, mely tarttatott az jeles Szeged városában, azon vidám ifjak örömére!!! Az ÁGOTA Alapítvány (helyett) bemutatja (a 2

Részletesebben

JuGáWi 7.A. Férfi Kézilabda Világbajnokság. Női Kézilabda Európa Bajnokság. Adventi műsor. Mit is ünnepelünk karácsonykor? Mikulás-buli az osztályban

JuGáWi 7.A. Férfi Kézilabda Világbajnokság. Női Kézilabda Európa Bajnokság. Adventi műsor. Mit is ünnepelünk karácsonykor? Mikulás-buli az osztályban JuGáWi 7.A 2010. december-2011. január Női Kézilabda Európa Bajnokság Amiről szó van az újságban: Rövidpályás Úszó Világbajnokság Férfi Kézilabda Világbajnokság Adventi műsor Mikulás-buli az osztályban

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 16-án 17. 00 órakor a mérgesi

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés

Város Polgármestere. Előterjesztés Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/118. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés az egyes pénzbeli és természetben

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 4.) Kezdeményezés német nyelvű helységtábla kihelyezésére Előadó: Czinki Ferenc elnök

M E G H Í V Ó. 4.) Kezdeményezés német nyelvű helységtábla kihelyezésére Előadó: Czinki Ferenc elnök Magyarszentmiklós község Német Kisebbségi Önkormányzat Elnöke M E G H Í V Ó 2009. szeptember 8-án (kedden)17.30 órakor ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Tervezett napirend: 1.) A 2009. I. félévi

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

Paks, Lukács Vilmos

Paks, Lukács Vilmos Visken jártunk Testvér gyülekezetünkben nagy esemény volt 2010. március 21.-én. Több évi küzdelem után sikerült kiharcolniuk, hogy Jenei Károly lelkipásztort beiktassák. Az esperes úrnak más elképzelése

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA)

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) ALAPÍTÁSA 100. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLTE 2006.09.02-án szombaton. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Intézményünk

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve PPEK 904 Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina Kis Boldogasszony képeskönyve mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Részletesebben

Karácsony A szeretet ünnepe?

Karácsony A szeretet ünnepe? A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 12. szám 2009. december Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Karácsony A szeretet ünnepe? Ha az autók

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia 2015.12.27. Szent Család vasárnapja Egyházközségi programok A hét ünnepei, szentjei hétfő: Aprószentek péntek: Szűz Mária, Istenanyja vasárnap: karácsony 2. vasárnapja 31,

Részletesebben

Üzenet. Krisztusban szeretett Testvéreim!

Üzenet. Krisztusban szeretett Testvéreim! Krisztusban szeretett Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja V. Évfolyam 48. szám, 2012. Dec. 16. Mennyi minden történt azon a helyen, ahol Jézus felszólítja a tanítványokat,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. november 19-én 17:00 órakor megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. november 19-én 17:00 órakor megtartott üléséről. Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzatának Elnökétől 9162 Bezi, Szabadság u 59. 4/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. november 19-én 17:00

Részletesebben

XIV évfolyam - 12 szám 2013 December Meghívó Programajánló Az Örökzöld Nyugdíjas Klub meghívja klubtagjait 2013 december 18-án 16 órai kezdettel Karácsony és Névnapok ünneplésére a Dr Brusznyai Árpád Művelődési

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2014. január 1.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

FALU - KÉP. Falunap 2008 2008 JÚNIUS C SERKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

FALU - KÉP. Falunap 2008 2008 JÚNIUS C SERKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA FALU - KÉP C SERKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2008 JÚNIUS Falunap 2008 2 OLDAL FALU - KÉP Az alábbi névsor két helybéli, egykori urán kutatása alapján készült úgy, hogy alapját még az azóta elhunyt

Részletesebben

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto)

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) A borítóillusztráció Gruber Ferenc fotójának felhasználásával készült (Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) A borító Kiss László munkája. Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) Kiadja

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ikt.szám: -1/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 23-án 18 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról A Képviselő-testülete által meghozott

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. évről Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. Tartalmi beszámoló a Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013. évi működéséről A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013-ban

Részletesebben

A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony

A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony Sosem láttam oly termőfát, Mint Krisztusnak keresztfáját. Piros vérrel virágozik, Szentlélekkel illatozik. (Erdélyi népének) É letfa A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony Minden kedves

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás

Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás Karácsony elõtt kilenc napon át, kilenc család viszi egymáshoz a Szent Család képét vagy szobrát. A szobrot vagy képet a földíszített házioltárra tesszük.

Részletesebben

Forrás. Jézus mellénk állt

Forrás. Jézus mellénk állt Forrás a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Jézus mellénk állt 13. évf. 1. szám 2016. január 10. Gárdonyi Géza népszerű karácsonyi énekében jól láttatja az első karácsony valóságát: Nem

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE Összeállította és elfogadta: a Kastélydombi Általános Iskola nevelőtestülete 2011. augusztus 31. Szeptember 08.24. Alakuló értekezlet TÁMOP alakuló értekezlet Mochnács

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

A 2001/2002. évi tanév. rendje

A 2001/2002. évi tanév. rendje TÁRKI ADATFELVÉTELI ÉS ADATBANK OSZTÁLYA A 2001/2002. évi tanév rendje SPSS állomány neve: E44 Budapest, 2001. február A 2000/2001. évi tanév rendje 2 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 BEVEZETÉS 3 A KUTATÁS

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére.

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. 1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. Tárgy: Előadó: Döntés: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

A 2016/17. tanév munkaterve

A 2016/17. tanév munkaterve A 2016/17. tanév munkaterve Alakuló értekezlet Munkavédelmi oktatás Javítóvizsgák Tankönyvosztás Elsősök előkészítője Szakkörök szervezése Elsős szülői értekezlet Tanévnyitó ünnepély Tanévnyitó értekezlet

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés Erdőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2176 Erdőkürt Kossuth út 51. Tel. 32/479-179 Fax:/32/782-909 E-mail: hivatal@erdokurt.hu 4. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.)

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

XV. évfolyam - 12. szám 2014. December Csupor Piac Sikerrel debütált Derekegyházon a Csupor Piac, ahol kézműves termékekkel és házi készítésű finomságokkal találkozhattak az érdeklődők. A piac fizetőeszközként

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2009. november 26.-i képviselő-testületi ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2009. november 26.-i képviselő-testületi ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2009. november 26.-i képviselő-testületi ülésén. Jelen vannak: Tóth Gábor polgármester, Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester, Dr. Péter Mihály

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: november 12-én Csincse Község Önkormányzata Képviselő-testületének üléséről, Csincse Község Művelődési Házában.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: november 12-én Csincse Község Önkormányzata Képviselő-testületének üléséről, Csincse Község Művelődési Házában. Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Csincse Község JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. november 12-én Csincse Község Önkormányzata Képviselő-testületének üléséről, Csincse Község Művelődési Házában. Jelen vannak: Klein

Részletesebben

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA Személyi változások: A 7-es csoportba új dajka néni érkezett, Kádár Éva Éva néni személyében. Őt jól ismerjük hiszen gyermeke jelenleg

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben