EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA VALÓ NEVELÉS PROGRAMJÁNAK KIDOLGOZÁSA, BEVEZETÉSE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA VALÓ NEVELÉS PROGRAMJÁNAK KIDOLGOZÁSA, BEVEZETÉSE"

Átírás

1 NKI BABAY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPORTISKOLA EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA VALÓ NEVELÉS PROGRAMJÁNAK KIDOLGOZÁSA, BEVEZETÉSE NAGYATÁD, JÚNIUS 30. Készítette: Horváth Attiláné

2 Szilágyiné Dorcsi Gabriella Takó Ágota Bevezetés Az elmúlt évekhez hasonlóan a célunk továbbra is, hogy még körültekintőbb, megalapozottabb munkával az általános iskolai nevelés - oktatás területén tovább emeljük intézményünk hírnevét. Erősítsük tanulóink neveltségi színvonalát, elmélyítsük az alapkészségeket a nem szakrendszerű oktatás továbbvitelével, a kompetencia alapú oktatás bevezetésével, a kompetenciamérésre való tudatos készüléssel is. 2010/2011-es tanév pedagógiai munkájának előkészítése Az oktatási év során 1., 2., 3., 4., 6., 7., 8.évfolyamon 1-1, az 5., évfolyamon 2 osztályt, összesen 9 tanulócsoportot indítunk. A tanulólétszámot és a szülői igényeket is figyelembe véve diákjainknak 4 alsó tagozaton működő és 2 felső tagozatban megalakuló napközis csoportot indítunk. Hagyományosan az 1-4. évfolyamon tantárgycsoportos oktatást folytatunk. Emelt óraszámú képzésünk testnevelésből minden évfolyamon megvalósult. Erre lehetőséget biztosított az és évfolyamon felmenő rendszerben működő sportiskolai képzés is. A törvényi előírásnak megfelelően folytatjuk előző évi hagyományainkat, és biztosítjuk az 1-4. osztály részére is a mindennapos testnevelést. A Nagyatádi Közoktatási Intézmény Pedagógiai Programjának része az egészséges életmódra nevelés is. Ezen belül különös gondot fordítunk az alábbiakra: 2

3 Személyi és tárgyi feltételrendszerünkkel azon pozitív magatartásformák és szokások kialakításának segítése, amelyekkel a gyermekek egészséges életvitellel kapcsolatos szemlélete és magatartása fejleszthető. Prevenciós munka megvalósítása, melynek során az egészségre ártalmas dolgok felismerésével és elutasításukkal megalapozzuk a kritikai gondolkodást. A családi életre való felkészítés, nemi identitás, a szexuális kultúra és magatartás alapvető normáinak megismertetése. A gyermekek felkészítése a veszélyhelyzetek megelőzésére, kezelésére, az alapvető közlekedési szabályok betartására, a veszélyes anyagok kezelésének szabályaira, a káros szenvedélyek megelőzésére. A rendszeres mozgás, sportolás, a mindennapi testedzés igényének kialakítása. 3

4 Mi az egészség? Napjainkban egyetértés van abba, hogy az egészség nem a betegség hiánya, hanem a testi, lelki, szociális jól-lét állapota. A WHO-nak az 1948-as alkotmányában megfogalmazott meghatározás a helyes kiindulópont, de mindenképpen hangsúlyoznunk kell, hogy az egészség nem passzív állapot, hanem folyamat. Az egészség kiteljesedésére az alábbi négy feltétel teljesülése adja a legnagyobb esélyt: ha az egyén társadalmilag integrálódik (családhoz, iskolai, munkahelyi és más közösséghez tartozik), ha a változó terheléshez alkalmazkodni tud, ha individuális önállóságát megőrzi, és végül, ha megteremti az összhangot a biogenetikai, a fizikai, a lelki és társadalmi lehetőségei közt. Az egészség fontos eszköz életcéljaink megvalósítása során. Az egészség pozitív fogalom, amely a társadalmi, közösségi és egyéni erőforrásokat, valamint a testi-lelki képességeket hangsúlyozza. Mi az egészségfejlesztés? Az egészségfejlesztés az összes nem terápiás egészségjavító módszer gyűjtőfogalma, tehát magába foglalja a korszerű egészségnevelés, az elsődleges prevenció, a mentálhigiéné, az egészségfejlesztő szervezetfejlesztés, az önsegítés feladatait, módszereit. A WHO meghatározása szerint, az egészségfejlesztés az a folyamat, amely képessé teszi az embereket arra, hogy saját egészségüket felügyeljék és javítsák. Egészségnevelés A WHO meghatározása szerint az egészségnevelés olyan, változatos kommunikációs formákat használó, tudatosan létrehozott tanulási lehetőségek összessége, amely az 4

5 egészséggel kapcsolatos ismereteket, tudást és életkészségeket bővíti az egyén és a környezetében élők egészségének előmozdítása érdekében. A korszerű egészségnevelés egészség és cselekvésorientált tevékenység. Prevenció A WHO meghatározása szerint az elsődleges megelőzés a betegség első megjelenésének megakadályozására az egészség megőrzésére irányul. Az egészségfejlesztés és annak egyik megvalósulási formája a korszerű egészségnevelés az egészségi állapot erősítésére és fejlesztésére irányul. Ide tartozik például az egészséges táplálkozás, az aktív szabadidő eltöltés, a mindennapos testmozgás, a személyi higiéné, a lelki egyensúly megteremtése, az egészséges és biztonságos környezet kialakítása, az egészségkárosító magatartásformák elkerülése. Az iskolának e fenti primer prevencióban van jelentős szerepe, így az egészségnevelési feladatok meghatározásánál is e területekre kell hangsúlyt fektetni. Miért az iskola az egészségfejlesztés egyik legfontosabb színtere? A gyerekek és fiatalok hosszú éveket töltenek az iskolákban. Ebben az időszakban érdemi hatást lehet gyakorolni a személyiségfejlődésükre, mely nagyban meghatározza az életmódjukban később kialakuló szokásaikat, az életideálokat, preferenciák kialakítását. Az iskola és az óvoda, a családi környezet mellett a szocializációnak azt a színterét jelenti, amelyben mód nyílik az egészségesebb életvitel készségeinek, magatartásmintáinak kialakítására és begyakorlására. Az egészségnevelés iskolai területei Az iskolai egészségnevelésnek ahhoz kell hozzájárulnia, hogy a tanulók kellő ösztönzést és tudást szerezhessenek egy személyes és környezeti értelemben egyaránt ésszerű, a 5

6 lehetőségeket felismerő és felhasználni tudó, egészséges életvitelhez. Ehhez arra van szükség, hogy az egészséggel összefüggő kérdések fontosságát értsék, az ezzel kapcsolatos beállítódások szilárdak legyenek, s konkrét tevékenységekben alapozódhassanak meg. Az egészséges életmód, életszemlélet, magatartás szempontjából lényeges területeknek az iskola pedagógiai rendszerébe, összes tevékenységébe kell beépülni. Ezek közé tartoznak az alábbiak: önmagunk és egészségi állapotunk ismerete az egészséges testtartás, a mozgás fontossága az értékek ismerete az étkezés, a táplálkozás egészséget befolyásoló szerepe a személyes krízishelyzetek felismerése és kezelési stratégiák ismerete az idővel való gazdálkodás szerepe a szenvedélybetegségek elkerülése a tanulási környezet alakítása a természethez való viszony, az egészséges környezet jelentősége A segítő kapcsolatok színterei és kapcsolódási pontok Szülők (család) A szülő, a család a legfontosabb társ a tanulók érdekében végzett munkában. A szülők megfelelő tájékoztatás és információ- átadás után aktív részvételükkel tudják támogatni az iskola egészségfejlesztési programjait, közülük jó néhányan szakértelmükkel is jelentősen növelhetik az iskolai munka hatékonyságát. Rendvédelmi szervek 6

7 A rendőrkapitányság ifjúságvédelmi munkatársai a bűnmegelőzési programok közös kimunkálásában, a tanári továbbképzéseken jogi, gyermek és ifjúságvédelmi, rendészeti, közlekedési témájú előadások tartásával tudnak segítséget nyújtani az iskolának. Az iskolás korosztály egyre jobban veszélyeztetett a kábítószer- fogyasztás tekintetében, ezért is fontos a kapcsolattartás kialakítása. Iskolaorvos, védőnő Az iskolaorvos és különösen a védőnő hagyományos feladatai közé tartozik az egészségnevelésben való részvétel. A következő területeken tudnak ismereteket nyújtani: az életmód és betegségek összefüggései a serdülőkori változások ismerete, segítségnyújtás a serdülőkori érzelmi, magatartás, életmód és szexuális problémák, valamint krízisek megoldásában. környezet egészségügyi és táplálkozási egészségügyi kérdésekben Gyermekjóléti szolgálat, nevelési tanácsadó, családsegítő A gyermekvédelmi munkában valamint konkrét ügyekben tudnak segítséget nyújtani. Az egészséges életmód alkotóelemei Táplálkozás Mozgás Lelki egészség Prevenció (drog, alkohol, cigaretta) Személyes higiénia Egészséges környezet Családi élet és társas kapcsolatok Testi fejlődés és szexualitás Célcsoport 7

