Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Egészségügyi Kar Egészségügyi Gondozás és Prevenció Alapszak Védőnő Szakirány 2008/2009.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Egészségügyi Kar Egészségügyi Gondozás és Prevenció Alapszak Védőnő Szakirány 2008/2009."

Átírás

1 Debrecenii Egyetem Orvos- és Egészségtudományii Centrum Egészségügyii Kar Egészségügyii Gondozás és Prevenciió Allapszak Védőnő Szakiirány 2008/

2 "Jön hozzád, ha esik, ha hó szakad, s mondja, hogy nálad szebb baba a körzetében nem akad. Tanítgatja mamádat, hogyan gondozzon téged, mit egyél, hogy egészséges legyen élted [...] S tán csak kevés ember sejti, de az országot a betegségektől a védőnő is menti." (Csötönyiné Venkő Éva: Egy védőnő gondolatai részlet) 2

3 TARTALOMJEGYZÉK Védőnő szakirány Képzési Programja...5 Mintatanterv...9 Tantervi háló...18 A képzés 8 félévének tantárgyleírásai...29 Anatómia I-II Biokémia I-II Biológia I-II-III Elsősegélynyújtás I-II Egészségpolitika az Európai Unióban...56 Idegen nyelv I-II-III Szaknyelv I-X Jogi ismeretek I-II Latin I-II Megelőző orvostan és népegészségtan I-II Pszichológia I-II-III-IV Számítástechnikai alapismeretek Szociológia I-II Társadalomtudományi alapok I-II Társadalomtudományi ismeretek I-II Testnevelés Ápolástan I-II Élettan-kórélettan I-II Mikrobiológia Nyári gyakorlat I-II-III Menedzsment Alkalmazott pszichológia I-IV-VII-IX Egészségpszichológia Egészségügyi informatika Egészségügyi menedzsment Gyógyszertan I-II-III-IV Klinikai propedeutika Kommunikációfejlesztő tréning Kutatásmetodika alapjai Medicina fejlődése Pedagógia Belgyógyászat Bizonyítékokon alapuló népegészségügy Egészséges csecsemő és gyermek fejlődése, gondozása, nevelése, táplálása Gyermekgyógyászat I-II-III Habilitáció Neuropszichiátria Rehabilitáció Szülészet-nőgyógyászat I-II-III Szakápolástan

4 Védőnői módszertan I-II-III Iskola-egészségügy Iskola-egészségügyi gyakorlat Klinikai ismeretek Speciális gondozási ismeretek Táplálkozástan Gyermekvédelem Sürgősségi újszülött ellátás Családgondozás és krízisprevenció I-II Terhestorna Védőnői etikett Családon belüli erőszak és gyermekbántalmazás Egészségfejlesztés gyakorlata Hátrányos helyzetű lakosság egészségfejlesztése Etnoszociológia Szakmai vezetési és irányítási ismeretek Szocializáció zavarai Területi védőnői gyakorlat A szakon folyó képzés felépítése A Védőnő szakirány szaktantermeinek bemutatása Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak

5 Egészségügyi Gondozás és Prevenció Alapszak Védőnő Szakirány Képzési programja Szak neve: Egészségügyi Gondozás és Prevenció Alapszak Indított szakirányok: Védőnő Képzési terület: orvos és egészségtudományi Képzési ág: egészségtudományi Képzési ciklus: alapképzés, BSc. Képzési forma (tagozat): nappali Szakért felelős kar: Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Félévek száma: 8 félév Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 240 kredit A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: 25 kredit A szakirányhoz rendelhető minimális kreditérték: 100 kredit A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 12 kredit A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 20 kredit A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kredit: 95 kredit Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető minimális kreditérték: - Védőnő szakirány: Összes kontaktóra száma: 1848 elmélet gyakorlat = 4006 óra Szakmai gyakorlat ideje, kreditje védőnő szakirányon: Intézményen belüli gyakorlatok óraszáma: 1078 óra 41 kredit Intézményen kívüli, külső gyakorlatok óraszáma: 1080 óra 32 kredit Kórházi gyakorlatok óraszáma: 440 óra 12 kredit Védőnői, területi gyakorlatok óraszáma: 640 óra 20 kredit A szak képzési és kimeneti követelményei, az osztatlan képzéseknél a képesítési követelmények (15/2006. (IV. 3.) OM rendelet): A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik az egészségtudomány eredményei alapján az emberi egészség megőrzése törvényszerűségeinek megismerésével gondozzák a társadalom egyéneit, közösségeit és elősegítik az egészségük fejlesztésének lehetőségeit. Kellő ismerettel rendelkeznek a képzés második ciklusában történő folytatásához. 5

6 Közös kompetenciák az egészségügyi gondozási és prevenció alapképzési szakon Az alapfokozattal rendelkező szakemberek ismerik: - az egészségügyi kockázatot hordozó helyzeteket, a balesetmegelőzési előírásokat; - az egészséges emberi szervezet alapvető biológiai és pszichológiai működését; - az egészségmagatartás meghatározóit; - az egészségügyi rendszer felépítését és működésének elemeit; képesek: - sürgős szükség esetén elsősegélyt nyújtani; - az idegen nyelvű szakirodalomban tájékozódni; - a megfelelő és helyes szakmai kommunikációra; - a számítástechnika felhasználói szintű alkalmazására; - az általános etikai normák betartására; - az egészség megőrzését szolgáló alapvető tevékenységek társadalommal történő megismertetésére. A népegészségügyi ellenőr ismeri: - a népegészségügyi hatósági feladatok végzésének szabályait; - a járványügyi állapotjelentés alapján megfelelő járványügyi vizsgálatok, baktériumhordozók felkutatásának és ellenőrzésének, továbbá a fertőző betegek nyilvántartásának és statisztikáinak értékelését; - a levegő-, víz-, talajszennyeződés, a szennyvíz, valamint a hulladék emberre és a környezetére gyakorolt hatásait, az esetlegesen kialakuló környezeti károsodások megelőzésének és/vagy felszámolásának módozatait és lehetőségét, továbbá képesek azok végrehajtására; - az élelmiszerekkel kapcsolatos egészségkárosodásokat, azok vizsgálati módszereit, továbbá az ételfertőzésre, ételmérgezésre gyanús megbetegedések tüneteit, valamint a szükséges intézkedéseket és az élelmiszerek előállítását, forgalmazását szabályozó előírásokat; - az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeit, a megfelelő munkakörnyezet kialakításának feltételeit; - kórházak, üzemek és intézmények üzemeltetésének higiénés feltételeit; - valamint a szakterülettel összefüggő információs és kommunikációs rendszereket és képesek azok alkalmazására; alkalmas: - népegészségügyi hatósági tevékenység ellátásra a jogszabályok alapján szükséges intézkedések megtételére és ellenőrzésére, - nem hatósági tevékenységi körében a vonatkozó jogszabályok alapján a megfelelő hatósági ellenőrzés eredményes lefolytatására, - járványügyi feladatok kezdeményezésére, megszervezésére és lebonyolítására, - járványügyi vizsgálatok eredményeinek elemzésére, értelmezésére, felhasználására és kritikus alkalmazására, - szakterületével összefüggésben vizsgálata eredményeinek és a szükséges intézkedéseknek közérthető formában történő kommunikálásra, - a lakosság egészségi állapotát javító helyi és központi egészségpolitikai kidolgozására és megvalósítására, - nosocomialis surveillance megtervezésére és kivitelezésére, - a lakosság egészségi állapotának monitorizálására, betegségmegelőző programok tervezésére, szervezésére, lebonyolítására és értékelésére. 6

7 A védőnő ismeri: - az egészségvédelmi szűrővizsgálatok rendszerét és elvi alapjait, - egészségmegőrzés, egészségfejlesztés gyakorlati ismereteit, - a védőnői munka során alkalmazható eljárásokat és módszereket, - az egyes életkorokhoz kapcsolódó funkcionális és diszfunkcionális működéseket és a hozzájuk kapcsolódó ellátást, - gondozási, egészségfejlesztési és prevenciós modelleket, - valamint a szakterülettel összefüggő információs és kommunikációs rendszereket, - a kliensek, gondozottak jogait és azok érvényesítési módját, - a hátrányos helyzetű családok egészségügyi és szociális ellátásának sajátosságait; alkalmas: - az egészségügyi és szociális szolgáltatások rendszerében, tervezésében, fejlesztésében, kivitelezésében és értékelésében együttműködni, - az egyén, család, közösség szintjén a kliensek, gondozottak - egészségügyi és szociális - szükségleteinek feltárására és megállapítására, segítséget nyújt ezen igények megállapítására, kielégítésére, - az egészségi és szociális problémák felismerésére, rangsorolására, lehetőség szerint megoldására, illetve a megfelelő szakemberek ezen feladatok megoldására történő bevonására, - a rendelkezésre álló és feltárható erőforrások gazdaságilag optimális hasznosítására, kliensek, illetve közösségek ellátására, - a népegészségügyi adatok kezelésére és értékelésére, illetve kutatások végzésére, meghatározott szűrővizsgálatok, diagnosztikus eljárások elvégzésére, értékelésére és az eredmények dokumentálására, - otthoni és intézeti körülmények között nővédelmi szűrővizsgálatok szervezésében való részvételre, - családtervezéssel kapcsolatos tanácsadásra, anyaságra és szülői szerepre való felkészítésre, - várandós anyák célzott gondozására, szűrővizsgálatok elvégzésére, szükség esetén szociális támogatás, anyaotthoni vagy sürgősség esetén kórházi elhelyezés kezdeményezésére, - a gyermekágyas, szoptatós anyák ápolására, gondozására és az aktuális állapotuknak és szükségleteiknek megfelelő ellenőrző vizsgálatok elvégzésére, - az anyatejes táplálás, a szoptatás módszereinek a tanítására, - a koraszülöttek, újszülöttek, az egészséges és veszélyeztetett csecsemők állapotának és fejlődésének a figyelemmel kísérésére, a jogszabályokban meghatározott szűrővizsgálatok végzésére, - folyamatos egyéni, igény szerint célzottan 0-18 éves gyermekek ápolására, gondozására, a nevelés, a szocializáció és az egészséges táplálás területén történő útmutatásra, illetve e területen történő szűrővizsgálatok elvégzésére, - gyermekek és ifjak közösségi-egészségügyi gondozására (3-18 éves), - segítséget nyújtani a magatartási zavarok, káros szokások és szenvedélyek megelőzésében, a serdülőkor problémáinak a megoldásában, illetve megfelelő szakemberhez való irányításban, - gyermekvédelemmel kapcsolatos jelzőfunkció szerepének betöltésére, - családok mentálhigiénés támogatására, krízis prevencióra, - a családot érintő szociális és jogi ismeretek átadására, - a védőoltásokkal kapcsolatos szervezési feladatok ellátására, 7

8 - egyéneknek, családoknak és közösségeknek egyaránt az egészséges életmódra vonatkozó és az egészség megőrzéséhez szükséges ismereteket átadni. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó) ismeretkörök: - alapozó ismeretek: kredit biológia, kémia, ökológia, pszichológia, szociológia, kommunikáció, bioetika, jogi alapismeretek, népegészségtan, elsősegélynyújtás, informatika; - szakmai törzsanyag: kredit anatómia, biokémia, sejtbiológia, genetika, élettan, gyógyszertan, mikrobiológia, egészségpszichológia, ápolástan, egészségszociológia, pedagógia, egészségfejlesztés, klinikai propedeutika, egészségügyi informatika, egészségügyi menedzsment, latin nyelv; - differenciált szakmai anyag: kredit népegészségügyi ellenőr szakirány: biostatisztika, epidemiológia, népegészségügyi medicina, környezetegészségtan, táplálkozás egészségtan, munka- és sugáregészségtan, gyermek- és ifjúság- egészségügy, egészségfejlesztés, közigazgatási és jogi ismeretek; népegészségügyi terep és laboratóriumi gyakorlatok; védőnő szakirány: szakápolástan, klinikai ismeretek, egészségfejlesztés gyakorlata, védőnői módszertan, táplálkozástan, speciális gondozási ismeretek, szakmai vezetési és irányítási ismeretek. Szakmai gyakorlat: A gyakorlati képzés magában foglalja a gyakorlati órákat és a területi gyakorlatokat. A területi szakmai gyakorlat a gyakorlati készségek elsajátítása és elmélyítése érdekében az intézményen kívüli szakmai területen az intézmény által irányított, ellenőrzött, oktató vezetésével tanóra keretében végzett szakmai tevékenység. Nyelvi követelmények: Az alapfokozat megszerzéséhez az Európai Unió tagállamainak hivatalos nyelvéből vagy orosz nyelvből államilag elismert középfokú C típusú államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges. Prof. Dr. Ádány Róza alapszakfelelős, egyetemi tanár 8

9 Mintatanterv 2008/2009-es tanévtől 9

10 A szak fejléce: Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak Védőnő szakirány Iktatószám: Hatályos: 2008/2009-es tanévtől Tagozat: Nappali Szakirányfelelős aláírása: Dr. Kósa Zsigmond MINTATANTERV Javasolt félév (1) kódja (2) neve (3) számonkérési formája (aláírás, gyak.jegy, kollokvium) (4) A tantárgy óraszáma/ félév elm. (5) gyak. (6) kreditértéke (7) jellege (köt., köt. vál.) (8) 1 EF30003 Anatómia I. # kollokvium köt. 1 EF30031 Biokémia I. #& beszámoló köt. 1 EF30030 Biológia I. #& beszámoló köt. 1 EF10017 Egészségpolitika az Európai Unióban kollokvium köt. vál. 1 EF65001 Elsősegélynyújtás I. # gyak. jegy köt. 1 EF15001 Idegen nyelv I.* &# aláírás köt. 1 EF05120 Jogi ismeretek I az egészségtudományi képzésben #& beszámoló köt. 1 EF15005 Latin I. #& gyak. jegy köt. 1 EF85001 Megelőző orvostan és népegészségtan I. #& kollokvium köt. 1 EF70040 Pszichológia I. az egészségtudományi képzésben #& beszámoló köt. 1 EF20006 Számítástechnikai alapismeretek #& gyak. jegy köt. 1 EF05121 Társadalomtudományi alapok I. #& beszámoló köt. 1 EF05162 Társadalomtudományi ismeretek I. (Bioetika) beszámoló köt. vál. felvétel előkövetelménye/i (a tantárgy kódja) (9) 10

11 1 EF15040 Testnevelés I.*&# aláírás köt. 1 Összesen: 3k + 6b + 3gy + 2a EF30004 Anatómia II.# kollokvium köt. 2 EF10001 Ápolástan I. gyak.jegy köt. 2 EF30005 Biokémia II. # beszámoló köt. 2 EF30006 Biológia II. (Genetika) beszámoló köt. 2 EF30007 Biológia III. (Ökológia) beszámoló köt. 2 EF65002 Elsősegélynyújtás II. gyak. jegy köt. 2 EF30008 Élettan-kórélettan I.# kollokvium köt. 2 EF05123 Társadalomtudományi ismeretek II. (Filozófia) &# beszámoló köt. vál. 2 EF15002 Idegen nyelv II.* &# aláírás köt. 2 EF85002 Megelőző orvostan és népegészségtan II. (Egészségfejlesztési és egészségpolitikai ismeretek) kollokvium köt. 2 EF30009 Mikrobiológia # kollokvium köt. 2 EF85003 Nyári gyakorlat (Ápolástan)* gyak. jegy köt. 2 EF70004 Pszichológia II. az egészségtudományi képzésben #& kollokvium köt. 2 EF20060 Menedzsment kollokvium köt. vál. 2 EF Társadalomtudományi alapok II. # kollokvium köt. 2 EF15041 Testnevelés II.*&# aláírás köt. 2 Összesen: 7k + 4b + 3gy + 2a Anatómia I. EF30003 Társadalomtudományi ismeretek I. EF05003 Biokémia I. EF30031 Biológia I. EF30030 Biológia I. EF30030 Elsősegélynyújtás I. EF65001 Biokémia I. EF30031., Biológia I. EF30030 Idegen nyelv I. EF15001 Megelőző orvostan és népegészségtan I. EF85001 Ápolástan I. EF10001 Pszichológia I. az eg.tud. képzésben EF70040 Számítástechnikai alapismeretek EF20006 Társadalomtudományi alapok I. EF Testnevelés I. EF

12 3 EF70005 Alkalmazott pszichológia IV. Pszichológia II. EF70004 kollokvium köt. (Kommunikációelmélet) Pszichológia III. EF70010 Pszichológia II EF70004., 3 EF70006 Egészségpszichológia kollokvium köt. Megelőző orvostan és népegészségtan II. EF EF10002 Ápolástan II. kollokvium köt. Ápolástan I. EF EF20061 Egészségügyi informatika gyak. jegy köt. Számítástechnikai alapismeretek EF EF20062 Egészségügyi menedzsment kollokvium köt. Számítástechnikai alapismeretek EF EF30010 Élettan-kórélettan II. # kollokvium köt. Élettan-kórélettan I. EF EF30011 Gyógyszertan I. kollokvium köt. Anatómia II EF30004., Élettankórélettan I. EF EF15003 Idegen nyelv III.* aláírás köt. Idegen nyelv II. EF EF10003 Klinikai propedeutika kollokvium köt. Anatómia II. EF30004, Élettankórélettan I. EF EF70007 Kommunikációfejlesztő tréning.* aláírás köt. Pszichológia II. EF EF70008 Medicina fejlődése kollokvium Társadalomtudományi ismeretek I. köt. vál. EF EF70009 Pedagógia gyak. jegy köt. Pszichológia II. EF EF70010 Pszichológia III. kollokvium köt. Pszichológia II. EF Összesen: 9k + 2gy + 2a EF10004 Belgyógyászat kollokvium köt. Anatómia II. EF30004, Élettankórélettan II EF30010, Gyógyszertan I. EF EF85004 Bizonyítékokon alapuló Megelőző orvostan és gyak. jegy köt. népegészségügy népegészségtan II. EF EF85005 Egészséges csecsemő és gyermek Anatómia II EF30004., Élettankórélettan II. EF30010 fejlődése, gondozása, nevelése, gyak. jegy köt. táplálása Anatómia II EF30004., Élettankórélettan 4 EF10005 Gyermekgyógyászat I. kollokvium köt. II EF30010, Gyógyszetan I. EF EF10006 Habilitáció kollokvium köt. Pszichológia III EF70010., Jogi ismeretek EF

13 4 EF15004 Idegen nyelv IV.* aláírás köt. Idegen nyelv III. EF EF10007 Kutatás metodika alapjai gyak. jegy köt. Számítástechnikai alapismeretek EF EF10008 Neuropszichiátira kollokvium köt. vál. Anatómia II EF30004., Élettankórélettan II. EF EF85006 Nyári gyakorlat (Szülészetnőgyógyászat, Gyermekgyógyászat)* propedeutika EF10003 Ápolástan II. EF10002, Klinikai gyak. jegy köt. 4 EF70011 Pszichológia IV. (Fejlődéslélektan) kollokvium köt. Pszichológia III. EF EF10009 Rehabilitáció gyak. jegy köt. Egészségpszichológia EF70006, Élettan-kórélettan II. EF EF10010 Szakápolástan (szülészet és gyermek) gyak. jegy köt. vál. Ápolástan II. EF EF10011 Szülészet-nőgyógyászat I. kollokvium köt. Anatómia II. EF30004, Élettankórélettan II EF30010, Gyógyszertan I. EF EF15043 Testnevelés IV.* aláírás köt. Testnevelés III. EF EF85007 Védőnői módszertan I. kollokvium köt. Szociológia II. EF05122, Egészségpszichológia EF Összesen: 7k + 6gy + 2a EF70012 Alkalmazott pszichológia I. (Deviancia) gyak. jegy köt. Pszichológia IV. EF EF10012 Gyermekgyógyászat II. kollokvium köt. Gyermekgyógyászat I. EF10005, Gyógyszertan I. EF EF85008 Iskola-egészségügy kollokvium köt. Védőnői módszertan I. EF EF10013 Klinikai ismeretek kollokvium köt. 5 EF85009 Speciális gondozási ismeretek gyak. jegy köt. vál. 5 EF15006 Szaknyelv I. gyak. jegy köt. 5 EF10014 Szülészet-nőgyógyászat II. kollokvium köt. 5 EF85010 Táplálkozástan gyak. jegy köt. Anatómia II. EF30004, Élettankórélettan II. EF30010, Belgyógyászat EF10004 Védőnői módszertan I. EF85007, Gyermekgyógyászat I. EF10005 Idegen nyelv IV. EF15004 vagy nyelvvizsga Szülészet-nőgyógyászat I. EF10011, Gyógyszertan I. EF30011 Élettan-kórélettan II. EF30010, Egészséges csecsemő és gyermek 13

14 5 EF85011 Védőnői módszertan II. kollokvium köt. 5 Összesen: 5k + 4gy fejlődése, gondozása, nevelése, táplálása EF85005 Védőnői módszertan I. EF85007, Gyermekgyógyászat I. EF EF70013 Alkalmazott pszichológia VII. kollokvium köt. Pszichológia IV. EF EF10015 Gyermekgyógyászat III. kollokvium köt. Gyermekgyógyászat II. EF EF05012 Gyermekvédelem gyak. jegy köt. Jogi ismeretek EF EF85012 Nyári gyakorlat (Védőnői módszertan)* gyak. jegy köt. Védőnői módszertan II. EF EF65003 Sürgősségi újszülött ellátás gyak. jegy köt. vál. Gyermekgyógyászat II. EF EF15007 Szaknyelv II. gyak. jegy köt. Szaknyelv I. EF EF10016 Szülészet-nőgyógyászat III. kollokvium köt. Szülészet-nőgyógyászat II. EF EF85013 Családgondozás és krízisprevenció I. kollokvium köt. Pszichológia IV. EF70011, Védőnői módszertan II. EF EF85014 Terhestorna gyak. jegy köt. vál. Anatómia II. EF30004, Szülészetnőgyógyászat II. EF EF85015 Védőnői etikett gyak. jegy köt. Társadalomtudományi ismeretek III. EF05123, Védőnői módszertan II. EF EF85016 Védőnői módszertan III. kollokvium köt. Védőnői módszertan II. EF Összesen: 5k + 6gy EF70014 Alkalmazott pszichológia IX. (Egészségpszichológia) gyak. jegy köt. 7 EF85017 Családgondozás-krízisprevenció II. gyak. jegy köt. 7 EF85018 Családon belüli erőszak és gyermekbántalmazás gyak. jegy köt. 7 EF85019 Egészségfejlesztés gyakorlata gyak. jegy köt. 7 EF85020 Hátrányos helyzetű lakosság egészségfejlesztése kollokvium köt. Védőnői módszertan III. EF85016, Alkalmazott pszichológia VII. EF70013, Pszichológia IV. EF70011 Családgondozás és krízisprevenció I. EF85013 Védőnői módszertan III. EF85016, Gyermekgyógyászat III. EF10015 Megelőző orvostan és népegészségtan II. EF85002, Kommunikáció EF70007 Megelőző orvostan és népegészségtan II. EF

15 7 EF85021 Iskola-egészségügyi gyakorlat gyak. jegy köt. 7 EF05013 Etnoszociológia kollokvium köt. vál. 7 EF20063 Szakmai vezetési és irányítási ismeretek kollokvium köt. 7 EF70015 Szocializáció zavarai kollokvium köt. 7 Összesen: 4k + 5gy Iskola-egészségügy EF85008, Gyermekgyógyászat III. EF10015 Megelőző orvostan és népegészségtan II. EF85002 Szociológia II. EF05122, Pszichológia III. EF70010 Egészségügyi menedzsment EF20062, Védőnői módszertan III. EF85016 Pszichológia III. EF70010, Alkalmazott pszichológia VII. EF EF85022 Szakdolgozat Szakdolgozat védés köt. vál. 8 EF85023 Területi védőnői gyakorlat gyak. jegy köt. Védőnői módszertan III. EF Összesen: 1gy + 1 szakdolgozat védés Összesen: 8(ai) + 30(gyak.jegy.) + 40(koll.) + 10(b) (védés) Összesítő: Kötelező tantárgyak kredit értéke: 191 Kötelezően választható tantárgyak kredit értéke: 37 (ajánlott:42) Szabadon választható tantárgyak kredit értéke: 12 Összesen:

16 Záróvizsga: Írásbeli, szóbeli és gyakorlati vizsga a képzés komplex ismeretanyagából (Megelőző orvostan és népegészségtan I-II., Bizonyítékokon alapuló népegészségügy, Általános védőnői ismeretek A képzési és kimeneti követelmények alapján a gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditpont 95, az Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak védőnő szakirány 8 félévében megajánlott kreditek összege 99. Nyelvi követelmények: Az alapfokozat megszerzéséhez az Európai Unió tagállamainak hivatalos nyelvéből vagy orosz nyelvből államilag elismert alapfokú C típusú vagy középfokú A vagy B típusú államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga szükséges. Megjegyzések: * Kritérium követelmény & Az így jelölt tantárgyak közösen oktathatók az Egészségügyi szervező szak, egészségügyi ügyvitelszervező szakiránnyal # Az így jelölt tantárgyak közösen oktathatók az Ápolás és betegellátás alapszakkal 16

17 Szakdolgozat, záróvizsga Szerkezete: A záróvizsgára bocsátás feltétele az eredményes szakdolgozat megvédése. A záróvizsga írásbeli, gyakorlati és szóbeli vizsgarészekből áll. Formája: A záróvizsga részeinek sorrendje: írásbeli, gyakorlati és szóbeli vizsgarészek. Záróvizsgát öttagú bizottság előtt teszi a hallgató, melynek elnöke és négy tagja van a felsőoktatási törvénynek megfelelően. A gyakorlati záróvizsga a védőnői módszertani szaktanteremben zajlik. Tematika/tartalom: A képzés feladatai körében meghatározott ismeretek, képességek és készségek elsajátítását, illetve megszerzését ellenőrizze. A záróvizsga anyaga a komplexitást kifejezésre juttató, egymáshoz kapcsolódó elméleti és gyakorlati tárgyköröket tartalmaz a Megelőző orvostan és népegészségtan, Bizonyítékokon alapuló népegészségügy, Általános védőnői ismeretek. A záróvizsga feladata az ismereteknek, képességeknek a pályakezdő védőnő szintjén történő beszámoltatása. Értékelés módja: A hallgató teljesítményének értékelés ötfokozatú érdemjeggyel történik: jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1) minősítéssel. A záróvizsga eredményét a záróvizsgán elért eredmények és a szakdolgozat védésére kapott érdemjegynek az egyszerű számtani átlaga adja: (ZV=(szakdolgozat védés + írásbeli záróvizsga + gyakorlati záróvizsga + szóbeli záróvizsga):4). 17

18 Tantervi háló 2008/2009-es tanévtől 18

19 A szak fejléce: Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak Védőnő szakirány Iktatószám: Hatályos: 2008/2009. tanévtől Tagozat: Nappali TANTERVI HÁLÓ Tantárgy neve Anatómia I-II. Biokémia I-II. Biológia I-II-III. Elsősegélynyújtás I-II. Egészségpolitika az Európai Unióban Szemeszterek I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. A kurzus kódja az adott félévben, félévi előadás óraszáma/gyakorlat óraszáma/számonkérés formája/a tantárgy kreditértéke, a kurzus előkövetelménye EF30003: 42/28/k/3+2 EF30031: 14/0/b/1+0 EF30030: 28/0/b/2+0 EF65001: 14/14/gy/1+1 EF10017: 28/0/k/2+0 EF30004: 42/28/k/3+2 EF30005: 14/0/b/1+0/ Biokémia I. EF30006: 14/0/b/1+0/ Biológia I. EF30007: 14/0/b/1+0/ Biológia I. EF65002: 14/14/gy/1+1 Elsősegélynyújtás I. 19

20 Idegen nyelv I*-II*- III*, Szaknyelv IX*- X.* Jogi ismeretek I. az egészségtudományi képzésben EF15001, EF15020: 0/56/a/0+0 EF05120: 28/0/b/2+0 EF15002, EF15021: 0/56/a/0+0 Idegen nyelv I. EF15003, EF15022: 0/56/a/0+0 Idegen nyelv II. EF15056, EF15057: 0/42/gy/0+3 Idegen nyelv III., nyelvvizsga EF15058, EF15059: 0/42/gy/0+3 Szaknyelv IX. Latin I. Megelőző orvostan és népegészségtan I-II. EF15005: 0/28/gy/0+2 EF85001: 42/14/k/3+1 EF85002: 56/0/k/4+0 Megelőző orvostan I. Pszichológia I-II-III- IV. az egészségtudományi képzésben EF70040: 28/0/b/2+0 EF70004: 28/0/k/2+0 Pszichológia I. EF70010: 28/0/k/2+0 Pszichológia II. EF70011: 28/0/k/2+0 Pszichológia III. Számítástechnikai alapismeretek Társadalomtudományi alapok I-II. EF20006: 28/14/gy/2+1 EF /0/b/1+0 EF /0/k/2+0 Társadalomtud. alapok I. Társadalomtudományi ismeretek I-II. EF /0/b/1+0 EF /0/b/1+0 Testnevelés I*-II*. EF05080: 0/28/a/0+0 EF05081: 0/28/a/0+0 Testnevelés I. 20

21 Ápolástan I-II. Élettan-kórélettan I-II. Mikrobiológia EF10001: 14/14/gy/1+1/ Társadalomtud. ismeretek I. EF30008: 56/0/k/4+0 Biokémia I., Biológia I. EF30009: 14/14/k/1+1 EF10002: 28/14/k/2+1/ Ápolástan I. EF30010: 56/0/k/4+0 Élettankórélettan I. Nyári gyakorlat I. (Ápolástan)*, Nyári gyakorlat II. (Szülészetnőgyógyászat, Gyermekgyógyászat)*, Nyári gyakorlat III. (Védőnői módszertan)* EF85003: 0+80/gy/0+0 Ápolástan I. EF85006: 0+80/gy/0+0 Ápolástan II., Klinikai propedeutika EF85012: 0+80/gy/0+0 Védőnői módszertan II. Menedzsment EF20060: 28/0/k/2+0 Számítástech. alapismeretek Alkalmazott pszichológia I-IV-VII-IX. EF70005: Alkalmazott pszich. IV. 14/0/k/1+0 Pszichológia II. EF70012: Alkalmazott pszich. I. 28/0/gy/2+0 Pszichológia IV. EF70013: Alkalmazott pszich. VII. 14/0/k/2+0 Pszichológia IV. EF70014: Alkalmazott pszich. IX. 28/56/gy/2+2 Védőnői módszertan III., Alkalmazott pszichológia VII., Pszichológia IV. 21

22 Egészségpszichológia Egészségügyi informatika Egészségügyi menedzsment Gyógyszertan I-III. Klinikai propedeutika Kommunikációfejlesztő tréning* Kutatásmetodika alapjai Medicina fejlődése Pedagógia EF70006: 28/0/k/2+0 Pszichológia II., Megelőző orvostan és népeg.tan II. EF20061: 28/28/gy/2+2 Számítástech. alapismeretek EF20062: 42/0/k/3+0 Számítástech. alapismeretek EF30011: 28/0/k/2+0 Élettankórélettan I., Biokémia II. EF10003: 28/14/gy/2+1 EF70007: 0/42/a/0+0 Pszichológia II. EF10007: 28/0/k/2+0 Számítástech. alapismeretek EF70008: 28/0/k/2+0 Társadalomtud. ismeretek I. EF70009: 28/28/gy/2+2 Pszichológia II. EF30023: Gyógyszertan III. 14/0/k/1+0 Gyógyszertan I. 22

23 Belgyógyászat Bizonyítékokon alapuló népegészségügy Egészséges csecsemő és gyermek fejlődése, gondozása, nevelése, táplálása Gyermekgyógyászat I-II-III. Habilitáció Neuropszichiátria EF10004: 28/0/k/2+0 Anatómia II., Élettankórélettan II., Gyógyszertan I. EF85004: 28/28/gy/2+2 Megelőző orvostan és népeg.tan II. EF85005: 28/42/gy/2+2 Anatómia II., Élettankórélettan II. EF10005: 28/0/k/3+0 Anatómia II., Élettankórélettan II., Gyógyszertan I. EF10006: 14/0/k/1+0 Pszichológia III., Jogi ismeretek I. EF10008: 28/0/k/2+0 Anatómia II., Élettankórélettan II. EF100012: 28/28/k/3+1 Gyermekgyógy. I., Gyógyszertan III. EF10015: 28/28/k/3+1 Gyermekgyógy. II. 23

24 Rehabilitáció EF10009: 14/14/gy/1+0 Egészségpszich., Élettankórélettan II. Szülészet-nőgyógyászat I-II-III. EF10011: 28/14/k/2+1 Anatómia II., Élettankórélettan II., Gyógyszertan I. EF10014: 28/28/k/3+1 Szülészetnőgyógy. I., Gyógyszertan III. EF10016: 28/42/k/3+2 Szülészetnőgyógyászat II. Szakápolástan (Szülészet és gyermek) EF10010: 28/14/gy/2+1 Ápolástan II. Védőnői módszertan I-II-III. EF85007: 42/42/k/3+2 Szociológia II., Egészségpszich. EF85011: 28/28/k/3+1 Védőnői módszertan I., Gyermekgyógy. I. EF85016: 28/28/k/3+1 Védőnői módszertan II. Iskola-egészségügy, Iskola-egészégügyi gyakorlat Klinikai ismeretek EF85008: 28/0/k/2+0 Védőnői módszertan I. EF10013: 42/28/k/4+1 Anatómia II., Élettankórélettan II., Belgyógyászat EF85021: 0/160/gy/0+6 Iskolaegészségügy, Gyermekgyógy. III., Megelőző orvostan és népeg.tan II. 24

