Olvadó jég, fagyossá váló viszonyok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Olvadó jég, fagyossá váló viszonyok"

Átírás

1 50 Lattmann Tamás Olvadó jég, fagyossá váló viszonyok (Viták az Északi-sarkvidék körül) Az elmúlt években egyre többször számolt be a sajtó arról, hogy egyfajta versenyfutás alakult ki az Északi-sark birtoklásáért. Ez a bizonyos mértékig szórakoztató, a nemzetközi jogi õsállapotokra emlékeztetõ, idõnként komikus, zászlóletûzõs területfoglalásokkal, veszekedésekkel, de ugyanakkor nagyhatalmi erõfitogtatásokkal is tarkított folyamat jól érzékelteti, hogy átfogó szabályozás látszólagos hiányában milyen problémák merülhetnek fel az érdekeiket védeni akaró államok versengésében, és milyen megoldások lehetségesek. Az Északi-sarkvidék és jelentõsége Az Északi-sarkvidéket érintõ viták szorosan összefüggnek a területet fedõ víztömeggel, amit a magyar köznyelv Jegestenger néven ismer, ám ugyanakkor hetvennégy tengerparttal bíró állam által részes Nemzetközi Hidrográfiai Intézet (International Hydrographic Organization) óceánnak tekint: ez jelenik meg angol nyelvû elnevezésében (Arctic Ocean) is. Ebben a tanulmányban az egyszerûség kedvéért a magyar terminológiát követve a Jeges-tenger elnevezést használom, de minden ilyen esetben az északi-sarki óceán teljes vízfelületét értem rajta. Már a terület meghatározásának mikéntje is kérdéseket vetett fel. Egyik létezõ nézet szerint az északi-sarki övezet határa az Északi-sarkkör, ám elfogadottabbá az a nézet vált, amely az úgynevezett júliusi 10 Celsius-fokú izoterm vonal mentén húzza meg a határt. Ez azoknak a földrajzi pontoknak az összekötése, ahol a júliusi átlag középhõmérséklet 10 C körül mozog. Akárhogy is állapítjuk meg a terület határait, tény, hogy körülbelül 90 százalékát víz takarja, aminek nagy részét ugyanakkor fagyott jég borítja. Emiatt adja magát az a lehetõség, hogy a nyílt tengerekre vonatkozó szabályok legyenek alkalmazandók, amikor a terület után érdeklõdést tanúsító államok nézeteltérésekbe kerülnek egymással. Az államok érdeklõdését pedig alapvetõen két szempont táplálja, egyrészt az energiaéhség, másrészt a biztonságra való törekvés. Az Északi-sarkvidék a felmérések szerint rendkívül gazdag ásványkincsekben, elsõsorban kõolajban és földgázban, és kiaknázásuk lehetõségérõl az azokhoz hozzáférõ államok nyilván nem akarnak lemondani. A Jeges-tenger fenékterületének körülbelül fele minõsíthetõ kontinentális talapzatnak, azaz ily módon kezelhetõ lenne valamely parti állam területének meghoszszabbításaként. A terület másik fele tényleges mélytengerfenék. Egyes kimutatások szerint ezen a területen a fent említett nyersanyagok formájában a világ energiatartalékainak 25 százaléka található. Elég egy pillantást vetni a földgolyóra az Északi-sark irányából, hogy lássuk: a sarkkör feletti terület közvetlen és rövid légi, a jég eltûnésével pedig tengeri összeköttetésre ad lehetõséget. A 20. századtól az Északi-sarknak egyre növekvõ katonai je-

2 VÉDELEMPOLITIKA 51 lentõsége is lett. Az Egyesült Államok és Kanada már a harmincas évektõl stratégiai jelentõségû területként tekintett az Északi-sark vidékére, s még inkább azzá vált a második világháború alatt a német és szovjet tengeralattjáró-tevékenység számára. A hidegháború idõszakában pedig még tovább fokozódott a jelentõsége, mivel ez az útvonal a legrövidebb a Szovjetunió és Észak-Amerika között. Mindezzel együtt a sarkvidékre vonatkozólag az elmúlt évtizedekben mégsem alakítottak ki valamiféle egységes nemzetközi jogi szabályozást. Még olyan mértékben sem, mint amit az Antarktisz tekintetében láthatunk, ahol szintén egymással konkuráló államok igényeit kellett kielégíteni, miközben gondoskodni kellett a minden szempontból különleges terület épségének, környezetének megõrzésérõl is. Bár az Antarktiszon kialakított szabályozást modellértékûnek nem tekinteném (az egyes államok által támasztott igényeket nem döntötte el, csupán kölcsönösen befagyasztotta), valamint nyilván nem lehet analógiákban gondolkodni (az Északisarkvidék tengeri jellege nyilván nem teszi lehetõvé ugyanazon megoldások alkalmazását, mint amik az Antarktisz esetében mûködõképesnek tûnnek), nyilván csak valamiféle szerzõdéses módszer vezethet majd eredményre. Fõbb szereplõk, események Az Északi-sarkvidék ellenõrzéséért megindult verseny szereplõi azok az államok, amelyek földrajzi kapcsolódásuk, és adott esetben nagyhatalmi érdekeik okán szeretnék kiterjeszteni hatalmukat a területre és az ott fellelhetõ ásványkincsekre. Ezek az országok az Amerikai Egyesült Államok, Oroszország, Kanada, Norvégia, és mivel Grönland Dánia ellenõrzése alatt áll, a legkisebb skandináv állam is jelentõs szereplõje a vitáknak. Mivel a terület legnagyobb része tenger, és a nyílt tengeren nem lehetséges a kizárólagos területszerzés, bármiféle igények megalapozásához ezek az államok a nemzetközi jog tengerekre vonatkozó elõírásait kell, hogy alkalmazzák. Ugyanakkor a jégtakaró visszahúzódása a hirtelen elõbukkanó területekkel olyan, eddig csak lappangó vitákat is felszínre hoz az érintett államok között, amelyek nem tengerjogi természetûek, hanem a nemzetközi jog más területeivel állnak összefüggésben (például határviták formájában). Az igényeket átfogóan az 1. ábra mutatja be. A területtel kapcsolatban érdekelt államok már régóta alakítgattak egymás között valamiféle szabályozásokat, ezek közül a legismertebb az úgynevezett szektorelmélet alapján nyugvó rendezés volt. Ez a Kanada kezdeményezésére a 20. század elsõ felébõl származó megoldás az Északi-sarkkört tekintette egyfajta alapvonalnak, és az e fölötti területet osztotta a sarkkör menti államok számára háromszög alakú szektorokra, melyek csúcspontjai az Északi-sark pontjában találkoztak egymással. Így az Alaszka feletti terület az Egyesült Államokhoz, a Kanada feletti Kanadához, a Grönland feletti Dániához, a Spitzbergák feletti Norvégiához, a fennmaradó terület pedig az akkori Szovjetunióhoz került. Ez csupán egy elméleti koncepció volt, a nemzetközi jog világában kötelezõ erejûként Kanada és a Szovjetunió kivételével soha nem is fogadták el, ám a sarkvidék állandóan fagyott jellege miatt nem is kezdõdtek gyakorlati jellegû viták a kérdésben. A terület feletti átrepülés jogát az államok úgy gyakorolták, mintha a szektorelméleten alapuló szabályozás nem is létezne. Nem okozott jogi vitát

3 52 1. ábra az sem, amikor 1977-ben az Arktyika orosz jégtörõ egészen az Északi-sarkig hajózott. A fagyott jég alatti, általában katonai jellegû tengeralattjáró-tevékenység is a nyílt tengerekre jellemzõ szabályok szerint zajlott. A Norvégia és az Északisark között körülbelül félúton elhelyezkedõ Spitzbergák-szigetcsoport helyzetét egy 1920-ban megkötött többoldalú nemzetközi szerzõdés rendezte, ennek alapján Norvégiához tartozik, de rajta kívül más, a szerzõdésben részes államok is jogot kaptak természeti kincseinek kiaknázására. Emellett még számos nemzetközi szerzõdést kötöttek egymással a régióban érdekelt államok, amelyekkel például határokat állapítottak meg. Ez a rendszer bár hosszú ideig gyakorlatban rendezni látszott a helyzetet a Jeges-tengert fedõ jégpáncél fokozatos felolvadásával egyre inkább tarthatatlanná vált, az élesedõ és egyre élesebben artikulált igények közti ellentétek feloldására egyáltalán nem volt alkalmas. Ráadásul az 1980-as évek elején az ENSZ keretében lezajlott tengerjogi szabályozás elõírásai a szektorelmélet lehetõvé tette elhatárolásokat nem támogatták, illetve egyes szereplõk az abban foglalt szabályok alkalmazásával is megpróbáltak pozíciókat szerezni a sarkvidéken. Nagy vihart kavart, amikor 2007 augusztusában Oroszország két mini-tengeralattjáró alkalmazásával sikeres mélytengeri merülést hajtott végre az Északisark alatti tengerfenéken. (A mûvelet a fentebb említett Arktyika jégtörõ után az Arktyika 2007 nevet viselte.) A hajók személyzete kõzet- és egyéb minták begyûjtése után egy rozsdamentes tokban elhelyezett orosz lobogót hagyott a helyszínen. Bár a lobogó letûzése nyilván csak

4 VÉDELEMPOLITIKA 53 szimbolikus és politikai jelentõségû, nemzetközi jogi hatása kevéssé lehet (amit természetesen azonnal sietett leszögezni mind a kanadai, mind pedig az amerikai vezetés), a begyûjtött mintákkal Oroszország azt szándékozik bizonyítani, hogy a sarki tengerfenék a kontinentális talapzat része. (Az Interfax szeptemberi közleményében már azt tudatta, hogy a begyûjtött bizonyítékok igazolják az orosz igényeket). A versenytársak gyorsan igyekeztek reagálni az orosz mûveletre. Stephen Harper kanadai miniszterelnök sarkvidéki látogatásakor megerõsített katonai jelenlétet ígért. Dánia egyhónapos expedíciót szervezett az Északi-sark vidékére, az oroszokéval azonos céllal, csak õ éppen Grönland kontinentális talapzatához tartozónak tekinti a területet, és erre keres bizonyítékot. Meg kell jegyeznünk, hogy mivel a sark alatt húzódó Lomonoszov-hátság Grönlanddal (és a kanadai szigetekkel) is kapcsolatban áll, ennek megtalálására minden esélye meg is van. Ez az esemény amúgy jó hatással volt a Hans-szigettel kapcsolatos, ekkorra éppen rendezõdni látszó kanadai dán határvitára is: a két fél együttesen tudott szembeszállni az oroszok által jelentett fenyegetéssel. Az Egyesült Államok két új, sarki hajózásra alkalmas jégtörõ hajó rendszerbe állítását ígérte az Északi-sark kutatására. A Lomonoszov-hátság Oroszország és Kanada északnyugati szigetei, valamint Grönland között húzódik, végig a Jegestenger és éppen az Északi-sark alatt. Az orosz érvelés szerint a hátság az Északi-sarkkal együtt az eurázsiai kontinentális talapzathoz tartozik, és így parti államként igényt tarthat a kiaknázási jogokra. Dánia ugyanakkor arra hivatkozik, hogy a hátság Grönlandhoz tartozik, s ugyanezt állíthatja Kanada is. A késõbb részletesebben bemutatott vonatkozó nemzetközi jogi szabályok ugyanakkor nem tartalmaznak egyértelmû elõírásokat arra nézve, hogy hogyan kell az ilyen, a kontinentális talapzatra benyújtott, egymást átfedõ, egymással ütközõ igényeket elbírálni. Területi vita zajlik emellett a Barentstenger két részével kapcsolatban is Norvégia és Oroszország között. Egymást átfedõ igényként 2002-ben a Kontinentális Talapzat Elhatárolásának Bizottsága (Commission on Limits of Continental Shelf, az ENSZ 1982-es tengerjogi egyezménye által az ilyen igényekre felállított bizottság) az Oroszország által 2001-ben benyújtott igénylésre válaszként elismerte és kijelentette, hogy ha a felek meg tudnak állapodni, azt elfogadja (a norvég fél 2006-ban nyújtotta be igényeit). A tárgyalások jelenleg is folynak, eredményességük a felek kompromisszumkészségén és -képességén múlik. Mindenesetre a helyzeten aligha javított a 2005 novemberében megesett incidens, amelynek során a norvég parti õrség orosz halászhajókat kergetett egészen Murmanszk kikötõjéig, illetve tett mozgásképtelenné a sajátjuknak tekintett tengerrészen. Szerencsére az eset nem torkollott komolyabb összetûzésbe, de az orosz haditengerészet arra is felkészült, hogy ha kell, fellép az orosz halászok védelmében. Kanada fogalmazott meg a többiektõl eltérõ álláspontot az Északnyugati Átjáró tekintetében, amit belvizei részének tekint, azaz olyan területnek, ahol a tengerjogi szabályok különösen az áthaladás tekintetében nem alkalmazandók. Más államok viszont az Egyesült Államokkal az élen nemzetközi tengerszorosnak tekintik, ami azt jelenti, hogy a vonatkozó szabályok értelmében azt bármely állam használhatja áthaladás céljára.

5 54 A jég olvadásával kialakuló helyzet hozta felszínre Kanada és Dánia között a Hans-szigettel kapcsolatos határvitát is. A Grönlandot a Kanadához tartozó Ellesmere-szigettõl elválasztó Kennedy-csatorna közepén található, alig két négyzetkilométeres, lényegében értéktelen szigetecske (amit egyébként 1871-ben egy amerikai hajós fedezett fel) tényleges jelentõségénél jóval komolyabb érdeklõdést váltott ki a vitázó felekbõl. Egyes elemzõk ennek okát abban látják, hogy az engedés a gyengeség jeleként, vagy ami még roszszabb, esetleg precedensként lenne értékelhetõ e kis vita esetében is. Különösen igaz ez Kanadára, amely az Északnyugati Átjáróval kapcsolatos, ennél jóval komolyabb jelentõségû igényét érezné veszélyeztetve. Kanada ezért 1967 óta a Hansszigetet saját területének tekinti, ám ez Dánia ellenállásával találkozik. A problémát az okozza, hogy a két állam között hatályban lévõ, határokat megállapító szerzõdésbõl ennek a területnek a rendezése kimaradt. A területet lényegében egyik fél sem használta soha, 1983-ban pedig megpróbálták kétoldalú szerzõdéssel rendezni a vele kapcsolatos környezetvédelmi és egyéb csatlakozó kérdéseket, ám ez a kísérlet akkor nem járt sikerrel. Ebben az évtizedben zajlott az úgynevezett palackok csatája is, aminek a lényege az volt, hogy a dán Grönland-ügyi miniszter 1984-es helikopteres látogatása alkalmával felvonta a szigeten a dán lobogót, valamint egy üveg dán konyakot rejtett el annak lábánál. Ezután a szigeten hol a kanadai, hol a dán fél tette tiszteletét, és lobogója felhúzása (valamint természetesen a másik fél lobogójának eltávolítása) után egy palack italt (a kanadaiak whiskeyt) hagyott a területen. Ez a fajta lökdösõdés aztán egyre komolyabbá vált, végül a dánok már páncélozott jégtörõ fregattokat küldtek a sziget köré járõrözni (talán ekkorra már komolyan megnõtt a szigeten hagyott konyakmennyiség értéke ), hogy elejét vegyék állami szuverenitásuk további megsértésének. Mindeközben kellõ humorérzékkel megáldott magánszemélyek a helyzet stratégiai súlyát valószínûleg nem érzékelve az interneten létrehozták a Hans-szigeti Felszabadítási Frontot, amely a sziget õslakóinak, azaz két fókának és egy néha odatévedõ jegesmedvének a nevében hirdetett harcot a fenyegetõ, elnyomó kanadai és dán uralom ellen, emellett TV- és rádiómûsorok is folyamatosan gúnyt ûztek a vitázó felekbõl. Mások pedig ugyanazt némileg túlértékelve és kevésbé fejlett humorérzékrõl tanúbizonyságot téve kiterjedt internetes harcba is kezdtek. A Google-háború néven ismertté vált eseményeknek a lényege az volt, hogy kanadai, illetve dán csoportok saját igazukat hangoztatva a Google internetes keresõben helyeztek el fizetett hirdetéseket. A sokadik megszállás és tiltakozás után 2005 augusztusára a helyzet annyira nevetségessé vált, hogy a két állam is megunta: megegyeztek, hogy rendezik a helyzetet, és kikötötték a Nemzetközi Bíróság joghatóságát arra az esetre, ha esetleg nem jutnának megállapodásra júliusában Kanada elismerte, hogy mûholdas felvételek alapján a sziget egésze biztosan nem az övék, és kompromisszumos javaslatot tett arra, hogy azt a felénél válasszák ketté. A kontinentális talapzat és a nemzetközi jog A kontinentális talapzatra kinyilvánított parti állami igények elsõ megjelenítésének Truman amerikai elnök 1945-ös nyilatkoza-

6 VÉDELEMPOLITIKA 55 tát tekintik, amelyben kijelentette, hogy az Egyesült Államok igényt tart a kontinentális talapzatán fellelhetõ erõforrások feletti joghatóság gyakorlására. Furcsa módon ennek a nyilatkozatnak nem is annyira más államok, hanem inkább az Egyesült Államok egyes part menti tagállamai voltak a célpontjai, mint például Kalifornia vagy Texas, amelyek ekkorra komoly bányászati képességekre tettek szert, és Washington velük szemben akarta saját maga azaz a szövetségi kormányzat számára biztosítani a jogokat. Ez persze belpolitikai viharokat is kavart, de végül a Legfelsõbb Bíróság több döntése után a Kongresszus ban ezt törvényben is megerõsítette. A nemzetközi színtéren természetesen más államok sem akartak lemaradni az amerikai elnök mögött, és így a kontinentális talapzatra elõterjeszthetõ parti állami igények lehetõségét nagyon gyorsan a nemzetközi szokásjog részeként ismerték el. Az ENSZ keretében végrehajtott elsõ tengerjogi kodifikáció eredményeképpen 1958-ban nemzetközi szerzõdés született a kontinentális talapzatról is. Ezek után a part menti államok több száz igényt jelentettek be a kontinentális talapzatra: az 1982-es szerzõdés elõírásainak megszületésekor már ezek jelentettek tapasztalati alapot. A jelenlegi nemzetközi jogi rendszerben az ENSZ keretében 1982-ben elfogadott és 1994-ben hatályba lépett tengerjogi egyezmény (United Nations Convention on the Law of the Sea UNCLOS) a tengerjogi rendszer alapszabálya, kitér annak minden aspektusára, valamint a viták rendezésére is elõír rendelkezéseket. Az egyezményt Norvégia 1996-ban, Oroszország 1997-ben, Kanada 2003-ban, Dánia pedig 2004-ben erõsítette meg, amelynek így a sarkvidék kérdésében érintett öt állam közül egyedül az Egyesült Államok nem részese. Az Egyesült Államok nevében 1994-ben Bill Clinton elnök aláírta ugyan (miután a mélytengeri bányászatra vonatkozó szabályokat jelentõsen módosították), de a Szenátus a mai napig nem ratifikálta, így jelenleg nem kötelezõ az Egyesült Államokra. Várhatóan a következõ elnöki terminus során erre sor kerül (ehhez a Szenátus kétharmadának megerõsítõ szavazatára van szükség, amit általában nem könnyû biztosítani, de jelenleg konszenzus mutatkozik a kérdésben). Az USA mindezzel együtt az UNCLOS legtöbb elõírásának, különösen a kontinentális talapzatra vonatkozó szabályainak szokásjogi erejét soha nem vitatta. Reagan elnök 1983-ban és 1988-ban, valamint Clinton elnök 1999-ben is tett olyan tartalmú nyilatkozatokat, amelyekbõl ez megállapítható. Az UNCLOS rendelkezései alapján a parti államok a tengereken legfeljebb kétszáz tengeri mérföld (kb. háromszázhetven kilométer) távolságon belül határozhatják meg az úgynevezett kizárólagos gazdasági övezet határait, amelyen belül gyakorolhatnak olyan jogosultságokat, mint például az ásványkincsek kiaknázása. A parti állam számára a nyílt tengerbe nyúló kontinentális talapzat felett jogosultságokat biztosító terület még meghoszszabbítható legfeljebb százötven tengeri mérfölddel, azaz összesen az alapvonaltól számított háromszázötven tengeri mérföld (azaz kb. hatszáznegyven kilométer) távolságig, amennyiben az szárazföldi területének természetes meghosszabbítását jelenti. Ezen elõírások alapján tehát legfeljebb 350 tengeri mérföld távolságig a parti állam a kontinentális talapzaton is gyakorolhatja bányászati és ehhez kapcsolódó felségjogait. A vízfelszínen ugyan a nyílt tenger szabadságai érvényesülnek, de az nem jelent

7 56 problémát az államok számára, hiszen az ásványkincsek kibányászása a tengerfenék használatával történik. Ehhez arra van szükség, hogy az állam az UNCLOS által az alapvonaltól számított 200 tengeri mérföldig elismert kizárólagos gazdasági övezetét, élve a szerzõdés által rendelkezésre bocsátott lehetõséggel, legfeljebb 150 tengeri mérfölddel megnövelje. Erre csak a kontinentális talapzat esetében van lehetõsége, tehát ha például a kizárólagos gazdasági övezet határától számított 50 tengeri mérföld távolságon belül már mélytengeri tengerfenék található, akkor a parti állam kizárólagos gazdasági övezetét legfeljebb erre a plusz 50 mérföldre terjesztheti ki. Az e területeken kívül esõ tengerfenék kiaknázását az UNCLOS az államok számára már nem teszi lehetõvé: e területeket a jamaicai Kingstonban mûködõ Nemzetközi Tengerfenék Hatóság (International Seabed Authority) ellenõrzése alá helyezi. Az államoktól függetlenül ez a szerv engedélyezi, ellenõrzi a nemzetközi mélytengeri tengerfenék kiaknázását. Az UNCLOS elõírásai ugyanakkor nem egyértelmûek a kontinentális talapzatra vonatkozó igények meghatározását illetõen. az Északi-sarkvidékkel kapcsolatban igényeket fenntartó államok pedig Norvégia kivételével mind kívül tartották magukat nyilván nem véletlenül az UNCLOS kötelezõ vitarendezési eljárási rendszerén, azaz a létezõ viták rendezése nem képzelhetõ el az õ hozzájárulásuk nélkül. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy az irányadó szabályok alkalmazásával érdemben csak akkor lehetne rendezni az igényeket akár a Nemzetközi Bíróság vagy a Hamburgban mûködõ Nemzetközi Tengerjogi Törvényszék elõtt, ha az érintett államok ahhoz kifejezetten hozzájárulnak. A viták rendezésének lehetõségei Mivel minden jel szerint az UNCLOS kötelezõen elõírt vitarendezési eljárásai nem lesznek alkalmasak az Északi-sark tekintetében egymással szemben támasztott igé-

8 VÉDELEMPOLITIKA 57 nyek rendezésére, az egyik fennmaradó lehetõség, hogy a nemzetközi jog tradicionális fórumai kapjanak szerepet. Ezek között elsõ helyen a Hágában mûködõ Nemzetközi Bíróság (International Court of Justice ICJ), az ENSZ legfõbb bírói fóruma áll. A testület elõtt már többször került sor kontinentálistalapzat-elhatárolási vitára, bár a bíróságnak ezek egyikében sem az UNCLOS jelenlegi szerzõdési jogi rendszerét kellett alkalmaznia (a szerzõdés még nem volt hatályban, a vitázó felek nem voltak részesei, illetve egy másik esetben a vitára még az UNCLOS elõtti idõkben került sor). Egyes elemzõk ugyanakkor amellett érvelnek, hogy ilyen jellegû vita az UNCLOS alapján nem terjeszthetõ sem a Nemzetközi Bíróság, sem pedig más bírói fórum elé, mert annak 83. cikke az ilyenek rendezésére az érintettek megállapodását írják elõ, ami bírói ítélettel nem pótolható. Az egyik korábbi, még a szokásjog alapján eldöntött ügyben (Líbia v. Málta, 1985-ben született ítélet) az ICJ maga is bizonytalannak tûnt ebben a kérdésben. Amennyiben mégis bírói jellegû rendezésre kerülne sor akár az ICJ, akár más bírói fórum (például az UNCLOS által létrehozott hamburgi Nemzetközi Tengerjogi Törvényszék) elõtt, az Északi-sarkvidékre igényt tartó államoknak igényük megtámogatásához a szokásos érvekhez kell nyúlniuk. Elsõdleges és legfontosabb ezek között a geográfiai jellegû bizonyítékok eszköze, amelyek ahhoz szükségesek, hogy bizonyítani tudják az UNCLOS 76. cikke szerinti természetes kapcsolatot az igényelt, valamint a saját terület között. Ám amennyiben a természetes kapcsolat több igényt is alátámaszt egyszerre (mint láthattuk például a Lomonoszov-hátság esetén), akkor ott már jogi mérlegelésre van szükség. A másik lehetõség, hogy az érintett államok végül maguk oldják meg a vitát valamiféle egyezség kidolgozásával. Ennek az esélye nem is olyan csekély. Ezek az államok ugyanis lényegében egyfajta kényszerszövetségben vannak: vagy felosztják a területet egymás között valamilyen, mindannyiuk számára elfogadható megoldással, vagy számolniuk kell annak lehetõségével is, hogy a vitába esetleg beszállnak eddig még nem túl aktív szereplõk is, akik ferde szemmel tekintenek az északisarki államok önös huzakodására, miközben a világ többi állama is szívesen részesülne az ottani ásványkincsekbõl, csak igényeiket nem tudják közvetlenül a helyszínen érvényesíteni. Ám azt látni kell, hogy az északi államok kupeckedése a terület felett egyértelmûen sérti a nemzetközi közösség érdekeit is, és elképzelhetõ, hogy egyes államok akár a Nemzetközi Tengerfenék Hatóságon keresztül, annak felhasználásával egyszer csak a nemzetközi közösség képviseletében rúgják rá az ajtót a kocsmában konyakos és whiskeys üvegekkel verekedõ dánokra és kanadaiakra... Egyáltalán nem tartom kizártnak, hogy egy ilyen szereplõ néhány éven belül akár az Amerikai Egyesült Államok is lehet, amely mint láthattuk földrajzi szempontból nincs elég jó helyen ahhoz, hogy közvetlenül beavatkozzon a vitába, de nyilván valamilyen módon teret követel majd magának. Mindenesetre az Északi-sarkvidék ügyében érdekelt államok magas szintû egyeztetések céljából már 1991-ben megkezdték egyfajta együttmûködés kialakítását az Északi-sarki Környezetvédelmi Stratégia (Arctic Environmental Protection Strategy AEPS) elfogadásával (ami akkor a hidegháború utáni idõszak egyik legjelentõsebb eredményének számított), amelynek célja a régió környezetvédelmi jellegû kérdéseiben való együttmûködés kialakítása volt. Ezt követve, 1996-ban az ottawai nyilatko-

