EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA VALÓ NEVELÉS PROGRAMJÁNAK KIDOLGOZÁSA, BEVEZETÉSE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA VALÓ NEVELÉS PROGRAMJÁNAK KIDOLGOZÁSA, BEVEZETÉSE"

Átírás

1 NKI BABAY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPORTISKOLA EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA VALÓ NEVELÉS PROGRAMJÁNAK KIDOLGOZÁSA, BEVEZETÉSE NAGYATÁD, JÚNIUS 30. Készítette: Horváth Attiláné

2 Szilágyiné Dorcsi Gabriella Takó Ágota Bevezetés Az elmúlt évekhez hasonlóan a célunk továbbra is, hogy még körültekintőbb, megalapozottabb munkával az általános iskolai nevelés - oktatás területén tovább emeljük intézményünk hírnevét. Erősítsük tanulóink neveltségi színvonalát, elmélyítsük az alapkészségeket a nem szakrendszerű oktatás továbbvitelével, a kompetencia alapú oktatás bevezetésével, a kompetenciamérésre való tudatos készüléssel is. 2010/2011-es tanév pedagógiai munkájának előkészítése Az oktatási év során 1., 2., 3., 4., 6., 7., 8.évfolyamon 1-1, az 5., évfolyamon 2 osztályt, összesen 9 tanulócsoportot indítunk. A tanulólétszámot és a szülői igényeket is figyelembe véve diákjainknak 4 alsó tagozaton működő és 2 felső tagozatban megalakuló napközis csoportot indítunk. Hagyományosan az 1-4. évfolyamon tantárgycsoportos oktatást folytatunk. Emelt óraszámú képzésünk testnevelésből minden évfolyamon megvalósult. Erre lehetőséget biztosított az és évfolyamon felmenő rendszerben működő sportiskolai képzés is. A törvényi előírásnak megfelelően folytatjuk előző évi hagyományainkat, és biztosítjuk az 1-4. osztály részére is a mindennapos testnevelést. A Nagyatádi Közoktatási Intézmény Pedagógiai Programjának része az egészséges életmódra nevelés is. Ezen belül különös gondot fordítunk az alábbiakra: 2

3 Személyi és tárgyi feltételrendszerünkkel azon pozitív magatartásformák és szokások kialakításának segítése, amelyekkel a gyermekek egészséges életvitellel kapcsolatos szemlélete és magatartása fejleszthető. Prevenciós munka megvalósítása, melynek során az egészségre ártalmas dolgok felismerésével és elutasításukkal megalapozzuk a kritikai gondolkodást. A családi életre való felkészítés, nemi identitás, a szexuális kultúra és magatartás alapvető normáinak megismertetése. A gyermekek felkészítése a veszélyhelyzetek megelőzésére, kezelésére, az alapvető közlekedési szabályok betartására, a veszélyes anyagok kezelésének szabályaira, a káros szenvedélyek megelőzésére. A rendszeres mozgás, sportolás, a mindennapi testedzés igényének kialakítása. 3

4 Mi az egészség? Napjainkban egyetértés van abba, hogy az egészség nem a betegség hiánya, hanem a testi, lelki, szociális jól-lét állapota. A WHO-nak az 1948-as alkotmányában megfogalmazott meghatározás a helyes kiindulópont, de mindenképpen hangsúlyoznunk kell, hogy az egészség nem passzív állapot, hanem folyamat. Az egészség kiteljesedésére az alábbi négy feltétel teljesülése adja a legnagyobb esélyt: ha az egyén társadalmilag integrálódik (családhoz, iskolai, munkahelyi és más közösséghez tartozik), ha a változó terheléshez alkalmazkodni tud, ha individuális önállóságát megőrzi, és végül, ha megteremti az összhangot a biogenetikai, a fizikai, a lelki és társadalmi lehetőségei közt. Az egészség fontos eszköz életcéljaink megvalósítása során. Az egészség pozitív fogalom, amely a társadalmi, közösségi és egyéni erőforrásokat, valamint a testi-lelki képességeket hangsúlyozza. Mi az egészségfejlesztés? Az egészségfejlesztés az összes nem terápiás egészségjavító módszer gyűjtőfogalma, tehát magába foglalja a korszerű egészségnevelés, az elsődleges prevenció, a mentálhigiéné, az egészségfejlesztő szervezetfejlesztés, az önsegítés feladatait, módszereit. A WHO meghatározása szerint, az egészségfejlesztés az a folyamat, amely képessé teszi az embereket arra, hogy saját egészségüket felügyeljék és javítsák. Egészségnevelés A WHO meghatározása szerint az egészségnevelés olyan, változatos kommunikációs formákat használó, tudatosan létrehozott tanulási lehetőségek összessége, amely az 4

5 egészséggel kapcsolatos ismereteket, tudást és életkészségeket bővíti az egyén és a környezetében élők egészségének előmozdítása érdekében. A korszerű egészségnevelés egészség és cselekvésorientált tevékenység. Prevenció A WHO meghatározása szerint az elsődleges megelőzés a betegség első megjelenésének megakadályozására az egészség megőrzésére irányul. Az egészségfejlesztés és annak egyik megvalósulási formája a korszerű egészségnevelés az egészségi állapot erősítésére és fejlesztésére irányul. Ide tartozik például az egészséges táplálkozás, az aktív szabadidő eltöltés, a mindennapos testmozgás, a személyi higiéné, a lelki egyensúly megteremtése, az egészséges és biztonságos környezet kialakítása, az egészségkárosító magatartásformák elkerülése. Az iskolának e fenti primer prevencióban van jelentős szerepe, így az egészségnevelési feladatok meghatározásánál is e területekre kell hangsúlyt fektetni. Miért az iskola az egészségfejlesztés egyik legfontosabb színtere? A gyerekek és fiatalok hosszú éveket töltenek az iskolákban. Ebben az időszakban érdemi hatást lehet gyakorolni a személyiségfejlődésükre, mely nagyban meghatározza az életmódjukban később kialakuló szokásaikat, az életideálokat, preferenciák kialakítását. Az iskola és az óvoda, a családi környezet mellett a szocializációnak azt a színterét jelenti, amelyben mód nyílik az egészségesebb életvitel készségeinek, magatartásmintáinak kialakítására és begyakorlására. Az egészségnevelés iskolai területei Az iskolai egészségnevelésnek ahhoz kell hozzájárulnia, hogy a tanulók kellő ösztönzést és tudást szerezhessenek egy személyes és környezeti értelemben egyaránt ésszerű, a 5

