Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Egészségügyi Kar Egészségügyi Gondozás és Prevenció Alapszak Védőnő Szakirány 2008/2009.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Egészségügyi Kar Egészségügyi Gondozás és Prevenció Alapszak Védőnő Szakirány 2008/2009."

Átírás

1 Debrecenii Egyetem Orvos- és Egészségtudományii Centrum Egészségügyii Kar Egészségügyii Gondozás és Prevenciió Allapszak Védőnő Szakiirány 2008/

2 "Jön hozzád, ha esik, ha hó szakad, s mondja, hogy nálad szebb baba a körzetében nem akad. Tanítgatja mamádat, hogyan gondozzon téged, mit egyél, hogy egészséges legyen élted [...] S tán csak kevés ember sejti, de az országot a betegségektől a védőnő is menti." (Csötönyiné Venkő Éva: Egy védőnő gondolatai részlet) 2

3 TARTALOMJEGYZÉK Védőnő szakirány Képzési Programja...5 Mintatanterv...9 Tantervi háló...18 A képzés 8 félévének tantárgyleírásai...29 Anatómia I-II Biokémia I-II Biológia I-II-III Elsősegélynyújtás I-II Egészségpolitika az Európai Unióban...56 Idegen nyelv I-II-III Szaknyelv I-X Jogi ismeretek I-II Latin I-II Megelőző orvostan és népegészségtan I-II Pszichológia I-II-III-IV Számítástechnikai alapismeretek Szociológia I-II Társadalomtudományi alapok I-II Társadalomtudományi ismeretek I-II Testnevelés Ápolástan I-II Élettan-kórélettan I-II Mikrobiológia Nyári gyakorlat I-II-III Menedzsment Alkalmazott pszichológia I-IV-VII-IX Egészségpszichológia Egészségügyi informatika Egészségügyi menedzsment Gyógyszertan I-II-III-IV Klinikai propedeutika Kommunikációfejlesztő tréning Kutatásmetodika alapjai Medicina fejlődése Pedagógia Belgyógyászat Bizonyítékokon alapuló népegészségügy Egészséges csecsemő és gyermek fejlődése, gondozása, nevelése, táplálása Gyermekgyógyászat I-II-III Habilitáció Neuropszichiátria Rehabilitáció Szülészet-nőgyógyászat I-II-III Szakápolástan

4 Védőnői módszertan I-II-III Iskola-egészségügy Iskola-egészségügyi gyakorlat Klinikai ismeretek Speciális gondozási ismeretek Táplálkozástan Gyermekvédelem Sürgősségi újszülött ellátás Családgondozás és krízisprevenció I-II Terhestorna Védőnői etikett Családon belüli erőszak és gyermekbántalmazás Egészségfejlesztés gyakorlata Hátrányos helyzetű lakosság egészségfejlesztése Etnoszociológia Szakmai vezetési és irányítási ismeretek Szocializáció zavarai Területi védőnői gyakorlat A szakon folyó képzés felépítése A Védőnő szakirány szaktantermeinek bemutatása Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak

5 Egészségügyi Gondozás és Prevenció Alapszak Védőnő Szakirány Képzési programja Szak neve: Egészségügyi Gondozás és Prevenció Alapszak Indított szakirányok: Védőnő Képzési terület: orvos és egészségtudományi Képzési ág: egészségtudományi Képzési ciklus: alapképzés, BSc. Képzési forma (tagozat): nappali Szakért felelős kar: Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Félévek száma: 8 félév Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 240 kredit A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: 25 kredit A szakirányhoz rendelhető minimális kreditérték: 100 kredit A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 12 kredit A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 20 kredit A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kredit: 95 kredit Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető minimális kreditérték: - Védőnő szakirány: Összes kontaktóra száma: 1848 elmélet gyakorlat = 4006 óra Szakmai gyakorlat ideje, kreditje védőnő szakirányon: Intézményen belüli gyakorlatok óraszáma: 1078 óra 41 kredit Intézményen kívüli, külső gyakorlatok óraszáma: 1080 óra 32 kredit Kórházi gyakorlatok óraszáma: 440 óra 12 kredit Védőnői, területi gyakorlatok óraszáma: 640 óra 20 kredit A szak képzési és kimeneti követelményei, az osztatlan képzéseknél a képesítési követelmények (15/2006. (IV. 3.) OM rendelet): A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik az egészségtudomány eredményei alapján az emberi egészség megőrzése törvényszerűségeinek megismerésével gondozzák a társadalom egyéneit, közösségeit és elősegítik az egészségük fejlesztésének lehetőségeit. Kellő ismerettel rendelkeznek a képzés második ciklusában történő folytatásához. 5

6 Közös kompetenciák az egészségügyi gondozási és prevenció alapképzési szakon Az alapfokozattal rendelkező szakemberek ismerik: - az egészségügyi kockázatot hordozó helyzeteket, a balesetmegelőzési előírásokat; - az egészséges emberi szervezet alapvető biológiai és pszichológiai működését; - az egészségmagatartás meghatározóit; - az egészségügyi rendszer felépítését és működésének elemeit; képesek: - sürgős szükség esetén elsősegélyt nyújtani; - az idegen nyelvű szakirodalomban tájékozódni; - a megfelelő és helyes szakmai kommunikációra; - a számítástechnika felhasználói szintű alkalmazására; - az általános etikai normák betartására; - az egészség megőrzését szolgáló alapvető tevékenységek társadalommal történő megismertetésére. A népegészségügyi ellenőr ismeri: - a népegészségügyi hatósági feladatok végzésének szabályait; - a járványügyi állapotjelentés alapján megfelelő járványügyi vizsgálatok, baktériumhordozók felkutatásának és ellenőrzésének, továbbá a fertőző betegek nyilvántartásának és statisztikáinak értékelését; - a levegő-, víz-, talajszennyeződés, a szennyvíz, valamint a hulladék emberre és a környezetére gyakorolt hatásait, az esetlegesen kialakuló környezeti károsodások megelőzésének és/vagy felszámolásának módozatait és lehetőségét, továbbá képesek azok végrehajtására; - az élelmiszerekkel kapcsolatos egészségkárosodásokat, azok vizsgálati módszereit, továbbá az ételfertőzésre, ételmérgezésre gyanús megbetegedések tüneteit, valamint a szükséges intézkedéseket és az élelmiszerek előállítását, forgalmazását szabályozó előírásokat; - az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeit, a megfelelő munkakörnyezet kialakításának feltételeit; - kórházak, üzemek és intézmények üzemeltetésének higiénés feltételeit; - valamint a szakterülettel összefüggő információs és kommunikációs rendszereket és képesek azok alkalmazására; alkalmas: - népegészségügyi hatósági tevékenység ellátásra a jogszabályok alapján szükséges intézkedések megtételére és ellenőrzésére, - nem hatósági tevékenységi körében a vonatkozó jogszabályok alapján a megfelelő hatósági ellenőrzés eredményes lefolytatására, - járványügyi feladatok kezdeményezésére, megszervezésére és lebonyolítására, - járványügyi vizsgálatok eredményeinek elemzésére, értelmezésére, felhasználására és kritikus alkalmazására, - szakterületével összefüggésben vizsgálata eredményeinek és a szükséges intézkedéseknek közérthető formában történő kommunikálásra, - a lakosság egészségi állapotát javító helyi és központi egészségpolitikai kidolgozására és megvalósítására, - nosocomialis surveillance megtervezésére és kivitelezésére, - a lakosság egészségi állapotának monitorizálására, betegségmegelőző programok tervezésére, szervezésére, lebonyolítására és értékelésére. 6

7 A védőnő ismeri: - az egészségvédelmi szűrővizsgálatok rendszerét és elvi alapjait, - egészségmegőrzés, egészségfejlesztés gyakorlati ismereteit, - a védőnői munka során alkalmazható eljárásokat és módszereket, - az egyes életkorokhoz kapcsolódó funkcionális és diszfunkcionális működéseket és a hozzájuk kapcsolódó ellátást, - gondozási, egészségfejlesztési és prevenciós modelleket, - valamint a szakterülettel összefüggő információs és kommunikációs rendszereket, - a kliensek, gondozottak jogait és azok érvényesítési módját, - a hátrányos helyzetű családok egészségügyi és szociális ellátásának sajátosságait; alkalmas: - az egészségügyi és szociális szolgáltatások rendszerében, tervezésében, fejlesztésében, kivitelezésében és értékelésében együttműködni, - az egyén, család, közösség szintjén a kliensek, gondozottak - egészségügyi és szociális - szükségleteinek feltárására és megállapítására, segítséget nyújt ezen igények megállapítására, kielégítésére, - az egészségi és szociális problémák felismerésére, rangsorolására, lehetőség szerint megoldására, illetve a megfelelő szakemberek ezen feladatok megoldására történő bevonására, - a rendelkezésre álló és feltárható erőforrások gazdaságilag optimális hasznosítására, kliensek, illetve közösségek ellátására, - a népegészségügyi adatok kezelésére és értékelésére, illetve kutatások végzésére, meghatározott szűrővizsgálatok, diagnosztikus eljárások elvégzésére, értékelésére és az eredmények dokumentálására, - otthoni és intézeti körülmények között nővédelmi szűrővizsgálatok szervezésében való részvételre, - családtervezéssel kapcsolatos tanácsadásra, anyaságra és szülői szerepre való felkészítésre, - várandós anyák célzott gondozására, szűrővizsgálatok elvégzésére, szükség esetén szociális támogatás, anyaotthoni vagy sürgősség esetén kórházi elhelyezés kezdeményezésére, - a gyermekágyas, szoptatós anyák ápolására, gondozására és az aktuális állapotuknak és szükségleteiknek megfelelő ellenőrző vizsgálatok elvégzésére, - az anyatejes táplálás, a szoptatás módszereinek a tanítására, - a koraszülöttek, újszülöttek, az egészséges és veszélyeztetett csecsemők állapotának és fejlődésének a figyelemmel kísérésére, a jogszabályokban meghatározott szűrővizsgálatok végzésére, - folyamatos egyéni, igény szerint célzottan 0-18 éves gyermekek ápolására, gondozására, a nevelés, a szocializáció és az egészséges táplálás területén történő útmutatásra, illetve e területen történő szűrővizsgálatok elvégzésére, - gyermekek és ifjak közösségi-egészségügyi gondozására (3-18 éves), - segítséget nyújtani a magatartási zavarok, káros szokások és szenvedélyek megelőzésében, a serdülőkor problémáinak a megoldásában, illetve megfelelő szakemberhez való irányításban, - gyermekvédelemmel kapcsolatos jelzőfunkció szerepének betöltésére, - családok mentálhigiénés támogatására, krízis prevencióra, - a családot érintő szociális és jogi ismeretek átadására, - a védőoltásokkal kapcsolatos szervezési feladatok ellátására, 7

8 - egyéneknek, családoknak és közösségeknek egyaránt az egészséges életmódra vonatkozó és az egészség megőrzéséhez szükséges ismereteket átadni. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó) ismeretkörök: - alapozó ismeretek: kredit biológia, kémia, ökológia, pszichológia, szociológia, kommunikáció, bioetika, jogi alapismeretek, népegészségtan, elsősegélynyújtás, informatika; - szakmai törzsanyag: kredit anatómia, biokémia, sejtbiológia, genetika, élettan, gyógyszertan, mikrobiológia, egészségpszichológia, ápolástan, egészségszociológia, pedagógia, egészségfejlesztés, klinikai propedeutika, egészségügyi informatika, egészségügyi menedzsment, latin nyelv; - differenciált szakmai anyag: kredit népegészségügyi ellenőr szakirány: biostatisztika, epidemiológia, népegészségügyi medicina, környezetegészségtan, táplálkozás egészségtan, munka- és sugáregészségtan, gyermek- és ifjúság- egészségügy, egészségfejlesztés, közigazgatási és jogi ismeretek; népegészségügyi terep és laboratóriumi gyakorlatok; védőnő szakirány: szakápolástan, klinikai ismeretek, egészségfejlesztés gyakorlata, védőnői módszertan, táplálkozástan, speciális gondozási ismeretek, szakmai vezetési és irányítási ismeretek. Szakmai gyakorlat: A gyakorlati képzés magában foglalja a gyakorlati órákat és a területi gyakorlatokat. A területi szakmai gyakorlat a gyakorlati készségek elsajátítása és elmélyítése érdekében az intézményen kívüli szakmai területen az intézmény által irányított, ellenőrzött, oktató vezetésével tanóra keretében végzett szakmai tevékenység. Nyelvi követelmények: Az alapfokozat megszerzéséhez az Európai Unió tagállamainak hivatalos nyelvéből vagy orosz nyelvből államilag elismert középfokú C típusú államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges. Prof. Dr. Ádány Róza alapszakfelelős, egyetemi tanár 8

9 Mintatanterv 2008/2009-es tanévtől 9

10 A szak fejléce: Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak Védőnő szakirány Iktatószám: Hatályos: 2008/2009-es tanévtől Tagozat: Nappali Szakirányfelelős aláírása: Dr. Kósa Zsigmond MINTATANTERV Javasolt félév (1) kódja (2) neve (3) számonkérési formája (aláírás, gyak.jegy, kollokvium) (4) A tantárgy óraszáma/ félév elm. (5) gyak. (6) kreditértéke (7) jellege (köt., köt. vál.) (8) 1 EF30003 Anatómia I. # kollokvium köt. 1 EF30031 Biokémia I. #& beszámoló köt. 1 EF30030 Biológia I. #& beszámoló köt. 1 EF10017 Egészségpolitika az Európai Unióban kollokvium köt. vál. 1 EF65001 Elsősegélynyújtás I. # gyak. jegy köt. 1 EF15001 Idegen nyelv I.* &# aláírás köt. 1 EF05120 Jogi ismeretek I az egészségtudományi képzésben #& beszámoló köt. 1 EF15005 Latin I. #& gyak. jegy köt. 1 EF85001 Megelőző orvostan és népegészségtan I. #& kollokvium köt. 1 EF70040 Pszichológia I. az egészségtudományi képzésben #& beszámoló köt. 1 EF20006 Számítástechnikai alapismeretek #& gyak. jegy köt. 1 EF05121 Társadalomtudományi alapok I. #& beszámoló köt. 1 EF05162 Társadalomtudományi ismeretek I. (Bioetika) beszámoló köt. vál. felvétel előkövetelménye/i (a tantárgy kódja) (9) 10

11 1 EF15040 Testnevelés I.*&# aláírás köt. 1 Összesen: 3k + 6b + 3gy + 2a EF30004 Anatómia II.# kollokvium köt. 2 EF10001 Ápolástan I. gyak.jegy köt. 2 EF30005 Biokémia II. # beszámoló köt. 2 EF30006 Biológia II. (Genetika) beszámoló köt. 2 EF30007 Biológia III. (Ökológia) beszámoló köt. 2 EF65002 Elsősegélynyújtás II. gyak. jegy köt. 2 EF30008 Élettan-kórélettan I.# kollokvium köt. 2 EF05123 Társadalomtudományi ismeretek II. (Filozófia) &# beszámoló köt. vál. 2 EF15002 Idegen nyelv II.* &# aláírás köt. 2 EF85002 Megelőző orvostan és népegészségtan II. (Egészségfejlesztési és egészségpolitikai ismeretek) kollokvium köt. 2 EF30009 Mikrobiológia # kollokvium köt. 2 EF85003 Nyári gyakorlat (Ápolástan)* gyak. jegy köt. 2 EF70004 Pszichológia II. az egészségtudományi képzésben #& kollokvium köt. 2 EF20060 Menedzsment kollokvium köt. vál. 2 EF Társadalomtudományi alapok II. # kollokvium köt. 2 EF15041 Testnevelés II.*&# aláírás köt. 2 Összesen: 7k + 4b + 3gy + 2a Anatómia I. EF30003 Társadalomtudományi ismeretek I. EF05003 Biokémia I. EF30031 Biológia I. EF30030 Biológia I. EF30030 Elsősegélynyújtás I. EF65001 Biokémia I. EF30031., Biológia I. EF30030 Idegen nyelv I. EF15001 Megelőző orvostan és népegészségtan I. EF85001 Ápolástan I. EF10001 Pszichológia I. az eg.tud. képzésben EF70040 Számítástechnikai alapismeretek EF20006 Társadalomtudományi alapok I. EF Testnevelés I. EF

12 3 EF70005 Alkalmazott pszichológia IV. Pszichológia II. EF70004 kollokvium köt. (Kommunikációelmélet) Pszichológia III. EF70010 Pszichológia II EF70004., 3 EF70006 Egészségpszichológia kollokvium köt. Megelőző orvostan és népegészségtan II. EF EF10002 Ápolástan II. kollokvium köt. Ápolástan I. EF EF20061 Egészségügyi informatika gyak. jegy köt. Számítástechnikai alapismeretek EF EF20062 Egészségügyi menedzsment kollokvium köt. Számítástechnikai alapismeretek EF EF30010 Élettan-kórélettan II. # kollokvium köt. Élettan-kórélettan I. EF EF30011 Gyógyszertan I. kollokvium köt. Anatómia II EF30004., Élettankórélettan I. EF EF15003 Idegen nyelv III.* aláírás köt. Idegen nyelv II. EF EF10003 Klinikai propedeutika kollokvium köt. Anatómia II. EF30004, Élettankórélettan I. EF EF70007 Kommunikációfejlesztő tréning.* aláírás köt. Pszichológia II. EF EF70008 Medicina fejlődése kollokvium Társadalomtudományi ismeretek I. köt. vál. EF EF70009 Pedagógia gyak. jegy köt. Pszichológia II. EF EF70010 Pszichológia III. kollokvium köt. Pszichológia II. EF Összesen: 9k + 2gy + 2a EF10004 Belgyógyászat kollokvium köt. Anatómia II. EF30004, Élettankórélettan II EF30010, Gyógyszertan I. EF EF85004 Bizonyítékokon alapuló Megelőző orvostan és gyak. jegy köt. népegészségügy népegészségtan II. EF EF85005 Egészséges csecsemő és gyermek Anatómia II EF30004., Élettankórélettan II. EF30010 fejlődése, gondozása, nevelése, gyak. jegy köt. táplálása Anatómia II EF30004., Élettankórélettan 4 EF10005 Gyermekgyógyászat I. kollokvium köt. II EF30010, Gyógyszetan I. EF EF10006 Habilitáció kollokvium köt. Pszichológia III EF70010., Jogi ismeretek EF

13 4 EF15004 Idegen nyelv IV.* aláírás köt. Idegen nyelv III. EF EF10007 Kutatás metodika alapjai gyak. jegy köt. Számítástechnikai alapismeretek EF EF10008 Neuropszichiátira kollokvium köt. vál. Anatómia II EF30004., Élettankórélettan II. EF EF85006 Nyári gyakorlat (Szülészetnőgyógyászat, Gyermekgyógyászat)* propedeutika EF10003 Ápolástan II. EF10002, Klinikai gyak. jegy köt. 4 EF70011 Pszichológia IV. (Fejlődéslélektan) kollokvium köt. Pszichológia III. EF EF10009 Rehabilitáció gyak. jegy köt. Egészségpszichológia EF70006, Élettan-kórélettan II. EF EF10010 Szakápolástan (szülészet és gyermek) gyak. jegy köt. vál. Ápolástan II. EF EF10011 Szülészet-nőgyógyászat I. kollokvium köt. Anatómia II. EF30004, Élettankórélettan II EF30010, Gyógyszertan I. EF EF15043 Testnevelés IV.* aláírás köt. Testnevelés III. EF EF85007 Védőnői módszertan I. kollokvium köt. Szociológia II. EF05122, Egészségpszichológia EF Összesen: 7k + 6gy + 2a EF70012 Alkalmazott pszichológia I. (Deviancia) gyak. jegy köt. Pszichológia IV. EF EF10012 Gyermekgyógyászat II. kollokvium köt. Gyermekgyógyászat I. EF10005, Gyógyszertan I. EF EF85008 Iskola-egészségügy kollokvium köt. Védőnői módszertan I. EF EF10013 Klinikai ismeretek kollokvium köt. 5 EF85009 Speciális gondozási ismeretek gyak. jegy köt. vál. 5 EF15006 Szaknyelv I. gyak. jegy köt. 5 EF10014 Szülészet-nőgyógyászat II. kollokvium köt. 5 EF85010 Táplálkozástan gyak. jegy köt. Anatómia II. EF30004, Élettankórélettan II. EF30010, Belgyógyászat EF10004 Védőnői módszertan I. EF85007, Gyermekgyógyászat I. EF10005 Idegen nyelv IV. EF15004 vagy nyelvvizsga Szülészet-nőgyógyászat I. EF10011, Gyógyszertan I. EF30011 Élettan-kórélettan II. EF30010, Egészséges csecsemő és gyermek 13

14 5 EF85011 Védőnői módszertan II. kollokvium köt. 5 Összesen: 5k + 4gy fejlődése, gondozása, nevelése, táplálása EF85005 Védőnői módszertan I. EF85007, Gyermekgyógyászat I. EF EF70013 Alkalmazott pszichológia VII. kollokvium köt. Pszichológia IV. EF EF10015 Gyermekgyógyászat III. kollokvium köt. Gyermekgyógyászat II. EF EF05012 Gyermekvédelem gyak. jegy köt. Jogi ismeretek EF EF85012 Nyári gyakorlat (Védőnői módszertan)* gyak. jegy köt. Védőnői módszertan II. EF EF65003 Sürgősségi újszülött ellátás gyak. jegy köt. vál. Gyermekgyógyászat II. EF EF15007 Szaknyelv II. gyak. jegy köt. Szaknyelv I. EF EF10016 Szülészet-nőgyógyászat III. kollokvium köt. Szülészet-nőgyógyászat II. EF EF85013 Családgondozás és krízisprevenció I. kollokvium köt. Pszichológia IV. EF70011, Védőnői módszertan II. EF EF85014 Terhestorna gyak. jegy köt. vál. Anatómia II. EF30004, Szülészetnőgyógyászat II. EF EF85015 Védőnői etikett gyak. jegy köt. Társadalomtudományi ismeretek III. EF05123, Védőnői módszertan II. EF EF85016 Védőnői módszertan III. kollokvium köt. Védőnői módszertan II. EF Összesen: 5k + 6gy EF70014 Alkalmazott pszichológia IX. (Egészségpszichológia) gyak. jegy köt. 7 EF85017 Családgondozás-krízisprevenció II. gyak. jegy köt. 7 EF85018 Családon belüli erőszak és gyermekbántalmazás gyak. jegy köt. 7 EF85019 Egészségfejlesztés gyakorlata gyak. jegy köt. 7 EF85020 Hátrányos helyzetű lakosság egészségfejlesztése kollokvium köt. Védőnői módszertan III. EF85016, Alkalmazott pszichológia VII. EF70013, Pszichológia IV. EF70011 Családgondozás és krízisprevenció I. EF85013 Védőnői módszertan III. EF85016, Gyermekgyógyászat III. EF10015 Megelőző orvostan és népegészségtan II. EF85002, Kommunikáció EF70007 Megelőző orvostan és népegészségtan II. EF

15 7 EF85021 Iskola-egészségügyi gyakorlat gyak. jegy köt. 7 EF05013 Etnoszociológia kollokvium köt. vál. 7 EF20063 Szakmai vezetési és irányítási ismeretek kollokvium köt. 7 EF70015 Szocializáció zavarai kollokvium köt. 7 Összesen: 4k + 5gy Iskola-egészségügy EF85008, Gyermekgyógyászat III. EF10015 Megelőző orvostan és népegészségtan II. EF85002 Szociológia II. EF05122, Pszichológia III. EF70010 Egészségügyi menedzsment EF20062, Védőnői módszertan III. EF85016 Pszichológia III. EF70010, Alkalmazott pszichológia VII. EF EF85022 Szakdolgozat Szakdolgozat védés köt. vál. 8 EF85023 Területi védőnői gyakorlat gyak. jegy köt. Védőnői módszertan III. EF Összesen: 1gy + 1 szakdolgozat védés Összesen: 8(ai) + 30(gyak.jegy.) + 40(koll.) + 10(b) (védés) Összesítő: Kötelező tantárgyak kredit értéke: 191 Kötelezően választható tantárgyak kredit értéke: 37 (ajánlott:42) Szabadon választható tantárgyak kredit értéke: 12 Összesen:

16 Záróvizsga: Írásbeli, szóbeli és gyakorlati vizsga a képzés komplex ismeretanyagából (Megelőző orvostan és népegészségtan I-II., Bizonyítékokon alapuló népegészségügy, Általános védőnői ismeretek A képzési és kimeneti követelmények alapján a gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditpont 95, az Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak védőnő szakirány 8 félévében megajánlott kreditek összege 99. Nyelvi követelmények: Az alapfokozat megszerzéséhez az Európai Unió tagállamainak hivatalos nyelvéből vagy orosz nyelvből államilag elismert alapfokú C típusú vagy középfokú A vagy B típusú államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga szükséges. Megjegyzések: * Kritérium követelmény & Az így jelölt tantárgyak közösen oktathatók az Egészségügyi szervező szak, egészségügyi ügyvitelszervező szakiránnyal # Az így jelölt tantárgyak közösen oktathatók az Ápolás és betegellátás alapszakkal 16

17 Szakdolgozat, záróvizsga Szerkezete: A záróvizsgára bocsátás feltétele az eredményes szakdolgozat megvédése. A záróvizsga írásbeli, gyakorlati és szóbeli vizsgarészekből áll. Formája: A záróvizsga részeinek sorrendje: írásbeli, gyakorlati és szóbeli vizsgarészek. Záróvizsgát öttagú bizottság előtt teszi a hallgató, melynek elnöke és négy tagja van a felsőoktatási törvénynek megfelelően. A gyakorlati záróvizsga a védőnői módszertani szaktanteremben zajlik. Tematika/tartalom: A képzés feladatai körében meghatározott ismeretek, képességek és készségek elsajátítását, illetve megszerzését ellenőrizze. A záróvizsga anyaga a komplexitást kifejezésre juttató, egymáshoz kapcsolódó elméleti és gyakorlati tárgyköröket tartalmaz a Megelőző orvostan és népegészségtan, Bizonyítékokon alapuló népegészségügy, Általános védőnői ismeretek. A záróvizsga feladata az ismereteknek, képességeknek a pályakezdő védőnő szintjén történő beszámoltatása. Értékelés módja: A hallgató teljesítményének értékelés ötfokozatú érdemjeggyel történik: jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1) minősítéssel. A záróvizsga eredményét a záróvizsgán elért eredmények és a szakdolgozat védésére kapott érdemjegynek az egyszerű számtani átlaga adja: (ZV=(szakdolgozat védés + írásbeli záróvizsga + gyakorlati záróvizsga + szóbeli záróvizsga):4). 17

18 Tantervi háló 2008/2009-es tanévtől 18

19 A szak fejléce: Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak Védőnő szakirány Iktatószám: Hatályos: 2008/2009. tanévtől Tagozat: Nappali TANTERVI HÁLÓ Tantárgy neve Anatómia I-II. Biokémia I-II. Biológia I-II-III. Elsősegélynyújtás I-II. Egészségpolitika az Európai Unióban Szemeszterek I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. A kurzus kódja az adott félévben, félévi előadás óraszáma/gyakorlat óraszáma/számonkérés formája/a tantárgy kreditértéke, a kurzus előkövetelménye EF30003: 42/28/k/3+2 EF30031: 14/0/b/1+0 EF30030: 28/0/b/2+0 EF65001: 14/14/gy/1+1 EF10017: 28/0/k/2+0 EF30004: 42/28/k/3+2 EF30005: 14/0/b/1+0/ Biokémia I. EF30006: 14/0/b/1+0/ Biológia I. EF30007: 14/0/b/1+0/ Biológia I. EF65002: 14/14/gy/1+1 Elsősegélynyújtás I. 19

20 Idegen nyelv I*-II*- III*, Szaknyelv IX*- X.* Jogi ismeretek I. az egészségtudományi képzésben EF15001, EF15020: 0/56/a/0+0 EF05120: 28/0/b/2+0 EF15002, EF15021: 0/56/a/0+0 Idegen nyelv I. EF15003, EF15022: 0/56/a/0+0 Idegen nyelv II. EF15056, EF15057: 0/42/gy/0+3 Idegen nyelv III., nyelvvizsga EF15058, EF15059: 0/42/gy/0+3 Szaknyelv IX. Latin I. Megelőző orvostan és népegészségtan I-II. EF15005: 0/28/gy/0+2 EF85001: 42/14/k/3+1 EF85002: 56/0/k/4+0 Megelőző orvostan I. Pszichológia I-II-III- IV. az egészségtudományi képzésben EF70040: 28/0/b/2+0 EF70004: 28/0/k/2+0 Pszichológia I. EF70010: 28/0/k/2+0 Pszichológia II. EF70011: 28/0/k/2+0 Pszichológia III. Számítástechnikai alapismeretek Társadalomtudományi alapok I-II. EF20006: 28/14/gy/2+1 EF /0/b/1+0 EF /0/k/2+0 Társadalomtud. alapok I. Társadalomtudományi ismeretek I-II. EF /0/b/1+0 EF /0/b/1+0 Testnevelés I*-II*. EF05080: 0/28/a/0+0 EF05081: 0/28/a/0+0 Testnevelés I. 20

21 Ápolástan I-II. Élettan-kórélettan I-II. Mikrobiológia EF10001: 14/14/gy/1+1/ Társadalomtud. ismeretek I. EF30008: 56/0/k/4+0 Biokémia I., Biológia I. EF30009: 14/14/k/1+1 EF10002: 28/14/k/2+1/ Ápolástan I. EF30010: 56/0/k/4+0 Élettankórélettan I. Nyári gyakorlat I. (Ápolástan)*, Nyári gyakorlat II. (Szülészetnőgyógyászat, Gyermekgyógyászat)*, Nyári gyakorlat III. (Védőnői módszertan)* EF85003: 0+80/gy/0+0 Ápolástan I. EF85006: 0+80/gy/0+0 Ápolástan II., Klinikai propedeutika EF85012: 0+80/gy/0+0 Védőnői módszertan II. Menedzsment EF20060: 28/0/k/2+0 Számítástech. alapismeretek Alkalmazott pszichológia I-IV-VII-IX. EF70005: Alkalmazott pszich. IV. 14/0/k/1+0 Pszichológia II. EF70012: Alkalmazott pszich. I. 28/0/gy/2+0 Pszichológia IV. EF70013: Alkalmazott pszich. VII. 14/0/k/2+0 Pszichológia IV. EF70014: Alkalmazott pszich. IX. 28/56/gy/2+2 Védőnői módszertan III., Alkalmazott pszichológia VII., Pszichológia IV. 21

22 Egészségpszichológia Egészségügyi informatika Egészségügyi menedzsment Gyógyszertan I-III. Klinikai propedeutika Kommunikációfejlesztő tréning* Kutatásmetodika alapjai Medicina fejlődése Pedagógia EF70006: 28/0/k/2+0 Pszichológia II., Megelőző orvostan és népeg.tan II. EF20061: 28/28/gy/2+2 Számítástech. alapismeretek EF20062: 42/0/k/3+0 Számítástech. alapismeretek EF30011: 28/0/k/2+0 Élettankórélettan I., Biokémia II. EF10003: 28/14/gy/2+1 EF70007: 0/42/a/0+0 Pszichológia II. EF10007: 28/0/k/2+0 Számítástech. alapismeretek EF70008: 28/0/k/2+0 Társadalomtud. ismeretek I. EF70009: 28/28/gy/2+2 Pszichológia II. EF30023: Gyógyszertan III. 14/0/k/1+0 Gyógyszertan I. 22

23 Belgyógyászat Bizonyítékokon alapuló népegészségügy Egészséges csecsemő és gyermek fejlődése, gondozása, nevelése, táplálása Gyermekgyógyászat I-II-III. Habilitáció Neuropszichiátria EF10004: 28/0/k/2+0 Anatómia II., Élettankórélettan II., Gyógyszertan I. EF85004: 28/28/gy/2+2 Megelőző orvostan és népeg.tan II. EF85005: 28/42/gy/2+2 Anatómia II., Élettankórélettan II. EF10005: 28/0/k/3+0 Anatómia II., Élettankórélettan II., Gyógyszertan I. EF10006: 14/0/k/1+0 Pszichológia III., Jogi ismeretek I. EF10008: 28/0/k/2+0 Anatómia II., Élettankórélettan II. EF100012: 28/28/k/3+1 Gyermekgyógy. I., Gyógyszertan III. EF10015: 28/28/k/3+1 Gyermekgyógy. II. 23

24 Rehabilitáció EF10009: 14/14/gy/1+0 Egészségpszich., Élettankórélettan II. Szülészet-nőgyógyászat I-II-III. EF10011: 28/14/k/2+1 Anatómia II., Élettankórélettan II., Gyógyszertan I. EF10014: 28/28/k/3+1 Szülészetnőgyógy. I., Gyógyszertan III. EF10016: 28/42/k/3+2 Szülészetnőgyógyászat II. Szakápolástan (Szülészet és gyermek) EF10010: 28/14/gy/2+1 Ápolástan II. Védőnői módszertan I-II-III. EF85007: 42/42/k/3+2 Szociológia II., Egészségpszich. EF85011: 28/28/k/3+1 Védőnői módszertan I., Gyermekgyógy. I. EF85016: 28/28/k/3+1 Védőnői módszertan II. Iskola-egészségügy, Iskola-egészégügyi gyakorlat Klinikai ismeretek EF85008: 28/0/k/2+0 Védőnői módszertan I. EF10013: 42/28/k/4+1 Anatómia II., Élettankórélettan II., Belgyógyászat EF85021: 0/160/gy/0+6 Iskolaegészségügy, Gyermekgyógy. III., Megelőző orvostan és népeg.tan II. 24

25 Speciális gondozási ismeretek Táplálkozástan EF85009: 14/42/gy/1+2 Védőnői módszertan I., Gyermekgyógy. I. EF85010: 14/42/gy/1+2 Élettankórélettan II., Egészséges csecsemő és gyermek fejlődése, gondozása, nevelése, táplálása Gyermekvédelem Sürgősségi újszülött ellátás Családgondozás és krízisprevenció I-II. EF05012: 28/28/gy/2+2 Jogi ismeretek I. EF65003: 0/28/gy/0+1 Gyermekgyógy. II. EF85013: 28/0/k/2+0 Pszichológia IV., Védőnői módszertan II. EF85017: 14/14/gy/1+1 Családgondozás és krízisprevenció I. 25

26 Terhestorna Védőnői etikett EF85014: 0/28/gy/0+1 Anatómia II., Szülészetnőgyógyászat II. EF85015: 28/14/gy/1+1 Társadalomtud. ismeretek III., Védőnői módszertan II. Családon belüli erőszak és gyermekbántalmazás Egészségfejlesztés gyakorlata Hátrányos helyzetű lakosság egészségfejlesztése Etnoszociológia EF85018: 14/14/gy/1+1 Védőnői módszertan III., Gyermekgyógy. III. EF85019: 0/28/gy/0+1 Megelőző orvostan és népeg.tan II., Komm.fejlesztő tréning EF85020: 28/0/k/2+0 Megelőző orvostan és népeg.tan II. EF05013: 28/0/k/2+0 Szociológia II., Pszichológia III. 26

Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak

Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak Indított szakirányok: védőnő Képzési terület: orvos és egészségtudományi Képzési ág: egészségtudományi Képzési ciklus: alapképzés, BSc. Képzési forma (tagozat):

Részletesebben

17. LÓTENYÉSZTŐ, LOVASSPORT SZERVEZŐ AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK

17. LÓTENYÉSZTŐ, LOVASSPORT SZERVEZŐ AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. melléklet a 38/2014. (IV. 30.) EMMI rendelethez Az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet 2. melléklet AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET fejezete

Részletesebben

Egészségügyi Szervező Alapképzés

Egészségügyi Szervező Alapképzés DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR Ikt.sz.: 81-1/2007.eüsz. Egészségügyi Szervező Alapképzés KÉPZÉSI PROGRAM Egészségügyi ügyvitelszervező szakirány Egészségbiztosítás szakirány Nyíregyháza, 2007. május

Részletesebben

A SEMMELWEIS EGYETEM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KARA HUMÁNMORFOLÓGIAI ÉS FEJLŐDÉSBIOLÓGIAI INTÉZETE

A SEMMELWEIS EGYETEM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KARA HUMÁNMORFOLÓGIAI ÉS FEJLŐDÉSBIOLÓGIAI INTÉZETE A SEMMELWEIS EGYETEM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KARA HUMÁNMORFOLÓGIAI ÉS FEJLŐDÉSBIOLÓGIAI INTÉZETE OKTATÁSI TÁJÉKOZTATÓJA 2009/2010 és 2010/2011 TANÉV Budapest, 2009. Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi

Részletesebben

Egészségügyi Szervező Alapképzés

Egészségügyi Szervező Alapképzés DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR Egészségügyi Szervező Alapképzés KÉPZÉSI PROGRAM Egészségügyi ügyvitelszervező szakirány Egészségbiztosítás szakirány Nyíregyháza, 2006. május A képzés legfontosabb

Részletesebben

TEMATIKÁK EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV

TEMATIKÁK EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV TEMATIKÁK EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV Bioetika ETAET6031 2. gyakorlat 1 1 gyakorlat gyakorlati jegy kötelező Elméleti Egészségtudományok Intézete Andrikné Prof.

Részletesebben

Tantárgyleírások. Ápolás és betegellátás alapszak. Mentőtiszt szakirány

Tantárgyleírások. Ápolás és betegellátás alapszak. Mentőtiszt szakirány Tantárgyleírások Ápolás és betegellátás alapszak Mentőtiszt szakirány 1 Tantárgynevek Oldalszámok Kötelező tantárgyak 1. Ápolástan szakmai gyakorlat 1 2. Belgyógyászati ismeretek 2 3. Eset-rohamkocsi gyakorlat

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁSOK ÁPOLÁS ÉS BETEGELLÁTÁS ALAPSZAK SZÜLÉSZNŐ SZAKIRÁNY

TANTÁRGYLEÍRÁSOK ÁPOLÁS ÉS BETEGELLÁTÁS ALAPSZAK SZÜLÉSZNŐ SZAKIRÁNY TANTÁRGYLEÍRÁSOK ÁPOLÁS ÉS BETEGELLÁTÁS ALAPSZAK SZÜLÉSZNŐ SZAKIRÁNY 1 Tartalom oldalszám Kötelező tantárgyak 4 1. A szülészeti nőgyógyászati osztály berendezése, műszerei...5 2. Az egészségügyi ellátás

Részletesebben

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Népegészségügyi Kar 2010/2011-es tanév

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Népegészségügyi Kar 2010/2011-es tanév Az egészségügy időnként egyeseknek, a népegészségügy pedig mindig mindenkinek létkérdés. C. Everett Koop Alapképzés (BSc) Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Népegészségügyi Kar 2010/2011-es

Részletesebben

Központi program a MASSZŐR szakképesítéshez

Központi program a MASSZŐR szakképesítéshez MUNKAANYAG NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Központi program a MASSZŐR szakképesítéshez 2011. Készült a Nemzeti Erőforrás Minisztérium megbízásából Jóváhagyási száma: 19635-6/2011/EAHUF MASSZŐR szakképesítés

Részletesebben

BIOLÓGIA TANTÁRGY 5 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE

BIOLÓGIA TANTÁRGY 5 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE Célok és feladatok A biológia tantárgy tartalma a természettudományos műveltség sajátos és egyben szerves része. Különös jelentőségét az adja, hogy az élő természettel foglalkozik, amelynek része a társadalomban

Részletesebben

A KLINIKAI FOGÁSZATI HIGIÉNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA

A KLINIKAI FOGÁSZATI HIGIÉNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA Népjóléti Minisztérium A KLINIKAI FOGÁSZATI HIGIÉNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA 1995. Engedélyszám: 20310/95. 2 A klinikai fogászati higiénikus szakképesítés Szerkesztő: Petrók Jánosné Szerzők:

Részletesebben

szakok) a képzés 2. félévében március 30-ig, keresztféléves képzés esetén november 30-ig kötelesek szakdolgozati témát választani.

szakok) a képzés 2. félévében március 30-ig, keresztféléves képzés esetén november 30-ig kötelesek szakdolgozati témát választani. TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT KARI MELLÉKLETE Közigazgatástudományi Kar (BCE KIK) 1. Tantárgyfelvétel, tantárgyteljesítés (1) Az első szemeszterben a nappali tagozatos hallgatók számára a mintatantervben

Részletesebben

KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI ANALITIKA SZAKIRÁNY

KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI ANALITIKA SZAKIRÁNY DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR ORVOSI LABORATÓRIUMI ÉS KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI ANALITIKUS ALAPKÉPZÉSI SZAK (BSc) KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI ANALITIKA SZAKIRÁNY

Részletesebben

BIOLÓGIA 9-12. ÉVFOLYAM (ESTI TAGOZAT)

BIOLÓGIA 9-12. ÉVFOLYAM (ESTI TAGOZAT) BIOLÓGIA 9-12. ÉVFOLYAM (ESTI TAGOZAT) A kilencedik évfolyamtól kezdődően a tantárgy tartalmi felépítése a diszciplináris hagyományokra épül. A középiskolai tanulmányok első évének témakörei a rendszertan,

Részletesebben

Kun László Középiskola Tantárgyi programjai

Kun László Középiskola Tantárgyi programjai Kun László Középiskola Tantárgyi programjai BIOLÓGIA BIOLÓGIA 9-12. ÉVFOLYAM (ESTI TAGOZAT) A kilencedik évfolyamtól kezdődően a tantárgy tartalmi felépítése a diszciplináris hagyományokra épül. A középiskolai

Részletesebben

Biológia-egészségtan tanterv a szakközépiskola 10 12. évfolyama számára Célok, fejlesztési követelmények

Biológia-egészségtan tanterv a szakközépiskola 10 12. évfolyama számára Célok, fejlesztési követelmények Biológia-egészségtan tanterv a szakközépiskola 10 12. évfolyama számára Célok, fejlesztési Talán egyetlen más természettudományos tantárgynak sincs olyan széles vizsgálódási területe, mint a biológiának:

Részletesebben

NÉPJÓLÉTI MINISZTÉRIUM. BONCMESTER szakképesítés központi programja

NÉPJÓLÉTI MINISZTÉRIUM. BONCMESTER szakképesítés központi programja NÉPJÓLÉTI MINISZTÉRIUM BONCMESTER szakképesítés központi programja 1997. Engedélyszám: ETI 2309/13/97. 2 Készítette Lesznyák József Véleményezték Vízvári László Tanka Dezső Szerkesztette Tankáné Sere Éva

Részletesebben

Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE

Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar számú példány Ikt. Szám: Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE Érvényes: 2013/2014-es tanévtől felmenő rendszerben A tanterv kidolgozását

Részletesebben

Elméleti ismeretek a személyközpontú területi védőnői gondozáshoz

Elméleti ismeretek a személyközpontú területi védőnői gondozáshoz Koragyermekkori (0-7 év) program TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 Elméleti ismeretek a személyközpontú területi védőnői gondozáshoz OTH, Budapest 2014. október Szerző Odor Andrea Lektor Kispéter Lászlóné A TÁMOP

Részletesebben

Szakközépiskola 9-12/13. évfolyam A szakmai orientáció, valamint a szakmacsoportos alapozó oktatás helyi tanterve

Szakközépiskola 9-12/13. évfolyam A szakmai orientáció, valamint a szakmacsoportos alapozó oktatás helyi tanterve Ikt.sz: 1/b. számú melléklet Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium Gyula Szent István

Részletesebben

TEMATIKÁK ORVOSI LABORATÓRIUMI ÉS KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI ANALITIKUS ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV

TEMATIKÁK ORVOSI LABORATÓRIUMI ÉS KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI ANALITIKUS ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV TEMATIKÁK ORVOSI LABORATÓRIUMI ÉS KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI ANALITIKUS ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV Funkcionális anatómia I. ETAET6024 2. elmélet, gyakorlat 2 2 elmélet, 1 gyakorlat kollokvium kötelező

Részletesebben

Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben.

Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben. Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben. A bolognai folyamat A bolognai folyamat célja az európai felsőoktatás

Részletesebben

BIOLÓGIA. 7-12. évfolyam. Célok és feladatok

BIOLÓGIA. 7-12. évfolyam. Célok és feladatok BIOLÓGIA 7-12. évfolyam Célok és feladatok A gimnáziumi biológiatanítás célja, hogy az általános iskolában megszerzett ismeretekre, készségekre és képességekre építve a tanulókkal megismertesse az élő

Részletesebben

Biológia-egészségtan tantárgy helyi tanterve

Biológia-egészségtan tantárgy helyi tanterve Biológia-egészségtan tantárgy helyi tanterve Választott tankönyvcsalád: Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 16208 Dr. Lénárd Gábor: Biológia I. 16308 Dr. Lénárd Gábor: Biológia II. 16408 Dr. Lénárd Gábor:

Részletesebben

BIOLÓGIA EMELT SZINT 11. ÉVFOLYAM. 108 óra

BIOLÓGIA EMELT SZINT 11. ÉVFOLYAM. 108 óra BIOLÓGIA EMELT SZINT 11. ÉVFOLYAM 108 óra A középiskolai tanulmányok utolsó két évfolyamán az elvontabb ismeretek tanulmányozása, az összefüggések keresése és a kémiai, fizikai illetve földrajzi ismereteket

Részletesebben

TAR TALOM JEG Y ZÉK Hiba! A könyvjelző nem létezik. Hiba! A könyvjelző nem létezik. Hiba! A könyvjelző nem létezik. Hiba! A könyvjelző nem létezik.

TAR TALOM JEG Y ZÉK Hiba! A könyvjelző nem létezik. Hiba! A könyvjelző nem létezik. Hiba! A könyvjelző nem létezik. Hiba! A könyvjelző nem létezik. TARTALOMJEGYZÉK I...2 Adatlap...2 II...5 A szakindítási kérelem indoklása...5 A képzési kapacitás bemutatása...5 III....9 Az földrajz BSc alapszak mintatanterve...9 és a tantárgyi programok leírása...9

Részletesebben

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN A középiskolai biológiatanítás ja, hogy a tanulók ismereteikre, tapasztalataikra, valamint készségeikre és képességeikre építve elmélyüljenek az élő természet belső rendjének, a szerveződési

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat III. évfolyam. 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat III. évfolyam. 2013-2014-es tanév 1. félév programjai Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat III. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai 1 Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány programtervezete 2013-2014-es tanév

Részletesebben

BIOLÓGIA TANTÁRGY 6 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE

BIOLÓGIA TANTÁRGY 6 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE Célok és feladatok A hat évfolyamos osztályainkban megvalósuló biológiatanítás célja, hogy az általános iskola 1 6. évfolyamán megszerzett ismeretekre, készségekre és képességekre építve a tanulókkal megismertesse

Részletesebben