9 58 zat állította fel az Északi-sarki Tanács nevû szervezetet, amely az államokon kívül már az õslakosság számára is megjelenési lehetõséget biztosított. A szervezet tagjai az Amerikai Egyesült Államok, Dánia, Finnország, Izland, Kanada, Norvégia, Oroszország és Svédország májusában Dánia meghívására öt, a vitákban érintett állam (a meghívó mellett az Egyesült Államok, Kanada, Norvégia és Oroszország) egy igen magas szintû konferenciára gyûlt össze a Grönland nyugati partján található, alig ötezer lakosú Ilulissat városkájában. Céljuk az volt, hogy megtárgyalják a változó klimatikus körülmények miatt felmerülõ kérdéseket, mint például a megnyíló új hajózási útvonalakkal kapcsolatos problémákat. A május 28-án kiadott nyilatkozatukban a részt vevõ államok egyetértésüket fejezték ki, hogy a már létezõ nemzetközi keretrendszer alkalmazását tartják kívánatosnak a fennálló igények rendezésére, és nem támogatják új nemzetközi jogi szabályok kialakítását. Ezen a konferencián ugyanakkor nem vett részt az Északi-sarki Tanács több fontos tagja, így Finnország, Izland, illetve Svédország, azaz a nyilatkozatot nem tekinthetjük teljes körûnek. Igaz ezek az államok a folyamatban lévõ vitákban nem is vesznek részt, nincsenek komoly igényeik. A nyilatkozatból egyértelmûnek tûnik, hogy az egymással ütközõ igényeket elõterjesztõ államok zárták soraikat. A világ többi része számára az üzenet egyértelmû: majd mi megoldjuk a vitáinkat, azt is tudjuk, hogy milyen elõírások mentén, azaz nem kellenek új szabályok, nem kellenek új szereplõk. Lehetséges megoldásként csak egy átfogó, nemzetközi szerzõdésen alapuló rendszert tartok elképzelhetõnek, amit hosszú közvetlen tárgyalások eredményeképpen minden érintett elfogadna, majd utána megfelelõen végrehajtana. Vajon lehetséges-e ez? A nemzetközi jog elmúlt néhány éve nem sok optimizmusra ad okot. Úgy tûnhet, hogy a közvetlen erõpolitika hangsúlyosabbá válása nem feltétlenül teremt alkalmas környezetet ilyen energiaigényes, politikai szempontból gyakran drágának tûnõ kompromisszumok kimunkálására. Ugyanakkor az államok is tisztában vannak azzal, hogy a vita megnyugtató rendezése csak kompromisszumok árán lehetséges, feltéve persze, hogy szándékuk a sarkvidék kincseinek kiaknázása, nem pedig az azokért való folyamatos harc, akár fegyverekkel is. n

Tartalom. Terület TERÜLET, TÉR. A történelem az államok harca a területért. A Föld szárazföldi területét az államok felosztották

Tartalom. Terület TERÜLET, TÉR. A történelem az államok harca a területért. A Föld szárazföldi területét az államok felosztották Terület 2011. NOVEMBER Tartalom Terület Államterület nem államterület Államhatárok Tenger Arktisz - Antarktisz Légtér Világűr 12/18/2011 1 12/18/2011 2 A történelem az államok harca a területért Államterület

Részletesebben

15 Év 15 Hang. Vélemények Magyarország 15 éves NATO-tagságának eredményeiről

15 Év 15 Hang. Vélemények Magyarország 15 éves NATO-tagságának eredményeiről 15 Év 15 Hang Vélemények Magyarország 15 éves NATO-tagságának eredményeiről 2014-ben Magyarország számos évfordulót ünnepelhet, többek között az Északatlanti Szerződés Szervezetéhez történő csatlakozásunk

Részletesebben

Tisovszky János AZ ENSZ ÉS A BÉKEFENNTARTÁS

Tisovszky János AZ ENSZ ÉS A BÉKEFENNTARTÁS Tisovszky János AZ ENSZ ÉS A BÉKEFENNTARTÁS MAGYAR ENSZ TÁRSASÁG 1997. március Lektorálta: Erdős André Tisovszky János az ENSZ Titkárságának munkatársa. A könyvben kifejtett nézetek a szerző saját véleményét

Részletesebben

Szolgáltatáspiac és liberalizáció az Európai Unióban: Ki jár(hat) jól?

Szolgáltatáspiac és liberalizáció az Európai Unióban: Ki jár(hat) jól? Hetesi E. Majó Z. Lukovics M. (szerk.) 2009: A szolgáltatások világa. JATEPress, Szeged, 53-73. o. Szolgáltatáspiac és liberalizáció az Európai Unióban: Ki jár(hat) jól? Somosi Sarolta 1 Az Európai Unió

Részletesebben

Felelõsség és lehetõség határán az Európai Unió és a líbiai válság

Felelõsség és lehetõség határán az Európai Unió és a líbiai válság A HÓNAP TÉMÁJA 71 Nagy Zsolt Felelõsség és lehetõség határán az Európai Unió és a líbiai válság A tanulmány azt elemzi, hogyan reagált az Európai Unió a líbiai eseményekre, és végül miért a NATO vezeti

Részletesebben

Magyar külpolitika a bipoláris világban, 1945 1991 1

Magyar külpolitika a bipoláris világban, 1945 1991 1 Magyar külpolitika a bipoláris világban, 1945 1991 1 Békés Csaba A kelet-közép-európai régió sorsát, lehetőségeit lényegében egészen 1989-ig alapvetően a második világháború végén, 1945-ben létrejött európai

Részletesebben

-------------------------------- Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig -------------------------------- Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig

-------------------------------- Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig -------------------------------- Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig Megjelenik a Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma támogatásával BHKKA 2010 1 Előszó... 3 dr. Erdős André: Az ENSZ előtt álló kihívásokról... 5 Dunay Pál: Takaréklángon.