8 Főként az iskola felső tagozatos osztályai, és a programtól függően az alsó tagozatos osztályok is. Fejlesztendő kompetenciák: Kompetenciák Kognitív Személyes (egyéni) Szociális információkezelés empátia önismeret gondolkodási-, tanulási követés-, utánzás képessége önszabályozás kompetenciák interakciók száma, motiváció nyelvi képesség kommunikáció önbizalom matematikai képesség kapcsolatépítés önértékelés konvertáló-, rendszerező-, konfliktuskezelés teljesítmény motiváció logikai képesség együttműködés önállóság problémamegoldó képesség tolerancia felelősségtudat stressz tűrés Időbeli elosztás Október: Gyalogszerrel Gyalogtúra a város környékén November: Tegyük szebbé környezetünket Tanterem nagytakarítása, udvarrendezés 8

9 December: Lélekgyógyítás mandalával Január: Szívügyünk Testsúly, vércukorszint, vérnyomás mérése Táplálkozási tanácsadás Február: Lelki egészségünk Jóga a mindennapi életben Március: Egészség-délután Április: Kapkodd a lábad! Reggeli torna, és osztályok közötti sportversenyek délután Május: Salátabár, Saláta készítése 9

10 Gyalogszerrel Gyalogtúra a város környékére Időpontja: Október első hete, délután Helyszín: gyülekező az iskola udvarán Résztvevők: 1-8.o.-ig Segítők: Osztályfőnökök, napközis nevelők, szülők Szükséges eszközök: iránytű térkép fényképezőgép 10

11 Cél: A gyerekek jobban megismerjék a város környékén élő növény és állatvilágot, lakóhelyük természeti szépségeit. Fejlesztendő kompetenciák: önállóság felelősségtudat teljesítménymotiváció kommunikáció együttműködés tolerancia A rendszeres mozgás élettani hatásai: A mozgás jótékony élettani hatásai széleskörűek: a rendszeres edzés fokozza a szív és a tüdő teljesítőképességét, csökkenti a szívizomzat oxigénigényét, aminek különösen nagy jelentősége van koszorúér-betegségben szenvedők számára. Ezenkívül rendszeres edzés 11

12 hatására csökken a vérzsír-szint, a vérnyomás; az izommunka csökkenti a vércukorszintet, segít megőrizni a testsúlyt, és így kifejezetten előnyös hatású többek között például cukorbetegségben szenvedőknek, akik fokozottan veszélyeztetettek szív-érrendszeri betegségek tekintetében. A fenti kedvező hatások már rendszeresen végzett, közepes intenzitású (heti kcal energia-felhasználás) mozgás hatására is bekövetkeznek. Külön hangsúlyozandó, hogy a kedvező változások rendszeres mozgás esetén minden korosztályban (tehát a 65 éven felüliek körében is) kialakulnak. A rendszeres mozgás előnyös hatása olyanoknál is kimutatható, akiknél már kialakult valamilyen koszorúér-betegség: szívizom-infarktuson átesettek körében növekedett túlélést tapasztaltak azoknál, akik rendszeres testmozgást iktattak az életükbe. Útvonalterv: Babay Iskola- Petőfi utca- Széchenyi tér-zrínyi utca Zrínyi köz - Rinya patak partja Hunyadi utca Csónakázó-tó Vasúti híd Görönd Visszaút: Görönd Vasúti híd Bodvica Petőfi utca Babay Iskola 12

13 Program: Indulás a Babay Iskolából, végcél az iskola lesz. Az osztályok negyed órás csúsztatással indulnak és a térkép alapján fognak tájékozódni. Segítenek ebben a kísérő nevelők és szülők. Indulás előtt az osztályok megkapják a feladatokat, melyek a következők: növény-meghatározás, termések gyűjtése, fényképek készítése melyekből a legsikeresebbeket jutalmazzuk állatmegfigyelés vázlatok rajzolása különböző tereptárgyakról (pl.:híd) Tegyük szebbé környezetünket Tanterem nagytakarítása, udvarrendezés Időpontja: November második hete 13

14 Helyszín: Az iskola tantermei és az udvar Résztvevők: Felső tagozatosok, osztályonként 10 fő. Segítők: Takarítónők, pedagógusok, karbantatók Szükséges eszközök: Kerti szerszámok, tisztítószerek Cél: Az iskola külső-belső környezetének kialakítása (tiszta, rendezett tantermek, és gondozott udvar), és a tanulók személyes felelősségvállalása, a rend megtartása. Takarítás, tisztítás, fertőtlenítés természetesen. Fejlesztendő kompetenciák: felelősségtudat együttműködés motiváció önszabályozás Program: Minden csoportot két részre osztjuk. 5 fő az udvart csinosítja a karbantartók segítségével, az iskola belső tisztogatását a takarítók felügyelik. Takarítás, tisztítás, fertőtlenítés természetesen Takarítás, tisztítás, fertőtlenítés A GOND: 14

15 A boltok polcain rengeteg fajta tisztítószert találhatunk, melyek klórozott hatóanyagokat és foszfátokat, sőt erős savakat ill. lúgokat (nátrium- ill. kálium-hidroxid) is tartalmaznak. A különféle tisztítószerek közös jellemzője, hogy a környezet szennyezésén túl irritálják a bőrt, a szemet, és veszélyesek az egészségre. Az ilyen termékekhez legtöbbször illatosító anyagokat adagolnak, amelyek szintén egészségügyi kockázatot jelentenek. A MEGOLDÁS: Általános tisztítás 1 liter meleg vízben oldott 1 evőkanál mosószóda a legszívósabb tűzhelyeket, a legzsírosabb csempét, linóleumot is tisztává varázsolja. Kipróbálhatjuk a mikro szálas tisztítókendőket (a legtöbb drogériában már kaphatóak), amelyekhez sokkal kisebb mennyiségben, vagy egyáltalán nem szükséges tisztítószereket használni. Folyékony vegytisztítószerek helyett használjunk ecetet, citromot, növényi alapú szappanokat. Az esetek többségében kiválóan helyettesítik a boltokban kapható erős vegyszereket. Ablaktisztítás A poros ablakokat előbb tiszta ruhával portalanítsuk. Nagyon piszkos ablakot ecettel dörzsöljük be, és az öblítővízébe tegyünk egy evőkanál gyógyszertárakban kapható háztartási alkoholt. Így sokáig tükörfényes lesz az ablak. Ronggyal vagy újságpapírral töröljük szárazra. A lakkozott fa ablakkeretre rakódott légypiszkot legkönnyebben hideg teába vagy lefölözött tej és hideg víz egyenlő arányú keverékébe mártott puha ruhával moshatjuk le. Padlóápolás A szennyezett PVC és linóleum padlót vagy járólapot remekül tisztíthatjuk, ha 1 liter meleg víz és egy evőkanál mosószóda keverékével mossuk fel. Makacsabb szennyeződések esetében oldjunk fel növényi szappant is a felmosó vízben. Fertőtlenítőszerek alkalmazására a reklámokkal ellentétben csak ritkán van szükség. 15

16 Kerüljük gyakori és rendszeres használatukat! A túlzottan steril gyermekkori környezet fokozza az allergia kialakulásának esélyét! Ne feledjük: a forró víz szinte minden kórokozót elpusztít! A konyhasó és az ecet keveréke nagyszerűen tisztít és fertőtlenít! Lélekgyógyítás mandalával Időpontja: December második hete Helyszín: Az iskola egy terme 16

17 Résztvevők: érdeklődő diákok o. Segítők: napközis nevelők, osztályfőnökök Szükséges eszközök: színes ceruza zsírkréta pasztellkréta színes filctoll szövegkiemelő vastagabb és vékonyabb fekete filctoll a kontúrokhoz vízfesték, tempera szilárd alátét (rajztábla) Cél: Kreativitás fejlesztése, önbizalom erősítése, feszültségoldás Fejlesztendő kompetenciák: önbizalom önértékelés együttműködés Hogyan segíthet a mandala? A mandalákkal való foglalkozást korántsem kizárólag a problémás gyermekeknek ajánljuk. Általában véve minden gyermek a legvidámabb, legkiegyensúlyozottabb is örömét leli a mandalafestésben. Ez a játékos kreatív foglalatosság még segíthet is, ha van valami baja van a gyermeknek. A mandalafestés hatását a következőkben foglalhatjuk össze: 17

18 Aki szétszórt, megtanul összpontosítani. Aki szorongó, fölszabadul. A feszültségek oldódnak. Idővel csökken a külső befolyásoknak való alávetettség. Ösztönzi alkotóképzeletünket. Segítségével kapcsolatot teremthetünk önnön gyógyító erőinkkel. Összefogja a szellem és a lélek szétszórt energiáit, és erőt meríthetünk belőle a mindennapokhoz. Mandala-az élet ősképe-színezés, festés Beszélgetés a mandaláról Mi a mandala? Honnan ered? Hogyan gyógyít a mandala? Színek és Jelentésük Irodalom: Sascha Wuillemet: Színmeditációk Andrea Anna Cavelius: Mandalák festése 18

19 Szívügyünk Testsúly, vércukorszint, vérnyomás mérése Táplálkozási tanácsadás Időpont: január második hete 19

20 Helyszín: tornaterem Résztvevők: az iskola diákjai, szülők, pedagógusok Segítők: védőnő iskolaorvos pedagógusok Szükséges eszközök: Asztalok Székek Mérleg Vérnyomásmérő Vércukorszintmérő Centiméter Magasságmérő Cél: A tanulók egészségi állapotának felmérése, és iskolai diagnózis felállítása, és megoldási javaslatok, tanácsadás Fejlesztendő kompetencia: felelősségtudat, kommunikáció, együttműködés 20