25 Speciális gondozási ismeretek Táplálkozástan EF85009: 14/42/gy/1+2 Védőnői módszertan I., Gyermekgyógy. I. EF85010: 14/42/gy/1+2 Élettankórélettan II., Egészséges csecsemő és gyermek fejlődése, gondozása, nevelése, táplálása Gyermekvédelem Sürgősségi újszülött ellátás Családgondozás és krízisprevenció I-II. EF05012: 28/28/gy/2+2 Jogi ismeretek I. EF65003: 0/28/gy/0+1 Gyermekgyógy. II. EF85013: 28/0/k/2+0 Pszichológia IV., Védőnői módszertan II. EF85017: 14/14/gy/1+1 Családgondozás és krízisprevenció I. 25

26 Terhestorna Védőnői etikett EF85014: 0/28/gy/0+1 Anatómia II., Szülészetnőgyógyászat II. EF85015: 28/14/gy/1+1 Társadalomtud. ismeretek III., Védőnői módszertan II. Családon belüli erőszak és gyermekbántalmazás Egészségfejlesztés gyakorlata Hátrányos helyzetű lakosság egészségfejlesztése Etnoszociológia EF85018: 14/14/gy/1+1 Védőnői módszertan III., Gyermekgyógy. III. EF85019: 0/28/gy/0+1 Megelőző orvostan és népeg.tan II., Komm.fejlesztő tréning EF85020: 28/0/k/2+0 Megelőző orvostan és népeg.tan II. EF05013: 28/0/k/2+0 Szociológia II., Pszichológia III. 26

Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak

Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak Indított szakirányok: védőnő Képzési terület: orvos és egészségtudományi Képzési ág: egészségtudományi Képzési ciklus: alapképzés, BSc. Képzési forma (tagozat):

Részletesebben

Az egészségügyi gondozás és prevenció alapszak MINTATANTERVE 2006/2007

Az egészségügyi gondozás és prevenció alapszak MINTATANTERVE 2006/2007 Az egészségügyi gondozás és prevenció alapszak MINTATANTERVE 2006/2007 1 EF30003 Anatómia I. # kollokvium 42 28 3+2 köt. 1 EF30001 Biokémia I. (Kémiai, biokémiai általános alapfogalmak) #& kollokvium 14

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

AZ EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI AZ EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. Az alapképzési szak megnevezése: egészségügyi gondozás és prevenció (Health Care and Disease Prevention) 2. Az

Részletesebben

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. Szakirányú továbbképzés I. Képzési és kimeneti követelmények 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak védőnő szakirány. minta - tanterve

Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak védőnő szakirány. minta - tanterve Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak védőnő szakirány minta - tanterve Elfogadta az Egészségügyi Kar Kari Tanács a 36/2012. sz. határozatával Elfogadta a Miskolci

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapszak képalkotó diagnosztikai analitika szakirány. minta - tanterve

Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapszak képalkotó diagnosztikai analitika szakirány. minta - tanterve Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapszak képalkotó diagnosztikai analitika szakirány minta - tanterve Elfogadta az Egészségügyi Kar Kari Tanács

Részletesebben

2390-06 Masszázs alapozás követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2390-06 Masszázs alapozás követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Ön azt a feladatot kapta a munkahelyén, hogy készítsen kiselőadást a sejtek működésének anatómiájáról - élettanáról! Előadása legyen szakmailag alátámasztva, de a hallgatók számára érthető!

Részletesebben

KOLLOKVIUMI TÉTELEK ANATÓMIA, SZÖVET- ÉS FEJLŐDÉSTAN I. ÉVFOLYAM, II. FÉLÉV

KOLLOKVIUMI TÉTELEK ANATÓMIA, SZÖVET- ÉS FEJLŐDÉSTAN I. ÉVFOLYAM, II. FÉLÉV Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézete Igazgató: Dr. Mihály András egyetemi tanár 6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 40. Telefon: (62)-545-665 6701

Részletesebben

A szociális munka alapszak MINTATANTERVE 2006/2007

A szociális munka alapszak MINTATANTERVE 2006/2007 A szociális munka alapszak MINTATANTERVE 2006/2007 Nappali tagozat Javasolt jellege 05014 Szociális munka kollokvium 28 28 5 köt. 05015 Szociális munka gyakorlat gyak. jegy 0 42 3 köt. 05016 Szociológia

Részletesebben

I.3.b. A képesítési követelményben rögzített (rögzítésre kerülő) kompetenciák megszerzését a szak kurzusai (tantárgyai) hogyan biztosítják.

I.3.b. A képesítési követelményben rögzített (rögzítésre kerülő) kompetenciák megszerzését a szak kurzusai (tantárgyai) hogyan biztosítják. I.3.a. A szakra vonatkozó alapadatok Szak megnevezése: Védőnő A szak képesítési követelményének Korm. rend. száma: 36/1996. (III.5.) Kormány rendelet, melyet módosított 73/2002 (IV.2) Kormány rendelet

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (MGB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (MGB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (MGB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszer-ipari gépészmérnöki 2. Az alapképzési

Részletesebben

Műszaki menedzser alapszak

Műszaki menedzser alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki menedzser alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK

EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=102184.263634 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPKÉPZÉSI

Részletesebben

ANATÓMIA KOLLOKVIUMI TÉTELEK II. ÉVFOLYAM 2010/2011. TANÉV 1. FÉLÉV

ANATÓMIA KOLLOKVIUMI TÉTELEK II. ÉVFOLYAM 2010/2011. TANÉV 1. FÉLÉV Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézete Igazgató: Dr. Mihály András egyetemi tanár 6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 40. Telefon: (62)-545-665 6701

Részletesebben

PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK

PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK Indított szakirányok: - Képzési terület, képzési ág: bölcsészettudományi Képzési ciklus: alap Képzési forma (tagozat): nappali A szakért felelős kar: Bölcsészettudományi Kar

Részletesebben

NEMZETKÖZI IGAZGATÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK TANTERVE

NEMZETKÖZI IGAZGATÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK TANTERVE Ikt. Szám: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar. sz példány NEMZETKÖZI IGAZGATÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK TANTERVE Érvényes: 2015-2016-os tanévtől felmenő rendszerben A tanterv

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: műszaki menedzser 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR GYÓGYTORNÁSZ SZAK TÁJÉKOZTATÓ 2005/2006 1. oldal A gyógytornász képzés A gyógytorna jelentőségét, gyógyító értékét, gyakorlati fontosságát már akkor felismerték,

Részletesebben

SZIGORLATI TÉMAKÖRÖK (Anatómia-Élettan) OLKDA Képalkotó Alapozó Szigorlat

SZIGORLATI TÉMAKÖRÖK (Anatómia-Élettan) OLKDA Képalkotó Alapozó Szigorlat SZIGORLATI TÉMAKÖRÖK (Anatómia-Élettan) OLKDA Képalkotó Alapozó Szigorlat A sejtek funkcionális jellemzése 1. A sejt, a szövet, a szerv és a szervrendszer fogalma. A sejt, mint alaki és működési egység.

Részletesebben

Az ápolás és betegellátás alapszak MINTATANTERVE 2007/2008

Az ápolás és betegellátás alapszak MINTATANTERVE 2007/2008 Az ápolás és betegellátás alapszak MINTATANTERVE 2007/2008 NAPPALI TAGOZAT elm./gyak 1 EF30003 Anatómia I. kollokvium 42 28 3+2 köt. - 1 EF30001 Biokémia I. kollokvium 14 0 1+0 köt. - 1 EF30002 Biológia

Részletesebben

KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Kereskedelem és Marketing Tanszék

KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Kereskedelem és Marketing Tanszék KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Kereskedelem és Marketing Tanszék KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK 1.

Részletesebben

12. évfolyam esti, levelező

12. évfolyam esti, levelező 12. évfolyam esti, levelező I. ÖKOLÓGIA EGYED FELETTI SZERVEZŐDÉSI SZINTEK 1. A populációk jellemzése, növekedése 2. A populációk környezete, tűrőképesség 3. Az élettelen környezeti tényezők: fény hőmérséklet,

Részletesebben

BIOLÓGIA OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEK (2016)

BIOLÓGIA OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEK (2016) BIOLÓGIA OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEK (2016) 1 Biológia tantárgyból mindhárom évfolyamon (10.-11.-12.) írásbeli és szóbeli vizsga van. A vizsga részei írásbeli szóbeli Írásbeli Szóbeli

Részletesebben

Egészségügyi szervezı alapszak. A szak képzési és kimeneti követelményei a15/2006. (IV. 3.) OM rendelet melléklete szerint:

Egészségügyi szervezı alapszak. A szak képzési és kimeneti követelményei a15/2006. (IV. 3.) OM rendelet melléklete szerint: Egészségügyi szervezı alapszak A szak képzési és kimeneti követelményei a15/2006. (IV. 3.) OM rendelet melléklete szerint: 1. Az alapképzési szak megnevezése: egészségügyi szervező. 2. Az alapképzési szakon

Részletesebben

Számonkérés Kredit Előfeltétel Jelleg Osztály Előadás Gyak. EKEE-104-02N, EKEE-109-01N. K Dk 28 0. a 0 EKKE-106-03N Kr Tsz 0 0 160

Számonkérés Kredit Előfeltétel Jelleg Osztály Előadás Gyak. EKEE-104-02N, EKEE-109-01N. K Dk 28 0. a 0 EKKE-106-03N Kr Tsz 0 0 160 Az Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány nappali képzés automatikusan felmentést kap az OKJ-s ápoló 54 723 01 10000000 végzettséggel rendelkező hallgató Kredit Előfeltétel Jelleg Osztály Előadás

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam 2 Tantárgyi struktúra és óraszámok A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 11. évfolyam

Részletesebben

3. Általános egészségügyi ismeretek az egyes témákhoz kapcsolódóan

3. Általános egészségügyi ismeretek az egyes témákhoz kapcsolódóan 11. évfolyam BIOLÓGIA 1. Az emberi test szabályozása Idegi szabályozás Hormonális szabályozás 2. Az érzékelés Szaglás, tapintás, látás, íz érzéklés, 3. Általános egészségügyi ismeretek az egyes témákhoz

Részletesebben

KOLLOKVIUMI TÉTELEK ANATÓMIA, SZÖVET- ÉS FEJL DÉSTAN ÁOK, I. ÉVFOLYAM, II. FÉLÉV I. A KERINGÉS ÉS A LÉGZÉS SZERVRENDSZEREI. CAVITAS THORACIS.

KOLLOKVIUMI TÉTELEK ANATÓMIA, SZÖVET- ÉS FEJL DÉSTAN ÁOK, I. ÉVFOLYAM, II. FÉLÉV I. A KERINGÉS ÉS A LÉGZÉS SZERVRENDSZEREI. CAVITAS THORACIS. Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar Anatómiai, Szövet- és Fejl déstani Intézete Igazgató: Dr. Mihály András egyetemi tanár 6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 40. Telefon: (62)-545-665 6701

Részletesebben

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés 2014/2015. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási

Részletesebben

Alkalmazott szociális gerontológia szakirányú továbbképzési szak. Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar

Alkalmazott szociális gerontológia szakirányú továbbképzési szak. Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Alkalmazott szociális gerontológia szakirányú továbbképzési szak 2008 Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Indított szakirányok: - Képzési terület, képzési ág: társadalomtudomány Képzési ciklus: szakirányú

Részletesebben

GYERMEKREHABILITÁCIÓS SZAKGYÓGYTORNÁSZ

GYERMEKREHABILITÁCIÓS SZAKGYÓGYTORNÁSZ MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FİISKOLAI KAR GYERMEKREHABILITÁCIÓS SZAKGYÓGYTORNÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK 2009. Miskolc GYERMEKREHABILITÁCIÓS SZAKGYÓGYTORNÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI

Részletesebben

EGÉSZSÉGPOLITIKA, TERVEZÉS ÉS FINANSZÍROZÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK

EGÉSZSÉGPOLITIKA, TERVEZÉS ÉS FINANSZÍROZÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=102184.263634 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről EGÉSZSÉGPOLITIKA, TERVEZÉS ÉS FINANSZÍROZÁS MESTERKÉPZÉSI

Részletesebben

Felkészülés: Berger Józsefné Az ember című tankönyvből és Dr. Lénárd Gábor Biologia II tankönyvből.

Felkészülés: Berger Józsefné Az ember című tankönyvből és Dr. Lénárd Gábor Biologia II tankönyvből. Minimum követelmények biológiából Szakkközépiskola és a rendes esti gimnázium számára 10. Évfolyam I. félév Mendel I, II törvényei Domináns-recesszív öröklődés Kodomináns öröklődés Intermedier öröklődés

Részletesebben

MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: mechatronikai mérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

Részletesebben

1. félév. 15 45 5fgy 42. 15 45 5fgy 44

1. félév. 15 45 5fgy 42. 15 45 5fgy 44 Tantárgy 1. félév 2. félév Oldalszám E. Sz. Gy. V. E. Sz. Gy. V. Klinikai biokémia I. 11 6 5fgy 12 Klinikai biokémia II. 10 6 K 13 Pathológia I. 33 45 K 14 Pathológia II. 49 45 Sz 17 Klinikai Fiziológia

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől. felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől. felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA. SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV érvényes a 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.) LEVELEZŐ ÉS TÁVOKTATÁS TAGOZAT Szakirányok BANKI SZAKIRÁNY CONTROLLING SZAKIRÁNY

Részletesebben

Egészségügyi Szervező Alapképzés

Egészségügyi Szervező Alapképzés DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR Egészségügyi Szervező Alapképzés KÉPZÉSI PROGRAM Egészségügyi ügyvitelszervező szakirány Egészségbiztosítás szakirány Nyíregyháza, 2006. május A képzés legfontosabb

Részletesebben

I. kategória II. kategória III. kategória 1. Jellemezd a sejtmag nélküli szervezeteket, a baktériumokat. Mutasd be az emberi betegségeket okozó

I. kategória II. kategória III. kategória 1. Jellemezd a sejtmag nélküli szervezeteket, a baktériumokat. Mutasd be az emberi betegségeket okozó Szóbeli tételek I. kategória II. kategória III. kategória 1. Jellemezd a sejtmag nélküli szervezeteket, a baktériumokat. Mutasd be az emberi betegségeket okozó baktériumokat és a védőoltásokat! 2. Jellemezd

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ SZAK I. évfolyam 2007/2008-as tanév I. félév

EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ SZAK I. évfolyam 2007/2008-as tanév I. félév EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ SZAK I. évfolyam 2007/2008-as tanév I. félév Pszichológia I.(történet) Pszichológia I. (személyiséglélektan) Biológia-sejtbiológia Életkorok humánbiológiája Filozófia

Részletesebben

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: csecsemő- és kisgyermeknevelő (Infant and Early Childhood Education) 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint

Részletesebben

Egészségügyi Szervező Alapképzés

Egészségügyi Szervező Alapképzés DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR Ikt.sz.: 34/2008.eüsz. Egészségügyi Szervező Alapképzés KÉPZÉSI PROGRAM Egészségügyi ügyvitelszervező szakirány Egészségbiztosítás szakirány Nyíregyháza, 2008. szeptember

Részletesebben

AJÁNLOTT TANTERV Közigazgatás-szervező alapszak Levelező tagozat

AJÁNLOTT TANTERV Közigazgatás-szervező alapszak Levelező tagozat Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Érvényes: 0 szeptember -től AJÁNOTT TANTERV Közigazgatás-szervező alapszak evelező tagozat Ss z Tárgykód Tárgy megnevezése Szemeszt er Heti óraszá m Számonkér

Részletesebben

Köv. LBG_GI878G3 Tanulás- és kutatásmódszertan, prezentáció Gy 12 3 1 K

Köv. LBG_GI878G3 Tanulás- és kutatásmódszertan, prezentáció Gy 12 3 1 K Szak megzése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megzése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014.

GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. 1. AZ ALAPSZAK MEGNEVEZÉSE: Gazdálkodási és menedzsment szak (Gazdaságtudományi képzési terület, üzleti képzési ág) 2. AZ OKLEVÉLBEN SZEREPLŐ

Részletesebben

ÉLELMISZERMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (ÉMB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

ÉLELMISZERMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (ÉMB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI ÉLELMISZERMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (ÉMB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. Az alapképzési szak megnevezése: élelmiszermérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség

Részletesebben

Kulturális menedzser szakirányú továbbképzési szak

Kulturális menedzser szakirányú továbbképzési szak Edutus Főiskola szakirányú továbbképzési szak Tanterv Farkas Beáta.09.28. A szak alapadatai: Cultural Manager Képzésért felelős intézmény Intézményi azonosító száma Edutus Főiskola FI38139 Címe 2800 Tatabánya,

Részletesebben

A nemzetközi igazgatási alapképzési szak (BA) mintatanterv 1

A nemzetközi igazgatási alapképzési szak (BA) mintatanterv 1 PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR A nemzetközi igazgatási alapképzési szak (BA) mintatanterv 1 A tantervben szereplő követelmények: aláírás: kritérium követelmény beszámoló: háromfokozatú

Részletesebben

Zsinati Határozat a hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásáról

Zsinati Határozat a hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásáról Zsinati Határozat a hitéleti szakok nek meghatározásáról Magyarországi Református Egyház Zsinata - az Oktatásügyi Szakbizottságnak a református felsőoktatási intézmények vezetőinek egyetértésével tett

Részletesebben

MINTATANTERV. KÖZIGAZGATÁS-SZERVEZŐ ALAPSZAK Nappali tagozat

MINTATANTERV. KÖZIGAZGATÁS-SZERVEZŐ ALAPSZAK Nappali tagozat MITATATERV KÖZIGAZGATÁS-SZERVEZŐ ALAPSZAK appali tagozat Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar FI 871 Érvényes: 201. szeptember 1-től Sorszá m 3... 6. 7. Tárgykód Tárgy megnevezése AJALK101KSZ AJALK102KSZ

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV. érvényes a. 2015/2016. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK.

SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV. érvényes a. 2015/2016. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK. SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV érvényes a 2015/2016. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK Szakirányok Nemzetközi szállítmányozás és logisztika szakirány Szolnok

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYIGONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPSZAK SZAKI TÁJÉKOZTATÓ

EGÉSZSÉGÜGYIGONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPSZAK SZAKI TÁJÉKOZTATÓ DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM EGÉSZSÉGÜGYI KAR EGÉSZSÉGÜGYIGONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPSZAK SZAKI TÁJÉKOZTATÓ Hatályos: 2015. szeptember 01-től EGÉSZSÉGÜGYIGONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPSZAK

Részletesebben

A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak

A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak 1. A szak képzési és kimeneti követelményei a. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Diplomás szakreferens

Részletesebben

INFORMATIKUS ÉS SZAKIGAZGATÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK

INFORMATIKUS ÉS SZAKIGAZGATÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK INFORMATIKUS ÉS SZAKIGAZGATÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK Indított szakirányok: Szakigazgatási, Informatikai Képzési terület, képzési ág: Agrár képzési terület; Gazdasági, vidékfejlesztési és informatikus agrármérnöki

Részletesebben

Magyar Táncművészeti Főiskola Nádasi Ferenc Gimnáziuma. Mozgásanatómia. Mozgásanatómia

Magyar Táncművészeti Főiskola Nádasi Ferenc Gimnáziuma. Mozgásanatómia. Mozgásanatómia Magyar Táncművészeti Főiskola Nádasi Ferenc Gimnáziuma Mozgásanatómia Mozgásanatómia 9. évfolyam A 9. évfolyamon az intézményünk profiljának megfelelő tantárgy, a mozgásanatómia kerül bevezetésre. A mozgásanatómia

Részletesebben

A 2014/2015-ös tanévben hallgatói jogviszonyt létesítő hallgatók kurrikuluma felmenő rendszerben

A 2014/2015-ös tanévben hallgatói jogviszonyt létesítő hallgatók kurrikuluma felmenő rendszerben A 2014/2015-ös tanévben hallgatói jogviszonyt létesítő hallgatók kurrikuluma felmenő rendszerben A tantárgy elnevezése Kreditkó Előtanulmány Számonkérés d ELMÉLETI MODUL 1. szemeszter kötelező Anatómia,

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (GVB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (GVB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (GVB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. Az alapképzési szak megnevezése: gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki 2. Az alapképzési szakon

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak szeptember 1. MINTATANTERV - nappali tagozat. A tantárgy

Ápolás és betegellátás alapszak szeptember 1. MINTATANTERV - nappali tagozat. A tantárgy Javasolt félév (1) kódja (2) neve (3) Ápolás és betegellátás alapszak 2008. szeptember 1. MINTATANTERV - nappali tagozat számonkérési formája (aláírás, gyak.jegy, kollokvium) (4) A tantárgy óraszáma/ félév

Részletesebben

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel

Részletesebben

NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK

NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Nemzetközi Gazdálkodás Tanszék KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési

Részletesebben

Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök BSc szak

Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök BSc szak Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök BSc szak A képzés célja olyan gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnökök képzése, akik képesek a termeléssel, szolgáltatással, szaktanácsadással összefüggő szervezési

Részletesebben

MINIMUM KÖVETELMÉNYEK BIOLÓGIÁBÓL Felnőtt oktatás nappali rendszerű képzése 10. ÉVFOLYAM

MINIMUM KÖVETELMÉNYEK BIOLÓGIÁBÓL Felnőtt oktatás nappali rendszerű képzése 10. ÉVFOLYAM MINIMUM KÖVETELMÉNYEK BIOLÓGIÁBÓL Felnőtt oktatás nappali rendszerű képzése 10. ÉVFOLYAM I. félév Az élőlények rendszerezése A vírusok Az egysejtűek Baktériumok Az eukariota egysejtűek A gombák A zuzmók

Részletesebben

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR Igazgatásszervező alapképzési szak (BA) mintatanterv 1

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR Igazgatásszervező alapképzési szak (BA) mintatanterv 1 PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR Igazgatásszervező alapképzési szak (BA) mintatanterv 1 A mintatanterv tárgyai 2 kategóriába soroltak: kötelező tárgyak szabadon választható tárgyak

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány. minta - tanterve

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány. minta - tanterve Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány minta - tanterve Elfogadta az Egészségügyi Kar Kari Tanács a 36/2012. sz. határozatával Elfogadta a

Részletesebben

TANÍTÓ ALAPSZAK (BA) TANTÁRGYLISTÁJA NEMZETISÉGI TANÍTÓ NÉMET SZAKIRÁNY NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2015/2016. tanévtől. Követelmény.

TANÍTÓ ALAPSZAK (BA) TANTÁRGYLISTÁJA NEMZETISÉGI TANÍTÓ NÉMET SZAKIRÁNY NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2015/2016. tanévtől. Követelmény. Tárgykód Tantárgy megnevezése Előfeltétel TANÍTÓ ALAPSZAK (BA) TANTÁRGYLISTÁJA NEMZETISÉGI TANÍTÓ NÉMET SZAKIRÁNY NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2015/2016. tanévtől Felvétele Kreditpont Követelmény típusa

Részletesebben

Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak

Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak 1.SZ. MELLÉKLET Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak KURZUSÉRTÉKELÉSEK Jelmagyarázat: értékelt kurzusok tervezett kurzusértékelések Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak tervezett KURZUSÉRTÉKELÉSEK

Részletesebben

NEMZETKÖZI BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKAI ALAPSZAK TANTERVE

NEMZETKÖZI BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKAI ALAPSZAK TANTERVE NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM NEMZETKÖZI ÉS EURÓPAI TANULMÁNYOK KAR Ikt. Szám:. sz példány NEMZETKÖZI BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKAI ALAPSZAK TANTERVE Érvényes: 2015/2016-os tanévtől felmenő rendszerben

Részletesebben

ÁPOLÁS MESTERSZAK SZAKI TÁJÉKOZTATÓ

ÁPOLÁS MESTERSZAK SZAKI TÁJÉKOZTATÓ DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR ÁPOLÁS MESTERSZAK SZAKI TÁJÉKOZTATÓ Hatályos: 2015. szeptember 1-től ÁPOLÁS MESTERSZAK KÉPZÉSI PROGRAM Hatályos: 2015. szeptember 1-től 2 ÁPOLÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK Indított

Részletesebben

Ajánlott tanterv Munkaügyi és Társadalombiztosítási Igazgatási Mesterszak Nappali tagozat

Ajánlott tanterv Munkaügyi és Társadalombiztosítási Igazgatási Mesterszak Nappali tagozat Ajánlott tanterv Munkaügyi és Társadalombiztosítási gazgatási Mesterszak Nappali tagozat S.sz. Tárgykód Tárgy megnevezése Fé lé v 1. GTK Stratégiai menedzsment 2. GTK Stratégiai menedzsment 3. AJPJT510M

Részletesebben

Igazgatásszervező alapképzési szak (BA) mintatanterv 1

Igazgatásszervező alapképzési szak (BA) mintatanterv 1 PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR Igazgatásszervező alapképzési szak (BA) mintatanterv 1 A mintatanterv tárgyai 2 kategóriába soroltak: kötelező tárgyak szabadon választható tárgyak

Részletesebben

Az emésztôrendszer károsodásai. Lonovics János id. Dubecz Sándor Erdôs László Juhász Ferenc Misz Irén Irisz. 17. fejezet

Az emésztôrendszer károsodásai. Lonovics János id. Dubecz Sándor Erdôs László Juhász Ferenc Misz Irén Irisz. 17. fejezet Az emésztôrendszer károsodásai Lonovics János id. Dubecz Sándor Erdôs László Juhász Ferenc Misz Irén Irisz 17. fejezet Általános rész A fejezet az emésztôrendszer tartós károsodásainak, a károsodások

Részletesebben

MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE. Heti óraszám elmélet

MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE. Heti óraszám elmélet MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE Tantárgy kódja Tantárgy neve, kurzushirdetı tanszék, tanszékvezetı/kurzushirdetı Heti óraszám elmélet Heti óraszám - gyakorlat Vizsgaforma Kredit

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány Levelező tagozat. ajánlott tanterve

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány Levelező tagozat. ajánlott tanterve Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány ajánlott tanterve Elfogadta az Egészségügyi Kar Kari Tanácsa a 25/2015. sz. határozatával Elfogadta

Részletesebben

I. Útmutató a tankönyvcsalád használatához

I. Útmutató a tankönyvcsalád használatához I. Útmutató a tankönyvcsalád használatához A gimnáziumi biológia tankönyvek átdolgozott kiadása, felépítésében a kerettanterv előírásait követi. Ennek megfelelően: a 10. osztályos tankönyvben Az élővilág

Részletesebben

FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK

FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK Indított specializáció: fordítói specializáció Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): A szakért felelős kar: Képzési idő: bölcsészettudomány

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK A Debreceni Egyetem képzési programja 2007 GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK Indított szakirányok: o Agrárgazdasági o Regionális és vidékfejlesztési Képzési terület, képzési ág: Agrár

Részletesebben

11. évfolyam esti, levelező

11. évfolyam esti, levelező 11. évfolyam esti, levelező I. AZ EMBER ÉLETMŰKÖDÉSEI II. ÖNSZABÁLYOZÁS, ÖNREPRODUKCIÓ 1. A szabályozás információelméleti vonatkozásai és a sejtszintű folyamatok (szabályozás és vezérlés, az idegsejt

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA)

TANEGYSÉGLISTA (MA) FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően

Részletesebben

SSC specialista szakirányú továbbképzési szak

SSC specialista szakirányú továbbképzési szak Edutus Főiskola SSC specialista szakirányú továbbképzési szak Tanterv Farkas Beáta.09.16. A szak alapadatai: SSC specialista * SSC specialist Képzésért felelős intézmény Intézményi azonosító száma Edutus

Részletesebben

2016/2017. tanév I. (őszi) félév. Neptun kódja: JK 10201M (régi KÖZIGAZGATÁSI JOG 1.

2016/2017. tanév I. (őszi) félév. Neptun kódja: JK 10201M (régi KÖZIGAZGATÁSI JOG 1. TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER 2016/2017. tanév I. (őszi) félév TANTÁRGY NEVE Neptun kódja: JK 10201M (régi KÖZIGAZGATÁSI JOG 1. hálóterv szerint JK 10201) Társfeltétele: JK 10101 Helye a mintatantervben:

Részletesebben

A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható

Részletesebben

2003. PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK LEVELEZŐ TAGOZATOS TANTERVE. Műszaki Informatika és Villamos Intézet

2003. PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK LEVELEZŐ TAGOZATOS TANTERVE. Műszaki Informatika és Villamos Intézet S IQU IN Q UEEC C LESIE NS PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar Műszaki Informatika és Villamos Intézet A VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK LEVELEZŐ TAGOZATOS TANTERVE 2003. 1 A szak megnevezése:

Részletesebben

Teljesítmény és erőforrás controlling

Teljesítmény és erőforrás controlling IV. évfolyam GM szak TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Teljesítmény és erőforrás controlling 2012/2013 2. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Kontaktórák száma: Teljesítmény

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat IV. évfolyam

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat IV. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Kecskeméti Főiskola GAMF Kar. Tanulmányi tájékoztató. Mérnök informatikus alapszak

Kecskeméti Főiskola GAMF Kar. Tanulmányi tájékoztató. Mérnök informatikus alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Mérnök informatikus alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

Féléves. Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK. Gy 10 2 1 K technológiák (IKT) Tanulás- és kutatásmódszertan, LBG_GI878G3

Féléves. Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK. Gy 10 2 1 K technológiák (IKT) Tanulás- és kutatásmódszertan, LBG_GI878G3 Szak megnevezése: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Közgazdász turizmus-vendéglátás Tagozat: Levelező 2015 A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel Kredit

Részletesebben

1. Óvodapedagógus szak

1. Óvodapedagógus szak 1. Óvodapedagógus szak A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs feltételeknek való megfelelés A képzés tartalma A képzés programja, a szak tanterve (az óra és vizsgaterv táblázatos

Részletesebben

MESTERKÉPZSÉI SZAK (MA) A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MESTERKÉPZSÉI SZAK (MA) A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Kar

Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Kar Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Kar Záróvizsga tájékoztató Fogorvos szak 2012. KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK Záróvizsgára az a hallgató bocsátható, aki a szak képesítési követelményeinek megfelel:

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK BA Közgazdász emberi erőforrások alapképzési szakon Levelező

EMBERI ERŐFORRÁSOK BA Közgazdász emberi erőforrások alapképzési szakon Levelező Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség Tagozat: EMBERI ERŐFORRÁSOK BA Közgazdász emberi erőforrások alapképzési szakon Levelező A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel Kredit Kódja

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS. 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan

REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS. 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben

Részletesebben

Az emésztő szervrendszer. Apparatus digestorius

Az emésztő szervrendszer. Apparatus digestorius Az emésztő szervrendszer Apparatus digestorius Táplálkozás A táplálék felvétele. A táplálék tartalmaz: Ballasztanyagokat: nem vagy kis mértékben emészthetők, a bélcsatorna mozgásában van szerepük Tápanyagokat:

Részletesebben

Az európai és nemzetközi igazgatás szak (MA) mintatanterv 1

Az európai és nemzetközi igazgatás szak (MA) mintatanterv 1 PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR Az európai és nemzetközi igazgatás szak (MA) mintatanterv 1 A tantervben szereplő követelmények: aláírás: kritérium követelmény beszámoló: háromfokozatú

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM NEVELÉS-ÉS MŰVELŐDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET

DEBRECENI EGYETEM NEVELÉS-ÉS MŰVELŐDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET Felnőttoktató pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak 1. A képzésért felelős kar megnevezése: Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar 2. A szakért felelős oktató: Engler Ágnes Ph.D. 3. Képzési

Részletesebben

Az ARWEN Egészségtudományi és Mozgásterápia Intézet felvételt hirdet 4 féléves ARWEN tréner- és terapeutaképzésre a 2015/2016 és a 2016/2017. tanévre.

Az ARWEN Egészségtudományi és Mozgásterápia Intézet felvételt hirdet 4 féléves ARWEN tréner- és terapeutaképzésre a 2015/2016 és a 2016/2017. tanévre. Az ARWEN Egészségtudományi és Mozgásterápia Intézet felvételt hirdet 4 féléves ARWEN tréner- és terapeutaképzésre a 2015/2016 és a 2016/2017. tanévre. A végzett trénerek egy eredményes természetes modern

Részletesebben

SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Komplex elemzés. Pénzügy és számvitel alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II.

SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Komplex elemzés. Pénzügy és számvitel alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II. TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Komplex elemzés Pénzügy és számvitel alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II. félév A tantárgy rövid bemutatása: A Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Karán meghatározó

Részletesebben

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (KGB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (KGB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (KGB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. Az alapképzési szak megnevezése: környezetgazdálkodási agrármérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Mesterképzések. (nappali és levelező tagozat)

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Mesterképzések. (nappali és levelező tagozat) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013. tanévre Mesterképzések (nappali és levelező tagozat) Budapest, 2011. november Budapesti Gazdasági Főiskola TARTALOMJEGYZÉK MSc/MA képzés bemutatása karonként nappali

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (BA) ÉNEK-ZENE ALAPSZAK (BA), LEVELEZŐ TAGOZAT. Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga

TANEGYSÉGLISTA (BA) ÉNEK-ZENE ALAPSZAK (BA), LEVELEZŐ TAGOZAT. Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga TANEGYSÉGLISTA (BA) ÉNEK-ZENE ALAPSZAK (BA), LEVELEZŐ TAGOZAT Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység

Részletesebben