Részletesebben

Vélemények Magyarország 15 éves NATO tagságának eredményeiről

Vélemények Magyarország 15 éves NATO tagságának eredményeiről Nemzet és Biztonság 2014/6. szám 3 41. 15 év 15 hang Vélemények Magyarország 15 éves NATO tagságának eredményeiről Előszó 1999. március 12-én történelmi jelentőségű eseményre került sor: Magyarország 15

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL VI. évfolyam 4. szám 2007. december FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST TARTALOM AZ OLVASÓHOZ SZEDLACSEK RÓBERT MK. EZREDES A MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE...5 BIZTONSÁGPOLITIKA

Részletesebben

VII. évfolyam 2010/4. INTERJÚ

VII. évfolyam 2010/4. INTERJÚ VII. évfolyam 2010/4. INTERJÚ Uraim, ha ezzel most nem foglalkoznak, hanem várnak még három hónapot,, a Magyar Köztársaság emberi jogi nagykövetével a Budapesti Népirtás Megelőzési Nemzetközi Központról

Részletesebben

Nemzeti szuverenitás és/vagy európai integráció?

Nemzeti szuverenitás és/vagy európai integráció? Fórika Éva Petrea, Bogdan Nemzeti szuverenitás és/vagy európai integráció? egy hosszú távú versenyrõl, melynek több, régi vagy új résztvevõje van, s amelybe még többen szeretnének beszállni Bevezetõ helyett

Részletesebben

A választási rendszer reformja

A választási rendszer reformja Tordai Csaba A választási rendszer reformja Az országgyűlési képviselők választási rendszerének átalakítása tizenöt éve napirenden van. Több országgyűlési bizottság dolgozott ennek érdekében, 1 és alig

Részletesebben

A római kor és a középkor tengerjoga

A római kor és a középkor tengerjoga Csatlós Erzsébet tudományos segédmunkatárs, Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Nemzetközi Jogi és Európa-jogi Tanszék Bevezetés Napjainkban a tengeri területek jelentős része állami szuverenitás

Részletesebben

A szövetség jövõje. Szenes Zoltán

A szövetség jövõje. Szenes Zoltán 30 NEMZET ÉS BIZTONSÁG 2009. MÁJUS Szenes Zoltán A szövetség jövõje A Magyar Honvédség volt vezérkari fõnöke jelen tanulmányában az Észak-atlanti Szerzõdés Szervezetének elkövetkezõ évtizedbeli lehetõségeit

Részletesebben

PHD-értekezés. Dr. Kisteleki Károly:

PHD-értekezés. Dr. Kisteleki Károly: PHD-értekezés Dr. Kisteleki Károly: Az állampolgárság fogalmának és jogi szabályozásának történeti fejlődése - koncepciók és alapmodellek Európában s Magyarországon Témavezető: Dr. Fürész Klára ELTE Állam-

Részletesebben

Együttműködés és partnerség

Együttműködés és partnerség Együttműködés és partnerség tanulmány Budapest, 2010. június Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CIVIL SZERVEZETEK SZEREPE A HAZAI KÖZÉLETBEN... 5 3. AZ ÖNKORMÁNYZATOK ÉS CIVIL SZERVEZETEK KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉS

Részletesebben

Havas Péter: A választási kampányok költségeinek szabályozása Nagy-Britanniában

Havas Péter: A választási kampányok költségeinek szabályozása Nagy-Britanniában Havas Péter: A választási kampányok költségeinek szabályozása Nagy-Britanniában Nagy-Britannia egyike azoknak az országoknak, amelyek sokáig a párt- és választás-finanszírozás legegyszerűbb szabályozási

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNY MORÁLIS ÉRTELMEZÉSE ÉS A TÖBBSÉGI ELV*

AZ ALKOTMÁNY MORÁLIS ÉRTELMEZÉSE ÉS A TÖBBSÉGI ELV* Ronald Dworkin AZ ALKOTMÁNY MORÁLIS ÉRTELMEZÉSE ÉS A TÖBBSÉGI ELV* ALKOTMÁNYOS ELLENTMONDÁSOK A legtöbb modern alkotmány nagyon széles és absztrakt megfogalmazásban deklarálja az állammal szembeni egyéni

Részletesebben

Mûkincs vagy mûködõ tõke?

Mûkincs vagy mûködõ tõke? Közgazdasági Szemle, LIII. évf., 2006. október (902 918. o.) CSERES-GERGELY ZSOMBOR CSORBA GERGELY Mûkincs vagy mûködõ tõke? Gondolatok a kutatási célú adatok hozzáférhetõségérõl A cikk célja a közérdekû

Részletesebben

A környezeti ügyek nyilvánossága az információszabadság jövője?