21 Egészséges táplálkozás Manapság egyre gyakrabban hallani arról, hogy táplálkozzunk egészségesen, együnk minél több vitamint, de sokszor az sem mindegy, miből mennyit fogyasztunk, mi az, amit teljesen ki kell zárnunk az étrendünkből, mi az, amit semmiképp se hagyjunk ki az étkezésünkből. Miért van ennek akkora jelentősége, és valóban kell-e, hogy ennyire figyeljünk a táplálkozásunkra? Az igazság az, hogy amennyiben van rá mód, már gyerekkorban figyeljünk oda a táplálkozásunkra. Ha a szülő ezt komolyan veszi, akkor a gyermekének akár a felnőttkorára is nagy hatással lehet, hiszen a gyermekkori táplálkozás a felnőttkori egészségért is felelős. Ha teheted tehát, próbálj meg odafigyelni az étkezési szokásaidra. Miért fontos egészségesen táplálkozni? Nem elijesztésképpen, de megállapították, hogy a felnőtt- vagy időskori halálokok 46 %-a az elhízásra és az egészségtelen táplálkozásra vezethető vissza. Ezzel jó tisztában lenni, mert odafigyelve, akár éveket nyerhetünk az életünkből. De mit jelent az, hogy egészségesen táplálkozni? Alapvetően bármit fogyaszthatunk, ami számunkra személy szerint a legmegfelelőbb. Szervezetünk a környezetünkkel folyamatos anyagcserét végez. Ez annyit jelent, hogy a szervezet a környezetéből anyagokat vesz fel, ezeket átalakítja, az abból szükségteleneket, pedig visszajuttatja a környezetébe. 21

22 A legfontosabb anyagcsere folyamat a táplálkozás, mely testünk ellátásához, működéséhez, fejődéséhez és növeléséhez elengedhetetlen. A helyes táplálkozásnál fontos az elfogyasztott ételek mennyisége, minősége, összetétele, és nem utolsó sorban a változatosság. Ami fontos, hogy az étel, amit eszünk legyen elegendő, tápláló, változatos, és az is fontos szempont, hogy finom legyen, hogy élvezettel tudjuk elfogyasztani. A helyes táplálkozásban az ételek összetevői közül a következőket kell figyelembe venni: a szénhidrátokat, a zsírokat, fehérjéket, a vitaminokat és az ásványi anyagokat egyaránt. A szénhidrátok 22

23 A szénhidrát a szervezet fő energiaforrása. Fontos szerepe van ezen túl az agyműködésben is. A fő szénhidrátok a cukor és a keményítő, ezeket elsősorban gabonafélékben találhatjuk meg, ilyenek a különféle gabona magvak, a rizs, a tészta és a kenyérfélék, de megtalálhatók ezen kívül még zöldségfélékben, gyümölcsökben, tejben és tejtermékekben egyaránt. A zsírok A legnagyobb energiamennyiséget a zsírokban találjuk meg. Ez segít a szöveteink felépítésében, valamint a zsírban oldódó vitaminok felszívódásában. Ilyen vitaminok az A-, 23

24 D-, E-, és a K-vitamin. A zsírok megtalálhatók vörös húsokban, a tojásban, a tejben, tejtermékekben, de akár a mogyoróban és a növényi eredetű olajokban is. A zsírokról jó, ha tudod, hogy rendkívül fontosak, de nem szabad túl sokat fogyasztani zsírtartalmú ételekből sem. A fehérjék A fehérjék amolyan építőelemek a testünkben. Nagyon fontosak a növekedéshez, és a károsodott sejtek regenerációjához. Az emésztésben és a betegségekkel szembeni védekezésben is van szerepük. Fehérjék leginkább a húsokban, tejben, tejtermékekben, tojásban, halfélékben és a mogyoróban található meg. Ásványi anyagok 24

25 Az átlagos napi vízveszteségünk kb. 2,5liter, ennek 60%-a a vizelettel, 20%-a a bőrön keresztüli párolgással, 20%-a pedig a légzési párával távozik. A vízveszteség pótlásával együtt az elveszett só és ásványanyag tartalmat is pótolni kell, ezért célszerű a folyadék utánpótlást gyümölcsökkel, ásványvízzel, gyümölcslevekkel, salátákkal pótolni. Fontosabb ásványi anyagaink: Nátrium, Klór, Kálium, Kalcium, Foszfor, Magnézium, Vas, réz, cink, Króm, Jód, Fluor, Szelén Akkor is táplálkozhatunk hiányosan, ha rengeteget eszünk, és nem csak a túlzásba vitt evés, hanem a táplálkozás helyes arányainak be nem tartása is elhízáshoz vezethet, ami növeli a magas vérnyomás, a koszorúér-betegség, a cukorbetegség és az ízületi panaszok kockázatát. Hazánkban a kelleténél jóval több telített zsírsavat és cukrot, ugyanakkor kevesebb rostot és keményítőt fogyasztanak az emberek, így a fenti betegségek gyakorisága egyáltalán nem meglepő. Forrás: Program: A osztályok a témában kiosztott nyomtatott szöveg alapján, csoportokban kiemelik a lényeget, vázlatot készítenek majd felhívó jellegű plakátot rajzolnak a témában, melyeket az aulában helyezünk el. Lelki egészségünk 25

26 Jóga a mindennapi életben Időpont: február A jóga évezredekkel ezelőtt keletkezett. Lényege a szellemisége, a belső, teljességre való törekvés, a belső béke, a harmónia megvalósítása. A speciális mozgásgyakorlatok rendszeres végzése ennek a hagyománynak részét alkotja. Aki a jógát gyakorolja, olyat él át, aminek kis része szavakkal is kifejezhető, mint erőfeszítés, öröm, testtartás-javulás, az élmények nagyobb részére azonban nincsenek szavak. Nem versenyre készülés folyik, nemcsak a legjobbaknak ad sikerélményt és örömet a jóga, ezért különösen segít a gyermekek mozgáskultúrájának kialakításában. A Jóga a mindennapi életben rendszert kidolgozó mester, Paramhans Swani Maheshwarananda, Indiában született és 1972-ben Bécsben alapított jógaközpontot. Helyszín: tornaterem Résztvevők: érdeklődők 5-8-ig Segítők: Szombatfalvi Emese jógaoktató Eszközök: polifoam, pléd, kispárna, magnó, cd lejátszó Cél: Mit kaphat a gyermek a jógától? életörömet, a mozgás örömét Tudatosságot és megértést a környezet iránt A figyelem-összpontosító képesség növekedését és az iskolai teljesítmény javulását A szervezet harmonikus fejlődését, szellemi és lelki kiegyensúlyozottságot 26

27 Helyes testtartást,egyenes gerinccel A vérkeringés javulását Az egyensúlyérzék javulását A betegségekkel szemben megnövekedett ellenálló képességet Megfelelő testsúlyt Önállóságot, önbizalmat, a kapcsolatteremtő képesség javulását A jóga a test, a szellem, a tudatosság és a lélek tudománya. A jóga elősegíti a szellemiség lehető legteljesebb kibontakozását. A jóga által az ember eléri teste és pszichéje feletti ellenőrzését, ami minden élethelyzetben segít. A jóga életmód, amely megtanít őszintének és elégedettnek lenni. A jóga út ahhoz, hogyan lehet a természettel és embertársainkkal békében élni és megérést érezni minden élőlény, nem csak az emberek, hanem az állatok iránt is. Fejlesztendő kompetenciák: önismeret, önbizalom, önszabályozás, követés, utánzás képessége együttműködés, tolerancia Program: Kezdjük a hetet jó hírekkel! Szánjuk naponta percet arra, hogy a gyerekek elmondhassák a velük történt kellemes, örömteli eseményeket. (Be lehet iktatni a mindennapokba, segít ráhangolódni a pozitív gondolkodásra.) Zenehallgatás 27

28 Kövi Szabolcs: Az erdő hangjai Megaptera- A bálna éneke Angyalszimfónia A tudatalatti tízparancsolata( meditációs cd ) Koncentrációs gyakorlatok, stresszoldó-relaxációs technikák tanulása (beiktatható a mindennapokba) Irodalom: Dr Paul E. Dennison és Gail E. Dennison: ÉSzkerékkapcsoló Észkapcsoló agytorna. Egészség-délután 28

29 Időpont: március Helyszín: osztálytermek Résztvevők: 1-8-ig Segítők: osztályfőnökök élelmezésvezető informatikus testnevelők Szükséges anyagok, eszközök: tesztlapok írószer rajzeszközök (rajzlap, festék, filctoll, ragasztó, színes papír) internet hozzáférés Cél: Az egészséges táplálkozással kapcsolatos ismeretek szerzése, és beépítése a mindennapi étkezésbe. Fejlesztendő kompetenciák: együttműködés, kommunikáció, motiváció, problémamegoldó gondolkodás kreativitás Program: Rajzpályázat: Mit egyek, hogy egészséges legyek? 29

30 Étrendpiramis készítése. Az egészséges életmóddal, a betegségek megelőzésével kapcsolatos közmondások, szólások gyűjtése, tablókészítés. Figyelemfelkeltő plakátok készítése egészségmegőrzésre, betegségek megelőzésére. Divatbemutató. Reform ételreceptek gyűjtése. Heti étrend összeállítása. Mindennapi mozgásgyakorlatok elsajátítása. Divatbemutató a tornateremben 30

31 Minden osztályból egy 4 fős csapat a négy évszaknak megfelelően bemutatja az ideális és praktikus öltözetet az előre összegyűjtött ruhákból. A divatbemutatóhoz kísérőszöveg írása a feladat. Táplálkozz egészségesen! Heti étrend összeállítása az egészséges életmódnak megfelelően. Modern reform ételreceptek gyűjtése, átadása egymásnak. Nagy segítség a táplálkozási piramis, valamint a kutatómunkához az internet. A munkát a helyi konyha élelmezésvezetője koordinálja. Egy kicsi mozgás mindenkinek kell Sportfoglalkozás keretében olyan gyakorlatok elsajátítása, melyek a nap bármely szakában, akár otthon is végezhetőek. Cél, hogy miden izomcsoport dolgozzon. A programot iskolánk testnevelői vezetik. Kapkodd a lábad! 31

32 Reggeli torna, és osztályok közötti sportverseny délután Időpont: április Helyszín: tornaterem, udvar Résztvevők: alsó, felső tagozat Segítők: testnevelő tanárok, osztályfőnökök, napközis nevelők Szükséges eszközök: sporteszközök Cél: Az egészséges versenyszellem fejlesztése Az iskolai sport jelentősége A mozgáshiány sajnos korunk betegsége, éppen ezért nem véletlen, hogy az iskolaköteles gyermekek %-a tartásgyenge, vagy már valamilyen testi deformitás szenvedő alanya. A gondot tovább fokozza az a tény is, hogy lassan minden harmadik fiatal átlagosan 10 %-nyi túlsúllyal" rendelkezik. Az ülve töltött órák egyre növekvő száma miatt (iskolapad, televízió, videó, stb.) a szervezet nem kapja meg a szükséges ingereket, és ezért nem fejlődik a kívánt mértékben a váz - és az izomrendszer, továbbá a szív, a keringési és a légzési rendszer. Gyakran felvetődik az a kérdés, hogy mit tehetünk az egészséges életmódunk kialakítása érdekében. A naponta tetten érhető" egészségkárosító, mozgásműveltségben és a testi nevelés szempontjából döntő fontosságú képességek fejlődését gátló, hátrányos helyzetet előidéző hatások kiküszöbölése, megelőzése a cél. Az egészséges életmódra nevelés már csecsemő korban kezdődik, azzal, hogy az életkornak megfelelő mozgást lehetővé tesszük. Az óvodában már minden napos a testnevelés. Az iskoláskortól kitűzött cél, hogy az életkori sajátosságot is figyelembe véve, az alapvető képességek, a mozgás és játék kultúra fokozott növelésével, a testnevelés megszerettetésén, továbbá az egészséges életmódnak és az ahhoz kapcsolódó szokásrend kialakításán keresztül a 32

33 személyiség fejlődésével az egészséges életmódot szerető és igénylő fiatalok kerüljenek ki az iskolákból. Fejlesztendő kompetenciák: motiváció, felelősségtudat, kommunikáció, konfliktuskezelés, együttműködés, tolerancia, stressztűrés Program: Az osztályok között futball, kézilabda, kosárlabda versenyek. Alsó tagozatban váltóversenyek az osztályok között. 33

34 Salátabár Saláta készítése Időpont: május második hete 34

35 Helyszín: az iskola ebédlője Résztvevők: osztályonként 5 fő Segítők: szülők, pedagógusok Szükséges anyagok, eszközök: gyümölcsök zöldségek tejföl, joghurt, majonéz, ecet, só, cukor fűszerek reszelő vágódeszka kés edények kanál Cél: Az egészséges táplálkozással kapcsolatos ismeretek átültetése a gyakorlatba Fejlesztendő kompetenciák: együttműködés, kommunikáció, önállóság, motiváció Program: Minden csoport az általuk hozott alapanyagokból a gyűjtött receptek alapján elkészít egy gyümölcs és egy zöldségsalátát. A csoportok igénybe vehetik egy-egy szülő segítségét. A segítő szülő csak tanácsadó lehet. Az elkészített salátákat zsűri értékeli, majd a végén a gyerekek elfogyasztják. 35

36 A salátafogyasztás Biztosan sokszor jártunk már úgy, hogy megéheztünk, mégsem kívántuk a jól megszokott ételeket. Különösen a nyári kánikulában, amikor inkább csak szomjasak vagyunk. Ilyenkor együnk salátát! A salátaételek felhasználása, beillesztése az étrendbe igen sokrétű lehet: vannak előétel saláták, főétel saláták, köretként fogyasztott saláták és desszert saláták. Felhasználhatóságuk olyan változatos, hogy sokaságukat áttekinteni is szinte lehetetlen, készítésekor nincsenek szigorú szabályok, amelyeket be kellene tartanunk, használjuk képzelőerőnket, próbáljunk ki új ízeket, kísérletezzünk. Figyelem: a saláta nem savanyúság és nem is az önmegtartóztató diéta kelléke. A saláta a wellness-életmód alapvető, a reformkonyha egyik legszínesebb, legváltozatosabb étele. Manapság már igen gazdag választékot találhatunk az üzletekben: lolo rosso, endívia, rukkola, jégsaláta, madársaláta, bébi spenót, medvehagyma, és még sorolhatnánk a salátafélék gazdag palettáját. A salátafogyasztás számtalan előnnyel rendelkezik: Gyorsan elkészíthető. A legösszetettebb saláták is fél órán belül asztalra varázsolhatók. Rendkívül egészségesek. A salátanövények tartalmazzák az ember számára nélkülözhetetlen ásványokat és vitaminokat éppen elegendő mennyiségben, nem túladagolva, nem egymást közömbösítve, mint például a vitamintabletták hatóanyagai. Ne feledkezzünk meg az éltető enzimekről sem, amelyek semmilyen hőkezelést nem élnek túl, jó részük C-on teljesen lebomlik, így csak a nyers élelmiszerek tartalmazzák. Frissítő, üdítő hatásúak, nem terhelik a gyomrot, sem a szervezetet, mégis a jóllakottság érzését keltik. Változatosak. Mindenkinek próbálkoznia kell, kitalálni egy újat, vagy visszatérni egy bevált recepthez, ami tartalmazza kedvenc hozzávalóinkat. Olyannyira ízletesek, hogy hamar a család kedvenceivé válnak! Miből áll egy saláta? salátanövényből öntetből egyéb járulékos anyagokból. 36

37 A saláta meghatározó eleme az öntet. A leggyakrabban használt a vinaigrette, ami ecet, mustár és olaj keveréke, világos színű krémszerű öntet. Az öntet amely sóval, borssal és a (zöld)fűszerek végtelen sorával is kiegészülhet. Vigyázat: az ecet kiváló minőségű legyen, amely salátától függően lehet fehér-, illetve vörösborecet, balzsamecet, tárkonyecet, málnaecet, rizsecet, almaecet stb. A jófajta mustár szintén elengedhetetlen, próbálkozzunk például magos, mézes, fehérboros vagy dijoni mustárral. Az öntet lényegét az olaj teszi ki. Itt nem köthetünk alkut: csak kitűnő minőségű, hidegen sajtolt (szűz) olajat használjunk. Ezek az olajok tartalmazzák ugyanis azokat az éltető eszenciákat, vitaminokat, enzimeket, amelyek az egészséges élethez nélkülözhetetlenek. Az öntetek variálhatók, alakíthatók: kihagyhatjuk az előbbi keverékből a mustárt, vagy éppen hígíthatjuk joghurttal, kefirrel. Nagyon finom a mustár és a kefir keveréke is. Tehetünk bele apróra vágott snidlinget, fokhagymát, ízesíthetjük néhány csepp fehérborral. A járulékos anyagok sora felsorolhatatlan. Használjunk minél több nyers zöldséget, gyümölcsöt, olajos magvakat, csírákat, zöld fűszereket. Gyümölcssaláta Hozzávalók: 2 őszibarack 5 szilva ¼-ed görögdinnye bármilyen gyümölcs 2-3 cl limoncello 1-2 tk méz Zöldségsaláta: Cézár saláta recept Hozzávalók: Salátához: 1 fej jégsaláta 1 kígyóuborka pár szem közepes paradicsom 20 dkg csirkemell filé 37

38 kruton (pirított kenyérkockák) Öntethez: 1 tojás sárgája 2 tk mustár olívaolaj 2 gerezd fokhagyma csipetnyi petrezselyem csipetnyi oregánó csipetnyi bors csipetnyi só 2 dl főzőtejszín Worchester-szósz Cél: A tanulók minél több egészséges, tartósítószer mentes táplálékot ismerjenek meg, tudják elkészíteni, fogyasszák otthon is rendszeresen Fejlesztendő kompetencia: együttműködés, kommunikáció tolerancia önállóság motiváció Forrás: /egeszseg-konyha/elteto-alapanyagok/1594-salata-szezon.html Készítette: Horváth Attiláné Szilágyiné Dorcsi Gabriella Takó Ágota 38

IceCenter Budapest. Dr Géczi Gábor

IceCenter Budapest. Dr Géczi Gábor IceCenter Budapest Dr Géczi Gábor A jégkorongozó céljai Minél jobb játékos legyen Válogatottság NHL? Edzésen való teljesítés Mérkőzésen való teljesítés Mindez nem olyan hatékony, ha nem fordít kellő figyelmet

Részletesebben

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12.

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra EGÉSZSÉGNAP 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 EGÉSZSÉGNAP

Részletesebben

Témahét, témanap EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS. Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő.

Témahét, témanap EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS. Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Témahét, témanap EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Őrizd szüleid egészségét!- mert A múlton épül fel a jelen

Részletesebben

Az egészségre nevelés

Az egészségre nevelés Az egészségre nevelés Mottónk: A kialakult betegséget kezelni olyan, mintha az ember akkor kezdene kutat építeni, amikor már megszomjazott. Egészségnevelés célja és feladata Célja: az egészségkulturáltság

Részletesebben

I. félév 2. óra. Készült az Európai Unió finanszírozásával megvalósult iskolagyümölcsprogramban részt vevő iskolák számára 2013/2014

I. félév 2. óra. Készült az Európai Unió finanszírozásával megvalósult iskolagyümölcsprogramban részt vevő iskolák számára 2013/2014 Oktatási anyag, oktatási segédlet az egészséges étkezési szokásokat érintő ismeretek fejlesztése és azok gyakorlati alkalmazása érdekében 2. osztályos tanulók részére I. félév 2. óra Készült az Európai

Részletesebben

Egészséges életért a Mezőcsáti Kistérségben TÁMOP-6.1.2/LHH-09/1-2010-0008

Egészséges életért a Mezőcsáti Kistérségben TÁMOP-6.1.2/LHH-09/1-2010-0008 Mit is jelent az egészséges táplálkozás? Az egészséges táplálkozás a különféle ételek és italok megfelelő arányban és mennyiségben, kellő változatossággal történő, rendszeres fogyasztását jelenti. Nincsenek

Részletesebben

Az egészséges gyerekekért

Az egészséges gyerekekért Wesley János Családi Napközi, Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő és Speciális Szakiskola, Kollégium és Szakképző Iskola Az egészséges gyerekekért című projekt I. A projekt célja A tantestület

Részletesebben

A természetismeret munkaközösség munkaterve

A természetismeret munkaközösség munkaterve A természetismeret munkaközösség munkaterve A munkaközösség tagjai: Stankovicsné Soós Mária biológia-technika szakos nevelő, intézményvezetőhelyettes Csiszár Attila földrajz-testnevelés szakos nevelő Györéné

Részletesebben

RÉDE-BAKONYBÁNK KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA. Iskolai Egészségnevelési Program 2004.

RÉDE-BAKONYBÁNK KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA. Iskolai Egészségnevelési Program 2004. RÉDE-BAKONYBÁNK KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA Iskolai Egészségnevelési Program 2004. 2 Tartalomjegyzék 1. Az iskolai egészségnevelési program törvényi háttere 2. Bevezetés 3. Az

Részletesebben

Játszva Egészség Nevelek! 5 hetes egészségnevelő program általános iskolások számára

Játszva Egészség Nevelek! 5 hetes egészségnevelő program általános iskolások számára Kupai Krisztina (KUKIAAP. SZE) II. évfolyam Egészségfejlesztés kurzus Játszva Egészség Nevelek! 5 hetes egészségnevelő program általános iskolások számára Program célja és jelentősége Cél: Sok-sok érdekességet

Részletesebben

Tihanyi András WELLNESS ÉTREND

Tihanyi András WELLNESS ÉTREND Tihanyi András Tihanyi András WELLNESS ÉTREND Mindennapi útmutató a testi-lelki egészséghez * Diétás szakácskönyvek White Golden Book Budapest A könyv szerzője TIHANYI ANDRÁS dietetikus Lektorálta DR.

Részletesebben

Életünk és a víz. Kiss Miklós www.vizinform.hu. Kiss Miklós 1

Életünk és a víz. Kiss Miklós www.vizinform.hu. Kiss Miklós 1 Életünk és a víz Kiss Miklós www.vizinform.hu Kiss Miklós 1 Víz,ha csak életünkhöz lenne szükséges rádde magad vagy az élet! Nincs arra szó, mily fenséges enyhülést ad csodás üdeséged. Hajdan volt erőnk,

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

Táplálék. Szénhidrát Fehérje Zsír Vitamin Ásványi anyagok Víz

Táplálék. Szénhidrát Fehérje Zsír Vitamin Ásványi anyagok Víz Étel/ital Táplálék Táplálék Szénhidrát Fehérje Zsír Vitamin Ásványi anyagok Víz Szénhidrát Vagyis: keményítő, élelmi rostok megemésztve: szőlőcukor, rostok Melyik élelmiszerben? Gabona, és feldolgozási

Részletesebben

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek.

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Brassói Sándor főosztályvezető 2014. október 3. Az iskola és a jóllét, az iskolához való kötődés

Részletesebben

Modern múlt Étkezésünk fenntarthatóságáért. 1.Tematikus nap: A hal mint helyben találhatóegészséges, finom élelmiszer

Modern múlt Étkezésünk fenntarthatóságáért. 1.Tematikus nap: A hal mint helyben találhatóegészséges, finom élelmiszer Modern múlt Étkezésünk fenntarthatóságáért 1.Tematikus nap: A hal mint helyben találhatóegészséges, finom élelmiszer Halat? Amit tartalmaz a halhús 1. Vitaminok:a halhús A, D, B 12, B 1, B 2 vitaminokat

Részletesebben

Élelmiszerválaszték nem csak cukorbetegeknek

Élelmiszerválaszték nem csak cukorbetegeknek Élelmiszerválaszték nem csak cukorbetegeknek Kovács Ildikó dietetikus Egészséges Magyarországért Egyesület Szívbarát program Diabétesz 2007. Életmód és kezelés Budapest, 2006. június 2. Cukorbetegek étrendje

Részletesebben

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10.

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője:

Részletesebben

Egészséges életmódra nevelés programja, az. egészségtudatos iskolai táplálkozás INNOVÁCIÓ. (Alsó tagozat)

Egészséges életmódra nevelés programja, az. egészségtudatos iskolai táplálkozás INNOVÁCIÓ. (Alsó tagozat) Egészséges életmódra nevelés programja, az egészségtudatos iskolai táplálkozás INNOVÁCIÓ (Alsó tagozat) 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015-ös tanévekre 1. Megvalósítás helyszíne: régió:

Részletesebben

ZÖLDSÉGEK, GYÜMÖLCSÖK. -jelentős források: vitamin, ásványi elem, élelmi rost, szerves sav, pigment

ZÖLDSÉGEK, GYÜMÖLCSÖK. -jelentős források: vitamin, ásványi elem, élelmi rost, szerves sav, pigment ZÖLDSÉGEK, GYÜMÖLCSÖK -olcsók, könnyen beszerezhetők gyakoriak -100 kg évente -napi élelem egyötöde -arányuk általában nem kielégítő -nyersen, feldolgozva, tartósítva -gyökér, gumó, hagyma, szár, levél,

Részletesebben

Egészséges életmódra nevelés programja, az. egészségtudatos iskolai táplálkozás INNOVÁCIÓ. (Felső tagozat)

Egészséges életmódra nevelés programja, az. egészségtudatos iskolai táplálkozás INNOVÁCIÓ. (Felső tagozat) Egészséges életmódra nevelés programja, az egészségtudatos iskolai táplálkozás INNOVÁCIÓ (Felső tagozat) 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015-ös tanévekre 1. Megvalósítás helyszíne: régió:

Részletesebben

Curry Grillkolbász 210 g (tekert):

Curry Grillkolbász 210 g (tekert): Curry Grillkolbász 210 g (tekert): India csodás íz világát rejti a termék. A curry, mint fűszerkeverék alap-íz Indiában. Összetevői: gyömbér, római kömény, koriander, sáfrány, fahéj. Tájegységenként az

Részletesebben

A táplálkozási szokások és a dohányzás összefüggései. Károlyiné Csicsely Katalin Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet

A táplálkozási szokások és a dohányzás összefüggései. Károlyiné Csicsely Katalin Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet A táplálkozási szokások és a dohányzás összefüggései Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet A dohányzás emésztőrendszeri ártalmai Étvágytalanság. Ízérzékelés tompul. Emésztési panaszok. Gyakrabban

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI, EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI, EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI, EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM 2 I. Jogszabályi háttér Az alábbiakban felsoroljuk azokat a legfontosabb jogszabályokat, amelyek az iskola és az egészségvédelem, egészségfejlesztés szoros

Részletesebben

A tej. A tej szerepe az egészséges táplálkozásban

A tej. A tej szerepe az egészséges táplálkozásban A tej A tej szerepe az egészséges táplálkozásban A tejfogyasztás múltja Az ember 6500 éve fogyasztja más emlősök tejét Képesek vagyunk megemészteni: - a juh, a kecske - a bivaly, a ló kanca - a teve és

Részletesebben

Budapest, 2005. november 12. SZSÉG. Dr. Badacsonyiné Kassai Krisztina dietetikus, védőnő MDOSZ

Budapest, 2005. november 12. SZSÉG. Dr. Badacsonyiné Kassai Krisztina dietetikus, védőnő MDOSZ Ételed az életed! TáplT plálkozás egészs szség megelőzés Budapest, 2005. november 12. EGÉSZS SZSÉGTUDAT(OSSÁG) G) A TUDÁS S EGÉSZS SZSÉG Dr. Badacsonyiné Kassai Krisztina dietetikus, védőnő MDOSZ ALAPVETŐ

Részletesebben

1. Figuactiv Levesek és Shake-ek

1. Figuactiv Levesek és Shake-ek 1. Figuactiv Levesek és Shake-ek Ajánlott napi fogyasztás: A diéta program során a kívánt eredmény elérése érdekében a napi 3 fő étkezésünk közül kettőt Figuactiv Levesre és/vagy Shake-re kell cserélnünk.

Részletesebben

A sportolói táplálkozás elmélete, A versenyzéssel kapcsolatos táplálkozás kérdések karatéban. Vincze Virgil

A sportolói táplálkozás elmélete, A versenyzéssel kapcsolatos táplálkozás kérdések karatéban. Vincze Virgil A sportolói táplálkozás elmélete, A versenyzéssel kapcsolatos táplálkozás kérdések karatéban Vincze Virgil Az vagy amit megeszel. /Görög mondás/ Az Izomműködés Energetikai háttere Az izomműködés alapmolekulája

Részletesebben

Egészségnevelési program

Egészségnevelési program V. melléklet 1. Elméleti háttér Egészségnevelési program A Szent Mór Iskolaközpont egészségnevelési programja az Egészségügyi Világszervezet, a WHO egészségnevelési útmutatására épül, mely szerint az egészségfejlesztő

Részletesebben

Életerő, Sport és Fittség

Életerő, Sport és Fittség Életerő, Sport és Fittség Guarana Tabletta Tapasztalja meg a Guarana élénkítő hatását A Guarana egy Dél-Amerikában őshonos cserje, koffein tartalma, élénkítő serkentő hatásai miatt használják Kényelmes

Részletesebben

KITTEN 1-12 HÓNAP. Teljes értékű, kiegyensúlyozott táplálék kiscicák, vemhes vagy szoptató macskák számára.

KITTEN 1-12 HÓNAP. Teljes értékű, kiegyensúlyozott táplálék kiscicák, vemhes vagy szoptató macskák számára. www.farmina.hu A MATISSE termékcsalád a kiváló minőségű macskatápok teljes választékát kínálja mindenfajta macska számára, melyek: Étvágygerjesztőek, így a legigényesebb és legkényesebb ízlés kielégítésére

Részletesebben

Közétkeztetés a Nemzeti Táplálkozáspolitika Cselekvési Tervben. Dr. Biró Krisztina osztályvezető Nemzeti Erőforrás Minisztérium

Közétkeztetés a Nemzeti Táplálkozáspolitika Cselekvési Tervben. Dr. Biró Krisztina osztályvezető Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közétkeztetés a Nemzeti Táplálkozáspolitika Cselekvési Tervben Dr. Biró Krisztina osztályvezető Nemzeti Erőforrás Minisztérium Nemzetközi előzmények (WHO, EU) Európai Elhízás-ellenes Charta WHO Európai

Részletesebben

Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban. Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola

Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban. Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola A program megvalósításának helyszíne: Than Károly Ökoiskola Nyelvi előkészítő gimnázium

Részletesebben

4.b. Egészség- és környezeti nevelés

4.b. Egészség- és környezeti nevelés 34. Osztályfőnökeink ebben a tanévben nagy hangsúlyt fektettek az egészség- és környezeti nevelésre illetve a bűnmegelőzésre. Több interaktív program kapcsolódott ezekhez: pl. TEGY-előadás, Danone-program,

Részletesebben

TÁPLÁLKOZÁS ÉS ÉLELMEZÉS

TÁPLÁLKOZÁS ÉS ÉLELMEZÉS -egészséges táplálkozáshoz való jog (!?) TÁPLÁLKOZÁS ÉS ÉLELMEZÉS -százmilliók éheznek, milliárdok táplálkoznak egészségtelenül -a helytelen táplálkozás kockázata: hiánybetegségek, szív-érrendszeri betegségek,

Részletesebben

Bolygók és a hét napjai valamint az ember és az étkezés

Bolygók és a hét napjai valamint az ember és az étkezés Bolygók és a hét napjai valamint az ember és az étkezés HÉTFŐ HOLD A folyékony elemekre hat, és azt várja, hogy a vasárnapi gondolatokat átgondoljuk és nyugodtan megfontoljuk. Ilyen nyugodt és harmonikus

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Ökomunkaközösség E g e r, 2011. szeptember 01. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

Készítette: Bruder Júlia

Készítette: Bruder Júlia Készítette: Bruder Júlia tápanyagok ballasztanyagok alaptápanyagok védőtápanyagok járulékos tápanyagok fehérjék zsiradékok szénhidrátok ALAPTÁPANYAGOK FEHÉRJÉK ZSIRADÉKOK SZÉNHIDRÁTOK Sejtépítők Energiát

Részletesebben

Kiegyensúlyozott táplálkozás. Energiát adó tápanyagok. Energia. Kiegyensúlyozott étrend. Energiát nem szolgáltató tápanyagok.

Kiegyensúlyozott táplálkozás. Energiát adó tápanyagok. Energia. Kiegyensúlyozott étrend. Energiát nem szolgáltató tápanyagok. Nem lehet elég korán kezdeni Kiegyensúlyozott táplálkozás Energia- és tápanyagszükséglet és a fogyasztás közötti egyensúly RENDSZERESSÉG+VÁLTOZATOSSÁG+MÉRTÉKLETESSÉG Életműködésekhez alapanyagcsere Növekedéshez

Részletesebben

A VÍZ AZ ÉLET FORRÁSA

A VÍZ AZ ÉLET FORRÁSA A VÍZ AZ ÉLET FORRÁSA www.evp.hu A víz az élet forrása: víz nélkül nincs, és nem is lehetséges egészséges élet. A víz lehetővé teszi a vérkeringést, segíti a sejtek működését és a test méregtelenítését,

Részletesebben

A DOMBÓVÁRI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAMJA

A DOMBÓVÁRI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAMJA 036268 A DOMBÓVÁRI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAMJA ISKOLAI EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Az iskola egészségnevelési tevékenységének kiemelt feladatai: a tanulók korszerű ismeretekkel

Részletesebben

A reggeli jelentősége UGYE TE IS EGÉSZSÉGESEN REGGELIZTÉL MA?

A reggeli jelentősége UGYE TE IS EGÉSZSÉGESEN REGGELIZTÉL MA? A reggeli jelentősége UGYE TE IS EGÉSZSÉGESEN REGGELIZTÉL MA? Ébredj rá az egészséges reggeli fontosságára! A rendszeres reggelizés lehetővé teszi az étvágy jobb szabályozását, ezáltal támogatja a súlykontrollt

Részletesebben

1500 Kcal ás mintaétrend

1500 Kcal ás mintaétrend 1500 Kcal ás mintaétrend 1. R: 2dl tej 1,5%-os 1db zsemle margarin 10g (light: 35% zsírtartalmú, vagy még alacsonyabb) csirkemell felvágott 1 vékony szelet paradicsom, paprika, vagy más az idénynek megfelelő

Részletesebben

Táplálkozási tanácsok gyomorgyűrű beültetést követően

Táplálkozási tanácsok gyomorgyűrű beültetést követően Táplálkozási tanácsok gyomorgyűrű beültetést követően Műtétet követő 1. nap: TEA ÉS VÍZ Igyon lassan, kis kortyokban Várjon 1-2 percet a kortyok között; Egyszerre soha ne igyon többet 1 dlnél Csakis szénsavmentes

Részletesebben

volt szó. Szénhidrát A szénhidrátok az

volt szó. Szénhidrát A szénhidrátok az Táplálkozási ismeretek haladóknak II. Az előző fejezetben a fehérjéket alkotó aminosavakról volt szó. Most folytassuk a szénhidrátokkal. Azt az alapismeretek III. részében már megtanultuk, hogyan kell

Részletesebben

Az egészséges táplálkozás szokásainak kialakítása óvodáskorban

Az egészséges táplálkozás szokásainak kialakítása óvodáskorban Az egészséges táplálkozás szokásainak kialakítása óvodáskorban Kiskőrösi Batthyány úti óvoda prevenciós tevékenységei Weinhardt Krisztina Óvónő, Egészségnevelési munkaközösség-vezető Rólunk: 7 csoportos

Részletesebben

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki óra az emberi élet olyan területeivel foglalkozik, mint a helyes, erkölcsös magatartás, udvarias viselkedés, konfliktusmegoldás, környezettudatos

Részletesebben

Az iskola egészségnevelési, egészségfejlesztési programja

Az iskola egészségnevelési, egészségfejlesztési programja 1. Célok Az iskola egészségnevelési, egészségfejlesztési programja Iskolánk folyamatosan fejleszti környezetét, ami elősegíti azt, hogy az iskola az élet, a tanulás és a munka egészséges színtere legyen.

Részletesebben

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika 6. osztály - 1 - Étkezés, egészséges táplálkozás Az innováció közvetlen célja táplálkozás témakörének bemutatása különböző tantárgyak bevonásával, minél szélesebb körű megismerése volt. Fejleszteni kívánt

Részletesebben

Figuactiv Szeletek. Az LR diéta innovációja: 1 szelet = 1 étkezés

Figuactiv Szeletek. Az LR diéta innovációja: 1 szelet = 1 étkezés Figuactiv Szeletek Az LR diéta innovációja: 1 szelet = 1 étkezés Egyre kevesebb az idınk, és sokat utazunk. Utazások során vagy munka közben gyakran nincs lehetıség arra, hogy az ember készítsen magának

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2010/2011.

Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2010. szeptember 30. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

A -tól Z -ig. Koleszterin Kisokos

A -tól Z -ig. Koleszterin Kisokos A -tól Z -ig Koleszterin Kisokos A SZÍV EGÉSZSÉGÉÉRT Szívügyek Magyarországon Hazánkban minden második ember szív- és érrendszerrel kapcsolatos betegség következtében veszíti életét*, ez Magyarországon

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV 9. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Bartókné Lukács Irén igazgató Nagy Mónika GYIV felelős

Részletesebben

Szívünk egészsége. Olessák Ágnes anyaga 2010.03.23.

Szívünk egészsége. Olessák Ágnes anyaga 2010.03.23. Szívünk egészsége Olessák Ágnes anyaga 2010.03.23. Egészséges szív és érrendszer Táplálékod legyen orvosságod, és ne gyógyszered a táplálékod Hippokratesz A szív működése Jobb kamra, pitvarkisvérkör CO2

Részletesebben

Egészségnevelési program. A módosított közoktatási törvény alapján

Egészségnevelési program. A módosított közoktatási törvény alapján Egészségnevelési program A módosított közoktatási törvény alapján 1. Helyzetelemzés A gyerekek és a fiatalok hosszú éveket töltenek az iskolában. Ebben az időszakban érdemi hatást lehet gyakorolni a személyiségfejlődésükre,

Részletesebben

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Helyi tanterv 2013/2014 től felmenő rendszerben Testnevelés és sport 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Gyakorlati tudásanyag Az iskolai testnevelés és sport célja, hogy a tanulók életkori sajátosságaihoz,

Részletesebben

Elixír az izületek védelmére

Elixír az izületek védelmére Elixír az izületek védelmére Glükozamin Segíti az ízületi porcok és kötőszövetek épülését Eredmeny mar 1 7 nap utan Porcképző szulfátok Gyulladáscsökkentő és fájdalomcsillapító hatás Collagén peptid Elősegíti

Részletesebben

HEALTHY FOOD Egészséges Étel az Egészséges Élethez Az élelmiszer és az egészség

HEALTHY FOOD Egészséges Étel az Egészséges Élethez Az élelmiszer és az egészség HEALTHY FOOD Egészséges Étel az Egészséges Élethez Az élelmiszer és az egészség Készült a vas megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. megbízásából, a Healthy Food Egészséges Étel az Egészséges Élethez

Részletesebben

A KÓRHÁZI FELMÉRÉS EREDMÉNYEINEK BEMUTATÁSA

A KÓRHÁZI FELMÉRÉS EREDMÉNYEINEK BEMUTATÁSA A KÓRHÁZI FELMÉRÉS EREDMÉNYEINEK BEMUTATÁSA FAO / IAEA KUTATÁSI PROGRAM Lőrinczné Táborfi Julianna, Dr. Kovács Viktória Anna Budapest, 20. VI. 2. VÁZLAT A vizsgálat célja A legyengült immunrendszerű betegek

Részletesebben

Az Allianz Hungária Zrt. dolgozói egészségmegırzı programja

Az Allianz Hungária Zrt. dolgozói egészségmegırzı programja Az Allianz Hungária Zrt. dolgozói egészségmegırzı programja ADEP 2003-2009 / Kántor Emília, Dr. Sonkodi Balázs 2009.02.27.Dátum 1 Összegzés 6 fıs munkacsoport koordinálja a projektet a menedzsment saját

Részletesebben

RÖVID ÖSSZEFOGLALÓ: FORMULA IV

RÖVID ÖSSZEFOGLALÓ: FORMULA IV FORMULA IV RÖVID ÖSSZEFOGLALÓ: FORMULA IV A megfelelõ táplálkozáshoz a vitaminok és ásványi anyagok szükségesek, de nem elegendõek. A megfelelõ forma eléréséhez más tápanyagok is hasonlóan fontos szerepet

Részletesebben

1. Szerinted mit tehetünk azért, hogy egészségesek legyünk?

1. Szerinted mit tehetünk azért, hogy egészségesek legyünk? Téma 1: Egészséges test 1. Szerinted mit tehetünk azért, hogy egészségesek legyünk? 2. Mik az egészséges ember jellemzői? A, egészséges csontok, izmok B, elvékonyodott haj, töredezett körmök C, Betegség

Részletesebben

Összetevők. Elkészített tejpép 1 adag (190 g) Tejpép por 100 g. RDA%* 1 adag. Tápanyagok. Energia 1819 kj / 727 kj / 432 kcal 173 kcal

Összetevők. Elkészített tejpép 1 adag (190 g) Tejpép por 100 g. RDA%* 1 adag. Tápanyagok. Energia 1819 kj / 727 kj / 432 kcal 173 kcal Összetevők Rizsliszt (34,6%) Demineralizált savófehérje por (tejből) Sovány tejpor Növényi zsír (repce-, napraforgó-, pálmaolaj, szójalecitint tartalmaz) Kalcium-karbonát Vitaminok (C-vitamin, niacin,

Részletesebben

Bevezetés. Egészségfejlesztési Iroda Kiskőrös

Bevezetés. Egészségfejlesztési Iroda Kiskőrös Bevezetés Egészségfejlesztési Iroda Kiskőrös Az egészségfejlesztés egy olyan magatartásformáló tevékenység, amely képessé teszi az embereket arra, hogy megértsék az egészségüket befolyásoló tényezőket,

Részletesebben

SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA. Modul az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Zeneművészet tanszak (8-14.

SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA. Modul az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Zeneművészet tanszak (8-14. TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS

Részletesebben

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős Egészségnevelési stratégia Készült: 2011. szeptember 01. Készítette: Kővári Zoltánné igazgató ÁNK Kővágószőlős 1 Az iskolai egészségnevelési program

Részletesebben

A sportpszichológia alkalmazásának lehetőségei egyéni sportágakban

A sportpszichológia alkalmazásának lehetőségei egyéni sportágakban A sportpszichológia alkalmazásának lehetőségei egyéni sportágakban Fejes Enikő Sport szakpszichológus Munka-és szervezet szakpszichológus Pszichológiai tudományok felosztása ALAPTUDOMÁNYOK Általános lélektan

Részletesebben

II. félév 2. óra. Készült az Európai Unió finanszírozásával megvalósult iskolagyümölcsprogramban részt vevő iskolák számára 2013/2014

II. félév 2. óra. Készült az Európai Unió finanszírozásával megvalósult iskolagyümölcsprogramban részt vevő iskolák számára 2013/2014 Oktatási anyag, oktatási segédlet az egészséges étkezési szokásokat érintő ismeretek fejlesztése és azok gyakorlati alkalmazása érdekében 5. osztályos tanulók részére II. félév 2. óra Készült az Európai

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAMJA

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAMJA 2. melléklet EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAMJA 1.Elméleti háttér A Berzsenyi Dániel Gimnázium egészségnevelési programja az Egészségügyi Világszervezet, a WHO egészségnevelési útmutatására épül, mely szerint

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2011. szeptember 30. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok környezettudatosságának

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2012/2013.

Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2012. szeptember 1. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

Alapanyagcsere igény: 1600 kcal. Beviteli irányértékek: Szélsőértékek (+/- 5%): + edzések után: 30g fehérjepor vízben feloldva. Megj.

Alapanyagcsere igény: 1600 kcal. Beviteli irányértékek: Szélsőértékek (+/- 5%): + edzések után: 30g fehérjepor vízben feloldva. Megj. Alapanyagcsere igény: 1600 kcal 180cm / 74kg Beviteli irányértékek: Kilokalória: 1600 Szénhidrát 195g (49%) Fehérje 140g (35%) Zsír 28g (16%) Szélsőértékek (+/- 5%): Szénhidrát: 185g / 205g Fehérje: 133g

Részletesebben

Az egészséges életre nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015

Az egészséges életre nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015 Az egészséges életre nevelés Dr. Nyéki Lajos 2015 Bevezetés A tanulási idő fokozatos növekedése, a munkahelyeken a szellemi munka túlsúlyba kerülése, a mozgásszegény, ülő életmód egyre többször okoz neurotikus

Részletesebben

www.coolfoodplanet.org www.efad.org coolf et.org www.eufic.org

www.coolfoodplanet.org www.efad.org coolf et.org www.eufic.org g olf or w. coo n lf o o d p l a et. g or co w w et. ww w.efa d.o.eufic.org w ww rg Emlékszel arra, amikor biciklizni tanultál? A legfontosabb az volt, hogy jól megtaláld az egyensúlyt. Amikor már tudtál

Részletesebben

A menza-rendelet. Ruis Zsuzsanna dietetikus. 2015. május 21.

A menza-rendelet. Ruis Zsuzsanna dietetikus. 2015. május 21. A menza-rendelet Ruis Zsuzsanna dietetikus 2015. május 21. 37/2014. (IV. 30.)EMMI rendelet a közétkeztetésre vonatkozó ajánlásokról Érvénybe lépés: 2015. január 1. Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. A

Részletesebben

Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának SAJTÓMAPPA. Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171

Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának SAJTÓMAPPA. Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171 SAJTÓMAPPA Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171 Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának ösztönzése 2013. november 20. MEGHÍVÓ Projektindító sajtóbeszélgetésre Projekt

Részletesebben

Intézmény, szervezet megnevezése. Megállapított támogatás Ft. időpontja. Szabó Pál Téri Általános Iskola

Intézmény, szervezet megnevezése. Megállapított támogatás Ft. időpontja. Szabó Pál Téri Általános Iskola 2009. II. félévben megvalósított egészségfejlesztési programok a Békéscsaba Megyei Jogú Város egészség megőrzési önkormányzati keretének terhére Intézmény, szervezet Szabó Pál Téri Általános Iskola Erzsébethelyi

Részletesebben

érkezés a Balatonszepezdi Népfőiskolára: 8252 Balatonszepezd, Árpád u. 10. Résztvevők száma minimum Balatonszepezdi Népfőiskola

érkezés a Balatonszepezdi Népfőiskolára: 8252 Balatonszepezd, Árpád u. 10. Résztvevők száma minimum Balatonszepezdi Népfőiskola Kedvezményezett : Projektazonosító: Projektidőszak: Program típus TÁMOP-6.2-11/1-2012-1253 2013.09.01-2014.06.30 Bibó István i Alapítvány Program neve/címe: 8252 Balatonszepezd, Szegfű köz A rendszeres

Részletesebben

A Magyar Élelmiszerkönyv 1-1-90/496 számú elıírása az élelmiszerek tápérték jelölésérıl

A Magyar Élelmiszerkönyv 1-1-90/496 számú elıírása az élelmiszerek tápérték jelölésérıl 1. melléklet a 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelethez A Magyar Élelmiszerkönyv 1-1-90/496 számú elıírása az élelmiszerek tápérték jelölésérıl A rész I. 1. Ez az elıírás a végsı fogyasztók számára szánt élelmiszerek

Részletesebben

HAPPY-HÉT 2013. április 15-19. hétfőtől - péntekig TILOS A CUKROS ÜDÍTŐ FOGYASZTÁSA! Egészségnap. április 15. hétfő

HAPPY-HÉT 2013. április 15-19. hétfőtől - péntekig TILOS A CUKROS ÜDÍTŐ FOGYASZTÁSA! Egészségnap. április 15. hétfő HAPPY-HÉT 2013. április 15-19. hétfőtől - péntekig TILOS A CUKROS ÜDÍTŐ FOGYASZTÁSA! Egészségnap április 15. hétfő Reggeli futás, sorakozó után a hangolórán, utána vetítés az aulában! Vízbár az aulában.

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

ALKOHOLT FELELŐSSÉGTELJESEN

ALKOHOLT FELELŐSSÉGTELJESEN HAFRAC MAGYAR SZÖVETSÉG A KULTURÁLT ALKOHOLFOGYASZTÁSÉRT www.alkoholtfelelosen-2340.hu ALKOHOLT FELELŐSSÉGTELJESEN 2 3 4 0 program: felelősségteljesen élvezd az italod! Az alkohol és hatása Amikor borról,

Részletesebben

Pedagógusok felkészítése a tanulási képességek eredményes mozgósítására. Balassagyarmat, 2014.szeptember Lerchné Forgács Marianna

Pedagógusok felkészítése a tanulási képességek eredményes mozgósítására. Balassagyarmat, 2014.szeptember Lerchné Forgács Marianna Pedagógusok felkészítése a tanulási képességek eredményes mozgósítására Balassagyarmat, 2014.szeptember Lerchné Forgács Marianna Továbbképzés célja A pedagógusok ismerjék meg (elevenítsék fel) : Bővítsék

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 I.CÉL: A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése, együttműködve a város önkormányzatával, a szülői házzal, társadalmi

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TAGÁLLAMAINAK FÖLDRAJZI ADOTTSÁGAI, FEGYVERNEK AZ UNIÓBAN

AZ EURÓPAI UNIÓ TAGÁLLAMAINAK FÖLDRAJZI ADOTTSÁGAI, FEGYVERNEK AZ UNIÓBAN A MODUL CÍME AZ EURÓPAI UNIÓ TAGÁLLAMAINAK FÖLDRAJZI ADOTTSÁGAI, FEGYVERNEK AZ UNIÓBAN A modul felhasználási területe: 5-8. évfolyam KÉSZÍTETTE: Baranyi Imre ISKOLA NEVE: Orczy Anna Általános Iskola Fegyvernek

Részletesebben

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJÁNAK Intézkedési terve (2004-2006) A kerületi gyermek és ifjúsági korosztályok fölmérése 1. A fizikai teljesítőképesség, biológiai

Részletesebben

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Szakterületi ismeretek Az egészségfejlesztés célja, fogalma,

Részletesebben

2. 11. A Pécsi Sebestyén Ének-Zenei Általános és AMI egészségnevelési programja

2. 11. A Pécsi Sebestyén Ének-Zenei Általános és AMI egészségnevelési programja 2. 11. A Pécsi Sebestyén Ének-Zenei Általános és AMI egészségnevelési programja Az egészség fogalma: Az egészség egyik legfontosabb értékünk, mely nem csupán a betegség, rokkantság hiányát jelenti, hanem

Részletesebben

ELTE-TOK 2014.02.25. Készítette: Bábiné Szottfried Gabriella

ELTE-TOK 2014.02.25. Készítette: Bábiné Szottfried Gabriella ELTE-TOK 2014.02.25. Készítette: Bábiné Szottfried Gabriella Hazánkban a gyermek- és családvédelem egyedülálló módon, a közel 100 éve fennálló védőnői szolgálaton keresztül valósul meg. Fő hangsúly a prevención

Részletesebben

VÍZ TÉMAHÉT 5. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA

VÍZ TÉMAHÉT 5. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA VÍZ TÉMAHÉT 5. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA A témahét célja: - Ismerjék meg a víz alapvető tulajdonságait - Ismerjék fel a víz szerepét életünkben, tudjanak példát mondani a víz hasznosítására a mindennapi élet, a

Részletesebben

Tisztelt Intézményvezető!

Tisztelt Intézményvezető! Tisztelt Intézményvezető! A TÁMOP- 3.1.4.C-14 Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhívás keretében lehetőség van innovatív oktatási programok megvalósításra, a programok megvalósításához

Részletesebben

Vegyen részt életmódváltó programunkban!

Vegyen részt életmódváltó programunkban! Vegyen részt életmódváltó programunkban! Európai Szociális Alap Életmód váltás Ha életmódot kívánunk váltani, első lépésben meg kell tanulnunk az egészséges életmód alapjait: hogyan kell változtatni mindennapi

Részletesebben

Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u. 32-42. OM azonosító: 031081. Pedagógiai Program. 4. Egészségnevelési Program

Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u. 32-42. OM azonosító: 031081. Pedagógiai Program. 4. Egészségnevelési Program Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u. 32-42. OM azonosító: 031081 Pedagógiai Program 4. Egészségnevelési Program Érvényes: 2013. szeptember 1-től TARTALOMJEGYZÉK 4. EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM...

Részletesebben

A foglalkozás-egészségügyi és a háziorvos együttműködése a foglalkozási eredetű daganatos megbetegedések felderítése és gondozása területén

A foglalkozás-egészségügyi és a háziorvos együttműködése a foglalkozási eredetű daganatos megbetegedések felderítése és gondozása területén A foglalkozás-egészségügyi és a háziorvos együttműködése a foglalkozási eredetű daganatos megbetegedések felderítése és gondozása területén Dr. Sárkány Csaba háziorvos, üzemorvos MIÉRT? TÉNYEK, SZÁMOK,

Részletesebben

Az iskolai büfék illetve az ott elhelyezett automaták egészséges táplálkozásba illeszkedő élelmiszerkészítmények kritériumrendszere 2005.

Az iskolai büfék illetve az ott elhelyezett automaták egészséges táplálkozásba illeszkedő élelmiszerkészítmények kritériumrendszere 2005. Az iskolai büfék illetve az ott elhelyezett automaták egészséges táplálkozásba illeszkedő élelmiszerkészítmények kritériumrendszere 2005. 2 A táplálkozástudomány miközben folyamatosan kutatja az egészséget

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

A tábor célja az egészségtudatos szemlélet kialakítása.

A tábor célja az egészségtudatos szemlélet kialakítása. A tábor célja az egészségtudatos szemlélet kialakítása. Az elméleti és gyakorlati tudnivalók elsajátítását az egészségvédelmi, ismeretterjesztő eladások és a főzőkörök segítik kezdő és haladó csoportban.

Részletesebben

A ZÓNA-DIÉTA. Dr. Riccardo Pina, 2011 Translated by: Eszter Nagy, NEBAR Ltd., 2012 Designed by: Zoltan Kovacs, NEBAR Ltd., 2012. www.enerzona.

A ZÓNA-DIÉTA. Dr. Riccardo Pina, 2011 Translated by: Eszter Nagy, NEBAR Ltd., 2012 Designed by: Zoltan Kovacs, NEBAR Ltd., 2012. www.enerzona. A ZÓNA-DIÉTA Mi a Zóna-diéta? A Zóna-diéta Dr. Barry Sears amerikai biokémikus tudományos felismerésein alapul. Ennek az elsőként 1995-ben bemutatott táplálkozási stratégiának az az alapelve, hogy minden

Részletesebben