6 lehetőségeket felismerő és felhasználni tudó, egészséges életvitelhez. Ehhez arra van szükség, hogy az egészséggel összefüggő kérdések fontosságát értsék, az ezzel kapcsolatos beállítódások szilárdak legyenek, s konkrét tevékenységekben alapozódhassanak meg. Az egészséges életmód, életszemlélet, magatartás szempontjából lényeges területeknek az iskola pedagógiai rendszerébe, összes tevékenységébe kell beépülni. Ezek közé tartoznak az alábbiak: önmagunk és egészségi állapotunk ismerete az egészséges testtartás, a mozgás fontossága az értékek ismerete az étkezés, a táplálkozás egészséget befolyásoló szerepe a személyes krízishelyzetek felismerése és kezelési stratégiák ismerete az idővel való gazdálkodás szerepe a szenvedélybetegségek elkerülése a tanulási környezet alakítása a természethez való viszony, az egészséges környezet jelentősége A segítő kapcsolatok színterei és kapcsolódási pontok Szülők (család) A szülő, a család a legfontosabb társ a tanulók érdekében végzett munkában. A szülők megfelelő tájékoztatás és információ- átadás után aktív részvételükkel tudják támogatni az iskola egészségfejlesztési programjait, közülük jó néhányan szakértelmükkel is jelentősen növelhetik az iskolai munka hatékonyságát. Rendvédelmi szervek 6

7 A rendőrkapitányság ifjúságvédelmi munkatársai a bűnmegelőzési programok közös kimunkálásában, a tanári továbbképzéseken jogi, gyermek és ifjúságvédelmi, rendészeti, közlekedési témájú előadások tartásával tudnak segítséget nyújtani az iskolának. Az iskolás korosztály egyre jobban veszélyeztetett a kábítószer- fogyasztás tekintetében, ezért is fontos a kapcsolattartás kialakítása. Iskolaorvos, védőnő Az iskolaorvos és különösen a védőnő hagyományos feladatai közé tartozik az egészségnevelésben való részvétel. A következő területeken tudnak ismereteket nyújtani: az életmód és betegségek összefüggései a serdülőkori változások ismerete, segítségnyújtás a serdülőkori érzelmi, magatartás, életmód és szexuális problémák, valamint krízisek megoldásában. környezet egészségügyi és táplálkozási egészségügyi kérdésekben Gyermekjóléti szolgálat, nevelési tanácsadó, családsegítő A gyermekvédelmi munkában valamint konkrét ügyekben tudnak segítséget nyújtani. Az egészséges életmód alkotóelemei Táplálkozás Mozgás Lelki egészség Prevenció (drog, alkohol, cigaretta) Személyes higiénia Egészséges környezet Családi élet és társas kapcsolatok Testi fejlődés és szexualitás Célcsoport 7

8 Főként az iskola felső tagozatos osztályai, és a programtól függően az alsó tagozatos osztályok is. Fejlesztendő kompetenciák: Kompetenciák Kognitív Személyes (egyéni) Szociális információkezelés empátia önismeret gondolkodási-, tanulási követés-, utánzás képessége önszabályozás kompetenciák interakciók száma, motiváció nyelvi képesség kommunikáció önbizalom matematikai képesség kapcsolatépítés önértékelés konvertáló-, rendszerező-, konfliktuskezelés teljesítmény motiváció logikai képesség együttműködés önállóság problémamegoldó képesség tolerancia felelősségtudat stressz tűrés Időbeli elosztás Október: Gyalogszerrel Gyalogtúra a város környékén November: Tegyük szebbé környezetünket Tanterem nagytakarítása, udvarrendezés 8

9 December: Lélekgyógyítás mandalával Január: Szívügyünk Testsúly, vércukorszint, vérnyomás mérése Táplálkozási tanácsadás Február: Lelki egészségünk Jóga a mindennapi életben Március: Egészség-délután Április: Kapkodd a lábad! Reggeli torna, és osztályok közötti sportversenyek délután Május: Salátabár, Saláta készítése 9

10 Gyalogszerrel Gyalogtúra a város környékére Időpontja: Október első hete, délután Helyszín: gyülekező az iskola udvarán Résztvevők: 1-8.o.-ig Segítők: Osztályfőnökök, napközis nevelők, szülők Szükséges eszközök: iránytű térkép fényképezőgép 10

11 Cél: A gyerekek jobban megismerjék a város környékén élő növény és állatvilágot, lakóhelyük természeti szépségeit. Fejlesztendő kompetenciák: önállóság felelősségtudat teljesítménymotiváció kommunikáció együttműködés tolerancia A rendszeres mozgás élettani hatásai: A mozgás jótékony élettani hatásai széleskörűek: a rendszeres edzés fokozza a szív és a tüdő teljesítőképességét, csökkenti a szívizomzat oxigénigényét, aminek különösen nagy jelentősége van koszorúér-betegségben szenvedők számára. Ezenkívül rendszeres edzés 11

12 hatására csökken a vérzsír-szint, a vérnyomás; az izommunka csökkenti a vércukorszintet, segít megőrizni a testsúlyt, és így kifejezetten előnyös hatású többek között például cukorbetegségben szenvedőknek, akik fokozottan veszélyeztetettek szív-érrendszeri betegségek tekintetében. A fenti kedvező hatások már rendszeresen végzett, közepes intenzitású (heti kcal energia-felhasználás) mozgás hatására is bekövetkeznek. Külön hangsúlyozandó, hogy a kedvező változások rendszeres mozgás esetén minden korosztályban (tehát a 65 éven felüliek körében is) kialakulnak. A rendszeres mozgás előnyös hatása olyanoknál is kimutatható, akiknél már kialakult valamilyen koszorúér-betegség: szívizom-infarktuson átesettek körében növekedett túlélést tapasztaltak azoknál, akik rendszeres testmozgást iktattak az életükbe. Útvonalterv: Babay Iskola- Petőfi utca- Széchenyi tér-zrínyi utca Zrínyi köz - Rinya patak partja Hunyadi utca Csónakázó-tó Vasúti híd Görönd Visszaút: Görönd Vasúti híd Bodvica Petőfi utca Babay Iskola 12

13 Program: Indulás a Babay Iskolából, végcél az iskola lesz. Az osztályok negyed órás csúsztatással indulnak és a térkép alapján fognak tájékozódni. Segítenek ebben a kísérő nevelők és szülők. Indulás előtt az osztályok megkapják a feladatokat, melyek a következők: növény-meghatározás, termések gyűjtése, fényképek készítése melyekből a legsikeresebbeket jutalmazzuk állatmegfigyelés vázlatok rajzolása különböző tereptárgyakról (pl.:híd) Tegyük szebbé környezetünket Tanterem nagytakarítása, udvarrendezés Időpontja: November második hete 13

14 Helyszín: Az iskola tantermei és az udvar Résztvevők: Felső tagozatosok, osztályonként 10 fő. Segítők: Takarítónők, pedagógusok, karbantatók Szükséges eszközök: Kerti szerszámok, tisztítószerek Cél: Az iskola külső-belső környezetének kialakítása (tiszta, rendezett tantermek, és gondozott udvar), és a tanulók személyes felelősségvállalása, a rend megtartása. Takarítás, tisztítás, fertőtlenítés természetesen. Fejlesztendő kompetenciák: felelősségtudat együttműködés motiváció önszabályozás Program: Minden csoportot két részre osztjuk. 5 fő az udvart csinosítja a karbantartók segítségével, az iskola belső tisztogatását a takarítók felügyelik. Takarítás, tisztítás, fertőtlenítés természetesen Takarítás, tisztítás, fertőtlenítés A GOND: 14

15 A boltok polcain rengeteg fajta tisztítószert találhatunk, melyek klórozott hatóanyagokat és foszfátokat, sőt erős savakat ill. lúgokat (nátrium- ill. kálium-hidroxid) is tartalmaznak. A különféle tisztítószerek közös jellemzője, hogy a környezet szennyezésén túl irritálják a bőrt, a szemet, és veszélyesek az egészségre. Az ilyen termékekhez legtöbbször illatosító anyagokat adagolnak, amelyek szintén egészségügyi kockázatot jelentenek. A MEGOLDÁS: Általános tisztítás 1 liter meleg vízben oldott 1 evőkanál mosószóda a legszívósabb tűzhelyeket, a legzsírosabb csempét, linóleumot is tisztává varázsolja. Kipróbálhatjuk a mikro szálas tisztítókendőket (a legtöbb drogériában már kaphatóak), amelyekhez sokkal kisebb mennyiségben, vagy egyáltalán nem szükséges tisztítószereket használni. Folyékony vegytisztítószerek helyett használjunk ecetet, citromot, növényi alapú szappanokat. Az esetek többségében kiválóan helyettesítik a boltokban kapható erős vegyszereket. Ablaktisztítás A poros ablakokat előbb tiszta ruhával portalanítsuk. Nagyon piszkos ablakot ecettel dörzsöljük be, és az öblítővízébe tegyünk egy evőkanál gyógyszertárakban kapható háztartási alkoholt. Így sokáig tükörfényes lesz az ablak. Ronggyal vagy újságpapírral töröljük szárazra. A lakkozott fa ablakkeretre rakódott légypiszkot legkönnyebben hideg teába vagy lefölözött tej és hideg víz egyenlő arányú keverékébe mártott puha ruhával moshatjuk le. Padlóápolás A szennyezett PVC és linóleum padlót vagy járólapot remekül tisztíthatjuk, ha 1 liter meleg víz és egy evőkanál mosószóda keverékével mossuk fel. Makacsabb szennyeződések esetében oldjunk fel növényi szappant is a felmosó vízben. Fertőtlenítőszerek alkalmazására a reklámokkal ellentétben csak ritkán van szükség. 15

16 Kerüljük gyakori és rendszeres használatukat! A túlzottan steril gyermekkori környezet fokozza az allergia kialakulásának esélyét! Ne feledjük: a forró víz szinte minden kórokozót elpusztít! A konyhasó és az ecet keveréke nagyszerűen tisztít és fertőtlenít! Lélekgyógyítás mandalával Időpontja: December második hete Helyszín: Az iskola egy terme 16

17 Résztvevők: érdeklődő diákok o. Segítők: napközis nevelők, osztályfőnökök Szükséges eszközök: színes ceruza zsírkréta pasztellkréta színes filctoll szövegkiemelő vastagabb és vékonyabb fekete filctoll a kontúrokhoz vízfesték, tempera szilárd alátét (rajztábla) Cél: Kreativitás fejlesztése, önbizalom erősítése, feszültségoldás Fejlesztendő kompetenciák: önbizalom önértékelés együttműködés Hogyan segíthet a mandala? A mandalákkal való foglalkozást korántsem kizárólag a problémás gyermekeknek ajánljuk. Általában véve minden gyermek a legvidámabb, legkiegyensúlyozottabb is örömét leli a mandalafestésben. Ez a játékos kreatív foglalatosság még segíthet is, ha van valami baja van a gyermeknek. A mandalafestés hatását a következőkben foglalhatjuk össze: 17

18 Aki szétszórt, megtanul összpontosítani. Aki szorongó, fölszabadul. A feszültségek oldódnak. Idővel csökken a külső befolyásoknak való alávetettség. Ösztönzi alkotóképzeletünket. Segítségével kapcsolatot teremthetünk önnön gyógyító erőinkkel. Összefogja a szellem és a lélek szétszórt energiáit, és erőt meríthetünk belőle a mindennapokhoz. Mandala-az élet ősképe-színezés, festés Beszélgetés a mandaláról Mi a mandala? Honnan ered? Hogyan gyógyít a mandala? Színek és Jelentésük Irodalom: Sascha Wuillemet: Színmeditációk Andrea Anna Cavelius: Mandalák festése 18

19 Szívügyünk Testsúly, vércukorszint, vérnyomás mérése Táplálkozási tanácsadás Időpont: január második hete 19

20 Helyszín: tornaterem Résztvevők: az iskola diákjai, szülők, pedagógusok Segítők: védőnő iskolaorvos pedagógusok Szükséges eszközök: Asztalok Székek Mérleg Vérnyomásmérő Vércukorszintmérő Centiméter Magasságmérő Cél: A tanulók egészségi állapotának felmérése, és iskolai diagnózis felállítása, és megoldási javaslatok, tanácsadás Fejlesztendő kompetencia: felelősségtudat, kommunikáció, együttműködés 20

21 Egészséges táplálkozás Manapság egyre gyakrabban hallani arról, hogy táplálkozzunk egészségesen, együnk minél több vitamint, de sokszor az sem mindegy, miből mennyit fogyasztunk, mi az, amit teljesen ki kell zárnunk az étrendünkből, mi az, amit semmiképp se hagyjunk ki az étkezésünkből. Miért van ennek akkora jelentősége, és valóban kell-e, hogy ennyire figyeljünk a táplálkozásunkra? Az igazság az, hogy amennyiben van rá mód, már gyerekkorban figyeljünk oda a táplálkozásunkra. Ha a szülő ezt komolyan veszi, akkor a gyermekének akár a felnőttkorára is nagy hatással lehet, hiszen a gyermekkori táplálkozás a felnőttkori egészségért is felelős. Ha teheted tehát, próbálj meg odafigyelni az étkezési szokásaidra. Miért fontos egészségesen táplálkozni? Nem elijesztésképpen, de megállapították, hogy a felnőtt- vagy időskori halálokok 46 %-a az elhízásra és az egészségtelen táplálkozásra vezethető vissza. Ezzel jó tisztában lenni, mert odafigyelve, akár éveket nyerhetünk az életünkből. De mit jelent az, hogy egészségesen táplálkozni? Alapvetően bármit fogyaszthatunk, ami számunkra személy szerint a legmegfelelőbb. Szervezetünk a környezetünkkel folyamatos anyagcserét végez. Ez annyit jelent, hogy a szervezet a környezetéből anyagokat vesz fel, ezeket átalakítja, az abból szükségteleneket, pedig visszajuttatja a környezetébe. 21

22 A legfontosabb anyagcsere folyamat a táplálkozás, mely testünk ellátásához, működéséhez, fejődéséhez és növeléséhez elengedhetetlen. A helyes táplálkozásnál fontos az elfogyasztott ételek mennyisége, minősége, összetétele, és nem utolsó sorban a változatosság. Ami fontos, hogy az étel, amit eszünk legyen elegendő, tápláló, változatos, és az is fontos szempont, hogy finom legyen, hogy élvezettel tudjuk elfogyasztani. A helyes táplálkozásban az ételek összetevői közül a következőket kell figyelembe venni: a szénhidrátokat, a zsírokat, fehérjéket, a vitaminokat és az ásványi anyagokat egyaránt. A szénhidrátok 22

23 A szénhidrát a szervezet fő energiaforrása. Fontos szerepe van ezen túl az agyműködésben is. A fő szénhidrátok a cukor és a keményítő, ezeket elsősorban gabonafélékben találhatjuk meg, ilyenek a különféle gabona magvak, a rizs, a tészta és a kenyérfélék, de megtalálhatók ezen kívül még zöldségfélékben, gyümölcsökben, tejben és tejtermékekben egyaránt. A zsírok A legnagyobb energiamennyiséget a zsírokban találjuk meg. Ez segít a szöveteink felépítésében, valamint a zsírban oldódó vitaminok felszívódásában. Ilyen vitaminok az A-, 23

24 D-, E-, és a K-vitamin. A zsírok megtalálhatók vörös húsokban, a tojásban, a tejben, tejtermékekben, de akár a mogyoróban és a növényi eredetű olajokban is. A zsírokról jó, ha tudod, hogy rendkívül fontosak, de nem szabad túl sokat fogyasztani zsírtartalmú ételekből sem. A fehérjék A fehérjék amolyan építőelemek a testünkben. Nagyon fontosak a növekedéshez, és a károsodott sejtek regenerációjához. Az emésztésben és a betegségekkel szembeni védekezésben is van szerepük. Fehérjék leginkább a húsokban, tejben, tejtermékekben, tojásban, halfélékben és a mogyoróban található meg. Ásványi anyagok 24

25 Az átlagos napi vízveszteségünk kb. 2,5liter, ennek 60%-a a vizelettel, 20%-a a bőrön keresztüli párolgással, 20%-a pedig a légzési párával távozik. A vízveszteség pótlásával együtt az elveszett só és ásványanyag tartalmat is pótolni kell, ezért célszerű a folyadék utánpótlást gyümölcsökkel, ásványvízzel, gyümölcslevekkel, salátákkal pótolni. Fontosabb ásványi anyagaink: Nátrium, Klór, Kálium, Kalcium, Foszfor, Magnézium, Vas, réz, cink, Króm, Jód, Fluor, Szelén Akkor is táplálkozhatunk hiányosan, ha rengeteget eszünk, és nem csak a túlzásba vitt evés, hanem a táplálkozás helyes arányainak be nem tartása is elhízáshoz vezethet, ami növeli a magas vérnyomás, a koszorúér-betegség, a cukorbetegség és az ízületi panaszok kockázatát. Hazánkban a kelleténél jóval több telített zsírsavat és cukrot, ugyanakkor kevesebb rostot és keményítőt fogyasztanak az emberek, így a fenti betegségek gyakorisága egyáltalán nem meglepő. Forrás: Program: A osztályok a témában kiosztott nyomtatott szöveg alapján, csoportokban kiemelik a lényeget, vázlatot készítenek majd felhívó jellegű plakátot rajzolnak a témában, melyeket az aulában helyezünk el. Lelki egészségünk 25

26 Jóga a mindennapi életben Időpont: február A jóga évezredekkel ezelőtt keletkezett. Lényege a szellemisége, a belső, teljességre való törekvés, a belső béke, a harmónia megvalósítása. A speciális mozgásgyakorlatok rendszeres végzése ennek a hagyománynak részét alkotja. Aki a jógát gyakorolja, olyat él át, aminek kis része szavakkal is kifejezhető, mint erőfeszítés, öröm, testtartás-javulás, az élmények nagyobb részére azonban nincsenek szavak. Nem versenyre készülés folyik, nemcsak a legjobbaknak ad sikerélményt és örömet a jóga, ezért különösen segít a gyermekek mozgáskultúrájának kialakításában. A Jóga a mindennapi életben rendszert kidolgozó mester, Paramhans Swani Maheshwarananda, Indiában született és 1972-ben Bécsben alapított jógaközpontot. Helyszín: tornaterem Résztvevők: érdeklődők 5-8-ig Segítők: Szombatfalvi Emese jógaoktató Eszközök: polifoam, pléd, kispárna, magnó, cd lejátszó Cél: Mit kaphat a gyermek a jógától? életörömet, a mozgás örömét Tudatosságot és megértést a környezet iránt A figyelem-összpontosító képesség növekedését és az iskolai teljesítmény javulását A szervezet harmonikus fejlődését, szellemi és lelki kiegyensúlyozottságot 26

27 Helyes testtartást,egyenes gerinccel A vérkeringés javulását Az egyensúlyérzék javulását A betegségekkel szemben megnövekedett ellenálló képességet Megfelelő testsúlyt Önállóságot, önbizalmat, a kapcsolatteremtő képesség javulását A jóga a test, a szellem, a tudatosság és a lélek tudománya. A jóga elősegíti a szellemiség lehető legteljesebb kibontakozását. A jóga által az ember eléri teste és pszichéje feletti ellenőrzését, ami minden élethelyzetben segít. A jóga életmód, amely megtanít őszintének és elégedettnek lenni. A jóga út ahhoz, hogyan lehet a természettel és embertársainkkal békében élni és megérést érezni minden élőlény, nem csak az emberek, hanem az állatok iránt is. Fejlesztendő kompetenciák: önismeret, önbizalom, önszabályozás, követés, utánzás képessége együttműködés, tolerancia Program: Kezdjük a hetet jó hírekkel! Szánjuk naponta percet arra, hogy a gyerekek elmondhassák a velük történt kellemes, örömteli eseményeket. (Be lehet iktatni a mindennapokba, segít ráhangolódni a pozitív gondolkodásra.) Zenehallgatás 27

28 Kövi Szabolcs: Az erdő hangjai Megaptera- A bálna éneke Angyalszimfónia A tudatalatti tízparancsolata( meditációs cd ) Koncentrációs gyakorlatok, stresszoldó-relaxációs technikák tanulása (beiktatható a mindennapokba) Irodalom: Dr Paul E. Dennison és Gail E. Dennison: ÉSzkerékkapcsoló Észkapcsoló agytorna. Egészség-délután 28

29 Időpont: március Helyszín: osztálytermek Résztvevők: 1-8-ig Segítők: osztályfőnökök élelmezésvezető informatikus testnevelők Szükséges anyagok, eszközök: tesztlapok írószer rajzeszközök (rajzlap, festék, filctoll, ragasztó, színes papír) internet hozzáférés Cél: Az egészséges táplálkozással kapcsolatos ismeretek szerzése, és beépítése a mindennapi étkezésbe. Fejlesztendő kompetenciák: együttműködés, kommunikáció, motiváció, problémamegoldó gondolkodás kreativitás Program: Rajzpályázat: Mit egyek, hogy egészséges legyek? 29

30 Étrendpiramis készítése. Az egészséges életmóddal, a betegségek megelőzésével kapcsolatos közmondások, szólások gyűjtése, tablókészítés. Figyelemfelkeltő plakátok készítése egészségmegőrzésre, betegségek megelőzésére. Divatbemutató. Reform ételreceptek gyűjtése. Heti étrend összeállítása. Mindennapi mozgásgyakorlatok elsajátítása. Divatbemutató a tornateremben 30

31 Minden osztályból egy 4 fős csapat a négy évszaknak megfelelően bemutatja az ideális és praktikus öltözetet az előre összegyűjtött ruhákból. A divatbemutatóhoz kísérőszöveg írása a feladat. Táplálkozz egészségesen! Heti étrend összeállítása az egészséges életmódnak megfelelően. Modern reform ételreceptek gyűjtése, átadása egymásnak. Nagy segítség a táplálkozási piramis, valamint a kutatómunkához az internet. A munkát a helyi konyha élelmezésvezetője koordinálja. Egy kicsi mozgás mindenkinek kell Sportfoglalkozás keretében olyan gyakorlatok elsajátítása, melyek a nap bármely szakában, akár otthon is végezhetőek. Cél, hogy miden izomcsoport dolgozzon. A programot iskolánk testnevelői vezetik. Kapkodd a lábad! 31

32 Reggeli torna, és osztályok közötti sportverseny délután Időpont: április Helyszín: tornaterem, udvar Résztvevők: alsó, felső tagozat Segítők: testnevelő tanárok, osztályfőnökök, napközis nevelők Szükséges eszközök: sporteszközök Cél: Az egészséges versenyszellem fejlesztése Az iskolai sport jelentősége A mozgáshiány sajnos korunk betegsége, éppen ezért nem véletlen, hogy az iskolaköteles gyermekek %-a tartásgyenge, vagy már valamilyen testi deformitás szenvedő alanya. A gondot tovább fokozza az a tény is, hogy lassan minden harmadik fiatal átlagosan 10 %-nyi túlsúllyal" rendelkezik. Az ülve töltött órák egyre növekvő száma miatt (iskolapad, televízió, videó, stb.) a szervezet nem kapja meg a szükséges ingereket, és ezért nem fejlődik a kívánt mértékben a váz - és az izomrendszer, továbbá a szív, a keringési és a légzési rendszer. Gyakran felvetődik az a kérdés, hogy mit tehetünk az egészséges életmódunk kialakítása érdekében. A naponta tetten érhető" egészségkárosító, mozgásműveltségben és a testi nevelés szempontjából döntő fontosságú képességek fejlődését gátló, hátrányos helyzetet előidéző hatások kiküszöbölése, megelőzése a cél. Az egészséges életmódra nevelés már csecsemő korban kezdődik, azzal, hogy az életkornak megfelelő mozgást lehetővé tesszük. Az óvodában már minden napos a testnevelés. Az iskoláskortól kitűzött cél, hogy az életkori sajátosságot is figyelembe véve, az alapvető képességek, a mozgás és játék kultúra fokozott növelésével, a testnevelés megszerettetésén, továbbá az egészséges életmódnak és az ahhoz kapcsolódó szokásrend kialakításán keresztül a 32

33 személyiség fejlődésével az egészséges életmódot szerető és igénylő fiatalok kerüljenek ki az iskolákból. Fejlesztendő kompetenciák: motiváció, felelősségtudat, kommunikáció, konfliktuskezelés, együttműködés, tolerancia, stressztűrés Program: Az osztályok között futball, kézilabda, kosárlabda versenyek. Alsó tagozatban váltóversenyek az osztályok között. 33

34 Salátabár Saláta készítése Időpont: május második hete 34

35 Helyszín: az iskola ebédlője Résztvevők: osztályonként 5 fő Segítők: szülők, pedagógusok Szükséges anyagok, eszközök: gyümölcsök zöldségek tejföl, joghurt, majonéz, ecet, só, cukor fűszerek reszelő vágódeszka kés edények kanál Cél: Az egészséges táplálkozással kapcsolatos ismeretek átültetése a gyakorlatba Fejlesztendő kompetenciák: együttműködés, kommunikáció, önállóság, motiváció Program: Minden csoport az általuk hozott alapanyagokból a gyűjtött receptek alapján elkészít egy gyümölcs és egy zöldségsalátát. A csoportok igénybe vehetik egy-egy szülő segítségét. A segítő szülő csak tanácsadó lehet. Az elkészített salátákat zsűri értékeli, majd a végén a gyerekek elfogyasztják. 35

36 A salátafogyasztás Biztosan sokszor jártunk már úgy, hogy megéheztünk, mégsem kívántuk a jól megszokott ételeket. Különösen a nyári kánikulában, amikor inkább csak szomjasak vagyunk. Ilyenkor együnk salátát! A salátaételek felhasználása, beillesztése az étrendbe igen sokrétű lehet: vannak előétel saláták, főétel saláták, köretként fogyasztott saláták és desszert saláták. Felhasználhatóságuk olyan változatos, hogy sokaságukat áttekinteni is szinte lehetetlen, készítésekor nincsenek szigorú szabályok, amelyeket be kellene tartanunk, használjuk képzelőerőnket, próbáljunk ki új ízeket, kísérletezzünk. Figyelem: a saláta nem savanyúság és nem is az önmegtartóztató diéta kelléke. A saláta a wellness-életmód alapvető, a reformkonyha egyik legszínesebb, legváltozatosabb étele. Manapság már igen gazdag választékot találhatunk az üzletekben: lolo rosso, endívia, rukkola, jégsaláta, madársaláta, bébi spenót, medvehagyma, és még sorolhatnánk a salátafélék gazdag palettáját. A salátafogyasztás számtalan előnnyel rendelkezik: Gyorsan elkészíthető. A legösszetettebb saláták is fél órán belül asztalra varázsolhatók. Rendkívül egészségesek. A salátanövények tartalmazzák az ember számára nélkülözhetetlen ásványokat és vitaminokat éppen elegendő mennyiségben, nem túladagolva, nem egymást közömbösítve, mint például a vitamintabletták hatóanyagai. Ne feledkezzünk meg az éltető enzimekről sem, amelyek semmilyen hőkezelést nem élnek túl, jó részük C-on teljesen lebomlik, így csak a nyers élelmiszerek tartalmazzák. Frissítő, üdítő hatásúak, nem terhelik a gyomrot, sem a szervezetet, mégis a jóllakottság érzését keltik. Változatosak. Mindenkinek próbálkoznia kell, kitalálni egy újat, vagy visszatérni egy bevált recepthez, ami tartalmazza kedvenc hozzávalóinkat. Olyannyira ízletesek, hogy hamar a család kedvenceivé válnak! Miből áll egy saláta? salátanövényből öntetből egyéb járulékos anyagokból. 36

37 A saláta meghatározó eleme az öntet. A leggyakrabban használt a vinaigrette, ami ecet, mustár és olaj keveréke, világos színű krémszerű öntet. Az öntet amely sóval, borssal és a (zöld)fűszerek végtelen sorával is kiegészülhet. Vigyázat: az ecet kiváló minőségű legyen, amely salátától függően lehet fehér-, illetve vörösborecet, balzsamecet, tárkonyecet, málnaecet, rizsecet, almaecet stb. A jófajta mustár szintén elengedhetetlen, próbálkozzunk például magos, mézes, fehérboros vagy dijoni mustárral. Az öntet lényegét az olaj teszi ki. Itt nem köthetünk alkut: csak kitűnő minőségű, hidegen sajtolt (szűz) olajat használjunk. Ezek az olajok tartalmazzák ugyanis azokat az éltető eszenciákat, vitaminokat, enzimeket, amelyek az egészséges élethez nélkülözhetetlenek. Az öntetek variálhatók, alakíthatók: kihagyhatjuk az előbbi keverékből a mustárt, vagy éppen hígíthatjuk joghurttal, kefirrel. Nagyon finom a mustár és a kefir keveréke is. Tehetünk bele apróra vágott snidlinget, fokhagymát, ízesíthetjük néhány csepp fehérborral. A járulékos anyagok sora felsorolhatatlan. Használjunk minél több nyers zöldséget, gyümölcsöt, olajos magvakat, csírákat, zöld fűszereket. Gyümölcssaláta Hozzávalók: 2 őszibarack 5 szilva ¼-ed görögdinnye bármilyen gyümölcs 2-3 cl limoncello 1-2 tk méz Zöldségsaláta: Cézár saláta recept Hozzávalók: Salátához: 1 fej jégsaláta 1 kígyóuborka pár szem közepes paradicsom 20 dkg csirkemell filé 37

38 kruton (pirított kenyérkockák) Öntethez: 1 tojás sárgája 2 tk mustár olívaolaj 2 gerezd fokhagyma csipetnyi petrezselyem csipetnyi oregánó csipetnyi bors csipetnyi só 2 dl főzőtejszín Worchester-szósz Cél: A tanulók minél több egészséges, tartósítószer mentes táplálékot ismerjenek meg, tudják elkészíteni, fogyasszák otthon is rendszeresen Fejlesztendő kompetencia: együttműködés, kommunikáció tolerancia önállóság motiváció Forrás: /egeszseg-konyha/elteto-alapanyagok/1594-salata-szezon.html Készítette: Horváth Attiláné Szilágyiné Dorcsi Gabriella Takó Ágota 38

Egészségfejlesztési terv

Egészségfejlesztési terv Egészségfejlesztési terv Fráter György Gimnáziumért Alapítvány 2014. január Tartalom 1. Előszó... 4 2. Az egészségfejlesztés indokoltsága, értékei... 5 2.1 Népegészségügyi indokoltság... 5 2.2 Szakmai

Részletesebben

Iskolánkról. Az iskola rövid története

Iskolánkról. Az iskola rövid története 1 Csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt, s csak ezekből lehet boldog ország, boldog nemzet /Kodály Zoltán/ Iskolánkról Az iskola rövid története A Pedagógiai Program megalkotásával iskolánk - a többi

Részletesebben

ÉS ÍME, ÉN VELETEK VAGYOK MINDENNAP A VILÁG VÉGEZETÉIG Mt 28,20

ÉS ÍME, ÉN VELETEK VAGYOK MINDENNAP A VILÁG VÉGEZETÉIG Mt 28,20 ÉS ÍME, ÉN VELETEK VAGYOK MINDENNAP A VILÁG VÉGEZETÉIG Mt 28,20 " Embernek lenni, Csak embernek, semmi egyébnek, De annak egésznek, épnek, Föld szülte földnek, És Isten lehelte szépnek!" (Sík Sándor) "

Részletesebben

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész 1 HITVALLÁS... 3 I. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS CÉL ÉS FELADAT

I. ÁLTALÁNOS CÉL ÉS FELADAT 1 I. ÁLTALÁNOS CÉL ÉS FELADAT Programunk célja: Nevelő munkánk az egyéni aktivitásból, a gyermekek egyéni megnyilvánulásaiból indul ki. Célunk: a 3-7 éves korú gyermekek társadalmi gyakorlatra való általános

Részletesebben

Dr. Füzesi Zsuzsanna Dr. Tistyán László EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ÉS KÖZÖSSÉG- FEJLESZTÉS A SZÍNTEREKEN

Dr. Füzesi Zsuzsanna Dr. Tistyán László EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ÉS KÖZÖSSÉG- FEJLESZTÉS A SZÍNTEREKEN Dr. Füzesi Zsuzsanna Dr. Tistyán László EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ÉS KÖZÖSSÉG- FEJLESZTÉS A SZÍNTEREKEN Az Egészségfejlesztési módszertani füzetek kiadványsorozat kötetei 1. Az egészségfejlesztés alapelvei (Az

Részletesebben

EGÉSZSÉGES TÁPLÁLÁS GYERMEKKORBAN

EGÉSZSÉGES TÁPLÁLÁS GYERMEKKORBAN VÉDŐNŐ XXI. évfolyam 1. szám melléklete Szerző: Helik Gabriella Szerkesztő: Csordás Ágnes EGÉSZSÉGES TÁPLÁLÁS GYERMEKKORBAN GYERMEKKORBAN MEGELŐZHETŐ FELNŐTTKORI MEGBETEGEDÉSEK Impresszum A kiadvány a

Részletesebben

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan?

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? 2011 Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni

Részletesebben

A tanulóval való egyéni foglalkozás alapvető szabályai, módszerei II.

A tanulóval való egyéni foglalkozás alapvető szabályai, módszerei II. Varga Olga A tanulóval való egyéni foglalkozás alapvető szabályai, módszerei II. A követelménymodul megnevezése: Általános pedagógiai asszisztensi feladatok A követelménymodul száma: 1283-06 A tartalomelem

Részletesebben

Napjaink egyik legalapvetôbb

Napjaink egyik legalapvetôbb . FEJEZET Kéri Nagy Krisztina és Dr. Kéri Ildikó AZ EGÉSZSÉGRÔL Bevezetés: Az egészség védelmének alapkérdései Napjaink egyik legalapvetôbb társadalmi problémája az életminôség romlása, valamint az indokolatlan

Részletesebben

Gombocz Jánosné A PEDAGÓGIA ALAPKÉRDÉSEI

Gombocz Jánosné A PEDAGÓGIA ALAPKÉRDÉSEI Gombocz Jánosné A PEDAGÓGIA ALAPKÉRDÉSEI TARTALOMJEGYZÉK: -A pedagógia tárgya 2. oldal -A nevelés lehetősége és szükségessége 3. oldal -A nevelés célja, feladata, módszerei 5. oldal -A nevelés szubjektív

Részletesebben

Merre tovább, Energy? Ott voltunk a konferencián. Karácsonyi receptek 2012/12 2013/1. Beszélgetés Marosi Zoltánnal. Ismertetjük a szakmai előadásokat

Merre tovább, Energy? Ott voltunk a konferencián. Karácsonyi receptek 2012/12 2013/1. Beszélgetés Marosi Zoltánnal. Ismertetjük a szakmai előadásokat 2012/12 2013/1 www.energy.sk Merre tovább, Energy? Beszélgetés Marosi Zoltánnal Ott voltunk a konferencián Ismertetjük a szakmai előadásokat Karácsonyi receptek Mindenki másképp csinálja... 2012. december-2013.

Részletesebben

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Kiskunhalas OM:027803 Pedagógiai Program Nevelési Program 2013. március Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...4 I. AZ ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA...5 1. BEVEZETÉS...5

Részletesebben

MUNKAANYAG. Czigléné Farkas Katalin. A tanórák előkészítése óratípusok, vázlatok- tervek és a hozzárendelt. eszközszükséglet, valamint berendezés.

MUNKAANYAG. Czigléné Farkas Katalin. A tanórák előkészítése óratípusok, vázlatok- tervek és a hozzárendelt. eszközszükséglet, valamint berendezés. Czigléné Farkas Katalin A tanórák előkészítése óratípusok, vázlatok- tervek és a hozzárendelt eszközszükséglet, valamint berendezés. A követelménymodul megnevezése: Általános pedagógiai asszisztensi feladatok

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI. Kandó Kálmán Szakközépiskola Miskolc, Palóczy u. 3. helyi tanterve ÓRÁK 2013.

OSZTÁLYFŐNÖKI. Kandó Kálmán Szakközépiskola Miskolc, Palóczy u. 3. helyi tanterve ÓRÁK 2013. Kandó Kálmán Szakközépiskola Miskolc, Palóczy u. 3. OSZTÁLYFŐNÖKI ÓRÁK helyi tanterve Összeállította: Balázsné Görömbey Zsuzsanna munkaközösség-vezető 2013. OSZTÁLYFŐNÖKI ÓRÁK HELYI TANTERVE (9-13. évfolyam)

Részletesebben

ÉLELMISZER vagy ÉLELMISZERIPARI TERMÉK?

ÉLELMISZER vagy ÉLELMISZERIPARI TERMÉK? Ha egy békát forró vízbe dobunk, az állat hanyatt homlok menekül. Ha azonban egy hideg vízzel teli fazékba tesszük, és lassan kezdjük el melegíteni, a béka megfő anélkül, hogy bármilyen menekülési reakciót

Részletesebben

Kormányrendeletek. A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról

Kormányrendeletek. A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 66. szám 10635 III. Kormányrendeletek A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról A Kormány a nemzeti

Részletesebben

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM www.ujnemzedek.hu www.facebook.com/ujnemzedek

Részletesebben

Mert mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt, mint nap fényéből a Tejút." József Attila.

Mert mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt, mint nap fényéből a Tejút. József Attila. Mert mi teremtünk szép, okos lányt és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt, mint nap fényéből a Tejút." József Attila Készítette: a Kolozsvári úti Óvoda nevelőtestülete 1 A múlt tisztelete

Részletesebben

ISKOLAI EGÉSZSÉGNEVELÉS: A FELADAT ÚJRAFOGALMAZÁSA. Meleg Csilla Pécsi Tudományegyetem, Politikatudományi és Társadalomelméleti Tanszék

ISKOLAI EGÉSZSÉGNEVELÉS: A FELADAT ÚJRAFOGALMAZÁSA. Meleg Csilla Pécsi Tudományegyetem, Politikatudományi és Társadalomelméleti Tanszék MAGYAR PEDAGÓGIA 102. évf. 1. szám 11 29. (2002) ISKOLAI EGÉSZSÉGNEVELÉS: A FELADAT ÚJRAFOGALMAZÁSA Meleg Csilla Pécsi Tudományegyetem, Politikatudományi és Társadalomelméleti Tanszék Mindennapi életünket,

Részletesebben

SPORTRA VALÓ NEVELÉS. Készítette: Tordai Csaba TISZASÜLY

SPORTRA VALÓ NEVELÉS. Készítette: Tordai Csaba TISZASÜLY SPORTRA VALÓ NEVELÉS Készítette: Tordai Csaba 2010 TISZASÜLY A sport nemcsak a testnevelésnek, de a lélek nevelésének is leghatásosabb eszköze, és minden iskolának, a legalacsonyabbtól a legmagasabbig

Részletesebben

Áttekintés. Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé

Áttekintés. Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé Áttekintés Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé Overview Understanding the Brain: Towards a New Learning Science Az Áttekintések az OECD kiadványok kivonatos fordításai. Az Online Könyvesboltban

Részletesebben

Stressz, megküzdés, versengés, konfliktusok

Stressz, megküzdés, versengés, konfliktusok Stressz, megküzdés, versengés, konfliktusok GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program, valamint a Tehetséghidak Program

Részletesebben

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Hatályos: 2008. szeptember 1-jétől 1 Bevezető Törvényi előzmények A többször módosított 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról

Részletesebben

Jó gyakorlatok a Tett-Hely Ifjúsági Szolgáltató Hálózatban. Módszertani kiadvány

Jó gyakorlatok a Tett-Hely Ifjúsági Szolgáltató Hálózatban. Módszertani kiadvány Jó gyakorlatok a Tett-Hely Ifjúsági Szolgáltató Hálózatban Módszertani kiadvány Kiadja a Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft. Felelős kiadó: Kárpáti Árpád Pécs, 2014. A kiadvány A jövőre nyitott megye komplex

Részletesebben

Dr. Mester Miklósné érdemes tankönyvíró KÉZIKÖNYV. A mi világunk 1. tanításához

Dr. Mester Miklósné érdemes tankönyvíró KÉZIKÖNYV. A mi világunk 1. tanításához Dr. Mester Miklósné érdemes tankönyvíró KÉZIKÖNYV A mi világunk 1. tanításához DR. MESTER MIKLÓSNÉ a Tankönyvesek Országos Szövetségétől 2005-ben elnyerte az Érdemes tankönyvíró kitüntető címet Szerkesztette

Részletesebben

Közétkeztetés minősége gyermekeink jövője?!

Közétkeztetés minősége gyermekeink jövője?! Közétkeztetés minősége gyermekeink jövője?! Komárom-Esztergom megyében 2008 2009. években országos felmérés részeként 35 óvoda, és 85 általános- és középiskola táplálkozás egészségügyi környezetének, a

Részletesebben

Jelen kutatási beszámoló további felhasználásához lépjen kapcsolatba az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet Közhasznú Társasággal!

Jelen kutatási beszámoló további felhasználásához lépjen kapcsolatba az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet Közhasznú Társasággal! A kutatásra Ercsi Nagyközség Önkormányzatának megbízásából került sor. A program megvalósítója a Monitor Társadalomkutató Intézet és Módszertani Központ volt. 1999. január Jelen kutatási beszámoló további

Részletesebben

Idősödő munkaerő mint lehetőség a vállalatok számára

Idősödő munkaerő mint lehetőség a vállalatok számára Idősödő munkaerő mint lehetőség a vállalatok számára A tagszövetségei Idősödő munkaerő mint lehetőség a vállalatok számára 1 Készült Magyarországon, 2010 júniusában. A kiadvány az Ageing Workforce 2 Ensuring

Részletesebben

Az iskolák belső világa

Az iskolák belső világa A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése Az iskolák belső világa Bábosik István Golnhofer Erzsébet Hegedűs Judit Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária Ollé János Szivák Judit Bölcsész Konzorcium 2006 Kiadta

Részletesebben