A környezeti ügyek nyilvánossága az információszabadság jövője? A környezeti ügyek nyilvánossága az információszabadság jövője? Bevezető Nonprofit Szektor Analízis Tanulmányok a részvételi demokrácia gyakorlatáról Dr. Kerekes Zsuzsa Ez a tanulmány azt kívánja bemutatni,

Részletesebben

Halász Gábor A pedagógiai rendszerek általános hatás- és beválás vizsgálati rendszere

Halász Gábor A pedagógiai rendszerek általános hatás- és beválás vizsgálati rendszere 1 Halász Gábor A pedagógiai rendszerek általános hatás- és beválás vizsgálati rendszere TARTALOM Bevezetés 1 A hatás és beválás értelmezése 3 Hatás 3 Beválás 4 A hatásvizsgálat és beválás-vizsgálat 5 A

Részletesebben

Az ESDP fejlõdésének elsõ évtizede

Az ESDP fejlõdésének elsõ évtizede NB2_bel.qxd 2/6/2008 9:23 PM Page 43 43 Rácz András Az ESDP fejlõdésének elsõ évtizede Az Európai Unió Maastricht óta létezõ közös kül- és biztonságpolitikája (CFSP) az EU hárompilléres szerkezetének második,

Részletesebben

NEMZETKÖZI JOG NEMZETKÖZI JOG ~: A jogrendszernek az a speciális ága, mely a nk jogalanyok egymás közötti kapcsolatát (jogviszonyát) szabályozza.

NEMZETKÖZI JOG NEMZETKÖZI JOG ~: A jogrendszernek az a speciális ága, mely a nk jogalanyok egymás közötti kapcsolatát (jogviszonyát) szabályozza. NEMZETKÖZI JOG NEMZETKÖZI JOG ~: A jogrendszernek az a speciális ága, mely a nk jogalanyok egymás közötti kapcsolatát (jogviszonyát) szabályozza. Államonként 1 jogrendszer ezen belül jogág jogszabály jogi

Részletesebben

Az információhoz való hozzáférés szabályozása és annak érvényesülése a környezetvédelemben

Az információhoz való hozzáférés szabályozása és annak érvényesülése a környezetvédelemben Az információhoz való hozzáférés szabályozása és annak érvényesülése a környezetvédelemben Készült a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium megbízásából. 2008. szeptember 30. Előszó Az információhoz

Részletesebben

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban. Szerkesztette Rada Péter

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban. Szerkesztette Rada Péter Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban Szerkesztette Rada Péter A kötet szerzői: Dr. Csicsmann László, egyetemi adjunktus, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Tanulmányok Intézet Dr. Horváth

Részletesebben

Versengő egészségbiztosítás megteremtése Magyarországon

Versengő egészségbiztosítás megteremtése Magyarországon II. évfolyam (2007) 1. szám 37 73. oldal http://www.kormanyzas.hu Versengő egészségbiztosítás megteremtése Magyarországon SZALAI ÁKOS NAGY BALÁZS SZALAI PÉTER Magyarország azon országok közé tartozik,

Részletesebben

KIKNEK VAN SZÜKSÉGE AZ ENSZ-RE A XXI. SZÁZADBAN? Simai Mihály akadémikus 1

KIKNEK VAN SZÜKSÉGE AZ ENSZ-RE A XXI. SZÁZADBAN? Simai Mihály akadémikus 1 KIKNEK VAN SZÜKSÉGE AZ ENSZ-RE A XXI. SZÁZADBAN? Simai Mihály akadémikus 1 1945 óta a világon meglehetősen sajátosan alakult az államok és a közvélemény hozzáállása az ENSZ-hez. Alapítói közül elsősorban

Részletesebben

Ez az Egyesült Nemzetek Szervezete

Ez az Egyesült Nemzetek Szervezete Vienna International Centre PO Box 500, A-1400 Vienna, Austria Tel: (+43-1) 26060 4666 Fax: (+43-1) 26060 5899 Email: unis@unvienna.org http://www.unis.unvienna.org/ Csak információs célokra nem hivatalos

Részletesebben

A NEMZETKÖZI VÉDELEM NEM EU-HARMONIZÁLT FORMÁI MAGYARORSZÁGON Gyulai Gábor Budapest, 2009. augusztus

A NEMZETKÖZI VÉDELEM NEM EU-HARMONIZÁLT FORMÁI MAGYARORSZÁGON Gyulai Gábor Budapest, 2009. augusztus A NEMZETKÖZI VÉDELEM NEM EU-HARMONIZÁLT FORMÁI MAGYARORSZÁGON Gyulai Gábor Budapest, 2009. augusztus 2 A NEMZETKÖZI VÉDELEM NEM EU-HARMONIZÁLT FORMÁI MAGYARORSZÁGON 2009 Gyulai Gábor. Minden jog fenntartva.

Részletesebben

AZ INFORMÁLIS ÉS NEM-FORMÁLIS TANULÁSI KERETEK KÖZÖTT SZERZETT TUDÁS ELISMERTETÉSE

AZ INFORMÁLIS ÉS NEM-FORMÁLIS TANULÁSI KERETEK KÖZÖTT SZERZETT TUDÁS ELISMERTETÉSE AZ INFORMÁLIS ÉS NEM-FORMÁLIS TANULÁSI KERETEK KÖZÖTT SZERZETT TUDÁS ELISMERTETÉSE ETENIM KFT 2006 TARTALOMJEGYZÉK AZ INFORMÁLIS ÉS NEM-FORMÁLIS TANULÁSI KERETEK KÖZÖTT SZERZETT TUDÁS ELISMERTETÉSE TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben